c aarde bestand google google googleearth.exe programma

Commentaren

Transcriptie

c aarde bestand google google googleearth.exe programma
Gebruikershandboek
Overige informatie:
www.falk-outdoor.com
facebook.com/FalkOutdoor
Impressum
United Navigation GmbH
Marco-Polo-Str. 1
D-73760 Ostfildern, Duitsland
United Navigation GmbH behoudt zich het recht voor om de gegevens en informatie in dit
handboek ook zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Zonder de uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van United Navigation GmbH mag deze documentatie niet geheel
of gedeeltelijk voor welk doeleinde dan ook worden verveelvoudigd of overgedragen,
ongeacht op welke manier of met welke middelen dat gebeurt.
Alle in dit handboek genoemde kenmerken zijn uitsluitend bestemd voor de betreffende
eigenaars en mogen daarom niet voor reclamedoeleinden of andere doeleinden worden
gebruikt.
Ondanks alle inspanningen kunnen fouten nooit helemaal worden uitgesloten, daarom
kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de inhoud van dit
handboek. Tips over fouten nemen we altijd dankbaar aan.
Afbeeldingen kunnen afwijken.
© 2014 United Navigation GmbH, Ostfildern.
Alle rechten voorbehouden.
Maart 2014
FMI- 11158
Inhoud
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.11
3.12
3.13
3.13.1
3.13.2
3.13.3
3.13.4
3.13.5
3.13.6
3.13.7
3.13.8
3.14
3.14.1
3.14.2
3.14.3
3.15
3.15.1
3.15.2
3.15.3
Veiligheidsinstructies en onderhoud .................................................................................... 1
Inleiding .................................................................................................................................... 2
Outdoor-modus ....................................................................................................................... 3
Navigatieweergave .................................................................................................................. 3
Hoofdmenu............................................................................................................................... 6
Extra’s....................................................................................................................................... 6
Bestemmingsinvoer ................................................................................................................ 6
Adres ......................................................................................................................................... 6
Thuis .......................................................................................................................................... 7
Reisgids..................................................................................................................................... 7
Speciale bestemmingen (POI’s)................................................................................................ 7
Laatste bestemmingen .............................................................................................................. 8
Positie op de kaart..................................................................................................................... 9
Routepunten .............................................................................................................................. 9
Coördinaten ............................................................................................................................. 10
Menu sorteren ......................................................................................................................... 10
Berekende route .................................................................................................................... 11
Alternatieve routes................................................................................................................... 11
Hoogteprofiel ........................................................................................................................... 11
Routeopties en Route verslepen ............................................................................................. 12
Trajectinformatie...................................................................................................................... 12
Bus & Trein (optioneel)............................................................................................................ 12
Route verslepen ...................................................................................................................... 13
Tripcomputer ......................................................................................................................... 14
Tochtplanner.......................................................................................................................... 14
Nieuwe tocht aanmaken .......................................................................................................... 14
Rondtrip plannen (optioneel) ................................................................................................... 15
Opgeslagen tocht kiezen ......................................................................................................... 15
Gedetailleerde weergave van een tocht.................................................................................. 15
Kompas .................................................................................................................................. 16
Peakhunter (optioneel).......................................................................................................... 17
Toppen zoeken........................................................................................................................ 17
Toppen loggen......................................................................................................................... 18
Nieuwe top aanmaken............................................................................................................. 18
Mijn toppenboek ...................................................................................................................... 19
Aangemaakte toppen wissen .................................................................................................. 19
Instellingen............................................................................................................................. 19
Navigatie-instellingen .......................................................................................................... 19
Kaartweergave .................................................................................................................... 22
Systeem / Algemeen ........................................................................................................... 24
Actieve route.......................................................................................................................... 29
Positie onthouden ................................................................................................................. 29
Geocaching ............................................................................................................................ 29
Bestanden op uw toestel zetten.......................................................................................... 29
Geocaches zoeken ............................................................................................................. 30
Aankomst bij de geocache .................................................................................................. 33
Geocache wissen................................................................................................................ 33
Loggen in de community ..................................................................................................... 34
Pocket Query ...................................................................................................................... 34
Gevonden geocaches ......................................................................................................... 34
Termen en symbolen .......................................................................................................... 34
Routepuntmanager................................................................................................................ 36
Routepunten selecteren ...................................................................................................... 36
Routepunt aanmaken.......................................................................................................... 36
Aangemaakte routepunten verwijderen .............................................................................. 37
Trackmanager ........................................................................................................................ 37
Trackselectie ....................................................................................................................... 37
Aangelegde tracks .............................................................................................................. 37
Geïmporteerde tracks ......................................................................................................... 38
3.15.4
3.16
3.16.1
3.16.2
3.16.3
3.16.4
3.17
3.18
3.19
3.19.1
3.19.2
3.19.3
3.19.4
3.20
4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
6
7
8
Gedetailleerde weergave van een track ............................................................................. 38
Reisgids.................................................................................................................................. 39
Een zoekcentrum bepalen .................................................................................................. 40
Reisgids themacategorie..................................................................................................... 40
Sorteren van aanvullende informatie .................................................................................. 41
Gedetailleerde weergave van een speciale bestemming ................................................... 41
Bus & trein verbindingsplanner........................................................................................... 43
GPX-manager......................................................................................................................... 43
Kaartfout................................................................................................................................. 44
Kaartfouten in het menu aanmaken.................................................................................... 44
Kaartfout tijdens de tocht aanmaken .................................................................................. 44
Fout in een speciale bestemming aanmaken ..................................................................... 44
Fouten in kaarten en speciale bestemmingen bewerken ................................................... 45
Hulp......................................................................................................................................... 45
Tips en trucs .......................................................................................................................... 46
Falk Navi-Manager................................................................................................................. 47
Importeren van GPX-bestanden........................................................................................... 47
Inhoud importeren................................................................................................................. 49
POI's importeren...................................................................................................................... 49
Geocaches importeren ............................................................................................................ 52
Problemen oplossen ............................................................................................................. 53
Service & Support ................................................................................................................. 54
Woordenlijst........................................................................................................................... 55
1
Veiligheidsinstructies en onderhoud
Veiligheidsinstructies
Het toestel mag uitsluitend bij temperaturen van -20°C - 60°C worden bewaard resp. bij
temperaturen van -10°C – 60°C worden gebruikt.
Stel het toestel niet bloot aan extreme temperaturen. Het toestel mag uitsluitend worden
opgeslagen of gebruikt bij een luchtvochtigheid van 0% tot 90%.
Stel je toestel niet bloot aan plotselinge temperatuurschommelingen. Hierbij zou
condenswater kunnen ontstaan in het toestel, waardoor het beschadigd zou kunnen raken.
Wacht bij de vorming van condenswater tot het toestel volkomen is opgedroogd.
Het toestel is waterdicht overeenkomstig de IPX7-standaard. Dat betekent dat het toestel
ook tegen kortstondig onderdompelen kan.
Let op: om te garanderen dat het toestel beschermd is tegen het binnendringen van
vocht, controleer je of de rubber afdekking voor de USB-aansluiting aan de onderzijde
van het toestel volledig is gesloten.
Je mag je product niet in of naast hittebronnen of op plekken met hoge temperaturen
houden, blootstellen aan direct zonlicht, in een magnetron of drukvat plaatsen, erin bewaren
of achterlaten en ook niet blootstellen aan temperaturen van boven de 60ºC (140ºF).
Gebruik uitsluitend originele onderdelen van Falk of door Falk goedgekeurd adapters. Het
gebruik van anderen onderdelen kan leiden tot een gestoorde werking en/of zware
beschadigingen.
Let op:
−
Dit navigatiesysteem voor outdoor-gebruik is uitsluitend een hulpmiddel voor de
oriëntatie en navigatie en kan een verstandige inschatting van de situatie nooit
vervangen. Let altijd op hoe het terrein en de gebruikte wegen eruitzien. Volg geen
routes of routesuggesties die een gevaarlijke rijstijl of een rijstijl die in strijd is met de
wet verlangen of waardoor je in een gevaarlijke situatie terecht kunt komen.
−
De regels voor het wegverkeer moeten, bijvoorbeeld tijdens het fietsen, te allen tijde in
acht worden genomen en hebben altijd voorrang boven de routes van het
navigatiesysteem.
−
Bedien het navigatiesysteem nooit tijdens het rijden en laat je bij het rijden niet afleiden
door het toestel.
−
Merk op dat United Navigation niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade
doordat het toestel of de houder losraakt van de fiets.
−
De gebruikte kaartgegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige gegevens bevatten.
Controleer daarom of de berekende route zinvol is en kies eventueel een eigen
alternatieve route.
−
Het navigatiesysteem is NIET geschikt voor gebruik als autonavigatiesysteem!
Afvalverwerking
AFVALVERWERKING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE
APPARATEN (VAN TOEPASSING IN DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN
ANDERE EUROPESE LANDEN MET EEN AFZONDERLIJK INZAMELSYSTEEM
VOOR DEZE APPARATUUR)
Het symbool op het product of zijn verpakking geeft aan dat dit product niet bij het normale
huishoudelijk afval mag worden afgevoerd, maar moet worden ingeleverd bij een
inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door je bijdrage
aan de juiste afvalverwerking van dit product bescherm je het milieu en de gezondheid van
je medemens. Bij onjuiste afvalverwerking komen het milieu en de gezondheid in gevaar.
Door materiaal te recyclen zijn er minder grondstoffen nodig. Voor meer informatie over het
Gebruikershandboek
1
recyclen van dit product kun je terecht bij je gemeente, je afvalverwerkingsbedrijf of de
winkel waar je het product hebt aangeschaft.
−
WEEE-nr. DE 19715620
Vliegtuigen en ziekenhuizen
In de meeste vliegtuigen, in veel ziekenhuizen en op veel andere plekken is het gebruik van
elektronische apparatuur verboden. Het toestel mag in een dergelijke omgeving niet worden
gebruikt. Schakel je toestel altijd uit als hierom wordt gevraagd.
CE-certificaat en RoHs
Het toestel voldoet aan de R&TTE-Richtlijnen 1999/5/EG en de Richtlijn 2002/95/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (ROHS).
De certificaten kunnen met de volgende link worden opgevraagd:
http://www.falk-outdoor.com/nl/service/certificaten.html
2
Inleiding
Functies die niet van toepassing zijn voor bepaalde productvarianten, omdat deze voor die
producten niet tot de standaardlevering behoren, zijn met optioneel gemarkeerd.
De hoofdstukken volgen de menustructuur van de toepassing. Zo weet je snel waar je moet
zoeken om meer over een bepaalde functie te weten te komen.
Als je toch eens iets niet kunt vinden, kun je in de Woordenlijst op begrippen zoeken.
De Tips en trucs helpen je om je toestel efficiënt en snel te gebruiken.
Als je problemen met de bediening hebt of iets niet lijkt te werken, kun je misschien een
oplossing vinden bij Problemen oplossen. Mocht je dan nog steeds geen oplossing
hebben, kun je contact opnemen met onze afdeling Service & Support (zie hoofdstuk 7).
Voor de duidelijkheid worden in dit handboek de volgende elementen gebruikt:
Opmerking: nuttige informatie
Tip: praktische toepassingsondersteuning
Let op: waarschuwing om ongewenste effecten te voorkomen
Begrippen zijn in de tekst vet gemarkeerd.
Afbeeldingen kunnen afwijken.
Gebruikershandboek
2
3
Outdoor-modus
3.1
Navigatieweergave
GPS-signaal: Toont de status van het GPS-signaal.
GPS-signaal is niet toereikend om de positie te bepalen. Er worden minder dan 3
satellieten ontvangen.
GPS-signaal is toereikend om de positie te bepalen. Er worden 3 satellieten ontvangen.
GPS-signaal heeft een goede kwaliteit en kan ook worden gebruikt voor de bepaling van
de hoogtepositie. Er worden minstens 4 satellieten ontvangen.
GPS-status
De basis van iedere navigatie is voldoende afdekking door satellieten, om voortdurend je
verblijfplaats te kunnen bepalen m.b.v. een GPS (Global Positioning System)-signaal. Hoe je
de GPS-status van je toestel controleert, kun je vinden in hoofdstuk 3.10.3.2.
Opmerking: Het kan bij het inschakelen van het toestel enkele minuten duren voordat de
GPS-positie wordt vastgesteld. Als het toestel al vaker is ingeschakeld, wordt je positie
sneller herkend.
Verkeersmiddel: Met de symbolen
hebt gekozen.
en
zie je welk verkeersmiddel je op dit moment
Kompas: Geeft de actuele hemelsrichting aan
Gebruikershandboek
3
Accu: Het batterijsymbool toont je de status van de geplaatste accu.
- Resterende batterijcapaciteit
- Toestel is aangesloten op een voedingsbron
Informatieveld: Geeft informatie over de berekende route. Tip in het veld om te wijzigen
welke informatie wordt weergegeven. Je kunt bijv. ook de actuele hoogte, de tijd of de
helling laten weergeven.
Kaart: Geeft het kaartfragment met je huidige positie aan. Je kunt de kaart ook handmatig
met je vinger verschuiven. Met de rode pijl
kun je vervolgens weer naar je huidige
positie schakelen.
Zoom-button: Tip op zoom-button
schaal van de kaart aan te passen.
en vervolgens op het plus- of min-symbool om de
Eerstvolgende manoeuvre:
In het manoeuvreveld wordt door middel van een pijl de volgende afslagrichting
weergegeven. Bovendien worden eerdere afslagen en wordt de afstand tot het
volgende manoeuvre getoond. Indien je je op een rotonde bevindt, worden naast
de afslagpijl ook de afslagen getoond.
Relevante dwarsstraten en kruisingen die zich vóór je volgende afslag bevinden,
worden eveneens weergegeven. Als er meerdere dwarsstraten voor je
manoeuvre komen, geven de cijfers opzij aan hoeveel dwarsstraten je nog moet
passeren.
Opmerking: Door op het manoeuvreveld te tippen, zal het systeem je de volgende
afslaginstructie nogmaals aankondigen.
Indien je kort na elkaar meerdere manoeuvres dient uit te voeren, wordt het daaropvolgende
manoeuvre in de vorm van een richtingspijl boven het manoeuvreveld weergegeven. Zo is
een tijdige oriëntering mogelijk.
Huidige straat / coördinaten: Hier wordt de straat weergegeven waarop je je momenteel
bevindt. Off-road worden de coördinaten van je huidige positie weergegeven.
Hoofdmenu: Via de hoofdmenu-button kom je in het menu.
Tip: Als je in de navigatieweergave lang op de menu-button
tipt, verdwijnt alle navigatie-informatie en wordt alleen de
kaart weergegeven.
Omschakelen naar het menu of door opnieuw lang te
tippen, keer je terug naar de normale weergave.
Gebruikershandboek
4
Hoogteprofiel:
Het hoogteverschil dat moet worden overwonnen, is voor
elke route belangrijk. Zo weet je hoeveel beklimmingen of
afdalingen in welk deel van het traject je kunt verwachten.
Het hoogteprofiel geeft dit grafisch weer.
Je kunt het hoogteprofiel via Actieve route bekijken of in
veel andere contexten via de knop
.
De x-as staat voor het traject in km (of in mijlen).
De y-as is de geografische hoogte in m (of in voet).
De ingetekende lijn geeft het verloop van de route aan.
Met de plus- en min-toetsen kan de schaal worden
gewijzigd.
Tip: Zoom in om meer details in het hoogteprofiel te kunnen
zien. Als je twee keer op een punt in de grafiek tipt, wordt hierop ingezoomd.
Als je op een punt in de grafiek tipt, wordt het gemarkeerd en wordt de afstand tot het
startpunt weergegeven. Door op een van de informatievelden te klikken kunnen
verschillende waarden worden gekozen die daar moeten worden weergegeven.
Huidige positie: Je huidige positie wordt met een rode pijl in de kaart aangegeven.
Snelmenu: Biedt snellere toegang tot bepaalde functies. Als je het snelmenu opent, worden
de ingestelde functies in de balk onder aangegeven. Je kunt zelf bepalen welke functies
daar worden weergegeven (zie hoofdstuk 3.10.3.10).
Klik in de kaart: Wanneer je op de zoom-button tipt en
vervolgens een plaats in de kaart aanklikt, wordt deze
plaats met een speld gemarkeerd en wordt het adres of de
positie getoond. Als je dan op Acties tipt, kun je bijv. naar
de gemarkeerde plaats navigeren of het punt als routepunt
opslaan.
Als je op de zoom-button tipt en vervolgens op een symbool
voor speciale bestemmingen in de kaart klikt, kun je je op
een comfortabele manier op de weergegeven speciale
bestemming (POI) informeren, de positie bewaren, in de
omgeving zoeken of de speciale bestemming voor het
berekenen van de route.Tip op Sluiten in het
informatievenster of op de rode pijl onder bij de
beeldschermrand, om terug te keren in de kaartweergave.
Overige informatie:
Als je per ongeluk vergeet af te slaan of een verkeerde straat inrijdt, wordt automatisch een
nieuwe route berekend. D.m.v. gesproken instructies, de indicatie van je positie en het te
rijden traject, word je naar de gewenste bestemming geloodst.
Je bevindt je automatisch in de modus 'Vrij rijden', tenzij je naar een bestemming rijdt of je in
de simulatiemodus bevindt. Ook als je niet naar een bepaalde bestemming rijdt en gewoon
de omgeving wilt verkennen, kun je toch via het navigatiescherm je actuele positie laten
aangeven.
Een navigatie resp. simulatie sluit je af met de knop Wis route.
Gebruikershandboek
5
3.2
Hoofdmenu
Het hoofdmenu kun je naar wens zelf samenstellen door onder Instellingen > Systeem /
Algemeen > Hoofdmenufuncties de gewenste functies uit de lijst te activeren (zie
hoofdstuk 3.10.3.12).
Via het hoofdmenu kun je beschikken over de verschillende functies van je toestel, die in de
volgende hoofdstukken na elkaar worden verklaard. Om van de kaartweergave weer in het
hoofdmenu te komen, tip je op
. Om dan weer in de kaartweergave terug te keren, tip je
op Kaart.
3.3
Extra’s
Functies die je in de instellingen voor het hoofdmenu hebt gedeactiveerd, worden in
het menupunt Extra's opgevoerd. Deze functies worden ook in de volgende
hoofdstukken toegelicht.
3.4
Bestemmingsinvoer
In de bestemmingsinvoer kun je een willekeurige bestemming invoeren om erheen
te worden begeleid. Je kunt daarvoor beschikken over verschillende mogelijkheden
die nu na elkaar worden verklaard.
3.4.1
Adres
Hier kun je een bestemming invoeren door middel
van een adres. Je kunt een volledig adres met
straatnaam en huisnummer invoeren.
Voor het invoeren van een adres voer je de volgende
stappen uit:
Tip eerst in het hoofdmenu op Bestemmingsinvoer en dan
op Adres.
Nu kun je als eerste de plaatsnaam invoeren of een
postcode door op
te tippen (niet met Basiskaart Plus
(OSM).
Tip op Verder, om de straatnaam en het huisnummer in te
voeren.
Je kunt ook op de plaatsnaam of de straatnaam in het
tekstveld tippen om de invoer te bevestigen.
Kies land
Als je boven op de vlag van het land tipt, kun je het bestemmingsland kiezen. Tip op Ok.
Opmerking: Je kunt alleen een bestemming invoeren als er een landkaart op je
navigatietoestel geïnstalleerd is, die overeenkomt met het bestemmingsland.
Let op: Afhankelijk van het type product zijn niet alle meegeleverde, gedetailleerde kaarten
vooraf op het navigatietoestel geïnstalleerd. Aanvullende landkaarten kun je met het pcprogramma Falk Navi-manager op je navigatietoestel zetten.
Actuele landkaarten zijn op internet verkrijgbaar in de Falk online shop.
Opmerking: Voor de berekening van een route in meerdere landen heb je in ieder geval de
landkaart nodig van het land van bestemming en ook van de landen door welke je moet
rijden. Als je niet over alle daartussen liggende landkaarten beschikt, moet het
hoofdwegennet van Europa geïnstalleerd zijn om het land van je bestemming te kunnen
Gebruikershandboek
6
bereiken.
Opmerking: Als je je zoekopdracht niet wilt begrenzen door een straat en/of huisnummer in
te voeren en alleen naar het centrum van de plaats wilt navigeren, tip je nadat je de plaats
hebt gekozen met Verder gewoon op Plaatsmidden. Als je alleen naar een straat, zonder
huisnummer wilt navigeren, tip je nadat je de straatnaam hebt ingevoerd op Straatmidden.
Met de button
kun je de bestemming van tevoren in de kaart bekijken.
Als je boven op de vlag van het land tipt, kun je het bestemmingsland kiezen (mits je extra
landenkaarten hebt geïnstalleerd).
Om trema's of speciale tekens in te voeren, druk je langer op de betreffende basisletter.
Nadat je een letter hebt ingevoerd, verdwijnen alle letters die niet meer mogelijk zijn.
Als je op
3.4.2
tipt, verschijnt een lijst met alle mogelijke plaatsnamen voor je invoer.
Thuis
Met de functie Thuis kom je altijd ongecompliceerd weer thuis.
Als je je toestel voor de eerste keer opstart, word je gevraagd om je eigen adres in
te voeren.
Als je je eigen adres hebt ingevoerd, wordt het opgeslagen en kun je altijd direct naar huis
navigeren door op Thuis te tippen. Dan wordt meteen automatisch de route vanuit je huidige
positie naar huis berekend.
Je kunt het opgeslagen adres te allen tijde weer wijzigen in het instellingsmenu.
3.4.3
Reisgids
Met de reisgids kun je gericht op speciale bestemmingen zoeken. Je navigatiesysteem
maakt hierbij gebruik van redactioneel gecontroleerde artikelen uit de Marco Polo-reisgids.
Eerst moet je het zoekcentrum vaststellen. De speciale bestemmingen rond het
zoekcentrum worden dan gesorteerd.
3.4.4
Speciale bestemmingen (POI’s)
Je navigatietoestel kent ontelbare, speciale
bestemmingen zoals restaurants, uitkijkpunten,
natuurmonumenten, overnachtingsmogelijkheden,
bezienswaardigheden en veel meer.
Als je de bestemmingsinvoer POI’s kiest, verschijnt een lijst
met alle categorieën. Je kunt afzonderlijke categorieën
selecteren door ze aan te tippen of alle categorieën in één
keer door op Alle (rechtsboven) te tippen.
Tip op Verder (of op Zoek als je wilt zoeken op de naam
van een categorie).
De volgende stap is dat je een zogeheten zoekcentrum
aangeeft voor je zoekopdracht. De speciale bestemmingen
worden gesorteerd op de afstand tot dit punt.
Het zoekcentrum kan een routepunt, de huidige plek, de
huidige bestemming, langs de route, een stad, een adres,
een positie in de kaart of coördinaten zijn.
De resultaten worden vervolgens in een lijst weergegeven.
Gebruikershandboek
7
Je hebt dan de volgende mogelijkheden:
Sorteren - hier kun je de speciale bestemmingen op verschillende criteria sorteren.
Kaart - geeft de geselecteerde speciale bestemming in de kaart aan.
Berekenen - start de routeberekening voor de geselecteerde speciale bestemming.
Dubbelklikken - opent de gedetailleerde weergave van een speciale bestemming
Met
kun je via tekstinvoer zoeken naar een speciale bestemming
3.4.4.1
Gedetailleerde weergave van een speciale bestemming
In de gedetailleerde weergave vind je alle beschikbare
informatie over een speciale bestemming.
Boven kun je tussen de weergaven Info, Kaart, Beeld
(optioneel) en Opties schakelen door op de betreffende
tabbladen te tippen
Bij Info worden het adres, de afstand en de beschrijving
weergegeven.
Kaart toont de speciale bestemming in de kaartweergave.
Met Beeld kun je mits aanwezig, een foto bij de
geselecteerde speciale bestemming bekijken.
In het tabblad Opties heb je bovendien de volgende
mogelijkheden:
POI rondom POI zoeken - zoekt naar andere speciale
bestemmingen in de buurt van de huidige speciale
bestemming (als je bijvoorbeeld een restaurant in de buurt
van je overnachtingsplek zoekt).
Beoordeling invoeren - mogelijkheid om de speciale
bestemming te beoordelen. Deze beoordeling verschijnt
vervolgens in de gedetailleerde weergave bovenaan.
POI als routepunt opslaan - voegt de speciale
bestemming toe aan de eigen routepunten.
Fout melden - hier kun je een fout over een speciale
bestemming melden.
Met behulp van de beide pijlen onderaan kun je naar de
volgende of de vorige speciale bestemming uit de lijst bladeren.
Met Berekenen wordt de routeberekening voor deze speciale bestemming gestart.
Met Terug ga je terug naar de lijst met speciale bestemmingen.
3.4.5
Laatste bestemmingen
Via deze functie kun je heel eenvoudig je laatst ingevoerde bestemmingen opnieuw
kiezen.
De laatste veertig bestemmingen worden automatisch opgeslagen .
Gebruikershandboek
8
3.4.6
Positie op de kaart
Hier kun je een punt op de kaart markeren om erheen te
navigeren. Daarbij kun je de kaart ook met je vinger
verschuiven.
Als er een punt is gemarkeerd die in een plaats of aan een
straat ligt, wordt het overeenkomstige adres weergegeven.
Anders worden de geocoördinaten weergegeven.
Tip: Zoom met de "min"-button uit om de kaart sneller naar
de juiste plek te verschuiven.
3.4.7
Routepunten
Een routepunt is een opgeslagen positie of adres. Je kunt zelf routepunten
aanmaken (zie hoofdstuk 3.14.2) om later nog eens naar de plek te navigeren.
Hier kun je nu een bestemming kiezen uit de routepunten die zich op je toestel bevinden.
Dat kunnen zelf aangemaakte of geïmporteerde routepunten zijn.
Dan moet er eerst een zoekcentrum worden vastgesteld.
De routepunten worden gesorteerd op de afstand tot dit punt.
Het zoekcentrum kan de huidige positie, de huidige
bestemming, langs de route, een stad, een adres, een
plaats in de kaart of coördinaten zijn.
Als alternatief voor een zoekcentrum kun je op Alle
routepunten tonen tippen, dan worden alle routepunten
gesorteerd weergegeven.
De resultaten worden je vervolgens in een lijst getoond.
Je hebt nu de volgende mogelijkheden:
Sorteren - de routepunten kunnen alfabetisch of op afstand
worden gesorteerd.
Kaart - geeft het actueel gekozen routepunt in de kaart aan.
Met Berekenen wordt de routeberekening voor het
geselecteerde routepunt gestart.
Dubbelklik - opent de gedetailleerde weergave van een
routepunt.
De overige functies rondom routepunten worden in hoofdstuk 3.14 uitgelegd.
Gebruikershandboek
9
3.4.8
Coördinaten
Je kunt je bestemming ook door middel van coördinaten invoeren.
Deze functie is vooral handig als je in het vrije veld naar een bepaald punt wilt gaan,
waarbij geen er geen adres kan worden ingevoerd.
Opmerking: Bij het invoeren van de coördinaten is de juiste
notatie van belang: coördinaten kunnen namelijk op
verschillende manieren worden genoteerd.
Vooraf ingesteld is het formaat graden/decimaal minuten
(dd°mm,mmmm´).
Om een ander formaat in te stellen tip je rechts op
Formaat.
Er verschijnt dan een lijst met mogelijke formaten.
Je kunt het formaat te allen tijde wijzigen in de instellingen
(zie hoofdstuk 3.10.3.7).
Bij het formaat graden/decimaal wordt de breedtegraad
eerst ingevoerd.
Tip rechts op N voor Noord (Noord betekent noordelijk van
de evenaar). Vervolgens voer je de coördinaten in.
Als je op Verder tipt, kun je de lengtegraad invoeren.
Tip rechts op O voor Oost (Oost betekent oostelijk van de nulmeridiaan).
Als je op Positie klikt, worden de coördinaten van de huidige positie weergegeven.
Opmerking: Omdat Centraal-Europa ten noorden van de evenaar en ten oosten van de
nulmeridiaan ligt, zul je bij het invoeren van coördinaten in dit formaat altijd de combinatie
Noord/Oost gebruiken.
Als je na het invoeren van de lengtegraad Verder tipt, wordt (indien mogelijk) aangegeven,
welk adres zich in de buurt van de coördinaten bevindt.
Tip op Kaart, om de plek op de kaart te bekijken of op Berekenen om de routebeschrijving
ernaartoe te starten.
3.4.9
Menu sorteren
Hier kun je de volgorde van de functies binnen de bestemmingsinvoer naar wens
wijzigen.
Kies een functie en verschuif deze met de hoekige pijl naar de gewenste plek.
Geen zorgen, er gaat geen functie verloren. En zelfs als de functies doorelkaar raken, kun je
ze door op Herstellen te tippen weer in de vooraf ingestelde volgorde zetten.
Gebruikershandboek
10
3.5
Berekende route
Nadat je een bestemming hebt ingevoerd, worden de routeopties opgevraagd. Als er dan
een route werd berekend, kun je informatie over de route opvragen of alternatieve routes
laten berekenen.
- berekent twee alternatieve.
- toont het hoogteprofiel bij de berekende routes.
Als je al alternatieve routes hebt berekend, kun je hier de
hoogteprofielen bij alle routes bekijken en vergelijken.
- hier kun je indien gewenst de routeopties opnieuw
instellen
3.5.6).
of de route verslepen
(zie hoofdstuk
- toont de trajectinformatie met routebeschrijving bij de
route in een lijst.
Opmerking: De alternatieven worden eveneens met
inachtneming van de vooraf ingevoerde routeopties berekend.
Via Navigatie start je de routegeleiding.
3.5.1
Alternatieve routes
Als je na een routeberekening alternatieve routes hebt
berekend, worden deze in verschillende kleuren in de
kaarten weergegeven.
Je kunt dan onder via de velden die ook gekleurd zijn
weergegeven een alternatieve route kiezen.
Je kunt dan ook de vermelde informatie bij de gekozen
alternatieve route bekijken.
3.5.2
Hoogteprofiel
Met de button
kun je het hoogteprofiel in detail bekijken.
De x-as staat voor het traject in km (of in mijlen). De y-as is de geografische hoogte in m (of
in voet). Met de plus- en min-toetsen kan de schaal worden gewijzigd.
Tip: Zoom in om meer details in het hoogteprofiel te kunnen zien. Als je twee keer op een
punt in de grafiek tipt, wordt hierop ingezoomd.
Gebruikershandboek
11
Als je op een punt in de grafiek tipt, wordt het gemarkeerd
en wordt de afstand tot het startpunt weergegeven. Door op
een van de informatievelden te klikken kunnen
verschillende waarden worden gekozen die daar moeten
worden weergegeven.
Als je al alternatieve routes hebt berekend, kun je hier de
hoogteprofielen bij alle routes bekijken en vergelijken.
De hoogteprofielen worden telkens in dezelfde kleur als de
route gemarkeerd.
Met behulp van de pijlen kun je tussen de hoogteprofielen
schakelen.
3.5.3
Routeopties en Route verslepen
Om de ingestelde routeopties voor de berekende route te wijzigen, tip je op routeopties. Als
je de routeopties wijzigt, wordt de route opnieuw berekend. Meer over de Routeopties vind
je in hoofdstuk 3.10.1.1.
Meer over de functie Route verslepen vind je in hoofdstuk 3.5.6.
3.5.4
Trajectinformatie
De trajectinformatie kun je oproepen door op
te tippen.
Hier kun je de trajectinformatie oproepen en een
routebeschrijving in de vorm van een lijst laten weergeven.
De volgende informatie wordt in de vorm van een
Wegbeschrijving weergegeven:
- De naam van de betreffende straat.
- De afstand die op de betreffende straat wordt afgelegd.
- Bij rijkswegen of snelwegen de afkorting (bijv. B311).
- De bestemming verschijnt onderaan in een balkje.
Met behulp van de knop Weergeven kun je het gekozen
punt in de kaart bekijken en door de route bladeren.
3.5.5
Bus & Trein (optioneel)
Met de functie Bus & trein kun je het openbaar vervoer betrekken in de routeberekening.
Hierbij worden de haltes gekozen die het dichtstbij het start- en eindpunt van de route
liggen. De routegeleiding loopt naar de instaphalte en van de uitstaphalte tot de uiteindelijke
bestemming. In de routeberekening wordt rekening gehouden met de reistijden van het
openbaar vervoer.
Tip na de routeberekening op Bus & trein.
Er verschijnt een lijst met de start, het in- en uitstappen van het openbare vervoersmiddel en
de bestemming.
Gebruikershandboek
12
Alsje op Bewerken tipt, kun je de verbinding op de
volgende manieren aanpassen:
Verkeersmiddel vanaf startpunt wijzigen - hier kun je
kiezen hoe je naar de instaphalte wilt navigeren (fiets, te
voet).
Verkeersmiddel vanaf uitstap wijzigen - hier kun je
kiezen hoe je vanaf de uitstaphalte naar de bestemming wilt
navigeren (fiets, te voet).
Instaphalte veranderen - hier kun je een alternatieve halte
uit een lijst kiezen.
Uitstaphalte veranderen - hier kun je een alternatieve
eindhalte uit een lijst kiezen.
Tip op Berekenen om je selectie te bevestigen en de
routeberekening te starten. Tip nogmaals op Navigatie om
de routegeleiding naar de instaphalte te starten.
Als je bij de instaphalte bent aangekomen, worden de Bus & trein-verbindingen automatisch
in het navigatiescherm weergegeven.
Opmerking: De automatische omschakeling is afhankelijk van het GPS-signaal. Omdat in
gebouwen en in metrohaltes vaak geen GPS-signaal kan worden ontvangen, schakelt het
toestel mogelijk niet automatisch om. In dit geval kun je handmatig omschakelen. Kies onder
Actieve route > Bus & Trein-Verbinding en tip op Instappen.
In het navigatiescherm kun je tijdens de rit met het openbaar vervoer de weergegeven lijst
met je vinger naar boven of beneden verschuiven. Als je op een element in de lijst tipt, wordt
de halte in de kaart weergegeven. Met de knop Positie gaat de kaart terug naar de huidige
positie. Door op de Bus & Trein-Verbinding te tippen, kun je de gehele verbinding bekijken.
Op de uitstaphalte aangekomen, schakelt de navigatie automatisch over op de
routegeleiding naar de uiteindelijke bestemming.
3.5.6
Route verslepen
Na berekening van een route via de bestemmingsinvoer
kun je de berekende route handmatig veranderen.
Tip na de berekening van de route op de button Route
veranderen
en vervolgens op de button Route
verslepen
.
Als je nu op je route tipt, krijg je een markering
die je
naar een willekeurige plek in de kaart kunt slepen.
Vervolgens wordt de nieuwe route weergegeven. Verder
wordt het oorspronkelijke punt weergegeven en
verschijnen er twee buttons om verder te gaan op de
versleepte route:
Punt wissen – De vooraf aangebrachte markering
wordt opgeheven.
Een punt toevoegen – De zo-even aangebrachte
markering wordt overgenomen en de nieuwe route wordt
berekend. Aangebrachte punten worden met gemarkeerd.
Opmerking: Als er een punt naast een weg wordt gezet, wordt het dichtstbijzijnde punt dat
raakt aan een wegsegment gezocht. Vervolgens wordt dat punt gebruikt voor de berekening.
Opmerking: Een aangebracht punt kan te allen tijde weer worden geselecteerd, verschoven
of gewist.
Gebruikershandboek
13
3.6
Tripcomputer
De Tripcomputer voorziet je onderweg van veel
details en cijfers.
Als je op Tripcomputer tipt, worden er zes vooraf
ingestelde gegevens weergegeven.
Er kunnen echter nog veel meer andere waarden worden
weergegeven.
Tip dan op een van de weergegeven velden. Je kunt dan uit
een lijst met alle beschikbare gegevens kiezen welke
waarde je op dit veld wilt weergeven.
In het rode veld onder wordt de bestemming weergegeven.
Met Terug keer je terug in het hoofdmenu.
Opmerking: De Tripcomputer kan alleen met de button
Resetten worden gereset.
Zo kunnen waarden van dagtochten of meerdaagse tochten
worden verzameld. Ook door het toestel uit te schakelen, wordt de Tripcomputer niet
gereset.
Voor de duur van een trackopname wordt de Tripcomputer gereset, zodat alleen de
waarden van de track worden weergegeven. Als de track wordt beëindigd, worden de
waarden van de track opgeteld bij de vooraf weergegeven tripcomputerwaarden.
3.7
Tochtplanner
Tochten zijn routes die bestaan uit meerdere bestemmingen achterelkaar. Je kunt zelf
tochten op je toestel samenstellen. Daarbij kun je alle soorten bestemmingen gebruiken.
3.7.1
Nieuwe tocht aanmaken
Via Tocht plannen kun je zelf een tocht samenstellen.
Als startpunt is vooraf de huidige locatie ingesteld.
Om dat te wijzigen, klik je gewoon op de knop Start. Je
kunt dan op meerdere manieren een startpunt invoeren
(bijv. adres, laatste bestemming enz.)
Zo kun je ook de
bestemming invoeren.
Als je op Berekenen tipt,
wordt de route berekend en
in de kaart weergegeven.
Naast de functies voor de
berekende route uit de
normale
bestemmingsinvoer kun je hier de berekende route ook
laten simuleren (niet bij meerdere stations).
Daarbij wordt de route virtueel nagelopen. Je kunt op de
kaart zien hoe de route loopt en waar je moet afslaan. Tip
na de berekening op Demo.
Voor routes met meerdere stations kun je bestemmingen
aan de tocht toevoegen door op de knop Verdere bestemmingen toevoegen und dann +
Station toevoegen tipt.
Als stations kunnen alle soorten bestemmingen worden gebruikt. De verschillende soorten
Gebruikershandboek
14
bestemmingen worden ingevoerd zoals bij de bestemmingsinvoer.
Als je alle bestemmingen hebt ingevoerd, tip je Ok. Vervolgens word je verzocht om de
route onder een vrij te kiezen naam op te slaan. Als de naam wordt bevestigd, wordt de
tocht aangemaakt. Door op Starten begint de routegeleiding. Je kunt kiezen of de
routeberekening vanaf de actuele positie of het eerste station moet starten.
3.7.2
Rondtrip plannen (optioneel)
Tip in de tochtenplanner op Rondtrip plannen. Hier kun je
een rondtrip starten vanaf een specifiek startadres. Als
startpunt is ook hier standaard de huidige positie ingesteld.
Met Start/Bestemming kun je een ander startpunt
invoeren.
Nadat je het startpunt hebt ingevoerd, kun je de gewenste
afstand of de gewenste duur van de rondtrip aangeven. De
Falk Navigator berekent dan een rondtrip die overeenkomt
met de ingestelde routeopties en waarbij je aan het einde
weer terugkeert naar je startpunt.
Opmerking: Om bijvoorbeeld een variant van de rondtrip
met minder af te leggen hoogtemeters te verkrijgen, kun je
de invoer minimaal variëren (bijv. met 1 km).
3.7.3
Opgeslagen tocht kiezen
Als je al tochten hebt aangemaakt, kun je deze oproepen via Opgeslagen tocht kiezen.
Geef eerst aan of de tochten om de huidige positie of een adres gesorteerd moeten worden
weergegeven. Je kunt natuurlijk ook alle tochten laten weergeven. In dat geval worden de
tochten in een alfabetische lijst weergegeven.
Kies de gewenste tocht uit de lijst en tip vervolgens op Toer bekijken.
Er verschijnt een gedetailleerde weergave van de tocht.
Via Bewerken kun je de instellingen van de tocht wijzigen.
Als je op Starten tipt, wordt de routegeleiding gestart. Je kunt kiezen of de routeberekening
vanaf de actuele positie of het eerste station moet starten.
3.7.4
Gedetailleerde weergave van een tocht
Alle informatie over een tocht kun je vinden in de
gedetailleerde weergave.
Kies eerst een tocht en tip vervolgens op Toer bekijken.
Via de tabbladen boven kun je tussen drie weergaven
schakelen:
Info: Geeft het startpunt en de bestemming aan, de
trajectlengte en het aantal stations.
Kaart: Geeft de tocht in de kaart weer.
Stations: Geeft een lijst met de afzonderlijke stations weer.
In de lijst met stations kun je bovendien bepaalde
bestemmingen van de tocht ongedaan maken als je deze
tijdens de tocht niet aan wilt doen. Tip dan aan het einde
.
van de regel van het station op
Gebruikershandboek
15
betekent dat het station wordt genegeerd.
betekent dat het station wordt aangedaan.
betekent dat het station al is aangedaan (bij actueel tochtverloop).
Als je op Starten tipt, wordt de tocht gestart.
Voor meer instellingen met betrekking tot de tocht tip je op Bewerken.
3.7.4.1
Tocht bewerken
Om een tocht te bewerken, kies je eerst een tocht uit en tip je vervolgens op Toer bekijken.
Tip nu op Bewerken.
Je kunt dan beschikken over de volgende
instellingsmogelijkheden:
Stations bewerken
– hier kunnen meer stations
worden toegevoegd, de volgorde van de stations kan
worden gewijzigd en de stations kunnen weer worden
gewist.
Rijrichting instellen
– hier kun je de tocht omkeren.
De stations worden dan in omgekeerde volgorde.
aangedaan.
– hier kun je de naam van de tocht.
Naam wijzigen
veranderen
Toer wissen
gewist.
3.8
- hier kan de gewenste tocht worden
Kompas
Na de berekening van een route naar een
geocache of een top of tijdens een navigatie kun je
via het menupunt Kompas informatie laten
weergeven.
Weergave statische route-informatie:
−
Pijl die naar de bestemming, de geochache of de top
wijst
−
Afstand tot de bestemming, de geocache of de top
−
De richting van de bestemming, de geocache of de top
−
Naam of coördinaten van de bestemming, de geocache
of de top
Weergave van variabele route-informatie via de routeinformatiebutton:
−
bijv. de geocoördinaten van de huidige positie
−
bijv. de geocoördinaten van de bestemming, de geocache of de top
−
bijv. de GPS-nauwkeurigheid
Als de bestemming een geocache is, verschijnen bij het bereiken van de bestemming een
melding en de knop Acties.
Als de bestemming een Peakhunter-top is, verschijnen bij het bereiken van de bestemming
een melding en de knop Loggen.
Opmerking: Als het kompas moet worden gekalibreerd, verschijnt de knop A.u.b.
kalibreren. Volg dan de aanwijzingen op het scherm om het kompas te kalibreren.
Gebruikershandboek
16
3.9
Peakhunter (optioneel)
Peakhunter is een soort virtueel toppenboek, waarin je kunt aangeven dat je een top
hebt bereikt. Verder kun je naar de al geïnstalleerde toppen navigeren of nieuwe
toppen aanmaken.
Op je Falk navigatietoestel zijn al bergtoppen voorgeïnstalleerd en je kunt direct gebruik
maken van de functie Peakhunter.
Als je meer gegevens op je toestel wilt downloaden, kunt je het GPX-bestand met de webplugin direct op het navigatietoestel zetten.
Hiervoor log je in op de homepage van Peakhunter en navigeer je naar de site Falk Outdoor
Navigation.
Eerst kies je het gewenste land van de top die je wilt downloaden, vervolgens installeer je de
Falk device plugin.
Als de Falk device plugin is geïnstalleerd, kun je het navigatietoestel selecteren dat is
aangesloten op de pc. Vervolgens tip je op de knop Gegevens overzetten om de gegevens
op je toestel te zetten.
3.9.1
Toppen zoeken
Als je naar een top wilt navigeren, tip je op Peakhunter en vervolgens op Toppen zoeken.
Geef vervolgens het gewenste zoekcentrum op. Je kunt je huidige positie (Rondom
standoord) gebruiken, een adres invoeren (Rondom het adres) of coördinaten (Rondom de
coördinaten) opgeven. De toppen worden nu gesorteerd op afstand tot het zoekcentrum.
Als je een routepunt uit de lijst hebt gekozen, kunt je
door op kaart te tippen het routepunt in de kaart laten weergeven, door op Bereken te
klikken er direct naartoe navigeren of door dubbelklikken de gedetailleerde weergave
openen.
3.9.1.1
Lijstweergave
In de lijstweergave worden alle toppen in de omgeving van
je centrum weergegeven, op volgorde van afstand. Gelogde
toppen hebben een groene cirkel met een witte pijl,
aangemaakte toppen worden gesymboliseerd door een
potlood.
Hier kun je ook zoeken op de namen van de toppen. Je start
je zoekopdracht met ABC en voert vervolgens de gewenste
naam in.
Verder kun je de lijst met toppen sorteren op bepaalde
criteria. Tip dan op de knop Sorteren en selecteer een van
de verschillende sorteermogelijkheden:
Afstand: De resultatenlijst wordt standaard gesorteerd op
de afstand tot je zoekcentrum.
Alfabetisch: De lijst met toppen wordt alfabetisch
gesorteerd.
Gebruikershandboek
17
3.9.1.2
Detailweergave van een top
In de detailweergave vind je alle beschikbare informatie
over een top.
Door op het tabblad te tippen, kun je schakelen tussen de
weergaven Info, Kaart en Opties.
Met het tabblad Info kun je aan de hand van de groene
cirkel met witte pijl zien dat je de top al hebt gelogd. Verder
worden bijvoorbeeld de geocoördinaten van de top, de
hoogte van de top, de afstand tot je zoekcentrum en de
hemelsrichting van je zoekcentrum weergegeven.
Het tabblad Kaart toont de top in de kaartweergave.
In Opties heb je de volgende mogelijkheden:
Toppen loggen - hier kan een vermelding in het virtuele
toppenboek worden gemaakt of kunnen andere
vermeldingen worden bekeken. Bovendien kan commentaar
worden toegevoegd, gecorrigeerd of gewist.
POI rondom top zoeken - zoekt naar een speciale
bestemming rondom de gekozen top.
Top als routepunt opslaan - brengt de top onder in de
eigen routepunten.
Met behulp van de beide onderste pijlen kun je naar de
volgende of de vorige top uit de lijst bladeren.
Met Berekenen wordt de routeberekening naar deze top
gestart.
Met Terug ga je terug naar de lijst met toppen.
3.9.2
Toppen loggen
Een top kan alleen worden gelogd als je je minimaal op een afstand van 50 m van de top
bevindt.
Als je je naar de top hebt laten navigeren, verschijnt bij het bereiken van de bestemming de
knop Loggen in de navigatieweergave. Als je zonder routegeleiding bij de top bent
aangekomen, kun je de top ook loggen onder Peakhunter > Toppen loggen.
3.9.2.1
De positie van een top corrigeren
Als je je op een afstand van 50 m tot 200 m van een top bevindt, kan de positie van deze top
worden gecorrigeerd.
3.9.3
Nieuwe top aanmaken
Als je een top hebt bedwongen die nog niet is vermeld in Peakhunter, kun je deze top hier
zelf aanmaken.
In stap 1 geef je de top een naam, tipt vervolgens op Verder en in stap 2 geef je de hoogte
van de top op. Aansluitend wordt de nieuwe vermelding in het toppenboek weergegeven.
Hier kun je ook commentaar geven.
Gebruikershandboek
18
3.9.4
Mijn toppenboek
In je toppenboek vindt je een lijst van je aangemaakte en gelogde toppen (zie hoofdstuk
3.9.1.1). Gelogde toppen zijn voorzien van een groene cirkel met witte pijl, aangemaakte
toppen worden aangegeven met een potlood.
3.9.5
Aangemaakte toppen wissen
Alle door jou aangemaakte toppen kunnen hier worden gewist.
3.10
Instellingen
De instellingen voor je toestel zijn onderverdeeld in vier categorieën.
De Navigatie-instellingen hebben betrekking op de routegeleiding, de
Kaartinstellingen hebben betrekking op alle functies van de kaart, de Profiel/sensorinstellingen hebben betrekking op het instellen en alle instellingen van de profielen
en sensoren en de Systeem/algemene instellingen hebben betrekking op het toestel of de
toepassing als geheel.
3.10.1 Navigatie-instellingen
Hier kun je verschillende instellingen doorvoeren, die betrekking hebben op de
routegeleiding. Je klikt in het menu op Instellingen > Navigatie-instellingen.
De volgende opties kunnen worden gewijzigd:
3.10.1.1 Routeopties
Met de Routeopties kun je je individuele route.
De routeopties bestaan uit drie instellingen: het vervoersmiddel, de
trajectoptimalisatie en verkeerswegen. Standaard worden deze instellingen na iedere
routeberekening opgevraagd.
Bij het vervoersmiddel kun je kiezen tussen fiets
en voetganger
.
Trajectoptimalisering
Bij de trajectoptimalisatie kun je het traject op verschillende manieren aanpassen:
Vlak
- de route loopt bij voorkeur over vlak terrein.
Bergachtig
- de route loopt bij voorkeur over bergachtig terrein.
- berekent de kortste route naar de bestemming, er wordt geen rekening
Kort
gehouden met stijgingspercentages.
Hemelsbreedte
(pijlnaviagatie).
- trekt een rechte lijn van de huidige positie naar de bestemming
Opmerking: De geselecteerde trajectoptimalisering heeft ook uitwerkingen op de lengte van
het traject. Zo worden bijvoorbeeld bij Vlak trajectstukken met te hoge stijging vermeden,
wat tot een langer traject kan leiden.
Gebruikershandboek
19
Verkeerswegen
Bij de verkeerswegen heb je de volgende mogelijkheden:
- maakt gebruik van of vermijdt fietspaden (uitsluitend in fietsmodus).
Fietspaden
Wandelpaden
- maakt gebruik van of vermijdt wandelpaden ( uitsluitend in de
fietsmodus) / maakt gebruik van of vermijdt wandelpaden ( uitsluitend in voetgangermodus) .
Sterke hellingen
in fietsmodus).
- maakt gebruik van of vermijdt autowegen (uitsluitend in de fietsmodus).
Wegverkeer
- om afslagen op het berekende traject toe te staan of zoveel mogelijk te
Afslagen
vermijden.
- maakt gebruik van of vermijdt routes met veerboten.
Veerboten
Tunnel
- gebruikt of vermijdt stijgingspercentages van meer dan 8% (alleen
- maakt gebruik van of vermijdt routegeleiding door tunnels.
- maakt gebruik van of vermijdt steile bergpaden (uitsluitend in
Bergpaden
voetgangermodus).
Paden
- maakt gebruik van of vermijdt routes over paden en landwegen.
Om een optie te vermijden, tip je op het betreffende symbool. Als symbolen worden
weergegeven met een kruis erdoor betekent dat dat de betreffende verkeersweg wordt
vermeden wird.
Opmerking: Vermijden betekent niet dat de verkeerswegen voor 100% niet worden
opgenomen in de route. Het kan altijd gebeuren dat er ook verkeerswegen worden
opgenomen in de route die liever worden vermeden.
3.10.1.2 Routegeleiding inschakelen
Hier kun je instellen of je door spraakcommando´s
of per pieptoon door de navigatie geleid wilt
worden.
Door spraakcommando´s worden afslagaanwijzingen met
afstandsaangiften gegeven. De pieptoon waarschuwt je
zodra je in de buurt van een afslag komt of wanneer je van
de berekende route afgaat.
Gebruikershandboek
20
3.10.1.3 Landkaart vastleggen
Er kan altijd slechts één kaart voor een land
gebruikt worden. Als je voor een land meerdere
landenkaarten op je toestel hebt geïnstalleerd (bijv.
basiskaart plus Duitsland en premium outdoor-kaart
Duitsland, deelkaart), kun je de prioriteit van de te
gebruiken kaart vastleggen. Deze wordt dan zowel voor de
kaartweergave als in de adresinvoer gebruikt.
Ga dan als volgt te werk:
Tip in de landenkeuzelijst op de momenteel inactieve kaart
(met grijze achtergrond) van een land.
Nu verschijnt de vraag naar de prioriteit van de kaarten.
Je hebt dan volgende mogelijkheden:
- Altijd aan premium outdoorkaart de voorkeur geven: legt
vast dat (indien beschikbaar) altijd de premium outdoorkaart
gebruikt wordt (aanbevolen instelling als je je ophoudt in
een gebied waarvoor je een premium outdoorkaart hebt, (bijv. Zuid-Duitsland, als je over de
Trans-Alp premium outdoorkaart beschikt).
- Aan basiskaart plus (OSM) de voorkeur geven voor kaarten, waarvoor slechts een
gedeelte van een premium kaart ter beschikking staat (bijv. Zuid-Duitsland): Legt vast dat
aan de basiskaarten de voorkeur gegeven wordt, zelfs als er een premium outdoorkaart voor
een gedeelte van het land beschikbaar is.
Deze instelling wordt aanbevolen als je de Trans-Alp premium outdoorkaart hebt
geïnstalleerd en een route wilt berekenen die niet meer volledig binnen de dekking van de
deelkaart (bijv. Zuid-Duitsland) valt. In dit geval wordt voor het betreffende land, indien
beschikbaar, de basiskaart plus (OSM) gebruikt.
Voorbeeld: Je plant een tocht met meerdere stations van Frankfurt naar Florence. Je hebt
de Trans-Alp premium outdoorkaart en de basiskaarten plus (OSM) van Duitsland,
Oostenrijk en Italië geïnstalleerd. Met de hierboven beschreven instelling kun je nu van
Frankfurt op de basiskaart plus Duitsland tot aan de Oostenrijkse grens navigeren. Omdat
de Trans-Alp premium outdoorkaart ook heel Oostenrijk dekt, kun je ook in Oostenrijk met
deze kaart navigeren. In Italië kun je dan met de basiskaart plus in Italië navigeren omdat de
bestemming (Florence) niet meer binnen de dekking van de Trans-Alp premium
outdoorkaart valt.
- Altijd voorkeur voor basiskaart plus (OSM): Legt vast dat altijd de basiskaart gebruikt
wordt, zelfs wanneer voor dit land of voor een gedeelte van dit land een premium
outdoorkaart beschikbaar is.
3.10.1.4 Snelheidsprofiel aanmaken
Met deze functie kun je je gemiddelde snelheid
vastleggen. Het ingestelde profiel helpt je om de
aankomsttijd en totale reistijd nauwkeuriger te
berekenen.
Je kunt deze instelling apart instellen voor de voetgangeren de fietsmodus. Hierbij kun je kiezen tussen verschillende
snelheidsniveaus. Stel je gewenste profiel in met de plus/minknoppen en bevestig met Ok.
Gebruikershandboek
21
3.10.1.5 Routeopties aanvragen
Als deze functie is geactiveerd, wordt voor iedere routeberekening gevraagd naar
de routeopties. Deze functie is standaard geactiveerd. Als je deze routeopties niet
vaak wijzigt, deactiveer je deze functie.
3.10.2 Kaartweergave
Hier kun je de verschillende instellingen doorvoeren die betrekking hebben op de
kaartweergave. Je klikt in het menu op Instellingen > Weergave van de kaart.
De volgende opties kunnen worden gewijzigd:
3.10.2.1 Kaartperspectief
/
Met het kaartperspectief schakel je tussen een tweedimensionale en
driedimensionale weergave van de kaart. De betreffende instelling wordt aangegeven door
het symbool en de tekst 2D c.q. 3D.
3.10.2.2 2D-Rasterkaart (optioneel)
/
Met de rasterkaarten kun je via topografische kaarten landschappen en
steden in vogelvlucht bekijken. Met rasterkaarten kun je je zo eenvoudig oriënteren.
Voorwaarde: Je hebt de 2D-kaartweergave geactiveerd en rasterkaarten geïnstalleerd.
3.10.2.3 2D-Reliëfkaart (optioneel)
/
Met de reliëfkaarten zie je een plastische hoogteweergave van het terrein.
3.10.2.4 Genoord / In bewegingsrichting
/
De kaart kan in bewegingsrichting of altijd gericht op het noorden worden
weergegeven.
Opmerking: Als je In bewegingsrichting kiest, wijst de positiepijl altijd naar boven. Met
deze instelling is de oriëntatie eenvoudiger. Als je de Genoord kiest, bevindt de positiepijl
zich in het midden van de kaart en draait deze mee met de bewegingsrichting.
3.10.2.5 Positieop de weg
/
Hier kun je vastleggen of je huidige positie op het wegennet moet worden
afgestemd.
Opmerking: Voor een off-road-navigatie moet deze functie altijd zijn uitgeschakeld!
Gebruikershandboek
22
3.10.2.6 Stedennamen op de basiskaart
/
Als je niet beschikt over het kaartmateriaal van een continent of land, kun je
met deze functie voor een betere oriëntatie desondanks de stadsnamen in de basiskaart
laten weergeven.
Als je later toch aanvullend kaartmateriaal aanschaft, kun je hier de weergave van de
stadsnamen deactiveren.
3.10.2.7 Autozoom (uitsluitend in fietsmodus)
/
Bij geactiveerde autozoom wordt de schaal aan de hand van de snelheid
aangepast (bij een hogere snelheid wordt uitgezoomd). Als je autozoom uitschakelt, kun je
zelf instellen op welke schaal de kaart moet worden weergegeven. Dit wordt dan niet
gewijzigd.
3.10.2.8 Speciale bestemmingen in kaart (POI’s)
Hier kun je instellen welke speciale bestemmingen in de kaart moeten worden
aangegeven met kleine symbolen. Kies de gewenste categorieën. Alle speciale
bestemmingen uit de gewenste categorieën worden dan weergegeven in de kaart.
3.10.2.9 Trajectaanleg in de kaart
/
Voor de trackopname (zie hoofdstuk 3.15.2.1) kun je hier instellen, of de
afgelegde weg zichtbaar moet zijn in de kaart.
Opmerking: Deze instelling heeft alleen betrekking op de kaartweergave tijdens de
opname. Bij een opgeslagen track kan het afgelegde traject later in ieder geval in de kaart
worden weergegeven.
3.10.2.10
Kaartkleuren aanmaken
Hier kun je uit verschillende kleuren kiezen welke kleur je aanspreekt.
Met de pijlen onderaan kun je tussen de verschillende kleurvarianten heen en weer
schakelen.
Kies je kleurvariant en bevestig je keuze met Ok.
3.10.2.11
Contouren van gebouwen weergeven (optioneel)
/
Voor een beter overzicht kun je contouren van gebouwen in de rasterkaart
in bewoonde gebieden laten weergeven.
3.10.2.12
Menu sorteren
Hier kun je de volgorde van de functies binnen de bestemmingsinvoer naar wens
wijzigen.
Kies een functie en verschuif deze met de hoekige pijl naar de gewenste plek.
Geen zorgen, er gaat geen functie verloren. En zelfs als de functies doorelkaar raken, kun je
ze door op Herstellen te tippen weer in de vooraf ingestelde volgorde zetten.
Gebruikershandboek
23
3.10.3
Systeem / Algemeen
Hier kun je verschillende instellingen doorvoeren die betrekking hebben op het
toestel. Je klikt in het menu op Instellingen > Systeem / Algemeen.
De volgende opties kunnen worden gewijzigd
3.10.3.1 Batterij
Met de optie Batterij kun je controleren in hoeverre
de batterij nog opgeladen is.
Tijdens het laden wordt hier Bezig met laden
weergegeven.
Bij een toestel voor standaardbatterijen kun je hier
bovendien het batterijtype wijzigen om de weergave van de
resterende batterijcapaciteit te optimaliseren. Kies dan het
betreffende batterijtype (alkaline, lithium of NiMH) eb
bevestig je invoer met Ok.
3.10.3.2 GPS-informatie
GPS-informatie geeft de kwaliteit van het GPS-signaal op de huidige positie aan.
Voldoende GPS-ontvangst vormt de basis van elke navigatie.
Er verschijnt een info-pagina met informatie over de bestaande GPS-verbinding en
over je actuele positie, de hoogte en de snelheid.
De kleur geeft in één oogopslag informatie over de GPS-status:
−
Rood: GPS-signaal is niet goed genoeg voor een positiebepaling. Er worden minder
dan 3 satellieten ontvangen.
−
Geel: GPS-signaal volstaat voor de positiebepaling, maar volstaat niet voor de bepaling
van de actuele hoogtepositie. Er worden 3 satellieten ontvangen.
−
Groen: GPS-signaal heeft een goede kwaliteit en kan ook worden gebruikt voor de
bepaling van de hoogtepositie. Er worden minstens 4 satellieten ontvangen.
3.10.3.3 Helderheid
Hier kun je de helderheid van het beeldscherm instellen.
De helderheidsinstellingen hebben een aanzienlijke invloed
op het stroomverbruik van je navigatiesysteem. Om tijdens
de werking op accu minder stroom te verbruiken, stel je de
helderheid zo laag mogelijk in.
Bovendien kun je kiezen, of het beeldscherm bij
leegrakende accu automatisch donkerder moet worden, om
stroom te sparen.
Bevestig je instelling door op Ok te tippen.
Gebruikershandboek
24
3.10.3.4 Volume
Met de optie Volume kun je de geluidssterkte van je navigatiesysteem wijzigen of
compleet uitschakelen. Optioneel kun je ook het volume van afzonderlijke functies
in je Falk Navigator aanpassen.
Je kunt het volume verhogen door het plussymbool aan te raken of verlagen door het
minussymbool aan te raken. Het ingestelde volume wordt afgebeeld door middel van een
balklengte en aangegeven in verhouding tot de maximale
geluidssterkte.
Je kunt het geluid echter ook met één klik uitschakelen door
op Geluid aan of Geluid uit te tippen.
Bevestig je keuze met Ok of verlaat het scherm met
Annuleren.
Onder Uitgebreid kun je alle afzonderlijke instellingen met
betrekking tot het volume van de spreker en de
systeemgeluiden doorvoeren.
Tip op Ok om de instellingen te bewaren.
Opmerking: De uitgebreide volume-instellingen zijn altijd
ondergeschikt aan het systeemvolume. Een wijziging van
het systeemvolume brengt dus ook altijd een
volumeaanpassing in de individuele functies van je Falk
Navigator met zich mee.
3.10.3.5 Kompas kalibreren
Om een nauwkeurige kompasuitlijning te kunnen
garanderen, moet je het kompas regelmatig
kalibreren. Tip op Kompas kalibreren en volg de
instructies op het toestel op.
Opmerking: Kalibreer het kompas altijd uitsluitend buiten.
Let bij het kalibreren op dat er zich geen metalen
voorwerpen in de buurt van je toestel bevinden en dat er
geen magnetische of elektromagnetische storingsbronnen
(bijv. hoogspanningskabels, antennes) aanwezig zijn.
3.10.3.6 Barometer kalibreren
Om de nauwkeurigheid van de hoogtemeting te
optimaliseren, moet de barometer regelmatig
worden gekalibreerd.
Je kunt de barometer op drie manieren kalibreren:
−
Automatisch - dan wordt de barometer geheel
automatisch gekalibreerd
Opmerking: Om nauwkeuriger waarden te verkrijgen,
wordt echter aanbevolen om handmatig te kalibreren
−
Handmatig per hoogteopgave - Als je de hoogte van
je actuele positie kent, voer je deze
−
Reset standaardluchtdruk - Dan wordt de
standaardluchtdruk op zeeniveau gebruikt voor de
hoogtebepaling
Gebruikershandboek
25
Opmerking: Bij veranderlijk weer en grote hoogteverschillen wordt aangeraden, de
barometer meerdere keren per dag te kalibreren.
3.10.3.7 Positieformaat instellen
Coördinaten kunnen in verschillende formaten
worden ingevoerd. Om de invoer in de meest
gangbare formaten te ondersteunen, kun je hier het
gewenste formaat kiezen.
Je kunt kiezen uit de volgende formaten:
−
dd,ddddd°
(decimale graden)
−
dd°mm,mmmm` (decimale graden en minuten)
−
dd°mm`ss,ss" (decimale graden, minuten,seconden)
−
Gauß-Krüger
(oost-coördinaat, noordcoördinaat)
−
Swiss grid
(lengtegraad, breedtegraad)
−
UTM
(zone, oost-coördinaat, noordcoördinaat)
Opmerking: UTM en Gauß-Krüger zijn formaten uit
gedrukte kaarten. Je kunt uit zulke kaarten de coördinaten
aflezen en in het toestel invoeren.
3.10.3.8 Beeldscherm Auto-Uit
Met deze functie kun je instellen of en na welke tijd
het beeldscherm automatisch wordt uitgeschakeld.
Je kunt kiezen tussen Nooit, 15 seconden, 30 seconden en
1 minuut. Daarnaast kun je kiezen of daarbij ook de
toetsblokkering moet worden geactiveerd, zodat er geen
ongewenste invoer kan plaatsvinden.
Opmerking: Terwijl je beeldscherm is uitgeschakeld, loopt
de navigatie of trackopname gewoon door. Als er een
hardwaretoets wordt ingedrukt (bij geactiveerde
toetsblokkering) of door op het beeldscherm te klikken,
wordt het beeldscherm weer geactiveerd. Er worden
gewoon pieptonen gegeven. Door deze functie gaat je accu
langer mee.
3.10.3.9 Thuis vastleggen
Via de optie Thuis vastleggen kun je het thuisadres wijzigen dat je hebt opgegeven
toen je het toestel voor de eerste keer hebt gestart.
Tip op Stel thuislocatie in.
Je kunt je thuisadres met het virtuele toetsenbord invoeren.
Bevestig de invoer met Ok. Het display gaat automatisch weer over naar het
instellingsmenu.
Het ingevoerde adres kan te allen tijde worden vervangen door een nieuw adres in te
voeren.
Gebruikershandboek
26
3.10.3.10
Snelmenu instellen
Passe Pas het snelmenu van het
navigatiebeeldscherm aan je individuele eisen aan
door te bepalen tot welke functies en instellingen van de
Falk Navigator je sneller toegang wilt.
Tip op het snelmenu en vervolgens op de functie die je in
het snelmenu wilt wijzigen.
Kies uit de lijst de functie, die in plaats daarvan moet
worden getoond. Met de pijltjestoetsen kun je door de lijst
bladeren. Met de knop
kun je een functie zoeken door
een naam in te voeren.
Bevestig met Ok.
Om de oorspronkelijke instelling weer te herstellen, moet u
Resetten aanraken.
3.10.3.11
Hardwaretoetsen-toewijzing (optioneel)
Hier kun je bepalen welke functie met de bedieningsknop kan worden aangestuurd.
Kies één van de functies uit de lijst en bevestig met Ok.
3.10.3.12
Hoofdmenufuncties
Het hoofdmenu kun je naar wens zelf samenstellen door
de gewenste functies uit de lijst te activeren.
Gedeactiveerde functies zijn niet aangevinkt, gaan naar
het einde van de lijst en zijn vervolgens in het menu
Extra's te vinden.
3.10.3.13
Kilometer / Mijlen
Tip op Kilometers of Mijlen om de maateenheid voor de weglengtes te bepalen. Je
kunt wisselen tussen Kilometers en Mijlen.
De snelheid wordt dan ook aangegeven in de betreffende maateenheid.
3.10.3.14
Standaardinstellingen
Door te tippen op Standaardinstellingen zet je de Instellingen van de Falk
Navigator terug naar de fabrieksinstellingen, het navigatiesysteem wordt dan
automatisch opnieuw opgestart. Daarna kun je met behulp van de start-wizzard de
instellingen opnieuw doorvoeren.
Gebruikershandboek
27
3.10.3.15
Tijd
Met de optie Tijd kun je de tijdzone en het
tijdformaat instellen.
Opmerking: De actuele datum en het actuele tijdstip
worden met het GPS-signaal ontvangen en zijn zodoende
altijd op de seconde precies ingesteld.
Om de tijdzone waar je je momenteel bevindt in te stellen,
tip je op de links-pijl of de rechts-pijl in het bovenste
gedeelte van het beeldscherm.
Een automatische wissel tussen winter- en zomertijd is
vooraf ingesteld. Indien je echter liever de zomertijd
handmatig instelt, kies je Aan. Is Uit geactiveerd, wordt de
wintertijd aangegeven.
Bevestig de instellingen met Ok of verlaat het het scherm
zonder de instellingen op te slaan, via de knop Annuleren.
3.10.3.16
Taal
Tip op Taal om de menutaal en een spreker te kiezen. Kies eerst de taal voor de
menuvoering van de Falk Navigator. De taal wordt altijd weergegeven in de
betreffende taal van het land.
Indien er meerdere sprekers in één taal vooraf op je toestel geïnstalleerd zijn, kies je de
gewenste spreker. Bevestig je keuze met Ok.
3.10.3.17
Beeldscherm
Als het beeldscherm niet meer correct op aanraking reageert, moet het opnieuw
worden gekalibreerd. Je hebt hiervoor een stylus (optioneel) of een ander stomp
voorwerp nodig. Om te voorkomen dat het display beschadigd wordt, mag je het nooit met
een puntig voorwerp aanraken.
Kies de optie Beeldscherm en start het Kalibreren door de volgende melding Ok te
bevestigen. Als je niet wilt kalibreren, verlaa je het scherm door op Annuleren te tippen.
Tip aan met de stylus en houd deze eventjes op het kruis. Herhaal de procedure voor elke
positie waarin het kruis zich bevindt.
Het kalibreren is voltooid zodra geen kruis meer aangegeven wordt. Tip nogmaals in het
beeldscherm om terug te keren in het menu.
3.10.3.18
Informatie over
Met de optie Informatie over kun je systeeminformatie bekijken, in het bijzonder
over de versie van de gebruikte navigatiesoftware, het gebruikte kaartmateriaal en
de kaartgegevens. Met de button Extra functies krijg je een overzicht van de
softwarefuncties waarover je tijdelijk kunt beschikken.
Om het scherm te verlaten, tip je op Terug.
Tip op de knop Copyrights om informatie over de auteursrechten van de gebruikte software
te bekijken. Hier vind je ook landspecifieke aanwijzingen over auteursrechten.
3.10.3.19
Menu sorteren
Her kun je de volgorde van de functies binnen de bestemmingsinvoer naar wens
wijzigen.
Kies een functie en verschuif deze met de hoekige pijl naar de gewenste plek.
Geen zorgen, er gaat geen functie verloren. En zelfs als de functies doorelkaar raken, kun je
ze door op Herstellen te tippen weer in de vooraf ingestelde volgorde zetten.
Gebruikershandboek
28
3.11
Actieve route
Als je een route hebt berekend en zich in de navigatie bevindt, heb je onder
Actieve route de volgende mogelijkheden:
−
−
−
−
−
−
−
−
Alternatief berekenen - berekent twee alternatieve routes.
Vooruit liggend traject vermijden (optioneel) - hier kun je een deel van het direct voor
je liggende traject omzeilen als er daar bijvoorbeeld wegwerkzaamheden plaatsvinden.
Kies de lengte van het traject dat je wilt omzeilen en tip op Ok.
Tussenbestemming invoeren - hier kun je een tussenbestemming invoeren. Naar
deze bestemming wordt dan als eerste genavigeerd.
Volgende bestemming - als je een tussenbestemming hebt ingevoerd of je in een
tocht bevindt, kun je hier naar de volgende bestemming navigeren.
Actuele tochtverloop - als je een tocht rijdt, kun je hier het gehele verloop van de tocht
bekijken.
Actieve geocache - als je een geocache zoekt, kun je hier de gedetailleerde weergave
van de actuele geocache bekijken.
Kortere weg berekenen – als je een rondtrip hebt berekend, kun je hiermee de kortste
resp. een directe route naar de bestemming laten berekenen.
Bus & trein-verbinding (optioneel) - als je een verbinding met het openbaar vervoer
hebt berekend, kun je hier de complete reis bekijken.
3.12
Positie onthouden
Om een positie te onthouden, zodat je er later nog eens kunt terugkeren, gebruik je
de functie Positie onthouden. Daardoor kun je bijvoorbeeld in een onbekende
stad snel en eenvoudig je parkeerplaats terugvinden.
Standaard wordt in eerste instantie de datum en de tijd als naam weergegeven.
Maar je kunt ook een naam in plaats van de datum invoeren.
Je kunt de naam wijzigen door de terugtoets lang in te drukken en een andere naam in te
voeren.Tip op Ok. De actuele positie wordt dan als routepunt opgeslagen. Je kunt dan ook
een naam aan de positie geven.
Opmerking: Bij ontoereikend GPS-signaal onthoudt het navigatietoestel de positie waar je
voor het laatst een goed GPS-signaal hebt ontvangen. Als er geen laatste GPS-positie
beschikbaar is, kan er geen positie worden opgeslagen.
3.13
Geocaching
Geocaching is een soort outdoor-schatzoeken, waarbij je als schatzoeker via
coördinaten verborgen dozen, zogeheten geocaches kunt vinden. Via de Falk NaviManager kun je heel eenvoudig geocaches van internet op je navigatiesysteem
zetten.
Op sites zoals Geocaching.com of Opencaching.de kun je de betreffende bestanden
downloaden en kun je je eigen ervaringen delen met andere geocachers.
3.13.1 Bestanden op uw toestel zetten
3.13.1.1 Met de Falk Navi-Manager importeren
Je kunt geocaches via de Falk Navi-Manager op je toestel laden.
Je downloadt het gewenste GPX-bestand en importeert hem vervolgens in de GPXmanager. Een gedetailleerde handleiding vind je in hoofdstuk 5.
Gebruikershandboek
29
3.13.1.2 Via een plugin importeren
Met een web-plugin kun je het GPX-bestand direct naar je navigatiesysteem laten sturen.
Over deze functie kunnen echter uitsluitend premium-leden van Geocaching.com
beschikken. Je klikt in de gedetailleerde weergave van de geocache op Geocaching.com op
Naar mijn GPS-toestel versturen. Er verschijnt een klein venster, waarin je op het tabblad
Falk moet klikken.
Nu moet je eerst de Falk Device plugin installeren. Via een link kom je bij de installatie op de
productsite.
Daar kan de download-link worden opgevraagd. Kies Bestand opslaan op pc. Door op het
".exe"-bestand te dubbelklikken, wordt de installatie uitgevoerd. Daarna moet de browser
nog worden afgesloten. Als de geocache wordt opgeroepen en Naar mijn GPS-toestel
versturen kan de drive worden gekozen en wordt het bestand op het toestel geladen.
Je sluit je toestel aan op de pc en kiest het bestand uit de lijst.
De button Gegevens overzetten wordt nu actief en kan worden gebruikt.
Bovendien kun je de gegevens op een SD-kaart opslaan. Sluit een opslagkaart via een
kaartlezer aan op de computer.
In de keuzelijst verschijnt de SD-kaart als verwisselbare schijf en kan worden gekozen.
Als de overdracht succesvol is, kan het zoeken naar de schat beginnen.
3.13.2 Geocaches zoeken
Als je een geocache wilt starten, tip je op Geocaching en vervolgens op Geocache
zoeken.
Voer daarna het gewenste zoekcentrum in. De geocaches worden gesorteerd op de afstand
tot dit centrum.
Als je zoekt op Alle niet gevonden geocaches, worden deze op alfabetische volgorde
weergegeven.
Als je een geocache uit een lijst hebt gekozen, kun je de geocache in de kaart laten
verschijnen door op de kaart de tippen, er meteen naartoe navigeren door op Berekenen te
tippen of door dubbelklikken overschakelen naar de gedetailleerde weergave.
3.13.2.1 Cachelijst
In de lijstweergave worden alle geocaches in de omgeving
van uje zoekcentrum weergegeven. Ze zijn gesorteerd op
afstand.
Je kunt ook zoeken naar cachenamen of cachecodes
(iedere geocache heeft een bepaalde naam en een unieke
code). Je start dan je zoekopdracht met ABC en voert
vervolgens de gewenste naam of code in.
Je kunt de geocaches ook op bepaalde criteria filteren.
Gebruikershandboek
30
3.13.2.2 Filters
Met de functie Filteren kunt u geocaches er volgens bepaalde criteria uit filteren.
Status - Met dit filter kun je geocaches zoeken die
Onbeproefd, Niet gevonden of waarbij een Reparatie
noodzakelijk is.
Cachetypes - Met dit filter kun je specifiek een of meerdere
cachetypes kiezen.
Cachegrootte - Met dit filter kun je kiezen welke grootte de
geocache moet hebben.
Moeilijkheid - filter kun je kiezen hoe moeilijk de gewenste
cache moet zijn verstopt.
Terrein - Met dit filter kun je bepalen hoe groot het te
overwinnen terrein, c.q. hoe zwaar de lichamelijke
inspanning moet zijn om deze cache te vinden.
Opmerking: De Falk IBEX ondersteunt geen Wherigo-caches (GPS-ondersteunde
adventure-games).
3.13.2.3 Gedetailleerde weergave
In de gedetailleerde weergave wordt de beschikbare
informatie weergegeven en bovendien kun je de geocache
bewerken en voorzien van commentaar.
Info - Verschaft je alle informatie die over deze geocache
beschikbaar is. Waaronder de beschrijving, de afstand en
alle relevante details met betrekking tot de cache.
Kaart - De cache en eventueel de routepunten worden in
de kaart weergegeven. Je kunt op de kaart inzoomen en de
kaart verschuiven.
Routepunten - Als je geocache meerdere weergegeven
routepunten heeft, kunnen deze in een lijst worden
weergegeven. Deze routepunten dienen als
uitgangspunten, etappes of parkeerplaatsen en zijn als
aanvullende informatie uitgevoerd.
Opmerking: Bij multicaches (geocaches met meerdere stations) is het raadzaam om in de
lijst met routepunten direct het eerste station of eventueel de eerste parkeerplaats te kiezen
en te berekenen. De hoofdcoördinaat bij de multicache is vaak niet belangrijk.
Via Beeld kun je, mits beschikbaar, een of meerdere foto's voor de gekozen geocache
bekijken.
Met behulp van de beide pijlen onder kun je de complete beschrijving van de cache lezen.
Opties - biedt je verschillende mogelijkheden om je cache te bewerken.
Berekenen - start de routeberekening bij deze geocache.
Terug - keert terug naar de lijst met geocaches.
Gebruikershandboek
31
3.13.2.4 Opties
In de opties kun je de geocaches bewerken en aanvullende informatie ontvangen.
Status wijzigen - met de optie Status wijzigen kun je uw
geocache als Onbeproefd, Gewonden en Niet gevonden
loggen. Bovendien kun je nog aangeven of de cache moet
worden gerepareerd en kun je met Verder een opmerking
achterlaten. Deze status kan te allen tijde worden gewijzigd.
Logs tonen - via Logs tonen kun je de commentaren
bekijken van andere geocachers die al hebben gezocht naar
deze geocache. Aanvullende gegevens zoals Gevonden of
Niet gevonden worden weergegeven. Je kunt zelf ook logs
opslaan in de community, zodat andere geocachers die
deze geocache downloaden, gebruik kunnen maken van je
log.
Aanwijzing tonen - Je kunt kiezen voor Aanwijzing tonen,
om het zoeken eenvoudiger te maken. Deze aanwijzingen
zijn al gedecodeerd en meteen te gebruiken, voor zover er aanwijzingen beschikbaar zijn
voor de betreffende caches.
Routepunt aanmaken - Hiermee kun je zelf een geocache station aanmaken.
Beschrijving veranderen - Om de beschrijving van een geocache te bewerken, kies je
Beschrijving veranderen.
3.13.2.5 Routepunt aanmaken
Bij veel multicaches (geocaches met meerdere stations) moeten de coördinaten van het
volgende station door raadsels of opmerkingen zelf worden ontdekt. Om het volgende
station op je toestel aan te maken, ga je als volgt te werk:
Tip op Routepunt aanmaken en vervolgens op het plussymbool om een routepunt toe te
voegen.
Daar kun je een routepunt aanmaken op basis van Coördinaten, Projectie van de actuele
positie of Projectie routepunt van het geselecteerde routepunt.
Projectie vanuit een bepaald punt betekent dat door middel van peilen (in graden) en
afstand van een bepaalde positie een nieuwe positie, een nieuw routepunt dus, wordt
vastgesteld.
Als je een routepunt op basis van coördinaten aanmaakt, voer je de Coördinaten van het
nieuwe routepunt in in de bestemmingsinvoer op basis van coördinaten.
Bij Pojectie van de actuele positie wordt de positie gebruikt vanwaaruit het nieuwe
routepunt wordt vastgesteld.
Opmerking: Voor een nauwkeurig resultaat is het van belang dat je daarbij een sterk GPSsignaal hebt.
Voer de peiling en de afstand in en bevestig deze met Verder. Positiegegevens en
geocoördinaten worden gegeven. Voer een naam in en sla de routepunt-projectie op door
op Ok te tippen.
Als je een projectie wilt uitvoeren vanuit een beschikbaar routepunt (bijv. het zojuist bereikte
station van de multicache), kies je Routepuntprojectie van het geselecteerde routepunt
en markeer je het gewenste routepunt (indien meerdere beschikbaar).
Gebruikershandboek
32
Klik dan op Verder en geef de peiling, het aantal graden dus aan, waarin het routepunt zich
moet bevinden en tip op Verder. Geef de afstand aan en wijzig indien gewenst de Eenheid.
Als je dan nogmaals op Verder klikt, worden de ingevoerde waarden berekend en in
geocoördinaten en positiegegevens weergegeven.
Door Nieuwe invoer kun je de invoer wijzigen, door Kaart kun je het berekende routepunt
in de kaart laten weergeven en met Ok bevestig je het routepunt. En tot besluit kun je een
naam voor het routepunt aangeven en vervolgens opslaan. Met het prullenbaksymbool kun
je aangemaakte routepunten te allen tijde weer wissen.
3.13.2.6 Beschrijving veranderen
Om de beschrijving van een geocache te bewerken, kies je Beschrijving veranderen. Je
kunt aanvullende informatie toevoegen en al bestaande informatie wissen of bewerken. Om
de oorspronkelijke beschrijving te herstellen, gebruik je de button Resetten.
3.13.3 Aankomst bij de geocache
Bij aankomst bij de geocache moet je de instelling Positie op de weg (Instellingen >
Kaartweergave > Positie op de weg) deactiveren. Er verschijnt dan een melding bij de
start van de geocache. De gedachte hierachter is dat als deze instelling is geactiveerd, je
positie wordt afgestemd met het wegennet. Omdat geocaches zich echter meestal niet aan
de weg bevinden maar in een stuk bos, in de struiken etc. zijn verborgen, word je niet naar
precies dit punt geleid. Daarom moet je bij aankomst bij de geocache de melding volgen en
de instelling deactiveren.
Opmerking: Na het geocachen moet je deze instelling voor wandelingen en fietstochten
weer wijzigen.
Verder verschijnt de button Acties op je navigatiescherm. Je hebt nu de volgende
mogelijkheden:
Geocache afbreken - hier kun je de cache afbreken.
Volgende routepunt - hier kun je de navigatie naar het
volgende station starten, voor zover er meerdere
routepunten bij de cache beschikbaar zijn
Geoache loggen - hier kun je de cache loggen en een
opmerking bij het betreffende routepunt/de betreffende
geocache achterlaten.
Geocachedetails - hier kun je de geocachedetails in de
algemene, gedetailleerde weergave laten weergeven.
Opmerking: Je kunt de details van de geocache altijd in het
hoofdmenu onder Actieve route > Actieve geocache
bekijken of deze functie in het snelmenu onderbrengen (zie
hoofdstuk 3.10.3.10).
3.13.4 Geocache wissen
Geocaches kunnen met het toestel of de Falk Navi-Manager worden verwijderd. Om een
geocache direct op het toestel te wissen, moet je het betreffende bestand van de geocache
in de GPX-manager wissen (zie hoofdstuk 0). Of je wist de geocache via de GPX-import van
de Falk Navi-Manager (zie hoofdstuk 5).
Gebruikershandboek
33
3.13.5
Loggen in de community
De laatste stappen van de geocaching zijn het loggen en het becommentariëren van de
cache en vervolgens het uploaden van de opgeslagen gegevens.
Via de internetsite Geocaching.com kun je loggen en becommentariëren.
Je meldt je aan bij geocaching.com en zoekt de geocache waarbij je commentaar wilt
achterlaten. Als je deze cache hebt gevonden, ga je naar de gedetailleerde weergave en klik
je op Log je bezoek.
Als je nu de soort log aangeeft, kun je nog meer commentaar geven.
Als je een trackable in de geocache hebt achtergelaten, geef je deze aan met een extra
tracknummer (volgnummer), zodat de cache-eigenaar en de andere cachers op de hoogte
zijn. Als een trackable wordt meegenomen, moet dit worden gelogd. Je geeft dan de code
op de trackable aan en je logt dat je hem hebt meegenomen.
Je kunt je het loggen eenvoudig maken door middel van een bestand waarin al je logs en
commentaren zijn opgeslagen. Deze loggegevens, status en commentaren worden in het
bestand geocache_visit.txt opgeslagen.
Als je je profiel bij Geocaching.com opvraagt, kan de functie Beheer je veldnotaties worden
opgeroepen. Daar klik je op Upload mijn veldnotaties. Vervolgens klik je op het tabblad
Falk en volg je de instructies. Sluit vervolgens je toestel aan op de pc en klik op de button
Zoeken. Ga naar de drive van het toestel, klik de map Navigator aan en ga vervolgens naar
de map "GeocacheLogFile". Daar vind je het bestand "geocache-visit.txt". Dan kun je
Upload veldnotaties op de website kiezen. Alle gelogde geocaches worden nu geüpload.
Voorwaarde: Bestaand profiel.
3.13.6 Pocket Query
Geocaching.com biedt de mogelijkheid om Pocket Querys aan te maken. Een Pocket Query
is een samengesteld bestand, dat uit meerdere, gefilterde geocaches bestaat. Op
Geocaching.com kan men deze Pocket Queries zelf samenstellen met behulp van de filters,
downloaden en via de Falk Navi-Manager op het toestel zetten.
Opmerking: Je Falk IBEX ondersteunt een Pocket Query met maximaal 1.000 geocaches,
de grootte van het bestand mag niet meer dan 5 MB bedragen. Eventueel kies je een kleiner
aantal. Let op, hoe groter het bestand is, des te langer het converteringsproces duurt bij het
starten van het toestel. Zet altijd maar één Pocket Query op het toestel en start het toestel
daarna om de convertering uit te voeren. Na succesvolle convertering kan er nog een
Pocket Query op het toestel worden gezet.
3.13.7 Gevonden geocaches
Geocaches die je al als Gevonden hebt gemarkeerd, worden onder Gevonden geocaches
ondergebracht. Hier kun je alle reeds gevonden caches vinden, bekijken en bewerken.
3.13.8
Termen en symbolen
Geocaching - is elektronisch schatzoeken of snipperjacht waarbij men via gepubliceerde
coördinaten en routepunten kleine schatten kan ontdekken.
Geocache - is een kleine, meestal waterdichte doos met daarin ruilgoodies of een logboek.
De cache is de uiteindelijke schat.
Gebruikershandboek
34
Log - door te loggen kan men het succes of juist het mislukken van de zoektocht naar de
geocache online documenteren. Hierdoor kunnen andere personen, maar met name de
geocache-eigenaar de gebeurtenissen rondom de cache volgen.
Trackable - de Travel Bugs zijn een van de bekendste trackables. Deze worden van de ene
naar de andere cache gebracht en de reis die deze trackables maken, wordt op een
speciale internetsite bijgehouden. Voor de identificatie beschikt elke trackable over een
unieke cijfercombinatie.
Geocoins - voor Geocoins geldt hetzelfde als voor Travel Bugs. Ze worden online gevolgd
en kunnen de hele wereld rond reizen. Geocoins zijn vaak door geocachers zelf ontworpen
en worden ook verzameld.
Traditionele cache - is een cache die bestaat uit een geocache en een logboek.
Grote cachedozen bevatten normaal gesproken trackables. Kleinere cachedozen
bevatten vaak alleen een logboek om te vermelden dat je hem hebt gevonden. Door de
coördinaten bij de cache kan de exacte positie van de geocache worden gevonden..
Multicache - bestaat uit meerdere (multi) posities. Op de laatste positie bevindt zich
de geocache. Er zijn verschillende varianten van multicaches, maar meestal bevindt
zich op de eerste cache-positie een aanwijzing voor de tweede positie, en op de tweede
positie bevindt zich een aanwijzing naar de derde positie enz.
Mystery cache - is een puzzelspel dat moet worden opgelost om de coördinaten te
ontrafelen. Deze cache past niet in andere cache-categorieën en wordt meestal een
nieuwe en unieke geocache-ervaring.
Letterbox cache - is een andere vorm van schatzoeken, waarbij gebruik wordt
gemaakt van aanwijzingen in plaats van coördinaten. In sommige gevallen
combineren letterbox-eigenaren de geocache met aanwijzingen en met coördinaten die op
Geocaching.com worden gepubliceerd.
De stempel in de letterbox wordt niet als trackable gebruikt. Met deze stempel kunnen de
bezoekers hun vondst documenteren.
Event cache - is een cache waarbij meerdere geocachers of geocachingorganisaties elkaar ontmoeten. Op event-cache-sites worden een tijdstip en de
coördinaten gepubliceerd, waarop het event plaatsvindt. Na dit event wordt de cache
gearchiveerd.
Megaevent cache - is een event cache waaraan meer dan 500 personen overal
vandaan deelnemen. Megaevents bieden geocachers een of meerdere dagen
waarop ze activiteiten kunnen plannen.
CITO-event cache - Cito betekent Cache In Trash Out en is een milieuvriendelijk
initiatief van geocaching-communities wereldwijd. Sinds 2002 ontmoeten geocachers
elkaar om parken of geocache-vriendelijke plekken over de hele wereld schoon te maken.
Earth-cache - is een speciale plek die personen kunnen bezoeken om meer over
unieke geowetenschappen op de wereld te weten te komen.
Op earth-cache-sites staan veel informatieve notities met cache-coördinaten.
Earth-cache-bezoekers leren er hoe geologische processen een stempel op onze planeet
hebben gedrukt, hoe we onze vindplaatsen van delfstoffen beheren en hoe wetenschappers
voorbeelden verzamelen om meer over de aarde te weten te komen.
Wherigo-cache - is een soort GPS-ondersteund avonturenspel in de realiteit. Met
een Wherigo-cache kan tijdens het zoeken van de geocach of bij de cache interactie
plaatsvinden met een virtueel element zoals een object of een karakter. WherigoGebruikershandboek
35
caches kunnen wel worden weergegeven op het toestel, maar niet gebruikt.
Virtuele cache - is een cache waarbij een plek wordt gevonden in plaats van een
doos. Om de virtuele cache te loggen, wordt u mogelijk verzocht een vraag over de
plek te beantwoorden, een foto te maken, een bepaalde handeling uit te voeren enz. In
sommige gevallen moet u de coördinaten hebben bereikt om de cache te loggen.
Webcam-cache - is een cache, waarbij webcams in gebieden zoals parken of andere
cache-gebieden opgesteld staan. Het idee erachter is om met deze webcam een foto
te laten maken en de cache met deze foto te loggen op de community.
3.14
Routepuntmanager
Hier kunnen routepunten worden gekozen,
aangemaakt of gewist.
3.14.1 Routepunten selecteren
Als je naar een routepunt wilt navigeren, tip je op
Routepunten selecteren. Voer daarna het gewenste
zoekcentrum in. De routepunten worden gesorteerd op de
afstand naar dit centrum.
Eventueel kun je ook op Alle routepunten tonen tippen.
Dan worden alle routepunten op alfabetische volgorde
weergegeven.
Als je een routepunt uit de lijst hebt gekozen, kun je door op
Kaart te tippen het routepunt in de kaart laten weergeven,
door op Bereken te klikken er direct naartoe navigeren of
door dubbelklikken de gedetailleerde weergave openen.
De gedetailleerde weergave biedt vergelijkbare mogelijkheden als de gedetailleerde
weergave van een speciale bestemming (zie hoofdstuk 3.4.4.1).
3.14.2 Routepunt aanmaken
Je kunt op verschillende manieren een routepunt aanmaken.
Je kunt de Actuele positie gebruiken, een Adres invoeren, een Positie op de
kaart kiezen, een van de Laatste bestemmingen gebruiken, Coördinaten invoeren of een
speciale bestemming (POI’s) kiezen.
Als de bestemming is gedefinieerd, word je verzocht een naam voor het nieuwe routepunt in
te voeren.
In de naamsregel worden eerst automatisch het adres c.q. de geocoördinaten van het
routepunt weergegeven. Het is echter raadzaam om aan ieder routepunt een
overeenkomstige naam toe te wijzen, vooral als er al meerdere routepunten zijn
aangemaakt.
Je kunt de naam wijzigen door de terugtoets lang in te drukken en een andere naam in te
voeren.
Bevestig de naam met Ok. Het routepunt wordt opgeslagen.
Gebruikershandboek
36
3.14.3
Aangemaakte routepunten verwijderen
Om een zelf aangemaakt routepunt te wissen, tip je op Aangemaakte routepunten
verwijderen.
Uit de totale lijst kunnen dan een of meerdere routepunten worden gemarkeerd en
gewist door op Ok te tippen.
Opmerking: Geïmporteerde routepunten kunnen door het wissen van het betreffende GPXbestand in de GPX-manager worden gewist (zie hoofdstuk 0).
3.15
Trackmanager
Je kunt de weg, die je rijdt of loopt laten registreren Deze trajectregistratie helpt je
later het gereden of gelopen traject precies te reconstrueren.
M.b.v. de trajectmanager kun je een nieuw traject registreren, een bestaand traject
kiezen of trajecten verwijderen of veranderen.
3.15.1
Trackselectie
In de trackselectie kan worden gekozen tussen de door je zelf opgenomen tracks en de via
de GPX-manager geïmporteerde tracks.
3.15.2 Aangelegde tracks
Reeds opgenomen tracks worden in een lijst weergegeven. Hier kun je ook de eerste details
van een track bekijken:
Afstand tussen start en bestemming
Duur van de track
Hoogteverschil
en de datum waarop de track is opgenomen.
3.15.2.1 Tracks opnemen
Je kunt de weg die je aflegt opnemen. Deze trackopname
kan je helpen om je afgelegde traject later nog eens na te
lopen. Na opname kan de track in de kaart worden
weergegeven en kan het hoogteprofiel worden bekeken.
Dan kan ook meer informatie zoals de startpositie en de
bestemming, de afstand en het hoogteverschil worden
weergegeven.
Je kunt de trackopname op twee manieren starten:
via het snelmenu en
of door op de opname-button
tracks.
in Aangelegde
De opname kan te allen tijde worden onderbroken,
bijvoorbeeld als je even een pauze inlast. Tip dan op de
pauze-button
of in het snelmenu nog eens op
.
Om de opname te hervatten, tip je weer op de opname-button
op
of in het snelmenu
.
Om de opname te beëindigen en om de track op te slaan, tip je op de stop-button
in het snelmenu lang op
Gebruikershandboek
of
.
37
Je wordt dan verzocht een naam voor de track aan te geven. In de naamsregel wordt in
eerste instantie de datum en de tijd als naam weergegeven. De track kan onder deze
omschrijving worden opgeslagen. Of je wist de naamsregel en voert een eigen naam in voor
de track.
Opmerking: Als er meerdere tracks op het toestel staan, is het raadzaam om een
herkenbare naam in te voeren waarmee de track later weer kan worden teruggevonden.
Tip: Als je vaak gebruik maakt van trackopname, kun je deze functie ook aan de
bedieningsknop (hardware-button) toewijzen (zie hoofdstuk 3.10.3.11).
3.15.3
Geïmporteerde tracks
Hier kunnen tracks worden geanalyseerd, die eerder met de GPX-manager op je toestel
werden gezet. Welke waarden hier worden weergegeven, hangt af van de gegevens in het
geïmporteerde traject. Via de knop Bekijken kun je de geselecteerde track bekijken, starten,
bewerken of wissen.
3.15.4 Gedetailleerde weergave van een track
Om een aanwezige track te selecteren, tipt u in de lijst op
de gewenste track en dan op Bekijken.
Informatie - geeft alle informatie over de track weer.
Kaart - geeft de track weer in de kaart. Je kunt op de kaart
in- en uitzoomen en de kaart verschuiven. Door op Positie
te klikken, kun je uw huidige positie in de kaart laten
weergeven en verdwijnen.
Hoogteprofiel - geeft het hoogteprofiel bij de track aan.
Starten - begint de tracknavigatie.
Als u de track verder wilt bewerken, tipt u op Bewerken.
3.15.4.1 Track bewerken
Om een track te bewerken, tipt u in de gedetailleerde
weergave op Bewerken.
Hierbij heb je de volgende mogelijkheden:
Track omkeren - wisselt de rijrichting van de track. Zo kun je ook
de eindpositie van een track terugvinden.
Naam wijzigen - hier kun je de naam van een track wijzigen.
Track wissen - wist de track van het toestel.
Gebruikershandboek
38
3.15.4.2 Track starten
Als u een track start, kunt u kiezen of u de track direct wilt
starten of de track wilt omzetten in een route, zodat u
afslaginstructies krijgt.
3.15.4.3 Track in route transformeren
Met de functie Track in route transformeren, om
abslagaanwijzingen te ontvangen wordt een route
berekend die zo veel mogelijk lijkt op de originele track.
Bovendien krijg je in tegenstelling tot de standaard
tracknavigatie dan gesproken instructies bij afslagen.
Daarnaast worden de aankomsttijd en de reële afstand
weergegeven.
Opmerking: Als delen van de weg niet beschikbaar zijn in
het kaartmateriaal of delen van de weg ten gevolge van de
ingestelde routeopties worden vermeden, zal de
alternatieve route dienovereenkomstig afwijken.
De berekende alternatieve route wordt naast de originele track gezet, zodat je zelf kunt
kiezen welke variant je wilt gebruiken.
3.15.4.4 Trackgeleiding direct starten
Met Trackgeleiding direct starten wordt de track ongewijzigd gestart. Je krijgt
richtingsinstructies in de kaartweergave, maar geen gesproken instructies bij afslagen of
over afstanden. Kies Trackgeleiding direct starten en tip op Verder.
3.15.4.5 Startpunt van de track bepalen
Als je de Track in route transformeren hebt gekozen, wordt in eerste instantie de route
berekend en in de kaart weergegeven.
Door op Route of Track te klikken, kun je in de kaartweergave heen en weer switchen
tussen de track en de route.
De geruite vlag geeft de bestemming van de track aan.
Om de routegeleiding aan de hand van de alternatieve route te starten, kies je Route en tip
je op Navigatie. Om de oorspronkelijke track te handhaven en de trackgeleiding zonder
afslaginstructies te starten, kies je Track en tip je op Navigatie.
Nu kun je bepalen of je, rekening houdend met je huidige positie, wilt worden geleid naar het
startpunt van de track of naar het dichtstbijzijnde punt van de track.
3.16
Reisgids
De reisgids is de multimediale, elektronische reisgids in je Falk Navigator. Daarmee
ontdek je romantische plekjes, gezellige cafés, de fijnste delicatessen en alles wat
je in een stad moet en wilt zien. Naast de informatie in de meest uiteenlopende
themacategorieën kun je ook beschikken over de highlights en inside tips uit de reisgidsen
van MARCO POLO. Met vooraf geïnstalleerd, uitgebreid materiaal uit de MARCO POLOreisgidsen, over honderden steden en honderdduizenden POI's (Point of Interest – speciale
bestemmingen), deels met uitleg en beeldmateriaal is de reisgids niet alleen uitermate
handig onderweg maar ook een gids voor buitengewone bezienswaardigheden.
In de volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe je doelgericht in de reisgids kunt zoeken
naar toeristische bestemmingen, nieuwe bestemmingen kunt toevoegen, beoordelen en
wisselen en zo de gewenste reisinformatie over je bestemming ontvangt.
Gebruikershandboek
39
3.16.1
Een zoekcentrum bepalen
Eerst moet je een zoekcentrum bepalen. In de volgende hoofdstukken wordt de structuur
van de reisgids beschreven, zodat je doelgericht naar toeristische bestemmingen zoekt of
gewoon wat rondsnuffelt en je je al naargelang je interesse over toeristische attracties kunt
informeren.
Je kunt je standoord, een actuele bestemming (voor zover je naar een bestemming
navigeert), een stadscentrum, coördinaten of een bestemming rond je thuisadres als je
zoekcentrum instellen, of je opent gewoon de Laatste reisgids, die je al eerder hebt
opgeroepen.
Als je uitgangspunt je standoord is, is het van belang dat het navigatiesysteem je actuele
GPS-positie onthouden heeft. Als dat dit niet het geval is, verschijnt er een kaartweergave.
Je ziet de laatst opgeslagen locatie in de kaartweergave. Daar tip je op de knop
Actualiseren en je actuele positie wordt opnieuw vastgesteld. Als de aangegeven positie
overeenkomt met je actuele locatie, tip je op Ok.
Als je voor een adres (actuele bestemming) of een stadscentrum een reisgids wilt
aanmaken, word je verzocht, het adres of de naam van de stad via het toetsenbord in te
voeren.
Laatste reisgids worden in een lijst weergegeven. Met de pijltjestoetsen kun je tussen de
laatste posities heen en weer bladeren. Door op een positie te tippen, wordt deze
geselecteerd en door op de knop Ok te tippen als zoekcentrum vastgelegd.
Nadat het zoekcentrum vastgelegd is, gaat het beeldscherm over naar een weergave met
alle beschikbare themacategorieën.
3.16.2
Reisgids themacategorie
Reisgidsbestemmingen (POI´s) zijn gesorteerd op thema's. Ieder thema is door een symbool
gekenmerkt. Zo kun je in een oogopslag vaststellen, welke inhoud er achter een thema
schuil gaat. Afhankelijk van het door jou vastgelegde zoekcentrum kun je beschikken over
alle beschikbare themacategorieën of slechts een gedeelte van de themacategorieën. Indien
een zoekcentrum in een metropool zoals Berlijn gesitueerd is, vind je vast en zeker
bestemmingen en bijkomende informatie in alle themacategorieën. Zoekcentra in kleinere
plaatsen of in een landelijke omgeving geven alleen de themacategorieën aan, waarvoor er
in de reisgidsbestemmingen beschikbaar zijn. Als er voor een themacategorie geen
bestemmingen beschikbaar zijn, wordt deze categorie niet op het beeldscherm
weergegeven.
Een themacategorie selecteer je door erop te tippen.
Top highlights - toont u de hoogtepunten uit alle categorieën voor de gekozen
regio
Bezienswaardigheden - bijzonder bezienswaardige gebouwen of instituten
Musea - musea en exposities
Eten & drinken - restaurants, cafés etc.
Shoppen - alles rondom het shoppen
Overnachten - hotels, motels, herbergen etc.
Beurs & verkeer - beurzen, stations etc.
Kunst & cultuur - culturele instellingen, galerijen etc.
's Avonds - bars & lounges, cafés, casino's, disco's etc.
Alle categorieën - maakt gebruik van alle beschikbare speciale bestemmingen.
Gebruikershandboek
40
Voor veel categorieën staan verdere subcategorieën ter beschikking om je zoekopdracht te
verfijnen.
Voor alle categorieën zijn de highlights en de Inside tips van Marco Polo beschikbaar.
Alle voor je zoekcentrum beschikbare bestemmingen worden op volgorde van afstand
weergegeven in een lijst. Bestemmingen met de kortste afstand tot het zoekcentrum worden
als eerste in de lijst weergegeven.
Opmerking: De afstanden in de POI-lijst geven tot de bestemming zijn hemelsbreed
gemeten. Pas na de routeberekening wordt het exact af te leggen traject vastgesteld.
Opmerking: De categorie Top highlights bevat themaoverkoepelende bestemmingen, die
ook in andere themacategorieën gevonden kunnen worden.
3.16.3
Sorteren van aanvullende informatie
Binnen de lijstweergave kun je de sortering wijzigen of de gegevens filteren. Daarvoor tip je
op de knop Sorteren bovenin
De speciale bestemmingen worden standaard gesorteerd op de afstand tot het zoekcentrum
weergegeven.
Opmerking: Sommige opties bij het sorteren en filteren zijn
uitsluitend voor bepaalde categorieën beschikbaar.
Als je op Alfabetisch tipt, worden de gevonden POI's op
alfabetische volgorde gesorteerd. Verder kunnen de POI's
worden gefilterd op de omvang van de beschikbare Extra
informatie. De POI's waarvoor naast de
standaardinformatie naam en adres nog extra informatie
(bijvoorbeeld beschrijvingen) beschikbaar is, worden dan
weergegeven. Door op Prijsklasse te tippen, worden de
POI's op prijsklasse gesorteerd (bijv. bij hotels en
restaurants: "goedkope" (€), "gemiddelde" (€€), "hogere"
(€€€) klasse). Als je op Comfortklasse tipt (bij de categorie
Overnachten) worden de POI's gesorteerd op de klassieke
hotelbeoordeling (1 tot 5 sterren). Als je op Waardering tipt,
worden de POI's op volgorde van hoogste beoordeling
gesorteerd (voor zover er beoordelingen beschikbaar zijn).
3.16.4 Gedetailleerde weergave van een speciale bestemming
Wat is er mooier dan je vooraf over reisbestemmingen te
informeren en vervolgens een vreemde stad in al haar
facetten te beleven?
Je hebt één of meerdere categorieën met speciale
bestemmingen in het kader van de reisgidssamenstelling of
van het zoeken naar speciale bestemmingen geselecteerd
en je wilt nu afzonderlijke POI's in de lijst nader bekijken?
Je selecteert een POI, deze wordt dan gemarkeerd. Als je
er nog eens op tipt, verschijnt het POI in gedetailleerde
weergave.
Gebruikershandboek
41
Een reisbestemming is in de regel voorzien van Basisinformatie zoals het adres en
telefoonnummer. Bij een aantal POI's zijn er echter ook foto’s en/of uitgebreidere
beschrijvingsteksten beschikbaar. In het bijzonder achter Top highlights gaan uitgebreide,
beschrijvende teksten uit de MARCO POLO-reisgidsen schuil.
In de gedetailleerde weergave heb je een overzicht over alle informatie die over de
geselecteerde, speciale bestemming beschikbaar is.
In de gedetailleerde weergave voor het POI kun je via de registerkaarten boven beschikken
over de volgende functies:
Informatie - geeft het adres en de beschrijvingstekst bij de
gekozen speciale bestemming aan.
Kaart - geeft de positie van de speciale bestemming in de
kaart aan.
Beeld - toont een beeld van de speciale bestemming. Met
de plus- en minknoppen kun je het beeld vergroten en
verkleinen.
Opties - onder Opties kunt u beschikken over de volgende
functies:
POI rondom POI zoeken - hier kun je zoeken naar een
andere speciale bestemming in de buurt van de huidige
speciale bestemming (als je bijvoorbeeld een restaurant in
de buurt van je actuele speciale bestemming zoekt).
Beoordeling invoeren - hier kun je je persoonlijke
beoordeling voor de speciale bestemming invoeren. Je kunt
één tot vijf sterren toekennen.
Speciale bestemming als routepunt opslaan - hier kun je de actuele speciale bestemming
opslaan als favoriete plaats.
Fout melden - hier kun je een fout over een speciale bestemming melden (als er
bijvoorbeeld een onjuist adres wordt vermeld). Het invoeren gaat net als het melden van een
kaartfout (zie hoofdstuk 3.19).
Opmerking: Niet alle hier beschreven functies en informatie zijn voor iedere speciale
bestemming beschikbaar. Als er een optie niet beschikbaar is, is de corresponderende knop
niet actief of wordt niet weergegeven op het beeldscherm.
De volgende informatie wordt indien beschikbaar weergegeven in het bovenste gedeelte van
de gedetailleerde weergave:
−
de afstand tot het zoekcentrum
−
je beoordeling (en als je gebruik maakt van de community-verbinding, de communitybeoordeling)
−
bij restaurants indien beschikbaar de prijsklasse: €€€ = hogere prijsklasse, €€ =
gemiddelde prijsklasse, € = voordelige prijsklasse
−
bij hotels indien beschikbaar de comfortklasse: één tot vijf sterren
Gebruikershandboek
42
3.17
Bus & trein verbindingsplanner
Met de Bus & trein verbindingsplanner kun je een verbinding op het openbaar
vervoer plannen.
Als je vervolgens op Start tipt, kun je een halte zoeken met
behulp van verschillende zoekcriteria, bijv. Rondom
standoord.
Er verschijnt dan een lijst met mogelijke haltes rondom je
actuele positie.
Andere zoekcriteria zijn: In de stad, Rondom het adres,
Rondom thuis, Uit kaart, Bij POI en Rondom de actuele
bestemming.
Kies vervolgens een halte en tip op Ok.
Kies op dezelfde manier een eindhalte en tip op Zoeken.
De verbinding tussen de beide haltes wordt weergegeven.
In het overzicht wordt alle informatie over deze verbinding
weergegeven.
Naast de instap- en uitstaphalte worden ook de
overstaphaltes, het aantal haltes op het traject en de duur van de rit weergegeven.
Onder zie je bij Complete verbinding hoe vaak je in totaal moet overstappen en hoelang de
totale reis duurt.
Met de button Kaart kun je de gehele verbinding in de kaart bekijken.
Als je op Verder tipt, kun je naar de instaphalte navigeren of, als je je daar al bevindt,
instappen in de bus & trein.
Opmerking: Als je een Bus & treinaansluiting wilt integreren in een navigatie van een
startpunt naar een bestemming, in plaats van alleen maar een verbinding tussen twee haltes
te berekenen, kun je dat doen in de bestemmingsinvoer nadat de route is berekend (zie
hoofdstuk 3.5.5) of in de Tochtenplanner een tocht met bus & trein plannen (zie hoofdstuk
3.7.1).
3.18
GPX-manager
In de GPX-manager vind je alle GPX-bestanden die zich op het toestel bevinden.
Dat kunnen zelf opgenomen tracks of geïmporteerde GPX-bestanden zijn.
Hier kun je geïmporteerde GPX-bestanden ook weer van het toestel wissen.
Opmerking: De geïmporteerde bestanden kunnen tracks, tochten en routepunten bevatten.
Deze worden telkens ook in de Trackmanager en Routepuntmanager weergegeven.
Let op: Als je een GPX-bestand wist, worden ook alle elementen daarin (tracks, tochten
en/of routepunten) gewist.
Tip: Als je een GPX-bestand wilt wissen, maar een routepunt in dat bestand wilt behouden,
moet je vóór het verwijderen van het GPX-bestand, het routepunt gewoon onder een andere
naam opslaan.
Gebruikershandboek
43
3.19
Kaartfout
Met de Falk Navigator kun je kaartfouten melden en zo zelf bijdragen aan een betere
kwaliteit van de kaarten en de speciale bestemmingen.
Je zelf aangemaakte kaartfouten kun je dan via de Falk Navi-Manager naar Falk
exporteren.
Je kunt kaartfouten in het menu aanmaken of direct tijdens de tocht registreren en later
bewerken.
3.19.1 Kaartfouten in het menu aanmaken
Tip in het menu op Kaartfouten.
Hier kun je nieuwe kaartfouten aanmaken en opgeslagen
fouten in de kaarten of speciale bestemmingen bekijken.
Tip op Kaartfout aanmaken om een nieuwe kaartfout te
registreren.
Je kunt een adres invoeren of een positie op de kaart
markeren.
Bevestig je selectie met Ok.
De volgende stap is dat je
de soort fout aangeeft.
Vervolgens kun je nog
commentaar toevoegen bij
de kaartfout
(Commentaar), om de fout
nog nauwkeuriger te
beschrijven of om nog aanvullende informatie erbij te
vermelden.
Opmerking: Voer in ieder geval een commentaar in als je
bij de soort fout Diversen hebt gekozen.
3.19.2 Kaartfout tijdens de tocht aanmaken
Als je onderweg een fout in het kaartmateriaal ontdekt, kun je deze snel en eenvoudig ook
tijdens de tocht registreren.
Je tipt dan in het snelmenu in de navigatieweergave op Kaartfout melden. Als plaats van
de fout wordt dan de actuele positie genomen. Dit kun je echter naderhand nog aanpassen.
Vervolgens kies je de soort fout en klik je op Ok.
Opmerking: Alle aangemaakte kaartfouten kunnen ook naderhand worden bewerkt en
gewijzigd.
3.19.3
Fout in een speciale bestemming aanmaken
Als je een fout in een speciale bestemming opmerkt, kun je deze ook registreren. In de
gedetailleerde weergave van een speciale bestemming vind je alle informatie over deze
bestemming.
Om een foutmelding voor deze speciale bestemming aan te maken, tip je boven op het
tabblad Opties en vervolgens op Fout melden. Uit de lijst kun je dan de soort fout kiezen en
als je wilt een commentaar invoeren (Commentaar).
Bevestig je selectie met Ok.
Gebruikershandboek
44
3.19.4 Fouten in kaarten en speciale bestemmingen bewerken
Als je een aangemaakte fout in het kaartmateriaal of een
speciale bestemming wilt wijzigen, tip je afhankelijk van de
soort fout die je wilt bewerken onder Kaartfout op
Opgeslagen kaartfouten of op Opgeslagen fouten in
speciale bestemmingen.
In de kaartweergave zie je dan alle door jou aangemaakte
fouten in het kaartmateriaal of in speciale bestemmingen.
Met de pijlen onder kun je bladeren tussen de fouten.
Selecteer de fout die je wilt wijzigen en tip vervolgens op
Bewerken.
Je kunt de fout op de volgende manieren bewerken:
Positie op de kaart corrigeren - hier kun je de positie van
de fout aanpassen, als deze niet correct was ingevoerd.
Fouttype verwijderen - hier kun je de soort fout wijzigen
Verwijderen - hier kun je aangemaakte fouten wissen.
Commentaar veranderen - als je je commentaar bij een aangemaakte fout wilt wijzigen of
achteraf een commentaar wilt toevoegen, kun je dat hier doen.
Details van speciale bestemmingen (alleen bij fouten in speciale bestemmingen) - hier
kun je de informatie bij een speciale bestemming, waarbij je een foutmelding hebt
aangemaakt, nogmaals bekijken.
3.20
Hulp
Via Help komt in de online-helpfunctie met korte bedieningsinstructies voor je
ziet, kun je erop tippen
navigatiesysteem. In iedere weergave waarin je het teken
en word je meteen naar het hoofdstuk in de helpfunctie gebracht, waarin het
betreffende thema wordt behandeld. Zo kun je snel in veel contexten uitleg over de
betreffende functie vinden.
Gebruikershandboek
45
4
Tips en trucs
Hier vind je enkele tips en trucs die je van dienst kunnen zijn bij het gebruik van je toestel.
- Met deze toetsen kun je in veel gevallen tussen de invoer-weergave en de lijstenweergave wisselen. In de lijstenweergave zie je alle resultaten die bij je invoer tot nu toe
passen. Zo kun je nog sneller vinden wat je zoekt.
Help - In iedere weergave waarin je het teken
ziet, kun je erop tippen en word je meteen
naar het hoofdstuk in de helpfunctie gebracht, waarin het betreffende thema wordt
behandeld. Zo kun je snel in veel contexten uitleg over de betreffende functie vinden.
Scrollen en bladeren - In lijstenweergaves kun je de tekst direct met de vinger naar boven
of beneden verschuiven. In menu's met meerdere pagina's kun je door opzij schuiven naar
de volgende pagina bladeren.
Alles wegdraaien - In de navigatieweergave kun je alle elementen wegdraaien als je de
menu-button lang ingedrukt houdt. Als je nogmaals lang op deze button drukt, of door in het
menu te wisselen, wordt de normale weergave hersteld.
- Het zoomen van de kaart is handig in veel situaties. Als je de kaart een
Kaart zoomen
behoorlijk stuk wilt verschuiven, zoom je eerst uit. Je kunt de kaart dan sneller over grotere
afstanden verschuiven. Zoom in op de kaart (bijv. in de weergave van de berekende route),
om meer details waar te nemen.
Snelmenu aanpassen - Je kunt het snelmenu in de navigatieweergave aanpassen aan je
eigen wensen. Zo kun je de functies die je het meest gebruikt altijd snel kiezen.
Beeldscherm uit - Je kunt stroom besparen zodat de accu langer meegaat als je het toestel
in de stand-by-modus zet als je het even niet gebruikt. Daarnaast kun je de helderheid van
het beeldscherm relatief laag instellen om zo stroom te besparen.
Routeopties - Met de routeopties Vlag kan het voorkomen dat de route langer uitvalt, omdat
trajecten met stijgingspercentages van 4% of meer worden vermeden. Ook het vermijden
van bepaalde verkeerswegen (tunnels, wandelpaden etc.) heeft invloed op de berekende
route. Na de berekening van de route kun je opnieuw de routeopties wijzigen, als je op
tipt. Zo kun je vergelijken welk verschil deze instellingen maken.
Gebruikershandboek
46
5
Falk Navi-Manager
Eerst moet je de Falk Navi-Manager op je pc installeren. Daarvoor moet je het programma
van internet downloaden.
Je kunt de Falk Navi-Manager vinden op http://www.falk-outdoor.com/nl/service/falknavi-manager.html. Nadat je het bestand hebt gedownload, open je het bestand setup.exe
door dubbelklikken en verder volg je de instructies van de wizzard.
Sluit nu je navigatiesysteem met de USB-kabel aan op je pc.
Om de Falk Navi-Manager te starten, klik je op het startmenu van Windows:
Start/Programma's/Falk/Falk Navi-Manager of eventueel op het symbool van de Falk NaviManager die als snelkoppeling op je bureaublad werd gezet. Vervolgens wordt de Falk NaviManager gestart.
5.1
Importeren van GPX-bestanden
GPX is het meest gangbare bestandsformaat om trajecten en routepunten in op te slaan. Er
zijn op internet veel portalen en aanbieders bij wie je tracks kunt downloaden. Mits
uitgevoerd in GPX-formaat kunnen ze zonder problemen op je toestel worden geïmporteerd
en gebruikt. Om GPX-bestanden van een portaal op je toestel te importeren, moet je deze
eerst op je pc opslaan.
Kies vervolgens in de Falk Navi-Manager boven GPX-manager.
De GPX-manager toont een lijst met alle GPX-bestanden op je pc of je toestel.
Je hebt dan volgende mogelijkheden:
Gebruikershandboek
47
Op de pc opslaan - het geselecteerde GPX-bestand uit een van de beide vensters kan in
een willekeurige map op de pc worden opgeslagen.
Wissen - wist het geselecteerde GPX-bestand van het toestel.
Importeren - importeert een GPX-bestand van de pc op je toestel. Om de GPX-bestanden
te kunnen beheren, moeten de te importeren bestanden eerst in de Falk Navi-Manager
worden geïmporteerd.
Bijwerken - werkt de inhoud van het venster bij, bijvoorbeeld als je een GPX-bestand
opnieuw hebt geïmporteerd.
Je kunt je routepunten, tracks en geocaches op de kaart laten weergeven.
Hoogte- en snelheidsprofielen, de benodigde tijd voor de tracks kunnen worden opgevraagd.
GPX-bestanden op de pc importeren en opslaan
Om zelf aangemaakte of geïmporteerde GPX-berstanden op de computer op te slaan, ga je
als volgt te werk:
1. Je kiest het gewenste bestand en klikt op Opslaan.
2. Als je de opslaglocatie hebt bevestigd met OK, verschijnen twee vermeldingen in de lijst.
Een vermelding voor het GPX-bestand op je navigatiesysteem en een voor het GPXbestand op je computer.
3. Om het gewenste bestand op je pc terug te vinden, selecteer je het bestand en klik je er
met de rechter muistoets op. Vervolgens klik je op Map weergeven. De map waarin je het
GPX-bestand hebt opgeslagen, wordt automatisch geopend.
GPX-bestanden van je pc op het navigatiesysteem importeren
Om gedownloade GPX-bestanden op je navigatietoestel te importeren, voer je de volgende
stappen uit:
1. Je klikt op Importeren.
2. Je zoekt het gewenste bestand op je pc, selecteert het en klikt op de button Openen.
3. Het bestand werd in de GPX-manager geïmporteerd en kan nu op het navigatiesysteem
worden opgeslagen.
4. Je selecteert het gewenste bestand en kiest in de rechter balk Kopiëren pc > flash.
Het GPX-bestand is nu opgeslagen op je navigatiesysteem en kan worden gebruikt.
GPX-bestanden van het navigatiesysteem wissen
Om de aangemaakte of geïmporteerde GPX-bestanden van je navigatiesysteem te wissen,
voer je de volgende stappen uit:
1. Je kiest het gewenste bestand en gebruikt de button Wissen van flash in de rechter
functiebalk.
2. Je bevestigt de melding met Ja om het bestand te wissen.
GPX-bestanden bewerken
Om de naam of de omschrijving van tracks of routepunten te bewerken, ga je als volgt te
werk:
1. Je kiest het gewenste element en gebruikt de button Bewerken.
2. Er wordt een venster geopend waarin je de naam en omschrijving naar wens kunt
wijzigen.
GPX-bestanden in de kaartweergave
In de GPX-manager kun je zelf aangelegde routepunten en trajecten laten weergeven. Met
de pijlen en het handje kan de kaart worden verschoven. Met de "+" en de "-" kan worden inen uitgezoomd op de kaart. Weergaveopties zoals satelliet en stadsplattegrond bevinden
zich rechtsboven bij de rand van de kaartweergave.
Onder in de GPX-manager kun je hoogte- en snelheidsprofielen, lengte, tijd en omschrijving
van tracks en routepunten laten weergeven. Als hiervoor geen informatie beschikbaar is,
blijft de gedetailleerde weergave op deze plek leeg.
Als er geen daadwerkelijk benodigde tijd beschikbaar is, wordt alleen de vermoedelijk
benodigde duur berekend op basis van de in het navigatiesysteem beschikbare gemiddelde
Gebruikershandboek
48
snelheden voor fietsers en voetgangers.
5.2
Inhoud importeren
Alle beschikbare gegevens zijn in verschillende categorieën samengevat. Bovenin worden
de categorieën Landenkaarten, POI's (speciale bestemmingen), Mijn lijst met favorieten,
Sprekers, Software en Rasterkaarten (optioneel) in de vorm van tabbladen weergegeven.
Als je op het door je gekozen tabblad klikt, worden alle gegevens van deze categorie in de
vorm van een lijst weergegeven in het overzicht.
In het overzicht kun je door de kolomkoppen en overeenkomstige symbolen zien waar de
afzonderlijke gegevens van de verschillende categorieën zijn opgeslagen. De gegevens
kunnen zich bevinden
op het interne geheugen van het toestel,
op de SD-kaart,
op de pc,
op de cd/dvd of
op een internetserver.
Belangrijk: Voor het downloaden van internet moet je beschikken over een actieve
internetverbinding.
Kopiëren of wissen:
De geselecteerde gegevens worden van de pc op de SD-kaart gekopieerd.
De geselecteerde gegevens worden van de pc op het interne geheugen van je
toestel gekopieerd.
De geselecteerde gegevens worden van het interne geheugen gewist.
De geselecteerde gegevens worden van de SD-kaart gewist.
De geselecteerde gegevens worden van je pc gewist.
Let op, de opslagcapaciteit van het interne geheugen is beperkt. Met behulp van de balk
onder wordt aangegeven in hoeverre het interne geheugen wordt belast.
5.2.1
POI's importeren
Op Falk.de, Google Earth en veel andere websites zijn veel speciale bestemmingen (POI's=
Points of Interest) te downloaden. Als deze POIs in KML- of KMZ-formaat beschikbaar zijn,
kun je ze via de KML-import-plugin van de Falk Navi-Manager op je navigatiesysteem
zetten.
Kijk op de betreffende website waarvan je de KML-bestanden wilt downloaden, bijv.
www.falk.de
KML-bestanden van falk.de
Bij www.falk.de voer je in het invoermenu (linksboven) een adres in waarbij je in de buurt wilt
zoeken naar POI's. Rechts naast dit invoerveld kun je een thema voor de zoekopdracht
invoeren, bijv. restaurant, bios etc.
Ter afsluiting bevestig je je invoer met de button Weergeven. Onder het invoerveld
verschijnt een keuzelijst met POI's. Daarnaast verschijnt er een kaart met de ingetekende
POI's.
Om het POI te selecteren dat op je toestel moet worden geïmporteerd, klik je direct in de
kaart op het betreffende POI of kies je het uit de keuzelijst. Na de keuze voor een POI
verschijnt een informatievenster bij het POI.
Gebruikershandboek
49
Kies nu de button Gereedschap. Er verschijnt een lijst. Nu kies je Opslaan en Voor mijn
Falk navigatie.
Het POI wordt als KML-bestand op je pc opgeslagen.
KMZ/KML-bestanden uit Google Earth
Ook bij Google Earth vind je veel interessante POI's. Hieronder zie je hoe je meerdere POI's
als nieuwe POI-categorie overneemt.
Opmerking: Falk heeft geen invloed op de in de handleiding beschreven functies van
Google Earth. Er kunnen daarom wijzigingen optreden in het beschreven verloop.
Je start het programma Google Earth.
In het zoekveld linksboven voer je een plaatsnaam en een themarubriek in (bijv. "Stuttgart"
en "Musea").
Selectie van de POI's, die moeten worden overgenomen:
Je kunt blokken van POI's importeren waarin je de overkoepelende term (bijv. "Musea (1 –
10)") met een klik op de rechter muisknop selecteert en vervolgens het menupunt Onder
"Mijn plaatsen" opslaan ook overneemt.
Afzonderlijke POI's kun je importeren met de rechter muisknop en door vervolgens het
menupunt Onder "Mijn plaatsen" opslaan.
De geselecteerde POI's worden onder Mijn plaatsen weergegeven.
Op de hierboven beschreven wijze kunnen nu ook meer POI's, ook uit andere steden
worden toegevoegd aan Mijn steden.
Klik het punt Mijn plaatsen met de rechter muisknop aan en kies het menupunt Opslaan
als. Het bestand kan nu als KMZ-bestand op de pc worden opgeslagen.
Gebruikershandboek
50
KML-/KMZ-bestanden importeren in de Falk Navi-Manager
Hieronder wordt beschreven
hoe KML- en KMZ-bestanden
via de Falk Navi-Manager op
het toestel kunnen worden
geïmporteerd.
Start de Falk Navi-Manager.
Ga in de Falk Navi-Manager
in de menubalk onder
Plugins naar het menupunt
KML-import-plugin.
Hier verschijnt het venster
van de importwizzard.
Bevestig deze met de button
Verder. Met behulp van de
button Selecteren selecteer
je het KML- of KMZ-bestand
op je pc, dat je op je toestel wilt importeren. Als je een een bestand hebt geselecteerd,
verschijnt eronder een lijst met de POI's die zich erin bevinden. Tip op de button Verder.
In het volgende venster moet
je nu je POI-categorie een
individuele categorienaam
geven. Hier kun je eventueel
ook aanvullende informatie
kwijt over de betreffende POIcategorie. Als je de POIcategorie een naam hebt
gegeven en eventueel extra
informatie hebt vermeld,
bevestig je je invoer weer met
de button Verder.
In de volgende stap kun je
een Icoon kiezen dat dan in
de kaart wordt weergegeven
bij de betreffende POI's. Je
kunt kiezen uit een klein aantal iconen.
Je kunt echter ook een eigen Icoon (indien beschikbaar) van je pc kiezen. Dit icoon mag
een resolutie van 72 dpi en 16 x 16 pixels hebben.
Je bevestigt je invoer weer met de button "Verder". Als je geen eigen icoon aangeeft, wordt
het weergegeven standaardicoon voor de weergave van een POI in de kaart gebruikt.
In het afsluitende venster wordt alle informatie van de te importeren POI-categorie nog eens
samengevat. Door de bevestiging met de button Voltooien start je het converteringsproces
(het kml-bestand wordt geconverteerd naar het Falk-formaat).
Opmerking: De convertering kan enige tijd in beslag nemen.
De geconverteerde POI-categorie verschijnt na enkele seconden automatisch in het tabblad
Mijn favoriete plaatsen. De POI-categorie bevindt zich nu op de pc. Om de POI-categorie
op je navigatiesysteem te importeren, moet je aan de rechterkant van het venster op de
button Kopiëren PC > Flash c.q. Kopiëren PC > SD-kaart klikken.
Als het importeren succesvol is verlopen, bevindt de eigen POI-categorie zich op het
navigatiesysteem, waar het verder kan worden gebruikt, bijvoorbeeld om te zoeken in de
omgeving of om te navigeren.
Opmerking: De via de KML-import-plugin geïmporteerde POI's kunnen niet worden
beoordeeld op het navigatiesysteem.
Gebruikershandboek
51
5.2.2
Geocaches importeren
Van sites zoals Geocaching.com of Opencaching.de kun je de bestanden downloaden.
Start de Navi-manager en ga in de Navi-manager in de menubalk naar Importeren. Kies het
gedownloade GPX-bestand van je pc en bevestig het met Openen.
Het GPX-bestand met de geocaches wordt in de lijst weergegeven.
Om de geocaches nu op je navigatietoestel over te zetten, kies je het GPX-bestand in de
GPX-managerlijst en klik je op Kopiëren PC>Flash of Kopiëren PC>SD-kaart.
Als er foto's beschikbaar zijn bij de geocaches verschijnt er een dialoogvenster waarin wordt
aangegeven hoeveel foto's er voor de geocaches beschikbaar zijn. Met het oog op de vrije
schijfruimte wordt er gevraagd hoeveel foto's er moeten worden overgezet.
Gebruikershandboek
52
6
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Sluit het toestel aan op een geschikte
stroombron of vervang de accu.
Navigatiesysteem start
niet
Geen GPS-signaal/GPSsignaal wordt
onderbroken
Toestel reageert niet
meer op invoer
Accu te lage capaciteit
Het GPS-signaal kan in het bos of
tussen hoge huizen, door zwaar bewolkt
weer enz. worden gestoord
In sommige gevallen kan het
voorkomen dat het toestel door
overbelasting niet meer reageert
Navigatiesysteem eventueel opnieuw
positioneren. Voor navigatie zijn
minimaal 4 satellieten nodig. Deze
informatie kan worden ingezien onder
"Instellingen" >"Systeem/algemeen" >
"GPS-info".
Je voert dan een hard reset uit, door de
aan-/uitschakelaar en de
bedieningsknop ca. 3 seconden lang
ingedrukt te houden. Het toestel wordt
dan opnieuw opgestart.
Het kompas moet regelmatig worden
gekalibreerd
Kalibreer het kompas opnieuw.
Er bevinden zich storingsbronnen in de
directe omgeving van je toestel
Let op dat er zich geen storingsbronnen
zoals magneten of
hoogspanningsmasten in de buurt
bevinden.
Kompas is niet goed
afgesteld
Barometerwaarden
kloppen niet
Schakel het toestel volledig uit als je het
niet langer gebruikt. Druk op de aan/uitschakelaar en tip op "Uitschakelen".
De barometer moet regelmatig worden
gekalibreerd
Bij een weersomslag of als je
aanzienlijke hoogteverschillen hebt
overwonnen, is het raadzaam om de
barometer meerdere malen per dag te
kalibreren.
De gezochte
bestemming
kan niet worden
ingevoerd
Eventueel is de betreffende landenkaart
niet beschikbaar
Controleer of de juiste detailkaart bij het
toestel werd geleverd c.q. vooraf is
geïnstalleerd. Voor een
eventuele noodzakelijke installatie
gebruik je a.u.b. de Falk Navi-Manager.
De track bevat
hoogteverspringingen
De barometer werd voor de
trackopname niet gekalibreerd.
Het is raadzaam om de barometer
handmatig, door een hoogte in te
voeren, te kalibreren, met name voor
een trackopname.
Gebruikershandboek
53
7
Service & Support
Om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, heeft Falk een servicecentrum opgericht dat
alle zaken afhandelt die te maken hebben met garantie en reparaties.
Voor vragen over de garantie en garantieclaims kun je de technische hotline bellen:
+49 1805 003 233
(€ 0,14/min. vanuit het Duitse vaste telefoonnetwerk, prijzen voor mobiel bellen, max. €
0,42/min.)
http://www.falk-outdoor.de/nl/service/contact/contactformulier.html
Als een technisch defect binnen de garantie valt, dan kun je het toestel op de volgende
website aanmelden om het gratis te laten repareren:
http://www.falk-outdoor.com/nl/service/garantie.html
Omvang en duur van de garantie
United Navigation GmbH garandeert voor de duur van 24 maanden (accu 6 maanden) vanaf
de aanschafdatum dat het product op het tijdstip waarop de risico's worden overgedragen,
conform § 434, 435 BGB (Duitse Burgerlijk Wetboek) vrij is van materiële gebreken en
rechtsgebreken. Wanneer een geleverd product duidelijk zichtbare materiaal- of
fabrieksfouten vertoont, waaronder ook transportschade valt, informeer je ons meteen over
deze fout.
Verder zijn de wettelijke voorschriften conform §§ 434 ff., 475 lid 1 BGB (Duitse Burgerlijk
Wetboek) van toepassing.
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie is een aankoopbewijs noodzakelijk.
Niet onder de garantie vallen gebreken die door een ondeskundig onderhoud,
ongeoorloofde pogingen tot het openen, repareren en/of modificeren van het product of van
onderdelen ervan door een ondeskundige installatie, door het gebruik van door de klant zelf
toegevoegde software, virussen, oorzaken als gevolg van gebruik anders dan doelmatig
gebruik, ongevallen, brand, bliksem, stroomstoringen en/of natuurrampen en vergelijkbare
oorzaken ontstaan zijn. Deze garantie vervalt verder bij iedere poging tot of succesvolle
verandering of reparatie van het product door onbevoegde personen, verwijdering of
wijziging van het serienummer van het toestel.
Gebruikershandboek
54
8
Woordenlijst
Barometer: Een barometer is een meetinstrument voor het bepalen van de luchtdruk. De
barometer wordt gebruikt om de actuele hoogte vast te stellen en wordt in de tripcomputer
weergegeven.
Button: Knoppen die op het beeldscherm worden weergegeven, worden buttons genoemd.
Dat kunnen menupunten zijn, of instructies (Ok, Verder etc.). Buttons kunnen worden
bediend door ze aan te tippen.
Coördinaten: Met behulp van coördinaten kunnen posities zeer nauwkeurig worden
bepaald. Dat is met name van belang bij off-road gebruik. Normaal gesproken worden
coördinaten aangegeven in breedte- en lengtegraden.
Geocache: Is een kleine, meestal waterdichte doos met daarin ruilgoodies of een logboek.
De cache is de uiteindelijke schat.
Geocaching: Is elektronisch schatzoeken of snipperjacht waarbij men via gepubliceerde
coördinaten en routepunten kleine schatten kan ontdekken.
Geocoin: Voor Geocoins geldt hetzelfde als voor Travel Bugs. Ze worden online gevolgd en
kunnen de hele wereld rond reizen. Geocoins zijn vaak door geocachers zelf ontworpen en
worden ook verzameld.
GPS: Het Global Positioning System is een satellietondersteund systeem waarmee
wereldwijde positiebepaling mogelijk is. Met het traditionele GPS-satellietsysteem kan je
positie tot op 20 meter nauwkeurig worden bepaald – mits het GPS-signaal kan worden
ontvangen uiteraard.
GPX-bestand: Het meest voorkomende bestandsformaat om Trajecten (vaak tracks
genoemd) of routepunten in op te slaan, is het GPX-formaat. De bestanden worden
opgeslagen in de GPX-manager. De ontvangen tracks of routepunten worden echter ook in
de track- of routepuntmanager weergegeven.
Opmerking: Om geïmporteerde routepunten te wissen, moet het overeenkomstige GPXbestand worden gewist.
Kompas: Een kompas is een meetinstrument voor het bepalen van de hemelsrichting. Het
kompassymbool in de navigatieweergave geeft het noorden aan.
Als je het kompas via het snelmenu in groot formaat laat weergeven, richt de hele kaart zich
automatisch naar je blikrichting.
Log een geocache: Door te loggen kan men het succes of juist het mislukken van de
zoektocht naar de geocache online documenteren. Hierdoor kunnen andere personen, maar
met name de geocache-eigenaar de gebeurtenissen rondom de cache volgen.
Log een top: Door een top te loggen, kun je je succesvolle beklimming van een top online
documenteren..
microSD-kaart: Door het gebruik van een microSD-kaart kan de opslagcapaciteit van het
toestel worden vergroot. Er kunnen microSD-kaarten met een capaciteit tot 16 GB worden
gebruikt (ook SDHC). Raadpleeg de inleiding over het plaatsen van de kaart in het toestel.
Via de Falk Navi-manager kunnen gegevens op de SD-kaart worden gezet (zie hoofdstuk 5).
Gebruikershandboek
55
Peakhunter: Peakhunter is een soort virtueel toppenboek, waarin je kunt aangeven dat je
een top hebt bereikt. Verder kun je naar de al geïnstalleerde toppen navigeren of nieuwe
toppen aanmaken.
Speciale bestemming: Een speciale bestemming (of POI "Point of Interest") is een
interessant adres of een interessante positie. Voorbeelden van POI's zijn restaurants,
bezienswaardigheden, musea en nog veel meer.
De speciale bestemmingen op je toestel zijn onderverdeeld in verschillende categorieën om
gemakkelijk te kunnen zoeken naar bepaalde bestemmingen. Extra speciale bestemmingen
kunnen via de Falk online community op het toestel worden gezet.
Coördinaten: Met behulp van coördinaten kunnen posities zeer nauwkeurig worden
bepaald. Dat is met name van belang bij off-road gebruik. Normaal gesproken worden
coördinaten aangegeven in breedte- en lengtegraden.
Tocht: Tochten zijn gekoppelde routepunten, favoriete plaatsen of andere bestemmingen in
een gedefinieerde volgorde. Het hele traject tussen de afzonderlijke routepunten ligt echter
niet vast, zoals wel het geval is bij tracks.
Track: Een track is een nauwkeurig gedefinieerd traject (m.b.v. dicht naast elkaar
gerangschikte coördinaten, die verbonden worden tot een lijn). Deze lijn kan in de kaart
worden aangegeven, zodat hij kan worden gevolgd. Tracks kunnen ook met het toestel als
trainingseenheden worden opgenomen In de tracknavigatie worden geen afslagen
weergegeven.
Trackable: De Travel Bugs zijn een van de bekendste trackables. Deze worden van de ene
naar de andere cache gebracht en de reis die deze trackables maken, wordt op een
speciale internetsite bijgehouden. Voor de identificatie beschikt elke trackable over een
unieke cijfercombinatie.
Tripcomputer: De tripcomputer is het informatie- en statistiekcentrum van de Falk
Navigator. Gegevens over het actuele traject, maar ook barometerwaarden (luchtdruk,
hoogte), en astronomische waarden (zonsopgang en -ondergang, maanfase) en de
sensorwaarden kunnen worden opgeroepen.
Routepunt: Een routepunt is een geopositie in de vorm van coördinaten (geografische
lengte en breedte) in het terrein. Een routepunt kan een willekeurig punt in het landschap
zijn, bijvoorbeeld een afslag, een hut, of een POI (mooi landschapspunt, uitzicht of
bezienswaardigheid). Ieder routepunt kan als bestemming worden gekozen.
Gebruikershandboek
56

Vergelijkbare documenten

Navigon 33xx | 43xx

Navigon 33xx | 43xx ongeacht op welke manier of met welke middelen dat gebeurt. Alle in dit handboek genoemde kenmerken zijn uitsluitend bestemd voor de betreffende eigenaars en mogen daarom niet voor reclamedoeleinde...

Nadere informatie