Het Inter-lokaal jaarverslag 2014

Commentaren

Transcriptie

Het Inter-lokaal jaarverslag 2014
Jaarverslag
2014
Inhoudsopgave
Voorwoord..............................................................................................................................................3
Materiële dienstverlening......................................................................................................................4
Speciale aandacht voor jongeren......................................................................................................6
Op Jezelf.......................................................................................................................................6
JUST..............................................................................................................................................6
Conferentie jongeren uit schulden...............................................................................................6
Informatie & Advies................................................................................................................................7
Stip?..............................................................................................................................................7
Stips in 2014.................................................................................................................................7
Ondersteuning en verwijzing........................................................................................................8
Participatie & re-integratie.....................................................................................................................9
Feiten en resultaat in 2014...........................................................................................................9
Hatert Werkt.................................................................................................................................9
Interculturalisatie en Diversiteit...........................................................................................................11
Gezondheid.....................................................................................................................................11
Gezondheidsmakelaars en buurtsportcoaches...........................................................................11
Time2Move................................................................................................................................12
Vroegsignalering..............................................................................................................................12
Begeleiding, bemiddeling, ondersteuning en training.....................................................................12
Begeleiding en bemiddeling.......................................................................................................12
Taalondersteuning Somalische kinderen....................................................................................13
Childrens Inspiration meetings...................................................................................................13
MOE-landers...............................................................................................................................13
Training en voorlichting..............................................................................................................13
Bespreekbaar maken taboe-onderwerpen.................................................................................14
Sociale Wijkteams............................................................................................................................14
Organisatie...........................................................................................................................................15
Transitie...........................................................................................................................................15
Breed gedragen: Presentie..............................................................................................................15
Presentie in exposure.................................................................................................................16
Present begeleiden.....................................................................................................................16
Nabijheid in beleid......................................................................................................................16
Samenwerking.................................................................................................................................16
W4..............................................................................................................................................16
Jongerenwerk Dukenburg (JWD)................................................................................................17
Klachten...........................................................................................................................................17
Open source, open standaarden.....................................................................................................17
Medewerkers...................................................................................................................................18
Jaarcijfers..............................................................................................................................................19
Exploitatie........................................................................................................................................19
Balans..............................................................................................................................................20
Contact.................................................................................................................................................21
Colofon.................................................................................................................................................21
2
Voorwoord
Het afgelopen jaar waren er bij Het Inter-lokaal zowel intern als extern veel ontwikkelingen. Vanaf 1
januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor vrijwel de gehele ondersteuning van de
burgers. De voorbereidingen voor deze drie decentralisaties – AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet –
hebben de agenda in 2014 in belangrijke mate bepaald.
Uitgangspunt van deze transities is dat het zelforganiserend vermogen van mensen én hun netwerken
meer benut moet worden. Het betekent een grotere verantwoordelijkheid voor mensen zelf en de
nulde en eerstelijnsinstellingen (scholen, huisarts en welzijn). Er moet minder een beroep gedaan
worden op dure tweedelijns specialistische zorg. Om op lokaal niveau goed op deze veranderingen te
anticiperen én antwoord te hebben, hebben de vier grote Nijmeegse welzijnsinstellingen hun
krachten gebundeld in het samenwerkingsverband W4.
Voor ons werk betekent dit nieuwe werkvormen, nauwere samenwerking en meer op wijkniveau
uitvoeren. In Nijmegen krijgt dat vorm in de Sociale Wijkteams (hulpverlening) en de Stips (Informatie
& Advies). Binnen de W4 heeft Het Inter-lokaal de rol van uitvoeringsregisseur van de Stips. In 2014
zijn er vijf fysieke Stips en één digitale Stip van start gegaan. In 2015 volgen er nog vier.
Een andere belangrijke pijler van Het Inter-lokaal binnen het welzijnsdomein betreft diversiteit.
Vanuit haar ontstaansachtergrond als “gastarbeidwinkel” is diversiteit altijd een speerpunt van Het
Inter-lokaal geweest. Met specifieke projecten op het gebied van participatie en interculturalisatie en
advies- en consultatie aan andere organisaties geeft Het Inter-lokaal vorm aan die rol.
Naast activiteiten in het welzijnsdomein biedt Het Inter-lokaal diverse vormen van materiële
dienstverlening. In 2014 is sterk ingezet op de ontwikkeling van een aantal nieuwe projecten en
methodieken binnen de schuldhulpverlening; er zijn alternatieven voor bewindvoering en varianten
van budgetbeheer ontwikkeld. In 2014 was er, vanwege de toenemende problematiek, ook een sterke
focus op schuldhulpverlening aan jongeren. Aandacht voor re-integratie en participatie was er, onder
andere, bij onze Werkcorporatie Armoede en Schuldhulpverlening en de inzet bij Hatert Werkt.
Organisatorisch waren er ook een aantal zaken die verbetering behoefden. In 2014 zijn we daarom
gestart met het organisatieontwikkeltraject “Transitie HIL 4.0”. Dit proces heeft geleid tot een heldere
(her)definiëring van onze doelstelling en concrete aanbevelingen voor verbetering zoals bijvoorbeeld
aanpassing van taak- en functieomschrijvingen, bevoegdheden en verantwoordelijkhedenstructuur.
Zo gaat 2014 in alle opzichten de boeken in als het “transitiejaar”.
Ik wil al onze cliënten en opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen. Onze
vrijwilligers en medewerkers wil ik bedanken voor hun enorme inzet in het afgelopen jaar en hun
vragen de komende jaren met eenzelfde enthousiasme, bevlogen- en betrokkenheid door te gaan.
Mevr. Drs. Rietje Compiet
Directeur/bestuurder Stichting Het Inter-lokaal
3
Materiële dienstverlening
Het Inter-lokaal is al jaren specialist in materiële dienstverlening. We hebben een groot bereik met
onze diensten. In 2014 hebben we onze producten uitgebreid met budgetcoaching en
inkomensbeheer. Hierdoor kunnen we bij een breed spectrum van financiële vragen en problemen
helpen.
Papierwinkel
Voor mensen die langere tijd niet zelfstandig hun administratie kunnen doen is er de Papierwinkel. De
Papierwinkel biedt leun- en steuncontacten waarbij klanten langdurig geholpen worden met hun
post, administratie en financiële zaken. In 2014 hielp de Papierwinkel 103 mensen.
Postadressen
Mensen die geen woonadres hebben grote moeite om hun leven op orde te krijgen. Zonder adres
geen inschrijving, geen id-kaart, geen uitkering. Om hun leven op orde te krijgen hebben zij een adres
nodig om zich in te schrijven en post te kunnen ontvangen. Het Inter-lokaal levert dit in overleg met
de gemeente en onder strenge voorwaarden. Op 1 januari 2015 waren er 59 mensen die door Het
Inter-lokaal door middel van een postadres werden ondersteund.
Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade helpt mensen
met een laag inkomen. Het maakt daarbij
niet uit of mensen werk hebben of een
uitkering. Met een checklist wordt
gekeken of ze van alle voorzieningen
gebruik maken waar ze recht op hebben.
In 2014 werden er 704
voorzieningenchecks afgenomen. De
totale opbrengst voor onze cliënten was
€ 323.389,97.
We merken dat de mogelijkheden, en
daarmee de opbrengsten, voor klanten afnemen. Daarnaast zijn een aantal belangrijke
voorzieningen, naar wie we bemiddelen, voor ons niet in geld uit te drukken. Zoals de contributies en
kledingbudgetten die Stichting Leergeld rechtstreeks aan verenigingen en leveranciers betaalt en de
aanmeldingen bij de voedsel- en kledingbank.
F!X Budgetcoaching
Soms liggen mensen wakker over geld, bijvoorbeeld omdat ze financiële problemen of schulden
hebben, overzicht missen of moeite hebben om de maandelijkse lasten te betalen. Bureau
Schuldhulpverlening van de gemeente Nijmegen en Het Inter-lokaal hebben in 2014 hun krachten
gebundeld om budgetbeheer en budgetcoaching aan te bieden.
4
Budgetbeheer neemt het beheer van inkomsten en uitgaven over in verschillende gradaties. De
budgetbeheerders zorgen dat betalingen op tijd gedaan worden zodat geen (nieuwe) schulden
ontstaan. De budgetcoaches kunnen helpen weer grip te krijgen op de geldzaken. Zij maken samen
met de klant een begroting, kijken waar knelpunten zitten en bespreken mogelijke oplossingen. De
budgetcoaches van Het Inter-lokaal hadden op 31 december 2014 25 mensen in begeleiding.
Schuldhulpverlening
Door de crisis neemt het aantal mensen met schulden
sterk toe. Bij het project schuldhulpverlening wordt met
een stabilisatietraject vaste grond onder de voeten
gebracht. De nadruk ligt op het stabiliseren van de
schulden: de papierstroom reguleren, het op orde
brengen van de financiën en het inlossen van schulden.
Er wordt gezorgd dat de vaste lasten betaald worden en
gekeken of een schuldregeling mogelijk is. In 2014
werden 434 mensen geholpen.
We merken een toename van problematiek, maar
tegelijkertijd ook een toename van de bereidheid bij
schuldeisers en andere instellingen om mee denken over
oplossingen. Zorgwekkende ontwikkelingen blijven de
bronheffing voor zorgverzekering en beslag door de
belastingdienst.
In het discours over schulden missen we soms het besef
dat langdurig op minimum niveau leven balanceren op een heel dun lijntje betekent. Er hoeft maar
weinig te gebeuren of mensen zakken door het ijs. De middelen en mogelijkheden om uit de situatie
te komen zijn dan hele beperkt. Onmacht en schaamte worden soms aangezien voor
ongemotiveerdheid, en onverschilligheid. Niet-kunners worden dan soms gezien als niet-willers. Het
boek Schaarste van Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir geeft naar ons idee een goed inzicht in de
positie van mensen met schulden.
H!L Inkomensbeheer
In de zomer van 2014 heeft Het Inter-lokaal het inkomensbeheer van de klanten van de Driestroom,
dat werd uitgevoerd door Stichting Beheer Cliëntengelden (SBC), overgenomen. Deze diensten
voeren we uit onder de naam H!L-inkomensbeheer. H!L is er voor mensen binnen en buiten Nijmegen
die ongeacht de hoogte van hun inkomen een intensieve vorm van inkomensbeheer nodig hebben.
H!L krijgt de post en beheert het inkomen. Voor cliënten met hogere inkomens wordt een vast bedrag
in rekening gebracht. Op 1 januari 2015 waren er 99 lopende dossiers.
5
Speciale aandacht voor jongeren
Steeds meer jongeren komen in de schulden. Vaak is er sprake van een opeenstapeling van
problemen op verschillende leefgebieden. Speciaal voor jongeren heeft Het Inter-lokaal twee
projecten gericht op de
begeleiding van jongeren.
Op Jezelf
Op Jezelf helpt jongeren in
Dukenburg, Lindenholt en
Neerbosch-Oost die weinig
perspectief hebben. Met
persoonlijke aandacht, scholing
en werk worden ze begeleid
naar een andere invulling van
hun leven. Het gaat om jongeren
die niet naar school gaan of
werken, veel op straat hangen
en overlast veroorzaken en een problematische thuissituatie hebben of thuisloos zijn. Speciale
aandacht is er voor meiden. In 2014 werden er 52 mensen jongeren geholpen.
JUST
Met het project JUST biedt Het Inter-lokaal hulp aan jongeren van 18 t/m 26 jaar die in schulden
zitten. Het team staat dicht bij de jongeren. De nadruk wordt gelegd op het op orde brengen van de
financiën: heldere administratieve overzichten maken en de papierstroom reguleren. Er is een
speciale voorzieningencheck voor jongeren ontwikkeld: de Doekoe check. Die aanpak werkt: in 2014
werden 89 jongeren geholpen.
Conferentie jongeren uit schulden
Dat schuldenproblematiek van jongeren een belangrijk onderwerp is bleek ook tijdens de conferentie
Jongeren Uit Schulden die we
organiseerden op 27
november. Ongeveer 100
mensen namen deel. Het was
een middag vol presentaties,
uitwisseling en discussie. Een
verslag is terug te lezen op
onze site. Ook maakte Nimma
TV een uitgebreid reportage.
6
Informatie & Advies
Sinds de jaren zeventig had Het Inter-lokaal een eigen spreekuur waar mensen terecht konden met al
hun vragen. Naast de spreekuren van Het Inter-lokaal waren er ook allerlei andere plaatsen in de stad
waar je vragen kunt stellen. Meestal konden mensen er terecht met vragen over een bepaald
onderwerp. Of ze waren er voor een bepaalde groep. De gemeente Nijmegen en zorg- en
welzijnsorganisaties wilden deze punten bij elkaar brengen in één voorziening in de wijk: de Stips.
Bovendien zouden bewoners een grotere rol moeten spelen. Dit alles volgens de ideeën van Welzijn
Nieuwe Stijl en de transities in zorg en welzijn. Het Inter-lokaal is aangesteld om de ontwikkeling van
de Stips in goede banen te leiden. Met de start van de Stips kwam er een einde aan de spreekuren.
Stip?
Een Stip is er voor informatie en advies in de wijk. In een Stip kunnen bewoners allerlei vragen stellen,
bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. Ook kunnen ze er informatie
krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding.
Bewoners kunnen er komen met ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of
buurtgenoten ergens mee te helpen. Deze Stips worden gerund door vrijwilligers, wijkbewoners en
beroepskrachten.
Stips in 2014
In alle negen stadsdelen
worden Stips geopend. Na
een voorbereidingsperiode
in 2013 ging Stip Zuid als
eerste open op 29 januari
2014. In de rest van het jaar
volgden Stip Dukenburg,
Stip Oud-West en Stip
Lindenholt. Stip Midden
startte in november, maar
zou de officiële opening pas
in 2015 hebben. Vier andere
Stips (Nieuw-West, Oost,
Centrum en Noord) waren in voorbereiding.
Vanaf het eerste moment wisten de bewoners de weg naar de Stips goed te vinden. Op 1 januari
2015 waren er rond de 140 vrijwilligers actief met de voorbereiding en uitvoering van de Stips. Het
aantal vragen verschilt per Stip. In wijken waar er al een informatievoorziening was zijn er vaak veel
vragen over geldzaken, formulieren en regelingen. In andere wijken is er vaak meer behoefte aan
ontmoeting en de mix en match functie, waarbij vraag en aanbod in de buurt op elkaar afgestemd
wordt, van de Stip.
7
Ondersteuning en verwijzing
In 2014 is ook gestart met de Informatie & Advieslijn, een telefonisch en digitaal bereikbaar team van
professionals voor informatie en advies. Deze lijn kan gebeld en gemaild worden door mensen die
niet naar een fysieke Stip kunnen of willen gaan. Bij de Informatie- en Advieslijn vindt een eerste
vraagverheldering plaats, kunnen allerlei vragen al beantwoord worden en kan, als er meer nodig is,
goede doorgeleiding naar bijvoorbeeld de Sociale Wijkteams en andere specialistische
dienstverlening plaatsvinden.
Ook is er, gedurende het jaar en achter de schermen, hard gewerkt om de verschillende diensten op
de achtergrond van de Stips te integreren. Het gaat om diensten als van Loket Zorg en Inkomen en
Bureau Sociaal Raadslieden van
de Gemeente Nijmegen en
expertise van andere organisaties
in de backoffice. Ook de
Formulierenbrigade en
Schuldhulpverlening van Het
Inter-lokaal zijn direct betrokken
bij de back-office van de Stips.
Grote uitdaging
Het samen vormgeven aan
Informatie en Advies in de wijk
blijkt een grote uitdaging. De
Stips zijn er voor en door de bewoners. Bij de start van elke Stip wordt een groep bewoners gevormd
die inventariseert waaraan behoefte is in de wijk. Voor beroepskrachten is het wennen om
verantwoordelijkheden te delen en meer te begeleiden dan te beantwoorden. Voor bewoners is het
wennen om vragen te beantwoorden en een inschatting te maken van waar de eigen
verantwoordelijkheid stopt en waar een beroepskracht het over moet nemen. Met de ontwikkeling
van de Stips is dit proces net in gang gezet. Er zijn al veel successen behaald, maar er valt ook nog
veel te leren voor alle betrokken.
8
Participatie & re-integratie
Het Inter-lokaal is een leerwerkbedrijf in hart en nieren. Beroepskrachten, stagiaires, vrijwilligers en
mensen met een participatieplaats werken zij aan zij om de klanten te helpen. Voor ons snijdt het
mes daarmee aan twee kanten: we kunnen mensen een kans bieden om werkervaring op te doen,
terwijl het Het Inter-lokaal tegelijkertijd helpt bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Door
mensen uit de doelgroep in te zetten is het bovendien makkelijker om klanten te bereiken en
begrijpen.
We hebben een uitgebreide serie
cursussen en trainingen, zowel
vakinhoudelijk als gericht op
werknemersvaardigheden. Thema's
die besproken worden zijn onder
andere: werk en zorg voor
alleenstaande ouders, omgaan met
collega’s en gezagsverhoudingen,
afstemming van arbeidsinzet en
arbeidsduur etc. Vakinhoudelijk wordt
onder andere aandacht besteed aan
presentie &diversiteit, juridische
basiskennis en budgetteren.
Elke lerend-werkende krijgt begeleiding van een mentor en een werkbegeleider. Coaching vind plaats
op basis van het competentieprofiel. Daarnaast zijn er casuïstiekbesprekingen en
intervisiebijeenkomsten. Voor mensen met een participatieplaats is er trajectbegeleiding: trainingen
gericht op jezelf presenteren en uitstroom en individuele ondersteuning bij, onder andere, het
solliciteren. Gastsprekers en thema-middagen (bijvoorbeeld c.v. maken, netwerken, personal
branding, beroepenvoorlichting) vullen dit aanbod aan.
Feiten en resultaat in 2014
In 2014 zijn 53 mensen bij Het Inter-lokaal gestart met een werkervaringsplaats. Aan het einde van
het jaar liepen 15 trajecten nog. Bij 15 mensen was het traject niet passend of ze vielen, door
persoonlijke omstandigheden, uit. Van acht mensen liep het traject af zonder resultaat. Zeven
mensen zijn doorgestroomd naar een andere plaats, veelal als vervolgstap in het werkveld van de
materiële dienstverlening. Acht mensen hebben een baan gevonden en zijn uit de uitkering. De
gerealiseerde uitstroom is in de volgende werkgebieden: bewindvoering, ICT dienstverlening en
zakelijke dienstverlening. Hieronder in een tabel nog een keer het overzicht.
Hatert Werkt
Hatert Werkt is al sinds 2009 actief is in de wijk. Opgestart vanuit de wijkaanpak is het een bijzondere
samenwerking van gemeente Nijmegen, UWV WERKbedrijf en Het Inter-lokaal, gesteund door
woningcorporaties Portaal, Talis en Woongenoot. Hatert Werkt slaat de handen ineen op het gebied
9
van werk en inkomen, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en integratiebevordering. Het
Actiecentrum zit op de hoek van de twee belangrijkste wegen van de wijk. Het Inter-lokaal neemt
deel met een jongerenadviseur, twee re-integratiespecialisten en een schuldhulpverlener. Verslag
over de werkzaamheden van Hatert Werkt wordt separaat gedaan.
10
Interculturalisatie en Diversiteit
Het Inter-lokaal heeft veel kennis op het gebied van interculturalisatie en diversiteit. Sinds de
oprichting als Gastarbeidwinkel in de jaren zeventig heeft de organisatie specifieke expertise
opgebouwd. Door ons diverse personeelsbestand zijn we bovendien goed in staat om bruggen te
slaan naar individuen en gemeenschappen in de stad. Vandaar dat Het Inter-lokaal vaak benaderd
wordt om mensen of projecten te ondersteunen. Vanuit signalen worden bovendien regelmatig zelf
projecten geïnitieerd.
Gezondheid
Een van de speerpunten van Het Inter-lokaal is gezondheid. Arme mensen leven korter en minder
gezond. Veel allochtone groepen hebben daarnaast te maken met specifieke
gezondheidsvraagstukken. Een vroege signalering van ziekte kan zorgen voor een langer en prettiger
leven. Onder andere met voorlichting en wijkbezoeken willen we gezondheid op de agenda zetten.
Binnen migrantengroepen zijn vaak specifieke risico's op ziekten. Tegelijkertijd is er soms sprake van
een taboe om een onderwerp te bespreken of behoefte aan kennis hoe er met een ziekte kan worden
omgegaan. Samen met Koninklijk Wilhelmina Kankerfonds en Pharos expertisecentrum
gezondheidsverschillen gaven medewerkers van Het Inter-lokaal voorlichting aan diverse
migrantengroepen over kanker.
Mantelzorg biedt mensen de kans om hun naasten te ondersteunen tijdens ziekte. Het kan heel
bevredigend zijn om zo direct betrokken te zijn, maar het kan ook heel zwaar zijn. Voor allochtone
mantelzorgers geldt dat extra. Familie gaat er vaak voetstoots vanuit dat mantelzorg geboden wordt,
zonder te kijken naar de belastbaarheid van de mantelzorger. Op hulp van buiten vragen rust vaak
een taboe. Het Inter-lokaal geeft, onder andere samen met Swon het seniorennetwerk, voorlichting
aan mantelzorgers binnen migrantenkring, om deze thema's bespreekbaar en behapbaar te maken en
mantelzorgers te ondersteunen.
Gezondheidsmakelaars en buurtsportcoaches
De buurtsportcaches van Het Inter-lokaal waren in 2014 actief in het Willemskwartier met het
inventariseren van activiteiten en bespreken van de wijkgezondheidsprofielen. Onder andere
adviseerde de buurtsportcoach over het inpassen van gezonde levensstijlen als eten en ommetjes in
de dagelijkse routine. De buurtsportcoach van Het Inter-lokaal werkt samen met het team van
gezondheidsmakelaars van de GGD Gelderland-Zuid. Uitgebreid verslag van deze activiteiten doen we
samen met de GGD.
11
Time2Move
Samen met Nijmegen Atletiek en de Vrijwilligerscentrale Nijmegen is Het Inter-lokaal een sportproject
begonnen. Somalische vaders konden gezellig
met hun kinderen sporten. De kinderen
maakten kennis met alle vormen van atletiek,
de vaders kregen hardlooples en maakten
kennis met het sportverenigingsleven. Doel
was om kinderen te stimuleren om te sporten
en de vaders te stimuleren om actief te
worden binnen een sportvereniging. Zeven
vaders namen deel aan het project en 17
kinderen namen deel, daarnaast waren er 10
vrijwilligers betrokken. Het project werd
ondersteund door het Oranje Fonds.
Vroegsignalering
Ook geestelijke gezondheid is van groot belang. In 2014 ging een groot Europees project van start
waar de gemeente Nijmegen de penvoerder van is. Ook Rotterdam, Gouda en Ede nemen deel aan de
proef, die gesubsidieerd wordt vanuit het Europees Integratiefonds (EIF). Inzet is om de gedrags- en
psychische problemen bij allochtone kinderen eerder te signaleren, nieuwe methodes te ontwikkelen
en deze duurzaam in te bedden in de Jeugd-GGZ.
Psychische problematiek en licht verstandelijke beperkingen blijken net zo vaak voor te komen bij
allochtone kinderen als bij autochtone kinderen. Toch zijn de allochtone kinderen
oververtegenwoordigd in de zware vormen van zorg, terwijl zij nauwelijks voorkomen in de lichtere
vormen van zorg. Door problemen eerder te vinden en te behandelen is de hoop dat de problemen
minder erg zullen worden.
Voor dit project werken medewerkers van Het Inter-lokaal samen met Pro Persona en de Gemeente
Nijmegen. Medewerkers gaven voorlichtingen aan ouders, hielpen met vroegsignalering op scholen
en hebben individueel contact gezocht met ouders. Samen met Pro persona is een training
ontwikkeld waarbij Het Inter-lokaal de cultuursensitieve kant voor haar rekening nam en Pro Persona
de diagnostische.
Begeleiding, bemiddeling, ondersteuning en training
Begeleiding en bemiddeling
Het Inter-lokaal wordt met zeer grote regelmaat benaderd om een bemiddelende rol te spelen tussen
organisaties, scholen en hun cliënten. Vaak is er sprake van taalproblemen, gebrekkige communicatie,
en verkeerde verwachtingen over en weer. De interculturele consulenten van Het Inter-lokaal
bemiddelen in deze gevallen. Ze geven uitleg en advies aan opdrachtgever en bewoner/ouders/cliënt,
12
zonder de hulp over te nemen, en ondersteunen (multiproblem) gezinnen.
Taalondersteuning Somalische kinderen
Het Inter-lokaal zet zich al lang in voor de Somalische doelgroep. Zo ondersteunen we de Somalische
vrouwengroep Iftin, die taalondersteuning voor Somalische kinderen organiseert. Het gaat in totaal
om 60 kinderen van groep 1 tot en met 8. Hiervan zijn alle moeders betrokken: ongeveer 40 vrouwen.
Per wijk zijn 3 kadervrouwen actief. De kinderen krijgen ondersteuning van ongeveer dertig stagiaires
logopedie.
In 2014 liep het programma gericht op Somalische vaders af. Met steun van het Oranje Fonds hebben
we twee jaar lang Somalische vaders ondersteund met kennis, ondersteuning en bijeenkomsten.
Somalische vaders zijn relatief vaak afwezig in het gezin. Met dit project leerden ze elkaar te
ondersteunen en een andere rol te nemen voor hun kinderen.
Childrens Inspiration meetings
Ook de kinderen van asielzoekers kunnen wel wat steun
gebruiken. Daarom organiseerden we de Children
Inspiration Meetings. Bij dit project maakten kinderen
van het Asielzoekerscentrum kennis met Nijmegen en de
Nijmeegse samenleving. Zo bezochten de kinderen onder
andere de bibliotheek, de gemeenteraad en een
wedstrijd van N.E.C.. Deze activiteiten konden we
uitvoeren dankzij de financiële opbrengsten van de
Haringparty 2013.
MOE-landers
In april 2014 is Het Inter-lokaal een project begonnen
voor migranten uit Midden- en Oost-Europa,
zogenaamde MOE-landers. Als, veelal tijdelijke,
arbeidsmigranten hebben zij vaak een speciale positie en
specifieke problemen. Doel van het project is om
sleutelfiguren/vrijwilligers uit de gemeenschap te werven, scholen en coachen. Zo kan de
informatiepositie van MOE-landers versterkt worden en kunnen ze verbonden worden aan elkaar en
de welzijnsketen. In 2014 zijn 90 mensen geholpen met een of meerdere hulpvragen. Ook zijn er vijf
themabijeenkomsten georganiseerd. Bij het project waren in 2014 zes vrijwilligers actief. Het project
wordt ondersteund door het Oranje Fonds. Het project zal ook in 2015 door het Oranje Fonds
ondersteund worden.
Training en voorlichting
De expertise die Het Inter-lokaal in de loop der jaren heeft ontwikkel zijn ook gebundeld in een aantal
trainingen die aan organisaties worden geboden. Trainingen die vast worden aangeboden zijn:
interculturele communicatie en diversiteit, opvoeden in twee culturen, empowerment en
13
loyaliteitsdilemma's.
Bespreekbaar maken taboe-onderwerpen
Samen met Tandem Welzijn organiseert Het Inter-lokaal themabijeenkomsten bij allochtone groepen
om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Vaak wordt daarin samengewerkt met Theater AanZ,
die interactieve theatervoorstellingen
maakt.
In samenwerking met Diversion, SMN,
van de Bunt adviseurs en HTIB werkte
Het Inter-lokaal mee aan dialoogsessies
voor het bespreekbaar maken van
taboeonderwerpen in verschillende
gemeenschappen in Nederland. Ook op
islamitische basisschool Hidaya werden
maandelijkse bijeenkomsten
georganiseerd voor ouders om
maatschappelijke thema's, zoals huiselijk
geweld en de seksuele ontwikkeling van kinderen, te bespreken.
Ook denken we mee over complexe sociale en maatschappelijke vraagstukken. Zo werd Het Interlokaal eind 2014 gevraagd om mee te denken over signalen van mogelijke radicalisering onder
Nijmegenaren.
Sociale Wijkteams
De zorg in Nijmegen wordt anders georganiseerd. Sociale Wijkteams bespreken bij een
keukentafelgesprek de zorgvraag, wat de persoon zelf kan doen en wat het netwerk kan betekenen.
Vervolgens wordt gekeken welke professionele ondersteuning nodig is. De Sociale Wijkteams bestaan
uit beroepskrachten met een generalistische blik en specialistische kennis. Zo zijn maatschappelijk
werkers, wijkverpleegkundigen, ouderadviseurs en andere specialisten aanwezig. Het Inter-lokaal
draagt haar expertise op het gebied van interculturalisatie en diversiteit bij, onder andere in diverse
casuïstiekoverleggen en door het bieden van advies aan werkers, beleidsmakers en instellingen.
Medewerkers van het Inter-lokaal waren in 2014 actief in Sociale Wijkteams Dukenburg, Hatert en
Lindenholt.
14
Organisatie
Transitie
In 2014 is Het Inter-lokaal een proces gestart om onze toekomstige koers te gaan bepalen. In
werkgroepen en plenaire bijeenkomsten is gediscussieerd over drie centrale thema's, namelijk: de
Identiteit van Het Inter-lokaal, de structuur en gevolgen van samenwerking. Ook is er een kort
onderzoekje gehouden met betrekking tot de cultuuraspecten van de organisatie.
Aan de hand van de uitkomsten van het cultuuronderzoek en de reacties op de aanvullende
verdiepingsvragen is de doelstelling aangepast en kwamen drie speerpunten naar voren waarop
verbetering werd gewenst, namelijk: kwaliteit, coördinatie en ondernemerschap.
Op verschillende manieren zijn we aan de slag gegaan met
deze drie speerpunten. Dit heeft geresulteerd in een
strategisch beleidsplan, aangepaste en nieuwe
functieomschrijvingen, een opleidingsplan in wording en
een bijgewerkt organogram.
Een andere wijziging is dat voor een andere bestuursvorm
gekozen is: één die meer slagkracht legt bij de organisatie.
Per 4 december 2014 is het bestuur omgevormd tot een
Raad van Toezicht. Rietje Compiet is vanaf die datum
directeur/bestuurder. Voor deze wijziging was een
statutenwijziging nodig. De Raad van Toezicht bestaat sinds
de wijziging uit Jan Dankers, Gerard Molleman, Corina
Brekelmans en Rogier Vispoel (voorzitter). In de zomer van
verlieten Aynur Polat, Birsen Anik en Susanna Karapetian
het bestuur. In januari 2015 trad Kader Celik toe tot de Raad
van Toezicht.
Bij al deze ontwikkelingen is de Ondernemingsraad nauw betrokken geweest.
Breed gedragen: Presentie
Voor Het Inter-lokaal is de presentiebenadering (hier een video met uitleg) één van de kernwaarden
van de organisatie. Daarom wordt al jaren aan lerende werkende mensen training gegeven in de
grondslagen ervan. Onder beroepskrachten leefden ondertussen vragen als: hoe kan ik present
begeleiden én hoe verhoudt de presentiebenadering zich met de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl
(ook wel de kanteling genoemd). Met een stimuleringsregelingssubsidie van FCB bleek het mogelijk te
zijn de verdieping te zoeken en de presentiebenadering verder te borgen in alle lagen in de
organisatie. FCB is een samenwerkingsverband van werkgevers- en werknemersorganisaties in
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.
15
Presentie in exposure
Vier medewerkers volgden de zesdaagse introductiecursus van de stichting Presentie. Zo konden ze
zich verdiepen in de theorie van de presentie en de eigen praktijk. De vier medewerkers zijn de
coördinatoren en de teamleiders, die allen veel medewerkers aansturen.
Present begeleiden
Alle professionals, die vaak ook werkbegeleiders zijn van mensen in het leerwerkbedrijf, werden
bijgeschoold in het begeleiden vanuit de
visie van Het Inter-lokaal met
basiselementen uit de
presentiebenadering. Er waren twee volle
trainingsdagen waarin in totaal 38
medewerkers deelnamen.
Nabijheid in beleid
Een stafmedewerker/kaderlid van de
stichting Presentie heeft met het
Management Team en staf gesprekken gevoerd over de invoering van de presentiebenadering in Het
Inter-lokaal. Zeven mensen volgden gedurende een jaar intervisie/consultatie-bijeenkomsten.
Samenwerking
Samenwerking en afstemming is steeds belangrijker binnen Welzijn. Het Inter-lokaal vindt het
belangrijk om kennis te delen en actief de samenwerking te zoeken. Daarom worden projecten
meestal aangegaan met samenwerkingspartners en is de organisatie verbonden in een aantal
samenwerkingverbanden. De twee belangrijkste worden hieronder toegelicht.
W4
Het Inter-lokaal maakt deel uit van het samenwerkingsverband van vier grote welzijnsorganisaties in
Nijmegen. De W4 bestaat uit: Het Inter-lokaal, NIM Maatschappelijk werk, Swon seniorennetwerk en
Tandem Welzijn. Samen met de gemeente hebben zij afgesproken dat zij de regie krijgen over het
welzijnswerk in Nijmegen. De organisaties hebben het welzijnswerk opgedeeld in vijf domeinen en
vervolgens de regie over deze domeinen zo verdeeld dat elke organisatie vooral doet waar hij goed in
is. Er zijn vijf domeinen:
Domein
Domeinregisseur
A) Inclusieve wijknetwerken
Tandem Welzijn
B) Informele zorg
Swon het seniorennetwerk
C) Informatie en advies
Het Inter-lokaal
D) Hulpverlening en coördinatie
NIM Maatschappelijk Werk
16
E) Regie drang en dwang
NIM Maatschappelijk Werk
De domeinregisseur is verantwoordelijk voor uitvoering van de gemeentelijke opdracht en de wijze
waarop. Daarnaast ziet de regisseur toe op: verbinding, samenhang, samenwerking (ook met
partners buiten de W4), gelijkwaardige dialoog en de inhoudelijke domeinagenda. De W4 brengt ook
gezamenlijk een jaarverslag uit.
Jongerenwerk Dukenburg (JWD)
Een andere samenwerkingsverband is Jongerenwerk Dukenburg. Jongerencentrum Staddijk, Tandem
Welzijn en Het Inter-lokaal zijn in 2013 begonnen met de samenwerking om een integraal aanbod
voor jongeren te ontwikkelen. Jongerenwerk Dukenburg beschikt over jongerenwerkers van alle drie
de organisaties en biedt een compleet aanbod van ambulant en locatiegebonden jongerenwerk. Er
wordt nauw samenwerkt met andere aanbieders in het Stadsdeel zoals de Lindenberg en New Arts.
Meer informatie op www.jongerenwerkdukenburg.nl.
Klachten
Het Inter-lokaal heeft een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie die deze
behandelt. In 2014 kwam er één klacht binnen. Navraag leerde dat cliënt onvoldoende op de hoogte
gebracht werd van de vorderingen. Hiervoor zijn excuses gemaakt. De dienstverlening is met beider
instemming hervat.
Open source, open standaarden
Al velen jaren maakt het Inter-lokaal gebruik van de cloud. Dit gecombineerd met de Linux omgeving
zorgt voor een stabiele, veilige werkomgeving. Onze ICT-ers hebben in 2014 dit systeem nog verder
geperfectioneerd, onder andere met een speciaal voor Het Inter-lokaal aangepaste versie van het
besturingssysteem Linux Mint. Met meerdere locaties en meer dan 100 gebruikers blijkt het systeem
eenvoudig, efficiënt en gemakkelijk te onderhouden. Dit alles in nauwe samenwerking met sociale
bedrijven die aansluiten bij de uitgangspunten van Het Inter-lokaal.
17
Medewerkers
Deze mensen hebben zich in 2014 voor Het Inter-lokaal ingezet:
Ali Jaafer, Ana Paula Almeida, Anita Derksen, Anouk Arts, Arend ten Brinke, Asmae Khaldi, Audine
Mesker, Ayan Idle, Ayhan Battal, Badia Ouhdifa, Bart Engelaer, Bea Postma, Bea Hoogland, Beate
Kerestes, Bernardine Lammers, Bo Frickus, Brigitte Randwijk, Bülent Arslan, Burgi Litjens, Canan
Topcu-Unal, Cassandra Mfuamba, Cindy van Baars, Corrie de Haas, Corry Berenbroek, David
Kostadinov, Derinda America, Djessica Baart, Donné Brok, Eric Stienen, Erni van Gerwen, Erwin
Benita, Etienne van Uden, Eveline Bongaerts, Faten Alghaddo, Fatima El Khayati, Fatma Ali, Faysal
Zouay, Fenna Schiks, Fifi Groenendijk, Frans Willems, Frans Martens, Germa Bongers, Gerry Eikelberg,
Gertjan van den Broek, Günay Acuner-Kasar, Hajar Bellari, Hamse Osman, Hande Özturk, Hasret
Alakus, Hatice Tokgöz-Bölek, Hava Kahraman, Henk Westmaas, Heyam Bdewee, Hmed Abdalla, Ien
ten Kampe, Ihsane El Bazi, Irena Nannes, Jacintha van Zijl, Jacqueline Verspeek, Jamal El Hachioui, Jan
de Rooij, Jessy Cakar, Jettie Terpstra, Jifke van Nes, John Martha, Jolanda van Zanten, Jos Gosen, Jos
Linssen, Juanita Fernald, Judith Schreurs, Julie Mellema, Karin Wellen, Keen Mahamed, Kemal Bolek,
Kezban Yigit, Kihoro Ngugi, Kim Aalders, Leonie Niay, Lisa Aarbodem, Lisette Hofman, Lonneke
Klomp, Lotte Blanke, Lotte Ritzema, Lucia Bruna, Luula Sharif-Hashem, Lydia Woudenberg, Marcia
Held, Mariane Prijor, Marie-Thérèse Hengst, Marinka Nefkens, Marion Cloosterman, Martine Geelen,
Mateus Mango, Max Munten, Miesjel Spruit, Mila Martha-Tromp, Mimi Ourahou, Mona Ramadan,
Monique van den Heuvel, Mylicent Fransisca, Naima El Faghioumi, Nataly Silva, Nathalie van der
Veeken, Nathalie Wissink, Nehemia Zitter, Nelleke Maassen, Nikola Zekic, Nordin Boumkass,
Nouredinne El Mansouri, Paul Asselbergs, Peter Freriks, Petra Geurts, Petra Biharie, Philip Hoogma,
Philip van Rijthoven, Priscilla Sopacua, Quincy Lambooy, Reban Abdullah, Ria Menting, Rietje
Compiet, Rob van Houdt, Robert Mars, Rositsa Mushnikova, Ruud Kreffer, Sabien Kaatman, Samira
Jafar, Samira Saber, Sander Hagenbeek, Sanja Stojkovska, Sarah Hekking, Selma Hokstam, Shanta van
den Boomen, Sharaf Raoua, Siman Yusuf, Slobodan Jesic, Sonja Wilkens-Ebbeng, Swim Florissen,
Sylvia Knuiman, Tamana Fazel, Tanja de Vries, Tarek Osman Al Hussen, Tasheyna Salsbach, Thijs Arts,
Ties Mouthaan, Ties Smaling, Tim Kwak, Vincent Beijk, Wanda de Rooij, Wijndel de Waal, William
Hendriks, Wilma Lubbers, Wim Van Oijen, Wim van Meerkerk, Yekta Nasir, Yodying Uefue, Yuk Sie
Cheung, Zafer Karkour, Zeitun Sufi, Zeynep Cosgun
18
Jaarcijfers
Exploitatie
In het jaar 2014 zijn de totale baten van de Stichting uitgekomen op € 2.648.972. Ten opzichte van het
jaar 2013 is dit een lichte toename met 4,5%. De lasten zijn in 2014 eveneens licht gestegen, tot in
totaal € 2.650.577. Het exploitatieresultaat is in 2014 uitgekomen op € 684 negatief, ten opzichte van
€ 12.072 negatief in 2013.
Realisatie 2013
Realisatie 2014
€ 2.527.569
€ 2.645.240
€ 5.975
€ 3.732
€ 2.533.544
€ 2.648.972
€ 2.032.365
€ 1.997.713
huisvestingskosten
€ 215.867
€ 209.517
Organisatie & activiteitenkosten
€ 296.234
€ 443.327
€ 2.544.466
€ 2.650.557
€ -1.150
€ 901
€ -12.072
€ -684
BATEN
projectsubsidies
Overige inkomsten
Totale baten
LASTEN
personeelskosten
Totale lasten
Resultaat deelnemingen
Exploitatieresultaat
19
Balans
Onderstaand de balans van de Stichting Het Inter-lokaal per het einde van de jaren 2013 en 2014. Het
bescheiden negatief resultaat van € 684 is in mindering gebracht op de risicoreserve. Het eigen
vermogen inclusief bestemmingsreserves is eind 2014 uitgekomen op € 226.246.
ACTIVA
31-12-2013
31-12-2014
€ 17.714
€ 34.928
€ 850
€ 1751
debiteuren
€ 332.785
€ 131.665
Overige vorderingen
€ 176.985
€ 81.686
€ 96.417
€ 453.250
€ 624.650
€ 703280
31-12-2013
31-12-2014
€ 221.930
€ 221.246
€ 5.000
€ 5.000
€ 226.930
€ 226.246
Schulden
€ 397.720
€ 477.034
Totaal passiva
€ 624.650
€ 703.280
Vaste activa
Materiële vaste activa
deelnemingen
Vlottende activa
Bank- en kastegoeden
Totaal Activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Risicoreserve
Bestemmingsreserves
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen en schulden
20
Contact
Het Inter-lokaal
Postbus 31165
6503 CD Nijmegen
[email protected]
www.inter-lokaal.nl
024-3222227
facebook.com/HetInterlokaal
twitter.com/HetInterlokaal
linkedin.com/company/het-inter-lokaal
Colofon
Tekst, opmaak en redactie: Ties Mouthaan
Foto's: Goedele Monnens, Nimma TV, Kihoro Ngugi, Tanja de Vries, Ties Mouthaan
21

Vergelijkbare documenten

Het Inter-lokaal jaarverslag 2013

Het Inter-lokaal jaarverslag 2013 uitvoeren. In Nijmegen krijgt dat vorm in de Sociale Wijkteams (hulpverlening) en de Stips (Informatie & Advies). Binnen de W4 heeft Het Inter-lokaal de rol van uitvoeringsregisseur van de Stips. I...

Nadere informatie

Het Inter-lokaal Jaarverslag 2012

Het Inter-lokaal Jaarverslag 2012 Het afgelopen jaar waren er bij Het Inter-lokaal zowel intern als extern veel ontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor vrijwel de gehele ondersteuning van de b...

Nadere informatie