Jaargang 35, nummer 3

Commentaren

Transcriptie

Jaargang 35, nummer 3
Tussendoortje, jaargang 35 nummer 3, 17 december 2013
Tussendoortje is het clubblad van de korfbalvereniging
WKV Korbis,
opgericht op 06-09-1978 als KV TOOS, onderdeel van de
multisportvereniging TOOS en op 28-05-1980 verder als
zelfstandige vereniging WKV Korbis.
Het laatste Tussendoortje van het
jaar 2013 ligt voor u. Over niet al te
lange tijd zal het terugblikken over
het afgelopen jaar wel weer
beginnen. Of is inmiddels al
begonnen.
Inhoud:
1. Van de redactie.
2. Van de voorzitter.
3. Kort verslag ALV.
5. Nieuwjaars Gala.
6. TC-bulletin.
8. Wedstrijdprogramma.
12. Springersknie?
14. (J)AC nieuws.
17. Quizzzz.
23. Te koop.
24. De column.
26. Grote Clubactie.
27. Het wel en wee van….
31. Onze jarigen.
32. Korbiskader.
Eind december betekent ook dat we
bijna halverwege het zaalseizoen
zijn. En zoals het er nu naar uitziet zullen de kampioenen uit de
jongste jeugd van Korbis moeten komen.
Verder leek het de redactie wel leuk om de quiz van 7
september, toen we ons 35 jarig jubileum vierden, in dit
Tussendoortje op te nemen. Ik kan u wel verklappen dat de
organisatoren van die dag een pittige quiz in elkaar hebben
gedraaid.
Graag uw aandacht voor de activiteiten van de AC en dan met
name de oproep voor de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Ook onze complimenten voor de ver- en kopers van loten voor de
Grote Clubactie en vooral onze dank richting de drijvende kracht
achter het geheel Jacqueline Klaasse!!
Verder kunnen we terugzien op een positieve Algemene
Ledenvergadering op 28 november 2013 met een prima
presentatie over Korbis nu en in de toekomst. Daarnaast was er
de verkiezing van het Lid van het Jaar, Feike ter Schuur. Proficiat
En de benoeming van René Metsch als nieuw penningmeester
Digitaal Tussendoortje
Wilt u voortaan het Tussendoortje digitaal ontvangen in plaats
van een gedrukt exemplaar? Stuur dan een e-mail naar de
redactie: [email protected] of [email protected]
Volgende Tussendoortje
Het volgende Tussendoortje zal uitkomen, op 17 februari 2014.
Kopij kan gestuurd worden naar [email protected] of naar
Sparrengaarde 17.Graag in Arial. Uiterste inleverdatum zaterdag
15 februari 2014.
[email protected] / [email protected] / www.korbis.nl
Ik wens u fijne Kerstdagen en een heel goed 2014.
Thale
4 jan. Nieuwjaars Gala.
e
22 mrt. Start 2 helft veld
Iedereen heeft zo zijn dromen wil de wereld anders zien.
Zal het ooit zover nog komen dat het tij weer keert
misschien.
Wie wil niet in vrijheid leven, zonder angst zonder geweld.
Naar een wereld blijven streven, waar een mensenleven telt
1
VAN DE VOORZITTER
•
•
•
•
@WKVKORBIS <tweet> #ENGAAN.
Een beetje een vreemd begin voor het stukje van de voorzitter. Maar deze kreet
komt momenteel veelvuldig langs op de twitter account van Korbis
(@wkvkorbis). #ENGAAN is twittertaal om uit te drukken dat we met elkaar
(leden, vrijwilligers en ouders) ervoor moeten zorgen om Korbis een gezonde en
bloeiende vereniging te laten zijn. Een soort “Tsjakka” gevoel krijgen.
Waarom deze kreet?
Laat ik beginnen met een aantal positieve punten in en rondom Korbis te
benoemen.
• We hebben de Waddinxveense sportploeg van het jaar 2013 binnen
Korbis. Namelijk de B1 van het seizoen 2012 – 2013, die meespeelde op
het NK korfbal. Gefeliciteerd.
We zien een groei in het aantal jeugdleden. We zijn in dit zaalseizoen gestart met een extra Eteam.
Binnen de vereniging wordt door de activiteiten commissie veel activiteiten georganiseerd voor
jong tot oud, die goed bezocht worden.
Tijdens het jubileumweekend in september hebben we stil gestaan bij 35 jaar korfbal in
Waddinxveen, wat veel publiciteit heeft opgeleverd in de lokale media.
Binnen Korbis is een grote betrokkenheid bij de vereniging maar die kan nog beter wat betreft de
inzet van de ouders.
Maar naast de hiervoor geschetste positieve punten zijn er ook zorgen. Zorgen die van invloed kunnen
zijn op de toekomst van Korbis.
• Er is namelijk een terugloop in senioren. We hebben zelfs een team minder moeten inschrijven
voor het zaalseizoen.
• Het kader, de senioren, is te smal om voldoende coaches en trainers te vinden voor de
jeugdteams.
• De inkomsten van de bar blijven achter en ook de inkomsten uit de verhuur van de Korbistro zijn
door het vertrek van de BSO nagenoeg nihil. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid, dat er een
begroting met een te kort is gepresenteerd voor dit seizoen.
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering zijn ook een aantal bruikbare ideeën bedacht door de
aanwezigen leden om de zorgpunten aan te pakken. Deze punten zullen we als bestuur verder uitwerken.
Als bestuur willen we niet bij de pakken neer zitten en zullen een aantal speerpunten verder uitwerken
#ENGAAN. Maar dit kunnen we als bestuur niet alleen. Daar hebben we alle hulp bij nodig. Dus als u / jij
gevraagd wordt om iets te doen voor Korbis. Zeg dan niet direct nee, maar #ENGAAN ervoor.
Naast bovenstaand verhaal over het organisatorische gedeelte van de vereniging moeten we natuurlijk
niet vergeten waar het om gaat namelijk korfballen.
Het zaalseizoen is in volle gang en na ongeveer zes competitierondes zien we een heel wisselend beeld
in de standen van alle teams. Teams, die bovenin meedraaien. Teams, die in de middenmoot staan en
teams die onderaan staan. Het seizoen duurt nog even dus er is van alles mogelijk. #ENGAAN
Tijdens de thuiswedstrijden van de Korbis 1 is dit zaalseizoen de K-united, de supportersvereniging,
weer aanwezig. Zij moedigen de spelers weer aan tijdens de wedstrijd en zelfs Leo de Leeuw was weer
te zien in de Dreef #ENGAAN.
Tot zover. Dit is al weer het laatste Tussendoortje van 2013. Vanaf deze plaats wil ik iedereen alvast
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toewensen. #ENGAAN
Met vriendelijke groet,
Eelco Lejour
2
KORT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 NOVEMBER 2013.
Plaats: Korbistro
Aanvang: 19.30 u.
Met een hartelijk welkom opent voorzitter Eelco Lejour om 19.40 u de
vergadering. Een extra woord van welkom is er voor de ereleden Hans
Boterkooper en Thale Lesschen en de leden van Verdienste, Ria
Molenaar en Hans Wineke. Verder deelt de voorzitter mee dat Patrick
van de Ruit vrijdag 29 november naar huis komt. Verzoek is om de ‘welkom thuislijst’ te tekenen.
Ingekomen stukken zijn er, behoudens de berichten van verhindering, niet. De notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 30 mei 2013 geven geen aanleiding tot op- c.q. aanmerkingen en worden dan ook
vastgesteld en goedgekeurd.
Met als basis het beleidsplan 2013-2016 worden de verslagen van het bestuur en de diverse commissies
besproken. De ‘trekker’ van de voortgangsrapportage Remco Sliedrecht had aan het bestuur en alle
commissies verzocht de stand van zaken ten aanzien van de in het beleidsplan opgenomen acties door
te geven. Over het seizoen 2012-2013 moest worden aangegeven:
Wat ging er goed?
Wat kan beter?
Nieuwe acties?
Samenwerking?
Vervolgens is een waardering aangegeven over de onderdelen: Korfballen, Communiceren, Respecteren,
Betrekken, Thuis voelen en Samenwerken. Die waardering kon worden uitgedrukt in: Goed, Matig, Slecht
of Niet van toepassing. Bestuur en commissies gaven 31 keer Goed aan; 15 keer Matig en 2 keer Niet
van toepassing en (gelukkig) geen enkele keer Slecht. Op zich een goede score, maar voor verbetering
vatbaar. Vooral op het gebied van Communicatie en Samenwerking. Samen ‘scoorden’ zij namelijk 8 keer
matig. De nieuwe Activiteitencommissie slaat duidelijk aan en is de enige commissie die op alle punten
Goed aangaf.
Financieel werd het seizoen afgesloten met een positief saldo. Daarbij moet wel worden aangetekend dat
in de realisatie over het seizoen 2012-2013 de huuropbrengst van de BSO nog verwerkt is. Iets wat het
komende seizoen niet het geval is. Een groot compliment voor onze scheidsrechters die het afgelopen
seizoen meer wedstrijden hebben gefloten dan waartoe Korbis op basis van het aantal wedstrijdteams
verplicht is. Samen hebben zij een bonus van € 1.500,00 bij elkaar gefloten. Ook een compliment voor de
Materiaal en Onderhoud Commissie, die met een minimum aan onkosten het complex in goede staat
weet te houden.
Nadat de penningmeester nog wat vragen had beantwoord over de geldmiddelen en het hoge saldo op
de rekening-courant en zelf de nodige posten, o.a. diverse kosten korfbal, had toegelicht, werd de
verklaring van de kascommissie voorgelezen. De commissie had de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden en stelde dan ook voor het bestuur en daarmee de penningmeester te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid over het seizoen 2012-2013. De aanwezig leden stemmen in met applaus.
Vervolgens is er applaus voor de scheidende penningmeester Wout Peterse. Voorzitter Eelco bedankt
Wout voor zijn inzet voor Korbis en laat zijn dankwoord vergezeld gaan van een bos bloemen.
Na het financiële gedeelte moesten de aanwezigen aan de slag in het kader van: Korbis nu en in de
toekomst. Dit op basis van het beleidsplan 2012-2013. De plannen van het bestuurd werden nader
toegelicht door Remco Sliedrecht, die een aantal plus- en zorgpunten op papier had gezet. Daarna
werden de aanwezigen opgedeeld in groepjes van vijf personen met de bedoeling actieplannen te maken
voor de periode 2014-2016. Actieplannen op het gebied van: Ledenbehoud en groei, financieel gezond
en participatie leden/ouders. Het bestuur zal zich in 2014 onder andere actief inzetten voor: herstarten
Vrijwilligerscommissie, opleiding scheidsrechters afronden, opknappen kantine en aanpassen
assortiment. De zienswijze van het bestuur en de plannen/opmerkingen van de leden zullen tot één
geheel worden samengevoegd.
Spannend onderdeel van de Najaarsvergadering is de verkiezing van het Lid van
het Jaar. Genomineerd waren: Annelieke Sliedrecht-Kruithof, Lianne Hagen, Feike
ter Schuur, Kick Hartlief en Ruben Klaasse. Na het tellen van de stemmen bleek
Feike ter Schuur gekozen te zijn tot Lid van het Jaar. Naast de felicitaties was er
een mooie bos bloemen voor Feike.
Door het vertrek van Wout Peterse moest de vereniging op zoek naar een nieuwe
3
penningmeester. Na een lange zoektocht werd die gevonden in de persoon van René Metsch. Het
voorstel van het bestuur om René te benoemen als nieuwe penningmeester werd door de leden met een
stevig applaus bekrachtigd.
Omdat van de rondvraag geen gebruik werd gemaakt kon voorzitter Eelco omstreeks 22.00 u de
vergadering sluiten. Daarbij bedankte hij iedereen voor zijn aanwezigheid en positieve inbreng en wenste
allen wel thuis.
DE KORBIS KIDS ZIJN WEER
BINNEN
Korbis kids zijn alweer druk bezig in de zaal.
Bij elke thuiswedstrijd van de F1 is er ruimte om met de Korbis kids te trainen. We hebben op het veld al
veel geoefend. Nu kunnen we oefenen op onze zaalschoenen!
Wie: Kinderen van 4 en 5 jaar.
Wat: Leuke en leerzame spelletjes
Waar: Sporthal de dreef, Sniepweg 59, Waddinxveen
Voor dit wekelijkse uurtje is het niet nodig om lid te worden. Om de kosten van de verschillende
materialen te dekken, vragen we €1,- per keer. De komst van de kinderen is iedere week vrijblijvend.
De Korbis Kids worden begeleidt door Annelieke Kruithof en Anne Naves en we trainen nog vier
zaterdagen in Sporthal De Dreef.
De tijden
Zaterdag 21 december 15.00 - 16.00 uur
Zaterdag 11 januari
14.00 - 14.30 uur
Zaterdag 18 januari
12.00 - 13.00 uur
Zaterdag 1 februari
13.30 - 14.30 uur
Nieuwe materialen
Elke week geven de kinderen een euro.
Van dit geld hebben wij een aantal nieuwe
materialen gekocht:
- Werpringen
- Ballennet
- Kruiptunnel
- Skippybal
- 2 grote dobbelstenen
Tot snel!
Groetjes,
Anne en Annelieke
4
5
Slecht weer protocol
Wanneer de eerste sneeuwvlokken zijn gevallen en er al enkele
auto’s meer hebben gegleden dan gereden op de Nederlandse
wegen, graag aandacht voor het volgende;
Zonder bericht gaan alle wedstrijden door. Mochten er twijfels
over de veiligheid op de weg zijn of over de bereikbaarheid van
een andere vereniging kan er contact worden opgenomen met Eelco Lejour, voorzitter van Korbis (0182)
615605, of met Rick Hagen als TC lid, 06-23154727.
Mocht de KNKV besluiten wedstrijden af te lassen vanwege het slechte weer, dan communiceert de Bond
dit via haar website en informeert Korbis. Korbis zal haar trainers informeren en eveneens een berichtje
plaatsen op de website en social media.
TC BULLETIN.
In dit laatste TC bulletin van het kalenderjaar een korte terugblik op genomen
beslissingen binnen de (J)TC, vooruitblik op de veldcompetitie en toernooien aan het
einde van de competitie.
Verenigingstoernooi
Al jaar en dag gaat Korbis als vereniging één keer in het seizoen met zoveel mogelijk leden naar een
toernooi in de regio. Ditmaal is na het succes van vorig jaar opnieuw gekozen voor het toernooi van
Weidevogels in Bleiswijk op tweede pinksterdag.
Als verbeterpunt van vorig jaar is de TC voornemens om bij slechte weersvoorspellingen meerder
partytenten mee te nemen om de spelers en de spullen van de spelers zo droog mogelijk te houden.
Daarnaast is besloten om teams de mogelijkheid te bieden om zichzelf in te schrijven op toernooien.
Inschrijvingen die binnenkomen bij de TC zullen worden doorgestuurd naar aanvoerders en / of trainers
van de betreffende teams.
Trainingen kerstvakantie
In de aankomende kerstvakantie is er voor geen enkel Korbis team trainen. De trainers zijn inmiddels
geïnformeerd, de TC informeert de papieren lezen via deze weg en de social media volgers hebben via
Facebook en Twitter de mededeling al voorbij zien komen.
! Let op ! Korbis C2, C3, D2 en E2 spelen zaterdag 4 januari 2014 wel wedstrijden!
De eerstvolgende trainingsweek in 2014 is de week van maandag 6 januari.
Evaluatie trainen K3 / K4
Het is de TC niet ontgaan dat de trainingen van Korbis 3 en Korbis 4 steeds minder bezocht worden door
de spelers van de betreffende teams. De TC onderzoekt de mogelijkheden om de trainingstijd op vrijdag
van Korbis 3, 4 en A1 zinvol in te delen.
Clinic Moerkapelle
Na een uitnodiging aan de Rehobothschool in Moerkapelle voor het schoolkorfbaltoernooi kreeg Korbis
de uitnodiging om aan vier verschillende groepen clinics te komen geven. Onder leiding van Ben Visser
en met hulp van Ruben Klaasse, Dunja Vermulm en Lianne Hagen zijn honderd (!) kinderen in aanraking
6
gekomen met korfbal. De JTC hoopt door middel van de uitgegeven folders en gratis “meetrain coupons”
ook leden in Moerkapelle te gaan werven.
Opvallende toeschouwer tijdens de clinic was Leon Simons. Na een berichtje op Facebook besloot de
recordinternational een kijkje te komen nemen en de vrijwilligers van Korbis een helpende hand te
bieden.
Voornemen indeling veldcompetitie
De TC is halverwege de zaalperiode alweer bezig met tweede helft veld. Daarbij hoort dat er nu
nagedacht moet worden over de indeling van de teams. Op Korbis 1, 2, A1, B1 en C1 na kan Korbis voor
elk team de gewenste speelsterkte doorgeven.
Omdat Korbis 4, de A2 en de F1 dit seizoen veel wedstrijden verliezen wil de (J)TC proberen deze teams
een klasse lager te laten spelen om zo het spelplezier bij alle spelers te behouden.
Korbis C2 heeft een moeilijke start in de zaal, maar de JTC ziet veel groei bij de spelers en het lijkt erop
alsof de C2 eerst de beste tegenstanders uit de poule heeft gehad.
Omdat de D2 dit seizoen (nagenoeg) alles wint, wil de JTC de trainers en de spelers van D2 uitdagen en
op het veld het team een niveau hoger inschrijven. Het is fantastisch om te zien hoe de D2 al haar
wedstrijden wint. De JTC wil het team zich nog verder laten ontwikkelen door op een hoger niveau te
gaan spelen.
Alle overige teams zullen op hetzelfde niveau blijven spelen.
Jeugd Challenge
Op maandag 27 december spelen Korbis C1 en Korbis B1 in de Topsporthal in Rotterdam een toernooi.
Aansluiten kunnen de spelers en trainers wedstrijden bekijken van de topteams in Nederland. De toegang
tot het toernooi van de C1 en B1 is gratis. Het is een zeer attractief toernooi, met veel doelpunten; een
aanrader om de teams te gaan bekijken.
Persoonlijk nieuws
Tot slot nog een tweetal persoonlijke mededelingen; Op dinsdag 17 december zijn
senioren TC lid Klaas Wouter van Vuuren en zijn Evelien Broere getrouwd. Klaas
Wouter en Evelien zijn beide jarenlang lid geweest van Korbis, daarnaast hebben beide
ook vrijwilligers werk gedaan waar Klaas Wouter dus nog altijd actief is voor Korbis.
Voorzitter van de JTC Rick Hagen kreeg samen met Annemarie een dochter; Rosa is
het zusje van Luuk en maakt het goed.
Kerstgroet
De (J)TC wenst alle leden en ouders van leden zeer gelukkige feestdagen en een zeer voorspoedig
2014.
De (J)TC hoopt voor Korbis op een nieuw succesvol kalenderjaar waarin de ontstane positieve sfeer en
de vele uitmuntende sportieve resultaten zich voortzetten en de hashtag #engaan nog lang nageleefd zal
worden door de leden en vele vrijwilligers.
Groet,
Peter van ’t Hoff
Rick Hagen
Rogier Alblas
Annelieke Sliedrecht
Klaas Wouter van Vuuren
Ruben Klaasse
Christa Broere
7
WEDSTRIJPROGRAMMA TOT EN MET 22 FEBRUARI 2014
WEEK 51: MAANDAG 16 DECEMBER TOT EN MET ZONDAG 22 DECEMBER 2013
THUIS wedstrijden ZATERDAG 21 december
K3
K4
D2
E3
F1
F2
Aanv
19.00
17.50
16.50
15.55
15.00
15.00
Aanw
18.00
16.50
16.15
15.20
14.30
14.30
Tegenstander
KCC/Delta Logistiek 7
Albatros 5
Nieuwerkerk D3
Korbatjo E3
Nieuwerkerk F2
Nieuwerkerk F6
Scheidsrechter
Lennart Laban
Wilbert van Ofwegen
Eline Hamberg
Twan Hofman
Lianne Bos
Marjolein van 't Hoff
Scoorder
Lisanne van Klink
Rebecca de Lange
Ilse de Kok
Esther van der Eijk
NVT
NVT
Zaalwacht
Dirk Uitbeijerse
Lennart Lugthart
Anita Oosterom
Corien Hornes
Marjolein ter Schuur
Marjolein ter Schuur
UIT wedstrijden ZATERDAG 21 december
K1
K2
A1
A2
B1
B2
C1
D1
Aanv
20.20
19.10
12.05
14.10
12.30
14.00
14.35
15.00
Vertr
18.20
17.10
10.45
13.00
11.10
13.00
13.15
13.45
Tegenstander
Viking 1
Viking 2
Atlantis A1
KCC/Delta Logistiek A4
Futura B1
Reeuwijk B2
Futura C1
Oranje Wit (D)D2
Rijders
Eigen rijschema
Eigen rijschema
Postma, Hagen (Daniëlle), Vermulm
Kooiman, Groeneweg, Oosterbroek
Harkes, Lodder. v/der Eijk
Hoogendoorn, Alderliesten, Neven
Den Hartogh, Hofman
Kientz, Bleker, Slingerland
Sporthal / Plaats
Mariënhoeve West / Wijk bij Duurstede
Mariënhoeve West / Wijk bij Duurstede
De Phoenix / Mijdrecht
Schenkel / Capelle a/d IJssel
Zuidhaghe/ s’Gravenhage
De Meerkoet / Reeuwijk
Zuidhaghe/ s’Gravenhage
Oranje Withal/ Dordrecht
WEEK 52: MAANDAG 23 DECEMBER TOT EN MET ZONDAG 29 DECEMBER 2013
THUIS EN UIT WEDSTRIJDEN ZATERDAG 28 DECEMBER
GEEN WEDSTRIJDEN
WEEK 1: MAANDAG 30 DECEMBER 2013 TOT EN MET ZONDAG 5 JANUARI 2014
THUIS wedstrijden ZATERDAG 4 januari
Aanv
C2 15.30
C3 16.30
Aanw
14.45
15.45
Tegenstander
Scheidsrechter
NIO C1
Kees Oosterom
Oranje Nassau (V) C2 Niels Groeneweg
Scoorder
Karin Satter
Theo Harkes
Zaalwacht
Peter van As
Ingrid Hagen
UIT wedstrijden ZATERDAG 4 januari
Aanv
D2 10.00
E2 10.00
Vertr
09.00
09.00
Tegenstander
KCC/Delta Logistiek D3
Vriendenschaar (B) E3
Rijders
Teekens, Boer, Brinksma
Koren, Neven, Rietveld
Sporthal / Plaats
Schenkel / Capelle a/d IJssel
Sporthoeve / Bodegraven
De laatste zaalwacht zorgt ervoor dat de turflijst en alle wedstrijdformulieren op
zaterdag avond voor 22.00 uur (en niet op zondag) bij Aly Oranje in de bus ligt.
8
WEEK 2: MAANDAG 6 JANUARI TOT EN MET ZONDAG 12 JANUARI 2014
THUIS wedstrijden ZATERDAG 11 januari
K1
K2
K3
A1
C2
E1
Aanv
18.40
17.30
19.50
16.20
15.20
14.30
Aanw
17.40
16.30
18.50
15.20
14.35
14.00
Tegenstander
Oranje Nassau (A) 1
Oranje Nassau (A) 2
Trekvogels 4
Tempo A1
WION C1
Vitesse (Ba) E2
Scheidsrechter
Bond
Bond
Marnix Westeneng
Bond
Gerrit Kranendonk
Monique Olsthoorn
Scoorder
Eefke Lodder
Daniëlle Hagen
Mees Hoogendoorn
Monique Olsthoorn
Karin Satter
Leanne Klaasse
Zaalwacht
Eline Hamberg
Maria van Vuuren
Martijn Graveland
Lianne Bos
Peter van As
Rinske Wolters
UIT wedstrijden ZATERDAG 11 januari
A2
B1
B2
C1
C3
D1
D2
E2
E3
F1
F2
Aanv
18.00
15.45
16.00
09.55
09.00
12.00
12.55
12.00
09.00
09.00
09.00
Vertr
16.45
14.30
15.00
08.55
07.45
10.45
11.55
11.00
07.30
07.45
07.45
Tegenstander
Nieuwerkerk A3
Avanti (P) B1
WION B1
Vriendenschaar (B) C1
Vlaardingen/Ridderho C2
KCR D2
Reeuwijk D2
Reeuwijk E1
Sporting Delta E3
KOAG F1
KOAG F3
Rijders
Vollmuller, Sikkenga
van 't Hoff, Kragten, Molenaar
Oomkens, de Lange, v/der Vaart
Zoutendijk, Bos, Verboom
Tromp, Kuiper, Konijn
Heistek, Slootweg, Neeleman
Boom, v/der Plas, Wolters
de Kruijf, v/den Berg, Markus
Informatie volgt via de coach
Eigen rijschema
Eigen rijschema
Sporthal / Plaats
De Kleine Vink / Nieuwerkerk a/d IJssel
De Viergang / Pijnacker
WION-hal / Rotterdam
Sporthoeve / Bodegraven
Holy / Vlaardingen
De Fakkel / Ridderkerk
De Meerkoet / Reeuwijk
De Meerkoet / Reeuwijk
Deltahal / Dodrecht
De Boog / Krimpen a/d IJssel
De Boog / Krimpen a/d IJssel
De laatste zaalwacht zorgt ervoor dat de turflijst en alle wedstrijdformulieren op
zaterdag avond voor 22.00 uur (en niet op zondag) bij Aly Oranje in de bus ligt.
WEEK 3: MAANDAG 13 JANUARI TOT EN MET ZONDAG 19 JANUARI 2014
THUIS wedstrijden ZATERDAG 18 januari
A2
B1
B2
D1
E2
E3
F1
F2
Aanv
17.40
16.40
15.40
14.40
13.50
12.55
12.00
12.00
Aanw
16.40
15.55
14.55
14.05
13.15
12.20
11.30
11.30
Tegenstander
IJsselvogels A3
RWA B1
Nieuwerkerk B3
Maassluis D1
IJsselvogels E3
Oranje Zwart/De Hoek E2
IJsselvogels F2
IJsselvogels F3
Scheidsrechter
Wilbert van Ofwegen
Bond
Erik Sikkenga
Dani Hoogendoorn
Kees Oosterom
Harrold Koetsier
Joelle Laban
Anouchka van Weele
Scoorder
Joost Janssen
Ilse Oomkens
Hadassa Oosterom
Noëlle Oosterom
Lisanne van Klink
Saskia van der Vaart
NVT
NVT
Zaalwacht
Erwin van Hoven
Coen van der Eijk
Marco Batenburg
Edwin Neeleman
Martijn Graveland
Paula van Wijk
Bianca Smits
Bianca Smits
UIT wedstrijden ZATERDAG 18 januari
K1
K2
K3
K4
A1
C2
C3
Aanv Vertr
Tegenstander
Rijders
Sporthal / Plaats
17.15
16.00
14.30
15.10
13.15
10.55
11.00
MIA 1
MIA 2
Spirit (Vl) 2
Oranje Nassau (V) 4
KZ Danaïden A1
NIO C1
Oranje Nassau (V) C2
Eigen rijschema
Eigen rijschema
Eigen rijschema
Eigen rijschema
Hoogendoorn, Uitbeijerse, Hagen (Jessica)
v/den Berg, van As, de Ruiter
van Meggelen, Los, Kofman
Fit Academie Bokkeduinen / Amersfoort
Fit Academie Bokkeduinen / Amersfoort
Westwijk Vlaardingen
Westwijk Vlaardingen
5 Mei-hal/Leiden
Wilgenring / Rotterdam
Westwijk / Vlaardingen
15.15
14.00
12.45
13.25
11.45
09.55
09.45
De laatste zaalwacht zorgt ervoor dat de turflijst en alle wedstrijdformulieren op
zaterdag avond voor 22.00 uur (en niet op zondag) bij Aly Oranje in de bus ligt.
9
WEEK 4: MAANDAG 20 JANUARI TOT EN MET ZONDAG 26 JANUARI 2014
THUIS wedstrijden ZATERDAG 25 januari
K1
K2
K4
A1
C2
E1
F2
Aanv
19.20
18.10
15.50
17.00
14.50
14.00
10.30
Aanw
18.20
17.10
14.50
16.00
14.05
13.30
09.30
Tegenstander
Pernix 1
Pernix 3
RWA 5
Velocitas A1
Gemini C1
NIO E1
WION F2
Scheidsrechter
Bond
Bond
Benjamin Visser
Bond
Ruben Klaase
Annouchka van Weelen
Danielle Hagen
Scoorder
Leanne Klaasse
Joëlle Laban
Arne Alderliesten
Joëlle Gorissen
Ilse de Kok
Rebecca de Lange
NVT
Zaalwacht
Hans Wineke
Corien Hornes
Anne Naves
Harold Koetsier
Rudolf de Rooij
Bart Nuijten
NVT
Rijders wedstrijd F2: Eigen rijschema
De wedstrijd van F2 wordt in de WIONhal bij WION gespeeld en niet in de Dreef.
UIT wedstrijden ZATERDAG 25 januari
A2
B1
B2
C1
D1
E3
F1
Aanv
15.00
16.00
11.00
09.30
18.00
13.30
09.00
Vertr
13.30
14.45
10.00
08.15
16.40
11.45
07.45
Tegenstander
Thor (R) A1
DES (D) B1
Vriendenschaar (B) B2
KOAG C1
Maassluis D1
Good Luck E2
KCR F1
Rijders
Laban, Klaasse, Oosterom
Lejour, Harkes, Lodder
van Klink, Gorissen
Vollmuller, Graveland, Blonk
den Hartogh, Heistek
Informatie volgt via de coach
Eigen rijschema
Sporthal / Plaats
Asterlo / Rotterdam
De Hoornbloem / Den Hoorn (ZH)
Sporthoeve / Bodegraven
De Boog / Krimpen a/d IJssel
Olympia / Maassluis
De Gooye / Dirksland
De Fakkel / Ridderkerk
WEEK 5: MAANDAG 27 JANUARI TOT EN MET ZONDAG 2 FEBRUARI 2014
THUIS wedstrijden ZATERDAG 1 februari
K3
B1
C1
D1
D2
E2
E3
F1
F2
Aanv
20.30
19.10
18.10
17.10
16.10
15.20
14.25
13.30
13.30
Aanw
19.30
18.25
17.25
16.35
15.35
14.45
13.50
13.00
13.00
Tegenstander
Spirit (Vl) 2
Excelsior (D) B1
ALO C1
TOP (A) D1
IJsselvogels D3
Nieuwerkerk E4
Ten Donck E2
Vitesse (Ba) F2
Nieuwerkerk F5
Scheidsrechter
Marnix Westeneng
Bond
Bond
Tim Van Es
Lennard Lugthart
Gerrit Kranendonk
Marloes Kranendonk
Lianne Bos
Eline Hamberg
Scoorder
Anneloes Postma
Dunja Vermulm
Daniëlle Hagen
Maaike van 't Hoff
Mirjam Kragten
Sabine Molenaar
Esther van der Eijk
NVT
NVT
Zaalwacht
Bianca Smits
Ingrid Molenaar
Robert Zoutendijk
Marjo de Kok
Marja van der Plas
Lianne Bos
Wilbert van Ofwegen
Marjolein ter Schuur
Marjolein ter Schuur
UIT wedstrijden ZATERDAG 1 februari
K1
K2
K4
A1
C3
E1
Aanv
17.50
16.40
17.05
13.15
16.30
10.00
Vertr
16.00
15.00
15.35
11.30
15.15
08.15
Tegenstander
Nova 1
Nova 2
KCC/Delta Logistiek 8
De Vinken A1
KOAG C3
DVS '69 E1
Rijders
Eigen rijschema
Eigen rijschema
Eigen rijschema
Lugthart, Hofman, Postma
Lejour, Hagen, v/den Berg
Hagoort, Hoogendoorn, de Pater
Sporthal / Plaats
HF Witte Centrum / De Bilt
HF Witte Centrum / De Bilt
Schenkel / Capelle a/d IJssel
De Boei / Vinkeveen
De Boog / Krimpen a/d IJssel
Sophiahal / Hendrik Ido Ambacht
De laatste zaalwacht zorgt ervoor dat de turflijst en alle wedstrijdformulieren op
zaterdag avond voor 22.00 uur (en niet op zondag) bij Aly Oranje in de bus ligt.
10
WEEK 6: MAANDAG 3 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 9 FEBRUARI 2014
THUIS wedstrijden ZATERDAG 8 februari
K1
K2
A1
B1
C1
C3
E1
Aanv
19.05
20.15
17.50
16.50
15.50
14.50
14.00
Aanw
18.05
19.15
16.50
16.05
15.05
14.05
13.30
Tegenstander
Triaz 1
Triaz 2
Fiks A1
Fortuna/MHIR B2
HKV/Ons Eibernest C1
IJsselvogels C3
Nieuwerkerk E2
Scheidsrechter
Bond
Bond
Bond
Bond
Bond
Maik Hoogendoorn
Jessica Hagen
Scoorder
Eefke Lodder
Jochem Lejour
Theo Harkes
Yvette ten Hove
Geert van Drunen
Sabine Molenaar
Esther van der Eijk
Zaalwacht
Jessica Hagen
Dirk Uitbeijerse
Linda Hagen
Matthijs ten Hove
Petra Blonk
Eelco Lejour
Anouchka van Weele
UIT wedstrijden ZATERDAG 8 februari
K3
K4
D2
E2
F1
Aanv
18.00
19.10
11.00
10.00
09.00
Vertr
16.30
17.45
09.45
08.45
08.00
Tegenstander
NIO 4
NIO 5
KOAG D3
KOAG E3
Nieuwerkerk F2
Rijders
Eigen rijschema
Eigen rijschema
Tromp, Kaan, Kooiman
van Klaveren, Kuiper, Koren
Eigen rijschema
Sporthal / Plaats
Wilgenring / Rotterdam
Wilgenring / Rotterdam
De Boog / Krimpen a/d IJssel
De Boog / Krimpen a/d IJssel
De Kleine Vink / Nieuwerk. a/d IJssel
WEEK 7: MAANDAG 10 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 16 FEBRUARI 2014
THUIS wedstrijden ZATERDAG 15 februari
Aanv
Aanw Tegenstander
Scheidsrechter
Scoorder
Zaalwacht
GEEN THUISWEDSTRIJDEN
UIT wedstrijden ZATERDAG 15 februari
Aanv
K3
D1
Vertr
16.20 15.00
13.40 11.45
Tegenstander
Rijders
Sporthal / Plaats
Gemini 3
Sporting Delta D2
Eigen rijschema
Bleker, Slingerland, van Westerhuis
De Mammoet / Gouda
Deltahal / Dordrecht
WEEK 8: MAANDAG 17 FEBRUARI TOT EN MET ZONDAG 23 FEBRUARI 2014
THUIS wedstrijden ZATERDAG 22 februari
Aanv Aanw Tegenstander
Scheidsrechter
Bond
C2 15.30 14.45 Maassluis C3
C3 16.30 15.45 KCC/Delta Logistiek C3
Rinske Wolters
Scoorder
Monique Olsthoorn
Erik Sikkenga
Zaalwacht
Robert de Ruiter
Thymen Hakkoer
UIT wedstrijden ZATERDAG 22 februari
Aanv Vertr Tegenstander
D2 15.00 14.00 Nieuwerkerk D3
E3 12.00 10.30 Korbatjo E3
Rijders
Teekens, Boer, Brinksma
Informatie volgt via de coach
Sporthal / Plaats
De Kleine Vink / Nieuwerkerk a/d IJssel
De Boogerd / Oud Beijerland
De laatste zaalwacht zorgt ervoor dat de turflijst en alle wedstrijdformulieren op
zaterdag avond voor 22.00 uur (en niet op zondag) bij Aly Oranje in de bus ligt.
11
DE SPRINGERS KNIE
De springerknie, misschien beter bekend als de jumpers knee, is een veelvoorkomende en lastig te
behandelen blessure van de patellapees (rood aangegeven in de afbeelding).
Deze blessure komt zowel bij amateurs als professionals in de leeftijdsgroep
18-40 jaar veel voor. En dan vooral bij sporten waar veel wordt gesprongen
zoals bij volleybal en basketbal. De blessure kan langdurig van aard zijn.
De exacte oorzaak van de springers knie is nog niet duidelijk. Een aantal
aspecten lijkt een duidelijke rol te spelen; aanleg, overbelasting en een
verstoorde balans in het spier-peescomplex van het bovenbeen. Hierbij zijn met
name sprong en landingsbewegingen erg belangrijk. Wanneer deze
bewegingen niet goed gecoördineerd worden kan dit een verhoogde belasting
veroorzaken in de patellapees. Wanneer dit te vaak gebeurd kan er een
overbelasting ontstaan. Naast de genoemde factoren bestaan er nog meer
risicofactoren voor het ontwikkelen van een springer knie (zie tabel).
Bij de springersknie is geen sprake van
Risicofactoren springers knie:
een peesontsteking maar van een
Overbelasting
gestoord herstelproces. Door de
Trainingsfrequentie
overbelasting is er sprake van herhaalde
Duur van de training
microtraumata in de patellapees
Extra krachttraining
waardoor deze verzwakt.
Harde ondergrond
Aanleg
Symptomen:
Geslacht
Sporters met een springersknie hebben pijn aan de onderzijde van
Soepelheid van
de knieschijf die toeneemt bij springen, sprinten en landen. De
bovenbeenspieren
pijnlijke plek is vaak nauwkeurig aan te wijzen met één vinger. De
Verminderde rompstabiliteit
klachten zijn vaak geleidelijk ontstaan in een periode waarin meer
Lengte en gewicht
of langer getraind is.
Statiek van de heupen
In het beginstadium verdwijnen de klachten tijdens de warming-up.
Standsafwijking van de knie en
Er zijn dan klachten na het sporten en in de ochtend (stijfheid).
voet
Sporters gaan ondanks de klachten vaak door met trainen zonder
Afgenomen kracht van de kuit,
advies en/of hulp te vragen. Wanneer zij doorsporten zal de pijn
bovenbeen en bilspieren
geleidelijk toenemen en ook tijdens het sporten aanwezig blijven.
Uiteindelijk kan er zelfs pijn aanwezig zijn tijdens dagelijkse
activiteiten en in rust. Vaak wordt pas op dit moment hulp gezocht en zijn de klachten al langdurig
aanwezig.
Behandeling:
Bij deze blessure gaat het om een beschadiging van een pees, de patellapees. Het herstel van een pees
duurt langer dan het herstel van een spier. In een pees is de doorbloeding namelijk minder goed dan in
een spier. Hierdoor zal de herstelperiode van deze blessure over het algemeen langer zijn dan bij een
spierblessure.
De training zal aangepast moeten worden waardoor de patellapees minder zwaar belast wordt. De
patellapees zal uiteindelijk sterker gemaakt moeten worden zodat deze de belasting van de trainingen
aankan zonder pijnklachten. De belasting kan verhoogd worden door middel van oefeningen waarbij de
spier en pees op een verlengende manier belast worden. De pijn mag tijdens deze oefeningen niet
toenemen.
Volledige rust zal er voor zorgen dat de patellapees verder verzwakt en er zal dus altijd geprobeerd
worden om op een aangepaste manier te trainen.
Een andere manier van behandelen, die effectief is gebleken bij deze klachten, is shockwave therapie. Bij
deze behandelmethoden worden er schokgolven toegediend waardoor de verhardingen in de pees
minder worden en de doorbloeding kan verbeteren. De pees wordt opnieuw aangezet tot herstel. Bij
Praktijk Joosten wordt deze behandelmethode aangeboden. Hierbij zal eerst een echo gemaakt worden
waardoor de exacte locatie en het stadium van de blessure bekend wordt en besloten kan worden of
shockwave therapie geïndiceerd is of niet.
In de sportwereld is het patellabandje ook zeer bekend. Dit bandje verdeeld de druk die op de
patellapees terecht komt tijdens het sporten. Hierdoor worden de pijnklachten minder. Dit is echter een
tijdelijke oplossing. De pees wordt hierdoor niet versterkt waardoor de klachten aanwezig zullen blijven of
terug zullen komen. Het patellabandje kan dus tijdelijk gebruikt worden maar zal niet voor het herstel
zorgen van de blessure.
12
Oefeningen:
Het is erg belangrijk dat zowel de hamstrings als de bovenbeenspieren
soepel zijn. Deze moeten dus goed gerekt worden.
De rekoefeningen dienen zo vaak als mogelijk herhaald te worden
gedurende de hele dag en houd de oefening dan minimaal 30 seconden
vast.
Om de patellapees weer te versterken zijn andere oefeningen nodig. Het is aan te raden om
deze oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut te doen. Wanneer deze namelijk
verkeerd uitgevoerd worden zal het juist een averechts effect geven.
OUD PAPIER
Elk jaar staat in het financieel overzicht de post: opbrengst oud papier. En
zoals u weet zamelt Korbis al een groot aantal jaren dat oude papier in. Na de
herinrichting van de materiaalberging hebben we in die berging een container
geplaatst. De bedoeling: meer oud papier inzamelen om zodoende meer geld
voor de club te genereren. En gelukkig: het aantal ingeleverde kilo’s neemt het
gestaag toe. Maar het kan nog beter.
De container is neergezet door de firma Metselaar aan de Onderweg. Met dit
bedrijf hebben we onder andere afgesproken het papier zo “schoon” mogelijk
aan te leveren. De heer Metselaar hoeft dan geen extra energie te steken in het scheiden van het papier
en karton. Die energie wordt nu geleverd door een paar leden van de MOC, die soms uren bezig zijn om
alles te scheiden, te bundelen en opgeruimd te houden.
Daarom alles nog even op een rijtje:
- geen karton en papier door elkaar;
- dozen gevuld met papier geen bezwaar;
- karton indien mogelijk graag gebundeld met touw;
- geen karton wat in de bouw gebruikt is.
Wanneer het gaat om grote hoeveelheden, dan is het handiger om direct naar de Onderweg te rijden,
waar het wordt gewogen. Wanneer u aangeeft dat het voor Korbis is, komt het geld vanzelf op de
rekening van Korbis.
Inzameling oud koper, messing en aluminium
Naast de initiatieven tot het verzamelen van oud papier wil de onderhoudscommissie starten met het
verzamelen van de wat edeler metalen. ( Nee, het gaat niet om uw zilveren en gouden voorwerpen)
Komt bij U de installateur langs ter vervanging van bv de combiketel of een boiler waarin koper zit
verwerkt, kranen en fittingen en koper leidingwerk: geef dan het oude materaal niet met hem mee maar
geef dit aan Korbis . Een telefoontje en het wordt gehaald.
Ook aluminium brengt aardig wat op. Alle beetjes helpen.
Neem contact op met Hans Boterkooper 0182 613207
Met dank voor uw medewerking
13
NIEUWS UIT DE (J)AC
In de afgelopen weken heeft de (J)AC opnieuw niet stil gezeten. Er werden
weer activiteiten georganiseerd, zijn de voorbereidingen voor een heus
seniorenkamp in volle gang en komt. Maar ook, niet onbelangrijk; we kunnen tot
onze grote vreugde melden dat we een vernieuwde actieve
supportersvereniging mochten verwelkomen.
In de kerstvakantie wordt er niet getraind, en weinig tot niet gespeeld, maar dat
betekent niet dat er bij Korbis niets te beleven valt!
Pietentraining
Op woensdag 27 november was het een drukte van jewelste bij sporthal de Groenswaard. Alle leden van
de E en F van Korbis waren uitgenodigd om mee te komen doen aan een heuse pietentraining. Verder
mochten ook de jongste kinderen van Korbis komen, onze Korbis Kids. Ook zij wisten de sporthal deze
middag te vinden.
Alle kinderen konden onder leiding van een aantal pieten een parcours afleggen en proberen pakjes in de
schoorsteen/korf te gooien. Als sint ooit nog een keer hulp nodig heeft, dan kan hij in elk geval op onze
jongste jeugd rekenen! Wat waren ze handig en enthousiast deze middag.
In het
andere
deel van de sporthal werden de korfbalkwaliteiten getest van de zwarte pieten, zij speelden mee met een
spelletje korfbal en korfbal tikkertje. Onze pieten kunnen nog wel een training gebruiken hoor. Dus
misschien moeten ze nog maar een keertje terug komen. Wij kijken terug op een heel geslaagde middag.
Wilt u nog meer foto’s zien? Dan verwijzen we u naar de Facebook pagina van Korbis, inloggen is
daarvoor niet nodig.
Ballonnenwedstrijd
Op zaterdag 7 september hadden we een ballonnen-wedstrijd. De
ballonnen die gevonden zijn, waren helemaal in Alkmaar en omgeving
aangekomen. Tijdens de pietentraining werden de winnaars van deze
ballonnenwedstrijd verrast met een mooi cadeau. Een echte korfbal
met handtekeningen van alle spelers uit de selectie er op. (Mede
mogelijk gemaakt door Muta sport).
Tessa en Fenne van den Brink, van harte gefeliciteerd! En veel plezier met jullie bal!
14
Team van de week
Ook dit jaar mogen de jongste leden weer één wedstrijd in het seizoen team van de
week zijn. De Fjes waren als eerste aan de beurt. Op de training de woensdag
ervoor was er al een speeltster uit het eerste langs geweest om de kinderen te
helpen met de doorloopbal oefenen. Op zaterdag 30 november mochten zij
inschieten tijdens het eerste en met het eerste mee op lopen. Daarna mochten zij
een doorloopbal of schot nemen om aan iedereen te laten zien hoe goed ze al zijn.
Ook kregen zij een aandenken mee.
Op zaterdag 14 december was Korbis E2 aan de beurt, ook zij mochten
met het eerste oplopen en een doorloopbal nemen. Leo de mascotte
was er ook gezellig bij en dus kon de E2 met hem op de foto.
De komende wedstrijden ziet het schema er als volgt uit:
11 jan. 18.40 E3
25 jan. 19.20 D1
8 feb. 19.05 E1
8 mrt. 19.25 D2
De ouders van betreffende teams ontvangen hier via de mail bericht
over.
K United is Back!
Afgelopen zaterdag, 14 december was dit spandoek te zien in
sporthal de Dreef. En wij zijn trots dat we kunnen vertellen dat we
weer een aantal enthousiaste Korbisleden hebben die onze
supportersvereniging nieuw leven in willen blazen. Afgelopen
thuiswedstrijden waren zij al goed te horen met hun trommels en
gezang.
Helaas waren de resultaten van Korbis 1 er dan nog niet naar, aan de
supporters zal het niet hebben gelegen. Wij willen Joost, Luuk,
Maarten, Johan en Jochem heel veel succes en enthousiasme
wensen met deze vernieuwde supportersclub! Maar daarnaast een oproep aan alle leden: wij kunnen als
Korbis alle support elke week goed gebruiken en kom daarom naar de zaal om alle teams van Korbis aan
te moedigen.
Verder is K United op zoek naar lakens ( het liefst wit) om spandoeken te maken. Helaas zijn een aantal
spandoeken op onverklaarbare wijze verdwenenen, en daarom zouden wij graag nieuwe maken.
Spandoeken maken in de kerstvakantie
Moedig Korbis aan met je eigen gemaakte spandoek!
Kom met vrienden of met je team een spandoek maken die we ophangen in de dreef
tijdens de wedstrijden van Korbis 1.
Heb je thuis oude, witte lakens en/of (tafel)kleden, neem die dan mee.
Wanneer:
Waar:
Wie:
vrijdag 03-01-2014 van 14:00-16:00
Korbistro, Waddinxveen
Alle teams van de F t/m B
15
Nieuwjaarsgala:
Op zaterdag 4 januari organiseert de AC in samenwerking met het bestuur een nieuwjaarsgala. Zie
afbeelding hieronder voor alle informatie.
De AC heeft een leuke actie bedacht; als je met je hele team komt ontvang je een fles prosecco gratis.
Roep dus al je teamgenoten op op mee te gaan.
Korbis junioren/seniorenkamp:
Na wat geruchten en aankondigingen is het nu echt definitief. Dit jaar komt er aan het einde van het
seizoen een junioren- seniorenweekend. Alle junioren, senioren, trainingsleden en ander aan Korbis
verbonden leden zijn van harte uitgenodigd. Dit is een uitgelezen kans om met zijn allen een gezellig
weekend te beleven en met leden in contact te komen die je normaal niet zo vaak spreekt. De
ontwikkelingen van dit weekend bevinden zich nog in een vroeg stadium. De datum staat echter al vast.
Reserveer nu alvast in je agenda vrijdag 13 juni t/m zondag 15 juni.
Het doel is een weekend te organiseren waar voor iedereen leuke activiteiten staan gepland. Voorlopig
hebben we het volgende concept bedacht:
We hebben het idee om te gaan kamperen. De echte campingsfeer brengt vaak gezelligheid en veel
sociale omgang met zich mee.
Vrijdagavond vertrekken we richting de locatie. Daar hebben we een gezellige avond.
Zaterdag proberen we een dagje uit te organiseren. ‘s Avonds houden we met zijn allen een BBQ.
Zondagochtend moeten we bij de meeste parken voor 10.00 van de campingplaats of uit het huisje zijn.
Overdag willen we nog een korfbalgericht spel organiseren, denk hierbij bijvoorbeeld aan beachkorfbal.
Ons streven is dit weekend rond de €50,- per persoon te laten kosten. Hier zullen we niet ver van
afwijken. We zullen er alles aan doen het zo goedkoop mogelijk te houden.
Weet jij een leuke locatie, of heb je vragen, aanvullingen en ideeën over bovenstaande opzet. Mail ons
dan even, dan zullen wij dit zeker meenemen in onze zoektocht naar een locatie en bij het vaststellen van
het definitieve programma.
Houd Facebook / www.korbis.nl in de gaten voor meer informatie over komende activiteiten
Met vriendelijke groet namens de AC,
Annemarie Hagen
16
DE KORBALQUIZ
Een van de onderdelen van het feest dat we op 7 september 2013 hebben
gevierd ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan was de Korfbalquiz.
Omdat niet iedereen die avond aanwezig kon zijn, leek het de redactie wel
leuk om de quiz op te nemen in het laatste Tussendoortje van 2013. Een
pittige quiz mag ik wel stellen, die bestond uit vijf onderdelen met een
behoorlijke moeilijkheidsgraad. Veel succes.
Spelregels!
Vraag 1:
Bij een veldkorfbalwedstrijd is vijf minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip de aangewezen landelijke
scheidsrechter niet aanwezig. Meerdere landelijke scheidsrechters met hetzelfde of een
bevoegdheidsniveau lager, die geen lid of begunstiger zijn van een (1) van de betrokken partijen zijn
bereid de desbetreffende wedstrijd te leiden.
Zijn de ploegen verplicht onder leiding van een van hen te spelen?
A.
Ja, ze zijn verplicht onder leiding van een van hen te spelen
B.
Er kan geloot worden wie de wedstrijd gaat leiden, maar de ploegen zijn niet verplicht te spelen
C.
De ontvangende ploeg mag bepalen wie van hen de wedstrijd gaat leiden
D.
Beide aanvoerders mogen in overleg bepalen wie van hen de wedstrijd gaat leiden
Vraag 2:
Een speler maakt zich direct na de wedstrijd schuldig aan wangedrag dat tijdens de wedstrijd met
wegzending bestraft hoort te worden. Het wedstrijdformulier is op dat moment nog niet getekend.
Wat moet de scheidsrechter doen?
A.
Niets, de wedstrijd is immers afgelopen
B.
Hij maakt melding op het wedstrijdformulier en dient een strafverklaring in bij het bondsbureau
C.
Hij maakt geen melding op het wedstrijdformulier maar stuurt wel een strafverklaring naar het
bondsbureau
D.
Hij maakt alleen een melding op het wedstrijdformulier
Vraag 3:
Een zaalcompetitiewedstrijd begint ongeveer 5 minuten te laat. Er is daardoor
niet voldoende tijd om de wedstrijd in zijn geheel uit te spelen.
Wat moet de scheidsrechter in overleg met de zaalcommissaris doen?
A.
Hij kort beide speelhelften met dezelfde tijd in, zodat twee speelhelften ontstaan die even lang
duren
B.
Hij laat de wedstrijd plaatsvinden zonder rust
C.
Hij kort alleen de tweede helft in met de tijd die hij tekort komt om de hele wedstrijd te kunnen
spelen
D.
Hij kort de eerste helft in met de tijd die hij tekort komt om de wedstrijd volledig te spelen
Vraag 4:
De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd in het geval dat onweer zich op een afstand van 3 kilometer
of minder bevindt. De afstand kan globaal gemeten worden door de tijd vast te stellen tussen het zien van
de bliksemflits en het horen van de donder.
Hoeveel seconden is dat ongeveer bij 3 km?
A.
30 seconden
B.
20 seconden
C.
15 seconden
D.
10 seconden
Vraag 5:
Een verdediger raakt per ongeluk de bal met zijn voet. De bal stuitert echter terug en komt in handen van
de aanvallende ploeg terecht.
Wat doet de scheidsrechter?
A.
Hij kent de aanvallende ploeg een spelhervatting toe
B.
Hij kent de aanvallende ploeg een vrije worp toe
C.
Hij kent de aanvallende ploeg een strafworp toe
D.
Hij past de voordeelregel toe en laat doorspelen
Vraag 6:
Een aanvaller breekt vrij door en schiet. Nadat de bal los is, weet zijn
tegenstander de bal met de vlakke hand weg te tikken. De bal gaat niet door de
korf. Wat doet de scheidsrechter?
17
A.
B.
Hij kent de aanvaller een strafworp toe, omdat er een scoringskans verloren gaat
Hij kent de aanvaller een vrije worp toe, omdat de bal al los is als deze door de verdediger wordt
geraakt (de scoringskans wordt dus niet beïnvloed)
C.
Hij kent de aanvaller een spelhervatting toe
D.
Hij doet niets en laat doorspelen
Vraag 7:
Is het toegestaan dat leiders in het veld staan?
A.
Nee, dat is nooit toegestaan.
B.
Ja, dat is toegestaan.
C.
Ja, bij jeugdwedstrijden in het breedtekorfbal mag dit,
maar alleen als de leiders geen commentaar hebben op
de scheidsrechter.
D.
Volgens de regels is dit niet toegestaan. Bij de jongste
jeugd mag het wel in het breedtekorfbal, maar alleen
als de leiders geen commentaar hebben op de
scheidsrechter.
Vraag 8:
De eisen voor de afbakening van het speelveld bij zaalkorfbal
zijn:
A.
Duidelijk zichtbare lijnen met een breedte van 3,0 - 5,0 centimeter
B.
Duidelijk zichtbare lijnen met een breedte van maximaal 2,5 centimeter
C.
Duidelijk zichtbare lijnen in de kleur zwart
D.
Strakke en duidelijk zichtbare lijnen met een breedte van minimaal 6 centimeter
Vraag 9:
Wanneer is de bal bij een spelhervatting in het spel gebracht?
A.
Zodra de nemer van de spelhervatting een duidelijk zichtbare beweging met de bal maakt
B.
Zodra de nemer van de spelhervatting een duidelijk zichtbare beweging met de bal, een arm of
been maakt
C.
Zodra de bal los is in de lucht
D.
Zodra de bal een afstand van ten minste 2,50 meter heeft afgelegd vanaf de plaats van de
spelhervatting, gemeten over de grond
Vraag 10:
Een verdediger komt in het bezit van de bal. Hij wil de bal naar een aanvaller in het andere vak -in de
buurt van de paal- gooien. In plaats van dat de bal bij de aanvaller komt, gaat de bal door de korf.
Wat moet de scheidsrechter doen als er vanuit het andere vak door een verdediger gescoord wordt?
A.
Hij laat gewoon doorspelen, want er is geen sprake van een overtreding
B.
Hij kent een spelhervatting toe onder de paal aan de verdediging in het vak waar gescoord is
C.
Hij kent de tegenstander van de scorende verdediger een strafworp toe in diens vak
D.
Hij kent een vrije worp toe aan de aanvallende ploeg op de plaats waar de verdediger scoorde
Korbis laatste 10 jaar.
Vraag 1:
Hoeveel doelpunten heeft Korbis 1 in het seizoen 2012/1013 gescoord als je de doelpunten van het
veldseizoen en het zaalseizoen bij elkaar optelt.
A.
365
B.
370
C.
375
D.
380
Vraag 2:
In de afgelopen tien jaar kwam Korbis diverse verenigingen vaak tegen. Welke vereniging is Korbis de
afgelopen tien jaar het meest tegengekomen.
A.
Thor
B.
Madjoe
C.
RWA
D.
Animo
Vraag 3:
e
Hoeveel keer is Korbis 1 de afgelopen tien jaar op de 2 plaats geëindigd.
A.
6 keer
B.
7 keer
C.
8 keer
D.
9 keer
18
Vraag 4:
e
In het seizoen 2003/2004 vonden een aantal mensen dat de sfeer bij het 1 nog beter kon. Karin en Arjan
hebben besloten de supporterscommissie op te richten. Wat was de naam van deze fanatieke aanhang
tijdens de wedstrijden van Korbis 1?
A.
Het vlaggenschip
B.
K-side
C.
K-kids
D.
K-United
Vraag 5:
Als Gerben Wijnstra scoorde, bewoog hij zijn armen op een bekende manier uit een
tv programma. De supporters begonnen vervolgens het lied te zingen. Uit welk tv
programma kwam dit lied.
A.
Muppet Show
B.
Sesamstraat
C.
Studio Sport
D.
Tandenborstelshow
Vraag 6:
Korbis 1 heeft de laatste 10 jaar 20 competities afgewerkt. Er werd wel eens gezegd dat Korbis zo
e
moeilijk uit die derde klasse kwam. Toch heeft Korbis in deze 10 jaar een aantal keer in de 2 klasse
e
gespeeld. Hoe vaak speelde Korbis 1 in de 2 klasse?
A.
8
B.
9
C.
10
D.
11
Vraag 7:
e
Tien jaar geleden speelde Korbis 1 op het veld in de 2 klasse. Korbis wist toen net aan degradatie te
voorkomen door in de voorlaatste wedstrijd tegen de mededegradatiekandidaat van een 3-8 achterstand
in de rust terug te komen en te winnen. Wie was tijdens deze wedstrijd de tegenstander?
A.
ADO
B.
ONDO
C.
Ventura sport
D.
Oranje zwart
Vraag 8:
Welke tekst stond er bovenaan het megaspandoek wat de supporterscommissie in 2008 onthulde.
Vraag 9:
In het seizoen 2006-2007 staat er een oude bekende voor de groep. Deze trainer zorgde in maart 1997
e
voor promotie naar de 2 klasse. Wie was deze hoofdtrainer?
A.
Ronald Pieck
B.
Johan van Tilburg
C.
Peter Bierens
D.
Simon Trommel
Vraag 10:
Korbis 1 kende de afgelopen tien jaar verschillende trainers die voor de groep stonden. Zet de volgende
trainers in de juiste volgorde. Begin bij de trainer die als eerste voor de groep stond en eindig met de
trainer die als laatste voor de groep stond.
A.
Ron Dissel
B.
Joop Stolte
C.
Peter Bierens
D.
Jan – Willem Hofman
Peter Bierens, Jan – Willem Hofman, Joop Stolte, Ron Dissel.
Korfballeague
Vraag 1:
Andre Kuipers speelt bij KZ/Hiltex. Hiervoor speelde hij bij DOS'46. Maar bij welke vereniging groeide hij
als jeugdspeler op?
A.
De Lege Geaen
B.
CSL
C.
DSC
D.
DTS
19
Vraag 2:
Tegen welke vereniging won DVO de wedstrijd(en) om promotie/degradatie (playdowns) drie jaar
achtereen?
A.
OVVO
B.
Die Haghe
C.
De Meervogels
D.
DOS-WK
Vraag 3:
Dalto staat bekend om zijn sterke jeugdopleiding. Hoe vaak stonden de junioren achtereen in Ahoy?
A.
2x
B.
3x
C.
4x
D.
5x
Vraag 4:
DeetosSnel degradeerde uit de Korfbal League. Dat gebeurde twee jaar eerder ook al. Naar welke
Belgische club vertrok Johannis Schot na de eerste degradatie?
A.
Boeckenberg
B.
Scaldis
C.
Riviera
D.
Borgerhout
Vraag 5:
International Barry Schep speelde zijn laatste wedstrijd in Ahoy namens Fortuna. Hij speelde
tussendoor echter twee seizoenen op lager niveau. Bij welke vereniging was dat?
A.
Des
B.
ODO
C.
WION
D.
ONDO
Vraag 6:
LDODK promoveerde een jaar geleden naar de Korfbal League door in de PKC-hal OVVO te verslaan.
De coach vertrok vervolgens naar een andere Korfbal Leagueploeg. Wie is die coach?
A.
Jan Henk Hoeksma
B.
Jan Sjoerd Pool
C.
Gerald Aukes
D.
Jan Niebeek
Vraag 7:
Bij Nic. speelde een topspeler uit Taiwan. We kennen hem als Ricky Wu. Ricky is echter niet zijn echte
naam, maar een gekozen naam om het ons gemakkelijker te maken. Hoe heet deze speler echt?
A.
Fuy-Yong Wu
B.
Yik-Ping Wu
C.
Chun-Hsien Wu
D.
Dragon Wu
Vraag 8:
Leon Simons is enkele jaren geleden gestopt. Hij was de bekendste en misschien wel de meest populaire
speler van Nederland. Eerder in zijn carrière speelde hij samen met zijn twee broers. Hoe heten deze
broers?
A.
Andre en Erik
B.
Bart en Erik
C.
Bart en Andre
D.
Steven en Andre
Vraag 9:
Afgelopen seizoen werd PKC in de zaal landskampioen. Ben Crum, korfbalgoeroe en voormalig
bondscoach, was samen met Jan de Jager verantwoordelijk voor de coaching van de ploeg uit
Papendrecht. Voor de hoeveelste keer werd Crum als coach landskampioen zaalkorfbal?
A.
1e keer
B.
2e keer
C.
3e keer
D.
4e keer
Vraag 10:
Jaren geleden was er een 1-april grap die de gemoederen flink bezig hield. Een vereniging zou met een
licentie in de KL komen, en de grappenmaker had diverse topspelers in het clubshirt gefotografeerd.
Waaronder Riko Kruit, Sabrina Bijvank en coach Hans Heemskerk
Welke vereniging was dat?
20
A.
B.
C.
D.
Hemur Enge
Invicta
Victum
De Danaiden
Sport in Waddinxveen!
1. In zwembad de Sniep speelt al jaren het damesteam van Z&PC de Gouwe waterpolo in de
hoofdklasse. In 2008 werd Nederland olympisch kampioen. Welke speelster van het
Nederlands team speelde destijds bij Z&PC de Gouwe?
A. Danielle de Bruijn
B. Yasemin Smit
C. Gillian van den Berg
D. Iefke van Belkum
2. Hockeyvereniging HCW speelt sinds 1978 tegenover de Korbistro hun wedstrijden. Daarvoor
speelden zij hun wedstrijden aan de Vondellaan. Waar is HCW begonnen?
A. Het Wilgenlaantje
B. Jan Willem Frisoweg
C. Groensvoorde
D. Da Costaweg
3. In 2011 is volleybalvereniging Be Fair gefuseerd met volleybalvereniging Agon uit Boskoop. Ze
hebben ook een andere naam gekregen, hoe heet deze vereniging nu?
A. Trimios
B. Timion
C. Timios
D. Trimion
4. Aan de Staringlaan ligt TOOSplaza van turnvereniging TOOS. In welk jaar is TOOS opgericht?
A. 1923
B. 1921
C. 1934
D. 1927
5. Badmintonvereniging Invictus speelt hun thuiswedstrijden net als Korbis in de Dreef. Ze hebben
een aantal jaar geleden op het hoogste niveau van Nederland gespeeld. Hoe heet deze klasse?
A. Top Liga
B. Eredivisie
C. Topklasse
D. Hoofdklasse
6. Onze buren heten sinds een aantal jaar ROWAH. Wat betekend ROWAH precies?
7. Aan de Johan Willem Frisoweg in Waddinxveen ligt TVV Kwiek. Hoe heet het clublad van TVV
Kwiek?
A. De fikse tik
B. Ballemachtig
C. De Batweter
D. Polsslag
8. In Waddinxveen zijn meerdere vechtsporten actief. Hoe heet de vereniging waar men aikido
beoefend?
A. Ki no nagere
B. Kaishinkan
C. Seishin-seii
D. Aikikan
9. Noem de 4 sporthallen die eigendom zijn van de gemeente Waddinxveen?
10. In 1985 is de Jeu de Boulesvereniging opgericht. De allereerste penningmeester ging rond met
de pet om een tientje op te halen. Hoe heette deze penningmeester?
21
A.
B.
C.
D.
Truus
Janneke
Arie
Bert
Geschiedenis Korbis!
1. Korbis was de derde korfballende vereniging in Waddinxveen, welke 2 clubs ging haar voor.
2. Op 15 juni 1991 werd het huidige sportcomplex in betrekking genomen. Waar lag het oude
complex van WKV Korbis?
A. IJsermanweg
B. Jan Dorreskade
C. Kerkweg-oost
D. Kleikade
3. Na het intrekken op het nieuwe complex, was er echter 1 probleem, wat was dit probleem.?
A. De douches gaven nog geen warm water
B. Er konden enkel uitwedstrijden gespeeld worden
C. Er waren onvoldoende wedstrijdscheidsrechters
D. Er waren niet genoeg dames
4. In welk jaar besloot men binnen Korbis de sponsorcommissie in het leven te roepen?
A. 1999
B. 1996
C. 1992
D. 1990
5. In 2000 kreeg Korbis iets waar het al lange tijd op wachten, wat kreeg Korbis?
A. Een betaalde hoofdtrainer voor de selectie
B. Nieuwe kleedkamers
C. Een kunstgrasveld
D. Een geheel vernieuwde keuken
6. Schattingsvraag: wat is het hoogste aantal leden wat Korbis heeft gehad? (je mag er 10 naast
zitten)
7. De club van 50 werd 5 jaar geleden opgericht, maar eigenlijk is een dergelijke commissie al een
oud fenomeen binnen de vereniging. Hoe heet de voorloper van de club van 50?
A. Bar van 100
B. Het vijftigje
C. Vrienden van Korbis
D. Club van 20
E.
8. Door de jaren heen heeft Korbis een aantal hoofdtrainers gehad, zet de volgende hoofdtrainers in
de juiste volgorde: A: Han Poortvliet B:Gijs van der Brink C: Simon Trommel D: Ron Dissel
A. B-A-C-D
B. A-D-B-C
C. A-C-B-A
D. A-C-A-B
9. Thale Lesschen (68) was tot het eind van vorig seizoen het oudst spelend lid van Korbis, wat is
de leeftijd van het huidige oudst spelende lid?
A.
38
B.
58
C.
48
D.
28
10. Wie van de volgende mensen was niet betrokken bij de oprichting van Korbis?
A. Hans Boterkoper
B. Dick Visser
C. Frits van Amen
D. Bian v/d Brink
22
Korbis wedstrijdshirt en
rokje maat 140
wit
Voor informatie en verkoop bij: Aly Oranje (06-83980294)
23
DE COLUMN VAN- Thale
Sinterklaas is weer terug
naar Spanje, met een
hoop verwarrende
gedachten als het gaat
om zijn trouwe
medewerkers denk ik zo.
Sint is nauwelijks weg en
de Kerstman is er al en
dat betekent dat 2013
bijna verleden tijd is. Het is een cliché, maar
wat is het jaar weer snel voorbij. Persoonlijk
vond ik het jaar 2013, met de langdurige
ziekenhuisopname van mijn echtgenote, het
overlijden van mijn moeder en mijn eigen
operatie best wel een bewogen jaar.
Overigens nog best een hoop gedoe zo in
november/begin december rondom Zwarte Piet.
Vond het geheel wel erg overtrokken. Had ook
de indruk dat mevrouw Verne Sheperd, die zou
spreken namens de VN, vooral op eigen roem
uit was. Maar goed het Sinterklaasfeest is
prima verlopen, al zat het de Sint die
donderdagavond niet mee. De storm liet het
niet toe om met het paard het dak op te gaan.
Was de storm rond Zwarte Piet net geluwd,
ging Gordon weer eens kort door de bocht met
zijn nummel zoveel. Het ging de hele wereld
over. Daarna kregen we opnieuw de zaak rond
de heer Edwin de Roy van Zuydewijn. Kreeg de
indruk dat hij zich niet erg kon vinden in het
antwoord van meneer Rutte. Heb me wel altijd
afgevraagd of hij Margarita de Bourbon de
Parma destijds uit liefde getrouwd heeft. Had hij
niet stilletjes gehoopt dat via haar allerlei
deuren zouden opengaan? Nee, dus en dat valt
tegen. Overigens wel een volhouder die Edwin.
Alles werd echter overschaduwd door het
overlijden van Nelson Mandela.
Verder zijn we als land onze triple-A-status
kwijt. Volgens de kredietbeoordelaar Standard
& Poor’s zijn we financieel wat minder goed
bezig. We hebben nu de status van AA+.
Schijnt ook nog wel goed te zijn. Bovendien
schijnen die kredietbeoordelaars ook niet al te
betrouwbaar te zijn. Dus zou ik me maar niet al
te ongerust maken.
Overigens hanteert de Bond ook een soort
triple-A-status en dat heeft dan alles te maken
met het aantal leden per 1 juli. De Bond kijkt
namelijk naar het aantal leden op 30 juni (eind
van het seizoen) en 1 juli (begin van het nieuwe
seizoen) en die rekenwijze betekende voor
Korbis een verlies van 30 leden. Dat verlies
wordt uitgedrukt in een percentage. Voor Korbis
was dat 85.7% en dat leverde ons de C-status
op, zeer zwak. Overigens was Korbis niet de
enige vereniging die wat leden betreft in het
rood eindigde. Van de 83 verenigingen die
regio Zuid West telt eindigden er 82 in het rood.
De trouwste leden (24) zitten bij Argento. Daar
had niemand opgezegd. In totaal hadden in
Zuid West 2193 korfballers hun lidmaatschap
op-gezegd, hetgeen Zuid West ook de C status
opleverde. Het overzicht dat regelmatig
verschijnt laat zien hoeveel nieuwe leden er bij
zijn gekomen en hoeveel je nog hebt te gaan
om op het niveau van het afgelopen seizoen te
komen. Per 1 december telde Korbis 13 nieuwe
leden. Dus hebben we nog 17 te gaan om op
100% te komen. Goed voor de A-status en dat
is: aanvaardbare kwaliteit. Met die 13 leden
zitten we nu op 91,9%, B-status, oftewel zwak.
Wil je de triple-A-status halen, uitzonderlijke
kwaliteit, dan moet je ledengroei 105% zijn ten
opzichte van het vorig seizoen. Fikse groeiers
zijn KCC met 112!!! nieuwe leden per 1
december en TOP met 56. Wellicht moeten we
in het kader van ledengroei en behoud eens bij
deze clubs gaan informeren hoe zij dat doen.
Want waar haal je 112 nieuwe leden vandaan?
Overigens moet u niet al te zwaar tillen aan de
kreten zeer zwak etc. Onze ledenadministratie
doet aan plussen minnen en dat alles bij elkaar
levert een ander beeld op, namelijk dat we op 1
juli 2013 met één lid minder zijn begonnen ten
opzichte van 1 juli 2012.
Een jaar voorbij en in het
laatste Tussendoortje van
2012 schreef ik over die
eenzame heipaal, daar
ergens in de verlaten
woestenij van wat eens de
voetbalvelden van Be Fair
waren. Schreef toen ook dat
één paal niet zo’n probleem
was, maar die overige ruim
2000 palen. Nou dat ging
vanaf maart 2013 in een
razend tempo en als je ziet
hoever men nu al is, dan rest alleen een soort
bewondering. Of je het nu wel of niet eens bent
met de bouw van het nieuwe centrum. En die
vijf bouwkranen? Die leveren een heel
imponerend gezicht. In de folder over het
nieuwe centrum werd onder andere geschreven
over unieke eengezins-woningen met typisch
Waddinxveense bruggetjes. Straks toch eens
kijken hoe typisch die bruggetjes nou eigenlijk
zijn. Heb namelijk nooit geweten dat
Waddinxveen typische bruggetjes heeft. Nu de
winkels nog vol zien te krijgen en hopen op
voldoende huurders en kopers. En er wordt al
zoveel gebouwd of is men van plan te gaan
bouwen in ons dorp. Of het allemaal nodig is?
Nog andere belangrijke zaken? Ja, de
Algemene Ledenvergadering op 28 november.
Met 29 leden redelijk bezocht. Veelal leden die
op de een of andere manier al actief zijn binnen
de vereniging. Kan een voordeel zijn om een
vergadering redelijk snel te laten verlopen,
maar het zou wel leuk zijn als ook andere leden
24
acte de presence zouden geven. Punt 1,2 en 3
waren snel afgehandeld. Punt 4 nam wat meer
tijd in beslag. In het kader van het beleidsplan
2013-2016 moesten bestuur en de commissies
namelijk op een wat andere manier verslag
doen over het afgelopen seizoen dan voorheen.
Men moest nu op vijf hoofdpunten: Korfballen,
Communiceren, Respecteren, Betrekken, Thuis
voelen en Samenwerken aangeven hoe één en
ander was verlopen: Goed, matig, slecht of
n.v.t. Het geheel was door Remco
samengevoegd tot een flitsende presentatie(
waar zouden we zijn zonder computer) Over
het algemeen was iedereen wel tevreden over
het afgelopen jaar al werd wel duidelijk dat
communiceren naar en samenwerken met
andere commissies nog wel beter kan. Alleen
de AC was op alle fronten tevreden: 6 keer
goed.
Financieel hebben we een redelijk jaar achter
de rug. Het geheel werd afgesloten met een
positief saldo met de aantekening dat in de
cijfers nog wel de huuropbrengst van de BSO
waren verwerkt. Een opbrengst die we de
komende seizoenen zullen moeten missen. De
vertrekkend penningmeester Wout vroeg extra
aandacht bij de kosten voor de post
scheidsrechterskosten -1450. Misschien een
beetje verwarrend, maar dit geeft aan dat onze
scheidsrechters zoveel extra wedstrijden
hebben gefloten, dat zij voor de vereniging
1500,00 Euro hebben verdiend. De aanwezigen
uiten hun waardering voor deze inspanningen
met gejuich. Ook uw columnist is onder de
indruk van deze prestatie. Chapeau heren in
het groen of geel.
De kascommissie had bij de controle alles in
orde bevonden en nam de vergadering het
voorstel om het bestuur te dechargeren voor
het gevoerde financiële beleid over. Het kiezen
van een nieuw kascontrolecommissielid nam
wat meer tijd in beslag. Op de vraag: wie kan ik
noteren…. bleef het angstwekkend stil.
Uiteindelijk was er toch nog iemand die alle
moed bij elkaar schraapte en zachtjes zei:
noteer mij maar. Een zucht van verlichting
steeg op, gelukkig er kan volgend jaar weer
gecontroleerd worden.
Bij punt 6 kregen de leden ter plekke 20
minuten de tijd om wat huiswerk te maken over
Korbis nu en in de toekomst. Wederom was het
Remco die weer een flitsende presentatie in
elkaar had gedraaid. Nieuw voor mij en nog
een paar oudere aanwezigen was de kreet:
#engaan. Iets via www.youtube.com geloof ik.
Remco geeft aan dat de speerpunten voor de
komende jaren zullen zijn: Leden behoud en
groei, financieel gezond en nu komt het: het
nieuwe toverwoord participatie. In de
Korbissituatie gaat het hier om leden en
ouders. De al eerder genoemde 20 minuten
mochten de aanwezigen gebruiken om in
groepjes van vijf ideeën en plannen op papier
zetten, die vervolgens zullen worden samengesmeed met die van het bestuur. Nog
een andere kreet van de avond: WE ZULLEN
HET MET ZIJN ALLEN MOETEN DOEN!!
En dan het meest belangrijkste, spannendste
en zenuwslopendste punt op de agenda: de
verkiezing van het Lid van het Jaar. Het bestuur
had voor deze prestigieuze titel vijf leden
genomineerd. Gezien de populariteit van de
genomineerden is het opnieuw voorstellen niet
meer nodig. U kent ze wel. Op wel erg kleine
stembriefjes kon iedereen vervolgens zijn
keuze aankruisen. Na telling van de
uitgebrachte stemmen door het hoofd van het
stembureau
Annemarie bleek dat
Feike de meeste
stemmen had
gekregen. Feike,
nogmaals van harte
gefeliciteerd. Bij een
dergelijke
benoeming horen
naast de felicitaties
natuurlijk ook
bloemen. Heb
begrepen dat
moeder Ter Schuur er erg blij mee was.
Verder kende de avond nog een hoogtepunt.
Een nieuwe penningmeester. Wout had een tijd
terug al aangegeven dat hij ging stoppen en
dus moest het bestuur op zoek naar een
nieuwe penningmeester. En gelukkig werd die
gevonden in de persoon van René Metsch.
Iedereen blij natuurlijk en René heel veel
succes, want in deze tijd van crisis etc. zal het
niet meevallen om alle financiële touwtjes
stevig aan elkaar te kunnen binden. Elders in
dit Tussendoortje worden ideeën aan de hand
gedaan hoe iedereen een bijdrage kan leveren
aan het verbeteren van de financiële positie
van Korbis. Wout, bedankt voor je inzet voor
Korbis.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk
is, werd er geen gebruik gemaakt
van de rondvraag en kon
voorzitter Eelco om ongeveer
22.00 nu iedereen naar huis
sturen.
Verder wens ik u:
25
GROTE CLUBACTIE 2013
Bij het verschijnen van dit Tussendoortje is de Grote Clubactie 2013
afgesloten.
Alle leden(en ouders), die zich hebben ingezet voor de Grote Clubactie, bedankt voor jullie inzet.
Er zijn dit jaar 630 loten verkocht. Korbis ontvangt netto € 1524,00 waar de vereniging heel blij mee is.
Veel jeugdleden hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen.
De 3 beste lotenverkopers van Korbis zijn:
1. Yoni Boon(E1) 59 loten
2. Daniëlle Metsch(E1) 25 loten
3. Lotte van den Brink(F) 21 loten
De winnaars hebben hun prijs, een intertoysbon, in ontvangst genomen.
Yoni
Lotte
Daniëlle en Marieke
Van harte gefeliciteerd!
Nog even een overzichtje van de afgelopen jaren.
jaar
2010
2011
2012
2013
Aantal loten
718
633
761
630
Bruto opbrengst
€2154,00
€1899,00
€2283,00
€1902,00
Netto opbrengst
€1723,20
€1520,80
€1826,42
€1524,00
Jacqueline Klaasse
Coördinator Grote Clubactie
DEELNEMERS GEZOCHT!!!!
Deelnemers vriendenloterij gezocht!
De sponsorcommissie is nog steeds op zoek naar deelnemers van de
Vriendenloterij. Per lid dat meespeelt ontvangt de vereniging plusminus
65 euro. Voor u verandert er niets – voor ons als vereniging is het een
mooi extraatje! Speelt u mee, ouders/verzorgers, familieleden of buren – laat het ons weten via
[email protected]
26
HET WEL EN WEE VAN EEN 4 DAAGSE WANDELAAR IN
THE WALK OFF THE WORLD
of te wel
STE
de 97 Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
van 16 tot en met 19 juli 2013.
Ik heb het al eens vaker geschreven: dat het lijkt of met het klimmen der jaren de tijd
steeds sneller gaat. Zo ook het afgelopen jaar. In eerste instantie denk je: och heb nog
wel even de tijd. De inschrijving start immers pas begin februari 2013 en omdat je de
editie van 2012 goed hebt volbracht, ben je verzekerd van een startbewijs voor de tocht
van 2013. Alle andere wandelaars konden zich inschrijven vanaf begin maart 2013.
Nu ben ik in het verre grijze verleden een keer uitgevallen. Mijn voorbereiding in 1976,
toen ik nog 50 kilometer per dag moest wandelen, was namelijk niet al best geweest.
Veel te weinig getraind. Op de eerste dag deden alle spieren in mijn lijf al pijn en dan
merk je pas hoeveel spieren je hebt. Heel veel!! Voeg daarbij de nodige knollen van
blaren en was het besluit om op de dag van de 7Heuvels, de derde dag, niet meer van
start te gaan uiteindelijk een logische, maar wel een pijnlijke. Heb me toen voorgenomen, dat mij zoiets niet weer zou overkomen: uitvallen omdat je te weinig hebt getraind. Ik heb
die training gewoon nodig om ontspannen te lopen en te genieten van het drukke 4Daagse gebeuren,
want druk is het in Nijmegen gedurende week 29.
Al met al zou de training dit jaar wat anders verlopen dan ik in gedachten had. Begin was zoals altijd.
Beginnen in januari op de maandagmiddagen met ongeveer een kilometer of 16 en zo toewerken naar
de woensdagen om dan meer kilometers te maken. De ziekenhuisopname op de Intensive Care van
mijn echtgenote op 15 april dreigde die planning echter in de war te gooien. En op dat moment staat
mijn teller nog maar op 63 kilometer.
Gezien de gezondheid van mijn echtgenote op dat
moment, staat ook mijn deelname aan de 4Daagse
op losse schroeven. Omdat ze op de IC ligt heeft het
voor mij weinig zin om dag en nacht in het
ziekenhuis te zijn. Dus besluit ik, ondanks alles, de
training gewoon voort te zetten, door in het weekend
voor het bezoek steeds vroeger van huis te
vertrekken om dan via bijvoorbeeld de Reeuwijkse
plassen omstreeks kwart over twee in het ziekenhuis
te zijn. Op tijd voor het bezoek half uurtje van 14.30
u tot 15.00 u, om vervolgens, als ik nog zin had, na
het bezoek weer wandelend naar huis te gaan. Ook
’s avonds na het bezoek tot 20.00 u ging ik wel eens
DE REEUWIJKSE PLASSEN
wandelend naar huis, om je hoofd leeg te maken?
Hoe je dat moet doen weet ik nog steeds niet,
want bij thuiskomst zo rond half tien zat mijn hoofd nog steeds even vol? Al met al stapte ik tot het
moment dat mijn echtgenote eindelijk weer naar huis kwam, 25 juni, nog zo’n 350 kilometer bij elkaar,
zodat ik uitkwam op een totaal van ruim 400 kilometer. Dat zou voldoende moeten zijn voor de
4Daagse, al bleven knie en scheenbeen tijdens het wandelen behoorlijk opspelen. Inmiddels was mijn
linkerknie al ‘afgekeurd’ door de orthopeed en de door hem aangeboden mogelijkheden, van pillen tot
en met een nieuwe knie bleef de mogelijkheid van een injectie door mijn hoofd spoken. Uiteindelijk
laat ik door de huisarts een injectie zetten en krijg ik een kuurtje met ontstekingsremmers.
Eindelijk was mijn echtgenote na 11 weken ziekenhuis dus weer thuis, al ging dat niet zonder slag of
stoot: uitblijven indicatie CIZ, volgen van instructies hoe om te gaan met zuurstof toedienen en het
uitzuigen van slijm. En hoe werkt de beademingsapparatuur voor de nacht met daarnaast een
vacuümpomp om doorligwonden sneller te laten herstellen. Nieuwe thuiszorgmedewerkers. Kortom de
nodige ‘bagage’ en voor iedereen weer even wennen. Gelukkig is het nog geen 15 juli en hebben we
nog drie weken de tijd om iedereen, inclusief mijzelf, voor te bereiden op week 29. Omdat Gerlinde uit
Yerseke, die al zeven jaar gedurende de 4Daagse week de zorg voor mijn echtgenote op zich nam,
door droeve omstandigheden dit jaar niet kon komen was ik al op zoek gegaan naar vervanging.
27
En die vond ik in twee oud verpleegsters, Elly en Janny, van het revalidatiecentrum de Hoogstraat
waar mijn echtgenote van juni 1984 tot en met februari 1987 revalideerde. Vroeger lag het centrum in
de bossen rond Leersum, nu bijna in het centrum van Utrecht.
Elly arriveert maandag 15 juli omstreeks 10.00 u. Janny zal dinsdagmorgen arriveren. Mijn echtgenote
heeft meer last van slijm, wellicht door de spanning. Reden om de huisarts te vragen nog even langs
te komen. Dat gebeurt in de loop van de middag, maar dan ben ik al afgereisd naar Oosterbeek, mijn
logeeradres voor de 4Daagse week. Overigens ontdekt de huisarts geen bijzonderheden. Om kwart
voor twaalf ben ik vertrokken en arriveer om ongeveer 13.00 u in Oosterbeek. Het is prachtig weer en
het belooft de hele week mooi weer te blijven.
Na wat gegeten te hebben gaan we op de fiets naar Arnhem. Nu is het gebied rondom
Arnhem/Oosterbeek redelijk heuvelachtig. Voor mijn schoonzus Bertha, zij fiets dat traject dagelijks,
geen probleem. Voor mij is het met mijn ‘polderbenen’ even wennen. Polderbenen? Ja, want zoveel
fietsklimwerk hebben wij natuurlijk niet in onze regio. Dat blijft beperkt tot het beklimmen van de
Kerkweg en de Gouwebrug.
Zoals u ongetwijfeld nog weet van vorige verslagen is men al jaren bezig station Arnhem om te
bouwen tot een modern spoorwegknooppunt. Dat begint er steeds meer op te lijken. Al moet er nog
het nodige gebeuren. Gelukkig zit de fietsenstalling niet meer 90 traptreden hoog, maar redelijk op de
begane grond. Verder is een gedeelte van de hal nog een grote kale betonnen ruimte en kan de
centrale hal nog wel wat extra aankleding gebruiken. Verder maak ik gebruik van de OV-chipkaart,
reuze handig vind ik, maar is het op het station Arnhem opletten geblazen dat je het juiste in- en
uitcheckpoortje gebruikt. Meerdere spoorvervoerders maken namelijk gebruik van dit station die
allemaal (nog) hun eigen poortje hebben.
Vol goede moed gaan we richting Nijmegen en
het is duidelijk dat er de afgelopen jaar weer
de nodige huizen zijn gebouwd tussen Rijn en
Waal. Vooral bij Lent en aan de ander kant van
de Waal bij de centrale van Electrabel gaat er
door de aanleg van de tweede Waalburg, de
Oversteek, veel veranderen c.q. is er al het
nodige veranderd. Zo zijn er al heel veel
nieuwe aansluitende wegen aangelegd. Op
zaterdag 23 november 2013 is de brug officieel
geopend.
Ruim voor 17.00 u (sluitingstijd om je aan te melden) arriveren we op de Wedren, start- en finish
locatie. Het is prachtig weer en gezellig druk. Een heel verschil met vorig jaar toen de regen met
‘bakken’ uit de lucht kwam en het terrein met de startbureaus veranderde in een modderpoel. Het
aanmelden verloopt vlotjes, waarbij we weer worden voorzien van een polsbandje, waarmee, als alles
meezit, gedurende vier dagen onze start en finish wordt geregistreerd. Ook ontvangen we de
gebruikelijke tas met de nodige reclame. Uiteindelijk hebben op zondag en maandag zich in totaal
42493 wandelaars aangemeld, 25363 heren en 17130 dames. Na een drankje te hebben genuttigd
gaan we Nijmegen nog eventjes in. Ook in de binnenstad is het een drukte van belang. Nemen nog
een kop koffie met een appelpunt en slenteren dan richting station. Onderweg zien we nog een
straatartiest die van alles doorslikt, maar gelukkig voor hem ook alles weer naar boven weet te halen.
Wanneer we weer in Oosterbeek zijn heeft mijn zwager het eten klaar. Kijken vervolgens nog even
naar TV Gelderland met het 4 Daagse journaal en om ongeveer 21.00 u ga ik naar boven om alles
klaar te leggen voor dag 1. Om ongeveer half tien lig ik in bed en doe dan iets wat ik anders nooit doe:
ik doe mijn mobiel niet uit, maar laat hem aan de oplader liggen. En om half drie gaat mijn mobiel af:
het thuisfront belt. Het gaat niet goed met mijn echtgenote. Ze heeft koorts en het slijm dat wordt
uitgezogen ziet er niet goed uit. Op dat moment ben ik in staat alles weer in te pakken en naar huis te
gaan. Na de eerste schrik besluiten we eerst overleg te voeren met de HAP. De arts die langs komt,
constateert wat problemen met de longen en start direct met de meegebrachte medicatie. Op de
vraag van Elly of ik naar huis moet komen of moet gaan wandelen, adviseert de arts: laat hem maar
gaan wandelen. Van slapen komt echter niet veel meer en wanneer ik om half zes een Sms’je krijg dat
het restantje van de nacht goed verlopen is en dat koorts minder geworden is, besluit ik definitief te
28
gaan wandelen. Wanneer ik beneden kom zit mijn schoonzus al te wachten. Zij had mij ’s nachts
horen lopen en had al begrepen dat er wat aan de hand was. Snel wat brood klaar maken, wat eten,
rugzak vullen en dan op de fiets richting Arnhem. Het is prachtig weer. Een het is heerlijk fietsen zo
vroeg in de ochtend
Om ongeveer 07.00 u arriveren we in Nijmegen en zijn om kwart over zeven op de Wedren waar alle
lange rijen wandelaars voor de vier startpoorten staan. We sluiten nog niet aan, maar nemen eerst
een kop koffie en eten nog een boterhammetje. Daarna nog even naar huis bellen, waar alles verder
goed verlopen is. Wanneer het scannen begint sluiten we aan bij de overige 10174 wandelaars die de
30 kilometer wandelen. Om 04.00 u zijn dan al 8468 vroege vogels op pad gegaan voor hun 50 km en
tussen 05.00 u en 06.15 u de grootste groep wandelaars voor de 40 km, namelijk 23.851 in totaal.
Althans dat is de bedoeling, want er zijn altijd wandelaars die zich wel aanmelden, maar vervolgens
op dinsdag niet van start gaan. Waarom niet? Ik zou het niet weten.
Het scannen verloopt redelijk vlot en om kwart voor acht kunnen we aan onze 30 km beginnen. Dat
worden er uiteindelijk bijna 33 km, maar dat weet van je voren als je je wandelalmanak 2013 hebt
gelezen. De eerste dag voert ons door het Land van Maas en Waal en vrijwel direct na de Waalbrug
e
krijgen we te maken met de grootste verandering in het parcours van deze 97 4Daagse. Onderaan de
afrit van de Waalbrug gaan we niet rechtsaf, maar linksaf onder de Waalbrug door en dan naar Lent.
Dit in verband met de aanleg van alle nieuwe wegen die vanuit Nijmegen over de nieuwe brug de
Oversteek aansluiting moeten geven op de A325, Nijmegen-Arnhem.
Het gaat vlotjes en na ruim anderhalve uur
wandelen, bereiken we fruitbedrijf de Woerdt
in de buurt van Ressen.
Fruitbedrijf de Woerdt
De eigenaar heeft zijn schuren ingericht als
rustplaats en biedt onder andere koffie aan.
Iets waar we trek in hebben. Helaas smaakt
de koffie niet zoals we gewend zijn. Slap en
koud. Onze rust daar is dan ook van korte
duur. Dan gaat het richting Elst, waar in het centrum alle afstanden samenkomen en het over een wat
langere afstand schuifelen geblazen is. Er is zoals gebruikelijk heel veel publiek op de been en mede
door het prachtige weer is het genieten. Na een crackertje met Heinz sandwichspread verlaten we Elst
en gaat het richting Valburg. Passeren de Betuwelijn en de A15 maken, na eerst op de foto te zijn
gezet door foto Modern, een scherpe bocht naar links en arriveren bij het huis van de Pannenkoekenbakker. Tijd voor onze tweede rust. Het personeel kan de drukte niet echt aan en is minder vriendelijk.
Volgend jaar wellicht eventjes doorlopen naar het dorpshuis in Slijk Ewijk.
Ondanks het wat minder vriendelijk optredend personeel nemen we uitgebreid de tijd. Even naar huis
bellen, hoe het daar gaat en dat blijkt allemaal goed te gaan. Dan maken we ons op voor het laatste
traject dat loopt via Oosterhout. Daar nemen we onze derde en tevens laatste rust en dan gaat het de
linksaf de beruchte Oosterhoutsedijk op, waar het in de hitte van de zomer van 2006 gruwelijk mis
ging. Ook nu is het warm, maar goed te doen, al hebben her en der wat wandelaars medische hulp
nodig. We passeren de Oversteek en arriveren weer bij de Waalbrug en omstreeks kwart over drie zijn
we op de wedren. Laten onze binnenkomst scannen, leveren de controlekaart in, krijgen een nieuwe
voor dag 2 en zoeken op een overvolle Wedren een plaatsje voor een drankje en genieten na Later
blijkt dag 1 voor 917 wandelaars te veel te zijn geweest.
Op weg naar het station komen we de feestvierders al tegen, maar
omdat men nog volop bezig is met het herstel van de Waalkade gaat het
vuurwerk de Waal in vlammen niet door. De terugreis naar Arnhem
verloopt vlotjes en krijgen de spieren wanneer we richting Oosterbeek
fietsen een ander soort inspanning te verwerken. Overigens wel lekker:
even een andere beweging. Thuisgekomen volgt er controle van de
voeten, die er nog goed uitzien. ’s Avonds is het redelijk vroeg bedtijd,
want dag 2 staat voor de boeg en de wekker loopt om half zes af.
Wordt vervolgd.
29
GEBOREN: ROSA MARIA
Rick, Annemarie en Luuk, van harte gefeliciteerd namens de hele Korbisfamilie.
Antwoorden Korbis Quiz
Spelregels:1A, 2B, 3C, 4D, 5D, 6D, 7D, 8A, 9D, 10,B.
Korbis laatste 10 jaar:1C, 2A, 3B, 4B, 5D, 6C, 7A, 8, de beste stuurlui staan aan wal, 9 D, 10 C,D,B,A.
Korfballeague:1B, 2A, 3C, 4A, 5D, 6C, 7C, 8A, 9A, 10C.
Sport in Waddinxveen.1C, 2A,3C,4B,5A, 6 ROod WAddinxveen Handbal, 7B, 8A, 9 Dreef,
Groenswaard, Duikelaar, Joh. Postlaan, 10A.
Geschiedenis Korbis.1.Fit’65, TOOS. Overigens is Korbis een voortzetting van TOOS. 2A, 3B, 4B, 5C, 6.
267, 7C, 8D, 9B, 10A.
DEELNEMERS GEZOCHT!!!!
Deelnemers vriendenloterij gezocht!
De sponsorcommissie is nog steeds op zoek naar deelnemers van de
Vriendenloterij. Per lid dat meespeelt ontvangt de vereniging plusminus
65 euro. Voor u verandert er niets – voor ons als vereniging is het een
mooi extraatje! Speelt u mee, ouders/verzorgers, familieleden of buren – laat het ons weten via
[email protected]
30
ONZE JARIGEN
De komende weken gaan onze felicitaties naar:
Hans Boterkooper
Suzanne Anker
Peter Sliedrecht
23 dec.
25 dec.
27 dec.
Freek Groenewoud
Ivo Poldervaart
Benita Brouwer
Feike ter Schuur
Stern Hoogendoorn
Marjolein van ‘t Hoff
Emma Kooiman
Rob van der Lans
Noëlle Oosterom
Esther van der Eijk
Anne Naves
Richard Oranje
Luuk de Borst
Mirthe van Westerhuis
28 dec.
29 dec.
30 dec.
3 jan.
5 jan.
6 jan.
7 jan.
8 jan.
9 jan.
10 jan.
13 jan.
14 jan.
17 jan.
18 jan.
Lang zullen
ze leven,
leven, lang
zullen ze
leven in de
gloria
Jolanda Köhnke
Maarten Batenburg
Joëlle Blonk
19 jan.
19 jan.
19 jan.
Fenna Schuiling
Dave Kientz
Amy Slingerland
Marieke Metsch
Sybren ter Schuur
Dick Visser
Maria van Vuuren
Luca Stolk
Seth Stolk
Annemarie Hagen
Corien Hornes
Arie van Klaveren
Selian van Meggelen
Lidia de Pater
Wouter de Ruiter
21 jan.
25 jan.
28 jan.
30 jan.
6 febr.
8 febr.
8 febr.
10 febr.
10 febr.
11 febr.
12 febr.
12 febr.
15 febr.
16 febr.
17 febr.
Hans, Suzanne, Peter, Freek, Ivo, Benita,
Benita, Feike, Stern, Marjolein,
Marjolein, Emma, Rob,
Noëlle, Esther, Anne, Richard, Luuk, Mirthe, Jolanda, Maarten, Joëlle, Fenna,
Dave, Amy, Marieke, Sybren, Dick, Maria, Luca, Seth, Annemarie,
Annemarie, Corien, Arie,
Selian, Lidia en Wouter:
VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE VERJAARDAG EN
EEN HELE GEZELLIGE
GEZELLIGE DAG TOEGEWENST!!!!
31
Korbis Kader
Clubhuis Korbistro
0182-610381
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische zaken
Technische Zaken
Technische zaken
Interne zaken
Externe commissies
Girorekening
43.94.800
Internetsite
www.korbis.nl
Eelco Lejour
Kick Hartlief
René Metsch
Hein Kranendonk
Erwin Lesschen
Remco Sliedrecht
Annemarie Hagen-Graveland
Ben Visser
Mozartlaan 73
Goudse Rijweg 80 Boskoop
Schuberthof 1
Kon. Wilhelminaplein 54
Korfoepad 95
Elzenhorst 44
Schuberthof 12
de Akker 25
0182-615605
0172-212857
06-29277274
06-30390510
06-53637747
06-51575120
06-48780874
06-36198860
Peter van ’t Hoff
Rogier Alblas
Klaas Wouter van Vuuren
Rick Hagen
Rick Hagen
Annelieke Kruithof
Ruben Klaasse
Christa Broere
Springerstraat 20 Boskoop
Peuleyen 154
Weidezoom 33
Schuberthof 12
Schuberthof 12
Elzenhorst 44
Heemraadweg 19
Sterrenlaan 70
0172-213940
06-41728074
06-45953569
06-47036859
06-47036859
06-55545660
06-51676145
06-25028380
Wedstrijdsecretariaat
senioren veld + zaal
junioren veld + zaal
jeugd / zaal (B, C)
jeugd / veld (B, C)
jeugd /veld + zaal (D, E)
jeugd / veld + zaal (F)
verplaatsen wedstrijden
Aly Oranje
Aly Oranje
Aly Oranje
Jolanda Köhnke
Aly Oranje
Ria Molenaar-Marck
Aly Oranje
Tollenslaan 153 [email protected]
Tollenslaan 153
Tollenslaan 153
Bonenakker 38
Tollenslaan 153
Hoefblad 13
Tollenslaan 153 [email protected]
06-83980294
06-83980294
06-83980294
0182-631522
06-83980294
0182-616355
06-83980294
Activiteitencommissie
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Annemarie Hagen-Graveland
Monique Olsthoorn
Linda Hagen
Paula van Wijk-Graveland
Lianne Hagen
Ruben Klaasse
Maik Hoogendoorn
Arjan van Es
Thijmen Hakkoer
Schuberthof 12
Apollolaan 41
de Akker 110
Houtstraat 27
Lindengaarde 24
Heemraadweg 19
Oostpolderweg 102
Busken Huetlaan 9
de Akker 42
06-48780874
0182-611480
0182-630355
06-27832328
06-38105237
06-51676145
0182-620610
0182-619840
06-15020786
Kantinecommissie
Leidinggevende
Leidinggevende
Agendabeheer, schoonmaak
Zie verder:
Martijn Graveland
Akkerwinde 19
Marnix Westeneng
Regulus 7
Karin Langendam
Lijsterbesstraat 32 A
http://www.korbis.nl/Page/sp368/index.html en [email protected]
06-14182288
06-51937631
06-28708166
Materiaal- en onderhoudscommissie
Aankoop materiaal
Materiaal / Onderhoud/ gas/elektra
Materiaaluitleen
Meldpunt schade gebouw/meubilair
Velden en groenvoorziening
Martijn Bos
Hans Boterkoper
Martijn Bos (tijdelijk)
Hans Boterkoper
Thale Lesschen
Groensvoorde 114
Constantijn Huygenslaan 45
Groensvoorde 114
Constantijn Huygenslaan 45
Sparrengaarde 17
06-27093306
0182-613207
06-27093306
0182-613207
0182-615350
Sponsorcommissie
Voorzitter
Lid
Lid
Kick Hartlief
Benjamin Visser
Wouter de Goeij
Goudse Rijweg 80, Boskoop
de Akker 25
Papaverveld 17
0172-212857
06-36198860
0182-616887
Redactiecommissie
Redacteur Tussendoortje
Perscontacten/wedstrijdverslagen
Website www.korbis.nl
Verspreiding Tussendoortje
Thale Lesschen
Rick Hagen, Job van der Plicht
Feike ter Schuur
Thale Lesschen
Overig
Kampcommissie
Keuren veld
Ledenadministratie
Oefenwedstrijden jeugd/senioren
Scheidsrechterscommissie
Supporterscommissie
Verkoop Korbiskleding
Vertrouwenspersoon
Vacature
Martijn Bos (tijdelijk)
Groensvoorde 114
Thale Lesschen
Sparrengaarde 17
Bram van Rijssel
Burg. Pompe van Meerdervoortlaan 9 Voorschoten
Arie Hofman voorzitter, Remco van Beek, Tim van Es, Lennart Laban, aanwijzer
Tim van Es. Thijmen Hakkoer
Sophie Hagen
Lindengaarde 24
Ria Molenaar-Marck
Hoefblad 13
Technische commissie
Voorzitter
Leden Technische Zaken senioren:
Aanspreekpunt jeugd algemeen
Leden Jeugd Technische Commissie
Telefoonnummers trainers
K1
Ivo Poldervaar
K2
Ronald Spoorendonk
K3
Thymen Hakkoer
K4
Kick Hartlief
A1
Remco Sliedrecht
Rick Hagen
A2
Karin Langendam
Kees Oosterom
B1
Stefanie Visser
Martijn Graveland
B2
Lennart Laban
Wilbert van Ofwegen
C1
Ben Visser
Feike ter Schuur
C2
Thymen Hakkoer
Erik Sikkenga
06-54910810
06-21932151
06-15020786
06-53884325
06-51575120
06-47036859
06-28708166
0182-631340
06-36198790
06-14182288
06-28151148
06-50909198
06-36198860
06-15020786
06-15020786
0182-631522
Sparrengaarde 17, [email protected]
06-47036859, 0182-610137
[email protected]
Sparrengaarde 17
C3
D!
D2
E1
E2
F-jeugd
Korbis Kids
Recreanten
Monique Olsthoorn
Jessica Oosterbroek
Ruben Klaasse
Christa Broere
Dunja Vermulm
JeesicaHagen
Lianna Hagen
Maiik Hoogendoorn
Marjolein van ’t Hoff
Anita Oosterom
Rinske Wolters
Ria Molenaar-Marck
Jolien van den Brink
Annelieke Sliedrecht
Anne Naves
Jonathan Hofman
0182-615350
0182-615350
06-27093306
0182-615350
06-11304065
0182-611406
0182-616277
0182-616355
06-16918737
0182-610389
06-51676145
06-25028380
0182-630573
0182-630355
06-38105237
0182-620610
0172-213940
06-27020161
06-10515519
0182-616355
01 72-232662
06-55545660
06- 27107414
06-10782782
32
33
34