Boelensnieuws 2 - Inspecteur Boelensschool

Commentaren

Transcriptie

Boelensnieuws 2 - Inspecteur Boelensschool
Boelensnieuws 2
Nieuwsbrief cursus 2014 – 2015
2 December 2014
Inleiding
Voor u ligt het tweede exemplaar van onze
nieuwsbrief “Boelensnieuws”, waarmee we u
als ouder(s)/verzorger(s) informeren over het
reilen en zeilen van de Inspecteur
Boelensschool. Hebt u vragen of opmerkingen
naar aanleiding van deze nieuwsbrief of
anderszins, schroom dan niet om contact op
te nemen met de school.
Rapport 1
Vorige week hebben we onze eerste
rapportvergadering van dit cursusjaar gehad
en inmiddels heeft u kennis kunnen nemen
van de resultaten van uw zoon/dochter.
Mocht u naar aanleiding van het rapport een
gesprek willen met de mentor of een docent
dan vragen wij u zelf even contact op te
nemen om een afspraak te maken.
Personeel
Vlak voor de herfstvakantie meldde dhr. J.
van Straaten, onze LO docent die de
gymlessen van dhr. S. vd Zee waarneemt,
dat hij een andere baan heeft gekregen aan
de wal. Dat is mooi voor dhr. van Straaten en
jammer voor ons. We hebben inmiddels zijn
vervanger dhr. R. Kooistra kunnen benoemen
en met ingang van 4 december start dhr. R.
Kooistra met zijn werkzaamheden op de IBS.
We wensen hem een plezierige tijd toe op
onze school.
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat dhr. van
der Zee inmiddels vader is geworden van een
dochter, Lisanne.
Magister
Na wat aanloopproblemen is het nu goed
mogelijk om de resultaten van uw kind te
volgen in Magister. Door de diversiteit aan
niveaus die we in klas 4 aanbieden is het
voor deze leerlingen nog niet mogelijk de
resultaten in Magister te tonen. Wilt u op de
hoogte blijven van de resultaten van uw
zoon/dochter dan is dit mogelijk door het PTA
te raadplegen. Zijn er zaken die niet goed
lopen of heeft u anderszins vragen dan kunt
u die kwijt bij dhr. T. Glazenborg, onze Ict
coördinator.
Bezoekadres:
Kerkelaantje 1, 9166 NB
Schiermonnikoog
Postadres:
Postbus 22, 9166 ZP
Schiermonnikoog
Telefoon: 0519 531620
[email protected]
www.boelensschool.nl
PSO en stage klas 3A en 2A
Voor onze leerlingen beroepsgericht in klas
3A is het programma Praktische Sector
Oriëntatie inmiddels afgelopen. Dhr. Valster
is nu druk bezig met het stage programma na
de kerstvakantie. Het is de bedoeling dat de
leerlingen stage gaan lopen op het eiland. We
menen zo een goede invulling te hebben
gegeven aan de praktische kant van de
opleiding.
Voor klas 2A komt er in januari een kort
programma voor PSO. U krijgt daar t.z.t. nog
informatie over.
Werkweken schooljaar 2014/2015
Dit schooljaar organiseren we in ieder geval
de volgende activiteiten voor onze leerlingen.
Op dinsdag 16 december is er weer de
traditionele Sport en Cultuur dag voor alle
leerlingen. De organisatie is in handen van
mevr. C. Blom en dhr. S. v.d. Zee. Dit jaar
gaat de reis naar Veenhuizen en Appelscha.
Klas 1 gaat 6 februari weer samen met de
eerste klas leerlingen van Ferwert naar
Zoetermeer voor een dagje skiën. De
ouder(s)/verzorger(s) van klas 1 ontvangen
daar binnenkort een brief over. We gaan
ervan uit dat iedereen meegaat, maar mocht
dit onverhoopt niet het geval zijn dat willen
we dit graag z.s.m. weten.
Klas 2 gaat dit jaar 4 dagen naar Ameland in
mei.
Klas 3 heeft inmiddels een keuze gemaakt
voor de werkweek en de keuze is unaniem
gevallen op Berlijn. Ook deze activiteit
organiseren we samen met Ferwert. De
mentor dhr. S. v.d. Zee gaat in elk geval mee
als begeleider. De reis vindt plaats in de
week van 15 t/m 19 juni 2015.
Klas 4 kan mee op groot stedenbezoek naar
Amsterdam, deze staat gepland voor 4
maart. Nadere informatie hierover volgt.
Bij al deze activiteiten werken we samen met
onze partnerschool Dockinga College Ferwert,
om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Oudermiddagen
De oudermiddagen voor klas 1, 3 en 4 zijn
inmiddels geweest. We kijken terug op
geslaagde bijeenkomsten met een goede
opkomst en goede informatie. De ouderavond
voor klas 2 staat voor februari op de planning
in verband met het maken van keuzes voor
het vervolg van de schoolloopbaan van uw
zoon/dochter. Zoals gebruikelijk op onze
school heeft de mentor van klas 1 dhr. B.
Boekhold huisbezoekjes afgelegd.
Leerlingenraad
Onze school probeert de leerlingen zoveel
mogelijk bij de school te betrekken. Eén van
de middelen om dit te doen is de
leerlingenraad. Het is mevr. A. de Jong weer
gelukt om een aantal leerlingen bereid te
vinden om zitting te nemen in de
leerlingenraad en op die manier mee te
praten over allerlei zaken met betrekking tot
onze school.
De volgende leerlingen zitten dit jaar in de
leerlingenraad:
Roos de Bruijne
Ketama Dam
Christy Harthoorn
Anouk Dobbenga
Mike Dijkstra
Klas
Klas
Klas
Klas
Klas
1
1
2
2
3
Oproep: Ouderraad
De volgende tekst staat in ons Schoolplan
2012-2017:
De Inspecteur Boelensschool kent geen
ouderraad. Sinds 2008 is de Inspecteur
Boelensschool op aandringen van het
Ministerie en de Inspectie in gesprek geweest
met het Dockinga College over mogelijke
samenwerking.
Dit proces heeft meer tijd genomen dan
aanvankelijk verwacht. De besprekingen
hebben uiteindelijk geresulteerd in de
vorming van een Personele Unie.
Aandachtspunt was hierbij ook de rol van de
ouders: omdat door de vorming van de
Personele Unie het bestuur op
Schiermonnikoog is verdwenen, dient de
betrokkenheid van de ouders gewaarborgd te
worden. Er is gekozen voor het instellen van
een ouderraad, in de geest van het ook bij
het Dockinga College gehanteerde Reglement
ouderraden.
Uiteraard heeft de Inspecteur Boelensschool
een zelfstandige Medezeggenschapsraad, die
ook in de situatie van de Personele Unie
gehandhaafd blijft.
Met de instelling van een ouderraad wordt
beoogd de relatie tussen ouders, de school,
het bestuur en de medezeggenschapsraad te
bevorderen, zodat een bijdrage geleverd kan
worden aan de kwaliteit van het onderwijs
dat door de school verzorgd wordt.
Hierbij roepen we ouders op zich kandidaat te
stellen voor de ouderraad van de Inspecteur
Boelensschool. We streven naar een
verdeling van één ouder per leerjaar. U kunt
zich via het e-mailadres van de school
kandidaat stellen tot uiterlijk 18 december
a.s.. In geval van meerdere kandidaten
organiseren we verkiezingen. Wilt u nadere
informatie dan kunt u bij dhr. J. Arjaans
terecht.
Survivalrun in Ferwert
Vrijdag 18 oktober was er gelegenheid voor
onze leerlingen om mee te doen aan de
Survivalrun in Ferwert. Een flink aantal
Boelensbikkels heeft hier aan mee gedaan.
Het is een succes geworden.
Klozum en Sinterklaas
Komende vrijdag 5 december hopen we de
goedheilig man weer te kunnen begroeten op
onze school. In verband met Klozum
vervallen de eerste drie lessen. Elke klas viert
daarna onder leiding van de mentor dit
pakjesfeest.
Kerstontbijt
Vrijdag 19 december is het al weer tijd voor
ons traditionele kerstontbijt bij Hotel van der
Werff. De leerlingen en collega’s worden
allemaal om 8.15 uur op school verwacht in
nette kleding. Daarna gaan we gezamenlijk
naar Hotel van der Werff om samen te
genieten van een heerlijk kerstontbijt.
Terug op school zal een kort programma
worden georganiseerd.
We verwachten het geheel rond 11.00 uur te
kunnen afsluiten, waarna iedereen kan
genieten van de welverdiende kerstvakantie.
Studiedag personeel
Maandag 5 januari 2015 is voor de leerlingen
een lesvrije dag. Wij als personeel hebben
dan een studiedag.
Vacature Medezeggenschapsraad
Door het aanstaande vertrek van mevr. S.
Schut ontstaat er in de
Medezeggenschapsraad een vacature in de
geleding ouders. Heeft u belangstelling meld
u dan aan bij dhr. B. Boekhold, secretaris van
de Medezeggenschapsraad.
Planning
04 december 05 december 16 december
19 december
Start lessen R. Kooistra
Les 1 t/m 3 vrij en komst
Sinterklaas
- Sport & Cultuurdag
- Kerstontbijt van der Werff
Kerstvakantie 22 december t/m 05 januari
06
20
29
06
10
januari
januari
januari
februari
februari
12 februari
-
Weer naar school
Informatieavond groep 8
Proeflessen groep 8
Klas 1 Zoetermeer
Leerlingbespreking (verkort
rooster)
- Oudermiddag klas 2
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 1 maart
02 maart
- weer naar school
We wensen iedereen die betrokken is bij de
Inspecteur Boelensschool alvast een gezond
2015.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Inspecteur
Boelensschool,
J. Arjaans

Vergelijkbare documenten