Groene Specht - mijnAmstelveen

Commentaren

Transcriptie

Groene Specht - mijnAmstelveen
Wijkkrant Groenelaan
2016 nummer 1
Beste trouwe lezers van de Groene Specht. We hebben weer geprobeerd een wijkkrant te maken. Een beetje
volgens de pagina-indeling die we zoetjesaan bedacht hebben. Dat is moeilijker dan we dachten. Waarom?
Omdat een wijk als de onze zich eigenlijk niet in het keurslijf van een vaste ordening laat dwingen. Daar is de
wijk niet saai genoeg voor.
Daar moet een redactie zich naar schikken.
Misschien is/wordt de krant daarom gedurende 2016 wat rommeliger dan waar u in de achterliggende twee jaar
aan gewend bent geraakt.
Voorlopig ontvangt u dus ‘verzorgd-slordige’ Groene Spechten.
Wie weet wat voor vormgeving en invulling daar verder uit voortvloeien?
Wie weet of de wijkbewoners - van en voor wie de krant is - het een en ander zullen gaan bijdragen?
Jaarplan 2016 voor de wijk Groenelaan
De Bolder gaat dit jaar op de
schop. Alle gebruikers moeten
een goed tijdelijk onderkomen
krijgen. De uit-verhuizing moet
worden geregeld.
Ondanks die verhuizing worden
er nieuwe activiteiten gepland in
2016. Voor kinderen, jongeren en
volwassenen.
Wat gaat dat kosten? De gemeente
betaalt heel veel. Vrijwilligers
zetten hun beste beentje voor.
Vita doet het een en ander voor de
ouderen. Er wordt vervangende
ruimte gehuurd. Daar is zo’n 5
mille voor beschikbaar.
Eten in de Olmen wil wegens
gebleken succes van twee naar
drie avonden in de week. Zo lang
mogelijk in de huidige locatie,
want de gedane investeringen
moeten lonen. De bevrijdingsdag
zal er gevierd worden, met twee
bands. En het kerstdiner zal er
plaatsvinden. Met wat subsidie
draait het quitte, dus zonder winst.
Het wijkplatform moet anders.
Is niet voldoende effectief. Eén
jaarvergadering is genoeg en de
rest moet in een paar werkgroepen
aan de orde komen.
Er moet gewerkt blijven worden
aan de communicatie binnen de
wijk. Onder meer door de redactie van de Groene Specht. Het
komende jaar gaan twee stagiaires
een aantal websites bouwen voor
de wijk. De Nieuwsbrief blijft. Af
en toe zal er worden geflyerd.
Voor ideeën van de wijkbewoners
zelf is geld beschikbaar. Denk
aan € 50 of € 100 als bijdrage per
buurtinitiatief.
De wijk draait dank zij vrijwilligers. Dus komt er ook in 2016
Het is mogelijk dat u een NEE
NEE-sticker op uw brievenbus
hebt geplakt. Toch wordt de
Groene Specht erin gepropt.
Omdat het een blad bedoeld te
zijn dat speciaal en nuttig is voor
alle bewoners van deze wijk.
Wat vindt u daar van? Zegt u mijn
NEE is NEE en dus in mijn brievenbus ook geen Groene Specht?
1
weer een feestje voor vrijwilligers.
De wijkkoepel werkt samen met
AanZ, met de gemeente en met
de andere wijken; dit laatste in
het Wijken-Overleg-Amstelveen.
Samenwerken vergt veel tijd en
energie. Door professionals en
vrijwilligers. En levert - hopelijk
- veel op.
Dit is heel wat in 2016. Voor wie,
door wie?
Begin 2017 kunnen we vaststellen
wat er allemaal van terecht
gekomen is.
Of zegt u NEE is wel NEE, maar ik
wil wel graag de Groene Specht?
Even duidelijk laten weten aan de
redactie s.v.p. Anders blijven we
‘proppen’. ‘Uit goede best’.
Wie kent trouwens deze laatste
uitdrukking ‘uit goede best’?
Kunt u ons de oorsprong ervan
geven?
Wijkplatformnieuws
Hoe was het wijkplatform van 8 december 2015?
Dat was kort, krachtig en gezellig.
Want er waren oliebollen, er
werden zinnige dingen besproken
en het was om kwart over
negen al klaar. We waren met
ruim
veertig
wijkbewoners.
Veelal ouwe getrouwen, maar
ook enkele nieuwe gezichten.
De eigenaar van Groenhof was
niet vertegenwoordigd en de
winkeliersvereniging ook niet. De
gemeenteraad juist weer wel.
Waar ging het zoal over?
Het ging over de nieuwe
rotonde op de Groenelaan, die
een verkeersspel oproept, waar
iedereen gewoon heel voorzichtig
aan moet deelnemen; over de
aan te leggen ongelijkvloerse
Colofon
Redactie: Elizabeth Fasol,
Henk Bleekemolen, Evert van
Gelderen, Tini Bartels, Melle
Middel en Mientje Petrus
Oplage: 5.000
Verspreiding: wijk Groenelaan
en even voorbij de Beneluxlaan
Contact:
[email protected]
De volgende twee edities van de
Groene Specht verschijnen rond:
12 mei
en 15 september
Uiterste inleverdatum kopij voor
die nummers, respectievelijk:
8 april
en 12 augustus 2016
op bovenstaand e-mailadres of
aan de receptie van De Bolder.
Drukwerk door Print24
kruising Sportlaan/Beneluxbaan
en een beetje over het concept
‘Woonagenda Amstelveen’. Je
kunt over deze dingen iets vinden
op de site van de gemeente: www.
amstelveen.nl.
organiseren of zo? Of moeten
anderen dat eigenlijk maar doen?
Het ging er verder over, dat het
aantal woninginbraken in de
wijk seizoen-overeenkomstig wat
is toegenomen.
Wat doe je aan jonge èn oude
fietsers die stug op de stoep
blijven rijden? Aan de racers op
de weg door de weilanden naar
Brasserie 10? Hoe kom je per fiets
fatsoenlijk bij medisch centrum
Marne? Wat liggen wegen en
trottoirs er hier en daar ellendig
bij.
Het ging ook weer over het
voederen van duiven, meeuwen
en eenden rond de vijver en
andere wateren in de wijk, wat
veel te leuk is voor de ratten,
die er daardoor welig tieren.
Maar de gemeente start een
campagne. Zullen we daar
wat van merken? Zullen de
‘dierenliefhebbers’ zich er iets
van aantrekken? Helpen bordjes
‘niet voeren s.v.p.’ misschien
beter? En kun je de ‘dierenliefhebbers’ wellicht ook persoonlijk
aanspreken, als ze niet al te veel
groter zijn dan jijzelf?
De plantenbakken zijn hoognodig aan onderhoud toe. Onze
gewaardeerde vrijwilliger, die ze
geregeld van water voorziet, komt
daar niet aan toe. Ter vergadering
werd doortastend een groepje
gevormd dat deze klus zal aanpakken. Hulde!
Het gaat met ons winkelcentrum
Groenhof niet lekker. Daar ging
het ter vergadering uitgebreid
over.
Langdurige
leegstand,
sluitingen, inkrimping, geringere
diversiteit, geen postkantoortje
meer, hoge huren, nog steeds
geen openbaar toilet. En nog
steeds circuleert er een wisselend
stel onheilsgeruchten. Groenhof
staat niet langer aan de ‘top’. Er
spelen diverse factoren op een
ondoorzichtige markt. Kunnen
wijkbewoners invloed uitoefenen?
Wat willen de Groenelaners
eigenlijk? Moeten ze een enquête
2
Hoe gaat het met de Amstelveenlijn? Dat is te volgen op de
website amstelveenlijn.nl.
Weet je wat ‘ze’ moeten doen?
‘Ze’ moeten de dingen nou eens
goed en stevig aanpakken! Door
werkgroepjes! Bijvoorbeeld door
een werkgroepje ‘verkeer en
veiligheid’. Door een werkgroepje
‘Groenhof’. En zo misschien
door nog een paar werkgroepjes.
Dan hoeven we niet zo vaak
meer te ‘wijkplatformen’. Of is
dat een beetje jammer voor de
wijkgezelligheid? Het dagelijks
bestuur van het wijkplatform zal
zich hierover beraden en komt er
- hoe dan ook - op terug.
Wellicht al op het eerstvolgende
wijkplatform, dat gehouden zal
worden op dinsdag 1 maart 2016
om 20:00 uur in De Bolder.
U bent van harte uitgenodigd.
De agenda ligt één week voor
de bijeenkomst op de balie in de
Bolder.
Melle Middel
We gaan het anders doen!!!!
Buurtjesbeleid.
Op 1 maart 2016 is er weer een bijeenkomst van het Wijkplatform
Groenelaan. Naast de gebruikelijke agendapunten die u mag verwachten
staat deze keer centraal op de agenda het voorstel om op een andere
manier te gaan werken binnen het wijkplatform.
In 2016 willen wij stimuleren dat
bewoners in hun eigen buurt(je)
onderling contacten opbouwen.
Dat kan al door gewoon een
barbecue of ander feestje te
organiseren, maar kan ook
door andere activiteiten zoals
een wekelijkse koffieochtend of
afspraken tussen alleenstaanden
om elkaar wat in de gaten te
houden.
Het voorstel houdt het volgende in:
• Éénmaal per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden over
jaarverslag en financieel verslag over het gepasseerde jaar, jaarplan
en jaarbegroting voor het nieuwe jaar.
• Er worden werkgroepen opgericht die zich in de loop van het
jaar richten op onderwerpen die voor de wijk van belang zijn.
Mogelijke werkgroepen: Verkeer & Veiligheid, Natuur & Milieu,
Ondernemers in de wijk, Preventieve Gezondheidszorg.
• Het bestuur van het Wijkplatform onderhoudt contact met alle
werkgroepen en stimuleert de voortgang, coördineert voorstellen
en onderhoud de contacten met gemeente en instanties.
• Zo vaak als nodig worden er thema-avonden georganiseerd. (Zoals
we het afgelopen jaar een avond over de WMO en over de nieuwe
Bolder gehad hebben.) Bij een thema-avond is het doel de mening
van de bewoners te peilen, informatie te geven en te bespreken.
We zijn tot dit voorstel gekomen vanuit de overweging dat de grote
bijeenkomsten niet genoeg nieuwe ideeën en nieuwe vrijwilligers
opleveren. We zoeken een werkwijze die productiever is: meer ideeën
uit de wijk en meer inzet bewoners bij het oplossen van knelpunten.
We denken dat bewoners aktiever worden als wij met duidelijke en
concrete vragen voor de werkgroepen komen.
Het Wijkplatform stelt dit jaar
€ 1.000,beschikbaar
voor
dergelijke activiteiten.
De voorwaarden waaraan een
verzoek voor een geldelijke
bijdrage moet voldoen, zijn de
volgende:
• Het moet gaan om alle
bewoners van een bepaalde
straat of flatgebouw in de
wijk Groenelaan.
• De drempel om deel te
nemen moet, letterlijk en
figuurlijk, laag zijn.
• Bewoners zelf organiseren
de activiteit.
Bij voorbeeld: maak een plan om de verkeerssituatie voor auto’s,
Een bijdrage zal € 100,- of € 50,fietsers en voetgangers te verbeteren.
per activiteit bedragen en wordt
De wijk Groenelaan is 50 jaar geleden bedacht en ontworpen. Hoe
gegeven zolang er geld in de pot
zou je dat nu doen? Hoe kunnen we aanpassingen/verbeteringen
zit.
aanbrengen?
Persoonlijk vind ik bij voorbeeld de situatie voor fietsers rond het
Bestuur Wijkplatform
winkelcentrum onhandig en onduidelijk. Dat kan echt wel beter. Ook
Groenelaan
met betrekking tot het autoverkeer ontstaan er knelpunten:
(advertentie)
de circulatie rond het winkelcentrum levert veel drukte op en
delen van de wijk worden steeds
vaker gebruikt als parkeerplek
voor openbaar vervoerklanten
en ziekenhuisklanten.
Mode design Joke
Realiseert nieuwe kleding & vermaakt kleding
De vergadering van 1 maart kunt
u zien als een jaarvergadering.
Als de aanwezigen het met
ons voorstel eens zijn gaan wij
daarna over naar werkgroepen
en thema-avonden.
U bent van harte welkom.
Henk Bleekemolen,
Voorzitter
Wijkplatform Groenelaan
Broekspijpen korter maken?
Een nieuwe rits in een jas, broek of rok?
Geen probleem! Bel me gerust.
Joke Wijnen : 020 641 80 35
06 497 666 13
Ook als u slechter ter been bent; ik haal en breng aan huis!
3
Eindejaarsfeesten
Zo werd er voor de eerste keer
een kerstdiner georganiseerd
in buurtrestaurant Eten in de
Olmen. Voor een gering bedrag
kon u daar genieten van een
geweldig kerstdiner, inclusief
drankjes. Het diner was werkelijk
prima en werd opgediend door
een flink aantal vrijwilligers die
daartoe keurig in een zwart/witte
‘kerst outfit’ waren gestoken.
Gezelligheid en saamhorigheid
vierden hoogtij op deze avond.
Al met al: zeer geslaagd en voor
herhaling vatbaar!
thee, alles stond klaar. Ook hier
vierde de gezelligheid hoogtij, en
als iemand niet goed uit de voeten
kon, dan stond er altijd wel
iemand op om even te helpen of
iets te halen. Ook de serveersters
van het restaurant stonden klaar
om de mensen die wat minder
goed ter been waren bij te staan.
Een geweldig initiatief; iedereen
is er van overtuigd dat ook dit
volgend jaar navolging verdient!
Dit initiatief heeft plaats kunnen
vinden omdat de wijkkoepel
Groenelaan geld beschikbaar
heeft gesteld.
De nieuwjaarsreceptie op het
stadhuis werd ook druk bezocht.
Onze burgemeester hield een
leuke inspirerende toespraak. Een
kleine impressie treft u hieronder
aan.
Last but not least: onze eigen
nieuwjaarsreceptie op 8 januari
jl. in Eten in de Olmen. Grote
opkomst. Iedereen heeft elkaar
weer even gezien, we hebben
elkaar de beste wensen gegeven
voor het nieuwe jaar. Alles onder
het genot van een drankje en
genoeg warme en koude hapjes.
Dit alles werd muzikaal omlijst
door live muziek van de band
Heroes die gezellige jazzstandards
speelde. Ook hier weer een zeer
geslaagde middag!
Foto: Ronald van der Graaf
Op het moment dat u dit artikeltje
leest is het jaar alweer twee
maanden oud en is er al weer veel
gebeurd. Toch willen wij even
terugblikken op een aantal leuke
gebeurtenissen aan het einde van
het jaar en het prille begin van
het nieuwe jaar.
Op tweede kerstdag was er een
kerstlunch voor alleenstaanden
in restaurant Rembrandt. Een
gezellige omgeving en een goed
gevuld lopend buffet stonden
garant voor een gezellige middag.
Soep, pasteitjes, diverse broodjes,
fruit, verse jus d’orange, koffie en
Nieuwjaarsrede burgemeester
Een indruk van de nieuwjaarsrede
van de burgemeester.
Wat een rijkdom in Amstelveen!
Wat een kwaliteit in Amstelveen!
Wat een veelzijdigheid! Op allerlei
gebied. Wat een nationaliteiten,
wel 140. In Japan noemen ze
eerder de naam van Amstelveen
dan die van Amsterdam. Wat een
aandacht voor mensen in nood.
Ook voor de vluchtelingen die
gaan komen in de noodopvang.
Zo klonk de burgemeester in haar
nieuwjaarstoespraak op 4 januari
2016.
Natuurlijk zijn er ook inwoners
met twijfels en zorgen ten aanzien
van vluchtelingen. Maar dan is
praten belangrijk, de dialoog
dus. Naast elkaar blijven staan en
niet wijken voor het geweld in de
wereld.
Het gemeentebestuur gaat er
alles aan doen om de hoge
Amstelveense kwaliteit overeind
te houden.
We krijgen in 2016 onder meer
te maken met de overkapping
van de A9, met gedoe over de
Amstelveenlijn en het voormalige
KPMG-gebouw, met zorg voor de
veiligheid en met zorg voor de
zorg, met alle mensen die daarin
betrokken zijn. Hopelijk kan de
4
burgemeester daar in januari
2017 ook zo over loven.
De burgemeester stopt met
twitteren en gaat over op
Facebook; alhoewel …
die
beweging heeft ze al ‘hersteld’.
Gaf ze in 2015 vooral aandacht
aan de vrijwilligers, in 2016 gaat
haar aandacht vooral uit naar
onze jongeren. Misschien komt er
een kinderburgemeester.
Het raadhuis is bijna te klein voor
alle belangstellenden voor deze
nieuwjaarsreceptie. Moet men
volgend jaar uitwijken naar een
ruimere locatie?
Interactief? Ja of nee?
Is de Groene Specht interactief?
Nee, niet in de zin zoals de meeste
mensen zich voorstellen. Internet,
digitaal, contactformulieren etc.
Nee, dat helaas nog niet.
Wel zijn wij interactief in de meer
traditionele zin van het woord. U
kunt reageren op de artikelen die
in de Specht verschijnen. Dit kunt
u doen per e-mail of door een
briefje af te geven bij de Bolder.
Inmiddels bestaat de Groene
Specht twee jaar en de reacties
beginnen langzaam binnen te
komen. Zo werd er inmiddels al
flink gereageerd op ons stuk over
de rotonde. Antwoorden hierop
werden gegeven op de wijkkoepelbijeenkomst van 8 december 2015.
“Dat wilde ik even kwijt.
Succes met de Groene Specht!”
Ook het winkelcentrum Groenhof
ligt veel bewoners na aan het hart.
Ook op dat stuk zijn verschillende
berichten binnengekomen. Wij
nemen deze reacties mee in de
gesprekken met de wijkkoepel
en zullen de eigenaar van het
Groenhof zeker op de hoogte
Kennis en kunde
delen
Kunt u - om een voorbeeld
te noemen goed met een AID omgaan?
Kunt u het gebruik van een laptop
of tablet helder uitleggen?
Hebt u een leuke hobby?
Bent u goed in iets anders?
Zou u het leuk vinden
anderen daar wegwijs in te
maken?
Dan is het misschien wel goed om
contact op te nemen met onze
wijkcoach Betty van de Schraaff
via tel. 06 23 53 63 23 of via
[email protected]
aanz-Amstelveen.nl
Wie weet hoe dat overleg uitpakt.
Brei/haak/crea
brengen van de ‘bezorgde’ reacties
die ons vanuit de wijk bereiken.
Een oproep om mee te praten over
de werking van de WMO, welke
in januari 2015 is ingevoerd,
resulteerde eveneens in een
aantal reacties en een eerste
gesprek. Een verslag daarvan
vindt u op pagina 6.
U ziet, het is nuttig om uw
commentaar op diverse stukken
in de Groene Specht door te
geven. Alleen op deze manier
houdt u de redactie scherp en de
krant interessant!
In de laatste Groene Specht van
2015 deden wij een oproep aan
creatieve mensen in onze wijk.
Diverse mensen hebben gehoor
gegeven aan de oproep en
inmiddels wordt er aardig op los
gehaakt, gebreid, geknipt en wat
dies meer zij; de Brei/Haak/Creaclub is een feit.
We zijn zo voortvarend van start
gegaan dat enkele producten
ondertussen al onderweg zijn naar
Roemenië.
Prima dus dat de laatste Specht
van 2015 heeft geresulteerd in
deze reacties. Wij hopen dat er
in 2016 meer van deze reacties
zullen volgen. Een ingezonden
leuk artikel of gewoon een reactie
stellen wij altijd op prijs!
Wie
kan en wil een
Facebook pagina
bijhouden
voor onze wijk?
[email protected]
gmail.com
Wij merken dat vooral het sociale
aspect van deze middag heel
belangrijk is. Mensen die de
deur niet uit komen of mensen
die gewoon gezellig even willen
praten, terwijl de breipennen
tikken. Vlak voor de kerst werden
er zelfs recepten uitgewisseld.
Hoe creatief wil je zijn?
Kortom, mocht u nog zin hebben
om gezellig mee te doen? U bent
van harte welkom! Elke dinsdag
van 13.00 uur tot 15.00 uur in de
tuinzaal van de Bolder.
(advertentie)
U bezit een iPad, iPhone of een Apple computer en u
wilt hier graag meer mee doen, dan kan ik iets voor u
betekenen. Door mijn jarenlange ervaring met Apple
heb ik alleen al vorig jaar ruim honderd mensen,
hoofdzakelijk ouderen, extra ondersteuning gegeven.
Meer weten? Neem dan contact op met Willem Kok.
020-822 27 70
[email protected]
5
Wederhoor Amstelveenloket
In de Groene Specht 4 van 2015,
plaatsten wij een artikel met
daarin de uitnodiging om u als
gebruiker van het Amstelveenloket
aan het woord te laten. Dit, omdat
er veel voor u was veranderd in
2015. Hoe u die veranderingen
ervaren heeft in zowel positieve
als negatieve zin. Uw deelname
was geheel vrijwillig en anoniem.
Drie bewoners van de Wijk
Groenelaan reageerden op onze
oproep. Verder waren twee
redactieleden van de Groene
Specht
en
ouderenadviseur
Liesbeth Voorrips bij dit gesprek
op 6 januari j.l. aanwezig.
Tijdens dit gesprek werd duidelijk
dat men over het algemeen
tevreden was over het tijdsverloop
waarbinnen door de medewerkers
van het Amstelveenloket de
aanvragen voor zorgindicatie of
hulp worden afgehandeld. Er
was begrip voor de tijd die men
binnen het gemeentelijk apparaat
nu eenmaal nodig heeft om een
zorgindicatie goed te kunnen
toetsen (hier staat een vastgesteld
termijn voor). Maar eenmaal
getoetst en toegewezen werd er
over het algemeen snel gehandeld,
zo waren de ervaringen. Er werd
een oprecht gemeend compliment
gegeven over het meedenken
en meewerken aan oplossingen
door de medewerkers van het
Amstelveenloket; het werd bijna
als een warm bad ervaren.
Een van de dames maakte de
opmerking: we mogen wat o.a. de
zorg en voorzieningen betreft blij
zijn dat we in Amstelveen wonen,
het is hier echt niet slecht.
Maar niet alles was positief hoor, er
was ook reden tot ontevredenheid,
men zou heel graag willen dat
er binnen de gemeente ook eens
geluisterd wordt naar oplossingen
die burgers soms aandragen,
oplossingen die in de ogen van
de burger kostenbesparend, dus
minder verspillend van geld
en apparatuur kunnen zijn,
waardoor aanschaf van kostbare
apparatuur toch wat minder duur
wordt. Want zo was de algemene
indruk en mening: met een beetje
creativiteit kan er veel bespaard
worden. Burgers zijn misschien
creatiever in het bedenken van
oplossingen
en besparingen,
omdat men nu eenmaal meer op
de kleintjes moet letten. Hierin
zouden zij heel graag eens door
de gemeente gehoord worden.
Liesbeth Voorrips zei toe zich
hiervoorte gaan inzetten.
met belangstelling naar de
bewoners geluisterd. Door de
medewerkers van het Amstelveenloket werd uitgelegd waarom de
in de ogen van ons - burgers kostenbesparende
oplossingen
niet altijd uitgevoerd kunnen
worden, dit omdat de apparatuur
vaak niet passend
en soms
ook verouderd is, maar dat
waar mogelijk is wel gekeken
wordt naar hergebruik. Er werd
serieus geluisterd naar het punt
dat een betere communicatie
of uitleg tussen de gebruiker
en de medewerker(ster) van
het loket ongenoegen weg kan
nemen. De medewerkers waren
zich ervan bewust dat een
goede communicatie uitermate
belangrijk is. Dit wordt door hen
meegenomen in een werkoverleg.
Ondanks de geringe opkomst
mogen we constateren dat het
gesprek resultaat heeft gehad,
omdat het een gesprek was van
hoor en wederhoor tussen de
gebruikers en de medewerkers
van het Amstelveenloket.
Tini Bartels en
Elizabeth Fasol-Snijder
En inmiddels heeft er op 4
februari jl. een gesprek met
de drie bewoners en twee
medewerkers van het Amstelveenloket plaatsgevonden. Er werd
Midweeks wandelen
Wandelt u ook graag, maar heeft
u hier in de omgeving al de nodige
kilometers afgelegd?
Dan vindt u het misschien wel
prettig om eens mee te gaan met
een groep wandelaars.
In het begin misschien nog wel
even in de buurt van Amstelveen,
maar later zou het zo kunnen zijn
dat men eerst met auto, bus of
trein naar een startlocatie gaat.
Bent u zo’n enthousiaste wandelaar, meldt u zich dan aan,
zodat er een startbijeenkomst
belegd kan worden om verdere
afspraken te maken.
Aanmelden kan bij Betty van de
6
Schraaff. Bel 06 23 53 63 23 of
schrijf naar [email protected]
aanz-amstelveen.nl
35 jaar Open Tafel in De Bolder
Op 29 januari 1981 is er voor het eerst een Open
Tafel opgediend voor senioren in De Bolder, op
initiatief van de Stichting Welzijn Ouderen.
Blijkbaar voorzag men in een behoefte, want er was
zelfs ooit een wachtlijst. We zien wel dat de leeftijd
van de deelnemers is veranderd. In het begin
meldden zich vooral 65-plussers. Nu zijn mensen
vaak al boven de 80 als ze voor het eerst komen.
Het publiek is ook meegegroeid; een bezoeker van
het eerste uur is, inmiddels 90-plus, nog steeds van
de partij.
Voor sommige mensen die op zoek waren naar nieuwe
contacten, leek het niet zo gemakkelijk om die eerste
stap naar de Open Tafel te zetten. Een voorbeeld:
- Ga eens naar de Open Tafel.
- Nou, nee, dat is niks voor mij. Ik ken er niemand.
- Als uw buurvrouw nou eens meegaat.
- Ja, dat is wat anders. Dan wil ik wel.
Waar een wil was, was een weg; ze kwamen samen
en de Meneer uit dit voorbeeld zei later vaak: “Wat
jammer dat ik niet eerder ben gegaan”.
Op 4 februari is het 35-jarig jubileum ‘heerlijk’ gevierd
met een drankje en een feestelijke maaltijd.
Na de pensionering van Thea van Gils heeft Ellen
Schade de organisatie overgenomen. Zij doet dat
met veel plezier en enthousiasme. Dat merk je
onder meer aan de speciaal gedekte tafels met
kerst en andere feestdagen. Altijd weer mooi om
te zien.
De Open Tafel zou niet kunnen bestaan zonder de
vrijwilligers. Zij hebben het alaan de huidige vorm
gegeven. Op dit moment zijn er 17 vrijwilligers
die met veel plezier en enthousiasme koken, tafels
dekken en afruimen; ze zijn onbetaalbaar!
Voor de gasten gaat het vooral om ‘gezelligheid’
bij de Open Tafel. Maar het heeft ook een sociale,
signalerende functie. Als er iemand mist, belt men
altijd even om te horen of er niets aan de hand is.
Ook belangrijk!
Heeft u zin om ook eens aan te schuiven?
Belt u dan met Ellen Schade 020 645 15 59 of
Wilma Stokkel 06 13 47 62 80. Mailen kan ook:
[email protected]
Ik wil meer met mijn wijk
Aansluiten bij het idee . . . dat is
het basisprincipe van de workshop
‘Ik wil meer met mijn wijk’ die
wijkcoaches
uit
Amstelveen
organiseren. Acht bewoners die
bruisen van ideeën zoeken in
deze workshop met elkaar uit wat
je nodig hebt om een goed idee tot
een goede uitvoering te brengen.
Eind vorig jaar vond de laatste
bijeenkomst plaats van de eerste
drie groepen; tijd voor een
terugblik:
• Door stap voor stap haar plan
uit te leggen, heeft Maria een
wandelgroep kunnen starten
die nu dagelijks vanuit de
Lindenlaan vertrekt. “Ik had
nooit gedacht dat ik dit kon
organiseren!”, zegt ze verrast. • Raha heeft een Somalische
groep opgezet om vooral
ouders met kinderen te
ondersteunen.
• In de Bolder is een brei/
haak/crea-club begonnen; • Buurtkamer Keizer Karelpark
kreeg een ‘Huiswerkpunt’
voor kids van groep 7/8;
• Elena’s voorleesproject trok
nieuwe vrijwilligers aan en is
enthousiast ontvangen door
de bibliotheek. Verder was er ook nog een uitgebreide crea-tafel voor kinderen, het wijkontbijt van Nazifa,
7
twee dialoogtafels voor jongeren tijdens de ‘Dag van de Dialoog’,
groen in de wijk Patrimonium
en een bijeenkomst voor ZZPers. Een sportinitiatief en
zelfhulpgroep zijn in de maak.
‘Ik wil meer met mijn wijk’ is
een kweekplaats van pareltjes
gebleken en we gaan er zeker mee
door. Een datum hebben we nog
niet; we wachten tot we weer acht
enthousiaste deelnemers hebben
en dan gaan we weer aan de slag!
Heeft u een goed idee voor de
wijk? Meldt u zich dan aan via 06
23 53 63 23 of [email protected]
aanz-amstelveen.nl (Betty van de
Schraaff).
Revalidatie, vaak een tijdelijke noodzaak
Soms word je geconfronteerd met
afdelingen in de gezondheidszorg
die je nog niet kende. Door
omstandigheden heb ik enige tijd
een afdeling revalidatie bezocht.
Een oudere vriendin werd daar
opgenomen, nadat ze door haar
ziekte ernstig was verzwakt. Ze
was niet meer in staat om op eigen
benen te staan, laat staan om nog
voor zichzelf te zorgen. Vanaf het
moment dat ze op de afdeling
revalidatie terechtkwam, kwam
er de zorg en hulp die ze nodig
had om aan te sterken en weer
mobiel te worden. Dat is gelukkig
heel goed gelukt, mede dankzij
die zorg. Zij woont inmiddels
weer zelfstandig.
De verpleging op de afdeling
revalidatie doet wat zij kan,
maar ze komt vele handen tekort,
waardoor men niet à la minute
voor iedereen klaar kan staan.
Soms worden patiënten dan boos
en ongeduldig. Best begrijpelijk.
Maar er is helaas duidelijk onderbezetting.
Afschuwelijk,
die
bezuinigingen in de zorg van
tegenwoordig.
Toch werd er goed op o.a. mijn
vriendin gelet en op de daarvoor
bestemde tijden werd er voor
haar gezorgd. Ze kreeg elke dag
fysiotherapie, de arts kwam
op gezette tijden langs en de
verpleging lette op de inname
van medicijnen en op een zo goed
mogelijk persoonlijke verzorging.
Rond de klok van 18 is er de
warme maaltijd. Het streven
is dat het eten zoveel mogelijk
gezamenlijk wordt genuttigd. Dat
is niet altijd even leuk is, want
er wordt wel wat afgemopperd,
hoor. De warme maaltijd is
redelijk goed, maar ook nu is niet
iedereen in staat om zelf te eten,
waardoor het soms nodig is dat de
bewoners elkaar helpen. Direct na
de warme maaltijd is er de koffie.
Dan is in feite de dag voorbij en
volgt er een lange avond voor de
bewoners. De verpleging komt
nog even langs voor de nodige
verzorging. Er is een huiskamer
waar een TV staat, maar daar
wordt niet veel gebruik van
gemaakt; hoe meer mensen, hoe
meer verschillende kijkwensen.
Als ik `s middags door de gang
naar mijn vriendin loop en in het
voorbijgaan bij de openstaande
deuren even naar binnen kijk,
zie ik veelal oudere mensen die
stil voor zich uit zitten te kijken
of op hun bed liggen. Het is een
trieste en eenzame aanblik. Je
hand opsteken of ze vriendelijk
en glimlachend groeten is dan het
enige wat je even kan doen. Want
je bent op weg naar de voor jou
bekende patiënt die ook uitkijkt
naar haar bezoek. Maar terwijl
je verder loopt vraag je je af:
Wie zijn deze mensen? Hoe zag
hun leven eruit voordat zij hier
`s Morgens wordt in de eetzaal
een ontbijttafel gedekt, waar elke
bewoner kan pakken wat hij of
zij nodig heeft. Door het tekort
aan menskracht is er niemand in
de ontbijtzaal aanwezig om een
helpende hand te bieden. Het
is dus bijna: de lamme helpt de
blinde. Daarna begint de lange
ochtend, waarin men zo goed
mogelijk de verzorging krijgt die
nodig is. Tussen de middag is er
een kopje soep gevolgd door een
broodmaaltijd.
8
kwamen voor de broodnodige
zorg? Kunnen ze straks weer
terug naar hun eigen vertrouwde
omgeving? Hoe vaak krijgen ze
bezoek? Want niet iedereen heeft
nog familie. Eens temeer besef je
dan dat er veel mensen zijn die
dringend behoefte hebben aan
zorg, tijd en aandacht, al is het
maar even, voor een kort praatje.
Ik heb het erover met mijn oudere
vriendin, Zij zegt: de verpleging
en verzorgsters doen echt wat ze
kunnen, maar ze zijn door gebrek
aan mankracht te zwaar belast.
Er zijn veel te weinig handen aan
het bed. Het is voor de verpleging
ook niet leuk dat ze eigenlijk
nooit meer echt tijd hebben voor
een praatje.
Peinzend loop ik na het bezoek
weer naar huis. Ik vraag me af
of er ooit weer een tijd komt dat
de hulpbehoevende mensen weer
de extra zorg, aandacht en tijd
krijgen die ze nodig hebben. Ook
voor de mensen in de zorg - die het
beroep vaak kiezen, omdat ze iets
voor mensen willen betekenen - is
het een zwaar beroep geworden;
er is zoveel veranderd in de
gezondheidszorg.
Het is goed om te zien, dat velen
nog steeds met een glimlach en
een vriendelijk woord hun werk
doen.
Tini Bartels

Vergelijkbare documenten

Editie

Editie De eigenaar van Groenhof was niet vertegenwoordigd en de winkeliersvereniging ook niet. De gemeenteraad juist weer wel. Waar ging het zoal over? Het ging over de nieuwe rotonde op de Groenelaan, di...

Nadere informatie

Bewonersavond - Nieuwegeinsewijken.nl

Bewonersavond - Nieuwegeinsewijken.nl Het voorstel houdt het volgende in: • Éénmaal per jaar wordt er een jaarvergadering gehouden over jaarverslag en financieel verslag over het gepasseerde jaar, jaarplan en jaarbegroting voor het ni...

Nadere informatie