Ontdek hier uw gemeentelijk informatieblad Wolu Info van

Commentaren

Transcriptie

Ontdek hier uw gemeentelijk informatieblad Wolu Info van
WOLU INFO
15 JUNI ➜
15 SEPT. 2016
het maandblad van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
➜ Deze zomer in
Sint-Lambrechts-Woluwe
WoluInfo_NL_juin2016.indd 1
16/06/16 09:41
INHOUD
➜2
WOLU INFO / JUNI 2016
4
In ‘t kort
6
Werken
10
In Memoriam
Monette Désir
18 september
Autoloze zondag
Actualités
11
14
15
17
18
19
20
21
22
Voorstelling van de films
van onze Openluchtbioscoop
Festival “Be-kóór-lijk”
Wijkfeesten: Hof-ten-Berg
Een nieuwe adres voor de “50”
Wat gaat u doen: plaatsen of
schieten?
Het Zomerbal als afsluiter
Dynamifeest in uw agenda!
Rhythm & Dance Poseidon
Het Wolu Basketbalgala
Wat te doen bij een hittegolf?
Een mooie daguitstap naar Gent
voor de senioren
Uitwisselingsverblijf in Meudon,
voor senioren
Terugblik op de
zwerfvuilopruimdag
Dossier
26
Het gemeentelijk onderwijs
Actualiteit
31
32
34
36
37
38
39
Je Cours Pour Ma Forme
Nordic walking
De vrijwilligers van het Sint
Lambrechtstehuis
Internationale solidariteit:
5 kaarsjes voor het partnerschap
SLW-Bandalungwa
Ben je een jongen of een
meisje?
Wolu Cyber in het nieuwe
seizoen Het stripverhaal in de
schijnwerpers bij Wolu Jeunes
Wanneer de gemeentescholen
zich inzetten voor het leefmilieu
Ontmoeting
48
De Schermkring van Woluwe
Actualiteit
42
44
Spierblessures door
sportactiviteiten
Op 18 september gaan we met
zijn allen fietsen!
Sportcomplex Poseidon
opent zijn deuren
Wals, tango, cha - cha, rumba,
rock‘n roll, salsa…
In Silex zien we het graag groot!
45
Tribune
48
Snapshot
43
WoluInfo_NL_juin2016.indd 2
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn wagens, bromfietsen, motorfietsen en andere
voertuigen aangedreven door een motor verboden tussen 9 en 19 u.
Het openbaar vervoer, de taxi’s en de hulpdiensten mogen wel rijden maar hun maximumsnelheid zal overal beperkt worden tot 30 km/u. Het gebruik van het M.I.V.B.- netwerk zal
gratis zijn.
De autosnelwegen E40, E411en A12, zullen open zijn tot aan de grenzen van het Gewest (de
parking C van de Heizel en de U.C.L-parkings blijven bereikbaar).
I
ndien u uw voertuig absoluut nodig heeft, kunt u een aanvraag tot het bekomen van een vrijstelling op het rijverbod indienen bij het gemeentebestuur:
medische redenen, personen van wacht of personen van wie het uurrooster niet
overeenstemt met dat van het openbaar vervoer, marktkramers, aankomst of
vertrek met het vliegtuig, leveringen, organisatie van evenementen, bruiloften.
Werkgevers kunnen een gezamenlijke aanvraag indienen voor hun personeelsleden die op 18 september werken.
Vrijstellingen worden afgeleverd voor specifieke trajecten en voor een beperkte duur,
en er zal een bewijs gevraagd worden. Personen die in het bezit zijn van een parkeerkaart voor gehandicapten moeten geen afwijking aanvragen om te mogen rijden.
De aanvraagformulieren zijn beschikbaar vanaf 22 augustus aan het onthaal van het gemeentehuis, en aan het loket van de afdeling Strategie en Mobiliteit (Wolu TechniCité, Stokkelsesteenweg 80, in augustus van 8u tot 13u en in september van 8u30 tot
12u en van 13u30 tot 15u).
De formulieren kunnen ook worden gedownload op de website van de gemeente:
www.woluwe1200.be .
De aanvragen moeten rechtstreeks aan het loket van de Divisie Strategie en Mobiliteit afgeleverd worden d.m.v. het formulier vergezeld van de bewijststukken. (Openingsuren: in
augustus van 8u tot 13u en in september van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u)
Uiterste datum voor afgifte van vrijstellingen: maandag 12 september
Volledige aanvragen (formulier én bewijsstukken) kunnen ons ook per e-mail of
per post toegezonden worden t/m dinsdag 6 september.
➜ INFO
02.774.35.13
Laurence Vandenbroucke
[email protected]
16/06/16 09:41
➜3
WOLU INFO / JUNI 2016
Tunnel Montgomery: het gewest heeft
naar onze gemeente geluisterd
In het zeer conflictueel politiek klimaat dat we kennen, zijn bepaalde
politieke krachten of commentatoren erop uit om de Brusselse instellingen en hun werking in vraag te stellen. Brussel zou één grote institutionele chaos zijn. Als men deze bronnen zou mogen geloven, dan
leven het gewest en de gemeenten voortdurend in onmin met elkaar.
Het moet zijn dat er in Vlaanderen of in Wallonië nooit meningsverschillen tussen de bestuursniveaus bestaan en dat er altijd vanzelf
een consensus ontstaat. Nochtans bleek uit de saga van de Rand dat
er zelfs in Antwerpen, de echte hoofdstad van Vlaanderen, heel wat
meningsverschillen en controverses zijn tussen de politieke leiders.
Maar misschien is het voor sommigen gemakkelijker om alle problemen in dit land in de schoenen van de
Brusselaars te schuiven.
WOLU info
11 edities
Alle rechten voorbehouden aan het
Gemeentebestuur van Sint-LambrechtsWoluwe.
Tenzij voorafgaande en geschreven
toestemming van het Gemeentebestuur
van Sint-Lambrechts-Woluwe of eventuele
rechthebbenden zijn elke reproductie
en gebruik van deze publicatie (teksten,
foto’s en logo’s) via welk middel ook strikt
verboden.
Algemeen nr.
van het Gemeentebestuur:
02.761.27.11
Verantwoord. uitgever :
Françoise Rossignol
Informatie-Communicatiedienst
Gemeentebestuur Sint-LambrechtsWoluwe:
Paul Hymanslaan 2
tel. : 02.761.27.45/46/47
www.woluwe1200.be
[email protected]
Agenda :
tel. : 02.774.35.53
[email protected]
Zeker, de werking van de instellingen in Brussel moet worden herzien en verbeterd, maar we moeten ons niet
laten misleiden door diegenen die voor de fusie van de Brusselse gemeenten en de zogenaamde vereenvoudiging van de Brusselse instellingen pleiten. Hun werkelijke doel is om de autonomie van ons gewest in vraag
te stellen, en Brussel op één of andere manier onder voogdij te plaatsen, zodat de Brusselaars niet meer baas
over hun eigen zaken zouden zijn. Het zou op termijn de terugkeer betekenen naar het oude fantasme van het
« Rijksgebied » (grondgebied van de staat), genre Washington D.C., dat wil zeggen dat ons gewest beheerd
zou worden door externe beslissers. Dit is één van de doelstellingen van het confederalisme dat de nationalisten en separatisten uit het noorden van het land aanhangen.
Om deze strategie te dwarsbomen moeten de Brusselaars blijk geven van samenhorigheid en efficiëntie. Het
Gewest en de gemeenten zijn complementaire en geen concurrerende overheden. Het Gewest moet uiteraard
de controle over de grote doelstellingen hebben, met name door de planning van het grondgebied en het beheer van de belangrijke infrastructuur. De gemeenten voegen hun expertise door terreinkennis hieraan toe,
en uiten de verwachtingen van de burgers, die niet willen dat er hen van bovenuit keuzes worden opgelegd.
Wij hebben onlangs nog het bewijs geleverd van de goede verstandhouding tussen de gewestelijke en de lokale autoriteiten. Naar aanleiding van de sluiting - waarschijnlijk door een ontwerp- of uitvoeringsfout - van
de Montgomery-tunnel, had de gemeente aan het gewest gevraagd om de werkzaamheden te bespoedigen
en in één enkele operatie uit te voeren. Omwille van de rust van de omwonenden, wilden we niet dat het
gewest genoegen zou genomen hebben met een overgangsoplossing, wat betekend had dat de tunnel een
hele tijd geen dak gehad zou hebben, met sterke geluidshinder voor de omwonenden tot gevolg. De gemeente
wenste dat de tunnel zeer snel opnieuw overdekt zou worden. Het Gewest is tevens ingegaan op ons verzoek
om deze werken continu verder te zetten, zelfs tijdens het bouwverlof, en ook met grotere teams, die op elke
werkdag van 6u tot 20u werken.
Deze werf brengt veel hinder te weeg op het vlak van mobiliteit, maar we hebben in ieder geval de zekerheid
dat het Gewest de juiste keuze gemaakt heeft, namelijk vóór een volledige en definitieve tunnelrenovatie.
En het is ook op deze manier dat men voortaan projecten in Brussel zou moeten uitdenken: geen gebrekkige
of voorlopige oplossing maar duidelijke en zekere keuzes. Alleen zo kunnen wij ons gewest en onze gemeenten versterken tegenover diegenen die onze Brusselse autonomie proberen te betwisten.
Uw burgemeester,
Olivier Maingain
WoluInfo_NL_juin2016.indd 3
16/06/16 09:41
IN ‘T KORT
➜4
WOLU INFO / JUNI 2016
➜ DE SPORTSTAND
IN HET WOLUWE SHOPPING CENTER
Zoals elk jaar bij het begin van het nieuwe seizoen, zullen het Sportfonds
en de Sportdienst gebruik maken van de gastvrijheid van het Woluwe
Shopping Center om er een informatiestand te bemannen. Van 1 tot 3
september kunnen de bezoekers van dit winkelcentrum alle gewenste
informatie verkrijgen over de activiteitenprogramma’s die aangeboden
worden door de meer dan 150 verenigingen en sportclubs die onze gemeente telt.
Info: de diensten van schepen Eric Bott - 02.776.82.56
➜
EEN WIJKCOMPOSTSITE IN NEERVELD PARK
Op 27 mei werd de gloednieuwe wijkcompostsite Neerveld Park ingehuldigd in aanwezigheid van burgemeester Olivier Maingain en schepen van
Leefmilieu Gregory Matgen.
Veel bewoners van de wijk, het wijkcomité Aquilon en zijn Voorzitster,
mevrouw Esposito, hadden dus het genoegen om vast te stellen dat dit
project vaste vorm krijgt.
Het is momenteel mogelijk om er organisch afval te komen deponeren op
zondag tussen 11u30 en 13u.
Het project wordt begeleid door de vzw WORMS en door het netwerk van
compostmeesters van de gemeente.
➜ HET ANTWOORD OP AL UW VRAGEN
OVER COMPOSTEREN
DE V.Z.W. STRAATVERPLEGERS IS VAN OORDEEL DAT HET
VOOR IEDEREEN MOGELIJK IS OM NIET MEER OP DE STRAAT TE
LEVEN!
➜
Welke composteringstechniek is het meest geschikt
voor mijn tuin? Wanneer is mijn compost rijp?
Hoe verhelp ik een slechte geur? Wat moet ik doen
om de gemeentelijke premie te verkrijgen?
De compostmeesters van Sint-Lambrechts-Woluwe
weten het antwoord op uw vragen en verwachten
u elke laatste zaterdag van de maand van 10u tot
12u op de gemeenschappelijke compostsite van de
Silex, Vootstraat 82.
En om compostmeester te worden, verwijzen wij u
naar de website van de vereniging Worms:
www.wormsasbl.org - 02.611.37.53
Contactpersonen
Jean Jacques, coördinator compostering
0479.430.700 - [email protected]
Bernard Devillers - 02.762.39.44
[email protected]
De vereniging werkt aan de duurzame re-integratie van daklozen.
De zomer nadert, en met de zomer, warmere tijden. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die zich in het stadscentrum bevindt, gemakkelijk toegang heeft tot drinkbaar water.
Anderzijds blijft de mogelijkheid om gratis toiletten te kunnen benutten een noodzaak het
ganse jaar door.
Om het gebruik van deze infrastructuren te vergemakkelijken is een goede verspreiding van
de informatie betreffende de verschillende locaties essentieel.
De plan van de gratis toiletten en fonteinen is beschikbaar op internet:
www.straatverplegers.org
WoluInfo_NL_juin2016.indd 4
16/06/16 09:41
IN ‘T KORT
➜5
WOLU INFO / JUNI 2016
➜ GELDIGHEID
VERLENGD
VAN DE INWONERSKAARTEN WORDT
De verlopen inwonerskaarten van 2013, 2014 en 2015 worden verlengd
tot 31 december 2016. De parkeerkaarten daarentegen dienen steeds
verlengd te worden.
Indien uw nummerplaat of adres gewijzigd moeten worden, dient u
zich steeds met uw oude kaart en uw nieuw inschrijvingsbewijs te begeven naar het Parkeerloket.
Een nieuw systeem gaat van start op 1 januari 2017
Info
Parkeerloket - gemeentehuis
Van maandag tot vrijdag van 8 tot 12u45, donderavon van 17 tot
19u (laatste ticket om 18u30)
[email protected] - 02.761.27.24 (‘s morgens)
➜ KABELDISTRIBUTIENETWERK: KLACHTEN VAN
DE INWONERS TEGEN NUMERICABLE/SFR EN
OPVOLGING VAN DEZE KLACHTEN
➜
PARTICIPATIEF ONTBIJT OP ZONDAG 26 JUNI
Deze activiteit heeft tot doel om de transitiedynamiek door burgerparticipatie voor te stellen
en de inwoners ertoe aan te moedigen om stappen te ondernemen ten
gunste van duurzame ontwikkeling.
Verschillende verenigingen en inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe
stellen bij deze gelegenheid hun activiteiten rond transitie voor,
waarvan sommige tot stand kwamen met de steun van de gemeente.
Zondag, 26 juni tussen 9u30 en 12u30 - polyvalente zaal van
Wolubilis
De presentaties worden voorafgegaan door een gezond participatief
ontbijt. Beperkt aantal plaatsen. Reserveren verplicht.
Info en reserveringen:
Diensten van schepen Gregory Matgen
02.761.27.93 of [email protected]
Het begeleidingscomité, dat regelmatig bijeenkomt om een gedetailleerd
onderzoek van elke klacht uit te voeren, zal de inwoners mededelen welke oplossingen er voor hun klachten gekozen werden. Bewoners die hun
dossier alsnog zouden willen indienen bij de juridische dienst, genieten
van een verlenging van de indieningstermijn tot en met 30 juni 2016. Elk
nuttig document dient uitsluitend schriftelijk gericht te worden aan het
Gemeentebestuur, dienst Juridische Zaken, Paul Hymanslaan 2.
Wij herinneren eraan dat de verkoop van het kabelnetwerk niet als hoofddoel had om begrotingsinkomsten voor de gemeente te verwerven, maar
eerder bedoeld was om de risico’s te voorkomen die gekoppeld zijn aan
de constante afname van de activiteit van Wolu-TV, die op termijn een
financiële last zou betekend hebben voor de gemeente, en dus ook voor
de inwoners.
➜
➜ OPGEPAST VOOR OPLICHTERS
DE “DAKWERKERSBENDE” ACTIEF IN DE ZONE
MONTGOMERY
Info: 0800.13016
OPNAME VAN DE WATERMETERS
Tussen 1 juli en 30 september zal het bedrijf Vivaqua de meterstanden
van het waterverbruik in Sint-Lambrechts-Woluwe opnemen. Alle beambten dragen een donkerblauw uniform met Vivaqua-logo, en zijn in het
bezit van een identificatiebadge met daarop hun naam, functie en foto,
alsmede de geldigheidsduur van de badge. Verder beschikken ze ook over
een elektronisch apparaat voor de registratie van de gegevens.
Waakzaamheid is geboden. Oplichters die zich voordoen als professionele
dakwerkers gaan al enkele weken van deur tot deur om te verwittigen dat
uw dak in slechte staat is. Ze beweren dat ze uw dak tegen een kleine prijs
kunnen repareren, bieden een offerte aan en vragen een voorschot. Eens
het voorschot betaald is, worden de werken natuurlijk nooit uitgevoerd.
Deze kwaadwillige individuen zijn voornamelijk in de naburige gemeente
van Sint-Pieters-Woluwe op pad en hebben het vooral gemunt op oudere
of alleenstaande personen.
Doe de deur niet open voor onbekenden en laat onbekenden nooit in
uw huis binnen. In geval van verdacht of bedreigend gedrag, gelieve
contact op te nemen met de politiediensten van de zone Montgomery:
02.788.53.43 (24h/24h – 7j/7) ou 02.788.92.00.
WoluInfo_NL_juin2016.indd 5
16/06/16 09:41
WERKEN
➜6
WOLU INFO / JUNI 2016
Onderhouds- en beveiligingswerken
uitgevoerd in de laatste weken
Onderhoud en reparatie
➜ Asfaltering van puttten in het wegdek: Roodebeeksteenweg, Georges Henri-,
Gilsoul-, Abeloos- en Prekelindenlaan, Verleyleweghenplein
➜ reparatie van trottoirs : Marie José-, Tytgat- en Montaldlaan
➜ terugplaatsen straatstenen : Kelle- en Vootstraat
➜ reparatie boomomzoming : Gouddallaan
➜ vullen put in het wegdek : parking Struykbekenweg, Dumontlaan ➜ reparatie van klinkers : Georges Henrilaan ➜ reparatie watergreppel : Ridder Koninglaan ;
➜ opnieuw vullen van een dolomietpad : oevers van de Woluwe ➜ reparatie straatkolk : Goudeneilandenlaan ➜ reparatie / beveiliging riooldeksel : de Broquevillelaan ➜ reparatie van muurtjes met bloembakken: Kroningslaan
➜ voorbereidingen voor de plaatsing van zitbanken en vuilnisbakken:
Roodebeekpark
Bewegwijzering, beveiliging en verfraaiing van de stedelijke ruimte
➜ Er gebeurde de laatste weken een grote plaatsings- of terugplaatsingsoperatie
van afzetpaaltjes: Lambeaulaan, Kleurenprachtlaan (5-beveiliging van
voetgangersoversteekplaats aan de crèche), Thirylaan, Erfprinslaan, MarieJosélaan (verschillende plaatsen), Speeckaertlaan (2 - beveiliging van
voetgangersoversteekplaats), Dalechamplaan, Plejadenlaan, Februarilaan,
Heydenberglaan, Veldkapellaan (3), Mullielaan (2), Meilaan, Dapperenlaan,
Roodebeeksteenweg, Hof ten Berggaarde, Crocq-, Schrijnwerkers-, Sint-Lambertus(2), De Cuyper- (6) en Bretagnestraat (7), Tweehuizenweg (7), Hof ter Musschendreef ➜ Plaatsing of vervanging van signalisatieborden : Struykbeken- en
Tweehuizenweg (herhaling 50Km/u), Devienne-, Maerckaert- en Uitstaplaan
➜ Plaatsing of vervanging van straatnaamborden: De Cuyperstraat ➜ Reiniging straatnaambord: Abelooslaan ➜ Herschildering wegmarkeringen: Prekelinden-, Tombu-, Baden Powell- en
Marslaan, Struykbekenweg, Roodebeeksteenweg ➜ Reiniging trottoirtegels : ter Kamerenstraat ➜ Herschildering parkeermarkeringen : Roodebeeksteenweg, Kronings-,
Jonnart-, Calabrïe-, Prekelinden-, Mei-, Slegers- en Georges Henrilaan, Tomberg,
Joséphine-Charlotteplein ➜ Plaatsing van gele antislipstroken op traptreden: Vrijetijdsplein-Wolubilis
➜ Plaatsing of vervanging van parkeerborden « parkeren PBM » : Slotlaan en
Ridder Koninglaan ➜ Schilderen of herschilderen van parkeerplaats voor PBM : Bobescostraat, Slot, Timmermans- en Prekelindenlaan ➜ Plaatsing of vervanging van vuilnisbakken : Tomberg (2-gemeentehuis),
Bobesco- en Hertogstraat, de Broqueville-, Abeloos-, Gilsoul-, Bolderik- (3), en
Plejadenlaan, Marinusgaarde, Roodebeeksteenweg, kleine Driesstraat ➜ Plaatsing of vervanging van banken : speelplein Roodebeekpark, Slegers-,
Rullens-, Februari- en Pauwelslaan ➜ Reparatie van bloembakken : Kapellaan
➜ Plaatsing van preventieborden hondenuitwerpselen: Heydenberglaan ➜ Plaatsing van 5 nieuwe fietsboxen: parvis Saint-Henri (een 4de langs de
kerk), Joséphine-Charlottesquare (tegenover de ingang van de metro), SintLambertussstraat (tegenover het voormalig benzinestation), Lommer- (hoek
Gribaumontlaan) en Heydenberglaan (kruispunt Roodebeeksteenweg)
Er zijn nog 3 plaatsen vrij in de fietsbox op de Joséphine-Charlottesquare (50€/
plaats/jaar + 80€ garantie). Info: afdeling Strategie en Mobiliteit : 02.774 35 13 of [email protected]
Openbaar onderzoek van 1 juni tot
30 juli: gedeeltelijke wijziging van
het gewestelijk bestemmingsplan
betreffende de Heizelvlakte.
De documenten kunnen ingekeken worden aan de balie in de hal van
het gemeentehuis, en dit elke werkdag van 9u tot 12u en op donderdag
van 16u30 tot 19u.
Nadere inlichtingen of technische uitleg kunnen verkregen worden bij
mevrouw Franssens, Langouche, Sonck en Delwiche op woensdagochtend van 8u30 tot 12u of op afspraak: 02.761.28.14.
Opmerkingen of bezwaren dienen per aangetekend schrijven of tegen
ontvangstbevestiging gericht te worden aan:
City Center, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Directie Studies en Planning
Kruidtuinlaan 20 - 6de verdieping
1035 Brussel
1
3
4 2
5
1
3
4
2
6
7
1
UITERLIJK OP 30 JULI
WoluInfo_NL_juin2016.indd 6
16/06/16 09:41
AV
EN
UE
MA ROODEBEEK
EES
D
RG
EO
AN
OYL
A
SEM
MA
RC
E
DE
VIE
NN
MA
RC
EL
AV
E
EL
DEV
IEN
NE
LA A
RL
F.
D
J.
R
EB
EC
KE
J.
NU
E
.
RU
E
PR ABB
IES
E
TER J. HE
J. H YMA
EYM NS
AN
SST
R
NS
F.
D
E LA
CHAR
RETT
E
RUE
D
EB
EC
KE
G
BE
R
EN
KL
EI N
EM
OL
LL
CH
VE E M
LL IN
RT LA
AN EMO DU
LE
N
AE
FRIT
IE 19 A
SORT
ROO
Base-ball
NX OF
LY NH
DU NE
O S BI N
CL NX
LY
AV
DE . DU
NN BO
EN IS
BO DE
SL SA
.
PI
ER
N
AA
TL
ER
A
CK
J.
EVERE
P
BR
SPIRC
A
EL
LA
AN
LA
EN
PP
CK
SPIRALE
L
HA
SC
EN
ME
GE
AN
LA
EE
RE
NTEVERE
LAA
N UTE
RO
TO TOS
U
A
AU
RIT
19 AF
ES
UT
E
JL. A
WOLU INFO / JUNI 2016
B
E
LI
UL
Y
CU
E E
. D RD
TH AA
G
SP
NU
M
E
LI
UL
Werken in uitvoering…
CLOS HOF
TEN BERG
MO
IE
SORT
➜7
AV
E
DE
M
ND
HA
AG
HO
EK
AT
WA LA C
F
E
N
RO
RAR
D
TE
T
OD UE AND L
UE
N
S
N
AA
ON N
BE
EBE LLA
R
V
OT
E
A PEE
N
Z
RG
E
AVE
P
KS
RE
A
L
Y
IEV D
K
NU
TE
U
A
E
EN
C
EV M
WE
RO E
J.F
DE
G
UW
.
E
ST
DE
R
RA
TH
BE
O
AT
D
IRY
CK
O
E
E
R
LA
H
AT
AN
LI
HEI
LA
LIE
I
FAM
GE-
EN
KLEIN
CLOS
ALBERT
MARINUS
GAARDE
AVE
L'E NUE
XCU DE
RS
ION
T
ER
LB
BERG
LE
L
PE
SS
TR
PL. A
GI
LA
ROODEBEEKPARK
AN
SA
E
RG
S
DE N S
IN ISO WEG
EM A
CHEUX M UIZEN
D
H
EE
TW
TIE
LUS
E
P
STA
FT
ENDE ROODEBEEK
WERKEN
PARC
BE
L'EC
DU
RU
UIT
HO
DE
P
R
ALB
OD
HE ERT
T
E
E
YP
CU
E
ED
A
UN
MM
CO
ES
RUE
T
ER
LB
S
ER
GI
NT
LA
MUSEE
AN
COMMUNAL
GEMEENTEMUSEUM
G
NB
E
IELL
LA N
E
D
AAN
NUE
AVE ERIKL
D
BOL
UE
PE
PLACE DE
LA SAINTEFAMILLE
RS
N
AR
PE
E
AV
DIX
TE
ES
T
U
AVEN
C.P.A.S
O.C.M.W
AV
E
KARRESTRAAT
EN
WE
DE
L
VE
OF
ON
D
UE
EN
AV
EH
UM
Y
NU
GROENE
BERG
AN
AV
E
EMIL
AV LDE
.O
SC
AR
J
EG
IZENW
EEHU
VE
N
TR
AA
T
IC
AS
AT
T
D'
AT
TI
QU
E
E
RU
LAM
NT-
SAI
RUE
.
RU
E
PR ABB
IES
E
TER J. HE
J. H YMA
EYM NS
AN
SST
R
RTUS STRAAT
V
RTIN
AN
HY
EVE
RUE SOLL
NU
EP
AU
L
RU
VE E DE
RB
IN LA L
DIN IA
G S ISO
TR N
AA
T
MA
R.
CA
RU
M
KR E DU
PA
UIS CA
NI
PU RR
NT EF
LE
ST OU
R.
R
ST
DU
E
RU
STRAAT
ARIE L
AV. M
A
R. MA
AMBE
V ST.L
RUE SAINT-LAMBERT
DUIND
OORN
GALER - GALLERIJ
IE
ARGOU DES
SIERS
N
M
AR
TI
NS
LA
SEM
R.
APEL
GAAR
DE
RUE V
ERVLO
E
S VEL
DK
HAMP
CHAP
LE MIS
NN ER
EK AB
E M LE
AR
EL
.
CLOS
KE
AK
KL
AT
TRA
N
ED
AL
AA
DR
OM
AN
ED
E
OM
DR
AN
E
AV
EN
U
RI
CO
RN
E
CA
P
U
KARRESTRAAT
ETTE
HARR
DE L
AC
RUE
ER
AU
RT LA
AN
AE
CK
AD
EE
NR
ED
.
AD
SP
AUX C
RA
AV
AT
GO . DU
UD GO
EN BE
BE LE
KE T D
RL 'OR
.
ST
LL
E
DE
ELLE
ST
VE
R
E
EN
U
ER M
OF T
VE H
DRE
IN
EM
DE
AVEN
UE J
L
. P. R A
J. P.
ULLRI
RUL
EN
LEN
VES
SLA
AN
OE
RU
AA
T
ST
R
SCH
SCHENDR
AVENSU
ED
E BA
NEN HOF TER MUS
POWEL
L LAAN
AN
RA
AT
AVENUE
WE
G
OL
EN
VE
LL
EM
VE
R
OE
AV
.D
EEF
TA
UR
E
UE
DU
CE
N
LA
NS
MA
N
OLE
LEM
VEL
L
DU
E
EU
BL
DU
D
GROOTVEL
DU
V
IN
DROOML.
EL AVENUE
LE
HENR
MO
I PAU
LE
WELS
N
LAAN
CH
OO
TV
GR
Ne
AV T
EN
U
D
EL
erv
eld
NB
ITE
GE
Par
c
ILLE
REFE
U
AV. D
U CH
EV
RA
AT
ST
LD
VE
ED
AL
SE
ES
VE
R
SST
LESSELAAN
RE
AT
O
UTB
THO
AV. DU ROI
STRA
LIN
WO
LU
W
EP
AU
N
AA
DL
LA
IA
G S ISO
TR N
AA R
T UE
DIN
AT N EN
HE INK E
N L E
RUEU IJK ROY
AL
VE E DMEST
RB
IN LRA. L
ER
NE
LD
RV
E
AV.
KO
BD
. DE
HY
D
EL
RV
EE
N
RU
KR E DU
UIS CA
PU RR
R
NT EF
L' UE
ST OU
A
R.
D
R
KO TH E
.
TAL
DL
KERKEDEL
LE
ED
AL
R. DRIES
DRIESSTR
.
WO
LU
W
WE
LA
WO
LU
AAT
LDSTR
NEERV
E
DES
UE
AVE
N
MIS
TRA
L
DU
EE
AL
U
ANS
.D
AV
ERM
UT
EN
N
4 SEIZOENENHOF
EL
CAMP
A
P
P
L. DU NILEHENRI
GEORGES
CAMP LEIN
CH
A
NILE
PARK
I
DR
S
IE
R
D R
UE
E
RU WER DE
KZ L'
AA AC
M TIV
HE IT
ID E
ST
R.
.D
AV
UX
ALMA
T
AA
R
ST
ES
AT
4 SAISONS
ST
IES
DR
RU
STATION
J
UE
KLEUR CRR
EN
PRACH -OCQS
TLA T
CLOS DES AN RA
IES
R
ED
E
AV
E
E
AV
ILE
CAMP
ANILE
DOOL
GANG
M
AT
D
ESD
GE ALE DU
ORCAMPAN
GE
EA
N
HE
J.
DE TO
LES CO UTES
ON
ULEU. HROT
S
TRA
RI
OC AV.
Q
SERRES
T
AA
COMMUNALES
TR
RUE M ON S
ATRTIN
V
HO
IS S
SHU
YR
PH
ZE
CR
IN V
ER
CAY
TE
ES
E
UCL
MART
RUE
AT
RU
W
G
RLAAN
EEK ROO
CHSEE DE ROODEB
PLACE
VERHEYLE WEGHEN
J
ARDIN
PLEIN
SQUARE
M
AT
ARM
NAD
TOM
TR
DE MEUDON
U
T SA
EN
BER
-KEINR
DE EPMSO
AISF
MEUDONPLEIN
N
G
ERVE
S
.
RU
KE S CER NTAG
.L
IO N R
U
OPENBARE
VERLICHTING
R
.&M
R
N
A
I
E
A
E
PT AA
S
UE
E
A
RU
EL SIERVN
DSTR.
KA Institut
DU
IL
E
AT
R
A
RUE
SOLLEVEL
OMSOLLEVELD
VO
TL
RE S L
PLACE DU
EN
STdes sourds
TRA
H
C
S
S
R
N
D
S
S
A
OT
S55A
E muets HA
nummers
21 tot
OT
V GE 1 Wolvenslaan nummers B50
K 72 en
ER tot
et E
SACRE-COEUR
ER
L K TE
CELOR. DE
L'A LVA
TIG
T GST AP
G
T
A
A
A
O
R
E
IEF U
RA E HEILIG-HARTPLEIN
KL US LA
SST
ODL
D EME
AA
AT en
RU werken in
LL nummers
KERN50 tot 72
RI
NO
ERIJSL
FE KIE
nummers
21 totUE55
: er zijn
SLEG
E
WER
MA URIZUEEDU M Wolvenslaan
HEN
PLACE
LT
ATA
R N
N -H
ENUIS
SIA E
RU FR. DE
SCH
ST FFEL
R
GES SLEGER
IER
ON
ORUE
VE RIA
EN
ECLOS
R.
M
T
AV
E
G
STATION
A
L
L
E
BE van leidingen,
LD SAINT-LAMBERT
A
A
uitvoering,
het betreft o.a. Tde
plaatsing
buizenE enBEkasten.
A
R.
NU
UE
HO
RU
E
RA
NW
AN
ILA
HE
S
GE
R
EO
NAUE
T
AA
TR
DS
W
RD
EN
NR
T
QS
RU A
EV
A. C A.. CCORN
RA
BB ASBTBAEN
EST
TM
.
ON
N
HUIZE
TWEE
AVNWEG
VELLEMOLE
EN
EOLIENNES
STAART
MOLENSL.
AN
LLA
MIS
TRA
AA
T
TR
ONS
E
X MAIS
AA
EG
EMAN CLOS MARCEL FONTEYNE
NUEL
ARDE
MOUNGA
IERLANKELVOETWEG
WE
G
KO AN
TE
OC
S
S DEU
IN DE
CHEM
PP
RA
KS
CR
IER
EG
NW
E
DR
EE
Q
OC
CR
STRAAT
3
IN
NU
RIS
IZE
AN
EB
SQUARE
AV.
DU DERNIER REPOS
JOSEPH
HANSE
LAATSTE
RUSTL.
K. ADE
KERKHOF
N
E
HU
E
E
AN
CIMETIERE
E
OX
IN
D
UE
RU
EE
TW
PP
NU
NS
RA
AV
E
I SO
E
VERVLOESEM
LDLAAN
MA
DR
FO
OD
EL
LA
NG
NI
E
EV
QU
DU
YMAN
H
PAUL
AN
NE
AT
RA
RU
TIMM
NT MON
TA
UX
DE
OR
ST
EMEAU
ESERS AAN
LO V ANL
RVV. DU M
VE WA ATER
ON
E VALL
AL L
LEIN D
HET K
LAAN
HEYDENBERG
J. B.
T
LIN
DE
CONSTA
S
DE
OS
CL
RIC
EM
ER
LI
BE N
U AA
.D L
AV RAM
ENBERG
AVENUE HEYD
RO
K
KON
RUE
S
D
'E
EL
E
AV
GNE
BRETA
N
AN
P
CA
DE
N
AR
I
PH
U
DA
A
OES
NG
E VERV L
RU
DU
DU
IJ
LF
ES X
. D AU
AV ME
GE
N
LAA
RT
AN
DE
RUE
I
EM
CH
LA
OK
OS
CL
DO
E
ION
OR
A
LA
RT
AE
AR
OU
CE
AAT
R
D ST
K
Gewestwerken
AV
EN
UE
CH
AP
Werken
EL van de nutsbedrijven
L
PARC
DES
AR
MEL
P
AAN
PASSAGE
DU
G
ERPLACE
DU SOLEIL
LINDENB CARNOY
V. N
A
DA COUCHANT
MEILAAN PPERENLAA
CARNOYPL.
LE
AVONDZONMO N BE
AVENUE
WIND
RG
DE MAI
MEILAAN
NPASSAGE
ED
S
UE
AV. DU CAPRICORNE ENB
E
ST
STRAAT
SEM
NH
ON
RI
AVE
N
G
OKTOBERL
CK
AE
CK
E
PE
AN
RE
E
PE
E
BER
I
AR
M
PTEMBR
AV. DE SE
L.
SEPTEMBER
TOM
E
OS
E-J
ELNUE
LA
E
AV
SQUARE
MARIE JOSE
N
PLEIN
A
LA
RUE
IS
BO
AV. E
AVE NUE
G
NER GEN
AAL ERAL
BAS BASES
TIN
JO TIN
IE - LAAN
AR
N
DE MAI
D
AR
OU
ED
RU
E
DE DE
D
CE
MB ECE
ER MB
STR RE
.
P
KA
DU
B
LAM
P
AU
BE
LD
VE
N
LAA
DALECHAM
AAN
LAM
AV
AN
JULILA
PLACE DU
EL
TOM KERK
SEOLNK TOMBERG
E
A
B
U
R
R ER
G EN PLEIN
AAN
L
N
AVE
AVENUE
ROBERT
T
JUILLE
RS
EAU
AVE
RUE D'O
CTOB
AVENUE
DE
AVENUE
ISIE
DES VAILLANTS
NUE
HOTEL
AM
PS
COMMUNAL
M
JULILAAN
GEMEENTEHU
IS ILLPOSEIDON
ET
ENUE DE JU
STATION
UT
AV. D'AO L.
US
AUGUST
CER
JANUARILAAN
AVENUE DE JANVIER
PLACE
DE MAI
MEIPLEIN
EA
UX
MEILAANCH
E
RU
SE
- JO
JO
D
PNEUE
LL
E
AV
AAN
RIE
RIE
MA
TIG
AA
L
SE
HA
UEL
N
UE
N
AVE
1
RI
AP
L
I
VR
'A
MAARTL
EN
A
SLA
IND
KEL
PRIN
ERF
PRE
RL
ERA
GEN
E
AT SQUARE
NU
E
V
A
N
VERGOTE
LAA
EAU
VERGOTEMB
ABELOOS LALAAN
ME
AU
ILL
GU
AVENUE
PLEIN
AU
BE
AT
MARS
LAR
LAM
AT
RA
ST
E
UE
DES
LAR
AL
ERA
GEN
K
N
KO TIGUE
RA
AN
A
LL
TOMBERG
Y
NC
EL
ST
RE
NU
AVE
N
E
AV
R
ITIE
HER
HE
CE
TH
ER
RB
UE
UE
PRIN
IER
RSTR
.
R
AV
.C
MAI
AVENUE DE
S
DE BROQUEVILLELAAN
VE
OO
ER
POLICE
POLITIE
VEN
DU
R
HE
T
ER
DOV
HO ER
HE
E
RG
O
E
AV
O
GE
STRER
OV AAT
TH
R
BE
EL
RB
E
NU
SQUARE LEVIE
UE
A
LA
EB
RG LEVIEPLEIAN
N
AVE
N
IN
.D
UE DE
BE
JAS
M
FR
E
RU
IS
HE
AVEN
EL
OU
AAN
TO
M
RU
AT
RTL
RA
MAA
E
BEO
RR
D
S
YMAN
UL H
AV. PA
EE
.O
AV
S
EIN
CHAMP
BERT DALE
AVENUE RO
MAR
ER
ST
RN
ICO
AL
E L L.
. D OORN
AV
AT
TRA
STRUYKBEKENWEG
DE
NSG
IN
NN
VEL
CLOS DE LA BALANCE
WEEGSCHAALBINNENHOF
E
VLO
N
UE
N
AVE
N
LO
UI N
AQ A
L' A
E NL
. D ILO
AV QU
A
BO
E
VER
KE
T
AA
TR
E
KB
UY
QS
TR
SS
HUI
ERS
CAY
US
RUE
ND
MI
OC
CR
RG
RU
EM
ES
VLO
E
CH
Q
RO
IGE
OTT
L
D
MONT
O
NO
SAINT- LAMBERT
TO SINTMB
LAMBERTUSBERG
E
LA
ER
EV
Gemeentelijke werken
E
SSE G
AU
CH RT
RU
OS
CL ER
P
DEB
EEK
LE
STEEN W
EDEL
E
GULL
G
EG
K
I
E
I
E
U
E
T
L
L
AN
LE
L
J.
A
E
D
E
K
AE
E
GULL
S
RC
P
RN
EL
AVENUE
AE
LE
RU
ENLAAN
AU
DE MAI
SM
EL USS
PLEJAD
E
MEILAAN
X
TS
G
EG
R
U
TEENW
R
KS
EE
EB
B
O
OD
R
T
RO
N
EBEEK RA
B
GE
0
LAA CHSEE DE ROOD
AT
BR
UE
0
ET
STATION
CKER
J.F. DEBEPLACE
EN
E4
AG
E4
AV
NE
VERHEYLE ROODEB
ST
E
RA
WEGHEN
T
G
A
A
A
V. DES IL
AV
T
VE
PLEIN
OU LWE
ES D'OR
M
TENNIS
E
N
R
N
A
G
NU
OUDEN E
UETO NE
A
1 Grootveld
3 ILANDEN LAA
UNHENOS
E M ENRIL
AO
I
N
T
O
P
H
.
De werkenS worden
afgerond, er moeten nog enkele afwerkingen gebeuren
AR
EL M NASUSTRPO
E
KAR
CR
E
ES
CE
RG
RUE L MOON
A PLEIAD
L
in
het
renovatie
van
de
trottoirs
gelegen
tussen
de
nummers
24
EOkader van de
E
G
R
DETSE
TH
T
.
T
KA
E
U
A
R
A
N
HI
T
IRY TRA
AVE
PP
SS
RA
en 42 in de Roggebloemlaan.
RIE
OC
LNAS
ST
SD
RA
A
E
O
RU
I
Gouddal-,
Van
Muyldersen
Collonlaan:
N
2
T
R
.
TE
L
D
O
AVE
E
US
E
H
SL
R
U
U
.
NU
C
R
A
J
T
AA
RO
ED
Er
zal
overgegaan
worden
tot
de
renovatie
van
de
trottoirs
vanaf
15
augustus
N
E
C
US
N
C
A
TAD
VE
Q
NLAAN
N
E
HOF
TER
NU
3 PlejadenlaanSTADIO
N
A
A
O
E
L
T
N
HO worden tot de afschraping van het wegdek en de vernieu- S DE RMUSSCHEN
DE
Er zal overgegaan
NE
O
J.
EL
EG
PARC
E
AL ON CLLOA LIC
BE
AT
N
U
E
ENW
U
A
R
wing van
augustusOMM TADI
R de asfaltlaag in de loop van de maand
CL. DE LA G.
R
STE
E
CARENE RN
ER
T
C
S
CR
BEL
S
CLOS
T
O
MALOU
E
L
O
CARINAS
AD TELIJK
SS
L.
KKE
OC
NH
HORIZON
STAdenauerlaan,
GAARDE
van de Mounierlaan
4 Op de kruising
EN
N
IE met de
EE
STO
C
HATEAU
P
NG
NS
QS
SCHOONZICHTAVENU
D LO
PARC
LI
EMEE
DR
IO
G
DRU D S
EE
T
E HIPP
MALOU
S
T
GAARDE
A
laat
de UCL herinrichtingswerken
AK RA
TW
RA
SIRIU
OCRA
EH GO
DES
S aan het rondpunt uitvoeren, die tegen half
CLOS
LL
CLOS
N
ASTEEL
E
TE
E
O
I
AT
F
.
T MOULIN
CLOS CASSIOPEE
OK L
S
4 SAISONS
NS
september beëindigd
zoudenDRmoeten
zijn.
SIRIURDE
E NB
E
R
T
O
S
CASSIOPEAGAARDE
HIPPO
A VENT
C
GAA
UE
E
CR
E .
S
WINDMOLEN
RU WER DE
AS N
DE
EG SL
KZ L'
.P ASU
V
A G
E
4 SEIZOENENHOF
E
AA AC
IR
N
P
TA
R
AA
UE
GIT
M TIV
ISL
S FLO ALIES
RU
EN
KEL V. DU SA HE IT
DE
RK
PLACE DE
AVEE. DE STOC
A
IDE
R
UE
EL
ID E
NRI
CH
ZU
TE
R
CHA
T
MUSEE
K
LA SAINTEURSSSE
D
HU
SU
COMMUNAL Cliniques
SC AN
OC
FAMILLE
U D'O TR E DE ROO
DU
MEDIATINE
T
LA
D
X
I
GEMEENTEMUSEUM
C.P.A.S
DEBEE
.
O
RK
K
OS ON
ES
RAATA CR
universitaires
CL OUT
O.C.M.W
.D
EVELDST . DE L
ROODE
LL
STO
N
EM
E
SO
B
E
O
V
B
A
EEKST
E
A
L F
KKE
Saint-Luc
LPARC
R
EVELD
EENWE
RD DE ROODEBEEK
RB HO
IE
LA
FLORALIENSTR.
CH
G
LSE
CE AA
RUE SOLL
AN
VR AATNE EN
AM
FE B
LO N
AR E GROODEBEEKPARK
STE
E
RI
RLE
CHAUSS
M
.
EO
. D UA BIN
TR
L
FAM
V
V
N
ENW
DS
EE
AV.
S CHARLES
T
A BRLLEVEL
Y
O
B
IGEA
D
G
O
E
RUE
SOLLEVELD
SO
O
A
E
E
RO
HEIL
F
EG STR
GHE
CLDENTTHIENNES LAAN
4
OT
ROODEBEE
RGT
TS
RU
AV
E
DE
VA
N
AVEN
UE J
. P. R
J. P.
ULL
RUL
ENS
LEN
SLA
AN
16/06/16 09:41
SPIRA
BRY
LA
E FA
RUE VANDENHOVEN
MA
AVEN
U
RC
EL
E HEN
DEV
IEN
RI PA
UWEL
NE
S LAA
N
LAA
N
E
N-
L.
LD
SOMB
R
RUE
NE
DE
VIE
N
EL
RC
MA
LAUDY LAAN
UE
NH
OV
E
DOON
NTK
A ER
NT
M
STA
ON
AV.
C
EC
EB
J.
F.
D
ELB
OU
EIS
CK GRIB
ER AUMONTLA
AN
F.
D
J.
UMO
N
IBA
E
NU
AV
E
CONSTA
NT MONT
ALDLAA
N
KE
R
LA
AN
LN
T.
RU
E
AN
LA
IL
LE
EV
OQ
U
BR
DE
OOLEN LAAN
LL
E
KE
AK
KL
RU
E
EIN
H PL
JO-C
S
T
VE
LL
DE
E
RIV
LA
DE
E
EG
NW
EM
O
LE
EL
RU
AP
IN
NLAAN
J. R. COLLO
ERS
N MUYLD
AV. ECH. VA
ERSL.
DEH. VAN MUYLD
SC
CH
VE EM
LL IN
EM DU
OL
EN
AVENUE SLE
E
DALL
LA
AN
GOUD
LLON
CO
AV. J. R.
U
AVEN
'OR
VAL D
S LAAN
CKMAN
. M. STER
TYTGAT
GAARDE
AN
AVE
L'E NUE
XCU DE
RS
CLOS
ION
SLEGERS
LA
SLEGERS
U
AV. D
AVENUE A. J.
SLAAN
A. J. SLEGER
GARD
AV. ED
AN
A.J. SLEGERSLA
TAP
ON
.C
AV
S
UIT
LLE
CH
EM
E
AW
OL
UW
KELL.ESTR
D AAT
BD
N
T
RAA
E KE
LAA
GST
STATION
JOSEPHINE-
AVENUE A.J. SLEGERS
ON
M
T
AA
TR LA LESSE
SDE
AV
OT.
VO
BU
BRU
AN
KE
PRE
LEU
X TIL
RU
ON E N
ZE OTR
CLOS
VICTOR GILSOUL
GAARDE
L
TA
T
AN
ST
AAN
TOM
AAL
SLA
H
REC
AMB
N
T -L
SIN WELAA
U
L
O
W
L.
ON
OPH
PRIN
DEU
N
LAA
DES
EN
UE
SQUARE
TE
JOSEPHINE-CHARLOT
EPHINE
CHARLOTTE
SQUARE JOS
PLEIN
TS -
T
BER
M
-LA
INT
-SA
WE
IND
H
AC
EL
ED N
KOR
U
AA
TE K
EN
FF
AV PE7LL
ELL WoluInfo_NL_juin2016.indd
OR
TS
E AV
E
LL
E
AP
ERF
CAS
KEL
DU
PRE
CK
ITLO
UE
N
AVE
CA
LES
SEL
EVIS
R
UE
WH
AN
TLA
SLO
TEL
DU
AV. DE LA
CLAIREAU
T-L
ON
ITIE
HER
N
AVE
ND
UE
N
AVE
DE MEESTER
UP
CE
AN
BRA
SIN
AV. RAYMOND
NINGL.
RIDDER KO
ED
RU
PRIN
A
DALL
LAAN
CK
N
AVE
RU
AN
Métairie
Van Meyel
FOLIANT
GAARDE
CHEVALIER
AVE
LE
AV.
S
E UYLDER
NBBM
E A EE
AV. ECH.RUVA
P
LDERSL.
L'E
DE MUY
SCH. VAN
GOUD
DU
NUE
AVE
'OR
N
LAA
ITLO
AT
D TYTG
WH
IS
- EL
AAN
HL
T
ABE
AV
.
KA DES
NT
EL CREN
PLACE
EN
L. AUJ.B.
X DEGROOFF
PLEIN
AT
R
STE STRA
PRIE 'EPEE
L
DE
DEN
ND
H
BET
ISA
- EL
ERT
ALB
VAL D
IN
KEL
DGAR
AV. E
BRA
RE
B
CAM
N
LAA
TYN
ER
ALB
U
AV. D
PRE
BD
SLAAN
A. J. SLEGER
AAT
A
RG
M
MA ER S
VANDERVELDE
ST
LAAN AVENUE
E F RUE D M
TR ERVELDE
CH
DY NSINT-LAMBERTUSEL
CH
GO
RO
VA
AB
PA
E POLICE
OL DAAT
IL
ED verlichtingspalen
Sibelga
zal
vervolgens
plaatsen.
M
LAnieuwe
E
ON
E
E
AM
RUE
ST
DE L'EGLISE
NE
KO
W
PLEIN
ED
NIN
HOTEL
POLITIE
R
Y
RU
NREDINEERVELDE
AN
ST.-LAMBERT
G
T
VA
SLEGERRS
DD
TLA
ETweehuizenweg,
ST
en Gulledelle
: vanaf deAAT M RCOMMUNAL
AA
TOBERTUSUE EMILE INLynxbinnenhof
YN
RA
ST.-LAM
NA
NPlejadenlaan,
FR
VE
A
A
AT
MB
ERT
JON
T
B
V
L
T
KERKSTR. ER
R
S GEMEENTEHUIS
E A. E
LBE
STATION
G
NU
AN
maand
kabels, TOMBERG
MI
AVE van leidingen,
AVE
GLA augustus zal Sibelga overgaan tot de plaatsing
NIN
LE
NU
RI
KRO
HEN
RUE A
N
E
A
S
2
buizen en kasten met het oog op de vernieuwing van de openbare
VA GEORGE
U BCLOS
PLACE DU
ALB verlichting
OIS NB
DELA
ND
TOM
TOMBERG
E
AA OSSTR
SLEGERS
RVEL
BER
NUE
E
ER J. R. COLLONLAAN
AAT (
ENL
BROQUEVILLELAAN RT
DE
(de
geschatte
duur
van
de
werken
is
40
werkdagen
D
PLEIN
AGGAARDE
AVE
G
N
D
W
DU
A
IS
.S.P.)
RUE DES B
V
ENT
N
O
M
NL
V
E
D
E
NE
L
KRU
MO REV
ANN
ELD
GROE ILLE
. CO
ILURONN
M
IERE
NT AU E GR
E
AV. J. R
V
Mounierlaan
(werken
voor
de
UCL)
:
2
U CO
E
E
D
S
U
B
A
Q
E
TOM
U
X D NGE
ORG
AN
BE
BR
AVEN
AAN
BER
IMES
I
E
G
MANS L
EN
M STATION
Sibelga
de Hippocrateslaan en de WezembeeklaanERovergaan
tot
TERCK
E D zal er tussen
ST
GRIBAUMONT
AV. M. S
AAN
U
L
T
R
A
IE
V
N
ALB
E.NU
NDE
RI
E
N
NRI
G
E
SAINT-HE
E
E
PARVIS
V
G
NNER ESNCH
ERT
A de plaatsing van elektriciteitsbuizen en van nieuwe verlichtingspalen.
SH
AV
AAL ERAU
SINT-HENDRIKSVOORPLEIN
EN
BAS L U
RGE
AR
S DRE
TINB
UE
GEO
DEU
LAATIN
EF
V
RI
N
M
RI
De
werken
zullen
plaatsvinden
tijdens
het
tweede
semester
maar
de
exacte
N RUE DE LA CAMBREICTO
LOOS LAAN
HEN
N
A
ABE
E
E
ND
UM
A
TER
R
LLA
KAMERENSTRAAT
TL
NA
AT
AVENUE GUI
T-H
R.
GIL
ER
SLO
SAIN RIKST
MERENSTRA
EF
SO
AN
KA
LLA
U
E
SOU
R
GIL
R
U
TE
D
UL data zijn nog niet
R
VICTORgekend.
L
EN
E
H
T
D
S
T
MA
UE
N
AVE
WERKEN
➜8
WOLU INFO / JUNI 2016
7 Stokkelsesteenweg 65
Vivaqua zal deze zomer een aansluiting op het rioleringsnetwerk vervangen.
Het verkeer zal beurtelings over één rijstrook moeten passeren, door middel
van verkeerslichten. De werken zullen 5 werkdagen duren, en zijn gepland
tussen 4 juli en 31 augustus maar de exacte data zijn nog niet gekend.
Reyers
– Meiser
Mobiliteit
1 Reyerssite – Brussel Mobiliteit - MIVB
GAZ
3 Georges Henrilaan (tussen Linthoutbosstraat en Degrooffplein):
Sibelga zal overgaan tot aansluitingswerken tussen 4 juli en 31 augustus.
Het verkeer zal beurtelings over één rijstrook moeten passeren, door middel van verkeerslichten. Gedurende de eerste fase van de werken, zal de
Linthoutbosstraat afgesloten zijn, en vervolgens enkel opengesteld worden
voor het verkeer komende uit de Georges Henrilaan.
Er zal een omleiding voorzien worden via de Erfprinslaan en de Marie
Josélaan of via de Timmermansstraat en de Marie Josélaan.
Studies hebben de slechte staat aangetoond van de tunnels onder de
Reyerswijk, daarom werd besloten om over te gaan tot hun renovatie, en
dit op hetzelfde moment dat de herinrichting van de bovengrondse site
plaatsvindt.
De afbraak van de hellingen van het voormalig Reyersviaduct vindt voor de
zomer plaats. Tijdens de zomer zal er een definitieve dakplaat worden aangebracht boven de ondergrondse tramlijnen. De renovatie van de tunnels zal
deze herfst gebeuren.
Detunnelsblijvenopen,hetverkeermoeteroveréénrijstrookinelkerijrichting.
– Étude pour l’aménagement définitif entre Léopold
– Démolition du viaduc
– Aménagement provisoire
yers – Meiser
Infos :viaducreyers.be
Ervoor
Avant
de pour l’aménagement définitif entre Léopold III et Vergote
molition du viaduc
énagement provisoire
RIOLERINGSNETWERK
4 Vervloesemstraat nummers 32-34
Tussen 4 en 7 juli zal Vivaqua een nieuwe aansluiting op het rioleringsnetwerk uitvoeren. Hiertoe dient de straat net vóór het kruispunt met de
Kleurenprachtlaan afgesloten te worden. Tijdens de werken zal het verkeer er uitzonderlijk in beide richtingen verlopen vanaf het kruispunt met
Tomberg tot aan de Dapperenlaan.
5 Vervloesemstraat nummer 150
Tussen 8 en 19 augustus zal Vivaqua een nieuwe aansluiting op het rioleringsnetwerk uitvoeren, net vóór het kruispunt met de Roodebeeksteenweg,
En attendant l’élaboration d’un projet définitif, une phase proviso
ter hoogte van de supermarkt. De Vervloesemstraat wordt hier in twee
gedeeld door een centrale middenberm : de rijbaan in de richting van de
Vu la présence des accès tunnels vers et depuis la E40, les optio
Roodebeeksteenweg zal ontoegankelijk zijn en er zal een omleiding voorzien
Le projet provisoire est basé sur un carrefour classique composé
worden langs de Paul Hymanslaan, Tomberg, de Kerselarenbergstraat, het
Meudonplein, de Georges Henrilaan en de Roodebeeksteenweg.
6 Banierenstraat 2A (weggedeelte tussen de Vandenhovenstraat en
– Deux fois deux bandes pour la circulation de transit
de Deraeckstraat):
Vivaqua zal deze zomer een nieuwe aansluiting op het rioleringsnetwerk uitvoe– Une bande de tourne à gauche avec zone de stockage
ren. Door deze werken dient de straat afgesloten te worden. Om de toegankelijkheid te vergemakkelijken zal er een omleidingsplan voorzien worden en zal de à l’approche du carrefour
Alle data en geraamde duurtijden zijn louter indicatief en kunnen verrijrichting van het eenrichtingsverkeer vooraan in de Banierenlaan omgekeerd
– Une
voirie
pour
la desserteoflocale
anderen
onderlatérale
invloed van de
weersomstandigheden
onvoorziene geworden tijdens de werken. De werken zullen 5 werkdagen duren, en zijn gepland
tijdens de werken.
tussen 1 juni en 31 augustus maar de exacte data zijn nog niet gekend.
etbeurtenissen
les tourne-à-droite
Avant
Erna
Après
Aménagement provisoire
nagement provisoire
– Une ‘place Diamant’ inchangée
– Des
centraux
permettre
aux piétons
ndant l’élaboration d’un projet définitif, une phase provisoire doit
êtreîlots
mise
en placepour
après
la démolition
du viaduc.
delimitées.
traverser en plus grande sécurité
ésence des accès tunnels vers et depuis la E40, les options sont
WoluInfo_NL_juin2016.indd 8
16/06/16 09:41
Une bande
bus en
t provisoire
est basé sur un carrefour classique composé des–éléments
suivants
: contre sens dans l’avenue Roodebeek
ACTUALITEIT
➜9
WOLU INFO / JUNI 2016
Naleving van
het
parkeerverbod
Tijdens de werken wordt alles in het werk
gesteld om de
hinder voor
de buurtbewoners tot een
minimum te beperken. Toch wordt gevraagd
om het parkeerverbod zorgvuldig na te leven. De politie
tracht de eigenaar van een
voertuig te contacteren voordat het wordt weggetakeld.
Daarom vragen we om achter
de voorruit een bericht te
plaatsen waarmee u kunt worden geïdentificeerd (het huisnummer waar u zich bevindt of
een telefoonnummer). Vraag de
mensen die u een bezoek brengen om hetzelfde te doen.
CONTACTS
• Hydrobru: bij dringende gevallen: 02.739.52.11
• Brussel Mobiliteit: 0800.94.001 [email protected]
• Sibelga 02.549.41.00 - gasgeur
0800.19.400 elektriciteitspanne:
02.274.40.66
• Verloop van de werken (voor de
gemeente): afdeling Realisatie
en Onderhoud
(02.761.29.86 – 02.761.28.09) [email protected]
• Kabinet van Philippe Jaquemyns,
schepen van openbare werken
[email protected]
be – 02.761.27.38
• Meer algemeen: kabinet
van burgemeester Olivier
MAINGAIN (02.761.27.4102.761.27.43) - [email protected]
woluwe1200.be
• Parkeren: politieafdeling - inspecteur Davignon 02.788.95.01
➜
WoluInfo_NL_juin2016.indd 9
Wanneer de gemeente
tussenbeide komt…
Openbare verlichting die wordt beheerd door Sibelga, grote verkeersassen die afhangen van het Gewest,
openbaar vervoer dat onder de verantwoordelijkheid van de MIVB valt…..de gemeente is zeker niet de enige die beslist over wat er gebeurt op haar grondgebied, veel materies zijn afhankelijk van de gewestelijke
instanties of van de intercommunales. In het kader van hun betrachting om aandacht te besteden aan het
verbeteren van de levenskwaliteit van de inwoners, informeren de gemeentelijke autoriteiten regelmatig
de betrokken instanties over waargenomen disfuncties, of dienen zij aanvragen in ter verbetering van de
veiligheid van de gebruikers.
Herinrichting Brand Whitlocklaan
beveiliging Lambeau- en Marie-Josélaan
Sinds 2012 werden er een tiental brieven verstuurd naar de opeenvolgende gewestministers van
mobiliteit om de uitvoering van beveiligingswerken te vragen op de kruispunten van de Brand
Whitlocklaan met de Lambeau- en de Marie Josélaan. De gemeentelijke diensten hebben overigens
ook een voorstel tot herinrichting ingediend, en het gewest had zich ertoe verbonden om het te bestuderen... maar tot nu toe werd hierover nog geen enkele reactie ontvangen.
Dit ontwerp voorziet in de inplanting van een doorlopend voetpad aan het kruispunt met de
Marie-Josélaan, alsmede de oprichting van een berm in het verlengde van de uitgang van de
Georges Henritunnel naar het Vergoteplein, waardoor een rechtstreekse verbinding van de Brand
Whitlocklaan met de Lambeaulaan verhinderd wordt. De Raadgevende Commissie voor het
Wegverkeer (RCWV) heeft overigens haar steun uitgesproken voor deze aanvraag.
Een nieuw schrijven werd in mei 2016 naar de Gewestminister van Mobiliteit verzonden ter herinnering aan deze aanvraag en om aan te dringen op de oprichting van een werkgroep, samengesteld
uit - naast de gewestelijke diensten- deskundigen uit de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en
Schaarbeek, om de volledige herinrichting van de Brand Whitlocklaan te behandelen.
Villo-station bij metrohalte Tomberg
Er werd een schrijven gestuurd naar de gewestelijke Minister van Mobiliteit om te herinneren aan
de aanvraag die reeds in juli 2015 en maart 2016 ingediend werd om een Villo-station te installeren
bij de ingang van het metrostation Tomberg in de Paul Hymanslaan. De beheerders van de Villostations hebben reeds toegestemd, maar aangezien het een gewestweg betreft is er toelating vereist
van het gewest, dat ook enkele, voor de installatie van het Villo-station noodzakelijke, inrichtingswerkzaamheden zal moeten laten uitvoeren.
16/06/16 09:41
ACTUALITEIT
➜ 10
WOLU INFO / JUNI 2016
In memoriam : Monette Désir
Diep bedroefd hebben we kennis genomen van het overlijden op 4 mei
van Monette Désir, die zeer aanwezig was aan de zijde van haar man, en
actief deelnam aan het leven in de gemeente, waarbij ze in het bijzonder
een steun was voor gehandicapte of oudere personen. Ze nam het initiatief
voor de oprichting, in 1977, van Wolu 10.000, een vereniging die zich richtte op begeleiding en vrijetijdsactiviteiten voor senioren waarvoor ze zich
met hart en ziel ingezet heeft.
Monette en Georges Désir vormden een stralend paar in het lokaal leven.
En we mogen gerust zeggen dat Monette sterk bijgedragen heeft
aan de electorale successen van Georges Désir. Haar beschikbaarheid en haar luisterbereidheid waren ongeëvenaard.
Net als haar man was ze afkomstig van Luik, en ze behield steeds
die voor Luikenaars zo typische spontane hartelijkheid, die licht
ironische maar altijd oprechte hoffelijkheid. Haar gesprekspartners - oudere of gehandicapte personen en andere medeburgers
die behoefte aan steun hadden- wisten dat de first lady van de
gemeente niet zou nalaten om hun zorgen en verwachtingen over
te brengen.
Vandaag zullen diegenen die haar gekend hebben meer dan eens
met ontroering aan haar terugdenken, wanneer ze haar overlijden vernemen. Ze zullen zich herinneren dat Monette Désir
meer dan alleen maar de echtgenote van de burgemeester was. Want had zij niet op haar geheel eigen
wijze hun hart weten te stelen?
Olivier Maingain, burgemeester
Passages uit de toespraak gehouden op haar
begrafenis door Daniel Frankignoul, voorzitter
van de gemeenteraad
A
chter elke beroemde man, staat een
vrouw, zo klinkt het gezegde. Men
zou daarom kunnen gedacht hebben dat
Monette in de schaduw van Georges Désir
zou gebleven zijn tijdens zijn burgemeesterschap. Daar was echter geen sprake van,
wel integendeel. Monette was eigenlijk,
maar wel in alle bescheidenheid, 30 jaar
lang de first lady van Sint-LambrechtsWoluwe, altijd aanwezig aan de zijde van
Georges. Sommigen beweren zelfs dat
Monette voor bijna de helft van de voorkeursstemmen van haar man verantwoordelijk was. Geen enkel evenement kon haar
afschrikken, ze was overal. Ze had een zeer
persoonlijke stijl, ze had klasse. (…)
Zoekend naar eigenschappen waarmee we
Monette het best zouden kunnen omschrijven, herinneren we ons onmiddellijk haar
WoluInfo_NL_juin2016.indd 10
goedhartigheid, haar enorme vriendelijkheid, haar beschikbaarheid voor anderen,
haar buitengewone luisterbereidheid
waarvan ze blijk gaf tegenover senioren,
gehandicapten, oudstrijders en al diegenen
die zich ongelukkig voelden. Niemand liet
haar onverschillig, en vaak kwam ze zelfs
in opstand tegen onrecht, dat ze onaanvaardbaar vond.
Naast een toegewijde echtgenote was
Monette ook een zorgzame moeder.
Haar verdwijning laat een enorme leegte
achter bij haar echtgenoot George en hun
20 afstammelingen: 3 kinderen, 8 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.
Wat haar vrienden en degenen die haar
beter kenden van haar onthouden hebben,
is haar waardigheid, haar trouwe vriendschap, haar rechtschapenheid en haar
rechtvaardigheidsgevoel wanneer er -soms
pijnlijke- keuzes gemaakt moesten worden.
Anne Marie Decharneux, die meer dan 30
jaar lang met Monette samenwerkte in de
vereniging Wolu 10.000, is er niet omdat ze
vandaag één van hun groepen begeleidt, en
op die manier het werk van haar vriendin
verderzet. Zij vertrouwde me een paar
dagen geleden een ontroerende herinnering toe. Tijdens een bezoek aan de Gentse
Floraliën dat ze georganiseerd had, had
Monette, die de groep van personen met een
handicap begeleidde, de moeite genomen
om minutenlang een uitzonderlijke roos te
beschrijven aan een blinde dame. Dit was
een zeer treffende blijk van haar buitengewone vriendelijkheid.
U bent voor ons allemaal de stem van het
hart geweest, Monette, de stem die men te
zelden hoort in de politieke wereld.
(…)
Bedankt voor alles wat je gedaan hebt
voor ons, de leden van het College van
burgemeester en schepenen, de leden
van de gemeenteraad, het personeel
van de gemeente en alle inwoners van
Sint-Lambrechts-Woluwe.
16/06/16 09:41
ACTUALITEIT
➜ 11
WOLU INFO / JUNI 2016
Voorstelling van de films
van onze Openluchtbioscoop
Negen 100% gratis en gezellige filmvoorstellingen op
het Vrijetijdsplein in cultuurcentrum Wolubilis.
Iedere woensdagavond in juli en augustus, vanaf 22u
en dit heel wat langer dan een minuut!
Het is gratis, gezellig en in open lucht, dus waarom zou u
er niet van genieten?
SITE
ONZE WEB
P
O
S
M
IL
F
VAN DE
TR A ILERS
we1200.be
w w w.wolu
JE SUIS MORT MAIS J’AI DES AMIS
Woensdag 6 juli om 22u
Vier langharige, bebaarde - Belgische – rockers begraven de zanger van hun muziekband. Uit vriendschap
en om aan zichzelf te bewijzen dat er niets is dat hen
kan stoppen, besluiten ze om met de as van de overledene op tournee te gaan naar Los Angeles. De dag voor
hun vertrek stelt een besnorde militair zich voor als de
minnaar van hun overleden vriend. Hun reis neemt
een op zijn minst onverwachte wending.
Komedie/drama van Guillaume Malandrin,
Stéphane Malandrin met Bouli Lanners, Wim
Willaert, Lyes Salem...
WoluInfo_NL_juin2016.indd 11
16/06/16 09:41
ACTUALITEIT
➜ 12
WOLU INFO / JUNI 2016
THE LOBSTER
Woensdag 13 juli om 22u
Ergens in de nabije toekomst... Elke persoon die geen partner heeft,
wordt aangehouden en naar het Hotel gestuurd, waar hij 45 dagen de
tijd krijgt om zijn zielsverwant te vinden. Als dit niet lukt binnen die
termijn, zal hij worden getransformeerd in het dier van zijn keuze. Om
aan dit lot te ontsnappen, beslist een man om op de vlucht te slaan en
zich aan te sluiten bij een groep verzetsstrijders in het bos: de Loners.
Science-fiction/komedie van Yorgos Lanthimos met Colin
Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux...
IRRATIONAL MAN
Woensdag 20 juli om 22u
Professor in de filosofie Abe Lucas is is een emotioneel beschadigd
man, die al zijn levensvreugde heeft verloren. Kort na zijn aanstelling aan de universiteit van een kleine stad begint Abe twee relaties.
Eerst met een collega, vervolgens met zijn beste studente. Maar dan
wordt zijn leven overhoop gegooid door het toeval en neemt Abe een
beslissing die onomkeerbare gevolgen voor hem zal hebben.
Drama/thriller/romantiek van Woody Allen met Joaquin
Phoenix, Emma Stone, Parker Posey...
UN HOMME IDÉAL
Woensdag 27 juli om 22u
Mathieu is 25 jaar oud en heeft altijd al een bekende schrijver willen
worden. Een droom die hem tot nog toe onbereikbaar leek ondanks al
zijn inspanningen. Zijn leven neemt een nieuwe wending wanneer hij
per toeval het manuscript ontdekt van een oude eenzame man die net
overleden is. Eerst aarzelt hij maar dan besluit hij de tekst te stelen en
te doen alsof deze door hem geschreven werd... Mathieu wordt de nieuwe hoop van de Franse literatuur, en wordt meegezogen in een spiraal
van leugens en bedrog om ten koste van alles zijn geheim te bewaren...
Thriller van Yann Gozlan met Pierre Niney, Ana Girardot, André
Marcon
HAIL, CAESAR!
Woensdag 3 augustus om 22u
Hollywood in de jaren 1940. Eddie Mannix is fixer voor de filmstudio
Capitol Pictures. Hij probeert de jonge westernactrice Hobie Doyle
naar voor te schuiven voor een rol in een romantische film en moet
daarnaast ook nog het liefdesleven van de zwangere actrice Dee Anna
Moran in goede banen zien te leiden. Men vertelt hem ook dat Baird
Whitlock, de steracteur in een spektakelfilm waarvoor de opnames
lopen, niet meer is verschenen op de set. Mannix maakt zich niet al te
veel zorgen hierover, maar dan ontvangt hij een eis tot betaling van een
losgeld van 100.000 dollar, en dit bedrag dient verborgen te worden op
set 8. Tussen twee problemen in, ontvangt hij ook nog een verleidelijk
aanbod van de vertegenwoordiger van een luchtvaartmaatschappij...
Komedie van Ethan Coen, Joel Coen met Josh Brolin, Heather
Goldenhersh, Veronica Osorio...
WoluInfo_NL_juin2016.indd 12
16/06/16 09:41
MIA MADRE
Woensdag 10 augustus om 22u
Margherita is een filmmaker die in de draaiperiode van een nieuwe film zit waarvan de hoofdrol in handen is van een beroemde
Amerikaanse acteur. Als geëngageerd kunstenaar stelt ze zichzelf voortdurend in vraag, en daarnaast krijgt ze ook nog te kampen met privéproblemen: haar moeder ligt in het ziekenhuis, haar
dochter maakt een puberteitscrisis door. En haar broer blijkt zich
ondertussen zoals gewoonlijk weer onberispelijk te gedragen... Zal
Margherita erin slagen om opnieuw grip op haar leven te krijgen,
zowel op professioneel als op familiaal vlak?
Drama/komedie van Nanni Moretti met Margherita Buy, John
Turturro, Giulia Lazzarini
THE LADY IN THE VAN
Woensdag 17 augustus om 22u
Toneelschrijver Alan Bennett woont in de jaren 1970 in de Londense
wijk Camden. Recht tegenover hem woont er een excentrieke oude
dame in een busje. Beetje bij beetje ontwikkelt er zich een vreemde relatie tussen hen, en Miss Shepherd installeert zich uiteindelijk
met haar busje op de oprit van het huis van Bennett...
Dramatische komedie van Nicholas Hytner met Maggie Smith,
Alex Jennings, Jim Broadbent
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Woensdag 24 augustus om 22u
God bestaat. Hij woont in Brussel en is onhebbelijk tegen zijn vrouw
en zijn dochter. Er werd al veel gesproken over zijn zoon, maar slechts
bitter weinig over zijn dochter. Zijn dochter, dat ben ik. Mijn naam is Ea
en ik ben tien jaar oud. Om me te wreken heb ik iedereen een SMS met
zijn sterfdatum verstuurd...
Fantasty/komedie van Jaco Van Dormael met Benoit Poelvoorde,
Yolande Moreau, Catherine Deneuve
SPECTRE
Woensdag 31 augustus om 22u
Ten gevolge van een cryptische boodschap die opduikt uit het verleden, wordt
James Bond op een zeer persoonlijke missie naar Mexico-stad en vervolgens
naar Rome gestuurd, waar hij Lucia Sciarra, de beeldschone weduwe van
een beruchte crimineel ontmoet. Bond slaagt erin om een geheime vergadering van de sinistere organisatie Spectre te infiltreren. In Londen stelt Max
Denbigh, de nieuwe directeur van het Centrum voor Nationale Veiligheid,
ondertussen de acties van Bond en het bestaan van MI6 zelf in vraag. Bond
overtuigt Moneypenny en Q om hem in het geheim te helpen om Madeleine
Swann, de dochter van zijn oude vijand Mr White, te vinden, omdat zij misschien over een middel beschikt om Spectre te vernietigen. ●
Actie/spionage van Sam Mendes met Daniel Craig, Christoph
Waltz, Léa Seydoux
➜
INFO
02.761.60.30
WoluInfo_NL_juin2016.indd 13
16/06/16 09:42
Festival “Be-kóór-lijk”
Het zevende festival Be-kóór-lijk ! zal de zon in uw hart
en in uw stem laten schijnen
Zingen, u doen zingen, en iedereen be-koren !
W
e willen u in een gezellige sfeer en volledig gratis laten genieten van het plezier van het luisteren, de schoonheid en de stemmenharmonie, met
erg verschillende groepen, die ons telkens opnieuw
zullen meevoeren op een mooie reis.
We gaan ook dansen... zonder overdreven veel
decibels en met respect voor deze prachtige
plek. En voor de kinderen zijn er de schmink- en
knutselateliers.
Dit festival is een initiatief van “PolyFolies”, een
Brussels koor van prettig gestoorde muzikanten.
Amateurs die werken als (en met) beroepsmuzikanten, om u te vermaken. Het festival wordt sinds zijn
oprichting ondersteund en medegeorganiseerd door
de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.
Van 15u tot 18u30 PolyFolies: on chante pour fous !
L’Air de Rien: mensen met verschillende achtergronden en leeftijden die verenigd zijn rond
Frans chanson en wereldmuziek
Anakrouze: wanneer zingen ook een show wordt
CantaStoria: de Italiaanse zon en de klanken van
de accordeon
Les Enchanteuses et Zilbanum laten ons kennis maken met de mooiste wereldmuziek
Mélopée : deze jonge vrouwen betoveren ons met
hun zachte stemmen onder begeleiding van
klassieke muziek
Omega et Dames de Cœur : de mannen alleen,
de vrouwen alleen... en allemaal samen om u
te laten genieten
Polypop lanceert zijn ritmes in het Park
Vox pop Brussels : 80 zangers en een mooie
energie!
Les Z’ateliers de Florence Laloy : zij zingen en
doen u zingen
AGENDA
Zaterdag 25 juni van
15 tot 22u
➜
Georges Henripark
Om 18u30 Dis-moi WizzZ Hits uit de jaren 1970/80 die we nog allemaal
in ons hoofd hebben- het zou verouderd en nostalgisch kunnen klinken, maar nee hoor! Het
is een echte verjongingskuur. De arrangementen zijn fantastisch, de stemmen prachtig: dit
is een muzikale hoogvlieger. Gedragen door
een vrolijke en humoristische enscenering.
Dit mag u absoluut niet missen!
Om 19u30
we zingen allemaal samen, onder aanvoering van Jo Gola «Vandaag, c’est toi et moi !»
Een lied dat voor de gelegenheid geschreven
en gecomponeerd werd: Sors de chez toi
We gona change your athmosphère ! ●
Om 20u
Dans met Groove Machine
« live » muzikanten met amusement en muziek
2 uur lang muziek en zang
➜
INFOS
www.polyfolies.be
Catherine Vanden Bossche :
0484.247.277
WoluInfo_NL_juin2016.indd 14
16/06/16 09:42
ACTUALITEIT
➜ 15
WOLU INFO / JUNI 2016
Wijkfeesten:
Hof-ten-Berg sluit de rij!
Na de jeugdantennes van de wijken Andromeda en
Malou Junior, is het nu de beurt aan de jeugdantenne
van de Hof-ten-Bergwijk om haar wijkfeest te organiseren. Dit evenement zal doorgaan op zondag 19 juni
en heeft als ludiek thema «uitdagingen en duels». Met
een hele reeks spectaculaire opblaasbare installaties
is plezier gegarandeerd voor de hele familie en alle
vrienden en kennissen. Kinderen zijn natuurlijk koning
op het feest, maar er is voor elk wat wils!
O
nder de attracties verspreid over de site vindt
men o.a. een recreatiecentrum met kleine
hindernissenbaan, mini glijbaan en ballenbad,
een snelheidsparcours, een Sumo-worstelterrein,
een boogschutterswedstrijd, een « Equalizer », een
« mega Sweeper » .... Kortom, een heel pretarse-
➜ INFO
de diensten van schepen Éric Bott
02.732.28.37
WoluInfo_NL_juin2016.indd 15
naal om je snelheid, kracht, evenwicht of behendigheid te testen.
Muziek en dans staan uiteraard ook op het programma, in de vorm van concerten en shows met
de optredens van de soulband Rising Pulse en het
Afrikaans zang- en dansgezelschap Onya Cie. En
omdat voetbal op zo’n dag zeker niet mag ontbreken, zal er tevens een mini voetbaltoernooi gehouden worden. De Tripletten in de Stad tenslotte, dé
afspraak voor de zondagse petanquespelers, zullen voor deze gelegenheid in de wijk doorgaan.
Drankstands, koude drankjes en snacks vervolledigen het aanbod. De volledige opbrengst van de
dag zal worden gebruikt voor de organisatie van
het volgende Sinterklaasfeest voor de kinderen uit
de wijk. ●
Een nieuwe adres
voor de “50” in
Hof-ten-Berg
Op vrijdag 27 mei vond de inhuldiging plaats van de nieuwe
lokalen in de Hof ten Berglaan
94, waarvan de teams van
Wolu-Services en Wolu Jeunes
nu volop zullen kunnen genieten. Dankzij deze gerenoveerde lokalen – een realisatie van
de Moderne Woning - zal het
mogelijk worden om een hele
reeks van initiatieven, die reeds
in de wijk ontwikkeld werden,
verder uit te breiden: de huiswerkschool voor kinderen van
6 tot 12 jaar, de permanenties
“Jongeren” en “Tewerkstelling”,
evenals de sociale permanentie
verzekerd door de Moderne
Woning, een digitale ruimte
voor
computeropleidingen,
kooklessen en maaltijdbedelingen voor wijkbewoners.
Deze comfortabele en gastvrije
plek zal bovendien een verdere
diversificatie van het aanbod
mogelijk maken, door bijkomende collectieve activiteiten
te doen ontstaan die, net zoals
de reeds bestaande activiteiten , bedoeld zijn om de sociale
banden in de wijk te versterken
en de waarden van het « beter
samenleven» te bevorderen.
Het nieuwe adres zal ook zeer
zeker dienen als motor voor een
nieuwe dynamiek op het gebied
van solidariteit en wederzijdse
ondersteuning en uitwisseling,
tussen inwoners en tussen
generaties. Wolu-Services en
Wolu Jeunes zullen deze dynamiek dagelijks onderhouden,
door de bewoners uit te nodigen om beroep te komen doen
op hun diensten en deze mooie
uitdaging op mensenmaat gezamenlijk aan te gaan..
Info:
Isabelle Boniver – 0472.34.10.91 –
[email protected]
16/06/16 09:42
Bal été 2016 Wolu Info.indd 1
WoluInfo_NL_juin2016.indd 16
24/05/16 10:13
16/06/16 09:42
16 10:13
ACTUALITEIT
➜ 17
WOLU INFO / JUNI 2016
Wat gaat u doen: plaatsen of schieten?
Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de
Woluwéenne zullen de petanqueballen op zaterdag
25 juni van 10 uur ’s ochtends tot bij valavond weer
naar hartenlust mogen rollen op het voorplein van de
Struykbekenweg, recht tegenover het Fallonstadion.
➜AGENDA
Zaterdag 25 juni, vanaf 10 u
Voorplein van de Struykbekenweg,
recht tegenover het Fallonstadion.
D
e Petanque Open van Sint-LambrechtsWoluwe wordt georganiseerd door de plaatselijke club van PC Elite, met de steun van het
Sportfonds, en de gemeentelijke diensten voor
Sport en voor Verenigingsleven. Dit evenement
biedt een gevarieerd programma, waarin iedereen zijn gading zou moeten kunnen vinden, van
de meest doorgewinterde speler tot de volslagen
beginner.
Op het programma: Tripletten heren om 9u en
Doubletten dames om 9u30, voorbehouden voor
spelers aangesloten bij de Federatie, vanaf 14
uur gevolgd door de rondjes petanque waaraan
iedereen mag deelnemen. Om 10u30 zal er ook
een competitie plaatsvinden, met de Tripletten
in de Stad, het kleine sympathieke circuit dat
al sinds begin mei elke zondag voor veel sfeer
zorgt op de petanquebanen van onze gemeente.
Mogelijkheid van herstel gedurende heel de dag
en ook ‘s avond, ter gelegenheid van het Grote
Zomerbal: klassieke barbecue / koude schotels zeevruchten of Breugheliaans - (op reservering
vóór 23 juni via 02 761 03 44) / BBQ schotels.. ●
➜ INFO
De Woluwéenne en het vriendschappelijk toernooi in de namiddag:
0477.39.54.58
De Tripletten in de Stad: 02.761.03.44
Het Zomerbal als afsluiter
Zoals de traditie het wil, zal petanque op deze 25 juni om klokslag 21 uur
plaats maken voor het muziekfeest met het grote Zomerbal.
D
e animatie van dit vrolijk en populair evenement zal eerst
worden toevertrouwd aan een oude bekende: Gérard Jaffrès.
Begeleid door zijn muzikanten en zangers, is de Bretoense gitarist
en zanger onovertroffen als het er op aan komt het publiek in te
pakken en te laten dansen op meeslepende deuntjes.
En wie is er, midden in het EK voetbal, beter geschikt om Jaffrès op
te volgen aan de micro dan Lange Jojo, van wie het onverslijtbare
“E Viva Mexico” vandaag de dag nog steeds één van de liederen is
die elke zichzelf respecterende voetbalsupporter kan meezingen ?
Als waardige vertegenwoordiger van een zekere Belgitude en de
Brusselse zwanze, zal Lange Jojo natuurlijk ook alle andere nummers vertolken die hebben bijgedragen tot zijn succes, van « Jules
César » tot« Sergent Flagada » via « On a soif », « Victor le footballiste »enz….. Een DJ zal vervolgens overnemen om de avond af te
sluiten.. ●
De toegang is gratis
➜ INFO
De diensten van schepen Eric Bott
02.776.82.58
WoluInfo_NL_juin2016.indd 17
16/06/16 09:42
ACTUALITEIT
➜ 18
WOLU INFO / JUNI 2016
Noteer alvast de datum voor het
Dynamifeest in uw agenda!
De datum kan misschien nog veraf lijken maar noteer
hem toch maar al in uw agenda... Het is op zondag 28
augustus dat het hele gezin weer uitgenodigd wordt op
het Dynamifeest, om eens te meer te komen genieten
van een recreatieve en ludieke mix van attracties op
het speelplein van het Malou Park en zijn omgeving.
Ook het Fallonstadion zal die dag delen in de feestvreugde, omdat bijna alle aangesloten clubs er gratis
demonstraties en initiaties zullen organiseren.
Z
oals ieder jaar opnieuw zal de locatie van het
Dynamifeest vanaf 10u30 heel de dag het toneel
zijn van een reeks kleurrijke animaties, shows en
attracties die samen een programma vormen dat
aantrekkelijk is voor groot en klein en iedereen de
gelegenheid biedt om een aangenaam moment van
ontspanning en amusement door te brengen.
De straatartiesten zullen weer van overal opduiken, en er zullen ook verschillende groepen aanwezig zijn zoals de « Compagnie Sistema-T » met zijn
dolkomische choreografiëen , het muzikantenduo
« Tram 33 » met hun originele bluescomposities,
het « Borderless Project Trio » met zijn wereldmuziek, de acteurs van de « Compagnie de la ChauveSouris » met hun luchtige dwaasheid, « Move & Tap »
met tapdansnummers, de « Compagnie Gaspard
Herblot » met een burleske show bestaande uit een
mix van beatbox , acrobatiek, dans en jongleren, de
fanfare « Les Taupes qui boivent du Lait » met grappige en explosieve uitvoeringen, de entertainer van
« Circomédie » met jongleer- en goocheltrucs, het gezelschap « Les Carpes Volubiles » met zijn muzikale
WoluInfo_NL_juin2016.indd 18
en betoverende verhalen, « Kids&Us » met sketches
in het Engels voor de allerjongsten, percussionist
Gérard Spencer met zijn verbazingwekkende solo’s
op de handpan drum, en Paly en Laurent met hun
jongleer- en free basketdemonstraties...
Dit op zijn minst diverse aanbod zal nog worden aangevuld met initiatieateliers van de
Circusschool Imagine die ook een paar muzikale jongleer- en diabolonummers zal voorstellen.
Verder zijn er ponyritjes, een schminkstand, een
benji-trampoline en springkastelen, een klimmuur, een “Adventure”parcours in de bomen, een
paint-ball-animatie, initiaties elektrische skateboard, de mobiele studio van Radio Tamtam, de webradio van Wolu Jeunes, diverse demonstraties van
dansgezelschappen en sportclubs, alsmede een atelier waar gratis fietsen gegraveerd worden, omkaderd door de gemeentelijke preventiedienst en een
team van de politiezone Montgomery.
Zoals gewoonlijk zullen de vele sportkringen, verenigingen en scoutseenheden van SintLambrechts-Woluwe ook nu weer aanwezig zijn,
evenals de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis
en de gemeentediensten voor Jeugd-, Sport- en
Verenigingsleven. Tot slot mogen we ook de viswedstrijd voor kinderen aan de Malouvijver niet vergeten, noch de traditionele vlooienmarkt (info en reservatie: 02 761 03 48). We vermelden ook nog dat dit
Dynamifeest om 17u onder begeleiding van muziek
door een nieuwe activiteit afgesloten zal worden:
een bal voor de allerkleinsten georganiseerd door
het team van Radio Tamtam. ●
➜AGENDA
Zondag 28 augustus
Speelplein van het Malou Park
De toegang tot het Festival en
alle voorgestelde activiteiten
zal, zoals gebruikelijk, volledig
gratis zijn.
➜ INFO
Diensten van schepen Eric Bott
02.776.82.53
[email protected]
16/06/16 09:42
ACTUALITEIT
➜ 19
WOLU INFO / JUNI 2016
Rhythm & Dance Poseidon
heeft de wind in de zeilen!
D
e dansschool Rythm & Dance Poseidon, die reeds meerdere jaren aanwezig is
in het landschap van Sint-Lambrechts-Woluwe, kreeg nog een extra dimensie
in 2012, met de oprichting van een nieuw team van bekwame en enthousiaste dansleraars die er naar uitkijken om hun passie met u te delen. Professionaliteit en
enthousiasme zijn de leidraad van deze dansschool die haar activiteiten in de zalen
van sportcomplex Poseidon (Dapperenlaan 2) organiseert.
Het succes van de school neemt gestaag toe en haar waaier aan opleidingen, waarvan sommige zelfs toegankelijk zijn vanaf de leeftijd van 4 jaar, wordt nog regelmatig verder aangevuld: babydance, klassiek/oriëntatie, klassiek, jazz, ragga, hiphop, breakdance, girly, tapdansen, Oosterse dans, Bollywood... En we lichten al een
tipje van de sluier over de nieuwe dansstijlen die het programma vanaf september
zullen verrijken. Er zijn sessies
jazz/oriëntatie en salsa, en ook
enkele verrassingen voorzien.
Inschrijven voor het nieuwe
seizoen is nu al mogelijk. Wacht
niet te lang, het aantal plaatsen
is beperkt! ●
Dansen in de
zomermaanden
Tijdens de grote vakantie zal Rythm & Dance
Poseidon verschillende stages voor kinderen van 5
tot 7 jaar en van 8 tot 12 jaar verzorgen.
• Van 4 tot 8 juli : jazz funk (van 9u tot 12u) + theater/ sportieve en creatieve animatie (van 13u
tot 17u)
• Van 11 tot 15 juli : klassiek/jazz funk (van 9u tot
12u) + sportieve en creatieve animatie (van 13u
tot 17u)
• Van 16 tot 19 juli : jazz/funk (van 9u tot 12u) +
theater/ sportieve en creatieve animaties (van
13u tot 17u)
• Van 22 tot 26 augustus : klassiek /jazz funk/bollywood (van 9u tot 12u) + sportieve en creatieve
animatie (van 13u tot 17u)
Inschrijvingen via de website www.poseidon-wslw.be of
aan de kassa van het sportcomplex
➜ INFOS
02.771.66.55
Het Wolu Basketbalgala
zorgt voor een mooie affiche
De 5de editie van het Wolu Basketbalgala zal doorgaan
op zaterdag 27 augustus in de grote zaal van sportcomplex Poseidon. Net zoals de voorgaande jaren maken
de organisatoren er eens te meer een erezaak van om
een programma op te stellen dat de liefhebbers van het
betere dribbelwerk weet te bekoren.
in vervoering zal brengen: het eventueel bezoek
van Nikola Vucevic, speerpunt van het NBA-team
Orlando Magic! ●
➜AGENDA
Zaterdag 27 augustus
Grote zaal van sportcomplex Poseidon
Dapperenlaan, 2
De toegang is volledig gratis.
D
eze feestelijke bijeenkomst in de basketbalarena zal twee onderdelen omvatten. Het eerste
hoogtepunt vindt plaats om 14 uur, met de ontmoeting tussen het mannenteam van Okapi Aalstar,
3de in het Belgisch Pro League kampioenschap
vóór de playoffs, en dat van ZZ Leiden, de huidige
kampioen van Nederland. Een ander duel op hoog
niveau volgt om 18u00, tussen een reeds vertrouwd
bezoekersteam op dit Gala, met name Basic-FitBrussel, 7de in de Pro League vóór de playoffs, en
ESSM Le Portel, een Franse Pro B formatie.
Bovendien kan deze mooie namiddag gevuld met
basketbal op hoog niveau, misschien nóg meer
luister krijgen door een historische gebeurtenis,
die, áls ze werkelijkheid wordt, meer dan één fan
WoluInfo_NL_juin2016.indd 19
➜ INFO
0477.82.62.77
16/06/16 09:42
ACTUALITEIT
➜ 20
WOLU INFO / JUNI 2016
Wat te doen bij een hittegolf?
We gaan ongetwijfeld een paar warme dagen tegemoet deze zomer en
de hitte kan gevaarlijk zijn voor kwetsbare groepen zoals ouderen, zieken of kinderen.
E
nkele tips: drink ten minste 1,5 liter water per dag - blijf in de
schaduw en vermijd lichamelijke inspanningen tussen 11 en
20 u – geef de voorkeur aan waterrijk voedsel (salades, fruit...)
- bevochtig regelmatig het lichaam en het gezicht – draag een
hoofddeksel en lichte, ruime kleding met heldere kleuren – vermijd alcoholische dranken en dranken met veel suiker.
En vooral, laat geen kinderen alleen in de auto achter, zelfs niet
voor een korte tijd.
Oververhitting is ernstig en kan tot de dood leiden: ongewone
nervositeit, warme en rode huid, misselijkheid, slaperigheid,
verwarring, malaise en onverzadigbare dorst. Wanneer u deze
symptomen bij iemand opmerkt, breng deze persoon dan naar
een koele ruimte, maak zijn kleren los, besprenkel hem met koud
water, en bel de spoeddiensten op het nummer 100 of 112 indien
de symptomen aanhouden.
➜ DE GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIE IS
BESCHIKBAAR VOOR
IEDEREEN DIE TIJDENS DE
HITTEGOLF HULP NODIG
HEEFT: 02.761.29.29
Een mooie daguitstap naar Gent
voor de senioren
Wolu 10.000, dat het hele jaar door recreatieve activiteiten voor senioren organiseert, biedt haar leden elk
jaar een ‘grote ‘ excursie aan.
D
eze excursie zal dit jaar doorgaan op vrijdag
16 september, en er wordt een bezoek aan Gent
georganiseerd: een gastvrije en sympathieke stad
met een rijke geschiedenis, maar die tegelijk ook
bruist van moderniteit. Gent wordt wel eens bestempeld als de verborgen schat van België, en telt
een opera, een handvol musea, verschillende oude
kerken en een heleboel bruggen over de twee rivieren die de stad doorkruisen. .
Op het programma
• Vertrek aan het gemeentehuis om 8u30.
• Vrije tijd in Gent van 9u45 tot 12u30
• Lunch in het restaurant « Salons Carlos quinto »
Het menu Vismousse, saffraansaus
‘Wilderman’ rundsgebraad (roomsaus,
whisky, geplette tomaten en champignons),
groenten, aardappelkroketten
Warme appeltaart en vanille ijs
WoluInfo_NL_juin2016.indd 20
• Van 14u30 tot 17u30: vrije tijd
• Aankomst aan het gemeentehuis rond 18u45
Deelnameprijs: 20€ per persoon, inclusief vervoer
en maaltijd (exclusief drank). Dit bedrag dient
contant betaald te worden bij de inschrijving in
het kantoor van Wolu 10.000 - Tomberg 123 (van
8u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 & van 7 u tot 13 u
in juli en augustus).
Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt!
Uiterste inschrijvingsdatum: 9 september.
➜ INFO
De diensten van schepen Isabelle
Molenberg - Wolu 10.000 :
02.761.28.42/ 43
[email protected]
16/06/16 09:42
ACTUALITEIT
➜ 21
WOLU INFO / JUNI 2016
Uitwisselingsverblijf in Meudon, voor senioren
In 1958 ondertekenden Sint-Lambrechts-Woluwe en
Meudon een verbroederings- en vriendschapshandvest. De uitwisselingen waren talrijk en de banden die
onze twee gemeenten verenigen zijn nog altijd aanwezig. In het kader van een uitwisselingsproject stelt de
Cel Senioren en Ontspanning een verblijf in Meudon
voor van vrijdag 7 tot zaterdag 8 oktober.
M
eudon ligt vlakbij Parijs in het departement
Hauts-de-Seine. De gemeente wordt begrensd
door de rivier de Seine, en strekt zich uit over 990
hectare, waarvan meer dan de helft is bedekt met
een prachtig staatsbos. Vanop de hoger gelegen
heuvels ziet men er bij helder weer de vallei van
de Seine, Parijs, de Sacré-Coeur basiliek en de
Eiffeltoren liggen.
Meudon bezit een prachtig architecturaal erfgoed
en tal van historische figuren hebben er hun sporen achtergelaten, maar het is ook een dynamische gemeente die zich op de toekomst richt.
Onze twee gemeenten hebben een verblijfsformule bedacht die gebaseerd is op nieuwe ontmoetingen, en die ons eveneens de kans zal geven om
onze kennis en ervaring op het gebied van thuishulp en recreatie uit te wisselen.
Overzicht van het programma
• vrijdagmiddag aankomst, vervolgens lunch
• ‘s Namiddags bezoek aan het Rodin-museum
• ‘s Avonds diner met het seniorencomité van Meudon in het
complex René Leduc, met animaties
• Zaterdagochtend, bezoek aan het Museum van de Stad, de
Oranjerie van het Kasteel van Meudon op het koninklijk
domein, het Terras van het Observatorium...
• Zaterdagmiddag, lunch in het Café de la Paix
• Terugkeer naar Sint-Lambrechts-Woluwe op
zaterdagavond
Om u meer uitleg te kunnen geven over dit project,
nodigt schepen van senioren Isabelle Molenberg u
uit op een vergadering waar de gepland activiteiten en bezoeken u voorgesteld zullen worden.
WOENSDAG 22 JUNI OM 14U
in het Malou seniorencentrum, Stokkelse steenweg 44
➜ INSCHRIJVINGEN
via [email protected] of
de Cel Senioren en Ontspanning
123 Tomberg (gelijkvloers)
02.761.28.35 / 28.50
WoluInfo_NL_juin2016.indd 21
16/06/16 09:42
ACTUALITEIT /
➜ 22
WOLU INFO / JUNI 2016
Terugblik op de zwerfvuilopruimdag
Op zondag maart 20, werd in 10 zones (Neerveld, Gouden
Eilanden (laag Roodebeek) en het Sint Lambrechtspark,
maar ook het Roze Pad (le chemin rose, Drieswijk), de
omgeving van sportcomplex Poseidon, het ItterbeekPark, het Mistralpark, Hof ter Musschen, het begin van
de Karrestraat en het begin van de De Cuyperstraat) een
sensibiliseringsactie rond afval gehouden.
De conclusie die we trekken is onherroepelijk: als
we onze groene ruimtes en onze levenskwaliteit
willen behouden, moeten we absoluut ons gedrag
ten opzichte van afval aanpassen.
➜ INFO
Diensten van schepen voor
Leefmilieu Gregory Matgen
Afdeling Duurzame Ontwikkeling
02.774.36.90
[email protected]
5
wijkcomités (Sint-Lambertusstraat, Aquilon,
Dries en Lambeau/Sint-Hendrik/Prekelinden,
Roodebeek/De Cuyper) evenals de Evangelische
kerk van Gouden Eilanden, MOB en een vijftiental
inwoners hebben die voormiddag deelgenomen
aan de voorjaarsschoonmaak. Tijdens de operatie werden er 75 zakken afval en ook heel wat
grofvuil (in verschillende vormen) verzameld.
Hartelijk dank aan alle deelnemers.
DE TUIN, VAN SYMBOLIEK TOT ESTHETIEK
Lezing door tuinarchitect Olivier Mingers
Tuinontwerp komt tegenwoordig neer op een esthetische of functionele uitwerking van de vrije ruimte die niet bebouwd wordt voor productiedoeleinden.
➜
AGENDA
Donderdag 15 september om 19u30
conferentiezaal van het gemeentehuis
H
oewel tuinontwerp een artistieke dimensie behield, die enkel de bedoeling heeft om het oog te behagen, is het uittekenen en plannen
van een tuin niet langer meer de veruitwendiging van een expressie of
een taal, zoals dat vroeger wel ooit het geval was.
De enige sleutel, de basisfilosofie voor het ontwerp van de tuin in het
Westen is de christelijke symboliek: het herscheppen, door middel van
symbolen, van het verloren paradijs.
Dit idee is eigenlijk niet nieuw. Het bestond al lang vóór de christelijke
jaartelling en werd door verschillende beschavingen doorgegeven. Het
dateert van 2000 jaar voor Christus.
Als symbolische uiting van getallen, vormen en beelden, zal de tuin
altijd technologische vooruitgang paren aan de concretisering van de
schilderkunst.
Deze lezing zal ingaan op een bepaald aspect van de geschiedenis van de
tuinkunst dat helaas miskend wordt. De tuin is niet alleen een esthetische ordening van de natuur, zoals tegenwoordig gesteld wordt. De tuin
is ook een filosofisch en symbolisch œuvre, het resultaat van spiritualiteit en techniek. Een cultuur, lang voor er sprake was van horticultuur!
Verrassende ontdekkingswandeling langs de Woluwe
Zondag 18 september om 10u, in het kader van de autoloze zondag
De Woluwevallei, een aaneenschakeling van vijvers en opmerkelijke
groene ruimtes, is een site die nauw verbonden is met de geschiedenis
van de gemeente
Toegang beperkt tot 25 personen.
WoluInfo_NL_juin2016.indd 22
➜ INFOS
Diensten van Gregory Matgen,
schepen van Leefmilie en
Duurzame Ontwikkeling
02.761.29.42
[email protected]
[email protected]
16/06/16 09:42
➜ 23
DE SCHOLEN IN SLW
WOLU INFO / JUNI 2016
Het gemeentelijk onderwijs
doet het zeer goed!
Gedurende de 18 jaar dat Mevrouw Monique Louis schepen was, heeft
ze ons gemeentelijk onderwijs een nieuwe dimensie en een grotere
uitstraling gegeven. Ons gemeentelijk onderwijs is gebaseerd op een
pedagogisch project dat erop gericht is om ieder kind de beste kansen
te bieden om zijn persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Deze
doelstelling kan enkel worden bereikt door individuele inspanningen,
maatschappelijke verantwoordelijkheidszin en respect voor anderen.
Als opvolger van mevrouw Louis wil ik mij inzetten om deze verworvenheden te behouden. Ik zal in de loop van volgend schooljaar een breed
overleg organiseren met de ouders van de kinderen die naar onze scholen gaan, om te peilen naar hun mening over ons onderwijs. We weten
dat het succes van de schoolcarrière van een kind voor een groot deel
afhangt van de inzet van de ouders. In dit verband is de beheersing
van de onderwijstaal essentieel om het kind de mogelijkheid te bieden
om zich van jongs af aan te ontwikkelen op school. Daarom ben ik een
groot voorstander van de leerplicht vanaf de leeftijd van 3 jaar omdat
het op die leeftijd is dat een kind zijn omgeving begint te begrijpen en
zijn eerste kennis verwerft.
Een passie voor lezen is onmisbaar om te slagen op school. Lezen
ontwikkelt een kritische geest en biedt de voldoening van een creatieve
verbeelding. Ik zal de voorzieningen die aanzetten tot lezen vanaf de
eerste jaren van het basisonderwijs, nog verder verbeteren en ik wil
dat ouders die de onderwijstaal niet of niet genoeg begrijpen, een
aangepaste begeleiding krijgen. Ik ben zeer tevreden over het werk van
de ‘leesopa’s en -oma’s’, die tijd vrijmaken om de kinderen te verwonderen door hen de kans te geven sprookjes, aftelrijmpjes en andere
verhalen te ontdekken. Ook de inspanningen van de openbare dienst
voor Lectuurvoorziening worden zeer gewaardeerd, want deze dienst
ondersteunt de pedagogische teams. Ik ben van plan om dit essentieel
engagement te behouden.
Beste ouders, hopelijk vertelt u uw kinderen deze zomer dat de school
een boeiende leerplek is. Onze leerkrachten, directeurs en pedagogisch
begeleiders zijn er meer dan ooit van overtuigd dat de toekomst van uw
kinderen de toekomst van onze samenleving is..
Uw burgemeester, bevoegd voor onderwijs
Olivier Maingain
L’enseignement communal
ECOLES FONDAMENTALES
Inscriptions : lundi 29 et mardi 30 août de 14 à 16h
PARC MALOU
Section maternelle, 1e et 2e primaire - filière immersion
possible à partir de la 3e maternelle
Directrice : Danielle VANNOOTE
rue Joseph Aernaut, 11
02.773.27.62 - 02.773.27.63
[email protected]
ROBERT MAISTRIAU
De la 3e à la 6e primaire - filière immersion et non immersion
Directrice : Patricia DENGIS
rue Joseph Aernaut, 9
02.773.27.62 - 02.773.27.63
[email protected]
WoluInfo_NL_juin2016.indd 23
PARC SCHUMAN
Directrice : Jessica NIHANT
clos des Bouleaux, 15
02.761.76.60 - 02.761.76.61
[email protected]
www.ecoleparcschuman.be
PRINCE BAUDOUIN
Directrice : Leila KAMOUN
avenue du Couronnement, 42
02.761.11.22 - Fax : 02.761.11.21
[email protected]
http://princebaudouinecole.e-monsite.com/
16/06/16 09:42
➜ 24
DE SCHOLEN IN SLW
WOLU INFO / JUNI 2016
ECOLES FONDAMENTALES
Inscriptions : lundi 29 et mardi 30 août de 14 à 16h
PRINCESSE PAOLA
Directrice : Marianne DESCHUYTENEER
chaussée de Roodebeek, 268
(Parc de Roodebeek)
02.761.75.20 - 02.761.75.21
Fax + répondeur : 02.761.75.26
[email protected]
www.ecoleprincessepaola.be
VAN MEYEL
Directrice : Eliane VAN LANCKER
avenue Georges Henri, 224
02.737.03.50 - Fax : 02.737.03.56
[email protected]
Implantation “Les Constellations” - Classes maternelles
avenue du Centaure, 16 A
02.762.62.18
VERVLOESEM
Directeur : Paul DE GROOTE
rue Vervloesem, 36
02.774.35.91 (direction) • 02.774.35.92 (secrétariat)
[email protected]
Implantation « Paul Hymans » - Classes maternelles
avenue Paul Hymans, 116
0498.94.49.82
LA CHARMILLE
Ecole d’enseignement spécialisé (type 8)
Rééducation en dyslexie, dysgraphie
et dyscalculie + 2 classes de langage
Directrice : Anouck VELGHE
avenue de la Charmille, 2
02.761.76.63 (direction) • 02.761.76.65 (secrétariat)
Fax : 02.761.76.65
[email protected]
www.ecolelacharmille.be
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ARTISTIQUE
Inscriptions : du jeudi 18 août au vendredi 9 septembre
de 9 à 12h30 et de 13 à 15h30, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Le samedi 10 septembre de 9 à 12h30
ECOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE L’IMAGE « LE 75 »
Directeur : Christophe ALIX
avenue J.-F. Debecker, 10
02.761.01.25 - 22 - 26
[email protected][email protected]
www.leseptantecinq.be
Rentrée académique : le jeudi 15 septembre
ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE
1er semestre : inscriptions à partir du lundi 29 août
pour le cours de français, à partir du mercredi 31 août
pour les autres langues, du lundi au jeudi de 17h15 à 20h.
Reprise des cours : mercredi 7 septembre
2ème semestre : Inscriptions à partir du lundi 16 janvier 2017 et et
reprise des cours le lundi 6 février 2017
COURS COMMUNAUX DE LANGUES MODERNES
Directrice : Bernadette LAMBERMONT
rue Abbé Jean Heymans, 29 (dans les locaux de l’école Princesse
Paola)
02.761.75.27 (direction) ou 02.761.75.28 (secretariat) de 10 à 20h
[email protected][email protected]
www.cclm.be
reprise des cours le lundi 6 février 2017.
ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE À HORAIRE
RÉDUIT
Inscriptions : mardi 30 août de 11 à 19h et mercredi 31 août de 11 à
19h (réservé aux habitants de Woluwe-St-Lambert)
Inscriptions : du 1e au 30 septembre (pour tous)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 à 19h
Mercredi de 13 à 19h, samedi de 10 à 12h
ACADÉMIE DE MUSIQUE, DES ARTS, DE LA PAROLE ET
DE LA DANSE
Directeur : Yves DEGUELLE
avenue des Deux Tilleuls, 2A
02.739.30.70 (secrétariat) • Fax : 02.739.30.72
[email protected]
www.academie-wsl.be
Les cours reprennent le jeudi 1e septembre
WoluInfo_NL_juin2016.indd 24
16/06/16 09:42
➜ 25
DE SCHOLEN IN SLW
WOLU INFO / JUNI 2016
Gemeentelijk onderwijs
KLEUTER- EN LAGERE
SCHOOL
Inschrijven op afspraak
PRINSES PAOLASCHOOL
Directie : Suzanne LAEREMANS
Heilige-Familieplein, 1
02.761.75.31 (secret.)
Fax : 02.761.75.32
[email protected]
Wijkschool « Prins Boudewijn »
Kleuterafdeling
Kroninglaan, 42
02.770.12.26
Wijkschool « Paul Hymans »
Kleuterafdeling
Paul Hymanslaan, 116
0498.94.49.83
WoluInfo_NL_juin2016.indd 25
BUITENGEWOON
ONDERWIJS (BASISAANBOD)
Inschrijvingen : vanaf 15 februari 2017 op afspraak
KLIM OP SCHOOL
Directie wnd. : Béatrice MISSOTTEN
Heilige Familieplein, 1
02.761.75.33
Fax : 02.761.75.35
[email protected]
DEELTIJDS
KUNSTONDERWIJS
Inschrijvingen : tot en met 30 juni
van 1 tot en met 30 september
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16 u. tot 20 u.
Woensdag van 13 u. tot 21 u. Zaterdag van 9 u. tot 13 u.
GEMEENTELIJKE ACADEMIE
VOOR MUZIEK EN WOORD
Directie : Rudy CROON
Kroninglaan, 42
02.761.11.27 na 16 u.
E-mail : [email protected]
Hervatting van de lessen op donderdag 1 september 2016.
16/06/16 09:42
LES ÉCOLES À WSL / DE SCHOLEN IN SLW
COURS COMMUNAUX
DE LANGUES MODERNES
AV
E
GA NUE
LG
ELA DU G
AN IBE
KLIM OP
T
LO
. DE
CH
G
WE
EN
STE
SE
VEN
LEU
AV
EN
UE
D
IN
UVA
UP
EA
GE
TO
LLA
AN
AV
E
NU
ED
UP
EA
GE
TO
LLA
AN
UE
EN
AV
S
DE
MU
M
CO
GE
LIE LUIK
S- LLLE SE
XE RUS
B
RU
B
0
ERE
40
E4
T EV
AFRI
E E EG
IE 19
UT LW
SORT
RO NE
TO OS
AU AUT
AR
IAN
ELA
AN
P
ES
AA
T
AS
TR
IC
.
RU
E
PRIE ABB
STE E J.
R J. HEY
HE MAN
YM
AN S
SST
R
PETITE R.
DRI
KLEINE DRI ES
ESSTR.
N
AA
SL
MA
N
AVENU
E BADE
N
POWE
LL LAA
N
HY
L
EP
AU
RVLOES
G
ARD
EL
DM
RS
CLOS
SLEGERS
GAARDE
DE LA
LOU
AV. M.
MANS
STERCK
LAAN
LLON
R. CO
AV. J.
AN
J. R. COLLONLA
STRAAT
PLACE DU
SACRE-COEUR
HEILIG-HARTPLEIN
DONKE
N
A. J. SLEGERSLAA
SLEGERS
SLEGERSLAAN
RUE DE LA CAMBRE
EREN
TER KAM
RU
E
RUE DESBA
TER KAMERENSTRAAT
RE
CAMB
WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE
Avenue du Couronnement, 42 • Kroninglaan, 42
16/06/16 09:42
MA
DY
RUE DE L'EGLISE
ST.-LAMBERT
ST.-LAMBERTUSKERKSTR.
MBRE
AVENUE A. J.
TOM
BERG
AVENUE SLEGE
N
AT
STRA
AN
RN
E FE
RU
ALLÉ
BER
KLEUR
EN
PRACHT LAAN
AV. DE
TO
LES CO UTES
ULEURS
E S.
GOLD ET J.
BERG
AV. DU DERNIER REPOS
LAATSTE RUSTL.
EM
TOM
RUE VE
AVEN
UE J.
J. P.
RULL P. RULLEN
ENSL
AAN S
UWEL
S LAAN
NRI PA
UE HE
AVEN
PLACE DU
TOMBERG
PLEIN
RSTRAA
T
RU
VE E DE
RB
IN LA L
DIN IA
G ISO
ST N
RA
AT
AV
EN
U
RU
KR E DU
UIS
PU CARR
NT
E
ST FOU
R.
R
L.
NTA
LD
MO
NT
STA
O
M
AVEN
GEN UE G
ERAA ENER
L BA AL BA
STIN STIN
LAAN
MOLEN
WIND
CIMETIERE
KERKHOF
ON
AV.
C
AAN
NTALDL
OS LAAN
AUME ABELO
AVENUE GUILL
L
TA
G
ERG
LINDENB
RUE SO
AVENUE J. G. VAN
GOOLEN LAAN
AT
T
UE
IQ
D'A
TT
E
RU
ED
AL
AA
N
M
D
RO
AN
E
ED
M
RO
D
AN
UE
N
AV
E
O
RN
E
IC
PR
CA
U
AV
.D
KARRESTRAAT
E
RETT
DE LA
CHAR
RUE
T LAAN
ER
KA
EC
PE
.S
ED
AAN
ONTL
AUM
GRIB
LOU
IS
T
ON
UM
IS G
RIBA
DAPPERENLAAN
PRINCE BAUDOUIN
WIJKSCHOOL PRINS BOUDEWIJN
GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK
EN WOORD
UE
AVE
N
CONST
ANT MO
T.
LN
E
RU
N
AA
BER
N
LAUDY LAAN
AVENUE JEAN
RE
TA
U
CE
N
U
ED
NU
AV
E
EL
DES VAILLANTS
UE
AVEN
AV. CHARLES
DE THIENNES LAAN
RAAT
VI
LL
LEVELD
RUE SOL
S FLORALIES
E
E D
RU
VERVLOESEMST
UE
.
STRAAT
AT
Q
TR
RA
BR
O
NS
SOLLEVELD
ST
EM
DE
HE
ES
LO
EIN
EG
RV
H PL
EW
LDERS
VAN MUY
AV. ECH.
LD SL.
MUYLDER
SCH. VAN
JO-C
YL
VE
DE BROQUEVILLELAAN
AAN
DALL
AT
HE
CLOS BEL
HORIZON
SCHOONZICHTGAARDE
ESEM
ER
PAUL
ANS
L HYM
U
AV. PA
RUE VERV LO
EV
STATION
TOMBERG
TOM
GOUD
STRA
AN
LA
MSTRAAT
ESE
VLO
G
LIE
VER
ER
AV. DES
ILES D'O
R
GOUDEN
EILANDEN
LAAN
EM
AA
T
UL
ES
TR
STEEN WEG
VLO
RS
EEK
ER
DE
M
LIE
EL
DEB
EV
RU
EB
RT
UL
M
.D
BE
RT
FR
IL
BE
TR.
G
IL
G
E
OR
TIN
UE
MB
N
TO
E
AV
S
DE NS G
E
IN ISO
EM MA NW
CHEUX UIZE
H
D
EE
TW
RU
VAL D'
MAR
NWEG
AA
T
LAAN
G.J.
HUIZE
E
TR
R.
SST
RIE
AT
G
STRA
EIN
UIS
ER
ER
ERSH
NN
S
ONEN
L MO SSTR.
EN
KARE
RUE L MOON
KARE
RU
SOLLEVELDS
RUE SOLLEVELD
ROO
EENWEG
CAY
BO
ING
CH
ROODEBEEK
DE
E
SSE
AU
ROODEBEEKST
SD
RIE
ED
RU
.
IEPL
CLOS
ALBERT
MARINUS
GAARDE
RUE
AT
TSST
T
TYTGA
RUE
TWEE
AT
RA
RA
AV. DU
(ET.)
N
LAA
NS
NIE
E LA
UE D AN
AVEN ERIKLA
BOLD
MIL
E-FA
DE ROODEBEEK
T
AA
TR
SS
IE
DR
S
IE
DR RU
E
E
RU WE DE
RK
ZA L'A
AM CT
HE IVIT
ID E
ST
R.
ST
EDGARD
IENS
NET
ON
AN
MAISO
ST
HO
CQ
AV.
ENAP
NM
LA
S DEUX
EM
O
J.
D
RUE
JEA
E
HIR
IN DE
BL
N
ON
INS
AN
ST
T
KS
OR
CHEM
RE
MB
E LA
EK
ULLAAN
O
UY
ED
EG
NW
IZE
KO
AT
TO
ED
ED
VICTOR GILSO
.C
AV
U
EN
AV
HU
RA
AL
FATRU
STATION
GRIBAUMONT
AN
ISE OU AS
E L N PL
LÉ
AL N DE
VA EEF
DR
EE
TW
ST
DES
M
AN
S
ON
AIS
CQ
N
RO
IGE
LOTT
OD
HO
TO
4 SEIZOENENHOF
NO
UEVIL
A.J. SLEGERSLA
LA
EN
M
O
CQ
T
RAA
GO
T
AVENUE JEAN MONNE
PP
UX
CR
RUE
HA
SC
DE
E
TER KAMERENSTRAAT
RN
AN
CAMBRE
DE LA
LOMMERLAAN
EN
S
N
ICO
AVENUE DES OMBRAGES
LE
R
J.
E
AT
T
AA
ST
TO
CR
CR
E
HE
OC
S
RU
RA
AR
EL
ED
AN
ILA
HE
GE
I
L.
N
UL
A.J. SLEGERS
CQ
LAA
SO
STATION
JOSEPHINECHARLOTTE
DE E MO
KE S CE NTA
R
RS
G
EL ISIER NE
AR
EN S
BE
RG
ST
RAAT
RU
CHSEE
PLACE
VERHEYLE WEGHEN
PLEIN
O
BU
OM
AVENUE
G
CLOS DES
4 SAISONS
RS
ERKE
LLE
PLACE DE
LA SAINTEFAMILLE
LIG
WE
N
E
PARC
GEORGES HENRI
PARK
RU
BROQ
DE
CLOS
VICTOR GILSOUL
GAARDE
EN
G
RU
DE MEESTER
T
ON
LE
AV.
AAT
STR
UG
LBR
AA
OPH
GIL
TE
O
IJNW
INGL.
RIDDER KON
IS
LEV
NTPO
DU
E
NU
KS
R
EO
GE
AV. RAYMOND
RUE
E
ABB
RUE EPEE
L'
DE
AN
GLA
E
AV
TS
HEI
NR
HE
ES
ST
CHEVALIER
T
RAA
ST
ICT
OR
PR
CA
SST
AN
EV
BL
MEILAAN
G
OR
SCHR
VE D
E DO
ND
STIA
AN
ENLA
BEUK
HAAG
REEF
E
ARMILL
LA CH
UE DE
AVEN
CHRI
E
ED
NU
E
AV
F
LÉ
AL
PARC DE ROODEBEEK
ROODEBEEKPARK
O
YR
E
NU
AV. DU ROI
TBO
OU
TH
NU
NW
PH
R.
NIN
T
AA
TR
DS
IN
ZE
CE
EE
DR
VY
. LÉ
.G
LM
AU
EP
UE
DE MAI
TE
DU
E
AM
W
KRO
DE
S
NR
OX
ES
RU
AA
T
ALLÉE
CR
LIN
ISIER
H
EE
E
AV
MENU
C
PA
EB
W
SQUARE
DE MEUDON
MEUDONPLEIN
N
OD
E
UT
AV
E
RU
THO
LIN
RUE DU
GL
L'E
DE
S
AA
RIL
N
AA
QU
E
NU
IER
EN
SH
GE
OR
GE
I
R
HEN
E
IN
N
VE
E
RIS
AT
STRA
ANS
ERM
TIMM
DE
AN
SLA
RUE
CE
RO
AVENUE
E
E
AV
FR
RIN
ERFP
E
ILL
U
EA
RS AN
VE NLA
MA
IS
AT
STER STRA
PRIE EPEE
L'
DE
Q
RO
PLEIN
AE
AN
J. B.
RUE
BO
ENLA
ND
KELI
PRE
RAAT
S
DU
AV. TER
WA
RE
DALECHAMP
DU
EN
OGST
DE
N
L
RT
CK
SP
D
ES
TR
.
AV
AA
HEYDENBERGLA
EMB
AV. DE SEPT
L.
SEPTEMBER
ROBERT
OUT
AV. D'A
USL.
AUGUST
RUE
R
ITIE
HER
ND
HERT
UE
DU
HIN
UP
E
DA
RD
DU
AA
S
G
IJN
LF
AVENUE
AAN
MAARTL
CE
PRIN
KELI
UC
E
AV
AVE
N
Métairie
Van Meyel
EL
V
UE
EB
ED
NU
UD
S
CAST
PRE
T
RLAAN
IN
RU
E
DE DE
D
CE
MB ECE
ER MB
STR RE
.
E
E
AV
TLA
SLO
OKTOBE
MEILAAN
G
MARS
UE
ED
O
CL
UE DE
DU
NN
RUE D'O
CTOBRE
RT
AE
CK
EE
SP
D
ROODEB
AR
AR
U
DO
AN
EEK
OU
D
ED
T
EMEN
URO
R
LIE
BE N
U AA
. D ML
AV RA
DALECHAMP
AVEN
UE
AVEN
N-
DE
ETTERBEEK
RU
GE
DE
ED
RAAT
GE
OR
SARLOTTE
PHINE-CH
ECHT
SQUARE JOSE
MBR
T -LA AAN
SQUARE
SIN
EL
JOSEPHINELUW
WO
CHARLOTTE
CH
ETRI AN
NRI DI
LA
AV. HE DIETRICH
I
HENR
E
SS
HE T
UC RAA
A D ST
E L NE
E D GIN
RU RTO
HE
WoluInfo_NL_juin2016.indd 26
BER
LAM
INT-
E-SA
LUW
WO
DE
AV.
ACADÉMIE DE MUSIQUE, DES ARTS,
DE LA PAROLE ET DE LA DANSE
Avenue des Deux Tilleuls, 2A
UE
N
AVE
E
DENBER
AVENUE HEY
N
AT
SLO
TEL
CAS
N
LAA
RA
N
AVE
ST
LIN
EE
EULS TWAAN
L
RT
AA
NL
ART
AN
FO
DU
IO
MA
AF
TILL
BR
AAN
ER
N
AVE
N
UE
OR
RS
SLA
AN
UD
EUX
HO
U
ED
U
KL
ST
AF
AISSERV
CHAUSSE
JULILAAN
JUILLET
Y
CO
UE DU
A
TLA
LOC
RT
I
ENR
T-H
R.
SAIN RIKST
RUE
END
T-H
SIN
N
AVE
ES D
D
AFFO
PARVIS SAINT-HENRI
SINT-HENDRIKSVOORPLEIN
HIT
G
ALB
AV.
M.L.
AVEN
D
UE
ES
R BR
ALB
ETH
RI
EN
S H
RGE
AVE
SAB
- ELI
A. &
PLACE
J.B. DEGROOFF
PLEIN
GEO
E
NU
AVEN
E
NIE
ERT
A
DW
AT
ERT
BATO
N
SA
- ELI
N
A
H LA
AN
ENLA
N
LAA
RUE
JANUARILAAN
NU
T ST
KINE
YNLA
ND
S
RGE
GEO
N
AVE
RT
LBE
RAN
K B
STRA
UE
N
AVE
I
ENR
SH
RGE
EO
I G
R
HEN
BET
RU
Institut
des sourds
et muets
ERT
LOC
OUT
LINTH
Heilige-Familieplein, 1
N
E
AV
KELI
NS
G
S RO
E
D
AV.
TO
- JO
RIE
MA
N
ALB
PRE
T
OU
DA
IS
KRU
UE
IT
WH
ND
TH
IN
EL
AN
LA
GEN
ATIO
T.)
E
NU
AV.
EG
E
MA
R
MA
YN
BRA
ED
RU
ALB
RT
NA
JON
RT
LBE
EA
NU
AVE
(E
-J
RIE
LA
DE
RU
L.
ISLA
RU
RK
IDE
ZU
D
SU
DU
EE
O
SE
RIN
N
AVE
BD
NN
JO
ERT
S
RE
ERFP
UE
LA
ART
A
SEL
IX
O
CR
K
NBO
S TEE
SIRIUSDE
GAAR
-
ER
AVEN
SQUARE
MARIE JOSE
PLEIN
AN
JO
IE -
AN
RUE
AT
RA
ST
R
VE
LAA
AN
SE
GO
R
E
N
US
S SIRI
CLO
GIT
TT
HU
SC AN
LA
I
UE DE MA
AVENUE DE
N
AA
SEL
JO
ERT
AVENUE ROB
MA
ITIE
DEN
LIN
RIE
MA
N
DE
HER
KE
PRE
LAM
UE
EN
AV
TE
RU
CY
N
UE
ST
TE
VE
.
NL
GE
SA
DU
TEENW
AVENUE DE JANVIER
ULA
LAM
LA
AV.
AN
ULA
ARE
T
U
BEA
DE
SEL
EA
MB
LAM
EBEEKS
JULILAAN
JUILLET
KER
ELA
IGU
UE
U
BEA
O
RG
RAL
NE
GE
UE
N
AVE
RS
BEA
TIG
LAR
ROOD
PLACE
DE MAI
MEIPLEIN
MEILAAN
AN
LAR
L
RAA
NE
GE
VR
D'A
AV
AVENUE
ISIE
RE
N
AVE
SQUARE
VERGOTE
VERGOTEPLEIN
E
U
EN
DE MAI
S C
ER
ES
HO
T
AN
LA
IL
DE
RG
CE
PRIN
ER
RB
HE
E
NU
AV.
UE
DO
RIO
UE
H
AP
AVENUE
EO
DU
R
VE
O
E
AV
AT
RA
G
HO
UE
SCHAARBEEK
VAN MEYEL
T
N
AA
RL
VE
E
HE
UE
E
VE
O
ER
RB
HE
EBEEK
O
HO
RT
B
ER
R
VE
HO
AVE
N
RU
AVEN
AN
ROOD
Avenue du Centaure, 6A
R
IE
N
VR
FE AA
E RIL
.D A
AV BRU
FE
N
A
RL
DE
N
LIN
EE
TW
E
AS LN.
EG S
.P SU
AV GA
IRE
TA
PE
.O
AV
AVEN
SSEE
E
RB
SQUARE LEVIE
LEVIEPLEIN
ES UX
. D EA
AV EM
G
S
DE
E
AV
CHAU
O
E
AV
O
ANNEXE
« LES CONSTELLATIONS »
RIL
UE
AV
E
CO
E
RT
BE
RE
ER
ST
NS
I
AT
LL
TE
NS
NU
SCHAERBEEK
E
C
D LO
DRU D S
AK RA
EH GO
O N
F
CLOS CASSIOPEE
AV
AARDE
.C CASSIOPEAG
AS
SIO
PE
E
Chaussée de Roodebeek, 268
G.
RN
O
O
NH
EE
N
DE
AN
LA
EE
N
OR
LIC
LA L.
DE RN
AV. HOO
N
AN
LA
EN
D
EL
NE
ETAG
DE BR
IN
AN
E
SJ
O
GR
A
LA
OK
AV. DU CAPRICORNE ENB
E
ST
CLOS DE LA
BALANCE
WEEGSCHAALBINNENHOF
N
O
LÉ
ADES
A
NT
CE
E
DE RN
OS O
CL LIC
LA
ET
AG
IRY
H
LT
AR
EM
NU
E
AV
BR
EM
UE
.
PLEJAD
CH
U
BR
40
E
CL. DE LA
CARENE
CARINAGAARDE
SL
U
UR
MARCEL THIRYLAAN
LE
EDEL
LE
EDEL
GULL
N
ENLAA
GULL
RUE
GE IK
LIE - LU
SL
LE SSE
U
BR
PLEI
DES
UE
N
AVE
CORA
ME
NX OF
LY NH
DU NE
S
O BIN
CL NX
LY
EN
AV
PRINCESSE PAOLA
EVERE
AFRIT
IE 19
SORT
L
XE
E
UT EG
RO LW
TO NE
AU TOS
U
A
P
GE
EVERE
40
AVEN
UE AR
UT
Heilige Familieplein, 1
E
IANE
NA
Rue Abbé Jean Heymans, 29 (quartier Ste-Famille)
NNIER
ES B
AN
IER
EN
ST
R
OL
ST
RA
PARC SCHUMAN
UP
LA CHARMILLE
EA
ZAVENTEM
AV
.H
.V.
W
OLV
EN
AV
E
NU
EO
N
JE
ER
SL
IES
ST
EE
NB
SP
ER
NU
UE
T
IANE
AA
N
AV
.O
SC
AV
E
EH
OF
IQ
BR
ES
AVEN
UE AR
AV
E
AV
D
NU
AV
E
LA
BR
E
AR
AR
PE
NT
S
TIE
SP
HO
EN
BE
AR
CE
LT
IELA
N
RUE
AN
AA
N
O
F
LUSE
SA
TR
AA
T
RG
TE
N
P
UY
BE
RG
C
DE
T
E
CLOS HOF
TEN BERG
WO
SL
RC
MA
E
NU
AV
E
R. MA
LN.
EG
KIMW
ETE
LA CR
IN DE
V
TIN
AR
M
GAARDE
S PROMETHEE
US
PROMETHE
N
SLA
AN
AA
OYL
SBO
AN
ELA
NN
VIE
DE
EL
RC
MA
SEM
VIE
N
DE
EL
J.
UE
S
IN
AV
DE . DU
NN B
EN OIS
BO DE
SL SA
.
P
JAN
R.
ST
E
IL
PA
N
M
CA
NE
R
KE
F.
D
EB
EC
KE
L
ST
OC
N
DE
AA
EE
RTES
RY
EL
ET
DU
GR
BL
EU
OO
TV
ITE
NB
UILLE G
E
REFE
ELD
AVENUE
RU
E
A. C A. C
RA RAB
BB
EST. BE
GROOTV
IN
.P.)
.S
(W
RUE DE
« LE 75 »
SM
RAAT
KO
KEL
KON
JA
S DEPO
L
KE
N
E
RU
KEL
KON
VOETWEG
KONKEL
.S.P.)
ERS (W
RUE
UIS
FAB
AT
NTO
PONT NNIER
ONIER
STR.
RUE
SLAG
DU PO
IN ST
RA
O
RUE
JASM
AV. DU
CHEV
UIS
D
LA
CH
AU
E LO
EL FONTEYNE
GAARDE
CLOS MARC
LIE
AV. O
RU
DE
L R
CE AA
AR G
M NE
S
O EY
CL NT
FO
DE
WEGGEVOERDENSTR.
MONT
. DES
LAPIN
KONIJ
S
NENB
ERG
LUWESTA
TIONST
EM
LO
DL
SS
EN
VA
ND
AV
EN
CH
VE EM
LL IN
EM DU
OL
EN
WEDAL
WOLU
E
WO
LUW
LA
VAR
D
BO
ULE
HO
VE
N-
DE
MONT
SAINT- LAMBERT
SINTLAMBERTUSBERG
RUE
RUE
RO
LD
EB
G
G
TVE
.L
AV
RUE VANDENHOVEN
CHEM
RTIN
V
DUIND
OORN
GALER - GALLERIJ
IE
ARGO DES
USIER
S
APELG
VELDK
AMPS
AUX CH
ELLE
AA
N
RL
F.
D
EB
J.
r
shopwoluwe
ping
cent
e
MBER
ST.-LA
RUE SAINT-LAMBERT
ALLÉ
AVENUE DE LA PALEST
RE
PA
LA
ES
TR
A
R
UE
NA
DE
DA
RA
ON
AARD
E
LE MIS
NN ER
EK AB
E M LE
AR
EL
.
RIE L
AV. MA
A
CHAP
T
ES
E
LL
DE
KE
AK
KL
E
RU
CLOS
RA
AV
AT
GO . DU
UD GO
EN BE
BE LE
KE T D
RL 'O
.
R
LL
DE
KE
AK
KL
AA
T
TR
RS
VE
OE
E
RIV
LA
DE
E
DU
O
E
RIV
LA
DE
E
RU
N
LE
MO
LLE
VE
DU
IN
EM
CH
RU
MO
LEN
WE
G
E
ER
EV
LEN
MO
LLE
VE
L
DA
WE
LU
E
UW
OL
AW
VE
LLE
BD
.D
EL
M
T-LA
SIN
RU
ST
WE
G
RA
AT
AT
RA
ST
LD
VE
ER
NE
D
EL
RV
EE
EN
RU
WO
OB
E
RUE L. B
AT
TRA
USS
BER
RT
MBE
SAIN
T-LA
RUE
TUS STRAAT
LE
KERKEDEL
E S.
GOLD ET J.
BERG
VA
N
UWE
WOL
RUE AU
BOIS
BOSS
TRAA
T (W.S.
KELLESTRAAT
P. - S.P
.W.)
PETI
TE R
UE
RU
E KE
LLE
RUE
PLA
PARC DES SOURCES
TER BRONNENPARK
INE
DES
TI
LIN
DEN LLEULS
PLE
INST
RAA
T
EM
N
AA
RVLOES
L
AL
RUE VE
EA
ID
RSTRAA
T
L
EA
'ID
EL
ED
NU
E
AV
DONKE
AN
LA
W.S.P. )
MBRE
AN
AL
EA
ID
DE BLE
AV. DE LA FLEUR AN
EMLA
KORENBLO
RUE SO
LA
L
EA
'ID
EL
EURS (
S SEIGN
VAL DE
OO
DE
GR
EG
R
AA
ENW
EG
C
STE
OC
CHEE. DE ST
N
A
LA
PP
RA
LSE
R
'O
DUN D
OS O
CL OUT
EM
B
LO F
RB HO
TE EN
BOINN
B
E
KKE
KEL
EL
CK
TO
ES
.D
E
HE
DR
AN
STO
GAAR
TRAAT
N DE WO
AV
PE . D
RS E L
PE A
CT PE
IE RSP
FL E
AA CT
N IVE
PE
P
RA
MEDIATINE
VERVLOESEM
LA STATIO
AV.
PLACE
DE LA
FLEUR DE BLE
KORENBLOEMPLEIN
WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE
Rue Joseph Aernaut, 9 et 11
WEG
EEN
SE ST
KKEL
STO
E
AA
T
F
FABRYS
AVENUE DE
WEZEMBEEK
WEZEMBEEKLAAN
ED
PARC
MALOU
PARC
TE
SI
DU
NT
STADIONLAAN
DE
R
PL.
HA
DSC
LAN
ALBERT DUMONTL.
TA
DE
UE EM
EN IN
AV AA
KR
IE
PARC MALOU
ROBERT MAISTRIAU
AV. ALBERT DUMO
US
DR
STR
TIEND
SCHU ENURDR
EE
DE
ED
CHATEAU
MALOU
KASTEEL
ALLEE PIERRE LEVIE
PIERRE LEVIEDOORGANG
OT
RUE DE
TENNIS
AN
VO
UE
R.
RT
AE
CK
ER
MA
S
ST
DREV
AUXE GRAN
DIM GE
ES
ES
RG
EO
EG
NU
E
AV
SSE
LAGA
EN
AT
O
IER
RA
DRÉ
S AN
AN
ST
CLO
ES B
UT
CL
T
AA
ERRE
UWE
NNIER
NA
E
AARD
R
ST
ER
Base-ball
G
S
RYN
CLO VAN
JEAN
AT
T
AA
.A
STRUYKBEKENWEG
RA
TR
RUE DESBA
EJ
N
LAA
GE
N
ST
RU
KE
BE
T
AT
S
GE
OR
RA
N
SPIRAAL LAAN
AN
TLA
YK
PLACE
SAINT-LAMBERT
SINT-LAMBERTUSPLEIN
OO
AV
E
NU
TS
O
ST.-LAMBERTUSKERKSTR.
OL
ST
LAA
SPIRALE
RU
DY
ER
LA
ST
P
VO
MA
CK
J.F. DEBECKER
RU
E
BE
ER
KA
RC
E
MA
NT
DU
EV
RUE DE L'EGLISE
ST.-LAMBERT
DE
RU
ON E N
ZE OTR
LIE E
VE DA
VR ME
OU
W
IN
EM
RU
J.F
.
CH
KLEUR
EN
PRACHT LAAN
AV. DE
TO
LES CO UTES
ULEURS
PLACE DU
SACRE-COEUR
HEILIG-HARTPLEIN
UE
DU
MO
AVEN
MOLEN BE
RG
L
DE
UE N
EN AA
AV PELL
KA
AV
EN
AV
E
L'E NUE
XC
UR DE
SIO
N
UN
NU
ERT
EM
IN
AA
KR N
A
LA
O
E
AV
LA SEMOY
ALB
AN
ERG
LINDENB
WIND
LE
EL
AP
H
AC
JEAN
DU BOIS
AVENUE DE
NT
CRAINHEM
M
AVENUE
SEMOYLAAN
MO
LIM
ITE
STATION
KRAAINEM
Y
DU
E LA
P
AN
MO
SE
ERT
EL
ID
AAN
PLA
FLORALIENSTR.
AV. CHARLES
DE THIENNES LAAN
ERNIER REPOS
ALB
NNU
LA
A
UE
ED
EA
EL
AVE
N
STA
UIT
LIES
L'I
AL
DERVELDEL
EMILE VAN
DERVELDE
N
GROENENBERG
E
ED
N
ELAA
RVELD
NDE
E VA
EMIL
DE
AA
LE VAN
AVENUE EMI
EMA
EA
AV. DE LA LESSE
RVE
L
LL
STATION
VANDERVELDE
D
L
E
DE
PE
ELA
VA
N
KA
UE
AN
CLOS BEL
HORIZON
SCHOONZICHTGAARDE
E
LD
RU
D
SS
MIL
VE
N
IO
PT AN
M A
O TL
SS AR
L'A LVA
DE ME
UE - HE
N
E
AV ARIA
M
LAAN
Heilige-Familieplein, 1
N
LESS
P
PS
ATES
CASERNE
DES POMPIERS
BRANDWEER
P
AV
E
STATION
ALMA
LESSELAAN
FOLIANT
GAARDE
E
AV. DE LA
CLAIREAU
AV
.E
AM
UE
LE
CLOS
CAMP
ANILE
PLE
UX PL. DU CA
MPAN IN
CH
ILE
EA
OCR
AVE
N
A
AV
CL . DE
KL US LA
MA UIZ E
RIA E
LA
AN
DEDA
LE
CAMP DU
ANILE
CAMP
ANILE
DOOL
GANG
V
EL
RU
KA E DU
ST
EE CHA
L K TE
IEF AU
FE
LTS KIEF
TR FELT
.
AV
KA . DES
NT
EL CREN
EN
L. AUX
LL
AN
Avenue
Paul Hymans 116 • Paul Hymanslaan, 116
NS LA
HYMA
PAUL
ANS
L HYM
AK
E
RISPA
ENAD
-HEN
PROM
S PAUL
COUR ENRISPAAK
-H
PAUL
PE
CQUE
VE
DROOML.
EN LAAN
PLACE
NELSON
MANDELA
HA
LA VE
RE
N EILAND
PLACE DU
TEMPS LIBRE
VRIJTIJDSPLEIN
EC
RUE DE
RTIN
U
ANNEXE PAUL HYMANS
WIJKSCHOOL PAUL HYMANS
P
STATION
ROODEBEEK
V. PAU
RAAT
O ST
SC
NU
IN MA
.D
AV
P
.S
AV
AV
E
JARD
NU
L
IRU
STEEN WEG
AN
AN
UCL
ERLAAN
HIPP
P
IERLA
.D
AV
EEK
LA
MOUN
E
AV
AN
N
LA
LN
INE
PLACE DU
CARNOY
CARNOYPL.
ENAU
LE VALLO
EL
NUEL
SQUARE
JOSEPH HANSE
L
BR
.
DEB
P
ROO
KA
J.
ROODEBEEK
EL
EMAN
K. AD
EIN DA
EL
LD
BR
VE
J.
P
P
AV.
K
PS
N
UE
P
PASSAGE
DU SOLEIL
COUCHANT
AVONDZONPASSAGE
AM
AVENUE HIPPOCRATE
N
R MUS
CH
P
Cliniques
universitaires
Saint-Luc
F TE
UX
RATE
RATESL
AA
VE HO
EA
PPOC
HIPPOC
DRE
LL
P
UE HI
N
EMO
VELL
DU
IN
EM
CH
eld
erv
PE
Parc
Ne
HA
AVEN
R.
MOULIN
A VENT
WINDMOLEN
CLO
HOF TER
MUSSCHEN
N
SCHE
D
EL
RV
EE
N
E
RU
R
L'A UE
K T D
AT ON HE E
HE IN NE
N KLIJ E R
EU K O
YA
M
ST
L
R.
AV
.C
AA
KE
AVE
N
AT
E
HET KL
AV
E
CLOS DE LA
TRAMONTANE
GAARDE
D
N
O
UIL
Q AN
L'A LA
E N
. D ILO
AV QU
A
RE
OD
HE
ET
RU
CR
EC
MIS
T
TRA
YP
U
EC
PRINSES PAOLA
PO
NU
E
AV
E
TH
ER
HIP
ENS
EO
DO
RE
DU
DE
MIS
CU
YP
S
D
BE ES
RK BO
EN U
HO LEA
F UX
L
ER
ST
O
AT
E
AM
CYCL
DES AN
UE
LA
AVEN AMEN )
CYCL INEM
AA
( KR
CL
F
DES
O
N
UE
NH
RALL
AA
RE
AA
AW
OL
N
LIE
KRAAINEM
HIP
CR
HIR
YL
EL
PU
KENL
E
PO
LT
RS
UW
E
LIE
PO
AAN
CE
SCHENDREEF
HOF TER MUS
AR
.D
MILL
CHAR
AV
E
NU
EM
BD
N
LAA
UP
LEN
PE
LDSTRA
AT
S
VELLEMOLENWEG
NU
DE
NEERVE
NET
ON
S
STAART
MOLENSL.
NM
AV
E
O
EOLIENNES
JEA
CL
RA
AT
T
RU
ST
ER
DO
Avenue de la Charmille, 2
L'EC
ENBE
KLEIN
AT
H
RA
WA
N
O
HE
DE
SS
LA
LU
AN
AA
AG
RE
HIR
YL
SL
RG
AN
EM
ER
RG
FT
DIX
JE
BE
DL
A
NU
RU
E
AR D'A
AG
R
ON AGO
STR N
.
CA
ED
NU
ES
N
S
O
CL ER
YP
CU
E E
. D RD
TH AA
G
MONNE
CALABRE
E
AV
ED
TE
ND
E
LA
AR
Clos des Bouleaux, 15
MARCEL THIRYLAAN
E DE
SC
G
AN
AK
K
AR
IAN
ELA
AN
LA
IN
EN
BE
R
RG
KL
E
BE
WE
DA
L
EN
NT
AIN
N
FT
GBEU
.
AA
RG
EL
BE
HO
SL
H.V
. W AVE
OLV NU
EN E
SL
AA
FO
N
LA
TE
RI
OF
EN
EH
EH
NU
L.
AV
E
IJE
N
AN
NU
LLA
AV
E
TO
ER
GE
Rue Vervloesem, 36
WoluInfo_NL_juin2016.indd 27
KELL
E K
OR
TE K
ELL
EST
R.
Avenue J.-F. Debecker, 10
16/06/16 09:42
➜ 28
DE SCHOLEN IN SLW
WOLU INFO / JUNI 2016
L’enseignement officiel et libre
ENSEIGNEMENT
OFFICIEL ORGANISÉ
PAR LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES
ATHÉNÉE ROYAL DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Ecole secondaire
Préfet des études : Massimo CARUSO
rue de l’Athénée royal, 75-77
02.776.82.60 - Fax : 02.776.82.90
[email protected]
www.arwsl.be
Ecole fondamentale
Directrice: Joëlle RENWARD
02.776.82.68 - Fax : 02.776.82.94
[email protected]
ENSEIGNEMENT LIBRE
CONFESSIONNEL
ECOLE CHAPELLE-AUX-CHAMPS
Ecole fondamentale
Directrice : Isabelle VAN DUÜREN
Jardin Martin V, 85
02.770.64.24 - Fax : 02.762.16.25
[email protected]
www.chapelleauxchamps.be
WoluInfo_NL_juin2016.indd 28
CENTRE SCOLAIRE DU SACRÉ- COEUR DE LINDTHOUT
Ecole fondamentale
de la classe d’accueil à la 3e maternelle
Directrice : Sophie COUTELLIER
avenue Albert-Elisabeth, 1
02.736.51.49 - Fax : 02.736.40.79
[email protected]
1e à la 6e primaire
Directrice : Marie-Eve DODEMONT
avenue des Deux Tilleuls, 8
02.736.51.49 - Fax : 02.736.40.79
[email protected]
Ecole secondaire
Directeur : Christophe RAQUET
avenue Henri Dietrich, 20
02.736.00.94 - Fax : 02.732.00.47
[email protected]
www.lindthout.be
ECOLE DU BONHEUR
Section maternelle
Directrice : Fabienne BOUHON
rue Vergote, 38
02.733.60.42 - Fax : 02.733.27.62
[email protected]
Section primaire
Directrice : Diane MORANDINI
rue Vergote, 40A
02.733.60.42 - Fax : 02.733.27.62
[email protected]
16/06/16 09:42
➜ 29
DE SCHOLEN IN SLW
WOLU INFO / JUNI 2016
INSTITUT DES DAMES DE MARIE
Ecole secondaire
Directrice : Isabelle WARICHET
rue Vergote, 40
02.743.27.90 - Fax : 02.732.69.30
[email protected]
INSTITUT DE LA PROVIDENCE
Ecole fondamentale
Directeur : Thomas VAN PORTAL
rue des Déportés, 40
02.771.06.82 - Fax : 02.762.54.64
0477/99.42.85
[email protected]
www.providencewoluwe.com
Ecole secondaire
Directeur : Michel FLANDROIS
rue des Déportés, 42
chaussée de Stockel, 28
02.770.09.46 - Fax : 02.771.82.51
[email protected]
www.providence1200.be
INSTITUT DE L’ANGÉLUS
Ecole fondamentale
Directeur : Philippe PRIËELS
chaussée de Roodebeek, 586
02.771.91.29 - Fax : 02.770.68.44
[email protected]
ECOLE SAINT-HENRI
Ecole fondamentale
Directeur : Philippe LAMBERT
avenue des Cerisiers, 239
02.770.14.40
[email protected]
www.sainthenri.net
ECOLE SAINTE-JEANNE DE CHANTAL
Ecole fondamentale
Directeur : Guy EVENEPOEL
avenue Marcel Thiry, 31
02.771.53.05 - Fax : 02.779.81.26
[email protected]
www.esjdc.be
COLLÈGE DON BOSCO
Ecole fondamentale
Directrice : Manuela SANCHEZ
chaussée de Stockel, 270
02.775.84.69 - Fax : 02.772.49.42
[email protected]
Ecole secondaire
Directeur : Benoît GOFFIN
chaussée de Stockel, 270
02.771.98.48 - Fax : 02.771.18.23
[email protected]
WoluInfo_NL_juin2016.indd 29
ENSEIGNEMENT LIBRE NON
CONFESSIONNEL
ECOLE SINGELIJN
Ecole fondamentale
Directeur : Dominique PAQUOT
avenue Chapelle-aux-Champs, 67
02.770.06.22 - Fax : 02.770.03.48
[email protected]
www.ecolesingelijn.be
ECOLE INTÉGRÉE
Sections maternelle et primaire
Enseignement fondamental (type 7)
Pour enfants atteints de déficience auditive.
Directrice : Stéphanie DESCHEEMAEKER
rue de la Rive, 99
02.771.75.11 - Fax : 02.318.14.74
[email protected]
ecoleintegree.be
Section secondaire
Enseignement secondaire (type 7)
Pour enfants et adolescents atteints de déficience auditive.
Directeur : Gil-Olivier DUMONT
rue de la Rive, 99
02.771.75.11 - Fax : 02.318.14.74
directionsecondaire
@ecoleintegree.be
www.ecoleintegree.be
ECOLE INTÉGRÉE
IMPLANTATION IRAHM
Enseignement secondaire (type 4)
Pour enfants et adolescents atteints d’infirmité
motrice cérébrale, myopathie, spina-bifida ou de
troubles moteurs avec ou sans handicaps associés.
Directeur : Gil-Olivier DUMONT
avenue Albert Dumont, 40
02.771.75.11 - Fax : 02.318.14.74
[email protected]
C.E.T.D. - ECOLE
Crèche neurologique intégrée
Enseignement mixte de type 4 maternel, primaire :
l’école accueille des élèves atteints de troubles moteurs
avec ou sans troubles associés, de myopathie, d’infirmité
motrice cérébrale, spina-bifida.
Directrice : Martine DEMUYLDER
avenue Albert Dumont, 40
02.762.08.18 - 02.761.06.28
Fax : 02.779.09.42
[email protected]
16/06/16 09:42
➜ 30
DE SCHOLEN IN SLW
WOLU INFO / JUNI 2016
Basisscholen, officiële secundaire
en vrije scholen
GEMEENSCHAPSBASISONDERWIJS
FLORALIA
Basisonderwijs
Directie : Evelien VILAIN
Floraliënstraat, 29
02.771.59.71 - Fax : 02.772.90.31
[email protected]
www.bsfloralia.be
Kleuterafdeling
Wijkschool
Directie : Evelien VILAIN
Th. Decuyperstraat, 144
02.770.49.09
[email protected]
VRIJE SCHOLEN
BASISONDERWIJS
BUITENGEWOON ONDERWIJS
KONINKLIJK INSTITUUT WOLUWE
Basisonderwijs (Type 7)
Voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met
spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en kinderen met
autismespectrumstoornissen.
Directie : Annigje CLAES
Georges Henrilaan, 278
02.739.43.02 - Fax : 02.733.78.36
[email protected]
www.Ri4.be
Secundair onderwijs
Gespecialiseerde opleidingen voor slechtzienden of blinden,
voor jongeren met autisme (normaal begaafden en niet normaal
begaafden).
Directie : Marc BRANS
Georges Henrilaan, 278
02.735.40.85 - Fax : 02.733.60.32
[email protected]
ANGELUSINSTITUUT
Directeur : David VAN MOL
Roodebeeksesteenweg, 586
02.770.28.40 - Fax : 02.771.38.50
[email protected]
VOORZIENIGHEID
Directie : Sigrid MAHY
Fabrystraat, 40
02.772.60.97 (+ fax)
[email protected]
WoluInfo_NL_juin2016.indd 30
16/06/16 09:42
ACTUALITEIT
➜ 31
WOLU INFO / JUNI 2016
Je Cours Pour Ma Forme
nieuwe sessies
In conditie blijven door aan
Nordic walking te doen
Velen zijn reeds vertrouwd met het concept « Je Cours Pour Ma Forme »
(Ik loop voor een betere conditie), een conditietrainingsprogramma rond hardlopen dat sinds 2008 regelmatig wordt aangeboden in
Sint-Lambrechts-Woluwe.
De cycli Nordic walking werden voor het eerst in onze gemeente aangeboden tijdens de zomer van 2012, op initiatief van schepen van sport Eric
Bott.
H
et programma bestaat uit verschillende modules van verschillende niveaus met begeleiding door gespecialiseerde instructeurs, werd evolutief -volgens stijgende moeilijkheidsgraad
-opgebouwd en is toegankelijk voor iedereen, zelfs voor absolute
beginners.
De aftrap van het nieuwe seizoen wordt gegeven op maandag 12
september en deze herfstsessie loopt over 12 weken. Er zullen nog
twee andere sessies volgen, die respectievelijk op 9 januari 2017
en op 27 maart 2017 van starten zullen gaan. De samenkomst
vindt plaats om 18u30, op de atletiekpiste van het Fallonstadion
(Struykbekenweg 2). Omwille van de goede organisatie wordt er
gevraagd om vooraf in te schrijven.
JCPMF sessies
• Maandag: niveau 1 (doelstelling 5 km)
• Dinsdag: niveau 2 (doelstelling 10 km)
• Donderdag: niveau 3 (doelstelling 15 km) en 4 (doelstelling 20 km)
Deelname in de kosten voor een volledige module: 20
20€ voor inwoners van
Sint-Lambrechts-Woluwe en 25
25€ voor niet-inwoners (dit bedrag dekt de
verzekeringskosten en geeft bovendien recht op een gepersonaliseerd
trainingsdagboek met praktische adviezen, en één exemplaar van het
magazine Zatopek)
WoluInfo_NL_juin2016.indd 31
D
e cycli Nordic walking werden voor het eerst in onze gemeente
aangeboden tijdens de zomer van 2012, op initiatief van schepen
van sport Eric Bott. Het voordeel van deze discipline ten opzichte van
hardlopen is dat nordic walking slechts een matige cardiovasculaire inspanning vergt, waarbij de intensiteit van de schokimpact door
contact met de grond, beperkt wordt dankzij het gebruik van stokken,
zodat de gewrichten, en meer bepaald heupen, knieën en enkels, gespaard worden. Een ander pluspunt: de nordic walking techniek vereist de inzet van zowat alle spiergroepen, maar dit gebeurt wel op een
zachte manier, met bijgevolg veel minder risico op blessures.
De wandelingen gebeuren onder begeleiding van instructeurs
die opgeleid werden aan het Nordic Fitness Center Brussels, en
elke sessie omvat 1 wekelijkse bijeenkomst gedurende 6 weken.
De volgende sessie zal in het weekend van 17 en 18 september
beginnen. Daarna zullen er nog sessies op 14 januari en 1 april
van start gaan.
Praktische details
• De wandelingen gaan door op zaterdag (beginners) van 9u30 tot 11u,
en op zondag (gevorderden) van 14u tot 15u30
• De huur van stokken is mogelijk (18
(18€ voor de volledige cyclus)
• Deelnamekosten: 30
30€ voor een volledige cyclus
• Vooraf inschrijven is vereist
➜ INFO EN INSCHRIJVING
02.770.03.44
[email protected]
16/06/16 09:42
ACTUALITEIT
➜ 32
WOLU INFO / JUNI 2016
De vrijwilligers van het Sint Lambrechtstehuis,
de menselijke troef van het huis
Wie ooit al eens in het rusthuis in de Karrenstraat was,
zal de plaats misschien beschrijven als een doolhof van
gangen, waar het een komen en gaan is van bewoners
en medewerkers in witte jassen. Zorgkundigen, verpleegsters, ergotherapeuten, gastvrouwen.... ze zijn
er allemaal om een kwaliteitsvolle dienstverlening te
verzekeren aan de bejaarden die van een rustige oude
dag komen genieten in het Sint Lambrechtstehuis.
Discreter maar toch onmisbaar voor het leven in de
instelling, kan men zo’n beetje overal in het gebouw
Ghislaine, Jean-Pierre, Raymonde, Miette, Isabel of
Monique tegenkomen, die deel uitmaken van het vijftiental actieve vrijwilligers in het rusthuis.
W
at kunnen vrijwilligers dan nog doen in een
rusthuis waar de bewoners al begeleid worden
door een zorgkundige, een verpleegkundige of een
ander zorgteam? Alle kleine dingen die een dergelijke instelling een hart onder de riem steken: “We
doen een beetje van alles” zegt Ghislaine, die zich bij
voorrang bekommert om de ingezetenen die geen
familie hebben. “We doen kleine boodschappen voor
diegenen die zich niet meer kunnen verplaatsen, en
we gaan bijvoorbeeld ook mee naar de dokter” legt
ze uit. Elke vrijwilliger krijgt een plan met de behoeften van de dag dat afgestemd is op de bewoners,
om ervoor te zorgen dat de medewerking van de
WoluInfo_NL_juin2016.indd 32
Het maakt ons gelukkig
dat de mensen blij zijn dat je
er bent...
vrijwilligers zo verrijkend mogelijk is.
Koffie serveren, voedsel geven aan degenen die
problemen ondervinden bij het eten, maar ook de
huisbibliotheek bemannen of een spelletje kaart
spelen... de lijst van activiteiten die de vrijwilligers
verrichten is lang en gevarieerd. Dit geeft het verzorgend personeel ook meer tijd voor de specifieke
zorgtaken, waarvan het uiteraard niet de bedoeling
is dat ze toegewezen worden aan de vrijwilligers,
die er zijn om iets extra toe te voegen, als geruststellende aanwezigheid of om iemand te begeleiden bijvoorbeeld. “We zijn geen verpleegkundigen, we zijn
er dus voor het welzijn, niet voor het medisch aspect”
verduidelijkt Ghislaine.
Wat hen niet belet om aandacht besteden aan bepaalde details met betrekking tot de gezondheid:
“Ik heb een lijst van diegenen die geen koekje of geen
suiker bij de koffie nemen” benadrukt Jean-Pierre.
Maatschappelijk assistent Katheline en ergothera-
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT
➜ 33
WOLU INFO / JUNI 2016
peut Anne, die de vrijwilligers begeleiden, vullen
aan: “de vrijwilligers zijn er als ondersteuning van
het verzorgingsteam, ze vervangen het personeel
niet maar maken het voor sommige minder mobiele mensen mogelijk om deel te nemen aan bepaalde
activiteiten. Het zou bijvoorbeeld niet mogelijk zijn
om een zorgkundige iemand te laten begeleiden gedurende een animatieactiviteit van een uur”.
Vrijwilligerswerk draait om het verlenen van kleine diensten, om luisterbereidheid, aanwezigheid en
hulpvaardigheid. De rol van de vrijwilliger is van
essentieel belang: “Wanneer één van de vrijwilligers
om een of andere reden afwezig is, vragen de bewoners naar hem of haar”, zegt ergotherapeute Anne.
Deze warme sfeer vinden we terug in de woorden
van de vrijwilligers. “Het personeel is heel vriendelijk, ze zijn blij dat we er zijn” glimlachen Isabel en
Raymonde. “we voelen ons goed” voegt Ghislaine
hieraan toe en Raymonde beaamt: “Ik voel me goed
wanneer ik hier ben”. We zien een enorm engagement bij elke vrijwilliger. Met veel emotie vertellen
de vrijwilligers over hun intieme momenten, vermakelijke anekdotes of mooie belevenissen met de
bewoners. Sommigen vrijwilligers kregen bewogen
levensverhalen te horen, verhalen over liefde, oorlog, ballingschap en afkomst.
Luisteren is de kern van de taak van de vrijwilliger.
Isabel, die regelmatig in het Spaans zingt tijdens
feesten, spreekt ook veel met gedesoriënteerde personen: “we vertellen hen een grapje, we zingen een
liedje voor hen...”. Miette, een echte boekenliefhebster, houdt de bibliotheek open en gaat langs op de
kamers om te boeken aan te bieden. “dat bevalt me
omdat de mensen meer interesse hebben voor het bezoek dan voor de boeken!”. Zo herinnert ze zich nog
goed hoe een dame haar heel lief bedankte om langs
te komen op haar kamer maar het voorgestelde boek
niet wilde lezen...
Het is onmogelijk om te twijfelen aan de motivatie
van de vrijwilligers wanneer men hoort hoe lang
het team al bestaat... Monique arriveerde in 1995.
Isabel zingt o.a. al meer dan 21 jaar met de bewoners, terwijl Raymonde al 10 jaar door de gangen
van het gebouw loopt. Ghislaine is nu 4 jaar vrijwilliger en Jean-Pierre begon drie jaar geleden. De
meest recente aanwinst, Miette is een paar maanden geleden begonnen maar is vast van plan om te
blijven.
Ze zijn het allemaal eens wanneer we met hen over
hun rol en hun betrokkenheid bij het leven van het
Sint Lambrechtstehuis: praten, luisterbereidheid,
vriendelijkheid, goedlachsheid, hulpvaardigheid
en een goed humeur zijn de sleutelwoorden van
hun bestaan als vrijwilliger. Veel respect ook: “je
moet een beetje mensenkennis hebben, en aandacht
besteden aan privacy. Het is niet omdat men ouder
wordt dat men geen privéleven meer heeft”, benadrukt Ghislaine, en haar collega’s beamen dit.
Plichtsbesef, beloond door de respons van de bewoners en door al wat deze ervaring hen leert: “ik heb
ontdekt dat ik veel geduld heb, en dat doet mij ook
goed”, vertrouwt Miette ons toe. Raymonde voegt
hieraan toe: «dit werk geeft echt veel voldoening»,
en Monique sluit zich hierbij aan: “je voelt je echt
nuttig”. Jean-Pierre geniet van het gezelschap van
oudere mensen en van de uitwisseling en de conversatie met hen. Isabel vat het gevoel van de rest van
het team goed samen: “het maakt ons gelukkig dat
de mensen blij zijn dat je er bent...”. ●
Wenst ook u
te ervaren wat
vrijwilligerswerk
in een rusthuis
betekent?
Het Sint Lambrechtstehuis en
zijn
dagverzorgingscentrum
zijn op zoek naar vrijwilligers
die bereid zijn om een paar uur
van hun tijd vrij te maken voor:
• bezoeken en een individuele begeleiding van bewoners
(aanwezigheid,
luisteren,
uitwisseling,
vriendelijkheid)
• individuele
begeleiding
buiten het rusthuis (winkelen, wandelingen, enz...)
• hulp bij de maaltijden
in samenwerking met de
zorgteams
• hulp bij de activiteiten in
het dagverzorgingscentrum
Respect, luisterbereidheid, empathie en vriendelijkheid ten
opzichte van een publiek van
oudere personen zijn vereist.
Het uurrooster is overeen te komen (overdag, ‘s avonds, in het
weekend).
Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Katheline
VERBOONEN : 02.777.75.29 of het
secretariaat: 02.777.71.74
Fabienne HENRY
OCMW-voorzitster
WoluInfo_NL_juin2016.indd 33
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT
➜ 34
WOLU INFO / JUNI 2016
Internationale solidariteit: 5 kaarsjes voor het
partnerschap SLW-Bandalungwa
In mei 2011 hebben de gemeenten Sint-LambrechtsWoluwe en Bandalungwa (in de provincie Kinshasa,
Democratische Republiek Congo) een partnerschapsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst, gesloten
in het kader van het programma van de Gemeentelijke
Internationale Samenwerking en gefinancierd door de
Belgische Coöperatie, heeft tot doel om de werking te
verbeteren van de dienst Bevolking/Burgerlijke Stand
van het gemeentebestuur van Bandalungwa.
vrij is om al zijn rechten uit te oefenen.
De dienst Bevolking / Burgerlijke Stand, en meer
in het algemeen het gemeentebestuur, is bovendien
de openbare dienst die het dichtst bij de bevolking
staat. Het is daarom essentieel om de werking ervan
en het onthaal van de burger te verbeteren, om deze
aldus opnieuw vertrouwen te geven in zijn bestuur,
waarvan het imago zwaar aangetast is door een buitensporige bureaucratie, een gebrek aan efficiëntie,
het ontbreken van een cultuur van dienstverlening
aan het publiek en een wijdverspreide corruptie.
Waarom onze acties op de diensten Bevolking en
Burgerlijke Stand richten?
En concreet...
Deze keuze is het resultaat van het overleg tussen
de 30 gemeenten die betrokken zijn bij het GIS- programma in de Democratische Republiek Congo,
met name de 15 Waalse en Brusselse gemeenten en
hun 15 Congolese partners.
Deze keuze is gebaseerd op de vaststelling dat het
voor de overheidsinstanties, zowel op lokaal, provinciaal als nationaal niveau, essentieel is om te
kunnen beschikken over betrouwbare demografische gegevens (aantal inwoners, geboortecijfer,
sterftecijfer en verdeling naar leeftijd, geslacht en
studieniveau) om een beleid te kunnen voeren dat
overeenstemt met de werkelijke behoeften van de
bevolking. Het ontbreken van bevolkingsgegevens
is bovendien ook een hinderpaal voor de democratische werking van een staat, aangezien het
ontbreken van een betrouwbaar en up- to-date
kiesbestand de organisatie van geloofwaardige verkiezingen verhindert.
Ook is de opname in de registers van de Burgerlijke
Stand van belangrijke levensgebeurtenissen van
kapitaal belang, vooral wat betreft de geboorteakte omdat de afgifte van deze akte het kind toelaat
om een volwaardige staatsburger te worden, die
Ambtenaren van de dienst Bevolking / Burgerlijke
Stand en Externe betrekkingen Van SintLambrechts-Woluwe zijn in april afgereisd naar
Bandalungwa om de balans op te maken van de
verschillende, in het kader van het partnerschap
lopende projecten.
Om het gemeentebestuur nog dichter bij de burger
te brengen en de administratieve procedures te vereenvoudigen, is het absoluut noodzakelijk dat de diensten zich fysiek in de wijken bevinden, vooral in een
stad waar de verplaatsingen niet altijd gemakkelijk
zijn. Hoewel gedecentraliseerde antennes al jaren
bestaan, waren de onthaal- en werkomstandigheden
van deze bureaus erg rudimentair. Daarom werd besloten tot de bouw van drie nieuwe wijkkantoren en
tot de uitbreiding van een vierde kantoor. Gezien één
van de wijkkantoor nog maar uit 2013 dateert, zullen
vijf kantoren in de zeven wijken van Bandalungwa
gerenoveerd worden voor het einde van het jaar 2016.
De inspanningen om een echt nabijheidsbeleid te
ontwikkelen, beperkt zich niet tot de bouw van de
kantoren, het is ook de bedoeling om te focussen
op de werking ervan, teneinde de kwaliteit van de
dienstverlening aan de burger te verbeteren. Er
WoluInfo_NL_juin2016.indd 34
➜ INFO
Diensten van Philippe Jaquemyns,
schepen voor Internationale
Solidariteit
[email protected]
02 761.27.38
Dienst Externe Betrekkingen
[email protected]
02.761.27.42/52
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT
➜ 35
WOLU INFO / JUNI 2016
vonden ontmoetingen plaats met de wijkhoofden
en de notabelen van verschillende wijken, die belangrijke schakels vormen tussen de burger en het
bestuur en die een wezenlijke rol moeten spelen
bij zowel de uitreiking van uittreksels uit de akten
van de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand als bij
de sensibilisering van de bevolking. Deze bijeenkomsten lieten toe om een stand van zaken van de
huidige praktijken op te maken en oplossingen te
overwegen voor de ontwikkeling van een echt nabijheidsbeleid tegen eind 2016.
Bij deze gelegenheid werd ook vastgesteld welke inspanningen er ter versterking van het nabijheidsbeleid van de gemeente Bandalungwa geleverd werden door de provinciale autoriteiten van Kinshasa
-in overleg met de Congolese militaire autoriteiten- door de bouw van een bijkantoor van de dienst
Burgerlijke Stand in het militair kamp Kokolo, dat
gevestigd is op het grondgebied van de gemeente en
dat meer dan een derde van de totale bevolking van
Bandalungwa huisvest. Dit bijkantoor zal het mogelijk maken om alle belangrijke levensgebeurtenissen rechtstreeks in het kamp te registreren, wat
moet bijdragen tot de verbetering van het registratiepercentage van deze gebeurtenissen.
Hoewel de gebrekkige openbare dienstverlening ten
dele het lage aangiftepercentage verklaart, is ook de
onwetendheid van de bevolking over haar verplichtingen ter zake, een factor die meespeelt. De sensibilisering van de inwoners is bijgevolg essentieel.
Het partnerschap heeft daarom besloten om in samenwerking met de Congolese NGO Espace Vital
en het Cultureel Centrum van Bandalungwa een
«forumtheater» te creëren, met als doel te herinneren aan het belang van de geboorteaangifte, die het
eerste recht van een kind vormt. Deze voorstelling
zal vertoond worden aan de terreinactoren die een
impact kunnen hebben op het vlak van de sensibilisering van het doelpubliek, zoals de staatsscholen,
de NGO’s die met jongeren en vrouwen werken, de
gezondheidszones enz...
De lancering door de Stadsprovincie Kinshasa van
de gratis regularisatiecampagne ter bevordering van
de registratie van geboortes van personen jonger dan
18 jaar die niet binnen de wettelijke termijn (90 dagen na de geboorte) aangegeven werden, bood onze
delegatie uit Woluwe - die op dat moment aanwezig
was in Bandalungwa - de gelegenheid om dit initiatief te ondersteunen via een communicatiecampagne, o.a.in de scholen. Dankzij deze campagne kon de
bevolking geïnformeerd worden en het resultaat liet
niet lang op zich wachten, aangezien meer dan 5000
formulieren (en elk formulier kon de namen van verschillende te regulariseren kinderen bevatten) geregistreerd werden door de administratieve diensten
van Bandalungwa. Het spreekt dus vanzelf dat onze
voorlichtingscampagne een groot succes was! ●
WoluInfo_NL_juin2016.indd 35
Sint-Lambrechts-Woluwe steunt de
scholen van Bandalungwa
U zult zich herinneren dat de gemeente een inzamelingsactie van schoolmateriaal had gelanceerd ten voordele van de scholen in Bandalungwa. Dankzij uw vrijgevigheid, werden
heel wat potloden, pennen, schriften, boeken enz. opgehaald. Al deze giften van de leerlingen van de gemeentelijke scholen werden nog aangevuld met splinternieuw schoolmateriaal aangeboden door de CORA van Sint-Lambrechts-Woluwe. Bovendien had dienstenchequebedrijf Aaxe een gift gedaan waardoor het mogelijk was om de kosten te dekken voor
de extra bagage die nodig was voor het transport van dit materiaal.
De missie in april bood de ambtenaren van Sint-Lambrechts-Woluwe de gelegenheid om de
schoolbenodigdheden aan de kinderen van de scholen Ngoma 1 en Ngoma 2 af te leveren.
De gemeenten Bandalungwa en Sint-Lambrechts-Woluwe willen de bewoners en de bedrijven die deze actie mogelijk gemaakt hebben van harte bedanken.
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT
➜ 36
WOLU INFO / JUNI 2016
Ben je een jongen of een meisje? ECHEVINAT
EGALITE DES CHANCES
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Op initiatief van schepen van gelijke kansen Isabelle
Molenberg, is de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
gestart met de nieuwe bewustmakingscampagne, ‘ « T’es
fleur ou t’es chou ? » (Ben je een jongen of een meisje?) om
de gelijkheid tussen jongens en meisjes te bevorderen.
I
n het kader van deze actie worden er sinds 13
april animatiesessies voorgesteld in de tweede
kleuterklas, gebaseerd op het boek « T’es fleur ou
t’es chou ? » van Gwendoline Raisson. Met steun
van ervaren animatoren wordt deze activiteit aangeboden aan de leerlingen, doch aangepast aan
hun jonge leeftijd, en met als doel om zo veel mogelijk de aandacht van de kinderen op het thema
te vestigen.
Het idee rond het begrip gender is dus vooral
gericht op het anders-zijn: Wie doet wat en hoe?
Worden de rollen vooraf vastgesteld en dan verdeeld? Er volgt dan een inspanning tot reflectie
door middel van dagelijkse activiteiten en kinderspelletjes, om naar de visie van het kind te vragen.
Bij een zeer jong publiek moet er beetje bij beetje,
met kleine stapjes een andere kijk op de dagelijkse
beelden geboden worden.
Na het lezen van het verhaaltje, is er een uitwisselingsmoment tussen de kinderen en de animatrice. Ze verzinnen een lijst van nieuwe spelletjes
op basis van het boek, en maken samen een groot
fresco waarin jongens en meisjes tezamen zowel
“ridder” als “keukentje” spelen.
WoluInfo_NL_juin2016.indd 36
Scholen die deelnemen aan de actie: prinses Paola
school, Van Meyel school, Sacré Coeur de Lindthout
school, Park Schuman school, Park Malou school,
Veldkapelschool, Prins Boudewijn school, Don Bosco
school en La Charmille school
In een tweede fase zal de campagne dan de nadruk leggen op de gelijke rollen tussen moeder
en vader binnen het gezin, met aandacht voor de
rol van de moderne vader. Toegegeven, alleen
vrouwen brengen kinderen ter wereld, maar geen
enkele biologische factor laat echter toe om te bepalen wie van beide ouders, de vrouw of de man,
zich meer met de baby moet bezighouden, voor de
opvoeding van het kind moet instaan of de huishoudelijke taken binnen het gezin moet uitvoeren.
De verdeling van de rollen tussen de man die voor
het inkomen van het gezin moet zorgen (“meneer
de kostwinner “) en de vrouw die zich hoofdzakelijk met het huishouden en de kinderen bezighoudt, en eventueel een extra inkomen uit een
bijverdienste inbrengt (“de huisvrouw of vrouw
aan de haard”), is helaas nog steeds sterk aanwezig in de collectieve verbeelding, met voor de hand
liggende gevolgen in de arbeidswereld. Zelfs wanneer ze werkt, wordt de vrouw nog steeds heel
vaak geassocieerd met haar rol van moeder, van
zorgverstrekker, terwijl het vaderschap eerder geassocieerd wordt met een bijrol voor de man.
De campagne « T’es fleur ou t’es chou ? » promoot
deze thematiek bij jonge vaders met behulp van
brochures en folders, gerealiseerd door de Cel
Gelijke Kansen van de gemeente..
'es chou ?
T'es fleur ou t
➜ INFO
Cel Gelijke Kansen
123, Tomberg (2de verdieping)
02.761.28.84
[email protected]
[email protected]
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT
➜ 37
WOLU INFO / JUNI 2016
De bijeenkomsten van Wolu Cyber
in het nieuwe seizoen Reeds zeven jaar organiseert Wolu Cyber regelmatig opleidings- en initiatiecycli in de Openbare
Computerruimte gelegen op de site van Wolubilis (Lola
Bobescostraat 11 - 1ste verdieping). Vanaf september
zullen er enkele nieuwe thema’s aan bod komen.
Cyclus van 6 sessies
Inleiding tot het Internet
Tijdens zes voormiddagen gewijd aan het praktisch gebruik
van Internet, leert u, dankzij een duidelijke en precieze uitleg
in combinatie met een hele reeks oefeningen, in een handomdraai vlot surfen , e-mails verzenden enz...
■ 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10 en 17/10 – 08/11, 15/11,
22/11, 29/11, 06/12 en 13/12
Inleiding tot het beheer en de bewerking
van digitale foto’s
Doordat men onmiddellijk het resultaat op het scherm kan zien,
lijkt het maken van digitale foto’s kinderspel. Maar het is niet altijd zo eenvoudig om foto’s over te brengen naar de computer en
ze vervolgens te ordenen. Deze cursus helpt u op weg en u leert
tegelijk ook enkele eenvoudige bewerkingstechnieken, zoals het
aanpassen van de helderheid, het contrast of de kleuren, en zelfs
iets complexere zaken zoals het verwijderen van een bepaald onderdeel van de afbeelding.
■ 13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10 en 18/10 – 07/11, 14/11,
21/11, 28/11, 05/12 en 12/12
Inleiding tot het gebruik van de computer
onder Windows 10 - beginnersniveau
Een eerste kennismaking met de computer, stap voor stap,
bedoeld voor diegenen die nog nooit een toetsenbord of een
muis hebben aangeraakt, óf een efficiënte opfriscursus voor
mensen die al een beetje ervaring met het gebruik van een
computer hebben. Deze opleiding heeft tot doel om iedereen
een goede basis mee te geven.
■ 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10 en 19/10
Inleiding tot Windows 10 - halfgevorderd
niveau
Voor gebruikers die de basisprincipes al onder de knie hebben maar graag een beetje verder willen gaan in het gebruik
van hun besturingssysteem, en bijvoorbeeld willen werken
met virtuele kantoren, berichten, enz. De gelegenheid ook
om zichzelf vertrouwd te maken met het geheel van de kleine
nieuwigheden van Windows 10.
■ 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10 en 20/10
WoluInfo_NL_juin2016.indd 37
Inleiding tot Microsoft Word
Van het intikken en opslaan van tekst tot het maken van automatische inhoudsopgaven, via pagina-opmaak of het invoegen van afbeeldingen: deze cursus zal bijna elk aspect van
dit softwareprogramma voor tekstverwerking behandelen.
■ 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10 en 20/10
Inleiding tot Microsoft Excel
Een praktische benadering van de werking en het gebruik van dit
rekenblad (spreadsheet), een softwareprogramma om gegevens in
tabelvorm voor te stellen. Excel is onmisbaar voor de voorbereiding
van begrotingen of balansen en de opstelling van lijsten. De cursus
zal niet enkel aandacht besteden aan de opmaak van gegevens,
maar ook aan de berekeningsmethoden, en tevens een paar trucjes
onthullen om gemakkelijk en efficiënt te kunnen werken.
■ 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12 en 15/12
Cyclus van 3 sessies
Inleiding tot het gebruik van (Apple en
Android) tablets
Doordat het een fantastisch mobiel werkinstrument is, dat zich
halverwege tussen de draagbare computer en de smartphone
in situeert, wint de tablet steeds meer aan populariteit. Hij kan
overal meegenomen en gebruikt worden, terwijl zijn intuïtieve
en vereenvoudigde besturing dit gewilde toestel bijzonder toegankelijk en aantrekkelijk maakt, vooral voor diegenen die enkel
een verbinding met internet willen maken. Deelnemers aan de
cursus dienen hun eigen tablet mee te brengen.
■ Android (16/09, 23/09 en 30/09) / iPad (18/11, 25/11
en02/12)
Tarieven
• Cycli van 6 sessies: 65€
voor inwoners van SintLambrechts-Woluwe en 90€
voor niet-inwoners.
• Cycli van 3 sessies: 35€
voor de inwoners van SintLambrechts-Woluwe en 45€
voor niet-inwoners.
• 50% korting voor werkzoekenden en OCMWuitkeringsgerechtigden. 20%
korting voor houders van de
J1200 kaart.
Inleiding tot de sociale netwerken (nieuw!)
Al enige tijd vóór internet bestond, waren er al sociale netwerken,
want dit zijn uiteindelijk slechts groepen mensen die met elkaar
verbonden zijn door uitwisselingen onder elkaar binnen een bepaalde gedeelde ruimte: voorbeelden zijn een petanque- of een
postzegelclub. De opkomst van het internet heeft gewoon toegelaten om hun aantal te vermenigvuldigen en ze veel meer invloed
te geven. Deze opleiding is bedoeld om deze sterren van het net te
demystificeren en de kenmerken ervan te leren begrijpen.
■ 07/10, 14/10 en 21/10
Inleiding tot Microsoft Powerpoint (nieuw!
Powerpoint, dat momenteel de markt aanvoert, is bijna onmisbaar als u visuele ondersteuning wil tijdens een presentatie of conferentie, of als u een diavoorstelling wil maken...
Deze inleiding is bestemd voor diegenen die reeds in het algemeen bestanden kunnen gebruiken, en al vertrouwd zijn
met de Microsoft Office-omgeving. U leert hoe u een eenvoudige en efficiënte presentatie maakt met enkele animaties.
■ 09/12, 16/12 en 23/12
De cursussen worden gegeven in de
voormiddag, van 9 u tot 12 u
➜ INFO EN INSCHRIJVING
Info en inschrijving: de diensten van schepen Eric Bott –
02.761.60.18 (maandag tot vrijdag
van 13 u tot 18 u 30) of [email protected]
woluwe1200.be )
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT
➜ 38
WOLU INFO / JUNI 2016
Het stripverhaal in de
schijnwerpers bij Wolu Jeunes
De 4de editie van « Crayons la BD » (strips inkleuren)
zal doorgaan tijdens het weekend van 10 en 11 september in het Jeugdhuis (Prekelindenlaan 78). Thema
van deze 24 uur gewijd aan de 9de kunst, is dit jaar het
‘samen leven’. Geheel volgens de gebruikelijke formule zullen jonge ontwerpers live, en alleen of in groep,
een concept of een idee voor een strip bedenken en
concretiseren.
D
e nieuwigheid bestaat in dit geval in een onuitgegeven samenwerking met Wolu-Services
en de GRAL (Groupe de recherche en Rhétorique
et en Argumentation Linguistique) om het project een extra dimensie te geven. Op basis van het
gekozen thema, wil dit partnerschap immers via
een artistieke benadering de jongeren sensibiliseren voor de waarden van het burgerschap, alsook
verdraagzaamheid, de aanvaarding van diversiteit en de bestrijding van haatdragende uitlatingen en van stereotypen bevorderen.
Het is ook de bedoeling om de jongeren van de wijkantennes bij deze 24 uur van de strip te betrekken. Tijdens de maanden voorafgaand aan dit evenement, zullen verschillende praktijkateliers voor
hen georganiseerd en geanimeerd worden door
de GRAL. Het doel hiervan is om deze jongeren te
leren om in het openbaar te spreken en te debatteren, empathie te tonen en zichzelf te beheersen
in geval van onenigheid, en om hen in alle omstandigheden, alternatieven voor haat, geweld en
afwijzing van de ander te helpen vinden.
Kortom, allemaal acties die het «samenleven»
moeten bevorderen! Als verlengstuk op de activiteiten in deze ateliers, zullen de jongeren worden
uitgenodigd om te werken aan de ontwikkeling
van scenario’s over dit thema, en om deze scenario’s vervolgens te delen - als een mogelijke bron
van inspiratie - met de tekenaars tijdens het stripweekend van 10 en 11 september.. ●
Wolu Jeunes openen
hun deuren
Naast « Crayons la BD » organiseert het jeugdhuis
op zaterdag 10 september ook een inschrijvingsdag voor de activiteiten die Wolu Jeunes tijdens
het seizoen 2016/2017 zal aanbieden. Het animatieteam zal een selectie van deze activiteiten voorstellen en nodigt de tieners uit om kosteloos en
zonder enige verplichting de verschillende ateliers
(radio, fotografie, gitaar, strips) uit te testen en
eens een kijkje te komen nemen achter de schermen
in de studio’s van Radio Tamtam tijdens de live-uitzendingen. Dit alles uiteraard in een uitgelaten en
feestelijke sfeer.
Info: 02.732.28.37
Hyperactivité 5
de kinderen
stellen hun
kunstwerken ten
toon
Vijfde editie voor «Hyperactiviteit».
Deze kleine tentoonstelling biedt
ons elk jaar opnieuw de gelegenheid om de creaties te ontdekken
die de kinderen realiseren tijdens
de kunstateliers, die van september tot juni door Wolu Jeunes
georganiseerd worden. Dankzij
de perfecte samenwerking tussen
Wolu Jeunes en het team van WoluServices , kregen de deelnemertjes
aan de activiteiten van de huiswerkscholen eveneens de gelegenheid om hun creaties te onthullen
tijdens de vorige editie. Dit zal ook
nu weer het geval zijn.
Deze tentoonstelling, die de verbeelding en vindingrijkheid van
ontluikend talent in de kijker zet,
zal plaatsvinden in het Jeugdhuis
(Prekelindenlaan 78). De expo
is toegankelijk van maandag tot
vrijdag (van 9u tot 17u), van 1 juli
tot 15 juli (vernissage op donderdag 30 juni om 18u).
➜AGENDA
10 en 11 september
Maison de la Jeunesse
Prekelindenlaan 78
Info: diensten van schepen Eric Bott
02.732.28.37
➜ INFOS
services de l’échevin Éric Bott
02.732.28.37
[email protected]
WoluInfo_NL_juin2016.indd 38
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT /
➜ 39
WOLU INFO / JUNI 2016
Wanneer de gemeentescholen zich
inzetten voor het leefmilieu
Ook dit jaar hebben de gemeentelijke basisscholen
weer deelgenomen aan belangrijke, leerrijke en verrijkende milieuprojecten.
T
ijdens
de
Europese
week
van
de
Afvalvermindering namen alle gemeentelijke
basisscholen deel aan ‘operatie drinkbus’. Met de
steun van Leefmilieu Brussel heeft de gemeente
aan alle leerlingen drinkbussen uitgedeeld, om
hen bewust te maken van het afvalvolume van
blikjes, plastic flessen en drankkartons. Ook de
promotie van water was één van de doelstellingen
van dit project.
De vereniging Transition Durable was verantwoordelijk voor het meten van de resultaten van
het gebruik van de drinkbus. De afvalvermindering na verdeling van de drinkbussen bedroeg gemiddeld 60 %! Met een “speciale vermelding” voor
de Vervloesem school, die er in slaagde om zelfs
100% te halen!
Daarnaast kan de drinkbus ook later nog dienst
doen als instrument tot gedragsverandering en
als actiemiddel voor de kinderen. Het was ook de
bedoeling om de leerlingen te stimuleren om actie
te ondernemen. Dankzij deze drinkbus konden de
leerlingen hun gedrag onmiddellijk veranderen,
maar zij konden de drinkbus ook mee naar huis
nemen en ze verder blijven gebruiken.
Bovendien mochten vijf scholen (Haagbeuken,
Vervloesem, Van Meyel, Schuman Park, Malou
Park) zich inschrijven voor het project “groenten
en fruit van het seizoen,” in samenwerking met
de vereniging Food & Pleasure. Zo konden verschillende klassen in de loop van het jaar deelnemen aan workshops smaakbewustwording,
bedoeld om jonge scholieren seizoensgroenten en
-fruit van bij ons te laten ontdekken en proeven.
Smakelijkere en milieuvriendelijkere producten. Eén van de directeurs van de school, Mevr.
Velghe, legt uit: « de inhoud van deze workshops
stelt ons in staat om terug te komen op basisvaardigheden, zoals het gebruik van de zintuigen en
de relatie van de mens met zijn omgeving. Maar
het meest fundamentele aspect lijkt me dat de
kinderen dankzij de workshops producten leren
waarderen die ze gewoonlijk niet consumeren.
Het imago van fruit verandert hierdoor, dus kan
ik deze workshop alleen maar aanbevelen naar
andere scholen toe! »
Tot slot herinneren we er nog aan dat de Malou
Park - Robert Maistriau school haar programma
WoluInfo_NL_juin2016.indd 39
in het kader van het label ‘ecodynamische onderneming’ blijft verderzetten (georganiseerd door
Leefmilieu Brussel om ondernemingen en besturen te belonen voor hun milieudynamiek en
hun vooruitgang op het vlak van voorkoming en
beheer van afval, rationeel gebruik van energie
en mobiliteitsmanagement) en dat de school in
2015-2016 voor haar leerlingen verschillende opleidingen om te leren composteren en een DikkeTruiendag (voortaan ‘Buzz Energie’ genaamd)
organiseerde, een schoolvervoersplan realiseerde
en, last but not least, op haar terreinen een insectenhotel liet plaatsen.
Afspraak volgend schooljaar voor nieuwe avonturen. ●
➜ INFO
De diensten van schepen Gregory
Matgen
Divisie Duurzame ontwikkeling
02.774.36.90
[email protected]
16/06/16 09:43
ONTMOETING
➜ 40
WOLU INFO / JUNI 2016
De Schermkring van Woluwe
doet pionierswerk!
Tijdens het schooljaar 2008/2009, werden er sessies
schermen georganiseerd in verschillende klassen van
de gemeentelijke basisscholen Malou Park en Prinses
Paola. Dit innovatief project, ondersteund door schepen van sport Eric Bott, kon in het kader van de lessen
lichamelijke oefening ontwikkeld worden dankzij technisch materiaal van Italiaanse oorsprong, dat voor de
allereerste maal in België gebruikt werd en waardoor
een zowel educatieve als speelse leermethode mogelijk was.
De leermethode die gehanteerd wordt
binnen de Schermkring van Woluwe is een
echte referentie in de kleine wereld van
de schermsport.
O
ngeveer 500 studenten kregen
dus de kans om zich vertrouwd
te maken met de omgang met
dit wapen en de basisregels
van deze sport. Als gevolg
van het succes van dit experiment ontstond begin 2010 de Schermkring van
Woluwe, een club die aangesloten is bij de Ligue
Francophone des Cercles d’Escrime, en die alle
jongeren vanaf 7 jaar die deze Olympische discipline willen ontdekken en beoefenen, verwelkomt in één van de sportzalen van de Park Malou/
Robert Mack school .
Tegelijk sloot de club een verzusteringsakkoord
met de schermkring Antonio Di Ciolo in Pisa
(Italië), naar aanleiding van de regelmatige contacten die reeds door de twee structuren onderhouden werden. De verantwoordelijke van de
Woluwse club Jean-Jacques Vanhollebeke verduidelijkt: « de leermethode die gehanteerd wordt
binnen de Schermkring van Woluwe, waarbij de
nadruk ligt op speelsheid en ondernemingszin,
is grotendeels geïnspireerd op het leermodel dat
in Toscane ontwikkeld werd door schermmeester
Di Ciolo, een echte autoriteit in de kleine wereld
van de schermsport, aangezien hij de schermers
Alessandro Puccini en Salvatore Sanzo , beiden
Olympisch en wereldkampioen, evenals Martina
Batini, lid van het wereldkampioensteam van
2015 in Moskou, onder zijn vleugels had. De afgelopen jaren werden er regelmatig uitwisselingen
van jongeren tussen beide scholen georganiseerd.”
Deze bevoorrechte contacten hebben trouwens
geleid tot de start van een nieuw project dat de
Schermkring van Woluwe in september zal organiseren: voorbereidings- en initiatielessen schermen voor de allerjongsten, vanaf 4 jaar. “Tot nu
toe laten Belgische schermclubs leden in het beste
geval pas toe vanaf de leeftijd van 8 jaar, wanneer de meeste kinderen, en met name de meest
WoluInfo_NL_juin2016.indd 40
16/06/16 09:43
ONTMOETING
➜ 41
WOLU INFO / JUNI 2016
getalenteerde vanuit psychomotorisch oogpunt,
vaak al een andere sport beoefenen. In naburige
landen met een echte schermtraditie – wat niet
kan gezegd worden van België- zoals Frankrijk,
Italië en Duitsland, worden dergelijke lessen voor
de allerkleinsten al jaren georganiseerd”, aldus de
Woluwse wapenmeester.
Deze nieuwe activiteit voorgesteld binnen de club
heeft als doel om kinderen op een speelse manier
te laten kennismaken met de schermsport, waarbij de deelnemers spelletjes spelen die de basisvaardigheden ontwikkelen die ze nodig zullen
hebben voor het beoefenen van deze discipline,
namelijk manuele behendigheid, evenwicht, snelheid, manuele perceptie, het nemen van beslissingen... En dit alles met behulp van 100% aangepast
materiaal.. ●
De nieuwe
cursus in detail
• Elke woensdag van 16u tot
17u, vanaf 14 september 2016
• 1 gratis proefsessie
• Technische uitrusting ter beschikking gesteld: plastieken
floretten met elektrische
geluidsregistratie van de
treffers (materiaal van
Negrini en Eurofencing) en
beschermingsmaskers.
• Tarieven: 120€ voor 12
lessen (van september tot
december) en 200€ voor 20
lessen (van januari tot juni)
• Maximum 10 kinderen per les
• De lessen zullen niet
doorgaan tijdens de
schoolvakanties
➜ INFO EN INSCHRIJVING
[email protected]
0478.49.52.52 – woluwescrime.be
WoluInfo_NL_juin2016.indd 41
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT
➜ 42
WOLU INFO / JUNI 2016
Spierblessures door
sportactiviteiten Op 18 september gaan we
met zijn allen fietsen!
CONFERENTIE/DEBAT
Na het zomerreces is het tijd voor de volgende bijeenkomst in de reeks
conferenties in het kader van de Ontmoetingen van de Sport, een concept
dat ontwikkeld werd door de vereniging ‘Sport en geneeskunde’, in samenwerking met het Sportfonds van Sint-Lambrechts-Woluwe.
H
et onderwerp dat op donderdag 22 september aan bod zal komen:
spierblessures door sportactiviteiten. Deze blessures komen
zeer frequent voor en iedereen krijgt ermee te maken, of men nu
intensief of eerder occasioneel sport beoefent.
Verschillende gezaghebbende sprekers zullen om beurten proberen
om duidelijke antwoorden te formuleren op de vragen die eenieder
die een fysieke activiteit beoefent zich zou kunnen stellen over dit
omvangrijke thema.
De oorzaken van spierblessures, de medische en aanvullende onderzoeken die noodzakelijk zijn om tot een snelle en juiste diagnose
te komen zodat nauwkeurig de rust- en herstelperiode evenals de
meest geschikte behandelingen van de aandoening in kwestie bepaald kan worden: het zijn allemaal zeer interessante invalshoeken.
De verschillende lezingen zullen toegankelijk zijn voor een breed
publiek, sporters, trainers en andere. De toegang is volledig gratis,
maar omwille van de goede organisatie, wordt er gevraagd om vooraf in te schrijven via:: [email protected] ●
Donderdag 22 september om 19u
De Rotonde: J.F. Debeckerlaan 54
➜ INFO
02.776.82.56 – [email protected]
WoluInfo_NL_juin2016.indd 42
Sprekers
Dr. Éric Morimont, arts-radioloog en licentiaat osteo-articulaire MRI (UCL), gespecialiseerd
in dit domein, evenals op het
vlak van spierechografie en
radiologische benadering van
sportpathologieën
De heer Simon Lombaerts, master in de fysiotherapie aan de
HELB Ilya Prigogyne en ook docent aan deze instelling, gespecialiseerd in osteopathische
technieken en manuele therapie
Dr. Charles Chapelle, master
sportgeneeskunde (ULB), behaalde tevens een diploma
aan de UEFA-A trainersschool,
dokter bij RSC Anderlecht van
1976 tot 1988, en teamarts van
de Franse voetbalploeg tijdens
EURO 2000
Sinds 2009 wordt er naar aanleiding van de traditionele Autovrije Dag,
op initiatief van schepen Eric Bott een ontdekkingsrally doorheen SintLambrechts-Woluwe georganiseerd voor de fietsliefhebbers. Op zondag 18 september wordt iedereen dus weer uitgenodigd om op zijn of
haar fiets te stappen voor een mooie en gezellige fietstocht.
Het onthaal van de deelnemers is voorzien voor 9u15 bij Cook &
Book (Paul-Henri Spaakpromenade, tegenover het cultureel centrum van Wolubilis) waar iedereen een ontbijt aangeboden krijgt.
Het peloton zal van start gaan om 10u , zoals steeds onder begeleiding van de leden van Cyclo WSL, enkele politieagenten van de politiezone Montgomery en de vrijwilligers van het Rode Kruis.
De tocht zal natuurlijk aan een langzaam tempo verlopen, zodat
iedereen kan volgen. Zoals gebruikelijk worden er een tiental stopplaatsen voorzien, waar men tijd heeft om de plekjes te bewonderen die de trots van onze gemeente zijn. De fietsers krijgen er ook
de kans om een paar quizvragen over Sint-Lambrechts-Woluwe en
haar geschiedenis te beantwoorden. De gekozen route zal een paar
plaatsen aandoen(Maloukasteel en de burcht van Lindthout) die
naar aanleiding van de Erfgoeddagen die in hetzelfde weekend zal
plaatsvinden, onder de aandacht gebracht worden.
De terugkeer naar het Jeugdhuis is voorzien voor rond het middaguur , alwaar iedereen van een verfrissend aperitief kan genieten en een exemplaar ontvangt van de gids « Promenons-nous
à Woluwe » (Wandelen en fietsen in Woluwe), een verzameling
van de mooiste wandel- en fietsroutes doorheen de gemeente,
geschikt voor zowel wandelaars als fietsers. De organisatie stelt geen fietsen ter beschikking. Deelname is gratis en vooraf inschrijven is gewenst ([email protected]). ●
Info : de diensten van schepen Éric Bott – 02.776.82.58
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT
➜ 43
WOLU INFO / JUNI 2016
Sportcomplex Poseidon
opent zijn deuren
Het team van sportcomplex Poseidon nodigt u uit op
zijn traditionele opendeurdag op zaterdag 3 september. Elk jaar opnieuw oefent dit type van evenement
een grote aantrekkingskracht uit op een breed publiek
en geeft het symbolisch het begin aan van het nieuwe
seizoen.
G
edurende enkele uren leent de sportinfrastructuur zich voor diverse activiteiten, met
onder andere heel wat gratis initiaties voor groot
en klein in de verschillende zalen. Op het menu:
klimmen, tafeltennis, judo, karate, mini basketbal, zumba, BBB (buik/billen/benen), deep body
stretch, yoga, tai chi, hip hop, ragga, tapdansen,
jazz, ballet...
Het gedetailleerd dagprogramma zal begin augustus beschikbaar zijn aan de kassa van het
sportcomplex, op de sites www.poseidon-wsl.be
en www.dynamic-tamtam.be , alsook op de FBpagina.. ●
Denk al aan het
nieuwe seizoen!
Wals, tango, cha cha, rumba, rock‘n
roll, salsa…
Sourisdanse brengt mensen samen die willen dansen
in een aangename en ontspannen sfeer.
In aansluiting op de opendeurdag, zal op maandag 5 september de aftrap van het nieuwe
seizoen gegeven worden in
sportcomplex Poseidon. Alle
informatie
(beschrijvingen,
schema’s, deelnamekosten...)
zijn reeds beschikbaar op de
websites www.poseidon-wslw.
be en dynamic-tamtam.be, en
flyers zijn beschikbaar ter
plaatse.
Herinschrijven voor bepaalde activiteiten (zwemschool,
zwemmen/vervolmaking
en
“Mini-Futés”) is slechts mogelijk tot eind juni. Vanaf dinsdag 5 juli beginnen de nieuwe
inschrijvingen, uitsluitend aan
de kassa van het sportcomplex
(Dapperenlaan 2).
T
ijdens de lessen leert u geleidelijk aan de danspassen en ritmische dansbewegingen, de figuren en de opeenvolgingen van danspassen. Er zijn
cursussen voor beginners, half-gevorderden en
gevorderden. De dansleraar zal iedereen de kans
geven om zijn of haar talent te ontdekken, en om
te proeven van het dansplezier.
Elke maandagavond is er gelegenheid om te oefenen wat we hebben geleerd in de les, om vrienden
te maken en om gezellig te dansen op het ritme
van cha - cha, rock ’n roll, wals, tango, salsa, samba, rumba....
De lessen gaan door op donderdagavond in
school Vervloesem te Sint-Lambrechts-Woluwe,
en op vrijdagavond in school Joli-Bois te
Sint-Pieters-Woluwe.
Er zal ook een ‘ontdekkingsmodule ‘ voor beginners
aangeboden worden vanaf begin september ●
Opendeurdag op maandag 5 september, van
19u30 tot 22u in zaal Parmentier (Parmentierlaan
250 in Sint-Pieters-Woluwe)
➜ INFO
02.771.66.55
WoluInfo_NL_juin2016.indd 43
➜ INFO
www.sourisdanse.be - 0475.26.16.13
[email protected]
16/06/16 09:43
ACTUALITEIT
➜ 44
WOLU INFO / JUNI 2016
Door de bevordering van vriendschappelijke en gezellige bijeenkomsten, waarbij geen
onderscheid gemaakt wordt tussen volwassenen met of zonder mentale handicap, en door
haar aanbod van ontspannende zelfontwikkelingsactiviteiten, belichaamt Silex daadwerkelijk de spreuk “een leven zonder vrienden is geen leven”.
De doelstellingen:
• iedereen het recht op en de toegang tot vrij gekozen vrijetijdsactiviteiten op ieders
niveau geven
• de plaats van de persoon in een handicapsituatie erkennen en laten erkennen in de
maatschappij, deze persoon helpen om het recht op sociale, economische, culturele,
ecologische en politieke autonomie te doen gelden
• tot de opbouw van een rechtvaardigere samenleving bijdragen en het gedrag en de
mentaliteit van het publieke ten opzichte van de problematiek van de handicap doen
evolueren
• zich op het vlak van permanente vorming inzetten met als hoofdthema’s cultuur
en burgerschap, door middel van kritische analyse en acties.
In Silex zien we
het graag groot!
Silex, een vereniging die sinds vele jaren
actief is in Sint-Lambrechts-Woluwe, no- ➜ INFO
digt u deze keer uit om de werken die dit Silex - Vootstraat 82
jaar in haar creatieve ateliers gerealiseerd 02 762 40 09 - www.lesilex.be
werden te komen ontdekken: sculptuur - modeontwerp - natuurlijke creaties - transformatie
van voorwerpen - mozaïek - tekenen van een verhaal
- kunstverkenner - draadkunst.
D
eze tentoonstelling zal u laten kennis maken
met de drang van de deelnemende kunstenaars
en animatoren om de zaken groot aan te pakken.
Het is misschien de gelegenheid om de hartstocht
te laten (her)opleven die ieder van ons in zich heeft
en zo andere vormen van vrijheid te verkennen. ●
AGENDA
In de Mediatine
Pierre Leviedreef 1
➜
Van 20 juni tot 6 juli van 10u tot 19u
Vernissage donderdag 23 juni om 16u
HET DAGBOEK VAN PAUL TRIGALET
Bernard Ide, gemeenteraadslid in Sint-LambrechtsWoluwe, heeft onlangs een boek over Paul Trigalet geschreven, een priester-arbeider die heel zijn leven gevochten heeft om de armen en daklozen te helpen.
“ik ben ervan overtuigd dat als we de mensen in moeilijkheden - zelfs en vooral de meest kwetsbaren - zouden
betrekken bij de besluitvorming rond henzelf, we hun
kansen vergroten om hun waardigheid te herwinnen en
om echte partners te worden” - Paul Trigalet
Het boek is te koop tegen de prijs van 10€, en de opbrengst van de verkoop gaat naar
Solidarités Nouvelles, de vereniging die in 1993 door Paul Trigalet werd opgericht en die
zich vooral inzet voor het recht op huisvesting voor iedereen.
Contact
Bernard Ide - 0477 899 364 - 02 772 21 41 - [email protected]
WoluInfo_NL_juin2016.indd 44
16/06/16 09:43
TRIBUNE
➜ 45
WOLU INFO / JUNI 2016
Lijst van de burgemeester
Waarom de Brusselse politiezones samenvoegen?
Men kan zich inderdaad afvragen waarom minister van binnenlandse zaken Jan
Jambon (N-VA) en Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen, per se de Brusselse
politiezones willen samenvoegen, als men
aan de hand van cijfers kan vaststellen dat
andere politiezones die reeds samengevoegd
werden - die van Antwerpen bijvoorbeeld meer geld kosten en minder efficiënt zijn?
Uit een analyse waarbij de organisatie, de kosten en de efficiëntie van de Brusselse politiezones vergeleken worden met de eengemaakte
politiezones van vier andere Belgische steden
(Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi), blijkt
ontegensprekelijk dat het zinloos zou zijn om
onze politiezones samen te voegen.
Onze politieagenten, verdeeld over zes zones,
kosten de belastingbetaler minder terwijl ze efficiënter zijn (lagere of afnemende criminaliteit)
dan hun Antwerpse en Gentse collega’s!
De politiezone Antwerpen... is de duurste
Het nationaal gemiddelde van de dotaties voor de
politiezones bedraagt 318€ per inwoner
Hoewel vier van de vijf grote steden die geanalyseerd werden onder het gemiddelde zitten, zien
we dat de dotatie die Antwerpen toekent 20% hoger is dan dit gemiddelde, terwijl de totale kosten
van de zes Brusselse politiezones onder het nationaal gemiddelde liggen
De Antwerpenaars betalen 27% meer dan de
Brusselaars voor hun politie.
Daarom kan men moeilijk beweren dat de gedecentraliseerde organisatie van de politie in
Brussel meer kost dan een eengemaakte zone,
zoals Antwerpen!
Aantal politieagenten voorzien door het kader en aantal politieagenten werkelijk in functie in de
5 grote steden van het land (op 31/12/2013)
Namen van de
zones
Bevolking
Organiek Effectief Verschil FTE
kader
kader
in %
- vol(gewenst)
tijdse
equivalenten
Gewenst
aantal politieagenten
/10.000
inw.
Werkelijk
aantal politieagenten
/10.000
inw.
Brussel 19
Brussel zonder de
zone Brussel-Elsene
Antwerpen
Gent
Charleroi
Luik
Totaal
1.163.486
909.747
5.871
3.427
5.459
3.220
-7%
-6%
5.239
3.104
50
38
45
34
510.610
251.133
202.730
196.291
2.324.250
2.143
1.172
1.132
1.113
11.431
2.160
1.030
898
1.043
10.590
1%
-12%
-21%
-6%
-7%
2.126
1.018
890
1.043
10.316
42
47
56
57
49
42
41
44
53
44
Bronnen: kolom 2, FOD economie; kolommen 3, 4 en 6, Infozone (http://www.infozone.be/), kolommen 5, 7 en 8, eigen berekeningen.
tieagenten / 10.000 inwoners ligt. De Brusselse
en Gentse politiekaders komen ongeveer overeen met dit gemiddelde, terwijl de Waalse steden
méér (56 in Charleroi en 57 in Luik), en de stad
Antwerpen relatief minder politieagenten zouden willen.
Behalve in Antwerpen, zijn de kaders verre van
opgevuld (gemiddeld -7%), hoewel we een verbetering vaststellen ten opzichte van de situatie in
2009 (gemiddeld -11%)
Brusselse politie onderbezet
Ondanks een tekort van 7% ten opzichte van het
kader, heeft Brussel 45 politieagenten/10.000 inwoners, of iets meer dan de andere grote steden,
met uitzondering van Luik.
Desondanks is Brussel één van de veiligste steden van het land
Brussel is, wat sommige zeurpieten ook mogen
beweren, één van de veiligste steden van het land!
Sinds 2000 kent de criminaliteit er een gunstiger verloop dan in de andere grote steden, met
uitzondering van Luik (waar de criminaliteit
vertrekkende van zeer hoge cijfers nu mooi in
Aantal politieagenten voor de vijf grote steden
dalende lijn evolueert).
We merken ook dat de vijf grote steden van het Niets wijst er dus op dat er in Brussel bijzondere
land een theoretisch (organiek) politiekader vast- problemen zouden bestaan waardoor het noodgelegd hebben dat rond het spilcijfer van 49 poli- zakelijk zou zijn om de huidige politieorganisatie
fundamenteel in vraag
te stellen.
De Brusselse politie kost 81€ minder per jaar en per inwoner dan de
En dan is er nog een
Antwerpse politie
belangrijk argument:
Naam van de
Bevolking Gemeentelijke Politiepersoneel
€/inwoner
de terreinkennis van
dotatie (€)
zones
(FTE’s 2013)
de politieagenten die,
Brussel 19
1.175.173 356.077.419 5.239
303
verdeeld over zes zoAntwerpen
513.570
197.232.374 2.126
384
nes, veel dichter bij de
Gent
253.266
75.104.779 1.018
297
inwoners staan.
Charleroi
202.480
57.781.000 890
285
Luik
195.968
Totaal-gemiddel. 2.340.457
57.200.000
743.395.572
1.043
10.316
Bronnen: kolom 2, FOD Economie; kolom 3, op basis van
de budgetten; kolom 4, infozone;
WoluInfo_NL_juin2016.indd 45
292
318
Evolutie van het aantal misdrijven / 1.000
inwoners
Brussel 19
Antwerpen
Gent
Charleroi
Luik
2000 2006
2010
2014
172
147
133
185
262
164
163
153
178
225
138
139
138
175
220
174
159
160
173
244
Deze vergelijkende studie toont integendeel aan
dat, vergeleken met de vier andere Belgische steden, de Brusselse politie er in haar geheel in slaagt
om voor minder criminaliteit te zorgen met minder politieagenten per inwoner, en tegen een lagere kostprijs voor de Brusselse belastingbetaler.
Daar staat tegenover dat de politie van de stad
Antwerpen, wat Bart De Wever ook moge beweren, de duurste van het land is, voor een vergelijkbare efficiëntie!
De federale regering zou dus beter meer financiële middelen ter beschikking van de Brusselse
politiezones stellen zodat deze een nog betere efficiëntie kunnen garanderen door het aantal politieagenten in hun kaders te verhogen. Dit werd
trouwens reeds gevraagd in een motie aangenomen in januari door de gemeenteraad van SLW!
Een motie tegen de fusie van de politiezones
We herinneren eraan dat de gemeenteraad van
Sint-Lambrechts-Woluwe, op voorstel van gemeenteraadslid Delphine De Valkeneer (LBDéfi), tijdens de vergadering van 27 januari 2016
een motie goedgekeurd heeft waarin de fusie van
de Brusselse politiezones verworpen wordt.
Daarnaast wordt aan het Brussels Parlement gevraagd
om een parlementaire onderzoekscommissie op te
richten die ermee belast moet worden de bestaande
samenwerkingen tussen de federale en lokale veiligheidsdiensten te onderzoeken, en hun doeltreffendheid op het gebied van preventie en bestrijding
van terrorisme te evalueren.
16/06/16 09:43
TRIBUNE
➜ 46
WOLU INFO / JUNI 2016
Tot slot wordt aan de federale regering gevraagd om
• Iedere fusie van de Brusselse politiezones te weigeren en de aanwervingsprocedures van politieagenten in Brussel te versnellen
• af te zien van de budgetverlaging en te voorzien in de financiering van de
Brusselse zones op basis van de reële behoeften
• Te voorzien dat de herindexering van de federale begroting gebaseerd
zal zijn op een federale dotatie die minstens gelijk is aan het bedrag dat in
de begroting van 2014 voorzien was, namelijk 764 miljoen euro
• teneinde de doeltreffendheid ervan te verbeteren, de methodologie te
preciseren die door de gemeentebesturen gevolgd moet worden i.v.m. de
“foreign terrorist fighters”, evenals de evaluatiecriteria voor het radicaliseringsprofiel van de personen die in de gaten gehouden moeten worden
• Een nationaal actieplan te ontwerpen om de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de politiezones en de federale regering te
verbeteren en dit met respect voor de verschillende bevoegdheden die
eigen zijn aan ieder bestuursniveau ●
De leden van de Lijst van de Burgemeester van het college :
Olivier Maingain (DéFI), Eric Bott (DéFI), Isabelle Molenberg (DéFI), Michèle Nahum
(Indépendance Libérale), Jacqueline Destrée-Laurent (Indépendance Libérale),
Gregory Matgen (Indépendant), Xavier Liénart (Indépendant), Philippe Jaquemyns
(DéFI), Fabienne Henry (DéFI)
De leden van de Lijst van de Burgemeester in de gemeenteraad :
Georges Désir (DéFI), Daniel Frankignoul (DéFI), Pierre-Alexandre de Maere d’Aertrycke
(Indépendant), Francine Bette (Indépendant), Françoise Charue (DéFI), Delphine De
Valkeneer (FDF), Aurélie Melard (DéFI), Anne Drion du Chapois (DéFI), Ariane Calmeyn
(Indépendance Libérale), Jean-Jacques Vandevelde (Indépendance Libérale), Quentin Deville
(Indépendance Libérale), Sonia Begyn (Indépendance Libérale), Patrick Allaer (DéFI).
Site van de lijst van de burgemeester:
http://listedubourgmestre-wstl.be/
Site van de lokale sectie van DéFI van Sint-Lambrechts-Woluwe:
http://www.fdfwoluwesaintlambert.be
Site van Indépendance libérale : http://independanceliberale.be/
CDH
Mevrouw Désir
De omstandigheden laten ons toe om een uitzondering te maken op de gewoonte die erin
bestaat dat men zich niet mengt in het privéleven van een collega politicus. De reden
dat de CdH zich wenst aan te sluiten bij het
eerbetoon dat gegeven wordt naar aanleiding
van de dood van de echtgenote van de voormalige burgemeester, is dat mevrouw Désir
zich tientallen jaren lang elke dag met veel
passie voor het lokaal leven ingezet heeft.
Een kleine knipoog
Gaan we onze politieke tegenstanders een
plezier doen? Tja, waarom ook niet? Het is
eens wat anders in het huidig politiek klimaat, waarin elk gesproken of geschreven
woord bij zowat alle politici in het verkeerde
keelgat schiet.
Wij sluiten ons dus met veel plezier aan bij
het initiatief van twee beleidsverantwoordelijken. De ene is Waalse Minister-President
en burgemeester van Charleroi, de andere
is gemeenteraadslid in Sint-LambrechtsWoluwe. De eerste is een PS’er, de tweede
een Ecolo’er.
Deze twee politici hebben samen een oproep
gedaan om een boekje te kopen dat geschreven werd door een van beiden en dat gewijd
is aan Paul Trigalet, een zeer moedig man
die zoveel goeds gedaan heeft dat hij onderscheiden werd met de Waalse Orde van
Verdienste.
Omdat het een leuk boek is (inlichtingen:
0477.899.364) en bovendien niet duur, bevelen wij het u aan.
En terwijl we hiermee bezig zijn, spreken we
in elk geval geen kwaad over anderen.
Prettige vakantie
Michel Lemaire, gemeenteraadslid
ECOLO
Het beleid van de schepen voor Huisvesting, dat met een slakkengangetje vordert
Tegen een redelijke prijs in Sint-LambrechtsWoluwe wonen wordt bijna onmogelijk. Weldra
zullen onze kinderen het zich helemaal niet
meer kunnen veroorloven om in SLW te wonen.
De gemeente beschikt nochtans over heel wat
middelen om deze gang van zaken beter te beheersen, te controleren en te begeleiden en om
dit grote probleem voor veel huishoudens binnen de perken te houden.
Ecolo is herhaaldelijk tussenbeide gekomen
bij talloze gelegenheden in de gemeenteraad
om de opvolging te verzekeren van iets wat het
beleid van de schepen van Huisvesting, mevrouw Nahum zou moeten voorstellen. Laat
ons maar niet te lang stilstaan bij de lippendienst die werd bewezen aan het doodgeboren
Neerveld project, de proceduremiddelen die
aangewend werden door het College tegen
het gemengd huisvestingsproject van middenklassewoningen en sociale woningen in
de Brellaan, of nog de mist die gespuid werd
betreffende de invoering van de huurtoelage
ondanks de pogingen van het cdH-gemeentelijke raadslid (nochtans zelf lid van de meer-
WoluInfo_NL_juin2016.indd 46
derheid). En we vragen onszelf twee dingen af:
1. Hoe is het gesteld met het Observatorium
voor de Huisvesting dat tien jaar geleden
in 2006 door schepen Nahum gelanceerd
werd? Hoeveel procent van het gemeentelijk grondgebied wordt reeds onderzocht en
wat zijn de positieve gevolgen voor de enige
wijk waarvoor de analyse aan de gang is?
De vraag stellen, is ze beantwoorden: het
resultaat is minuscuul klein, dit initiatief,
dat de gemeente nochtans had moeten helpen om de inbreuken op de huisvestingswetgeving te identificeren, is morsdood.
2. Hoe is het gesteld met de Grondregie, die
vorig jaar beloofd werd? In maart 2015 had
Ecolo de oprichting van een gemeentelijke Grondregie voorgesteld, om een beter
inzicht te krijgen in het ondoorzichtig beheer (eufemistisch uitgedrukt dan nog…)
van de gemeentelijke eigendommen. Het
is de bedoeling dat er een transparant
draaiboek voor het huisvestingsbeleid en
het beheer ervan door de gemeente komt
in de plaats van de huidige aanpak ge-
val per geval, die het zeer moeilijk maakt
om de juiste beslissingen te nemen.
Wij dachten dat men naar onze argumenten geluisterd had, en de burgemeester had
beloofd dat de Regie in kwestie er voor het
einde van het jaar zou komen. Sindsdien
hebben we het College in april 2016 opnieuw geïnterpelleerd, omdat we zagen dat
er niets gebeurde. Het erg voluntaristisch
antwoord (hum...) van de schepen luidde :
« dat de leden van het College niet allemaal
akkoord gaan over het onderwerp betekent
nog niet dat het project opgegeven wordt, en
misschien komen we wel tot een akkoord
tegen…2018 !!!.
De nieuwe vraag die we ons nu stellen is deze:
wordt dit passief afwachtend en schandelijk beleid opzettelijk zo uitgedacht of hebben we te maken met een gebrek aan bekwaamheid? In beide
gevallen is het heel erg. ●
www.woluwe-saint-lambert.ecolo.be
Chantal Dransart, Bernard Ide et Jean-Claude Van
der Auwera, conseillers communaux 16/06/16 09:43
TRIBUNE
➜ 47
WOLU INFO / JUNI 2016
PS
Terug trams bovengronds in Sint-Lambrechts-Woluwe!
Zoals u ongetwijfeld al weet, gingen de werken
aan de verlenging van tramlijn 94 enkele weken geleden van start in de Woluwelaan. Deze
werken zijn bedoeld om het eindpunt, dat zich
momenteel aan het Trammuseum bevindt,
naar station Roodebeek te verleggen, en een
verbinding te verzekeren tussen tram en metro
tegen eind 2017.
Hoewel de werken uiteraard voor enige hinder zullen zorgen bij de bewoners van de
Woluwelaan, is de PS van Sint-Lambrechts-
Woluwe verheugd over de vervanging van
buslijn 42 op de Boulevard door een tramlijn in
eigen bedding , met een grotere reizigerscapaciteit en een hogere rijfrequentie.
Bovendien zullen deze werken aangegrepen
worden om de Woluwelaan grondig her in te
richten, zodat deze ook een mooie verkeersader
voor fietsers en voetgangers wordt.
Buslijn 42 zal niet afgeschaft, maar wel verlegd
worden naar de omliggende wijken om de lokalere verbindingen te verzekeren.
Deze veranderingen en verbeteringen op het
vlak van openbaar vervoer zijn ook het gevolg van de investeringen van het BrusselsHoofdstedelijk Gewest in zijn openbaar vervoer,
iets waar wij erg tevreden over zijn. ●
Anne Broché, gemeenteraadslid en Julien
Uyttendaele, Brussels afgevaardigde en
OCMW-raadslid
MR
Is de (veel te dure) cultuur in Sint-Lambrechts-Woluwe echt voor iedereen?
Een paar weken geleden stelde de burgemeester zich in de media kandidaat voor de post
van Minister van Cultuur, na het opzienbarend
aftreden van Joëlle Milquet. Het was verhelderend voor de MR om de gedurfde ambities die
de burgemeester uiteenzette voor de Franse
Gemeenschap, te vergelijken met zijn beleid in
Sint-Lambrechts-Woluwe, aangezien de plaats
en de inhoud van het cultuurbeleid binnen
onze gemeente altijd nauw verbonden geweest
zijn met het persoonlijk engagement van de
dienstdoende burgemeester.
Hoewel we blij mogen zijn dat we in SintLambrechts-Woluwe nog nooit verkozenen
hadden die een beleid voerden waarbij cultuur stiefmoederlijk behandeld werd, zijn wij
zeer ongerust over de kolossale schuld van
cultuurcentrum Wolubilis, dat, naar men
ons aankondigt, tegen 2018 bovendien onder
voogdij geplaatst zal worden ten gevolge van
de opgestapelde verliezen sinds zijn oprichting. Om zijn jaarlijks werkingsbudget niet
in gevaar te brengen, staan er op de kalender van Wolubilis overigens meer particuliere verhuringen (98 in 2015) - die ook meer
inkomsten opbrengen - dan eigen culturele
activiteiten voorgesteld door het Comité bevoegd voor de programmering (81 in 2015).
Dit zegt veel over de vereisten voor het beheer van deze bodemloze culturele put. Maar
nog zorgwekkender vindt de MR het feit dat
70% van de Woluwenaren niet of weinig deelneemt aan de activiteiten die door Wolubilis
aangeboden worden, terwijl iedere inwoner
van de gemeente wel financieel bijdraagt aan
de culturele activiteiten voorgesteld door de
meerderheid. Dat is toch wel een hoog percentage, ten opzichte van een gemeentelijke
subsidie die van jaar tot jaar belangrijker
wordt en vandaag de kaap van anderhalf
miljoen euro nadert ! Gezien de dermate
grote investering die gedragen wordt door
de gemeenschap, heeft de MR er altijd voor
gepleit om van Wolubilis een plek te maken
die bezocht wordt door een zo groot mogelijk aantal mensen: een plek die niet, zoals
tegenwoordig, het toevluchtsoord is van een
elitair publiek en van conformistische critici.
Dan rest er tot slot nog de programmering
die ons een groot déjà vu-gevoel geeft.
Enkele voorbeelden om onze mening te staven: « Constellations », een toneelstuk dat op
dit moment opgevoerd wordt in Theater Le
Public, wordt over een paar maanden voorgesteld in Wolubilis, net zoals « Dernier coup
de ciseaux », dat in december naar Wolubilis
komt, maar al sinds april te zien is in het
Guldenvliestheater. « Le repas des Fauves »
werd bij ons aangekondigd voor april 2017, en
liep afgelopen najaar drie weken lang in het
Galerijentheater. Hetzelfde geldt voor de productie « Sois Belge et tais-toi », die gedurende
heel de maand december opgevoerd wordt
in het Sint-Michielstheater, gelegen aan de
Montgomeryrotonde, maar die Wolubilis
toch terug op het programma wil zetten in
januari, als het ware in de herkansingen.
En dit zijn nog maar enkele van de talrijke
voorbeelden.
Moeten we er nog aan herinneren dat SintLambrechts-Woluwe één van de 19 gemeenten van Brussel is, en niet een geïsoleerd dorp
diep in de Ardennen. In een tijdperk waarin
het publiek gemakkelijk toegang heeft tot het
aanbod van alle Brusselse theaters, kan men
zich slechts vragen stellen bij de relevantie
van deze volgzame, meeloperige en onopvallende programmering die het nog steeds moet
doen zonder één enkel werkelijk succes. Voor
de MR vereist een ‘gemeentelijk cultuurbeleid’
een globaal, coherent en doordacht beleid met
als doelstelling een culturele democratisering,
waarbij de doelgroepen die er niet de gelegenheid, de gewoonte of de middelen toe hebben,
toch de kans krijgen om zich vertrouwd te maken met cultuur in de breedste en nobelste betekenis van het woord.. ●
gevens van onze inwoners. Welke rechten zijn
er voor de inwoners ?
Georges De Smul,
gemeenteraadslid
[email protected] 0496.12.23.61
Lieve Lippens
OCMW raadslid
Henry de Harenne (fractievoorzitter MR)
Met Philippe Geelhand, Danielle Caron, Pierre
Vanderwaeren, Emmanuel Deroubaix (gemeenteraadsleden), Amélie Pans, Christian Peeters
(OCMW-raadsleden)
CD&V
Beste inwoners van SLW.
Op de volgende gemeenteraad zal ik vragen
stellen over de werking van de stadswachten
en wat hun bevoegdheid is over de privé-ge-
WoluInfo_NL_juin2016.indd 47
Wij wensen u allen een mooie en deugddoende vakantie. ●
16/06/16 09:43
SNAPSHOT
➜ 48
WOLU INFO / JUNI 2016
Huwelijken
gevierd door Jacqueline Destrée, ambtenaar van de Burgerlijke stand
04.05 - Laura ALBICOCCO en Salvatore La
MONICA
06.05 - Fabrice EKEU YAMGA en Eleonora
FARINELLA
13.05 - Blabine MARCANDETTI en Alain
ENGOUDOU
13.05 - Ingrid STRAZZERI en ChristopheJunior RIMBERT
14.05 - Damien BUTAYE en Jessica
WANUFEL
14.05 - Julien VANZEVEREN en Julie
BUELENS
14.05 - Remi MADRIAGA LISSENS en
Raphaël KORPORAAL
18.05 - Audrey GOBBERS en Najim EL
BANOUHI
21.05 - Charles-Etienne NAVEZ en Pauline
MATHYS
21.05 - Patrick LUDWIGS en Marilyn De
GUZMAN REVOLDILA
WoluInfo_NL_juin2016.indd 48
16/06/16 09:44
SNAPSHOT
➜ 49
WOLU INFO / JUNI 2016
21.05 - Laure-Anne de la HAYE en Nicolas
LOUVEAUX
21.05 - Maria ROSEN en Charles BRASSEUR 21.05 - Regina VANDEWALLE en Eric
VANVLAENDEREN
21.05_Pauline VAN PARYS en Eric de
SAUVAGE VERCOUR
27.05 - Angélique LESUEUR en Gaétan
SILVESTRE
27.05 - Marie-Laurence HUBIN en Arnaud
LAMBERT
28.05 - Nerea ROMEO MARTINEZ en JeanChristophe GUSTIN
28.05 - Petra STER en Brieuc DEMAEGHT
04.06 - Agnès de BECDELIEVRE en Carlos
BANZA DA CRUZ MENDOCA
04.06 - Yves COCQ en Véronique BODET
WoluInfo_NL_juin2016.indd 49
16/06/16 09:44
SNAPSHOT
➜ 50
WOLU INFO / JUNI 2016
Huwelijksverjaardagen
gevierd door burgemeester Olivier Maingain, behalve aanduiding
14 mei
Dhr. en Mevr. Mertens-Laebens
gevierd door Jacqueline Destrée, ambtenaar van de Burgerlijke
Stand
21 mei
Dhr. en Mevr. Godbille-Danaux
60 jaar huwelijk op 19 mei
21 mei
Dhr. en Mevr. M et Mme Baudot-Gordts
60 jaar huwelijk op 9 mei
28 mei
Dhr. en Mevr. Chappel-Lejeune
60 jaar huwelijk op 23 mei
28 mei
Dhr. en Mevr. Delelienne-Mignot
60 jaar huwelijk op 6 juni
28 mei
Dhr. en Mevr. Vekemans-Vanfraechem
50 jaar huwelijk op 21 mei
WoluInfo_NL_juin2016.indd 50
16/06/16 09:44
SNAPSHOT
➜ 51
WOLU INFO / JUNI 2016
Een mooi trio honderdjarigen
Suzanne Vanderwalle, geboren op 28 april 1916
in Châtelineau.
Gabrielle Dantinne, geboren op 10 mei 1816 in
Namen.
Alice Bodlet, geboren op 6 juni 1916 in Rulles, in
de Gaumestreek.
Ze bracht haar jeugd door in Pont-à-Celles
waar ze het vak van naaister leerde en met
haar oudere zus als naaister werkte. Dit is
ook de gemeente waar ze haar echtgenoot
ontmoette, en ze moest niet zo ver zoeken
want ze waren buren... Hij werd militair bij
de luchtvaart, en maakte tijdens de oorlog
deel uit van de Royal Air Force.
Vervolgens vertrokken ze naar Congo en
na hun terugkeer uit Leopoldville in 1965
vestigden zich in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Suzanne heeft één dochter, zes kleinkinderen en één achterkleinzoon. Ze hield van
wandelen, fietsen, reizen en lezen.
Gevraagd naar haar recept om in vorm te
blijven, vernoemt ze de wandelingen door de
wijk met de fysiotherapeut en vooral de bezoekjes op zaterdagavond aan het Italiaans
restaurant in de buurt!
Ze woont sinds 1954 in Sint-LambrechtsWoluwe, en verhuisde in 2011 naar residentie
Montgomery. Gabrielle volgde een opleiding
tot ambulancierster en huwde in 1938. Haar
man was officier en maakte deel uit van het
Verzet.
Onze honderdjarige heeft veel familie: drie
kinderen, negen kleinkinderen en zeventien
achterkleinkinderen.
Ze was altijd erg onafhankelijk, en reed met
de auto tot op 95-jarige leeftijd! Ze deed ook
aan yoga tot haar 90ste en ze is een uitstekende bridgespeler.
Ook zij schrijft haar hoge leeftijd toe aan haar
sterk karakter.
Ze woonde heel haar leven in Rulles, want
ze verhuisde slechts 3 jaar geleden naar residentie Neerveld.
Na de gemeenteschool bezocht te hebben,
leerde Alice Bodlet naaien en vestigde ze
zich als naaister in haar dorp. Daar ontmoette ze ook haar echtgenoot, met wie ze
in 1942 trouwde.
Ze heeft een dochter, twee kleinkinderen en
vier achterkleinkinderen.
Onze honderdjarige is een moedige persoon
met een groot hart. Ze heeft altijd van dansen en van lachen gehouden, maar ze gelooft
toch dat het haar sterk karakter is die ervoor
gezorgd heeft dat ze deze mooie leeftijd
mocht bereiken..
WoluInfo_NL_juin2016.indd 51
16/06/16 09:44
AGENDA
WOLU INFO / JUNI 2016
➜
15 JUNI 2016
15 SEPT. 2016
Zaterdag 17 september van 8 tot 16u
St. Hendriksconcert :
Eveline Legrand (woord)
et Francis Mourey (cello)
Aperitief op donderdag ➊
Garage sale
St. Hendrikskerk: St. Hendriksvoorplein
Fallonstadion: Struykbekenweg, 2
Lambeaulaan
ANIMATIE
Elke donderdag van 17 tot 22u
Dynamifête
Rommelmarkt van
Sterrenbeelden
➜ 52
Zaterdag 17 september van 9 tot 16u
Info: 0477.943.063
Zondag 28 augustus van 10 tot 18u
Stands, animatie, concerten en voorstellingen
Speelplein in het Maloupark
Info: 02.776.82.53 – [email protected]
Opendeur Fallonstadion
Zondag 28 augustus
Demonstraties en sportinitiaties
Fallonstadion: Struykbekenweg, 2
Info : 02.761.03.44 – [email protected]
Sportstand
31 augustus tot 3 september
Voorstelling van de sportclubs in de gemeente
Woluwe shopping center : St. Lambertusstraat
Info: 02.776.82.56 – [email protected]
Opendeurdagen Poseidon
Zaterdag 3 september
Demonstraties en sportinitiaties
Sportcomplex Poseidon: Dapperenlaan, 2
Info : 02.776.82.58 – [email protected]
Het stripverhaal bij Wolu
Jeunes
Zaterdag 10 en 11 september
24u gewijd aan het stripverhaal: Vivre ensemble
Zaterdag 3 september om 15u
Info: Michel Guirlinger : 02.734.75.44 – 0472.226.143
Les musicales de radio
Tamtam
Vrijdag 23 september om 20u30
BIOSKOOP
Cinema in openlucht
Je suis mort, mais j’ai des amis
Woensdag 6 juli om 22u30
The lobster
Woensdag 13 juli om 22u30
L’homme irrationnel
Woensdag 20 juli om 22u30
Un homme idéal
Woensdag 27 juli om 22u30
Ave César
Woensdag 3 augustus om 22u30
Mia Madre
Woensdag 10 augustus om 22u30
The Lady in the Van
Woensdag 17 augustus om 22u30
Le tout nouveau testament
Woensdag 24 augustus om 22u30
Spectre
Woensdag 31 augustus om 22u30
Wolubilis : Vrijetijdsplein
Info: 02.761.60.30
Voir Wolu Info p.48
Akoestisch concert van Fugitives
Maison de la jeunesse : Prekelindenlaan 78
Info: 02.732.28.37 – [email protected] –
www.radio-tamtam.be
26e jaar van het Feest van
de klavecimbel
Zondag 19 juni om 17u
Recital, zang et klavecimbel
Wei-lian Huang: sopraan, Jacques WiIllemyns : klavecimbel
in het werk van Louis Couperin, François Couperin, Barbara
Strozzi
Lenneke Marekapel - Kapellaan
Zaterdag 10 september om 16u
Hommage aan J.S. Bach - Concertos voor één, twee, drie en
vier klavecimbels
Betty Bruylants, Marianne Verstegen
Fabiola Moscato, Jacques Willemyns, klavecimbel
Dirk Vandaele et Marianne Herssens, viool
Ortwin Lowyck, altviool
Phyllis Bartholomeus, cello
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk
Info en reservering: www.amisduclavecin.be
[email protected]
016.480836 – 0497.463351
Maison de la Jeunesse: Prekelindenlaan
Info: 02.732.28.37 – [email protected]
Braderij Georges Henri
Zaterdag 10 en zondag 11 september
Info : 02.736.88.18
CONCERTS
Festival Be-koor-lijk
Zaterdag 25 juni van 15 tot 20u
ROMMELMARKT
De brol’cante van de wijk
Kelle
Waaier aan zangkoren, grime-ateliers en knutselen voor
kinderen
EXPOSITIE
Hyperactiviteit 5
Van vrijdag 1 tot vrijdag 15 juli
Maison de la jeunesse: Prekelindenlaan
Info: 02.732.28.37Info: 02.762.62.14
Georges Henripark
Info: 0484.247.277 – www.polyfolies.be
Zaterdag 25 juni van 10 tot 16u30
Grote en kleine Kellestraat
Info: 0487.641.150
WoluInfo_NL_juin2016.indd 52
16/06/16 09:44