Oudercomité

Commentaren

Transcriptie

Oudercomité
Oudercomité
Woordje van …
Het schooljaar loopt langzaamaan ten einde. Terwijl de oudsten zich aan het voorbereiden zijn
voor een nieuwe fase in hun leven, zijn ook de allerkleinsten aan een nieuw hoofdstuk
begonnen. Jong of oud, binnenkort worden de schooltassen weer opgeborgen en staat de grote
vakantie voor de deur!
Traditioneel wordt er ook in deze Basis eventjes per klas teruggeblikt op het afgelopen
trimester. Vanuit het oudercomité doet het deugd om te zien dat er nog altijd een grote
opkomst is bij de buitenschoolse activiteiten. Zo was er het superdeluxe paasontbijt, en bij
deze een dikke pluim voor de mensen die hieraan meegeholpen hebben! En ook de barbecue
was een grandioos succes ondanks de ietwat frissere temperaturen!
Maar terwijl het schooljaar nog niet helemaal is afgelopen, wil ik alvast vragen om volgende
data in jullie agenda te noteren :
 De OpenLuchtFuif tijdens de batjes (weekend van 15 augustus). Dit gaat door op de
speelplaats in de Groenestraat.
 Openklasdag 27 augustus: De school stelt haar deuren open en het oudercomité zal ook
aanwezig zijn om zichzelf wat voor te stellen.
 En noteer alvast 9 oktober want dan is er een spetterend eetfestijn! Bij het begin van
het nieuwe schooljaar zal er nog een brief volgen!
Ik zou dan ook graag willen afsluiten met aan iedereen een goed verlof & een prachtige zomer
te wensen!
Vicky Sevenhant
Voorzitter oudercomité
Schooljaar 2009-2010 Basis nr 3
V.U. Vicky Sevenhant – Groenestraat 29 8210 Zedelgem
-1-
Directeur
Woordje van …
zich stelt de schoolinstelling voor. We stellen vast
dat de kinderen zich in het logo voor het grootste
deel binnen de school bevinden. Hiermee wordt
het accent gelegd op het gevoel van veiligheid en
geborgenheid die wij aan onze kinderen willen
bieden.
Maar let wel. De VBS Het Dorp vindt het
ontzettend belangrijk dat de kinderen zich ook
ontplooien buiten de school als instelling. Als team
willen we onze jongens en meisjes ook laten
ontwikkelen in de leefwereld om hen heen, niet
alleen in de nabije schoolomgeving maar ook in
die o zo grote wijde wereld met haar onschatbare
mogelijkheden. Kortom, wij willen onze kinderen
de wereld om hen heen leren zien, horen, voelen,
proeven en ruiken. En dit stelselmatig met het oog
op het steeds meer zoeken en speuren om zo op
te groeien tot volwaardige wereldontdekkers.
Beste leerlingen,
Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,
In deze laatste editie van Basis van het schooljaar
2009-2010 wil ik het graag eens hebben over het
logo van onze school waarin een omvangrijke
schat van symboliek schuilt. Zoals dat van een
goed logo wordt verwacht moet er naast
onmiddellijke herkenbaarheid ook een stuk
beeldverwantschap aanwezig zijn met de instelling
die het vertegenwoordigt. En ik kan het
verzekeren. Het schoollogo van de Vrije
Basisschool Zedelgem Het Dorp bevat een pak
symbolische betekenissen. Ik durf zelfs stellen dat
het logo van onze school een aanzienlijke
hoeveelheid van onze schoolvisie uitstraalt.
In eerste instantie is
in dit prachtige logo
de herkenbaarheid
van de VBS Het Dorp
al onmiddellijk te
merken aan de
opvallende abstracte
vorm van zes kinderen. Hiermee valt onmiddellijk
op dat de kinderen in onze school absoluut
centraal staan. De keuze om zes kinderen af te
beelden is gebaseerd op het bestaan van zes
leeftijdsgroepen, met name 1ste, 2de en 3de
kleuterklas en 1ste, 2de en 3de graad van de lagere
school. Daarnaast zijn er in de lagere school ook
nog eens zes verschillende leerjaren. We zien in
de weergave van de kinderen, die van klein naar
groot afgebeeld staan, duidelijk de ontwikkeling
en de groei van onze meisjes en jongens.
Wat velen nog niet is opgevallen, is het volgende:
Als je het logo ondersteboven bekijkt (even deze
Basis omdraaien dus), dan zie je zes
uitroeptekens. Een uitroepteken impliceert in veel
gevallen de belangrijkheid van iets. Welnu, alle
kinderen van onze school, van klein tot groot, van
peuter tot zesdeklasser, allemaal zijn ze
belangrijk. Vandaar de keuze om onze kinderen in
een dergelijke abstracte afbeelding weer te geven.
In het logo zien we ook een torentje met een
kruisje en de letters CFX. Hiermee wordt verwezen
naar de origine en de roots van de huidige VBS
Het Dorp.
Het torentje verwijst naar het klooster van de
Eerwaarde Zusters van Liefde uit Heule, “de
nonnekes” zeg maar, die destijds de kleuter- en
meisjesschool oprichtten. Daar bevindt zich
momenteel onze huidige afdeling „Kerkplein‟ die de
peuters, de kleuters en de kinderen van het eerste
en het tweede leerjaar huisvest.
De letters CFX staan voor het Latijnse
“Congregatio Fratum Xaverianorum”, vertaald als
de Congregatie van de Broeders Xaverianen. De
Eerwaarde Broeders Xaverianen uit Brugge waren
iets meer dan 100 jaar geleden de oprichters van
de lagere jongensschool waar anno 2010 onze
meisjes en jongens van de 2de en de 3de graad
school lopen in de zogenaamde afdeling
„Groenestraat‟.
Met deze symboliek wordt niet alleen verwezen
naar de „stichters‟ van onze school maar ook naar
de christelijke identiteit die ook nog op vandaag
onze schoolwerking inspireert. Ik wil hierbij
verwijzen naar het deeltje van het pedagogisch
project van onze school waaruit duidelijk blijkt dat
wij een school willen zijn waar het religieuze, het
christelijke, alle andere componenten overkoepelt.
Wat we ook zien in het logo van onze school is
een soort kader dat doorbroken wordt door de
afbeeldingen van de kinderen. Zoals je wellicht
kan vermoeden, is dit doorbreken ook weldoordacht en niet louter toevallig. Het kader op
Als laatste van de symbolische betekenissen in het
logo is ook de naam van onze school ‘DORP’
overduidelijk aanwezig. Ik meen dat de keuze
voor de naam „Het Dorp‟ nogal vanzelfsprekend is.
-2-
stuk de visie van de Vrije Basisschool Zedelgem
Het „Dorp‟, waar wij een zo goed mogelijk
welbevinden nastreven bij leerlingen, ouders,
schoolteam, bestuurders en sympathisanten.
De beide schoolvestigingen bevinden zich in
Zedelgem-Dorp. Vandaar de voor de hand
liggende keuze.
Als beroepsbewuste onderwijsdeskundigen die
zichzelf ook wel eens au serieux mogen nemen,
kunnen we het niet laten om aan de vier letters
van het woord „DORP‟ een verantwoorde
inhoudelijke betekenis te geven die past in de visie
van onze school. Dit kan me heel ver leiden. Maar
toch even een korte duiding.
De letter ‘D’ beoogt de ‘Dynamische school’ die
we willen zijn. Het gevarieerde en steeds maar
bewegende onderwijsaanbod, de vele uitstappen
en bezoeken, de plattelandsklassen en de
schoolreizen, de woensdagnamiddagsport en de
sportdagen,
de
deelname
aan
talrijke
solidariteitsacties en projecten, noem maar op…
Dit zijn onnoemelijk veel getuigenissen van de
geweldige dynamiek die in onze schoolwerking
aanwezig is.
Als tweede letter krijgen we de letter ‘O’. Eerder
had ik het al over de ‘Ontwikkeling van elk
kind’. En dit in al haar aspecten. Zowel op
dynamisch-affectief, sociaal-emotioneel, psychomotorisch en cognitief vlak willen we de totale
persoonlijkheid van onze kinderen helpen
ontwikkelen.
De letter ‘R’ staat voor ‘Ruimdenkend’. Als we
alles in acht nemen wat in mijn bespreking al aan
bod kwam, spreekt het voor zich dat dit niet past
in een bekrompen manier van denken. Wij willen
een school zijn waar ruimte is voor verschillende
meningen en opvattingen. Vandaar onze
betrachting naar „ruimte voor denken‟.
Dat alles willen wij laten gebeuren, vertrekkend
vanuit een „Positieve ingesteldheid’ en via een
‘Pedagogisch verantwoorde aanpak’. Dit
vinden we terug in de laatste letter ‘P’. Het
opvoeden van onze kinderen met een goed
uitgebouwde zorg, beschouwen wij als een
roeping. Daarvoor stellen wij als school alles in het
werk. De veertien pijlers van ons pedagogisch
project moeten ondersteuning bieden voor de
harmonische persoonlijkheidsontwikkelilng van
onze kinderen. En dat staat bij ons absoluut
centraal.
In de volgende pagina‟s van deze Basis kan je
terugblikken op al weer een prachtig arsenaal aan
activiteiten die plaatsvonden tijdens het derde
trimester. Ik wens iedereen heel veel lees- en
kijkgenot bij het doornemen van de mooie
artikels. Hierbij mijn welgemeende dank aan alle
leerkrachten en mensen van de redactie. Ik wil
hierbij ook van de gelegenheid gebruik maken om
mijn bijzondere waardering en dank te betuigen
aan Luc Lutters, die de update van onze website
vrijwillig en met volle overtuiging voor zijn
rekening neemt.
Met deze derde en tevens laatste Basisschoolkrant
kunnen we het schooljaar 2009-2010 afronden.
Wat mij betreft is dit met een behoorlijk
bevredigend gevoel. Tijdens een eerste schooljaar
in de functie van directeur had ik het voorrecht te
kunnen genieten van heel veel medewerking en
steun van een pak schoolparticipanten. De
aangename en boeiende momenten met ouders,
grootouders, CLB, oudercomité, schoolraad,
schoolbestuur, parochie, allerlei overlegorganen
en andere sympathisanten waren heel verrijkend.
Maar niet in het minst wil ik toch mijn speciale
dank en appreciatie betuigen aan de mensen
waarmee ik in de dagdagelijkse schoolpraktijk lief
en leed mocht delen. De leerlingen en het
schoolteam van de Vrije Basisschool Zedelgem Het
Dorp behoorden al jarenlang tot mijn favorieten.
Maar het schooljaar 2009-2010 heeft er voor
gezorgd dat zij voortaan een vaste plaats hebben
gekregen in dat onuitwisbaar plekje bij mij van
binnen. Het was voor mij een hele eer om mij
gedurende dit schooljaar als directeur ten dienste
te mogen stellen van zoveel megatoffe meisjes,
jongens, leerkrachten, mensen van de zorg,
Sandra van het secretariaat, toezicht-, opvang- en
poetsdames. Iedereen van harte bedankt. Ik wens
aan allen die dit lezen en ook aan zij die dit niet
lezen een bijzonder aangename vakantie toe.
Misschien lopen we mekaar in de maanden juli en
augustus wel ergens tegen het lijf. Maar voor het
geval dit niet zo zou zijn, in september zie ik
iedereen graag terug.
Ik hoop dat ik met deze enigszins theoretische
duiding duidelijk heb gemaakt dat ons schoollogo
heel doordacht werd ontworpen. De symboliek
van dit logo weerspiegelt voor een aanzienlijk
Xavier Vandaele, directeur VBS Het Dorp.
-3-
Klassenwerk K1A
STENEN STAPELEN !
„Kijk daar, een grote kraan “ , roepen de peuters die
buiten op de hoge glijbaan klimmen…‟ Opeens wil
iedereen de grote glijbaan op om een glimp op te
vangen van het reuzengrote werktuig.
Iedereen begint honderduit te vertellen : “Ik heb
thuis ook een kraan, en ik een bulldozer, …
” Ik heb een idee, stelt de juf voor, “ misschien
kunnen we eens over kranen, graafmachines,
stenen, torens bouwen , … leren !”
In de klas werd een heus bouwterrein aangelegd. Het werkmateriaal en de bouwhelmen
lagen al te wachten. Wat hebben we hard gewerkt met stenen, hamers, graafmachines,…
-4-
Klassenwerk K1A
STENEN STAPELEN !
Met de plasticine worden worstjes gerold. Nu snijden de peuters echte bakstenen. Met de
stenen worden torens gebouwd : „ Deze steen op deze steen, deze steen op deze steen,
deze steen op deze steen en zo bouw ik een toren!‟
KUNNEN WIJ HET MAKEN ?
NOU EN OF !!!!!!!!
-5-
KLEUTER 1B
stenenKlas
stapelen
BBKlassenwerk
Wat is er leuker dan stenen verzamelen!
In ons klasje werkten we dan ook rond
stenen…
We bekeken met een loep verschillende
stenen, we bouwden hoge torens, we
maakten met stenen een bouwwerf in de
zandtafel, we stempelden hoge torens, we
boetseerden steentjes met plasticine om
nadien een muur te bouwen en ook Bob de
Bouwer deed zijn best aan de werkbank…..
-6-
KLEUTER 1B
stenen stapelen
-7-
Eerste kleuter C
Enkele kiekjes in de nieuwe klas
Samen in het poppenhuis
auto‟s,vliegtuigen,… alles te bouwen met de
noppers
Zandkastelen, potjes vullen en legen…,
allemaal super plezant in het zand
-8-
De BOERDERIJ
K2A
De meeste kleuters houden heel veel van dieren.
Daarom werd het thema "De Boerderij" er bij
gehaald.
De varkens, paarden, koeien, kippen, konijnen,
... stonden allemaal in de belangstelling.
Louise had voor bezoek gezorgd in de klas, nl.
haar kip 'Marie' (die ook nog een ei legde).
De volgende dag was het de beurt aan het
konijn van Bauke. Alle onderdelen van het konijn
werden grondig waargenomen.
Intussen leerden we ook een leuk dansje.
De kleuters leerden hoe de dieren met hun jong
eruit zien, en hoe ze noemen. Groot - klein grootste - kleinste - ... kwamen allemaal aan
bod.
Sigurd bracht ook nog eens kleine kuikentjes
mee naar de klas. Het waren meteen de
'mascottes' van onze klas.
Natuurlijk mochten ook de boer en de boerin, de
boerderij en de tractor als belangstellingspunten
niet ontbreken.
We knutselden dan ook een mini - tractor in
elkaar. Wat was daar veel werk aan ...
-9-
Hier tonen ze fier hun geknutselde tractor
Trots tonen de kleuters hoe goed ze al met de
computer kunnen werken
Met de verkleedkledij leefden de kleuters zich
heel goed in in de rol van boer en boerin.
Juf. Nancy en Juf. Gerda
- 10 -
Klassenwerk 2de kl B
Vakantie… wat leuk!
Met de “grote” vakantie in het vooruitzicht werken
wij in onze klas rond het thema “Vakantie… wat
leuk!”
In een kleuterklas is het essentieel dat een thema
aanschouwelijk wordt voorgesteld, d.w.z. door
concreet materiaal op de thematafel te plaatsen
en de kleuters allerlei materiaal wat bij het thema
hoort aan te bieden om mee te spelen. Kleuters
moeten een thema kunnen “doorleven” en
“uitspelen”. Bij het thema vakantie brachten we
o.a. een echte tent in klas met slaapzakken,
campingspullen, barbecuespullen, kindertuintafel
en parasol. Dit werd onze “campinghoek”. We
maakten ook een “strandhoek” met strandspullen
en een opblaasboot. Ook in onze andere
speelhoeken leefde het thema volop.
Geniet mee van enkele sfeerbeelden!
- 11 -
- 12 -
3kl
Afscheid van de kleuterschool!
Ja, het is bijna zover! Onze kleuterschoolloopbaan
is bijna voorbij.
Na de grote vakantie stappen we over naar het
eerste leerjaar.
In de derde kleuterklas hebben we al veel
geleerd, maar we hebben ook nog veel gespeeld!
We hebben in alle kleuterklassen al spelend
geleerd en zo veel dingen ontdekt!
We hebben geknutseld, geschilderd, getekend,
gekleurd, geboetseerd,…
Juf vertelde veel verhaaltjes en we hebben ook
veel liedjes en versjes geleerd.
We maakten al kennis met “schrijven”, “lezen”,”
rekenen”…
De voorbereidende schrijfoefeningen hebben we
veel geoefend.
We kennen ook al veel voorbereidende
rekenoefeningen zoals: eerste, laatste, middelste,
voorlaatste, tweede, derde, net na, net voor…
Cijfers herkennen kunnen we ook al en we kunnen
al verschillende cijfers lezen.
Zoals je ziet hebben we tijdens onze kleuterperiode
niet stilgezeten!
We vonden het fijn in de kleuterklas, maar zijn nu
toch blij dat we naar het eerste leerjaar mogen!
We zijn er klaar voor!
Nogmaals dank aan alle ouders, grootouders,
familie en vrienden die ons dit schooljaar op de
één of andere manier hebben geholpen.
Bedankt aan alle kleuterjuffen die ons een
onvergetelijke kleutertijd hebben bezorgd!
Hierbij nog enkele sfeerbeelden uit onze derde
kleuterklas.
- 13 -
- 14 -
Klassenwerk L1
Net als de grote mensen …
Donderdag 6 mei 2010 …
Piekfijn uitgedost komen de jongens en meisjes van het 1ste
leerjaar aan op school. In hun zog zenuwachtige mama’s met prangende
vragen als : ze gaan daar toch niet mee buiten
spelen,hé ? – let je erop dat ze niet morsen op hun kleertjes ? –
zorg dat je niet valt ? … ???
In de eetzaal van het Kerkplein vindt vandaag de Eerste
Communie-receptie plaats voor de eersteklassertjes.
De feestvarkentjes worden getrakteerd op een hapje en een
drankje en ook de directeur komt hen nog eens feliciteren.
Honderduit vertellen ze elkaar over ‘hun’ feest.
Ze wisselen kaartjes, fotootjes, notaboekjes, snoepdoosjes, …
mooie herinneringen aan de topdag van het jaar. Een dag om
nooit meer te vergeten!
Volgende foto’s vertellen hoe sfeervol en leuk het er
aan toe ging, dus zeker voor herhaling vatbaar!
- 15 -
Klassenwerk 1B
Doopselviering van Arja op woensdag 21 april 2010
Rond februari kwam de vraag van Arja om gedoopt te worden. Hij beleefde de lessen godsdienst heel goed mee.
Hij bracht de bijbel mee met verhalen en was geboeid in het leven van Jezus. Samen met de ouders hebben we
dan een datum vooropgesteld. De viering kon ik wegens een andere taal moeilijk samen met de ouders
voorbereiden, dus heb ik die taak op mij genomen. In de klas hebben we natuurlijk die doopselviering voorbereid
door te werken met een „meegroeier‟. Dit is een kaart waarop de vijf symbolen voorkomen.
Deze werd dan meegegeven in hun communiedoos bij de eerste communie.
symbool 1: naam
Ik probeerde de lln bewust te maken dat hun „eigen naam‟ een uniek gegeven is.
Uniek voor jou, met zorg gekozen!Door die naam ben je ook gekend bij God en bij de mensen.
symbool 2: handen
Als je iemand de handen oplegt, geef je hem een veilig dak boven z‟n hoofd, geborgenheid en veiligheid. Ik heb de
lln laten ervaren dat ze altijd ergens welkom zijn, er is altijd wel iemand die jou een hand boven het hoofd zal
houden.
symbool 3: olie
Doorheen de geschiedenis zien we dat de zalving met olie een geliefd medicijn is. Symbolisch geeft olie kracht om
verantwoordelijkheid te dragen.
symbool 4: doopkaars
De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars. Met de lln ging ik op zoek naar de betekenis van de elementen
van licht, vuur,warmte in ons dagelijks leven.
De paaskaars symbool van Jezus ‟verrijzenis. Hoe kunnen wij een lichtpuntje voor mekaar zijn?
symbool 5: water
Door hun ervaringen met water wou ik de lln erop wijzen dat water vernieuwend maar ook vernietigend kan
werken. Maar….dat we water nodig hebben, daar twijfelt geen mens aan. Water als doopsymbool-levengevend
water!
Alle leerlingen waren erbij toen Arja gedoopt werd, zelfs de directeur en Juf Inge. Waarvoor dank. Het deed
deugd om dit in mijn loopbaan van leerkracht voor een tweede maal te mogen meemaken. Enkele foto‟s van de
viering:
- 16 -
Plattelandsklassen L2A
Pierlapontse weetjes.
Wist je dat…
…de leerlingen van het 2de leerjaar op plattelandsklassen
geweest zijn op 21,22 en 23 april en er een superleuke
pierlapontse tijd hebben beleefd?
…er sloebers uit de klas de juffen hebben verslaan in een
gevechtje stro gooien!
… juf Lies zich kan vermommen als een echte vogelverschrikker?
… de verse melk in het veemelkbedrijf zo verfrissend kan zijn op
een warme lentedag?
… het water uit de laarzen van Michiel liep na een kleine val in de
sloot?
… Charlotte haar angst voor paarden overwon?
… Lander als de beste diepe putten kan maken in de zandbak?
… Fee heel wat vragen kon beantwoorden op de quiz?
… juf Katrien die mee was op de plattelandsklassen hele mooie
vlechten maakte in de meisjes hun haren ’s avonds?
… Lies, Inez en Sarah de pony’s naar de weide mochten
brengen?
… Kjell en Sem de kalfjes met de fles melk hebben gegeven?
… de jongens een kussengevecht hebben gedaan?
… Senne het grappig vond dat Louis zijn duim in het kalfje zijn
mond stak?
… we als de beste kunnen zingen op de huifkar?
… WE MET Z’N ALLEN TERUG WILLEN GAAN!
- 17 -
Woordzoekertje:
huifkar,
pierlapont,
tractor,
zon,lol,schuur,boer,
paard,uier,stal,den,brood,fop,bos,zand,hooi,spelen,schaap,zon,
foto,kalfjes
S N E L E P S S
C P P I O A T K
Als je alles hebt gevonden
H U I F K A R A
vind je van boven naar onder
en van links naar rechts
A T E E L R R L
een woord dat we
A B R O O D L F
nooit meer zullen
P A L A S P S J
vergeten!
D N A Z C O O E
N Z P I H T B S
Het woord is:
O T O F U N O T
___________________
Z O N N U I E R
H P T A R D R D
- 18 -
bewegingsopvoeding
Sportdag 1e graad
Smeer maar je kuiten in, want dit is het begin
van een reuze sportief verhaal.
Na een gezellige en zonnige picknick konden
onze sloebertjes gaan klimmen en klauteren
op het speelplein. Verder waren er nog
estafetten en voetbal … en veel zandplezier!
We gingen op 28 mei van start met een
serieuze wandeltocht tot aan de Groene
Meersen. Daar mochten we al snel de spieren
loszwaaien op een leuk muziekje en nog eens
uit volle borst meezingen op Mamasé van K3.
Geniet van de kiekjes.
Ons 1e leerjaar kon kennismaken met aardbal
(dat speelden ze best aard-ig) en de gekke
fietsen en konden springen, klimmen en
glijden op de big-challenge.
Ons 2e leerjaar gaf zich volledig tijdens de
bounce-ball, kon lekker verdwalen in de
speleobox (zo had juf een kwartiertje vrij) en
hielp juf Lies boven op de big-challenge te
geraken.
Turnjuf Ellen heeft verzamelwoede!
GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT
Wie heeft er voetbalschoenen in de kast staan
die te klein geworden zijn, maar best nog een
partijtje aankunnen? Help onze meisjesploeg
en breng ze gauw mee naar school!
Wie is te groot voor zijn/haar kangoeroebal?
Onze kleuters zijn een stuk kleiner en gek op
die reuze springballen. Liever een tweede
leven dan de vuilnisbak! Dankjewel!!
- 19 -
Klassenwerk Klas 3A
Op schoolreis naar Plopsaland
De schoolreis was super tof: eerst met de trein
naar Plopsaland en daarna op allerlei attracties.
Het was spannend om op de supersplash te gaan
maar het was toch super leuk. En als we met de
kinderen terugkeerden, was dat wel jammer. Lara
Op 27 mei trokken alle kinderen van het
derde leerjaar op schoolreis naar
Plopsaland.
Het werd een heerlijke dag. Hubert en
Clémence gingen ook weer mee om te
begeleiden. Bedankt!! Ook dankjewel aan de
mama's en papa's die hielpen met vervoer!
Ik vond het super leuk in Plopsaland.
We hebben veel dingen gedaan, wel leuke dingen.
We hebben veel cadeautjes gekregen. En we
hebben veel op de supersplash en op de
boomstammetjes gezeten, en op de vliegende
stoeltjes. Goele
Ik ben op de supersplash geweest. Femke was
kletsnat en ik soms ook. We zijn ook nog op de
boomstammetjes geweest En het was ook nog
leuk op de vliegende stoeltjes en in het
kabouterbos. Ik vond het jammer dat we niet op
het huis Anubis mochten. Jacie
Ik ben op de supersplash geweest en de eerste
keer was het eng dat ons bootje heel stijl naar
beneden ging en naar boven, was het ook wel een
beetje eng, omdat het donker werd. Ik ben ook 4
keer op de draak geweest. 's Middags was het ook
leuk. In de winkeltjes hebben we iets gekocht.
Als we binnenkwamen, mochten we op de
paardenmolen. Dat was leuk. Femke
Het was leuk maar spijtig dat we niet op het huis
Anubis mochten. Ik vond het voor de rest leuk.
We zijn bv. Op de boomstammetjes geweest, op
de draak, op Dombo. Het was leuk! Sandro
In Plopsaland was het te gek. We hebben heel
veel gedaan. We hebben op de leukste dingen
gezeten. Wel jammer dat we niet op Anubis de
Ride en de Springflyer mochten. Ik heb voor mijn
neefje een souvenirtje gekocht en ook voor mijn
broer. Amber
Ik vond de schoolreis super. Ik heb op alles
gezeten. Maar niet op de super splash. Ik heb 5
keer op de Draak Fifi gezeten. Lobke
- 20 -
Klassenwerk Klas 3A
Workshop tandpasta maken
We wonnen een wedstrijd van “Ben de bever”.
Op donderdag 3 juni kwamen 2 professoren
tandpasta maken. Eerst gingen we met 1 professor
tandpasta maken, maar die mislukte. Toen kwam de
andere professor helpen en het lukte. Wout
Op 3 juni kwamen professoren Stupidos en
Luminos op bezoek en leerden de kinderen
stap voor stap tandpasta maken. Deze
workshop hadden de kinderen gewonnen
voor de geknutselde schatkist in de
wedstrijd van het project Ben de Bever.
De klas werd omgetoverd tot een echt
laboratorium...
Ik en de andere kinderen waren blij en benieuwd
hoe je tandpasta moet maken.
Nu weet ik het. Danté
Met de Ben de bever-wedstrijd mochten er
professors komen. Eerst was er een professor die
een boek in het Italiaans meehad uit de
middeleeuwen. Maar gelukkig hebben we nog echte
tandpasta gemaakt. Arno
De professoren zijn op bezoek geweest.
We leerden over tandpasta maken.
We hebben tandpasta meegekregen. Shauni
Het maken van de tandpasta bij professor Stupidos
was leuk, want het was tandpasta van 1000 jaar
geleden. Maar bij professor Luminos hadden we de
goede gemaakt. Brecht
Bij de professoren was het leuk maar ook moeilijk.
We hebben nieuwe dingen geleerd: wat er in zit en
als je het proeft dan is het straf. Professor Stupidos
was heel zot, maar dat was geen echte professor.
Professor Liminos, die is wel echt. Emma
Leuk, zeker met de professor en de onderwijzer.
Heel leuk was de tandpasta maken. Maar er zitten
wel bv. kleine harde steentjes in. Stan
Eerst hebben we mislukte tandpasta gemaakt.
Maar als het lukte, was het wel heel interessant.
We hebben ook zelf een tube tandpasta mogen
meedoen, dat was het leukste!!! Lara
In het begin was het grappig. Dan mochten we naar
de klas komen en dan hebben we echte tandpasta
gemaakt. Dat was super leuk. Maité
Het was leuk om tandpasta te maken en zeker toen
dat ik de telefoon mocht vasthouden. Febe
Het was lekker de tandpasta over Ben de Bever. De
tandpasta was gemaakt van water en een soort lijm
en ook pepermunt. Je mag maar 2 keer je tanden
poetsen in één dag. Yuran
We hebben tandpasta gemaakt. In het begin is het
mislukt met Stupidos en Luminos en op het einde is
het gelukt. David
- 21 -
Klassenwerk L3+4
Plattelandsklassen te Vleteren!
Van 25 mei tot 28 mei was het weer zover.
Het vierde leerjaar mocht op
plattelandsklassen naar Vleteren. Het was
daar reuzefijn. Naast sport en ponyrijden
waren er ook veel leerrijke uitstappen.
In het claustrum zagen we een videofilm over
het leven van de paters in de Sint-Sixtusabdij.
Ook de poel en het gemengd bedrijf waren
zeer interessant. De biggetjes aaien en
knuffelen vonden we heel leuk.
Nadat we onze angst voor de pony‟s
overwonnen hadden, vonden we het leuk om
erop te rijden.
Op het hoppeveld kregen we uitleg over de
groei en de pluk van de hoppe.
Alles wat we geleerd hadden tijdens de
uitstappen werden besproken en
opgeschreven in de werkbundel.
Tijdens de vrije tijd mochten we een mailtje
sturen naar onze ouders.
‟s Avonds werden er door de juffrouwen
allerhande activiteiten georganiseerd.
We hadden een spelletjesavond, een quiz en
een show voorstelling.
Het waren vier prachtige dagen om nooit te
vergeten.
In de “sceure” waar wij logeerden mochten
we de puppy‟s strelen en vertroetelen.
Iedereen had zin om een puppy mee te
nemen naar huis. Alleen de prijs was nogal
hoog.
Het melkveebedrijf die wij bezochten was
uitgerust met een robotsysteem. Het was
indrukwekkend om te zien hoe de koeien
zonder hulp van de boer één voor één
gemolken werden.
- 22 -
Klassenwerk Klas 4
Samen op het platteland…
Tof
Super leuk
We hadden pret
De Sceure is vet
Super!
Na onze week samen vertoefd te hebben in
Vleteren, voelden de leerlingen zich nog
steeds in de ban van de plattelandsklassen…
De lesbundel met alle leerstof, gekoppeld aan
de bezoeken op het platteland, werd verder
verwerkt in de klas. Daarnaast mochten de lln.
hun diepste indrukken kwijt in een
schrijfwerkje naar keuze. Er kwamen
verschillende schrijfvormen aan bod, b.v. een
gedicht, een verhaaltje, een elfje, een
interview,… Enkelen kozen ervoor om het
individueel te schrijven. Anderen gaven dan
weer de voorkeur aan een groepswerkje. Kijk
je eens mee naar enkele indrukken van de
leerlingen?
Angelo C.
Ik vond het toneeltje het leukst en ponyrijden
en spelletjesavond. Vrijdag vond ik het niet zo
leuk om te fietsen.
Thibauld D.
“Plattelandsklasgedicht”
Er is een veulentje geboren, oh zo fijn!
Wij mochten erbij zijn!
Puppy‟s oh zo mooi.
Ze lagen in het hooi.
We reden veel met de fiets…
Dat deed ons wel iets.
Opeens zaten we in de klas.
Jammer dat het voorbij was!
Het ponyrijden vond ik het leukst!
Mijn paard was zo lief!
We hebben ook een poel bezocht.
Ook de kamers waren leuk en het eten
was lekker.
We deden ook aan muurklimmen.
Er waren puppy‟s, kippen, konijnen, paarden,
een cavia, schapen, everzwijnen, geiten, een
stier, biggetjes,… En, we hebben nog veel
meer dingen gedaan. Dus, het was héél leuk!
Jamie V.
Fien L, Eve V,
Kelsey D
Plattelandsklassen
Super tof
De moeite waard
Moet je eens proberen
Hoera!
Louis M, Tom K
- 23 -
Klassenwerk Klas4
Op het platteland… (vervolg)
Koe
Geeft melk
in de stal
Ligt op het strooi
Boe!
Het was leuk en gaaf
En iedereen was ook braaf
We hebben op de pony‟s gereden
met andere groepsleden
Xander D
De meisjes gaven een gil
Ze waren bang van de kikkerdril
Toen zijn we gaan eten
En iedereen was aan het zweten
De laatste avond was het toneel
En het publiek lachte superveel!
Dimmi D , Anthony D.
Samen slapen, samen eten, samen fietsen, samen…
Dat doe je allemaal op plattelandsklassen!
Thomas D.
Puppy‟s
En paarden
Waren echt super
En heel erg lief
Tof!
Het was fijn
om 4 dagen
samen te
zijn ! ;-)
Sarah D, Hanne D, Dilly D
- 24 -
Klassenwerk Klas L5
Bonjour!
In het 5de leerjaar is Frans een heel nieuw vak! Met Eventail-Junior Bien
sûr gingen we het hele jaar op stap. We kennen al heel wat woorden en
zinnen! We stellen ons even kort voor … in ’t Frans natuurlijk!
Je m’appelle Anthony. J’ai 10 ans.
Je suis grand et sympa. J’ai une
petite famille et j’ai une soeur. Elle
s’appelle Ella. J’habite à Zedelgem.
J’aime porter un jeans. Mes copains
sont ma famille.
Je m’appelle Silke. J’ai 10 ans. Je suis une fille. J’ai les cheveux blonds et
bruns et les yeux verts et bruns. Mon père s’appelle Olivier et ma mère
s’appelle Tine. J’ai trois sœurs et trois frères. J’aime porter un jeans ou un
short avec un polo amusant ou un pull. J’ai une maison avec quatre chambres,
une grande cuisine et aussi une salle à manger.
Je suis Ayertho. J’ai onze ans. Je suis un
garçon. Je suis grand et gentil. J’ai une
mère Carine. Mon père s’appelle JeanPierre et ma sœur s’appelle Sinitta.
J’habite à Zedelgem. Je porte un T-shirt
jaune et un pantalon. J’ai les cheveux
bruns et les yeux bruns.
Je m’appelle Kyara. J’ai 10 ans. J’ai les cheveux bruns et les yeux
bruns. Je suis grande et je suis sympa. Ma mère s’appelle Khadry et
mon père s’appelle Geert. J’ai deux sœurs, Tineke et Fien. Mon
frère s’appelle Thijs. J’habite à Zedelgem. J’ai un chien et un chat.
J’aime porter les T-shirts avec des jeans. J’aime les jeux.
Je m’appelle Michael.
J’ai 11 ans et je porte un
pantalon brun, un T-shirt
et un pull vert. J’ai trois
frères. Mon père
s’appelle Kristof et ma
maman s’appelle Patsy.
J’habite à Zedelgem. J’ai
une maison blanche avec
deux chats et un chien.
Je m’appelle Jonas. J’ai 10 ans. Je suis
un garçon. J’ai un père, il s’appelle
Marcel. J’ai aussi une soeur. Elle
s’appelle Gwenny et elle a 21 ans.
J’habite à Zedelgem. J’aime porter un
jeans avec un T-shirt noir ou bleu et un
pull noir. C’est formidable! J’ai une
maison avec trois chambres. Je suis
souvent gentil, sympa, amusant et
agréable. J’ai les cheveux bruns et les
yeux bruns. Je suis grand. Je ne suis
pas très fort. Mes copains sont Jeroen,
Lars, Jeroen, Axel et Anthony.
Je m’appelle Jeroen. J’ai 11 ans. J’ai
les cheveux bruns et longs. J’ai onze
ans. J’ai les cheveux bruns et longs.
J’ai un frère et j’ai des parents.
J’habite à Zedelgem. Je porte toujours
un jeans et un blouson. J’aime ma
famille. J’ai une maison avec des
armoires, des lits, des chambres, des
chaises, des tables, … . Je suis un
élève. Je suis chouette, fort et
sympathique. J’ai des copains et des
copines. Maintenant, c’est assez !
Je m’appelle Lars. J’ai 10 ans
et je suis un garçon. Je suis
petit et fort. Je suis blond et
j’ai les yeux bleus. Je porte un
jeans et un T-shirt jaune. J’ai
une maison et un chat. J’habite
à Zedelgem. J’ai un frère,
Niels. Ma maman s’appelle
Caroline et mon père s’appelle
Christophe. Je suis amusant et
sympa.
Je m’appelle Jennifer. Je suis
une fille. J’ai 10 ans. Je suis
petite, souvent gentille et parfois
terrible. J’ai une sœur et un frère.
Ma sœur s’appelle Stephanie et
elle a 13 ans. Mon frère
s’appelle Jayden et il est très
petit. Nous habitons à Zedelgem.
J’aime les robes. J’ai les cheveux
bruns et les yeux bruns. Je suis
très contente maintenant.
Je suis Janina. J’ai 10 ans. Je suis une fille. Je
suis grande. J’ai les cheveux blonds. J’ai les
yeux bleus. Je suis le seul enfant dans ma
maison. Ma mère et mon père sont agréables.
Ma mère est Carine et mon père est Gino.
J’habite à Veldegem.
- 25 -
Klassenwerk klas L5
Bonjour!
Je m’appelle Axel. J’ai 10 ans. Je suis un
garçon. J’ai les cheveux blonds et bruns. Je
n’ai pas de frère ou de sœur. Mon père
s’appelle Koen et ma mère s’appelle
Nancy. J’habite à Zedelgem. Je porte
maintenant un T-shirt noir et un pantalon
court. J’aime les ordinateurs. J’ai une
maison avec deux chambres. Une pour moi
et une pour mes parents. Je suis sympa et
génial.
Je suis Maud. J’ai 11 ans. Je suis grande. Ma
mère est Christel et mon père est Jan. Mon
frère est Lennert. J’habite à Zedelgem. J’aime
les jeans et les sweat-shirts. Mes yeux sont
bleus. Je suis amusante et sympa. Je suis
l’élève de mademoiselle Christine et professeur
Peter.
Je m’appelle Gaëlle. J’ai 10 ans. Je
suis une fille. J’ai les cheveux bruns.
J’ai onr sœur, Santana. J’ai un frère
Glenn. J’habite à Zedelgem. J’aime
porter un blouson bleu et un jeans. Je
suis amusante, gentille et sympa. Je
suis petite.
Je m’appelle Nel. J’ai 10 ans et je suis une fille. Je suis
grande, chouette, gentille et jolie. J’ai un frère Lander
et une sœur Eve. Ma mère est Martine et mon père est
Steven. J’habite à Zedelgem, c’est formidable là-bas.
J’aime les pantalons et les jupes avec un T-shirt bleu.
J’ai une maison grande et jolie. Il y a un grand jardin.
Mes copines sont Fiebe, Bo, Jalina, Kyara, Maud,
Janina et Gaëlle. Salut!
Je suis Robbe. J’ai 11 ans. Je suis petit. J’ai les cheveux
blonds et les yeux verts. J’ai deux sœurs, Marloes (17
ans) et Silke (20 ans). Mon papa et ma maman sont
mes parents. Mon papa a 45 ans et ma mère a 44 ans.
Je m’appelle Jovi. J’ai 11 ans. Je suis un
garçon. J’ai une grande famille. J’habite à
Zedelgem. Je porte un T-shirt blanc et un
jeans. J’ai une maison avec une cuisine et
trois chambres. J’aime les sports. J’ai les
cheveux bruns et les yeux verts. Je suis
amusant, gentil et grand. Mon grand copain
est Lars. Il est petit et sympa.
Je suis Roel. Je suis grand, fort et joli. J’ai
10 ans. Je suis un garçon. J’ai les cheveux
bruns et courts. Je porte toujours un jeans
et un T-shirt noir. Mon grand-père est
chouette et ma grand-mère est sympa.
Je m’appelle Bo. Je suis une
fille. Je suis souvent
sympathique, gentille et
chouette. Je suis parfois
triste et difficile. J’ai 10 ans.
J’ai les yeux bruns et les
cheveux blonds. Je suis
petite. J’ai une famille
chouette. Ma mère est
Barbara et mon père
s’appelle Yvan. Ma grandmère est Ginette. Mon
grand-père s’appelle John.
J’ai un chien, Billie. J’habite
à Zedelgem. J’aime les livres
et les BD. J’ai deux
professeurs chouettes !
Je m’appelle Milan. Je suis un
garçon. J’ai 12 ans. Je suis grand et
fort. J’ai les cheveux blonds et
longs. J’ai les yeux bleus. J’ai un
frère et je n’ai pas de sœur. J’ai un
père et une maman. J’habite à
Zedelgem. Je porte un pull bleu et
un pantalon noir. J’aime les chiens
et les chats. J’ai une maison avec
une jolie chambre et un lit blanc.
Je suis Jarne. Je suis un grand
garçon. J’ai 10 ans. J’ai les
cheveux bruns et les yeux bleus.
J’habite à Zedelgem. Je porte un
pull noir et blanc. Mon pantalon
est bleu. J’aime les pulls bleus et
les pantalons noirs. J’ai une sœur
Lobke, une mère Miranda et un
mon papa est Kurt. J’aime les
chiens. J’ai une maison avec un lit,
un garage, une voiture, … . Je suis
amusant et gentil.
Je m’appelle Jalina. J’ai 11 ans. Je suis une fille. Je
suis grande. J’ai les cheveux blonds, bruns et longs.
J’ai les yeux verts et bruns. Je porte un pantalon
blanc et une chemise rouge. Ma mère s’appelle Iris et
mon père s’appelle Nicolas. Mon frère s’appelle Jari.
- 26 -
Hoe zou ik zijn als ridder of jonkvrouw?
Werk 5° Leerjaar (5+6)
De leerlingen van het 5de leerjaar maakten kennis met het thema „ridders‟ in de
taallessen. Na het bespreken van allerhande verhalen mochten ze eens hun leven
vertellen als ridder of jonkvrouw:
Koning Arthur.
Jonkvrouw Arabella.
Ik ben koning Arthur van de Ronde Tafel
en ik heb 12 ridders. Ik woon in een
waterkasteel, dat is veel veiliger dan een
donjon. Mijn woning is een rechthoekig
versterkt huis. Ik woon daar echter niet
alleen. Er wonen ridders, bedienden,
jonkvrouwen en burgers bij mij. Indien
de burgers 10$ betalen, worden ze
beschermd tijdens een aanval. Ik heb
ook een bewaker en die vraagt steeds
het wachtwoord aan de bezoeker. Weet
die het juiste wachtwoord niet, dan
krijgt de bezoeker een speer door zijn
lichaam. Tenslotte wil ik nog vertellen
dat ik altijd een lange zwarte broek
draag met een open mantel.
Er was eens een jonkvrouw en ze heette
Arabella. Ze woonde in een luxekasteel,
samen met haar beste vriendin en haar
stoere ridder Jampudding. Ik draag meestal
kleedjes, want een prinses draagt nu
eenmaal mooie kleedjes. Ik heb het iedere
dag heel druk want ik leer paardrijden en ik
moet ook koken voor ridder Jampudding.
Hij eet het liefst pudding met jam.
Mijn hobby‟s zijn koken, paardrijden,
vechten, voor mijn dieren (poezen, kippen,
paarden, …) zorgen. Ik heb heel veel dieren,
want ik ben een echte dierenvriend!
Melissa
Ridder Simonacus.
Ik stel mij even voor: ik ben ridder
Simonacus. Ik ben een machtige ridder
want ik heb meerdere kastelen en
burchten (doordat ik die heb afgenomen
tijdens een gevecht) Ik draag meestal
een helm, een harnas, een zwaard en een
schild. Mijn speer heb ik wel altijd bij
mij, want de draken kunnen ieder
moment aanvallen. Ik dood de draken en
geef het vlees dan aan mijn volk. Soms
neem ik ook wel eens een drakenei mee
naar huis om de draken te kweken. Dan
kunnen die draken mijn burchten
verdedigen. Slim gezien hé!
Simon
Wat doet een ridder zoal?
Ik heet Heer Roderik. Ik woon in Darwin,
een niet zo‟n populaire stad. Ik woon in een
prachtig kasteel. Ik draag bijna altijd een
glimmend schild en een lichtgrijs zwaard. Ik
ben een echte doorzetter! Vaak bescherm ik
boeren tegen struikrovers. Ik heb al heel
wat medailles gekregen. Op het einde van de
dag, ga ik naar mijn kamer en doe ik mijn
harnas uit. Ik trek dan mijn donzige badjas
aan en dan durf ik wel eens lurken aan mijn
pijpje.
Wout
- 27 -
Klassenwerk 6de leerjaar (5+6)
Onze schoolcarrière…
De leerlingen van het zesde leerjaar kregen de opdracht om een stukje tekst te schrijven
over „hun schoolcarrière‟ De leerlingen mochten kiezen tussen een haiku, een elfje, een gedichtje,
een verhaaltje, een limerick, … Hier zijn enkele leuke voorbeelden van hun mooie momenten.
Juf Natasha
1ste leerjaar
We kijken naar Karbonkel,
hij hoorde overal geronkel.
Alle letters waren weg,
dus hadden wij veel pech!
Het was een mens met een raar hoofd
want hij had de letters weggeroofd.
1ste leerjaar
Juf Carine,
bij haar leerde ik rekenen, schrijven en
lezen! Dat was nog niet alles, want ik leerde
ook op mijn eigen benen staan. Ik leerde om
zelfstandig te zijn. Zij bracht me in het
leven van de „echte‟ school.
De schoolreizen.
In het eerste leerjaar gingen we naar PARADISIO, een dierenpark.
We mochten alle dieren bekijken. Mijn eerste schoolreis was zeker
geslaagd! In het tweede leerjaar gingen we op
PLATTELANDSKLASSEN. We sliepen in grote kamers en we mochten
vooral de paarden verzorgen. Dat was allemaal leuk. PLOPSALAND was
onze schoolreis in het derde leerjaar. We hebben alle attracties gedaan.
Enkel de „Springflyer‟ was dicht en dat vond ik wel jammer 
We gingen voor een 2de keer op PLATTELANDSKLASSEN in het vierde
leerjaar maar nu voor 4 dagen. We mochten deze keer paardrijden.
In het vijfde leerjaar was BOBBEJAANLAND aan de beurt.
De attracties waren al een beetje gevaarlijker. We hebben veel lol
gemaakt met de ganse klas en dat is het belangrijkste!
En het zesde leerjaar … Dat is nog een RAADSEL!
Tennisbalworp
Uitgeput na elke les
Reis rond de wereld
Nooit saai
Evenwichtsoefeningen
Nooit boos na een les
Megafuif.
Na ons „mega-project‟ volgde er eerst een
toets en daarna een leuke fuif. Op de
„megafuif‟ mochten we zelf achter de bar
staan en DJ zijn. We kozen dus zelf onze
muziek. We hebben veel plezier gemaakt en
we hebben ook veel gedanst. We kregen een
drankkaart en een zakje chips. Jammer dat
het na een tijdje afgelopen was, maar het
belangrijkste is dat we ons allemaal
geamuseerd hebben!
- 28 -
Vormselweekend
Met catechisten
Leuke spelletjes spelen
Dat voor 3 dagen
Weg
Catechese
De voorbereiding
Voor het vormsel
Na heel lang wachten
Feest
Klassenwerk 6de klas
Bezoek aan de wereldwinkel
Naar aanleiding van een les over “eerlijke handel”in het wero- thema
“Handel en wandel”bezochten wij de wereldwinkel in Zedelgem.
We werden er met open armen ontvangen door Lieve Vanhooren.
Ze gaf eerst een boeiende uiteenzetting over het ontstaan,de werking en de
doelstellingen van Oxfam-wereldwinkel.Achteraf mochten onze jongens en
meisjes nog eens rondneuzen in het gezellig winkeltje.
Het werd een prachtige aanvulling bij de lessen.
Nogmaals dank voor de vriendelijke ontvangst
Juf.Linda
We bezochten de Oxfam-wereldwinkel in
Zedelgem.We kwamen binnen en
kregen heel wat uitleg over de winkel.We
kregen ook te horen wat Oxfam
betekende. Na de uitleg mochten we
eens rondkijken in de winkel.We kregen
ook lekkere chocolade en nootjes
aangeboden. Veel kinderen hebben iets
gekocht en het
meest verkochte geschenkje was een
dromenvanger. Ze hebben er ook héél
wat toffe spullen van de derde wereld
die je nergens anders vindt.
Kortom een leuke en leerrijke uitstap.
We zijn naar de Oxfam-wereldwinkel geweest. Dat
bevindt zich in het oud gemeentehuis van Zedelgem. We
hebben daar heel wat informatie over de werking van de
winkel gekregen.Daarna mochten we even rondneuzen in de
winkel. We kochten ook een kleinigheidje als steun voor de
derde wereld.De chocolade smaakte heeeeeeeerlijk.
En om met een frisse mond weer naar school te komen, kregen
we nog een lekker muntje.
Kiany-Tamara-Jolien-Honarine
Jelle-Gilles-Bo-Brian
In de wereldwinkel kun je leuke
cadeautjes kopen ten voordele van de
boeren die het in arme landen
produceren. Je kunt er ook heel wat
voedingswaren kopen.
Yentl-Brittney-Charlotte V- Mathias
We zijn met onze klas naar de
wereldwinkel geweest. We kregen uitleg
door een mevrouw die daar als
vrijwilligster werkt. Na de uitleg mochten
we in de winkel rondkijken en proeven
van lekkere chocolade. Op het einde
kregen we nog een muntje.
Kimberly-Jaleesa-Stephanie-Louis
Het zesde leerjaar is naar Oxfam wereldwinkel geweest. Dit
bezoek hoorde thuis bij ons wero-thema “Handel en wandel”
We kregen heel wat interessante informatie. Daarna mochten
we het winkeltje verkennen. Er lagen heel wat creatieve
geschenkjes. We mochten ook een klein cadeautje kopen. De
chocolade en de nootjes smaakten heerlijk.Achteraf kregen
we nog een muntje.
We hebben heel veel bijgeleerd.
Floortje-Fiebe-Jamie-Karel
We trokken door de regen naar de wereldwinkel. We kwamen
toe en kregen een mooie ontvangst. Ze gaf heel wat uitleg
over hoe Oxfam werkt.Er werden heel wat vragen gesteld.
Daarna mochten we eens rondkijken in de winkel.Alles was wel
iets duurder maar het was natuurlijk een eerlijke handel. Toen
moesten we terug naar school.
Charlotte D.-Jonathan-Melvin-Lieselotte
- 29 -
Sport
Sportief, sportiever, sportiefst!
Op woensdag 21 april waren we met 80 waterratten van de 2de en 3de graad te vinden in het
Olympiabad te Brugge. En of we nat waren? Het was een DOLfijne namiddag.
Voor de laatste sportactiviteit van dit schooljaar trokken we op woensdag 19 mei met 40
leerlingen van de 2de en 3de graad voor een grootse atletiekhappening naar Julien Saelens
te Brugge. De leerlingen gaven er het beste van zichzelf tijdens het verspringen, het
tennisbalwerpen, het hoogspringen en de 60-meter sprint.
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -