bijlage2wpm-logboek2014 (PDF - 68 kB)

Commentaren

Transcriptie

bijlage2wpm-logboek2014 (PDF - 68 kB)
Bijlage2
Logboek Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.
Naam Contactpersoon:
MAAND:
Jaar: 2014
Inlichtingen hygiëne, veiligheid WHVBZ en/of het doen van een melding tijdens kantoortijd met betrekking tot zwemwatervervuiling: Waterschap Peel en Maasvallei , team Handhaving 077-3891260.
Bij watervervuiling buiten kantoortijd het gratis nummer van de Vuilwaterwacht: 0800-0341
Dag
Tijd
Doorzicht Kleur
in cm
Geur
Schuim Olie
Vuil
Blauwalgen Opmerkingen betreffen- Naam controleur Paraaf
aangetroffen de hygiëne en veiligheid Zweminrichting
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
C:\Documents and Settings\MARO1\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IXHA8LNF\bijlage2WPM-logboek2014.doc
1
MAAND:
Dag
Tijd
Jaar: 2014
Doorzicht Kleur
in cm
Geur
Schuim Olie
Vuil
Blauwalgen Opmerkingen betreffen- Naam controleur Paraaf
aangetroffen de hygiëne en veiligheid Zweminrichting
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kleur: x =
Geur: x =
Schuim: x =
Olie of vuil: o =
Een niet anders dan door natuurlijke omstandigheden veroorzaakte kleur.
Afwezigheid van rottingsgeuren of andere geuren die algemeen als hinderlijk worden ervaren.
Een niet anders dan door natuurlijke omstandigheden veroorzaakte hoeveelheid schuim.
Geen zichtbare hoeveelheid op het wateroppervlak aanwezig.
Een aantal eenvoudig te verrichten onderzoekingen naar bepaalde parameters dient te worden uitgevoerd.
Het verdient aanbeveling voor het dagelijks onderzoek een of meer vaste medewerkers aan te wijzen en te instrueren.
In de kolom opmerkingen dienen aantekeningen gemaakt te worden welke met betrekking tot hygiëne en veiligheid van belang kunnen zijn
zoals: Bezoekersaantallen, aanwezigheid van watervogels, insectenplagen, aanwezigheid van algen in het water, ongevallen en ziektemeldingen van bezoekers enz.
Algemene opmerkingen:
C:\Documents and Settings\MARO1\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\IXHA8LNF\bijlage2WPM-logboek2014.doc
2