DE WAAL Stamboom

Commentaren

Transcriptie

DE WAAL Stamboom
DIE NAGESLAG VAN
JOHANNES (JAN) DE WAAL
1692 – 1768
DIE DE WAAL FAMILIE
SE GESKIEDENIS
OOR 350 JAAR IN SUID-AFRIKA
NAVORSING: JC DE WAAL
BYWERKING & VERWERKING: H DE W LOUW
SAGTEWARE: FAMILY ORIGINS 10 & GEN2SA
Foto geneem van ‘n DE WAAL wapen voor ‘n huis in Nederland deur Eksteen DE WAAL (2003)
Foto van die beroemde Frans Hals, 1627 Maaltijd van officieren van die St. Jorisdoelen te Haarlem
skildery. Gerestaureerd in 1987 Haarlem, Frans Halsmuseum. Afgeneem deur Eksteen DE WAAL in
Nederland (2003) – Voor in Geel baadjie: Michiel DE WAAL
Verklaring van simbole en afkortings
Die karakters, simbole en afkortings wat hier gebruik word is in ooreenstemming met die goedgekeurde standaarde vir
genealogie deur die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika.
Simbool/
afkorting:
Verklaring:
a1
b5
c3
Eerste geslag, stamvader nommer 1 (eerste geslag in Suid-Afrika)
Tweede geslag, kind nommer 5 (bv. a1b5)
Derde geslag, kind nommer 3 (bv. a1b5c3 of a1b2c3 ens.)
[gn]
vir aangetroudes se genealogiese nommer (bv [h6])
*
~
≈
ñ
ç
β
δ
†
Ω
ω
vir geboorte (plek en datum)
vir doop (baptism) (plek en datum)
vir doop (christening) (plek en datum)
vir noemnaam (bynaam)
vir aangeneem (ouers, plek en datum)
vir beroep (beskrywing, plek en datum)
vir siekte of genetiese afwyking (beskrywing, plek en datum)
vir sterfte (plek en datum)
vir begrawe (plek en datum)
vir verassing (plek en datum)
x
xx
xxx
÷
vir getroud, eerste huwelik (plek, datum en persoon)
vir getroud, tweede huwelik (plek, datum en persoon)
vir getroud, derde huwelik (plek, datum en persoon) ens.
vir geskei (plek en datum)
æ
vir gemeenskap met ’n gevolglike nageslag (plek en datum)
datum
volgens formaat dd.mm.jjjj waar:
dd = dag, bv. 03 of 29
mm = maand, bv. 02 of 11
jjjj = jaar, bv. 1792
±
<
>
?
≡
−
/
vir ongeveer by datum (bv. ±__.__.1761 of ±__.05.1721)
vir voor die datum (bv. <__.__.1761 of <__.05.1721)
vir na die datum (bv. >__.__.1761 of >__.05.1721)
vir geskatte datum (bv. ?__.__.1761 of ?__.05.1721)
vir berekende datum (bv. ≡__.__.1761 of ≡__.05.1721)
vir van tot datum (bv. 23.10.1906 - 16.03.1907)
vir tussen datums (bv. 25/26.07.1823 of 28.12.1831/32)
»
α
ƒ
ø
»*
»∼
»≈
Ȗ
ȍ
»β
»δ
Ƞ
»Ω
»ω
»x
»÷
vir notas en bron aanwysings
vir algemeen
vir familie
vir bronne
vir geboortenotas
vir doopnotas (baptism)
vir doopnotas (christening)
vir noemnaamnotas
vir aanneemnotas
vir beroepnotas
vir siekte notas
vir sterftenotas
vir begrafnisnotas
vir verassingnotas
vir huweliksnotas
vir skeinotas
Ⱦ
»α
»ƒ
»ø
»»
(nn/xx)
nn
<rn>
{ti}
#idn#
Kinders(n)
!!
vir buite-egtelike notas
vir algemenenotas
vir familienotas
vir gebeurtenisbronne
vir verder inligting (bv verwysend na kinders)
vir die ouers se verwysingsnommer nn en huweliksgetal xx (bv 286/xxx)
vir individu se verwysingsnommer met sy/haar eggenoot (bv. 1326)
vir die rekenaar rekordnommer (bv <2678>)
vir titelbeskrywing van persoon (voor en na) bv. {Dr., Geneesheer}
vir ID-nommer bv. #5403154031000#
vir aantal kinders wat deur n aangedui word gevolg deur die
verwysingsnommer van elke kind
vir die weglaat van elke lyn in die notas wat met hierdie karakters begin
(M)
(V)
NN
PN
Manlik
Vroulik
nomen nescio (naam, d.i. stamnaam, onbekend)
praenomen nescio (voornaam onbekend)
a.
bej.
ca.
dg.
dist.
ds.
d.v.
geb.
HOIC
HOIK
m.v.
sn.
s.v.
v.d.
v.d.K.
vgl.
VOC
v.v.
wed.
wed.v.
wew.
KAB
NAB
SAB
TAB
VAB
GEN
HER
MAN
RSA
MHG
MOOC
MSCE
aankoms
bejaard
circa (ongeveer)
dogter
distrik
dominee
dogter van
gebore
Hollandse Oost-Indische Compagnie
Hollandse Oos-Indiese Kompanjie
moeder van
seun
seun van
van die
van die Kaap (van ’n ander ras)
vergelyk
Verenigde Oost-Indische Compagnie
vader van
weduwee
weduwee van
wewenaar
Kaaplandse Argiefbewaarplek
Natalse Argiefbewaarplek
Sentrale Argiefbewaarplek
Transvaalse Argiefbewaarplek
Vrystaatse Argiefbewaarplek
Genealogies (Begraafplase)
Heraldiek
Manuskripte
Landswyd
Meester van die Hooggeregshof Transvaal en Vrystaat
Meester van die Hooggeregshof Kaap (Master office and orphan chamber)
Meester van die Hooggeregshof Natal
Argiefverwysings:
Formaat:
Bewaarplek Bron Bandnommer : Verwysing Datum(s)
Voorbeelde:
KAB MOOC 13/1/1:18 (1709-1711).
en
TAB MHG 0:1976/38 1938.
Volgens die navorsing wat gedoen is deur A. F. van Beurden is die voorgeslagte van Johannes
(Jan) DE WAAL wat na Suid-Afrika gekom het soos volg in Nederland. (Ek moet dadelik
onverskoning vra, sommige name op die fotostaat is net te onduidelik om die naam reg te spel, ook die outydse skrif maak
dit op die staduim vir my moeilik om name korrek te spel)
a Jan de Wael, van Rozenburg, ca. 1473
b3 Michiel,
c1, Jan, 1520, Magistraat te Haarlem
d1, Michiel de Waal, = 1527, Kaptein in die Burgery tydens die beleg van Haarlem 1573, x Anna
Hasselaar, = 1537
e1 Jan, Burgemeester 1597, x Cornelia Juijst
f2 Johan, = 1594, Burgemeester Haarlem 1627, Kolonel 1633
g2 Jan, = 1622
h1 Michiel, Advokaat en Regter te Amsterdam
i1 Jan (Johannes), 1692 – 1768, Stamvader van De Waals in S.A. arr. 1715, x Elizabeth van Eck
Opsomming van Beurden (1900, 1906) en Arthur De Waal (1935) se navorsing:
a
Jan (Rozenburg)
b1
Jacob
c1
Frans
c2
Jan
d7
Michiel (1527 x Anna Hasslaar, xx Geertruijd Egbertz)
c3
Volkje
c4
Dirk
c5
Aeffje
b2
Aleijdis
b3
Michiel
c1
Jan (1520 Magistraat te Haarlem)
d1
Michiel (1527 x Anna Hasslaar, xx Geertruijd Egbertz)
e1
Jan (Burgermeester 1597 x Cornelia Juijst xx Agatha van Hoorn)
f1
Guurtje
f2
Johan * 1594, Burgermeester Haarlem 1627, Kolonel 1633, + 23.9.1633 x 15.2.1620 Aaltje
van der Horst * 14.9.1597 + 16.10.1678 (Volgens sommige bronne – argief navrae, was
hulle kinderloos)
g1
Johannes = 2.8.1620 + jonk
g2
Jan = Jul 1622 x c. 1645 (slegs een seun)
h1
Michiel (Advokaat & Regter Amsterdam – 3 seuns)
i1
Jan * 3.1.1692
i2
Dirk
i3
Cornelis
f3
Antony
f4
Geertruijd
f5
Michiel * Mei 1596, kaptein 1624, 1656 Kolonel x Canera van Baersdorp en ook die een
in die Frans Halsskildery (8 kinders)
f6
Cornelis
f7
f8
e2
e3
d2
d3
b4
Magtildus ?
Cornelia
Anneken
Guurtje
Wiebout?
Guurtje
Frank
(Die 2 Michiel’s is dus dieselfde persoon * 1527 en is die voorvader van Jan wat Kaap toe gekom het. Hy was
Kaptein in die Burgery 1573 tydens die beleg van Haarlem en daarna vermis. Of ons Suid-Afrikaanse DE WAAL’s
nou afstam vanaf b1 – Jacob of b3 – Michiel, dit is egter baie seker dat Jan van Rozenburg wel beide se voorvader
is.)
Daar is natuurlik ander wat verskil en tans is daar mense in Nederland wat vir my help om te
kyk of ons die raaisel kan oplos. Volgens Ds. P. DE WAAL net die volgende uit sy verkorte en
verbeterde weergawe van sy DE WAAL register en ek haal net so uit sy werke aan, met erkening
aan Ds. P de Waal.
“Die DE WAAL - geslag is van ‘n baie ou adelstand sover terug bekend as 1345 in GENT. Die
latere raadsheer Jan Franz DE WAAL was die gevolmagtigde van keiser Karel IV en het
volgens patentbrief, 1 Aug 1739 die titel van BARON ontvang. Onder hulle was senatore,
advokate, ‘n professor in die teologie (Antonius DE WAAL 1573 – 1639, Leiden), beroemde
skilders van die Vlaamse skool, t.w. Lucas, Cornelius en Johann (c. 1622 – 1631), soos hul beelde
te sien is in Rome en Munich en hul skilderye te Berlyn, Weenen, Amsterdam en Florence.
Sommige het later ook ‘n aktiewe deel in die Protestantse stryd in Nederland geneem en een is te
Utrecht op die markplein onthoof vir sy geloof.
Oorsprong van die Naam – Name is dikwels afkomstig van die woningsoord of benaming van die
plaas van die eienaars en so het die landgoed “DER WALE” of “WALLONE” geheet, met ‘n
latere toegepaste naam van DE WAAL aan die bewonders self. Die naam het in Suid-Nederland
ontstaan, later versprei in alle lande van Europa in verskillende vorme, soos De Waele, De Wael,
De Wal (frankryk), Walen, De Waal en eindelik in 1715 na Suid-Afrika.
Die Geslag in Nederland
Ons noem hulle agtereenvolgens met net enige aanmerkings by die name:1.
Johan DE WAAL – ‘n Ryk koopman van Amsterdam wat in 1473 die voortreflike
landgoed Rosenburg aangekoop het. Hierdie pragtige plek was geleë te Voorschoten
by Den Haag.
2.
Jacob DE WAAL – Woonagtig te Rosenburg. Koopman, raadslid en regter. Later te
woonagtig te Haarlem, waar hy in 1521 burgermeester geword het. Oorl. 1524.
3.
Michiel DE WAAL – Van Haarlem, in 1573 kaptein van die burgermag.
4.
Jan DE WAAL – Burgermeester van Haarlem, 1597
5.
Jan DE WAAL – Burgermeester van Haarlem, 1627 en nog neëntien maal daarna.
Later woonagtig te Amsterdam. Oorl. 1678
6.
Johan DE WAAL – Miskien is dit die kleinseun van hierdie stamvader wat na SuidAfrika vertrek het. Die skakel is hier enigsins onduidelik.
7.
Johan DE WAAL – Oorl. 1691. Miskien is die Jan wat na Suid-Afrika in 1715 gekom
het hierdie Johan se seun. A. F. van Beurden, ‘n deskundige van Nederland meen
egter dat die Kaapse Jan ‘n Michiel tot Vader had.”
DE WAAL
∗ Somerset-Wes 10.05.1822, ≈ Somerset-Wes
04.08.1822 »» Sien verwysingsnommer 2453 vir
verdere inligting en lys van kinders.
10 November 2007 07:29
1
a1 Johannes DE WAAL, ∗ Amsterdam, Nederland
03.01.1692, † Kaapstad 26.01.1768 »α Johannes (Jan)
DE WAAL kom met die skip “Doornik” na die Kaap in
1715 in diens van H.O.I.K., kwartiermeester en later
koster van die Kaapse Kerk. Tree uit diens uit. Baie
welgestelde man, besit baie huise waaronder Jan de
Waal huis in Breestraat, Kaapstad. Ook die huis waarin
die Maleier museum is in Waalstraat. Waalstraat is ook
na hom vernoem. DE WAAL, Jan Christoffel (M), *
19.05.1925, a1b2c7d1e9f4g1h1;- navorser van die DE WAAL
familie, maak die volgende stelling: “Dit word aanvaar dat
Jan se pa, Michiel de Waal, was. Ek trek die stelling in
twyfel. Verder was die stamvader se naam nie Jan nie, maar
wel Johannes. Let ook op hoe hy homself vernoem het en al
sy kleinseuns was gedoop Johannes. Die konneksie met
Michiel is veronderstel om te dui op die beroemde Michiel de
Waal (Frans Hals-skildery). Die een persoon wat die skakel
sou wees, Jan of Johan de Waal, van Haarlem, word vir hom
en sy vrou aangegee in Amsterdam en Haarlem argiewe as
“Kinderloos gesterf”. My “raai” is dat sy pa was Arnoldus
of Arnt of Arend” In die huidige SAG reeks, onder “Van
Eck” - Elisabeth VAN ECK x Johannes DE WAAL
NB. Hy het ’n suster met die naam Johanna gehad in
Amsterdam. Bronne: Pama I, Jan de Waal navorsing en
verskeie werke van J.H.H. de Waal en nageslag, asook
die van J.W. Louw oor die lewe van David Christiaan
DE WAAL »» Kinders (17): x{2, 17, 1268, 2240,
2251, 2252, 2446, 2781, 4396, 4397, 4401, 4402,
4404}, xx{4405, 4407, 4408, 4409} x Kaapstad
03.05.1716, Elizabeth VAN ECK (d.v. Cornelis VAN
ECK & Elizabeth SCHMIDT), ≈ 14.02.1700
xx 24.03.1748, Anna Elizabeth DEMPERS,
† __.__.1755 xxx 18.04.1756, Hendrina Johanna
FRAPPE (d.v. Hendrik FRAPPE & Jeanetta
PRETORIUS), ≈ 16.05.1717 »α oba: Helena
2
b1 Jacoba DE WAAL (1/x), ≈ 24.10.1717 »» Kinders
(3): xx{3, 4, 7} x 30.06.1737, Johannes Albertus
MUNNIK (s.v. Jan Hendrik MUNNIK & Jacomina
VISSER), ≈ 01.03.1716 »α oba: Jan xx 21.03.1756,
Cornelis DE LEEUW, ∗ Amsterdam, Nederland
»α Van Amsterdam, later skipper van die Hoeker
“Hector”, a. 1753 met sy vrou Rensje VINK
3
[c1] Hendrik DE LEEUW (2/xx), ≈ 01.05.1757
»α burger Stellenbosch
4
[c2] Maria DE LEEUW (2/xx), ≈ 30.12.1759
»» Kinders (1): 5 x 15.12.1776, Johannes Jacob
HENDRIKS (s.v. Hieronymous HENDRIKS &
Louisa SCHEFFER), ≈ 16.11.1755 »α sersant in diens
van VOC
5
[d1] Hendrik HENDRIKS (4/x), ≈ 23.05.1784 »α van
Paardeberg »» Kinders (1): 6 x 02.12.1809, Helena
Catharina MORKEL (d.v. Hercules MORKEL &
Helena MUNNIK), ≈ 30.09.1792, † 07.12.1847
6
[e1] Geertruyda Philippina HENDRIKS (5/x),
∗ 19.06.1828 x Somerset-Wes 10.12.1850, Egbert
Eliza BRINK (s.v. Johannes Hieronymous (Jan)
BRINK & Catharina Louisa DE VILLIERS),
1
7
[c3] Jacob DE LEEUW (2/xx), ≈ 28.11.1762, † Klein
Drakenstein 31.03.1833 »α burger Stellenbosch
»» Kinders (1): 8 x 05.05.1793, Susanna Elizabeth
LE RICHE (d.v. Pierre LE RICHE & Johanna
ROSSOUW), ≈ 09.04.1775, † Paarl 15.09.1798
8
[d1] Cornelis Pieter DE LEEUW (7/x), ≈ 06.12.1795,
† ±__.__.1829 »α [b5c2] - Boer van Winterhoek,
Franschhoek [Klein Drakenstein] »» Kinders (8): 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 x Paarl 02.04.1814, Anna Sibella
LOUW (d.v. Roelof Nicolaas LOUW & Magdalena
DE VILLIERS), ∗ 13.11.1794, ≈ Paarl 23.11.1794,
† 29.07.1873
9
[e1] Jacob DE LEEUW (8/x), ∗ 17.01.1815, ≈ Paarl
29.01.1815
10
[e2] Magdalena Susanna DE LEEUW (8/x),
∗ 12.10.1816 x Paarl 19.05.1835, Marthinus Melck
BEYERS, ≈ 18.08.1811 »α [b6c6]
11
[e3] Rudolph Johannes DE LEEUW (8/x),
∗ 05.10.1818, ≈ Paarl 18.10.1818 x Paarl 26.11.1837,
Charlotte Petronella THERON
12
[e4] Susanna Elizabeth DE LEEUW (8/x),
∗ 05.01.1821, ≈ Paarl 21.01.1821 x Spes. lisensie
27.06.1837, Johannes Petrus THERON
13
[e5] Anna Sibella DE LEEUW (8/x), ∗ 04.10.1822,
≈ Paarl 28.10.1822, † 21.10.1874 x Stellenbosch
03.05.1840, Andries Christiaan BEYERS,
≈ 29.06.1817 »α [b6c9]
14
[e6] Johanna Jacoba DE LEEUW (8/x),
∗ 19.06.1824, ≈ Paarl 11.07.1824, † 11.11.1951
x 22.10.1845, Marthinus Melck BEYERS,
≈ 18.08.1811 »α [b6c6]
15
[e7] Jacoba DE LEEUW (8/x), ∗ 09.01.1826, ≈ Paarl
29.01.1826 x Spes. lisensie 06.04.1847, Johannes
SMUTS (s.v. Willem Jacob SMUTS & Maria Johanna
Elizabeth BRUGMAN), ∗ 04.09.1819
16
[e8] Jacob DE LEEUW (8/x), ∗ 25.11.1827, ≈ Paarl
09.12.1827, † 07.11.1843
17
b2 Arend DE WAAL (1/x), ≈ 15.10.1719,
† 26.03.1766, Ω Grootte Kerk, Kaapstad
»α kommisaris van Siviele- en Huweliksake - graf no
44 »» Kinders (8): 18, 24, 25, 26, 27, 37, 51, 889
x 21.08.1740, Maria VAN BREDA (d.v. Pieter VAN
BREDA & Catharina SMUTS), ≈ __.__.1724,
† __.__.1766, Ω Grootte Kerk, Kaapstad »ƒ Ek het dit
as die 21ste, maar volgens SAG 1, is die troudatum die
2de. »α [b2] - graf no 45
18
c1 Catharina Cornelia DE WAAL (17/x),
≈ 28.05.1741 »» Kinders (5): xx{19, 20, 21, 22, 23}
DE WAAL
x 01.09.1765, Johannes Sigismundus HOEVE,
∗ Altona »α oba: Johannes Evermundus HOLER, van
Altona naby Hamburg, Duitsland xx 04.09.1774,
Marthinus Adrianus BERGH (s.v. Olof Martin
BERGH & Egbertha BOESSES), ≈ 09.07.1747
»α Landdros van Stellenbosch
36
[d9] Josina Maria VAN AS (27/x), ≈ 03.04.1785
37
c6 Johannes DE WAAL (17/x), ≈ 23.08.1750 »α oba:
Jan »» Kinders (9): 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50
x Petronella Aletta WYDENAAR (d.v. Dirk
WYDENAAR & Alida Susanna EKSTEEN),
≈ 22.08.1756
38
d1 Aletta Petronella DE WAAL (37/x), ∗ __.__.1772,
≈ 22.08.1772 x 25.08.1793, Jacobus ARKENBOUT,
∗ Van Enkhuizen, Nederland »α ”Kapitein ter zee”
19
[d1] Olof Marthin BERGH (18/xx), ≈ 11.06.1775
20
[d2] Marthinus Adrianus BERGH (18/xx),
≈ 06.10.1776
21
[d3] Egberta BERGH (18/xx), ≈ 18.10.1778
39
d2 Arend Marthinus DE WAAL (37/x),
∗ __.__.1774, ≈ 16.10.1774
22
[d4] Sophia Petronella BERGH (18/xx),
≈ 27.02.1780
40
d3 Hendrik Oostwald DE WAAL (37/x),
∗ __.__.1776, ≈ 08.04.1776
41
d4 Maria Elizabeth DE WAAL (37/x), ≈ 25.05.1777
x 27.01.1793, Albert COBLYN, ∗ Amsterdam,
Nederland »α ”Kapitein ter zee”
23
[d5] Pieter Arend Jan BERGH (18/xx), ≈ 15.07.1782
24
c2 Elizabeth DE WAAL (17/x), ≈ 07.07.1743
x 02.08.1761, Stephanus GROVE (s.v. Johannes
Andreas (Andries) GROVE & Anna NEL),
≈ 26.03.1724 xx 26.11.1769, Abraham PALING
(s.v. Lourens PALING & Rachel BACKSTROO),
∗ ±__.__.1701 xxx 24.03.1776, Foeke HENDRIKS
»α van Noorden, Prov. Holland, Nederland
42
d5 Pieter DE WAAL (37/x), ∗ __.__.1778,
≈ 02.10.1778 »α waarskynlik jonk oorlede
43
c3 Jacoba DE WAAL (17/x), ∗ ±__.__.1745,
≈ 31.10.1745 »α een van tweeling
d6 Pieter DE WAAL (37/x), ∗ __.__.1780,
≈ 11.06.1780
44
d7 Dirk Johannes DE WAAL (37/x), ∗ 16.05.1782,
≈ 19.05.1782 x 18.02.1810, Catharina Hermina
KEYSER (d.v. Johannes Simon KEYSER & Anna
Catharina LUTTIG), ≈ 07.06.1772, † 27.07.1843
»α [71.-.-] - KAB MOOC 6/9/30 - 6344 (1843)
45
d8 Johannes Hendricus DE WAAL (37/x),
∗ Kaapstad 26.09.1783, ≈ 28.09.1783, † Loopstraat,
Kaapstad 21.09.1852 »» Kinders (1): x{46} x Rebecca
HOPKINS xx Kaapstad 24.05.1835, Elizabeth
Magdalena HOFMEYR (d.v. Jan Hendrik
HOFMEYR & Elizabeth Margaretha DE WAAL),
∗ Kaapstad 21.10.1785, ≈ 23.10.1785, † Kaapstad
22.02.1859 »» Sien verwysingsnommer 2965 vir
verdere inligting.
46
e1 Maria Petronella DE WAAL (45/x), ∗ Liverpool,
Nova Scotia 16.03.1813, † Stellenbosch 11.10.1846
»α [33.6.15] - KAB MOOC 6/9/41 - 8745 (1846)
»» Kinders (3): 47, 48, 49 x Stellenbosch 06.07.1835,
John ALLISON (s.v. James ALLISON & Ann
MAXWELL), ∗ Carlisle ±__.__.1809
25
26
c4 Maria DE WAAL (17/x), ∗ ±__.__.1745,
≈ 31.10.1745 »α een van tweeling
27
c5 Wilhelmina DE WAAL (17/x), ∗ __.__.1748,
≈ 19.05.1748 »» Kinders (9): 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36 x 08.06.1766, Joost Rynhard VAN AS
(s.v. Willem VAN AS & Anna Margaretha SCHENK),
≈ 20.09.1733
28
[d1] Maria Wilhelmina VAN AS (27/x), ≈ 05.04.1767
29
[d2] Willem VAN AS (27/x), ≈ 25.12.1768
x 13.02.1791, ÷, Sophia Alida BRINK (d.v. Jan
Godlieb BRINK & Susanna Maria DE KOCK),
∗ ±__.__.1768, ≈ 02.10.1768, † 25.04.1808
xx Stellenbosch 01.05.1813, Johanna Philippina
MORKEL, ∗ 09.12.1794, ≈ 14.12.1794, † Darling
10.06.1865
30
[d3] Maria Catharina VAN AS (27/x), ≈ 06.01.1771
31
[d4] Arend VAN AS (27/x), ∗ 25.07.1773
47
[f1] Rebecca ALLISON (46/x)
32
[d5] Anna Jacoba VAN AS (27/x), ≈ 15.01.1775
48
[f2] John ALLISON (46/x)
33
[d6] Elizabeth Hendrina VAN AS (27/x),
≈ 01.09.1776
49
[f3] Alfred ALLISON (46/x)
50
d9 Daniel Frederik DE WAAL (37/x), ∗ __.__.1785,
≈ 10.04.1785
51
c7 Pieter DE WAAL (17/x), ≈ 04.03.1753,
† 15.05.1801 »α boer van Alphen, Constantia.
Onderskei hom by die slag van Muisenberg in 1795
34
[d7] Wilhelmina Josina VAN AS (27/x), ≈ 10.05.1778
35
[d8] Jacobus Petrus VAN AS (27/x), ≈ 07.05.1780
2
DE WAAL
Marais NEETHLING, ∗ 13.08.1827, ≈ 16.09.1827,
† 10.07.1916
»» Kinders (10): 52, 866, 867, 868, 869, 870, 874, 886,
887, 888 x 15.08.1773, Christina Magdalena
BLANKENBERG (d.v. Johannes Hendricus
BLANKENBERG & Anna Margaretha VAN DER
HEYDEN), ≈ 08.06.1755
52
d1 Arend DE WAAL (51/x), ∗ 18.12.1775,
† Stellenboschkloof 29.10.1861, Ω Langverwacht,
distr. Kuilsrivier »α [85.10.11] boer Modderfontein,
distr. Bottelary »» Kinders (14): 53, 54, 648, 649, 654,
655, 656, 657, 658, 752, 753, 782, 783, 865
x Stellenbosch 13.12.1793, Maria Margaretha
BOSMAN (d.v. Izaak Pieter BOSMAN & Susanna DE
VILLIERS), ∗ Bottelary, distr. Stellenbosch
20.01.1778, ≈ Stellenbosch 25.01.1778,
† Stellenboschkloof 02.07.1866, Ω Langverwacht,
distr. Kuilsrivier »α oba: Mietjie, digteres
53
e1 Pieter DE WAAL (52/x), ∗ ±__.__.1796,
≈ 18.09.1796 »α waarskynlik jonk oorlede
54
e2 Pieter DE WAAL (52/x), ∗ 31.07.1798,
≈ 31.07.1798, † 01.11.1870, Ω Langverwacht, distr.
Kuilsrivier »α [72.-.-] hy koop die plaas
Langverwacht, Kuilsrivier op 30 jarige ouderdom vir £
1.000 van dr. Morkel »» Kinders (14): 55, 60, 61, 80,
81, 115, 177, 204, 205, 266, 336, 376, 635, 641
x Stellenbosch 07.02.1829, Susanna Geertruida
LOUW (d.v. Daniel LOUW & Susanna Gertruida DE
VILLIERS), ∗ Uylenkraal 10.12.1808, ≈ Stellenbosch
05.03.1809, † Stellenbosch 06.06.1890,
Ω Langverwacht, distr. Kuilsrivier »α [81.6.-] oba:
Sannie / Sussie
55
56
f1 Susanna Geertruida DE WAAL (54/x), ∗ distr.
Stellenbosch 16.01.1830, † Stellenbosch 25.03.1894
»α [64.2.-] oba: Sannie »» Kinders (4): 56, 57, 58, 59
x Pieter Burgert MARAIS, † __.04.1885
62
[g1] Johannes Henoch NEETHLING (61/x),
∗ ±__.__.1854
63
[g2] Susanna Gertruida NEETHLING (61/x),
∗ 28.07.1856, † __.05.1919 »» Kinders (2): 64, 65
x 15.12.1891, Pieter Kuijpers ALBERTYN
(s.v. Pieter Kuijpers ALBERTYN & Margaretha
Elizabeth LOUW), ∗ 18.11.1851, † 08.02.1908 »β boer
te Lamloch, naby Kleinmond. »α Boer te Lamloch,
naby Kleinmond Pieter Kuyper.
64
[h1] Wilhelmina Johanna ALBERTYN (63/x),
∗ 22.09.1895, † 28.10.1922
65
[h2] Pieter Kuyper ALBERTYN {Dr} (63/x),
∗ 27.05.1897 »α Springbok. »» Kinders (2): 66, 67
x 27.05.1923, Anna OOSTHUIZEN, ∗ 16.10.1900,
† 16.11.1963
66
[i1] Philippa Susanna Jeanne ALBERTYN (65/x),
∗ 16.07.1927
67
[i2] Pieter Kuyper ALBERTYN (65/x), ∗ 05.10.1929
»» Kinders (2): 68, 69 x 24.04.1954, Mary Charlotte
BAARD, ∗ 21.07.1929
68
[j1] Isabella Catherine ALBERTYN (67/x),
∗ 12.03.1955
69
[j2] Pieter Kuyper ALBERTYN (67/x), ∗ 13.06.1957
70
[g3] Pieter De Waal NEETHLING (61/x),
∗ ±__.__.1858
71
[g4] Anna M NEETHLING (61/x) x Johan D
KRIGE
72
[g5] Maria Magdalena NEETHLING (61/x)
x Jacobus HERTZOG
73
[g6] Wilhelmina J (Mynie) NEETHLING (61/x) x J
B M HERTZOG {Genl.}
[g1] Pieter Gerhard MARAIS (55/x)
57
[g2] Susanna Gertruida MARAIS (55/x) x D.
NAUDE
58
[g3] Daniel Jacobus MARAIS (55/x)
59
[g4] David Pieter MARAIS (55/x)
74
[g7] Charles NEETHLING (61/x)
60
f2 Maria Margaretha DE WAAL (54/x),
∗ Stellenbosch 28.04.1831, † Leeuensdans,
Malmesbury 07.04.1856 »α [24.-.-] - KAB MOOC
6/9/74 - 3757 (1856) x Stellenbosch 16.07.1855,
Roelof Adriaan LOUW (s.v. Jacobus Wynand LOUW
& Johanna Catharina Louisa FURSTENBERG),
∗ Vyeboom, distr. Durbanville 14.08.1825, ≈ Kaapstad
18.09.1825, † Stellenbosch 13.11.1901 »α Roelof boer
in die Koeberg ’n boer van Koeberg
75
[g8] Magdalena NEETHLING (61/x), † 06.03.1884
76
[g9] Elizabeth Petronella NEETHLING (61/x)
»α TAB MHG 4534/43 x Izak Matthys
BADENHORST xx Pieter DE WAAL (s.v. Daniel
Jacobus DE WAAL & Rachel Maria EKSTEEN),
∗ Stellenbosch __.__.1866, † Boshof 04.05.1914
»» Sien verwysingsnommer 82 vir verdere inligting.
77
[g10] Katherina NEETHLING (61/x) x Johannes H
MORKEL
78
[g11] Jeanette NEETHLING (61/x) x Johan W H
ROUX
61
f3 Wilhelmina Jacoba DE WAAL (54/x),
∗ 01.01.1833, † 21.08.1905 »α Volgens die boek oor
haar broer se lewe, is sy op 8 Aug. 1908 oorlede [76;6]
Ouderdom stem nie ooreen met SK »» Kinders (12):
62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 x Charles
3
DE WAAL
79
[g12] Johanna NEETHLING (61/x), † 16.06.1884
80
f4 Arend DE WAAL (54/x), ∗ 27.08.1834,
† 19.04.1839
81
f5 Daniel Jacobus DE WAAL (54/x), ∗ 15.10.1835,
† 08.04.1884, Ω Langverwacht, distr. Kuilsrivier
»α [48.6.24] boer van Veelverjaagd, Polkadraai, distr.
Stellenbosch »» Kinders (8): xx{82, 83, 84, 85, 86, 87,
91, 92} x Susanna Rachel Elizabeth SCHOLTZ
(d.v. Pieter Edward (Eduard) SCHOLTZ & Rachel
Petronella DE VILLIERS), ∗ ±07.03.1842,
† Vlaggeberg, distr. Stellenbosch 13.04.1863
»α [21.1.6] - KAB MOOC 6/9/103 - 249 (1863)
xx Paarl, Rachel Maria EKSTEEN (d.v. Johannes
Paulus EKSTEEN & Jacomina Aletta Geertruida
LOUW), ∗ ±__.04.1844, † Stellenbosch 16.06.1927,
Ω Langverwacht, distr. Kuilsrivier »α [83.2.-] - KAB
MOOC 6/9/3175-15523
82
83
84
85
91
g7 Hermanus Lambertus DE WAAL (81/xx),
∗ Stellenbosch __.__.1880, † Valkenberg, Observatory
07.12.1924 »α [44.5.-] - KAB MOOC 6/9/2733-6697,
myningineur, ongetroud
92
g8 Jacob Eksteen DE WAAL (81/xx), ∗ __.__.1883,
† __.__.1956 »» Kinders (3): xx{93, 100, 109} x Anna
Sophia Elizabeth DE KOCK (d.v. Andries Jacobus
DE KOCK & Maria Magdalena DE VILLIERS),
∗ ±__.__.1902, † Onseepkans, Kenhardt 14.07.1924
»α [22.1.-] oba: Annie, geen kinders op haar SK
xx Sarah Debora REESBERG
93
h1 Daniel Eksteen DE WAAL (92/xx), ∗ 13.05.1927,
† __.__.1961 »α LPR provinsiale vergadering SWA,
sterf in vliegongeluk »» Kinders (3): 94, 98, 99
x Mimmie NIEUWOUDT
94
i1 Jacob Eksteen DE WAAL (93/x), ∗ Durban
29.07.1958 »» Kinders (3): 95, 96, 97 x Maryna NN
95
j1 Jacques DE WAAL (94/x)
96
j2 Marelise DE WAAL (94/x)
97
j3 Francois DE WAAL (94/x)
g2 Johannes Paulus DE WAAL (81/xx),
∗ __.__.1869, † treinongeluk, San Francisco, USA
08.04.1902 »α [33.11.-] - KAB MOOC 6/9/448-1221
98
i2 Alida Regina DE WAAL (93/x), ∗ 29.10.1960
99
i3 Danielle DE WAAL (93/x), ∗ 19.07.1962
g3 Jacomina Susanna Geertruida DE WAAL
(81/xx), ∗ 07.01.1872, † 08.04.1957 »Ω Plaas PETRA,
8 km buite Senekal op die Ventersburg-pad, links op
S77 x Edward REITMAN xx Stellenbosch
04.12.1909, Johannes Jurgens BOSHOFF
(s.v. Johannes Jurgens BOSHOFF & Jacoba Christina
DE WAAL), ∗ 21.04.1870, † Petra, Senekal
24.03.1945 »» Sien verwysingsnommer 803 vir verdere
inligting en lys van kinders.
100
h2 Pieter Eksteen DE WAAL (92/xx), ∗ __.__.1928
»» Kinders (5): x{101, 105, 106, 107, 108} x Elize
GADD, ∗ __.__.1935, † __.__.1986 xx Maria
LAUSBERG
101
i1 Eksteen DE WAAL (100/x), ∗ __.__.1958
»» Kinders (3): 102, 103, 104 x Hildegard VISSER
102
j1 Pieter Eksteen DE WAAL (101/x), ∗ __.__.1985
103
j2 Josias Cornelius DE WAAL (101/x), ∗ __.__.1987
g1 Pieter DE WAAL (81/xx), ∗ Stellenbosch
__.__.1866, † Boshof 04.05.1914 »α [47;6] OUERS
VERSKIL; DANIEL x RACHEL MARIA EKSTEEN
- VERSKUIF VAN SCHOLZ MA x Elizabeth
Petronella NEETHLING (d.v. Charles Marais
NEETHLING & Wilhelmina Jacoba DE WAAL)
»» Sien verwysingsnommer 76 vir verdere inligting.
g4 Susanna Gertruida DE WAAL (81/xx),
∗ Vlaggeberg, distr. Stellenbosch ±__.__.1873,
† Fairmont Nursing Home, Kaapstad 24.04.1946
»α [73.-.-] - KAB MOOC 6/9/12958-2850 (1946),
ongetroud
104
j3 Herman Eksteen DE WAAL (101/x), ∗ __.__.1991
105
i2 Anabie DE WAAL (100/x)
86
g5 Daniel DE WAAL (81/xx), ∗ __.__.1874
106
i3 Deborah DE WAAL (100/x)
87
g6 Jacobus Johannes DE WAAL (81/xx),
∗ __.__.1878, † Paarl 07.04.1949 »α [71.-.-] - KAB
MOOC 6/9/15934-1784 (1949), boer »» Kinders (2):
88, 90 x Kaapstad, Anna Johanna PEPLER »α oba:
Annie
107
i4 Amanda DE WAAL (100/x)
108
i5 Montaque Edwin DE WAAL (100/x),
∗ __.__.1970
109
h3 Johan Oscar DE WAAL {Ds.} (92/xx),
∗ __.__.1930 »α Predikant Bloemfontein-Wes
»» Kinders (4): 110, 111, 112, 114 x Betsie
JORDAAN
110
i1 Jacobus Eksteen DE WAAL {Adv.} (109/x),
∗ __.__.1958 »α regskwalifikasie x Anna Margaretha
THERON
88
h1 Daniel Eksteen DE WAAL (87/x), ∗ __.__.1926
»» Kinders (1): 89 x L VERWEY
89
i1 Jacobus Pepler DE WAAL (88/x), ∗ __.__.1959
x U PIETERSEN
90
h2 Cecilia Helena DE WAAL (87/x)
4
DE WAAL
111
i2 Johannes Gerhardus Jordaan DE WAAL (109/x)
»α Ingenieur
112
i3 Johan Oscar DE WAAL (109/x) »α Geoloog
»» Kinders (1): 113 x Lettie NN
113
j1 Johan Oscar DE WAAL (112/x)
114
i4 Marquerite DE WAAL (109/x), ∗ __.__.1972
115
f6 Pieter DE WAAL (54/x), ∗ 19.04.1837,
† Stellenbosch 12.05.1909 »α [72.-.-] L.W.V. vir
Stellenbosch, direkteur van Stellenbosch Distriksbank,
boer Uiterwyk Stellenbosch »» Kinders (9): 116, 124,
126, 127, 128, 129, 142, 145, 160 x Magdalena
Catharina Paulina ROOS (d.v. Tieleman Johannes
ROOS & Sara Christina MUNNIK), ∗ 22.04.1844,
≈ Somerset-Wes 30.04.1844, † 29.11.1917 »α [74;7]
»α NG Predikant xx Theunis Jacobus NEL,
† 15.01.1919
129
g6 Tieleman Johannes DE WAAL (115/x),
∗ Uiterwyk, distr. Stellenbosch 23.10.1869,
† Stellenbosch 20.03.1926 »α [56.4.-] oba: Boy, boer
Uiterwyk & De Dennen, distr. Stellenbosch »» Kinders
(6): 130, 131, 134, 135, 136, 137 x Paarl, Hester Anna
Frederika THERON (d.v. Charles Petrus THERON
& Hester Anna Frederika VAN DER BYL),
∗ 07.09.1871, † Stellenbosch 25.12.1949 »α [78.3.-] KAB MOOC 6/9/16816-530 (1950)
130
h1 Hester Anna Frederika DE WAAL (129/x),
∗ 17.12.1895 x Ebenhaezer Theodorus STEGMANN
131
h2 Magdalena Roos DE WAAL (129/x), ∗ 26.10.1897
»» Kinders (2): 132, 133 x Jozua Malherbe
JOUBERT
g1 Sara Christina DE WAAL (115/x), ∗ ±__.__.1862,
† Stellenbosch 26.07.1900 »α [38.2.-] - KAB MOOC
6/9/410-3169 »» Kinders (7): 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123 x Gideon Johannes JOUBERT
132
[i1] Daniel De Waal JOUBERT (131/x),
∗ ±__.__.1927, † Stellenbosch hospitaal 28.07.1947
133
[i2] Tielman Johannes JOUBERT (131/x)
117
[h1] Gideon Johannes JOUBERT (116/x),
∗ 02.12.1887
134
h3 Pieter DE WAAL (129/x), ∗ 15.06.1903
135
118
[h2] Pieter de Waal JOUBERT (116/x), ∗ 30.12.1888
h4 Willemina Christina DE WAAL (129/x),
∗ 12.06.1906 x C. F. HUGO
119
[h3] Willem Adolf JOUBERT (116/x), ∗ 01.03.1890
136
h5 Susanna Geertruida DE WAAL (129/x),
∗ 13.04.1909 x A. IMMELMAN
120
[h4] Magdalena JOUBERT (116/x), ∗ 06.07.1892
137
121
[h5] Sarah JOUBERT (116/x), ∗ 01.08.1895
h6 Charl Theron DE WAAL (129/x), ∗ 08.07.1912
»α Lektor Elsenburg, maak die eerste Pinotage wyn
»» Kinders (1): 138 x PN NN
122
[h6] Johannes Abraham JOUBERT (116/x),
∗ 17.11.1897
138
i1 Tielman Johannes DE WAAL (137/x) »» Kinders
(3): 139, 140, 141 x PN NN
[h7] Susannah Gertruida JOUBERT (116/x),
∗ 20.07.1899
139
j1 Charl Theron DE WAAL (138/x)
140
j2 Ignatius Terblance DE WAAL (138/x)
141
j3 Tielman Johannes DE WAAL (138/x)
142
g7 Gideon Daniel DE WAAL {Dr.} (115/x),
∗ __.__.1871, † Altemooi, distr. Caledon, KP
24.02.1923 »α [51.5.-] - KAB MOOC 6/9/2428-604,
Geneesheer Colesberg »» Kinders (2): 143, 144
x Winifred R. CREASE
143
h1 Robert Crease DE WAAL (142/x)
116
123
124
125
g2 Susanna Geertruida DE WAAL (115/x),
∗ ±__.09.1863, † Ermelo 31.07.1926 »α [62.10.-] MHG 60599 »» Kinders (1): 125 x Stellenbosch
16.10.1888, Willem Hendrik BUHRMANN
(s.v. Hendrik Theodor BUHRMANN & Johanna
Jacoba NEETHLING), ∗ Ermelo 05.08.1860,
≈ Lydenburg 08.04.1861, † 18.06.1913 »α Senator
[h1] Magdalena Catharina BUHRMANN (124/x),
∗ __.__.1889 x Pieter Johannes STEENKAMP
126
g3 Pieter DE WAAL (115/x), ∗ __.__.1865,
† __.__.1882
144
h2 Madelene DE WAAL (142/x), ∗ 25.05.1905
127
g4 Magdalena Maria DE WAAL (115/x)
145
128
g5 Maria Margaretha DE WAAL (115/x),
∗ Stellenbosch ±__.04.1868, † Stellenbosch 20.01.1938
»α [69.9.-] - KAB MOOC 6/9/5052-58514, geen
kinders x Benjamin DUMINY {Ds.}, ∗ 04.07.1862,
≈ Heidelberg 10.08.1862, † Stellenbosch 03.12.1897
g8 Daniel DE WAAL {Regter} (115/x), ∗ 10.07.1873,
† Pretoria Algemene Hospitaal 19.02.1938 »α [64;8]
»» Kinders (6): x{146, 147}, xx{150, 152, 157, 158}
x Christina MACMILLAN (d.v. John MACMILLAN
& Elizabeth NN), ∗ Madras, Indië __.__.1873,
† Arcadia, Pretoria 14.12.1906 »α [33.-.-] oba: Tina
xx Helen Latitia BOTHA (d.v. Louis BOTHA &
5
DE WAAL
Annie Frances Bland EMMETT), ∗ 14.05.1888,
≈ Vryheid 11.06.1888, † Pretoria 25.04.1974
146
h1 Kathleen Elizabeth DE WAAL (145/x),
∗ ±__.__.1899
147
h2 Pieter DE WAAL (145/x), ∗ Stellenbosch
01.05.1901, † Pretoria 14.04.1969 »α [67] »» Kinders
(2): x{148, 149} x Pretoria, Doreen Helen Sheriff
SCOTT (d.v. William Sherrif SCOTT & Margaret
Elmira MACUAIG), ∗ Kaapstad __.__.1900, † Arcadia
ouetehuis te Pretoria 19.07.1947 »α [47.1.-] - TAB
MHG 3429/47 xx Ethol Marion Elfreda OAKLEY,
∗ __.__.1911, † __.__.1980
148
i1 Pieter Scott DE WAAL (147/x), ∗ 06.06.1931
149
i2 Michael Scott DE WAAL (147/x), ∗ 10.03.1937
150
h3 Louis Botha DE WAAL (145/xx), ∗ Pretoria
28.10.1909, † Pretoria 01.02.1970 »α Militêre offisier.
»» Kinders (1): x{151} x ÷, Sheila BRENNAN
xx Louise HELEN
151
i1 Daniel DE WAAL (150/x)
152
h4 Magdalena Catharina DE WAAL (145/xx),
∗ 21.12.1912, † Pretoria 11.12.1977 »α Kleindogter
van Generaal Louis BOTHA, eerste Premier van die
Unie van SA. Ma se SK gee haar geboortedatum as
21.9.1912 »» Kinders (3): 153, 154, 156 x Pretoria
05.09.1936, Stephanus Johannes HOFMEYR
(s.v. Stephanus Johannes HOFMEYR & Emma Louise
DE JONGH), ∗ Kaapstad 11.09.1906, † Brooklyn,
Pretoria 06.06.1944 »α [37.8.-] oba: Steve, prinsipaal,
Universiteits-korrespondensie Kollege (Bpk) in
Pretoria en Rhodes-beurshouer
153
154
155
hier ook ’n kind, Jacobus uit die eerste huwelik, geen
uit die 2de huwelik) »» Kinders (3): x{161, 168, 176}
x Piketberg, Cornelia Johanna EKSTEEN
(d.v. Jacobus Johannes EKSTEEN & PN NN),
∗ __.__.1876, † Zeerust 06.11.1921 »α [45;5]
xx Zeerust, Maria Aletta OOSTHUIZEN
161
h1 Pieter DE WAAL {Maj-Genl.} (160/x),
∗ __.__.1900, † __.__.1977 »» Kinders (2): 162, 165
x PN NN
162
i1 Pieter DE WAAL (161/x), ∗ __.__.1931 »» Kinders
(2): 163, 164 x PN NN
163
j1 Pierre DE WAAL (162/x)
164
j2 Ian Pieter DE WAAL (162/x)
165
i2 Duncan Paul DE WAAL (161/x), ∗ __.__.1935
»» Kinders (2): 166, 167 x PN NN
166
j1 David Paul DE WAAL (165/x), ∗ __.__.1966
167
j2 Patrick John DE WAAL (165/x), ∗ __.__.1968
168
h2 Jacobus Johannes Stanley DE WAAL (160/x),
∗ 11.10.1903 »α Jacobus by name gevoeg nav ma se
SK »» Kinders (3): 169, 170, 173 x PN NN
169
i1 Stanley DE WAAL (168/x), ∗ __.__.1934,
† __.__.1979
170
i2 Louis DE WAAL (168/x), ∗ __.__.1937
»α ingenieur »» Kinders (2): 171, 172 x PN NN
171
j1 Paul A DE WAAL (170/x), ∗ __.__.1969
172
j2 Anton G DE WAAL (170/x), ∗ __.__.1973
173
i3 Andre DE WAAL (168/x), ∗ __.__.1941 »α boer
Highflats, Natal »» Kinders (2): 174, 175 x PN NN
174
j1 Kevin DE WAAL (173/x), ∗ __.__.1967
175
j2 Andrew DE WAAL (173/x), ∗ __.__.1969
176
h3 Paul Johannes Oostewald DE WAAL (160/x),
∗ 24.03.1909, † Zeerust 05.06.1922 »α [13]
177
f7 Arend DE WAAL (54/x), ∗ 02.09.1839,
† Somerset-Wes 06.12.1922 »α [83.3.-] - KAB MOOC
6/9/2394-3331 »» Kinders (7): x{178}, xx{179, 180,
181, 185, 199, 200} x Cornelia Sophia LOUW
(d.v. Michiel Nicolaas LOUW & Anna Maria
Elizabeth DE KORTE), ∗ 08.09.1844, ≈ Stellenbosch
13.10.1844, † 22.06.1864 »α [19.-.-] - KAB MOOC
6/9/108 - 1126 (1864) - jonk oorlede Volgens haar SK
het sy geen kinders gehad. xx Kaapstad, Anna
Johanna LOUW (d.v. Jacobus Adriaan LOUW &
Elizabeth VAN NIEKERK), ∗ 22.10.1847,
≈ Wellington 21.11.1847, † Pastorie, Durbanville
04.12.1937 »» Sien verwysingsnommer 2418 vir
verdere inligting.
[i1] Helena Louisa HOFMEYR (152/x), ∗ 22.07.1938
[i2] Stephanus Johannes van Rensburg HOFMEYR
(152/x), ∗ 01.06.1941 »» Kinders (1): 155 x Pretoria
06.05.1964, Catharina OLIVIER, ∗ Pretoria
31.03.1945
[j1] Stephanus Johannes HOFMEYR (154/x),
∗ Pretoria 29.08.1964 »α oba: Steve, bekende SA
sanger
156
[i3] Jeanette HOFMEYR (152/x), ∗ 15.04.1944 »α 2
maande oud toe haar pa oorlede is
157
h5 Annie Emmett DE WAAL (145/xx), ∗ 24.12.1910
x PN HINGESTON
158
h6 Daniel DE WAAL (145/xx), ∗ 01.06.1915
»» Kinders (1): 159 x PN NN
159
i1 Daniel DE WAAL (158/x)
160
g9 Paul Johannes DE WAAL (115/x), ∗ Stellenbosch
__.__.1877, † Klaarstroom, distr. Marico 18.05.1945
»α [68.-.-] was Springbok in 1896 (Volgens sy SK is
6
DE WAAL
178
g1 Elizabeth Petronella DE WAAL (177/x)
194
j2 Stephan Walters DE WAAL (192/x)
179
g2 Elizabeth Petronella DE WAAL (177/xx),
∗ 20.10.1867, † 13.10.1953 »α 3 kinders x SomersetWes 06.01.1891, Charles Louw HOFMEYR
(s.v. Nicolaas Johannes HOFMEYR & Maria
Magdalena LOUW), ∗ Stellenbosch 26.09.1865,
≈ Stellenbosch 29.10.1865, † Claremont, Kaapstad
10.01.1939 »α inspekteur van skole in Kaapstad Naam
verander van Louis na Louw SAG bls 430
195
h3 Anna Imelda DE WAAL (185/x), ∗ Uniondale
13.07.1906, † Kempton Park 26.02.1959 »α [52;11]
Geen kinders x PN MC CANN xx Knysna, Maarten
BOENDERMAKER
196
h4 Marguerite Heloise DE WAAL (185/x),
∗ 06.10.1908 »» Kinders (2): 197, 198 x Uniondale
21.03.1936, Arthur Nicholas DE VOS, ∗ Oos-Londen
27.03.1905, † H F Verwoerd hospitaal, Pretoria
09.02.1975 »α [70]
180
g3 Pieter DE WAAL (177/xx)
181
g4 Pieter DE WAAL (177/xx), ∗ __.__.1870,
† __.__.1954 »α boer van Happy Vale, distr. SomersetWes »» Kinders (3): 182, 183, 184 x Margaretha
Alexandra MORKEL (d.v. Pieter Gerhard Jacobus
MORKEL & Maria Susanna Meyer THEUNISSEN),
∗ __.__.1876, † Somerset-Wes 25.08.1935 »α [59.-.-] KAB MOOC 6/9/4658-47166
197
[i1] Margaret Elizabeth DE VOS (196/x) x ÷, PN
PENNY xx PN ESSBERGER
198
[i2] Richard Arthus Heywood DE VOS (196/x)
199
g6 Susanna Geertruida DE WAAL (177/xx)
x Petrus Johannes (Pieter) VAN DER MERWE
182
h1 Arend Alexander DE WAAL (181/x),
∗ ±__.12.1900, † Stellenbosch 28.08.1921 »α [20.8.-] KAB MOOC 6/9/2220-8 (1922), ongetroud
200
183
h2 Pieter Gerhardus Jacobus DE WAAL (181/x),
∗ __.__.1905, † __.__.1978
g7 Anna Catharina DE WAAL (177/xx), ∗ SomersetWes ±__.10.1879, † Pretoria Algemene Hospitaal
09.09.1957 »α [77;11] »» Kinders (3): 201, 202, 203
x Somerset-Wes, Jacob Daniel De Villiers HORAK,
† 02.03.1921
201
[h1] Jacob Daniel De Villiers HORAK (200/x)
202
[h2] Arend De Waal HORAK (200/x)
203
[h3] Tertia HORAK (200/x) x J H VILJOEN
204
f8 Jacoba DE WAAL (54/x), ∗ 10.01.1841,
† 19.02.1842
205
f9 Adriaan Jacobus DE WAAL (54/x),
∗ Langverwacht, distr. Stellenbosch 21.08.1842,
† Stellenbosch 30.06.1921 »α [78.10.-] boer
Langverwacht en Sevenfontein, Langverwacht van sy
pa gekoop »» Kinders (12): 206, 210, 211, 212, 215,
221, 222, 223, 241, 242, 263, 265 x Paarl 23.03.1868,
Sophia EKSTEEN (d.v. Johannes Paulus EKSTEEN
& Jacomina Aletta Geertruida LOUW), ∗ __.__.1851,
† Stellenbosch 26.01.1932 »α [81.6.-] - KAB MOOC
6/9/4038-32943
206
g1 Pieter DE WAAL {Dr.} (205/x), ∗ 06.06.1869,
† Uitvlug, Malmesbury 29.06.1943 »α [74.-.-] Mediese
dokter, eerste voorsitter mediese raad »» Kinders (2):
xx{207, 209} x Catharina Magdalena VAN WYK
xx 02.11.1897, Johanna Michielina Adriana DE
KOCK (d.v. Willem Johannes DE KOCK & Rachel
Maria LOUW), ∗ Rondevlei, distr. Malmesbury
06.06.1869, † Weltevreden, Malmesbury 24.07.1927
»α [58.1.-] - KAB MOOC 6/9/3178-15577
184
h3 Jacobus Adriaan DE WAAL (181/x)
185
g5 Jacobus Adriaan Louw DE WAAL (177/xx),
∗ 24.11.1873, † Uniondale 25.06.1938 »α [64.7.-] KAB MOOC 6/9/5115-60048 (1938), Prokureur
»» Kinders (4): 186, 188, 195, 196 x Paarl,
Margaretha Magdalena MARAIS
186
h1 Sarah DE WAAL (185/x), ∗ Uniondale
13.05.1901, † Pretoria 24.01.1976 »» Kinders (1):
x{187} x Alexander MCNAE (s.v. Robert MCNAE &
Grace NN), ∗ Maxwell Town Dumfrieshire, Skotland
±__.12.1876, † 31.05.1945 »α [68;3] Veearts
xx Harold Gurney HARVEY, † 10.08.1963
187
[i1] Robert Adrian MCNAE (186/x), ∗ 16.10.1933
188
h2 Arend Leopoldt DE WAAL (185/x), ∗ 22.07.1904,
† __.__.1969 »α Prokureur »» Kinders (2): 189, 192
x PN NN
189
i1 Jacobus Adriaan Louw DE WAAL (188/x),
∗ 22.12.1942 »α Prokureur »» Kinders (2): x{190,
191} x PN NEL xx Juliana Aletta DE KOCK
190
j1 Arend Leopold DE WAAL (189/x)
191
j2 Elias Albertus Nel DE WAAL (189/x)
192
i2 Louis Arnold DE WAAL (188/x) »» Kinders (2):
193, 194 x Irene Esther WALTERS
207
h1 Adriaan Jacobus DE WAAL (206/xx),
∗ 20.01.1899 »» Kinders (1): 208 x PN NN
193
j1 Arnold Leopoldt DE WAAL (192/x),
∗ __.__.1978, † __.__.1993 »α oorlede in fietsongeluk
208
i1 Pieter DE WAAL (207/x), ∗ __.__.1933
7
DE WAAL
209
h2 Willem de Kock DE WAAL (206/xx),
∗ 27.10.1902
210
g2 Jacomina Aletta DE WAAL (205/x), ∗ 07.02.1871
»α Boedel 2967/52 x 21.08.1906, Koos LOURENS
211
g3 Susanna Geertruida DE WAAL (205/x),
∗ 15.12.1872, † Stellenbosch 14.03.1946 »α [73.3.-] KAB MOOC 6/9/12792-1612 (1946), ongetroud
212
g4 Johannes Paulus DE WAAL (205/x),
∗ Stellenbosch 28.12.1874, † Johannesburg Algemene
Hospitaal 28.11.1933 »α [58.11.-] LPR Piketberg
»» Kinders (2): 213, 214 x Zeerust 27.06.1922,
Carolina Frederika VAN DEN BERG, ∗ 02.11.1898,
† 15.11.1988, Ω Newcastle
213
h1 Anna Margaretha DE WAAL (212/x),
∗ 02.08.1923
214
h2 Sophia DE WAAL (212/x), ∗ 31.05.1928
215
g5 Adriaan Jacobus DE WAAL (205/x), ∗ Kuilsrivier
06.10.1876, † Malmesbury 05.07.1947 »α [70.9.-] KAB MOOC 6/9/14119-3548 (1947), rustende boer
van 24 Riviere, P.K. Halfmanshof »» Kinders (4): 216,
217, 218, 220 x Heidelberg, KP 27.10.1908, Johanna
Magdalena GILDENHUYS, ∗ 24.12.1879 »α SK
2436/1939
216
h1 Maria DE WAAL (215/x) x S. E. TERBLANCHE
217
h2 Sophia DE WAAL (215/x) x F. SCHOCH
218
h3 Adriaan Jacobus DE WAAL (215/x),
∗ 10.07.1917 »» Kinders (1): 219 x PN NN
219
i1 Adriaan Jacobus DE WAAL (218/x)
220
h4 Magdalena Johanna DE WAAL (215/x) x L.
HUMAN
221
g6 Albertus Wynand DE WAAL (205/x),
∗ 01.01.1879, † __.__.1968 »α Lid Provinsiale Raad
Zeerust, Tvl x 22.12.1919, Engela Elizabeth VAN
HEERDEN, ∗ 17.04.1893, † __.__.1980
222
g7 Arend Hermanus DE WAAL (205/x),
∗ __.__.1880
223
g8 Daniel Jacobus DE WAAL (205/x), ∗ Stellenbosch
27.12.1881, † Grootpoort, Marico 22.12.1957 »α [76]
Neef en Niggie »» Kinders (5): 224, 227, 238, 239, 240
x Zeerust, Aletta Elizabeth EKSTEEN, ∗ Marico
distrik 07.05.1889, † Grootpoort, Marico 19.11.1973
224
h1 Adriaan Jacobus DE WAAL (223/x),
∗ 09.03.1911 »α oba: Attie, boer in die Bosveld
»» Kinders (2): 225, 226 x Laura BONDESIO
225
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (224/x)
226
i2 Anne DE WAAL (224/x)
8
227
h2 Pieter Eksteen DE WAAL {Prof.} (223/x),
∗ Kalkbaai 04.06.1912, † Zeerust 03.02.1999 »α oba:
Eksteen, Prof. te Zeerust, boer later saam met sy broer
Attie in die Bosveld »» Kinders (3): 228, 235, 237
x Anna Maria BASSON, ∗ Malmesbury 19.04.1915,
† __.05.2005
228
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (227/x), ∗ 09.07.1942
»α oba: Daan »» Kinders (6): 229, 230, 231, 232, 233,
234 x Dorothea Wilhelmina VAN DER MERWE,
∗ Pretoria 01.11.1946
229
j1 Pieter Eksteen DE WAAL (228/x), ∗ Pretoria
01.05.1970
230
j2 Dorothea Wilhelmina DE WAAL (228/x),
∗ 18.02.1974
231
j3 Anna Maria DE WAAL (228/x), ∗ 01.02.1980
232
j4 Cornelius Hendrik DE WAAL (228/x),
∗ 09.03.1986
233
j5 Daniel Jacobus DE WAAL (228/x), ∗ 25.10.1991
234
j6 Roan DE WAAL (228/x)
235
i2 Coenraad Hendrik DE WAAL (227/x),
∗ __.__.1945 »α Veearts »» Kinders (1): 236 x PN NN
236
j1 Pieter Eksteen DE WAAL (235/x), ∗ __.__.1973
237
i3 Pieter Eksteen DE WAAL (227/x), ∗ __.__.1952
238
h3 Sybella Maria DE WAAL (223/x), ∗ 29.12.1913
x Hendrik Francois NAUDE
239
h4 Sophia DE WAAL (223/x), ∗ 29.04.1919
x Christoffel Van Huyssteen DU PLESSIS
240
h5 Elizabeth DE WAAL (223/x), ∗ 15.10.1921
»α oba: Elsa x Edward Johan TRANSFELDT
241
g9 Sophia DE WAAL (205/x), ∗ 19.02.1884 x De
Courcy Wilberforce HONEYBORNE
242
g10 Jan Christoffel DE WAAL (205/x),
∗ 03.03.1886, † Stellenbosch __.05.1958 »α boer
Uiterwyk, Stellenbosch. Maak goeie Cabernet
Sauvignon & Shiras rooiwyne. Wen verskeie troefeë
met sy wyne. Verdeel Uiterwyk tussen sy twee seuns,
Adriaan (Koffie) en Danie. Die twee plase heet daarna
Alpha en Uiterwyk »» Kinders (3): 243, 248, 251
x 07.04.1913, Johanna BLOM, ∗ 24.11.1888,
† 26.01.1977
243
h1 Adriaan Jacobus DE WAAL (242/x),
∗ 19.04.1914, † 17.07.1979 »α oba: Koffie »» Kinders
(2): 244, 246 x Hannie NN, ∗ 16.07.1913
244
i1 Jan Christoffel DE WAAL (243/x) »» Kinders (1):
245 x PN NN
DE WAAL
245
j1 Adriaan Jacobus DE WAAL (244/x)
265
g12 Rachel Maria DE WAAL (205/x) x A. F.
MARKOTTER
246
i2 Riaan DE WAAL (243/x) »» Kinders (1): 247 x PN
NN
266
f10 Jan Christoffel DE WAAL (54/x),
∗ Langverwacht, Stellenbosch 08.04.1844,
≈ Stellenbosch, † Paarl 16.10.1936 »α [92.7.-] L.V.R.
vir Smithfield. Word na Australië gestuur om merino’s
te koop. Neem Johannes Jacobus, seun van sy oom
Jacobus Christiaan in sy huis in. Sy herinneringe het hy
opgeteken »» Kinders (3): x{267, 274, 277}
x 14.03.1870, Martha Elizabeth Susanna BOSMAN
(d.v. Hermanus Lambertus BOSMAN & Sophia
Hendrika VAN JAARSVELD), ∗ Paarl 14.03.1849,
† Schoorsteenberg, Caledon rivier 12.01.1890
»α [41.11.4] - VAB B989 xx 02.07.1891, Christina de
Hoog BEYERS (d.v. Jan BEYERS & Anna C.
BEYERS), ∗ Stellenbosch ±__.04.1854, † Paarl
12.08.1942 »α [88.4.-] oba: Anna
267
g1 Sophia Hendrika DE WAAL (266/x),
∗ Bloemfontein __.03.1871, † Grootvlei, distr.
Smithfield 04.08.1913 »α [42.5.-] oba: Soes, 23jr van
Schoorsteenberg, Smithfield (Woon op Kersiefontein,
naby Aliwal-Noord) x NG / Ds AJ Pepler / VS GJG
1888-1900 Getuies: LCJ Klopper / LZ Wessels
»» Kinders (3): 268, 269, 273 x NG Kerk, Smithfield
30.04.1894, Hermanus Lucas SMITH (s.v. Hermanus
Lucas SMITH & Jacomina Johanna Wilhelmina VAN
HUYSSTEEN), ∗ Morgenzon ±__.__.1869,
Ω Grootvlei, distr. Smithfield »α oba: Hermaans
Glasies - 24jr veeboer van Morgenzon, distr.
Smithfield
268
[h1] Hermanus Theodorus SMITH (267/x),
∗ 03.02.1895, ≈ NG Kerk, Smithfield 04.03.1895
»α oba: Harry
247
j1 Adriaan Jacobus DE WAAL (246/x)
248
h2 Helena Maria DE WAAL (242/x), ∗ Stellenbosch
01.06.1917 »» Kinders (2): 249, 250 x Tilney
VORSTER, † __.07.1996
249
[i1] Christine VORSTER (248/x)
250
[i2] Ben VORSTER (248/x)
251
h3 Daniel DE WAAL (242/x), ∗ ±__.__.1920,
≈ Stellenbosch 18.07.1920 »α oba: Danie, boer
Uiterwyk »» Kinders (4): 252, 253, 258, 262
x Stellenbosch 15.04.1950, Blyda DE JAGER,
∗ Petrusville 20.11.1927, ≈ 20.11.1927
252
i1 Ohna DE WAAL (251/x), ∗ Stellenbosch
10.11.1951 x Stellenbosch 16.12.1974, Abri
MEIRING, ∗ Paarl 31.01.1951
253
i2 Jan Christoffel DE WAAL (251/x), ∗ Stellenbosch
23.11.1953 »» Kinders (4): 254, 255, 256, 257
x Randburg 27.06.1979, Cecilia Hester DE
VILLIERS, ∗ Somerset-Wes 14.01.1957
254
j1 Daniel DE WAAL (253/x), ∗ Bellville 02.09.1981
255
j2 Pieter Hendrikus DE WAAL (253/x), ∗ Bellville
24.08.1983
256
j3 Cecilia Hester DE WAAL (253/x), ∗ 18.12.1986
257
j4 Blyda DE WAAL (253/x), ∗ 08.11.1989
269
258
i3 Pieter Charl DE WAAL (251/x), ∗ Stellenbosch
23.10.1958 »» Kinders (3): 259, 260, 261 x Pinelands
16.04.1988, Janine Mary COETZEE, ∗ Pinelands
02.11.1964
[h2] Jan de Waal SMITH (267/x), ∗ 14.10.1896,
≈ NG Kerk, Smithfield 06.12.1896, † Smithfield
11.07.1944 »α oba: De Waal [47;8] »» Kinders (3):
270, 271, 272 x Anna Maria Cornelia LOMBARD
270
j1 Pieter Charl DE WAAL (258/x), ∗ Stellenbosch
08.02.1993
[i1] Anna Maria Cornelia SMITH (269/x),
∗ 26.03.1927
271
[i2] Hermanus Lucas SMITH (269/x), ∗ 09.05.1928
260
j2 Nina DE WAAL (258/x), ∗ 28.07.1995
272
[i3] Lukie Lombaard SMITH (269/x), ∗ 02.08.1930
261
j3 Dirk Stanley DE WAAL (258/x), ∗ 04.07.2000
273
262
i4 Daniel DE WAAL (251/x), ∗ Stellenbosch
26.07.1962 x Ingrid THUNEMANN, ∗ 26.10.1969
[h3] Hermanus Lucas SMITH (267/x), ∗ 23.02.1903
»α oba: Hennie
274
g2 Susanna Geertruida DE WAAL (266/x),
∗ ±10.12.1872 »α oba: Rykie, 23jrge van
Schoorsteenberg »» Kinders (2): 275, 276 x Smithfield
09.09.1895, Hendrik Johannes SMITH (s.v. Hendrik
Johannes SMITH & Rachel Susanna Elizabeth
ODENDAAL), ∗ Schiethoek, Rouxville __.__.1871,
† Schiethoek, Rouxville 31.12.1904 »α [33.7.-] NG /
Ds Albertyn AAL / VS GJG 1888-1900, Getuies:
Klopper LCJ / VdMerwe CF, Schiethoek, distr.
Rouxville, 24jr Veeboer
259
263
g11 Jacobus Johannes DE WAAL {Dr.} (205/x),
∗ 30.11.1887, † __.__.1980 »α mediese dokter
»» Kinders (1): 264 x Johannesburg 05.03.1918,
Hendrina Cornelia THERON {Dr.}, ∗ 16.11.1896,
† Houghton, Johannesburg 15.09.1964 »α [64.-.-]
mediese dokter
264
h1 Phoebe DE WAAL (263/x) x PN VAN EYSSEN
9
DE WAAL
275
[h1] Martha Elizabeth Susanna SMITH (274/x)
276
[h2] Rachel Susanna Elizabeth SMITH (274/x)
277
g3 Pieter Lourens Bosman DE WAAL (266/x),
∗ 23.11.1874, † 20.11.1950, Ω Bethulie »α 22jr
veeboer te Schoorsteenberg, Smithfield [75;11]
»» Kinders (5): x{278, 286, 300, 330, 331}
x Smithfield 12.04.1897, Maria Petronella SMITH
(d.v. Hermanus Lucas SMITH & Margaritha Louisa
Christina HOFFMAN), ∗ Nooitgedacht, Smithfield
__.__.1876, † Kaapstad 07.01.1929 »α [53.-.-] NG / Ds
JH van Wyk / VS GJG 1888-1900, Getuies: LCJ
Klopper / HL Smith - 21jr, van Nooitgedacht,
Smithfield met huwelik, woonagtig te Kinderfontein,
distr. Bethulie tydens dood xx Edith Helen
MCGILLIVRAY, ∗ 29.09.1877
278
279
h1 Margaretha Louisa Christina DE WAAL (277/x),
∗ 06.04.1898 »α oba: Rita »» Kinders (3): 279, 282,
283 x 10.05.1921, Willem Daniel ROSSOUW,
∗ 30.07.____ »α oba: Willie, vrugteboer Groenkloof,
distr. Wellington
[i1] Maria Elizabeth (Raaitjie) ROSSOUW (278/x),
∗ Paarl 03.03.1922 »α woonagtig (2005) Aftreeoord,
Kaapstad 021 887 8560 »» Kinders (2): 280, 281
x Lourens Erasmus SMIT, ∗ 29.08.1915 »α Adj.
Offisier SAP te Pinelands, Kaapstad
288
j1 Jan Christoffel DE WAAL (287/x)
289
j2 Susarah Maria DE WAAL (287/xx)
290
i2 Martina Maria DE WAAL (286/x),
∗ Kinderfontein, distr. Bethulie __.03.1934,
† __.09.1938 »α vroeg oorlede
291
i3 Petronella Jacoba DE WAAL (286/x),
∗ Kinderfontein, distr. Bethulie 29.10.1936 »α klerk,
Johannesburg (Pelican 219A) »» Kinders (2): 292, 295
x Ocker Rudolf VAN WYK, ∗ 20.07.1936
»α skofvoorman, Johannesburg
292
[j1] Magdalena Christina VAN WYK (291/x),
∗ Bloemfontein 23.09.1959 »» Kinders (2): 293, 294
x Johannesburg, Andre J. DU PLESSIS
293
[k1] Pieter DU PLESSIS (292/x)
294
[k2] Elserie DU PLESSIS (292/x)
295
[j2] Helena Elizabeth VAN WYK (291/x),
∗ Johannesburg 17.11.1960 »» Kinders (2): 296, 297
x Willem Johannes LUDIKE
296
[k1] Lindsey Elizabeth LUDIKE (295/x)
297
[k2] Christel Lee LUDIKE (295/x)
298
i4 Magrietha DE WAAL (286/x), ∗ Beaconsfield,
Bloemfontein 17.08.1942 »α verpleegster x Willem
Jacobus VAN WYK, ∗ 11.10.1925 »α Germiston
(Astronomy 3)
280
[j1] Retha SMIT (279/x) x PN JORDAAN
281
[j2] Lourens Erasmus SMIT (279/x)
282
[i2] Willem Daniel (Danie) ROSSOUW (278/x),
∗ 10.07.1924
299
i5 Jan Christoffel DE WAAL (286/x), ∗ Welkom
17.05.1954, ≈ Welkom »α Ongetroud
283
[i3] Margaretha Louisa Christina (Christa)
ROSSOUW (278/x), ∗ 03.05.1929 »α Westerblom
Ouetehuis, Bloemfontein 051 407 7590 »» Kinders (2):
284, 285 x Johannes Urbanus VERMEULEN,
∗ __.__.1918
300
284
[j1] Stephanus Nicolas (Fanie) VERMEULEN
(283/x), ∗ 30.01.1959 »α woonagtig op familieplaas
distr. Luckhoff 053 206 0301
h3 Hermanus de Hoogh DE WAAL (277/x),
∗ 14.12.1906, † 22.03.1986 »» Kinders (4): x{301,
316, 324, 327} x Aliwal-Noord 24.07.1934, Delila
HUMPHRIES (d.v. William Stephen HUMPHRIES
& Catharina DE LANGE), ∗ 03.03.1908, † Warmbad
21.07.1969, Ω Bethlehem 23.07.1969 »α oba: Lila,
oorlede a.g.v. bloedklont xx 29.05.1991, Ellen
Claudia GOOSEN, ∗ 19.01.1924
285
[j2] Margaretha Louisa Christina VERMEULEN
(283/x), ∗ 03.04.1963
301
286
h2 Jan Christoffel DE WAAL (277/x), ∗ 29.07.1903,
† 29.09.1973 »» Kinders (5): 287, 290, 291, 298, 299
x Tweetoring Kerk, Bloemfontein ±27.07.1927,
Magdalena Christina SMIT (d.v. Gert Johannes
SMIT & Marthina Jacoba NEL), ∗ 14.11.1909,
≈ 06.08.1992 »α oba: Lena
i1 Peter Louwrens DE WAAL {Kol.} (300/x),
∗ Johannesburg 23.09.1935 »α oba: Piet, Kolonel SA
Lugmag 1954 - 1995 »» Kinders (5): 302, 306, 308,
311, 312 x Springs 02.11.1957, Anna Susanna VAN
DER WALT (d.v. Marthinus Johannes VAN DER
WALT & Anna Catharina Maria PIETERSE),
∗ Springs 13.12.1937
302
j1 Hermanus DE WAAL (301/x), ∗ Springs
28.07.1958 »α rekenaarkundige »» Kinders (3): 303,
304, 305 x 08.10.1983, Louisa Franzina FOURIE,
∗ 14.05.1961
303
k1 Arinda DE WAAL (302/x), ∗ Johannesburg
02.07.1984
287
i1 Pieter DE WAAL (286/x), ∗ Kinderfontein, distr.
Bethulie 13.10.1928, † 27.09.1992 »» Kinders (2):
x{288}, xx{289} x Baba SCHEEPERS xx Susarha
Maria DE VILLIERS
10
DE WAAL
304
k2 Maresa DE WAAL (302/x), ∗ 06.01.1986
305
k3 Naomi DE WAAL (302/x), ∗ 27.10.1987
306
j2 Marthinus Johannes DE WAAL (301/x),
∗ Springs 13.11.1959 »α oba: Tinus, onderwyser by
Trans Oranje Skool Pretoria (BA Unisa) »» Kinders
(1): 307 x 19.12.1987, Elizabeth Johanna GOOSEN,
∗ 25.08.1962 »α oba: Elna, onderwyseres (B.Ed)
307
k1 Pieter Lourens DE WAAL (306/x), ∗ 31.08.1999
»α oba: Pieterlou
308
j3 Pieter Lourens DE WAAL (301/x), ∗ Springs
04.08.1961 »» Kinders (2): xx{309, 310} x PN NN
xx Centurion, Pretoria 01.12.2001, Maria Magdalena
TEREBLANCHE, ∗ 09.07.1950 »α oba: Marietjie
309
k1 Madelein DE WAAL (308/xx), ∗ 17.01.1995 »α *
van Rooyen en amptelik aangeneem
323
j5 Lerina DE WAAL (316/x), ∗ Bethlehem
16.06.1985 »α tans in NZ
324
i3 Hermanus DE WAAL (300/x), ∗ 11.02.1939
»» Kinders (2): 325, 326 x Ermelo 11.04.____,
Annette VAN BEEK, ∗ 31.05.1940 »α oba: VAN
BEUK, van Ermelo
325
j1 Hermanus DE WAAL (324/x), ∗ 11.11.____
»α oba: Herman
326
j2 Johan DE WAAL (324/x), ∗ 27.06.____
327
i4 Anna Margaretha DE WAAL (300/x),
∗ 15.12.1940 »α oba: Margaret »» Kinders (2): 328,
329 x Pretoria 06.10.1962, Nicolas Jacobus
STANDER, ∗ 24.03.1940 »α oba: Stan
328
[j1] Lila STANDER (327/x), ∗ 01.03.1964
310
k2 Johan DE WAAL (308/xx), ∗ 23.06.1997 »α * van
Rooyen, amptelik aangeneem
329
[j2] Nicolas Jacobus STANDER (327/x),
∗ 18.02.1966 »α oba: Nico
311
j4 Johannes Petrus DE WAAL (301/x), ∗ Springs
19.12.1963, † 22.12.1963, Ω Dunnottar, Springs
330
312
j5 Marina DE WAAL (301/x), ∗ 17.11.1964
»α verpleegkundige (suster) »» Kinders (3): 313, 314,
315 x 14.10.1985, Petrus Christoffel GROBLER,
∗ 27.07.1964 »α oba: Christo
313
[k1] Petrus Christoffel GROBLER (312/x),
∗ 07.04.1986
h4 Pieter Lourens Bosman DE WAAL (277/x),
∗ 09.01.1913, † 24.07.1978 »α uitstaande atleet, gekies
saam met Danie Malan vir die Springbok span, maar
skelm rugby en breek sy knie-skyf en kan nie saam
gaan vir atletiek niE. Sy ma se SK gee sy name as
Pieter Louwrens Hoffman (nie Bosman) Pa se SK gee
BOSMAN x 30.09.1930, Anna Maria Elizabeth
PRINSLOO, ∗ 28.09.1919 »α uitstaande atleet, geen
kinders
331
314
[k2] Sanmarie GROBLER (312/x), ∗ 12.04.1989
315
[k3] Pieter Lourens GROBLER (312/x),
∗ 31.08.1995
316
i2 William Stephen DE WAAL (300/x), ∗ 15.03.1937
»α tans in Aucland, NZ »» Kinders (5): 317, 318, 319,
320, 323 x Burgersfort 14.12.1963, Helena Catharina
LABUSCHAGNE, ∗ 30.08.1944 »α oba: Lenie
h5 Elizabeth Maria DE WAAL (277/x),
∗ 24.04.1919, † 30.04.1984 »α oba: Lizzie »» Kinders
(4): x{332, 333, 334, 335} x Johan Sebastiaan
Martin LABUSCHAGNE (s.v. Willem Johannes
LABUSCHAGNE & Dorothea Magdalena NN),
∗ 28.03.1917, † Bloemfontein 22.05.1945 »α doodgery
deur trein naby Kloofeind, Bloemfontein [28]
xx Cornelius Philippus CORNELISSEN xxx PN
BARNS
332
[i1] Maria Helen LABUSCHAGNE (331/x)
j1 Hendrina DE WAAL (316/x), ∗ Burgersfort
04.02.1965 »α oba: Drienie x PN VAN DER
MERWE »α inginieur, Sasol, Secunda
333
[i2] Dorothea Magdalena LABUSCHAGNE (331/x)
334
[i3] Elizabeth LABUSCHAGNE (331/x)
318
j2 Lila DE WAAL (316/x), ∗ Burgersfort 16.06.1966
x PN SPIES »α tans in NZ
335
[i4] Wilhelmina Magrietha LABUSCHAGNE
(331/x)
319
j3 Hermanus DE WAAL (316/x), ∗ Burgersfort
22.09.1986 »α oba: Herman, tans in NZ x PN NN
336
320
j4 William Stephen DE WAAL (316/x), ∗ Bethlehem
25.11.1970 »α oba: Willie »» Kinders (2): 321, 322
x Anna JANSE VAN RENSBURG »α oba: Elna
321
k1 Willie DE WAAL (320/x), ∗ __.__.1991
322
k2 Elna DE WAAL (320/x)
f11 David Christiaan DE WAAL (54/x),
∗ Langverwacht, distr. Kuilsrivier 25.11.1845,
† Rozenburg, Kaapstad 22.09.1909, Ω Nederduitse
Hervormde Kerk Begraafplaas, Hoofstraat,
Observatory, Kaapstad »α [63.10.-] - L.W.V. vir
Piketberg. David boer eers, toe ysterhandelaar en word
’n skatryk man. Hy was lid van die Kaapse stadsraad
en burgermeester [1889]. Hy was baie jare lid van die
Kaapse parlement en 19 jaar as lid van Piketberg.
Persoonlike vriend van Cecil John RHODES, reis saam
317
11
DE WAAL
met hom na Mosambiek en Masjonaland, maar besoek
ook op sy eie amper die hele Europa. Hy skend ook
eike-bome wat tussen Molteno- en die ou Kaapse
reservoir geplant is. Die oase tussen Molteno- en BoOranjestraat heet sederdien De Waal Park en is na hom
vernoem. Hy is vernoem na sy ma se broer, David
Louw en sy tannie, sy ma se suster Christina Scholtz.
Hy is op Mowbray, langs sy seun Stavie begrawe
»» Kinders (7): 337, 338, 366, 370, 371, 372, 375
x 19.05.1869, Hester Sophia HOFMEYR (d.v. Jan
Hendrik HOFMEYR & Rykie Hester ROOS),
∗ Kaapstad ±__.__.1858, † Rozenburg, Kaapstad
12.04.1911, Ω Mowbray »α [53] - Sy is by haar man
en seun begrawe Geboortedatum verander van
30.3.1848
337
338
339
g1 Ongedoop DE WAAL (336/x), ∗ Bakkerskloof
__.__.1870 »α baie jonk oorlede, nog voordat hy
gedoop is. Sy name sou sekerlik Pieter gewees het soos
dit in daardie tyd die gebruik was
g2 Jan Hendrik Hofmeyr DE WAAL (336/x),
∗ Bakkerskloof 30.12.1871, † Kaapstad 30.10.1937
»α [65.10.-] bekende Afrikaanse skrywer, digter en
redakteur van “De Goede Hoop”. Hy was ’n advokaat
en ook die vorige opsteller van die DE WAAL
STAMBOOM vir die RGN en ander DE WAAL
BOEKE »» Kinders (6): 339, 350, 351, 357, 358, 359
x Emmerentia Gerharda de Vos DE KOCK (d.v. W.
D. Vos DE KOCK & PN NN) »α oba: Emma, van
Bloubergstrand
h1 Anna Maria Mathilda DE WAAL (338/x),
∗ Kaapstad 15.10.1899, † Beaufort-Wes 11.02.1948
»α [48.4.-] - KAB MOOC 6/9/14923-1891 (1948), 7
kinders »» Kinders (5): 340, 341, 342, 343, 349
x Clanwilliam, Rudolph Adriaan von Furstenburg
LOUW {Prok.} (s.v. Jacobus Wynand LOUW &
Adriana Petronella JOUBERT), ∗ distr. Oudtshoorn
19.03.1896 »α opleiding Stellenbosch, U.K. prok., was
L.P.R. Coles berg en kandidaat tussen-verkiesing
Piketberg 1938 oud-burgermeester Colesberg, was
voors, dist.-bestuur Nas. Party, Colesberg, woon
Clanwilliam
340
[i1] Jacobus Wynand von Furstenberg LOUW
(339/x) »α oba: Kosie
341
[i2] Jan Hendrik Hofmeyr de Waal LOUW (339/x)
»α oba: Jannie
342
[i3] Roelof Adriaan LOUW (339/x), ∗ 27.08.1928
343
[i4] Louis LOUW (339/x), ∗ 10.12.1937 »» Kinders
(5): 344, 345, 346, 347, 348 x Isabel Elizabeth
KRUGER
344
[j1] Anton LOUW (343/x) »α 3k
345
[j2] Jean LOUW (343/x) »α 2k
346
[j3] Ronelle LOUW (343/x) »α 3k
12
347
[j4] Dewaal LOUW (343/x) »α 3k
348
[j5] Esmei LOUW (343/x) »α 2k
349
[i5] Emmarentia Anita LOUW (339/x), ∗ 10.09.1938
350
h2 David Christiaan DE WAAL (338/x),
∗ __.__.1902 »α oba: Dawie
351
h3 Jan Hendrik Hofmeyr DE WAAL (338/x),
∗ __.__.1905 »α oba: Jannie »» Kinders (3): x{352,
355, 356} x Johanna Hester Hendricksz MULLER
(d.v. Frederik MULLER & Antoinette Maria Meyer
HENDRICKSZ), ∗ Calvinia 04.11.1908 xx Cecile
ALEXANDER
352
i1 Jan Hendrik Hofmeyr DE WAAL (351/x),
∗ __.__.1930 »» Kinders (2): 353, 354 x PN NN
353
j1 Jan Hendrik Hofmeyr DE WAAL (352/x),
∗ __.__.1956
354
j2 Anton DE WAAL (352/x), ∗ __.__.1966
355
i2 David Christiaan DE WAAL (351/x)
356
i3 Andre DE WAAL (351/x) »α van Alphen
357
h4 Pieter Meyer DE WAAL (338/x), ∗ __.__.1908
358
h5 Hester Sophia Hofmeijr DE WAAL (338/x),
∗ 25.09.1911 »α oba: Hettie x Daniel ROSSOUW
359
h6 Emerentia Wilhelmina DE WAAL (338/x),
∗ Kaapstad 09.04.1916 »α oba: Emma »» Kinders (6):
360, 361, 362, 363, 364, 365 x Willem Jacobus
Lombard VAN VUUREN, ∗ Adelaide 11.08.1911
360
[i1] Petrus Johannes VAN VUUREN (359/x),
∗ Kaapstad 10.07.1938
361
[i2] Emmerentia VAN VUUREN (359/x), ∗ Kaapstad
11.09.1940
362
[i3] Willem Lombard Jansen VAN VUUREN
(359/x), ∗ Kaapstad 05.10.1943
363
[i4] Hendrik Daniel de Kock VAN VUUREN
(359/x), ∗ 09.02.1945
364
[i5] Jan de Waal VAN VUUREN (359/x),
∗ 13.03.1954
365
[i6] Louise VAN VUUREN (359/x), ∗ 06.06.1960
366
g3 Rykie Hester DE WAAL (336/x), ∗ Bakkerskloof
17.10.1873, † Pretoria 20.06.1935 »α [61;8]
»» Kinders (3): x{367, 368}xxx{369} x 07.03.1895,
Theodore MEIJER {Ds}, ∗ ±__.04.1867,
† ±__.03.1898 xx 07.05.1906, Thomas Arnoldus
Theron LOUW {Ds.} (s.v. Hendrik Arnoldus LOUW
& Anna Sophia THERON), ∗ Lady Grey ±__.07.1874,
† Fouriesburg 24.06.1908 »α [33.11.-] - VAB L1353,
DE WAAL
NG Predikant van Fouriesburg xxx __.__.1914, Dirk
Willem Ryk HERTZOG (s.v. Jacobus Albertus
Munnik HERTZOG & Susanna HAMMAN),
∗ Soetendal, Wellington 28.05.1856, † Brooklyn
08.07.1929 »α [83;1] Hy is oudste broer van Genl
Hertzog. Direkteur Landbank Ook wettige aangenome
dogter: Maria VAN DER MERWE * DE KLERK
367
[h1] Willem MEYER (366/x), ∗ __.07.1896,
† Uiterwyk, distr. Stellenbosch __.__.1911 »α oba:
Willie, verdrink as seun in ’n Stellenbosch dam
368
[h2] David de Waal MEYER (366/x), ∗ __.__.1898
»α oba: Dawie
369
[h3] Dirk Willem Ryk (Dirkie) HERTZOG
(366/xxx), ∗ Jaggersfontein 01.12.1914 x 19.08.1939,
Loraine DE LA HARPE
370
371
372
g4 Pieter DE WAAL {Ds.} (336/x), ∗ Bakkerskloof
19.10.1875, † Somerset-Wes 19.11.1949 »α [74.1.-] KAB MOOC 6/9/16695-6454 (1949), Predikant, geen
kinders op SK x Kaapstad 21.02.1905, Johanna
Barnadina VAN WYK (d.v. Schalk W. VAN WYK
& PN NN), ∗ Kimberley 22.11.1878, † H F Verwoerd
hospitaal, Pretoria 20.10.1974 »α oba: Joey, geen
kinders
g5 Susanna Geertruida DE WAAL (336/x),
∗ Kaapstad 09.08.1878, † Hermanus 01.01.1949
»α [70.4.-] oba: Lily x Rozenburg 21.02.1907, Gerrit
Lodewicus VAN HEERDE {Ds.} (s.v. Johannes
VAN HEERDE & PN NN) »α oba: Louis, geen
nageslag
g6 Hester Sophia DE WAAL (336/x), ∗ 19.05.1880,
† Rosebank, Kaapstad 24.01.1937 »α [56.-.-] oba:
Hettie »» Kinders (2): 373, 374 x 04.03.1910, Martin
Luther DAVIES, † __.01.1937 »α Hy aanvaar die van
“De Waal-Davies”
373
[h1] David Christiaan DE WAAL-DAVIES (372/x),
∗ 24.04.1911
374
[h2] Margaret Hofmeyr DE WAAL-DAVIES
(372/x), ∗ 17.07.1912 x William Bedford COETZER
375
376
g7 Gustavus Adolphus DE WAAL (336/x),
∗ 16.04.1882, † 17.10.1890, Ω Mowbray 19.10.1890
»α oba: Stavie, vernoem na ’n wêreld beroemde
Sweedse koning
f12 Hermanus Lambertus DE WAAL (54/x),
∗ Stellenbosch 25.02.1848, † Paarl 23.02.1925 »α [77..-] oba: Hennie, koop Schoone Oord, Paarl in 1877
»» Kinders (13): 377, 439, 591, 596, 599, 600, 601,
602, 603, 604, 611, 612, 634 x Stellenbosch
__.__.1875, Elizabeth Petronella KRIGE (d.v. Jacob
Daniel KRIGE & Maria Wilhelmina JOUBERT),
∗ 21.02.1853, † De Eiken, distr. Paarl 24.04.1933
»α [80.2.-] - KAB MOOC 6/9/4267-37781, van
Zevenfontein SAG bls461 gee har geboortedatum as
20.2.1853
13
377
g1 Maria Wilhelmina DE WAAL (376/x),
∗ Stellenbosch 03.03.1876, † 12.01.1968 »» Kinders
(4): 378, 383, 408, 438 x Paarl, Karel Theodorus
VAN DEN HEEVER {Ds} (s.v. Daniel Johannes
VAN DEN HEEVER & Maria Catharina Johanna
PAPENFUS), ∗ Wepener 23.07.1864, ≈ 04.09.1864,
† Brooklyn, Pretoria 12.03.1958 »α [93;7] Afgetrede
predikant
378
[h1] Natalia Violeata VAN DEN HEEVER (377/x),
∗ 23.01.____ »» Kinders (2): 379, 382 x Robert Miller
MEGAW
379
[i1] Theo MEGAW (378/x) »α x Amerikaanse vrou, 2
dogters, een se naam Julie »» Kinders (2): 380, 381
x PN NN
380
[j1] Julie MEGAW (379/x)
381
[j2] Dogter MEGAW (379/x)
382
[i2] Uelah MEGAW (378/x), ∗ 10.10.____ »α geen
kinders x David ROSENBERG
383
[h2] Luctor VAN DEN HEEVER (377/x),
∗ 12.09.1901, † 31.07.1978 »α Skoolhoof Hoër
Seunsskool Hugenote, Springs, Oud Stadsraadslid en
Burgemeester, Springs, 1976 »» Kinders (4): x{384,
387, 398, 402} x Roodepoort 31.03.1928, Anna Agnes
BRINK (d.v. Christoph Hendrik BRINK & Maria
Elizabeth NEETHLING), ∗ 19.02.1901, † 06.03.1974
xx __.01.1975, Hester NN
384
[i1] Marianette Elizabeth VAN DEN HEEVER
(383/x), ∗ 17.09.1929 »» Kinders (2): 385, 386 x Eben
VAN DER MERWE »α kunstenaar
385
[j1] Eduard VAN DER MERWE (384/x)
386
[j2] Juan VAN DER MERWE (384/x)
387
[i2] Theodorus VAN DEN HEEVER (383/x),
∗ 15.09.1931, † 24.03.2005 »» Kinders (4): 388, 390,
393, 395 x Gene VAN EEDEN
388
[j1] Desireé VAN DEN HEEVER (387/x) »» Kinders
(1): 389 x Raymond EARLE
389
[k1] Quintus VAN DEN HEEVER (388/x)
390
[j2] Anne-Marie VAN DEN HEEVER (387/x)
»» Kinders (2): 391, 392 x Pieter STEYN
391
[k1] Pieter STEYN (390/x)
392
[k2] Ryno STEYN (390/x)
393
[j3] Karel Tertius VAN DEN HEEVER (387/x)
»» Kinders (1): 394 x Wendy RADER
394
[k1] Claudia Anne VAN DEN HEEVER (393/x)
DE WAAL
395
[j4] Theodorus VAN DEN HEEVER (387/x)
»» Kinders (2): x{396, 397} x ÷, Maria Magdalena
GROBLER xx Maria Johanna VAN BRAKEL
396
[k1] Danie Theo VAN DEN HEEVER (395/x)
397
[k2] Carl Freddie VAN DEN HEEVER (395/x)
398
[i3] Christoph VAN DEN HEEVER (383/x),
∗ 12.09.1939 »α Oud Stadsraadslid, Burgemeester,
Springs, 1977 »» Kinders (3): x{399, 400, 401}
x Springs 23.04.1966, ÷ __.__.1989, Riana Johanna
POTGIETER, ∗ 09.05.1943 xx Estelle NN
399
400
401
402
[j1] Anton Luctor VAN DEN HEEVER (398/x),
∗ 09.11.1967 x Pretoria 13.03.2004, ÷ __.11.2005,
Louisa MULLER
[j2] Mariette VAN DEN HEEVER (398/x),
∗ 18.09.1969
[j3] Jeanne VAN DEN HEEVER (398/x),
∗ 17.11.1974 x Jonathan Bruce GOODALL,
∗ 23.02.1966
[i4] Marius VAN DEN HEEVER (383/x),
∗ 19.09.1941 »» Kinders (2): 403, 406 x Bethal
__.01.1966, Charlotte VAN HEERDEN,
∗ 28.05.1942
413
[j4] John Alexander VILJOEN (409/x), ∗ 31.03.1965
»» Kinders (4): x{414}, xx{415, 416, 417} x Heletha
WEICH, ∗ 03.06.1966, † 22.01.1991 xx Margaretha
LAMBRECHTS, ∗ 19.07.1969
414
[k1] Johanna Elizabeth VILJOEN (413/x),
∗ 27.02.1990, † 22.01.1991
415
[k2] Christina Mariana VILJOEN (413/xx),
∗ 03.12.1993
416
[k3] Margaretha VILJOEN (413/xx), ∗ 14.10.1995
417
[k4] Alexandra VILJOEN (413/xx), ∗ 05.01.2001
418
[j5] Johanan Joubert VILJOEN (409/x),
∗ 09.11.1967 »» Kinders (3): 419, 420, 421
x Willemien VAN DEN BERG, ∗ 10.07.1970
419
[k1] Linda Margareth VILJOEN (418/x),
∗ 04.05.2000
420
[k2] Christiaan Hanan VILJOEN (418/x),
∗ 14.10.2001
421
[k3] Melodie Elizabeth VILJOEN (418/x),
∗ 17.04.2006
422
[j6] Jacobus Abraham VILJOEN (409/x),
∗ 08.09.1971 »» Kinders (3): 423, 424, 425 x Gerda
WENTZEL, ∗ 26.01.1872
403
[j1] Gerda VAN DEN HEEVER (402/x),
∗ 20.07.1967 »» Kinders (2): 404, 405 x Piet ROUX
404
[k1] Xander ROUX (403/x), ∗ 20.06.2001
423
[k1] Wentzel VILJOEN (422/x), ∗ 17.03.2003
405
[k2] Mieke ROUX (403/x), ∗ 31.07.2003
424
[k2] Annalou VILJOEN (422/x), ∗ 18.11.2004
406
[j2] Marius Luctor VAN DEN HEEVER (402/x),
∗ 25.09.1969 »» Kinders (1): 407 x Lindie LLOYD
425
[k3] Uju VILJOEN (422/x), ∗ 18.05.2006
426
[i2] Hermana GROBLER (408/x), ∗ 18.10.1940
»» Kinders (2): 427, 430 x ÷ 13.01.1980, Basil
FRAHM, ∗ 05.06.1941
427
[j1] Mana Theona FRAHM (426/x), ∗ 12.08.1967
»» Kinders (2): 428, 429 x Johannes GILAU {Dr.}
»α mediese dokter
428
[k1] Nina GILAU (427/x), ∗ 17.10.2001
429
[k2] Jeanne Christian GILAU (427/x), ∗ 22.07.2003
430
[j2] Basil Rudi FRAHM (426/x), ∗ 20.11.1969
»» Kinders (2): 431, 432 x Willa DIEDERICKS
431
[k1] Michael FRAHM (430/x), ∗ 25.06.1999
432
[k2] Mark FRAHM (430/x), ∗ 09.11.2001
433
[i3] Karel Alexander GROBLER (408/x),
∗ 05.10.1944 »» Kinders (4): 434, 435, 436, 437
x Jeanette KLOPPER, ∗ 20.03.1951, † 20.12.2005
»α vermoor in haar huis, Lynnwood, Pretoria
407
[k1] Amei VAN DEN HEEVER (406/x),
∗ 19.08.1999
408
[h3] Hermana Theodora VAN DEN HEEVER
(377/x), ∗ 20.02.1909, † 07.01.2002 »» Kinders (3):
409, 426, 433 x John Alexander GROBLER,
∗ 31.05.1906, † 09.07.1990
409
[i1] Louda Mariana GROBLER (408/x),
∗ 04.12.1937 »» Kinders (6): 410, 411, 412, 413, 418,
422 x Johnanan Joubert VILJOEN {Ds.},
∗ 17.01.1933
410
[j1] Barend Johannes Luther VILJOEN (409/x),
∗ 31.10.1960 x Ciliana NN
411
[j2] Hermana Theodona VILJOEN (409/x),
∗ 02.01.1962
412
[j3] Johanna Adriana VILJOEN (409/x),
∗ 01.11.1963 x Michael Arthur BOTHA,
∗ 29.03.____
14
DE WAAL
434
[j1] Alex GROBLER (433/x), ∗ 09.05.1974
435
[j2] Hermien GROBLER (433/x), ∗ 01.04.1976
436
[j3] Karel GROBLER (433/x), ∗ 20.02.1981
437
[j4] Jan Klopper GROBLER (433/x), ∗ 01.06.1982
438
[h4] Elizabeth Maria VAN DEN HEEVER (377/x)
»α oba: Elma, geen kinders x Daniël Johannes KEET
{Ds.} »α oba: Ds. Danie xx M FOUCHE {Dr.}
»α oba: Foshie
439
440
441
442
g2 Pieter DE WAAL (376/x), ∗ 04.04.1877, † De
Eiken, Paarl 15.07.1947 »α [70.3.-] boer Schoone
Oord, Paarl »» Kinders (7): 440, 466, 507, 514, 526,
552, 574 x Paarl __.__.1906, Cornelia Johanna
MALHERBE (d.v. Willem Daniel MALHERBE &
Hester Magdalena DU TOIT), ∗ 25.05.1884,
† 09.11.1966
h1 Hermanus Lambertus DE WAAL (439/x),
∗ 30.08.1907, † 08.09.1986 »α Professor »» Kinders
(4): 441, 452, 458, 462 x 29.05.1937, Miemie
IMMELMAN, ∗ 13.04.1906, † 05.03.1998
i1 Hester Maria DE WAAL (440/x), ∗ 09.10.1938
»» Kinders (6): 442, 444, 448, 449, 450, 451 x Willem
Maartens VAN HEERDEN, ∗ 05.10.1931
[j1] Mimi Cornelia VAN HEERDEN (441/x),
∗ 19.05.1963 »» Kinders (1): 443 x Johannes
Gerhardus LINDE, ∗ 09.12.1962
443
[k1] Jacobus Stefanus LINDE (442/x), ∗ 04.02.1995
444
[j2] Estelle Mabel VAN HEERDEN (441/x),
∗ 19.05.1963 »» Kinders (3): 445, 446, 447 x Hendrik
Nicolaas BEKKER, ∗ 22.02.1962
445
[k1] Hester Maria BEKKER (444/x), ∗ 26.10.1990
446
[k2] Frederik Jacobus BEKKER (444/x),
∗ 19.10.1992
447
[k3] Maria Magdalena BEKKER (444/x),
∗ 25.05.1994
448
[j3] Johannes Bernard VAN HEERDEN (441/x),
∗ 08.09.1965
449
[j4] Hermanus Willem VAN HEERDEN (441/x),
∗ 22.07.1969 x Maria Elizabeth Cornelia
OOSTHUIZEN, ∗ 18.09.1969
450
[j5] Mariette Hester VAN HEERDEN (441/x),
∗ 13.07.1971 x Christiaan Dirk VAN REENEN,
∗ 22.07.1969
451
[j6] Dewaal Marthinus VAN HEERDEN (441/x),
∗ 12.08.1982
15
452
i2 Cornelia Johanna DE WAAL (440/x),
∗ 08.01.1941 »» Kinders (5): 453, 454, 455, 456, 457
x Werner Adolf SCHUMANN, ∗ 15.06.1936,
† 25.12.1992
453
[j1] Mimi Ingrid SCHUMANN (452/x), ∗ 17.03.1966
x Carel Pieter SCHOLTZ, ∗ 28.02.1965
454
[j2] Theodor Werner SCHUMANN (452/x),
∗ 22.08.1967
455
[j3] Hedwig Elizabeth SCHUMANN (452/x),
∗ 15.06.1969
456
[j4] Luise Gertrud SCHUMANN (452/x),
∗ 27.10.1971 x Gerhard Stephanus BARNARD,
∗ 29.09.1971
457
[j5] Cornelia Johanna SCHUMANN (452/x),
∗ 22.08.1974
458
i3 Pieter DE WAAL (440/x), ∗ Nederland 10.06.1943
»» Kinders (3): 459, 460, 461 x __.03.1970,
Geertruida KROON, ∗ 24.11.1946
459
j1 Hermanus Lambertus DE WAAL (458/x),
∗ 14.04.1973
460
j2 Pieter Nicolaas DE WAAL (458/x), ∗ 22.07.1975
461
j3 Adriaan DE WAAL (458/x), ∗ 22.10.1977
462
i4 Philippus Hermanus DE WAAL (440/x),
∗ 21.12.1945 »» Kinders (3): 463, 464, 465 x Eugene
Gail STRAUSS, ∗ 05.12.1953
463
j1 Jeanne Yvonne DE WAAL (462/x), ∗ 24.08.1983
464
j2 Hermanus Lambertus DE WAAL (462/x),
∗ 10.04.1985
465
j3 Philippus Nicol DE WAAL (462/x), ∗ 09.02.1988
466
h2 Willem Daniel DE WAAL (439/x), ∗ 14.04.1909,
† 13.06.1998 »α boer te Schoone Oord, Paarl
»» Kinders (6): 467, 478, 479, 489, 497, 502 x Aletta
Helena LOUBSER (d.v. Daniel Louw LOUBSER &
Christina Maria DE VILLIERS), ∗ 22.02.1911
467
i1 Christina Maria DE WAAL (466/x), ∗ 02.02.1940
»α * 3.3.1941 is volgens haar broer Pieter verkeerd
»» Kinders (4): 468, 469, 472, 476 x Luther STEYN,
∗ 24.05.1940
468
[j1] Aletta Helena STEYN (467/x), ∗ 13.12.1964
»α oba: Alita x Michiel Johannes DE WAAL
(s.v. Adriaan Jacobus DE WAAL & Hebzebah
Elizabeth ENGELBRECHT), ∗ 14.09.1965 »» Sien
verwysingsnommer 1084 vir verdere inligting en lys
van kinders.
DE WAAL
469
[j2] Annarine STEYN (467/x), ∗ 11.12.1966
»» Kinders (2): 470, 471 x Sarel Dawid THERON,
∗ 25.01.1967
470
[k1] Sarel Dawid THERON (469/x), ∗ 14.05.1992
471
[k2] Marise THERON (469/x), ∗ 24.02.1996
472
[j3] Christel STEYN (467/x), ∗ 09.08.1968 »» Kinders
(3): 473, 474, 475 x George KUYLER, ∗ 25.03.1966
490
[j1] Aletta Helena (Letitia) DU PREEZ (489/x),
∗ 18.08.1970 »» Kinders (3): 491, 492, 493 x Albertus
Johannes (Altus) VAN AS, ∗ 28.12.1963 »α geemigreer na New Zeeland
491
[k1] Aletta Helena VAN AS (490/x), ∗ 04.01.1994
492
[k2] Alida Maria VAN AS (490/x), ∗ 14.11.1995
493
[k3] Albertus Johannes VAN AS (490/x),
∗ 30.03.1999
494
[j2] Henriette DU PREEZ (489/x), ∗ 26.11.1971
x Morne Pierre BOTES
473
[k1] Gestel Christine KUYLER (472/x), ∗ 12.02.1993
474
[k2] Chante KUYLER (472/x), ∗ 08.12.1995
475
[k3] Christel KUYLER (472/x), ∗ 21.11.2000
495
[j3] Jaco Johannes DU PREEZ (489/x), ∗ 24.05.1974
476
[j4] Luther STEYN (467/x), ∗ 31.05.1973 »» Kinders
(1): 477 x Lana Mare SAAYMAN, ∗ 21.01.____
496
[j4] Coreen DU PREEZ (489/x), ∗ 21.07.1980
497
477
[k1] Luther Johannes STEYN (476/x), ∗ 31.01.2002
i5 Daniel Loubser DE WAAL (466/x), ∗ 22.02.1950
»» Kinders (4): 498, 499, 500, 501 x Emmerentia
FOURIE, ∗ 23.05.1950 »α oba: Rentia
478
i2 Cornelia Johanna DE WAAL (466/x),
∗ 12.06.1942, † 10.03.1946 »α jonk oorlede
498
j1 Willem Daniel DE WAAL (497/x), ∗ 17.03.1977
i3 Pieter DE WAAL (466/x), ∗ 14.04.1944 »α boer op
Schoone Oord tot en met 2001. Pieter ontwikkel ook
Kagga Kamma Wildreservaat in die Koue Bokkeveld
»» Kinders (4): 480, 483, 486, 488 x 30.03.1968,
Annerine Louise PUNT (d.v. Willem Heinrich PUNT
& Hendrina Magdalena VENTER), ∗ 22.05.1947
499
j2 Johan Fourie DE WAAL (497/x), ∗ 15.02.1979
500
j3 Daniel Loubser DE WAAL (497/x), ∗ 09.09.1982
501
j4 Hermanus Lambertus DE WAAL (497/x),
∗ 22.10.1987
480
j1 Willem Daniel DE WAAL (479/x), ∗ 20.08.1969
»α boer te Schoone Oord, Paarl »» Kinders (2): 481,
482 x 25.09.1992, Tania Christine GAGIANO,
∗ 10.07.1971
502
i6 Jeanette DE WAAL (466/x), ∗ 09.07.1952
»» Kinders (4): 503, 504, 505, 506 x Linden Jubelius
BASSON, ∗ 19.02.1947
503
[j1] Helette BASSON (502/x), ∗ 28.07.1974
481
k1 Tanielle DE WAAL (480/x), ∗ 20.06.2000
504
482
k2 Andrea DE WAAL (480/x), ∗ 10.01.2003
[j2] Coenraad Hendrik BASSON (502/x),
∗ 28.11.1975 x Marlet POTGIETER, ∗ 14.04.1977
483
j2 Heinrich DE WAAL (479/x), ∗ 24.12.1971
»α Algemene Bestuurder van Kagga Kamma Privaat
Wildreservaat »» Kinders (2): 484, 485 x Yvonne
VAN DER SPUY, ∗ 22.11.1971
505
[j3] Lindinette BASSON (502/x), ∗ 08.02.1977
506
[j4] Eunike Elka BASSON (502/x), ∗ 10.10.1979
507
h3 Pieter DE WAAL (439/x), ∗ Paarl 21.02.1911,
† Ottosdal hospitaal 23.10.1958 »α [47;8] »» Kinders
(2): 508, 511 x Pretoria, Maria Susanna MALAN,
∗ 13.04.1910, † __.__.1989
508
i1 Margaretha Magdalena DE WAAL (507/x),
∗ 16.06.1940 »α Geboortedatum verander van
16.6.1939 nav pa se SK »» Kinders (2): 509, 510
x Hein HAVEMANN, ∗ 25.12.1945
479
484
k1 Pieter Heinrich DE WAAL (483/x), ∗ 03.05.1995
485
k2 Pierre Francois DE WAAL (483/x), ∗ 07.10.1997
486
j3 Adri DE WAAL (479/x), ∗ 05.04.1974 »» Kinders
(1): 487 x Alfred William HOLM, ∗ 01.06.1971
487
[k1] Emma HOLM (486/x), ∗ 21.09.2002
488
j4 Pieter DE WAAL (479/x), ∗ 01.12.1980
509
[j1] Charles HAVEMANN (508/x), ∗ 21.08.1970
489
i4 Aletta Helena DE WAAL (466/x), ∗ 10.05.1947
»» Kinders (4): 490, 494, 495, 496 x Andre Johannes
DU PREEZ, ∗ 31.03.1945
510
[j2] De Waal HAVEMANN (508/x), ∗ 22.09.1973
511
i2 Pieter DE WAAL (507/x), ∗ 25.07.1945 »» Kinders
(2): 512, 513 x Catharina Elizabeth SQUIRES,
∗ 26.05.1949, † 14.10.1995, Ω Springs
16
DE WAAL
512
j1 Pieter DE WAAL (511/x), ∗ 13.10.1970
513
j2 Elizabeth DE WAAL (511/x), ∗ 26.09.1973
514
h4 Daniel Malherbe DE WAAL {Dr.} (439/x),
∗ 25.04.1914 »α Dokter en Apteker »» Kinders (3):
x{515, 517, 520} x 11.10.1941, Magdalena Eulalia
MALHERBE (d.v. Willem Adriaan MALHERBE &
Maria Magdalena Susanna DE BEER), ∗ 30.07.1917,
† 02.10.1979 xx Estelle NN, ∗ 17.07.1921
515
i1 Pieter DE WAAL (514/x), ∗ 20.05.1943 »α siviele
ingenieur »» Kinders (1): 516 x 06.07.1968, Ilse
Suzanne BELL (d.v. George Johannes Viljoen BELL
& Johanna MURRAY), ∗ 12.12.1942 »α lektor
516
j1 Hanli DE WAAL (515/x), ∗ 17.06.1973
517
i2 Madeleine Malherbe DE WAAL (514/x),
∗ 20.05.1943 »» Kinders (2): 518, 519 x Philippus
Petrus ROETS, ∗ 15.12.1949
518
[j1] Danelle Eulalie ROETS (517/x), ∗ 12.03.1974
519
[j2] Nicolaas Jacobus ROETS (517/x), ∗ 07.06.1976
520
i3 Cornelia Johanna DE WAAL (514/x),
∗ 04.03.1946 »» Kinders (5): 521, 522, 523, 524, 525
x Jacobus Abraham BOTES, ∗ 03.09.1937
521
[j1] Magdalena Eulalia BOTES (520/x), ∗ 29.05.1969
522
[j2] Elizabeth BOTES (520/x), ∗ 05.05.1970
523
[j3] Josef Jacobus BOTES (520/x), ∗ 01.03.1972
524
[j4] Daniel Malherbe BOTES (520/x), ∗ 07.07.1973
525
[j5] Jacobus Abraham BOTES (520/x), ∗ 28.03.1978
526
h5 Hester Magdalena DE WAAL (439/x),
∗ 17.07.1919 »» Kinders (5): 527, 533, 540, 545, 547
x __.__.1943, ÷, Philip Lodewyk LA GRANGE
(s.v. Andries Benjamin LA GRANGE & Maria Louisa
NEL), ∗ 20.08.1914, † 22.11.1995 »α L.P.R. van die
Paarl, later senator
527
528
529
[i1] Cornelia Johanna LA GRANGE (526/x),
∗ 18.09.1944 »» Kinders (5): 528, 529, 530, 531, 532
x Barend Abraham DU TOIT, ∗ 22.10.1937
[j1] Hester Magdalena DU TOIT (527/x),
∗ 09.04.1967 x 07.12.1996, Lodewyk Meyer
WEIDEMAN (s.v. Jacobus Hendrik WEIDEMAN &
Lynette PUREN), ∗ 11.11.1970
[j2] Daniel Nicolaas Johannes DU TOIT (527/x),
∗ 16.08.1968 x 22.12.2001, Helette UYS
(d.v. Francois UYS & Christina Beukes
LAMPRECHT), ∗ 05.06.1979
17
530
[j3] Philip la Grange DU TOIT (527/x), ∗ 31.12.1970
x 16.12.1999, Carina-Marie MEYER (d.v. Johannes
Carolus MEYER & Mariette MATTHEUS),
∗ 20.05.1979
531
[j4] Maria Wilhelmina DU TOIT (527/x),
∗ 07.11.1977 x 06.05.2000, Gerrit REINDERS,
∗ 23.02.1942
532
[j5] Cornelia Johanna DU TOIT (527/x),
∗ 20.09.1984
533
[i2] Andries Benjamin LA GRANGE (526/x),
∗ 17.10.1946 »» Kinders (4): 534, 537, 538, 539
x Sophia Catharina SAAYMAN, ∗ 30.08.1947
534
[j1] Johanna Maria LA GRANGE (533/x),
∗ 16.12.1971 »» Kinders (2): 535, 536 x Albertus
Petrus BAARD, ∗ 21.10.1970
535
[k1] Janke BAARD (534/x), ∗ 05.08.1997
536
[k2] Albertus Petrus BAARD (534/x), ∗ 16.12.1999
537
[j2] Hester Magdalena LA GRANGE (533/x),
∗ 23.03.1974
538
[j3] Philip LA GRANGE (533/x), ∗ 13.05.1975,
† 21.05.1975
539
[j4] Philip Lodewyk LA GRANGE (533/x),
∗ 05.08.1976 x 20.07.2002, Elandri GROBLER,
∗ 17.09.1979
540
[i3] Pieter de Waal LA GRANGE (526/x),
∗ 25.12.1949 »» Kinders (4): 541, 542, 543, 544
x Colesberg 11.12.1976, Anna Elizabeth VAN DER
VYVER, ∗ 26.02.1955
541
[j1] Philip Lodewyk LA GRANGE (540/x),
∗ 26.11.1978
542
[j2] Pieter Willem LA GRANGE (540/x),
∗ 17.10.1980
543
[j3] Mareli LA GRANGE (540/x), ∗ 13.06.1983
544
[j4] Pierre LA GRANGE (540/x), ∗ 21.10.1988
545
[i4] Maria Louisa LA GRANGE (526/x),
∗ 06.12.1951 »» Kinders (1): 546 x Friedrich
Wilhelm Honck HOLZAPFEL, ∗ 19.10.1937
546
[j1] Philip HOLZAPFEL (545/x), ∗ 27.01.1989
547
[i5] Philip Lodewyk LA GRANGE (526/x),
∗ 23.04.1960 »» Kinders (4): 548, 549, 550, 551
x Elana Reda LOUBSER, ∗ 11.12.1960
548
[j1] Reda LA GRANGE (547/x), ∗ 19.08.1983
549
[j2] Carina LA GRANGE (547/x), ∗ 13.08.1985
DE WAAL
550
[j3] Heleen LA GRANGE (547/x), ∗ 04.12.1987
551
[j4] Lesa LA GRANGE (547/x), ∗ 30.06.1989
552
h6 Elizabeth Petronella DE WAAL (439/x),
∗ 15.07.1922 »α [b2c7d2e2f12g2h6] »» Kinders (4):
553, 558, 565, 569 x Paarl 17.12.1946, Jan Daniel
LOUW {Dr.} (s.v. Paul Louis LOUW & Jacoba
Frederika Petronella Francina Magdalena VOS),
∗ Venterstad 21.12.1918 »α Dr Jan ’n wetenskaplike
SERFONTEIN & Ottilie Luise UHLENBRUCK),
∗ 17.11.1957 »α 4de kind
570
[j1] Luise Minette LOUW (569/x), ∗ 09.05.1983
571
[j2] Elsabe LOUW (569/x), ∗ 06.06.1985
572
[j3] Renette LOUW (569/x), ∗ 18.02.1988
573
[j4] Janneke LOUW (569/x), ∗ 24.05.1990
553
[i1] Paul Louis LOUW {Ds.} (552/x), ∗ 21.09.1948
»α Hy is ’n NG pred. by Milnerton en Burgersdorp
»» Kinders (4): 554, 555, 556, 557 x 25.06.1975, Petro
Neleen SMITH, ∗ 09.05.1953
574
h7 Marius Theodorus DE WAAL (439/x),
∗ 12.03.1925 »α Voorsitter NOK en YSKOR
»» Kinders (4): 575, 579, 584, 586 x Lydenburg, Tvl
08.01.1949, Kitty DU PLESSIS, ∗ 01.03.1924
554
[j1] Jan Daniel LOUW (553/x), ∗ 02.06.1977
575
555
[j2] Johann LOUW (553/x), ∗ 12.04.1979
i1 Pieter DE WAAL (574/x), ∗ 18.04.1952 »» Kinders
(3): 576, 577, 578 x Mabel Amora GELDENHUYS,
∗ 21.01.1954
556
[j3] Paul-Louis LOUW (553/x), ∗ 22.11.1981
576
j1 Nicola Alida DE WAAL (575/x), ∗ 20.06.1981
557
[j4] Leanne LOUW (553/x), ∗ 24.02.1986
577
j2 Karien DE WAAL (575/x), ∗ 29.07.1983
558
[i2] Cornelia Johanna LOUW (552/x), ∗ 16.07.1950
»» Kinders (6): 559, 560, 561, 562, 563, 564
x 08.12.1973, ÷, Chrisman Joël LOUW
(s.v. Coenraad Stephanus Jacobus LOUW & Gertruida
Maria ZULCH), ∗ 03.09.1949 »α tans (Aug 2005) Dr
in BC, Kanada
578
j3 Marius DE WAAL (575/x), ∗ 25.07.1986
579
i2 Irma DE WAAL (574/x), ∗ 15.11.1953 »» Kinders
(4): 580, 581, 582, 583 x Gabriel Stefanus
NIENABER, ∗ 14.01.1952
580
[j1] Hanru NIENABER (579/x), ∗ 16.02.1978
581
[j2] Ilne NIENABER (579/x), ∗ 24.09.1980
582
[j3] Katinka NIENABER (579/x), ∗ 18.07.1984
583
[j4] Marius de Waal NIENABER (579/x),
∗ 15.11.1989
584
i3 Nicolaas Johannes DE WAAL (574/x),
∗ 03.07.1956 »» Kinders (1): 585 x Liane TESNER,
∗ 31.03.1958
585
j1 Danielle DE WAAL (584/x), ∗ 26.07.1995
559
560
[j1] Elizabeth Petronella LOUW (558/x),
∗ 11.02.1975 x Johannes Hendrikus Hermanus
HABIG, ∗ __.__.1968
[j2] Coenraad Stefanus Jacobus LOUW (558/x),
∗ 02.10.1976
561
[j3] Jan Daniel LOUW (558/x), ∗ 05.08.1978
562
[j4] Chrisman Joel LOUW (558/x), ∗ 12.11.1981
563
[j5] Cornelia Johanna LOUW (558/x), ∗ 16.11.1985
»α Tweeling
564
[j6] Christoffel Francois LOUW (558/x),
∗ 16.11.1985 »α Tweeling
586
565
[i3] Magdalena (Ena) LOUW (552/x), ∗ 15.10.1953
»» Kinders (3): x{566, 567, 568} x 26.06.1977, ÷,
Carel Johannes (Callie) HUGO, ∗ 19.01.1952
xx Eric Francis LOUBSER
i4 Marius DE WAAL (574/x), ∗ 09.09.1959
»» Kinders (4): 587, 588, 589, 590 x Alida Louisa
JANSE VAN RENSBURG, ∗ 27.10.1963
587
j1 Louisa Janney DE WAAL (586/x), ∗ 02.02.1984
588
j2 Adelize Kitty DE WAAL (586/x), ∗ 11.07.1992
566
[j1] Ronelle HUGO (565/x), ∗ 19.01.1981
589
j3 Marissa DE WAAL (586/x), ∗ 19.11.1993
567
[j2] Hanneli HUGO (565/x), ∗ 01.12.1983
590
568
[j3] Carel Johannes HUGO (565/x), ∗ 13.11.1985
j4 Marius Theodonne DE WAAL (586/x),
∗ 29.11.2001
591
569
[i4] Pieter de Waal LOUW {Ds.} (552/x),
∗ 17.12.1956 »α Pieter is ’n NG pred. »» Kinders (4):
570, 571, 572, 573 x 21.06.1980, Renee Annette
SERFONTEIN (d.v. Willem Jacob Benjamin
g3 Jacobus Daniel DE WAAL (376/x), ∗ Paarl
__.__.1879, † 29.02.1952 »α [73;3] oba: Jacob,
verongeluk in motor op die pad tussen Vereeniging en
Parys. Afgetrede Inspekteur van Onderwys »» Kinders
18
DE WAAL
(2): 592, 595 x Graaff-Reinet 29.06.1904, Louisa
Elizabeth GROBBELAAR (d.v. Coert Johannes
GROBBELAAR & Maria Charlotte WENTWORTH),
∗ Graaff-Reinet __.__.1873, † Balfour, distr.
Heidelberg, Tvl 04.04.1949 »α [76.3.-] - TAB MHG
1816/49
592
612
g12 Jacobus Haddon DE WAAL (376/x),
∗ 11.01.1895 »» Kinders (3): 613, 617, 632
x Elizabeth Catharina PRETORIUS, ∗ __.__.1904,
† __.__.1977
613
h1 Hermanus Lambertus Krige DE WAAL (612/x),
∗ __.__.1921 »» Kinders (2): 614, 616 x Myrline DE
KOCK
h1 Hermanus Lambertus DE WAAL {Dr.} (591/x),
∗ Graaff-Reinet 16.05.1910, † Johannesburg
02.03.1949 »α [38.9.-] - TAB MHG 1689/49, mediese
dokter te Balfour, Tvl »» Kinders (2): 593, 594
x Edinburgh, Skotland, Olivia Esther MCKINNON
»α Vanaf Scotland
614
i1 Haddon DE WAAL (613/x), ∗ 19.09.1947
»» Kinders (1): 615 x Irene KRIEL
615
j1 Krige DE WAAL (614/x)
593
i1 Anita Louise DE WAAL (592/x), ∗ 24.09.1937
616
i2 Eduard DE WAAL (613/x), ∗ 05.12.1949
594
i2 Lydia Wentworth DE WAAL (592/x),
∗ 08.08.1941
617
595
h2 Maria Wentworth DE WAAL (591/x) x Johannes
SCOTT
596
g4 Willem Adolf DE WAAL (376/x), ∗ __.__.1881
»» Kinders (2): 597, 598 x Miemie MALHERBE
h2 Jan Albertus DE WAAL (612/x), ∗ Piet Retief
17.03.1929, † Johannesburg 21.06.1972, Ω Sasolburg
24.06.1972 »α SASOL / Verongeluk »» Kinders (3):
618, 624, 627 x Parys 19.01.1951, Judith THERON
(d.v. Johannes Cornelis Hermanus THERON &
Henriette Adriana PISTORIUS), ∗ Parys 30.05.1928,
† Pretoria 02.08.1990, Ω Pretoria-Oos, BP 05.08.1990
618
597
h1 Tielman Francois DE WAAL (596/x),
∗ __.__.1917
598
h2 Hermanus Lambertus DE WAAL (596/x)
599
g5 Susanna Geertruida DE WAAL (376/x)
x Stephanus J MALHERBE
600
g6 Engela Maria DE WAAL (376/x)
i1 Jacobus Haddon DE WAAL (617/x), ∗ Kroonstad
11.04.1952 »» Kinders (4): x{619, 621, 622, 623}
x Randburg 07.12.1974, ÷ 01.03.2002, Charlotte
Helena JORDAAN (d.v. Ebenaeser JORDAAN &
Maria Elizabeth Susanna BOTHA), ∗ Johannesburg
14.05.1954 xx Witbank 26.10.2002, Andrea Johanna
WILKEN (d.v. Nicolaas Joachim WILKEN &
Catharina Magrietha Susanna BRITS), ∗ Standerton
15.11.1954
601
g7 Elizabeth DE WAAL (376/x)
619
602
g8 Gideon Johannes DE WAAL (376/x),
∗ __.__.1881
j1 Liezl DE WAAL (618/x), ∗ Pretoria 05.12.1977
»» Kinders (1): 620 x Krugersdorp 06.04.2001,
Adriaan Jacobus PIENAAR, ∗ 08.12.1972
620
[k1] Adriaan Jacobus PIENAAR (619/x),
∗ 20.02.2003
621
j2 Nicolene Judith DE WAAL (618/x), ∗ Witbank
14.08.1980
622
j3 Jacobus Haddon DE WAAL (618/x), ∗ Witbank
23.05.1983 »α tweeling
623
j4 Jan-Eben DE WAAL (618/x), ∗ Witbank
23.05.1983 »α tweeling
624
i2 Johan Theron DE WAAL (617/x), ∗ Kroonstad
29.07.1954 »» Kinders (2): 625, 626 x Pretoria
15.07.1978, Carole Susan SWANEPOEL (d.v. Philip
SWANEPOEL & Gwendoline DU TOIT),
∗ Johannesburg 25.01.1955
625
j1 Jan Albertus DE WAAL (624/x), ∗ Pretoria
12.06.1981, ≈ NG Kerk, Garsfontein, Pretoria
626
j2 Gerrit Philip DE WAAL (624/x), ∗ Middelburg,
Tvl 09.03.1983, ≈ NG Kerk, Kanonkop, Middelburg,
Tvl
603
g9 Daniel DE WAAL (376/x), ∗ __.__.1885
604
g10 Hermanus Lambertus DE WAAL (376/x),
∗ __.__.1888 »» Kinders (2): 605, 607 x PN NN
605
h1 Hermanus Lambertus DE WAAL (604/x),
∗ __.__.1926 »» Kinders (1): 606 x PN NN
606
i1 Riaan DE WAAL (605/x)
607
h2 Jan Paul DE WAAL (604/x), ∗ __.__.1930
»α Skilder »» Kinders (2): 608, 610 x PN NN
608
i1 Hermanus Lambertus DE WAAL (607/x),
∗ __.__.1958 »» Kinders (1): 609 x PN NN
609
j1 Andre Herman DE WAAL (608/x), ∗ __.__.1991
610
i2 Lourens Jan DE WAAL (607/x), ∗ __.__.1966
611
g11 Adriaan Jacobus DE WAAL (376/x) »α jonk
oorlede
19
DE WAAL
627
i3 Hendrik Adriaan DE WAAL (617/x), ∗ Kroonstad
19.08.1955 »» Kinders (4): x{628, 629}, xx{630, 631}
x Magrietha Helena PRETORIUS (d.v. Philippus
Johannes PRETORIUS & Catharina Johanna Jacoba
VAN HEERDEN), ∗ 21.07.1958, † Kaapstad
19.06.1998, Ω Stellenbosch BP xx Jeanne DU TOIT
(d.v. Pieter Barend DU TOIT & Natalie Elizabeth
BONTHUYS), ∗ 02.05.1966
628
j1 Natasha DE WAAL (627/x), ∗ Vereeniging
11.10.1985, ≈ NG Kerk, Parys-Wes, Parys
629
j2 Hendrik Adriaan DE WAAL (627/x), ∗ Sandton
26.04.1989, ≈ NG Kerk, Parys-Wes, Parys
630
j3 Natalie DE WAAL (627/xx), ∗ Bellville
28.10.1993, ≈ NG Kerk, Welgemoed, Kaapstad
631
j4 Cornelia DE WAAL (627/xx), ∗ Bellville
23.06.1996, ≈ NG Kerk, Welgemoed, Kaapstad
632
h3 Pieter DE WAAL (612/x), ∗ __.__.1937
»» Kinders (1): 633 x PN NN
633
i1 Haddon DE WAAL (632/x)
634
g13 Daniel DE WAAL (376/x), ∗ __.__.1895
635
f13 Christina Wilhelmina DE WAAL (54/x),
∗ 25.01.1850, † Goedemanskraal, Heidelberg, distr.
Swellendam 02.06.1894 »α [43.5.-] - KAB MOOC
6/9/330-1583 »» Kinders (5): 636, 637, 638, 639, 640
x Hans Jacob GILDENHUYS, ∗ Heidelberg, KP
636
[g1] Susanna Gertruida GILDENHUYS (635/x),
∗ 23.12.1875
637
[g2] Johannes Jochemus GILDENHUYS (635/x),
∗ 02.09.1878
638
[g3] Pieter de Waal GILDENHUYS (635/x),
∗ 27.05.1880
639
[g4] Daniel Jacob GILDENHUYS (635/x),
∗ 22.09.1882
640
[g5] Burgert Wynand GILDENHUYS (635/x),
∗ 12.07.1885
641
f14 Elizabeth Petronella DE WAAL (54/x),
∗ 13.06.1854, † Deze Hoek, distr. Piketberg
11.09.1894 »α [40.3.-] oba: Lizzie »» Kinders (6): 642,
643, 644, 645, 646, 647 x Jacobus Johannes
EKSTEEN
642
[g1] Pieter de Waal EKSTEEN (641/x)
643
[g2] Susanna Gertruida EKSTEEN (641/x)
644
[g3] Hester Helena EKSTEEN (641/x)
645
[g4] Wilhelmina Maria Magdalena EKSTEEN
(641/x)
20
646
[g5] Sophia Christina EKSTEEN (641/x)
647
[g6] Elizabeth Pieternella EKSTEEN (641/x)
648
e3 Izaak Johannes DE WAAL (52/x), ∗ __.__.1800,
≈ 26.10.1800
649
e4 Arend Jacobus DE WAAL (52/x), ∗ Kaapstad
__.__.1802, ≈ 03.10.1802, † 23.10.1858 »α [56.-.-] KAB MOOC 6/9/84 - 5593 (1858) »» Kinders (4): 650,
651, 652, 653 x Anna Susanna Jacoba BOSMAN,
∗ 15.07.1808
650
f1 Arend Jacobus DE WAAL (649/x), ∗ Paarl
22.06.1837, † Paarl 15.06.1859 »α [21.6.23] - KAB
MOOC 6/9/85 - 5743 (1859), boer en ongetroud
651
f2 Sara Christina DE WAAL (649/x), ∗ Joostenberg,
Paarl 29.12.1839, † Durbanville 14.05.1904 »α [65;5]
KAB MOOC 6/9/500-1486, geen kinders x Johannes
Jacobus UYS, † 14.11.1902
652
f3 Maria Margaretha DE WAAL (649/x),
∗ 18.05.1847, † Grootvlei, distr. Stellenbosch
03.01.1925 »α [77.8.-] - KAB MOOC 6/9/2736-6767,
van Grootvlei, distr. Stellenbosch x Jacobus Johannes
BOSMAN, † 06.02.1911 »α 142/80
653
f4 Anna Susanna Jacoba DE WAAL (649/x),
∗ 26.05.1849, † Stellenbosch 13.01.1917 »α [67;8]
x Cornelis GROBBELAAR, † __.__.1888
654
e5 Izaak Johannes DE WAAL (52/x), ∗ __.__.1805,
≈ 02.06.1805
655
e6 Susanna Helena Wilhelmina DE WAAL (52/x),
∗ __.__.1805, ≈ 02.06.1805, † Daljosafat 21.10.1870
»α [65.6.-] - KAB MOOC 6/9/133-6597 (1870), geen
kinders x Jan Gysbert HUGO
656
e7 Christina Johanna DE WAAL (52/x),
∗ __.__.1808, ≈ 31.01.1808, † Wellington 23.10.1879
»α [71.-.-] - KAB MOOC 6/9/171-7376 (1879), geen
kinders x Daniel Francois DU TOIT
657
e8 Maria Susanna DE WAAL (52/x), ∗ Kaapstad
__.__.1810, ≈ 29.04.1810, † Stellenbosch ±26.03.1858
»α [48.5.16] - KAB MOOC 6/9/83 - 5395 (1858) Winkeleienaar
658
e9 Jan Christoffel DE WAAL (52/x), ∗ Tygerberg
__.__.1812, ≈ 01.03.1812, † 25.12.1889 »α [77.11.-]
boer Saxenburg »» Kinders (11): 659, 660, 661, 662,
663, 664, 665, 666, 697, 721, 743 x Catharina
Johanna Maria DE VILLIERS (d.v. Willem Petrus
DE VILLIERS & Hester Magdalena LOUW), ∗ Paarl
±__.08.1821, † Stellenbosch 16.03.1903 »α [81.7.-] KAB MOOC 6/9/471-1101, tant Cato - Stiefpa Mulder
- sy was ’n besonderse mens
DE WAAL
659
f1 Arend DE WAAL (658/x), ∗ __.__.1849
»α Vertrek na NATAL x __.__.1909, PN VAN
LOGGERENBERG
660
f2 Willem Petrus DE WAAL (658/x), ∗ Saxenburg,
distr. Stellenbosch ±14.06.1850, † Saxenburg, distr.
Stellenbosch 08.11.1873 »α [23.4.22] is op sy troudag
oorlede
661
f3 Hester Magdalena DE WAAL (658/x)
bewaar word erken met groot dankbaarheid. Die
dokument sal beslis ’n uitstekende bron wees vir enige
navorser wat die gegewens by die argiewe kan
kontroleer en verder voltooi. Jan de Waal woon tans in
Gordensbaai na ’n roemryke professionele loopbaan,
maar soos altyd nog steeds baie besig op 76 jarige
ouderdom. Baie dankie aan hom en sy vrou wat hom al
die jare bygestaan het »» Kinders (2): 676, 680
x Elvina Deodata SCHOLTZ, ∗ 28.05.1926
676
i1 Willem Petrus de Villiers DE WAAL {Dr.}
(675/x), ∗ 21.05.1955 »α mediese dokter, argitek en
Joernalis »» Kinders (3): 677, 678, 679 x Elizabeth
Coetzee KOTZE, ∗ __.__.1959 »α Dramaturg
662
f4 Maria Margaretha DE WAAL (658/x) »α jonk
oorlede
663
f5 Catharina Johanna Maria DE WAAL (658/x)
»α jonk oorlede
677
j1 Jan Christoffel DE WAAL (676/x), ∗ 20.05.1989
»α oba: Chrisjan
f6 Seun DE WAAL (658/x) »α jonk oorlede, slegs 3
dae oud (Sien moeder se SK)
678
j2 Catharina Johanna DE WAAL (676/x),
∗ 22.08.1991 »α oba: Jana
f7 Jan Christoffel DE WAAL (658/x) »α jonk
oorlede
679
j3 Dirk Albertus Kotze DE WAAL (676/x),
∗ 03.11.1994
680
i2 David Johannes Philippus DE WAAL (675/x),
∗ 09.10.1957 »α Mediese dokter »» Kinders (1):
xx{681} x ÷, Maryna VAN STADEN {Dr.}
»α mediese dokter xx Pamela TURNBULL {Dr.}
681
j1 Jean Kathleen DE WAAL (680/xx)
682
h4 Dora DE WAAL (668/x) »α oba: Dol x Koos
BODEMER
683
h5 Jacobus Petrus Le Roux DE WAAL (668/x),
∗ __.__.1930, † Pretoria 09.07.1963 »α [33;1] oba:
Koos »» Kinders (2): 684, 685 x Virginia 12.04.1958,
Carolina Lesya KRUGER, ∗ __.__.1938
684
i1 Louise DE WAAL (683/x), ∗ 30.01.1959
685
i2 Willem Petrus DE WAAL {Adv.} (683/x),
∗ 01.04.1960 »α oba: Pierre, advokaat »» Kinders (2):
686, 687 x Amanda ZIETSMAN, ∗ __.__.1961
»α Landdros
686
j1 Le Roux Matthys DE WAAL (685/x),
∗ __.__.1988
687
j2 Pierre Ruan DE WAAL (685/x), ∗ __.__.1990
688
g3 Gabriel Stephanus de Kock DE WAAL (666/x),
∗ 04.06.1894, † Krugersdorp 14.12.1968 »α SK gee sy
vrou as Magdalena Johanna GREYLING (voorheen
MULLER). En ook nog ’n kind Andries Albertus.
»» Kinders (2): x{689}xxx{692} x Shane VAN
SCHALKWYK xx Helen VAN DER SPUY
xxx Standerton, Cornelia Du Plessis VAN
SCHALKWYK (d.v. Andries Albertus VAN
SCHALKWYK & Martha Maria Susanna SWART),
∗ __.__.1895, † Hilbrow Nursing Home, Johannesburg
04.08.1936 »α [41;4]
664
665
666
667
668
669
670
f8 Jan Christoffel DE WAAL (658/x), ∗ __.__.1859,
† __.__.1926 »» Kinders (7): 667, 668, 688, 693, 694,
695, 696 x Geertruida Susanna DE KOCK,
∗ __.__.1863, † __.__.1921
g1 Magdalena Anna DE WAAL (666/x) x PN DE
VOS {Ds.}
g2 Willem Petrus de Villiers DE WAAL (666/x),
∗ __.__.1892, † __.__.1955 »α Ouers van die Jan de
Waal, “De Waal” navorser. »» Kinders (5): 669, 670,
675, 682, 683 x Dora LE ROUX (d.v. Jacobus Petrus
LE ROUX & Hendrika Susanna DE KOCK),
∗ 25.05.1895, † __.__.1974
h1 Hendrika Susanna DE WAAL (668/x),
∗ ±__.__.1919, † __.__.1999 »α oba: Drieka x Nel
LUBBE
h2 Gertruida Catharina DE WAAL (668/x),
∗ __.__.1921 »α oba: Tryda, oom Jan de Waal se
niggie »» Kinders (4): 671, 672, 673, 674 x Nicolaas
Johannes NEL (s.v. Willem Petrus NEL & Catharina
Marthina RAS), ∗ __.__.1922, † __.__.2002
671
[i1] Dora NEL (670/x)
672
[i2] Catharina NEL (670/x)
673
[i3] Sandra NEL (670/x)
674
[i4] Nicki NEL (670/x), ∗ __.__.1956 x Jos LE
ROUX
675
h3 Jan Christoffel DE WAAL (668/x), ∗ 19.05.1925
»α Jan het van huis tot huis gery, vanaf die Kaap tot in
Noord-Kaap en weer terug, om De Waal’s te besoek en
inligting in te win. Hy het ook vir almal in die telefoon
register vraelyste gestuur om verdere inligting te kry.
Sy onbaatsugtige bydrae om die De Waal erfenis te
21
DE WAAL
h1 Jan Christoffel DE WAAL (688/x), ∗ 19.09.1920
»α SAS »» Kinders (1): x{690} x Sannie WILLERS
xx Anna MULLER »α voorheen “De Wet”
707
[i5] DeWaal VENTER (702/x), ∗ 21.10.1967
708
[i6] Aletta VENTER (702/x), ∗ 02.10.1969
690
i1 Stephanus Jacobus DE WAAL (689/x),
∗ 02.09.1957 »» Kinders (1): 691 x Mandy
MATTHEWS
709
h2 Gertruida Henrietta DE WAAL (701/x),
∗ 30.10.1936 »α geen nageslag x PN SMEDA
j1 Kyle DE WAAL (690/x), ∗ __.03.1995
710
691
692
h2 Andries Albertus DE WAAL (688/xxx),
∗ 09.03.1930 »α patente kantoor
693
g4 Catharina DE WAAL (666/x) x PN FOURIE
g5 Willem Adolph DE WAAL (697/x), ∗ Saxenburg,
distr. Kuilsrivier 01.03.1904, † 27.09.1993 »α boer te
Blaauwklippen, afgetree as koster NG Moederkerk,
Strand. Hy het Saakgelastigde van die NG Moederkerk
geword waar hy alom bekend was as “Oom Willie”
»» Kinders (3): 711, 717, 720 x 11.07.1936, Maria
Magdalena SMIT (d.v. Nicolaas Machiel SMIT & PN
NN), ∗ 10.06.1904, † Pam Brink, Strand 19.03.1977
694
g5 Gertruida DE WAAL (666/x) x PN RODGER
711
695
g6 Martha DE WAAL (666/x) x PN BOTHA
696
g7 Jan Christoffel DE WAAL (666/x), ∗ __.__.1907
x Anna NN
h1 Pieter DE WAAL (710/x), ∗ Blaauwklippen, distr.
Stellenbosch 05.10.1937 »» Kinders (4): 712, 713, 715,
716 x 30.06.1962, Erna FUHRI (d.v. Jan Daniël
FUHRI & Christina Jacoba Hendrika SCHOLTZ),
∗ Alberton 24.06.1939
697
f9 Pieter DE WAAL (658/x), ∗ Saxenburg
10.03.1863, † Stellenbosch 15.01.1934 »α [70.10.-]
boer Blaauwklip, distr. Stellenbosch. Hy het
aanvanklik op Saxenburg, naby Kuilsrivier, geboer en
is daar getroud, daarna het hy Blaauwklippen gekoop
en daar geboer. Hy het sy een arm in ’n besering
verloor en was bekend as “Pieter Af-arm” Na sy oorlye
het sy seun Willem Adolph die plaas uit sy boedel
gekoop en aangehou met boer tot 1947, toe hy Strandtoe verhuis het »» Kinders (5): 698, 699, 700, 701, 710
x 04.11.1892, Geertruida Henrietta JOUBERT
»α oba: Gertie, van die plaas Bydenweg, Vlottenberg
712
i1 Willem DE WAAL (711/x), ∗ 04.06.1963 »α woon
tans (2004) in Richardsbaai x Stellenbosch 06.10.2007,
René LOMBARD (d.v. Carel Jakobus LOMBARD &
Sophia Johanna NN), ∗ Vanderbijlpark 21.07.1976
713
i2 Johann DE WAAL (711/x), ∗ 28.07.1964,
† 16.06.2006 »α oorlede aan sistiese fibrose
»» Kinders (1): 714 x 06.05.1989, Susanne MALAN,
∗ 30.08.1965
714
j1 Malan DE WAAL (713/x), ∗ 08.01.2000
715
i3 Chriselda DE WAAL (711/x), ∗ 17.11.1967
x 25.04.1992, Leon LAMPRECHT, ∗ 15.06.1961
716
i4 Pieter DE WAAL (711/x), ∗ 04.12.1968
x 09.12.2006, Aletta Cristina CAPRI, ∗ 14.06.1973
717
h2 Nicolaas DE WAAL (710/x), ∗ 23.07.1941 »α oba:
Nic »» Kinders (2): 718, 719 x 08.04.1967, Valerie
BOTHA, ∗ 29.02.1944
689
698
g1 Gertruida Henrietta DE WAAL (697/x),
∗ 29.02.1892, † Kaapstad 26.12.1934 »α [42.-.-] KAB MOOC 6/9/4539-44452, onderwyseres,
ongetroud. Skoolhoof JAN VAN RIEBEECK
699
g2 Anna Katrina DE WAAL (697/x), ∗ Saxenburg,
distr. Stellenbosch 09.03.1894, † Stellenbosch
12.04.1902 »α [8.1.-] sy is jonk oorlede
700
g3 Lucie Johanna DE WAAL (697/x), ∗ 19.03.1896
»α nooit getroud
718
i1 Nadine DE WAAL (717/x), ∗ Pretoria 19.09.1973
x 18.12.2004, Waldo SPIES, ∗ 02.09.1971
701
g4 Jan Christoffel DE WAAL (697/x), ∗ 10.03.1902
»» Kinders (2): 702, 709 x Susanna van der Merwe
VAN HEERDEN
719
i2 Zanelle DE WAAL (717/x), ∗ Nelspruit 04.03.1975
x 21.03.2003, Stefan VOGES, ∗ 05.11.1973
702
h1 Martha DE WAAL (701/x), ∗ 17.07.1934
»» Kinders (6): 703, 704, 705, 706, 707, 708 x Abram
VENTER, ∗ De Aar 17.04.1934
720
h3 Willem Adolph DE WAAL (710/x), ∗ __.__.1943
»α as baba oorlede aan kinkhoes volgens Pieter, sy
ouer broer
703
[i1] Willem VENTER (702/x), ∗ 14.01.1960
721
704
[i2] Jan VENTER (702/x), ∗ 02.10.1961
705
[i3] Susanna VENTER (702/x), ∗ 07.12.1963
706
[i4] Riaan VENTER (702/x), ∗ 01.09.1965
f10 David Andreas DE WAAL (658/x), ∗ __.__.1865,
† Kwaggabult, Pietersburg 13.09.1939 »α [74;7]
»» Kinders (7): 722, 730, 734, 735, 740, 741, 742
x Maria Petronella VIVIERS (d.v. Willem Johannes
Hermanus VIVIERS & Maria Petronella NN),
∗ __.__.1875, † Kwaggasbult, distr. Pietersburg
17.07.1941 »α [66.2.-] - TAB MHG 2849/41
22
DE WAAL
722
723
g1 Jan Christoffel DE WAAL (721/x),
∗ Zoutpansberg, Pietersburg __.__.1892, † Roodepoort
09.07.1958 »α [66] »» Kinders (3): 723, 728, 729
x Eloffsdal, Pretoria, Johanna Sebastina FOURIE,
∗ __.__.1903, † __.__.1981
737
h2 Hentie Cloete DE WAAL (735/x), ∗ 26.01.1934
»» Kinders (1): 738 x Sofia Sexta CILLIERS
738
i1 David Andre DE WAAL (737/x), ∗ __.__.1963
x Anna Sophia JONKER
h1 Elizabeth DE WAAL (722/x), ∗ Tzaneen
09.06.1936 »» Kinders (4): 724, 725, 726, 727
x Discovery, Roodepoort 07.04.1961, Philip VAN
WYK (s.v. Joseph Petrus Albertus VAN WYK &
Regina Margaretha WOLFAARDT), ∗ Tempe,
Bloemfontein 02.02.1936, ≈ Pretoria-Wes 07.06.1936,
† Pretoria 10.09.1995, Ω Pretoria 12.09.1995 »α Die
oorspronklike manuskrip vir die VAN WYK CD is
deur Philip oor baie jare versamel. Dit was hom egter
nie beskore om hierdie inligting te publiseer nie. Sy
beroep was landmeter tekenaar en hy was werksaam by
Transnet. Woon tydens aftrede tot met sy dood te
Roodepoort
739
h3 Wilhelmina DE WAAL (735/x), ∗ 27.07.1940
x PN NEL
740
g5 Jacobus Petrus DE WAAL (721/x)
741
g6 Catharina Johanna Maria DE WAAL (721/x)
742
g7 Elsie Helena DE WAAL (721/x) x PN VISAGIE
743
f11 Isaac Johannes DE WAAL (658/x), ∗ Saxenburg,
distr. Kuilsrivier __.__.1867, † Bellville 23.07.1937
»α [70.2.-] oba: Izak »» Kinders (3): 744, 747, 751
x Kaapstad, Marjorie Maria TRUTER
744
g1 Isaac Johannes DE WAAL (743/x), ∗ __.__.1914
»» Kinders (1): 745 x Enna TOERIEN
745
h1 Deon DE WAAL (744/x), ∗ __.__.1946 »» Kinders
(1): 746 x Heather MCKENZIE
746
i1 Damien DE WAAL (745/x), ∗ __.__.1987
747
g2 Jan Schindeler DE WAAL (743/x), ∗ __.__.1917
»» Kinders (2): 748, 750 x Isabella M LOOCK
748
h1 Jan DE WAAL (747/x), ∗ __.__.1950,
† __.__.1983 »» Kinders (1): 749 x PN NN
749
i1 Johan DE WAAL (748/x)
750
h2 Hendrik Loock DE WAAL (747/x)
751
g3 Magaret Catharina DE WAAL (743/x)
752
e10 Elizabeth Petronella DE WAAL (52/x),
∗ __.__.1814, ≈ 17.02.1814
753
e11 Hermanus Johannes DE WAAL (52/x),
∗ __.__.1816, ≈ 19.05.1816, † 20.08.1872 »α [56.5.-] KAB MOOC 6/9/140-8567 (1872) Sy SK gee slegs 4
kinders (nie Pieter) en Hermanus Johannes (Nie
Lambertus) »» Kinders (5): 754, 755, 756, 766, 781
x Wilhelmina Maria Josina UYS (d.v. Dirk Frederik
UYS & Wilhelmina Josina DE WAAL), ∗ Durbanville
±__.06.1829, † Durbanville 24.03.1910 »» Sien
verwysingsnommer 884 vir verdere inligting.
754
f1 Wilhelmina Josina DE WAAL (753/x),
∗ ±__.04.1858, † Stellenberg, Durbanville 07.03.1911
»α [52;11] ongetroud huishoudster vir haar broer
755
f2 Arend Jacobus DE WAAL (753/x), ∗ ±__.09.1859,
† Durbanville 10.03.1926 »α [66.6.-] - KAB MOOC
6/9/2940-10837, ongetroud
756
f3 Dirk Frederik Uys DE WAAL (753/x),
∗ Durbanville __.__.1861, † Stellenbosch 18.09.1940
724
[i1] Janet VAN WYK (723/x), ∗ 25.11.1963
725
[i2] Adriaan Barry VAN WYK (723/x), ∗ 12.03.1965
726
[i3] Christiaan Hugo VAN WYK (723/x),
∗ 23.08.1966
727
[i4] Wilna VAN WYK (723/x), ∗ 01.09.1967
728
h2 Jan Christoffel DE WAAL (722/x), ∗ __.__.1939,
† Discovery 08.05.1963 »α [24;3]
729
h3 David Andreas DE WAAL (722/x)
730
g2 Maria Petronella DE WAAL (721/x),
∗ Pietersburg ±__.07.1893, † Pietersburg 15.04.1956
»α [62;9] »» Kinders (3): 731, 732, 733 x Pietersburg,
Andries Jacobus KRUGER (s.v. Willem Jacobus
KRUGER & Anna Cecilia SMIT), ∗ Mooihoek,
Smithfield ±__.11.1891, † Pietersburg 23.02.1961
»α [69;3]
731
[h1] Maria Petronella KRUGER (730/x) x Jacobus
Francois VAN ZYL
732
[h2] Anna Cecilie KRUGER (730/x) x Vincent
Cabot LE CORNU
733
[h3] Willem Jacob KRUGER (730/x), † 30.10.1952
734
g3 Willem Johannes Hendrik DE WAAL (721/x)
735
g4 David Andreas DE WAAL (721/x), ∗ __.__.1900,
† __.__.1982 »» Kinders (3): 736, 737, 739 x Ermelo
08.10.1927, Alida Elizabeth Johanna CLOETE
(d.v. Hendrik Johannes CLOETE & Francina NN),
∗ Ermelo 21.05.1902, † Standerton 05.06.1971 »α [69]
736
h1 David Andreas DE WAAL (735/x), ∗ 19.12.1931
x Dalene VAN ZYL (d.v. Petrus Jacobus (Pieter)
VAN ZYL & Catharina Elizabeth (Rina) LEMMER)
23
DE WAAL
»α [79.3.-] - KAB MOOC 6/9/6887 - 70895 (1940)
»» Kinders (4): 757, 758, 759, 760 x Anna Susanna
ROUX (d.v. Tobias Johannes Reitz ROUX & Martha
Maria Wilhelmina DE WET), ∗ Stellenbosch
±__.07.1865, † Stellenbosch 23.10.1918 »α [53.3.-] KAB MOOC 6/9/8165 - 75738 (1941)
774
g5 Wouter Ryk Morkel DE WAAL (766/x),
∗ __.__.1910 »» Kinders (1): 775 x PN NN
775
h1 Andries Jacobus DE WAAL (774/x), ∗ __.__.1940
»» Kinders (2): 776, 777 x PN NN
776
i1 Pieter DE WAAL (775/x)
757
g1 Martha Maria Elizabeth DE WAAL (756/x)
777
i2 Herman DE WAAL (775/x)
758
g2 Hermanus Lambertus Bosman DE WAAL
(756/x), ∗ __.__.1894
778
g6 Pieter Hendrik DE WAAL (766/x), ∗ __.__.1912
»» Kinders (1): 779 x PN NN
g3 Tobias Johannes Roux DE WAAL (756/x),
∗ __.__.1896, † __.__.1954
779
h1 Pieter DE WAAL (778/x)
780
g7 Jacobus Petrus DE WAAL (766/x), ∗ __.__.1914
781
f5 Pieter DE WAAL (753/x) »α Gesteref voor sy pa
782
e12 Wilhelmina Jacoba DE WAAL (52/x),
∗ __.__.1818, ≈ 20.12.1818
783
e13 Jacobus Christiaan DE WAAL (52/x),
∗ __.__.1820, ≈ 24.12.1820, † Waterkloof, Philippolis
06.03.1869 »α Hy woon later op Philippolis in die
Vrystaat [47] »» Kinders (7): x{784, 801, 820, 821,
860, 863, 864} x Maria Wilhelmina BOSMAN
(d.v. Johannes Jacobus BOSMAN & Maria
Wilhelmina BLANKENBERG), ∗ Bottelary, distr.
Stellenbosch 15.05.1829, ≈ 14.06.1829,
† Aardvarkfontein, distr. Fauriesmith 13.08.1863
»α [34.3.-] - VAB B122 xx Philippolis 10.12.1866,
Geertjie ANDRIESSEN »x NG / Ds C Fracer / VS
GHF 1863-1879
784
f1 Maria Wilhelmina DE WAAL (783/x), ∗ Kaapstad
±__.__.1849, † Senekal 22.03.1936 »α [87.8.-] - VAB
27646 - NG / Ds C Fracer / VS GHF 1863-1879,
Getuies: WH Boshoff / HJ Strauss / Phlpols <jr
»» Kinders (7): 785, 786, 792, 793, 798, 799, 800
x Philippolis 20.08.1866, Daniel Johannes VAN DEN
HEEVER (s.v. Daniel Gerhardus VAN DEN
HEEVER & Cornelia Petronella VAN DEN
HEEVER), ∗ Burgersdorp ±__.10.1845, † Senekal
06.08.1916 »α [70.10.-] - VAB H1838, x Phlpols <jr
Veeboer te Bothaskraal, distr. Senekal
759
760
g4 Arend Jacobus DE WAAL (756/x), ∗ Stellenbosch
06.09.1900, † Boksburg Benoni hospitaal 20.03.1970
»α [69] »» Kinders (4): x{761, 762, 763, 765} x Mary
Isobel SMITH, ∗ Nottingham, Engeland 08.07.1896,
† Witbank 13.07.1972 »α Slegs kinders van haar eerste
huwelik op haar SK. Ek vermoed die ander kinders is
van die tweede vrou. xx 08.09.1944, Maria Johanna
VAN ASWEGEN (d.v. W.H. VAN ASWEGEN & J.
NN), ∗ Bloemfontein __.__.1909, † Johannesburg
16.08.1946 »α [37;10]
761
h1 Susarah Johanna DE WAAL (760/x),
∗ ±__.__.1923
762
h2 Anna Susannah DE WAAL (760/x),
∗ ±__.__.1925
763
h3 Dirk Frederik Uys DE WAAL (760/x),
∗ 21.04.1928, † 09.04.2004 »» Kinders (1): 764 x PN
NN
764
i1 Dirk Frederik Uys DE WAAL (763/x)
765
h4 Martha Maria DE WAAL (760/x), ∗ ±__.__.1930
766
f4 Hermanus Lambertus Bosman DE WAAL
(753/x), ∗ __.__.1863 »α op Vader se SK is sy name
net Hermanus Johannes »» Kinders (7): 767, 770, 771,
772, 774, 778, 780 x Magdalena Gertruida ROUX
767
g1 Hermanus Lambertus Bosman DE WAAL
(766/x), ∗ __.__.1895 »» Kinders (2): 768, 769 x PN
NN
785
[g1] Maria Wilhelmina VAN DEN HEEVER (784/x)
768
h1 Hermanus DE WAAL (767/x)
786
769
h2 Joubert DE WAAL (767/x)
[g2] Johannes Stephanus VAN DEN HEEVER
(784/x), † <22.03.1936 »α VAB 19779 »» Kinders (5):
787, 788, 789, 790, 791 x PN NN
770
g2 Paul Roux DE WAAL (766/x), ∗ __.__.1903
787
[h1] Theodorus Ignatius VAN DEN HEEVER
(786/x), ∗ 10.02.1913
771
g3 Arend Jacobus DE WAAL (766/x), ∗ __.__.1905
788
772
g4 Dirk Frederik Uys DE WAAL (766/x),
∗ __.__.1908 »» Kinders (1): 773 x PN NN
[h2] Catharina Petronella VAN DEN HEEVER
(786/x), ∗ 02.12.1914
789
773
h1 Konstant Keet DE WAAL (772/x), ∗ __.__.1944
[h3] Maria Wilhelmina VAN DEN HEEVER
(786/x), ∗ 06.03.1918
24
DE WAAL
790
[h4] Christina Mauritza VAN DEN HEEVER
(786/x), ∗ 29.12.1920
791
[h5] Johanna Stefanie VAN DEN HEEVER (786/x),
∗ 25.09.1926
792
[g3] Elizabeth Hendrina Augusta VAN DEN
HEEVER (784/x) x Albertus Johannes NOLTE
793
[g4] Lukas Christoffel Leonard VAN DEN
HEEVER (784/x), † <22.03.1936 »α VAB 22179
»» Kinders (4): 794, 795, 796, 797 x PN NN
804
[h1] Johannes Quartus BOSHOFF (803/x),
∗ 28.02.1912, † 18.03.1980 »» Kinders (3): 805, 806,
807 x 14.10.1941, Dorothea Regina VREY,
∗ 19.09.1917, † 14.04.1987
805
[i1] Johannes Jurgens Quintus BOSHOFF (804/x),
∗ 21.09.1942, † 29.04.2001
806
[i2] Willem Jacobus Hendrik BOSHOFF (804/x)
807
[i3] Dorothea Regina BOSHOFF (804/x)
808
[g3] Jacobus Christiaan BOSHOFF (801/x),
∗ 03.10.1871, † 05.07.1872
809
[g4] Gertruida Elizabeth BOSHOFF (801/x),
∗ 10.05.1873, † 23.09.1892
794
[h1] Daniel Johannes VAN DEN HEEVER (793/x),
∗ 11.01.1915
795
[h2] Hendrika Christina VAN DEN HEEVER
(793/x), ∗ 14.12.1917
810
[g5] Louis Willem BOSHOFF (801/x)
796
[h3] Albertus Adriaan VAN DEN HEEVER (793/x),
∗ 10.12.1921
811
[g6] Jacoba Christina BOSHOFF (801/x) x A. E.
VON MOLTKE
[h4] Lukas Leonard VAN DEN HEEVER (793/x),
∗ 16.02.1924
812
[g7] Jan Christiaan BOSHOFF (801/x)
813
[g8] Arend Johannes BOSHOFF (801/x)
814
[g9] Anna Elizabeth BOSHOFF (801/x) x Benjamin
DE KOCK
815
[g10] Hendrik Andreas BOSHOFF (801/x),
† 31.10.1918 »» Kinders (2): 816, 817 x PN NN
816
[h1] Henry Guillaume BOSHOFF (815/x),
∗ 08.05.1914
817
[h2] Hendrik Andreas BOSHOFF (815/x),
∗ 11.06.1919
818
[g11] David Jacobus BOSHOFF (801/x)
819
[g12] Stephanus Petrus Erasmus BOSHOFF (801/x)
820
f3 Catharina Hendrika DE WAAL (783/x)
821
f4 Johannes Jacobus DE WAAL (783/x) »α oba: Jan,
29jr boer te Senekal »» Kinders (9): 822, 824, 832,
849, 853, 854, 857, 858, 859 x Senekal 15.06.1885,
Gertruida Theodora Elizabeth RICHARD
»α Gertruida Jacoba RICHARD op trousertifikaat Senekal, 18jr
[g1] Maria Wilhelmina BOSHOFF (801/x) x ÷,
Hermanus H. VAN NIEKERK
822
[g2] Johannes Jurgens BOSHOFF (801/x),
∗ 21.04.1870, † Petra, Senekal 24.03.1945 »α [74;11]
»» Kinders (1): 804 x Stellenbosch 04.12.1909,
Jacomina Susanna Geertruida DE WAAL
(d.v. Daniel Jacobus DE WAAL & Rachel Maria
EKSTEEN), ∗ 07.01.1872, † 08.04.1957 »» Sien
verwysingsnommer 84 vir verdere inligting.
g1 Jacobus Christiaan DE WAAL (821/x),
∗ 26.12.1886, † Germiston hospitaal 04.11.1956
»α [69;10] »» Kinders (1): x{823} x Johannesburg,
Maria Hendrina DE LANGE (d.v. Barend DE
LANGE & Maria Hendrina NN), ∗ __.__.1882,
† Johannesburg 11.10.1939 »α [57;7] xx Germiston,
Aletta Elizabeth COETZER, ∗ 04.08.1895
823
h1 Johannes Jacobus DE WAAL (822/x),
∗ 09.07.1924
797
798
[g5] Catharina Hendrina VAN DEN HEEVER
(784/x) x Gerhardus Hendrik VAN NIEKERK
799
[g6] Emmerentia Frederika VAN DEN HEEVER
(784/x) x Jacobus Stofberg WIUM
800
[g7] Daniel Johannes (Jacobus) VAN DEN
HEEVER (784/x)
801
802
803
f2 Jacoba Christina DE WAAL (783/x),
∗ Stellenbosch 18.06.1848, † Senekal 16.12.1919
»α [71.-.-] - VAB B4793, begrawe op die plaas
PETRA, 8 km buite Senekal op die Ventersburg-pad,
links op S77 »» Kinders (12): 802, 803, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814, 815, 818, 819 x Philippolis
11.03.1867, Johannes Jurgens BOSHOFF
(s.v. Johannes Jurgens (Hans) BOSHOFF & Geertruida
Elizabeth LAMPRECHT), ∗ Smithfield 25.08.1847,
≈ Winburg 06.05.1848, † Grootvlei, distr. Senekal
29.12.1918 »α [71.4.-] - VAB B4604 - Veeboer,
Kafferland, distr. Philippolis. Boer later te Grootvlei,
distr. Senekal, x NG / Ds Fracer C / VS GHF 18631879, Getuies: Du Plessis PJ / Boshoff WH, § Plaas
PETRA, 8 km buite Senekal op die Ventersburg-pad,
links op S77
25
DE WAAL
824
g2 Andries Wilhelm Richard DE WAAL (821/x),
∗ __.__.1888, † Brixton 29.08.1932 »α [44;6]
»» Kinders (5): 825, 826, 827, 830, 831 x NG Kerk,
Fordsburg, Christina Maria NEL (d.v. Christoffel
NEL & Christina NN), ∗ Johannesburg ±__.11.1895,
† Johannesburg 15.06.1949 »α [53.7.-] - TAB MHG
3120/49, pensionaris te Parklane Noord, Doornfontein,
Johannesburg
825
h1 Johannes Jacobus DE WAAL (824/x),
∗ __.__.1915
826
h2 Christoffel Johannes DE WAAL (824/x),
∗ __.__.1916
827
840
h4 Marthinus Johannes DE WAAL (832/x)
»α Marthinus Jacobus op sy ma se SK
841
h5 Daniel Johannes DE WAAL (832/x),
∗ 08.06.1931, † __.__.1986 »» Kinders (2): 842, 843
x Martha Martina GRAAFF
842
i1 Daniel Johannes DE WAAL (841/x)
843
i2 Hendrik Petrus DE WAAL (841/x)
844
h6 Johan Hendrik DE WAAL (832/x), ∗ 04.07.1936
845
h7 Andries Wilhelm DE WAAL (832/x),
∗ 18.11.1937
846
h8 Gert Petrus DE WAAL (832/x), ∗ 27.04.1940
h3 Andrew William Richard DE WAAL (824/x),
∗ Johannesburg 27.09.1926, † Johannesburg
04.12.1970 »» Kinders (2): x{828, 829}
x ÷ 01.02.1967, Emily Joan MILES, † __.__.1968
xx Helena Maria Magdalena BOTHA, ∗ Pretoria
13.08.1913, † Kaapmuiden 12.12.1968
847
h9 Pieter Cornelius DE WAAL (832/x), ∗ 15.04.1942
848
h10 Smartryk DE WAAL (832/x), ∗ 12.11.1944
828
i1 Wendy Ann DE WAAL (827/x), ∗ 04.10.1947
849
829
i2 William Corbett DE WAAL (827/x), ∗ 22.01.1949
830
h4 Susy DE WAAL (824/x)
g4 Gertruida Theodora DE WAAL (821/x)
»» Kinders (3): 850, 851, 852 x Johannesburg, Peter
Johannes KILIAN (s.v. Peter Johannes KILIAN &
Josephine NN), ∗ Jansenville ±__.10.1884, † Princess
Nursing Home, Johannesburg 17.07.1951 »α [66;9]
831
h5 Theodora DE WAAL (824/x)
850
[h1] Gertruida Theodora KILIAN (849/x)
832
g3 Daniel Johannes DE WAAL (821/x), ∗ Senekal
__.__.1895, † Kliptown, Johannesburg 21.06.1948
»α [53.10.-] - TAB MHG 3314/48, boer te Misgund
P.K. Willowdene, Tvl »» Kinders (10): 833, 838, 839,
840, 841, 844, 845, 846, 847, 848 x Germiston, Heila
Elizabeth OOSTHUIZEN (d.v. Marthinus Jacobus
OOSTHUIZEN & Martha Susanna KLOPPER),
∗ Vlakfontein, distr. Krugersdorp ±__.03.1900,
† Gedeelte No 18, MISGUND No 46, Johannesburg
19.11.1949 »α [49.8.-] - TAB MHG 5947/49
851
[h2] John Barry KILIAN (849/x)
852
[h3] Laurence Peter KILIAN (849/x)
853
g5 Johannes Jacobus DE WAAL (821/x), ∗ Heilbron
±__.02.1902, † Springs 05.10.1951 »α [49;8]
Ongetroud. Algemene handelaar
854
g6 Pieter Cornelius DE WAAL (821/x), ∗ __.__.1906
»» Kinders (1): 855 x Johanna Catharina NAUDE
855
h1 Johannes Jacobus DE WAAL (854/x),
∗ __.__.1931, † __.__.1993 »» Kinders (1): x{856}
x Judith Susanna FERREIRA xx Petronella
Johanna FERREIRA
856
i1 Pieter Cornelis DE WAAL (855/x), ∗ __.__.1961,
† __.__.1981
857
g7 Jacoba Catharina DE WAAL (821/x) »α Naam
op broer se SK x PN JOUBERT
858
g8 Catharina Hendrina DE WAAL (821/x) x PN
VAN HEERDEN
859
g9 Wilhelmina Christina Elizabeth DE WAAL
(821/x) x PN PUTTER
860
f5 Anna Susanna DE WAAL (783/x), ∗ ±__.06.1859,
† Ventersdorp 18.05.1924 »α [64.11.-] - MHG ,
Ldybrd(Mowbray) 20jr / NG / Ds Maeder GA / VS
GGB 1870- 1901 / Getuies: Van Niekerk SF / Schele
AHvB »» Kinders (2): 861, 862 x Ladybrand
833
h1 Johannes Jacobus DE WAAL (832/x),
∗ __.__.1921, † __.__.1977 »» Kinders (4): 834, 835,
836, 837 x Wilhelmina Salmina Catharina MARAIS
834
i1 Daniel Johannes DE WAAL (833/x)
835
i2 Marais Daniel DE WAAL (833/x)
836
i3 Johannes Jacobus DE WAAL (833/x)
837
i4 Stephanus DE WAAL (833/x)
838
h2 Martha Susanna DE WAAL (832/x)
839
h3 Gertruida Theodora DE WAAL (832/x),
∗ Misgund ±21.01.1924, † Johannesburg Algemene
Hospitaal 05.09.1951 »α [27;7;15] Visie Prinsipaal,
Diepkloof verbeteringskool, Johannesburg. Geen
kinders x Isaac Dirk ENGELBRECHT »α Volgens
vrou se SK is sy name Izak Zirk
26
DE WAAL
28.07.1879, Gerhardus Dirk VAN DEN HEEVER,
∗ ±__.__.1859 »α Ldybrd(Borneo 0 20 jr Veeboer)
880
[e6] Pieter de Waal UYS (874/x), ∗ Tygerberg
±__.__.1827, † Bottelary, distr. Stellenbosch
18.02.1873 »α [46.-.-] - KAB MOOC 6/9/143-9260
(1873) »» Kinders (3): 881, 882, 883 x PN NN
861
[g1] Daniel Johannes de Waal VAN DEN HEEVER
(860/x), ∗ 12.11.1884
881
[f1] Dirk Frederik UYS (880/x)
862
[g2] Jacobus Christiaan de Waal VAN DEN
HEEVER (860/x), ∗ 31.12.1888
882
[f2] Maria Wilhelmina UYS (880/x)
863
f6 Christina Elizabeth DE WAAL (783/x)
883
[f3] Johannes Jacobus UYS (880/x)
864
f7 Arend DE WAAL (783/x)
884
865
e14 Anna Lusina Frederica DE WAAL (52/x),
∗ __.__.1823, ≈ 23.11.1823
866
d2 Johannes Christoffel DE WAAL (51/x),
∗ __.__.1777, ≈ 14.12.1777
[e7] Wilhelmina Maria Josina UYS (874/x),
∗ Durbanville ±__.06.1829, † Durbanville 24.03.1910
»α [80;9] x Hermanus Johannes DE WAAL
(s.v. Arend DE WAAL & Maria Margaretha
BOSMAN), ∗ __.__.1816, ≈ 19.05.1816, † 20.08.1872
»» Sien verwysingsnommer 753 vir verdere inligting
en lys van kinders.
867
d3 Johannes Christoffel DE WAAL (51/x),
∗ __.__.1779, ≈ 28.11.1779
885
[e8] Susanna Johanna Catharina UYS (874/x)
d4 Maria Aletta DE WAAL (51/x), ∗ __.__.1782,
≈ 02.06.1782
886
868
d8 Pieter Arend DE WAAL (51/x), ∗ __.__.1789,
≈ 17.05.1789
d5 Pieter Hendrik DE WAAL (51/x), ∗ __.__.1784,
≈ 30.05.1784
887
869
d9 Maria Elizabeth DE WAAL (51/x), ∗ __.__.1791,
≈ 17.07.1791
888
870
d6 Anna Jacoba DE WAAL (51/x), ∗ Kaapstad
__.__.1785, ≈ 02.10.1785, † Tygerberg 26.01.1834
»α [48.9.3] - KAB MOOC 6/9/1 - 192 (1834)
»» Kinders (1): 871 x Kaapstad 15.01.1821, Lucas
Frederik FISCHER (s.v. Johannes Joachim Heinrich
FISCHER & Alida Johanna HEUFKE), ≈ 20.12.1772
»α [b6]
d10 Maria Catharina DE WAAL (51/x),
∗ __.__.1794, ≈ 18.05.1794
889
c8 Arend DE WAAL (17/x), ∗ __.__.1756,
≈ 09.05.1756 »α assistent H.O.I.K. »» Kinders (13):
890, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259,
1260, 1261, 1266, 1267 x 27.11.1774, Maria Josina
VAN AS, ∗ __.__.1745, † 23.05.1835 »α KAB MOOC
6/9/5-819 [20] Net 4 kinders op haar SK
890
d1 Arend DE WAAL (889/x), ∗ __.__.1775,
≈ 01.10.1775, † 30.12.1813 »α Assistent H.O.I.K.
»» Kinders (3): 891, 892, 893 x 28.09.1794, Martha
Hendrina MOLLER
871
[e1] Alida Lucina Elizabeth FISCHER (870/x),
∗ 09.08.1821, ≈ Paarl 16.08.1821 »α Sien moeder se
SK »» Kinders (2): 872, 873 x Johan Adam
Neumeister (Jan) SMUTS (s.v. Michiel Jan SMUTS
& Anna Rosina HENNING), ≈ 16.03.1806
872
[f1] Anna Lucina Jacoba SMUTS (871/x),
∗ 18.10.1829
891
e1 Geertruida Petronella DE WAAL (890/x),
∗ __.__.1798, ≈ 11.11.1798
873
[f2] Michiel Jan SMUTS (871/x), ∗ 13.01.1835
892
e2 Josina Arendina DE WAAL (890/x),
∗ __.__.1801, ≈ 25.01.1801
874
d7 Wilhelmina Josina DE WAAL (51/x), ∗ Kaapstad
±__.__.1788, ≈ 17.12.1786, † 22.09.1839 »α [51.9.9] KAB MOOC 6/9/17 - 3771 (1839) »» Kinders (8): 875,
876, 877, 878, 879, 880, 884, 885 x 26.05.1816, Dirk
Frederik UYS, ≈ 26.06.1791
893
e3 Arend Echtbertus DE WAAL (890/x), ∗ Kaapstad
±__.09.1801, ≈ 17.10.1802, † 09.01.1859 »α [58.3.11]
oba: Arend Egbertus »» Kinders (2): 894, 1029
x Kaapstad 24.12.1820, Loamie Cornelia
REDELINGHUYS (d.v. Johannes Hermanus
REDELINGHUYS & Cornelia LINDE), ≈ 23.12.1804
894
f1 Arend Johannes Frederik DE WAAL (893/x),
∗ __.__.1826, † Afguns, distr. Piketberg 07.05.1890
»α [64.3.-] - KAB MOOC 6/9/281-1190 »» Kinders
(7): 895, 896, 897, 923, 952, 980, 1014 x Jacomina
Hendrina Gertruida DE BEER (d.v. Michiel
Johannes DE BEER & Jacomina Hendrina
LOUBSER), ∗ Paardenberg, Calvinia 22.01.1835,
≈ Swartland 29.03.1835, † Afguns, distr. Piketberg
875
[e1] Johanna Jacoba UYS (874/x)
876
[e2] Christina Hendrina UYS (874/x)
877
[e3] Arend Johannes UYS (874/x)
878
[e4] Anna Jacoba UYS (874/x)
879
[e5] Johannes Jacobus UYS (874/x)
27
DE WAAL
895
g1 Jacomina Hendrina DE WAAL (894/x)
896
g2 Loamie Cornelia DE WAAL (894/x)
897
g3 Arend Egbertus DE WAAL (894/x), ∗ __.__.1858,
† __.__.1949 »» Kinders (6): 898, 899, 900, 904, 913,
921 x 29.01.1892, Catharina Elizabeth Cornelia
VAN LILL (d.v. Andries Stephanus Gobrechts VAN
LILL & Catharina Elizabeth REDELINGHUYS),
∗ 28.09.1873, ≈ Piketberg 16.01.1874
913
h5 Egbertus Abraham DE WAAL (897/x),
∗ __.__.1908, † __.__.1990 »» Kinders (4): 914, 918,
919, 920 x PN NN
914
i1 Arend Egbertus Johan DE WAAL (913/x),
∗ __.__.1937 »» Kinders (3): 915, 916, 917 x Suzette
Margarietha DE VILLIERS
915
j1 Egbertus Johan DE WAAL (914/x), ∗ __.__.1963
x Johanna Petronella HAUPT
916
j2 Johan de Villiers DE WAAL (914/x), ∗ __.__.1967
h1 Arend Johan Frederik DE WAAL (897/x),
∗ __.__.1896
917
j3 Arend Frederik DE WAAL (914/x), ∗ __.__.1973
899
h2 Andries Stephanus DE WAAL (897/x)
918
i2 Egbertus Abraham DE WAAL (913/x),
∗ __.__.1942
900
h3 Michiel Johannes DE WAAL (897/x),
∗ Klipfontein, distr. Graafwater 05.08.1902,
† Robertson 28.08.1988, Ω Lambertsbaai »» Kinders
(2): 901, 903 x 20.06.1938, Ester Louisa
ENGELBRECHT, ∗ 18.08.1910
919
i3 Willem Petrus Jacobus DE WAAL (913/x),
∗ __.__.1947
920
i4 Andre Stephanus DE WAAL (913/x),
∗ __.__.1954 x Marita NN
921
h6 Cornelius Petrus DE WAAL (897/x) »» Kinders
(1): xx{922} x Cassie NN xx Maatje NN
922
i1 Arend David DE WAAL (921/xx)
923
g4 Michiel Johannes DE WAAL (894/x), ∗ Piketberg
±__.04.1861, † Gra’water, distr. Namakwaland
08.12.1927 »α [66.8.-] - KAB MOOC 6/9/3259-17187
»» Kinders (9): 924, 925, 939, 940, 941, 942, 943, 944,
945 x Piketberg 20.03.1888, Sara Jacomina VAN
LILL (d.v. Andries Stephanus Gobrechts VAN LILL
& Catharina Elizabeth REDELINGHUYS),
∗ 10.03.1869, ≈ Piketberg 12.08.1869
924
h1 Arend Johan Frederik DE WAAL (923/x),
∗ __.__.1889
925
h2 Andries Stephanus DE WAAL (923/x),
∗ __.__.1891, † Gra’water, distr. Namakwaland
25.08.1948 »α [57.4.-] - KAB MOOC 6/9/15341-4602
(1948), boer Gra’water, Namakwaland »» Kinders (7):
x{926, 927, 928, 930}, xx{934, 935, 936}
x Soebatsfontein, distr. Namakwaland, Helletjie Aletta
Sophia COETZEE (d.v. Renier Andries Stephanus
Jacobus COETZEE & Gloudina Catharina Johanna
MOSTERT), ∗ Witduin, Namaqualand ±__.__.1906,
† Gra’water, distr. Namakwaland 25.06.1936
»α [30.2.-] - KAB MOOC 6/9/4804-51451
xx Springbok, Johanna Catharina Cornelia
ENGELBRECHT
926
i1 Gloudina Johanna DE WAAL (925/x),
∗ 23.08.1926
927
i2 Sara van Lill DE WAAL (925/x), ∗ 20.12.1927
928
i3 Michiel Johannes DE WAAL (925/x),
∗ 26.07.1931 »» Kinders (1): 929 x PN NN
898
901
i1 Arend Egbertus DE WAAL (900/x),
∗ Lambertsbaai 17.08.1940 »» Kinders (1): 902
x Kaapstad 06.01.1968, Alma Louise SWART
902
j1 Michiel Johannes DE WAAL (901/x),
∗ __.__.1976
903
i2 Isabelle Angelique DE WAAL (900/x),
∗ 22.10.1942
904
h4 Jacobus Nicolaas Louw DE WAAL (897/x),
∗ 21.12.1906, † 16.08.1987 »» Kinders (3): 905, 906,
910 x Anna Susanna Wilhelmina VAN ZYL,
∗ ±01.06.1910
905
i1 Maria Cornelia Barendina DE WAAL (904/x)
»α geen kinders (Apr 2007) x Stephanus Johannes
DU TOIT
906
i2 Arend Johan Frederik DE WAAL (904/x),
∗ Lambertsbaai 29.11.1942 »α van Lambertsbaai
»» Kinders (3): 907, 908, 909 x Anna Jacoba
Elizabeth VAN AARDE
907
j1 Annelize DE WAAL (906/x), ∗ Paarl 25.09.1972
x Jacques JOUBERT
908
j2 Arend Johan Frederik DE WAAL (906/x), ∗ Paarl
13.07.1974
909
j3 Willem DE WAAL (906/x), ∗ Paarl 17.02.1978
»α bekende vrystaat rugbyspeler (losskakel)
910
i3 Catharina Elizabeth Cornelia DE WAAL (904/x)
»» Kinders (2): 911, 912 x Jannie ROUX
911
[j1] Sonet ROUX (910/x)
912
[j2] Jacques ROUX (910/x)
28
DE WAAL
952
g5 Egbertus Bletterman DE WAAL (894/x), ∗ distr.
Piketberg __.__.1863, † Kromrivier, Het Kruis, distr.
Piketberg 22.07.1935 »α [72.-.3] - KAB MOOC
6/9/6465 - 69335 (1940) »» Kinders (8): 953, 954, 960,
961, 973, 977, 978, 979 x Elizabeth Catharina
Christina COETZEE (d.v. Hugo Amos Johannes
COETZEE & Maatjie Johanna KOTZE), ∗ Konkelbos,
distr. Piketberg ±__.04.1869, † Piketberg 27.09.1941
»α [72.5.-] - KAB MOOC 6/9/9507 - 81682 (1942)
[j2] Marius REDELINGHUYS (930/x)
953
h1 Maatjie Johanna Elizabeth DE WAAL (952/x)
x PN HANEKOM
[j3] Milana REDELINGHUYS (930/x) x PN
FOURIE
954
h2 Arend Johannes Frederik DE WAAL (952/x),
∗ __.__.1894 »» Kinders (1): 955 x Heilbrecht NN
i5 Magdalena Maria DE WAAL (925/xx),
∗ 08.07.1939
955
i1 Egbertus Bletterman DE WAAL (954/x),
∗ Piketberg 06.10.1942, † 15.01.1976 »» Kinders (4):
956, 957, 958, 959 x Alkmaar, Veronica VAN WYK
956
j1 Ronel DE WAAL (955/x)
957
j2 Rinda DE WAAL (955/x)
929
j1 Anton DE WAAL (928/x)
930
i4 Helletjie Aletta DE WAAL (925/x),
∗ Namakwaland 07.11.1934, † Krugersdorp
30.10.1975 »α Geboortedatum verander van 7.11.1933
nav haar SK. »» Kinders (3): 931, 932, 933 x Andries
Antonie REDELINGHUYS
931
[j1] Antonel REDELINGHUYS (930/x)
932
933
934
935
i6 Jacomina Gertruida DE WAAL (925/xx),
∗ 13.01.1941
936
i7 Willem Daniel DE WAAL (925/xx), ∗ 14.11.1944
»» Kinders (2): 937, 938 x PN NN
937
j1 Andries Stephanus DE WAAL (936/x)
958
j3 Amanda DE WAAL (955/x)
938
j2 Jan Rasmus DE WAAL (936/x)
959
j4 Tersia DE WAAL (955/x)
939
h3 Jacomina Hendrina Gertruida DE WAAL
(923/x) x Johannes Christiaan VAN ZYL
960
h3 Jacomina Hendrina Gertruida DE WAAL
(952/x) x PN BRAND
940
h4 Catharina Elizabeth DE WAAL (923/x)
x Cornelis Philippus CORNELISSEN
961
h4 Hugo Amos Johannes DE WAAL (952/x),
∗ __.__.1898 »» Kinders (4): 962, 964, 967, 969 x PN
NN
941
h5 Sara Jacomina DE WAAL (923/x)
962
942
h6 Michiel Johannes DE WAAL (923/x),
∗ __.__.1902
i1 Egbertus Bletterman DE WAAL (961/x),
∗ __.__.1930 »» Kinders (1): 963 x Connie NN
963
j1 Hugo Amos Johannes DE WAAL (962/x)
943
h7 Maria Cornelia DE WAAL (923/x)
964
944
h8 Egbertus de Beer DE WAAL (923/x),
∗ __.__.1908
i2 Jan Hendrik DE WAAL (961/x), ∗ __.__.1932
»» Kinders (1): 965 x Irmgardt Dorothea
LOCKENBERG
945
h9 Jacobus Nicolaas DE WAAL (923/x),
∗ __.__.1910 »» Kinders (3): 946, 947, 951
x Margaretha Maria COETZEE
965
j1 Hugo Andre DE WAAL (964/x), ∗ __.__.1961
»» Kinders (1): 966 x Jeanette SASSEN
966
k1 Jonathan Paul DE WAAL (965/x), ∗ __.__.1991
946
i1 Michiel Johannes DE WAAL (945/x),
∗ __.__.1938 x Nicolette LEY
967
i2 Reynier Coetzee DE WAAL (945/x), ∗ __.__.1942
»» Kinders (3): 948, 949, 950 x Lina LOUW
i3 Hugo Amos Johannes DE WAAL (961/x),
∗ __.__.1934 »» Kinders (1): 968 x PN NN
968
j1 Hugo Johan DE WAAL (967/x)
948
j1 Jacobus Nicolaas DE WAAL (947/x)
969
949
j2 Louw Reynier DE WAAL (947/x)
i4 Frederik Binneman DE WAAL (961/x),
∗ __.__.1936 »» Kinders (3): 970, 971, 972 x Mara
NN
950
j3 Coetzee DE WAAL (947/x)
970
j1 Hugo DE WAAL (969/x), ∗ __.__.1960
951
i3 Jacobus Redelinghuys DE WAAL (945/x),
∗ __.__.1945 x Anita STASSELMAN
971
j2 Stefan DE WAAL (969/x), ∗ __.__.1963
972
j3 Erik DE WAAL (969/x), ∗ __.__.1969
947
29
DE WAAL
973
h5 Egbertus Bletterman DE WAAL (952/x),
∗ __.__.1901 »» Kinders (1): 974 x PN NN
993
j1 Maryke DE WAAL (992/x), ∗ __.__.1971
»» Kinders (1): 994 x Frank JEBAVY, ∗ __.__.1966
974
i1 Egbertus Bletterman DE WAAL (973/x),
∗ __.__.1940 »» Kinders (2): 975, 976 x Carolina
Johanna HOON
994
[k1] Lisa JEBAVY (993/x), ∗ __.__.2002
995
j2 Jacobus Johannes DE WAAL (992/x),
∗ __.__.1973
j1 Egbertus Bletterman DE WAAL (974/x),
∗ __.__.1968 x Aletta MARAIS
996
j3 Eric DE WAAL (992/x), ∗ __.__.1979
976
j2 Jaco Johannes DE WAAL (974/x), ∗ __.__.1973
997
j4 Elize DE WAAL (992/x), ∗ __.__.1983
977
h6 Johanna Elizabeth DE WAAL (952/x) x PN
STREET
998
978
h7 Jan Hendrik DE WAAL (952/x), ∗ __.__.1904
i4 Johan Claasen DE WAAL (983/x), ∗ __.__.1949
»» Kinders (3): 999, 1000, 1001 x Annemarie
MARITZ
999
j1 Sybrand DE WAAL (998/x), ∗ __.__.1984
979
h8 Johannes Hermanus Hugo DE WAAL (952/x)
980
g6 Sybrand Abraham DE WAAL (894/x),
∗ __.__.1865 »» Kinders (5): 981, 983, 1002, 1009,
1013 x Johanna Alida Cornelia KRIGE »α Bron:
Pieter La Grange [Doopregister]
1000
j2 Nicolene DE WAAL (998/x), ∗ __.__.1986
1001
j3 Marnus DE WAAL (998/x), ∗ __.__.1989
1002
h3 Sybrand Abraham DE WAAL (980/x),
∗ __.__.1909, † __.__.1981 »» Kinders (3): 1003,
1005, 1007 x Christina Elizabeth de Hoog
LOURENS, ∗ 04.01.1921
1003
i1 Sybrand Abraham DE WAAL {Lt. Kol.}
(1002/x), ∗ 15.02.1945, † Pretoria 27.09.2003,
ω Pretoria 03.10.2003 »ω Verassingsdiens van: De
WAAL, (lt.kol) Sybrand Abraham, in lewe van:
Pretoria. Vanuit die: NG Kerk, Erasmia, h/v Alletta en
Vrolikstruitstraat, Erasmia. Op 03 Okt.2003 om 11:00.
Privaat Verassing. Kerkstraat Begrafnisse. 012-3244613. »» Kinders (1): 1004 x Annelie COETZEE
1004
j1 Sybrand Abraham DE WAAL (1003/x)
975
981
h1 Arend Johan Frederik DE WAAL (980/x)
»» Kinders (1): 982 x PN NN
982
i1 Sybrand Abraham DE WAAL (981/x) x Carina
NN
983
h2 Abraham Benjamin Krige DE WAAL (980/x),
∗ __.__.1907, † __.__.1986 »» Kinders (4): 984, 985,
992, 998 x Johanna Jacoba GROVÉ, ∗ __.__.1915,
† __.__.1984
984
i1 Johanna Magdalena DE WAAL (983/x),
∗ __.__.1937 x Koos COETZEE
985
i2 Sybrand Abraham DE WAAL (983/x),
∗ __.__.1941 »» Kinders (3): 986, 989, 991 x Susanna
Catharina PHYFFER
1005
i2 Wessel Lourens DE WAAL (1002/x), ∗ 02.12.1949
»» Kinders (1): 1006 x Jeanne GREENING,
∗ 26.04.1952 »α oba: Jean
986
j1 Abraham Benjamin DE WAAL (985/x),
∗ __.__.1971 »» Kinders (2): 987, 988 x Rouviere
HAARHOFF, ∗ __.__.1971
1006
j1 John Pierre DE WAAL (1005/x)
1007
i3 Arend Johan DE WAAL (1002/x), ∗ __.__.1957
»» Kinders (1): 1008 x Maritsa TEMPELHOF
1008
j1 Stephan Arend DE WAAL (1007/x), ∗ __.__.1987
1009
h4 Willem Adolph DE WAAL (980/x), ∗ Laingsburg
09.03.1914 »∗ Bron: Pieter La Grange [Doopregister]
»» Kinders (3): 1010, 1011, 1012 x PN NN
1010
i1 Jan DE WAAL (1009/x)
1011
i2 Pieter DE WAAL (1009/x)
1012
i3 Hennie DE WAAL (1009/x)
1013
h5 Michiel Johannes DE WAAL (980/x) x Nellie NN
987
k1 Melissa Lynn DE WAAL (986/x), ∗ __.__.2004
988
k2 Maia Wanda DE WAAL (986/x)
989
j2 Johannes Jacobus DE WAAL (985/x),
∗ __.__.1972 »» Kinders (1): 990 x Johanita
RETIEF, ∗ __.__.1976
990
k1 Sybrand DE WAAL (989/x), ∗ __.__.2004
991
j3 Anri DE WAAL (985/x), ∗ __.__.1977
992
i3 Jacobus Johannes DE WAAL (983/x),
∗ __.__.1945, † __.__.1990 »» Kinders (4): 993, 995,
996, 997 x Cornelia KUCHENBECKER,
∗ __.__.1947
30
DE WAAL
1014
g7 Albertus Nicolaas DE WAAL (894/x) »» Kinders
(3): 1015, 1026, 1028 x PN NN
1032
h1 Arend Johannes Frederik DE WAAL (1014/x)
»» Kinders (2): 1016, 1019 x A DE WAAL »» Sien
verwysingsnommer 4913 vir verdere inligting.
h2 Egbertus Bletterman DE WAAL (1030/x),
∗ 08.05.1882, † 31.07.1911 »α [29;2] »» Kinders (4):
1033, 1035, 1036, 1037 x Elizabeth COMPION
1033
i1 Arend Egbertus DE WAAL (1032/x) »» Kinders
(1): 1034 x Anna MOSTERT
i1 Hendrik Willem DE WAAL (1015/x) »» Kinders
(2): 1017, 1018 x PN SMIT
1034
j1 Egbertus DE WAAL (1033/x)
1017
j1 George Philip Lochner DE WAAL (1016/x)
1035
i2 Frikkie DE WAAL (1032/x) »α Nie op sy pa se SK
nie.
1018
j2 Constant Johannes DE WAAL (1016/x)
1036
i3 Helena Albertha DE WAAL (1032/x)
1019
i2 Albertus Nicolaas DE WAAL (1015/x) »» Kinders
(4): 1020, 1022, 1024, 1025 x Theresa Marion
STEWART
1037
i4 Johanna Catharina DE WAAL (1032/x)
1038
h3 Arend Egbertus DE WAAL (1030/x),
∗ 24.05.1885, † Malmesbury 23.12.1934 »α [49.8.-] KAB MOOC 6/9/4540-44464, van Zoutpan, P.K.
Lambertsbaai, distr. Clanwilliam »» Kinders (10):
1039, 1042, 1043, 1050, 1051, 1052, 1056, 1057, 1064,
1065 x Geesje Maria ENGELBRECHT »α oba:
Gesina
1039
i1 Arend Egbertus DE WAAL (1038/x),
∗ __.__.1911, † __.__.1990 »» Kinders (1): 1040
x Maria ENGELBRECHT
1040
j1 Arend Egbertus DE WAAL (1039/x) »» Kinders
(1): 1041 x PN NN
1015
1016
1020
j1 Arend Johannes Frederik DE WAAL (1019/x),
∗ __.__.1955 »» Kinders (1): 1021 x Yvonne Lynette
DISNEY
1021
k1 Grant Wayne DE WAAL (1020/x), ∗ __.__.1979
1022
j2 Kenneth Martin DE WAAL (1019/x),
∗ __.__.1957, † __.__.1983 »» Kinders (1): 1023
x Lynda RICHARDSON
1023
k1 Craig DE WAAL (1022/x), ∗ __.__.1981
1024
j3 Albertus Nicolaas DE WAAL (1019/x)
1025
j4 Hendrik Willem DE WAAL (1019/x)
1041
k1 Rian DE WAAL (1040/x)
1026
h2 Andries Stephanus DE WAAL (1014/x)
»» Kinders (1): 1027 x PN DE WAAL »» Sien
verwysingsnommer 5332 vir verdere inligting.
1042
i2 Stephanus Francois DE WAAL (1038/x),
∗ __.__.1913, † __.__.1956 x Dina WIESE
1043
1027
i1 Albertus Johannes DE WAAL (1026/x),
∗ __.__.1967 »α springbok rugby speler [1967]
i3 Egbertus Bletterman DE WAAL (1038/x),
∗ 07.11.1914, ≈ Leipoldtville 17.01.1915 »≈ Bron:
Pieter La Grange [Doopregister] »» Kinders (2): 1044,
1046 x Lettie AGENBACH
1028
h3 Michiel Johannes de Beer DE WAAL (1014/x)
1044
1029
f2 Echtbertus Bletterman DE WAAL (893/x),
∗ __.__.1830, ≈ 11.04.1830 »» Kinders (4): 1030,
1155, 1156, 1223 x Aletta Maria VAN ZYL
j1 Arend Egbertus DE WAAL (1043/x) »» Kinders
(1): 1045 x PN NN
1045
k1 Egbertus Bletterman DE WAAL (1044/x)
1046
j2 Cornelius Johannes Jacobus DE WAAL (1043/x)
»» Kinders (3): 1047, 1048, 1049 x PN NN
1047
k1 Egbertus Bletterman DE WAAL (1046/x)
1048
k2 Francois DE WAAL (1046/x)
1049
k3 Cornelius Johannes Jacobus DE WAAL (1046/x)
1050
i4 Sophia Maria Jacoba DE WAAL (1038/x)
1051
i5 Johanna Catharina Louw DE WAAL (1038/x)
1052
i6 Johannes Christiaan DE WAAL (1038/x),
∗ __.__.1922 »» Kinders (3): 1053, 1054, 1055
x Maatje Maria LOUW
1030
1031
g1 Arend Egbertus DE WAAL (1029/x),
∗ __.__.1859, † 06.11.1902 »α [43.5.-] - KAB MOOC
6/9/470-916 - landbouer van Wagendrift ten tye van sy
huwelik »» Kinders (11): x{1031, 1032, 1038, 1066,
1087, 1100, 1103, 1104, 1105, 1151}, xx{1152}
x Clanwilliam 18.08.1879, Johanna Catharina
LOUW (d.v. Willem Petrus LOUW & Helena
Hendrika SCHRODER), ∗ Wagendrift, distr.
Clanwilliam __.__.1861, † Wagendrift, distr.
Clanwilliam 06.11.1898 »α [37.10.-] - KAB MOOC
6/9/383-3499 xx Clanwilliam 15.01.1900, Alida
Regina LOUW (d.v. Josias Jacobus LOUW & Sara
Jacoba Debora ENGELBRECHT), ∗ 26.03.1870,
≈ Clanwilliam 28.07.1870
h1 Helena Hendrika DE WAAL (1030/x),
∗ 28.07.1880
31
DE WAAL
1053
j1 Christiaan DE WAAL (1052/x), ∗ __.__.1963
1054
j2 Arend Egbertus DE WAAL (1052/x), ∗ __.__.1964
»α Een van ’n drieling
1055
j3 Nicolaas Salmon Louw DE WAAL (1052/x),
∗ __.__.1964 »α Een van ’n drieling
1056
i7 Gesie Maria DE WAAL (1038/x)
1057
1071
j1 Adriaan Jacobus DE WAAL (1070/x),
∗ 20.05.1956 »» Kinders (2): 1072, 1073 x Jorietha
TREURNICHT, ∗ 31.01.1958
1072
k1 Adriaan Jacobus DE WAAL (1071/x),
∗ 29.06.1980
1073
k2 Johannes Albertus DE WAAL (1071/x),
∗ 22.07.1986 »α oba: Albert
i8 Adriaan Jacobus DE WAAL (1038/x),
∗ __.__.1926, † __.__.1986 »» Kinders (3): 1058,
1060, 1063 x Rene KRIEL
1074
j2 Dirk Albert DE WAAL (1070/x), ∗ 23.12.1957
»» Kinders (2): 1075, 1076 x Elizabeth Maria
TREURNICHT, ∗ 10.04.1959 »α oba: Elsabe
1058
j1 Gideon Johannes DE WAAL (1057/x),
∗ __.__.1958 »» Kinders (1): 1059 x PN NN
1075
k1 Elizabeth Maria DE WAAL (1074/x),
∗ 29.05.1983
1059
k1 Gideon Johannes DE WAAL (1058/x),
∗ __.__.1986
1076
k2 Elizabeth Petronella DE WAAL (1074/x),
∗ 15.11.1989
1060
j2 Adriaan Jacobus DE WAAL (1057/x) »» Kinders
(2): 1061, 1062 x VAN WYK
1077
j3 Elizabeth Hebzebah DE WAAL (1070/x),
∗ 19.07.1959 »» Kinders (3): 1078, 1079, 1080 x ÷,
Christiaan Daniel STEYN
1061
k1 Adriaan Jacobus DE WAAL (1060/x)
1078
[k1] Daniel STEYN (1077/x), ∗ 22.10.1987
1062
k2 Gysbert DE WAAL (1060/x)
1063
j3 Arend Egbertus DE WAAL (1057/x)
1079
[k2] De Waal STEYN (1077/x), ∗ 26.11.1991
1064
i9 Johanna Sophia Elizabeth DE WAAL (1038/x)
1080
[k3] Henro STEYN (1077/x), ∗ 29.06.1995
1065
i10 Willem DE WAAL (1038/x)
1081
1066
h4 Adriaan Jacobus DE WAAL (1030/x),
∗ Leipoldtville, Clanwilliam 01.10.1886,
† Malmesbury 18.05.1949 »α [62.7.-] - KAB MOOC
6/9/16065-2641 (1949), boer van Goedehoop,
Vredendal, distr. VanRhynsdorp »» Kinders (4):
x{1067, 1068, 1069, 1070} x Leipoldtville 23.03.1914,
Maria Jacoba LOUW (d.v. Josias Jacobus LOUW &
Sara Jacoba Debora ENGELBRECHT),
∗ ±__.07.1894, ≈ Clanwilliam 26.02.1895,
† 25.03.1935 »α [40.8.-] - KAB MOOC 6/9/459545494 xx Sara Jacoba Debora SCHREUDER
j4 Arend Egbertus DE WAAL (1070/x), ∗ 15.09.1962
»» Kinders (2): 1082, 1083 x Cornel VAN ZYL,
∗ 18.08.1962
1082
k1 Catharina Jeanette DE WAAL (1081/x),
∗ 04.09.1989
1083
k2 Arend Egbertus DE WAAL (1081/x),
∗ 17.09.1993
1084
j5 Michiel Johannes DE WAAL (1070/x),
∗ 14.09.1965 »» Kinders (2): 1085, 1086 x Aletta
Helena STEYN (d.v. Luther STEYN & Christina
Maria DE WAAL), ∗ 13.12.1964 »» Sien
verwysingsnommer 468 vir verdere inligting.
1085
k1 Christine Marie DE WAAL (1084/x),
∗ 30.07.1992
1086
k2 Adriaan Jakobus DE WAAL (1084/x),
∗ 09.02.1996
1087
h5 Aletta Maria DE WAAL (1030/x), ∗ 16.03.1889
»» Kinders (12): 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099 x Abraham
Hendrik Petrus DE BEER (s.v. Michiel Johannes DE
BEER & Helena Alberta Elizabeth KOTZE),
∗ Redelinghuys, Piketberg 03.01.1884
1088
[i1] Egbertus de Waal DE BEER (1087/x),
∗ 31.07.1919, ≈ Redelinghuys 29.02.1920, † Maitland
21.09.1944 »α [25;1]
1067
1068
i1 Arend Egbertus DE WAAL (1066/x),
∗ 23.12.1914, ≈ Leipoldtville 17.01.1915 »≈ Bron:
Pieter La Grange [Doopregister]
i2 Sara Jacoba Debora Engelbrecht DE WAAL
(1066/x), ∗ 07.12.1915, ≈ Leipoldtville 05.03.1916
»≈ Bron: Pieter La Grange [Doopregister] x Johannes
David MARAIS
1069
i3 Johanna Catharina Louw DE WAAL (1066/x),
∗ ±__.__.1919 x VISSER
1070
i4 Adriaan Jacobus DE WAAL (1066/x),
∗ 15.04.1928 »» Kinders (5): 1071, 1074, 1077, 1081,
1084 x Hebzebah Elizabeth ENGELBRECHT,
∗ 13.04.1934
32
DE WAAL
1089
[i2] Johanna Catharina DE BEER (1087/x) x PN
LOUW xx Andries Gysbert Frederick MOUTON
1090
[i3] Michiel Johannes DE BEER (1087/x)
1091
[i4] Arend Egbertus DE BEER (1087/x)
1092
[i5] Helena Elizabeth DE BEER (1087/x)
x Coenraad Hendrik MOUTON
1093
[i6] Abraham Hendrik Petrus DE BEER (1087/x)
1094
[i7] Coenraad Hendrik DE BEER (1087/x)
1095
MEISSENHEIMER & Sophia Catharina Elizabeth
NN), ∗ 12.08.1926
1108
[j1] Andries Nicolaas Everhardus LOUW (1107/x),
∗ Soutkuil 03.09.1948 »» Kinders (3): x{1109, 1110},
xx{1111} x 03.10.1970, ÷, Ellaline Elizabeth
VORSTER, ∗ 15.04.1951 xx 18.12.1982, Ella Anna
CARSTENSEN (d.v. Hans Christian CARSTENSEN
& Linda Sophia Auguste HESTEMANN),
∗ 25.01.1949
1109
[k1] Abraham Hendrik Petrus LOUW (1108/x),
∗ Middelburg 25.11.1971
[i8] Aletta Maria DE BEER (1087/x) x Coenraad
Hendrik HUNTER
1110
[k2] Mavis Joyce LOUW (1108/x), ∗ Belfast
20.06.1973
1096
[i9] Anna Gysberta Frederika DE BEER (1087/x),
∗ 15.06.1926
1111
[k3] Anel LOUW (1108/xx), ∗ Claremont 13.08.1985
1097
[i10] Adriaan Jacobus DE BEER (1087/x),
∗ 12.07.1929 »α tweeling
1112
[j2] Pieter Matthys LOUW (1107/x), ∗ Soutkuil,
Auora, Piketberg 12.08.1952 »» Kinders (1): 1113
x Magriet Johanna Rossouw LAMPRECHT
1098
[i11] Willem Pieter DE BEER (1087/x), ∗ 12.07.1929
»α tweeling
1113
[k1] Abri LOUW (1112/x), ∗ 10.03.1974 »» Kinders
(2): 1114, 1115 x __.__.1996, Sumarna VAN WYK
1099
[i12] Pieter Marthinus Albertus DE BEER (1087/x),
∗ 18.11.1930
1114
[l1] Alicia LOUW (1113/x), ∗ 02.11.2000
1100
h6 Willem Petrus DE WAAL (1030/x), ∗ 26.09.1890
»» Kinders (1): 1101 x PN NN
1115
[l2] Pieter Matthys LOUW (1113/x), ∗ 01.09.2003
1116
[i3] Maria Barendina Johanna (Miemie) LOUW
(1105/x), ∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 05.08.1921
»» Kinders (1): 1117 x 14.02.1964, ÷ ±__.__.2000,
Charles Sydney BARNES, ∗ 28.08.1905
1117
[j1] Arthur BARNES (1116/x), ∗ 12.01.1947
1118
[i4] Martha Wilhelmina (Mattie) LOUW (1105/x),
∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 31.03.1923,
† ±__.__.2001 x 02.02.1944, Andries Petrus
MULDER, ∗ 05.04.1922
1119
[i5] Andries Nicolaas Everhardus LOUW (1105/x),
∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 31.08.1924 »» Kinders
(3): 1120, 1121, 1122 x 28.12.1946, Maria Petronella
KOTZE, ∗ 21.04.1924
1120
[j1] Susanna Maria LOUW (1119/x), ∗ Wynberg
01.02.1949
1121
[j2] Andries Nicolaas de Waal LOUW (1119/x),
∗ 30.05.1951 x Rustenburg 28.12.1975, Maria Jacoba
BOTHA
1122
[j3] Martha Wilhelmina (Matie) LOUW (1119/x),
∗ Wynberg 03.07.1954
1123
[i6] Helena Hendrika (Lenie) LOUW (1105/x),
∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 16.01.1927 »» Kinders
(4): 1124, 1125, 1126, 1127 x Woodstock 08.08.1945,
Johannes Zacharias (Loggie) VAN
LOGGERENBERG, ∗ Rustenburg 21.07.1921
1101
i1 Willem Petrus DE WAAL (1100/x) »» Kinders (1):
1102 x PN NN
1102
j1 Willem DE WAAL (1101/x)
1103
h7 Pieter Marthinus Albertus DE WAAL (1030/x),
∗ 08.12.1892, † __.__.1911
1104
h8 Johanna Catharina DE WAAL (1030/x),
∗ 02.10.1894
1105
h9 Martha Wilhelmina DE WAAL (1030/x),
∗ 24.09.1896, † 05.04.1956 »» Kinders (12): 1106,
1107, 1116, 1118, 1119, 1123, 1128, 1132, 1136, 1137,
1142, 1148 x Leipoldtville 15.04.1916, Andries
Nicolaas Everhardus LOUW (s.v. Abraham Hendrik
Petrus LOUW & Maria Barendina Johanna
SCHREUDER), ∗ Soutkuil, Auora, Piketberg
31.12.1890, ≈ Onder-Landvlei, distr. Clanwilliam
18.02.1891, † 09.08.1958 »α oba: Ebenhardis
1106
1107
[i1] Johanna Catharina LOUW (1105/x), ∗ Soutkuil,
Auora, Piketberg 11.02.1917 x 08.08.1945, Rudolf
Marthinus BRITS, ∗ 05.12.1922
[i2] Abraham Hendrik Petrus LOUW (1105/x),
∗ Soutkuil 29.12.1920, † Tygerberg Hospitaal,
Kaapstad 11.05.1998, Ω Aurora »» Kinders (2): 1108,
1112 x 20.12.1947, Maria Magdalena
MEISSENHEIMER (d.v. Pieter Matthys
33
DE WAAL
1124
[j1] Martha Wilhelmina VAN LOGGERENBERG
(1123/x), ∗ 31.07.1946
1140
[j3] Johannes Hendrik LOUW (1137/x),
∗ Vredenburg 23.04.1964
1125
[j2] Anna Elizabeth Christina VAN
LOGGERENBERG (1123/x), ∗ 29.06.1948
1141
[j4] Marius LOUW (1137/x), ∗ Paarl 19.09.1968
1142
1126
[j3] Johanna Catharina VAN LOGGERENBERG
(1123/x), ∗ 16.08.1954
[i11] Hester Aletta (Hettie) LOUW (1105/x),
∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 14.09.1936 »» Kinders
(5): 1143, 1144, 1145, 1146, 1147 x 21.12.1963, Jacob
Johannes DE BEER, ∗ 06.09.1935
1127
[j4] Johannes Zacharias VAN LOGGERENBERG
(1123/x), ∗ 02.01.1960
1143
[j1] Martinus Petrus Johannes DE BEER (1142/x),
∗ 18.06.1964
1144
[j2] Andre Gerhardus DE BEER (1142/x),
∗ 06.08.1966
1145
[j3] Petrus Erasmus DE BEER (1142/x),
∗ 29.05.1969
1146
[j1] Helena Beatrix LOUW (1128/x), ∗ Mowbray
20.10.1951 x 08.07.1978, Nicolaas Jacobus DU
PLESSIS
[j4] Catharina Joghomina DE BEER (1142/x),
∗ 30.10.1970
1147
[j2] Andries Nicolaas LOUW (1128/x), ∗ Woodstock
09.05.1954 »α Tweeling
[j5] Magdalena Bernadet DE BEER (1142/x),
∗ 21.08.1975
1148
[i12] Jacobus Andries (Kootjie) LOUW (1105/x),
∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 13.03.1940, † __.02.1997
»α Sterf in motorongeluk. »» Kinders (2): 1149, 1150
x 04.04.1964, Maria Wilhelmina STEYN (d.v. Daniel
Jacobus STEYN & Anna Margaretha VAN
RENSBURG), ∗ Riversdal 15.09.1942
1149
[j1] Marius LOUW (1148/x), ∗ Bellville 01.08.1968
1150
[j2] Kobus LOUW (1148/x), ∗ Bellville 20.01.1973
1151
h10 Hester Aletta Louw DE WAAL (1030/x),
∗ 01.10.1898
1152
h11 Josias Jacobus Louw DE WAAL (1030/xx),
∗ __.__.1900 »» Kinders (1): 1153 x Huibrecht
Frederika Johanna ENGELBRECHT
1128
1129
1130
[i7] Arend Egbertus LOUW (1105/x), ∗ Soutkuil,
Auora, Piketberg 26.05.1929, ≈ Aurora 07.07.1929
»α Arend boer op Bo-Huis, Aurora »» Kinders (3):
1129, 1130, 1131 x Observatory, Kaapstad 23.06.1951,
Susanna Maria Johanna SMIT (d.v. Johannes Petrus
Christiaan SMIT & Helna Beatrix HANEKOM),
∗ 29.11.1929
1131
[j3] Martha Wilhelmina LOUW (1128/x),
∗ Woodstock 09.05.1954 »α Tweeling x Pinelands
15.11.1975, Alphonso VAN LITZENBORGH
1132
[i8] Johannes Hendrik Diedericks (Hans) LOUW
(1105/x), ∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 19.04.1931
»» Kinders (3): 1133, 1134, 1135 x 08.02.1954, Joan
Milly MASON (d.v. William George MASON &
Milicent MEE), ∗ 14.05.1930
1133
[j1] Joan Milly LOUW (1132/x), ∗ Bulawayo
11.05.1955 x 16.02.1974, Noel James ROBEY
1134
[j2] Alan Hendrik LOUW (1132/x), ∗ Bulawayo
23.12.1958
1135
[j3] Petrus Jacobus LOUW (1132/x), ∗ Choma
20.04.1960
1153
i1 Hermanus Josias DE WAAL (1152/x),
∗ __.__.1932 »» Kinders (1): 1154 x PN NN
1136
[i9] Aletta Maria (Lettie) LOUW (1105/x),
∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 25.05.1933 x 15.05.1956,
Colin Alfred MURPHY, ∗ 23.11.1932
1154
j1 Josias Jacobus Louw DE WAAL (1153/x)
1155
g2 Pieter Marthinus Albertus DE WAAL (1029/x),
∗ __.__.1861
1156
g3 Egbertus Bletterman DE WAAL (1029/x),
∗ __.__.1865, † __.__.1943 »» Kinders (5): 1157,
1161, 1171, 1184, 1189 x Helena Beatrix
HANEKOM, ∗ __.__.1874, † __.__.1955
1157
h1 Egbertus Bletterman DE WAAL (1156/x),
∗ Gordonia 08.10.1896, † Rooiwal, Keetmanshoop
08.04.1967 »α [70;6] »» Kinders (2): 1158, 1160
x Keetmanshoop, Johanna Sophia LIEBENBERG
1158
i1 Egbertus Bletterman DE WAAL (1157/x),
∗ __.__.1937 »» Kinders (1): 1159 x PN NN
1137
[i10] Petrus Jacobus (Piet) LOUW (1105/x),
∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 29.10.1934 »» Kinders
(4): 1138, 1139, 1140, 1141 x 04.02.1961, Susanna
Maria Johanna HANEKOM (d.v. Petrus Jurgens
HANEKOM & PN NN), ∗ 14.05.1941
1138
[j1] Andries Nicolaas Everhardus LOUW (1137/x),
∗ Kaapstad 31.05.1961
1139
[j2] Petrus Jurgens LOUW (1137/x), ∗ Kaapstad
22.07.1962
34
DE WAAL
1184
h4 Albertus Myburgh DE WAAL (1156/x),
∗ __.__.1911, † __.__.1978 »» Kinders (2): 1185, 1187
x Petronella Arnolda KNOUWDS, ∗ __.__.1915
i2 Gesina Maria Susanna DE WAAL (1157/x) x PN
O’CALLAGHAN
1185
h2 Frederik Hendrik DE WAAL (1156/x),
∗ __.__.1900, † __.__.1989 »» Kinders (2): 1162, 1164
x PN NN
i1 Egbertus Albertus DE WAAL (1184/x),
∗ __.__.1938 »» Kinders (1): 1186 x Alida Regina
Hermias VAN DYK
1186
j1 Albertus Myburgh DE WAAL (1185/x)
1187
i2 Willem Jacobus DE WAAL (1184/x), ∗ __.__.1942
»» Kinders (1): 1188 x Sonja KELLERMAN
1188
j1 Pieter Myburgh DE WAAL (1187/x)
1189
h5 Petrus Marthinus Albertus DE WAAL (1156/x),
∗ __.__.1915 »α oba: Pieter, van Paddagat, distr.
Vanrhynsdorp »» Kinders (10): 1190, 1191, 1193,
1198, 1199, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222 x Piketberg,
Margaretha Gertruida BRINK (d.v. Andries
Cornelius BRINK & Anna Francina Hendrika
COETZEE), ∗ Bonteheuwel, Piketberg ±__.08.1879,
† Koekenaap, distr. Van Rhynsdorp 31.05.1924
»α [44.9.-] - KAB MOOC 6/9/2665-5357, van
Koekenap, distr. VanRhynsdorp
1159
j1 Egbertus Bletterman DE WAAL (1158/x)
1160
1161
1162
i1 Jan Abram DE WAAL (1161/x), ∗ 13.09.1939
»α bestuurder »» Kinders (1): 1163 x Nicolette Beryl
RIVAS, ∗ 04.11.1941 »α huisvrou
1163
j1 Rivas DE WAAL (1162/x)
1164
i2 Egbertus Bletterman DE WAAL (1161/x),
∗ __.__.1929 »» Kinders (2): 1165, 1168 x PN NN
1165
j1 Frederik Hendrik DE WAAL (1164/x),
∗ __.__.1955 »» Kinders (2): 1166, 1167 x PN NN
1166
k1 Regardt DE WAAL (1165/x)
1167
k2 Tertius DE WAAL (1165/x)
1168
j2 Marius Egbertus DE WAAL (1164/x) »» Kinders
(2): 1169, 1170 x PN NN
1190
i1 Anna Francina Hendrika DE WAAL (1189/x)
x Everhardus Johannes LATEGAN
1169
k1 Mario DE WAAL (1168/x)
1191
i2 Andries Cornelis DE WAAL (1189/x) »» Kinders
(1): 1192 x PN NN
1170
k2 Edwin DE WAAL (1168/x)
1192
j1 Pieter Marthinus Albertus DE WAAL (1191/x)
1171
h3 Arend Egbertus DE WAAL (1156/x),
∗ __.__.1905, † __.__.1974 »» Kinders (2): 1172, 1174
x PN NN
1193
i3 Pieter Marthinus Albertus DE WAAL (1189/x)
»» Kinders (2): 1194, 1196 x PN NN
1172
i1 Egbertus Bletterman DE WAAL (1171/x)
»» Kinders (1): 1173 x PN NN
1194
j1 Pieter Marthinus Albertus DE WAAL (1193/x),
∗ __.__.1942 »» Kinders (1): 1195 x PN NN
1173
j1 Egbertus Bletterman DE WAAL (1172/x)
1195
k1 Pieter Marthinus Albertus DE WAAL (1194/x),
∗ __.__.1968
1174
i2 Arend Egbertus DE WAAL (1171/x) »» Kinders
(6): 1175, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 x PN NN
1196
j2 Gideon Frederik DE WAAL (1193/x) »» Kinders
(1): 1197 x PN NN
j1 Johannes Christiaan DE WAAL (1174/x)
»» Kinders (3): 1176, 1177, 1178 x PN NN
1197
k1 Gideon Frederik DE WAAL (1196/x),
∗ __.__.1981
1198
i4 Aletta Maria DE WAAL (1189/x) x Hendrik
HUYSAMEN
1199
i5 Alida Petronella Johanna DE WAAL (1189/x),
∗ 07.01.1915 »α oba: Baby »» Kinders (4): 1200,
1205, 1209, 1214 x Josias Jacobus LOUW
(s.v. Heremias Cornelius LOUW & Johanna
Wilhelmina Christina VAN DER WESTHUIZEN),
∗ 27.05.1905, ≈ Leipoldtville 14.10.1905 »α oba: Joos
1200
[j1] Heremias Cornelius LOUW (1199/x),
∗ 21.08.1935 »α Hy ’n onderwyser in Namibia/SWA.
»» Kinders (4): 1201, 1202, 1203, 1204 x 04.01.1961,
Jacoba Adriane BOSMAN
1175
1176
k1 Johannes Christiaan DE WAAL (1175/x)
1177
k2 Arend Egbertus DE WAAL (1175/x)
1178
k3 Nicolaas Salmon Louw DE WAAL (1175/x)
1179
j2 Arend Egbertus DE WAAL (1174/x)
1180
j3 Stephanus Francois DE WAAL (1174/x)
1181
j4 Egbertus Bletterman DE WAAL (1174/x)
1182
j5 Willem Petrus DE WAAL (1174/x)
1183
j6 Adriaan Jacobus DE WAAL (1174/x)
35
DE WAAL
1223
g4 Johannes Hermanus Marthinus DE WAAL
(1029/x), ∗ __.__.1877 »» Kinders (5): 1224, 1230,
1237, 1243, 1246 x Maria Johanna Catharina
HANEKOM »α Bron: Pieter La Grange
[Doopregister]
[k3] Heremias Cornelius LOUW (1200/x),
∗ 06.11.1970
1224
h1 Frederik Hendrik DE WAAL (1223/x) »» Kinders
(2): 1225, 1227 x PN NN
[k4] Johannes Bosman LOUW (1200/x),
∗ 10.05.1972
1225
i1 Johannes Hermanus Marthinus DE WAAL
(1224/x) »» Kinders (1): 1226 x PN NN
[j2] Pieter Marthinus Albertus LOUW (1199/x),
∗ 29.04.1939 »α Streeklanddros »» Kinders (3): 1206,
1207, 1208 x 09.07.1960, Anna Elizabeth VAN ZYL
1226
j1 Frederik Hendrik DE WAAL (1225/x)
1227
i2 Frederik Hendrik DE WAAL (1224/x),
∗ __.__.1949 »» Kinders (2): 1228, 1229 x PN NN
1228
j1 Frederik Hendrik DE WAAL (1227/x)
1229
j2 Marthinus Lourens DE WAAL (1227/x)
1230
h2 Albertus Myburgh DE WAAL (1223/x),
∗ __.__.1911 »» Kinders (3): 1231, 1233, 1236 x
SPENCE
1231
i1 Johannes Hermanus Marthinus DE WAAL
(1230/x) »» Kinders (1): 1232 x PN NN
1232
j1 Albertus Myburgh DE WAAL (1231/x)
1233
i2 Johnson Andrew Wensue DE WAAL (1230/x)
»» Kinders (2): 1234, 1235 x PN NN
1234
j1 Albertus Myburgh DE WAAL (1233/x)
1235
j2 Wouter Jacobus DE WAAL (1233/x)
1236
i3 Albertus Myburgh DE WAAL (1230/x)
1237
h3 Arend Egbertus DE WAAL (1223/x),
∗ 08.10.1913, ≈ Laingsburg 12.04.1914 »∗ Bron: Pieter
La Grange [Doopregister] »≈ Bron: Pieter La Grange
[Doopregister] »» Kinders (3): 1238, 1240, 1242 x PN
NN
1201
[k1] Josias Jacobus LOUW (1200/x), ∗ 12.08.1961
1202
[k2] Jacoba Adriana LOUW (1200/x), ∗ 25.01.1964
1203
1204
1205
1206
[k1] Susanna Catharina LOUW (1205/x),
∗ 16.01.1962
1207
[k2] Josias Jacobus LOUW (1205/x), ∗ 10.07.1966
1208
[k3] Alida Petronella LOUW (1205/x), ∗ 16.03.1972
1209
[j3] Josias Jacobus LOUW (1199/x), ∗ 05.01.1942
»α Hy is ’n onderwyser »» Kinders (4): 1210, 1211,
1212, 1213 x Villiersdorp 25.06.1966, Catharina
Johanna COETZEE, ∗ 15.05.1941
1210
[k1] Josias Jacobus LOUW (1209/x), ∗ 25.07.1967
1211
[k2] Cornelius LOUW (1209/x), ∗ 24.04.1969
1212
[k3] Maryke LOUW (1209/x), ∗ 04.11.1970
1213
[k4] Alida Petronella LOUW (1209/x), ∗ 21.06.1973
1214
[j4] Andries Cornelius LOUW (1199/x),
∗ 31.10.1948 »α Geoloog en wenner van koperbeurs
»» Kinders (3): 1215, 1216, 1217 x 09.10.1972,
Johanna Catharina COETZEE, ∗ 31.12.1948
1215
[k1] Remina LOUW (1214/x), ∗ 31.05.1973
1216
[k2] Alinda LOUW (1214/x), ∗ 05.07.1975
1217
[k3] Josias Jacobus LOUW (1214/x), ∗ 19.10.1978
1238
i1 Johannes Hermanus Marthinus DE WAAL
(1237/x), ∗ __.__.1941 »» Kinders (1): 1239 x PN NN
1218
i6 Magritha Gertruida Brink DE WAAL (1189/x)
x Petrus SMIT
1239
j1 Arend Egbertus DE WAAL (1238/x), ∗ __.__.1965
1219
i7 Egbertha Bletterman DE WAAL (1189/x)
x Michiel Christian PRINS
1240
i2 Everhardus Johannes DE WAAL (1237/x),
∗ __.__.1947 »» Kinders (1): 1241 x PN NN
1220
i8 Johannes Hendrik DE WAAL (1189/x),
∗ Paddagat, Vanrhynsdorp ±__.08.1911, † Bloukrans,
Vlermuisklip, distr. VanRhynsdorp 04.10.1947
»α [36.2.-] - KAB MOOC 6/9/14373-5324 (1947),
boer van Geelfontein, P.K. Landplaas, distr.
VanRhynsdorp, ongetroud
1241
j1 Arend Egbertus DE WAAL (1240/x), ∗ __.__.1972
1242
i3 Arend Egbertus DE WAAL (1237/x), ∗ __.__.1955
1243
h4 Johannes Hermanus Marthinus DE WAAL
(1223/x) »» Kinders (1): 1244 x PN NN
1244
i1 Johannes Hermanus Marthinus DE WAAL
(1243/x) »» Kinders (1): 1245 x PN NN
1221
i9 James Stuart DE WAAL (1189/x)
1222
i10 Pieter Marthinus DE WAAL (1189/x)
36
DE WAAL
1245
j1 Johannes Hermanus Marthinus DE WAAL
(1244/x)
1265
[e4] Elizabeth Christina BLETTERMAN (1261/x)
h5 Petrus Jurgen DE WAAL (1223/x), ∗ __.__.1920
»» Kinders (2): 1247, 1248 x Sophia Maria DE
WAAL »» Sien verwysingsnommer 5384 vir verdere
inligting.
1266
d12 Jan Pieter Daniel DE WAAL (889/x),
∗ __.__.1792, ≈ 26.08.1792
1267
d13 Johanna Petronella DE WAAL (889/x)
1247
i1 Johannes Hermanus Marthinus DE WAAL
(1246/x), ∗ __.__.1950
1268
1248
i2 Arend Egbertus DE WAAL (1246/x), ∗ __.__.1954
»» Kinders (3): 1249, 1250, 1251 x PN NN
b3 Cornelis DE WAAL (1/x), ≈ 30.11.1721
»α Eienaar van die plaas Vlottenburg. »» Kinders (13):
1269, 1270, 1271, 1898, 1899, 1992, 1993, 2002, 2023,
2024, 2025, 2238, 2239 x 13.05.1742, Hilletje
MOSTERT
1249
j1 Petrus Jurgen DE WAAL (1248/x), ∗ __.__.1977
1269
1250
j2 Johannes Karel van Niekerk DE WAAL (1248/x),
∗ __.__.1978
c1 Elizabeth DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1743,
≈ 03.11.1743 x Abraham SCHIETEKAT
xx 06.08.1786, Lorenz JANSEN »α van Apenrade,
“Luitenant ter zee”
1251
j3 Arend Egbertus DE WAAL (1248/x), ∗ __.__.1979
1270
c2 Sophia DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1745,
≈ 19.09.1745
1252
d2 Geertruida Christina DE WAAL (889/x),
≈ 29.06.1777 x 08.06.1794, Engelbertus Lodewyk
BLETTERMAN (s.v. Johannes Matthias
BLETTERMAN & Geertruy Catharina SCHOT),
≈ 03.01.1773
1271
c3 Johannes DE WAAL (1268/x), ≈ 04.02.1748
»» Kinders (10): 1272, 1273, 1275, 1276, 1279, 1280,
1281, 1288, 1896, 1897 x Tulbagh 20.09.1773, Helena
Josina DE WET (d.v. Jacobus DE WET & Martha
DU TOIT), ≈ Tulbagh 26.12.1756, † __.__.1795
»α [b1c1d3]
1272
d1 Martha Elizabeth DE WAAL (1271/x),
∗ __.__.1778, ≈ 15.02.1778
1273
d2 Cornelis Francios DE WAAL (1271/x),
∗ __.__.1783, ≈ 02.02.1783 »α burger Stellenbosch
»» Kinders (1): 1274 x Kaapstad 28.10.1804, Anna
Magdalena THERON (d.v. Gabriel THERON &
Geertruy Woutrina DE VOS), ≈ 13.07.1788
1246
1253
d3 Willem DE WAAL (889/x), ∗ __.__.1779,
≈ 16.05.1779
1254
d4 Maria Wilhelmina DE WAAL (889/x),
∗ __.__.1781, ≈ 10.05.1781 x 17.04.1803, John Pigott
WATNEY
1255
d5 Jacoba Helena DE WAAL (889/x), ∗ __.__.1783,
≈ 13.07.1783
1256
d6 Johannes Petrus DE WAAL (889/x),
∗ __.__.1785, ≈ 09.01.1785
1274
e1 Johannes Pieter DE WAAL (1273/x),
∗ __.__.1805 »α oba: Jan
d7 Catharina Cornelia DE WAAL (889/x),
∗ __.__.1786, ≈ 19.03.1786
1275
d3 Helena Jacoba DE WAAL (1271/x), ∗ __.__.1786,
≈ 15.01.1786
d8 Johannes Petrus Lourens DE WAAL (889/x),
∗ __.__.1787, ≈ 09.09.1787
1276
d4 Hilletje Maria DE WAAL (1271/x), ∗ Vier-entwintig Riviere __.__.1787, ≈ 27.05.1787,
† ±18.10.1834 »α [46.5.7] - KAB MOOC 6/9/3-441
(1834) - Sterfdatum op SK baie onduidelik »» Kinders
(2): 1277, 1278 x Kaapstad 28.10.1804, Pieter
Jacobus THERON (s.v. Gabriel THERON &
Geertruy Woutrina DE VOS), ≈ 20.08.1780,
† Worcester 04.07.1827
1277
[e1] Helena Josina THERON (1276/x)
1278
[e2] Geertruida Wouterina Jacoba THERON
(1276/x)
1279
d5 Jacobus Andreas DE WAAL (1271/x),
∗ __.__.1788, ≈ 27.12.1788
1280
d6 Johannes Petrus DE WAAL (1271/x),
∗ __.__.1790, ≈ 05.09.1790
1257
1258
1259
d9 Pieter Hendrik DE WAAL (889/x), ∗ __.__.1788,
≈ 09.11.1788
1260
d10 Elizabeth Christina DE WAAL (889/x),
∗ __.__.1790, ≈ 07.02.1790
1261
d11 Maria Josina Arnoldina DE WAAL (889/x),
∗ Kaapstad __.__.1791, ≈ 12.05.1791, † 23.05.1835
»α [20.-.-] - KAB MOOC 6/9/5 - 819 (1835)
»» Kinders (4): 1262, 1263, 1264, 1265 x J.
BLETTERMAN
1262
[e1] Gertruida Christina BLETTERMAN (1261/x)
1263
[e2] Jacoba Helena BLETTERMAN (1261/x)
1264
[e3] Johanna Petronella BLETTERMAN (1261/x)
37
DE WAAL
1281
Du Plessis / W Rosa »α Hartbeesfontein, distr.
Harrismith - 37jr wed. [68;6;18]
d7 Hester Josina DE WAAL (1271/x), ∗ __.__.1792,
≈ 01.04.1792, † 14.02.1851 »α [58.11.-] - KAB
MOOC 6/9/53 - 655 (1851) »» Kinders (6): 1282,
1283, 1284, 1285, 1286, 1287 x Tulbagh 03.02.1811,
Wouter DE WET (s.v. Jacobus DE WET & Catharina
Margaretha HUGO), ≈ Tulbagh 06.09.1789,
† Worcester 08.10.1856 »α [b1c1d2e5]
1282
[e1] Helena Johanna DE WET (1281/x) x Pieter J
FOUCHE
1283
[e2] Jacobus Pieter DE WET (1281/x)
1284
[e3] Johannes ? DE WET (1281/x)
1285
[e4] Hilletje Maria Jacomina DE WET (1281/x)
1286
[e5] Francina Martha Elizabeth DE WET (1281/x)
1287
[e6] Wouterina DE WET (1281/x)
1288
d8 Johannes Arend DE WAAL (1271/x), ∗ 24
Riviere, distr. Worcester 09.07.1794, ≈ 03.08.1794,
† 17.05.1841 »α [46.10.8] - KAB MOOC 6/9/23 4952/1841 - oba: Aaron volgens doopregister, = 9 Jul
1794 (DP). Vermoed dit moet Arend wees. Engelse
skrywer het dit vermoedelik verwar, hy was ’n
veldkornet, op SK wel Arend »» Kinders (8): 1289,
1290, 1291, 1292, 1293, 1605, 1685, 1840 x Tulbagh
04.03.1815, Elizabeth Susanna ROSSOUW
(d.v. Daniel Jacobus ROSSOUW & Anna Elizabeth
HUGO), ≈ 17.03.1792 »α [b8c5d3e4]
1289
e1 Johannes Pieter DE WAAL (1288/x)
1290
e2 Anna Elizabeth DE WAAL (1288/x),
∗ 30.06.1817, ≈ Tulbagh 13.07.1817
1291
e3 Helena Willemina DE WAAL (1288/x),
∗ 17.04.1819, ≈ Tulbagh 02.05.1819 x OSBORN
{Dr} xx 26.07.1845, Friedrick Simon BERNING
»α [b4c8d1]
1294
f1 Johannes Arend DE WAAL (1293/x),
∗ 06.09.1848, ≈ Pietermaritzburg 08.10.1848,
† 13.01.1896 »† WHN 265/1903 »α 25jr boer te
Harrismith / 2de xx 34jr’e veeboer [47;4;7] »» Kinders
(9): x{1295, 1300, 1301, 1302}, xx{1303, 1304, 1305,
1308, 1317} x Harrismith 20.10.1873, Magdalena
Isabella Francina PRINSLOO (d.v. Marthinus
PRINSLOO & Anna Helena PRINSLOO),
∗ __.__.1852, † Vrede 06.02.1880 »α oba: Magdalena
(Helena) Isabella Francina van Harrismith - 20jr / 28jr
oud by afsterwe xx Harrismith 04.12.1882, Hester
Antoinetta Germina VAN ROOYEN (d.v. Christiaan
Stephanus VAN ROOYEN & Elizabeth Laurentia
KRIEL), ∗ 28.07.1863, ≈ Greytown 27.09.1863,
† Vryheid 01.11.1899 »α [36.4.-] - MHG 1733,
b9c6d3e4f2g2 - 19jr, Heelgoed, distr. Harrismith / NG
/ Ds AA van Lingen / VS GDN 1878-1887 Getuies: ES
Odendaal / G During
1295
g1 Anna Helena Elizabeth DE WAAL (1294/x),
∗ 18.10.1876, ≈ Harrismith 04.11.1876 »» Kinders (4):
1296, 1297, 1298, 1299 x Ignatius Michal VAN
ROOYEN (s.v. Christiaan Stephanus VAN ROOYEN
& Elizabeth Laurentia KRIEL), ∗ 05.08.1868,
≈ Greytown 27.09.1868 »α [b9c6d3e4f2g5]
1296
[h1] Magdalena Isabella Francina VAN ROOYEN
(1295/x), ∗ 15.11.1894, ≈ Vryheid 27.01.1895
1297
[h2] Christiaan Stephanus VAN ROOYEN (1295/x),
∗ 21.10.1896, ≈ Vryheid 16.12.1896
1298
[h3] Elizabeth Lourens VAN ROOYEN (1295/x),
∗ 23.12.1900, ≈ Vryheid 20.02.1903
1299
[h4] Magdalena Jacomina VAN ROOYEN (1295/x),
∗ 09.09.1903, ≈ Vryheid 17.01.1904
1300
g2 Regina Catharina DE WAAL (1294/x),
∗ 30.03.1878, † Frankfort 15.12.1878
1292
e4 Elizabeth Susanna DE WAAL (1288/x),
∗ 01.01.1821, ≈ Tulbagh 20.01.1821
1301
g3 Daniel Marthinus DE WAAL (1294/x),
∗ 24.01.1880, ≈ Harrismith 25.03.1880
1293
e5 Daniel Jacobus DE WAAL (1288/x),
∗ 31.03.1823, ≈ Worcester 04.10.1823, † Boschfontein,
Harrismith 09.07.1885 »α Boer Driefontein, distr.
Harrismith »» Kinders (19): x{1294, 1318, 1431, 1432,
1444, 1445, 1446, 1456, 1457, 1533, 1547, 1573, 1578,
1584, 1598, 1599}, xx{1600, 1603, 1604}
x Pietermaritzburg 16.08.1847, Regina Catharina
KRIEL (d.v. Jacobus Albertus KRIEL & Anna
Magdalena Petronella BADENHORST), ∗ 01.04.1829,
≈ Swellendam 02.08.1829, † Drieklip, distr. Harrismith
19.06.1873 »α [46.-.-] - VAB K114 - b9c2d5e4
xx Harrismith 29.12.1873, Johanna Maria Catharina
NIEUWENHUIZEN (d.v. Petrus
NIEUWENHUIZEN & PN NN), ∗ Heilbron
25.10.1836, † Bloomfield, Vrede 12.05.1905 »x NG /
Ds D MacMillian / VS GDN 1863-1878 Getuies: PJL
1302
g4 Daniel Jacobus DE WAAL (1294/x),
∗ 24.01.1880, † Koppie Alleen, Harrismith 03.09.1880
1303
g5 Daniel Jacobus DE WAAL (1294/xx),
∗ 26.11.1883, ≈ Vrede 13.04.1884, † __.__.1951
»α [WHN 265/1903] x Gezina ZIETSMAN
1304
g6 Christiaan Stephanus DE WAAL (1294/xx),
∗ 21.07.1885, ≈ Vrede 19.12.1886 »α [WHN
265/1903]
1305
g7 Johannes Arend DE WAAL (1294/xx),
∗ 06.03.1887, ≈ Vrede 05.08.1888, † __.__.1949
»α [WHN 265/1903] »» Kinders (1): 1306 x Maria
Sophia Magdalena SCHEEPERS
38
DE WAAL
1306
h1 Johannes Arend DE WAAL (1305/x) »» Kinders
(1): 1307 x Wilhelmina Catharina Jacoba NN
1307
i1 Johannes Arend DE WAAL (1306/x), ∗ Durban
06.12.1951, † Pretoria 15.11.1971 »α Besig met
militêre opleiding
1308
g8 Ignatius Michiel DE WAAL (1294/xx),
∗ 28.05.1890, ≈ Vryheid 31.08.1890, † Vrede
21.05.1936 »α [46.-.-] - VAB 27769 »» Kinders (2):
1309, 1316 x Ladysmith, Maria Magdalena BOTHA
1309
1310
h1 Johannes Arend DE WAAL (1308/x),
∗ 12.12.1915 »» Kinders (2): 1310, 1314 x Hester
Petronella NN
i1 Ignatius Michiel DE WAAL (1309/x),
∗ Pietermaritzburg 08.02.1942, † Germiston hospitaal
24.03.1968 »α [26] »» Kinders (3): 1311, 1312, 1313
x Engela Beatrix NN
1311
j1 Johannes Arend DE WAAL (1310/x),
∗ 25.08.1962 x Martha Johanna NN
1312
j2 Ignatius Michiel DE WAAL (1310/x),
∗ 30.03.1964
1313
j3 Helena Elizabeth DE WAAL (1310/x),
∗ 29.03.1965
1314
i2 Christoffel Lombaard de Villiers DE WAAL
(1309/x), ∗ __.__.1947, † __.__.1987 »» Kinders (1):
1315 x Juanita SCHULTZ
1315
j1 Juan DE WAAL (1314/x), ∗ __.__.1972
1316
h2 Ignatius Michiel DE WAAL (1308/x),
∗ 05.08.1927
1317
g9 Christoffel DE WAAL (1294/xx)
1318
f2 Jacobus Albertus DE WAAL (1293/x),
∗ 17.04.1850, ≈ Pietermaritzburg 02.06.1850,
† Middelburg 23.12.1902 »α Albion, distr. Vrede, 24jr
Saaiboer - Sneuwel in tent naby Middelburg TvL.
[52;8] »» Kinders (13): x{1319, 1329, 1344, 1350,
1376, 1386, 1394, 1396, 1404}, xx{1421, 1422, 1423,
1430} x Wakkerstroom, Magdalena Josina
VERMAAK, ∗ Wakkerstroom __.__.1849, † Plaas
Uitkyk 36, Middelburg, Tvl 06.08.1944 »α [95.3.-]
oba: Magrietha - TAB MHG 4942/44 - weduwee van
Uitkyk 36, P.K. TAUTESBERG, Middelburg, Tvl
xx Ficksburg 28.06.1892, Jacoba Petronella
JOOSTE, ∗ ±__.__.1873 »α Schoongezicht, distr.
Ficksburg [19jr] - NG / Ds H van Broekhuizen / VS
GDF 1887-1903 Getuies: KA Heyns / SJ Hartman
1319
distr. Carolina 18.07.1937 »α [64;4] xx Gesina
Catharina GROENEWALD
g1 Frans Nicolaas DE WAAL (1318/x), ∗ __.__.1873,
† Zevenfontein, distr. Carolina 21.04.1942 »α [69.10.-]
- TAB MHG 1804/42 »» Kinders (3): x{1320, 1325,
1326} x Middelburg, Maria Susanna STEYN
(d.v. Diederik Johannes STEYN & Magdalena
Elizabeth BOTHA), ∗ __.__.1873, † Zevenfontein,
39
1320
h1 Maria Susanna DE WAAL (1319/x) »» Kinders
(4): 1321, 1322, 1323, 1324 x Carolina 27.09.1922,
Petrus Ignatius MARE, ∗ Carolina 02.03.1895,
† Waterval Boven hospitaal 25.04.1973
1321
[i1] Petrus Ignatius MARE (1320/x)
1322
[i2] Johanna Charlotte MARE (1320/x) x PN
BEZUIDENHOUT
1323
[i3] Susanna Zacharia MARE (1320/x) x PN VAN
DER MERWE
1324
[i4] Maria Susanna MARE (1320/x) x PN
JOUBERT
1325
h2 Frans Nicolaas DE WAAL (1319/x) »α {dogter}
x Johannes Nicolaas KRUGER
1326
h3 Diederik Johannes DE WAAL (1319/x),
∗ __.__.1911, † Witbank hospitaal 28.09.1963
»α [52;5] »» Kinders (2): xx{1327, 1328} x Magdel
Maria JANSE VAN RENSBURG (d.v. Jacob JANSE
VAN RENSBURG & Magdeld Maria SPIES),
∗ Carolina ±__.__.1920, † Carolina 06.03.1947
»α [27.-.-] - TAB MHG 1824/47, geen kinders
xx Waterval Boven, Hester Aletta RABIE
1327
i1 Frans Nicolaas DE WAAL (1326/xx), ∗ 19.05.1956
x PN DE WAAL »» Sien verwysingsnommer 5333 vir
verdere inligting.
1328
i2 Elizabeth Gertruida DE WAAL (1326/xx),
∗ 18.08.1951
1329
g2 Jacobus Albertus Stephanus DE WAAL (1318/x),
∗ __.__.1875 »» Kinders (4): 1330, 1334, 1340, 1343
x Johannes Hendrik STEYN, ∗ Middelburg, Tvl
__.__.1877, † Middelburg, Tvl 19.06.1949 »α [71.11.-]
- TAB MHG 3329/49 - van Blekboklaagte No 384,
distr. Middelburg
1330
h1 Anna Catharina Geertruida DE WAAL (1329/x),
∗ Middelburg ±__.12.1902, † Pretoria Algemene
Hospitaal 02.10.1964 »α [61;10] »» Kinders (3): 1331,
1332, 1333 x Middelburg, Christiaan Mauritz VAN
NIEKERK
1331
[i1] Samuel Jacobus VAN NIEKERK (1330/x)
1332
[i2] Jacobus Albertus Stephanus VAN NIEKERK
(1330/x)
1333
[i3] Hantie VAN NIEKERK (1330/x)
1334
h2 Magdalena Josina DE WAAL (1329/x)
»» Kinders (5): 1335, 1336, 1337, 1338, 1339
x Middelburg, Marthinus Johannes Christiaan VAN
DER MERWE, ∗ Enkeldoorn, Rhodesie ±__.__.1897,
† Middelburg hospitaal 04.10.1966 »α [69;8]
DE WAAL
1335
[i1] Hendrik Johannes VAN DER MERWE
(1334/x), ∗ 30.08.1928
1352
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (1351/x) »» Kinders
(2): 1353, 1354 x PN NN
1336
[i2] Johannes Hendrik VAN DER MERWE
(1334/x), ∗ 22.09.1932 x PN BOTHA
1353
j1 Jacobus Albertus DE WAAL (1352/x),
∗ __.__.1960
1337
[i3] Catharina Cornelia VAN DER MERWE
(1334/x), ∗ 25.12.1935 x PN LOOTS
1354
j2 Robert Allrey DE WAAL (1352/x)
1355
i2 Jacobus Johannes DE WAAL (1351/x)
1338
[i4] Marthinus Johannes Christiaan VAN DER
MERWE (1334/x), ∗ 11.06.1940
1356
i3 Jacobus Albertus DE WAAL (1351/x)
1357
i4 Johannes Jochemus DE WAAL (1351/x)
1358
i5 Johannes Hendrik DE WAAL (1351/x)
1359
h2 Johannes Hendrik DE WAAL (1350/x),
∗ __.__.1901
1360
h3 Daniel Jacobus DE WAAL (1350/x),
∗ 30.01.1904, † Boksburg __.__.1977, Ω Benoni
»» Kinders (3): 1361, 1364, 1365 x Magdalena
OOSTHUIZEN (d.v. Petrus Marthinus Johannes
OOSTHUIZEN & Cornelia Janetta OOSTHUIZEN),
∗ 27.02.1918
1361
i1 Daniel Jakobus DE WAAL (1360/x), ∗ Brakpan
16.01.1940 »» Kinders (1): 1362 x Benoni 29.05.1971,
Arona Daphne FERREIRA, ∗ Oos Londen
26.05.1945
1362
j1 Daniel Jacobus DE WAAL (1361/x), ∗ 02.05.1964
»» Kinders (1): 1363 x Christel JANSEN
1363
k1 Daniel Jacobus DE WAAL (1362/x), ∗ 13.11.1990
1364
i2 Hestie Winesta DE WAAL (1360/x), ∗ 05.08.1946
1365
i3 Anita DE WAAL (1360/x), ∗ 05.08.1946
1366
h4 Marthinus DE WAAL (1350/x), ∗ __.__.1910
»» Kinders (1): 1367 x PN NN
1367
i1 Marthinus Justus DE WAAL (1366/x),
∗ __.__.1944 »» Kinders (1): 1368 x PN NN
1339
[i5] Magdalena Josina VAN DER MERWE
(1334/x), ∗ 14.03.1943
1340
h3 Johannes Hendrik DE WAAL (1329/x)
»» Kinders (2): 1341, 1342 x Middelburg 09.01.1934,
Hermanus Johannes ROSSOUW (s.v. Pieter
Francois ROSSOUW & Charlotte Hendrika SWART),
∗ Haasfontein, Middelburg 22.11.1908, † Haasfontein,
Middelburg 28.07.1969 »α Boer
1341
[i1] Johannes Hendrik ROSSOUW (1340/x)
1342
[i2] Charlotte Hendrika ROSSOUW (1340/x)
1343
h4 Dorothea Susanna DE WAAL (1329/x)
x Cornelis Johannes LOURENS
1344
g3 Nicolaas Jacobus DE WAAL (1318/x),
∗ __.__.1880 »» Kinders (1): 1345 x Magdalena
Salmina ZIETSMAN (d.v. Christiaan Frederik
ZIETSMAN & Johanna Christina Wilhelmina JANSE
VAN RENSBURG), ∗ Vrede ±__.__.1878, † Vrede
23.12.1944 »α [66;11]
1345
h1 Jacobus Albertus DE WAAL (1344/x) »» Kinders
(2): 1346, 1349 x PN VAN WYK
1346
i1 Nicolaas Jacobus DE WAAL (1345/x) »» Kinders
(2): 1347, 1348 x PN NN
1347
j1 Jacobus Albertus DE WAAL (1346/x)
1348
j2 Nicolaas Hendrik DE WAAL (1346/x)
1349
i2 Jacobus Albertus DE WAAL (1345/x)
1368
j1 Marthinus DE WAAL (1367/x), ∗ __.__.1980
1350
g4 Daniel Jacobus DE WAAL (1318/x),
∗ Wakkerstroom ±__.11.1880, † Blesboklaagte, Arnot
22.09.1957 »α [76;10] Geen kinders Geboortedatum
verander vanaf 1870 nav SK »» Kinders (7): x{1351,
1359, 1360, 1366, 1369, 1370, 1375} x Middelburg,
Anna Catharina Gertruida STEYN (d.v. Johannes
Hendrik STEYN & Anna Catharina Gertruida DE
JAGER), ∗ __.__.1873, † Blesboklaagte, Middelburg
11.09.1933 »α [60;9] xx Middelburg, Wilhelmina
Hendrina VAN STADEN
1369
h5 Hendrik Schalk DE WAAL (1350/x),
∗ 29.03.1914 x Benoni 26.03.1938, Gertruida Maria
Magdalena FOURIE (d.v. Pieter Frederik FOURIE &
Gertruida Maria Magdalena NN), ∗ Jagersfontein
20.08.1915, † Putfontein 21.07.1974 »α Geen kinders
1370
h6 Anna Catharina Gertruida DE WAAL (1350/x),
∗ Middelburg 07.12.1897, † Turfclub, Johannesburg
16.03.1967 »α [69;3] »» Kinders (4): 1371, 1372,
1373, 1374 x Johannesburg, Petrus Hermanus
EBERSOHN
1351
h1 Jacobus Albertus DE WAAL (1350/x),
∗ __.__.1896 »» Kinders (5): 1352, 1355, 1356, 1357,
1358 x PN NN
40
DE WAAL
1371
1372
1373
[i1] Anna Catharina EBERSOHN (1370/x),
∗ 25.03.1932 x Barrie Christiaan ROBERTZE,
∗ 04.07.1928
[i2] Petronella Susanna EBERSOHN (1370/x),
∗ 06.10.1933 x James Barry Munnik BOTHA,
∗ 28.03.1932
[i3] Magdalena Josina EBERSOHN (1370/x),
∗ 25.04.1941 x Hermanus Anthonie DU TOIT,
∗ 23.12.1936
1374
[i4] Hendrik Marthinus EBERSOHN (1370/x),
∗ 18.08.1937
1375
h7 Magdalena Josina DE WAAL (1350/x)
1376
g5 Dorothea Susanna DE WAAL (1318/x)
»» Kinders (9): 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382,
1383, 1384, 1385 x Middelburg, Jacobus Johannes
COETZEE (s.v. Matiam COETZEE & Susanna
Margaretha CORNELISEN), ∗ Mooifontein,
Middelburg ±31.12.1865, † Vaalbult, Carolina
15.04.1940 »α [74;31/2]
1377
[h1] Jacobus Johannes COETZEE (1376/x),
∗ ±__.__.1902
1378
[h2] Magdalena Josina COETZEE (1376/x),
∗ ±__.__.1904
1379
1380
1381
[h3] Daniel Jacobus COETZEE (1376/x),
∗ ±__.__.1906
[h4] Albertus Jacobus COETZEE (1376/x),
∗ ±__.__.1911
[h5] Francois Nicolaas COETZEE (1376/x),
∗ ±__.__.1912
1382
[h6] Sophia COETZEE (1376/x), ∗ ±__.__.1914
1383
[h7] Nicolaas Jacobus COETZEE (1376/x),
∗ ±__.__.1916 »α Doofstom
1384
[h8] Catharina Elizabeth COETZEE (1376/x),
∗ ±__.__.1918
1385
[h9] Jacobus Albertus Stephanus COETZEE
(1376/x), ∗ 22.12.1922
1386
g6 Regina Catharina DE WAAL (1318/x),
∗ 28.01.1884, † Witbank 27.06.1963 »α [71]
Geboortedatum stem nie ooreen nie. »» Kinders (7):
1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393
x Middelburg, George JOHNSTONE, ∗ Pretoria
±__.__.1892, † Witbank hospitaal 05.05.1963 »α [71]
1387
[h1] Magdalena Josina JOHNSTONE (1386/x) x PN
UYNS
1388
[h2] George JOHNSTONE (1386/x)
41
1389
[h3] Jacobus Johannes JOHNSTONE (1386/x)
1390
[h4] Sophia JOHNSTONE (1386/x) x PN BESTER
1391
[h5] Harry JOHNSTONE (1386/x)
1392
[h6] Regina Catharina JOHNSTONE (1386/x) x PN
DE BEER
1393
[h7] Daniel Jacobus JOHNSTONE (1386/x)
1394
g7 Magdalena Josina DE WAAL (1318/x),
∗ Middelburg 16.05.1888, † Witbank hospitaal
15.10.1968 »» Kinders (1): 1395 x Hendrik Lodewyk
VAN DER WALT
1395
[h1] Dorothea Susanna VAN DER WALT (1394/x),
∗ 03.09.1927
1396
g8 Elizabeth Susanna DE WAAL (1318/x),
∗ 30.03.1891 »» Kinders (7): 1397, 1398, 1399, 1400,
1401, 1402, 1403 x Andries Jacobus VAN DER
WALT (s.v. Johannes Alwyn VAN DER WALT &
Magrietha Johanna VAN DER MERWE), ∗ Colesberg
±__.__.1884, † de Rust, Hendrina, distr. Middelburg,
Tvl 20.01.1948 »α [64.-.-] - TAB MHG 739/48, boer
te de Rust, P.K. Uitskot, distr. Middelburg, Tvl
1397
[h1] Johannes Alwyn VAN DER WALT (1396/x)
1398
[h2] Magdalena Josina VAN DER WALT (1396/x)
x Jacob Gideon JORDAAN
1399
[h3] Magrietha Johanna VAN DER WALT (1396/x)
x Willem Izak SMIT
1400
[h4] Elizabeth Susanna VAN DER WALT (1396/x)
x Jan BRUMMER
1401
[h5] Anna Magrietha VAN DER WALT (1396/x)
x Arent AURET
1402
[h6] Dorothea Susanna VAN DER WALT (1396/x)
x Izak COETZER
1403
[h7] Andries Jacobus VAN DER WALT (1396/x)
1404
g9 Pieter Jacobus DE WAAL (1318/x), ∗ 18.08.1893,
† Pretoria Algemene Hospitaal 19.11.1958 »α [65;3]
»» Kinders (2): xx{1405, 1419} x Middelburg,
Magdalena Maria ROOS (d.v. Marthinus Lourentius
ROOS & Dorothea Susanna VERMAAK),
∗ Nooitgedacht 01.03.1894, † Middelburg 10.01.1933
»α [38;9;30] Geen kinders xx Middelburg, Martha
Johanna Louisa SCHMAL, ∗ 20.12.1911,
† 13.01.2005
1405
h1 Jacobus Albertus DE WAAL (1404/xx),
∗ 28.07.1937, ≈ distr. Middelburg 17.11.1937, † Kriel
01.09.2002, Ω Kriel 04.09.2002 »» Kinders (5): 1406,
1410, 1413, 1415, 1418 x Roossenekal 14.12.1960,
Elizabeth Regina GRUNDLINGH (d.v. Jan Petrus
GRUNDLINGH & Christina Petronella Levina VAN
DE WAAL
WYNGAARD), ∗ 21.08.1940, ≈ Pretoria 13.10.1940
»α sy leef nog [Junie 2007] en woon op Kriel
1422
g11 Johannes Cornelis Mechiel DE WAAL
(1318/xx), ∗ 24.11.1894, ≈ Vrede 27.01.1895
1406
i1 Mariaan Louise DE WAAL (1405/x), ∗ Pretoria
01.03.1963, ≈ 20.12.1980 »» Kinders (3): x{1407,
1408, 1409} x 10.12.1999, Petrus Johannes
MEINTJES, ∗ 20.05.1956 xx Garth Anthony
SCOTT, ∗ 29.06.1959
1423
1407
[j1] Regina Louise MEINTJES (1406/x), ∗ Witbank
21.12.1981
g12 Anna Catharina DE WAAL (1318/xx),
∗ 30.08.1896, ≈ Vrede 13.12.1896, † Pretoria
Algemene Hospitaal 30.01.1962 »α [65;5] »» Kinders
(6): 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 x Kestell,
Charl Jacobus Johannes BLIGNAUT (s.v. Petrus
Johannes BLIGNAUT & Adriana Johanna Catharina
BESTER), ∗ Vredefort 24.11.1891,
† Voortrekkerhoogte, Pretoria 30.10.1953 »α [61;11]
Afgetrede boer
1408
[j2] Marina MEINTJES (1406/x), ∗ Witbank
31.08.1984
1424
[h1] Petrus Johannes BLIGNAUT (1423/x)
1409
[j3] Johan Petrus MEINTJES (1406/x), ∗ Rustenburg
04.04.1987
1425
[h2] Adriana Johanna Catharina BLIGNAUT
(1423/x) x PN VAN HEERDEN
1410
i2 Petro DE WAAL (1405/x), ∗ Pretoria 25.09.1965,
≈ Pretoria 21.11.1965 »» Kinders (2): 1411, 1412
x Pretoria 25.02.1995, Pieter Andre SWART, ∗ Piet
Retief 29.01.1962
1426
[h3] Anna Catharina BLIGNAUT (1423/x) x PN
SWART
1427
[h4] Charl Jacobus Johannes BLIGNAUT (1423/x)
1411
[j1] Jacobus Albertus SWART (1410/x), ∗ Witbank
08.09.1985
1428
[h5] Helena Christina BLIGNAUT (1423/x) x PN
MALHERBE
1412
[j2] Anzel SWART (1410/x), ∗ Barberton 17.12.1997
1429
[h6] Hendrina Johanna BLIGNAUT (1423/x) x PN
PRETORIUS
1413
i3 Elizabeth Regina DE WAAL (1405/x),
∗ Pietersburg 10.10.1968, ≈ Pretoria 02.03.1969
»» Kinders (1): 1414 x 12.10.1991, ÷ 04.02.2000,
Hendrik VAN DEN BERG, ∗ Primrose 11.07.1965
1430
g13 Hendrina Wilhelmina DE WAAL (1318/xx),
∗ 30.08.1899, ≈ Vrede 01.10.1899
1431
f3 Anna Magdalena DE WAAL (1293/x),
∗ 30.10.1851, ≈ Pietermaritzburg 11.01.1852
1432
f4 Elizabeth Susanna DE WAAL (1293/x),
∗ Danswaal, distr. Ladysmith 16.05.1853,
≈ Pietermaritzburg 17.07.1853, † Vrede 06.12.1904
»α [51.6.21] - VAB O633, x WHN 40/122, sy is van
Driekloof, distr. Vrede »» Kinders (11): 1433, 1434,
1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443
x 27.06.1870, Christoffel Lombaard ODENDAAL
(s.v. Dirk Cornelius ODENDAAL & Anna Elizabeth
ODENDAAL), ∗ ±__.09.1847, † Vrede 06.07.1910
»α [62.10.-] - VAB O730 - b9c5d5e2
1433
[g1] Dirk Cornelius ODENDAAL (1432/x) »α VAB
O665
1434
[g2] Daniel Jacobus ODENDAAL (1432/x)
1435
[g3] Regina Catharina ODENDAAL (1432/x) x D.
C. DE VILLIERS
1436
[g4] Christoffel Lombard ODENDAAL (1432/x)
1437
[g5] Johannes Arend ODENDAAL (1432/x)
1438
[g6] Anna Elizabeth ODENDAAL (1432/x) x W. M.
EKSTEEN
1439
[g7] Elizabeth Susanna ODENDAAL (1432/x)
x John COLLINS
1414
[j1] Arnold VAN DEN BERG (1413/x), ∗ Kempton
Park 15.03.1994
1415
i4 Jacqueline Charmaine DE WAAL (1405/x),
∗ 15.09.1970, ≈ Volksrust 07.03.1971 »» Kinders (2):
1416, 1417 x Kriel 06.03.1993, Willem Adriaan
WARWICK, ∗ Vrizee 24.03.1963
1416
[j1] Tiaan Gregorey WARWICK (1415/x),
∗ Kempton Park 15.01.1995, ≈ NH Kerk, Kempton
Park Oos 10.09.1995
1417
[j2] Carla WARWICK (1415/x), ∗ Kempton Park
10.04.1998, ≈ NH Kerk, Kempton Park Oos
05.09.1999, † Kriel 01.05.2000, Ω Bredel 05.05.2000
1418
i5 Pieter Jacobus DE WAAL (1405/x), ∗ 02.09.1977,
≈ Pretoria 25.12.1977
1419
h2 Johannes Paulus Jacobus DE WAAL (1404/xx),
∗ __.__.1948 »» Kinders (1): 1420 x 12.12.1970,
Wilhelmina Christina OOSTHUIZEN, ∗ 02.03.1951
1420
i1 Melanie DE WAAL (1419/x), ∗ 20.06.1972
1421
g10 Jacobus Albertus DE WAAL (1318/xx),
∗ 02.04.1893, ≈ Vrede 02.07.1893
42
DE WAAL
1440
[g8] Maria Catharina Aletta ODENDAAL (1432/x)
x C. J. UYS
1441
[g9] Willem Adriaan ODENDAAL (1432/x),
∗ 31.03.1888
1442
[g10] Helena Wilhelmina ODENDAAL (1432/x),
∗ 12.01.1891
1443
[g11] Jacobus Albertus ODENDAAL (1432/x),
∗ 10.03.1894
1444
f5 Daniel Jacobus DE WAAL (1293/x), ∗ 25.11.1854,
≈ Ladysmith 13.05.1855
1445
1446
1447
1448
f6 Regina Catharina DE WAAL (1293/x),
∗ 25.02.1856, ≈ 07.03.1856 »α [Aanvullende lys - Ben
Cilliers navorsing]
f7 Helena Wilhelmina DE WAAL (1293/x),
∗ 08.06.1857, ≈ Ladysmith 28.02.1858, † Vrede
21.08.1945 »α Harsmth(Strydpoort) 17jr [78;8]
Volgens die SK is haar geboortedatum 1.12.1866
»» Kinders (4): 1447, 1448, 1451, 1453 x Vrede
24.07.1883, Marthinus Johannes JANSE VAN
RENSBURG (s.v. Johannes Frederik JANSE VAN
RENSBURG & Johanna Wilhelmina MOOLMAN),
∗ Uitenhage ±__.03.1859, † Strydplaas, distr. Vrede
15.12.1938 »α [79.9.-] - VAB 30443 - NG / Ds
VdLingen AA / Bfx VSArg Mf1141, Getuies:
Nieuwenhuysen HPJ / Zietsman H, Vrede 24jr Veeboer
/ rustende veeboer tydens afsterwe
[g1] Johannes Frederik JANSE VAN RENSBURG
(1446/x)
[g2] Regina Catharina JANSE VAN RENSBURG
(1446/x) »» Kinders (2): 1449, 1450 x PN
ZIETSMAN
1449
[h1] Helena Wilhelmina ZIETSMAN (1448/x)
1450
[h2] Regina Catharina ZIETSMAN (1448/x)
1451
[g3] Hans Jurie JANSE VAN RENSBURG (1446/x)
»» Kinders (1): 1452 x ?
1452
[h1] Catharina Elizabeth JANSE VAN RENSBURG
(1451/x), ∗ 04.01.1920
1453
[g4] Daniel Jacobus JANSE VAN RENSBURG
(1446/x), ∗ Vrede 03.08.1888, † Kaalplaats, distr.
Vereeniging 18.02.1955 »» Kinders (2): x{1454, 1455}
x Regina Catahrina DE WAAL (d.v. Daniel Jacobus
DE WAAL & Elsje Catharina MOOLMAN), ∗ Vrede
__.11.1891, † Parys 22.04.1949 »» Sien
verwysingsnommer 1485 vir verdere inligting.
xx Roodepoort, Christina Margaretha DETTMANN,
∗ 15.03.1900
1454
[h1] Daniel Jacobus JANSE VAN RENSBURG
(1453/x)
43
1455
[h2] Hans Jurie JANSE VAN RENSBURG (1453/x)
1456
f8 Catharina Elizabeth DE WAAL (1293/x),
∗ 16.06.1858, ≈ Ladysmith 17.10.1858
1457
f9 Daniel Jacobus DE WAAL (1293/x), ∗ 29.03.1860,
≈ Ladysmith __.__.1860 »α 22jr »» Kinders (10):
1458, 1459, 1460, 1471, 1472, 1485, 1486, 1502, 1503,
1520 x Harrismith 23.01.1882, Elsje Catharina
MOOLMAN »x NG / Ds AA Van Lingen / VS GDN
1878-1887 Getuies: CL Odendaal / G During
»α [b1c2d3e1f-] 18jr
1458
g1 David Jacobus DE WAAL (1457/x), ∗ 29.10.1883,
≈ Vrede 24.12.1883
1459
g2 Jacobus Philippus DE WAAL (1457/x),
∗ 17.12.1884, ≈ Vrede 08.03.1885 »α oba: Koos
1460
g3 Daniel Jacobus DE WAAL (1457/x),
∗ 21.07.1886, ≈ Vrede 12.12.1886, † __.__.1948
»» Kinders (4): x{1461, 1463, 1466, 1467} x Johanna
Hendrika NN, † __.__.1941 xx Cecilia Johanna NN
1461
h1 Daniel Jacobus DE WAAL (1460/x), ∗ __.__.1920
»» Kinders (1): 1462 x PN NN
1462
i1 Dogter DE WAAL (1461/x)
1463
h2 Jacobus Philippus DE WAAL (1460/x),
∗ __.__.1924 »» Kinders (2): 1464, 1465 x PN NN
1464
i1 Markus DE WAAL (1463/x), ∗ __.__.1963
1465
i2 Reinette DE WAAL (1463/x) x Danie DE WAAL
»» Sien verwysingsnommer 5023 vir verdere inligting.
1466
h3 Lukas Jacobus DE WAAL (1460/x), ∗ __.__.1929
1467
h4 Abram Marthinus DE WAAL (1460/x),
∗ __.__.1932 »» Kinders (3): 1468, 1469, 1470 x PN
NN
1468
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (1467/x), ∗ __.__.1960
1469
i2 Louis DE WAAL (1467/x), ∗ __.__.1965
1470
i3 Dogter DE WAAL (1467/x)
1471
g4 Nicolasina Jacomina Jacoba DE WAAL (1457/x),
∗ 08.02.1888, ≈ Vrede 25.03.1888
1472
g5 Lukas Johannes DE WAAL (1457/x),
∗ 10.03.1890, † 02.07.1975, Ω Memel »» Kinders (2):
1473, 1484 x 05.12.1922, Huibrecht Johanna
SCHUTTE (d.v. Roelof Jacobus SCHUTTE & Jacoba
Elizabeth LOMBAARD), ∗ 13.06.1902, † Harrismith
22.02.1978, Ω Memel
1473
h1 Daniel Jacobus DE WAAL (1472/x), ∗ Vrede
22.03.1925, † Lydenburg 06.08.2006, ω Nelspruit
»» Kinders (4): 1474, 1477, 1480, 1483 x NG Kerk,
DE WAAL
1487
h1 Daniel Jacobus DE WAAL (1486/x),
∗ Wakkerstroom 04.11.1914, † Springs 08.08.1970,
Ω Springs »» Kinders (5): 1488, 1489, 1490, 1491,
1496 x Rustenburg, Johanna Catharina
BEZUIDENHOUT, ∗ 31.10.1916, † 07.05.1979,
Ω Springs
1488
i1 Martha Maria Elizabeth DE WAAL (1487/x),
∗ ±__.__.1933 x Jan DU PREEZ
1489
i2 Wilhelmina Catharina DE WAAL (1487/x),
∗ ±__.__.1935 x Francois GELDENHUYS
1490
i3 Johanna Catharina DE WAAL (1487/x),
∗ ±__.__.1937 x Theuns VILJOEN
1491
i4 Johannes Arend DE WAAL (1487/x),
∗ __.__.1939 »» Kinders (4): 1492, 1493, 1494, 1495
x PN NN
1492
j1 Daniel Jacobus DE WAAL (1491/x)
1493
j2 Hendrik Petrus C DE WAAL (1491/x)
1494
j3 Johannes Arend DE WAAL (1491/x)
1495
j4 Johannes Jacobus DE WAAL (1491/x),
∗ __.__.1957
1496
i5 Jeanetta Hendrina DE WAAL (1487/x),
∗ ±__.__.1941 x Johan COETZEE
1497
h2 Willie DE WAAL (1486/x)
1498
h3 Martiens DE WAAL (1486/x) »α een van ’n
tweeling
1499
h4 Andries DE WAAL (1486/x) »α een van ’n
tweeling
1500
h5 Johannes Arend DE WAAL (1486/x) »» Kinders
(1): 1501 x PN NN
1501
i1 Johan DE WAAL (1500/x)
1502
g8 Hester Petronella Fredrika DE WAAL (1457/x),
∗ 02.06.1898, ≈ Vrede 03.07.1898
1503
g6 Regina Catahrina DE WAAL (1457/x), ∗ Vrede
__.11.1891, † Parys 22.04.1949 »α [57;5] x Daniel
Jacobus JANSE VAN RENSBURG (s.v. Marthinus
Johannes JANSE VAN RENSBURG & Helena
Wilhelmina DE WAAL), ∗ Vrede 03.08.1888,
† Kaalplaats, distr. Vereeniging 18.02.1955 »» Sien
verwysingsnommer 1453 vir verdere inligting en lys
van kinders.
g9 Hermanus Jacobus DE WAAL (1457/x),
∗ 26.04.1900, ≈ Vrede 28.06.1900 »» Kinders (3):
xx{1504, 1510, 1517} x PN NN xx Anna Catharina
DU PLESSIS xxx PN NN
1504
g7 Johannes Arend DE WAAL (1457/x),
∗ 01.09.1896, ≈ Vrede 11.10.1896 »» Kinders (5):
1487, 1497, 1498, 1499, 1500 x Jacomina Christina
NN
h1 Daniel Jacobus DE WAAL (1503/xx),
∗ Wakkerstroom 25.06.1920, † Bronkhorstspruit
17.06.1972, Ω Bronkhorstspruit »» Kinders (5):
xxx{1505, 1506, 1507, 1508, 1509} x PN NN xx PN
NN xxx Johannesburg 29.11.1947, Daphne Alice
KNIGHT
1505
i1 Hermanus Jacobus DE WAAL (1504/xxx)
1506
i2 Ann Alice DE WAAL (1504/xxx), ∗ ±__.__.1951
Randfontein 09.03.1948, Maria Elizabeth WEBB
(d.v. Edgar James Frederick WEBB & Martha Johanna
LOURENS), ∗ 10.12.1927
1474
i1 Martha Johanna DE WAAL (1473/x), ∗ Durban
09.03.1949 »» Kinders (2): 1475, 1476 x NG Kerk,
Durban-Wes 04.05.1968, Jacobus Johannes NEL
(s.v. Pieter Willem Adriaan NEL & Jacoba Alberta
FOUCHE), ∗ 25.10.1942
1475
[j1] Antoinette NEL (1474/x), ∗ Durban 08.09.1969
1476
[j2] Danie NEL (1474/x), ∗ Durban 01.07.1975
1477
i2 Lukas Johannes DE WAAL (1473/x), ∗ Durban
26.11.1950 »» Kinders (2): 1478, 1479 x NG Kerk,
Oudtshoorn 08.04.1972, Anna Susan BENNETT
(d.v. Hendrik BENNETT & Jeanetta Stoffelina
STIGLINGH), ∗ Durban 20.11.1951
1478
1479
1480
j1 Dewald DE WAAL (1477/x), ∗ Durban 29.05.1976
x NG Kerk, Meerensee 01.09.2007, Richelle POST
(d.v. Anton POST & Lenza LIEBENBERG), ∗ Bonn,
Duitsland 21.07.1983
j2 Marius DE WAAL (1477/x), ∗ Durban 07.02.1978
x Pretoria 14.12.2002, Annari ESTERHUYSE
(d.v. Willem Johannes ESTERHUYSE & Sunel
JANSE VAN RENSBURG), ∗ Worcester 25.08.1977
i3 Hermanus Jacobus DE WAAL (1473/x), ∗ Durban
06.05.1957 »» Kinders (2): 1481, 1482 x NG Kerk,
Durban-Wes 28.04.1979, Anna Catherina
PRINSLOO (d.v. Nicolaas Johannes Jacobus
PRINSLOO & Naomi Elizabeth PRINSLOO),
∗ Springs 03.05.1956
1481
j1 Werner DE WAAL (1480/x), ∗ Durban 13.08.1980
1482
j2 Adele DE WAAL (1480/x), ∗ Durban 13.06.1983
1483
i4 Elizabeth Huibrecht DE WAAL (1473/x),
∗ Durban 11.09.1960, † Durban 26.08.1979
1484
1485
1486
h2 Roelof Johannes DE WAAL (1472/x), ∗ Vrede
12.03.1932, † Durban 17.04.1978 x Durban
20.12.1965, Karel BOWER, ∗ 14.03.1928 »α geen
nageslag
44
DE WAAL
1507
i3 Annette Francyn DE WAAL (1504/xxx),
∗ ±__.__.1953
1528
i3 James DE WAAL (1525/x)
1529
i4 Pieter Jacobus DE WAAL (1525/x)
1508
i4 Melinda Molly DE WAAL (1504/xxx),
∗ ±__.__.1955
1530
h6 Elsie Catharina DE WAAL (1520/x),
∗ 20.12.1940 x PN BOTHA
1509
i5 Daniel Jacobus DE WAAL (1504/xxx),
∗ 28.01.1958
1531
h7 Cornelius Tobias DE WAAL (1520/x),
∗ 17.10.1942 »» Kinders (1): 1532 x PN NN
1510
h2 Leo Ian DE WAAL (1503/xx), ∗ __.__.1934
»» Kinders (6): 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516
x Erika VAN DER MERWE
1532
i1 Rudie DE WAAL (1531/x)
1533
f10 Hermanus Jacobus DE WAAL (1293/x),
∗ 10.12.1861, ≈ Ladysmith 29.12.1861 »» Kinders (7):
1534, 1535, 1536, 1543, 1544, 1545, 1546 x Elizabeth
Laurentia VAN ROOYEN (d.v. Christiaan Stephanus
VAN ROOYEN & Elizabeth Laurentia KRIEL),
∗ 05.10.1871, ≈ Utrecht 17.11.1872
»α [b9c6d3e4f2g7]
1534
g1 Daniel Jacobus DE WAAL (1533/x),
∗ 26.09.1887, ≈ Vryheid 30.09.1888
1535
g2 Christiaan Stefanus DE WAAL (1533/x),
∗ 04.06.1889, ≈ Vryheid 15.09.1889
1536
g3 Hermanus Jacobus DE WAAL (1533/x),
∗ 30.03.1892, ≈ Vryheid 05.12.1892 »» Kinders (5):
x{1537, 1538}, xx{1539, 1541, 1542} x Lady Grey,
Sarah Aletta RHEEDER (d.v. Jan Paul RHEEDERS
& Sarah Aletta EDWARDS), ∗ ±__.__.1903,
† Jamestown, distr. Aliwal-Noord 23.08.1925
»α [22.7.-] - KAB MOOC 6/9/2860-9239
xx Catharina Elizabeth VAN DYK
1537
h1 Sarah Aletta DE WAAL (1536/x), ∗ 01.04.1923
x PN SCHMIDT
1538
h2 Elizabeth Louwrentie DE WAAL (1536/x),
∗ 10.08.1925
1539
h3 Ignatius Michiel DE WAAL (1536/xx) »» Kinders
(1): 1540 x PN NN
1511
i1 Frederik Hermanus DE WAAL (1510/x),
∗ __.__.1961 x Nannett VAN ZYL
1512
i2 Hendrik Petrus DE WAAL (1510/x), ∗ __.__.1963
1513
i3 Riaan Francois DE WAAL (1510/x), ∗ __.__.1965
x Liza DE KLERK »α oba: Liza DE CLERCQ
1514
i4 Schalk Jacobus DE WAAL (1510/x), ∗ __.__.1968
1515
i5 Nico Leo DE WAAL (1510/x) »α Een van ’n
tweeling.
1516
i6 Marius Albertus DE WAAL (1510/x)
1517
h3 Louis Jacobus DE WAAL (1503/xx), ∗ __.__.1937
»» Kinders (2): 1518, 1519 x PN NN
1518
i1 Seun DE WAAL (1517/x)
1519
i2 Louis DE WAAL (1517/x)
1520
g10 Pieter Jacobus DE WAAL (1457/x),
∗ 24.06.1903, ≈ Vrede 26.08.1903, † Krugersdorp
hospitaal 20.09.1965 »α [62;4] »» Kinders (7): 1521,
1522, 1523, 1524, 1525, 1530, 1531 x Stoffelina
Elizabeth VERWEY (d.v. Ignatius Michael
VERWEY & Stoffelina Elizabeth VAN ROOI),
∗ Loxton 09.04.1904, † Pretoria 13.09.1969
1521
h1 Daniel Jacobus DE WAAL (1520/x), ∗ 24.04.1932
1540
i1 Hermanus Jacobus DE WAAL (1539/x)
1522
h2 Ignatius Michiel DE WAAL (1520/x),
∗ 27.07.1933
1541
h4 Chrisjan DE WAAL (1536/xx)
1542
h5 Hermanus Jacobus DE WAAL (1536/xx),
∗ Barkley-Oos 07.04.1936, † Johannesburg 04.08.1973
x ÷ 18.06.1969, Naomi Susanna Magdalena
BEZUIDENHOUT
1523
h3 Pieter Jacobus DE WAAL (1520/x), ∗ 01.02.1935,
† __.__.1982
1524
h4 Stoffelina Elizabeth DE WAAL (1520/x),
∗ 24.02.1936 x PN BENEKE
1543
g4 Ignatius Michael DE WAAL (1533/x),
∗ 03.08.1896, ≈ Vryheid 11.10.1896
1525
h5 Jacobus Philippus DE WAAL (1520/x),
∗ 23.09.1938 »» Kinders (4): 1526, 1527, 1528, 1529
x PN NN
1544
g5 Elizabeth Lourencia DE WAAL (1533/x),
∗ 07.10.1898, ≈ Vryheid 15.01.1899
1526
i1 Jacobus Philippus DE WAAL (1525/x)
1545
g6 Regina Catharina DE WAAL (1533/x),
∗ 27.09.1904, ≈ Vryheid 22.01.1905
1527
i2 Philip DE WAAL (1525/x)
45
DE WAAL
1546
g7 Anna Magdalena DE WAAL (1533/x),
∗ 24.01.1910, ≈ Vrede 27.03.1910
1547
f11 Pieter Jacobus DE WAAL (1293/x),
∗ 18.07.1863, ≈ Ladysmith 06.12.1863, † Vrede
26.05.1927 »α Veeboer te Schaappan, distr. Vrede
[63;11] »» Kinders (7): 1548, 1549, 1550, 1562, 1565,
1569, 1572 x Vrede 28.01.1890, Johanna Wilhelmina
ZIETSMAN, ∗ ±__.__.1873 »x L/D / Ds T Brain / VS
MF1161 (89/95) Getuies: CL Odendaal / W de Waal
1548
g1 Johanna Wilhelmina DE WAAL (1547/x),
∗ ±__.__.1892 »α Op pa se SK
1563
h1 Hendrik Jacobus DE WAAL (1562/x),
∗ __.__.1939, † __.__.1992 »» Kinders (1): 1564
x Catharina Johanna MALAN
1564
i1 Daniel Jacobus Roelof DE WAAL (1563/x)
1565
g5 Paul Hendrik DE WAAL (1547/x), ∗ 01.11.1904,
≈ Vrede 18.12.1904, † 20.04.1964 »» Kinders (3):
1566, 1567, 1568 x Maria Aletta Johanna UYS
(d.v. Gustav UYS & Aletta KRIEL), ∗ Harrismith
23.06.1909, † Ermelo Provinsiale Hospitaal 20.05.1973
1566
h1 Aletta Maria Dina DE WAAL (1565/x)
1549
g2 Daniel Jacobus DE WAAL (1547/x),
∗ 17.11.1894, ≈ Vrede 09.12.1894
1567
h2 Johanna Catharina DE WAAL (1565/x) x PN
VAN NIEKERK
1550
g3 Christiaan Frederik DE WAAL (1547/x), ∗ Vrede
05.10.1897, ≈ Vrede 21.11.1897, † Witbank hospitaal
30.08.1957 »α [59;11] »» Kinders (9): 1551, 1552,
1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561
x Lichtenburg, Berendina Jacoba DE LANGE
»α Datums van al die kinders verkry van SK van
Johanna Wilhelmina
1568
h3 Gustav Uys DE WAAL (1565/x)
1569
g6 Regina Catharina DE WAAL (1547/x),
∗ 31.05.1906, ≈ Vrede 12.10.1906 »» Kinders (2):
1570, 1571 x Vrede, Hendrik Albertus GROBLER,
∗ ±05.08.1890, † Muldersdrif, Tvl 20.07.1961
»α [70;111/2]
1551
h1 Martha Maria Hendrina Francina DE WAAL
(1550/x), ∗ 23.10.1935 x PN ALBERTS
1570
[h1] Johanna Wilhelmina GROBLER (1569/x) x PN
BESTER
1552
h2 Pieter Jacobus DE WAAL (1550/x), ∗ 15.05.1937
»» Kinders (2): 1553, 1554 x PN NN
1571
[h2] Margaretha Elizabeth GROBLER (1569/x)
x PN KLEINGBIEL
1553
i1 Nicolaas Jacobus DE WAAL (1552/x),
∗ __.__.1945, † __.__.1965 »α Die geboortedatum is
verdag.
1572
g7 Johannes Arend DE WAAL (1547/x),
∗ 12.05.1909, ≈ Vrede 25.07.1909, † __.__.1977
x Johanna Sophia MINNAAR
1554
i2 Hendrik Jacobus DE WAAL (1552/x)
1573
1555
h3 Barend Jacobus DE WAAL (1550/x),
∗ 24.06.1938
f12 Johanna Wilhelmina DE WAAL (1293/x),
∗ 03.09.1865, ≈ Ladysmith 05.11.1865, † Mandeville,
distr. Vrede 12.11.1918 »α [53.-.-] - VAB N1416
»» Kinders (4): 1574, 1575, 1576, 1577 x Harrismith,
Frederik Jacobus Janse VAN NOORDWYK
1556
h4 Johanna Wilhelmina DE WAAL (1550/x),
∗ Witbank ±__.__.1940, † Bronkhorstspruit pad
23.07.1966
1574
[g1] Dirk Cornelius VAN NOORDWYK (1573/x)
1575
[g2] Daniel Jacobus VAN NOORDWYK (1573/x)
1576
[g3] Regina Catharina VAN NOORDWYK (1573/x)
1577
[g4] Frederik Jacobus VAN NOORDWYK (1573/x)
1578
f13 Roelof Jacobus DE WAAL (1293/x) »» Kinders
(2): 1579, 1582 x PN NN
1579
g1 Roelof Jacobus DE WAAL (1578/x), † __.__.1969
»» Kinders (1): 1580 x Margaretha Alberta
PRINSLOO
1580
h1 Roelof Jacobus DE WAAL (1579/x),
∗ __.__.1929, † __.__.1983 »» Kinders (1): 1581
x Johanna Wilhelmina Albertha COCKCROFT
1581
i1 Roelof Jacobus DE WAAL (1580/x), ∗ __.__.1973
1582
g2 Nicolaas Philippus DE WAAL (1578/x)
»» Kinders (1): 1583 x PN NN
1557
h5 Christiaan Frederik DE WAAL (1550/x),
∗ 21.07.1941
1558
h6 Daniel Christoffel DE WAAL (1550/x),
∗ 11.08.1943
1559
h7 Paul Hendrik DE WAAL (1550/x), ∗ 03.01.1947
1560
h8 Barendina Jacoba DE WAAL (1550/x),
∗ 17.07.1950
1561
h9 Hester Regina DE WAAL (1550/x), ∗ 01.10.1954
1562
g4 Pieter Jacobus DE WAAL (1547/x), ∗ 20.09.1899,
≈ Vrede 12.11.1899, † Johannesburg Algemene
Hospitaal 01.05.1939 »α [39;7] Volgens sy SK is hy
ongetroud »» Kinders (1): 1563 x PN NN
46
DE WAAL
1583
h1 Roelof Jacobus DE WAAL (1582/x)
1584
f14 Theodorus Louis DE WAAL (1293/x),
∗ __.__.1869 »α 24jr Veeboer »» Kinders (6): 1585,
1590, 1591, 1594, 1595, 1596 x Vrede 26.12.1893,
Johanna Christiana ZIETSMAN, ∗ ±__.__.1873
»x NG / Ds JH Enslin / VS MF1161 (89/95) Getuies:
MJ van Rensburg / CC Bester »α 20jr van
Zamenkomst, distr. Vrede
1585
g1 Daniel Jacobus DE WAAL (1584/x),
∗ 07.10.1894, ≈ Vrede 28.10.1894 »» Kinders (3):
1586, 1588, 1589 x Warden, Johanna Hendrika
SIECKER (d.v. Hendrik Casper SIECKER &
Ambrensia Gertruida STEYN), ∗ Riversdal
±__.01.1894, † Johannesburg 29.04.1950 »α [56.4.-] TAB MHG 2601/50, klerk
1599
f16 Wouter de Wet DE WAAL (1293/x) »α Die naam
kom op sy moder se SK voor
1600
f17 Wouter de Wet DE WAAL (1293/xx),
∗ __.__.1868 »∗ Ander datum 1875, volgens
inskrywing in huweliksregister onmoontlik »α 22jr
veeboer van Combrinkspoort, distr. Vrede »» Kinders
(2): 1601, 1602 x Vrede 25.11.1890, Isabella
Hermina PIENAAR, ∗ ±__.__.1871 »x L/D / Ds T
Brain / VS MF1161 (89/95) Getuies: DA Cilliers / AH
Geldenhuys »α 19jr van Twyfelhoek, distr. Vrede
1601
g1 Jacob Pienaar DE WAAL (1600/x), ∗ 06.10.1894,
≈ Vrede 28.10.1894 »≈ Onder die doopgetuies was die
volgende persone: Marthinus Johannes VAN R
ENSBURG x Helena Wilhelmina DE WAAL ##
Ander
1602
g2 Wouter De Wet DE WAAL (1600/x),
∗ 18.11.1896, ≈ Vrede 11.04.1897 »≈ Getuies: Fred Ev
Moolm & Sus Mar P ## Gid Joh v Z & Mar Nico P
1586
h1 Theodorus Louis DE WAAL (1585/x),
∗ __.__.1921 »» Kinders (1): 1587 x PN NN
1587
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (1586/x), ∗ __.__.1964
1603
f18 Pretorius Johannes DE WAAL (1293/xx),
∗ 06.06.1875, ≈ Harrismith 23.09.1875
1588
h2 Ambresia Gertruida DE WAAL (1585/x)
x Jacobus Daniel SONNEKUS
1604
f19 Gysbert Sybrand DE WAAL (1293/xx),
∗ 08.02.1877, ≈ Harrismith 20.01.1878
h3 Hendrik Casper (Heinrich) DE WAAL (1585/x),
∗ __.__.1925
1605
e6 Pieter Jacobus DE WAAL (1288/x), ∗ 19.10.1824
»α [MOOC 4952/41], van Caroline, Natal »» Kinders
(12): 1606, 1607, 1620, 1630, 1659, 1660, 1665, 1666,
1673, 1674, 1678, 1679 x Pietermaritzburg 28.02.1848,
Maria Elizabeth MARITZ (d.v. Francois Ignatius
MARITZ & Dina Maria UYS), ∗ 02.12.1831,
≈ Uitenhage 15.01.1832, † __.__.1904 »α [b1c8d6e3]
1606
f1 Dina Maria DE WAAL (1605/x), ∗ 18.01.1849,
≈ Pietermaritzburg 04.02.1849 x Jacobus Rudolph
VAN DER MERWE »α [b2c14d9e2f4g5]
1607
f2 Elizabeth Susanna DE WAAL (1605/x), ∗ Utrecht
06.10.1850, ≈ Pietermaritzburg 20.10.1850, † Gumtree
Grove, distr. Utrecht 05.02.1911 »α [WHN 1693]
»» Kinders (10): x{1608, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1616, 1617, 1618, 1619} x Ladysmith
06.04.1868, Gerhardus Marthinus MARITZ
(s.v. Salomon MARITZ & Magdalena Petronella
Catharina Stoffelina SCHEEPERS), ∗ 03.06.1845,
≈ 04.10.1845, † 30.06.1895, Ω Brakpan »α WHN
111/51 - b1c8d5e10, volgens Hester Erlank
[email protected] is hy F.W. Maritz + 1894 [50]
xx Newcastle 26.09.1898, Johannes Hendrik
ERLANK, ∗ GK 22.10.1851, † distr. Utrecht
01.08.1917 »α [b4c1]
1608
[g1] Maria Elizabeth MARITZ (1607/x),
∗ 01.02.1869, ≈ 15.05.1869 x Francois Paul
JACOBSZ
1609
[g2] Magdalena Petronella Catharina MARITZ
(1607/x), ∗ 23.12.1870, ≈ Ladysmith 26.03.1871
1589
1590
g2 Paul Hendrik DE WAAL (1584/x), ∗ 12.05.1897,
≈ Vrede 30.05.1897, † __.__.1974 x Bethal
17.05.1952, Martha Johanna Wilhelmina Adriana
PRETORIUS (d.v. Johannes Christiaan PRETORIUS
& Cornelia BREEDT), ∗ Driefontein, Bethal
18.07.1908, † Voltargo, Witbank distrik 18.08.1971
1591
g3 Theodorus Louis DE WAAL (1584/x),
∗ 05.04.1899, ≈ Vrede 14.05.1899 »» Kinders (1):
1592 x PN NN
1592
h1 Willem Carl DE WAAL (1591/x) »» Kinders (1):
1593 x PN NN
1593
i1 Theodorus Louis DE WAAL (1592/x)
1594
g4 Johanna Christina DE WAAL (1584/x),
∗ 07.07.1902, ≈ Vrede 19.10.1902
1595
g5 Regina Catharina DE WAAL (1584/x),
∗ 02.12.1907, ≈ Vrede 19.01.1908
1596
g6 Catharina Elizabeth DE WAAL (1584/x),
∗ 09.01.1910, ≈ Vrede 06.02.1910, † Heidelberg
19.01.1961 »α [51] »» Kinders (1): 1597 x Vrede,
Schalk Willem SWANEPOEL
1597
[h1] Schalk Willem SWANEPOEL (1596/x),
∗ 12.02.1946
1598
f15 Dirk Cornelis DE WAAL (1293/x), ∗ 04.07.1871,
≈ Harrismith 13.05.1872
47
DE WAAL
1610
1611
[g3] Salomon MARITZ (1607/x), ∗ 21.09.1872,
≈ Ladysmith 22.12.1872 x Anna Hermina LAATZ
[g4] Elizabeth Susanna MARITZ (1607/x),
∗ 29.05.1875, ≈ 25.07.1875 x 18.04.1899, Barend
BLOEMSMA
1612
[g5] Martha Franciska MARITZ (1607/x),
∗ 09.05.1877, ≈ 04.11.1877
1613
[g6] Pieter Jacobus de Waal MARITZ (1607/x),
∗ 05.09.1878, ≈ 15.02.1880, † 17.01.1940, Ω Utrecht
»α WHN 30206 »» Kinders (2): 1614, 1615
x 22.09.1903, Magdalena Petronella
BEZUIDENHOUT
1614
[h1] Johanna Dolphina MARITZ (1613/x),
∗ 19.09.1905, ≈ 21.01.1906
1615
[h2] Elizabeth Susanna MARITZ (1613/x)
1616
[g7] Gerhardus Marthinus Stefanus MARITZ
(1607/x), ∗ 25.10.1883, ≈ 25.01.1884, † 22.06.1948
»α WHN 1397/48 x Aletta Theunissina Johanna
UYS
1617
1618
1619
1620
[g8] Dina Maria MARITZ (1607/x), ∗ 18.05.1886,
≈ 31.10.1886
h1 Adolf Evelyn DE WAAL (1625/x) »» Kinders (1):
1627 x S VAN ROOYEN
1627
i1 Jannie DE WAAL (1626/x)
1628
h2 Johannes Olivier DE WAAL (1625/x),
∗ __.__.1916, † Italië __.__.1944 »» Kinders (1): 1629
x Pamela Blanche TATHEM
1629
i1 David Nicolaas Tatham DE WAAL (1628/x),
∗ __.__.1944
1630
f4 Francois Ignatius DE WAAL (1605/x),
∗ 26.07.1856, ≈ Ladysmith 12.10.1856, † 11.05.1917
»† [WHN 1407] »» Kinders (9): x{1631, 1638, 1641,
1642, 1643, 1644, 1645}, xx{1649, 1652}
x 03.03.1885, Anna Sofia VAN DER MERWE
»x [WHN 154/1898] »α [b2c14d9e2f4g1h4]
xx Weenen 30.07.1900, Hendrika Adriana VAN
DER MERWE »α [b2c14d9e2f4g1h9]
1631
g1 Pieter Jakobus DE WAAL (1630/x), ∗ 05.02.1887,
≈ Ladysmith 20.03.1887, † 19.08.1937 »† [WHN
26021] »» Kinders (2): 1632, 1635 x Maria Helena
JANSEN
1632
h1 Frans Ignatius DE WAAL (1631/x), ∗ __.__.1918,
† __.__.1986 »» Kinders (1): 1633 x Petronella
Johanna EKSTEEN, ∗ __.__.1923, † __.__.1980
1633
i1 Pieter Jacobus Eksteen DE WAAL (1632/x)
»» Kinders (1): 1634 x PN NN
1634
j1 Frans-Dyason DE WAAL (1633/x), ∗ __.__.1980
1635
h2 Adriaan Louis DE WAAL (1631/x), ∗ __.__.1922
»» Kinders (2): 1636, 1637 x Elizabeth Maria
BREYTENBACH
1636
i1 Pieter Adrien DE WAAL (1635/x)
1637
i2 Jacob Conrad DE WAAL (1635/x), ∗ __.__.1954,
† __.__.1978
1638
g2 Elizabeth Maria Magdalena DE WAAL (1630/x),
∗ 13.11.1888, ≈ Ladysmith 17.02.1889, † Brandkraal,
Kliprivier 09.04.1915 »† [WHN 1407] »» Kinders (2):
1639, 1640 x Stanley Albert PROBART
1639
[h1] Sophia Hendrika PROBART (1638/x),
∗ 05.03.1913, † Vrijzee, Kaap 07.07.1981
x __.__.1939, Coenraad Eduard Kroep DE BEER
(s.v. David Petrus (Pierre) DE BEER & Gecina
Henrietta KROEP), ∗ 13.11.1915, † Stellenbosch
13.11.1986
1640
[h2] Bessie Natalie PROBART (1638/x)
1641
g3 Maria Elizabeth DE WAAL (1630/x),
∗ 17.01.1892, ≈ Ladysmith 06.03.1892
[g9] Elsje Johanna Margaretha MARITZ (1607/x),
∗ 01.10.1888, ≈ 09.12.1888 »α tweeling
[g10] Suzanna Margaretha MARITZ (1607/x),
∗ 01.10.1888, ≈ 09.12.1888 »α tweeling
f3 Johannes Arend DE WAAL (1605/x),
∗ 10.09.1852, ≈ Pietermaritzburg 01.05.1853,
† 27.06.1932 »α oba: Jan »» Kinders (5): 1621, 1622,
1623, 1624, 1625 x Ladysmith 10.06.1873, Frederika
Margaretha KROGMAN (d.v. Adolph Andries
KROGMAN & Anna Charlotte GUSTAFSON),
∗ 17.02.1857, ≈ Ladysmith 01.05.1857, † 27.03.1930
»α [a1b4]
1621
g1 Anna Charlotta DE WAAL (1620/x),
∗ 28.10.1875, ≈ Ladysmith 23.01.1876
1622
g2 Maria Elizabeth DE WAAL (1620/x),
∗ 24.06.1878, ≈ Ladysmith 03.11.1878, † 11.09.1951
Ƞ [WHN 2210/51] x Ladysmith 27.09.1898, Jacob
Albertus VAN DER MERWE »α [b2c14d9e2f4g1h5]
1623
g3 Pieter Jacobus DE WAAL (1620/x), ∗ 08.09.1879,
≈ Ladysmith 07.03.1880, † __.__.1977 x Elizabeth
Francina VAN NIEKERK
1624
g4 Frederica Johanna DE WAAL (1620/x),
∗ 14.11.1881, ≈ Ladysmith 26.02.1882 x John
William POSSELT
1625
1626
g5 Adolph Andreas Krogman DE WAAL (1620/x)
»» Kinders (2): 1626, 1628 x Johanna Evelyn
OLIVIER
48
DE WAAL
1642
g4 Johannes Francois DE WAAL (1630/x),
∗ 20.03.1893, ≈ Ladysmith 09.05.1893
1661
[g1] Johannes Arend GROBLER (1660/x),
∗ 04.08.1887
1643
g5 Francois Ignatius DE WAAL (1630/x),
∗ 06.09.1895, ≈ Ladysmith 06.10.1895, † 08.01.1919
»α oba: Frans
1662
[g2] Salomon GROBLER (1660/x), ∗ 24.06.1889
1663
g6 Anna Sophia DE WAAL (1630/x), ∗ 05.02.1897,
≈ Ladysmith 09.05.1897
[g3] Helena Wilhelmina Frederika GROBLER
(1660/x), ∗ 23.10.1894
1664
[g4] Pieter Schalk GROBLER (1660/x), ∗ 04.01.1902
1644
1645
g7 Johannes Francois DE WAAL (1630/x),
∗ 10.12.1898, ≈ Weenen 18.12.1898 »» Kinders (1):
1646 x Maud NN
1665
f7 Susanna Margaretha DE WAAL (1605/x),
∗ 21.03.1865, ≈ Ladysmith 09.04.1865 x Daniel
Petrus BERNING »α [b4c8d1e9]
1646
h1 Francois Ignatius DE WAAL (1645/x),
∗ __.__.1927, † __.__.1983 »» Kinders (1): 1647
x Dorothy Jean HOPPE
1666
1647
i1 Johan Francois DE WAAL (1646/x) »» Kinders
(1): 1648 x PN NN
1648
j1 Franz Ignatius DE WAAL (1647/x)
1649
g8 Johannes Arend DE WAAL (1630/xx),
∗ 13.09.1901, ≈ Ladysmith 10.11.1901, † __.__.1956
»» Kinders (1): 1650 x PN NN
f8 Anna Elizabeth Jacomina DE WAAL (1605/x),
∗ 29.05.1867, ≈ Ladysmith 07.07.1867,
† Bloemfontein 12.03.1938 »α [70] »» Kinders (6):
1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672 x Newcastle
10.03.1891, Michiel Christiaan ADENDORFF
(s.v. Johan Christoffel ADENDORFF & Johanna
Christina Maria Catharina AVELING), ∗ Zorgvliet,
Newcastle ±__.06.1869, † Roodewal, Zoutpansberg
18.12.1921 »α [52;6] Geboortedatum verander van
1866 [b2c4d1e1]
1667
[g1] Jan Christoffel ADENDORFF (1666/x),
∗ 18.11.1891, ≈ 17.01.1892 »α Op sy pa se SK is sy
naam Johan
1668
[g2] Pieter Jacobus De Waal ADENDORFF
(1666/x), ∗ 18.07.1893, ≈ 13.10.1893
1669
[g3] Arnoldus Christiaan ADENDORFF (1666/x),
∗ 02.07.1900, ≈ 23.10.1900
1670
[g4] Elizabeth Muriel ADENDORFF (1666/x),
∗ 14.05.1907, ≈ 01.09.1907
1671
[g5] Johanna Christina ADENDORFF (1666/x),
∗ __.__.1912
1650
h1 Franz Ignatius DE WAAL (1649/x), ∗ __.__.1936
»» Kinders (1): 1651 x PN NN
1651
i1 Anton DE WAAL (1650/x)
1652
g9 Hendrik DE WAAL (1630/xx), ∗ 04.08.1906,
≈ Weenen 29.09.1906 »» Kinders (3): 1653, 1655,
1658 x Maggie NN
1653
h1 Frans Ignatius DE WAAL (1652/x) »» Kinders
(1): 1654 x PN NN
1654
i1 Frans Ignatius DE WAAL (1653/x)
1655
h2 Johannes Leon DE WAAL (1652/x) »» Kinders
(2): 1656, 1657 x PN NN
1672
[g6] Reinette Hermine ADENDORFF (1666/x),
∗ __.__.1914 x PN MARSHALL
1656
i1 Neil DE WAAL (1655/x)
1673
1657
i2 Brian DE WAAL (1655/x)
1658
h3 Eugene Andre DE WAAL (1652/x)
f9 Petronella Jacoba DE WAAL (1605/x),
∗ 20.06.1869, ≈ Ladysmith 29.08.1869 x Newcastle
19.11.1890, Wynand Pieter Johan ADENDORFF
(s.v. Johan Christoffel ADENDORFF & Maria
AVELING), ∗ 19.11.1866, † 21.05.1942 »α [b2c8d4]
1659
f5 Maria Elizabeth DE WAAL (1605/x),
∗ 27.10.1858, ≈ Ladysmith 28.11.1858 x Coenraad
Frederik MEYER »α [a3b1c6d5e4f5g4]
1674
1660
f6 Helena Wilhelmina Frederika DE WAAL
(1605/x), ∗ Modderspruit, distr. Ladysmith, Natal
23.12.1862, ≈ Ladysmith 06.05.1863, † De Waard,
distr. Vryheid, Tvl 17.04.1902 »α [39.4.-] - MHG 545
»» Kinders (4): 1661, 1662, 1663, 1664 x Caroline,
distr. Dundee 12.06.1882, Sal(o)mon GROBLER
»α [b9c10d2e3f2]
f10 Pieter Jacobus DE WAAL (1605/x),
∗ 21.07.1871, ≈ Ladysmith 24.09.1871 »» Kinders (3):
1675, 1676, 1677 x Newcastle 31.03.1897, Johanna
Hendrina Petronella BOSHOFF »α [b3c3d3e4f1]
1675
g1 Pieter Jacobus DE WAAL (1674/x), ∗ 10.02.1899,
≈ Newcastle 02.04.1899
1676
g2 Cecilia Johanna Hendrina DE WAAL (1674/x),
∗ 23.02.1901, ≈ Greytown 22.04.1901
49
DE WAAL
1677
g3 Thomas Richard DE WAAL (1674/x),
∗ 07.10.1904, ≈ Newcastle 30.04.1905, † 23.12.1927
Ƞ [WHN 13074]
1678
f11 Gerhardus Marthinus DE WAAL (1605/x),
∗ 30.06.1876, ≈ Ladysmith 22.07.1876, † __.__.1930
»α Volgens sy vrou se SK is hy c 1927 dood
x Harrismith, Dorothea Maria ODENDAAL
(d.v. Dirk ODENDAAL & PN NN), ∗ ±__.__.1885,
† Rondebosch, Wynberg 18.07.1945 »α [60.8.-] - KAB
MOOC 6/9/12100-647 (1945), voorheen Krogman
1679
1680
1681
xx Kestell, Jacoba Johanna VISAGIE (d.v. Willem
VISAGIE & Jacoba MINNIE), ∗ Kransfontein,
Harrismith ±__.01.1888, † Standerton hospitaal
02.05.1940 »α [52;4]
f12 Daniel Jacobus DE WAAL (1605/x),
∗ 04.12.1878, ≈ Ladysmith 25.08.1879 »» Kinders (3):
1680, 1681, 1684 x Ladysmith 29.09.1903, Johanna
Christofora DE VILLIERS »α [a3b6c1d5e3f2g11h1]
g1 Henrietta Thelma DE WAAL (1679/x),
∗ 26.10.1904, ≈ Newcastle 21.12.1904
g2 Maria Engela DE WAAL (1679/x), ∗ 09.08.1906,
≈ Newcastle 06.01.1907 »» Kinders (2): 1682, 1683
x Warmbad, Wynand Frederik DU PLESSIS,
∗ Elliot ±__.02.1903, † Sunnyside, Pretoria 26.09.1963
»α [60;7]
1691
g1 Jacobus Albertus Philippus DE WAAL (1690/x),
∗ Vrede ±__.04.1893, † Germiston hospitaal
07.06.1955, Ω Germiston »α [62.-.-] »» Kinders (6):
x{1692, 1693}, xx{1694, 1699, 1707, 1709}
x Boksburg, Martha Magdalena SWART,
∗ __.__.1893, † Wit Deep Hospitaal, Boksburg
27.12.1931 »α [38] xx Constance Isabella (Isobel)
NORTON, ∗ 27.11.1908, † 23.04.1995, Ω Germiston
1692
h1 Maria Johanna DE WAAL (1691/x)
1693
h2 Jacobus Philippus Albertus DE WAAL (1691/x)
1694
h3 Jacobus Philippus Albertus DE WAAL
(1691/xx), ∗ __.__.1931 »» Kinders (2): 1695, 1698
x PN BRITTNELL
1695
i1 Jacobus Anton DE WAAL (1694/x), ∗ __.__.1955
»» Kinders (2): 1696, 1697 x PN NN
1696
j1 Jacobus Daniel DE WAAL (1695/x), ∗ __.__.1987
1682
[h1] Wynand Daniel DU PLESSIS (1681/x)
1697
j2 Anton Louis DE WAAL (1695/x)
1683
[h2] Francois Frederik Marius DU PLESSIS
(1681/x)
1698
i2 Andre DE WAAL (1694/x)
1684
g3 Pieter Hendrik DE WAAL (1679/x), ∗ __.__.1913
1699
1685
e7 Johannes Arend DE WAAL (1288/x),
∗ __.__.1825 »» Kinders (13): 1686, 1687, 1688, 1689,
1690, 1721, 1733, 1743, 1778, 1802, 1809, 1819, 1820
x Hester Maria VAN DER MERWE, ∗ Worcester
29.11.1821, † Bergvliet, Harrismith 15.01.1899
»α [b2c13d1e8f3g2] [77;1;16]
h4 John Jacobus DE WAAL (1691/xx), ∗ __.__.1934
»» Kinders (4): x{1700}, xx{1702, 1705, 1706}
x Magdalena VENTER xx Cornelia Frederika
MADDEN
1700
i1 Johnny DE WAAL (1699/x) »» Kinders (1): 1701
x PN NN
1701
j1 De Waal DE WAAL (1700/x)
1702
i2 Johan DE WAAL (1699/xx) »» Kinders (2): 1703,
1704 x PN NN
1703
j1 Jovan DE WAAL (1702/x)
1704
j2 Calvin DE WAAL (1702/x)
1705
i3 Derek John DE WAAL (1699/xx), ∗ __.__.1961
x Kim SPRAKE
1706
i4 Gravin DE WAAL (1699/xx), ∗ __.__.1974
1707
h5 Dennis Donald DE WAAL (1691/xx),
∗ __.__.1938 »» Kinders (1): 1708 x Antoinet VAN
DER SCHYFF
1708
i1 Jacobus Albertus DE WAAL (1707/x),
∗ __.__.1962 x E PRETORIUS
1709
h6 Constance Elizabeth Merle DE WAAL (1691/xx)
1686
f1 Johannis Arend Erich DE WAAL (1685/x),
∗ 03.04.1842, ≈ Pietermaritzburg 08.05.1842
1687
f2 Hendrina Johanna DE WAAL (1685/x),
∗ 22.01.1846, ≈ Pietermaritzburg 28.02.1846
x Greytown 16.03.1870, Friedrich Hendrich Willem
STEIGER »α [a1]
1688
f3 Elizabeth Frederika Susanna DE WAAL
(1685/x), ∗ Pietermaritzburg 18.07.1848,
≈ Pietermaritzburg 12.08.1848, † Vrede 09.08.1908
»α [60.22.-] - VAB M2634 - Vrede(Boschfx) 46jr
x Vrede 04.06.1895, Jacobus Philippus MOOLMAN
»α x NG / Ds Enslin JH / VS Mf1162 (95/99), Getuies:
Odendaal AJ / Grove CG - Vryheid(Waterval) 60jr
Veeboer Wew
1689
f4 Schalk Willem DE WAAL (1685/x), ∗ 13.07.1849,
≈ Pietermaritzburg 28.07.1850
1690
f5 Jacobus Philippus Albertus DE WAAL (1685/x),
∗ ±__.__.1850, † __.__.1937 »» Kinders (4): x{1691,
1710}, xx{1719, 1720} x Johanna JOOSTE
50
DE WAAL
1710
1711
g2 Johannes Cornelius Michiel DE WAAL (1690/x),
∗ Harrismith __.__.1895, † Drie Riviere 11.09.1960
»α [65;10] »» Kinders (3): xx{1711, 1714, 1718}
x Warden, Hester Maria SCHOEMAN (d.v. Hendrik
Nicolaas SCHOEMAN & Hester Maria DE WAAL),
∗ __.__.1889, † Athlone Nursing Home Benoni
27.06.1932 »» Sien verwysingsnommer 1808 vir
verdere inligting. xx Johannesburg, Anna Susanna
Johanna OPPERMAN
26.04.1891, † Arcadia, Pretoria 16.08.1963 »α [71;5]
»» Kinders (6): 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732
x Ermelo 07.02.1919, Martha Christina Gysbertina
DU PLOOY (d.v. Pieter Hendrik Rudolph DU
PLOOY & Martha Christina Gysbertina DE WAAL)
»» Sien verwysingsnommer 5288 vir verdere inligting.
h1 Johannes Cornelius Michiel DE WAAL
(1710/xx), ∗ 04.07.1934 »» Kinders (2): 1712, 1713
x Magdalena Maryna VISSER, ∗ ±24.10.1934
»α oba: Magda
1712
i1 Johannes DE WAAL (1711/x)
1713
i2 Sarel Visser DE WAAL (1711/x)
1714
h2 Christiaan Jozia DE WAAL (1710/xx),
∗ __.__.1937 »» Kinders (2): 1715, 1717 x Christina
Gesina HEUNIS
1727
h1 Daniel Jacobus DE WAAL (1726/x)
1728
h2 Martha Christina Gysbertina DE WAAL
(1726/x) x PN GUNSTER
1729
h3 Pieter Hendrik DE WAAL (1726/x)
1730
h4 Marthinus Johannes DE WAAL (1726/x)
1731
h5 Johannes Arend DE WAAL (1726/x)
1732
h6 Anna Sophia Elizabeth DE WAAL (1726/x) x PN
VAN DER WESTHUIZEN
1733
f7 Roelof Jacobus DE WAAL (1685/x), ∗ Greytown
16.05.1854, ≈ Pietermaritzburg 13.08.1854,
† Bergvliet, Harrismith 27.10.1909 »α 26jr boer [55;2]
»» Kinders (6): 1734, 1735, 1738, 1739, 1741, 1742
x Harrismith 25.04.1881, Baldina Theodora DE
JONGH, ∗ ±__.__.1857 »x NG / Ds AA van Lingen /
VS GDN 1878-1887 Getuies: JH de Villiers / MCFG
Mall »α 24jr
1715
i1 Johannes Cornelis DE WAAL (1714/x),
∗ __.__.1964 »» Kinders (1): 1716 x Julianna
VISSER
1716
j1 Christiaan Jozia DE WAAL (1715/x),
∗ __.__.1991
1717
i2 Jacobus Johannes Jurgens DE WAAL (1714/x),
∗ __.__.1967
1734
g1 Margaritha Gertruida DE WAAL (1733/x),
∗ 01.03.1882, ≈ Vrede 23.07.1882 x A ODENDAAL
1718
h3 Annette DE WAAL (1710/xx)
1735
1719
g3 Ellie DE WAAL (1690/xx)
1720
g4 Jacoba Nicolina DE WAAL (1690/xx),
∗ 01.04.1925
g2 Hester Maria DE WAAL (1733/x), ∗ 19.10.1883
»» Kinders (2): 1736, 1737 x Johannes
POELAKKER {Ds} (s.v. Jan POELAKKER &
Hendrika DANQREMONDO), ∗ Holland ±__.__.1872,
† Goedemoed 05.10.1912 »α [40;3]
1736
1721
f6 Daniel Jacobus DE WAAL (1685/x),
∗ ±__.__.1852, ≈ Pietermaritzburg 25.04.1852 »α 27jr
veeboer te Harrismith »» Kinders (5): 1722, 1723,
1724, 1725, 1726 x Harrismith 21.06.1880,
Margaretha Alberta PRINSLOO, ∗ ±__.__.1863
»x NG / Ds AA Van Lingen / BFX VSARG MF1140
Getuies: JJ Pistorius / CM De Beer ’Frankfort’ »α 17jr
- Harrismith
[h1] Baldina Ausdora POELAKKER (1735/x),
∗ 20.01.1906
1737
[h2] Hendrik Johannes POELAKKER (1735/x),
∗ 19.05.1912
1738
g3 Baldina Theodora DE WAAL (1733/x)
x Ladysmith 19.05.1903, Johannes Arend
SCHOEMAN (s.v. Hendrik Nicolaas SCHOEMAN &
Hester Maria DE WAAL), ∗ Harrismith ±__.10.1878,
† Verrassing, Standerton 15.09.1927 »» Sien
verwysingsnommer 1804 vir verdere inligting en lys
van kinders.
1739
g4 Hendrina Catharina DE WAAL (1733/x),
∗ 22.02.1888 »» Kinders (1): 1740 x Johannes
Jacobus BADENHORST
1740
[h1] Roelof Jacobus BADENHORST (1739/x),
∗ Vrede 11.09.1916
1741
g5 Roelof Jacobus DE WAAL (1733/x), ∗ 21.05.1891
1722
g1 PN DE WAAL (1721/x)
1723
g2 Hester Maria DE WAAL (1721/x), ∗ 08.12.1882,
≈ Vrede 08.04.1883, † Standerton 27.04.1976
»α Geboortedatum op SK 18.12.1882
1724
1725
1726
g3 Johan Andries DE WAAL (1721/x), ∗ 03.07.1887,
≈ Vryheid 11.03.1888
g4 Daniel Jacobus DE WAAL (1721/x),
∗ 26.04.1889, ≈ Vryheid 06.04.1890
g5 Marthinus Johannes DE WAAL (1721/x),
∗ Mondwani, Zululand 16.03.1891, ≈ Vryheid
51
DE WAAL
1742
g6 Jan de Jongh DE WAAL (1733/x), ∗ 19.04.1894,
≈ Vrede 05.08.1894, † Vrede 04.09.1924 »α [30;4]
x Catharina Petronella GREYLING
1759
i8 Nicolaas Jacobus DE WAAL (1745/x), ∗ Boksburg
Benoni hospitaal 14.08.1944, † Boksburg 19.02.1965
»α [20;6] Ongetroud
1743
f8 Pieter Jacobus DE WAAL (1685/x), ∗ Greytown
17.02.1856, ≈ Pietermaritzburg 11.05.1856, † Botha’s
Rust, Breyten 09.08.1924 »α [67.-.-] - MHG 55058,
boer van Botha’s Rust, Breyten »» Kinders (9): 1744,
1765, 1766, 1767, 1769, 1770, 1774, 1776, 1777
x Harrismith 27.04.1882, Julia (Julietta) Robertha
Osborne LANDSBERG (d.v. Joseph Heinrich Gottlob
Cornelius LANDSBERG & Machel Maria VAN DER
MERWE), ∗ 26.08.1868, ≈ Greytown 29.01.1869
»α [b3c6d11] - Bergvliet, 16jr tweeling
1760
i9 Cornelius Gotlieb DE WAAL (1745/x),
∗ 18.07.1946
1761
i10 Adolph Wouter DE WAAL (1745/x),
∗ 28.05.1948
1762
i11 Benjamin Deodat DE WAAL (1745/x), ∗ Lilyvale
05.07.1950, † Putfontein 22.05.1972 »α Deur ’n trein
raakgery. Ongetroud
1763
i12 Maria Magdalena DE WAAL (1745/x),
∗ 27.06.1952 x Kasper Hendrik MARITZ
1764
i13 George Jacobus DE WAAL (1745/x),
∗ 14.04.1955 »α Naam verander van Robert na
Jacobus nav pa se SK
1765
g2 Maria Magdalena DE WAAL (1743/x),
∗ 17.06.1886, ≈ Wakkerstroom 05.12.1886
1766
g3 Hester Maria DE WAAL (1743/x), ∗ 11.04.1888,
≈ Standerton 24.06.1888
1767
g4 Joseph Heinrich Gotlieb DE WAAL (1743/x),
∗ Heidelberg 27.06.1890, † Roodepoort hospitaal
17.10.1956 »α [66;3] »» Kinders (1): 1768
x Roodepoort, Catharina Helena KLEINHANS
»α Hulle het ’n aangenoeme dogter Helena *
KLEINHANS, x NAUDE.
1768
h1 Maria Magdalena DE WAAL (1767/x),
∗ 11.06.1947
1769
g5 Juiletta Roberta Osborne DE WAAL (1743/x)
1770
g6 Anna Elizabeth Susanna DE WAAL (1743/x),
∗ 21.08.1895, ≈ Vrede 15.03.1896, † Driefonteinstasie,
Richmond 20.10.1918 »α [23.2.-] - KAB MOOC
6/9/1371-435 (1919) »» Kinders (3): 1771, 1772, 1773
x Pretoria, Adolf Leonard JOUBERT
1771
[h1] Susan Elizabeth Roberta JOUBERT (1770/x)
1772
[h2] Julia Osborne JOUBERT (1770/x)
1773
[h3] Anna Elizabeth Susanna JOUBERT (1770/x)
1774
g7 Pieter Jacobus DE WAAL (1743/x), ∗ 07.01.1897,
≈ Vrede 10.05.1897, † __.__.1979 »» Kinders (1):
1775 x Wilhelmina Christina VAN DER MERWE,
∗ __.__.1910, † __.__.1953
1775
h1 Pieter Jacobus Landsberg DE WAAL (1774/x),
∗ __.__.1947
1776
g8 Elizabeth Fredrika Susanna DE WAAL (1743/x),
∗ 07.01.1901, ≈ Vrede 01.06.1901
1744
1745
1746
g1 Johannes Arend DE WAAL (1743/x),
∗ 05.02.1883, ≈ Harrismith 04.03.1883 »» Kinders (1):
1745 x Maria Magdalena Johanna Wilhelmina
SUTTON
h1 Pieter Jacobus DE WAAL (1744/x), ∗ Villiers
O.V.S. 05.08.1908, † Lilyvale 31.08.1975 »» Kinders
(13): 1746, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759,
1760, 1761, 1762, 1763, 1764 x Benoni 17.03.1934,
Johanna Wilhelmina SUTTON
i1 Johannes Arend DE WAAL (1745/x), ∗ Benoni
26.01.1936, † Boksburg 11.08.1974 »» Kinders (6):
1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752 x Benoni, Martha
Elizabeth LUUS
1747
j1 Pieter Jacobus DE WAAL (1746/x), ∗ __.__.1958
1748
j2 Martha Elizabeth DE WAAL (1746/x),
∗ ±__.__.1959
1749
j3 Anne-Marie DE WAAL (1746/x), ∗ ±__.__.1960
1750
j4 Johannes Arend DE WAAL (1746/x),
∗ __.__.1963
1751
j5 Diederik Jacobus DE WAAL (1746/x),
∗ __.__.1965
1752
j6 Francois Abraham DE WAAL (1746/x),
∗ __.__.1966
1753
i2 Johanna Wilhelmina DE WAAL (1745/x),
∗ 29.11.1936 x Andries Hendrik COETZEE
1754
i3 Pieter Nicolaas DE WAAL (1745/x), ∗ 20.04.1937
1755
i4 Harry William DE WAAL (1745/x), ∗ 06.08.1938
1756
i5 Hendrik Jacobus DE WAAL (1745/x),
∗ 25.12.1939
1757
i6 Jacob Daniel DE WAAL (1745/x), ∗ 13.07.1941
1758
i7 Abel Hermanus DE WAAL (1745/x), ∗ 26.04.1943
52
DE WAAL
1777
1778
g9 Elizabeth Catharina DE WAAL (1743/x),
∗ 20.02.1907, ≈ Vrede 28.04.1907
f9 Wouter de Wet DE WAAL (1685/x), ∗ 12.05.1857,
≈ Pietermaritzburg 14.06.1857, † Gemsbokfontein,
distrik Piet Retief 09.05.1912 »α [54] »» Kinders (7):
1779, 1780, 1786, 1787, 1788, 1789, 1801 x Anna
Adriana Jacomina PRINSLOO
1779
g1 Jan Arend DE WAAL (1778/x), ∗ 06.10.1883,
≈ Vrede 23.12.1883
1780
g2 Johan Andries DE WAAL (1778/x), ∗ 23.11.1885,
≈ Vrede 11.04.1886, † Vereeniging hospitaal
27.08.1963 »α [77;9] »» Kinders (3): 1781, 1782, 1785
x Machadodorp, Maria Adriana FERREIRA
1797
h5 Johannes Arend DE WAAL (1789/x)
1798
h6 Roedolf DE WAAL (1789/x), ∗ 11.02.1947
1799
h7 Hendrina Johanna DE WAAL (1789/x),
∗ 03.05.1948 »α tikster, Pretoria (Magdalena Willers
161, Gelria 2)
1800
h8 Frederik Nicolaas Johannes DE WAAL (1789/x),
∗ 08.03.1950
1801
g7 Clasina Elizabeth Frederika DE WAAL (1778/x),
∗ 30.01.1906, ≈ Piet Retief 11.11.1906
1802
f10 Hester Maria DE WAAL (1685/x), ∗ 10.12.1858,
≈ Pietermaritzburg 21.02.1859, † Verrassing,
Standerton 22.07.1939 »α 16jr van Vlakplaas, distr
Harrismith [80;6] »» Kinders (4): 1803, 1804, 1807,
1808 x Harrismith 11.01.1875, Hendrik Nicolaas
SCHOEMAN (s.v. Hendrik Nicolaas SCHOEMAN &
Johanna Helena RAATH), ∗ Koelfontein 10.12.1855,
≈ Ladysmith 02.03.1856, † Dijatalawa hospitaal
08.06.1902 »x NG / Ds CP Theron / VS GDN 18631878 Getuies: J Boshoff / H du Plessis »α [b1c11d5e9]
- 19jr landbouer van Uitkyk, distr. Harrismith
1781
h1 Lourens DE WAAL (1780/x)
1782
h2 Johan Andries DE WAAL (1780/x) »» Kinders
(2): 1783, 1784 x PN NN
1783
i1 Gert Johannes DE WAAL (1782/x)
1784
i2 Mark Anthony DE WAAL (1782/x)
1785
h3 Jacobus Johannes DE WAAL (1780/x)
1803
[g1] Hendrik Nicolaas SCHOEMAN (1802/x)
1786
g3 Wouter De Wet DE WAAL (1778/x),
∗ 25.12.1887, ≈ Vrede 22.04.1888
1804
1787
g4 PN DE WAAL (1778/x)
1788
g5 Martinus Johannes DE WAAL (1778/x),
∗ 25.08.1899, ≈ Piet Retief 26.11.1899
[g2] Johannes Arend SCHOEMAN (1802/x),
∗ Harrismith ±__.10.1878, † Verrassing, Standerton
15.09.1927 »α [48;11] »» Kinders (2): 1805, 1806
x Ladysmith 19.05.1903, Baldina Theodora DE
WAAL (d.v. Roelof Jacobus DE WAAL & Baldina
Theodora DE JONGH) »» Sien verwysingsnommer
1738 vir verdere inligting.
1789
g6 Daniel Jakobus DE WAAL (1778/x),
∗ 05.04.1903, ≈ Piet Retief 14.10.1903, † __.__.1980
»» Kinders (8): x{1790, 1791, 1795, 1796, 1797, 1798,
1799, 1800} x Standerton, Johanna Elizabeth
Jacomina TAYLOR (d.v. Jan Cornelius TAYLOR &
Maria Magdalena NN), ∗ Vrede 17.08.1907,
† Vanderbijlpark hospitaal 30.09.1963 »α [56;1;13]
Net laaste drie kinders op haar SK xx Helena Susanna
DU PREEZ
1805
[h1] Hendrik Nicolaas SCHOEMAN (1804/x),
† 07.10.1927 »α Verongeluk
1806
[h2] Baldina Theodora SCHOEMAN (1804/x)
x Izak Philippus DU PREEZ
1807
[g3] Jacobus Christoffel SCHOEMAN (1802/x)
1808
[g4] Hester Maria SCHOEMAN (1802/x),
∗ __.__.1889, † Athlone Nursing Home Benoni
27.06.1932 »α [43;8] Geen kinders x PN WELKEN
xx Warden, Johannes Cornelius Michiel DE WAAL
(s.v. Jacobus Philippus Albertus DE WAAL & Johanna
JOOSTE), ∗ Harrismith __.__.1895, † Drie Riviere
11.09.1960 »» Sien verwysingsnommer 1710 vir
verdere inligting en lys van kinders.
1809
f11 Anna Elizabeth Susanna DE WAAL (1685/x),
∗ 30.10.1860, ≈ Greytown 11.11.1860, † Vrede
08.01.1928 »α 19jr van Harrismith / NG / Ds AA van
Lingen / BFX VSARG MF1140 / Getuies: NP Prinsloo
/ CA Uys [67;2] »» Kinders (5): 1810, 1815, 1816,
1817, 1818 x Vrede 25.03.1880, Marthinus
LOUWRENS (s.v. Johannes Petrus LOUWRENS &
Susanna PRINSLOO), ∗ >26.03.1860, † Harrismith
01.08.1900 »α [41.10.-] - VAB L1081 - 19jr veeboer
van Harrismith
1790
h1 Wouter de Wet DE WAAL (1789/x)
1791
h2 Jan Cornelius DE WAAL (1789/x), ∗ __.__.1934
»» Kinders (2): 1792, 1794 x Jeanette RIES
1792
i1 Anthony Cornelius DE WAAL (1791/x),
∗ __.__.1960 »» Kinders (1): 1793 x Michelle VAN
WYK
1793
j1 Wesley DE WAAL (1792/x), ∗ __.__.1987
1794
i2 Dion DE WAAL (1791/x), ∗ __.__.1965
1795
h3 Daniel Jacobus DE WAAL (1789/x)
1796
h4 Benjamin Johannes DE WAAL (1789/x)
53
DE WAAL
† Germiston 08.11.1947 »α [55.1.-] TAB MHG
5574/47, tweeling »» Kinders (6): 1829, 1830, 1831,
1832, 1833, 1834 x Germiston, Marthinus Johannes
LOTTERING
1810
[g1] Hester Marie LOUWRENS (1809/x) »» Kinders
(4): 1811, 1812, 1813, 1814 x PN MOSTERT
1811
[h1] Anna Elizabeth Susanna MOSTERT (1810/x),
∗ ±__.__.1908
1829
[h1] Anna Susanna LOTTERING (1828/x) x PN
BEUKES
[h2] Hester Angenessa MOSTERT (1810/x),
∗ 14.06.1910
1830
[h2] Barend Christoffel Nell LOTTERING (1828/x)
1831
[h3] Marthinus Johannes LOTTERING (1828/x)
1812
1813
[h3] Hester Maria MOSTERT (1810/x),
∗ 27.08.1912
1832
[h4] Cornelius Johannes LOTTERING (1828/x)
1814
[h4] Helena Christina MOSTERT (1810/x),
∗ 10.07.1915
1833
[h5] William Ernest LOTTERING (1828/x),
∗ 20.03.1927
[g2] Johannes Arend de Waal LOUWRENS
(1809/x)
1834
[h6] Gloria Dawn LOTTERING (1828/x),
∗ 31.07.1933
1835
g4 Cornelius Johannes DE WAAL (1820/x),
∗ 31.12.1893, ≈ Utrecht, Natal 21.01.1894,
† Germiston 19.08.1922, Ω Germiston »α Volgens
grafsteen is hy op 31 Des 1894 gebore [28] Geen
kinders x Agnes Marion CHAPMAN
1815
1816
[g3] Marthinus LOUWRENS (1809/x)
1817
[g4] Daniel Jacobus LOUWRENS (1809/x)
1818
[g5] Matthys Johannes Frederik Stephanus
LOUWRENS (1809/x)
1819
f12 Magchel Maria DE WAAL (1685/x),
∗ 25.03.1862, ≈ Ladysmith 30.04.1862
1836
g5 Hester Maria Elizabetta DE WAAL (1820/x),
∗ 12.07.1895, ≈ Utrecht, Natal 17.11.1895
1820
f13 Cornelius Johannes DE WAAL (1685/x),
∗ 22.12.1864, ≈ Ladysmith 07.05.1865 »» Kinders (8):
1821, 1827, 1828, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839
x Utrecht, Natal 24.04.1889, ÷, Anna Susanna
BREYTENBACH, ∗ Utrecht __.__.1864, † Pretoria
15.07.1927 »α [62;10] [b2c2d3e8]
1837
g6 Christiaan Jozef Breytenbach DE WAAL
(1820/x), ∗ 13.02.1897, ≈ Utrecht, Natal 02.05.1897
1838
g7 Daniel Jacobus DE WAAL (1820/x),
∗ __.__.1899, † Heilbron 14.04.1901 »α [2;3;16]
1839
g8 Kind DE WAAL (1820/x), ∗ __.__.1902,
† Heilbron 04.01.1902 »α 15 DAE
1840
e8 Wouter de Wet DE WAAL (1288/x),
∗ 22.07.1826, ≈ Worcester 22.10.1826, † 06.09.1882
»† [WHN 37/1883] »» Kinders (13): 1841, 1850, 1851,
1852, 1860, 1861, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869, 1870,
1871 x Anna Magdalena KRIEL (d.v. Jacobus
Albertus KRIEL & Anna Magdalena Petronella
BADENHORST), ∗ ±__.__.1833, † Weenen
25.03.1919 »α [b9c2d5e6]
1841
f1 Anna Magdalena DE WAAL (1840/x),
∗ 03.05.1856, ≈ Pietermaritzburg 15.02.1857,
† 08.08.1924 »α Grafsteen »» Kinders (8): 1842, 1843,
1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849 x Greytown
19.03.1877, Johannes Hendrik VAN ROOYEN
(s.v. Stephanus Christiaan VAN ROOYEN & Susanna
Helena BRUWER), ∗ 03.03.1848, ≈ Pietermaritzburg
04.06.1848, † 17.08.1926 »α [b9c6d1e6f2]
1842
[g1] Anna Magdalena VAN ROOYEN (1841/x),
∗ 30.03.1878, ≈ Greytown 14.07.1878
1843
[g2] Stefanus Christian VAN ROOYEN (1841/x),
∗ 07.07.1879, ≈ Greytown 05.10.1879
1821
g1 Jan (Johannes) Arend Breytenbach DE WAAL
(1820/x), ∗ 13.02.1890 »α [WHN 43/1] »» Kinders (2):
1822, 1826 x PN NN
1822
h1 Cornelius Johannes DE WAAL (1821/x),
∗ __.__.1917 »» Kinders (2): xx{1823, 1824} x Anon
NN xx Gesina Elizabeth Cornelia SWANEPOEL
1823
i1 Doean Abraham Gerhardus DE WAAL
(1822/xx), ∗ __.__.1955 x Elizabeth Maria
Magrietha STEENKAMP
1824
i2 Jan Arend DE WAAL (1822/xx), ∗ __.__.1957
»» Kinders (1): 1825 x Bardette GOLDSHACHT,
† __.__.1992
1825
j1 Arend DE WAAL (1824/x)
1826
h2 Marthinus Johannes DE WAAL (1821/x),
∗ __.__.1920, † __.__.1986
1827
g2 Jan Andries Nicolaas Breytenbach DE WAAL
(1820/x), ∗ 03.10.1892, ≈ Utrecht, Natal 08.01.1893
»α Tweeling
1828
g3 Anna Susanna DE WAAL (1820/x), ∗ Utrecht,
Natal 03.10.1892, ≈ Utrecht, Natal 08.01.1893,
54
DE WAAL
1844
[g3] Susanna Helena VAN ROOYEN (1841/x),
∗ 28.02.1881, ≈ Greytown 17.04.1881
1862
g1 Sarah Philippina DE WAAL (1861/x),
∗ 10.11.1895, ≈ Greytown 19.04.1896
1845
[g4] Elizabeth Susanna Lourenza VAN ROOYEN
(1841/x), ∗ 29.06.1882, ≈ Greytown 08.10.1882
1863
g2 Anna Wouterina DE WAAL (1861/x),
∗ 02.05.1898, ≈ Greytown 04.12.1898
1846
[g5] Wouter de Wet VAN ROOYEN (1841/x),
∗ 09.10.1883, ≈ Greytown 16.12.1883
1864
1847
[g6] Johanna Hendrika VAN ROOYEN (1841/x),
≈ Greytown 28.03.1886
f7 Helena Wilhelmina Gertruda DE WAAL
(1840/x), ∗ 09.02.1867, ≈ Greytown 09.06.1867
x Greytown 24.08.1891, Henning Johannes DAFEL
»α [a1b1c2]
1865
1848
[g7] Martha Maria VAN ROOYEN (1841/x),
∗ 19.09.1887, ≈ Greytown 02.05.1888
1849
[g8] Catharina Elizabeth VAN ROOYEN (1841/x),
∗ 23.07.1889, ≈ Greytown 29.09.1889
f8 Regina Catharina DE WAAL (1840/x),
∗ 06.03.1869, ≈ Greytown 04.07.1969 »» Kinders (1):
1866 x Greytown 31.03.1890, Philip(pus) Petrus
VAN ROOYEN (s.v. Cornelis Johannes VAN
ROOYEN & Susanna Maria Francina LOTTER),
≈ Greytown 23.07.1865 »α [b9c1d5e5f13]
1850
f2 Johannes Arend DE WAAL (1840/x),
∗ 24.03.1858, ≈ Pietermaritzburg 25.04.1858
1866
[g1] Anna Magdalena VAN ROOYEN (1865/x),
∗ 18.03.1891, ≈ Greytown 05.07.1891 x Gert Thomas
VAN ROOYEN
1851
f3 Elizabeth Susanna Laurencia DE WAAL
(1840/x), ∗ 15.11.1859, ≈ Greytown 22.04.1860
1867
f9 Johanna Wilhelmina DE WAAL (1840/x),
∗ 29.04.1871, ≈ Greytown 08.10.1871
1868
f10 Wouterina De Wet DE WAAL (1840/x),
∗ 29.06.1875, ≈ Greytown 24.10.1875 x Greytown
24.09.1894, Jeremias Jacobus NEL
»α [b1c3d4e1f5g1h1]
1869
f11 Wouter de Wet DE WAAL (1840/x),
∗ 27.04.1878, ≈ Greytown 02.03.1879, † 26.09.1957,
Ω Empangeni, Natal x Magdalena Gertruida Maria
Susanna Petronella BREYTENBACH, ∗ 23.12.1917
1852
f4 Catharina Elizabeth DE WAAL (1840/x),
∗ 01.08.1861, ≈ Greytown 01.01.1862 »» Kinders (7):
1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 x Greytown
19.02.1884, Willem Mattheus Johannes VAN
ROOYEN (s.v. Cornelis Johannes VAN ROOYEN &
Susanna Maria Francina LOTTER), ∗ ±__.__.1860
»α [b9c1d5e5f11]
1853
[g1] Cornelius Johannes VAN ROOYEN (1852/x),
∗ 25.11.1884, ≈ Greytown 08.02.1885
1854
[g2] Anna Magdalena VAN ROOYEN (1852/x),
∗ 25.12.1885, ≈ Greytown 28.03.1886 »α Een van
tweeling
1870
f12 Johan Andries DE WAAL (1840/x),
∗ __.__.1887, † __.__.1947 x Martha Maria Susanna
BADENHORST, ∗ __.__.1891, † __.__.1962
1855
[g3] Susanna Maria Francina VAN ROOYEN
(1852/x), ∗ 06.12.1885, ≈ Greytown 28.03.1886
»α Een van tweeling
1871
f13 Daniel Jacobus DE WAAL (1840/x) »» Kinders
(3): 1872, 1873, 1875 x PN NN
1872
g1 Wouter de Wet DE WAAL (1871/x)
1856
[g4] Wouter de Wet VAN ROOYEN (1852/x),
∗ 14.10.1887, ≈ Greytown 05.02.1888
1873
g2 Jacobus DE WAAL (1871/x) »α oba: Jaap
»» Kinders (1): 1874 x PN NN
[g5] Willem Matthys Johannes VAN ROOYEN
(1852/x), ∗ 19.11.1889, ≈ Greytown 06.06.1890
1874
h1 Wouter DE WAAL (1873/x)
1875
g3 Daniel Jacobus DE WAAL (1871/x),
∗ __.__.1891, † __.__.1957 »» Kinders (4): 1876,
1877, 1886, 1894 x Gertina Hermina Josina ELS
1876
h1 Wouter de Wet DE WAAL (1875/x)
1877
h2 Christiaan Philippus Jacobus DE WAAL
(1875/x), ∗ Dundee 09.07.1923, † Vanderbijlpark
26.01.1974 »» Kinders (4): 1878, 1880, 1883, 1884
x Durban, Gertina Josina Hermina COMBRINK
1878
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (1877/x), ∗ __.__.1946
»» Kinders (1): 1879 x Marie-Read HARTMAN
1857
1858
[g6] Catharina Elizabeth VAN ROOYEN (1852/x),
∗ 13.03.1892, ≈ Greytown 03.07.1892
1859
[g7] Johannes Arend de Waal VAN ROOYEN
(1852/x), ∗ 05.04.1894, ≈ Greytown 02.12.1894
1860
f5 Helena Wilhelmina DE WAAL (1840/x),
∗ 08.07.1863, ≈ Greytown 23.08.1863
1861
f6 Jacobus Albertus DE WAAL (1840/x),
∗ 01.05.1865, ≈ Greytown 23.07.1865 »» Kinders (2):
1862, 1863 x Greytown 24.09.1894, Susanna Maria
Francina ZIETSMAN »α [b6c6d2e1]
55
DE WAAL
1900
d1 Cornelis DE WAAL (1899/x), ≈ 28.05.1775,
† 19.08.1838 »α [63.-.-] - KAB MOOC 6.9.13 - 2873
(1838) »» Kinders (3): 1901, 1902, 1903
x ±__.__.1805, Helena Josina DE WET (d.v. Francois
DE WET & Elizabeth DU TOIT), ≈ Tulbagh
01.09.1782 »α [b1c1d1e4]
j1 Christiaan Philippus Johannes DE WAAL
(1880/x), ∗ __.__.1971
1901
e1 Cornelis Jacobus DE WAAL (1900/x),
∗ __.__.1807, ≈ 08.02.1807
1882
j2 Jacque Frederik DE WAAL (1880/xx)
1902
e2 Cornelis Adriaan DE WAAL (1900/x),
∗ __.__.1811, ≈ 18.08.1811
1883
i3 Susara Johanna DE WAAL (1877/x) x PN LE
ROUX
1903
i4 Christiaan Philippus Johannes Anthony DE
WAAL (1877/x) »» Kinders (1): 1885 x Martha
LINGENVELDER
e3 Cornelis Johannes DE WAAL (1900/x),
∗ __.__.1817 »» Kinders (1): 1904 x Catharina
Magdalena VAN DER WESTHUIZEN
1904
f1 Cornelis Johannes DE WAAL (1903/x),
∗ __.__.1851, † Wolmaransstad 28.07.1915 »α [64;6]
»» Kinders (11): x{1905, 1906}, xx{1907, 1924, 1932,
1933, 1934, 1935, 1936, 1951, 1952} x Judith
Christina Elizabeth GELDENHUYS (d.v. Jacobus
GELDENHUYS & Anna Francina Elizabeth
GRESSE), ∗ distr. Caledon, KP ±17.01.1857,
† Biesieput, distr. Fauresmith 25.01.1880 »α [23.0.8] VAB G147 xx Kimberley, Hendrika Petronella
JANSE VAN VUUREN
1905
g1 Cornelis Johannes Nicolaas Samuel DE WAAL
(1904/x), ∗ Zoutpan, distr. Jacobsdal 04.10.1877,
† Boskop, distr. Harrismith 31.03.1881 »α [3.5.27] VAB W243 - Op sy moeder se SK is Cornelis &
Samuel 2 verskillende kinders
1906
g2 Samuel DE WAAL (1904/x)
1907
g3 Cornelis Johannes DE WAAL (1904/xx),
∗ 27.05.1888, † Maquassi 26.09.1969 »α [81]
»» Kinders (3): x{1908, 1915, 1923}
x Wolmaransstad, Willamina Gertruida VON
BARGEN (d.v. Johannes Daniel VON BARGEN &
Elizabeth Cornelia VAN DER GRYP), ∗ Winburg
±__.05.1887, † Wolmaransstad hospitaal 14.01.1967
xx Maquassi, Susanna Gertruida PIETERS
1908
h1 Cornelis Johannes DE WAAL (1907/x)
»» Kinders (1): 1909 x Anna Williamina BLOM
1909
i1 Cornelis Johannes DE WAAL (1908/x),
∗ __.__.1932 »» Kinders (3): 1910, 1912, 1914
x Hettie Cecelia MARAIS, ∗ __.__.1938,
† __.__.1979
1910
j1 Neville John DE WAAL (1909/x), ∗ __.__.1958
»» Kinders (1): 1911 x Jennifer Cheryl
GREENHILL
1911
k1 Bradley Robert DE WAAL (1910/x), ∗ __.__.1990
1912
j2 Ivan Duminy DE WAAL (1909/x), ∗ __.__.1960
»» Kinders (1): 1913 x Jean Louise VAN RHYN
1913
k1 Keziah DE WAAL (1912/x)
1879
j1 Ettienne Christiaan DE WAAL (1878/x),
∗ __.__.1976
1880
i2 Gerhardus Jacobus Hermanus DE WAAL
(1877/x), ∗ __.__.1949 »» Kinders (2): x{1881},
xx{1882} x Wendy BOLTON xx Denise MARITZ
1881
1884
1885
j1 Christiaan Philippus Johannes DE WAAL
(1884/x)
1886
h3 Daniel Jacobus DE WAAL (1875/x),
∗ __.__.1930, † __.__.1981 »» Kinders (7): x{1887,
1888}, xx{1889, 1890, 1891, 1892, 1893} x Gertina
Hermina VAN VUUREN, † __.__.1963 xx Aletta
Margaretha Catharina VAN STADEN
1887
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (1886/x), ∗ __.__.1952
1888
i2 Johannes Marthinus DE WAAL (1886/x),
∗ __.__.1953
1889
i3 Deon DE WAAL (1886/xx), ∗ __.__.1965
1890
i4 Lukas DE WAAL (1886/xx), ∗ __.__.1967
1891
i5 Marius DE WAAL (1886/xx), ∗ __.__.1969
1892
i6 Christo DE WAAL (1886/xx), ∗ __.__.1970
1893
i7 Jacques DE WAAL (1886/xx), ∗ __.__.1971
1894
h4 Lukas Marthinus DE WAAL (1875/x) »» Kinders
(1): 1895 x PN NN
1895
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (1894/x)
1896
d9 Helena Jacoba DE WAAL (1271/x), ∗ __.__.1799,
≈ 14.04.1799
1897
d10 Jacobus Andreas DE WAAL (1271/x),
∗ __.__.1801
1898
c4 Ernst DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1750,
≈ 25.01.1750
1899
c5 Cornelis DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1752,
≈ 09.04.1752 »» Kinders (5): 1900, 1958, 1968, 1969,
1970 x 10.07.1774, Aletta HEUNINGH (d.v. Adriaan
HEUNINGH & Elizabeth ARTOIS), ≈ 22.01.1758
56
DE WAAL
1914
j3 Errol George DE WAAL (1909/x), ∗ __.__.1966
1915
h2 Johannes Daniel von Bargen DE WAAL
(1907/x), ∗ 22.12.1913, † Linden 15.04.1959 »α [46;5]
Dood in ongeluk. »» Kinders (7): 1916, 1917, 1918,
1919, 1920, 1921, 1922 x Leeudoringstad, Johanna
Maria PYPER, ∗ __.__.1913, † __.__.1959
1937
h1 Cornelius Johannes DE WAAL (1936/x),
∗ __.__.1928 »» Kinders (1): 1938 x Sylvia NN
1938
i1 Wessel Cornelius DE WAAL (1937/x)
1939
h2 Wessel Cornelius DE WAAL (1936/x),
∗ __.__.1930, † __.__.1991 x Elizabeth Maria
BRUYNS
1940
h3 Philippus Jacobus DE WAAL (1936/x),
∗ __.__.1934 »» Kinders (3): 1941, 1943, 1944
x Christina Gesina BOLTON
1941
i1 Mynhardt DE WAAL (1940/x), ∗ __.__.1959
»» Kinders (1): 1942 x Alida Elizabeth HERN
1916
i1 Cornelis Johannes Rudolph DE WAAL (1915/x)
1917
i2 Magrietha Magdalena DE WAAL (1915/x)
1918
i3 Jacob Johannes Greyling DE WAAL (1915/x)
1919
i4 Johannes Daniel DE WAAL (1915/x)
1920
i5 Gideon Francois DE WAAL (1915/x)
1942
j1 Rynhardt DE WAAL (1941/x), ∗ __.__.1984
1921
i6 Benjamin Woltemade DE WAAL (1915/x)
1943
i2 Andre DE WAAL (1940/x), ∗ __.__.1960 x Engela
HAYWOOD
1922
i7 Wilhelmina Gertruida DE WAAL (1915/x)
1923
h3 Elizabeth Cornelia Van Der Gryp DE WAAL
(1907/x) »α Volgens pa se SK was sy voorheen met
beide PETERS & VAN NIEKERK getroud x PN
PIENAAR
1944
i3 Wouter DE WAAL (1940/x), ∗ __.__.1972
»» Kinders (1): 1945 x Susan VAN DER MERWE
1945
j1 Philippus DE WAAL (1944/x), ∗ __.__.1992
1946
h4 Johannes Gysbert DE WAAL (1936/x) »» Kinders
(1): 1947 x Elize NN
1947
i1 Quinton DE WAAL (1946/x)
1948
h5 Samuel DE WAAL (1936/x) x Zelda NN
1949
h6 Jacobus DE WAAL (1936/x)
1950
h7 Catharina Magdalena DE WAAL (1936/x)
1951
g10 Philippina Anna Catharina DE WAAL
(1904/xx)
1952
g11 Hendrina Petronella DE WAAL (1904/xx)
»» Kinders (5): 1953, 1954, 1955, 1956, 1957
x Wolmaransstad, Jacobus Petrus BOTES (s.v. Wiets
Matthys BOTES & Anna Johanna Maria CARELSE),
∗ Heilbron 20.11.1887, † Geduld, Springs 27.06.1957
»α [70;7]
1953
[h1] Wiets Matthys De Waal BOTES (1952/x)
1954
[h2] Hendrina Petronella BOTES (1952/x)
1955
[h3] Anna Johanna Maria BOTES (1952/x)
1956
[h4] Cornelis Johannes BOTES (1952/x)
1957
[h5] Jacobus Petrus BOTES (1952/x)
1958
d2 Adriaan DE WAAL (1899/x), ∗ __.__.1777,
≈ 29.06.1777, † Welgedaan 07.05.1841 »α [63.10.16] KAB MOOC 6/9/23 - 4901 (1841) - burger
Swellendam »» Kinders (1): xx{1959} x 21.11.1802,
Johanna Georgina MOSTERT, ≈ 05.07.1777
1924
1925
g4 Wynand Johannes DE WAAL (1904/xx),
∗ __.__.1890 »» Kinders (1): 1925 x Anna Francina
NN
h1 Wynand Johannes DE WAAL (1924/x),
∗ __.__.1921, † Zeerust 23.01.1965 »α Deur trein
raakgery. Vervreem van vrou. [44;6] »» Kinders (6):
1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 x PN NN
1926
i1 Wynand Johannes DE WAAL (1925/x)
1927
i2 Hubert Louis DE WAAL (1925/x)
1928
i3 Elizabeth Ina DE WAAL (1925/x)
1929
i4 Ernest Louis DE WAAL (1925/x)
1930
i5 Martin Hendry DE WAAL (1925/x), ∗ 14.11.1949
1931
i6 Anna Francina DE WAAL (1925/x), ∗ 03.06.1951
1932
g5 Johannes Gysbert DE WAAL (1904/xx)
1933
g6 Maria Magdalena DE WAAL (1904/xx),
∗ 20.05.1896
1934
g7 Hendrik Petronella DE WAAL (1904/xx),
∗ 20.05.1898
1935
g8 Cornelia Johanna DE WAAL (1904/xx),
∗ 22.07.1900
1936
g9 Philippus Jacobus DE WAAL (1904/xx),
∗ 18.07.1902, † Pretoria 06.09.1965 »α [63;2]
»» Kinders (7): 1937, 1939, 1940, 1946, 1948, 1949,
1950 x Wolmaransstad, Maria Petronella DE BEER
57
DE WAAL
xx Elizabeth GRUNDELINGH (d.v. Johannes
Andreas GRUNDELINGH & Elizabeth DE
VILLIERS), ≈ 27.06.1773 »α [b1c1]
1959
»α [27.4.10] - KAB MOOC 6/9/138-7737 (1872)
»» Kinders (2): 1974, 1977 x Jacoba Aletta
ROSSOUW
e1 Aletta Cornelia Anna DE WAAL (1958/xx),
∗ __.__.1808, ≈ 28.08.1808, † 23.01.1856 »α [47.8.14]
- KAB MOOC 6/9/73 - 3592 (1856) »» Kinders (6):
1960, 1961, 1964, 1965, 1966, 1967 x Swartland
30.07.1827, Johan Adam Michiel (Jan) VAN
BREDA (s.v. Alexander VAN BREDA & Helena
Hendrika MICHIELSE), ≈ 08.11.1801 »α [c5d10] boer Welgedaan
1960
[f1] Aletta Cornelia VAN BREDA (1959/x),
∗ 19.05.1828, ≈ Swartland 20.07.1827
1961
[f2] Helena Hester Jacoba VAN BREDA (1959/x)
»» Kinders (1): 1962 x Jacob Pieter (Daniel-sn) VAN
REENEN
1962
[g1] Adriaan De Waal VAN REENEN (1961/x),
∗ Worcester ±__.03.1856, † Ladismith 23.07.1942
»α [86;4] »» Kinders (1): 1963 x Robertson, Hermina
Catharina DU TOIT, † 08.07.1936
1963
[h1] Maria Elizabeth VAN REENEN (1962/x)
x Gabriel Jacobus VAN ZYL
1974
[g1] Pieter Francois Andries DE VILLIERS
(1973/x) »» Kinders (1): 1975 x Anna Elizabeth VAN
ZYL
1975
[h1] Jacobus Cornelis De Waal DE VILLIERS
(1974/x), ∗ Elandsklei, Piquetberg ±__.03.1888,
† Clanwilliam 28.07.1913 »α [25;4] »» Kinders (1):
1976 x Martina Glaudina EYGELAAR
1976
[i1] Pieter Francois Andries DE VILLIERS (1975/x)
1977
[g2] Gideon Josua Rossouw DE VILLIERS (1973/x)
1978
e3 Cornelis Jacobus DE WAAL (1970/x),
∗ __.__.1819, ≈ 18.01.1819, † Geelkuil, Malmesbury
28.04.1878 »α [58] »» Kinders (2): x{1979},
xx{1980} x Johanna Frederica UYS (d.v. Jacobus
UYS & Maria SCHABORT), ∗ Tygerberg, distr.
Kaapstad __.__.1827, † 14.06.1847 »α [20.4.-] - KAB
MOOC 6/9/43 - 9011 (1847) xx Martha W
SCHNEIDER
1979
f1 Jacobus Wilhelmus DE WAAL (1978/x),
∗ ±__.09.1846, † 21.10.1871 »α [25.1.20] - KAB
MOOC 6/9/137-7526, hy was 9 maande toe sy ma
oorlede is, ongetroud
1964
[f3] Adriaan de Waal VAN BREDA (1959/x),
∗ 17.09.1832
1965
[f4] Alexander VAN BREDA (1959/x), ∗ 09.03.1836
1980
f2 Daniel Cornelius DE WAAL (1978/xx) »» Kinders
(2): 1981, 1982 x Louisa Johanna DE VILLIERS
1966
[f5] Elizabeth Grundling VAN BREDA (1959/x),
∗ 01.04.1839
1981
g1 Pieter Daniel Jacob DE WAAL (1980/x),
∗ __.__.1880
1982
g2 Maria Elizabeth Petronella DE WAAL (1980/x),
∗ distr. Hopefield ±__.01.1881, † Malmesbury
08.02.1947 »α [66.1.-] - KAB MOOC 6/9/13723-1083
(1947) »» Kinders (6): 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988 x Darling, Paul Johannes PIENAAR,
† 25.08.1938
1967
[f6] Jan Adam Michiel VAN BREDA (1959/x),
∗ 20.04.1843, ≈ Kaapstad 21.05.1843 x Napier
26.02.1867, Maria Magdalena VAN DYK
(d.v. Michiel Burgert VAN DYK & ?)
1968
d3 Elizabeth DE WAAL (1899/x), ∗ __.__.1779,
≈ 24.10.1779 x PN VAN WIELLIGH
1969
d4 Jacoba DE WAAL (1899/x), ∗ __.__.1782,
≈ 06.01.1782
1983
[h1] Louisa Johanna PIENAAR (1982/x)
x Coenraad Johannes BASSON
1970
d5 Jacobus DE WAAL (1899/x), ∗ __.__.1784,
≈ 02.05.1784 »» Kinders (4): 1971, 1972, 1978, 1989
x Yda Margaretha VON WIELLIGH
1984
[h2] Pieter Paul PIENAAR (1982/x)
1985
[h3] Daniel de Waal PIENAAR (1982/x)
1986
[h4] Christina Maria PIENAAR (1982/x) x William
Henry McQuire WEBB
1987
[h5] Paul Johannes PIENAAR (1982/x)
1988
[h6] Elizabeth Anna PIENAAR (1982/x)
1989
e4 Yda Meltina Anna DE WAAL (1970/x),
∗ __.__.1821, ≈ 09.01.1821 »» Kinders (1): 1990
x Willem Daniel Carel BOONZAAIER,
∗ 11.09.1831, ≈ Kaapstad 09.10.1831
1971
1972
1973
e1 Petronella Elizabeth DE WAAL (1970/x),
∗ __.__.1815, ≈ 10.09.1815, † 24.04.1887 »α [70.-.-] KAB MOOC 6/9/244-712 Daar was waarskynlik
kinders - kan nie ontsyfer x PN DE VILLIERS
e2 Aletta Cornelia Helena DE WAAL (1970/x),
∗ __.__.1817, ≈ 11.04.1817, † Hopefield 19.09.1881
»α [64.-.-] - KAB MOOC 6/9/187-4149 »» Kinders
(1): 1973 x Pieter Francois DE VILLIERS
[f1] Jacobus Cornelis de Waal DE VILLIERS
(1972/x), ∗ ±__.08.1844, † distr. Piketberg 09.12.1871
58
DE WAAL
1990
[f1] Daniel Cornelius BOONZAAIER (1989/x),
∗ Carnarvon 11.11.1865, † 20.03.1950 »α Sportprent
tekenaar »» Kinders (1): 1991 x Maria Elizabeth
BOONZAAIER, ∗ __.__.1866, † 14.10.1948
2006
[e1] Arend VAN WILLINGE (2005/x)
2007
[e2] Hendrik Johannes VAN WILLINGE (2005/x)
2008
[e3] Johanna Hendrina VAN WILLINGE (2005/x)
2009
[e4] Johannes Nicolaas VAN WILLINGE (2005/x)
2010
[e5] Wilhelmina VAN WILLINGE (2005/x)
2011
d4 Hendrik Johannes Oostwald DE WAAL
(2002/xx), ∗ __.__.1794, ≈ 22.06.1794
1991
[g1] Gregoire John BOONZAAIER (1990/x)
»α Kunsskilder
1992
c6 Hilletje DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1754,
≈ 19.05.1754 x Jacobus Cornelis SCHIETEKAT
1993
c7 Arend DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1756,
≈ 11.04.1756 »» Kinders (5): xx{1994, 1995, 1996,
2000, 2001} x Paarl 13.09.1778, Maria Magdalena
VAN DYK (d.v. Johannes Burgert VAN DYK &
Catharina Hillegonda KOTZE), ≈ 20.08.1758
xx 09.01.1803, Louisa Jacoba KRIGE (d.v. Willem
Adolf KRIGE & Louisa Jacoba DE VILLIERS),
≈ Stellenbosch 06.03.1768
2012
d5 Johannes DE WAAL (2002/xx), ∗ __.__.1796,
≈ 02.10.1796, † 24.11.1853 »α [57.8.28] - KAB
MOOC 6/9/64 - 2267 (1853), nooit getroud
2013
d6 Martha Johanna DE WAAL (2002/xx),
∗ __.__.1798, ≈ 21.10.1798
1994
d1 Wilhelmina Jacoba DE WAAL (1993/xx),
∗ __.__.1803, ≈ 20.11.1803
2014
d7 Jacoba Florentina DE WAAL (2002/xx),
∗ __.__.1801, ≈ 26.05.1801
1995
d2 Louisa Arlina DE WAAL (1993/xx),
∗ __.__.1805, ≈ 06.01.1805
2015
1996
d3 Johanna Magdalena Catharina DE WAAL
(1993/xx), ∗ Stellenbosch __.__.1807, ≈ 08.09.1807,
† Riversdal 16.02.1861 »α [52.3.-] - KAB MOOC
6/9/93 - 8521 (1861) »» Kinders (3): 1997, 1998, 1999
x Kaapstad 10.10.1830, Johannes Coenraad Petrus
FRONEMAN (s.v. Hendrik Georg FRONEMAN &
Maria Aletta DE VILLIERS), ∗ 21.09.1808, ≈ Paarl
13.11.1808, † 05.06.1874
d8 Aletta Catharina DE WAAL (2002/xx),
∗ Soutrivier, Kaap ±__.__.1803, ≈ 25.02.1803,
† Soutrivier, Kaap 28.10.1874 »α [ca 70.-.-] - KAB
MOOC 6/9/149-987 (1874) »» Kinders (6): 2016,
2017, 2018, 2020, 2021, 2022 x Kaapstad 16.04.1826,
Matthys VAN EYSSEN (s.v. Coenraad VAN
EYSSEN & Alida Maria VAN WIELLIGH)
2016
[e1] Catharina Alida Johanna VAN EYSSEN
(2015/x)
2017
[e2] Coenraad Hendrik VAN EYSSEN (2015/x)
2018
[e3] Jan Arend VAN EYSSEN (2015/x) »» Kinders
(1): 2019 x PN NN
2019
[f1] Hester Maria VAN EYSSEN (2018/x)
2020
[e4] Hillegonda Alida Wilhelmina VAN EYSSEN
(2015/x) »α volgens haar moeder se SK laat sy 4
kinders, waarvan ek nie die van kan uitmaak nie, na,
naamlik:- (1) Matthys van Eyssen (2) Aletta Catharina
Johanna (3) Jan Gabriel (4) Hester Maria = Van
Tehinsthy--
2021
[e5] Matthys Petrus VAN EYSSEN (2015/x)
2022
[e6] Hendrik Johannes VAN EYSSEN (2015/x)
2023
c9 Jacoba DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1761,
≈ 14.06.1761
2024
c10 Johanna DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1764,
≈ 26.08.1764
2025
c11 Tobias DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1766,
≈ 08.06.1766 »» Kinders (10): 2026, 2099, 2100, 2161,
2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237 x 30.12.1787,
Beatrix Hendrina VAN DER WESTHUIZEN
1997
[e1] Hendrik Georg FRONEMAN (1996/x)
1998
[e2] Louisa Jacoba FRONEMAN (1996/x)
1999
[e3] Maria Aletta FRONEMAN (1996/x)
2000
d4 Elizabeth Christina DE WAAL (1993/xx),
≈ 29.10.1809 x Daniel BOSMAN
2001
d5 Arendina Sophia DE WAAL (1993/xx),
∗ __.__.1810, ≈ 15.09.1810, † 29.01.1873 x N N
MIDDLETON
2002
c8 Hendrik DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1758,
≈ 13.08.1758 »» Kinders (8): xx{2003, 2004, 2005,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015} x 20.04.1777, Lucretia
Johanna POOL xx Catharina Maria UYS
2003
d1 Cornelis Petrus DE WAAL (2002/xx),
∗ __.__.1789, ≈ 17.09.1789
2004
d2 Catharina Elizabeth DE WAAL (2002/xx),
∗ __.__.1790, ≈ 28.10.1790
2005
d3 Hilletje DE WAAL (2002/xx), ∗ __.__.1792,
≈ 09.12.1792, † 02.05.1853 »α [60] »» Kinders (5):
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 x Johannes Nicolaas
VAN WILLINGE
59
DE WAAL
(d.v. Johannes VAN DER WESTHUIZEN & Martha
Margaretha VAN SCHALKWYK), ≈ Stellenbosch
13.11.1763, † __.02.1845 »α [ca. 80.-.-] - KAB
MOOC 6/9/35 - 7741 (1845)
2026
2027
2028
2029
2040
h3 Thomas Hendrik DE WAAL (2037/x),
∗ 22.02.1922 »» Kinders (2): 2041, 2042 x Elsie Susan
Margeret KORB, ∗ 19.05.____
2041
i1 Pieter Antonie DE WAAL (2040/x), ∗ 28.08.1947
d1 Cornelis David DE WAAL (2025/x),
∗ ±__.__.1788, ≈ 16.11.1788 »α burger Stellenbosch
»» Kinders (5): 2027, 2028, 2035, 2092, 2095
x 26.01.1812, Maria Johanna Adriana WALKERS
2042
i2 Elsette DE WAAL (2040/x), ∗ 26.05.1950
2043
e1 Beatrix Hendrika DE WAAL (2026/x),
∗ ±__.02.1816, † Stellenbosch 19.08.1878 »α [62.6.-] KAB MOOC 6/9/164-5766, geen kinders
x Stellenbosch 08.07.1862, Pieter BROOSHOOFD
(s.v. BROOSHOOFD & Jannetje VAN DER GEUEL)
g2 Jacob Johannes DE WAAL (2036/x),
∗ __.__.1903 »» Kinders (2): 2044, 2047 x Dorothea
Magdalena GROBLER, ∗ __.__.1906
2044
h1 Osler DE WAAL (2043/x), ∗ __.__.1932
»» Kinders (1): 2045 x Mariana BRONN,
∗ __.__.1938
e2 Frans Tobias DE WAAL (2026/x), ∗ Stellenbosch
__.__.1817, † Beaufort 25.07.1860 »α KAB MOOC
6/9/91 - 8011 (1860) »» Kinders (2): 2029, 2034
x Magdalena Francina ERASMUS (d.v. Lou
ERASMUS & Johanna CLOETE), ∗ __.__.1818,
† Beaufort-Wes 15.08.1893 »α [75.-.-] - KAB MOOC
6/9/320-1851
2045
i1 Johannes Pierre DE WAAL (2044/x),
∗ __.__.1960 »» Kinders (1): 2046 x Ilse COETZEE
2046
j1 Johannes Rossouw DE WAAL (2045/x),
∗ __.__.1989
2047
f1 Johanna Maria DE WAAL (2028/x),
∗ 21.06.1857, ≈ Beaufort-Wes 19.07.1857, † BeaufortWes 01.09.1917 »∗ Pieter La Grange - Beaufort Wes
Doopregister »≈ Pieter La Grange - Beaufort Wes
Doopregister »α [60] »» Kinders (4): 2030, 2031,
2032, 2033 x Willem Gerhardus Nicolaas JACOBS
h2 Dewald DE WAAL (2043/x), ∗ __.__.1934
»» Kinders (2): 2048, 2049 x Sophy Lisbia
ROBERTSON, ∗ __.__.1936
2048
i1 Jaco Johannes DE WAAL (2047/x), ∗ __.__.1966
2049
i2 James de Villiers DE WAAL (2047/x),
∗ __.__.1971
2050
f2 Maria Johanna DE WAAL (2035/x),
∗ 05.12.1858, ≈ Beaufort-Wes 16.02.1859 »∗ Pieter La
Grange - Beaufort Wes Doopregister »≈ Pieter La
Grange - Beaufort Wes Doopregister
2051
f3 Floris Jacob Pieter DE WAAL (2035/x),
∗ __.__.1862
2052
f4 Tobias Jacob Pieter DE WAAL (2035/x),
∗ __.__.1862, † __.__.1955 »» Kinders (5): 2053,
2060, 2061, 2062, 2063 x Margaretha Wilhemina
Johanna MARITZ
2053
g1 Tobias Hendrik DE WAAL (2052/x),
∗ __.__.1895, † __.__.1968 »» Kinders (2): 2054, 2058
x Cornelia H BARNARD
2054
h1 Tobias Jacob Pieter DE WAAL (2053/x),
∗ __.__.1934 »» Kinders (2): 2055, 2056 x Mona
TERBLANCHE
2030
[g1] Frans De Waal JACOBS (2029/x)
2031
[g2] Johanna Cloete JACOBS (2029/x)
2032
[g3] Maria Johanna JACOBS (2029/x)
2033
[g4] Lourenna Susanna JACOBS (2029/x)
2034
f2 Elizabeth Susanna DE WAAL (2028/x),
∗ 20.12.1858, ≈ Beaufort-Wes 16.01.1859 »∗ Pieter La
Grange - Beaufort Wes Doopregister »≈ Pieter La
Grange - Beaufort Wes Doopregister »α Op haar vader
se SK is haar name “Maria Johanna”
2035
e3 Tobias Hendrik DE WAAL (2026/x) »» Kinders
(6): 2036, 2050, 2051, 2052, 2064, 2066 x Maria
Gertruida Louisa LE ROUX
2036
f1 Pieter Abraham Jacobus DE WAAL (2035/x),
∗ __.__.1856 »» Kinders (2): 2037, 2043 x Christina
Jacoba THERON
2037
g1 Tobias Hendrik DE WAAL (2036/x),
∗ __.__.1895 »» Kinders (3): x{2038, 2039, 2040}
x Gertina Petronella FOURIE, ∗ __.__.1901,
† __.__.1926 xx Matty RAUBENHEIMER
2055
i1 Johannes Joachem Prinsloo DE WAAL (2054/x),
∗ __.__.1963 x Magdalena Catharina VAN DEN
BERG
2056
i2 Tobias Jacob Pieter DE WAAL (2054/x),
∗ __.__.1964 »» Kinders (1): 2057 x Maria NN
h1 Gert Louis DE WAAL (2037/x) »α afgeskiet in
Middelandse See gedurende WWII
2057
j1 Shane DE WAAL (2056/x)
2038
2039
h2 Pieter Abraham DE WAAL (2037/x)
60
DE WAAL
2058
h2 Tobias Hendrik DE WAAL (2053/x),
∗ __.__.1940 »» Kinders (1): 2059 x Abralina
Hendrika Aletta DE SWARDT, ∗ 24.11.1939
2078
[h6] Tobias Hendrik VAN WYK (2069/x),
∗ 21.11.1930
2079
[h7] Beatrix Hendrina VAN WYK (2069/x),
∗ 16.03.1932
2080
[g4] Beatrix Hendrina VAN WYK (2066/x)
»» Kinders (5): 2081, 2082, 2083, 2084, 2085
x Gabriel Johannes LE ROUX
2081
[h1] Gabriel Johannes LE ROUX (2080/x),
∗ 08.09.1926
2059
i1 Tobias Hendrik DE WAAL (2058/x), ∗ __.__.1977
2060
g2 Johannes Gerhardus DE WAAL (2052/x),
∗ __.__.1911
2061
g3 Johannes DE WAAL (2052/x)
2062
g4 Frans Petrus DE WAAL (2052/x)
2063
g5 Dawid Gerhardus DE WAAL (2052/x),
∗ __.__.1913
2082
[h2] Adriaan Jacobus LE ROUX (2080/x),
∗ 28.10.1927
2064
f5 Cornelius DE WAAL (2035/x), ∗ __.__.1864,
† __.__.1947 »α rebel Genl. Manie Maritz »» Kinders
(1): 2065 x Alida NN
2083
[h3] Servaas Daniel LE ROUX (2080/x),
∗ 13.04.1929
2084
2065
g1 Frans DE WAAL (2064/x)
[h4] Pieter Abraham LE ROUX (2080/x),
∗ 28.03.1934
2066
f6 Beatrix Hendrina DE WAAL (2035/x) »» Kinders
(10): 2067, 2068, 2069, 2080, 2086, 2087, 2088, 2089,
2090, 2091 x Williston, Adriaan Willem Jacobus
VAN WYK (s.v. Adriaan Willem Jacobus VAN WYK
& Hester Maria Magdalena VAN TAAK),
∗ 13.08.1866, ≈ Clanwilliam 17.02.1867, † Grootkolk,
distr. Carnarvon 29.06.1926
2085
[h5] Tobias Hendrik LE ROUX (2080/x),
∗ 28.03.1934
2086
[g5] Tobias Hendrik VAN WYK (2066/x)
2087
[g6] Gerhardus Johannes VAN WYK (2066/x)
2088
[g7] Christina VAN WYK (2066/x)
2089
[g8] Johanna Margaretha VAN WYK (2066/x)
2090
[g9] Pieter Abraham VAN WYK (2066/x),
∗ 30.07.1908 x Gerharda Maria Johanna DE
KLERK »α woon Huis Silwerkruin, Wellington
(1989)
2067
[g1] Maria Gertruida Louisa VAN WYK (2066/x)
2068
[g2] Hester Maria Margaretha VAN WYK (2066/x)
2069
[g3] Adriaan Willem Jacobus VAN WYK (2066/x)
»» Kinders (7): 2070, 2071, 2075, 2076, 2077, 2078,
2079 x PN NN
2070
[h1] Adriaan Willem Jacobus VAN WYK (2069/x),
∗ 10.07.1922
2091
[g10] Margaretha Maria VAN WYK (2066/x),
∗ 28.03.1910
2071
[h2] Floris Adriaan Albertus VAN WYK (2069/x),
∗ 04.06.1924 »α woon Grootkolk, distr. Vanwyksvlei
(1989) »» Kinders (3): 2072, 2073, 2074 x 14.03.1959,
Maria Frederika Elizabeth UYS
2092
e4 Cornelis Nicolaas Jacobus DE WAAL (2026/x)
»» Kinders (2): 2093, 2094 x Catharina Helena
Johanna VAN DER WESTHUIZEN
2093
2072
[i1] Maria Elizabeth VAN WYK (2071/x),
∗ 27.02.1960
f1 Johannes Nicolaas Gysbert DE WAAL (2092/x),
∗ 12.11.1851, ≈ Beaufort-Wes 10.02.1853 »∗ Pieter La
Grange - Beaufort Wes Doopregister »≈ Pieter La
Grange - Beaufort Wes Doopregister x Hendrina NN
2073
[i2] Adriaan Willem Jacobus VAN WYK (2071/x),
∗ 14.04.1962 »α tekenaar Koffiefontein (1989)
x Gloria Francis DU TOIT
2094
f2 Johanna Catharina DE WAAL (2092/x),
∗ 23.12.1855, ≈ Beaufort-Wes 06.09.1857 »∗ Pieter La
Grange - Beaufort Wes Doopregister »≈ Pieter La
Grange - Beaufort Wes Doopregister
2095
e5 Maria Johanna Adriana DE WAAL (2026/x),
∗ __.__.1828, † 18.08.1874 »» Kinders (3): 2096,
2097, 2098 x Marthinus Hermanus Adriaan
BEYLEVELD, ∗ 23.11.1828, ≈ Kaapstad 11.01.1829,
† Kaapstad 20.01.1877 »α Kopersmid
2096
[f1] Marthinus Hermanus Adriaan BEYLEVELD
(2095/x) Ƞ Jonk oorlede
2074
[i3] Pieter Daniel VAN WYK (2071/x), ∗ 14.04.1965
2075
[h3] Willem Adriaan Jacobus VAN WYK (2069/x),
∗ 03.10.1925
2076
[h4] Margrueta Catherina VAN WYK (2069/x),
∗ 22.05.1927
2077
[h5] Izak Jeremia VAN WYK (2069/x), ∗ 10.09.1928
61
DE WAAL
2111
f2 Susanna Jacoba DE WAAL (2103/x), ∗ distr.
Wellington ±__.09.1887, † Kaapstad 13.02.1949
»α [61.5.-] - KAB MOOC 6.9.15805-1052 »» Kinders
(2): 2112, 2113 x Wellington, Barend Gerhardus
MALAN
2112
[g1] Louisa MALAN (2111/x) x Carel Johannes
VAN SCHALKWYK
2113
[g2] Susanna Jacoba MALAN (2111/x) x PN
HITTOS
2114
f3 Andries Johannes DE WAAL (2103/x),
∗ Wellington __.__.1890, † Pretoria 14.09.1943
»α [53.-.25] - TAB MHG 4617/43 »» Kinders (7):
2115, 2119, 2123, 2124, 2125, 2126, 2131 x Edenburg,
Emmerentia Cornelia Jacoba KRUGER (d.v. Paul
Jacobus KRUGER & Martha Jacoba Hendrina
Petronella NN), ∗ Reddersburg __.__.1896,
† Bronkhorstspruit 07.07.1955 »α [59;6]
2115
g1 Hendrik Johannes DE WAAL (2114/x),
∗ Bloemhof 25.09.1918, † Nigel 23.09.1974
»» Kinders (3): 2116, 2117, 2118 x Springs, Hendrina
Adriana MINNAAR
2116
h1 Hendrina Adriana DE WAAL (2115/x) x PN
HARTKOPHF
2117
h2 Andries Johannes DE WAAL (2115/x)
2118
h3 Louisa DE WAAL (2115/x) x PN CHANDLER
2119
g2 Paul Jacobus DE WAAL (2114/x), ∗ __.__.1928,
† ±__.__.1985 »» Kinders (1): 2120 x Elizabeth
Cornelia BOTHA
2120
h1 Andries Johannes DE WAAL (2119/x),
∗ __.__.1954 »» Kinders (2): 2121, 2122 x Marlene
HILLARY
2121
i1 Duayne Baron DE WAAL (2120/x), ∗ __.__.1983
2122
i2 Sean Warren DE WAAL (2120/x), ∗ __.__.1987
2123
g3 Martha Jacoba Hendrina Petronella DE WAAL
(2114/x), ∗ 29.04.1924 x PN BODENSTEIN
2124
g4 Susanna Jacoba DE WAAL (2114/x),
∗ 27.07.1927
[i1] Elizabeth Johanna VENTER (2106/x) x PN
VISSER
2125
g5 Emmerentia Cornelia Jacoba DE WAAL
(2114/x), ∗ 20.06.1933
[i2] Johanna Adriana VENTER (2106/x) x PN
KOTZE
2126
g6 Andries Johannes DE WAAL (2114/x),
∗ __.__.1933 »» Kinders (1): 2127 x PN NN
h2 Elizabeth Johanna DE WAAL (2105/x)
x Jacobus Hendrikus PIETERS
2127
h1 Andries Johannes DE WAAL (2126/x) »» Kinders
(3): 2128, 2129, 2130 x Magdalena Salomina VON
LEVETZOW
2128
i1 Andrew DE WAAL (2127/x), ∗ __.__.1968
2097
[f2] Maria Johanna Adriana BEYLEVELD
(2095/x), ∗ Kaapstad ±__.__.1855
2098
[f3] Magdalena BEYLEVELD (2095/x)
2099
d2 Martha Margaretha DE WAAL (2025/x),
∗ __.__.1790, ≈ 24.10.1790 x Jacob Stephanus
JOUBERT
2100
d3 Johannes Lourens DE WAAL (2025/x),
∗ __.__.1792, ≈ 23.12.1792, † Hasekraal, Paarl
11.12.1868 »α [76.11.-] - KAB MOOC 6/9/125-4857
(1868) »» Kinders (11): x{2101}, xx{2102, 2103,
2134, 2135, 2136, 2143, 2144, 2145, 2146, 2160}
x Jacoba WIUM xx Francina Jacoba LOMBARD
(d.v. Hendrik LOMBARD & Fransina Jacoba
HOLTZHAUSEN), ∗ __.__.1803, † 24.03.1875
»α [72.-.-] - KAB MOOC 6/9/151-1504
2101
e1 Edward Wium DE WAAL (2100/x)
2102
e2 Tobias DE WAAL (2100/xx), ∗ Bergrivier, distr.
Malmesbury __.__.1820, ≈ 23.12.1820, † Paarl
15.05.1846 »α [24.7.-] - KAB MOOC 6/9/40 - 8525
(1846) - Ongetroud
2103
e3 Hendrik Johannes DE WAAL (2100/xx),
∗ Wellington __.__.1822, ≈ 30.08.1822, † 25.01.1904
»α [72.6.-] - KAB MOOC 6/9/493-599 Dood in
ongeluk, deur wa omgery. »» Kinders (5): 2104, 2111,
2114, 2132, 2133 x Susanna Jacoba VERCUEIL
2104
f1 Hendrik Johannes DE WAAL (2103/x) »» Kinders
(1): 2105 x Elizabeth Johanna CARSTENS
2105
g1 Hendrik Johannes DE WAAL (2104/x),
∗ Wellington __.__.1884, † Kaapstad 04.11.1946
»α [62.1.-] - Huurmotorbestuurder, woon te
Hartebeesfontein, Tvl »» Kinders (3): 2106, 2109,
2110 x Kaapstad, Elizabeth Johanna NN,
† 17.05.1946
2106
2107
2108
2109
2110
h1 Susanna Jacoba DE WAAL (2105/x),
∗ 02.07.1907 »» Kinders (2): 2107, 2108
x Ventersdorp, Petrus Casparus VENTER
(s.v. Petrus Casparus VENTER & Johanna Adriana
JACOBS), ∗ Schweizer-Reinecke 26.04.1897,
† Pretoria 21.04.1969
h3 Beatrice Johanna DE WAAL (2105/x) x Norman
Henry CLARK
62
DE WAAL
2129
i2 Eugene DE WAAL (2127/x), ∗ __.__.1970
2130
i3 Paul Johannes DE WAAL (2127/x), ∗ __.__.1975
2131
g7 Beatrice Jacoba DE WAAL (2114/x),
∗ 22.12.1941
2132
f4 Beatrix Johanna DE WAAL (2103/x)
2133
f5 Sophia Jacoba Elizabeth DE WAAL (2103/x)
2134
e4 Johannes Lourens DE WAAL (2100/xx),
∗ __.__.1823, ≈ 15.02.1824, † Wellington 08.06.1893
»α [70.-.-] - KAB MOOC 6/9/317-1169, ongetroud
2135
2136
e5 Francina Jacoba DE WAAL (2100/xx),
∗ __.__.1825, ≈ 18.12.1825, † 28.01.1899 »α [72.-.-] KAB MOOC 6/9/385-422, ongetroud
2150
[f4] Tobias de Waal ROSSOUW (2146/x),
∗ Malmesbury ±__.__.1876, † Woodstock 13.04.1932
»α [56] »» Kinders (8): 2151, 2152, 2153, 2154, 2155,
2156, 2157, 2158 x Sophia Jacoba Elizabeth
BREDER
2151
[g1] Johannes Jacobus ROSSOUW (2150/x)
2152
[g2] Casparus Johannes ROSSOUW (2150/x)
2153
[g3] Wilhelmina Catharina ROSSOUW (2150/x)
2154
[g4] Tobias De Waal ROSSOUW (2150/x)
2155
[g5] Hendrik Loubser ROSSOUW (2150/x)
2156
[g6] Martha Maria ROSSOUW (2150/x)
2157
[g7] Elsepherus Marinus ROSSOUW (2150/x)
e6 Beatrix Hendrina DE WAAL (2100/xx),
∗ Tulbagh ±26.02.1827, † Paarl 28.06.1859 »α [32.4.2]
- KAB MOOC 6/9/87 - 6178 (1859) »» Kinders (4):
2137, 2138, 2139, 2140 x Jacobus Stofberg WIUM
2158
[g8] Sophia Jakoba Elizabeth ROSSOUW (2150/x)
2159
[f5] Martha Maria ROSSOUW (2146/x)
2137
[f1] Francina Jacoba WIUM (2136/x)
2160
2138
[f2] Eduard WIUM (2136/x)
e11 Jacobus Johannes DE WAAL (2100/xx),
∗ ±30.06.1842, † 07.08.1861 »α [19.1.7] - KAB
MOOC 6/9/96 - 8933 (1861), ongetroud
2139
[f3] Aletta Louisa Margaretha WIUM (2136/x)
2161
2140
[f4] Johannes Lourens de Waal WIUM (2136/x),
∗ Wellington ±__.02.1854, † Stellenbosch 26.07.1911
»» Kinders (2): 2141, 2142 x Spes. lisensie 08.04.1876,
Susanna Johanna ACKERMAN
2141
[g1] Susanna Johanna WIUM (2140/x) x Daniel
Hermanus JOUBERT
d4 Arend DE WAAL (2025/x), ∗ Vlaberg, distr.
Kaapstad __.__.1795, ≈ 31.05.1795, † Driefontein,
Winterberg 20.05.1856 »α KAB MOOC 6/9/75 - 3928
(1856) »» Kinders (10): 2162, 2163, 2164, 2173, 2174,
2176, 2188, 2199, 2209, 2210 x Anna Margaretha
Susanna WELGEMOED (d.v. Johan Godlieb
WELGEMOED & Magdalena Catharina KEYSER),
∗ ±__.__.1799, ≈ Swellendam 15.09.1799, † Fort
Beaufort 22.05.1893 »α oba: Margrietha
2142
[g2] Beatrix Hendrina WIUM (2140/x)
2162
e1 Tobias DE WAAL (2161/x), ∗ __.__.1818
2143
e7 Christoffel DE WAAL (2100/xx), ∗ 08.07.1828,
≈ 07.09.1828, † Paardeberg 12.08.1861 »α [33.1.4] KAB MOOC 6/9/96 - 8938 (1861), ongetroud
2163
e2 Magdalena Catharina Elizabeth DE WAAL
(2161/x), ∗ ±__.__.1820
2164
2144
e8 Elsje Maria DE WAAL (2100/xx), ∗ ±12.07.1836,
† 23.08.1875 »α [39.1.11] - KAB MOOC 6/9/1522042 (1875)
e3 Beatrix Hendrina Wilhelmina DE WAAL
(2161/x), ∗ ±__.__.1822, † 29.09.1906 »α [84.2.-] KAB MOOC 6/9/557-3144 »» Kinders (8): 2165,
2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172 x Theodore
Frederick SMITH, † 20.04.1903
2145
e9 Hendrina Jacoba DE WAAL (2100/xx)
2165
[f1] Margaret SMITH (2164/x) x PN HARRIS
2166
[f2] Mary Ann Josephine SMITH (2164/x) x
LLOYD
2167
[f3] Hendrina Wilhelmina SMITH (2164/x) x PN
ENGELBRECHT
2168
[f4] Maria Magdalena SMITH (2164/x) x PN
ENGELBRECHT
2169
[f5] John Joseph SMITH (2164/x)
2170
[f6] Harriet Johanna SMITH (2164/x) x BROWN
2146
2147
e10 Martha Maria DE WAAL (2100/xx),
∗ ±06.09.1839, † Wellington 11.07.1903 »α [63.10.5] KAB MOOC 6/9/480-2536 »» Kinders (5): 2147,
2148, 2149, 2150, 2159 x Johannes Jacobus
ROSSOUW
[f1] Johannes Jacobus ROSSOUW (2146/x)
2148
[f2] Daniel Johannes ROSSOUW (2146/x)
2149
[f3] Francina Jacoba ROSSOUW (2146/x)
63
DE WAAL
2171
[f7] Mary Elizabeth SMITH (2164/x) x PN
COETZEE
2184
[j3] Jacobus Johannes SCHUTTE (2181/x),
∗ 20.06.1992
2172
[f8] Aletta Louisa SMITH (2164/x)
2185
[j4] Tessa Kariena KRUGER (2181/x), ∗ 23.11.1994
»α in pleegsorg van die Schutte’s
2173
e4 Anna Margaretha Susanna DE WAAL (2161/x),
∗ ±__.__.1825 x Glen Lynden 17.01.1847, Johan
Hendrik DELPORT (s.v. Petrus Jacobus DELPORT
& Anna Johanna Maria DE LANGE), ∗ 07.10.1826,
≈ Uitenhage 13.05.1827, † Smithfield 11.02.1912
»α [85]
2186
[h2] Brenda Joyce DELPORT (2178/x)
2187
[h3] Yvonne Annette DELPORT (2178/x)
2188
e7 Cornelius DE WAAL (2161/x), ∗ Albanie
__.__.1834, † Fort Beaufort 06.04.1860 »α [25.-.-] KAB MOOC 6/9/91 - 6996 (1860) »» Kinders (1):
2189 x Janetta Gezina NEL
2189
f1 Cornelia Margaretha DE WAAL (2188/x),
∗ ±__.04.1858, † Fort Beaufort 04.06.1907 »α [49;2]
»» Kinders (9): 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195,
2196, 2197, 2198 x Glen Lynden ±__.__.1878, Elias
Paulus DU PREEZ (s.v. Johannes Carolus DU
PREEZ & Martha Maria STROEBEL), ∗ Albanie
09.01.1858, ≈ Albanie 09.12.1858
2190
[g1] Johannes Carolus DU PREEZ (2189/x), ∗ Glen
Lynden 18.11.1879
2191
[g2] Cornelis Johannes DU PREEZ (2189/x),
∗ 11.11.1881
2192
[g3] Elias Paulus DU PREEZ (2189/x), ∗ Adelaide
27.09.1883, ≈ Glen Lynden
2193
[g4] Ferdinand Johannes DU PREEZ (2189/x),
∗ Glen Lynden 09.07.1885
2194
[g5] Martha Maria Stroebel DU PREEZ (2189/x),
∗ Glen Lynden 30.10.1889
2195
[g6] Louis Jacobus DU PREEZ (2189/x), ∗ Fort
Beaufort ±__.__.1891
2196
[g7] Barend Christiaan Klopper DU PREEZ
(2189/x), ∗ Adelaide 07.09.1893
2197
[g8] Cornelia Margaretha DU PREEZ (2189/x),
∗ Adelaide 29.09.1895
2198
[g9] Isabella Johanna Maria DU PREEZ (2189/x),
∗ Adelaide 05.08.1899
2199
e8 Maria Elizabeth DE WAAL (2161/x), ∗ De
Waalshoek, Fort Beaufort 30.05.1837, † Brandfort
27.12.1901 »α [64;6;27] »» Kinders (9): 2200, 2201,
2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 x George
Johannes STROEBEL
2200
[f1] Johannes Godlieb STROEBEL (2199/x)
x Johanna WELMAN
2201
[f2] Anna Magrietha Susanna STROEBEL (2199/x)
x Frederik J WELMAN
2174
e5 Arend DE WAAL (2161/x), ∗ Assegai Buch, distr.
Albany 19.09.1830, ≈ Albanie 09.01.1831,
† Driefonteine, Winterberg 09.06.1863 »α [32.9.-] KAB MOOC 6/9/104 - 545 (1863) »» Kinders (1):
2175 x Johanna Dorothea NEL
2175
f1 Johanna Dorothy DE WAAL (2174/x),
∗ ±__.__.1861
2176
e6 Heyla Hendrina DE WAAL (2161/x),
∗ ±__.__.1832 »α oba: Heila »» Kinders (1): 2177
x Andries Hendrik Jacobus DELPORT
2177
2178
2179
2180
2181
[f1] Andries Hendrik Jacobus DELPORT (2176/x),
∗ Oos-Londen 19.04.1866, † Germiston 12.04.1939
»α mynwerker »» Kinders (1): 2178 x Komga, Maclear
19.01.1904, Carolina Johanna VOSLOO (d.v. Karel
Johannes VOSLOO & Johanna Cornelia BOTHA),
∗ Queenstown 20.09.1873, ≈ Queenstown 17.01.1874,
† Elsburg 06.02.1936
[g1] Willem Wessels Beyers DELPORT (2177/x),
∗ Smithfield 26.12.1914, † Kempton Park 01.03.2002
»» Kinders (3): 2179, 2186, 2187 x Willemiena
Jacoba VENTER (d.v. Willem Jacobus VENTER &
Elizabeth Cornelia VILJOEN), ∗ Elsburg 14.06.1921,
† Kempton Park 21.06.2002
[h1] Miriam Lorrainne DELPORT (2178/x),
∗ Germiston 16.02.1941 »» Kinders (2): 2180, 2181
x Hendrik Johannes Maarten PELSER
(s.v. Johannes PELSER & Catharina Maria
ROELOFSE), ∗ 20.12.1935
[i1] Michelle PELSER (2179/x), ∗ Germiston
26.09.1962
[i2] Melanie PELSER (2179/x), ∗ Germiston
06.05.1964 »» Kinders (4): x{2182, 2183, 2184, 2185}
x ÷, Jacobus Johannes SCHUTTE {Dr.} (s.v. Jan
Harm SCHUTTE & Maria Elizabeth LINDE),
∗ Potchefstroom 16.09.1961 »α mediese dokter
Kempton Park xx Edward James BRUNO,
∗ 08.04.1955
2182
[j1] Jan-Harm SCHUTTE (2181/x), ∗ 31.01.1987
2183
[j2] Hendrik Pelser SCHUTTE (2181/x),
∗ 02.02.1990
64
DE WAAL
Martin Johannes SLABBERT, ∗ Potchefstroom
11.03.1892, † Elim Hospitaal, Zoutpansberg
08.06.1961 »α [70;3] xxx James PHILLIPS
2202
[f3] Arend STROEBEL (2199/x), ∗ __.07.1865,
† __.11.1889
2203
[f4] Maria Elizabeth STROEBEL (2199/x) x D J C
WELMAN
2217
g5 Johanna Magdalena DE WAAL (2211/x)
x Petrus VAN DER MERWE
[f5] Hendrik George STROEBEL (2199/x) x Maria
Aletta NEL
2218
g6 Martha Susanna DE WAAL (2211/x) x Pieter
William ANANDALE
[f6] Wessel Tobias STROEBEL (2199/x) x Hester
WELMAN xx Anna Susanna SENEKAL
2219
g7 Petrus Zacharias DE WAAL (2211/x)
2220
f2 Martha Susanna DE WAAL (2210/x), ∗ distr. Fort
Beaufort 13.06.1869, † Wolfkraal, Cradock
04.12.1924, Ω Wolfkraal, distr. Cradock »α [55.5.-] KAB MOOC 6/9/2724-6513, haar naam word ook
aangedui as Mytha Susanna. »» Kinders (2): 2221,
2222 x Tarkastad 08.07.1888, Wilhelmus Jacobus DE
BEER (s.v. Johannes Frederik DE BEER & Susanna
Carolina SCHOEMAN), ∗ Somerset-Oos 23.07.1862,
≈ Somerset-Oos 22.09.1862, † Cradock 14.07.1950
»α MOOC 4086/50 - Boer op Wolfkraal.
2221
[g1] Johanna Magdalena DE BEER (2220/x),
∗ Adelaide 06.03.1890, ≈ Glen Lynden 30.03.1889,
† Cradock 29.11.1926 x Tarkastad, Johannes Hendrik
Christoffel HATTINGH, ∗ 01.06.1881,
† Schurftepoort, distr. Cradock 24.03.1947
2204
2205
2206
[f7] Magdalena Magrietha STROEBEL (2199/x)
x Petrus Johannes OBERHOLZER
2207
[f8] Kornelis STROEBEL (2199/x), ∗ 13.05.1880
2208
[f9] Martha Aletta STROEBEL (2199/x),
∗ 09.12.1883
2209
e9 Aletta Johanna DE WAAL (2161/x),
∗ 21.05.1839, ≈ Glen Lynden 07.11.1839
»α doopgetuies David Petrus de Lange, Maria
Hendrina Piek en ouers van Winterberg x Christiaan
Lourens DREYER (s.v. Casparus Johannes
Rynhardus DREYER & Maria Charlotte
WELGEMOED), ∗ 14.03.1836, ≈ Glen Lynden
24.04.1836
2210
2211
e10 Johan Lourens DE WAAL (2161/x), ∗ distr. Fort
Beaufort 10.02.1843, ≈ Glen Lynden 12.11.1843,
† Adelaide 09.11.1920 »α [77.9.-] oba: Jan, van
Williamstraat, Adelaide. »» Kinders (5): 2211, 2220,
2223, 2230, 2231 x Adelaide, Dorothea Johanna
Magdalena (Dora) NEL, ∗ Bedford ±__.01.1847,
† Adelaide 01.09.1935 »α [88.8.-] - KAB MOOC
6/9/4662-47301
2222
[g2] Johannes Frederik DE BEER (2220/x),
∗ 05.08.1892, ≈ Adelaide 19.08.1892 x Maria
Johanna DE WAAL (d.v. Jan Louis DE WAAL &
Susanna Wilhelmina Elizabeth KLERK), ∗ 27.04.1899,
† 19.11.1979, Ω Tweefontein, distr. Cradock »» Sien
verwysingsnommer 2224 vir verdere inligting.
2223
f1 Arend Lourens DE WAAL (2210/x),
∗ ±__.10.1865, † Adelaide 15.11.1928 »α [63.1.-] KAB MOOC 6/9/3438-20764 »» Kinders (7): 2212,
2213, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219 x Tarkastad,
Martha Louisa MARX
f3 Jan Louis DE WAAL (2210/x), ∗ __.__.1872,
† Cradock 14.08.1931 »α [59.1.20] - KAB MOOC
6/9/3960-31314, boer klipfontein, distr. Cradock
»» Kinders (4): 2224, 2225, 2228, 2229 x Susanna
Wilhelmina Elizabeth KLERK
2224
g1 Maria Johanna DE WAAL (2223/x),
∗ 27.04.1899, † 19.11.1979, Ω Tweefontein, distr.
Cradock x Johannes Frederik DE BEER
(s.v. Wilhelmus Jacobus DE BEER & Martha Susanna
DE WAAL), ∗ 05.08.1892, ≈ Adelaide 19.08.1892
»» Sien verwysingsnommer 2222 vir verdere inligting.
2225
g2 Jan Lourens DE WAAL (2223/x), ∗ __.__.1902
»» Kinders (2): 2226, 2227 x Catharina Magdalena
(Margaritha Catharina) WELGEMOED (d.v. David
Johannes WELGEMOED & Magdalena Johanna
COETZER)
2226
h1 Jan Louis DE WAAL (2225/x), ∗ __.__.1927
2227
h2 David Johannes DE WAAL (2225/x),
∗ __.__.1946 x Catharina Margaretha
RAUTENBACH
2228
g3 Dorothea Johanna Magdalena DE WAAL
(2223/x) x Jacobus COETZER
2212
g1 Jan Lourens DE WAAL (2211/x), ∗ __.__.1893,
† __.__.1951 x Carolina Emmerentia MOOLMAN
2213
g2 Georg Frederik DE WAAL (2211/x), ∗ Cradock
±__.__.1894, † Klerksdorp hospitaal 28.11.1966
»α [72;1] »» Kinders (1): 2214 x Johannesburg
27.10.1919, Hendrina Francina VENTER
(d.v. Andries Petrus VENTER & Lazyja Fransina
VAN DER WALT), ∗ Steynsburg ±__.06.1896,
† Klerksdorp hospitaal 10.02.1954 »α Name verander
van Francina Magdalena nav haar SK. [57;8]
2214
h1 Lazyja Francina DE WAAL (2213/x) x Francois
VENTER
2215
g3 Arend Lourens DE WAAL (2211/x)
2216
g4 Aletta Louisa DE WAAL (2211/x) x PN
LIEBENBERG xx Louis Trichard 15.04.1948,
65
DE WAAL
2229
g4 Cornelius Louis DE WAAL (2223/x)
2230
f4 Anna Johanna DE WAAL (2210/x) x PN BOSCH
2231
f5 Hendrina Jemima DE WAAL (2210/x) x PN DE
WIT
2232
d5 Tobias DE WAAL (2025/x), ∗ __.__.1797,
≈ 08.10.1797, † distr. Wellington 26.06.1858
»α [62.8.22] - KAB MOOC 6/9/83 - 5232 (1858),
bootmaker, ongetroud
2246
[d1] Johanna Barbara DE JONGH (2245/x),
∗ __.__.1769, ≈ 12.02.1769 »α [b1c3] x 08.04.1787,
Hendrik DE WAAL (s.v. Hendrik DE WAAL &
Elizabeth Judith LOUW), ∗ __.__.1762, ≈ 18.07.1762
»» Sien verwysingsnommer 3171 vir verdere inligting
en lys van kinders.
2247
c6 Johannes DE WAAL (2240/x), ∗ __.__.1752,
≈ 12.03.1752
2248
c7 Arend DE WAAL (2240/x), ∗ __.__.1754,
≈ 07.04.1754
2233
d6 Beatrix Hendrina DE WAAL (2025/x),
∗ __.__.1800, ≈ 04.05.1800 x Christiaan NN
2249
c8 Hendrik DE WAAL (2240/x), ∗ __.__.1758,
≈ 30.04.1758
2234
d7 Pieter Johannes DE WAAL (2025/x),
∗ __.__.1802, ≈ 04.07.1802, † 24.08.1837 »α [35.3.13]
- KAB MOOC 6/9/11 - 2410 (1837) - ongetroud
2250
c9 Cornelis DE WAAL (2240/x), ∗ __.__.1764,
≈ 19.08.1764
2235
d8 Hendrik Johannes DE WAAL (2025/x),
∗ ±__.09.1803, ≈ 04.11.1804, † Riebeeck-Kasteel,
distr. Malmesbury 08.04.1861 »α [57.7.9] - KAB
MOOC 6/9/94 - 8611 (1861), landbouer, geen kinders
volgens sy SK x Catharina Johanna Alberta
WITSCHE (d.v. Hendrik WITSCHE & Marta
LAUBSER), ∗ ±__.__.1803, † Riebeeck-Kasteel
03.10.1895 »α [92.-.-] - KAB MOOC 6/9/153-2125
(1895), geen kinders
2251
b5 Elizabeth DE WAAL (1/x), ≈ 11.08.1726
x Johannes VAN SITTERT
2252
b6 Johanna DE WAAL (1/x), ≈ 19.09.1728
»» Kinders (2): 2253, 2254 x Hermanus Arnoldus
SCHOLTZ (s.v. Arnold Heinrich SCHOLTZ &
Jacomina VISSER), ≈ 20.09.1722
2253
[c1] Jacomina Elizabeth SCHOLTZ (2252/x),
≈ 30.05.1751 x Jacobus Wilhelm BLANKENBERG
2254
[c2] Jacoba SCHOLTZ (2252/x), ∗ 07.07.1754
»» Kinders (15): 2255, 2256, 2261, 2293, 2427, 2432,
2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441
x 22.05.1774, Johannes VAN NIEKERK
(s.v. Hendrik Cornelis VAN NIEKERK & Aletta
HEYNS), ≈ 02.04.1752
2255
[d1] Aletta VAN NIEKERK (2254/x), ≈ 26.03.1775
2256
[d2] Hermanus Arnoldus VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 26.05.1776 »» Kinders (4): 2257, 2258, 2259, 2260
x 19.10.1806, Catharina Johanna VAN DEN
HEEVER
2257
c1 Elizabeth DE WAAL (2240/x), ∗ __.__.1744,
≈ 19.07.1744 x Jan Adriaan VAN SCHOOR
[e1] Catharina VAN NIEKERK (2256/x),
≈ 09.09.1810
2258
c2 Johannes DE WAAL (2240/x), ∗ __.__.1745,
≈ 05.12.1745
[e2] Jacobus Oostwald VAN NIEKERK (2256/x),
≈ 19.09.1813
2259
c3 Johannes DE WAAL (2240/x), ∗ __.__.1746,
≈ 01.01.1747
[e3] Petrus Johannes VAN NIEKERK (2256/x),
≈ 01.10.1816
2260
c4 Johannes DE WAAL (2240/x), ∗ __.__.1748,
≈ 15.04.1748
[e4] Hendrik Cornelis VAN NIEKERK (2256/x),
≈ 22.11.1818
2261
[d3] Hendrik Cornelis VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 27.09.1778 »α burger Stellenbosch »» Kinders (5):
2262, 2289, 2290, 2291, 2292 x 12.04.1800, Jacomina
Hendrina MOSTERT (d.v. Ockert MOSTERT &
Anna Catharina LOUBSER), ≈ 29.10.1780
2236
d9 Francina Jacoba DE WAAL (2025/x)
2237
d10 Elize Maria DE WAAL (2025/x)
2238
c12 Daniel DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1767,
≈ 20.12.1767
2239
c13 Johanna DE WAAL (1268/x), ∗ __.__.1770,
≈ 03.06.1770
2240
b4 Johannes DE WAAL (1/x), ≈ 16.04.1724 »α oba:
Jan »» Kinders (9): 2241, 2242, 2243, 2244, 2245,
2247, 2248, 2249, 2250 x 29.09.1743, Adriana
STRYDOM (d.v. Johannes STRYDOM & Judith
SCHREUDER)
2241
2242
2243
2244
2245
c5 Judith DE WAAL (2240/x), ∗ ±__.__.1750,
≈ 12.04.1750 »» Kinders (1): 2246 x 17.04.1768, Dirk
DE JONGH (s.v. Dirk DE JONGH & Emmerentia
VAN HOOVEN), ∗ ±__.__.1745, ≈ 24.10.1745
66
DE WAAL
2262
2263
2264
2265
[e1] Johanna Jacoba VAN NIEKERK (2261/x),
≈ 24.07.1803 »» Kinders (2): 2263, 2288
x Stellenbosch 05.12.1818, Michiel Johannes DE
BEER (s.v. Sybrand Abraham DE BEER & Maria
Petronella Catharina DE KOCK), ∗ ±__.__.1798,
≈ Paarl (Drakenstein) 19.08.1798, † Roode Verloren
Vallei 24.01.1857 »α Boer Verlore Vlei (Rooivloorvlei
/ Roode Verloren Vallei) naby Bobbejaansberg
[f1] Hendrik Cornelis DE BEER (2262/x),
∗ 07.08.1819 »» Kinders (2): xx{2264, 2266}
x Martha Maria Jacoba VAN WYK,
∗ Zeekoeivallei, distr. Clanwilliam __.__.1825,
† Verloren Vallei, distr. Piketberg 09.02.1853
xx <__.__.1855, Elsje Dorothea Maria SMIT
(d.v. Gerrit Erasmus SMIT & Jacoba Martha Maria
BURGER), ∗ ±__.__.1836
[g1] Gerrit Erasmus Smit DE BEER (2263/xx),
∗ 21.07.1855, ≈ Clanwilliam 09.03.1856,
† Lambertshoek, distr. Clanwilliam 30.03.1912 »α = te
Compagniesdrift, boer Lambertshoek »» Kinders (1):
2265 x Hilletje Aletta Johanna VAN ZYL
[h1] Jacomina Francina Gysberta DE BEER
(2264/x), ∗ 15.01.1878, ≈ Clanwilliam 19.02.1878
x Pieter DE WAAL »» Sien verwysingsnommer 5361
vir verdere inligting.
2266
[g2] Sybrand Abraham DE BEER (2263/xx),
† ±__.__.1936 »» Kinders (1): 2267 x Heletje Aletta
Jacoba VISSER
2267
[h1] Elsje Dorethea Maria DE BEER (2266/x),
∗ Lambertsbaai 04.05.1893, † 08.09.1965 »» Kinders
(10): 2268, 2269, 2270, 2273, 2274, 2275, 2284, 2285,
2286, 2287 x Kakamas __.__.1911, Stefanus Francois
COETZEE (s.v. Willem Johannes COETZEE & Anna
Catharina VAN ZYL), ∗ Rondekop, dist Clanwilliam
13.07.1883, † Bethanië, SWA 15.02.1950, Ω Plaas
Nuichas, distr. Bethanië, SWA »α boer Nuichas,
Konkiep, Bethanië
2274
[i5] Anna Catharina COETZEE (2267/x),
∗ 22.08.1924 x Jan A. STEENKAMP
2275
[i6] Hendrik Cornelis COETZEE (2267/x), ∗ Plaas
Nuichas, distr. Bethanië, SWA 21.08.1927,
≈ Keetmanshoop »» Kinders (4): 2276, 2277, 2280,
2283 x Upington 14.12.1956, Valerie Letricia VAN
DER MERWE (d.v. Petrus VAN DER MERWE &
Johanna Cornelia DE KLERK)
2276
[j1] Johanna Cornelia COETZEE (2275/x),
∗ Richmond, KP 21.04.1958, ≈ Richmond, KP
2277
[j2] Petrus Van der Merwe COETZEE (2275/x),
∗ Richmond, KP 17.02.1961, ≈ Richmond, KP
»» Kinders (2): 2278, 2279 x Cedarville, naby
Kaapstad 31.03.1984, Johanna (Joey) JANSE VAN
RENSBURG (d.v. Theo JANSE VAN RENSBURG &
Elsabe HOLTZHAUSEN), ∗ 11.04.1961
2278
[k1] Elsmari COETZEE (2277/x), ∗ 18.11.1985
2279
[k2] Hendrik (Heinrich) Cornelius COETZEE
(2277/x), ∗ 08.11.1987
2280
[j3] Stefanus Francois COETZEE {Ds.} (2275/x),
∗ Richmond, KP 13.11.1965, ≈ Richmond, KP »α oba:
Fanus, NG Kerk Leraar »» Kinders (2): xx{2281,
2282} x Annerie NIEUWOUDT xx NGK, Harrismith
20.02.1993, Hester Lucia (Estelle) VISSER,
∗ 28.04.1968
2281
[k1] Stefanus Francois COETZEE (2280/xx),
∗ 27.02.1994
2282
[k2] Hendrik Jacobus COETZEE (2280/xx),
∗ 07.02.1997
2283
[j4] Elsje Dorethea COETZEE (2275/x),
∗ Richmond, KP 18.10.1968, ≈ Richmond, KP x NGK,
Bloemfontein (Brandwag) 06.01.1990, Willem
Jacobus Nicolaas LOUW (s.v. Willem Jacobus
Nicolaas LOUW & Elizabeth Maria DE WAAL),
∗ Kenhardt 01.12.1963, ≈ NG Kerk, Kenhardt
09.02.1964 »» Sien verwysingsnommer 3853 vir
verdere inligting en lys van kinders.
2268
[i1] Willem Johannes COETZEE (2267/x),
∗ 12.12.1913, † 13.04.1964
2269
[i2] Sybrandt Abraham COETZEE (2267/x),
∗ 12.04.1916, † 01.10.1986
2284
[i3] Stefanus Francois COETZEE (2267/x),
∗ 08.12.1918, † 20.10.1995 »» Kinders (2): 2271, 2272
x PN NN
[i7] Pieter Andries COETZEE (2267/x),
∗ 20.09.1929 »α Oorlede op ongeveer 4 jarige
ouderdom.
2285
[i8] Jacobus Johannes COETZEE (2267/x),
∗ __.__.1931
[j1] Stefanus Francois COETZEE (2270/x)
»α Rektor U.O.V.S.
2286
[i9] Elie Francois COETZEE (2267/x), ∗ 09.07.1933,
† 17.04.1997
[j2] Frederik COETZEE (2270/x) »α werksaam by
ABSA Upington (Landbou afdeling)
2287
[i10] Hilletje Jacoba COETZEE (2267/x),
∗ __.__.1936, † __.__.1937
[i4] Dirk Jacobus COETZEE (2267/x), ∗ 17.11.1921,
† 25.09.1995
2288
[f2] Maria Petronella Catharina DE BEER (2262/x),
∗ 05.06.1823, ≈ Swartland 20.07.1823, † Malmesbury
02.08.1864 x 13.07.1840, Albertus Johannes
2270
2271
2272
2273
67
DE WAAL
HOFFMAN, ∗ __.__.1814, ≈ Pietermaritzburg
konsentrasiekamp 12.06.1814
2289
[e2] Ockert Tobias VAN NIEKERK (2261/x),
≈ 28.04.1805
2290
[e3] Jacomina Hendrina VAN NIEKERK (2261/x),
≈ 27.02.1814
2291
[e4] Hendrina Cornelia VAN NIEKERK (2261/x),
≈ 24.02.1819
2292
[e5] Jacomina Geertruida Andrienetta VAN
NIEKERK (2261/x), ≈ 27.05.1821
2293
[d4] Johannes Nicolaas VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 22.08.1780, † Groenberg, distr. Wellington
28.07.1835 »» Kinders (9): x{2294}, xx{2295, 2296,
2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426} x Maria Anna
AURET, ∗ 02.10.1778, † 09.01.1806 xx Kaapstad
28.10.1809, Anna Johanna LOUW (d.v. Adriaan
LOUW & Magdalena Elizabeth ROSSOUW), ≈ Paarl
12.10.1783, † Groenberg, distr. Wellington 04.09.1854
»α [b5c1d1e1f4]
2294
[e1] Maria Anna VAN NIEKERK (2293/x),
≈ 07.02.1806
2295
[e2] Johannes Jacobus VAN NIEKERK (2293/xx),
∗ 21.09.1810, ≈ 07.10.1810 x Aletta Margaretha
SLABBERT (d.v. Jacobus SLABBERT & Anna
Elisabeth BREDENKAMP), ∗ ±__.__.1814
2296
[e3] Elizabeth VAN NIEKERK (2293/xx),
∗ Hasekraal, Paarl 11.08.1812, ≈ Paarl 13.09.1812,
† 04.12.1900, Ω Rooshoek, Agter Groenberg
»α [88.3.23] »» Kinders (10): 2297, 2355, 2356, 2407,
2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420 x Paarl
13.05.1832, Jacobus Adriaan LOUW (s.v. Charl
Wynand LOUW & Elsje Maria VAN DER MERWE),
∗ Rooshoek, Agter Groenberg 26.11.1807, ≈ Paarl
27.12.1807, † Rooshoek, Groenberg, distr. Wellington
28.06.1873 »α [65.7.2]
2297
2298
2299
[f1] Charl Wynand LOUW (2296/x), ∗ Rooshoek,
Wellington 23.01.1833, ≈ Paarl 17.02.1833,
† Vossenhof, Wellington 27.08.1904, Ω Vossenhof
»α [71.7.3] »» Kinders (11): 2298, 2299, 2300, 2301,
2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2351, 2352
x Wellington 13.10.1856, Hester Helena JOUBERT
(d.v. Jacobus Andreas JOUBERT & Johanna Helena
RETIEF), ∗ Wellington 18.08.1839, ≈ Paarl
18.09.1839, † Rooshoek, Wellington 12.03.1918,
Ω Vossenhof, Wellington
[g1] Johanna Helena (Hannie) LOUW (2297/x),
∗ 24.10.1858, ≈ Wellington 21.11.1858 x Wellington
09.10.1882, Pieter Cornelis ROSSOUW
[g2] Elizabeth LOUW (2297/x), ∗ 01.03.1860,
≈ Wellington 25.03.1860 x Wellington 27.10.1879,
Daniel Johannes BOOYSEN
68
2300
[g3] Hester Helena LOUW (2297/x), ∗ 30.09.1861,
≈ Wellington 03.11.1861 x Wellington 25.05.1881,
Jacobus Johannes MALAN xx 05.10.1886, Pieter
RETIEF
2301
[g4] Anna Johanna (Annie) LOUW (2297/x),
∗ Vossenhof, Wellington 03.01.1865, ≈ Wellington
29.01.1865 x Wellington 27.09.1887, Pieter Andries
ROSSOUW
2302
[g5] Jacobus Adriaan LOUW (2297/x), ∗ 17.09.1866,
≈ Wellington 14.10.1866, † Groenberg 01.10.1893
»α [27] Ongetroud
2303
[g6] Charl Wynand LOUW (2297/x), ∗ 10.03.1868,
≈ Wellington 03.05.1868 »† Jonk »α jonk oorlede
2304
[g7] Helena Johanna LOUW (2297/x), ∗ 15.09.1869,
≈ Wellington 17.01.1869, † Wellington 31.08.1950
x Wellington 25.03.1890, Jacobus Nicolaas Johannes
GROBBELAAR, ∗ Riebeeck-Kasteel __.06.1864,
† Wellington 09.05.1947
2305
[g8] Elsie Maria LOUW (2297/x), ∗ 08.10.1871,
≈ Wellington 19.11.1871 x Nicolaas Matthys van
Wyk ORFFER
2306
[g9] Charl Wynand LOUW (2297/x), ∗ ±__.__.1872,
† Vossenhof, Wellington 24.02.1939 »α boer van
Foxenhof en Kruishof, Wellington »» Kinders (6):
2307, 2310, 2313, 2317, 2331, 2332 x Wellington
16.01.1894, Helena Johanna MARAIS (d.v. Johannes
Hendricus (Jan) MARAIS & Helena HUGO), ∗ distr.
Wellington 16.08.1867, ≈ Wellington 08.09.1867,
† Hexberg, Wellington 28.12.1950, Ω Vossenhof
2307
[h1] Charl Wynand (Charlie) LOUW (2306/x),
∗ 18.11.1895, ≈ Wellington 15.12.1895 »» Kinders (2):
2308, 2309 x Florrie JANSE VAN RENSBURG
»α wed.
2308
[i1] Charl Wynand LOUW (2307/x)
2309
[i2] Jacobus LOUW (2307/x)
2310
[h2] Helena Johanna LOUW (2306/x), ∗ 19.09.1898,
≈ Wellington 20.11.1898 »α geen nageslag »» Kinders
(2): 2311, 2312 x Ben P. PIENAAR
2311
[i1] Helen PIENAAR (2310/x) x PN LE ROUX
2312
[i2] Richard PIENAAR (2310/x)
2313
[h3] Hester Joubert (Hettie) LOUW (2306/x),
∗ 29.01.1903, ≈ Wellington 05.04.1903 »» Kinders (3):
2314, 2315, 2316 x Daniel Johannes KING
2314
[i1] George KING (2313/x)
2315
[i2] Charl Wynand (Charles) KING (2313/x)
2316
[i3] Daniel (Niel) KING (2313/x)
DE WAAL
2317
2318
2319
[h4] Johannes Marais LOUW (2306/x), ∗ 31.07.1907,
≈ Wellington 06.10.1907, † Bethlehem __.__.1969
»» Kinders (3): 2318, 2323, 2328 x Emerantia
Johanna Ernistina (Rentia) DE VILLIERS
(d.v. Dawid Jacobus (Bokkie) DE VILLIERS &
Magdalena Gertruida ROUX), ∗ 29.03.1907,
† Bethlehem __.__.1988
[i1] Magdalena Villieria LOUW (2317/x),
∗ Vossenhof 10.07.1933, ≈ Wellington 03.09.1933
»» Kinders (3): 2319, 2320, 2322 x Morelig,
Bethlehem 19.12.1959, Marthinus Johannes Hendrik
KEET, † 16.07.1977, Ω Auckland Park
[j1] Marthinus Hendrik (Hennie) KEET (2318/x),
∗ 30.10.1965, ≈ Le Long, Bethlehem 06.02.1966
x Linda VENTER
2320
[j2] Johannes Hendrik Louw (Hannes) KEET
(2318/x), ∗ 07.01.1970, ≈ Morelig, Bethlehem
05.04.1970 »» Kinders (1): 2321 x Ethel Mary
Morrison LOGGENBERG
2321
[k1] Marko KEET (2320/x), ∗ 15.05.2002
2322
[j3] Dawid Jacobus (Dawie) KEET (2318/x),
∗ 16.02.1973, ≈ Cottesloe, Jhb 06.05.1973,
† 15.11.1999
2323
[i2] Charl Wynand LOUW (2317/x), ∗ 03.07.1940
»» Kinders (3): 2324, 2326, 2327 x 04.07.1970, Alida
Jacoba PIETERS, ∗ 18.06.1944
2324
[j1] Marie LOUW (2323/x), ∗ 21.05.1971 »» Kinders
(1): 2325 x 03.12.1994, Andreas Bernard ULBRICH
2325
[k1] Christel ULBRICH (2324/x)
2326
[j2] Johannes Marais LOUW (2323/x), ∗ 29.05.1974
x 18.01.2003, Michelle NN
2327
[j3] Johannes Jurgens LOUW (2323/x), ∗ 08.03.1976
x 21.02.2003, Rezanne-Oenie VAN ZYL,
∗ 18.07.1974
2328
[i3] Dawid Johannes LOUW (2317/x), ∗ 08.01.1945
»» Kinders (2): 2329, 2330 x Suseth VOLSCHENK
2329
[j1] Johann LOUW (2328/x)
2330
[j2] Sunelle LOUW (2328/x)
2331
[h5] Jacobus Adriaan LOUW (2306/x), ∗ 09.06.1909,
≈ Wellington 01.08.1909 x Cradock 06.06.1937,
Magdalena Catharina (Lenie) GROBBELAAR
(d.v. Stephanus Abraham (Fanie) GROBBELAAR &
Hester Maria Aletta MALAN), ∗ Wellington
13.01.1915, † Wellington ±__.__.2000
2332
GROBBELAAR (d.v. Jacobus Johannes (Koos)
GROBBELAAR & Sarah Susanna Jacomina (Saggie)
ROOS), ∗ Kalmoesdam, Wellington 27.08.1916,
≈ Wellington 08.10.1916, † Wellington 28.07.1992,
Ω Wellington
[h6] Gideon Daniel (Master) LOUW (2306/x),
∗ Vossenhof 23.02.1914, † Wellington 19.08.1995,
Ω Wellington »» Kinders (4): 2333, 2337, 2342, 2346
x Wellington 03.01.1948, Hester Maria (Hettie)
69
2333
[i1] Charl Wynand (Charl) LOUW (2332/x),
∗ 18.05.1950, ≈ Wellington 06.08.1950 »» Kinders (3):
2334, 2335, 2336 x Porterville 10.07.1976, Nerina
ZAAYMAN, ∗ Porterville 31.08.1954
2334
[j1] Gideon Daniel (Deon) LOUW (2333/x), ∗ Louis
Leipoldt Hospitaal, Bellville 26.05.1977, ≈ Porterville
10.07.1977
2335
[j2] Karin LOUW (2333/x), ∗ Karl Bremer Hospitaal,
Bellville 28.07.1978, ≈ Porterville __.09.1978
2336
[j3] Jacobus Johannes (Jac) LOUW (2333/x), ∗ Karl
Bremer Hospitaal, Bellville 11.06.1981, ≈ Porterville
__.08.1981
2337
[i2] Stephanus Abraham (Fanie) LOUW (2332/x),
∗ Hexberg, Wellington 03.05.1952, ≈ Wellington
06.07.1952 »» Kinders (4): 2338, 2339, 2340, 2341
x Porterville 17.06.1978, Hilda Johanna TRUTER
(d.v. Philippus Nicolaas Johannes (Philip) TRUTER &
Mathilda VAN DER SPUY), ∗ Malmesbury
02.03.1953, ≈ Philadelphia 03.05.1953
2338
[j1] Tilana LOUW (2337/x), ∗ Paarl 09.10.1981,
≈ Porterville 06.12.1981
2339
[j2] Irma LOUW (2337/x), ∗ Paarl 12.09.1983,
≈ Porterville 06.11.1983
2340
[j3] Gideon Daniel LOUW (2337/x), ∗ Paarl
15.08.1985, ≈ Porterville 06.10.1985
2341
[j4] Hilani LOUW (2337/x), ∗ Paarl 13.05.1989,
≈ Wellington-Oos 06.08.1989
2342
[i3] Gideon Daniel (Niel) LOUW (2332/x),
∗ Wellington 12.07.1953, ≈ Wellington 04.08.1953
»» Kinders (3): 2343, 2344, 2345 x 21.06.1975,
Marika Elizabeth BOTHA (d.v. Barend Frederik
(Ben) BOTHA & Elizabeth Johanna KROESE), ∗ De
Aar Hospitaal 11.02.1955, ≈ Britstown
2343
[j1] Erika LOUW (2342/x), ∗ Paarl 03.02.1976,
≈ Wellington
2344
[j2] Gideon Daniel (Niel) LOUW (2342/x), ∗ Paarl
hospitaal 25.05.1978, ≈ Wellington
2345
[j3] Barend Frederik (Ben) LOUW (2342/x), ∗ Paarl
hospitaal 29.__.1982, ≈ Wellington
2346
[i4] Tertia LOUW (2332/x), ∗ Hexberg, Wellington
17.10.1954, ≈ Wellington 05.12.1954 »» Kinders (4):
2347, 2348, 2349, 2350 x Wellington 04.04.1976,
Niclaas Francois (Nico) VAN ZYL (s.v. Jacobus
DE WAAL
Adriaan (Koos) VAN ZYL & Johanna Adriana Sophia
Christina (Hannie) VAN ZYL), ∗ Kleinpanstasie
10.02.1948, ≈ Trawal, Vanrhynsdorp 04.04.1948
2361
[h3] Cornelius Grobbelaar LOUW (2358/x),
∗ 30.05.1896, ≈ Wellington 19.07.1896
2362
[h4] Charl Wynand LOUW (2358/x), ∗ 08.07.1898,
≈ Wellington 23.09.1898
2347
[j1] Jacobus Adriaan (Jaco) VAN ZYL (2346/x),
∗ Parow 09.01.1977, ≈ Wellington 03.04.1977
2363
2348
[j2] Esme VAN ZYL (2346/x), ∗ Parow 09.01.1977,
≈ Wellington 03.04.1977 x Carel Petrus VAN DER
MERWE, ∗ 18.03.1976
[h5] Jacobus Adriaan LOUW (2358/xx),
∗ 21.02.1890, ≈ Wellington 20.04.1890
2364
[h6] Maria Magdalena LOUW (2358/xx),
∗ 23.04.1894, ≈ Wellington 24.06.1894
[j3] Gideon Daniel (Danie) VAN ZYL (2346/x),
∗ Vredendal 06.01.1978, ≈ Graafwater 02.04.1978
2365
[h7] Cornelius Grobbelaar LOUW (2358/xx),
∗ 30.05.1896, ≈ Wellington 19.07.1896
[j4] Surina VAN ZYL (2346/x), ∗ 17.09.1980,
≈ Graafwater 07.12.1980
2366
[h8] Charl Wynand (Charly) LOUW (2358/xx),
∗ 08.07.1898, ≈ Wellington 23.09.1898, † 06.06.1982
»» Kinders (3): 2367, 2370, 2371 x Wellington
01.09.1931, Florence Maud HARMER (d.v. Ernest
Lee HARMER & NN NN), ∗ Rondebosch 18.03.1901,
† 02.06.1977
2367
[i1] Florence Maud LOUW (2366/x), ∗ Wellington
17.09.1935 »» Kinders (2): 2368, 2369 x 14.12.1957,
Diederik Willem GOEDHUYS, ∗ Zandvoort,
Nederland 04.11.1929
2368
[j1] Louis Willem GOEDHUYS (2367/x),
∗ Johannesburg 03.12.1959, † 14.10.1980 »α Geen
nageslag
2349
2350
2351
[g10] Pieter Gideon LOUW (2297/x), ∗ 04.12.1874,
≈ Wellington 17.01.1875
2352
[g11] Johannes Nicolaas LOUW (2297/x),
∗ 26.09.1877, ≈ Wellington 20.10.1877 »» Kinders (1):
2353 x Jacoba Cornelia RETIEF, ∗ 01.04.1879
2353
[h1] Charl Wynand LOUW (2352/x), ∗ 20.11.1904
»» Kinders (1): 2354 x Maria Magdalena MALAN,
∗ 28.10.1905
2354
[i1] Daniel Johannes Malan LOUW (2353/x),
∗ 22.09.1934 x Valda Eudea Cavill TAYLO
2355
[f2] Johannes Nicolaas LOUW (2296/x),
∗ 22.05.1834 »α jonk oorlede
2369
[j2] Brigitta Kristen GOEDHUYS (2367/x),
∗ Johannesburg 12.04.1962
2356
[f3] Jacobus Adriaan LOUW (2296/x), ∗ Groenberg
01.07.1836, ≈ Paarl 28.08.1836, † Wellington
29.07.1884 »α [48] »» Kinders (12): 2357, 2358, 2372,
2373, 2374, 2375, 2383, 2390, 2393, 2394, 2397, 2405
x Cornelia Johanna Jacoba LOUW (d.v. Jacobus
Adriaan LOUW & Rachel Elizabeth LOUW),
∗ Swartland 24.07.1839, ≈ Swartland 01.09.1839,
† Paarl 30.10.1900
2370
[i2] Monica LOUW (2366/x), ∗ 29.01.1937
2371
[i3] Jacobus Adriaan LOUW (2366/x), ∗ 02.03.1940,
† Kwambonambi, Natal 11.06.1986 »α Geen nageslag
2372
[g3] Rachel Elizabeth LOUW (2356/x), ∗ 24.03.1862,
≈ Wellington 04.05.1862
2373
[g4] Charl Wynand LOUW (2356/x), ∗ 25.08.1864,
≈ Wellington 09.10.1864
2374
[g5] Petrus Gerhardus LOUW (2356/x),
∗ 17.05.1866, ≈ Wellington 08.07.1866, † 02.__.1884
2375
[g6] Johannes Nicolaas (Jan) LOUW (2356/x),
∗ 27.03.1868, ≈ Wellington 03.05.1868, † 24.01.1945,
Ω Strooidakkerk, Paarl »» Kinders (2): 2376, 2379
x Engela Hendrina BRIERS (d.v. Christoffel Jacobus
BRIERS & Helena Josina MYBURGH), ∗ 07.11.1869,
≈ Wellington 27.02.1870
2376
[h1] Christoffel Jacobus BRIERS-LOUW (2375/x),
∗ 15.09.1899, † 04.07.1966 »» Kinders (2): 2377, 2378
x Susanna Wilhelmina DU TOIT, ∗ 19.04.1902,
† 06.12.1961, Ω Strooidakkerk, Paarl
2377
[i1] Jan Nicolaas BRIERS-LOUW (2376/x),
∗ 23.12.1931, † 30.11.1986, Ω Strooidakkerk, Paarl
2357
2358
[g1] Elizabeth LOUW (2356/x), ∗ 12.10.1858,
≈ Wellington 21.11.1858 x Wellington 24.03.1879,
Paul Johannes ROSSOUW
[g2] Jacobus Adriaan LOUW (2356/x), ∗ 07.06.1860,
≈ Wellington 15.07.1860 »» Kinders (8): x{2359,
2360, 2361, 2362}, xx{2363, 2364, 2365, 2366}
x Wellington 03.07.1883, Helena Alberta MALAN
(d.v. Daniel Johannes MALAN & Susanna VAN
NIEKERK), ∗ ±__.__.1860, † Vleesbank 22.02.1884
»α [24.9.15] xx Maria Magdalena GROBBELAAR
(d.v. Cornelius GROBBELAAR & PN NN)
2359
[h1] Jacobus Adriaan LOUW (2358/x), ∗ 21.02.1890,
≈ Wellington 20.04.1890
2360
[h2] Maria Magdalena LOUW (2358/x),
∗ 23.04.1894
70
DE WAAL
2378
[i2] Willem Daniel (WD) BRIERS-LOUW (2376/x),
∗ 17.02.1935, † 01.12.1975, Ω Strooidakkerk, Paarl
2392
[h2] Hugo Amos LOUW (2390/x), ∗ Windheuwel,
Paardeberg 25.06.1897, ≈ Swartland 01.08.1897
2379
[h2] Cornelia Johanna Jacoba LOUW (2375/x),
∗ 04.02.1904, † Oudtshoorn 29.07.1979 »» Kinders
(3): 2380, 2381, 2382 x Kaapstad 05.01.1931,
Johannes Hendrik SCHOEMAN, ∗ Oudtshoorn
25.06.1893, ≈ Oudtshoorn 15.04.1894, † Kaapstad
11.12.1949
2393
[g9] Jacomina Hendrina LOUW (2356/x),
∗ 01.06.1874, ≈ Wellington 21.06.1874 x Daniel
VILJOEN
2394
[g10] Elsie Maria LOUW (2356/x), ∗ 03.08.1876,
≈ Wellington 17.09.1876 »» Kinders (2): 2395, 2396
x ±__.__.1895, Peter CROSS, ∗ ±__.__.1868
2395
[h1] John CROSS (2394/x)
2396
[h2] Maxie CROSS (2394/x)
2397
[g11] Johanna Catharina Christina LOUW
(2356/x), ∗ 13.08.1878, ≈ Wellington 15.09.1878
»» Kinders (7): 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403,
2404 x E. Lutherse kerk 23.01.1899, Coenraad
Willem NELSON (s.v. Arend Coenraad NELSON &
Rachel Elizabeth LOUW), ∗ 07.07.1877, ≈ E. Lutherse
kerk 22.07.1877, † Malmesbury 13.09.1928
2398
[h1] Rachel Elizabeth (Lily) NELSON (2397/x)
2399
[h2] Coenraad Willem Hardy NELSON (2397/x),
∗ ±__.__.1902, † Parow 27.07.1967 x Elaine NN
2400
[h3] Johanna Catharina Christina (Joey) NELSON
(2397/x) x NN BORMAN
[h1] Egbert LOUW (2383/x), ∗ 05.08.1890,
≈ Swartland __.09.1890 x Maria Magdalena (Minnie)
DU PREEZ, ∗ Warrenton 18.11.1896
2401
[h4] Eleanor Elizabeth NELSON (2397/x),
∗ 19.09.1904, † 06.07.1980 x 18.12.1933, Andries
Pieter STEYN, ∗ 05.10.1904, † 09.11.1981
2385
[h2] Jimmy LOUW (2383/x), ∗ 22.04.1892,
≈ Noorder-Paarl 05.06.1892
2402
[h5] Anna Jacomina (Anne) NELSON (2397/x) x NN
BLANKENBERG »α oba: Blanckenberg
2386
[h3] Hendrik Jacobus LOUW (2383/x), ∗ 02.01.1894,
≈ Noorder-Paarl 24.02.1894
2403
[h6] Henry Louis Mader NELSON (2397/x),
∗ 03.01.1909 x NN NN
2387
[h4] Charles Wynand LOUW (2383/x), ∗ 16.12.1895,
≈ Noorder-Paarl 07.02.1896
2404
2388
[h5] Cornelia Johanna Jacoba LOUW (2383/x),
∗ 22.06.1897, ≈ Noorder-Paarl 10.08.1897
[h7] Mildred Jacomina Henrins (Milly) NELSON
(2397/x), ∗ 12.09.1912 x Carl Friedrich
ZIMMERMAN
2405
[g12] Roelof Petrus LOUW (2356/x), ∗ 07.04.1881,
≈ Wellington 19.06.1881 »» Kinders (1): 2406
x Johanna Hendrika KOTZE
2406
[h1] Jacobus Adriaan LOUW (2405/x), ≈ Paarl
14.07.1901
2407
[f4] Johannes Nicolaas (Jan) LOUW (2296/x),
∗ Groenberg 15.06.1838, ≈ Paarl 22.07.1838
»» Kinders (5): x{2408, 2409}, xx{2410, 2411, 2412}
x Wellington 26.01.1857, Geertruida Susanna
Jacoba LOUW (d.v. Johannes Petrus Hendricus
LOUW & Martha Beatrix Johanna BASSON), ∗ AgterGroenberg 25.09.1840, ≈ Piketberg 25.10.1840,
† <11.01.1864 xx Wellington 11.01.1864, Elizabeth
Christina MALAN (d.v. Jan Jacobus MALAN &
Hilletje Johanna BASSON), ∗ Wellington
±__.__.1846, † 19.03.1894 »α [47.8.-]
2380
2381
[i1] Ella Briers SCHOEMAN (2379/x), ∗ 14.12.1932,
≈ Oudtshoorn 15.01.1933 x Rodney James
MILEHAM
[i2] Salomina Dorothea SCHOEMAN (2379/x),
∗ 18.04.1935, ≈ Oudtshoorn 07.07.1935 x Johannes
Hendrik LOOTS
2382
[i3] Hendrik Louw SCHOEMAN (2379/x),
∗ 31.10.1938, ≈ Oudtshoorn 16.12.1938, † Oudtshoorn
05.06.1987 x Annette SCHOEMAN
2383
[g7] Cornelia Johanna Jacoba LOUW (2356/x),
∗ Groenberg 19.04.1870, ≈ Wellington 22.05.1870
»» Kinders (6): 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389
x Wellington 07.02.1888, Jacobus Adriaan LOUW
(s.v. Albertus Wynand LOUW & Maria Magdalena
SMIT), ∗ Riebeeck-Kasteel 13.02.1866, ≈ Swartland
22.04.1866 »α boer Malmesbury
2384
2389
[h6] Paulina Kruger LOUW (2383/x), ∗ 13.02.1900,
≈ Noorder-Paarl 04.03.1900
2390
[g8] Anna Johanna LOUW (2356/x), ∗ 13.08.1872,
≈ Wellington 15.09.1872, † 02.03.1938,
Ω Malmesbury »» Kinders (2): 2391, 2392
x Wellington 11.03.1890, Hugo Amos LOUW
(s.v. Hugo Amos LOUW & Catharina Hendrina Maria
(Hendrika) DE KOCK), ∗ 23.07.1866, ≈ Wellington
26.08.1866, † Malmesbury 23.02.1931, Ω Malmesbury
»α boer van Swartland
2391
[h1] Cornelia Johanna Jacoba LOUW (2390/x),
∗ 11.01.1891, ≈ Swartland __.03.1891
71
DE WAAL
2408
[g1] Jacobus Adriaan LOUW (2407/x), ∗ 28.01.1859,
≈ Wellington 01.05.1859 »α jonk oorlede
2423
[e6] Adriaan Johannes VAN NIEKERK (2293/xx),
∗ 25.11.1818, ≈ Paarl 17.10.1818
2424
[e7] Anna Johanna Hendrika Jacoba VAN
NIEKERK (2293/xx), ∗ 06.07.1820, ≈ Paarl
28.09.1820
2409
[g2] Jan Nicolaas LOUW (2407/x), ∗ ±__.__.1861
»α jonk oorlede
2410
[g3] Jacobus Adriaan LOUW (2407/xx),
∗ 17.03.1866, ≈ Wellington 08.04.1866 x Philadelphia
26.08.1922, Cornelia Henrietta Theunissen
SCHIETEKAT »α wed.
2425
[e8] Hendrik Cornelis Albertus VAN NIEKERK
(2293/xx), ∗ 08.03.1822, ≈ Swartland 07.10.1822
2426
[e9] Jacobus Petrus VAN NIEKERK (2293/xx),
∗ 22.03.1824, ≈ 16.05.1824
[g4] Jan Jacobus LOUW (2407/xx), ∗ 10.02.1870,
≈ Wellington 20.03.1870
2427
[g5] Jan Nicolaas LOUW (2407/xx), ∗ 22.12.1872,
≈ Wellington 19.01.1883 »» Kinders (2): 2413, 2414
x Kaapstad 26.07.1897, Maria Helena MALAN
(d.v. Albertus J MALAN & NN NN)
[d5] Jacobus Oostwald VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 04.08.1782 »» Kinders (4): 2428, 2429, 2430, 2431
x Maria Magdalena LOUBSER
2428
[e1] Jacoba Hendrika VAN NIEKERK (2427/x),
≈ 09.05.1819
2411
2412
2413
[h1] Margaretha Elizabeth LOUW (2412/x),
∗ 11.10.1897, ≈ Wellington 26.12.1897
2429
[e2] Nicolaas Willem VAN NIEKERK (2427/x),
≈ 01.05.1820
2414
[h2] Albertus Malan LOUW (2412/x), ∗ 23.11.1899,
≈ Wellington 21.01.1900
2430
[e3] Johanna Sebastina VAN NIEKERK (2427/x),
≈ 07.04.1822
2415
[f5] Roelof Petrus LOUW (2296/x), ∗ 03.06.1842,
≈ Wellington 10.07.1842, † Groenberg 12.04.1908
2431
[e4] Johannes Jacobus VAN NIEKERK (2427/x),
≈ 26.04.1824
2416
[f6] Anna Johanna Maria LOUW (2296/x),
∗ ±__.__.1844
2432
[d6] Johanna Maria VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 10.01.1784 x Johannes Daniel HUGO
2417
[f7] Adriaan Johannes LOUW (2296/x),
∗ Groenkloof, Groenberg 13.06.1845, ≈ Wellington
24.08.1845, † Groenkloof (in sy ouerhuis) 14.09.1865
»α Ongetroud [20.3]
2433
[d7] Aletta VAN NIEKERK (2254/x), ≈ 18.12.1785
2434
[d8] Jacoba Hendrika VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 01.07.1787 x Hendrik Pieter AURET
[f8] Anna Johanna LOUW (2296/x), ∗ 22.10.1847,
≈ Wellington 21.11.1847, † Pastorie, Durbanville
04.12.1937 »α [90.2.-] - KAB MOOC 6/9/5015-57470
x Kaapstad, Arend DE WAAL (s.v. Pieter DE WAAL
& Susanna Geertruida LOUW), ∗ 02.09.1839,
† Somerset-Wes 06.12.1922 »» Sien
verwysingsnommer 177 vir verdere inligting en lys van
kinders.
2435
[d9] Albertus Petrus VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 14.10.1788
2436
[d10] Engela Frederica VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 18.12.1790
2437
[d11] Elizabeth VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 18.07.1792
2418
2419
[f9] Elsje Maria LOUW (2296/x), ∗ 19.10.1850,
≈ Wellington 24.11.1850, † 02.__.1873
2438
[d12] Helena Hendrina VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 11.04.1793
2420
[f10] Willem Petrus LOUW (2296/x), ∗ 09.03.1854,
≈ Wellington 23.04.1854, † Bakkerskloof, SomersetWes 30.03.1887, Ω Moddergat x Kaapstad 15.12.1873,
Catharina Sophia RETIEF
2439
[d13] Wilhelmina Christina VAN NIEKERK
(2254/x), ≈ 29.04.1794
2440
[d14] Aletta Geertruida VAN NIEKERK (2254/x),
≈ 16.12.1796
2421
[e4] Adriaan VAN NIEKERK (2293/xx),
∗ 11.08.1814, ≈ Paarl 15.09.1814
2441
2422
[e5] Jacoba Wilhelmina VAN NIEKERK (2293/xx),
∗ 14.03.1816, ≈ Paarl 19.05.1816 x Paarl 16.03.1834,
Gideon Johannes JOUBERT
[d15] Sebastiaan Valentyn VAN NIEKERK
(2254/x), ≈ 17.03.1799 »» Kinders (4): 2442, 2443,
2444, 2445 x Anna Catharina DE VILLIERS
2442
[e1] Maria Johanna Hendrina VAN NIEKERK
(2441/x), ≈ 17.10.1824
72
DE WAAL
2443
[e2] Jacoba Hendrina VAN NIEKERK (2441/x),
≈ 20.05.1827
2444
[e3] Anna Geertruida Jacomina VAN NIEKERK
(2441/x), ≈ 19.06.1831
2445
[e4] Geertruida Susanna Johanna VAN NIEKERK
(2441/x), ≈ 22.09.1833
2446
b7 Alida DE WAAL (1/x), ≈ Kaapstad 12.11.1730,
† 27.11.1781 »α [51.-.-] »» Kinders (9): 2447, 2448,
2450, 2695, 2696, 2697, 2698, 2722, 2723
x 30.03.1749, Andries BRINK, ∗ Waarde, Zeeland
±__.__.1718, † Kaapstad 21.08.1789, Ω Kaapstad
»α [b1]
2447
[c1] Elizabeth BRINK (2446/x), ∗ 18.02.1750,
† Kaapstad 21.05.1767 »α [17.-.-] ongetroud, oorlede
aan pokkies
2448
[c2] Sophia BRINK (2446/x), ∗ 29.11.1751,
≈ Stellenbosch 12.12.1751, † Kaapstad 26.02.1771
»α [19.-.-] »» Kinders (1): 2449 x Drakenstein (Paarl)
23.07.1769, Hendrik Justinus DE WET
(s.v. Johannes Carolus DE WET & Maria Magdalena
BLANKENBERG), ∗ Kaapstad 28.03.1748 »α burger
van Kaapstad
2449
2450
»» Kinders (2): 2453, 2537 x Stellenbosch 17.11.1805,
Catharina Louisa DE VILLIERS (d.v. Johannes DE
VILLIERS & Johanna Susanna DU TOIT), ∗ Libertas,
distr. Stellenbosch 10.09.1791, ≈ Stellenbosch
18.09.1791, † Brinksburg 28.12.1858
[d1] Sophia Alida DE WET (2448/x), ∗ 02.01.1771,
≈ 03.03.1771, † 19.04.1849 »α [78.-.-] nadat haar man
tot ridder geslaan is deur die Britse Kroon, het sy die
titel van Lady Sophia gehad x Kaapstad 22.11.1789,
Johannes Andries TRUTER {Sir}, ∗ Kaapstad
11.10.1763, † Kaapstad 05.06.1845, Ω Groote Kerk,
Kaapstad »α hy was later die bekende hoofregter van
die Kaap, Sir John Andries Truter (LL D) en is in 1820
tot ridder geslaan deur die Britse Kroon
[c3] Johannes (Jan) BRINK (2446/x), ∗ Stellenbosch
14.11.1753, ≈ 25.11.1753, † 02.01.1838 »α Burger
Kaapstad »» Kinders (2): x{2451, 2452} x Kaapstad
04.12.1774, Maria Elizabeth HENDRIKSE
(d.v. Hieronymous HENDRIKS & Louisa
SCHEFFER), ≈ 14.08.1757 xx __.__.1787, Susanna
Justina FAURE
2451
[d1] Andries BRINK (2450/x), ≈ 04.05.1775
2452
[d2] Johannes Hieronymous (Jan) BRINK (2450/x),
∗ Kaapstad 08.12.1776, ≈ Kaapstad 15.12.1776,
† Brinksburg 21.08.1840 »α [63.-.-] wagmeester
gewapende Burgerkorps en wynboer te Lourensford
(wat hy in 1810 bekom) In 1794 was die
teenswoordige plaas Lourensford aan die bo-loop van
die Lourensrivier (eers Laaste Gift en later Brinksburg)
in die hande van Johannes DE VILLIERS, hierbo. In
1810 kry sy skoonseun, Johannes Hieronymus BRINK
oordrag. Laaste genoem omdat dit die laaste plaas is
wat Goeweneur Louis VAN ASSENBURGH uitgegee
het voor sy dood. Word vanaf 1816 deur J. H. na
Brinksburg verander en op 22.2.1839 gaan ’n deel oor
na J. H. se broer, Andries (c9) was sy deel Middelburg
noem - Bron: Brink boek deur Brig. Johan BRINK
73
2453
[e1] Egbert Eliza BRINK (2452/x), ∗ Somerset-Wes
10.05.1822, ≈ Somerset-Wes 04.08.1822 »» Kinders
(2): 2454, 2536 x Somerset-Wes 10.12.1850,
Geertruyda Philippina HENDRIKS (d.v. Hendrik
HENDRIKS & Helena Catharina MORKEL),
∗ 19.06.1828 »» Sien verwysingsnommer 6 vir verdere
inligting.
2454
[f1] Johannes Hieronymous BRINK (2453/x),
∗ Somerset-Wes 05.03.1855, ≈ Somerset-Wes
01.04.1855, † Marchand, Kakamas 10.06.1934
»α [81.-.-] »» Kinders (10): 2455, 2456, 2457, 2458,
2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464 x Stellenbosch
±21.06.1876, Anna Gloudina VISAGIE (d.v. Gerrit
Jacobus VISAGIE & Anna Gloudina LOUW),
∗ Calvinia 10.04.1856, † 20.06.1934, Ω Marchand,
Kakamas »α oba: Anna Glaudina
2455
[g1] Anna Glaudina BRINK (2454/x)
2456
[g2] Egbert Eliza BRINK (2454/x)
2457
[g3] Gert Jacobus BRINK (2454/x)
2458
[g4] Johannes BRINK (2454/x)
2459
[g5] Abraham BRINK (2454/x)
2460
[g6] Gertruida BRINK (2454/x)
2461
[g7] Willem BRINK (2454/x)
2462
[g8] Helena BRINK (2454/x)
2463
[g9] Maria BRINK (2454/x)
2464
[g10] Catharina Johanna BRINK (2454/x),
∗ 08.01.1901, † Marchand, Kakamas 24.09.1984,
Ω Marchand, Kakamas »α oba: Katooitjie / Anna
Christina »» Kinders (11): 2465, 2470, 2493, 2521,
2522, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535
x 28.07.1919, Sybrand Albertus VAN DER
WESTHUIZEN (s.v. Josias Godlieb VAN DER
WESTHUIZEN & Anna Catharina Elizabeth
STRAUSS), ∗ 23.05.1897, † Marchand, Kakamas
18.01.1980, Ω Marchand, Kakamas »α oba: Syp, boer
Geelvloer, distr. Kenhardt
2465
[h1] Anna Gloudina Catharina VAN DER
WESTHUIZEN (2464/x), ∗ 13.08.1920 »» Kinders
(2): 2466, 2467 x Willem Petrus NEL (s.v. Willem
Petrus NEL & Catharina Marthina RAS),
∗ __.04.1910, Ω Brosdoring, distr. Kenhardt »α oba:
Boeta, boer, Brosdoring, distr. Kenhardt
2466
[i1] Willem Petrus NEL (2465/x)
DE WAAL
2467
[i2] Sybrand Albertus NEL (2465/x), ∗ Kakamas
08.01.1955, † Kenhardt ±11.07.2005 »» Kinders (2):
2468, 2469 x Erna ZIENKENDORF, ∗ 28.08.1955
2468
[j1] Magdaleen NEL (2467/x)
2469
[j2] Sybrand Albertus NEL (2467/x)
2470
STRAUSS (s.v. Frederik Johannes STRAUSS &
Magdalena Catharina DE KLERK), ∗ 11.02.1948
»α oba: Frikkie
2483
[j1] Frederik Johannes STRAUSS (2482/x),
∗ Windhoek, Namibië 16.03.1981, ≈ Windhoek,
Namibië »α oba: Derik
[h2] Josias VAN DER WESTHUIZEN (2464/x),
∗ Stofvlei 13.08.1922, † Levubu, NTvl 16.05.1980,
Ω Marchand, Kakamas »α oba: Sassie »» Kinders (7):
2471, 2478, 2479, 2482, 2486, 2489, 2492 x Kenhardt
30.11.1946, Johanna Elisa NEL (d.v. Albertus
Johannes NEL & Anna Gloudina Louw RAS),
∗ Middelrug 09.11.1926 »» Sien verwysingsnommer
2624 vir verdere inligting.
2484
[j2] Johanna Elisa STRAUSS (2482/x), ∗ Windhoek,
Namibië 29.01.1983, ≈ Sasolburg »α oba: Lizelle.
Johanna Elisa (Lizelle) Strauss is gedoop op dieselfde
dag as haar nefie Herman Venter (Herman) van der
Walt te Sasolburg
2485
[j3] Leana STRAUSS (2482/x), ∗ Windhoek, Namibië
30.10.1985, ≈ Windhoek, Namibië
2471
[i1] Anna Gloudina Louw VAN DER
WESTHUIZEN (2470/x), ∗ 29.09.1947 »α oba: Ans
»» Kinders (4): 2472, 2475, 2476, 2477 x Marchand,
Kakamas 04.02.1967, Roy Vernon ESTERHUIZEN,
∗ 11.10.1945
2486
2472
[j1] Lizette ESTERHUIZEN (2471/x), ∗ 12.08.1967
»» Kinders (2): 2473, 2474 x 15.12.1990, Jacobus
Johannes Hendrik DE LANGE, ∗ 16.12.1967
»α oba: Kobus
[i5] Jacoba Magrieta VAN DER WESTHUIZEN
(2470/x), ∗ 24.07.1957 »α oba: Marieta »» Kinders (2):
2487, 2488 x Universiteit-Oord, Pretoria 12.07.1980,
Willem Robert HANEKOM (s.v. Willem Robert
HANEKOM & Magdalena Susanna ? MYBURGH),
∗ 18.07.1957 »α oba: Willie
2487
[j1] Willem Robert HANEKOM (2486/x), ∗ Pretoria
28.02.1984, ≈ Kakamas __.04.1984 »α oba: Robert
2488
[j2] Liezl HANEKOM (2486/x), ∗ Pretoria
30.08.1988, ≈ Marchand, Kakamas __.12.1988
2489
[i6] Karin VAN DER WESTHUIZEN (2470/x),
∗ Nababeep, distr. Kenhardt 14.12.1959 »» Kinders
(2): 2490, 2491 x Marchand, Kakamas 27.03.1982,
Henry Douglas VAN DER WALT (s.v. Hermanus
Venter VAN DER WALT & Maria Elizabeth Cornelia
RITCHIE), ∗ 11.06.1959 »α oba: Henry
2490
[j1] Hermanus Venter VAN DER WALT (2489/x),
∗ Sasolburg 11.04.1983, ≈ Sasolburg »α oba: Herman.
Hy is op dieselfde dag as sy niggie, Johanna Elisa
STRAUSS te Sasolburg gedoop
2491
[j2] Josias VAN DER WALT (2489/x),
∗ Broederstroom 01.05.1985, ≈ Skeerpoort
2492
[i7] Albertus Johannes VAN DER WESTHUIZEN
(2470/x), ∗ 16.05.1962 »α oba: Albé x Kameeldrift,
Pretoria 19.12.1987, Delna Gezina SCHMIDT,
∗ 06.09.1962 »α oba: Delna
2493
[h3] Johannes Hieronymous VAN DER
WESTHUIZEN (2464/x), ∗ Stofvlei 17.11.1924,
≈ Nieuwoudtville, † Middelpos 04.12.1993,
Ω Middelpos »α oba: Jan »» Kinders (7): 2494, 2499,
2503, 2507, 2510, 2514, 2517 x Kenhardt 05.03.1949,
Josina Catharina Wilhelmina NEL (d.v. Albertus
Johannes NEL & Anna Gloudina Louw RAS),
∗ Middelrug 24.04.1930, ≈ Calvinia »» Sien
verwysingsnommer 2636 vir verdere inligting.
2494
[i1] Anna Gloudina Louw VAN DER
WESTHUIZEN (2493/x), ∗ Geelvloer, distr. Kenhardt
25.12.1949, ≈ Kenhardt »α oba: Annatjie. Alle kinders
2473
[k1] Lizé DE LANGE (2472/x), ∗ 10.04.1995
2474
[k2] Henco DE LANGE (2472/x), ∗ 03.12.1997
2475
[j2] Johannes Cornelis ESTERHUIZEN (2471/x),
∗ 16.01.1969 »α oba: Johan x 27.11.1993, Sonja
SWANEPOEL, ∗ 15.06.1966
2476
[j3] Josias ESTERHUIZEN (2471/x), ∗ 20.03.1970
x 11.07.1992, Lize Susan FOORD, ∗ 01.07.1971
2477
[j4] Verna ESTERHUIZEN (2471/x), ∗ 20.05.1976
x Mike MANNING, ∗ 08.10.1969
2478
[i2] Catharina Johanna VAN DER WESTHUIZEN
(2470/x), ∗ 27.12.1948 »α oba: Rina x Marchand,
Kakamas 20.12.1969, Daniel Jacobus THERON,
∗ 12.08.1934 »α oba: Danie
2479
[i3] Sybrand Albertus VAN DER WESTHUIZEN
(2470/x), ∗ 29.01.1951 »» Kinders (2): 2480, 2481
x Bellville 28.12.1974, Loraine Elizabeth VAN DER
WESTHUIZEN (d.v. Johannes Nicolaas VAN DER
WESTHUIZEN & Johanna Elizabeth VAN ZYL),
∗ 15.02.1951
2480
[j1] Josias VAN DER WESTHUIZEN (2479/x),
∗ 19.02.1983
2481
[j2] Johannes Nicolaas VAN DER WESTHUIZEN
(2479/x), ∗ 30.10.1985 »α oba: Nico
2482
[i4] Johanna Eliza VAN DER WESTHUIZEN
(2470/x), ∗ 17.12.1953 »α oba: Elna »» Kinders (3):
2483, 2484, 2485 x 05.01.1980, Frederik Johannes
74
DE WAAL
gebore op Geelvloer is deur Tannie Dokkie, niggie van
Ouma A G L Ras in die lewe gebring »» Kinders (4):
2495, 2496, 2497, 2498 x Kakamas 15.12.1973,
Hermann ERASMUS, ∗ Zeerust 10.06.1949
2508
[j1] Nettie VAN DER WESTHUIZEN (2507/x),
∗ Bloemfontein 11.05.1981, ≈ Bloemfontein x Pretoria
09.10.2004, Coenrad FICK, ∗ 03.01.____
2509
[j2] Christien VAN DER WESTHUIZEN (2507/x),
∗ Bloemfontein 16.04.1985, ≈ Bloemfontein »α oba:
Janetta
2510
[i5] Johannes Hieronymous VAN DER
WESTHUIZEN (2493/x), ∗ Kenhardt 18.07.1956,
≈ Kenhardt »α oba: Ronnie »» Kinders (3): 2511,
2512, 2513 x 21.11.1981, Hester Andreas
LABUSCHAGNE, ∗ Upington
2495
[j1] Wilna ERASMUS (2494/x), ∗ Bellville
04.07.1976
2496
[j2] Elizabeth ERASMUS (2494/x), ∗ Brits
12.06.1978 »α oba: Elize
2497
[j3] Jacobus Petrus ERASMUS (2494/x), ∗ BeaufortWes 09.11.1980
2498
[j4] Johannes Heronymus ERASMUS (2494/x),
∗ Beaufort-Wes 06.11.1983
2511
[j1] Nadia VAN DER WESTHUIZEN (2510/x),
∗ Heilbron 01.08.1984
2499
[i2] Sybrand Albertus VAN DER WESTHUIZEN
(2493/x), ∗ Geelvloer, distr. Kenhardt 15.11.1951,
≈ Kenhardt »» Kinders (3): 2500, 2501, 2502
x Welkom 10.01.1976, Elizabeth Magdalena
SCHUTTE (d.v. Francois Johannes (Frank)
SCHUTTE & Gesiena Johanna (Joey) KLYNSMITH),
∗ Ermelo 22.10.1953, ≈ Ermelo »α oba: Lizzie
2512
[j2] Lourens VAN DER WESTHUIZEN (2510/x),
∗ Heilbron 30.04.1987
2513
[j3] Este VAN DER WESTHUIZEN (2510/x),
∗ Harrismith 03.11.1989
2514
[i6] Jacobus Martin VAN DER WESTHUIZEN
(2493/x), ∗ Kakamas 23.08.1959, ≈ Kenhardt »α oba:
Kobus »» Kinders (2): 2515, 2516 x 07.01.1984,
Helena Elizabeth WRIGHT, ∗ Jan Kempdorp
17.11.1960
2515
[j1] Matie VAN DER WESTHUIZEN (2514/x),
∗ Calvinia 29.04.1986
2516
[j2] Johannes Heronymus VAN DER
WESTHUIZEN (2514/x), ∗ Calvinia 31.10.1989
2517
[i7] Josina Catharina Wilhelmina VAN DER
WESTHUIZEN (2493/x), ∗ Kakamas 14.09.1961,
≈ Kenhardt »α oba: Wilna »» Kinders (3): 2518, 2519,
2520 x 08.10.1983, Jacobus Coenraad VAN ZYL,
∗ Kroonstad 05.01.1954
2518
[j1] Jacobus Coenraad VAN ZYL (2517/x),
∗ Kroonstad 13.03.1985
2519
[j2] Johannes Heronymus VAN ZYL (2517/x),
∗ Kroonstad 10.03.1988
2520
[j3] Thomas VAN ZYL (2517/x), ∗ Burgersdorp
17.10.1991
2500
[j1] Anja VAN DER WESTHUIZEN (2499/x),
∗ Welkom 29.05.1977, ≈ Welkom x Saldanhabaai
16.03.2002, Dave FOUCHE, ∗ 28.08.1976
2501
[j2] Pieter Heronymus VAN DER WESTHUIZEN
(2499/x), ∗ Virginia 18.05.1979, ≈ Virginia »α oba:
Heron
2502
[j3] Sybrand Albertus VAN DER WESTHUIZEN
(2499/x), ∗ Welkom 15.11.1981, ≈ Welkom »α oba:
Albert x Durban 19.03.2005, Sheridan Janet
GOODWIN, ∗ 26.12.1984
2503
[i3] Catharina Johanna VAN DER WESTHUIZEN
(2493/x), ∗ Kakamas 07.01.1953, ≈ Kenhardt »α oba:
Ria »» Kinders (1): 2504 x 13.04.1974, ÷ 26.07.1980,
Louis VAN DER MESCHT, ∗ Willowmore
07.03.1942
2504
[j1] Louis VAN DER MESCHT (2503/x),
∗ Bulawayo __.03.1975 »» Kinders (2): 2505, 2506
x Samantha MIRFIN, ∗ 01.10.1975
2505
[k1] Gregory VAN DER MESCHT (2504/x)
2506
[k2] Chante VAN DER MESCHT (2504/x)
2521
2507
[i4] Albertus Johannes VAN DER WESTHUIZEN
(2493/x), ∗ Geelvloer, distr. Kenhardt 04.11.1954,
≈ Kenhardt »α oba: Bertus »» Kinders (2): x{2508,
2509} x 17.12.1977, ÷ __.04.1999, Sara Janetta
Christina NEL, ∗ Walvisbaai 03.01.1956 »α oba:
Christa xx 23.03.2002, Cecilia Charlotte KRUGER
(d.v. Nicolaas Johannes Zaayman KRUGER &
Hendrina Francina YZELLE), ∗ De Aar 02.09.1950,
≈ Petrusville
[h4] Anna Catharina Elizabeth VAN DER
WESTHUIZEN (2464/x), ∗ 30.06.1927 »α oba: Enna
x Albertus Johannes NEL (s.v. Willem Petrus NEL &
Alida Johanna VAN ZYL), ∗ 15.11.1918 »α oba:
Aldok, tweeling
2522
[h5] Sybrand Albertus VAN DER WESTHUIZEN
(2464/x), ∗ 07.09.1929, † 08.06.1976 »» Kinders (4):
2523, 2527, 2528, 2529 x Kenhardt 08.08.1952, Maria
Magrietha Visser (Mimmie) REYNEKE
(d.v. Francois Johannes REYNEKE & Catharina
Germina VERMEULEN), ∗ distr. Kenhardt 04.10.1930
75
DE WAAL
2523
2524
2525
2526
2527
[i1] Sybrand Albertus (Berrie) VAN DER
WESTHUIZEN (2522/x), ∗ Swellendam 14.06.1954
»» Kinders (3): 2524, 2525, 2526 x Kimberley
01.11.1979, Susanna Elizabeth HEYMANS
(d.v. Paulus Stefanus Petrus HEYMANS & Hester
Maria SWANEPOEL), ∗ 01.06.1956
[j1] Sybrand Albertus VAN DER WESTHUIZEN
(2523/x), ∗ Kimberley 14.06.1981
[j2] Paul Stefanus VAN DER WESTHUIZEN
(2523/x), ∗ Postmasburg 22.05.1983
[j3] Surett VAN DER WESTHUIZEN (2523/x),
∗ Christiana 10.01.1987
[i2] Francois Johannes VAN DER WESTHUIZEN
(2522/x), ∗ 01.08.1956
2528
[i3] Egbert VAN DER WESTHUIZEN (2522/x)
2529
[i4] Maria Magdalena VAN DER WESTHUIZEN
(2522/x)
2530
[h6] Catharina Johanna VAN DER WESTHUIZEN
(2464/x), ∗ 30.09.1932 »α oba: Kitta, sy is ook met ’n
Nel getroud en bly in Bloemfontein x Kenhardt
08.09.1956, Henk Everhardus NEL (s.v. Willem
Petrus NEL & Alida Johanna VAN ZYL),
∗ 11.06.1931 »α Nie seker oor die kinders se volgorde
nie!
2531
2532
[h7] Susanna Francina VAN DER WESTHUIZEN
(2464/x), ∗ 28.10.1934, † 14.04.1940
[h8] Egbert Eliza VAN DER WESTHUIZEN
(2464/x), ∗ 09.03.1937 »α vroeg oorlede
2533
[h9] Tweeling broer VAN DER WESTHUIZEN
(2464/x), ∗ 09.03.1937 »α ongedoop, vroeg oorlede
2534
[h10] Jacoba Margrieta VAN DER WESTHUIZEN
(2464/x), ∗ 13.07.1939 »α oba: Kotta x Jan VAN
DER MEST
2535
[h11] Gert Jacobus VAN DER WESTHUIZEN
(2464/x), ∗ 27.12.1941 x Ina BAM
2536
[f2] Helena Catharina BRINK (2453/x)
2537
[e2] Abraham Justinus BRINK (2452/x),
∗ 20.02.1824, ≈ Somerset-Wes 11.04.1824,
† ±__.__.1900 »α Laaste Gift, Stellenbosch. wynboer
van Somerset-Wes. Brink gee ....d7;-/Johan Brink gee
....d8;- Dit wil voorkom of A.J. Brink ’n wew. was toe
hy met Anna G. Louw trou »» Kinders (13): 2538,
2547, 2551, 2558, 2567, 2573, 2580, 2581, 2604, 2611,
2620, 2622, 2694 x Calvinia 20.09.1862, Anna
Gloudina LOUW (d.v. Jacobus Hendrik LOUW &
Anna Claudina VAN WYK), ∗ 30.03.1838,
† ±__.__.1900 »x Spes. lis. »α Van die plaas Bo-Vloer,
Calvinia, wed. van Gerrit Jacobus Visagie
76
2538
[f1] Catharina Louisa (Cato) BRINK (2537/x),
∗ 06.07.1863 »» Kinders (8): 2539, 2540, 2541, 2542,
2543, 2544, 2545, 2546 x Mias SCHOONRAAD
2539
[g1] Awie SCHOONRAAD (2538/x)
2540
[g2] Annie SCHOONRAAD (2538/x)
2541
[g3] Johannes SCHOONRAAD (2538/x)
2542
[g4] Jerrie SCHOONRAAD (2538/x)
2543
[g5] Krisjan SCHOONRAAD (2538/x)
2544
[g6] Jan SCHOONRAAD (2538/x)
2545
[g7] Koos SCHOONRAAD (2538/x)
2546
[g8] Louis SCHOONRAAD (2538/x)
2547
[f2] Jacoba Hendrika BRINK (2537/x), ∗ 20.05.1866
»» Kinders (3): x{2548, 2549, 2550} x Gawie
STOLTZ xx Frans BADENHORST
2548
[g1] Annie STOLTZ (2547/x) x PN LAMBOURNE
2549
[g2] Magrieta STOLTZ (2547/x) x VAN WYK
2550
[g3] Gawie STOLTZ (2547/x)
2551
[f3] Elizabeth Maria BRINK (2537/x), ∗ 08.11.1864
»α oba: Bettie »» Kinders (6): 2552, 2553, 2554, 2555,
2556, 2557 x Koos FAURE
2552
[g1] Willem FAURE (2551/x) Ƞ Oorlede aan koors
tydens Anglo Boere Oorlog
2553
[g2] Annie FAURE (2551/x) x PN FITZGERALD
2554
[g3] Abraham FAURE (2551/x) x Maria NN
2555
[g4] Koos FAURE (2551/x)
2556
[g5] Willem FAURE (2551/x) »α tweeling
2557
[g6] Marius FAURE (2551/x) »α tweeling
2558
[f4] Johannes Hieronimus BRINK (2537/x),
∗ 14.12.1867 »» Kinders (8): 2559, 2560, 2561, 2562,
2563, 2564, 2565, 2566 x Pietjie VILJEE
2559
[g1] Abraham BRINK (2558/x)
2560
[g2] Pieter BRINK (2558/x)
2561
[g3] Sophie BRINK (2558/x) x FISCHER
2562
[g4] Hans BRINK (2558/x)
2563
[g5] Anna BRINK (2558/x)
2564
[g6] Johanna BRINK (2558/x) x PN BRINK
2565
[g7] Justinus BRINK {Dr.} (2558/x)
DE WAAL
2586
[h2] Pieter BRINK (2582/x), ∗ Croesus Myn,
Johannesburg 09.11.1939 »» Kinders (2): 2587, 2588
x 08.05.1965, Sara Susanna STANDER
(d.v. Christiaan Johannes STANDER & Anna Susanna
OBERHOLSTER), ∗ Port Elizabeth 15.12.1939
2587
[i1] Ansu Emily BRINK (2586/x), ∗ Pretoria
24.12.1973
[g2] Ann BRINK (2567/x)
2588
[i2] Surita BRINK (2586/x), ∗ Pretoria 24.10.1975
2570
[g3] Johanna BRINK (2567/x) x PN JONES
2589
2571
[g4] Jimmy BRINK (2567/x)
[h3] Maria Magdalena BRINK (2582/x),
∗ Comptonville, Johannesburg 23.07.1942 »» Kinders
(5): 2590, 2591, 2592, 2593, 2594 x Klerksdorp
11.03.1961, Jacobus VENTER
2572
[g5] Bettie BRINK (2567/x) x PN NEL
2573
[f6] Abraham Justinus BRINK (2537/x),
∗ 11.02.1871 »» Kinders (6): 2574, 2575, 2576, 2577,
2578, 2579 x Ellie VISSER
2590
[i1] Marina VENTER (2589/x) »α Sy en haar man is
sendelinge in Morocco x Charl DE BRUYN
2591
[i2] Amanda VENTER (2589/x) x Hennie
SWANEPOEL {Ds.}
2566
[g8] Willem BRINK (2558/x)
2567
[f5] Jacobus Hendrik BRINK (2537/x), ∗ 26.07.1869
»α oba: Koos »» Kinders (5): 2568, 2569, 2570, 2571,
2572 x Johanna NAUDE
2568
[g1] Mienie BRINK (2567/x) x BROWN
2569
2574
[g1] Abraham BRINK (2573/x)
2592
[i3] Lynette VENTER (2589/x)
2575
[g2] Sofie BRINK (2573/x) x PN VAN DER
MERWE
2593
[i4] Ilse VENTER (2589/x)
2576
[g3] Jan BRINK (2573/x)
2594
[i5] Kobus VENTER (2589/x), † ±__.__.1969
2577
[g4] Johannes BRINK (2573/x)
2595
2578
[g5] Justinus BRINK (2573/x)
2579
[g6] Anna BRINK (2573/x) x PN LOUW {Prof.}
»α Prof. by PUK
[h4] Johannes Hieronimus BRINK (2582/x),
∗ Maifair-Wes, Johannesburg 11.10.1947 »» Kinders
(1): 2596 x ±__.__.1972, Elizabeth HOMAN,
∗ Pietersburg »α oba: Liana
2596
[i1] Marlies BRINK (2595/x) x Johan WESTRAAD
2597
[h5] Lynore BRINK (2582/x) x Peet BRINK
2598
[g2] Catharina Arnoldiena (Catho) BRINK
(2581/x), ∗ 28.05.1909 x Gys JANKOWITZ xx Arie
VILJOEN
2599
[g3] Abraham Justinus BRINK (2581/x),
∗ 01.03.1914 x Catharina BRINK (d.v. Daniel
BRINK & ?)
2600
[g4] Anna Gloudiena Louw BRINK (2581/x),
∗ 06.06.1911 x George KINNEAR
2601
[g5] Daniel Stephanus BRINK (2581/x),
∗ 21.05.1916 x Grace DE JAGER
2602
[g6] Maria Wilhelmina Steenkamp BRINK (2581/x),
∗ 19.06.1920 »» Kinders (1): 2603 x Jan A DU RAND
{Ds.}
2603
[h1] Jan DU RAND {Prof.} (2602/x) »α Prof. RAU
2604
[f9] Hendrik Justinus BRINK (2537/x), ∗ 03.11.1874
»» Kinders (6): 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610
x Elizabeth Jocoba (Bettie) KOTZE (d.v. Izaak
Aldert KOTZE & Gloudina Susanna Aletta VISSER),
∗ 28.07.1888
2580
[f7] Seun BRINK (2537/x), ∗ 11.02.1871 »α Tweeling
seun oorlede
2581
[f8] Daniel Stephanus BRINK (2537/x),
∗ 09.05.1873, † 24.12.1947 »α Boer van De Hoop
»» Kinders (6): 2582, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602
x Calvinia 15.04.1903, Martha Margaretha
Wilhelmina Maria LOUW (d.v. Petrus Abel LOUW
& Catharina Arnoldina NEL), ∗ 08.10.1884, ≈ Calvinia
05.04.1885, † 30.03.1969
2582
2583
[g1] Petrus Abel Louw BRINK (2581/x),
∗ Ymanskraal, Roggeveld, Calvinia 07.02.1907,
† 04.08.1983 »» Kinders (5): 2583, 2586, 2589, 2595,
2597 x Vereeniging 26.03.1934, Emily Honora VAN
ROOYEN (d.v. Petrus Johannes VAN ROOYEN &
Magdalena Dina ODENDAAL), ∗ Spykerstraat,
Aliwal-Noord 27.06.1914, † 24.04.1983
[h1] Daniel Stephanus BRINK (2582/x),
∗ Vogelstruispoort, Belfast 05.04.1936 »» Kinders (2):
2584, 2585 x Klerksdorp 07.02.1959, Daphne
Elizabeth UREN
2584
[i1] Daniel Stephanus BRINK (2583/x)
2585
[i2] Dianne Iris BRINK (2583/x) x PN LE GRANGE
77
DE WAAL
2605
[g1] Gloudina BRINK (2604/x) x RIBBENS
2606
[g2] Anna BRINK (2604/x)
2607
[g3] Elizabeth Jacoba (Bettie) BRINK (2604/x) x
WILLIAMS
2608
[g4] Abraham BRINK (2604/x)
2609
[g5] Hentie BRINK (2604/x) x SMITH
2610
[g6] Eloudie BRINK (2604/x) x KEELY
2611
[f10] Andries Willem BRINK (2537/x), ∗ 03.07.1876
»» Kinders (8): 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617,
2618, 2619 x 18.09.1886, Maria Margaretha (Mieta)
KOTZE (d.v. Izaak Aldert KOTZE & Gloudina
Susanna Aletta VISSER), ∗ 18.09.1886
2612
[g1] Gaudina Susanna BRINK (2611/x),
∗ 12.07.1903 x PN VON WIELIGH {Ds.}
2613
[g2] Anna Glaudina BRINK (2611/x), ∗ 15.03.1906
x MALAN
Catharina Wilhelmina STRAUSS), ∗ Middelrug
07.09.1902, † Vanrhynsdorp 28.03.1981,
Ω Vanrhynsdorp »α oba: Bertus. Boer op die plaas
Wieldraai, dist. Kenhardt
2624
[h1] Johanna Elisa NEL (2623/x), ∗ Middelrug
09.11.1926 »α oba: Lista x Kenhardt 30.11.1946,
Josias VAN DER WESTHUIZEN (s.v. Sybrand
Albertus VAN DER WESTHUIZEN & Catharina
Johanna BRINK), ∗ Stofvlei 13.08.1922, † Levubu,
NTvl 16.05.1980, Ω Marchand, Kakamas »» Sien
verwysingsnommer 2470 vir verdere inligting en lys
van kinders.
2625
[h2] Albertus Johannes NEL (2623/x), ∗ Kenhardt
29.07.1928, † 01.12.1991, Ω Vanrhynsdorp »α oba:
Tolman »» Kinders (5): 2626, 2627, 2631, 2632, 2633
x Vanrhynsdorp 18.12.1954, Jeanetta Loudina
Helena MOSTERT (d.v. Lambert Jacobus
MOSTERT & Helena Maria WIESE), ∗ Springbok
05.03.1929, † Vanrhynsdorp 20.04.2000,
Ω Vanrhynsdorp »α oba: Nettie
2626
[i1] Helena Maria NEL (2625/x), ∗ 07.12.1955
»α oba: Helene x 03.11.1979, Wilhelm JANSE VAN
RENSBURG
2627
[i2] Albertus Johannes NEL (2625/x), ∗ 05.12.1957
»α oba: Bertie »» Kinders (3): x{2628, 2629, 2630}
x 20.09.1980, Eugene Antoinette KEMP,
∗ 22.02.1954 xx Suzette JANSE VAN RENSBURG,
∗ Kimberley 15.07.1969
2614
[g3] Abraham Justinus BRINK (2611/x),
∗ 17.11.1904
2615
[g4] Izak Aldert BRINK (2611/x), ∗ 22.04.1909
2616
[g5] Andries Willem BRINK (2611/x), ∗ 22.07.1912
2617
[g6] Willem Martin BRINK (2611/x), ∗ 26.05.1918
2618
[g7] Hieronymus BRINK (2611/x), ∗ 18.01.1928
2628
[j1] Albertus Johannes NEL (2627/x), ∗ Wellington
10.04.1985 »α oba: Albert
2619
[g8] Maria Margaretha (Marietjie) BRINK
(2611/x), ∗ 01.03.1923 x PN JOUBERT
2629
[j2] Bart NEL (2627/x), ∗ 25.12.1995
2620
[f11] Elgonda Eretzema BRINK (2537/x),
∗ 06.09.1882 »» Kinders (1): 2621 x Hendrik DAVEL
2630
[j3] Tiaan NEL (2627/x)
2631
[i3] Anna Gloudina NEL (2625/x), ∗ Elandsfontein
16.06.1959 »α oba: Anita x 17.01.1981, Izak Alderd
VISSER
2632
[i4] Jeanetta NEL (2625/x), ∗ Nuwerus 09.06.1963
»α oba: Annette
2633
[i5] Elizabeth NEL (2625/x), ∗ 02.03.1966 »α oba:
Lista »» Kinders (2): 2634, 2635 x Grasdak, Paarl
06.07.1991, Louis Francois LA GRANGE,
∗ 10.10.1961
2634
[j1] Anel LA GRANGE (2633/x), ∗ 19.02.1995
2635
[j2] Jan-Louis LA GRANGE (2633/x), ∗ 19.03.1997
2636
[h3] Josina Catharina Wilhelmina NEL (2623/x),
∗ Middelrug 24.04.1930, ≈ Calvinia »α oba: Kittie
x Kenhardt 05.03.1949, Johannes Hieronymous VAN
DER WESTHUIZEN (s.v. Sybrand Albertus VAN
DER WESTHUIZEN & Catharina Johanna BRINK),
∗ Stofvlei 17.11.1924, ≈ Nieuwoudtville, † Middelpos
2621
[g1] Annie DAVEL (2620/x) x Jan THERON
2622
[f12] Johanna Eliza BRINK (2537/x), ∗ 08.05.1878,
≈ Somerset-Wes 11.06.1878, † 13.12.1909,
Ω Buchufontein »α oba: Lizzie, datum volgens Sakkie
Nel - 1/1/1908 - 1d »» Kinders (1): 2623 x Jacobus
Martin RAS (s.v. Nicolaas Johannes Francois RAS &
Christina Jacoba LOUBSER), ∗ 30.08.1874,
† 23.08.1952, Ω Buchufontein »α oba: Kolie
2623
[g1] Anna Gloudina Louw RAS (2622/x),
∗ Broekseputs 11.01.1903, † Wieldraai, distr. Kenhardt
12.11.1946, Ω Wieldraai, distr. Kenhardt »α oba:
Anna. Volgens die Brink register is sy in 1904 gebore.
Albertus Johannes (Bertus) NEL and Anna Gloudina
Louw (Anna) RAS is deur Dr. G. Kikillus in die eg
verbind en die getuies wat geteken het was Willem
Burger en Anna Nel »» Kinders (10): 2624, 2625,
2636, 2637, 2650, 2654, 2663, 2678, 2690, 2693
x Krommaag, distr. Calvinia 14.02.1926, Albertus
Johannes NEL (s.v. Albertus Johannes NEL & Josina
78
DE WAAL
04.12.1993, Ω Middelpos »» Sien verwysingsnommer
2493 vir verdere inligting en lys van kinders.
2637
2638
2639
2640
[h4] Anna Gloudina Louw NEL (2623/x),
∗ 25.02.1932 »α oba: Ans »» Kinders (6): x{2638,
2639, 2640, 2644, 2648, 2649} x Kenhardt 05.07.1950,
Hermanus Adriaan Jacobus NEL (s.v. Hermanus
Adriaan Jacobus NEL & Helletje Maria Louw NEL),
∗ 06.11.1918, † Makkiesplaas 02.03.1983,
Ω Makkiesplaas, distr. Kenhardt »α oba: Maans, een
van tweeling saam met Piet xx Nieuwoudtville
13.06.1998, Charles Herman Henry MOLLETT,
∗ 28.05.1927
[i1] Anna Gloudina Louw NEL (2637/x), ∗ Brandvlei
04.10.1951 »α oba: Annapop x Wilhelm Lodewyk
LUBBE (s.v. NN LUBBE & PN NN), ∗ 18.09.1954
»α oba: Willie
[i2] Helletjie Maria Louw NEL (2637/x),
∗ 22.08.1953, † 11.03.1976, Ω Makkiesplaas, distr.
Kenhardt »α oba: Marietjie
[i3] Johanna Eliza NEL (2637/x), ∗ 30.06.1957
»α oba: Elsa »» Kinders (3): 2641, 2642, 2643
x Johannes Lodewyk Nicolaas VAN ZYL,
∗ Vredendal 18.08.1953 »α oba: Jan
2641
[j1] Anneen VAN ZYL (2640/x), ∗ Upington
31.07.1984
2642
[j2] Francel VAN ZYL (2640/x), ∗ Upington
25.01.1987
2643
[j3] Lize-Jean VAN ZYL (2640/x), ∗ Upington
22.09.1991
2644
[i4] Hermanus Adriaan Jacobus NEL (2637/x),
∗ Brandvlei 17.03.1960 »α oba: Andre »» Kinders (3):
2645, 2646, 2647 x Queenstown 19.02.1983,
Annamarie PHILLIPS, ∗ Queenstown 11.12.1961
2645
[j1] Suné NEL (2644/x), ∗ Keimoes 14.11.1984
2646
[j2] Marietjie NEL (2644/x), ∗ O’Kiep 02.04.1987
2647
[j3] Marli NEL (2644/x), ∗ Upington 15.12.1993
2648
[i5] Christina Jacoba Martina NEL (2637/x),
∗ Kenhardt 15.02.1962 »α oba: Kotie x Leon HORN,
∗ Kaapstad 16.09.1966
2649
[i6] Albertus Johannes NEL (2637/x), ∗ Kenhardt
21.07.1963 »α oba: Stoffies x Martha VAN DER
WESTHUIZEN, ∗ Upington 27.07.1967
2650
[h5] Jacobus Martin NEL (2623/x), ∗ 04.12.1933,
† Ceres 16.06.1988, Ω Ceres »α oba: Koos »» Kinders
(1): 2651 x Ceres 09.04.1960, Magdalena JANSE
VAN RENSBURG, ∗ Ceres 07.01.1935 »α oba:
Magda
79
2651
[i1] Albertus Johannes NEL (2650/x), ∗ Worcester
22.04.1964 »α oba: Bertu »» Kinders (2): 2652, 2653
x Ceres 10.12.1988, Ilsé LE ROUX, ∗ Worcester
08.11.1966
2652
[j1] Liezel-Mari NEL (2651/x), ∗ Bellville 02.03.1992
2653
[j2] Jacobus Martin NEL (2651/x), ∗ Worcester
05.04.1994 »α oba: Marco
2654
[h6] Willem Petrus NEL (2623/x), ∗ Grootklip, distr.
Calvinia 23.08.1935 »α Grootklip die plaas van Hentie
LOUW »» Kinders (2): 2655, 2659 x Vereeniging
10.02.1962, Petronella JACOBS, ∗ Christiana
06.05.1942 »α oba: Nellie
2655
[i1] Tertia NEL (2654/x), ∗ Vanderbijlpark
09.09.1962 »» Kinders (3): 2656, 2657, 2658
x Kakamas 10.10.1981, Adriaan Jacobus VISSER,
∗ Prieska 22.05.1959 »α oba: André
2656
[j1] Abraham Jacobus VISSER (2655/x), ∗ Keimoes
08.06.1984 »α oba: Jaco
2657
[j2] Willem Petrus VISSER (2655/x), ∗ Keimoes
05.06.1986 »α oba: WP
2658
[j3] Jacobus Adriaan VISSER (2655/x), ∗ Keimoes
20.06.1991 »α oba: Jandré
2659
[i2] Esmé NEL (2654/x), ∗ Vanderbijlpark 04.07.1967
»» Kinders (3): 2660, 2661, 2662 x Hartswater
15.05.1993, Jacobus Christiaan BURGER,
∗ Randfontein 17.12.1967 »α oba: Kobus
2660
[j1] Richard William BURGER (2659/x),
∗ Potchefstroom 07.02.1985 »α aangeneem, Esmé se
kind
2661
[j2] Danél BURGER (2659/x), ∗ Hartswater
16.07.1995
2662
[j3] Anneri BURGER (2659/x), ∗ Bloemfontein
30.07.1997
2663
[h7] Nicolaas Johannes Ras NEL (2623/x),
∗ Loeriesfontein 24.06.1937 »α oba: Nicol »» Kinders
(4): 2664, 2667, 2671, 2674 x Vanrhynsdorp
19.12.1964, Janetta Sophia Louisa VOLLGRAAFF,
∗ Loeriesfontein 03.05.1935 »α oba: Nellie
2664
[i1] Janetta Sophia Louisa NEL (2663/x),
∗ Loeriesfontein 25.09.1964, ≈ Loeriesfontein »α oba:
Louise »» Kinders (2): 2665, 2666 x Bloemfontein
07.03.1992, Len De Wet LATEGAN (s.v. Kasper
Kruger LATEGAN & Anna Catharina NEL),
∗ 23.10.1966, ≈ Heilbron »α oba: Len
2665
[j1] Janine Louise LATEGAN (2664/x),
∗ Johannesburg 19.11.1997 »α oba: Janine
DE WAAL
2666
[j2] Anrike LATEGAN (2664/x), ∗ Johannesburg
23.09.1999
2667
[i2] Anna Gloudina Louw NEL (2663/x), ∗ Upington
25.03.1967, ≈ Upington »α oba: Louwtjie »» Kinders
(3): 2668, 2669, 2670 x Aliwal-Noord 09.01.1993,
David Roelof NAUDE (s.v. Pieter Johannes NAUDE
& Antoinette SCHLEBUSH), ∗ Lady Grey 18.10.1968,
≈ Lady Grey »α oba: Dawie
Elizabeth MULLER, ∗ Frankfort 30.09.1966,
≈ Frankfort »α oba: Betsie
2680
[j1] Phillipus Frederick NEL (2679/x), ∗ Klerksdorp
18.09.1992, ≈ Schweizer-Reinecke »α oba: Phillip
2681
[j2] Gert Hendrik NEL (2679/x), ∗ Bethlehem
15.06.1994, ≈ Tweeling »α oba: Gerrit
2682
[j3] Albertus Johannes NEL (2679/x), ∗ Bethlehem
08.12.1998, ≈ Frankfort »α oba: Bertus jnr
2683
[i2] Jacomina Christina NEL (2678/x),
∗ Olifantshoek 16.03.1969 »α oba: Tina »» Kinders
(3): 2684, 2685, 2686 x Hartswater 09.02.1991, Gavin
Roy DU TOIT, ∗ Hopetown 28.02.1964, ≈ Hopetown
2684
[j1] Leroy Johannes DU TOIT (2683/x), ∗ BarklyWes 14.01.1993, ≈ Barkly-Wes »α oba: LeRoy
[i3] Nicolene NEL (2663/x), ∗ Upington 28.03.1969,
≈ Upington »» Kinders (2): 2672, 2673
x Wolmaransstad 17.09.1994, Herculaas Johannes
STRYDOM, ∗ Delareyville 30.07.1967 »α oba:
Hernes
2685
[j2] Rikus Nel DU TOIT (2683/x), ∗ Kimberley
14.03.1995, ≈ Barkly-Wes »α oba: Rikus
2686
[j3] Tiané DU TOIT (2683/x), ∗ Kimberley
27.05.2004, ≈ Barkly-Wes
2672
[j1] Herculaas Johannes STRYDOM (2671/x),
∗ Klerksdorp 20.04.2000, ≈ Migdol, Tvl »α oba:
Herlius
2687
2673
[j2] Corlia STRYDOM (2671/x), ∗ Klerksdorp
17.06.2001, ≈ Migdol, Tvl
[i3] Anna Gloudina NEL (2678/x), ∗ Postmasburg
30.04.1972, ≈ Danielskuil »α oba: Anina »» Kinders
(2): 2688, 2689 x Hartswater 02.04.1994, Jacques
NEL, ∗ Durban 05.11.1968, ≈ Durban
2688
[j1] David Johannes NEL (2687/x), ∗ Bloemfontein
04.05.1998, ≈ Hartswater »α oba: Dohann
2689
[j2] Hanneri NEL (2687/x), ∗ Bloemfontein
26.04.2001, ≈ Jan Kempdorp
2690
[h9] Willem David Kearney NEL (2623/x),
∗ Calvinia 02.08.1943 »α oba: Dawie »» Kinders (2):
2691, 2692 x Malmesbury 23.12.1967, Helena
Johanna BOTHA (d.v. Jacobus Johannes de Kock
BOTHA & Adriana Johanna LOUW), ∗ Malmesbury
14.03.1944, ≈ NG Kerk, Moedergemeente Malmesbury
02.07.1944 »α oba: Helene. Gedoop deur Ds. WA
Landman, doopgetuies is Aletta Hendrieka Botha
2691
[i1] Albertus Johannes NEL (2690/x), ∗ Roodepoort
14.04.1976, ≈ Malmesbury »α oba: Johan x Centurion,
Pretoria 09.12.2000, Estari LIEBETRAU (d.v. Jacob
Paul LIEBETRAU & Catharina Margaretha DU
PLESSIS), ∗ 01.06.1976
2692
[i2] Jacobus Johannes NEL (2690/x), ∗ Roodepoort
26.02.1978, ≈ Malmesbury »α oba: Jaco
2693
[h10] Izak Hendrik Johannes NEL (2623/x),
∗ Wieldraai, distr. Kenhardt 19.04.1945 »α oba: Sakkie
x Tamboerskloof 10.02.1968, Esther Maria VAN
SCHOOR (d.v. Jacobus Petrus VAN SCHOOR &
Elizabeth Susanna Du Toit COMBRINK),
∗ Touwsrivier 27.04.1946 »α oba: Esmé. Sakkie &
Esmé het geen nasate nie
2668
[j1] Pieter Johannes NAUDE (2667/x), ∗ AliwalNoord 16.02.1995, ≈ Lady Grey »α oba: Pieter
2669
[j2] Janetta Louisa NAUDE (2667/x), ∗ AliwalNoord 12.01.1997, ≈ Wolmaransstad »α oba: Louise
2670
[j3] Daniël Haarhoff NAUDE (2667/x),
∗ Bloemfontein 06.03.2000, ≈ Migdol, Tvl »α oba:
Danie
2671
2674
[i4] Albertus Johannes NEL (2663/x), ∗ Upington
14.07.1970, ≈ Upington »α oba: Johan »» Kinders (3):
2675, 2676, 2677 x Olifantshoek 03.04.1995, Anna
Susanna VAN ZYL (d.v. Gideon VAN ZYL &
Hendrina Margaretha (Henna) ROSSOUW),
∗ Olifantshoek 24.04.1970, ≈ Olifantshoek »α oba:
Ansie
2675
[j1] Nicolaas Johannes Ras NEL (2674/x),
∗ Klerksdorp 19.03.1997, ≈ Wolmaransstad »α oba:
Hanco
2676
[j2] Gideon Noeth NEL (2674/x), ∗ Upington
15.09.1998, ≈ Olifantshoek »α oba: JG
2677
[j3] Albertus Johannes NEL (2674/x), ∗ Upington
22.02.2000, ≈ Raap & Skraap, distr. Pofadder »α oba:
Bertu
2678
[h8] Philippus Frederick NEL (2623/x), ∗ Blouvlei
09.02.1941, † 16.05.2003, Ω Hartswater »α oba: Flip
»» Kinders (3): 2679, 2683, 2687 x Jan Kempdorp,
Johanna Petronella KEYSER, ∗ Jan Kempdorp
10.11.1943 »α oba: Hannie
2679
[i1] Albertus Johannes NEL (2678/x), ∗ De Aar
29.10.1966, ≈ Hartswater »α oba: Bertus »» Kinders
(3): 2680, 2681, 2682 x Frankfort 07.12.1991,
80
DE WAAL
2694
[f13] Adriaan Jacobus BRINK (2537/x),
∗ 26.06.1879, † ±__.__.1880
2695
[c4] Arend BRINK (2446/x), ∗ 02.03.1756,
≈ Stellenbosch 21.03.1756, † 25.04.1756 »α jonk
oorlede
2696
[c5] Arend BRINK (2446/x), ∗ __.03.1757,
≈ Stellenbosch 20.03.1757, † 21.04.1757 »α jonk
oorlede
2697
[c6] Alida BRINK (2446/x), ∗ __.04.1758,
≈ Stellenbosch 07.05.1758, † Stellenbosch 05.06.1758
»α jonk oorlede
2698
[c7] Daniel BRINK (2446/x), ∗ 27.01.1760,
≈ 03.02.1760, † Kaapstad 08.10.1815 »» Kinders (3):
2699, 2709, 2710 x 10.02.1788, Johanna VAN DER
SPUY (d.v. Marthinus VAN DER SPUY & Maria
Petronella STEEN), ≈ 20.01.1765 »α [b6e6]
2699
2700
2701
[d1] Andries BRINK (2698/x), ∗ ±__.__.1789,
≈ 18.11.1789, † 14.04.1873 »» Kinders (1): x{2700}
x Stellenbosch 07.12.1811, Sophia Margaretha VAN
DER BYL, ∗ ±__.__.1777, ≈ 30.03.1777, † 01.10.1836
xx Ebenezer Kapel, Kaapstad 01.06.1841, Louisa
Maria Andriese VAN DIE KAAP, ∗ ±__.__.1811,
† Kaapstad __.09.1841
[e1] Sarah Magdalena BRINK (2699/x),
∗ 08.02.1836, † 06.02.1907 »» Kinders (1): 2701
x Kaapstad 15.06.1857, Jacobus Hendrik MORKEL
(s.v. Willem MORKEL & Hester Eleonora LOUW),
∗ 10.02.1836, † Somerset-Wes 22.03.1875
[f1] Ester Leonora Louw MORKEL (2700/x),
∗ 11.09.1859, † Plumstead 25.09.1904 »» Kinders (7):
2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708 x Petrus
Johannes LOUW (s.v. Andries Johannes Cornelissen
LOUW & Maria Magdalena LINDEMANN),
∗ 04.11.1861, ≈ Stellenbosch 08.12.1861,
† Voortrekkerhoogte, Pretoria 11.04.1934 »α [73.5]
2702
[g1] Sara(h) Magdalena LOUW (2701/x),
∗ 31.07.1887, ≈ Rondebosch 05.10.1887
2703
[g2] Maria Magdalena Lindemann LOUW (2701/x),
∗ 02.08.1889, ≈ Rondebosch 16.10.1889
2704
[g3] Gladys Annie LOUW (2701/x), ∗ ±__.__.1891
x PN SANGSTER
2705
[g4] Helene Louise LOUW (2701/x), ∗ ±__.__.1893
x PN KNAGGS
2706
[g5] Josephine Maude LOUW (2701/x),
∗ ±__.__.1895 x PN DU DUYN
2707
[g6] Christine Maria LOUW (2701/x), ∗ ±__.__.1896
x PN VAN BREDA
81
2708
[g7] Andries Jacobus De La Rey LOUW (2701/x),
∗ ±__.__.1898
2709
[d2] Marthinus Cornelis BRINK (2698/x),
≈ 23.12.1792
2710
[d3] Melt Jacobus BRINK (2698/x), ≈ 09.10.1796
»α [b11c6] »» Kinders (7): x{2711, 2712}, xx{2713,
2716, 2718, 2719, 2721} x Kaapstad 24.09.1821, Sara
Cornelia HOLTMAN (d.v. Andries HOLTMAN &
Maria Jacoba LOUW), ≈ 29.07.1798 »α [b1c3d2]
xx Lutherse kerk 15.09.1827, Maria Alida Frederica
LOUW (d.v. Johannes Nicolaas LOUW & Maria
Magdalena HEYDENREICH), ∗ ±__.__.1809,
≈ Swartland 10.09.1809
2711
[e1] Daniel Andries BRINK (2710/x), ∗ 05.09.1822,
≈ 15.09.1822
2712
[e2] Andries BRINK (2710/x), ∗ 10.03.1824,
≈ Kaapstad 28.03.1824
2713
[e3] Maria Magdalena BRINK (2710/xx),
∗ 02.09.1828, ≈ Kaapstad 12.10.1828, † Kaapstad
02.09.1866 »» Kinders (1): 2714 x Joseph Frederick
Fry BURNARD, ∗ 30.01.1825, † 05.05.1870
2714
[f1] Johanna Cornelia BURNARD (2713/x),
≈ 23.11.1854, † 14.12.1928 »» Kinders (1): 2715
x 17.05.1880, Willem Gabriel LE ROUX,
∗ 01.01.1851, † 27.12.1887
2715
[g1] Petrus Jacobus LE ROUX (2714/x),
∗ 17.10.1882, † 29.01.1980 »α Pietie le Roux van die
Stellenboschse boere-orkes faam, dis net vir
interessantheidshalwe x 06.09.1913, Hester Helena
BURGER, ∗ 23.04.1881, † 31.07.1957
2716
[e4] Johanna van der Spuy BRINK (2710/xx),
∗ 26.11.1829, ≈ Kaapstad 20.12.1829 »» Kinders (1):
2717 x Frederick Willem DE WET
2717
[f1] Hendrik Justinus DE WET (2716/x),
∗ 25.01.1864, ≈ Kaapstad, † 20.01.1939 »α 24 jr oud
met troue x Wellington 22.04.1890, Wilhelmina
Petronella LOUW (d.v. Willem Petrus LOUW &
Catharina Maria Johanna RETIEF), ∗ 25.04.1871,
≈ Wellington 09.07.1871, † 08.01.1949
2718
[e5] Helena Jacoba BRINK (2710/xx), ∗ 13.01.1831,
≈ Kaapstad 13.02.1831
2719
[e6] Alida Maria BRINK (2710/xx), ∗ 11.06.1836,
† 09.11.1888 »† [25.-.-] »» Kinders (1): 2720
x Johannes Nicolaas LOUW (s.v. Jan Jurgen LOUW
& Elizabeth Susanna ACKERMAN), ∗ 28.03.1826,
≈ Swartland 28.05.1826, † Buitengrachtstraat 55,
Kaapstad 20.04.1896 »† [70.-.-] »α Hy was ’n slagter
en met sy niggie getroud
2720
[f1] Maria Alida Frederika LOUW (2719/x),
∗ __.01.1870, † Nuwe Kerkstraat, Kaapstad 19.04.1904
DE WAAL
»α [34.3.-] Huwelik kinderloos x Kaapstad 08.09.1896,
Hendrik Oostewald Eksteen LOUW (s.v. Hendrik
Oostewald LOUW & Elsie Jacoba VAN DER SPUY),
∗ 17.05.1869, ≈ Philadelphia 08.08.1869
2721
[e7] Melt Jacobus BRINK (2710/xx), † 03.09.1925
»α ’n Skrywer
2722
[c8] Cornelis BRINK (2446/x), ∗ 04.06.1762,
† Kaapstad 28.06.1817 x __.__.1781, Sibella
EKSTEEN xx __.__.1798, Magdalena Catharina
STAAKMAN
2723
2724
2725
2726
2727
[c9] Arend BRINK (2446/x), ∗ __.__.1764,
≈ 27.03.1765, † 31.03.1837 »» Kinders (2): 2724, 2726
x 27.07.1788, Elizabeth EKSTEEN, ∗ ±__.__.1771,
≈ 14.07.1771, † 18.12.1842
[d1] Gerhard BRINK (2723/x), ∗ ±__.__.1796,
≈ 30.10.1796 »» Kinders (1): 2725 x Kaapstad
17.09.1820, Johanna Maria PENTZ (d.v. Petrus
Johannes PENTZ & Maria Christina VOS),
∗ ±__.__.1803, ≈ 27.11.1803
[e1] Maria Christina BRINK (2724/x), ∗ 24.06.1821,
≈ Kaapstad 12.08.1821, † Stellenbosch 19.11.1889
»α geen nageslag x Kaapstad 30.09.1844, Hendrik
Albertus LOUW (s.v. Johannes LOUW & Maria
BASSON), ∗ __.02.1819, † Klein-Drakenstein
15.12.1886 »α [67;10] MOOC. 6/9/239-1924,
wynboer,. Herman B. van der Schyff kry oordrag
3.9.1693, vir Dekkersvlei, 60 morg 100 vk. roede,
Klein Drakenstein, eienaar van 1692 tot 1695. In 1784
word Deel A afgesny , 19 morg 512 vk. roede, Deel B
40 morg 188 vk. roede, Deel B1 17 morg 199 vk. roede
word in 1798 afgesny. Hendrik koop Deel B 1
Dekkersvlei hy kry oordrag op 7.7.1848, nadat
b3c2d11;- Josua Malherbe, * Wagenmakersvallei,
1.3.1779, † 3.8.1871[91.5.3] ’n watersaak verloor het
en dele van Dekkersvlei moes verkoop. Hendrik
verdeel sy plaas en verkoop Deel B1 A in 1858 en B1
B in 1875, hy laat ’n klein wynplaas na.
[d2] Sophia BRINK (2723/x), ∗ ±__.__.1809,
≈ 18.06.1809, † Nooitgedacht 24.12.1875 »α [66;6;27]
»» Kinders (11): 2727, 2741, 2742, 2743, 2761, 2762,
2763, 2764, 2765, 2766, 2773 x Kaapstad 04.03.1832,
Albertus Willem (Wynand) LOUW (s.v. Johannes
LOUW & Maria BASSON), ∗ Bergrivier 17.05.1808,
≈ Swartland 17.06.1808, † Nooitgedacht, Houtbaai
29.01.1890 »α [81;8] ’n boer van Nooigedacht,
Houtbaai. Albertus laat die plaas Nooitgedacht,
Houtbaai na. Albertus Wynand word in verskeie
dokumente as Albertus Willem aangedui, sy SK gee †
Mowbray
[e1] Johannes Albertus LOUW (2726/x),
∗ 16.11.1832, ≈ Wynberg 10.02.1833, † Kaapstad
29.10.1898 »α [66] »» Kinders (5): 2728, 2735, 2738,
2739, 2740 x Wynberg 18.05.1857, Elizabeth Aletta
BRINK, ∗ Houtbaai
82
2728
[f1] Albert Willem LOUW (2727/x), ∗ Houtbaai
±__.__.1856, † Wynberg Cottage Hospital, Wynberg
19.12.1905 »α [49] »» Kinders (6): 2729, 2730, 2731,
2732, 2733, 2734 x Wynberg 09.08.1893, Susan
Margaret Georgina MUNNIK, ∗ Wynberg
±__.__.1876, † ±__.__.1898
2729
[g1] Johannes George Albertus LOUW (2728/x),
∗ 10.07.1894, ≈ Wynberg 23.09.1894, † <19.12.1905
2730
[g2] George Albertus LOUW (2728/x), ∗ 16.08.1896,
≈ Wynberg 16.09.1896
2731
[g3] Albert Willem LOUW (2728/x), ∗ ±__.__.1897
2732
[g4] George William Munnik LOUW (2728/x),
∗ 01.04.1898, ≈ Wynberg 10.07.1898, † <19.05.1905
2733
[g5] Hendrik Pieter LOUW (2728/x), ∗ 03.09.1899,
≈ Wynberg 15.10.1899
2734
[g6] Elizabeth Susan LOUW (2728/x), ∗ ±__.__.1901
2735
[f2] Arend Johannes LOUW (2727/x), ∗ Houtbaai
05.12.1859, ≈ Wynberg 11.03.1860, † Houtbaai
16.08.1898 »α [39;8] Sterf in sy huis. MOOC. 6/9/3802818, boer van Houtbaai »» Kinders (2): 2736, 2737
x ±__.__.1876, Emerentia Gerharda Johanna VOS
(d.v. G J VOS & PN NN), ∗ ±__.__.1876
2736
[g1] Johannes Albertus LOUW (2735/x),
∗ 31.10.1894, ≈ Wynberg 10.02.1895
2737
[g2] Arend Marthinus Johannes LOUW (2735/x),
∗ ±__.__.1896
2738
[f3] Johannes Albertus LOUW (2727/x),
∗ 17.07.1868, ≈ Wynberg 06.09.1868
2739
[f4] Leonora Sophia Elizabeth LOUW (2727/x),
∗ 11.02.1871, ≈ Wynberg 15.03.1871, † Wynberg
__.11.1884
2740
[f5] Sophia Alida Maria LOUW (2727/x),
∗ 04.11.1874, ≈ Wynberg 11.03.1875, † <29.10.1898
2741
[e2] Arend Johannes LOUW (2726/x), ∗ Houtbaai
16.09.1834, ≈ Wynberg 15.11.1834, † Houtbaai
15.06.1899 »α [62;10] Sterf in sy huis. x Wynberg
31.07.1866, Johanna Elizabeth Mathilda BRINK,
∗ Houtbaai »α geen nageslag
2742
[e3] Elizabeth Cornelia LOUW (2726/x),
∗ 07.07.1836, ≈ Wynberg 18.09.1836 x Willem
LIEBENBERG
2743
[e4] Albert Willem LOUW (2726/x), ∗ 07.11.1838,
≈ Wynberg 03.02.1839 »α boer Nooitgedacht,
Houtbaai »» Kinders (8): 2744, 2746, 2749, 2750,
2751, 2758, 2759, 2760 x Wynberg 21.11.1865,
Rachel Elizabeth LOCKE, ∗ Wynberg
DE WAAL
2744
[f1] Albert Willem LOUW (2743/x), ∗ 02.09.1866,
≈ Wynberg 28.10.1866 »» Kinders (1): x{2745}
x Wynberg 18.08.1890, Petronella Elizabeth Paulina
BOONZAAIER, ∗ Houtbaai xx Tamboerskloof
29.11.1930, Charlotte Elizabeth DE KOCK,
∗ Kaapstad
2745
[g1] Theodora Elizabeth LOUW (2744/x),
∗ Houtbaai 11.02.1891, ≈ Kaapstad 12.04.1891
2746
[f2] Elizabeth Sophia Fredrika LOUW (2743/x),
∗ 21.10.1869, ≈ Wynberg 17.10.1869 »» Kinders (2):
2747, 2748 x Wynberg 04.01.1890, Jacobus Johannes
Gysbertus VAN RHEEDE VAN OUDSHOORN
(s.v. Willem Stephanus Crozier VAN RHEEDE VAN
OUDSHOORN & Maria Magdalena DE KOCK),
∗ Constantia __.01.1863, † Houtbaai 11.12.1894
2763
[e7] Sophia Adriana LOUW (2726/x), ∗ 12.04.1844,
≈ Wynberg 23.06.1844 x Jacob Daniel BRINK
2764
[e8] Anna Elizabeth LOUW (2726/x), ∗ 03.01.1846,
≈ Wynberg 08.03.1846, † 30.08.1905 x Gabriel
Jacobus De Kock VAN RHEEDE VAN
OUDSHOORN, ∗ Constantia 11.07.1853, ≈ Wynberg
04.09.1853, † Kaapstad 06.11.1920
2765
[e9] Catharina Wilhelmina LOUW (2726/x),
∗ Zwaanswyk, distr. Wynberg 11.04.1848, ≈ Wynberg
09.07.1848 x Wynberg 03.01.1871, Jacob BRINK
(s.v. Jan BRINK & PN NN)
2766
[e10] Andries LOUW (2726/x), ∗ 05.11.1849,
≈ Wynberg 13.01.1850 »α boer van Houtbaai
»» Kinders (6): 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772
x Kaapstad 15.01.1878, Geertruyda Johanna Maria
VOS (d.v. Gabriel Jacobus VOS & Anna Bathea
DEKENAH), ∗ ±__.__.1854
2747
[g1] Rachel Elizabeth VAN RHEEDE VAN
OUDSHOORN (2746/x)
2748
[g2] Willem Stephanus Crozier VAN RHEEDE
VAN OUDSHOORN (2746/x)
2767
[f1] Albert Willem LOUW (2766/x), ∗ 27.05.1879,
≈ Kaapstad 22.06.1879
2749
[f3] Sophia Catharina LOUW (2743/x),
∗ 27.12.1871, ≈ Wynberg 25.02.1872
2768
[f2] Gabriel Jacobus Vos LOUW (2766/x),
∗ 16.01.1881, ≈ Kaapstad 02.02.1881
2750
[f4] Anna Elizabeth LOUW (2743/x), ∗ 30.09.1876,
≈ Wynberg 14.01.1877
2769
[f3] Anna Elizabeth Bathea Vos LOUW (2766/x),
∗ 18.06.1882, ≈ Wynberg 03.09.1882
2751
[f5] Johannes Albertus LOUW (2743/x),
∗ 06.07.1878, ≈ Wynberg 03.11.1878, † Nooitgedacht,
Houtbaai 28.10.1914 »» Kinders (6): 2752, 2753, 2754,
2755, 2756, 2757 x Sophia Maria Elizabeth BRINK
2770
[f4] Sophia Elizabeth Brink LOUW (2766/x),
∗ 15.04.1884, ≈ Wynberg 15.05.1884
2771
[f5] Andries Johan Richard Brink LOUW (2766/x),
∗ 28.06.1888, ≈ Wynberg 30.07.1888
2772
[f6] Geertruida Johanna Emmarentia LOUW
(2766/x), ∗ 19.05.1891, ≈ Wynberg 30.11.1891
2773
[e11] Matthys Michiel LOUW (2726/x),
∗ 12.05.1852, ≈ Wynberg 01.08.1852 »α boer van
Houtbaai »» Kinders (7): 2774, 2775, 2776, 2777,
2778, 2779, 2780 x Wynberg 12.11.1873, Magtilda
Meyer VAN RHEEDE VAN OUDSHOORN
(d.v. Willem Stephanus Crozier VAN RHEEDE VAN
OUDSHOORN & Maria Magdalena DE KOCK),
∗ Wynberg 01.04.1849, ≈ 30.05.1849, † Kaapstad
10.07.1900 »α [51;3]
2752
[g1] Sophia Elizabeth LOUW (2751/x), ∗ 04.09.1901,
≈ Tamboerskloof 09.02.1902
2753
[g2] Rachel Anna Elizabeth LOUW (2751/x)
2754
[g3] Elizabeth Cornelia LOUW (2751/x)
2755
[g4] Charlotte Jacoba LOUW (2751/x)
2756
[g5] Jacob Daniel LOUW (2751/x)
2757
[g6] Johanna Albertina LOUW (2751/x)
2758
[f6] Rachel Elizabeth LOUW (2743/x), ∗ 24.07.1882,
≈ Wynberg 03.09.1882
2774
[f7] Arend Johannes LOUW (2743/x), ∗ 10.09.1883,
≈ Wynberg 20.12.1883
[f1] Albert Willem LOUW (2773/x), ∗ 17.01.1874,
≈ Wynberg 29.03.1874
2775
[f2] Willem Stephanus Crozier Van Rheede Van
Oudshoorn LOUW (2773/x), ∗ 21.04.1876,
≈ Wynberg 25.06.1876
2776
[f3] Maria Magdalena De Kock LOUW (2773/x),
∗ 06.12.1877, ≈ Wynberg 24.02.1878
2777
[f4] Sophia Elizabeth LOUW (2773/x), ∗ 13.12.1879,
≈ Wynberg 18.01.1880
2759
2760
[f8] Jacoba Henrietta Bester LOUW (2743/x),
∗ 07.03.1887, ≈ Wynberg 19.07.1887
2761
[e5] Jacobus Adriaan LOUW (2726/x), ∗ 04.10.1840,
≈ Wynberg 28.02.1841, † <24.12.1875
2762
[e6] Maria Johanna LOUW (2726/x), ∗ 14.10.1842,
≈ Wynberg 29.01.1843 x Andries BRINK
83
DE WAAL
2778
2779
2780
2781
[f5] Matthys Michiel LOUW (2773/x), ∗ 29.08.1881,
≈ Wynberg 18.12.1881
2790
[f6] Magtilga Meyer Van Rheede Van Oudshoorn
LOUW (2773/x), ∗ 21.07.1883, ≈ Wynberg
25.11.1883, † <10.07.1900
[e6] Johannes Jeremias DU PLESSIS (2784/xx),
∗ 05.04.1822, † Somerset-Wes 11.11.1905 »α 4 k
x Paarl 18.03.1845, Elizabeth Maria ENSLIN
2791
d2 Johannes Hendrik DE WAAL (2783/x),
∗ ±__.__.1788, ≈ 24.08.1788
[f7] Johannes Albertus LOUW (2773/x),
∗ 15.06.1893, ≈ Wynberg 24.07.1893
2792
d3 Johanna Maria DE WAAL (2783/xx),
∗ __.__.1798, ≈ 01.04.1798, † 17.06.1872 »α [74.3.-] KAB MOOC 6/9/140-8312 (1872) »» Kinders (8):
2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800
x Kaapstad 26.07.1818, Godfried Johannes
HEYDENRYCH (s.v. Johannes Jacobus
HEYDENRYCH & Catharina LE ROUX),
∗ ±__.__.1786, ≈ 20.08.1786
2793
[e1] Johannes Jacobus HEYDENRYCH (2792/x),
∗ 07.04.1819, ≈ 16.05.1819
b8 Hendrik DE WAAL (1/x), ≈ 30.11.1732 »α 7
kinders uit 2 huwelike. »» Kinders (7): x{2782, 2783,
2963, 2964, 3171, 4394, 4395} x Stellenbosch
23.05.1756, Elizabeth Judith LOUW (d.v. Johannes
LOUW & Margaretha GILDENHUYZEN),
≈ Stellenbosch 27.02.1729 xx 01.12.1771, Catharina
Maria HOPPE (d.v. Hendrik HOPPE & Anna
Christina MULLER), ≈ 04.02.1748 »α oba: Hop, geen
kinders uit die huwelik
2782
c1 Margaretha DE WAAL (2781/x), ∗ __.__.1757,
≈ 06.02.1757
2794
[e2] Margaretha Catharina HEYDENRYCH
(2792/x)
2783
c2 Johannes DE WAAL (2781/x), ∗ ±__.__.1759,
≈ 11.02.1759 »» Kinders (5): x{2784, 2791}, xx{2792,
2801, 2948} x 23.03.1783, Sara VAN DER
WESTHUIZEN (d.v. Johannes VAN DER
WESTHUIZEN & Martha Margaretha VAN
SCHALKWYK), ≈ 06.10.1765 »α [b7c8d2]
xx 19.03.1797, Margaretha Elizabeth VAN DER
WESTHUIZEN (d.v. Pieter VAN DER
WESTHUIZEN & Johanna Maria WALTERS),
∗ Malmesbury 28.07.1773, ≈ Swartland 29.08.1773,
† 31.10.1845 »α [72.5.4] - KAB MOOC 6/9/38 - 8104
(1845)
2795
[e3] Magdalena Catharina HEYDENRYCH
(2792/x), ∗ 09.01.1823, ≈ Kaapstad 09.03.1823
2796
[e4] Johanna Maria HEYDENRYCH (2792/x)
2797
[e5] Catharina HEYDENRYCH (2792/x)
2798
[e6] Maria Elizabeth HEYDENRYCH (2792/x)
2799
[e7] Petrus Johannes HEYDENRYCH (2792/x)
2800
[e8] Barbara Wilhelmina HEYDENRYCH (2792/x)
2801
d4 Johannes Hendrik DE WAAL (2783/xx),
∗ __.__.1800, ≈ 23.02.1800 »» Kinders (5): x{2802,
2944, 2945, 2946}, xx{2947} x Elizabeth Maria
Frederika PAULSEN xx Johanna Maria VAN DER
WESTHUIZEN
2802
e1 Johannes Christiaan Hendrik DE WAAL
(2801/x), ∗ __.__.1827, † Clanwilliam 18.07.1888
»α [61.-.-] - KAB MOOC 6/9/260-1563 »» Kinders
(11): 2803, 2804, 2905, 2906, 2913, 2915, 2916, 2936,
2941, 2942, 2943 x George 13.10.1851, Rosina
Catharina GERICKE (d.v. Jacobus Stephanus
GERICKE & Geertruyda Marthina STANDER),
∗ 15.07.1835, ≈ George 11.10.1835, † Witelsbosch
28.04.1894
2803
f1 Gertruida Elizabeth Johanna DE WAAL (2802/x)
2804
f2 Johannes Hendrik DE WAAL (2802/x)
»α vrederegter, polisie »» Kinders (10): 2805, 2812,
2813, 2870, 2871, 2886, 2900, 2901, 2902, 2903
x Catharina Alida VAN ZYL
2805
g1 Benjamin DE WAAL (2804/x) »» Kinders (3):
2806, 2807, 2808 x PN NN
2806
h1 Johannes Hendrik DE WAAL (2805/x),
∗ __.__.1927
2784
d1 Catharina Hendrina DE WAAL (2783/x),
≈ 10.10.1784 »» Kinders (6): xx{2785, 2786, 2787,
2788, 2789, 2790} x Swartland 19.09.1802, Petrus
Johannes LOUW (s.v. Jacobus LOUW & Elsje
MYBURGH), ∗ 09.11.1781, ≈ Swartland 25.11.1781,
† ±__.__.1809 »α [a1b5c2d1e7] geen kinders vermeld
xx Barend Johannes DU PLESSIS (s.v. Barend Louis
DU PLESSIS & Elizabeth BLIGNAUT), ≈ 28.07.1776
»α [b2c3d5e2]
2785
[e1] Dirk Jacobus DU PLESSIS (2784/xx),
∗ ±__.__.1811, ≈ Swartland 28.04.1811
2786
[e2] Elizabeth Jacoba DU PLESSIS (2784/xx),
∗ ±__.__.1813, ≈ Paarl 24.10.1813
2787
[e3] Barend johannes Jeremias DU PLESSIS
(2784/xx), ∗ 15.09.1815, ≈ Paarl 08.10.1815
2788
[e4] Sara Charlina DU PLESSIS (2784/xx),
∗ 27.11.1817, ≈ Paarl 21.12.1817 x Paarl 01.04.1845,
Pieter Jeremias BLIGNAUT
2789
[e5] Rachel Jacoba DU PLESSIS (2784/xx),
∗ 19.10.1819, ≈ Paarl 14.11.1819, † 17.01.1898 x Paarl
11.02.1840, Gabriel Johannes HUGO, ∗ 12.09.1819,
† 04.11.1884
84
DE WAAL
2826
i2 Gerhardus Johannes Hendrik DE WAAL
(2824/x), ∗ __.__.1936 »» Kinders (4): 2827, 2828,
2829, 2830 x Martie BRITZ
h3 Benjamin DE WAAL (2805/x), ∗ __.__.1935
»» Kinders (1): 2809 x PN NN
2827
j1 Johannes Gerhardus Hoffman DE WAAL
(2826/x)
2809
i1 Benjamin DE WAAL (2808/x) »» Kinders (2):
2810, 2811 x PN NN
2828
j2 Chrisjan DE WAAL (2826/x)
2829
j3 Gerrit DE WAAL (2826/x)
2810
j1 Benjamin DE WAAL (2809/x), ∗ __.__.1984
2830
j4 Deon DE WAAL (2826/x)
2831
i3 John Albert DE WAAL (2824/x), ∗ __.__.1938
x Mientjie VAN DER WALT
2832
i4 David Frederik DE WAAL (2824/x), ∗ Germiston
26.12.1943, † Western Reefs Myn 26.05.1972
»» Kinders (2): 2833, 2834 x Vryburg, Maria
Magdalena Hendrina Elizabeth JANSE VAN
RENSBURG
2833
j1 Maryna Johanna DE WAAL (2832/x),
∗ 23.03.1969
2807
h2 John William White DE WAAL (2805/x),
∗ __.__.1930
2808
2811
j2 Ebin DE WAAL (2809/x)
2812
g2 Dignus Francois DE WAAL (2804/x)
2813
g3 Johannes Hendrik DE WAAL (2804/x),
∗ ±__.06.1880, † Kaapstad 13.10.1935 »α [55.4.-] KAB MOOC 6/9/4681-47847 »» Kinders (10): 2814,
2824, 2843, 2847, 2858, 2864, 2865, 2867, 2868, 2869
x Vanrhynsdorp 15.08.1904, Maria Margaretha
LOUW (d.v. Johannes Albertus LOUW & Maria
Margaretha Magdalena STRAUSS), ∗ __.__.1883
»α [b5c1d1e12f6g3h10]
h1 Barend Simion DE WAAL (2813/x), ∗ __.__.1903
»» Kinders (4): 2815, 2818, 2820, 2822 x Johanna
Catharina VAN RHYN
2834
j2 Adele DE WAAL (2832/x), ∗ 14.06.1972
2835
i1 Johannes Hendrik DE WAAL (2814/x),
∗ __.__.1942 »» Kinders (2): 2816, 2817 x Hetta
HEYNS
i5 Jacobus Stephanus DE WAAL (2824/x),
∗ __.__.1944 »» Kinders (1): 2836 x Jakkie VAN
ROOYEN
2836
j1 Jacobus DE WAAL (2835/x)
2816
j1 Barend Simion DE WAAL (2815/x)
2837
i6 Solomon DE WAAL (2824/x), ∗ __.__.1950
»» Kinders (1): 2838 x Issie BURGER
2817
j2 Heins DE WAAL (2815/x), ∗ __.__.1980
2838
j1 Johannes Hendrik DE WAAL (2837/x)
2839
i7 Dignus DE WAAL (2824/x), ∗ __.__.1952
»» Kinders (3): 2840, 2841, 2842 x Koekie
HAYWARD
2840
j1 Jean DE WAAL (2839/x)
2841
j2 Willem DE WAAL (2839/x)
2842
j3 David DE WAAL (2839/x)
2843
h3 Christiaan Petrus Barnard DE WAAL (2813/x),
∗ __.__.1913, † Johannesburg Algemene Hospitaal
21.06.1967 »α [54;11] »» Kinders (2): 2844, 2846
x Nieuwoudtville, Maria Magdalena KOTZE,
∗ 24.10.1913
2844
i1 Johannes Hendrik DE WAAL (2843/x) »» Kinders
(1): 2845 x PN NN
2845
j1 Christiaan Petrus Barnard DE WAAL (2844/x)
2846
i2 Maria Magrieta DE WAAL (2843/x) x PN
MARAIS
2847
h4 Jacobus Stephanus DE WAAL (2813/x),
∗ 04.05.1914, † Fochville hospitaal 19.03.1971
2814
2815
2818
i2 Matthys Louis DE WAAL (2814/x) »» Kinders (1):
2819 x PN NN
2819
j1 Matthys Louis DE WAAL (2818/x), ∗ __.__.1988
2820
i3 Barend Simeon DE WAAL (2814/x), ∗ __.__.1951
»» Kinders (1): 2821 x Johanna Magdalena STEYN
2821
j1 Barend Simeon DE WAAL (2820/x), ∗ __.__.1988
2822
i4 Christiaan Samuel DE WAAL (2814/x),
∗ __.__.1955 »» Kinders (1): 2823 x PN NN
2823
j1 Christiaan Samuel DE WAAL (2822/x)
2824
h2 Johannes Hendrik DE WAAL (2813/x),
∗ __.__.1906 »» Kinders (7): 2825, 2826, 2831, 2832,
2835, 2837, 2839 x Maria Elizabeth VAN WYK
(d.v. Johannes Hendrik VAN WYK & Maria Elizabeth
CLAASE)
2825
i1 Johannes Hendrik DE WAAL (2824/x),
∗ __.__.1934 x Anna Jacoba JANSE VAN
RENSBURG
85
DE WAAL
»» Kinders (6): 2848, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856
x Vredendal, Hermina Elizabeth STEMMET,
∗ __.__.1915, † __.__.1977
2870
g4 Piet DE WAAL (2804/x)
2871
g5 Albertus Marthinus Johannes DE WAAL
(2804/x), ∗ __.__.1881, † __.__.1964 »» Kinders (3):
2872, 2874, 2885 x Sarah Debora DU TOIT,
∗ __.__.1877, † __.__.1948
2872
h1 Albertus Marthinus Johannes DE WAAL
(2871/x) »» Kinders (1): 2873 x Chrissie TRUTER
2873
i1 Albertus Marthinus Johannes DE WAAL
(2872/x)
2874
h2 Johannes Hendrik DE WAAL (2871/x),
∗ __.__.1904 »» Kinders (6): 2875, 2876, 2881, 2882,
2883, 2884 x Jacoba COETZEE
2848
i1 Johannes Hendrik DE WAAL (2847/x),
∗ __.__.1942 »» Kinders (3): 2849, 2850, 2851 x Anna
Sophia NN
2849
j1 Jacobus Stephanus DE WAAL (2848/x)
2850
j2 David Rudolph DE WAAL (2848/x)
2851
j3 Johannes Hendrik DE WAAL (2848/x),
∗ __.__.1971
2852
i2 Susanna Johanna Van Deventer DE WAAL
(2847/x) x PN NAUDE
2853
i3 Jacobus Stephanus DE WAAL (2847/x),
∗ __.__.1944 x Susan Graham ROETS
2875
i1 Albertus Marthinus Johannes DE WAAL
(2874/x), ∗ __.__.1928 x Elsie VAN ZYL
2854
i4 Maria Margaretha DE WAAL (2847/x) x PN
BURGER
2876
i2 Frederik Johannes Gideon DE WAAL (2874/x),
∗ __.__.1934 »» Kinders (2): 2877, 2880 x Maria
Johanna Magdalena VAN ZYL
2855
i5 Hermina Elizabeth Hester DE WAAL (2847/x)
x PN PRINSLOO
2877
i6 Jacobus Daniel DE WAAL (2847/x), ∗ __.__.1953
»» Kinders (1): 2857 x Anna Jacoba Elizabeth
KUHN
j1 Johannes Hendrik DE WAAL (2876/x),
∗ __.__.1956 »» Kinders (2): 2878, 2879 x Engela
MATTHYSSEN
2878
k1 Morne Hendrik DE WAAL (2877/x)
2857
j1 Jacobus Daniel DE WAAL (2856/x), ∗ __.__.1979
2879
k2 Johannes Hendrik DE WAAL (2877/x)
2858
h5 Johannes Albertus Marthinus DE WAAL
(2813/x) »» Kinders (2): 2859, 2861 x PN NN
2880
j2 Petrus van Zyl DE WAAL (2876/x) x Ronel
BARNARD
2859
i1 Johannes Hendrik DE WAAL (2858/x),
∗ __.__.1939 »» Kinders (1): 2860 x PN NN
2881
i3 Johannes Hendrik DE WAAL (2874/x),
∗ __.__.1936 x Johanna NN
2860
j1 Johannes Albertus DE WAAL (2859/x)
2882
i4 Stephanus Francois DE WAAL (2874/x),
∗ __.__.1941 x Sarie NN
2861
i2 Christiaan Jacobus DE WAAL (2858/x),
∗ __.__.1946 »» Kinders (2): 2862, 2863 x PN NN
2883
i5 Jacobus Theunis DE WAAL (2874/x),
∗ __.__.1943 x Mathilda NN
2884
i6 Johannes Daniel DE WAAL (2874/x),
∗ __.__.1949
2856
2862
j1 Johannes Albertus DE WAAL (2861/x)
2863
j2 Christiaan Jacobus DE WAAL (2861/x)
2864
h6 Hermias Louw (Herman) DE WAAL (2813/x)
2885
h3 Stephanus Francois DE WAAL (2871/x),
∗ __.__.1915 x Hester Wilhelmina KOTZE
2865
h7 Johann DE WAAL (2813/x) »» Kinders (1): 2866
x Betsie NN
2886
g6 Dirk Ernst Hendrik DE WAAL (2804/x),
∗ __.__.1886 »» Kinders (4): 2887, 2888, 2897, 2899
x Susara Susanna HAASBROEK (d.v. Johannes
Bernardus HAASBROEK & Elizabeth Maria Johanna
LE ROUX), ∗ 08.11.1903
2887
h1 Johannes Hendrik DE WAAL (2886/x),
∗ __.__.1929 x Huibrecht Elizabeth LOUW,
∗ __.__.1933
2866
i1 Dignus DE WAAL (2865/x)
2867
h8 Dignus Francois DE WAAL (2813/x),
∗ Vanrhynsdorp ±__.__.1922, † Kaapstad 12.03.1944
»α [22.-.-] - KAB MOOC 6/9/10943 - 92394 (1944),
ongetroud
2868
h9 Catharina Alida DE WAAL (2813/x) x PN
PRINS
2869
h10 Benjamin DE WAAL (2813/x)
86
DE WAAL
2910
[g4] Susara Johanna Aletta VAN ZYL (2906/x)
x Daniel Johannes GROVE
2911
[g5] Dirk Ernst Hendrik VAN ZYL (2906/x)
2912
[g6] Johannes Christiaan VAN ZYL (2906/x)
2913
f5 Jacobus Stephanus DE WAAL (2802/x),
∗ __.__.1862, † Middelpost, distr. Clanwilliam
06.12.1905 »α [43.7.-] - KAB MOOC 6/9/538-102,
boer »» Kinders (1): 2914 x Francina Frederika NN
j1 Dirk Ernst Hendrik DE WAAL (2891/x)
2914
g1 Martha Maria DE WAAL (2913/x)
2893
i3 Leonard DE WAAL (2888/x) »» Kinders (1): 2894
x PN NN
2915
f6 Maria Petronella DE WAAL (2802/x)
2916
2894
j1 Dirk Ernst DE WAAL (2893/x)
f7 Christiaan Petrus Barnard DE WAAL (2802/x),
∗ __.__.1865 »» Kinders (4): 2917, 2919, 2920, 2925
x PN NN
2895
i4 Carel Frederik DE WAAL (2888/x)
2917
2896
i5 Johannes Hendrik DE WAAL (2888/x)
g1 Gert Erasmus DE WAAL (2916/x), ∗ __.__.1903,
† __.__.1971 »» Kinders (1): 2918 x Hettie SMIT
2897
h3 Johannes Bernardus DE WAAL (2886/x),
∗ __.__.1932 »» Kinders (1): 2898 x PN PAUW
2918
h1 Gerrit DE WAAL (2917/x)
i1 Bremer Julius DE WAAL (2897/x), ∗ __.__.1961
2919
2898
g2 Christiaan Petrus Barnard DE WAAL (2916/x),
∗ __.__.1905, † __.__.1977 x Stienie WILLEMSE
2899
h4 Leendert Johannes DE WAAL (2886/x)
2920
2900
g7 Christiaan Petrus Barnard DE WAAL (2804/x),
∗ __.__.1888
g3 Johannes Hendrik DE WAAL (2916/x),
∗ __.__.1912, † __.__.1990 »» Kinders (4): 2921,
2922, 2923, 2924 x Lenie VAN ZYL
2921
h1 Christiaan Petrus Barnard DE WAAL (2920/x)
2901
g8 Hendrik Wilhelm Dignus DE WAAL (2804/x),
∗ __.__.1890
2922
h2 Johannes Hendrik DE WAAL (2920/x)
2923
h3 Johan DE WAAL (2920/x)
2924
h4 Gert Erasmus DE WAAL (2920/x)
2925
g4 Hendrik Cornelius DE WAAL (2916/x),
∗ __.__.1915 »» Kinders (3): 2926, 2931, 2934
x Helena THEUNISSEN
2926
h1 Jacobus Hendricus DE WAAL (2925/x)
»» Kinders (3): 2927, 2929, 2930 x Johanna
Wilhelmina MATTHEE
2927
i1 Jacobus Hendricus DE WAAL (2926/x)
»» Kinders (1): 2928 x PN NN
2928
j1 Jacobus Hendricus DE WAAL (2927/x)
2929
i2 Pieter DE WAAL (2926/x)
2930
i3 Hendrik Cornelius DE WAAL (2926/x)
2931
h2 Christiaan Petrus Barnard DE WAAL (2925/x),
∗ __.__.1942 »» Kinders (1): 2932 x Gesie Maria
BURGER
2932
i1 Heinrich DE WAAL (2931/x), ∗ __.__.1968
»» Kinders (1): 2933 x Charmain JANSE VAN
RENSBURG
2888
h2 Dirk Ernst Hendrik DE WAAL (2886/x),
∗ __.__.1932 »» Kinders (5): 2889, 2891, 2893, 2895,
2896 x Sybil HOOGENDYK
2889
i1 Dirk Ernst DE WAAL (2888/x) »» Kinders (1):
2890 x PN NN
2890
j1 Dirk Ernst Hendrik DE WAAL (2889/x)
2891
i2 Cornelis Hoogendyk DE WAAL (2888/x)
»» Kinders (1): 2892 x PN NN
2892
2902
g9 Francois Cornelius DE WAAL (2804/x),
∗ __.__.1893
2903
g10 Barend Simeon DE WAAL (2804/x),
∗ __.__.1897 »» Kinders (1): 2904 x PN NN
2904
h1 Frans DE WAAL (2903/x)
2905
f3 Elizabeth Maria DE WAAL (2802/x)
2906
f4 Rosina Catharina DE WAAL (2802/x),
∗ ±__.__.1858, † distr. VanRhynsdorp 10.07.1894
»α [36.-.-] - KAB MOOC 6/9/331-1913 Haar name op
SY SK is Johanna Christina Gertruida »» Kinders (6):
2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912 x Dirk Ernst
Hendrik VAN ZYL (s.v. Albert VAN ZYL & PN
NN), ∗ 27.11.1824, † Winterhoek, Boshof 19.09.1890
»α [65;9;22] Vrou se name op SK verskil Johanna
Christina Gertruida
2907
[g1] Johannes Hendrik Christian VISSER (2906/x)
»α Is hy nie miskien ’n kind uit ’n vorige huwelik nie-
2908
[g2] Albert VAN ZYL (2906/x)
2909
[g3] Maria VAN ZYL (2906/x) x E WOLFAARDT
87
DE WAAL
2933
j1 Heinrich Barnard DE WAAL (2932/x),
∗ __.__.1989
2934
h3 Hendrik Cornelius DE WAAL (2925/x),
∗ __.__.1949 »» Kinders (1): 2935 x Jacoba
HAVENGA
2935
i1 Hendrik Cornelius DE WAAL (2934/x)
2936
»α [61.-.-] - KAB MOOC 6/9/249-1516, geen kinders
x Willem Godfried Lotter NIEUWOUDT
2951
e3 Johanna Maria Josephina (Sophia) DE WAAL
(2948/x), ∗ Kaapstad ±__.06.1833, † Kaapstad
17.11.1914 »α [81.5.-] - KAB MOOC 6/9/769 - 2797
(1914) »» Kinders (9): 2952, 2953, 2954, 2955, 2956,
2957, 2958, 2959, 2960 x Durbanville 25.04.1853,
Johannes Jacobus Hubert DE JONGH, † 24.02.1897
f8 Hendrik Willem DE WAAL (2802/x),
∗ __.__.1867, † Groenkloof, Clanwilliam 04.08.1916
»α [49;3] »» Kinders (4): 2937, 2938, 2939, 2940
x Gertruida Cecilia (Johanna) Alberta
ENGELBRECHT
2952
[f1] Hendrik Johannes J. DE JONGH (2951/x),
† ±__.__.1906
2953
[f2] Johanna Cornelia Debora DE JONGH (2951/x)
x Hendrik NEETHLING
2937
g1 Hendrik Willem Dignus DE WAAL (2936/x),
∗ __.__.1890
2954
[f3] Anna Maria Wilhelmina DE JONGH (2951/x)
x Balthazar VOLSTEEDT
2938
g2 Rosina Johanna DE WAAL (2936/x)
2955
[f4] Janet Emmerentia Cornelia DE JONGH
(2951/x) x Anton VERHOEVEN
2939
g3 Maria Petronella DE WAAL (2936/x)
2956
[f5] Johannes Jacobus Hubert DE JONGH (2951/x),
† 08.07.1890 »α ongetroud
2957
[f6] Maria Martha Susanna DE JONGH (2951/x)
x W. WINTERTON
2958
[f7] Dirk Christiaan Johannes DE JONGH (2951/x)
2959
[f8] Dignus de Waal DE JONGH (2951/x)
2960
[f9] Sarah Johanna Jacoba DE JONGH (2951/x)
x J. VAN DEN BERG
2961
e4 Anna Wilhelmina Giorgina DE WAAL (2948/x)
2962
e5 Dignus de Vlamingh DE WAAL (2948/x),
∗ __.__.1837, † Kaapstad 23.07.1899 »α [62.1.-] KAB MOOC 6/9/390-2002, geen kinders x Hendrina
Arnoldina VILJOEN (d.v. Philippus Wouter
VILJOEN & Hester Sibella LOUW), ∗ __.__.1846,
† Kaapstad 29.07.1903 »α [57.8.-] - KAB MOOC
6/9/480-2415
2963
c3 Elizabeth DE WAAL (2781/x), ∗ __.__.1760,
≈ 23.03.1760
2964
c4 Elizabeth Margaretha DE WAAL (2781/x),
∗ Kaapstad 03.05.1761, ≈ Kaapstad 10.05.1761,
† Kaapstad 25.06.1846 »α [85.1.22] - KAB MOOC
6/9/40 - 8500 (1846) »» Kinders (9): 2965, 2966, 2967,
2968, 2969, 2970, 3152, 3153, 3154 x Kaapstad
19.09.1784, Jan Hendrik HOFMEYR (s.v. Johann
Heinrich HOFMEYR & Magdalena E. VAN
HELSDINGEN), ∗ Kaapstad 23.05.1759, ≈ Kaapstad
24.06.1759, † Kaapstad 20.01.1838 »α [b1]
2965
[d1] Elizabeth Magdalena HOFMEYR (2964/x),
∗ Kaapstad 21.10.1785, ≈ 23.10.1785, † Kaapstad
22.02.1859 »α [73.4.1] - KAB MOOC 6/9/85 - 5818
(1859) geen kinders x Kaapstad 24.05.1835, Johannes
Hendricus DE WAAL (s.v. Johannes DE WAAL &
2940
g4 Anna Elizabeth Christina DE WAAL (2936/x)
2941
f9 Frans Cornelius DE WAAL (2802/x),
∗ __.__.1868, † 24.12.1898 »α [30.-.-] - KAB MOOC
6/9/385-508
2942
f10 Barend Simeon DE WAAL (2802/x),
∗ __.__.1872, † Middelpost, distr. Clanwilliam
29.03.1906 »α [34.-.-] - KAB MOOC 6/9/545-1196,
ongetroud
2943
f11 Benjamin DE WAAL (2802/x)
2944
e2 Christiaan Pieter Jacobus DE WAAL (2801/x),
∗ __.__.1829
2945
e3 Hendrik Godfried Johannes DE WAAL (2801/x),
∗ __.__.1830
2946
e4 Aletta Elizabeth DE WAAL (2801/x),
∗ ±__.09.1838, † 17.01.1889 »α [50.4.-] - KAB
MOOC 6/9/264-186 x Hendrik A. Marthinus VAN
ZYL
2947
e5 Dignus DE WAAL (2801/xx)
2948
d5 Hendrik DE WAAL (2783/xx), ∗ distr.
Malmesbury ±__.10.1802, ≈ 21.11.1802, † Kerkstraat,
Kaapstad 28.05.1858 »α [55.7.-] - KAB MOOC 6/9/82
- 5160 (1858) »» Kinders (5): 2949, 2950, 2951, 2961,
2962 x Maria Martha Hendrika DE VLAMINGH
(d.v. Dignus DE VLAMINGH & Maria HERBST),
∗ ±__.__.1808, ≈ 14.02.1808, † Kaapstad 19.03.1878
»α [70]
2949
e1 Johannes Hendrik Godfried DE WAAL (2948/x),
∗ __.__.1831
2950
e2 Maria Martha Susanna DE WAAL (2948/x),
∗ ±__.__.1826, † Loopstraat, Kaapstad 03.10.1887
88
DE WAAL
Petronella Aletta WYDENAAR), ∗ Kaapstad
26.09.1783, ≈ 28.09.1783, † Loopstraat, Kaapstad
21.09.1852 »» Sien verwysingsnommer 45 vir verdere
inligting en lys van kinders.
2966
[d2] Catharina Maria HOFMEYR (2964/x),
∗ 24.11.1787, ≈ Kaapstad 12.12.1787, † 04.10.1872
x Kaapstad 16.04.1809, Marthinus VERSFELD
2967
[d3] Maria Wilhelmina HOFMEYR (2964/x),
≈ 20.09.1789, † 09.02.1868 x Kaapstad 18.05.1817,
Stephanus Gerhard (Gideon-sn) JOUBERT
2968
[d4] Jan Hendrik HOFMEYR (2964/x),
≈ 16.09.1791, † 21.02.1792
2969
[d5] Johanna Hendrina HOFMEYR (2964/x),
∗ 02.01.1794, ≈ 12.01.1794, † Paarl 27.06.1865,
Ω Strooidakkerk, Paarl »α [b1c5] x Kaapstad
15.09.1848, Johannes Wynand LOUW (s.v. Adriaan
LOUW & Susanna Hilletje HOPPE), ∗ Droogevallei
12.01.1786, ≈ Swartland 29.01.1786, † Paarl
15.09.1854, Ω Paarl 28.09.1854 »α [68.8.16] van
Swartland met attestaat na Paarl 17.2.1810,
ongemerkte graf, Paarl, M.2. Johannes boer in 1825 op
Slot van die Paarl en Knolvlei, Paardeberg, waar hy
90000 wingerdstokke het en produseer 51 lêers wyn en
3½ lêers brandewyn. Op 1.6.1827 word sy
eiensdomreg op Slot-van die Paarl, waar hy reeds tien
jaar boer, omgeskakel na die nuwe stelsel van
ewigdurende erfpag, hy betaal ook dieselfde dag, sy
jaarlikse erfpag geld van £3/10/6 vir die plaas van 780
morg 562 vk. roede groot. Mossop. 1947:141 Johannes
koop 2 plase op 30.1.1829, Nuwedrif, 2 morg 75 vk.
roede en Vredenhof, N-Paarl, van 60 morg 400 vk.
roede groot, van Gerhard van der Byl. Gerhard van der
Byl vergroot Vredenhof in 1817 met bykomende
erfpaggrond, Gerhard ombou ook die huis. Johannes
verkoop Nuwedrif op 6.3.1838 aan Benjamin Blomerus
Carolussen, wat dié plaas in 1850 nog besit. Op
1.2.1839 verkoop Johannes, Deel A van 19 morg 279
vk. roede van Vredenhof aan Albertus P. Hiebner, wat
hierna bekend is as De La Roche. Die restant Deel B.
van Vredenhof, 40 morg 321 vk. roede gaan op
3.6.1845 oor na hul seun Gideon Johannes Louw, dan
na die se seun Jan Hendrik Louw en dan na Gideon
Johannes Louw, † 1955. Johannes koop op 18.5.1838
die plaas Klipfontein, Riebeek-Kasteel, 1144 morg 242
vk. roede, waar hy hom op saaiboerdery toelê. KA.
QRR. 191. bl. 151 & 174. Volgens Slot van die Paarl
grond transaksies het Johannes op 8.2.1811 oordrag
van die plaas gekry en was eienaar tot 1837 hy bekom
ook bykomende erfpag grond. Johannes verdeel die
plaas in 1836 en Deel A 5 morg 400 vk. roede
bykomende 120 morg 220 vk. roede erfpag grond, nou
bekend as Klipvlei, gaan oor na Willem Sterrenberg
Marais op 11.10.1836. Deel B Slot van die Paarl, 50
morg 499 vk roede gaan op 23.5.1837 oor na Catharina
J.F. Mostert. Teen 1850 was Johannes Paulus Eksteen
x met a1b1c4d2e6;- Jacomina Aletta Geertruida Louw
die eienaar van Deel A Klipvlei en Knolvlei hy was
ook veldkornet van Paardeberg. Johannes koop Laborie
et Picardie later vir sy seun Adriaan Jacobus, hier plant
hy ’n lang laning dennebome wat sy seun later uitbrei
tot by die Paarl-stasie, dit moes later uit gekap word en
blykbaar is die planke wat uit die bome gesaag is, vir
die herstel van die ou pastorie gebruik. Oude Pastoriemuseum en Joub.:165, en K r d D. W.A.de K.:132 Dit
blyk dat sy broer ….e1;- sy sakebelange in die Kaap
verkoop het en, in 1842 [1844?], 3 plase gekoop het nl.
Laborie et Picardie, wat hy aan ….e6f2;- Adriaan gee,
Vredenhof [van ….e6;-?] gee hy aan ….e6f8;- Gideon,
en die plaas Babilons Toren gee hy aan ….e6f7;Johannes Wynand. Sien nota onder ….e1;- Adriaan
Jacobus Louw. M.2 gee Johanna Hendrina Hofmeyr as
Margaretha Hofmeyr.
89
2970
[d6] Margaretha Jacoba HOFMEYR (2964/x),
∗ 31.07.1795, ≈ Paarl 02.08.1795, † Paarl 30.11.1848,
Ω Strooidakkerk, Paarl »α [53.4.-] ongemerkte graf
»» Kinders (7): 2971, 3060, 3061, 3062, 3073, 3074,
3151 x Kaapstad 01.10.1819, Adriaan LOUW
(s.v. Adriaan LOUW & Hester Aletta LOUW),
∗ 30.05.1794, ≈ Swartland 22.06.1794, † ±__.__.1886
»α Fn:116 Adriaan ’n handelaar van Kaapstad en moes
’n goeie opvoeding geniet het, as sy briewe ’n maatstaf
is, KA. MOIC. 2/245-12 & 13. Hy laat die boerdery
aan sy broers oor en betree die sakewereld, hy open ’n
kleinhandelsaak Waalstraat 58, Kaapstad. SAB.
1982:223. Margaretha was die suster van Jan Hendrik
Hofmeyr die adv. van haar skoonvader. Op sy vader se
likwidasie veiling op 14.2.1826 koop hy sy pa se slavin
Aploon en 3 van haar kinders vir Rds. 2740, in ’n brief
aan die sekwestreerder van sy vader se sake kla hy
omdat die akte van transport oor die slawe niet kunnen
bekomen om reden een ander kind genaamd David, *
14.11.1820, niet met de moeder is verkogt geworden.
KA. MOIC. 2/245-5 & 12. Die kind en ma word aan
twee verskillende eienaars verkoop, onmenslik!
2971
[e1] Adriaan LOUW (2970/x), ∗ 21.10.1820,
≈ Kaapstad 12.11.1820, † Ceres 03.06.1885 »α tydens
Adriaan se huwelik met Jeanette was hy eienaar van
Straatskerk, dist. Tulbagh, wyk Waterval. MOOC info
van Christo Welgemoed. e-pos 1.10.2002, S.M. Rabie,
* 11.2.1851 Verdrink »» Kinders (18): x{2972, 2973,
2974, 2975, 2980, 2981, 2982, 2983, 2995, 2996,
2999}, xx{3000, 3001, 3002, 3019, 3020, 3021, 3022}
x Kaapstad 14.09.1840, Jeanette Wilhelmina
TROMP (d.v. Johannes TROMP & Maria Wilhelmina
SMUTS), ∗ 23.09.1819, † Sterkfontein, distr. Tulbagh
23.09.1872 »α [53.-.-], ab1c7 xx Ceres 16.01.1873,
Susanna Maria RABIE (d.v. Hermanus Hendrik
RABIE & Susara Johanna Elizabeth VAN ZYL),
∗ 11.02.1857, † Oshoek, Rostrataville ? tussen
Delareyville en Ottosdal, Ω Oshoek, Rostrataville ?
tussen Delareyville en Ottosdal »α Van die kinders by
haar, Jan & Marie is begrawe te Nooitgedagt, Delarey
ville
2972
[f1] Maria Wilhelmina (Minie) LOUW (2971/x),
∗ 15.10.1841, ≈ Kaapstad 14.11.1841 x Tulbagh
17.07.1858, Charl Francois Daniel MARAIS,
≈ 13.02.1791
2973
[f2] Margaretha Jacoba LOUW (2971/x),
∗ 28.04.1843, ≈ 28.05.1843 »α jonk oorlede
DE WAAL
2974
2975
[f3] Margaretha Jacoba LOUW (2971/x),
∗ 20.01.1845, ≈ Kaapstad 02.03.1845 x Ceres
28.06.1864, Nicolaas Jacobus JANSE VAN
RENSBURG, ∗ ±__.__.1838
[f4] Adriaan LOUW (2971/x), ∗ 14.09.1849,
≈ Tulbagh 16.09.1849 »» Kinders (4): 2976, 2977,
2978, 2979 x Ceres 01.09.1868, Hester Sophia
HOFMEYR (d.v. Stephanus Johannes HOFMEYR &
Maria Adriana TROMP), ∗ 13.01.1844, ≈ Kaapstad
04.02.1844 »α wed.
2976
[g1] Margaretha Jacoba LOUW (2975/x),
∗ 23.10.1868, ≈ Ceres 10.02.1869
2977
[g2] Adriaan LOUW (2975/x), ∗ 18.07.1870, ≈ Ceres
12.08.1870
2978
[g3] Jeanetta Wilhelmina LOUW (2975/x),
∗ 12.05.1872, ≈ 03.11.1872
2979
[g4] Nicolaas Jacobus LOUW (2975/x), ∗ 18.07.1878,
≈ 25.08.1878
2980
[f5] Jeanetta Wilhelmina LOUW (2971/x),
∗ 26.04.1851, ≈ Tulbagh 22.06.1851, † <23.09.1872
»α jonk oorlede
2981
[f6] Johannes Tromp LOUW (2971/x), ∗ 01.07.1852,
≈ Tulbagh 29.08.1852, † <23.09.1872 »α jonk oorlede
2982
[f7] Hendrina Sophia Elizabeth LOUW (2971/x),
∗ 18.03.1855, ≈ Tulbagh 08.04.1855, † <23.09.1872
»α jonk oorlede
2983
[f8] Elizabeth Margaretha LOUW (2971/x), ∗ Ceres
03.03.1857, ≈ Tulbagh 10.04.1857, † Breerivier,
Worcester 08.08.1922 »» Kinders (11): 2984, 2985,
2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994
x Ceres 20.05.1873, Johannes Sebastiaan RABIE,
∗ Ceres 16.01.1848, ≈ Swellendam 03.03.1848, † Paarl
22.02.1945
2988
[g5] Susanna Elizabeth Johanna RABIE (2983/x),
∗ Ceres 12.05.1881, ≈ Ceres 31.05.1881, † Kaapstad
±__.__.1972 x Hendrik CONRADIE
2989
[g6] Jan Sebastiaan RABIE (2983/x), ∗ Ceres
15.05.1883, ≈ Ceres 10.06.1883, † Kaapstad
29.03.1961 x Helena Hendrika VAN NIEKERK
2990
[g7] Elizabeth Margaretha RABIE (2983/x), ∗ Paarl
08.07.1885, ≈ Ceres 01.11.1885, † Paarl ±__.__.1964
x Tom PRETORIUS
2991
[g8] Johannes Wilhelm RABIE (2983/x), ∗ Ceres
21.12.1887, ≈ Ceres 29.01.1888, † Pretoria 16.04.1977
x George 25.06.1918, Susanna Maria LE ROUX
(d.v. Lourens Petrus LE ROUX & Maria Johanna
Elizabeth BURGER), ∗ dist Robertson 13.08.1893
2992
[g9] Hendrik Jacobus RABIE (2983/x), ∗ Ceres
15.03.1891, ≈ Ceres 05.04.1891, † Wolseley
28.06.1970 x Martha Maria Susanna VAN
NIEKERK (d.v. Michiel VAN NIEKERK & Anna
CONRADIE), ∗ Sutherland ±__.__.1876, † Paarl
11.09.1947 xx Margaretha Elizabeth UYS,
∗ 04.08.1922
2993
[g10] Charles Francois RABIE (2983/x),
∗ 21.04.1893, ≈ Ceres 14.05.1893, † Paarl 14.11.1971
x Worcester 05.09.1917, Francina Carolina
KRIEGLER (d.v. Benjamin Jacobus KRIEGLER &
Martha Aletta Jacoba NN), ∗ Breerivier, Worcester
±__.__.1894, † Rugsteek, Aranos, Namibie 30.07.1956
xx Sophia Johanna Jacoba NN
2994
[g11] Gertruida Anna RABIE (2983/x),
∗ 20.07.1895, ≈ Ceres 13.11.1895 x NN WILLIAMS,
† Krugersdorp ±__.__.1973
2995
[f9] Johanna Henrietta LOUW (2971/x),
∗ 02.12.1858, ≈ Ceres 22.02.1859, † <23.09.1872
»α jonk oorlede
2996
[f10] Wilhelmina Jeanette Margaretha LOUW
(2971/x), ∗ Tulbagh 31.08.1861, ≈ Ceres 23.10.1861,
† 03.11.1911 »» Kinders (1): 2997 x Ceres 18.05.1882,
Johannes Cornelis SYMINGTON (s.v. Johannes
(James) Daniel SYMINGTON & Anna Magdalena
GOOSEN), ∗ ±__.__.1861 »α 7 kinders
2984
[g1] Jeanette Wilhelmina RABIE (2983/x), ∗ Ceres
10.04.1874, ≈ 10.05.1874, † Kaapstad ±__.__.1963
x Johannes Abraham GERBER
2985
[g2] Hermanus Hendrik RABIE (2983/x), ∗ Ceres
01.05.1876, ≈ 04.08.1876 »α jonk oorlede
2997
2986
[g3] Adriaan Louw RABIE (2983/x), ∗ Ceres
23.09.1877, ≈ 02.12.1877, † Vereeniging 12.08.1944
x Cornelia Sophia Elizabeth CROUS, ∗ Swellendam
±__.__.1886, † Vereeniging 12.08.1944
[g1] James Daniel SYMINGTON (2996/x),
∗ 18.07.1883, † ±__.__.1935 »» Kinders (1): 2998
x Elizabeth Cecilia Louisa TROMP, ∗ ±__.__.1889
2998
[g4] Hermanus Hendrik RABIE (2983/x), ∗ Ceres
10.09.1879, ≈ 09.11.1879, † Franschhoek ±__.__.1964
x Ceres 12.09.1905, Adriana Petronella Wilhelmina
KOTZE, ∗ Ceres ±__.__.1885, † Stellenbosch
18.11.1961
[h1] Wilhemina Jeanetta Margaretha (Willa)
SYMINGTON (2997/x), ≈ Bothaville 14.01.1912,
† Port Elizabeth 05.05.1999 x Christiaan Jacobus
WELGEMOED
2999
[f11] Hendrina Sophia LOUW (2971/x),
∗ 04.04.1863, ≈ Ceres 26.05.1863 x Ceres 16.05.1883,
Willem Carel ROSSOUW
2987
90
DE WAAL
3000
[f12] Susanna Johanna Elizabeth LOUW (2971/xx),
∗ 12.09.1873, ≈ Ceres 12.10.1873 x Ceres 03.10.1893,
Pieter Arnoldus KAREMACHER (s.v. Pieter
Arnoldus KAREMACHER & Ellen Maria SEARLE),
∗ 23.12.1871, ≈ Robertson 03.03.1872, † ±__.__.1916
3015
[h10] Anna Jacomina SCHUTTE (3005/x),
∗ 20.02.1951 x Hendrik Willem BUYS
3016
[h11] Susanna Maria SCHUTTE (3005/x),
∗ 02.05.1952 x Pieter Johannes GOUWS
3001
[f13] Jan Hendrik LOUW (2971/xx), ∗ 01.11.1874,
≈ Ceres 06.12.1874 »α jonk oorlede
3017
[h12] Pieter Andries SCHUTTE (3005/x),
∗ 24.04.1954 x Susara Johanna Susanna VENTER
3002
[f14] Hermanus Hendrik Rabie LOUW (2971/xx),
∗ 04.08.1876, ≈ Ceres 10.10.1876, † Vlakpan,
Delareyville 09.05.1954 »α [77.9.0] »» Kinders (4):
3003, 3004, 3005, 3018 x Ceres 06.11.1906, Alida
Susanna LE ROUX, ∗ ±__.__.1880
3018
[g4] Adriaan LOUW (3002/x), ∗ __.__.1914
3019
[f15] Jan Sebastiaan LOUW (2971/xx), ∗ 15.12.1878,
≈ Ceres 23.02.1879 x Anna Sophia PRETORIUS
3020
[f16] Johannes Adriaan LOUW (2971/xx),
∗ 13.10.1882, † Kanada x Ethel Muriel MUNROE,
† Kanada
3021
[f17] Charles Nicolaas LOUW (2971/xx),
∗ 14.11.1883, ≈ Ceres 09.12.1883, † <01.07.1885
»α jonk oorlede
3022
[f18] Guillaume Francois Marais LOUW (2971/xx),
∗ 06.07.1885, ≈ Ceres 25.10.1885, † 21.08.1977 »α Hy
is gebore nadat sy vader al oorlede is. Sy naam is ook
uitgekrap in d ie huisie bo-op Duiwelspiek, Franshoek
omdat hy ’n bewaarder daar was. L ater was hy ook
verantwoordelik vir die bou van die kliphuise te Barkle
y-Wes in Kimberley se omgewing. Hy het 12 kinders
gehad en is twee keer g etroud »» Kinders (15):
x{3023, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034,
3035, 3036, 3039, 3056}, xx{3057, 3058, 3059}
x Kimberley 02.05.1910, Dorothea PRETORIUS
(d.v. Philippus Jacobus Andreas PRETORIUS &
Engela Catharina VICTOR), ∗ Richmond, KP
29.02.1892, † 13.06.1938 »α [h5] - 12 kinders, 7 vroeg
oorlede - Sy [46] xx 17.12.1938, Maria Francina
Wilkie CROUS
3003
[g1] Regina Catharina LOUW (3002/x),
∗ __.__.1908 x Johannes Christiaan PAPENFUS
3004
[g2] Susanna Maria LOUW (3002/x), ∗ __.__.1910
x Gert Jacobus STEYN
3005
[g3] Alida Susanna LOUW (3002/x), ∗ 10.12.1913,
† 19.09.1990 »» Kinders (12): 3006, 3007, 3008, 3009,
3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017
x Lichtenburg, Hendrik Willem SCHUTTE
(s.v. Petrus Cornelius SCHUTTE & Hester Jacoba
Frederika DE BRUYN), ∗ Delareyville 09.10.1905,
≈ Lichtenburg 21.01.1906, † Sannieshof Hospitaal
14.06.1966
3006
[h1] Petrus Cornelius SCHUTTE (3005/x),
∗ Lichtenburg 18.04.1937, † Parys 20.05.1994
x 02.09.1961, Elizabeth Catharina TERBLANCHE
3007
[h2] NN SCHUTTE (3005/x), ∗ Klippan, Delareyville
26.07.1938, † Klippan, Delareyville 26.07.1938
3008
[h3] Alida Susanna SCHUTTE (3005/x), ∗ Klippan,
Delareyville 26.07.1938, † 08.12.1997, Ω Klippan,
Delareyville »α Ongetroud
3023
[h4] Hermanus Hendrik SCHUTTE (3005/x),
∗ Klippan, Delareyville 10.02.1940 x 15.02.1964,
Maria Salome BUYS
[g1] Engela Katharina LOUW (3022/x),
∗ 22.06.1911 »» Kinders (4): 3024, 3025, 3026, 3027
x 03.08.1929, Karel Johannes Adriaan KOEN
3024
[h1] Jacobus Adriaan Louis KOEN (3023/x),
∗ 19.05.1931
3025
[h2] Dorothea KOEN (3023/x), ∗ 20.01.1934
3026
[h3] Dalena KOEN (3023/x), ∗ 05.01.1937
3027
[h4] Francois KOEN (3023/x), ∗ 15.01.1939
3009
3010
[h5] Hendrik Willem SCHUTTE (3005/x), ∗ Klippan,
Delareyville 04.11.1942 x 30.09.1976, Anna
Magdalena Catharina Dorothea VENTER
3011
[h6] Hester Jacoba Fredrika SCHUTTE (3005/x),
∗ 30.10.1944 x Marthinus Gerhardus GOUWS
3012
[h7] Adriaan SCHUTTE (3005/x), ∗ 19.07.1946
x Hester Johanna BURGER
3028
[g2] Susanna Maria Sophia LOUW (3022/x),
∗ 01.10.1912, † 06.05.1913
3013
[h8] Frans Roelof Petrus SCHUTTE (3005/x),
∗ Barberspan 15.03.1948 x 16.10.1971, Maureen
SCOTT
3029
[g3] Adriaan Philippus LOUW (3022/x),
∗ 26.05.1914, † 08.07.1914
3030
3014
[h9] Thomas Frederik SCHUTTE (3005/x),
∗ Sannieshof 20.02.1951 x 13.12.1975, Elizabeth
Johanna JOOSTE
[g4] Philippus Jacobus LOUW (3022/x),
∗ 08.12.1916, † 26.08.1917
3031
[g5] Dogter LOUW (3022/x), ∗ 08.10.1918,
† 09.10.1918
91
DE WAAL
3032
[g6] Dorothea LOUW (3022/x), ∗ 13.10.1919,
† __.__.2001 »α [82]
3052
[h7] Cora LOUW (3039/x), ∗ 23.05.1966 »» Kinders
(3): 3053, 3054, 3055 x PN DU PLOOY
3033
[g7] Susanna Johanna Elizabeth LOUW (3022/x),
∗ 28.12.1921, † 08.02.1922
3053
[i1] Marieta DU PLOOY (3052/x)
3054
[i2] Corrien DU PLOOY (3052/x)
3034
[g8] Seun LOUW (3022/x), ∗ ±__.__.1924,
† __.__.____
3055
[i3] Natie DU PLOOY (3052/x)
3056
[g12] Jan Walters LOUW (3022/x), ∗ 24.10.1932
3057
[g13] Yvonne Crous LOUW (3022/xx), ∗ 31.08.1937
»α Dogter by moeder, dus seker aangeneem
3058
[g14] Matthys Gerhardus LOUW (3022/xx),
∗ 05.09.1939, † ±__.__.1998
3059
[g15] Johannes Hendrikus LOUW (3022/xx),
∗ 05.09.1944
3060
[e2] Elizabeth Margaretha LOUW (2970/x),
∗ 26.01.1822, ≈ Kaapstad 10.02.1822
3061
[e3] Hester Aletta Maria LOUW (2970/x),
∗ 30.05.1824, ≈ Kaapstad 13.06.1824, † Kaapstad
03.11.1825 Ƞ KAB MOOC 6/3
3062
[e4] Johanna Hendriëtta LOUW (2970/x),
∗ 10.01.1827, ≈ Engelse Kerk, Kaapstad 21.01.1827,
† ±__.__.1894 »α doop verwys CT. Gazette 26.1.1827
»» Kinders (10): 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068,
3069, 3070, 3071, 3072 x Cornelis BRINK,
∗ 21.03.1811, ≈ 31.03.1811
3035
[g9] Francina Jacoba LOUW (3022/x), ∗ 28.05.1926,
† 06.07.1926
3036
[g10] Ellen Margaret LOUW (3022/x), ∗ 02.01.1929
»» Kinders (2): 3037, 3038 x Johannes Hendricus
LIEBENBERG
3037
[h1] Lola LIEBENBERG (3036/x), ∗ 05.08.1957
3038
[h2] Wilkie LIEBENBERG (3036/x), ∗ 17.05.____
3039
[g11] Guillaume Francois Marais (Giel) LOUW
(3022/x), ∗ Kimberley 19.06.1931, ≈ NGK, Kimberley
(Moedergemeente) »α Sien adresboek vir tel en adres
soos op 22/8/2002 »» Kinders (7): x{3040, 3041, 3042,
3046, 3048, 3049, 3052} x Jacobus Petrus VAN
WYK, ∗ 29.03.1932 xx ±__.__.1971, Ina Johanna
DU TOIT, ∗ 25.09.1928
3040
[h1] Lukas Abraham VAn Wyk LOUW (3039/x),
∗ 23.11.1953 »α Woon tans in Amerika
3041
[h2] Dorothea Wilkie LOUW (3039/x), ∗ 11.02.1956
x NN VENTER »α 1 dogter
3042
[h3] Susanna Maria Petronella LOUW (3039/x),
∗ 29.07.1958 »» Kinders (3): 3043, 3044, 3045 x NN
VILJOEN »α Hy is tans hoof van Germiston Kollege
3063
[f1] Cornelis BRINK (3062/x)
3064
[f2] Margaretha Jacoba BRINK (3062/x)
3043
[i1] Sumarie VILJOEN (3042/x)
3065
[f3] Adriaan Louw BRINK (3062/x)
3044
[i2] Willem VILJOEN (3042/x)
3066
[f4] Johanna Maria Catharina BRINK (3062/x)
3045
[i3] Jacobus Petrus VILJOEN (3042/x)
3067
[f5] Johannes Jacobus BRINK (3062/x)
3046
[h4] Guillaume Francois Marais LOUW (3039/x),
∗ 25.07.1960 »» Kinders (1): 3047 x Kariena NN
3068
[f6] Jan Hendrik BRINK (3062/x)
3069
[f7] Daniel Willem BRINK (3062/x)
3070
[f8] Lodewyk Johannes BRINK (3062/x)
3071
[f9] Arend Hermanus Hofmeyr BRINK (3062/x)
3072
[f10] Margaretha Jacoba Elizabeth BRINK
(3062/x), ∗ 07.07.1871, ≈ 29.11.1871 x Hermanus
Willem DEMPERS
3073
[e5] Margaretha Jacoba LOUW (2970/x),
∗ 31.03.1828, ≈ Kaapstad 04.05.1828
3074
[e6] Jan Hendrik LOUW (2970/x), ∗ 19.09.1830,
≈ Kaapstad 26.09.1830, † Hartingsburg 16.05.1897
»α [65.-.-] »» Kinders (5): 3075, 3078, 3079, 3080,
3047
[i1] Guillaume Francois Marais LOUW (3046/x),
∗ 25.08.1986
3048
[h5] Edmond Louis LOUW (3039/x), ∗ 25.06.1962
x Wilma EBERSON
3049
[h6] Adriaan Walters LOUW (3039/x), ∗ 02.03.1964
»» Kinders (2): 3050, 3051 x ÷, Amanda Marie VAN
DER MERWE (d.v. Carel Jacobus Nicolaas VAN
DER MERWE & Maria Magdalena STRYDOM),
∗ 01.12.1966
3050
[i1] Walters LOUW (3049/x), ∗ 04.01.1991
3051
[i2] Marius LOUW (3049/x), ∗ 11.12.1992
92
DE WAAL
3087 x Tulbagh 21.03.1853, Margaretha Wilhelmina
VAN BREDA (d.v. Pieter VAN BREDA & Rykie
Christina FISCHER), ∗ 13.01.1832
3075
[f1] Adriaan LOUW (3074/x), ∗ 07.01.1854,
≈ Tulbagh 19.03.1854 »» Kinders (2): 3076, 3077
x Calvinia 14.11.1881, Anna Francina Christina
CRUYWAGEN (d.v. Hendrik Jacobus Cornelis
Everhardus CRUYWAGEN & Johanna Hermina
Jacoba REDELINGHUYS), ∗ 30.05.1861
3076
[g1] Hendrik Jacobus Cruywagen LOUW (3075/x),
∗ 27.10.1884, ≈ Calvinia 30.11.1884
3077
[g2] Adriaan LOUW (3075/x), ∗ 22.03.1886,
≈ Calvinia 13.12.1886
3078
[f2] Rykie Christina Petronella LOUW (3074/x),
∗ 21.01.1859, ≈ Ceres 22.12.1859 x Ceres 12.02.1879,
Adriaan Jacobus CRUYWAGEN, ∗ ±__.__.1856
3079
[f3] Magdalena Jacoba Wilhelmina LOUW
(3074/x), ∗ 22.12.1860, ≈ Ceres 12.02.1861
»α Ongetroud oorlede
3080
3081
3082
3083
3084
[f4] Pieter van Breda LOUW (3074/x), ∗ Ceres
10.04.1863, ≈ Ceres 26.05.1863, † Johannesburg
09.07.1915 »α Pieter was ’n boer »» Kinders (1):
xx{3081} x Emerentia Maria GROBLER
(d.v. Nicolaas Johannes GROBLER & Emerentia
Petronella LOUW), ∗ ±__.__.1867, † 05.04.1891
Ƞ [24] xx Krugersdorp, Talita Kumi DANEEL,
∗ 07.05.1873, † 01.07.1970 »α [b5c4d7]
[g1] Jan Hendrik LOUW (3080/xx), ∗ 19.07.1900
»α Opleiding Universiteit Pretoria, B.A. - Hy was op
onderwyser Burgershoop, Krugersdorp, later
waarnemende hoof Noord-skool, Krugersdorp en
Maraisburg, hoof Afr. Medium Skool Randfontein en
vir 20 jaar hoof van die Burgershoop Laerskool,
Krugersdorp. Hy was voors. T.O.-tak Wes-Rand. Oudlid: Hoofbestuurder T.O., Jeugraad, dist.sekr.
Voortrekkers, Paardekraal Kommando. Hy stap en lees
graag. »» Kinders (2): 3082, 3083 x Hortense
Palmyra Felicité Chomél TE WATER (d.v. Andries
Adriaan Bischoff TE WATER & Rykie Hester
BEDFORD), ∗ 18.05.1905 »» Sien verwysingsnommer
4536 vir verdere inligting.
[h1] Rykie Marié LOUW (3081/x), ∗ 20.05.1940 x ÷,
Gabriel Etienne CILLIERS, ∗ 19.09.1934
»α [b2c1d2e2f2g8h5i1] xx Christiaan de Jager
SMITH, ∗ 29.10.1936
[h2] Johan Pieter LOUW (3081/x), ∗ 09.09.1942
»α Hy is ’n siviele ingenieur »» Kinders (3): 3084,
3085, 3086 x 04.12.1971, Helene VAN ROOYEN
(d.v. Marthinus Muller VAN ROOYEN & Cornelia
STIEGER), ∗ 28.12.1949
[i1] Gerhard Hendrik LOUW (3083/x), ∗ 03.10.1974
»α Hy is ’n siviele ingenieur
93
3085
[i2] Belinda LOUW (3083/x), ∗ 14.06.1977 »α Sy is
’n arbeids terapeut
3086
[i3] Mariette LOUW (3083/x), ∗ 01.04.1980
3087
[f5] Jan Hendrik Hofmeyr LOUW (3074/x),
∗ 14.02.1868, ≈ Ceres 12.04.1868, † 29.10.1952
»» Kinders (7): x{3088, 3089, 3090, 3096, 3109,
3115}, xx{3145} x Pretoria, Martha Salomina
Dorothea SCHUTTE (d.v. Christiaan Ernst
SCHUTTE & Marthina Jacoba VILJOEN),
∗ 09.04.1877, ≈ Pretoria 10.06.1878, † Pretoria
19.10.1909 »α [31.6.-] xx Warmbad, Hester
Catharina POTGIETER (d.v. Carel Sebastiaan
POTGIETER & Johanna Hendrina Maria Adriana
GROBLER), ∗ 07.04.1876, ≈ Waterberg 16.07.1876,
† Krokodilkraal, Pretoria 04.06.1917 »α [43.2.-]
xxx Drieankerbaai 10.08.1920, Maria Elizabeth
PEPLER, ∗ 19.06.1886, † 27.10.1952
3088
[g1] Marthina Jacoba LOUW (3087/x),
∗ 19.06.1899, † 04.04.1901
3089
[g2] Margaritha Wilhelmina LOUW (3087/x),
∗ 28.02.1901, † Merebank Konsentrasiekamp, Natal
19.12.1901
3090
[g3] Martha Salomina LOUW (3087/x), ∗ 25.07.1903
»» Kinders (5): 3091, 3092, 3093, 3094, 3095 x Jean
Ferdinand Gaston Robert HEYWOOD
3091
[h1] Sally Joan HEYWOOD (3090/x), ∗ 07.05.1933
3092
[h2] Courtneigh John Robert HEYWOOD (3090/x),
∗ 27.07.1934
3093
[h3] Helen Salome HEYWOOD (3090/x),
∗ 14.09.1935
3094
[h4] Clara Penelope HEYWOOD (3090/x),
∗ 18.02.1940
3095
[h5] David Arthur George HEYWOOD (3090/x),
∗ 01.05.1944
3096
[g4] Jan Hendrik Hofmeyr LOUW (3087/x),
∗ 28.09.1906 »» Kinders (5): 3097, 3099, 3103, 3105,
3106 x Retreat, Wynberg 18.02.1933, Alida Johanna
BOSMAN (d.v. Pieter Eliza Abraham BOSMAN &
Alida Johanna Francina Hendrika BONTHUYS),
∗ Southfield, Kaap 16.11.1908, ≈ Kuilsrivier
07.03.1909
3097
[h1] Alida Johanna LOUW (3096/x), ∗ 30.07.1936
»» Kinders (1): 3098 x Willem Diederich SNYMAN
3098
[i1] Rudolph Adriaan SNYMAN (3097/x),
∗ 12.06.1967
3099
[h2] Jan Hendrik Hofmeyr LOUW (3096/x),
∗ 29.09.1939 »α oba: Schutte »» Kinders (3): 3100,
3101, 3102 x 05.10.1968, Patricia GIBBON
DE WAAL
(d.v. Ernest Eduard GIBBON & Margaret Ann
MOORE), ∗ 15.09.1947
3100
[j2] Nico LOUW (3117/x)
3120
[j3] Maggie LOUW (3117/x)
3121
[i2] Daniel LOUW {Ds} (3116/x), ∗ 08.05.1959
»» Kinders (3): 3122, 3123, 3124 x Karin DE
VILLIERS
3122
[j1] Nadia LOUW (3121/x), ∗ 11.09.1988
3123
[j2] Tania LOUW (3121/x), ∗ 27.01.1990
3124
[j3] Daniel de Villiers LOUW (3121/x), ∗ 06.03.1995
3125
[i3] Jan Hofmeyer LOUW (3116/x), ∗ 25.01.1961
»» Kinders (1): 3126 x 02.03.1990, Brenda Phoebe
LOTRIET (d.v. Cyril Andrew LOTRIET & Una Irene
ADENDORFF)
3126
[j1] Candice LOUW (3125/x)
3127
[i4] Marius Kidson LOUW (3116/x), ∗ 05.03.1969
3128
[h2] Leslie Theodore LOUW (3115/x), ∗ 25.05.1932
»» Kinders (4): 3129, 3130, 3131, 3132 x 19.04.1958,
Bertha Johanna DELL (d.v. Lourens Erasmus DELL
& Elizabeth Johanna Maria KRUSE), ∗ 22.06.1936
[i1] Andre LOUW (3099/x), ∗ 03.04.1970
3101
[i2] Karen LOUW (3099/x), ∗ 12.07.1972
3102
[i3] Neil LOUW (3099/x), ∗ 01.04.1974
3103
[h3] Salomina LOUW (3096/x), ∗ 05.12.1942
»» Kinders (1): 3104 x 27.11.1965, ÷ 22.12.1966,
Andre Philippus BRINK (s.v. Daniel BRINK &
Aletta Wilhelmina WOLMARANS), ∗ Vrede
29.05.1935
3104
[i1] Gustav Francois BRINK (3103/x), ∗ 20.12.1966
3105
[h4] Laura LOUW (3096/x), ∗ 15.04.1945,
† 02.07.1945
3106
3119
[h5] Sanette LOUW (3096/x), ∗ 01.11.1947
»» Kinders (2): 3107, 3108 x Cornelius Bredenkamp
HEYMANS
3107
[i1] Christel HEYMANS (3106/x), ∗ 11.04.1968
3108
[i2] Leonie HEYMANS (3106/x), ∗ 26.07.1970
3109
[g5] Rykie LOUW (3087/x) »» Kinders (5): x{3110,
3111, 3112, 3113}, xx{3114} x Cecil Rushford
MCGUIRE xx Edwin HOWELL
3129
[i1] Mark Leslie LOUW (3128/x), ∗ 02.09.1961
3130
[i2] Wayne Leon LOUW (3128/x), ∗ 26.05.1964
3110
[h1] Collen Salome Mary MCGUIRE (3109/x),
∗ 15.04.1929
3131
[i3] Deidre LOUW (3128/x), ∗ 17.10.1967
[h2] Ruth MCGUIRE (3109/x), ∗ 15.06.1932
3132
[i4] Timothy LOUW (3128/x), ∗ 25.05.1971
3111
3133
3112
[h3] Maureen Fitzgerald MCGUIRE (3109/x),
∗ 31.10.1933, † 08.10.1977
[h3] Peggy Juliet LOUW (3115/x), ∗ 14.04.1936
»» Kinders (3): 3134, 3135, 3136 x Petrus Jacobus
VAN ZYL, ∗ 02.10.1938
3113
[h4] Frances Lowna MCGUIRE (3109/x),
∗ 18.12.1936
3134
[i1] Michelle VAN ZYL (3133/x), ∗ 14.04.1962
[h5] Joan-Marie HOWELL (3109/xx), ∗ 16.05.1944
3135
[i2] Karin VAN ZYL (3133/x), ∗ 06.12.1963
3114
3136
3115
[g6] Christiaan Ernst LOUW (3087/x), ∗ 10.04.1908,
† 26.12.1977 »» Kinders (5): 3116, 3128, 3133, 3137,
3141 x Catherine Magdalene KIDSON (d.v. William
Frederick KIDSON & Catherine Mary MYERS),
∗ 21.05.1910
[i3] Jacques Human VAN ZYL (3133/x),
∗ 25.09.1966
3137
[h1] Christian Ernst LOUW (3115/x), ∗ 07.03.1931
»» Kinders (4): 3117, 3121, 3125, 3127 x Elizabeth
Johanna ERASMUS (d.v. Daniel Eliza Krynauw
ERASMUS & Maria Barbara Trufeisen CONRADIE),
∗ 18.07.1937
[h4] Clive Kidson LOUW (3115/x), ∗ 23.12.1937
»» Kinders (3): 3138, 3139, 3140 x Johanna
Catharina Magrietha THIART (d.v. Johannes Carel
THIART & Susanna Petronella HAMILTON),
∗ 26.08.1935
3138
[i1] Christo Anton LOUW (3137/x), ∗ 06.04.1957
3139
[i2] Suzette Yvonne LOUW (3137/x), ∗ 28.04.1959
3140
[i3] Unita LOUW (3137/x), ∗ 06.02.1964
3141
[h5] Colin LOUW (3115/x), ∗ 25.01.1942 »» Kinders
(3): 3142, 3143, 3144 x Natalie Joan RUXTONSMITH (d.v. Whitford RUXTON-SMITH & Joyce
Elinor Mary GREEN), ∗ 05.04.1945
3116
3117
3118
[i1] Ernest Christian LOUW (3116/x), ∗ 16.12.1957
»» Kinders (3): 3118, 3119, 3120 x Marie-Louise
KRUGER
[j1] Ernest Christian LOUW (3117/x)
94
DE WAAL
3142
[i1] Grant Clayton LOUW (3141/x), ∗ 17.08.1966
3143
[i2] Penelope Anne LOUW (3141/x), ∗ 07.07.1969
3144
[i3] Natalie Jean LOUW (3141/x), ∗ 07.09.1975
3145
[g7] Johanna Hendrina Maria LOUW (3087/xx),
∗ 06.01.1915 »» Kinders (5): 3146, 3147, 3148, 3149,
3150 x Pretoria-Noord 07.08.1937, Louis NEL,
∗ Witbank dist, Carolina 24.08.1915
3146
[h1] Gerhardus Jacobus NEL (3145/x), ∗ Pretoria
02.05.1941 x Lyttleton 26.01.1962, Anette VAN DEN
BERG (d.v. Christiaan Jacobus VAN DEN BERG &
Maria Frederika DE KOCK), ∗ 13.12.1942
3147
[h2] Jan Hendrik NEL (3145/x), ∗ Pretoria-Wes
30.12.1942 x Lyttleton 01.02.1964, Ingrid VISAGIE
(d.v. Jacobus Lucas VISAGIE & Sarah Johanna
Catharina MEYER), ∗ 21.08.1943
3148
3149
3157
[f1] William Hendrik HOFMEYR (3156/x),
∗ 04.11.1874, † 31.05.1944 »α oba: Willie, skoolhoof
Pretoria Boy’s High »» Kinders (2): 3158, 3159
x 25.06.1904, Margaretha Hanna BREMER,
∗ 08.08.1882, † 30.06.1971 »α 8k
3158
[g1] Jan Hendrik HOFMEYR (3157/x),
∗ 12.04.1905, † __.__.1989 »α onderwyser
x 09.04.1941, Joan MAASDORP, ∗ 14.10.1913 »α 4k
3159
[g2] Elizabeth Marie HOFMEYR (3157/x),
∗ 30.04.1908, † 01.02.1991 »α ekonoom, 4k
»» Kinders (2): 3160, 3161 x 27.06.1936, Jacobus
Johannes DU PREEZ, ∗ 26.09.1906, † 22.12.1981
»α skoolhoof
[h3] Hester Catharina NEL (3145/x), ∗ Pretoria-Wes
28.02.1945 x 06.03.1965, Karel Pieter
BODENSTEIN, ∗ 11.09.1941
3160
[h1] Willem Hofmeyr DU PREEZ (3159/x),
∗ 06.06.1937 »α ingenieur x 18.08.1962, Minetta
Selma RETIEF, ∗ 06.09.1939 »α 3k
[h4] Louis NEL (3145/x), ∗ Capital Park, Pretoria
03.09.1948 x Lyttleton 06.03.1971, ÷, Maria
Antoinette PETERSON (d.v. William Jacobus
PETERSON & Stefina Johanna BOSHOFF),
∗ 24.07.1949 xx Pretoria 06.05.1978, Marion Jill
COWIE (d.v. Desmond Douglas COWIE & Marion
Snedden STEENKAMP), ∗ 06.05.1954
3161
[h2] Greta-Marie DU PREEZ (3159/x), ∗ 06.04.1939
»α fisioterapeut, 3k »» Kinders (1): 3162 x 03.03.1962,
Jacob Johannes de Villiers JOUBERT {Prof.},
∗ 15.01.1940 »α professor in mondsnykunde
3162
[i1] Elmarie JOUBERT {Dr.} (3161/x), ∗ 29.03.1963
»α dokter x 07.04.1990, Marius Johannes DE
WAAL {Prof.} (s.v. Marius Johannes DE WAAL &
Maria Sophia HOLTZHAUSEN), ∗ 27.06.1957
»» Sien verwysingsnommer 4229 vir verdere inligting
en lys van kinders.
3163
[e3] Johannes Wynand Louw HOFMEYR (3154/x),
∗ Kaapstad 13.06.1836, ≈ 10.07.1836, † 03.05.1840
3164
[e4] Arend Hermanus HOFMEYR {Ds.} (3154/x),
∗ 27.09.1837, † Hermanus 14.04.1903 »α NG
Predikant Kaapstad en Hanover x Paarl 20.10.1868,
Louise Adriana LOUW (d.v. Adriaan Jacobus LOUW
& Charlotte Louisa HEROLD), ∗ 20.01.1845,
≈ Stellenbosch 23.02.1845, † Hannover, Duitsland
03.01.1883 »α oba: Wiesie xx Somerset-Oos
17.12.1884, Jane Grey WRIGHT, ∗ 25.08.1850,
† Stellenbosch 27.10.1940
3165
[e5] Adriaan Jacobus HOFMEYR (3154/x),
∗ 01.08.1839, † 07.04.1840
3166
[e6] NN HOFMEYR (3154/x), ∗ 30.01.1842,
† 31.01.1842
3167
[e7] Johannes Wynand Louw HOFMEYR (3154/x),
∗ 31.03.1843, ≈ Kaapstad 17.04.1843, † 02.06.1845
3168
[e8] Margaretha Johanna Elizabeth HOFMEYR
(3154/x), ∗ 18.12.1844, ≈ Kaapstad 12.01.1845,
3150
[h5] Magdalena Henrietta Elizabeth NEL (3145/x),
∗ 15.10.1953
3151
[e7] Daniel Jacobus LOUW (2970/x), ∗ 09.08.1832,
≈ Kaapstad 26.08.1832, † 03.__.1848 »α jonk oorlede
3152
25.08.1908 »α NG Kerk predikant Marraysburg en
Somerset-Oos »» Kinders (1): 3157 x Graaff-Reinet
07.02.1861, Isabella MURRAY (d.v. Andrew
MURRAY & Maria Susanna Magdalenea
STEGMANN), ∗ 24.12.1839, † 14.06.1929 »α 13k
[d7] Jan Hendrik HOFMEYR (2964/x), ≈ Kaapstad
18.09.1796, † 12.10.1877 »α advokaat te Kaapstad,
later magistraat te Bredasdorp x Kaapstad 17.05.1824,
Anna Marthina (Hendrik Ludolph-dg)
NEETHLING
3153
[d8] Hendrik Johannes HOFMEYR (2964/x),
∗ Kaapstad 27.05.1798, ≈ 03.06.1798, † 22.05.1866
x Kaapstad 22.12.1822, Antonia Maria BERRANGE
3154
[d9] Arend Hermanus HOFMEYR {Ds.} (2964/x),
≈ Kaapstad 25.04.1802, † Somerset-Oos 09.03.1887
»α NG Leraar »» Kinders (10): 3155, 3156, 3163,
3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170 x Paarl
17.05.1832, Susanna Maria LOUW (d.v. Johannes
Wynand LOUW & Margaretha Johanna JOUBERT),
∗ Agter-Paarl 04.10.1813, ≈ Paarl 24.10.1813,
† Somerset-Oos 11.05.1887
3155
[e1] Kind HOFMEYR (3154/x), ∗ 12.06.1833
3156
[e2] Jan Hendrik HOFMEYR {Ds.} (3154/x),
∗ 03.02.1835, ≈ Kaapstad 01.03.1835, † Kaapstad
95
DE WAAL
x Johannes Petrus SMIT, ∗ Piketberg __.05.1819,
† Soutfontein, distr. Malmesbury 03.04.1870
† 20.06.1925 x Jan Gysbert KRIEL {Ds},
∗ 28.09.1838, † 31.10.1881
3169
[e9] NN HOFMEYR (3154/x), ∗ 28.10.1846,
† 28.10.1846
3170
[e10] Elizabeth Margaretha de Waal HOFMEYR
(3154/x), ∗ 23.02.1848, ≈ 09.04.1848, † 01.05.1848
3171
3172
c5 Hendrik DE WAAL (2781/x), ∗ __.__.1762,
≈ 18.07.1762 »» Kinders (8): 3172, 3177, 3178, 3213,
4233, 4234, 4245, 4246 x 08.04.1787, Johanna
Barbara DE JONGH (d.v. Dirk DE JONGH & Judith
DE WAAL), ∗ __.__.1769, ≈ 12.02.1769 »» Sien
verwysingsnommer 2246 vir verdere inligting.
d1 Judith Elizabeth DE WAAL (3171/x), ≈ Kaapstad
18.05.1788, † distr. Worcester 03.07.1842 »α [54.2.-] KAB MOOC 6/9/27 - 5804 (1842) SK sê sy was
ongehuud. »» Kinders (4): 3173, 3174, 3175, 3176
x ±__.__.1811, George Philip LOCHNER,
≈ Kaapstad 05.02.1775, † Malmesbury 18.07.1856
3173
[e1] Johanna Helena Albertha LOCHNER (3172/x),
∗ 17.02.1812
3174
[e2] Jan Hendrik Martinus LOCHNER (3172/x),
∗ Verlorenvallei, distr. Piketberg 01.06.1813,
† Draayhoek, wyk Hardeveld, Namaqualand
27.02.1882
3175
[e3] Sophia Wilhelmina LOCHNER (3172/x),
∗ 17.12.1815
3176
3177
3178
[e4] Diderika Magdalena LOCHNER (3172/x),
∗ 21.01.1821, ≈ Swartland 19.10.1824 »α Naam
verander Van Hendrika Na Diderika nav ma se SK
d2 Catharina Maria DE WAAL (3171/x),
≈ 07.06.1789 x Stellenbosch 03.04.1808, Cornelis
GROBBELAAR (s.v. Cornelis GROBBELAAR &
Magdalena Elizabeth VOLCSHENK), ∗ __.__.1774,
≈ Drakenstein (Paarl) 17.09.1774, † Tulbagh
23.06.1864
d3 Elizabeth Margaretha DE WAAL (3171/x),
≈ 31.07.1791 »» Kinders (8): 3179, 3180, 3181, 3182,
3183, 3184, 3185, 3186 x Swartland 17.03.1816,
Daniel LOUW (s.v. Adriaan LOUW & Hester Aletta
LOUW), ∗ Dassenheuwel, Swartland 20.09.1786,
≈ Swartland 29.10.1786, † Moutonshoek, distr.
Piketberg 28.02.1870
3179
[e1] Johanna Barbara LOUW (3178/x),
∗ 02.12.1816, ≈ 05.01.1817 x Swartland 02.03.1840,
Willem Andries Sterrenberg SMIT, ∗ Moutonshoek,
≈ 14.10.1821, † Moutonshoek 20.01.1891
3180
[e2] Hester Aletta LOUW (3178/x), ∗ Paardeberg
17.01.1819, ≈ Paarl 21.02.1819, † 02.__.1870
3181
[e3] Jacoba Margaretha LOUW (3178/x),
∗ ±__.__.1822, † Moutonshoek 16.12.1893
96
3182
[e4] Adriaan LOUW (3178/x), ∗ Kareehoutboom,
Hantam 14.11.1825, ≈ Swartland 27.10.1828,
† Moutonshoek 05.05.1862 »α ongetroud
3183
[e5] Judith Elizabeth LOUW (3178/x), ∗ Hantam
05.06.1828, ≈ Swartland 27.10.1828, † 02.__.1870
3184
[e6] Hendrika Margaretha Wilhelmina LOUW
(3178/x), ∗ 29.12.1830, ≈ Clanwilliam 09.09.1832,
† Moutonshoek 24.02.1888 x Piketberg 28.01.1850,
Hermanus Engelbrecht SMIT, ∗ 09.10.1823,
† 10.07.1892
3185
[e7] Helena Catharina LOUW (3178/x),
∗ 15.08.1834, ≈ 22.08.1834, † 02.__.1870
3186
[e8] Hendrik Johannes LOUW (3178/x),
∗ 05.10.1837, ≈ Piketberg 14.01.1838 »» Kinders (6):
3187, 3203, 3209, 3210, 3211, 3212 x Piketberg
09.03.1868, Johanna Aletta Elizabeth BASSON,
∗ 28.07.1872
3187
[f1] Daniel Johannes LOUW (3186/x), ∗ 23.01.1869,
≈ Piketberg 04.07.1869 »» Kinders (6): 3188, 3189,
3190, 3191, 3192, 3193 x Piketberg 23.07.1889,
Johanna Alida Cornelia BOSMAN (d.v. Dirk
Albertus BOSMAN & Anna Gertruida Wilhelmina
PRETORIUS), ∗ 28.07.1872, ≈ Piketberg 17.11.1872
3188
[g1] Hendrik Johannes LOUW (3187/x),
∗ 07.09.1890, ≈ Piketberg 02.11.1890
3189
[g2] Anna Gertruida Wilhelmina LOUW (3187/x),
∗ 24.10.1892, ≈ Piketberg 04.12.1892
3190
[g3] Johanna Jacoba Elizabeth LOUW (3187/x),
∗ 13.10.1894, ≈ Piketberg 30.12.1894 x Redelinghuys,
Piketberg 09.04.1918, Dirk Albertus SMIT,
∗ ±__.__.1888
3191
[g4] Dirk Albertus LOUW (3187/x), ∗ 12.02.1897,
≈ Piketberg 18.04.1897
3192
[g5] Daniel Johannes LOUW (3187/x), ∗ 14.05.1899,
≈ 02.07.1899
3193
[g6] Maria Johanna Catharina LOUW (3187/x),
∗ Piketberg 22.11.1901, ≈ Piketberg 25.04.1902,
† Bellville 07.12.1985 »» Kinders (2): xx{3194, 3200}
x PN BINDEMANN xx Stellenbosch 12.07.1936,
Louis Egbert KITSHOFF (s.v. Johannes Jacobus
Petrus Willem KITSHOFF & Anna Sophia Wilhelmina
GREEFF), ∗ Malmesbury 18.05.1899, † Stellenbosch
23.09.1980
3194
[h1] Johannes Daniël KITSHOFF (3193/xx),
∗ Stellenbosch 11.01.1938, † Paarl 22.03.1985
»α sweiser, later werktuigkundige »» Kinders (5):
3195, 3196, 3197, 3198, 3199 x Paarl 01.11.1961,
DE WAAL
Catrina Susanna Margaritha COETZEE,
∗ 20.08.1938
3195
[i1] Louis Egbert KITSHOFF (3194/x), ∗ 20.06.1963
x 27.07.1987, Denelia NN, ∗ 23.07.1968
3196
[i2] Wilhelmina Dorothea KITSHOFF (3194/x),
∗ 15.07.1964
3197
[i3] Johannes Gysbert KITSHOFF (3194/x),
∗ 12.10.1966
3198
[i4] Catharina Johanna Maria KITSHOFF (3194/x),
∗ 10.12.1968
3199
[i5] Janette KITSHOFF (3194/x), ∗ 19.03.1973
3200
[h2] Louis Hendrik Louw KITSHOFF (3193/xx),
∗ Stellenbosch 11.04.1939, † Bellville 22.09.1988
»α werktuigkundige »» Kinders (2): 3201, 3202
x Parow 04.02.1969, Wilhelmina Christina NEL
(d.v. Gert Petrus NEL & Gertruida Aletta Susara
BRINK), ∗ Carnarvon 02.12.1943 »α klerk
3201
[i1] Aletta KITSHOFF (3200/x), ∗ Bellville
05.03.1968
3202
[i2] Johanna KITSHOFF (3200/x), ∗ Bellville
25.08.1971
3203
[f2] Renier Willem LOUW (3186/x), ∗ 09.11.1871,
≈ Piketberg 10.03.1872 »» Kinders (5): 3204, 3205,
3206, 3207, 3208 x Piketberg 29.03.1898, Catharina
Louisa Margaretha RICHTER (d.v. Louwrens
RICHTER & NN DE WAAL) »» Sien
verwysingsnommer 5306 vir verdere inligting.
3204
3205
[g1] Catharina Helena Margaretha LOUW (3203/x),
∗ 12.03.1900, ≈ Piketberg 15.04.1900 x Jurgens
Jacobus VAN NIEKERK (s.v. Jan Harm VAN
NIEKERK & NN NN), ∗ 14.09.1897
[g2] Hendrik Johannes Jacobus LOUW (3203/x),
∗ 12.10.1901, ≈ Piketberg 25.04.1902
3212
[f6] Hendrik Jacobus Johannes LOUW (3186/x),
∗ 27.02.1886, ≈ Piketberg 04.07.1886, † 04.12.1964,
Ω Piketberg x Maatje Johanna Elizabeth NN,
∗ 30.06.1894, † 12.09.1968, Ω Piketberg
3213
d4 Hendrik DE WAAL (3171/x), ∗ ±__.__.1793,
≈ 24.11.1793, † Grootfontein, distr. Malmesbury
13.08.1875 »α [81.9.18] - KAB MOOC 6/9/152 - 1988
(1875) - Sy SK geteken deur J.H.H. de Waal. Hy is ook
die vader van die beroemde grafsteenmaker van
Williston / Sutherland, verwys na grafsteenroete daar,
grafstene gemaak deur Kerneels DE WAAL, miskien is
dit ene Arend Cornelius DE WAAL gewees.
»» Kinders (11): 3214, 3429, 3430, 3441, 3511, 3632,
3982, 3986, 4094, 4116, 4198 x Paarl 08.05.1814,
Margaretha Wilhelmina Hendrika LOUW
(d.v. Adriaan LOUW & Hester Aletta LOUW),
∗ Malmesbury 06.07.1792, ≈ Swartland 18.08.1792,
† Wielkolk, distr. Fraserburg 15.02.1876 »α [83.7.9] KAB MOOC 6/9/154-2631
3214
e1 Hendrik Daniel DE WAAL (3213/x),
∗ 09.01.1815, ≈ 09.04.1815, † 14.05.1877 »α [63.-.-] KAB MOOC 6/9/159-4120, boer »» Kinders (9): 3215,
3224, 3225, 3227, 3230, 3231, 3232, 3427, 3428
x Zacharia Petronella VAN DER WESTHUIZEN
3215
f1 Anna Maria Hendrika DE WAAL (3214/x),
∗ ±__.07.1843, † Williston 30.12.1917 »α [73.5.-] KAB MOOC 6/9/1042 - 178 »» Kinders (8): 3216,
3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223
x Fraserburg, Gustav Carel MULDER
3216
[g1] Gustaff Carel MULDER (3215/x)
3217
[g2] Hendrik Daniel MULDER (3215/x)
3218
[g3] Sarah Narnadina Antonia MULDER (3215/x),
† 17.02.1912
3219
[g4] Anna Maria Hendrika MULDER (3215/x)
3220
[g5] Alina Maria Mariana MULDER (3215/x)
3221
[g6] Willem MULDER (3215/x)
3206
[g3] Johanna Aletta Elizabeth LOUW (3203/x),
∗ 04.06.1903, ≈ 17.06.1903
3222
[g7] Maria Johanna MULDER (3215/x),
† __.__.1900
3207
[g4] Maatje Johanna Elizabeth (Mattie) LOUW
(3203/x), ∗ 16.11.1913 x Gert COMPION
3223
[g8] Lizetta Jacoba MULDER (3215/x), † __.__.1896
3208
[g5] Bettie LOUW (3203/x) x Stephanus COMPION
3224
3209
[f3] Anna Johanna Jacoba LOUW (3186/x),
∗ 29.09.1874, ≈ Piketberg 20.01.1875
f2 Hendrik Adriaan DE WAAL (3214/x),
∗ __.__.1846, † Fraserburg 24.10.1874 »α [28.6.-] KAB MOOC 6/9/149-983 (1874), boer, ongetroud
3225
f3 Margaretha Wilhelmina DE WAAL (3214/x),
∗ Nieuwoudtville 31.01.1848, ≈ Beaufort-Wes
17.11.1848, † Jagersfontein 08.01.1873 »α [24.-.-] KAB MOOC 6.9.142 - 9080 (1873), Pieter La Grange
verskaf inligting uit Beaufort Wes Doopregister
»» Kinders (1): 3226 x Hendrik Erasmus
ESTERHUIZEN
3210
[f4] Elizabeth Margaretha LOUW (3186/x),
∗ 03.06.1877, ≈ 02.09.1877, † 11.04.1899
3211
[f5] Johanna Aletta Elizabeth LOUW (3186/x),
∗ 09.05.1880, ≈ 03.10.1880
97
DE WAAL
3226
[g1] Zacharia Petronella ESTERHUYSE (3225/x)
3227
f4 Johannes DE WAAL (3214/x), ∗ __.__.1855
»» Kinders (2): 3228, 3229 x Cornelia Gertruida
RIECKERT
3228
g1 Hendrik Daniel DE WAAL (3227/x), ∗ __.__.1879
3229
g2 Johannes Willem DE WAAL (3227/x),
∗ __.__.1884
3230
3231
3232
3245
[k3] Ezan SCHOONBEE (3242/x) »α Ezan en Lizil is
’n tweeling
3246
[j2] Dirk Johannes Adriaan SCHOONBEE (3241/x)
x Rosal DE BRUIN
3247
[j3] Sara Susan Elizabeth SCHOONBEE (3241/x)
»» Kinders (2): 3248, 3249 x Errol BOSHOFF
3248
[k1] Jolandi BOSHOFF (3247/x)
3249
[k2] Noline BOSHOFF (3247/x)
3250
i2 Hendrik Daniel DE WAAL (3240/x),
∗ 12.05.1936, † __.__.1941
3251
i3 Jan Robert Willem DE WAAL (3240/x),
∗ __.__.1937
3252
i4 Martha Magdalena Elizabeth DE WAAL (3240/x)
»» Kinders (2): 3253, 3254 x Willem Jacobus VAN
WYK
f5 Petronella Jacoba DE WAAL (3214/x)
f6 Hendrik Daniel DE WAAL (3214/x), ∗ __.__.1857
x Jannetta Jacoba SWART
f7 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3214/x),
∗ __.__.1859 »» Kinders (7): 3233, 3236, 3237, 3238,
3239, 3422, 3423 x Martha Elizabeth Albertina
VAN DER WESTHUIZEN
3233
g1 Johannes Adriaan DE WAAL (3232/x),
∗ __.__.1875 »» Kinders (2): 3234, 3235 x PN NN
3234
h1 Dirk DE WAAL (3233/x)
3253
[j1] Willem Jacobus VAN WYK (3252/x)
3235
h2 Johannes Adriaan DE WAAL (3233/x),
∗ __.__.1932
3254
[j2] Brenda VAN WYK (3252/x)
3255
3236
g2 Salmon Jacobus DE WAAL (3232/x),
∗ __.__.1875
i5 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3240/x),
∗ __.__.1941 »» Kinders (6): 3256, 3257, 3258, 3259,
3260, 3261 x Bertha Johanna SWANEPOEL
3237
g3 Jacob Jacobus DE WAAL (3232/x), ∗ __.__.1878,
† __.__.1889
3256
j1 Dina Johanna DE WAAL (3255/x)
3257
j2 Sara Susan Elizabeth DE WAAL (3255/x)
3258
j3 Berta Antonet DE WAAL (3255/x)
3259
j4 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3255/x),
∗ __.__.1973
3260
j5 Rewette DE WAAL (3255/x) »α Rewette en Riana
is ’n tweeling
3261
j6 Riana DE WAAL (3255/x) »α Riana en Rewette is
’n tweeling
3262
i6 Christoffel Jacobus DE WAAL (3240/x),
∗ __.__.1942 »» Kinders (3): 3263, 3264, 3265
x Shirley CAMBELL
3263
j1 Tessa-Ann DE WAAL (3262/x)
3264
j2 Carmen DE WAAL (3262/x)
3265
j3 Jacques DE WAAL (3262/x), ∗ __.__.1981
3266
i7 Sara Susan Elizabeth DE WAAL (3240/x)
»» Kinders (4): 3267, 3268, 3269, 3270 x Willem
STRAUSS
3267
[j1] Malinda STRAUSS (3266/x)
3268
[j2] Doreen STRAUSS (3266/x)
3238
g4 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3232/x),
∗ __.__.1879
3239
g5 Hendrik Daniel DE WAAL (3232/x),
∗ 25.07.1882, † Windhoek 23.09.1952 »» Kinders (13):
3240, 3287, 3310, 3327, 3332, 3355, 3366, 3367, 3386,
3391, 3403, 3411, 3413 x Martha Magdalena
Elizabeth VILJOEN (d.v. Christoffel Jacobus
VILJOEN & Johanna Maria BURGER), ∗ Prieska
22.05.1890, † Windhoek __.__.1973
3240
h1 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3239/x),
∗ 11.07.1909, † __.__.1986 »» Kinders (11): 3241,
3250, 3251, 3252, 3255, 3262, 3266, 3271, 3275, 3280,
3284 x Sarah Susanna Elizabeth MILLS,
∗ __.__.1917
3241
i1 Johanna Jacoba DE WAAL (3240/x) »» Kinders
(3): 3242, 3246, 3247 x Pieter SCHOONBEE
3242
[j1] Izak de Vries SCHOONBEE (3241/x) »» Kinders
(3): x{3243, 3244, 3245} x Rosaleen CILLIERS
xx Liesel MEYER
3243
[k1] Lee SCHOONBEE (3242/x)
3244
[k2] Lizil SCHOONBEE (3242/x) »α Lizil en Ezan is
’n tweeling
98
DE WAAL
3269
[j3] Juanita STRAUSS (3266/x)
3270
[j4] John STRAUSS (3266/x)
3271
i8 Jacob Jacobus DE WAAL (3240/x), ∗ __.__.1953
»» Kinders (3): 3272, 3273, 3274 x Lorraine (Loreen)
CAMBELL
3272
j1 Hendrik Daniel DE WAAL (3271/x)
3273
j2 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3271/x)
3274
j3 Andre McNeil DE WAAL (3271/x), ∗ __.__.1982
3275
i9 Hendrika Anna Sophia DE WAAL (3240/x)
»» Kinders (4): 3276, 3277, 3278, 3279 x Josia
Jeremia VAN DEN HEEVER
3291
i2 Hendrik Daniel DE WAAL (3287/x), ∗ 30.03.1940
»» Kinders (3): 3292, 3295, 3299 x Stampriet, Martha
Magdalena Martina MARITZ (d.v. Guillame
Matthys (Giel) MARITZ & Gesina Maria VAN DYK),
∗ 15.09.1940
3292
j1 Christoffel Jacobus DE WAAL (3291/x),
∗ Keetmanshoop 23.08.1964 »» Kinders (2): 3293,
3294 x Windhoek, Johanna Maria BLAAUW,
∗ 19.09.1964 »α oba: Maureen
3293
k1 Christell-Mari DE WAAL (3292/x), ∗ Windhoek
25.09.1984
3294
k2 Lindie DE WAAL (3292/x), ∗ Windhoek
19.12.1990
3295
j2 Gesina Maria DE WAAL (3291/x),
∗ Keetmanshoop 23.12.1965, † 09.08.2000 »α oba:
Mariane »» Kinders (3): 3296, 3297, 3298 x Mariental,
Hertzog VAN HEERDEN, ∗ 06.03.1962
3296
[k1] Madelein VAN HEERDEN (3295/x),
∗ Mariental 16.08.1992, † Windhoek 07.04.1995,
Ω Leonardsville
3276
j1 Josia Jeremia DE WAAL (3275/x)
3277
j2 Madelize DE WAAL (3275/x)
3278
j3 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3275/x)
3279
j4 Lynette DE WAAL (3275/x)
3280
i10 Agnes Allen DE WAAL (3240/x) »» Kinders (3):
3281, 3282, 3283 x Dave Ernst CROSLEY
3297
[k2] Marlet VAN HEERDEN (3295/x), ∗ Mariental
27.05.1994
3281
[j1] Ronald Anton Evens CROSLEY (3280/x)
3298
[k3] Hertzog Hendrik VAN HEERDEN (3295/x),
∗ 26.12.1997
3282
[j2] Clive Paul CROSLEY (3280/x)
3299
3283
[j3] Charmaine Lynette CROSLEY (3280/x)
3284
i11 Lukas Johannes DE WAAL (3240/x),
∗ __.__.1955 »» Kinders (2): 3285, 3286 x Hester
Margrietha BOTHMA
j3 Guilleame Matthys (Gilliam) DE WAAL (3291/x),
∗ Keetmanshoop 25.06.1970 »» Kinders (2): 3300,
3301 x Bloemfontein, Malinda IMMELMAN, ∗ De
Aar 18.09.1970
3300
k1 Loraine DE WAAL (3299/x), ∗ Stellenbosch
05.08.1999
j1 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3284/x),
∗ __.__.1982
3301
k2 Hendrik Daniel DE WAAL (3299/x),
∗ Stellenbosch 02.06.2001
3302
i3 Martha Magdalena Elizabeth DE WAAL (3287/x)
»» Kinders (3): 3303, 3305, 3306 x Petrus Jacobus
Johannes ENGELBRECHT
3303
[j1] Catharina Jacoba ENGELBRECHT (3302/x)
»» Kinders (1): 3304 x Jan KRUGER
3304
[k1] Morne KRUGER (3303/x)
3305
[j2] Magda ENGELBRECHT (3302/x)
3306
[j3] Pieter ENGELBRECHT (3302/x)
3307
i4 Arend Corneluis DE WAAL (3287/x),
∗ __.__.1946 »» Kinders (2): 3308, 3309 x Rita VAN
NIEKERK
3308
j1 Gerhard Marthinus DE WAAL (3307/x),
∗ __.__.1974
3285
3286
j2 Sandra DE WAAL (3284/x)
3287
h2 Christoffel Jacobus DE WAAL (3239/x),
∗ 24.08.1910, † Keetmanshoop 26.12.1994 »» Kinders
(4): 3288, 3291, 3302, 3307 x Catharina Jacoba DE
WAAL (d.v. Arend Cornelius DE WAAL & Elizabeth
Johanna BRONKHORST), ∗ Prieska 15.12.1910,
† Keetmanshoop 14.06.1997 »» Sien
verwysingsnommer 3535 vir verdere inligting.
3288
i1 Elizabeth Johanna DE WAAL (3287/x),
∗ 17.07.1937 »α ’n Klerk »» Kinders (2): x{3289,
3290} x Wilhelm Martienus BLAAUW xx Petrus
Johannes Oelofse (Pieter) DE WET, ∗ 19.06.1929
»α ’n Bestuurder, woon in De Aar
3289
[j1] Christoffel Jacobus BLAAUW (3288/x)
3290
[j2] Wilhelm Martienus BLAAUW (3288/x)
99
DE WAAL
x Anna Catharina DU TOIT xx Maria Magdalena
Doretha MAARTENS »α Voorheen met ’n Ferreira
getroud
3309
j2 Christoffel Jacobus DE WAAL (3307/x),
∗ __.__.1976
3310
h3 Johanna Maria DE WAAL (3239/x), ∗ 28.03.1912
»» Kinders (4): 3311, 3317, 3321, 3324 x Andries
Jacobus ROSSOUW
3333
i1 Hendrik Daniel DE WAAL (3332/x), ∗ __.__.1943
»» Kinders (5): 3334, 3335, 3336, 3337, 3338 x Merle
Ethel VAN SCHALKWYK
[i1] Martha Magdalena Elizabeth ROSSOUW
(3310/x) »» Kinders (3): x{3312, 3315, 3316} x Neels
BESTER xx Frik ENGELBRECHT
3334
j1 Alan John DE WAAL (3333/x), ∗ __.__.1961
3311
3335
j2 Melana DE WAAL (3333/x)
[j1] Johanna Maria BESTER (3311/x) »» Kinders
(2): 3313, 3314 x Johan KINEER
3336
j3 Dalene DE WAAL (3333/x)
3313
[k1] Jaen KINEER (3312/x)
3337
j4 Amanda DE WAAL (3333/x)
3314
[k2] Janine KINEER (3312/x)
3338
j5 Sanet DE WAAL (3333/x)
3315
[j2] Andre BESTER (3311/x)
3339
3316
[j3] Janette BESTER (3311/x)
i2 Sussana Cathrine DE WAAL (3332/x) »» Kinders
(5): 3340, 3341, 3342, 3343, 3344 x Hendrik Willem
PHYFER
3317
[i2] Anna Catharina ROSSOUW (3310/x)
»» Kinders (3): 3318, 3319, 3320 x Josias
OOSTHUIZEN
3340
[j1] Dion PHYFER (3339/x)
3341
[j2] Leoni PHYFER (3339/x)
3318
[j1] Pieter Hendrik OOSTHUIZEN (3317/x)
3342
[j3] Babera-Ann PHYFER (3339/x)
3319
[j2] Johanna Maria OOSTHUIZEN (3317/x)
3343
[j4] Anita Petro PHYFER (3339/x)
3320
[j3] Andries Jacobus OOSTHUIZEN (3317/x)
3344
[j5] Petrus Jacobus PHYFER (3339/x)
3321
[i3] Johanna Maria ROSSOUW (3310/x) »» Kinders
(2): x{3322, 3323} x Attie VAN ZYL xx Koos VAN
VUUREN
3345
i3 Wilhelmina Petronella DE WAAL (3332/xx)
»» Kinders (2): 3346, 3347 x Nico Stephanus
CONRADIE
3322
[j1] Leon VAN ZYL (3321/x)
3346
[j1] Pieter Gabriel CONRADIE (3345/x)
3323
[j2] Maruis VAN ZYL (3321/x)
3347
[j2] Mariaan CONRADIE (3345/x)
3324
[i4] Andries Jacobus ROSSOUW (3310/x)
»» Kinders (2): 3325, 3326 x Christine
VERMEULEN
3348
i4 Martha Albertina DE WAAL (3332/xx)
»» Kinders (3): 3349, 3350, 3351 x Johannes Nicolaas
THERON
3325
[j1] Andries Jacobus ROSSOUW (3324/x)
3349
[j1] Muller THERON (3348/x)
3326
[j2] Isak Rudolf ROSSOUW (3324/x)
3350
[j2] Marolese THERON (3348/x)
3327
h4 Martha Albertina Elizabeth DE WAAL (3239/x),
∗ 19.12.1913 »» Kinders (1): 3328 x Jan
SCHOEMAN
3351
[j3] Theone THERON (3348/x)
3352
i5 Naomi DE WAAL (3332/xx) »» Kinders (2): 3353,
3354 x Johan ODENDAAL
3353
[j1] Martin ODENDAAL (3352/x)
3354
[j2] Jolanda ODENDAAL (3352/x)
3355
h6 Albertus Jacobus DE WAAL (3239/x),
∗ 19.01.1918 »» Kinders (3): 3356, 3361, 3364
x Maria Magdelena SCHRADER
3356
i1 Jan Christiaan Smuts DE WAAL (3355/x),
∗ __.__.1950 »» Kinders (4): 3357, 3358, 3359, 3360
x Magrietha Johanna VAN DER WALT
3312
3328
[i1] Jan Daniel SCHOEMAN (3327/x) »» Kinders
(3): 3329, 3330, 3331 x Francina Christina Burger
JOUBERT
3329
[j1] Jan SCHOEMAN (3328/x)
3330
[j2] Frans Willem Petrus SCHOEMAN (3328/x)
3331
[j3] Rene SCHOEMAN (3328/x)
3332
h5 Hendrik Daniel DE WAAL (3239/x), ∗ 08.01.1916
»» Kinders (5): x{3333, 3339}, xx{3345, 3348, 3352}
100
DE WAAL
3379
[j3] Anna Sophia Johanna VON WIELLIGH
(3376/x)
3380
[j4] Hilda VON WIELLIGH (3376/x)
3381
[i4] Michael Johannes Petrus VON WIELLIGH
(3367/x) »» Kinders (3): 3382, 3383, 3384 x Juliana
GABRIELSEN
3382
[j1] Andre VON WIELLIGH (3381/x)
i2 Albertus Jacobus DE WAAL (3355/x),
∗ __.__.1956 »» Kinders (2): 3362, 3363 x Maria
VISSER
3383
[j2] Michael Johannes Petrus VON WIELLIGH
(3381/x)
3362
j1 Helletjie Maria DE WAAL (3361/x)
3384
[j3] Doreen VON WIELLIGH (3381/x)
3363
j2 Maria Magdalena DE WAAL (3361/x)
3385
[i5] Dirk Johannes Adriaan VON WIELLIGH
(3367/x)
3364
i3 Dawid Hendrik DE WAAL (3355/x), ∗ __.__.1963
»» Kinders (1): 3365 x Ruanda Charmaine
REDGUARD
3386
h9 Jacob Jacobus DE WAAL (3239/x), ∗ 08.10.1924
»» Kinders (4): 3387, 3388, 3389, 3390 x Aletta
Maria SWARTS
3365
j1 Albertus Jacobus DE WAAL (3364/x),
∗ __.__.1990
3387
i1 Annie Magdalena DE WAAL (3386/x)
3366
h7 Susanna Maria Gertruida DE WAAL (3239/x),
∗ 20.06.1920 x Annes STRAUSS
3388
i2 Marta Magdalena Elizabeth DE WAAL (3386/x)
3389
i3 Aletta Maria DE WAAL (3386/x)
3390
i4 Jacolien Elizabeth DE WAAL (3386/x)
3391
h10 Barendiena Jacoba DE WAAL (3239/x),
∗ 27.06.1927 »» Kinders (4): 3392, 3395, 3398, 3400
x Dawid Hendrik SCHRADER
3392
[i1] Hendrik Johannes SCHRADER (3391/x)
»» Kinders (2): 3393, 3394 x Dalena JACOBS
3393
[j1] Sorita SCHRADER (3392/x)
3394
[j2] Brenda SCHRADER (3392/x)
3395
[i2] Martha Magdalena Elizabeth SCHRADER
(3391/x) »» Kinders (2): 3396, 3397 x Jan Abraham
NEEDHAM
3396
[j1] Janin NEEDHAM (3395/x)
3397
[j2] Nadia NEEDHAM (3395/x)
3398
[i3] Susanna Maria Gertruida SCHRADER
(3391/x) »» Kinders (1): 3399 x Danie MOLLER
3399
[j1] Dawid MOLLER (3398/x)
3400
[i4] Barendiena Jacoba SCHRADER (3391/x)
»» Kinders (2): 3401, 3402 x Hendrik KARSTENS
3401
[j1] Hendry KARSTENS (3400/x)
3402
[j2] John KARSTENS (3400/x)
3357
j1 Albertus Jacobus DE WAAL (3356/x),
∗ __.__.1977
3358
j2 Anna Sophia DE WAAL (3356/x)
3359
j3 Douw Gerhard DE WAAL (3356/x), ∗ __.__.1984
3360
j4 Jan Christiaan DE WAAL (3356/x), ∗ __.__.1990
3361
3367
3368
h8 Anna Sophia Johanna DE WAAL (3239/x),
∗ 03.07.1922 »» Kinders (5): 3368, 3372, 3376, 3381,
3385 x Michael Johannes Petrus VON WIELLIGH,
∗ 14.04.1922, † 19.02.1983
[i1] Johannes Albertus Jakobus VON WIELLIGH
(3367/x) »» Kinders (3): 3369, 3370, 3371 x Linda
POTGIETER
3369
[j1] Johannes Albertus Jakobus VON WIELLIGH
(3368/x)
3370
[j2] Lynette VON WIELLIGH (3368/x)
3371
[j3] Leana VON WIELLIGH (3368/x)
3372
[i2] Martha Magdalena Elizabeth VON
WIELLIGH (3367/x) »» Kinders (3): 3373, 3374,
3375 x Johan KARSTENS
3373
[j1] Louis Jacobus KARSTENS (3372/x)
3374
[j2] Anna Sophia Johanna KARSTENS (3372/x)
3375
[j3] Loraine KARSTENS (3372/x)
3376
[i3] Hendrik Daniel VON WIELLIGH (3367/x)
»» Kinders (4): 3377, 3378, 3379, 3380 x Wilma
NOLTE
3377
[j1] Wilemina VON WIELLIGH (3376/x)
3378
[j2] Michael Johannes Petrus VON WIELLIGH
(3376/x)
101
DE WAAL
h11 Zacharia Petronella DE WAAL (3239/x),
∗ 20.03.1930 »» Kinders (3): 3404, 3407, 3410
x Hendrik Johannes SCHRADER
3427
f8 Francina Elizabeth DE WAAL (3214/x)
3428
f9 Johanna Barbara DE WAAL (3214/x)
3404
[i1] Hendrik Johannes SCHRADER (3403/x)
»» Kinders (2): 3405, 3406 x Anneline DE VOS
3429
e2 Hester Aletta DE WAAL (3213/x), ∗ __.__.1816,
≈ 10.11.1816
3405
[j1] Hendrik Johannes SCHRADER (3404/x)
3430
3406
[j2] Karina SCHRADER (3404/x)
3407
[i2] Martha Magdalena SCHRADER (3403/x)
»» Kinders (2): x{3408, 3409} x John THERON
xx Dawid THERON
e3 Johanna Barbara DE WAAL (3213/x),
∗ __.__.1818, ≈ 28.06.1818, † 27.06.1892 »α [72.-.-] KAB MOOC 6/9/312-132 (1893) »» Kinders (10):
3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439,
3440 x Johannes Willem REICKERT
3431
[f1] Johannes Willem REICKERT (3430/x)
3408
[j1] Ronel THERON (3407/x)
3432
3409
[j2] Antonette THERON (3407/x)
[f2] Margaretha Wilhelmina Hendrika REICKERT
(3430/x) »α KAB MOOC 6/9/155-2673 (1876)
x Jacobus VAN DER SPUY
3410
[i3] Christoffel Johannes SCHRADER (3403/x)
x Hester OBERHOLZER
3433
[f3] Cornelia Gertruida REICKERT (3430/x) x Carl
NN xx Jan DE WAAL »» Sien verwysingsnommer
5162 vir verdere inligting.
3411
h12 Stephanus Dawid Naude DE WAAL (3239/x),
∗ 29.12.1931 »» Kinders (1): x{3412} x Maria
Magdalena MCLOUD xx Max RUST
3434
[f4] Johanna Barbara D. REICKERT (3430/x)
x Piet NN
3412
i1 Hester Elena DE WAAL (3411/x)
3435
[f5] Cecilia Maria REICKERT (3430/x)
3413
h13 Jan Johannes DE WAAL (3239/x), ∗ 12.10.1934
»» Kinders (5): 3414, 3415, 3419, 3420, 3421
x Carolina Welemina KRIEL
3436
[f6] Hendrika Margaretha Frederika REICKERT
(3430/x) x Pieter GRAAFF
i1 Hendrik Daniel DE WAAL (3413/x), ∗ __.__.1956
x Hildegard Christel (Kristel) ODENDAAL
3437
[f7] Johannes Willem REICKERT (3430/x)
3414
3438
[f8] Hendrik REICKERT (3430/x)
3439
[f9] Simon Philip Daniel REICKERT (3430/x)
3440
[f10] Hester Aletta Margaretha REICKERT
(3430/x) x Johannes BOSMAN
3441
e4 Adriaan DE WAAL (3213/x), ∗ 28.02.1820,
≈ distr. Durbanville 09.07.1820, † Fraserburg
20.03.1888 »α [67.9.20] - KAB MOOC 6/9/256-717
»» Kinders (6): 3442, 3444, 3507, 3508, 3509, 3510
x Elizabeth Johanna Catharina VLOK
(d.v. Arnoldus Christiaan VLOK & Maria Catharina
LOUW), ∗ Sutherland ±__.__.1830, † distr.
Frasersburg 01.05.1891 »α [61.3.-] - KAB MOOC
6/9/293-874
3442
f1 Arnoldus Christiaan DE WAAL (3441/x),
∗ __.__.1852 »α Hy word nie op sy pa se SK genoem
nie! »» Kinders (1): 3443 x PN NN
3403
3415
i2 Joannie DE WAAL (3413/x) »» Kinders (3): 3416,
3417, 3418 x Du Toit THERON
3416
[j1] Carolina Wilemina THERON (3415/x)
3417
[j2] Jacques THERON (3415/x)
3418
[j3] Kind THERON (3415/x)
3419
i3 Alexander Michael Kriel DE WAAL (3413/x),
∗ __.__.1966
3420
i4 Jan Johannes DE WAAL (3413/x), ∗ __.__.1971
3421
i5 Maryna DE WAAL (3413/x)
3422
g6 Jacob Jacobus DE WAAL (3232/x), ∗ __.__.1885
3423
g7 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3232/x),
∗ __.__.1896 »» Kinders (1): 3424 x PN NN
3443
h1 Dirk Johannes DE WAAL (3423/x), ∗ __.__.1932
»» Kinders (1): 3425 x PN NN
g1 Arnoldus Christiaan DE WAAL (3442/x),
∗ __.__.1889
3444
f2 Hendrik DE WAAL (3441/x), ∗ __.__.1856
»» Kinders (8): 3445, 3453, 3454, 3483, 3492, 3504,
3505, 3506 x Beatrix Maria CILLIERS
(d.v. Johannes Stephanus CILLIERS & Alida Aletta
STOFBERG), ∗ Fraserburg 08.03.1851, † Fraserburg
29.06.1914 »α [63;3;21]
3424
3425
i1 Johan Adriaan DE WAAL (3424/x), ∗ __.__.1974
»» Kinders (1): 3426 x PN NN
3426
j1 Ruan DE WAAL (3425/x), ∗ __.__.1990
102
DE WAAL
3445
g1 Adriaan DE WAAL (3444/x), ∗ __.__.1872
»» Kinders (1): 3446 x Martha Magdalena EYBERS
3446
h1 Adriaan DE WAAL (3445/x), ∗ Parys __.__.1899,
† Standerton hospitaal 04.07.1956 »α [57;9]
»» Kinders (4): 3447, 3448, 3451, 3452 x Standerton,
Helena Catharina GROBLER (d.v. Johannes
Nicolaas Hermanus GROBLER & Helena Catharina
DE KLERK), ∗ Bethal 13.09.1906, † Suid-Rand
Hospitaal 27.08.1973
3447
3465
i1 Leonhardt DE WAAL (3464/x) »» Kinders (2):
3466, 3467 x PN NN
3466
j1 Johannes Stephanus DE WAAL (3465/x)
3467
j2 Leonhardt August DE WAAL (3465/x)
3468
i2 Johannes Carl DE WAAL (3464/x)
3469
h4 Gerrit DE WAAL (3454/x), ∗ __.__.1914,
† __.__.1980 x Elizabeth Sophia DU TOIT,
∗ __.__.1910, † __.__.1978
3470
h5 Adriaan DE WAAL (3454/x), ∗ __.__.1916, † H F
Verwoerd hospitaal, Pretoria 23.04.1967 »α SK gee
sterfdatum aan as 1962 - verkeerd afgeskryf??? [51;9]
»» Kinders (5): 3471, 3472, 3473, 3474, 3476 x Maria
Magdalena VAN HEERDEN
3471
i1 Maria Magdalena DE WAAL (3470/x),
∗ __.__.1949
i1 Adriaan DE WAAL (3446/x), ∗ 09.07.1932
3448
i2 Helena Catharina DE WAAL (3446/x),
∗ 27.09.1933 »» Kinders (2): 3449, 3450 x PN
SCHILZ
3449
[j1] Eugene SCHILZ (3448/x), ∗ 01.12.1961
3450
[j2] Adriaan SCHILZ (3448/x), ∗ 03.04.1964
3451
i3 Martha Magdalena DE WAAL (3446/x),
∗ 08.04.1935 x Pieter Schalk COETZER
3472
i2 Johannes DE WAAL (3470/x), ∗ __.__.1951
»α Net een Johannes op SK
3452
i4 Anna Elizabeth Trichardt DE WAAL (3446/x),
∗ 12.11.1937 x PN JANSE VAN RENSBURG
3473
i3 Johannes DE WAAL (3470/x), ∗ __.__.1952
x Elsie GREEN
3453
g2 Alida Aletta DE WAAL (3444/x), ∗ ±__.__.1876
x PN WEST
3474
i4 Daniel DE WAAL (3470/x), ∗ __.__.1953
»» Kinders (1): x{3475} x Isabella HOLTZHAUSEN
xx Susara Mariah NN
3454
g3 Johannes Stephanus DE WAAL (3444/x),
∗ __.__.1878 »» Kinders (6): 3455, 3463, 3464, 3469,
3470, 3477 x Anna Engela Maria VISSER
3475
j1 Adriaan DE WAAL (3474/x), ∗ __.__.1989
3455
3456
3476
i5 Adri DE WAAL (3470/x), ∗ __.__.1960
h1 Hendrik Dirk DE WAAL (3454/x) »» Kinders (4):
3456, 3458, 3459, 3461 x PN NN
3477
h6 Jacob Daniel DE WAAL (3454/x) »» Kinders (2):
3478, 3482 x A F NN
i1 Johannes Stephanus DE WAAL (3455/x),
∗ __.__.1933 »» Kinders (1): 3457 x PN NN
3478
i1 Johannes Stephanus DE WAAL (3477/x),
∗ __.__.1953, † __.__.1982 »» Kinders (3): 3479,
3480, 3481 x Emmerentia Petronella DAVIS
3479
j1 Jacques DE WAAL (3478/x), ∗ __.__.1974
3457
j1 Johannes Stephanus DE WAAL (3456/x),
∗ __.__.1964
3458
i2 Hendrik Francois DE WAAL (3455/x)
3480
j2 Duan DE WAAL (3478/x), ∗ __.__.1977
3459
i3 Hendrik Conradie DE WAAL (3455/x) »» Kinders
(1): 3460 x PN NN
3481
j3 Franco DE WAAL (3478/x), ∗ __.__.1981
3460
j1 Marius DE WAAL (3459/x)
3482
i2 Andries Gerhardus DE WAAL (3477/x)
3461
i4 Daniel Gideon DE WAAL (3455/x) »» Kinders (1):
3462 x PN NN
3483
g4 Hendrik DE WAAL (3444/x), ∗ __.__.1882
»» Kinders (2): 3484, 3490 x PN NN
3462
j1 Jacques van Lille DE WAAL (3461/x)
3484
h1 Daniel Jacobus DE WAAL (3483/x), ∗ __.__.1916
»» Kinders (2): 3485, 3487 x PN NN
3463
h2 Andries Gerhardus DE WAAL (3454/x) x Alida
Maria VAN WYK
3485
i1 Hendrik DE WAAL (3484/x), ∗ __.__.1944
»» Kinders (1): 3486 x PN NN
3486
j1 Daniel Jacobus DE WAAL (3485/x)
3464
h3 Johannes Stephanus DE WAAL (3454/x),
† __.__.1974 »» Kinders (2): 3465, 3468 x Dorothy
Ruth HOLL, ∗ __.__.1913, † __.__.1988
103
DE WAAL
3487
i2 Barend Jacobus DE WAAL (3484/x), ∗ __.__.1946
»» Kinders (2): 3488, 3489 x PN NN
3488
j1 Barend Jacobus DE WAAL (3487/x), ∗ __.__.1976
3489
j2 Sarel DE WAAL (3487/x)
3490
h2 Hendrik DE WAAL (3483/x) »» Kinders (1): 3491
x PN NN
3491
i1 Hendrik DE WAAL (3490/x)
3492
g5 Jacob Daniel DE WAAL (3444/x), ∗ __.__.1884
»» Kinders (2): 3493, 3496 x PN NN
3493
h1 Hendrik Dirk DE WAAL (3492/x), ∗ __.__.1914
»» Kinders (1): 3494 x PN NN
3494
i1 Jacob Daniel DE WAAL (3493/x), ∗ __.__.1946
»» Kinders (1): 3495 x PN NN
3630, 3631 x Margaretha Sofia Geesje Maria
STEENKAMP (d.v. Jan Harmse STEENKAMP &
Margaretha Johanna WIESE), ∗ ±__.__.1827,
† 07.10.1912 »α Victoria-Wes [85.-.-] / Boervrou =
Was haar 2de huwelik met ene Jan Petrus Stenekamp,
dit is dieselfde as haar vader, d.v. Jan Petrus
Stenekamp x Gertruida Stenekamp; Kinders soos op
die sterfkennis: Hendrik DE WAAL Lucas DE WAAL
Adriaan DE WAAL Elizabeth DE WAAL Magdalena
Johanna DE WAAL Johanna DE WAAL Waar is
Hanofelt-- griekwaland-wes DJ de Waal teken
sterfkennis
3512
f1 Hendrik DE WAAL (3511/x), ∗ ±__.__.1860
»» Kinders (4): 3513, 3536, 3540, 3541 x Catharina
Francina Magdalena VISSER, ∗ ±__.__.1860
»α oba: Catherina Mag Francina Magdelena VISSER
op seun se SK
3513
g1 Arend Cornelius DE WAAL (3512/x) »» Kinders
(4): 3514, 3533, 3534, 3535 x Elizabeth Johanna
BRONKHORST
3514
h1 Hendrik DE WAAL (3513/x), ∗ Nooitgedacht,
Prieska 27.06.1903, † ±__.__.1953 »α naam was
Hendrik Johannes. Johannes weggeneem nav nuwe
inligting »» Kinders (5): 3515, 3521, 3524, 3525, 3530
x Susanna Elizabeth Adriana REDELINGHUYS,
∗ 09.10.1919
3515
i1 Susanna Elizabeth Adriana DE WAAL (3514/x),
∗ Warmbad 07.06.1938 »» Kinders (5): 3516, 3517,
3518, 3519, 3520 x Otjiwarongo 03.07.1959, Jasper
Machiel VAN WYK (s.v. Jacobus Frederik VAN
WYK & Ester Margaretha NN), ∗ Upington
23.08.1937 »α diesellokomotirfdrywer Pretoria
3495
j1 Gerhardus Johannes DE WAAL (3494/x)
3496
h2 Jacobus Arnoldus DE WAAL (3492/x),
∗ __.__.1924 »» Kinders (2): 3497, 3500 x PN NN
3497
i1 Jacob Daniel DE WAAL (3496/x) »» Kinders (2):
3498, 3499 x PN NN
3498
j1 Hendrik Dirk DE WAAL (3497/x)
3499
j2 Gerhardus Johannes DE WAAL (3497/x)
3500
i2 Jacob Arnoldus DE WAAL (3496/x) »» Kinders
(2): 3501, 3503 x PN NN
3501
j1 Jacob Daniel DE WAAL (3500/x) »» Kinders (1):
3502 x PN NN
3516
k1 Jacobus Arnoldus DE WAAL (3501/x),
∗ __.__.1990
[j1] Susanna Elizabeth Adriana VAN WYK
(3515/x), ∗ Otjiwarongo 10.09.1960
3517
[j2] Jacobus Frederik VAN WYK (3515/x),
∗ Pretoria 02.06.1963
3518
[j3] Hendrik David VAN WYK (3515/x), ∗ Pretoria
13.01.1965 »α Tweeling
3519
[j4] Ester Margaretha VAN WYK (3515/x),
∗ Pretoria 13.01.1965 »α Tweeling
3520
[j5] Jasper Machiel VAN WYK (3515/x), ∗ Pretoria
01.10.1971
3521
i2 Arend Cornelius DE WAAL (3514/x),
∗ 07.10.1939 »» Kinders (2): 3522, 3523 x Anette
MENTZ
3522
j1 Hendrik Mentz DE WAAL (3521/x), ∗ __.__.1969
3523
j2 Arend Cornelius DE WAAL (3521/x),
∗ __.__.1973
3524
i3 Dirk Johannes van Dyk DE WAAL (3514/x),
∗ ±04.12.1945
3502
3503
j2 Jacobus Arnoldus DE WAAL (3500/x)
3504
g6 Paul DE WAAL (3444/x)
3505
g7 Leonardus Dirk DE WAAL (3444/x)
3506
g8 Elizabeth Johanna Catharina DE WAAL
(3444/x)
3507
f3 Maria Catharina DE WAAL (3441/x)
3508
f4 Magrietha Wilhelmina DE WAAL (3441/x)
3509
f5 Elizabeth Johanna Catharina DE WAAL
(3441/x)
3510
f6 Adriana Classina DE WAAL (3441/x)
3511
e5 Arend Cornelius DE WAAL (3213/x),
∗ ±__.__.1822, ≈ 22.09.1822, † Vogelfontein, distr.
Hay 09.01.1902 »α [79.4.-] oba: Cornelis »» Kinders
(10): 3512, 3552, 3568, 3573, 3577, 3627, 3628, 3629,
104
DE WAAL
3525
i4 Hendrik DE WAAL (3514/x), ∗ 08.01.1947
»» Kinders (4): 3526, 3527, 3528, 3529 x Pretoria
11.12.1971, Helena Elfrieda LE GRANGE
(d.v. Louis Jacobus LE GRANGE & Alfrieda DU
PLESSIS)
3549, 3550, 3551 x Bloemhof, Cecilia Magdalena
SCHOEMAN
3542
h1 Hendrik DE WAAL (3541/x)
3543
h2 Elsie Cornelia DE WAAL (3541/x) x PN
VORSTER
3544
h3 Christiaan Arnoldus DE WAAL (3541/x),
∗ __.__.1929, † __.__.1984 »» Kinders (1): 3545
x Susarah Carolina MAREE
3526
j1 Louis Jacobus DE WAAL (3525/x), ∗ 15.03.1973
3527
j2 Riaan Hendrik DE WAAL (3525/x), ∗ 05.09.1975,
† 27.01.1977
3528
j3 Elizma Elfrieda DE WAAL (3525/x), ∗ 16.12.1977
x PN HALBICH
3545
i1 Johannes Abraham DE WAAL (3544/x),
∗ __.__.1955, † __.__.1984
3529
j4 Hendrik DE WAAL (3525/x), ∗ 04.09.1980
»α oba: Henko
3546
h4 Catharina Magdalena DE WAAL (3541/x) x PN
SPAMER
3530
i5 Deon DE WAAL (3514/x), ∗ Otjiwarongo
20.03.1951 »» Kinders (2): 3531, 3532 x Martha
BADENHORST (d.v. Andries Mattheus
BADENHORST & Anna Cornelia Albertina
SIMPSON), ∗ 04.10.1954
3547
h5 Johannes Abraham DE WAAL (3541/x)
3548
h6 Cecilia Magdalena DE WAAL (3541/x) x PN
KNOETZE
3549
h7 Benjamin Daniel DE WAAL (3541/x)
3550
h8 Gert Jacobus DE WAAL (3541/x), ∗ __.__.1944
3551
h9 Pieter Cornelius DE WAAL (3541/x),
∗ __.__.1952
3552
f2 Jan Harms DE WAAL (3511/x), ∗ __.__.1850,
† 15.06.1892 »α [41.8.-] - KAB MOOC 6/9/312-112
(1893) »» Kinders (8): 3553, 3557, 3561, 3562, 3563,
3564, 3565, 3567 x Anna Elizabeth BOTES,
† Prieska 07.04.1913
3553
g1 Arend Cornelius DE WAAL (3552/x),
∗ 29.09.1879 »» Kinders (1): 3554 x C W VAN
SCHALKWYK
3554
h1 Johannes Harms DE WAAL (3553/x), ∗ Kenhardt
22.09.1923, † Roodepoort 21.04.1968
»α Polisiekonstabel »» Kinders (2): 3555, 3556
x Martha Johanna Margaretha RUSSEL
3555
i1 Pieter Jacobus DE WAAL (3554/x), ∗ 21.10.1957
3531
j1 Werner DE WAAL (3530/x), ∗ Pretoria 02.12.1980
3532
j2 Dioné DE WAAL (3530/x), ∗ Pretoria 13.07.1984
3533
h2 Willem Marthinus DE WAAL (3513/x)
3534
h3 Arend Cornelius DE WAAL (3513/x) x Marlene
STOOP
3535
h4 Catharina Jacoba DE WAAL (3513/x), ∗ Prieska
15.12.1910, † Keetmanshoop 14.06.1997 x Christoffel
Jacobus DE WAAL (s.v. Hendrik Daniel DE WAAL
& Martha Magdalena Elizabeth VILJOEN),
∗ 24.08.1910, † Keetmanshoop 26.12.1994 »» Sien
verwysingsnommer 3287 vir verdere inligting en lys
van kinders.
3536
g2 Gert Johannes DE WAAL (3512/x),
∗ ±__.08.1877, † Kalkwerf, distr. Kenhardt 13.12.1931
»α [54.4.-] - KAB MOOC 6/9/4192-36146, boer
Kalkwerf, distr. Kenhardt »» Kinders (3): 3537, 3538,
3539 x Upington, Johanna Carolina Francina NN
3537
h1 Catharina Magdalena DE WAAL (3536/x),
∗ 28.03.1919
3556
i2 Catharina Wilhelmina DE WAAL (3554/x),
∗ 18.04.1961
3538
h2 Catharina Glodina Jacoba DE WAAL (3536/x),
∗ 15.02.1921
3557
3539
h3 Gert Johannes DE WAAL (3536/x), ∗ 23.12.1931
g2 Francina Christina DE WAAL (3552/x),
∗ 22.03.1881 »» Kinders (3): 3558, 3559, 3560
x Prieska, Philippus Albertus NELL (s.v. George P A
NELL & A M NN), ∗ ±__.__.1887, † Crown Mines,
Johannesburg 09.11.1913 »α [26]
3540
g3 Hendrik DE WAAL (3512/x), ∗ Zoetvly
23.08.1885, ≈ Prieska 10.06.1886, † De Aar
06.05.1929 »α [43.3.-] ongetroud, ongery deur trein op
stasie
3558
[h1] Alica Selina Fredrika NELL (3557/x),
∗ ±__.__.1909
3559
[h2] Bertha Margaretha Botha NELL (3557/x),
∗ ±__.__.1910
3541
g4 Johannes Abraham DE WAAL (3512/x),
∗ Prieska __.__.1888, † Christiana 22.03.1964 »α [76]
»» Kinders (9): 3542, 3543, 3544, 3546, 3547, 3548,
105
DE WAAL
3578
g1 Elizabeth Margaretha DE WAAL (3577/x),
∗ __.__.1887, † __.__.1977 x Gieliam Johann
VERMEUELEN, ∗ __.__.1872, † __.__.1937
g3 Margaretha Johanna DE WAAL (3552/x),
∗ Kenhardt 29.03.1885 x PN ETSEBETH
3579
g2 Gertruida Wilhelmina DE WAAL (3577/x)
3562
g4 Anna Elizabeth DE WAAL (3552/x), ∗ 17.09.1886
3580
g3 Lazya Hendrika Susanna Maria DE WAAL
(3577/x)
3563
g5 Gysbert Johannes DE WAAL (3552/x),
∗ Omdraaisvlei, Prieska 16.06.1888, † 10.06.1916
»α Dood in militêre aksie- Flanders, Frankryk.Sien
sertifikaat 6-9-887 f1258 [27;11;24]
3581
g4 Magdalena Johanna DE WAAL (3577/x)
3582
g5 Adriana Susanna DE WAAL (3577/x)
3560
[h3] Philippus Albertus NELL (3557/x),
∗ 07.04.1914, ≈ NHK 03.05.1914
3561
3564
g6 Gertruida Wilhelmina DE WAAL (3552/x),
∗ 28.01.1890
3583
g6 George Philippus DE WAAL (3577/x),
∗ __.__.1894
3565
g7 Jan Harms DE WAAL (3552/x), ∗ 29.06.1891,
† Princess Nursing Home, Johannesburg 17.02.1966
»α [74;8] »» Kinders (1): 3566 x Constance Eileen
POWELL
3584
g7 Lukas Petrus DE WAAL (3577/x), ∗ __.__.1896
»» Kinders (2): 3585, 3586 x Gertruida ROSSOUW
3585
h1 Lukas Petrus DE WAAL (3584/x)
h1 Eileen Elizabeth DE WAAL (3565/x) x PN
MYBURGH
3586
h2 Daniel Hendrik DE WAAL (3584/x)
3587
g8 Johanna Barbara DE WAAL (3577/x)
3588
g9 Hendrik DE WAAL (3577/x), ∗ __.__.1904
»» Kinders (2): 3589, 3594 x Maria VAN STADEN
3589
h1 Lukas Petrus Johannes DE WAAL (3588/x),
∗ __.__.1935 »» Kinders (4): 3590, 3591, 3592, 3593
x PN NN
3590
i1 Hendrik DE WAAL (3589/x)
3591
i2 George DE WAAL (3589/x)
3592
i3 Lukas DE WAAL (3589/x)
3593
i4 Stephan DE WAAL (3589/x)
3594
h2 Marthinus Jacobus DE WAAL (3588/x),
∗ __.__.1937 »» Kinders (1): 3595 x Helena
Katharina JACOBS
3595
i1 Marthinus Jacobus DE WAAL (3594/x),
∗ __.__.1964 x Marileze PRINSLOO
3596
g10 Willem Adriaan DE WAAL (3577/x),
∗ __.__.1905 »» Kinders (3): 3597, 3600, 3603
x Janette D ROSSOUW
3597
h1 Lukas Petrus DE WAAL (3596/x) »» Kinders (2):
3598, 3599 x PN NN
3598
i1 Lukas Petrus DE WAAL (3597/x), ∗ __.__.1970
3599
i2 Leon DE WAAL (3597/x), ∗ __.__.1974
3600
h2 Daniel Hendrik DE WAAL (3596/x), ∗ __.__.1944
»» Kinders (2): 3601, 3602 x Juliana SMIT
3601
i1 Daniel Hendrik DE WAAL (3600/x), ∗ __.__.1974
3566
3567
3568
g8 Cornelia Gertruida DE WAAL (3552/x),
∗ 15.11.1892 x PN ETSEBETH
f3 Margaretha Johanna Wilhelmina DE WAAL
(3511/x), ∗ ±__.__.1854, † Heilbron 19.09.1901
»α VAB W1029 »» Kinders (4): 3569, 3570, 3571,
3572 x Jan Mattheus Christiaan HORN (s.v. Gerrit
J. W. HORN & Elizabeth Louisa Hendrina Petronella
NIEMAND), ∗ Cornelia ±__.06.1840, † Cornelia
15.09.1912 »α [72.3.-] - VAB H1685, boer van
Cornelia, distr. Vrede
3569
[g1] Jan Mattheus Christiaan HORN (3568/x)
3570
[g2] Jacobus Daniel HORN (3568/x)
3571
[g3] Arend Cornelius HORN (3568/x)
3572
[g4] Elli Johanna Elizabeth HORN (3568/x)
x Hermanus STEYN
3573
f4 Arend Cornelius DE WAAL (3511/x),
∗ __.__.1855 »» Kinders (3): 3574, 3575, 3576 x Lenie
NN
3574
g1 Daniel DE WAAL (3573/x)
3575
g2 Lukas DE WAAL (3573/x)
3576
g3 Jan DE WAAL (3573/x)
3577
f5 Lukas Petrus DE WAAL (3511/x), ∗ __.__.1857,
† ±__.__.1925 »» Kinders (12): 3578, 3579, 3580,
3581, 3582, 3583, 3584, 3587, 3588, 3596, 3604, 3624
x Lasya Hendrina Sophia Maria NEL, ∗ __.__.1867,
† 28.02.1913 »α [46;3;12]
106
DE WAAL
3624
g12 Jacoba Maria DE WAAL (3577/x) »» Kinders
(2): xx{3625, 3626} x PN HEYNS xx Johannesburg
02.04.1942, Harold Dudley COOPER (s.v. William
Edward Froome COOPER & Minnie June
EARNELL), ∗ Llandaff, Londen, Engeland
20.08.1908, † Johannesburg 03.08.1973
»α Pensioenaris, S A Spoorweë
3625
[h1] Harold Dudley COOPER (3624/xx),
∗ 07.06.1945
3626
[h2] Minnie June COOPER (3624/xx) x PN
GOUWS
i2 Daniel Petrus DE WAAL (3605/x)
3627
f6 Adriaan DE WAAL (3511/x)
h2 Lukas Petrus DE WAAL (3604/x), ∗ Strydenburg
06.06.1910, † Waterval Boven 16.07.1969 »α [59] S A
S kondukteur. Suster het lyk gesien. »» Kinders (7):
x{3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615} x Anna
Jacoba MANS (d.v. Lukas MANS & Catharina NN),
∗ Delportshoop __.__.1915, † Waterval Boven
30.05.1967 »α [51;8] xx Hester Maria FOURIE
3628
f7 Gertruida Wilhelmina DE WAAL (3511/x)
3629
f8 Elizabeth Johanna DE WAAL (3511/x)
3630
f9 Johanna Barbara DE WAAL (3511/x)
3631
f10 Magdalena Johanna DE WAAL (3511/x),
∗ 07.03.1867, † 01.05.1948, Ω Stamprietfontein
»α Neef & Niggie, sy is Helena Wilhelmina op haar pa
se SK wat beslis verkeerd is! x Griekwastad, Daniel
Jacobus DE WAAL (s.v. Daniel Jacobus DE WAAL
& Maria Margaretha BURGER), ∗ Carnarvon
04.09.1867, † Windhoek 01.02.1938, Ω Windhoek
»» Sien verwysingsnommer 3759 vir verdere inligting
en lys van kinders.
3632
e6 Daniel Jacobus DE WAAL (3213/x), ∗ distr.
Beaufort-Wes 09.05.1824, ≈ 02.12.1824, † distr.
Frasersburg 27.03.1882 »α [57.10.18] - KAB MOOC
6/9/186-3693, boer »» Kinders (11): 3633, 3634, 3697,
3698, 3699, 3758, 3759, 3931, 3938, 3941, 3981
x Maria Margaretha BURGER (d.v. Schalk Willem
Petrus BURGER & Alida Carolina Johanna
STEENKAMP), ∗ Wielkolk 15.06.1837,
≈ Clanwilliam, † Wielkolk 05.12.1880 »α [43.-.-] KAB MOOC 6/9/178-1370, boervrou en laat ongeveer
1000 skape en bokke asook ander roerende eiendom na
- Sterfkennis geteken deur DJ de Waal
3633
f1 Alida Carolina Johanna DE WAAL (3632/x)
»α Sy is seker vroeg oorlede volgens haar pa se SK
3634
f2 Hendrik DE WAAL (3632/x), ∗ 06.02.1858,
† Boshof 08.08.1939 »α [81.6.-] - VAB 31128, boer te
Boshof, hy teken sy pa se SK »» Kinders (7): 3635,
3650, 3654, 3655, 3678, 3689, 3690 x Williston,
Cornelia Gertruida GROBBELAAR (d.v. Willem
Jacobus GROBBELAAR & Johanna Maria VAN
JAARSVELD), ∗ __.__.1863, † Boshof 25.12.1946
»α [83;8]
3635
g1 Daniel Jacobus DE WAAL (3634/x), ∗ Brandvlei
24.12.1884, † 07.05.1977 »» Kinders (5): x{3636,
3642}, xx{3643, 3644, 3649} x Boshof, Anna
Margaretha Elizabeth MOOLMAN (d.v. Jacobus
Bernardus MOOLMAN & Margrietha Johanna
MALAN), ∗ O.V.S. ±__.08.1885, † Bloemfontein
3602
i2 Willem Adriaan DE WAAL (3600/x),
∗ __.__.1976
3603
h3 Willem Adriaan DE WAAL (3596/x)
3604
g11 Arend Cornelius DE WAAL (3577/x) »» Kinders
(4): 3605, 3608, 3616, 3623 x Maria Adriana
TUCKER
3605
h1 Daniel Petrus DE WAAL (3604/x), † __.__.1991
»» Kinders (2): 3606, 3607 x Anna KNOETH
3606
i1 Arend Cornelius DE WAAL (3605/x)
3607
3608
3609
i1 Arend Cornelius DE WAAL (3608/x)
3610
i2 Lukas Petrus Abraham DE WAAL (3608/x)
3611
i3 Daniel Bartholomeus DE WAAL (3608/x)
x Jacoba Johanna Susanna NN
3612
i4 Hendrik Johannes DE WAAL (3608/x) x Marina
NN
3613
i5 Jacobus Petrus DE WAAL (3608/x)
3614
i6 Dirk Johannes Lewies DE WAAL (3608/x),
∗ 18.07.1953
3615
i7 Juliana DE WAAL (3608/x), ∗ 08.08.1959
3616
h3 Arend Cornelius DE WAAL (3604/x),
∗ __.__.1928, † __.__.1985 »» Kinders (2): 3617, 3619
x Elle Elizabeth POTGIETER
3617
i1 Arend Cornelius DE WAAL (3616/x),
∗ __.__.1954 »» Kinders (1): 3618 x Susanna
Hendrika VAN VUUREN
3618
j1 Nielen Jacque DE WAAL (3617/x), ∗ __.__.1974
3619
i2 William Fred DE WAAL (3616/x), ∗ __.__.1960
»» Kinders (3): 3620, 3621, 3622 x Lesley CARSONS
3620
j1 Jonathan DE WAAL (3619/x), ∗ __.__.1986
3621
j2 Justin DE WAAL (3619/x), ∗ __.__.1990
3622
j3 Matthew DE WAAL (3619/x), ∗ __.__.1992
3623
h4 Magrieta Francina Mathilda DE WAAL (3604/x)
x PN SCHEEPERS
107
DE WAAL
22.03.1938 »α [53.7.-] - VAB 29667 xx Rachel
Jacoba JANSE VAN RENSBURG
3652
i1 Petronella Fredrika Gabrielina DE WAAL
(3651/x), † 06.03.1975 x PN RHEEDERS
3636
h1 Hendrik DE WAAL (3635/x), ∗ 28.10.1911,
† __.__.1980 »» Kinders (2): 3637, 3640 x Catharina
Johanna DU PLESSIS
3653
h2 Cornelia Gertruida DE WAAL (3650/x),
∗ 15.10.1916
3654
3637
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (3636/x), ∗ __.__.1941
»» Kinders (2): 3638, 3639 x Verena Anina
VERMAAK
g3 Johanna Maria DE WAAL (3634/x),
∗ 28.02.1889, † 07.09.1980 x Adriaan Jacob Adolf
JONKER
3655
3638
j1 Hendrik (Hennie) DE WAAL (3637/x),
∗ __.__.1966 x Christa VAN DER WALT
g4 Hendrik DE WAAL (3634/x), ∗ __.__.1892,
† 12.09.1979 »» Kinders (2): 3656, 3675 x Martha
Estresia VAN NIEKERK, ∗ __.__.1897,
† __.__.1978
3639
j2 Daniel Jacobus DE WAAL (3637/x), ∗ __.__.1972
3656
3640
i2 Johannes Matthys DE WAAL (3636/x),
∗ __.__.1944 »» Kinders (1): 3641 x Lucia Cecilia
SERFONTEIN
3641
j1 Hendrik DE WAAL (3640/x), ∗ __.__.1977
h1 Hendrik DE WAAL (3655/x), ∗ 01.12.1922,
† __.__.1984 »» Kinders (5): 3657, 3661, 3665, 3670,
3674 x Rachel Johanna VAN BLERK (d.v. Simon
Petrus VAN BLERK & Maatje Johanna (Violet)
FICK), ∗ 25.07.1925, † Vaalwater 13.12.1981
h2 Jacobus Bernardus DE WAAL (3635/x), ∗ Boshof
29.06.1915, † Kaapstad 15.11.1937 »α [22.4.-] - VAB
29379, student
3657
3642
i1 Hendrik (Hein) DE WAAL (3656/x), ∗ 13.08.1953
»» Kinders (3): 3658, 3659, 3660 x Hester (Hessie)
OOSTHUIZEN, ∗ 18.04.1953
3658
j1 Hendrik (Henk) DE WAAL (3657/x), ∗ __.__.1979
3643
h3 Rachel Jacoba DE WAAL (3635/xx),
∗ 06.11.1939
3659
j2 Ettienne DE WAAL (3657/x), ∗ __.__.1980
3660
j3 Margaretha (Grete) DE WAAL (3657/x)
3661
i2 Simon Petrus (SP) DE WAAL (3656/x),
∗ 04.11.1954 »α Landmeter te Bloemfontein
»» Kinders (3): 3662, 3663, 3664 x Lauriette
VILJOEN (d.v. Noel VILJOEN & Laura VILJOEN),
∗ 26.04.1951
3662
j1 Caroli DE WAAL (3661/x), ∗ 21.11.1986
3663
j2 Simon Petrus DE WAAL (3661/x), ∗ 24.08.1988
3664
j3 Nina DE WAAL (3661/x), ∗ 15.09.1989
3665
i3 Marietta DE WAAL (3656/x), ∗ 17.01.1957
»» Kinders (4): 3666, 3667, 3668, 3669 x 25.04.1981,
Petrus Johannes (Peet) HORN, ∗ 03.07.1956 »α boer
te Slagtkraal, distr. Vaalwater
3666
[j1] Petrus Johannes (Johan) HORN (3665/x),
∗ 12.03.1983
3667
[j2] Leon HORN (3665/x), ∗ 09.07.1985
3668
[j3] Marius HORN (3665/x), ∗ 26.02.1988
3669
[j4] Hannes HORN (3665/x), ∗ 22.04.1991
3670
i4 Daniel Johannes (Danie) DE WAAL (3656/x),
∗ 28.11.1959 »α boer op Vaalwater »» Kinders (3):
3671, 3672, 3673 x Jeanetta Cecile
LABUSCHAGNE, ∗ 30.10.1957
3644
3645
h4 Daniel Jacobus DE WAAL (3635/xx),
∗ 19.12.1940 »» Kinders (4): 3645, 3646, 3647, 3648
x Hester Malan MARAIS (d.v. Ernst Lodewikus
MARAIS & Catharina Aletta STEYN), ∗ 20.05.1941
»α oba: Esma
i1 Catharina Rachel DE WAAL (3644/x),
∗ 10.12.1966
3646
i2 Daniel Jacobus DE WAAL (3644/x), ∗ 02.07.1968
3647
i3 Cornelia Gertruida DE WAAL (3644/x),
∗ 11.06.1973
3648
i4 Ernst Lodewikus DE WAAL (3644/x),
∗ 06.02.1976 »α gebore presies 118 jr na sy
oupagrootjie, Hendrik DE WAAL
3649
h5 Cornelia Gertruida DE WAAL (3635/xx),
∗ 03.05.1944
3650
3651
g2 Willem Jacobus DE WAAL (3634/x),
∗ 20.02.1887, † 07.10.1973 »» Kinders (2): 3651, 3653
x 28.08.1912, Maria Johanna Wilhelmina DE WET
(d.v. Albertus Hendrik DE WET & Johanna Catharina
THERON), ∗ 24.10.1889, ≈ Boshof 15.01.1890,
† 07.08.1972 »α oba: Baby
h1 Hendrik DE WAAL (3650/x), ∗ 09.04.1914,
† __.__.1974 »» Kinders (1): 3652 x Catharina
Petronella CLOETE (d.v. Jacob Jacobus CLOETE &
Petronella Fredrika Gabrielina NN), ∗ Prieska
01.12.1922, † Westonaria distrik 06.03.1975
108
DE WAAL
3671
j1 Johanna Catharina (Carina) DE WAAL (3670/x),
∗ 13.03.1988
3672
j2 Elna DE WAAL (3670/x), ∗ 09.01.1990
3689
g6 Cornelia Gertruida DE WAAL (3634/x),
∗ 22.02.1896, † 19.12.1986 x Sarel Johannes
PRETORIUS
3690
g7 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3634/x),
∗ 03.01.1898, † 07.04.1978 »» Kinders (2): 3691, 3695
x Alida Jacoba Susanna PRETORIUS,
∗ __.__.1903, † __.__.1986
3673
j3 Jeanetta DE WAAL (3670/x), ∗ 20.07.1962
3674
i5 Jacobus DE WAAL (3656/x), ∗ 20.07.1962 »α oba:
Cobus, woon te Pretoria x Marianne GROVE,
∗ 24.03.1965
3691
h2 Daniel Jacobus DE WAAL (3655/x),
∗ __.__.1928, † __.__.1961 »» Kinders (2): 3676, 3677
x Anna Botha GROENEWALD
h1 Hendrik Schalk DE WAAL (3690/x),
∗ __.__.1935 »» Kinders (3): 3692, 3693, 3694
x Marlene DE WET
3692
i1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3691/x),
∗ __.__.1962
i1 Hendrik DE WAAL (3675/x), ∗ __.__.1955 x L
COOPER
3693
i2 Daniel Jacobus DE WAAL (3691/x)
3694
i3 Hendrik Schalk DE WAAL (3691/x), ∗ __.__.1971
3695
h2 Gert Johannes DE WAAL (3690/x), ∗ __.__.1942
»» Kinders (1): 3696 x Margaretha Aletha DU
PREEZ
3696
i1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3695/x),
∗ __.__.1971
3697
f3 Margaretha Wilhelmina DE WAAL (3632/x)
3698
f4 Maria Margaretha DE WAAL (3632/x)
3699
f5 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3632/x),
∗ Fraserburg __.__.1863, ≈ Fraserburg 13.03.1864,
† Alheit, Kakamas 13.11.1930 »α [67.2.-] - KAB
MOOC 6/9/3825, boer van Alheit, distr. Kakamas
Wilma DE WAAL gee die volgende name vir die
kinders:- (E-pos ged. 19 Mei 2003) (1) Christina (2)
Maria (3) Johannes Harms * 1908 x Hester Sophia
Liebenberg (1914 - 1979) (4) Alwyn (5) Danie (6)
Attie »» Kinders (11): 3700, 3701, 3724, 3725, 3732,
3733, 3734, 3743, 3744, 3751, 3757 x Brandvlei, distr.
Calvinia, Christina Alida BURGER
3675
3676
3677
i2 Johannes Jacobus DE WAAL (3675/x),
∗ __.__.1961 x N MAIGROT
3678
g5 Maria Margaretha DE WAAL (3634/x),
∗ Kenhardt 30.03.1894, † 30.12.1987 »» Kinders (9):
3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3685, 3686, 3687, 3688
x Dealesville 06.08.1912, Albertus Hendrik DE
WET (s.v. Albertus Hendrik DE WET & Johanna
Catharina THERON), ∗ 28.08.1886, ≈ Boshof
03.10.1886, † 01.11.1960 »α [b1c2d8e3f7g6h3]
3679
[h1] Maria Johanna Wilhelmina DE WET (3678/x),
∗ 11.06.1923 x __.__.1948, George BARRIE
3680
[h2] Cornelia Gertruida DE WET (3678/x),
∗ 13.04.1914 x Cornelis G. DEETLEFS
3681
[h3] Johanna Catharina DE WET (3678/x),
∗ 22.01.1916 x Renier Adriaan DU RAND
3682
[h4] Albertus Hendrik DE WET (3678/x),
∗ 21.02.1918 x Catherine Dymfina GREENE
3683
[h5] Maria Margaretha DE WET (3678/x),
∗ 31.08.1919 »» Kinders (1): 3684 x Sydney Holmes
DANIEL
3700
g1 Daniel Jacobus DE WAAL (3699/x), ∗ __.__.1892
3684
[i1] Roland DANIEL (3683/x)
3701
3685
[h6] Hendrik DE WET (3678/x), ∗ Dealesville
28.02.1921 x Pretoria 11.10.1947, Miriam Valerie DE
VILLIERS
g2 Daniel Jacobus DE WAAL (3699/x), ∗ __.__.1894
»» Kinders (5): 3702, 3713, 3718, 3720, 3723 x Maria
BRUWER
3702
h1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3701/x),
∗ __.__.1921, † __.__.1992 »» Kinders (5): 3703,
3705, 3707, 3710, 3711 x Susanna Elizabeth
OPPERMAN
3703
i1 Alwyn Jacobus DE WAAL (3702/x), ∗ __.__.1945
»» Kinders (1): 3704 x Susanna COETZEE
3704
j1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3703/x),
∗ __.__.1967 x Sonja LOURENS
3705
i2 Lukas Marthinus DE WAAL (3702/x),
∗ __.__.1947 »» Kinders (1): 3706 x Helena DE JAY
3686
3687
3688
[h7] Daniel Jacobus DE WET (3678/x), ∗ Boshof
13.03.1926 x Strand ±__.__.1951, Hermina Maria
OLIVIER
[h8] Eunice DE WET (3678/x), ∗ 23.12.1928
x Stephanus Sebastiaan VIVIERS
[h9] Johannes Francois DE WET (3678/x),
∗ 06.07.1934 x 11.05.1957, Diana Colleen Thelma
MOORE
109
DE WAAL
3706
j1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3705/x)
3730
i2 Andre Becker DE WAAL (3727/x), ∗ __.__.1967
»» Kinders (1): 3731 x Rene DU PISANI
3707
i3 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3702/x),
∗ __.__.1950 »» Kinders (2): 3708, 3709 x Berta
LOUW
3731
j1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3730/x),
∗ __.__.1992
3708
j1 Schalk Petrus DE WAAL (3707/x)
3732
g5 Willem Petrus DE WAAL (3699/x)
3709
j2 Jors DE WAAL (3707/x)
3733
g6 Maria Elizabeth Margaretha DE WAAL (3699/x)
3710
i4 Jacobus Daniel DE WAAL (3702/x), ∗ __.__.1958
x Joe-Ann SCOTT
3734
g7 Hendrik DE WAAL (3699/x), ∗ __.__.1901
»» Kinders (3): 3735, 3737, 3740 x PN NN
3711
i5 Fanus DE WAAL (3702/x), ∗ __.__.1962
»» Kinders (1): 3712 x Marianne ELLIS
3735
3712
j1 Niel DE WAAL (3711/x), ∗ __.__.1990
h1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3734/x),
∗ __.__.1930 »» Kinders (1): 3736 x Helena Beatrix
DE BEER
h2 Jacobus Daniel DE WAAL (3701/x), ∗ __.__.1924
»» Kinders (4): 3714, 3715, 3716, 3717 x Martha
ROSSOUW
3736
3713
i1 Hendrik DE WAAL (3735/x), ∗ __.__.1961 x Alna
VAN WYK
3737
h2 Johannes Jacobus DE WAAL (3734/x),
∗ __.__.1932 »» Kinders (2): 3738, 3739 x Elna NEL
3738
i1 Heine DE WAAL (3737/x), ∗ __.__.1962
3739
i2 Wian DE WAAL (3737/x), ∗ __.__.1967
3740
h3 Marius DE WAAL (3734/x), ∗ __.__.1943
»» Kinders (2): 3741, 3742 x Barbara NN
3741
i1 Marius DE WAAL (3740/x)
3742
i2 Helmar DE WAAL (3740/x)
3743
g8 Christina Alida DE WAAL (3699/x)
3744
g9 Johannes Harms DE WAAL (3699/x),
∗ __.__.1908, † __.__.1989 »α Inligting van Wilma
DE WAAL (E-pos 19 Mei 2003) Johannes Harms DE
WAAL trek na Suidwes en vestig hom op die plaas
“RUS en VREDE” te Gobabis. »» Kinders (2): 3745,
3746 x Hester Sophia LIEBENBERG,
∗ ±__.__.1914, † ±__.__.1979 »† Wilma DE WAAL
gee inligting (E-pos ged. 19 Mei 2003)
3745
h1 Cornelia DE WAAL (3744/x) »α Geen eie kinders
x Apie VISSER
3746
h2 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3744/x),
∗ __.__.1942 »» Kinders (2): 3747, 3750 x Alida
(Lida) COETZEE
3747
i1 Johannes Harms DE WAAL (3746/x) »» Kinders
(2): 3748, 3749 x Wilhelmina Jacoba (Wilma) VAN
DER MERWE
3748
j1 Danielle DE WAAL (3747/x), ∗ 14.11.2000
3714
i1 Alwyn Jacobus DE WAAL (3713/x)
3715
i2 Daniel Jacobus DE WAAL (3713/x)
3716
i3 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3713/x)
3717
i4 Jan DE WAAL (3713/x)
3718
h3 Alwyn Jacobus DE WAAL (3701/x) »» Kinders
(1): 3719 x PN NN
3719
i1 Alwyn Jacobus DE WAAL (3718/x)
3720
h4 Gert DE WAAL (3701/x) »» Kinders (2): 3721,
3722 x Anna NN
3721
i1 Alwyn Jacobus DE WAAL (3720/x)
3722
i2 Daniel Jacobus DE WAAL (3720/x)
3723
h5 Hendrik DE WAAL (3701/x)
3724
g3 Alwyn Jacobus DE WAAL (3699/x)
3725
g4 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3699/x),
∗ __.__.1897, † Christiana 01.02.1953 »α [56;11]
Kafee eienaar »» Kinders (2): 3726, 3727 x Kenhardt,
Johanna Magdalena LOMBARD
3726
3727
h1 Catharina Huibrecht Elizabeth DE WAAL
(3725/x)
h2 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3725/x),
∗ __.__.1927 »» Kinders (2): 3728, 3730 x Maria
Carolina BECKER
3728
i1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3727/x),
∗ __.__.1957 »» Kinders (1): 3729 x Lyette DU TOIT
3749
j2 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3747/x),
∗ 21.05.2002
3729
j1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3728/x),
∗ __.__.1986
3750
i2 Gideon DE WAAL (3746/x)
110
DE WAAL
3751
3752
g10 Adriaan DE WAAL (3699/x), ∗ __.__.1914,
† __.__.1988 »» Kinders (2): 3752, 3756 x Maria
BURGER
h1 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3751/x),
∗ __.__.1948 »» Kinders (3): 3753, 3754, 3755
x Gertruida RAUTENBACH
3753
i1 Adriaan DE WAAL (3752/x), ∗ __.__.1973
3754
i2 Alwyn DE WAAL (3752/x), ∗ __.__.1974
3755
i3 Marius DE WAAL (3752/x), ∗ __.__.1977
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
h2 Willem Burger DE WAAL (3751/x), ∗ 21.03.1951
x Adelle VAN DYK, ∗ 23.08.1955 »α huisvrou
g11 Daniel Jacobus DE WAAL (3699/x),
∗ __.__.1914, † __.__.1979 x Cecilia Jacomina
KLOPPERS
f6 Daniellina Jacoba DE WAAL (3632/x),
∗ Williston 17.10.1865, † Keetmanshoop 23.08.1924
x Williston 31.10.1881, Hendrik GROBLER
(s.v. Petrus GROBLER & Margaretha Wilhelmina
Hendrika DE WAAL) »» Sien verwysingsnommer
3983 vir verdere inligting.
f7 Daniel Jacobus DE WAAL (3632/x), ∗ Carnarvon
04.09.1867, † Windhoek 01.02.1938, Ω Windhoek
»α boer Glave (later meer bekend as Klawer), no. 26,
distr. Gibeon »» Kinders (7): 3760, 3800, 3812, 3813,
3814, 3860, 3930 x Griekwastad, Magdalena Johanna
DE WAAL (d.v. Arend Cornelius DE WAAL &
Margaretha Sofia Geesje Maria STEENKAMP),
∗ 07.03.1867, † 01.05.1948, Ω Stamprietfontein
»» Sien verwysingsnommer 3631 vir verdere inligting.
g1 Daniel Jacobus DE WAAL (3759/x), ∗ Klipbank,
distr. Griekwastad 15.12.1889, † Windhoek 19.05.1945
»α [55.5.-] boer en messelaar van Stamprietfontein,
SWA »» Kinders (7): 3761, 3770, 3776, 3777, 3791,
3794, 3795 x Germiston, Johanna Sophia
KROUKAMP, ∗ 13.05.1897, † Klerksdorp
19.12.1963
h1 Anna Carolina DE WAAL (3760/x), ∗ 18.09.1918
»» Kinders (8): 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767,
3768, 3769 x ±__.__.1940, Johannes Hendrik
Gerhardus MARITZ (s.v. Johannes Hendrik
Gerhardus (Hans) MARITZ & Maria Petronella
Leonora BRAND), ∗ 05.04.1919, † 15.07.2004,
Ω Stamprietfontein 22.07.2004 »α oba: Hansdikbos
[i1] PN MARITZ (3761/x) »α Hierdie kind het ’n
waterkopie gehad en is seker vroeg oorlede
3763
[i2] Daniel Jacobus (Danie) MARITZ (3761/x)
3764
[i3] Johanna (Joey) MARITZ (3761/x)
3765
[i4] Leonora MARITZ (3761/x) x VAN DYK
3766
[i5] Piet MARITZ (3761/x)
3767
[i6] Josef MARITZ (3761/x) »α hy is 2 weke na sy
ma oorlede aan kanker
3768
[i7] Dogter MARITZ (3761/x)
3769
[i8] Johannes (Johan) MARITZ (3761/x)
3770
h2 Daniel Jacobus DE WAAL (3760/x),
∗ 05.10.1920, † 17.08.1997 »α oba: Tas »» Kinders
(2): 3771, 3774 x Willem Petrus VAN TAAK
3771
i1 Gerrit DE WAAL (3770/x) »» Kinders (2): 3772,
3773 x VISSER
3772
j1 Daniel Jacobus DE WAAL (3771/x)
3773
j2 Gerrit DE WAAL (3771/x)
3774
i2 Jan DE WAAL (3770/x) »» Kinders (1): 3775
x Gerda NN
3775
j1 Daniel Jacobus DE WAAL (3774/x)
3776
h3 Magdalena Johanna DE WAAL (3760/x),
∗ 07.08.1922 »α oba: Lena x Johannes Petrus
Jacobus FOUCHE, ∗ 25.09.1919
3777
h4 Adriaan DE WAAL (3760/x), ∗ 08.02.1925
»α oba: Attie »» Kinders (9): x{3778, 3780, 3782,
3784, 3785}, xx{3786, 3787, 3788}, xxx{3790}
x Mathilda Elizabeth EDWINE xx Maxi VAN DEN
BERG xxx Kuilsrivier 11.05.1998, Riana Edvina
THEYS, ∗ 20.02.1966
3778
i1 Petronella Jacoba DE WAAL (3777/x),
∗ 15.07.1951 »» Kinders (1): 3779 x Martin
COMPION
3779
[j1] Martin COMPION (3778/x)
3780
i2 Daniel Anton DE WAAL (3777/x), ∗ 11.01.1953
»» Kinders (1): 3781 x Bonnie NN
3781
j1 Dogter DE WAAL (3780/x)
3782
i3 Adriaan DE WAAL (3777/x), ∗ __.__.1955
»» Kinders (1): 3783 x Rene ROSSOUW
3783
j1 Adriaan DE WAAL (3782/x), ∗ 18.05.1977
»α oba: Riaan
3784
i4 Mathilda Elizabeth DE WAAL (3777/x),
∗ 05.08.1957
3785
i5 Susan DE WAAL (3777/x), ∗ 28.07.1959
3786
i6 Letitia DE WAAL (3777/xx), ∗ 19.08.1965
3787
i7 Joretha DE WAAL (3777/xx), ∗ 27.11.1968
»α Siviele Ing. Pta
111
DE WAAL
3788
i8 Christiaan de Wet DE WAAL (3777/xx),
∗ 16.07.1970 »α oba: Chrisjan »» Kinders (1): 3789
x Sinties DE BRUIN
3789
j1 Daniel Jacobus DE WAAL (3788/x), ∗ 20.11.2002
3790
i9 Adri DE WAAL (3777/xxx), ∗ 14.03.1985
3791
h5 Barend Frederik DE WAAL (3760/x),
∗ 31.12.1926, † 25.01.1995 »α oba: Ben »» Kinders
(1): 3792 x Magdalena BOTHMA
3792
i1 Daniel Jacobus DE WAAL (3791/x) »» Kinders
(1): 3793 x PN NN
3793
j1 Barend Frederik DE WAAL (3792/x),
∗ __.__.1972
3794
h6 Aletta DE WAAL (3760/x), ∗ 22.07.1930 »α oba:
Lettie x P. J. NEL »α oba: Piet
3795
h7 Jan DE WAAL (3760/x), ∗ 17.01.1933 »» Kinders
(2): 3796, 3799 x 18.01.1958, Anna Cecilia
Petronella Sophia WALDECK, ∗ 07.01.1936
3796
i1 Andre DE WAAL (3795/x), ∗ __.__.1960
»» Kinders (2): 3797, 3798 x Merle DU TOIT
3797
j1 Dehan DE WAAL (3796/x), ∗ __.__.1990
3798
j2 Ricco DE WAAL (3796/x), ∗ __.__.1991
3799
i2 Werner DE WAAL (3795/x), ∗ __.__.1966
3800
g2 Arend Cornelius DE WAAL (3759/x),
∗ __.__.1891, Ω Windhoek »α boer Masbieker, distr.
Gibeon »» Kinders (8): 3801, 3803, 3805, 3806, 3808,
3809, 3810, 3811 x Mariental, Maria Aletta FOURIE
(d.v. Stephanus Ockert Johannes FOURIE & Anna
Margarietha VAN DER LINDE), ∗ Rietfontein, distr.
Gordonia, † Aranos, distr. Gibeon 10.08.1954
»α [55.8.-]
3801
h1 Stephanus Ockert Johannes DE WAAL (3800/x)
»» Kinders (1): 3802 x PN NN
3802
i1 Arend Cornelius DE WAAL (3801/x)
3803
h2 Daniel Jacobus DE WAAL (3800/x) »» Kinders
(1): 3804 x PN NN
3804
i1 Jan DE WAAL (3803/x)
3805
h3 Anna Margrietha DE WAAL (3800/x) x PN
LOOTS
3806
h4 Arend Cornelius DE WAAL (3800/x),
∗ __.__.1928 »» Kinders (1): 3807 x Inge KOCH
3807
i1 Arend Werner DE WAAL (3806/x), ∗ __.__.1968
x Emmerentia SWANEPOEL
3808
h5 Maria Aletta DE WAAL (3800/x) x PN VAN
SCHALKWYK
3809
h6 Ester Maria DE WAAL (3800/x), ∗ 06.04.1935
3810
h7 Margrietha Maria DE WAAL (3800/x),
∗ 08.12.1938
3811
h8 Johanna Jacoba DE WAAL (3800/x),
∗ 26.04.1942
3812
g3 Margrietha Sophia DE WAAL (3759/x) »α oba:
Allie x PN GOUS
3813
g4 Magdalena Johanna DE WAAL (3759/x) »α oba:
Leen x PN GROBLER
3814
g5 Hendrik DE WAAL (3759/x), ∗ 28.06.1900,
† Swakopmund 30.08.1971, Ω Swakopmund »α boer
Klawer, distr. Gibeon, omgewing van
Stamprietfontein. Hierdie plaas het artetiese waterbron
en is gelee tussen duine, sandgrond. Die water het ’n
suikersoet smaak, lekker drinkwater en uiters goed vir
enige besproeiing. Vandag is ’n groot gedeelte van die
plaas onder wingerd besproeiing. Die gesin het gaan
aftree te Swakopmund na die plaas verkoop is aan die
Kotze’s »» Kinders (4): x{3815, 3829, 3837, 3845}
x Swakopmund, Elizabeth Maria Hybrecht JANSE
VAN RENSBURG (d.v. Philippus Petrus JANSE
VAN RENSBURG & Cornelia Hendrika
HANEKOM), ∗ Ceres 08.11.1902, † Leonard
Hospitaal te Mariental, distr. Gibeon 14.01.1950,
Ω Stamprietfontein »α [47.2.-] boervrou van plaas
Glave, distr. Gibeon, SWA. Sy is oorlede aan kanker
xx Martha Maria HOLL, Ω Swakopmund
3815
h1 Daniel Jacobus DE WAAL (3814/x),
∗ 13.11.1930, † ±__.07.2007, Ω 19.07.2007 »α oba:
Danie »» Kinders (11): 3816, 3817, 3820, 3821, 3822,
3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828 x Welkom
25.05.1955, Susanna Petronella Johanna
KOEKEMOER (d.v. Jacobus Albertus
KOEKEMOER & Elizabeth Johanna VENTER),
∗ 07.10.1938
3816
i1 Elizabeth Johanna DE WAAL (3815/x),
∗ 18.12.1955 »α oba: Meisie x PN NN xx PN DE
WAAL »» Sien verwysingsnommer 5353 vir verdere
inligting.
3817
i2 Hendrik DE WAAL (3815/x), ∗ 11.02.1957
»α werk te Onderstepoort, naby Pretoria (Tel: 012 561
1273 / 072 245 1016) »» Kinders (2): x{3818, 3819}
x Pretoria, Estelle JACOBUS xx Rustenburg
03.12.1994, Erika PELSER
3818
j1 Pierre William DE WAAL (3817/x), ∗ 10.03.1985
3819
j2 Carlien DE WAAL (3817/x), ∗ 02.01.1989
3820
i3 Elizabeth Maria DE WAAL (3815/x),
∗ 20.03.1958 »α oba: Marie
112
DE WAAL
3821
i4 Susan DE WAAL (3815/x), ∗ 11.09.1959
3822
i5 Jacobus Albertus DE WAAL (3815/x),
∗ 09.08.1961 »α oba: Kobus
3841
[i3] Hendrik de Waal (Henkie) VAN DEN BERG
(3837/x), ∗ Tsumeb 28.06.1965, ≈ Tsumeb x Johanna
Carolina VAN DER MERWE
3842
[i4] Antonette VAN DEN BERG (3837/x), ∗ Tsumeb
03.08.1969, ≈ Tsumeb »» Kinders (2): 3843, 3844
x Frans Leslie SCHULZE
3843
[j1] Darel SCHULZE (3842/x), ∗ Tsumeb 18.09.1996,
≈ Tsumeb
3823
i6 Yda Dorothea DE WAAL (3815/x), ∗ 02.12.1962
3824
i7 Daniel Jacobus DE WAAL (3815/x), ∗ 10.03.1964
3825
i8 Anton DE WAAL (3815/x), ∗ ±10.07.1966
3826
i9 Dirk Jacobus DE WAAL (3815/x), ∗ ±11.03.1967
3844
[j2] Lee-Ann SCHULZE (3842/x), ∗ Tsumeb
29.11.1997, ≈ Tsumeb
3827
i10 Hester Heybrecht DE WAAL (3815/x),
∗ 28.09.1972
3845
h4 Elizabeth Maria DE WAAL (3814/x), ∗ Mariental
16.05.1939, ≈ Gideon (Mariental) »α oba: Bessie, ’n
uitstaande sportvrou tydens haar skoolloopbaan
»» Kinders (4): 3846, 3849, 3853, 3856
x Stamprietfontein 10.01.1956, Willem Jacobus
Nicolaas LOUW (s.v. Izaak Jacobus LOUW &
Gertruida Elizabeth NORTJE), ∗ Vaalhoek, dist
Kenhardt 25.12.1931, ≈ NG Kerk, Kenhardt
25.03.1932 »α oba: Willouw, gedoop op Goeie Vrydag
deur Ds. F.J. BOTHA. Getuies: Boy HOUG en Aletta
HOUG, huwelik bevestig deur Ds Smith
3846
[i1] Izak Jacobus LOUW (3845/x), ∗ Kenhardt
05.11.1956, ≈ NG Kerk, Kenhardt 03.02.1957 »α = Ds.
Delport, Getuies: Anna v/d Merwe VISSER, nee
LOUW en Stefanus VISSER »» Kinders (2): 3847,
3848 x Worcester 22.09.1979, Alba REDMAN
(d.v. Albertus Johannes REDMAN & Elsie Johanna
Jacoba BERGH), ∗ 23.10.1957
3847
[j1] Elizma LOUW (3846/x), ∗ 09.04.1981
3848
[j2] Willem Jacobus Nicolaas LOUW (3846/x),
∗ 01.05.1985 »α oba: Nico
3849
[i2] Hendrik de Waal LOUW (3845/x), ∗ Kenhardt
09.09.1959, ≈ NG Kerk, Kenhardt 25.10.1959
»α gedoop deur Ds G.J. Rothmann, Getuies: Marthinus
Jacobus LOUW en Wilhelmina Jacoba Alettha LOUW,
nee NEL. Huwelik bevestig deur Ds Knipe »» Kinders
(3): 3850, 3851, 3852 x NG Kerk, Pellissier,
Bloemfontein 06.12.1986, Sharon Gail LOCKHART
(d.v. William Alwynne LOCKHART & Dallas
HOLLIDAY), ∗ Kimberley 21.10.1964, ≈ The
Methodist Church of South Africa, Kimberley
13.12.1964 »α gedoop deur Minister F. R. E. Shaw
3850
[j1] Chantel LOUW (3849/x), ∗ Kimberley
13.12.1981, ≈ Kimberley 07.03.1982, ç ±__.__.1988
»α gebore Tolken. Wettiglik aangeneem deur Hendrik
de Waal Louw. Adriaan Pieter Tolken teken al sy
pligte/regte as Vader af
3851
[j2] Jacobus de Waal LOUW (3849/x), ∗ Universitas
Hospitaal, Bloemfontein 09.10.1987, ≈ NG Kerk,
Pellissier, Bloemfontein 01.11.1987 »α oba: Jaco geboorte gehanteer deur Dr Fouche, gedoop deur Ds
Knipe
3828
i11 Madelein DE WAAL (3815/x), ∗ 06.07.1973
3829
h2 Cornelia Hendrika DE WAAL (3814/x),
∗ 21.03.1932 »α oba: Nella »» Kinders (5): 3830,
3833, 3834, 3835, 3836 x Leon Steyn BURGER,
∗ ±22.09.1931
3830
[i1] Eric BURGER (3829/x), ∗ 15.12.1954 »» Kinders
(2): 3831, 3832 x Bloemfontein 01.09.1979, Frances
VAN BURICK, ∗ 17.05.1959
3831
[j1] Tanja BURGER (3830/x), ∗ 07.02.1980
3832
[j2] Elwin Eric BURGER (3830/x), ∗ 09.05.1984
3833
[i2] Irma BURGER (3829/x)
3834
[i3] René BURGER (3829/x)
3835
[i4] Schalk Erlank BURGER (3829/x) »α verdrink in
rivier ca 2000, ongetroud, geen nageslag
3836
[i5] Leona BURGER (3829/x)
3837
h3 Magdalena Johanna DE WAAL (3814/x), ∗ Glave
(Gideon Distrik) 01.04.1936 »α oba: Lenie »» Kinders
(4): 3838, 3840, 3841, 3842 x Stamprietfontein
10.01.1956, Jacobus Barend Nicolaas (Nico) VAN
DEN BERG (s.v. Jacobus Marthinus VAN DEN
BERG & Anna Elizabeth JANSE VAN RENSBURG),
∗ Swartruggens 03.06.1934, † Swakopmund
05.10.2003
3838
[i1] Elizabeth (Elize) VAN DEN BERG (3837/x),
∗ Mariental 28.02.1957, ≈ Stamprietfontein »» Kinders
(1): x{3839} x NN MOMSEN xx Casper VAN DEN
BERG
3839
[j1] Nolene VAN DEN BERG (3838/x), ∗ Tygerberg,
Kaapstad 21.05.1984, ≈ Kraaifontein
3840
[i2] Marthinus (Martin) VAN DEN BERG (3837/x),
∗ Karasburg 22.06.1960, ≈ Karasburg x ÷, Adriana
VAN DER NEUT
113
DE WAAL
3865
[j2] Annemarie DU PREEZ (3862/x), ∗ 19.01.1974
»» Kinders (1): 3866 x Gerhardus Jacobus BOTHA,
∗ 06.05.1971
3866
[k1] Mineschke BOTHA (3865/x), ∗ 28.06.1994
3867
[i2] Eugene MARAIS (3861/x), ∗ 05.11.1951
3868
[i3] Wynand MARAIS (3861/x), ∗ 30.03.1954 x Sarie
DE NYSCHEN xx Zelda LEMMER, ∗ 08.10.1962
3869
[i4] Lodewyk MARAIS (3861/x), ∗ 11.05.1955
»» Kinders (3): 3870, 3871, 3872 x Agatha Catherina
PIENAAR, ∗ 12.08.1962
3870
[j1] Alida Cecilia MARAIS (3869/x), ∗ 24.01.1982
3871
[j2] Monica Johanna MARAIS (3869/x),
∗ 11.06.1983
3872
[j3] Hester Agatha Catherina MARAIS (3869/x),
∗ 13.09.1986
3873
[i5] Johan MARAIS (3861/x), ∗ 27.03.1959
»» Kinders (2): 3874, 3875 x Hester Petronella
DELPORT, ∗ 14.06.1965
3874
[j1] Armand MARAIS (3873/x), ∗ 08.06.1991
3875
[j2] Rynard MARAIS (3873/x)
3876
h2 Augustinus DE WAAL (3860/x), ∗ Besters, distr.
Ladysmith 13.04.1932, † Potchefstroom 08.09.1978
»» Kinders (6): 3877, 3878, 3879, 3881, 3883, 3885
x Daphne Cynthia NAUDE, ∗ 21.12.1935
3877
i1 Deon DE WAAL (3876/x), ∗ 13.10.1955
3878
i2 Charl DE WAAL (3876/x), ∗ 21.11.1956,
† 01.08.2000 »α ongetroud
3879
i3 Amanda DE WAAL (3876/x), ∗ 09.11.1957
»» Kinders (1): 3880 x Carlos Alberto Dos-Santos
ANTUNES
3880
[j1] Adele ANTUNES (3879/x), ∗ 26.04.1985
3881
i4 Braam DE WAAL (3876/x), ∗ 13.06.1959
»» Kinders (1): 3882 x Laura VAGAGGINI
3882
j1 August-Perry DE WAAL (3881/x), ∗ 18.10.1983
3883
i5 Erik DE WAAL (3876/x), ∗ 09.08.1960 »» Kinders
(1): 3884 x Louise GEYSER
3884
[j1] Jacobus Petrus DU PREEZ (3862/x),
∗ 14.01.1971 »» Kinders (1): 3864 x Erika BOTHA,
∗ 18.09.1973
j1 Jean Pierre Augustinus DE WAAL (3883/x),
∗ 15.05.1988
3885
i6 Ferdi DE WAAL (3876/x), ∗ 28.10.1961
»» Kinders (1): 3886 x Helen Jacoba LIEBENBERG
[k1] Erianca DU PREEZ (3863/x), ∗ 09.03.1995
3886
j1 Augustinus DE WAAL (3885/x), ∗ 03.03.1990
3852
[j3] Sindy LOUW (3849/x), ∗ Universitas Hospitaal,
Bloemfontein 15.12.1988, ≈ NG Kerk, Brandfort-Oos,
Brandfort 26.02.1989 »α geboorte gehanteer deur Dr’s
Brummer / Visser, gedoop deur Ds J.H.J. Oosthuizen
3853
[i3] Willem Jacobus Nicolaas LOUW (3845/x),
∗ Kenhardt 01.12.1963, ≈ NG Kerk, Kenhardt
09.02.1964 »α = Ds. W.M. Strydom »» Kinders (2):
3854, 3855 x NGK, Bloemfontein (Brandwag)
06.01.1990, Elsje Dorethea COETZEE (d.v. Hendrik
Cornelis COETZEE & Valerie Letricia VAN DER
MERWE), ∗ Richmond, KP 18.10.1968, ≈ Richmond,
KP »» Sien verwysingsnommer 2283 vir verdere
inligting.
3854
[j1] Valerie Letricia LOUW (3853/x), ∗ Bloemfontein
07.05.1993
3855
[j2] Elizabeth Maria LOUW (3853/x),
∗ Bloemfontein 07.02.1997
3856
[i4] Elmar Jacobus LOUW (3845/x), ∗ Kenhardt
16.05.1970, ≈ NG Kerk, Kenhardt 26.07.1970 »α = Ds
S.J. Oberholzer, Getuies: W.J. DU TOIT en M. DU
TOIT. Elmar boer saam met sy Vader op die familie
plaas Loogkolk-Oos »» Kinders (3): 3857, 3858, 3859
x Windhoek 08.01.1994, Janie Hendrika BASSON
(d.v. Jan Hendrik BASSON & Reinet ERASMUS),
∗ 15.02.1974
3857
[j1] Willem Jacobus Nicolaas (Willouw) LOUW
(3856/x), ∗ 20.06.1994, ≈ Kenhardt 18.09.1994
3858
[j2] Hendrik Jacobus Basson LOUW (3856/x),
∗ 02.11.1995, ≈ Kenhardt 04.02.1996
3859
[j3] Leon Arnold Lensing LOUW (3856/x),
∗ 05.10.1999, ≈ Gobabis-Suid 19.12.1999
3860
g6 Schalk Willem Petrus DE WAAL (3759/x),
∗ Prieska 22.08.1902, † Verre Oos-Randse Hospitaal,
Brakpan 08.06.1965 »α [62;9] »» Kinders (8): 3861,
3876, 3887, 3888, 3900, 3908, 3922, 3929 x Vryheid,
Petronella Albertina RAMAN (d.v. Peter Albertus
RAMAN & NN VAN ROOYEN), ∗ Paulpietersburg
02.09.1907, † Brakpan 01.09.1996
3861
3862
3863
3864
h1 Monica Johanna DE WAAL (3860/x),
∗ Ladysmith 14.09.1930, † Springs 27.06.1986
»» Kinders (5): 3862, 3867, 3868, 3869, 3873
x Jacobus Bernardus MARAIS, ∗ 26.01.1923
[i1] Annemarie MARAIS (3861/x), ∗ 14.09.1950
»» Kinders (2): x{3863, 3865} x ÷, Jacobus Petrus
DU PREEZ xx Andrew Peter HANNABUS,
∗ 28.03.1951
114
DE WAAL
3887
3888
3889
h3 Naomi DE WAAL (3860/x), ∗ Harrismith
21.12.1933 x Jacobus FRASER, ∗ 20.07.1938
h4 Salome DE WAAL (3860/x), ∗ Ladysmith
10.01.1935 »» Kinders (3): 3889, 3892, 3896
x Brakpan 17.12.1955, Johannes Christiaan
STRYDOM (s.v. Nicolaas Tjaart STRYDOM &
Martha Christina DE KLERK), ∗ Johannesburg
04.04.1932, † Potchefstroom 14.05.1993
[i1] Petronella Albertina STRYDOM (3888/x),
∗ Windhoek 12.10.1958 »» Kinders (2): 3890, 3891
x Stephen GEISSLER, ∗ 18.05.1957
3890
[j1] Madria GEISSLER (3889/x), ∗ 02.11.1983
3891
[j2] Herman Christiaan GEISSLER (3889/x),
∗ 27.06.1988
3892
[i2] Nicolaas Tjaart STRYDOM (3888/x),
∗ Windhoek 11.04.1963 »» Kinders (3): 3893, 3894,
3895 x Ronel HOLDER, ∗ 17.09.1964
3906
[j2] Simeon JOOSTE (3904/x), ∗ Pretoria 11.06.1998
3907
[i3] Schalk de Waal HATTINGH (3900/x), ∗ Pretoria
08.10.1965
3908
h6 Juliana DE WAAL (3860/x), ∗ Ladysmith
17.07.1937 »» Kinders (4): 3909, 3914, 3917, 3920
x Brakpan 03.06.1959, Frans Robbert BRAND,
∗ 07.07.1936, † 08.03.1978
3909
[i1] Ronel BRAND (3908/x), ∗ 03.06.1960 »» Kinders
(4): 3910, 3911, 3912, 3913 x Stefanus VENTER,
∗ 02.06.1960
3910
[j1] Natalie VENTER (3909/x), ∗ 03.02.1982
3911
[j2] Alisha VENTER (3909/x), ∗ 28.05.1984
3912
[j3] Rolindie VENTER (3909/x), ∗ 23.07.1985
3913
[j4] Ilezy VENTER (3909/x), ∗ 20.04.1988
3914
[i2] Gerrit Hendrik BRAND (3908/x), ∗ 23.09.1962
»» Kinders (2): x{3915, 3916} x PN NN xx Marike
SMIT
3915
[j1] Samantha BRAND (3914/x), ∗ 03.12.1990
3893
[j1] Odette STRYDOM (3892/x), ∗ 13.03.1985,
ç ±__.__.1990
3894
[j2] Sulandé STRYDOM (3892/x), ∗ 25.01.1993
3895
[j3] Nicolé STRYDOM (3892/x), ∗ 17.03.1995
3916
3896
[i3] Schalk Willem Petrus STRYDOM (3888/x),
∗ Windhoek 13.02.1965 »» Kinders (3): 3897, 3898,
3899 x Marietjie DROTSKIE, ∗ 28.09.1968
[j2] Alexander Frans Robbert BRAND (3914/x),
∗ 18.02.1993
3917
[i3] Ilze BRAND (3908/x), ∗ 18.01.1968 »» Kinders
(2): 3918, 3919 x Leon OOSTHUIZEN, ∗ 22.06.1966
[j1] Hanno Schalk STRYDOM (3896/x),
∗ 16.03.1993
3918
[j1] Roaan OOSTHUIZEN (3917/x), ∗ 13.10.1989
3919
[j2] Leon OOSTHUIZEN (3917/x), ∗ 12.10.1992
3920
[i4] De Waal BRAND (3908/x), ∗ 26.08.1969
»» Kinders (1): 3921 x Laura NN, ∗ 30.03.____
3921
[j1] Mireille BRAND (3920/x), ∗ 24.06.2000
3922
h7 Wilhelmus DE WAAL (3860/x), ∗ Ladysmith
28.07.1939, † Roodepoort 17.06.2006 »» Kinders (2):
3923, 3926 x Catharina Susanna BUYS (d.v. Izak
Stephanus Cornelis BUYS & Emmarentia Frederika
HOWARD), ∗ 15.05.1937 »α oba: Rina
3923
i1 Emmarentia Frederika DE WAAL (3922/x),
∗ 09.01.1965 »» Kinders (2): 3924, 3925 x Mattheus
Jacobus DU BUISSON, ∗ 02.02.1966
3924
[j1] Joachim Marthinus DU BUISSON (3923/x),
∗ 04.06.1987
3925
[j2] Wilhelmus de Waal DU BUISSON (3923/x),
∗ 25.11.1996
3926
i2 Petronella Albertina DE WAAL (3922/x),
∗ 28.08.1966 »» Kinders (2): 3927, 3928 x Richard
Ruas DE LEMOS, ∗ 26.05.1967, † 22.11.1999
3897
3898
[j2] Wiehan Christiaan STRYDOM (3896/x),
∗ 04.02.1995
3899
[j3] Ruan Johannes STRYDOM (3896/x),
∗ 09.08.2000
3900
h5 Lydia DE WAAL (3860/x), ∗ Ladysmith
10.01.1935 »» Kinders (3): 3901, 3904, 3907
x Brakpan 01.01.1961, Gerhardus Arnoldus
HATTINGH, ∗ 19.12.1935
3901
[i1] Gerhardus HATTINGH (3900/x), ∗ Lusaka
06.07.1962 »» Kinders (2): 3902, 3903 x Elizabeth
Fransina NN, ∗ 14.07.1966
3902
[j1] Gerhard Arnold HATTINGH (3901/x),
∗ 13.02.2003
3903
[j2] Madeleine HATTINGH (3901/x), ∗ 04.09.2003
3904
[i2] Albertina HATTINGH (3900/x), ∗ Pretoria
22.09.1964 »» Kinders (2): 3905, 3906 x Dirk Wouter
Jacobus JOOSTE, ∗ 09.12.1964
3905
[j1] Benjamin JOOSTE (3904/x), ∗ Pretoria
07.01.1992
115
DE WAAL
3927
[j1] Azalea Christine DE LEMOS (3926/x),
∗ 08.07.1989
3928
[j2] Fernando Leonardo DE LEMOS (3926/x),
∗ 08.03.1999
3929
h8 Justus DE WAAL (3860/x), ∗ Ladysmith
21.07.1946, † 17.02.1994 »α ongetroud
3930
g7 Alida DE WAAL (3759/x) x PN DU PREEZ
3931
f8 Johannes Harmse DE WAAL (3632/x),
∗ __.__.1869, † Rhenosterkop, distr. Kenhardt
05.11.1928 »α [59.2.-] oba: Jan »» Kinders (6): 3932,
3933, 3934, 3935, 3936, 3937 x Catrina Wilhelmina
LOUW
3932
g1 Catrina Wilhelmina DE WAAL (3931/x)
3933
g2 Maria Magrieta DE WAAL (3931/x)
3934
g3 Isak Daniel Petrus DE WAAL (3931/x)
3935
g4 Daniel Jacobus DE WAAL (3931/x)
3936
g5 Hilletje Maria DE WAAL (3931/x)
3937
g6 Johannes Harmse DE WAAL (3931/x)
3938
f9 Alida Carolina Johanna DE WAAL (3632/x)
»» Kinders (2): 3939, 3940 x Calvinia, Gideon
Francois VAN STADEN, ∗ Victoria-Wes 24.11.1847,
† Bloemhof 18.01.1917 »α [69;1;24]
3939
[g1] Daniel Jacobus VAN STADEN (3938/x)
3940
[g2] Hendrik Johannes VAN STADEN (3938/x)
3941
f10 Adriaan DE WAAL (3632/x), ∗ Williston
29.10.1870, † Calvinia 25.05.1923 »α [52.6.-] - KAB
MOOC 6/9/2476-1574 (1923), boer te distr. Calvinia.
Die storie word vertel dat hy na ’n kuier by sy
skoonouers die perde / muile moes gaan soek en in die
veld oorlede is, hy is ook op die skoonouers se plaas
tussen Loeriesfontein en Brandvlei begrawe. Hy is ook
die oupagrootjie van die LOMBAARD vierling en het
’n gedig in 1892 vir sy pa se graf geskryf »» Kinders
(5): 3942, 3943, 3967, 3973, 3974 x Margaretha
Huybrecht LOCK (d.v. Johannes Jacobus LOCK &
Margaretha Huibrecht STRAUSS), ∗ 23.06.1871,
≈ Calvinia 08.10.1871
3942
g1 Magrietha Huibrecht DE WAAL (3941/x) x J.
LINDVELDT
3943
g2 Johannes Jacobus DE WAAL (3941/x),
∗ 22.08.1896 »α oba: Jan, woon te Loeriesfontein
(Calvinia) »» Kinders (4): 3944, 3957, 3964, 3965
x Cecilia DE KOCK
3944
h1 Johanna Maria Elizabeth DE WAAL (3943/x),
∗ ±__.__.1922, † Wolseley 26.09.1989 »α oba: Hannie
»» Kinders (6): 3945, 3946, 3947, 3951, 3952, 3956
x Johannes Petrus Paulus LOMBARD (s.v. Nicolaas
Daniel LOMBARD & Hilletje Maria
SPANGENBERG), ∗ 30.07.1909, † Pretoria
10.02.1993 »† [84] »α Mev. J.M.E. (Hannie)
LOMBARD is op die ouderdom van 67, ná ’n lang
siekte op Wolseley oorlede op 26 Sept 1989. Sy het
kanker in haar slukderm gehad en het by die nuwe
ouetehuis op Wolseley gesterf. Sy is uit die NG kerk
op Loeriesfontein begrawe. Ds. G.C. BOTHA het die
begrafnis behartig. Haar man was Jan (81 jaar oud in
1989). Sy was die ma van Suid-Afrika se eerste
identiese vierling van dieselfde geslag (seuns). Hulle is
op 13 Feb 1951 in die Voortrekker-Hospitaal op
Calvinia gebore. Hulle was die eerste blanke vierling in
byna ’n halfeeu. Nicolaas Daniël (Klasie), Johannes
Petrus Paulus, De Waal en De Villiers, is ses weke te
vroeg gebore. Een van haar dogters, mev. Marieta
GROENEWALD (getroud met Christo), het in 1989 in
Lutzville gewoon. Die seuns was studente op
Stellenbosch. In 1989 het Klasie (38 en die oudste,
getroud met Estelle) op die plaas Bitterkamas by
Loeriesfontein gewoon. De Waal is getroud met Elbe.
Hul ma was ’n bobaas-kok en dit was ook deur haar
toedoen dat telefoonverbinding in die Boesmanland en
Hantam aangebring is. Die LOMBARD egpaar het hul
laaste paar jaar by hul ander dogter, mev. Cecile
VISAGIE (getroud met Willie), op Tulbagh gewoon.
Die drie ander seuns was aan die Staatsdiens in
Pretoria verbonde. Mnr. Jan LOMBARD, die vierling
se pa, is op 10 Fen 1993 in Pretoria op die ouderdom
van 84 jaar oorlede. Hy het aan ’n hartaanval beswyk
terwyl hy by sy seuns in Pretoria gekuier het. Hy het al
die jare op die plaas Bitterkamas in die distrik
Loeriesfontein geboer. Klasie het die boerdery by hom
oorgeneem. In 2001 het die vierling hul 50ste
verjaarsdag in Pretoria gevier. Die Calvinia Museum
het koerantknipsels asook die vierling se dooprokkies,
hul getekende skoolhemde en bababottels. Die vierling
se eerste skooltasse en die tuigie wat spesiaal gemaak
is om hul op straat te beheer, word ook daar gehou.
Prof. Jannie DE VILLIERS (van Somerset-Wes in
2001), wat later rektor van die Universiteit van
Stellenbosch geword het, was die vierling se dokter op
Calvinia toe hy destyds algemene praktisyn gedoen het
op Calvinia. Ds. Tappies MOLLER, eertydse
moderator van die NG Kerk, het die vierling se doop
behartig. Die vierling se geboorte het is in ’n boek
getitel Prof. J.N. de Villiers, wat in opdrag van die
oudrektor prof. Andreas VAN WYK, saamgestel is. In
die boek word die geboorte soos volg beskryf:
“Geraldene (DE VILLIERS se vrou en ook ’n dokter)
was alleen by die spreekkamer en Jannie was in die
distrik uit toe mnr. Jannie LOMBARD opdaag en vra
dat die DE VILLIERS’e omsien na sy vrou wat
swanger is. Geraldene wou eers nie, omdat die
LOMBARDs pasiënte van ’n Joodse dokter op
Loeriesfontein was. Toe sy hoor dat dié dokter uit die
dorp was, het sy ingewillig en gevra die LOMBARDs
moet haar bel sodra hulle by die hospitaal aankom. Toe
die LOMBARDs egter vir die bevalling by die
hospitaal aankom, hou Jannie ook net daar stil. Hy is
dadelik saam met hulle binnetoe en toe hy mev.
116
DE WAAL
LOMBARD ondersoek, besef hy dit gaan ’n
ingewikkelde een wees.’’
3945
[i1] Cecilia Maria LOMBARD (3944/x),
∗ ±__.__.1943 x Willie VISAGIE
3946
[i2] Helletje LOMBARD (3944/x), ∗ ±__.__.1947
x Christo GROENEWALD
3947
[i3] Nicolaas Daniel LOMBARD (3944/x), ∗ Calvinia
13.02.1951 »α oba: Klasie, vierling - Selnr: 084 585
8006 »» Kinders (3): 3948, 3949, 3950 x Estelle DE
VOS (d.v. Alwyn DE VOS & Harriet ELLIS)
3948
[j1] Nicolene LOMBARD (3947/x)
3949
[j2] Nicolaas LOMBARD (3947/x)
3950
[j3] Alwyn LOMBARD (3947/x)
3951
[i4] Johannes Petrus Paulus LOMBARD (3944/x),
∗ 13.02.1951 »α oba: Jannie, vierling - Tel (012) 361
7504
3952
3953
[i5] De Waal LOMBARD (3944/x), ∗ 13.02.1951
»α Vierling - Tel (012) 993 3647 E-pos adres:
[email protected] »» Kinders (3): 3953, 3954,
3955 x Pretoria 01.10.1983, Elizabeth Ellen DU
PREEZ (d.v. Stephanus Johannes DU PREEZ &
Salome DE WET), ∗ 17.01.1957 »α oba: Elbe
[j1] Johannes Jacobus De Waal LOMBARD
(3952/x), ∗ 15.06.1987 »α oba: Dewan
3954
[j2] Stephanie LOMBARD (3952/x), ∗ 10.01.1992
3955
[j3] Lisa LOMBARD (3952/x), ∗ 17.12.1993
3956
[i6] De Villiers LOMBARD (3944/x), ∗ 13.02.1951
»α Vierling - Is hy na Dr De Villiers vernoem wat die
geneesheer was tydens hul geboorte- Tel (05242) vra
1722
3957
h2 Adriaan DE WAAL (3943/x), ∗ __.__.1925,
† __.__.1990 »» Kinders (3): 3958, 3960, 3961
x Christina Alida Adriana LOUBSER, ∗ __.__.1930
3958
i1 Johannes Jacobus DE WAAL (3957/x),
∗ __.__.1950 »» Kinders (1): 3959 x Aletta Maria DE
WAAL, ∗ __.__.1950 »» Sien verwysingsnommer
4923 vir verdere inligting.
3959
j1 Adriaan DE WAAL (3958/x), ∗ __.__.1971
3960
i2 Johannes Jacobus Loubser DE WAAL (3957/x),
∗ __.__.1951
3961
i3 Adriaan DE WAAL (3957/x), ∗ __.__.1956
»» Kinders (2): 3962, 3963 x Hanlie PRINS,
∗ __.__.1955
3962
j1 Adriaan DE WAAL (3961/x), ∗ __.__.1981
3963
j2 Dewald DE WAAL (3961/x), ∗ __.__.1982
3964
h3 Magrieta Huibrecht DE WAAL (3943/x) »α oba:
Grieta
3965
h4 Cecilia DE WAAL (3943/x), ∗ Springbokvlakte,
distr. Vanrhynsdorp 18.08.1933 »α Skakel
Loeriesfontein 02762 vra 4204 »» Kinders (1): 3966
x Loeriesfontein 11.07.1959, Jan Jakob De Klerk
(John) NEL (s.v. Willem Adriaan NEL & Clasina
Johanna DE KLERK), ∗ 01.01.1935 »α Boer buite
Loeriesfontein - Tel: (skakelkode) 02762 (vra) 4204
3966
[i1] PN NEL (3965/x) »α Boer buite Loeriesfontein Tel: (skakelkode) 02762 (vra) 4114
3967
g3 Daniel Jacobus DE WAAL (3941/x) »» Kinders
(2): 3968, 3971 x PN NN
3968
h1 Adriaan DE WAAL (3967/x) »» Kinders (1): 3969
x PN NN
3969
i1 Jacobus Johannes DE WAAL (3968/x),
∗ __.__.1950 »» Kinders (1): 3970 x PN NN
3970
j1 Adriaan DE WAAL (3969/x)
3971
h2 Michael DE WAAL (3967/x) »» Kinders (1): 3972
x PN NN
3972
i1 Dana DE WAAL (3971/x)
3973
g4 Adriana DE WAAL (3941/x), ∗ 24.07.1906,
† distr. Calvinia 23.06.1926 »α [19.11.-] - KAB
MOOC 6/9/3125-14537 (1927)
3974
g5 Philip Frederik DE WAAL (3941/x), ∗ 04.06.1908
»» Kinders (2): 3975, 3977 x PN VOLLGRAAFF
3975
h1 Adriaan DE WAAL (3974/x) »» Kinders (1): 3976
x PN NN
3976
i1 Philip Frederick DE WAAL (3975/x)
3977
h2 Abraham Gerhardus Vollgraaff DE WAAL
(3974/x) »» Kinders (3): 3978, 3979, 3980 x PN NN
3978
i1 Philip Frederick DE WAAL (3977/x)
3979
i2 Gerhard DE WAAL (3977/x)
3980
i3 Rudwan DE WAAL (3977/x)
3981
f11 Arend Cornelius DE WAAL (3632/x)
3982
e7 Margaretha Wilhelmina Hendrika DE WAAL
(3213/x), ∗ ±__.__.1827, † 03.04.1860 »α [32.4.28] KAB MOOC 6/9/99 - 9581 (1862) Daar is ’n tweede
SK wat heelwat verskil: KAB MOOC1488; Hierin is
sy 24, en oorlede op 5.4.1860. Haar man is Petrus
GROBBELAAR. »» Kinders (3): 3983, 3984, 3985
x Petrus GROBLER (s.v. Willem GROBLER &
Maria Dorothea KORF), ∗ 27.12.1808, ≈ Tulbagh
117
DE WAAL
3996
[h4] Helena Alberta VAN ZYL (3992/x)
3997
g4 Dirk Johannes DE WAAL (3987/xx)
3998
g5 Magtildis Francoietta Unie DE WAAL (3987/xx),
∗ 29.10.1910
3999
g6 Gideon Johannes DE WAAL (3987/xx),
∗ __.__.1912 »» Kinders (3): 4000, 4001, 4002
x Catharina Susanna Margaretha HOFFMAN,
∗ __.__.1904, † __.__.1981
4000
h1 Gideon Johannes DE WAAL (3999/x)
4001
h2 Hendrik DE WAAL (3999/x)
e8 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3213/x),
∗ ±__.06.1831, † Witpan, distr. Delareyville
09.03.1917 »α [85;9] »» Kinders (9): 3987, 4005,
4006, 4007, 4008, 4077, 4078, 4079, 4093 x VictoriaWes, Carolina Francina JACOBS (d.v. Salmon
Jacobus JACOBS & Alida Maria NN),
∗ Gemsbokfontein, Victoria-Wes __.__.1840,
† Witpan, distr. Lichtenburg 25.06.1908 »α [68]
4002
h3 Francois Daniel Hoffman DE WAAL (3999/x)
4003
g7 Johannes DE WAAL (3987/xx), ∗ 23.05.1912
4004
g8 Alida Maria DE WAAL (3987/xx), ∗ 02.11.1916
4005
f2 Salamon Jacobs DE WAAL (3986/x),
∗ __.__.1863
f1 Hendrik DE WAAL (3986/x), ∗ Fraserburg
06.01.1861, † Johannesburg Algemene Hospitaal
18.05.1934 »α [73;4] »» Kinders (8): x{3988, 3989},
xx{3992, 3997, 3998, 3999, 4003, 4004} x Dina
Maria TALJAARD (d.v. Johannes Jochemus
TALJAARD & Sara Johanna LOURENS),
∗ Potchefstroom 07.09.1863, † Baberton 15.07.1893
»α [29;10;8] xx Wolmaransstad, Petronella
Francoietta BOSMAN (d.v. Gideon Johannes
BOSMAN & Martha Aletta Johanna JANSE VAN
VUUREN), ∗ Wolmaransstad 23.11.1876, † Witpoort,
Wolmaranstad 20.07.1928 »α [51;8]
4006
f3 Salamon Jacobs DE WAAL (3986/x),
∗ __.__.1865
4007
f4 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3986/x),
∗ __.__.1868
4008
f5 Daniel Rudolph DE WAAL (3986/x), ∗ Fraserburg
__.__.1871, † Witpan, distr. Delareyville 11.06.1949
»α [78.10.-] - TAB MHG 3096/49, boer te Witpan,
distr. Delareyville, P.K. Deelpan »» Kinders (5): 4009,
4019, 4033, 4049, 4058 x Lichtenburg, Mary VISSER
(d.v. Barend Petrus Gerrit VISSER & Mary WILSON),
∗ 13.03.____
4009
g1 Mary DE WAAL (4008/x), ∗ 16.05.1897,
† 27.10.1982 »α oba: Molly »» Kinders (3): 4010,
4017, 4018 x Damaskus, Delareyville, Johannes
Petrus LOUW (s.v. Wynand Jacobus LOUW & Maria
Christina Hendrika HORAK), ∗ Damaskus,
Delareyville 03.04.1895, † Witpan, distr. Lichtenburg
02.09.1959 »α [64;5]
4010
[h1] Mary LOUW (4009/x), ∗ 03.09.1922 »» Kinders
(6): 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016 x PN
BADENHORST
4011
[i1] Mary BADENHORST (4010/x) x Allen NN
4012
[i2] Deon BADENHORST (4010/x)
4013
[i3] Johannes Petrus (Jan) BADENHORST (4010/x)
4014
[i4] Engela BADENHORST (4010/x) x PN
KORKOVSKI
4015
[i5] Pieter BADENHORST (4010/x)
4016
[i6] Nicolet BADENHORST (4010/x) x PN JOOSTE
01.01.1809, † Fraserburg 01.08.1873 »α Hy teken die
SK van sy vrou as GROBBELAAR.
3983
[f1] Hendrik GROBLER (3982/x) x Williston
31.10.1881, Daniellina Jacoba DE WAAL
(d.v. Daniel Jacobus DE WAAL & Maria Margaretha
BURGER), ∗ Williston 17.10.1865, † Keetmanshoop
23.08.1924 »» Sien verwysingsnommer 3758 vir
verdere inligting.
3984
[f2] Margaretha Wilhelmina Hendrika GROBLER
(3982/x), ∗ 14.11.1855, ≈ Fraserburg 13.04.1856
3985
[f3] Johanna Barbara Maria GROBLER (3982/x),
∗ 24.01.1858, ≈ Fraserburg 01.08.1858
3986
3987
3988
g1 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3987/x),
∗ 17.03.1893, † Baberton 25.09.1893 »α [0;6]
3989
g2 Carolina Francina DE WAAL (3987/x),
∗ 31.07.1891 »» Kinders (2): 3990, 3991 x Gideon
Johannes BOSMAN, ∗ 12.04.1888, † 29.10.1957
»α Landbou deskundige
3990
[h1] Hendrik Louis BOSMAN (3989/x)
3991
[h2] Gustav Wilhelm BOSMAN (3989/x)
3992
g3 Martha Johanna DE WAAL (3987/xx) »» Kinders
(4): 3993, 3994, 3995, 3996 x Klerksdorp, Abraham
Petrus VAN ZYL, ∗ Piketberg 16.04.1893,
† Wolmaransstad hospitaal 13.07.1964 »α [71;2]
3993
[h1] Petronella Francoiette VAN ZYL (3992/x) x A
C MCMILLAN
3994
[h2] Hester Anna VAN ZYL (3992/x)
3995
[h3] Martha Johanna VAN ZYL (3992/x)
x Johannes Gerhardus WOLMARANS
118
DE WAAL
4037
i3 Gertruida Susanna DE WAAL (4034/x),
∗ 19.05.1965
[h3] Daniel Roelof LOUW (4009/x), ∗ 29.04.1934,
† 30.05.2002 x Elize HOON, ∗ 31.07.1937
4038
h2 Jacoba Maria DE WAAL (4033/x), ∗ 08.05.1935
x Otto ERASMUS
4019
g2 Carolina Francina DE WAAL (4008/x)
»» Kinders (2): 4020, 4028 x J.C.H. PISTORIUS
4039
4020
[h1] Mary de Waal PISTORIUS (4019/x),
∗ 14.04.____ »α oba: Rea »» Kinders (4): 4021, 4022,
4023, 4027 x Jacobus Nicolaas UYS, ∗ ±04.08.1926,
† __.__.2002 »α [76.-.-]
h3 Hermanus Reynecke DE WAAL (4033/x),
∗ Lichtenburg 21.07.1945, † Klerksdorp 01.08.1974
»» Kinders (1): 4040 x Lichtenburg, Mara SMITH
»α Van verander van SMIT nav man se SK
4040
i1 Riana DE WAAL (4039/x), ∗ 07.06.1972
4041
h4 Gerhard Reynecke DE WAAL (4033/x),
∗ 29.10.1948 »» Kinders (1): 4042 x Dorette BOTES
4042
i1 Ettienne DE WAAL (4041/x), ∗ 26.05.1976
4043
h5 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (4033/x),
∗ __.__.1949 »» Kinders (3): 4044, 4045, 4046
x Magda FABER
4044
i1 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (4043/x),
∗ 16.06.1977
4045
i2 Gertruida Susanna DE WAAL (4043/x),
∗ 21.09.____
4046
i3 Dorothea Wilhelmina DE WAAL (4043/x)
4047
h6 Barend Petrus Gerrit DE WAAL (4033/x),
∗ 31.01.1956 »» Kinders (1): 4048 x Magda NEL
4048
i1 Dijan DE WAAL (4047/x), ∗ 30.03.1985
4049
g4 Barend Petrus Gerrit DE WAAL (4008/x),
∗ 22.01.1909, † 29.07.1997 »» Kinders (2): 4050, 4053
x Adriana Susanna LE ROUX (d.v. Gerhardus
Frederik LE ROUX & Gertruida Johanna VISSER),
∗ 02.12.1911, † 12.12.1991
4050
h1 Gertruida Johanna DE WAAL (4049/x),
∗ 05.08.1942 »α oba: Gerda »» Kinders (2): 4051,
4052 x 01.05.1965, Pieter Johannes NEL (s.v. Arie
NEL & Cornelia Jacoba VAN ASWEGEN),
∗ 12.03.1942 »α oba: Piet
4051
[i1] Rouxle NEL (4050/x), ∗ 03.09.1966
4052
[i2] Tania NEL (4050/x), ∗ 22.12.1969
4053
h2 Mary DE WAAL (4049/x), ∗ 30.06.1949,
† 20.12.1994 »» Kinders (4): 4054, 4055, 4056, 4057
x PN VAN ASWEGEN
h1 Daniel Roelof DE WAAL (4033/x), ∗ 30.11.1933
»» Kinders (3): 4035, 4036, 4037 x Rita SMITH
4054
[i1] Pieter Ben VAN ASWEGEN (4053/x),
∗ 22.06.1975
i1 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (4034/x),
∗ 09.06.1960 »α oba: Riaan
4055
[i2] Sanet VAN ASWEGEN (4053/x), ∗ 28.07.1979
i2 Beatrix DE WAAL (4034/x), ∗ 27.12.1961
4056
[i3] Charyke VAN ASWEGEN (4053/x),
∗ 14.05.1983
4017
[h2] Wynand Jakobus LOUW (4009/x), ∗ 18.08.1926
4018
4021
[i1] Carolina Fransina UYS (4020/x) »α oba: Lieneke
x Francois VENTER
4022
[i2] Johannes Gerhardus UYS (4020/x), ∗ 30.11.1953
4023
[i3] Herman UYS {Ds.} (4020/x), ∗ 05.06.1957
»» Kinders (3): 4024, 4025, 4026 x Geertje
DATAMA
4024
[j1] Regardt UYS (4023/x), ∗ 23.08.1989
4025
[j2] Gerdi UYS (4023/x), ∗ 03.03.1992
4026
[j3] Renandi UYS (4023/x), ∗ 03.03.1992
4027
[i4] Deidre UYS (4020/x), ∗ 29.04.1965 x Petrus
VENTER
4028
[h2] Fritz PISTORIUS (4019/x), ∗ 18.02.1930,
† 09.10.1970 »» Kinders (4): 4029, 4030, 4031, 4032
x Elize HOON, ∗ 31.07.1937
4029
[i1] Georgina Anita PISTORIUS (4028/x),
∗ 06.07.1959 x PN CLAASEN
4030
[i2] Johannes Cornelius Hermanus PISTORIUS
(4028/x), ∗ 04.03.1961
4031
[i3] Carolina PISTORIUS (4028/x), ∗ 24.03.1966
x PN ODENDAAL
4032
[i4] Johan Frederik PISTORIUS (4028/x),
∗ 27.08.1968
4033
g3 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (4008/x),
∗ Witpan, distr. Delareyville 17.08.1907, † Witpan,
distr. Delareyville 15.03.1957 »α [49;7] »» Kinders
(6): 4034, 4038, 4039, 4041, 4043, 4047 x Sannieshof
11.07.1933, Gertruida Susanna REYNECKE
4034
4035
4036
119
DE WAAL
4057
[i4] Nialé VAN ASWEGEN (4053/x), ∗ 05.05.1986
4058
g5 Daniel Roelof DE WAAL (4008/x), ∗ 26.08.1914,
† 09.07.1989 »» Kinders (4): 4059, 4065, 4069, 4073
x Sannie JANSE VAN RENSBURG
4059
h1 Martha Magdalena DE WAAL (4058/x),
∗ 30.06.1939 »» Kinders (5): x{4060}, xx{4061, 4062,
4063, 4064} x ÷, Gert FILMALTER »α blykbaar
vanaf Ottosdal se wêreld xx Max FOURIE
4060
[i1] Susanna Dorothea FILMALTER (4059/x),
∗ 22.09.1959 »α oba: Soekie
4061
[i2] Andre FOURIE (4059/xx), ∗ 14.03.1967
4062
[i3] Niel de Waal FOURIE (4059/xx), ∗ 03.08.1969
4063
4064
4080
g1 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (4079/x),
∗ __.__.1910, † __.__.1985 »» Kinders (2): 4081, 4082
x Christina Catharina VISSER
4081
h1 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (4080/x),
∗ __.__.1957
4082
h2 Thomas Frederik DE WAAL (4080/x),
∗ __.__.1964
4083
g2 Lambertus DE WAAL (4079/x), ∗ __.__.1915
»» Kinders (3): 4084, 4085, 4086 x Anna Wilhelmina
POTGIETER, ∗ __.__.1926, † __.__.1977
4084
h1 Johannes Jurgens DE WAAL (4083/x)
4085
h2 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (4083/x)
4086
h3 Lambertus DE WAAL (4083/x)
4087
g3 Adriaan DE WAAL (4079/x), ∗ __.__.1917
»» Kinders (3): 4088, 4090, 4092 x Alida Maria DE
WAAL »» Sien verwysingsnommer 4932 vir verdere
inligting.
4088
h1 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (4087/x),
∗ __.__.1945 »» Kinders (1): 4089 x Alet VAN ZYL
4089
i1 Hugo Adriaan DE WAAL (4088/x), ∗ __.__.1974
4090
h2 Hendrik Gideon DE WAAL (4087/x),
∗ __.__.1948 »» Kinders (1): 4091 x Elsie Cecilia DU
PLESSIS
[i4] Max FOURIE (4059/xx), ∗ 09.09.1977
[i5] Morlie FOURIE (4059/xx), ∗ 13.09.1981
4065
h2 Mary DE WAAL (4058/x), ∗ 25.04.1942
»» Kinders (3): x{4066, 4067}, xx{4068} x PN NEL
xx PN BADENHORST
4066
[i1] Susanna Dorothea NEL (4065/x), ∗ 14.09.1963
»α oba: Sonja x Pieter DE WAAL »» Sien
verwysingsnommer 5362 vir verdere inligting.
4067
[i2] Jan Lodewyk NEL (4065/x), ∗ 16.05.1968
4068
[i3] Elsje BADENHORST (4065/xx), ∗ 08.01.1974
4069
h3 Ester Naomi DE WAAL (4058/x), ∗ 13.12.1949
»» Kinders (3): 4070, 4071, 4072 x PN STOCKS
4091
i1 Adriaan DE WAAL (4090/x), ∗ __.__.1982
4070
[i1] Loyed Hugh STOCKS (4069/x), ∗ 11.02.1973
4092
h3 Adriaan DE WAAL (4087/x), ∗ __.__.1953
x Rosemarie LUCK
4071
[i2] Wayne Brian STOCKS (4069/x), ∗ 30.08.1976
4093
f9 Alida Maria DE WAAL (3986/x)
4072
[i3] Grant Daniel STOCKS (4069/x), ∗ 11.01.1980
4094
4073
h4 Daniel Roelof DE WAAL (4058/x), ∗ 08.10.1955,
† 14.12.1999 »α oba: Danie »» Kinders (3): 4074,
4075, 4076 x PN NN
4074
i1 Daniel Roelof DE WAAL (4073/x), ∗ 01.08.1986
»α oba: Daan
4075
i2 Barend Petrus Gerrit DE WAAL (4073/x),
∗ 04.11.1989 »α oba: Ben
4076
i3 Artho Wilhelm DE WAAL (4073/x), ∗ 04.09.1996
e9 Elizabeth Margaretha Johanna DE WAAL
(3213/x), ∗ ±__.07.1831, † Vegleegte, distr. VictoriaWes 15.08.1867 »α [36.-.16] - KAB MOOC 6/9/121 3857 (1867) - Op haar vader se Sk is sy Elizabeth
Johanna Maria DE WAAL »» Kinders (6): 4095, 4096,
4112, 4113, 4114, 4115 x Andries Jacobus
ESTERHUYSE (s.v. Johannes Erasmus Albertus
ESTERHUYSE & Anna Aletta OLIVIER),
∗ Worcester 03.01.1828, ≈ Worcester 07.09.1828,
† Jagersfontein, Frasersburg, distr. Williston
02.11.1896, Ω Jagersfontein, distr. Williston
»α [68.10.-]
4077
f6 Adriaan DE WAAL (3986/x), ∗ __.__.1873
4095
[f1] Johannes Erasmus Albertus ESTERHUYSE
(4094/x)
4078
f7 Salamon Jacobs DE WAAL (3986/x),
∗ __.__.1875
4096
4079
f8 Dirk Johannes Adriaan DE WAAL (3986/x),
∗ __.__.1879 »» Kinders (3): 4080, 4083, 4087
x Carolina NN
[f2] Hendrik de Waal ESTERHUYSE (4094/x),
∗ Williston ±__.__.1860, † Rietvlei, distr. Williston
21.04.1928 »α [67.9.-] - KAB MOOC 6/9/3334 18687 (1928) »» Kinders (12): 4097, 4100, 4101, 4102,
4103, 4104, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111
120
DE WAAL
x Williston, Maria Gertruida Wilhelmina DE
KLERK
4115
[f6] Johanna Elizabeth Margaretha (Johans)
ESTERHUYSE (4094/x)
4097
[g1] Gerharida Maria Johanna (Gerrie)
ESTERHUYSE (4096/x), ∗ 28.11.1886, † 15.12.1971
»» Kinders (2): 4098, 4099 x Williston 28.03.1910,
Jacobus Hendrik (Koot) SMIT (s.v. Jacobus Hendrik
SMIT & Elizabeth Fransina Maria VIVIERS),
∗ 18.07.1878
4116
e10 Johannes Wynand Louw DE WAAL (3213/x),
∗ __.__.1832, † distr. Frasersburg 17.10.1905 »α [73..-] - KAB MOOC 6/9/535-3414 »» Kinders (8): 4117,
4131, 4132, 4147, 4148, 4179, 4196, 4197 x Elizabeth
Susanna Catharina GROBBELAAR (d.v. Petrus
GROBLER & Anna Jacomina Elizabeth NEL)
4098
[h1] Jacobus Hendrik (Tom) SMIT (4097/x),
∗ 27.03.1911, † 12.09.2002
4117
4099
[h2] Hendrik de Waal SMIT (4097/x), ∗ 30.06.1912,
† 01.03.1993
f1 Hendrik DE WAAL (4116/x), ∗ __.__.1855,
† __.__.1938 »α van Sutherland »» Kinders (4): 4118,
4119, 4126, 4130 x Christina Francina CLOETE,
∗ __.__.1863, † __.__.1948
4118
4100
[g2] Elizabeth Margrieta Johanna ESTERHUYSE
(4096/x), ∗ 26.05.1888, † 17.02.1961
4101
[g3] Andries Jacobus ESTERHUYSE (4096/x),
∗ 18.06.1890, † 29.01.1977
g1 Hendrika Magretha DE WAAL (4117/x),
∗ Sutherland ±__.10.1892, † Tuinplaas, distr.
Sutherland 08.09.1947 »α [54.11.-] - KAB MOOC
6/9/14312-4895 (1947), geen kinders x Sutherland,
Willem Jacobus STEENKAMP
4119
4102
[g4] Maria Gertruida Wilhelmina ESTERHUYSE
(4096/x), ∗ 19.06.1892, † 19.04.1893 »α jonk oorlede
g2 Gert Nicolaas DE WAAL (4117/x), ∗ __.__.1895
»» Kinders (3): 4120, 4123, 4125 x Margaretha
Elizabeth KRUGER, ∗ __.__.1897, † __.__.1983
4103
[g5] Christiaan Jacobus ESTERHUYSE (4096/x),
∗ 12.06.1894, † 06.11.1943
4120
h1 Johannes Gerhardus Kruger DE WAAL
(4119/x), ∗ __.__.1926 »» Kinders (2): 4121, 4122
x PN NN
4104
[g6] Maria Getruida Wilhelmina ESTERHUYSE
(4096/x), ∗ 19.10.1896, † 29.11.1988 »α oorlede voor
haar vader »» Kinders (1): 4105 x Cornelius Pieter
Theodorus SCHOLTZ
4121
i1 Gert Nicolaas Petrus DE WAAL (4120/x)
4122
i2 Samuel Hendrik DE WAAL (4120/x)
4105
[h1] Cornelius Pieter Theodorus SCHOLTZ
(4104/x)
4123
h2 Hendrik DE WAAL (4119/x) »» Kinders (1): 4124
x PN NN
4106
[g7] Hendrik de Waal ESTERHUYSE (4096/x),
∗ 02.07.1899, † 15.05.1975
4124
i1 Anton DE WAAL (4123/x)
4125
h3 Gert Nicolaas Petrus DE WAAL (4119/x),
∗ __.__.1936 x Anna Jacomina STADLER,
∗ __.__.1943
4126
g3 Jacob Francois DE WAAL (4117/x), ∗ Sutherland
11.07.1902, † Edenvale hospitaal 01.09.1970
»» Kinders (2): 4127, 4128 x Laingsburg 05.03.1928,
Christina Wilhelmina THERON, ∗ __.__.1901,
† __.__.1979
4107
[g8] Johannes Erasmus Albertus ESTERHUYSE
(4096/x), ∗ 23.06.1901, † 24.11.1977
4108
[g9] Gertruida Magdalena ESTERHUYSE (4096/x),
∗ 18.02.1903, † 12.09.1989
4109
[g10] Abel Jacobus ESTERHUYSE (4096/x),
∗ 30.06.1905, † 12.04.1965
4110
[g11] Anna Aletta ESTERHUYSE (4096/x),
∗ 09.01.1908, † 14.12.1990
4127
h1 Petronella Johanna DE WAAL (4126/x),
∗ ±__.__.1929 x PN COETZEE
4111
[g12] Jan Hendrik ESTERHUYSE (4096/x),
∗ 12.06.1912, † 20.10.2001
4128
h2 Hendrik Francois DE WAAL (4126/x),
∗ __.__.1931 »» Kinders (1): 4129 x Hester Amelia
DE VILLIERS
4112
[f3] Andries Jacobus Adriaan ESTERHUYSE
(4094/x) »α van Scuinshoogte
4129
i1 Jean Pierre Hugenot DE WAAL (4128/x),
∗ __.__.1970
4130
g4 Johannes Wynand Louw DE WAAL (4117/x)
4131
f2 Anna Jacomina DE WAAL (4116/x), ∗ __.__.1857
4113
[f4] Anna Aletta ESTERHUYSE (4094/x)
4114
[f5] Adriaan Johannes (Attie) ESTERHUYSE
(4094/x)
121
DE WAAL
4132
f3 Elizabeth Susanna DE WAAL (4116/x),
∗ Sutherland ±__.12.1861, † Sutherland 06.06.1946
»α [84.6.-] - KAB MOOC 6/9/12966-2904 (1946)
»» Kinders (10): 4133, 4134, 4139, 4140, 4141, 4142,
4143, 4144, 4145, 4146 x Abraham Petrus Johannes
DU PLESSIS, † 31.07.1938 »α KAB 60767
4133
[g1] Elizabeth Susanna Catharina DU PLESSIS
(4132/x) x Petrus VAN WYK
4134
[g2] Abraham van Wyk DU PLESSIS (4132/x)
»» Kinders (4): 4135, 4136, 4137, 4138 x PN NN
4135
[h1] Abraham van Wyk DU PLESSIS (4134/x)
4136
[h2] Jan Abraham DU PLESSIS (4134/x)
4137
[h3] Charl Gerhardus DU PLESSIS (4134/x)
4138
[h4] Carel Aaron DU PLESSIS (4134/x)
4139
[g3] Francina DU PLESSIS (4132/x) x N. NEL
4140
[g4] Johannes Wynand Louw DU PLESSIS (4132/x)
4141
[g5] Hendrik DU PLESSIS (4132/x)
4142
[g6] Charl Gerhardus DU PLESSIS (4132/x)
4143
[g7] Gert Johannes Jakobus DU PLESSIS (4132/x)
4144
[g8] Margaretha Wilhelmina DU PLESSIS (4132/x)
x Jan A. JORDAAN
4145
[g9] Jasper Johannes Jacob DU PLESSIS (4132/x)
4146
[g10] Johanna Margaretha Elizabeth DU PLESSIS
(4132/x) x Petrus DU PLESSIS
4147
f4 Margaretha Wilhelmina DE WAAL (4116/x),
∗ Rooikop, distr. Sutherland ±__.01.1863,
† Kruisrivier, distr. Sutherland 09.06.1932 »α [69.6.-] KAB MOOC 6/9/4169-35526, huisvrou Kruisrivier,
distr. Sutherland, ongetroud
4148
f5 Maria Christina DE WAAL (4116/x), ∗ Gouph
±31.05.1866, † Rooifontein, Gouph, distr. Beaufort
12.03.1883 »α volgens SK geen kinders [76;9;12]
»» Kinders (1): 4149 x Anthonie Johannes
Christoffel ROBERTSON (s.v. James ROBERTSON
& Elizabeth Johanna Catharina BOTES), ∗ 11.06.1850,
≈ Pietermaritzburg 23.06.1850
4149
[g1] Maria Christina de Waal ROBERTSON
(4148/x), ∗ 23.01.1883, † 28.11.1970, Ω Kenhardt
»α 10k - sy was ’n baba toe haar moeder oorlede is en
is moontlik deur ’n Stadler oom van haar grootgemaak
- moet nog ondersoek »» Kinders (6): 4150, 4174,
4175, 4176, 4177, 4178 x Brandvlei 17.11.1902, Charl
Petrus SAUNDERSON (s.v. Willem Hendrik
SAUNDERSON & Anna Debora SMIT),
∗ 18.04.1878, ≈ Williston, † 17.04.1952 »α volgens die
SAUNDERSON Familie Bybel * 18.4.1878 en volgens
SAG * 17.4.1878
4150
[h1] Charl Petrus SAUNDERSON (4149/x), ∗ distr.
Carnarvon 05.10.1913 »» Kinders (5): 4151, 4158,
4161, 4166, 4170 x Sultana-Oord naby Upington
21.06.1937, Gertruida Johanna SAUNDERSON
(d.v. Pieter Carel SAUNDERSON & Susanna Maria
LIEBENBERG), ∗ distr. Kenhardt 16.07.1918
»α Skoonseuns: Charles * 26 Augustus Andries * 17
Augustus Calla * 27 September Chris * 8 September
4151
[i1] Charl Petrus SAUNDERSON (4150/x),
∗ Kenhardt 07.06.1937, ≈ Kenhardt __.07.1938
»α oba: Sarel, * Kenhardt 7.6.1938 = deur Ds. Botha x
Koegasbrug 8.5.1960 (Bron: SAUNDERSON Familie
Bybel) »» Kinders (3): 4152, 4153, 4157 x Koegas
07.05.1960, Gertha Jacoba Elizabetha
VERMEULEN (d.v. Frederick Petrus VERMEULEN
& Helena Dorothea WIESE), ∗ distr. Hay
(Griekwastad) 09.08.1941
4152
[j1] Helena Dorothea SAUNDERSON (4151/x),
∗ Prieska 22.07.1961
4153
[j2] Gertruida Johanna SAUNDERSON (4151/x),
∗ Koegas 16.03.1963 »» Kinders (3): 4154, 4155, 4156
x Bloemfontein 03.10.1981, Willem Jacobus
JACOBS {Dr.} (s.v. Daniel Jacobus JACOBS &
Jacoba Wilhelmina SWANEPOEL), ∗ 30.06.1953
4154
[k1] Daniel Jacobus JACOBS (4153/x), ∗ 16.09.1982
4155
[k2] Gertha-Michelle JACOBS (4153/x),
∗ 05.06.1985
4156
[k3] Wilmari JACOBS (4153/x), ∗ 21.06.1987
4157
[j3] Charl Petrus SAUNDERSON (4151/x),
∗ Upington 04.01.1967
4158
[i2] Susanna Maria SAUNDERSON (4150/x),
∗ Kenhardt 15.08.1939, ≈ Kenhardt __.11.1939 »α =
deur Ds. Botha (Bron: SAUNDERSON Familie Bybel)
»» Kinders (2): 4159, 4160 x Kenhardt 28.03.1959,
Sarel Johannes (Charles) SNYMAN, ∗ 26.08.1937
4159
[j1] Charl Petrus SNYMAN (4158/x), ∗ 14.11.1961
4160
[j2] Gertruida Johanna SNYMAN (4158/x),
∗ 02.06.1968
4161
[i3] Maria Christina SAUNDERSON (4150/x),
∗ Kenhardt 20.02.1945, ≈ Kenhardt __.04.1945 »α =
deur Ds. Botha (Bron: SAUNDERSON Familie Bybel)
»» Kinders (4): 4162, 4163, 4164, 4165 x Kenhardt
19.02.1966, Andries Petrus BRITZ, ∗ 17.08.____
4162
[j1] Sarel Frederik BRITZ (4161/x), ∗ 25.05.1967
4163
[j2] Charl Petrus BRITZ (4161/x), ∗ 15.01.1970
4164
[j3] Gertruida Johanna BRITZ (4161/x),
∗ 13.02.1973
122
DE WAAL
4165
[j4] Andries Petrus BRITZ (4161/x), ∗ 24.01.1974
4166
[i4] Anna Debora SAUNDERSON (4150/x),
∗ Kenhardt 22.12.1952, ≈ Kenhardt __.03.1953
»α tweeling suster van Gertruida Johanna = deur Ds.
Swart (Bron: SAUNDERSON Familie Bybel)
»» Kinders (3): 4167, 4168, 4169 x Kenhardt
03.10.1970, Jacobus Christiaan (Chris)
GRUNDLING, ∗ 08.09.____
4167
[j1] Gertruida Johanna GRUNDLING (4166/x),
∗ 24.11.1972
4168
[j2] Christiaan GRUNDLING (4166/x), ∗ 03.08.1975
4185
h2 Gert Hendrik DE WAAL (4180/x), ∗ __.__.1937
4186
g2 Petrus Grobbelaar DE WAAL (4179/x),
∗ __.__.1902 »» Kinders (1): 4187 x Renetta
REYNDERS
4187
h1 Petrus Johannes DE WAAL (4186/x),
∗ __.__.1935 »» Kinders (2): 4188, 4189 x PN NN
4188
i1 Petrus Johannes DE WAAL (4187/x)
4189
i2 Herman DE WAAL (4187/x)
4190
g3 Hendrik Jan Abraham Nel DE WAAL (4179/x),
∗ __.__.1913, † __.__.1991 »» Kinders (3): 4191,
4192, 4193 x Johanna Magrietha BOTHA
4169
[j3] Charl Petrus GRUNDLING (4166/x),
∗ 17.04.1979
4170
[i5] Gertruida Johanna SAUNDERSON (4150/x),
∗ Kenhardt 22.12.1952, ≈ Kenhardt __.03.1953
»α tweeling suster van Anna Debora = deur Ds. Swart
(Bron: SAUNDERSON Familie Bybel) »» Kinders (3):
4171, 4172, 4173 x Kenhardt 03.10.1970, Carl Willem
Petrus (Calla) DAUBERN, ∗ 27.09.____
4191
h1 Petrus Johannes DE WAAL (4190/x),
∗ __.__.1939 x Janette CLAASEN
4192
h2 Philippus Johannes DE WAAL (4190/x),
∗ __.__.1942 x Margaretha Cornelia Aletta
Magdalena NIEWOUDT
4171
[j1] Gertruida Johanna DAUBERN (4170/x),
∗ 11.08.1971
4193
h3 Hendrik Jan Abraham DE WAAL (4190/x),
∗ __.__.1946 »» Kinders (2): 4194, 4195 x Martie NN
4172
[j2] Hendrieka DAUBERN (4170/x), ∗ 14.06.1975
4194
i1 Hendrik Jan Abraham DE WAAL (4193/x),
∗ __.__.1976
4173
[j3] Barend Jakobus DAUBERN (4170/x),
∗ 21.02.1980
4195
i2 Willem DE WAAL (4193/x), ∗ __.__.1979
4174
[h2] Anna Debora SAUNDERSON (4149/x)
4196
f7 Johanna Margaretha Elizabeth DE WAAL
(4116/x), ∗ __.__.1872
4175
[h3] Antonie Johannes (Tonie) SAUNDERSON
(4149/x)
4197
f8 Johannes Wynand Louw DE WAAL (4116/x),
∗ __.__.1874
[h4] Johannes Wynand Louw SAUNDERSON
(4149/x)
4198
e11 Jacobus Hendrik Stephanus DE WAAL
(3213/x), ∗ __.__.1840, † Fraserburg 09.01.1917
»α [77;2] oba: Hermanus, van Williston »» Kinders
(9): 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4210, 4231,
4232 x Martha Maria MARITZ »α van Burgerskolk,
distr. Calvinia
4199
f1 Hendrik DE WAAL (4198/x), ∗ distr. Williston
__.__.1862, † Die Kranz, distr. Williston 04.04.1942
»α [79.11.-] - KAB MOOC 6/9/9089 - 79497, boer van
Die Kranz, distr. Williston, ongetroud
4200
f2 Hester Sophia DE WAAL (4198/x) x PN
ACKERMAN
4201
f3 Gert Stephanus DE WAAL (4198/x),
∗ __.__.1867, † distr. Frasersburg 04.09.1902
»α [35.2.-] - KAB MOOC 6/9/459-3347, geen kinders
4202
f4 Frans Stephanus DE WAAL (4198/x),
∗ __.__.1875
4203
f5 Martha Maria DE WAAL (4198/x),
∗ Elandsfontein, distr. Williston ±__.01.1877, † distr.
4176
4177
[h5] Maria Christina SAUNDERSON (4149/x)
4178
[h6] Nicolaas Johannes SAUNDERSON (4149/x)
4179
f6 Petrus Johannes DE WAAL (4116/x),
∗ __.__.1868 »» Kinders (3): 4180, 4186, 4190
x Hendrina Cecilia GROBLER
4180
4181
4182
g1 Johannes Wynand Louw DE WAAL (4179/x),
∗ __.__.1901, † __.__.1985 »» Kinders (2): 4181, 4185
x H MEYER
h1 Petrus Johannes DE WAAL (4180/x),
∗ __.__.1932 »» Kinders (2): 4182, 4184 x Adel
RETIEF
i1 Meyer DE WAAL (4181/x) »» Kinders (1): 4183
x PN NN
4183
j1 Uno DE WAAL (4182/x)
4184
i2 Werner DE WAAL (4181/x)
123
DE WAAL
Calvinia 02.05.1901 »α [24.4.-] - KAB MOOC
6.9.428-1920, geen kinders x Gideon Jacobus HOON
4204
f6 Johanna Barbara DE WAAL (4198/x),
∗ ±__.01.1879, † Oorlogsfontein, distr. Frasersburg
27.08.1920 »α [41.7.-] - KAB MOOC 6/9/2275-955
»» Kinders (5): 4205, 4206, 4207, 4208, 4209
x Gideon Jacobus HOON
4205
[g1] Jasper Michael HOON (4204/x), ∗ 03.02.1907
4206
[g2] Jacobus Hendrik HOON (4204/x), ∗ 12.02.1909
4207
[g3] Gideon Jacobus HOON (4204/x), ∗ 14.09.1912
4208
[g4] Hendrik de Waal HOON (4204/x), ∗ 14.12.1915
4209
[g5] Petrus Grobbelaar HOON (4204/x),
∗ 03.03.1918
4210
f7 Jacobus Hendrik Johannes DE WAAL (4198/x),
∗ Williston ±__.03.1881, † Van Rheenensplaas, distr.
Williston 23.01.1948 »α [66.10.-] - KAB MOOC
6/9/14724-846 (1948), boer van VanRheenens plaas,
distr. Williston »» Kinders (8): 4211, 4212, 4213,
4214, 4223, 4224, 4227, 4228 x Maria Margaretha
HOON (d.v. Jasper Michiel HOON & Margaretha
Wilhelmina Hendrina GROBBELAAR),
† >__.__.1975
4211
g1 Magrietha Wilhelmina Hendrika DE WAAL
(4210/x)
4212
g2 Martha Maria Kuhn DE WAAL (4210/x) x PN
CARSTENS
4213
g3 Jacobus Hendrik Johannes DE WAAL (4210/x)
x Bettie VOLLGRAAFF
4214
g4 Jasper Michael DE WAAL (4210/x),
∗ 26.07.1916, † 20.12.1963 »» Kinders (2): 4215, 4216
x Hilda Iris KILIAN (d.v. Marthinus Jacobus
KILIAN & Hilda KILIAN), ∗ 02.06.1922, ≈ Port
Elizabeth 09.07.1922, † __.__.1978
4215
4216
4217
h1 Jacobus Hendrik Johannes DE WAAL (4214/x),
∗ 28.02.1947, ≈ Port Elizabeth-Wes 18.05.1947
»α oba: Clint
h2 Leon DE WAAL (4214/x), ∗ Barkley-Oos
07.10.1949, † Pretoria 06.07.1985, Ω NG Kerk,
Oosterlig, Pretoria-Oos 10.07.1985 »» Kinders (3):
4217, 4219, 4222 x Benoni 21.06.1975, Elsie Johanna
Magrieta DROTSKY (d.v. Francois Arnoldus
DROTSKY & Elsie Johanna Magrietha DU TOIT),
∗ 26.06.1955 »α oba: Rita, getroud deur neef, Ds
Danie du Toit te NG Kerk, Moedergemeente, Benoni
i1 Jacques DE WAAL (4216/x), ∗ Benoni 17.04.1977,
≈ NG Kerk, Ravenswood ±__.11.1977 »α tweeling
»» Kinders (1): 4218 x Mariza ZWENNIS,
∗ __.02.2002
4218
j1 Melissa DE WAAL (4217/x), ∗ 18.06.2006
4219
i2 Renier DE WAAL (4216/x), ∗ Benoni 17.04.1977,
≈ NG Kerk, Ravenswood ±__.11.1977 »α tweeling
»» Kinders (2): 4220, 4221 x Daimond Hill, buite
Pretoria 30.11.2002, Nadine STEENKAMP
4220
j1 Liam DE WAAL (4219/x), ∗ 04.11.2005, ≈ NG
Kerk, Oosterlig, Pretoria-Oos __.02.2006
4221
j2 Mia DE WAAL (4219/x), ∗ ±__.12.2007
4222
i3 Alana DE WAAL (4216/x), ∗ Pretoria 31.12.1983
4223
g5 Hendrik DE WAAL (4210/x), ∗ __.__.1918
4224
g6 Gideon Jacobus DE WAAL (4210/x),
∗ Burgherskalk, Calvinia 23.02.1922, † Pretoria
27.01.1969 »» Kinders (2): 4225, 4226 x Upington,
Helena Hendrina Christina COETZER
4225
h1 Pauline DE WAAL (4224/x), ∗ ±__.__.1951
x Paul LENTZ
4226
h2 Deon DE WAAL (4224/x), ∗ __.__.1953 x Suzette
VENTER
4227
g7 Gert Stephanus DE WAAL (4210/x),
∗ __.__.1925
4228
g8 Marius Johannes DE WAAL (4210/x),
∗ __.__.1929 »» Kinders (1): 4229 x Maria Sophia
HOLTZHAUSEN
4229
h1 Marius Johannes DE WAAL {Prof.} (4228/x),
∗ 27.06.1957 »α professor in regsgeleerdheid
»» Kinders (1): 4230 x 07.04.1990, Elmarie
JOUBERT {Dr.} (d.v. Jacob Johannes de Villiers
JOUBERT & Greta-Marie DU PREEZ), ∗ 29.03.1963
»» Sien verwysingsnommer 3162 vir verdere inligting.
4230
i1 Marius Johannes DE WAAL (4229/x),
∗ __.__.1991
4231
f8 Hester Aletta DE WAAL (4198/x) x PN
ACKERMAN
4232
f9 Brechie Elizabeth DE WAAL (4198/x)
4233
d5 Dirk DE WAAL (3171/x), ≈ 31.01.1796
4234
d6 Johanna Barbara DE WAAL (3171/x),
≈ __.__.1798 »» Kinders (5): 4235, 4236, 4237, 4238,
4239 x Kaapstad 15.12.1816, Hendrik Christiaan
BLATT (s.v. Johannes BLATT & Martha Maria
HERHOLDT), ≈ 03.05.1789
4235
[e1] Jan Daniel BLATT (4234/x), ∗ 03.10.1817,
≈ Kaapstad 09.11.1817
4236
[e2] Hendrik Christiaan BLATT (4234/x),
∗ 22.08.1819, ≈ Kaapstad 05.09.1819, † 20.12.1868
124
DE WAAL
4237
[e3] Johanna Margaretha Barbara BLATT
(4234/x), ∗ 30.10.1822, ≈ Kaapstad 01.12.1822
4238
[e4] Maria Johanna Geertruida BLATT (4234/x),
∗ 08.08.1824, ≈ Kaapstad 19.09.1824
4239
[e5] Johanna Barbara de Waal BLATT (4234/x),
∗ 11.12.1825, ≈ Kaapstad 08.01.1826, † Klipfontein,
Swartland, distr. Malmesbury 22.04.1855 »α [39.2.-] KAB MOOC 6/9/70 - 3125 (1855) »» Kinders (5):
4240, 4241, 4242, 4243, 4244 x Swartland 12.12.1842,
Jacobus Hendrik VAN DER MERWE (s.v. Izaak
Jacobus VAN DER MERWE & Aletta Catharina
SMIT), ∗ Roggeveld 27.10.1822, ≈ 16.03.1823
4240
[f1] Izaak Jacobus VAN DER MERWE (4239/x),
∗ Malmesbury 15.01.1844, † Porterville 11.07.1917
»α [73.5.-]
4241
[f2] Johanna Barbara VAN DER MERWE (4239/x),
∗ 18.07.1845
4242
[f3] Aletta Catharina VAN DER MERWE (4239/x),
∗ Klipfontein, Murraysburg 13.02.1848, † Piketberg
11.01.1894 »α [45.10.-] x Riebeeck-Wes 23.09.1867,
Willem Sterrenberg CARSTENS (s.v. Hendrik
Barend CARSTENS & Hester Maria PRETORIUS),
∗ 23.02.1843, † Johannesburg 26.03.1912
4243
[f4] Anna Gertruida Elizabeth VAN DER MERWE
(4239/x), ∗ 11.11.1849
4244
[f5] Hendrik Christiaan VAN DER MERWE
(4239/x), ∗ Swartland 06.02.1853
4245
d7 Johannes DE WAAL (3171/x), ≈ 08.02.1801
4246
d8 Arend DE WAAL (3171/x), ∗ Kaapstad
±__.03.1802, ≈ 09.05.1802, † Moutonshoek, distr.
Piketberg 30.11.1856 »α [54.8.-] - KAB MOOC 6/9/77
- 4255 (1857) - boer »» Kinders (6): 4247, 4251, 4253,
4256, 4257, 4393 x Helena Catharina VERMAAK
(d.v. Hermanus Johannes Jozua VERMAAK &
Johanna Wilhelmina HOFFMAN), ≈ 09.05.1802
4247
e1 Johanna Wilhelmina Josina DE WAAL (4246/x)
»» Kinders (3): 4248, 4249, 4250 x Kaapstad
29.07.1844, Hendrik Justinus ADRIAANSE
(s.v. Jacobus Johannes ADRIAANSE & Oloffina
Magdalena CORNELISSEN), ∗ Kaapstad 03.06.1823
»α 10 kinders - SAG 1 p. 31
4248
[f1] Jacobus Johannes ADRIAANSE (4247/x),
∗ 18.08.1844, ≈ Kaapstad 15.09.1844
4249
[f2] Arend Hendrik ADRIAANSE (4247/x),
∗ 01.06.1846, ≈ Kaapstad 12.07.1846 x Piketberg
26.09.1871, Maria Catharina Leonora THEART
xx Piketberg 15.09.1887, Huibrecht Maria Johanna
KOTZE
4250
[f3] Martha Jacoba Maria ADRIAANSE (4247/x),
∗ 31.12.1856, ≈ Piketberg 04.10.1857 x Piketberg
07.09.1875, Gysbert Nicolaas Charles VAN DER
WESTHUIZEN
4251
e2 Helena Catharina DE WAAL (4246/x),
∗ Stellenbosch ±__.__.1823, † Kaapstad 07.06.1845
»α [22.7.-] - KAB MOOC 6/9/36 - 7905, Cranko,
Helena Catharina (nee De Waal) - 1845 »» Kinders (1):
4252 x Kaapstad 24.02.1845, James Carel CRANKO
(s.v. Theunis CRANKO & Christina Dorothea
RUBENDEN), ∗ __.__.1824 »α kleremaker.
4252
[f1] Helena Catharina Christina CRANKO (4251/x),
∗ 24.05.1845, ≈ Kaapstad 15.06.1845 x 15.02.1875,
Johan Joachim Adolf JESSELSON »ƒ spesiale
lesensie. »α skeepskaptein.
4253
e3 Elizabeth Margaretha DE WAAL (4246/x),
∗ 11.06.1825, † Clanwilliam 16.10.1899 »» Kinders
(2): 4254, 4255 x Kaapstad 20.12.1847, Carel
Heinrich PISTOR, ∗ Wolgast, Pommere, Pruise
09.05.1812, † 15.02.1877 »α seeman
4254
[f1] Helena Catharina Hendrika PISTOR (4253/x),
∗ Piketberg 17.01.1849, ≈ Piketberg 22.04.1849
4255
[f2] Carolina Johanna Maria PISTOR (4253/x),
∗ Piketberg 06.05.1851, ≈ Piketberg 12.10.1851
4256
e4 Anna DE WAAL (4246/x) x Pieter THERON
4257
e5 Hendrik Francois DE WAAL (4246/x),
∗ __.__.1828 »α Inligting ontvang vanaf Marie (Gesie
Maria Jacoba) DE WAAL * 14.7.1961 per e-pos. So
ook haar Oupa / Ouma, haar Pa / Ma, haar pa se broers
en susters, asook hulle kinders. Met dank ontvang op
24.4.2003 Volgens haar Pa is haar Oupagrootjie se
besonderhede soos volg: Hendrik Francois DE WAAL
x Susanna Gesina Maria ENGELBRECHT Kinders:
Arend & Abraham DE WAAL (Tweeling) Dirk
Jacobus Frederick DE WAAL Jan DE WAAL Fanie
DE WAAL »» Kinders (13): x{4258, 4259, 4286,
4287, 4289}, xx{4294, 4322, 4340, 4341, 4342, 4353,
4354, 4384} x Johanna Jacoba Elizabeth DE
KLERK (d.v. Abraham Jacobus DE KLERK &
Johanna Jacoba Elizabeth NN), ∗ 19.04.1840,
† Namakwaland 20.12.1872 »α [32.8.1] - KAB MOOC
6/9/142-9033 (1873) xx Susanna Maria
ENGELBRECHT
4258
f1 Anna Elizabeth DE WAAL (4257/x)
4259
f2 Arend Gerhardus DE WAAL (4257/x),
∗ __.__.1860 »» Kinders (6): x{4260}, xx{4268, 4274,
4279, 4280, 4283} x A B M ROUX, † __.__.1896
xx Elizabeth ROUX, ∗ __.__.1876, † __.__.1938
4260
g1 Johannes Allettus DE WAAL (4259/x),
∗ __.__.1896, † __.__.1968 »» Kinders (6): 4261,
4262, 4263, 4264, 4266, 4267 x Johanna Elizabeth
KUHN
4261
h1 Arend Gert DE WAAL (4260/x), ∗ __.__.1923,
† __.__.1992 x Friedel THERON
125
DE WAAL
4262
h2 Gideon Kuhn DE WAAL (4260/x), ∗ __.__.1927,
† __.__.1954
4263
h3 Johannes Roux DE WAAL (4260/x),
∗ __.__.1929, † __.__.1978 x Violet NN
4264
4265
4282
i1 Arend Gerrit DE WAAL (4281/x)
4283
g6 Gerrit Johannes DE WAAL (4259/xx),
∗ __.__.1914 »» Kinders (2): 4284, 4285 x Psiegie
WEIDEMAN
h4 Nicolaas Albertus DE WAAL (4260/x),
∗ __.__.1931 »» Kinders (1): 4265 x Susanna
Petronella SMITH
4284
h1 Arend Gerrit DE WAAL (4283/x)
4285
h2 Pieter DE WAAL (4283/x)
i1 Pieter DE WAAL (4264/x), ∗ __.__.1957
x Charmaine VELDSMAN
4286
f3 Helena Catharina DE WAAL (4257/x)
4287
f4 Johanna Jacoba Elizabeth DE WAAL (4257/x),
∗ ±__.06.1867, † Port Nolloth, Namakwaland
14.08.1891 »α [24.2.-] - KAB MOOC 6/9/297-1659
»» Kinders (1): 4288 x Theunis Johannes COETZEE
4288
[g1] Maria Magdalena COETZEE (4287/x),
∗ 18.09.1890
4289
f5 Abraham Jacobus DE WAAL (4257/x) »» Kinders
(3): xx{4290, 4292, 4293} x Johanna Jacoba
Elizabeth DE KLERK (d.v. Jacobus Smit DE
KLERK & Alida Regina VAN ZYL), ∗ Stinkfontein,
distr. Namakwaland ±__.01.1888, † Stinkfontein, distr.
Namakwaland 22.09.1905 »α [17.9.-] - KAB MOOC
6/9/533-3012, geen kinders xx Alida Regina DE
KLERK (d.v. Jacobus Smit DE KLERK & Alida
Regina VAN ZYL), ∗ Stinkfontein, distr.
Namakwaland __.__.1888, † Stinkfontein, distr.
Namakwaland 26.03.1903 »α [25.3.-] - KAB MOOC
6/9/474-1467
4290
g1 Johanna Jacoba Elizabeth DE WAAL (4289/xx),
∗ Stinkfontein, distr. Namakwaland ±__.__.1899,
† Stinkfontein, distr. Namakwaland 05.08.1924
»α [25.-.-] - KAB MOOC 6/9/3253-17076 »» Kinders
(1): 4291 x Kaapstad, Jan Hendrik Francois KETS
4266
h5 Pieter Malan DE WAAL (4260/x), ∗ __.__.1936
4267
h6 Jan Hendrik Hofmeyer DE WAAL (4260/x),
∗ __.__.1939
4268
g2 Arend Christiaan DE WAAL (4259/xx),
∗ __.__.1901, † __.__.1989 »» Kinders (3): 4269,
4271, 4273 x Hendrika Heligonda PRETORIUS,
† __.__.1951
4269
h1 Arend Gert DE WAAL (4268/x), ∗ __.__.1932
»» Kinders (1): 4270 x Marie WESSELS,
∗ __.__.1933
4270
i1 Arend Christiaan DE WAAL (4269/x),
∗ __.__.1964
4271
h2 Nicolaas Johannes DE WAAL (4268/x),
∗ __.__.1942 »» Kinders (1): xx{4272} x Anna
CRAUS xx Annalize VAN HUYSSTEEN
4272
i1 Nicolaas Johannes DE WAAL (4271/xx)
4273
h3 Arend Christiaan DE WAAL (4268/x),
∗ __.__.1946 x Elizabeth BEUKES
4274
g3 Pieter Johannes Malan DE WAAL (4259/xx),
∗ __.__.1902 »» Kinders (3): 4275, 4277, 4278 x Dora
HOFFMAN
4291
[h1] Alida de Klerk KETS (4290/x)
4292
g2 Jacobus Theunis Smit DE WAAL (4289/xx),
∗ __.__.1901, † __.__.1991 x Daisy VAN ZYL
h1 Arend Gert DE WAAL (4274/x), ∗ __.__.1941
»» Kinders (1): 4276 x PN NN
4293
g3 Alida Regina DE WAAL (4289/xx),
∗ Stinkfontein, distr. Namakwaland __.03.1903,
† Eenkokerboom 23.08.1908 »α [5;5]
4275
4276
i1 Pieter Johannes Malan DE WAAL (4275/x)
4277
h2 Jan de Villiers Hoffman DE WAAL (4274/x),
∗ __.__.1948
4294
f6 Hendrik DE WAAL (4257/xx), ∗ __.__.1875
»» Kinders (4): 4295, 4296, 4308, 4318 x Engela NN
4278
h3 Pieter Johannes Malan DE WAAL (4274/x),
∗ __.__.1949
4295
g1 Hendrik Francois DE WAAL (4294/x),
∗ __.__.1896, † __.__.1977 x Susanna Anna VAN
DER MERWE
4279
g4 Abraham DE WAAL (4259/xx), † __.__.1922
4296
4280
g5 Archibald James Myburgh DE WAAL (4259/xx),
∗ __.__.1911 »» Kinders (1): 4281 x Johanna
Catharina de Villiers LUBBE
g2 Gert Hermanus Johannes van Wyk DE WAAL
(4294/x), ∗ __.__.1904, † __.__.1969 »» Kinders (5):
4297, 4301, 4302, 4304, 4306 x Johanna Magrietha J
ARCHER, ∗ __.__.1907
4281
h1 Arend Gerrit DE WAAL (4280/x), ∗ __.__.1940
»» Kinders (1): 4282 x PN NN
126
DE WAAL
4297
h1 Gert Hermanus DE WAAL (4296/x),
∗ __.__.1938 »» Kinders (2): 4298, 4300 x Susanna
Maria WIESE
4298
i1 Gert Hermanus DE WAAL (4297/x), ∗ __.__.1968
»» Kinders (1): 4299 x Annamarie Lize VAN WYK
4299
j1 Herman Barry Hertzog DE WAAL (4298/x),
∗ __.__.1992
4300
i2 Hendrik Johannes DE WAAL (4297/x),
∗ __.__.1973 x Jenny JOONE
4301
h2 Eduard James DE WAAL (4296/x), ∗ __.__.1941
x Lenie FORD
4302
h3 Hendrik Albertus DE WAAL (4296/x),
∗ __.__.1943 »» Kinders (1): 4303 x Anna Elizabeth
MOSTERT, ∗ __.__.1942
4303
i1 Gerjo DE WAAL (4302/x), ∗ __.__.1977
4304
h4 John Archer DE WAAL (4296/x), ∗ __.__.1948
»» Kinders (1): 4305 x Jennifer Patricia
OPPERMAN
4305
i1 John DE WAAL (4304/x), ∗ __.__.1985
4306
h5 Sybrand Hermias DE WAAL (4296/x),
∗ __.__.1952 »» Kinders (1): 4307 x Elaine VAN
ROOYEN
4307
i1 Sybrand Hermias DE WAAL (4306/x),
∗ __.__.1981
4308
g3 Abraham Jacobus DE WAAL (4294/x),
∗ __.__.1906 »» Kinders (5): 4309, 4311, 4313, 4315,
4317 x Glodina Maria COETZEE
4309
h1 Abraham Jacobus DE WAAL (4308/x),
∗ __.__.1940, † __.__.1979 »» Kinders (1): 4310
x Hettie TOLLIEMAN
4310
i1 Abraham Jacobus DE WAAL (4309/x),
∗ __.__.1962
4311
h2 Hendrik Albertus DE WAAL (4308/x),
∗ __.__.1943 »» Kinders (1): 4312 x Josa JANSE
VAN RENSBURG
4312
i1 Enzo DE WAAL (4311/x), ∗ __.__.1973
4313
h3 Dirk Jacobus DE WAAL (4308/x), ∗ __.__.1946
»» Kinders (1): 4314 x Gerda DE WET
4317
h5 Stephanus Petrus DE WAAL (4308/x),
∗ __.__.1962 x Alet HELBERG
4318
g4 Arend Jacobus DE WAAL (4294/x), ∗ __.__.1906
»» Kinders (3): 4319, 4320, 4321 x Elsie SCHADE
4319
h1 Okkies DE WAAL (4318/x)
4320
h2 Alwyn DE WAAL (4318/x) x Petro VAN ZYL
4321
h3 Dirk Cornelius DE WAAL (4318/x)
4322
f7 Willem Adriaan DE WAAL (4257/xx),
∗ __.__.1878, † __.__.1926 »» Kinders (1): 4323
x Gerendina J M VAN DEN HEEVER »α Na haar
man se dood, is sy met haar swaer WA de Waal
getroud
4323
g1 Stephanus Arend DE WAAL (4322/x),
∗ __.__.1919 »» Kinders (9): 4324, 4327, 4330, 4332,
4333, 4335, 4336, 4338, 4339 x Cornelia Johanna
VAN DEN HEEVER, ∗ __.__.1922
4324
h1 William Edward DE WAAL (4323/x),
∗ __.__.1941 »» Kinders (2): 4325, 4326 x Berendina
FERREIRA
4325
i1 Stefan DE WAAL (4324/x), ∗ __.__.1967
4326
i2 Pierre DE WAAL (4324/x), ∗ __.__.1973
4327
h2 Stephanus Arend DE WAAL (4323/x),
∗ __.__.1943 »» Kinders (2): 4328, 4329 x Annike DE
VILLIERS
4328
i1 Stephanus Arend DE WAAL (4327/x),
∗ __.__.1967
4329
i2 De Villiers DE WAAL (4327/x), ∗ __.__.1973
4330
h3 Johannes Jacobus DE WAAL (4323/x) »» Kinders
(1): 4331 x Annette DIPPENAAR
4331
i1 Jean Jacques DE WAAL (4330/x), ∗ __.__.1988
4332
h4 Leon DE WAAL (4323/x), ∗ __.__.1948 x Alta
ACKERMAN
4333
h5 Wynand DE WAAL (4323/x), ∗ __.__.1949
»» Kinders (1): 4334 x Arista ROACH
4334
i1 Morne DE WAAL (4333/x), ∗ __.__.1982
4335
h6 Pierre DE WAAL (4323/x), ∗ __.__.1951,
† __.__.1954
4314
i1 Henry Schindutte DE WAAL (4313/x)
4336
4315
h4 Sybrand Hermias DE WAAL (4308/x),
∗ __.__.1950 »» Kinders (1): 4316 x Eileen
CREAMER
h7 Hennie Francois DE WAAL (4323/x),
∗ __.__.1956 »» Kinders (1): 4337 x Elma COETZEE
4337
i1 Werner DE WAAL (4336/x), ∗ __.__.1982
i1 Sybrand Hermias DE WAAL (4315/x)
4338
h8 Ivan DE WAAL (4323/x), ∗ __.__.1958 x Adri
MOSTERT
4316
127
DE WAAL
4339
h9 Dewald DE WAAL (4323/x), ∗ __.__.1966
x Ronel MYBURGH
4340
f8 Stoffel DE WAAL (4257/xx)
4341
f9 Stephanus Johannes DE WAAL (4257/xx),
∗ __.__.1880
4342
f10 Stephanus Francois DE WAAL (4257/xx),
∗ __.__.1880, † Vlakmyn, Nababeeb 04.06.1915
»α [35;4] »» Kinders (4): 4343, 4347, 4348, 4349
x Gerendina J M VAN DEN HEEVER »α Na haar
man se dood, is sy met haar swaer WA de Waal
getroud
4357
i1 Dirk Jacobus DE WAAL (4356/x), ∗ __.__.1985
4358
h2 Izak Albertus DE WAAL (4355/x), ∗ __.__.1959
»» Kinders (1): 4359 x Helena Johanna MARAIS
4359
i1 Eugene DE WAAL (4358/x), ∗ __.__.1981
4360
h3 Hendrik Francois DE WAAL (4355/x),
∗ __.__.1962 x Johanna JORDAAN
4361
h4 Andre DE WAAL (4355/x), ∗ __.__.1969
4362
g2 Sybrand Hermias DE WAAL #Id: 320625 5003
(4354/x), ∗ Kamieskroon 25.06.1932, ≈ Kamieskroon
»» Kinders (4): 4363, 4366, 4367, 4370 x Jacobsdal,
O.V.S. 10.08.1959, Marthina Jacoba VAN WYK,
∗ 02.01.1941, † Upington 06.03.1999, Ω Upington
12.03.1999
4363
h1 Marthina Jacoba (Poppie) DE WAAL (4362/x),
∗ 06.11.1959 »» Kinders (2): 4364, 4365 x Upington
27.02.1982, Leon ODENDAAL #Id: 600204 5055 ,
∗ 04.02.1960
4364
[i1] Shaun ODENDAAL #Id: 851104 5033 (4363/x),
∗ 04.11.1985
4343
g1 Hendrik Francois DE WAAL (4342/x),
∗ 09.12.1907, † __.__.1985 »» Kinders (2): 4344, 4345
x Susanna A COETZEE
4344
h1 Christiaan Francois DE WAAL (4343/x)
4345
h2 Stephanus de Wet DE WAAL (4343/x) »» Kinders
(1): 4346 x PN NN
4346
i1 Heinrich DE WAAL (4345/x)
4347
g2 Johanna Martha Albertha DE WAAL (4342/x),
∗ 04.07.1909
4365
[i2] Leon ODENDAAL #Id: 880209 5116 (4363/x),
∗ 09.02.1988
4348
g3 Susanna Gerendina DE WAAL (4342/x),
∗ 20.05.1911
4366
4349
g4 Albertus Johannes DE WAAL (4342/x),
∗ 12.09.1912 »» Kinders (3): 4350, 4351, 4352
x Margaretha VAN DER POL
h2 Gesie Maria Jacoba (Marie) DE WAAL
#Id: 610714 0044 (4362/x), ∗ 14.07.1961
»α Ongetroud (24.4.2003)
4367
h3 Dirk Jacobus DE WAAL #Id: 630215 5093
(4362/x), ∗ 15.02.1963 »» Kinders (2): x{4368, 4369}
x Kakamas 12.04.1986, ÷ __.__.2000, Ester Juliana
VISSER xx 31.03.2001, Henriette OLIVIER
#Id: 681206 0109 , ∗ 06.12.1968
4368
i1 Sybrand Hermias DE WAAL (4367/x),
∗ 01.03.1990
4369
i2 Annelize DE WAAL (4367/x), ∗ 23.05.1992
4370
h4 Elizabeth Johanna DE WAAL (4362/x),
∗ 11.11.1964 »» Kinders (2): 4371, 4372 x Upington
15.02.1986, Gideon Johannes Jacobus VAN ZYL
#Id: 610518 5117 , ∗ 18.05.1961
4371
[i1] Ane VAN ZYL #Id: 891203 0005 (4370/x),
∗ 03.12.1989
4372
[i2] Anja VAN ZYL #Id: 921123 0008 (4370/x),
∗ 23.11.1992
4373
g3 Susanna Gesina DE WAAL (4354/x),
∗ 30.03.1935
4374
g4 Dirk Stephanus DE WAAL (4354/x),
∗ 15.04.1938 »» Kinders (3): 4375, 4379, 4382
x Henna MOSTERT
4350
h1 Albertus Johannes DE WAAL (4349/x),
∗ __.__.1957 x Riana INGRAM
4351
h2 Gerhardus Stephanus DE WAAL (4349/x),
∗ __.__.1960 x Elize NN
4352
h3 John Francois DE WAAL (4349/x), ∗ __.__.1962
4353
f11 Dirk Jacobus Frederik DE WAAL (4257/xx),
∗ __.__.1880
4354
f12 Dirk Jacobus Frederik DE WAAL (4257/xx),
∗ 08.09.1886, † Kamieskroon 08.07.1949, Ω De Plaat,
Kamieskroon »» Kinders (5): 4355, 4362, 4373, 4374,
4383 x Kamieskroon __.__.1929, Gesina Maria
Jacoba DE VRIES, ∗ 17.08.1896, † Nababeep, distr.
Kenhardt 05.02.1957, Ω De Plaat, Kamieskroon
»α Voorheen getroud met ’n Coetz(s)ee
4355
g1 Hendrik Francois DE WAAL (4354/x),
∗ 12.01.1931 »» Kinders (4): 4356, 4358, 4360, 4361
x Alice THIRION, ∗ __.__.1940
4356
h1 Dirk Jacobus DE WAAL (4355/x), ∗ __.__.1957
»» Kinders (1): 4357 x Dina LOMBARD
128
DE WAAL
4375
h1 Dirk Jacobus Frederik DE WAAL (4374/x),
∗ __.__.1962 »» Kinders (3): 4376, 4377, 4378 x Ina
DE BEER
4376
i1 Dirk Stephanus DE WAAL (4375/x), ∗ __.__.1983
4377
i2 Dirk Jacobus DE WAAL (4375/x), ∗ __.__.1985
4378
i3 Rico DE WAAL (4375/x), ∗ __.__.1987
4379
SPUY & Maria VAN DER POEL), ≈ 12.06.1729,
† 07.11.1778 »α oba: Carolus
4398
[c1] Maria VAN DER SPUY (4397/x), ≈ 22.10.1758
»» Kinders (1): 4399 x Kaapstad 12.02.1781, Toger
VAN ABO »α In 1786 na Kopenhagen met vrou
4399
[d1] Christiaan Johannes VAN ABO (4398/x),
∗ 25.10.1787, † Burgersdorp 09.11.1869
h2 Marthinus David DE WAAL (4374/x),
∗ __.__.1965 »» Kinders (2): 4380, 4381 x Madelein
FOURIE
4400
[c2] Elizabeth VAN DER SPUY (4397/x),
≈ 27.07.1760 x 14.03.1783, Diederik VAN
HOLSTEN
4380
i1 Martin Rudolph DE WAAL (4379/x),
∗ __.__.1989
4401
b11 Christina DE WAAL (1/x), ≈ 03.05.1739
i2 Andre DE WAAL (4379/x), ∗ __.__.1992
4402
4381
4382
h3 Alwyn Jacobus Fourie DE WAAL (4374/x),
∗ __.__.1970
b12 Maria DE WAAL (1/x), ≈ 25.09.1740 »» Kinders
(1): xx{4403} x Joachim Frederik MENTZ
xx 17.10.1790, Cornelis BOTHMA (s.v. Jan
BOTHMA & Anna Maria KRUYSMAN),
≈ 28.07.1744 »α [c3d10] Veldkorporaal 1e
Grensoorlog 1779.
4383
g5 Helena Johanna DE WAAL (4354/x),
∗ 24.07.1941
4403
[c1] Cornelis Arnoldus BOTHMA (4402/xx)
x 08.08.1823, Catharina Wilhelmina Levina
BESTER, ∗ 20.07.1794
4404
b13 Christina DE WAAL (1/x), ≈ 20.12.1744
4405
b14 Anna Elizabeth DE WAAL (1/xx), ≈ 02.03.1749
»» Kinders (1): xx{4406} x 15.02.1767, Johannes
BLANKENBERG (s.v. Johannes Hendricus
BLANKENBERG & Anna Margaretha VAN DER
HEYDEN), ≈ 06.08.1741 xx 15.09.1782, Constantyn
van Nuld ONKRUYT, ∗ Amsterdam, Nederland
__.__.1745, † 29.09.1813 »α Assistent in die H.O.I.K.,
later President Burgerraad van Kaapstad
4384
f13 Johannes Argias DE WAAL (4257/xx),
∗ __.__.1886, † __.__.1963 »» Kinders (4): 4385,
4387, 4389, 4391 x Huibrecht Magdalena
COETZEE
4385
g1 Johannes Argias DE WAAL (4384/x) »» Kinders
(1): 4386 x Hester GROBBELAAR
4386
h1 Johannes Argias DE WAAL (4385/x)
4387
g2 Jasper Johannes DE WAAL (4384/x) »» Kinders
(1): 4388 x Sarie BRITZ
4388
h1 Johannes DE WAAL (4387/x)
4406
4389
g3 Leon Joubert DE WAAL (4384/x), ∗ __.__.1947
»» Kinders (1): 4390 x Hendrika OLIVIER
[c1] Constantia Petronella Elizabeth ONKRUYT
(4405/xx), ≈ 09.09.1787
4407
b15 Willem DE WAAL (1/xx), ≈ 21.02.1751
4408
b16 Elizabeth DE WAAL (1/xx), ≈ 28.01.1753
4409
b17 Daniel DE WAAL (1/xx), ≈ 29.09.1754,
† __.__.1823 »α Kommisaris Siviele- en huweliksake,
onder-president Kollege van Weesmee sters »» Kinders
(12): x{4410, 4411, 4412, 4418, 4419, 4437, 4438},
xx{4439, 4566, 4582, 4583, 4902} x 12.11.1775,
Helena Josina MEYER »α In haar dogter Margaretha
Jacoba se SK word die ma se naam as Maria aangegee.
xx 05.10.1788, Rykje Hester VAN BRAKEL
xxx 27.07.1800, Margaretha (Martha) LATEGAN
(d.v. Johann Hermann LATEGAN & Beatrix
OLIVIER), ≈ 05.10.1758
4410
c1 Josina Catharina DE WAAL (4409/x),
∗ __.__.1776, ≈ 04.08.1776
4411
c2 Anna Elizabeth DE WAAL (4409/x),
∗ __.__.1779, ≈ 29.08.1779
4390
h1 Johannes Argias DE WAAL (4389/x)
4391
g4 Andre DE WAAL (4384/x) »» Kinders (1): 4392
x Wilma LIEBENBERG
4392
h1 Andre DE WAAL (4391/x)
4393
e6 Maria DE WAAL (4246/x) x Frederick VISSER?
4394
c6 Arend DE WAAL (2781/x), ≈ 18.12.1763
4395
c7 Margaretha DE WAAL (2781/x), ∗ __.__.1767,
≈ 26.07.1767
4396
b9 Tobias DE WAAL (1/x), ≈ 21.08.1735
4397
b10 Magdalena DE WAAL (1/x), ≈ 16.03.1737
»» Kinders (2): 4398, 4400 x 15.01.1758, Johannes
Cornelis VAN DER SPUY (s.v. 1a~Melt VAN DER
129
DE WAAL
4412
c3 Margaretha Jacoba DE WAAL (4409/x),
∗ __.__.1783, ≈ 23.09.1781, † Middelburg, KP
06.05.1869 »α [86.-.-] - KAB MOOC 6/9/127-5312
(1869) »» Kinders (5): 4413, 4414, 4415, 4416, 4417
x Gerhardus HURTER
4413
[d1] Jan Willem HURTER (4412/x)
4414
[d2] Helena Josina HURTER (4412/x)
4415
[d3] Daniel HURTER (4412/x)
4416
[d4] Jacobus Arnoldus HURTER (4412/x)
4417
[d5] Lourens Alexander Oxholm HURTER (4412/x)
4418
c4 Johannes DE WAAL (4409/x), ≈ 23.02.1783
4419
c5 Maria Constantia DE WAAL (4409/x),
∗ __.__.1784, ≈ 12.09.1784 »» Kinders (1): 4420
x 29.11.1812, Johan Arend Coenraad WAHL,
∗ __.__.1788 »α [b6]
4420
[d1] Daniel WAHL (4419/x) »» Kinders (2): 4421,
4422 x Maria Francisca (Johanna) VAN EYSSEN
4421
[e1] Maria Christiana Constantia WAHL (4420/x)
x Johannes Guill(i)aume LOUW, ∗ 16.11.1849
4422
[e2] Maria Constantia WAHL (4420/x),
∗ Malmesbury ±__.__.1853, † Bloubergstrand
13.03.1895 »» Kinders (7): 4423, 4424, 4425, 4426,
4430, 4431, 4436 x Kaapstad 01.11.1875, Johannes
Guilliam LOUW (s.v. Johannes (Jan) Adriaan LOUW
& Johanna Margaretha DE VILLIERS),
∗ Phesantekraal, distr. Koeberg 16.11.1849,
≈ Durbanville 02.12.1849, † Phesantekraal, distr.
Koeberg 28.05.1912, Ω Durbanville »α [62.6]
4423
[f1] Johannes Adriaan (Johnnie) LOUW (4422/x),
∗ 23.10.1876 x Durbanville 29.04.1911, Sophia
Carolina Aletta DREYER (d.v. Thomas Frederik
DREYER & Dania Jacoba Johanna THEUNISSEN),
∗ 04.06.1884, ≈ Durbanville »α 26 jr oud met huwelik
4424
[f2] Daniel Wahl LOUW (4422/x), ∗ 07.02.1879,
≈ 23.03.1879 »α jonk oorlede
4425
[f3] Johanna Margaretha Francina LOUW (4422/x),
∗ 30.12.1880, ≈ Durbanville 13.02.1881, † 02.__.1912
4426
[f4] Johannes Daniel (Boy) LOUW (4422/x),
∗ 24.04.1883, ≈ Durbanville 10.06.1883, † 02.06.1965,
Ω Swellendam »» Kinders (2): 4427, 4429 x Annie
Johanna HELM, ∗ 10.10.1881, † 17.11.1971,
Ω Swellendam
4427
[g1] Eric LOUW (4426/x) »» Kinders (1): 4428
x Connie EHLERS
4428
[h1] Jan Ehlers LOUW (4427/x)
4429
[g2] Liaume LOUW (4426/x)
4430
[f5] Benjamin Francois Duminy (Ben) LOUW
(4422/x), ∗ 14.10.1884, ≈ Durbanville 24.07.1884
4431
[f6] Maria Constantia (Marie) LOUW (4422/x),
∗ Phesantekraal, distr. Koeberg 03.11.1885,
≈ Durbanville 10.01.1886, † Valkenberg Hospitaal,
Observatory 15.07.1932, Ω Maitland »» Kinders (2):
4432, 4435 x Durbanville 23.11.1912, Jacobus
MEINTJIES (s.v. Jacobus MEINTJIES & Lucretia
Margaret POWRIE), ∗ ±__.__.1883, † __.__.1918
»α 29 jr oud met huwelik, boer Petrusburg
4432
[g1] Jacobus (James) MEINTJIES (4431/x)
»» Kinders (2): 4433, 4434 x Iris Elizabeth JONES
4433
[h1] Keith MEINTJIES (4432/x)
4434
[h2] Toni MEINTJIES (4432/x)
4435
[g2] Burt MEINTJIES (4431/x), ∗ ±__.__.1918
4436
[f7] Marguerite Elizabeth (Margaret) LOUW
(4422/x), ∗ 20.05.1887, ≈ Durbanville 11.09.1887
x David William DE MARDT, ∗ Bethulie 10.03.1883
4437
c6 Gerrit Hendrik DE WAAL (4409/x),
≈ 29.09.1786, † ±__.__.1830 x Fraulina Catharina
VOGET, † ±__.__.1814
4438
c7 Daniel Johannes DE WAAL (4409/x),
≈ 02.03.1788
4439
c8 Adriaan DE WAAL (4409/xx), ≈ 29.01.1792,
† __.__.1853 »α [DP] - Ben Cilliers navorsing
»» Kinders (3): 4440, 4531, 4532 x Uitenhage
13.12.1817, Adriana Johanna POTGIETER
»α [b1c8d3e12]
4440
d1 Daniel Theodorus DE WAAL (4439/x),
∗ __.__.1821, † Parys 12.01.1900 »α [79;5;13]
»» Kinders (11): 4441, 4442, 4454, 4455, 4457, 4458,
4491, 4493, 4501, 4508, 4526 x 09.09.1845,
Catharina Clascina MEYER, ∗ __.__.1827,
† Vredefort 03.06.1901 »x [LP 20] »α [74.4.22] - VAB
M1091 - a3b1c6d5e4f8
4441
e1 Adriana Johanna DE WAAL (4440/x),
∗ 13.07.1846, ≈ Pietermaritzburg 02.08.1846
4442
e2 Susanna Sophia DE WAAL (4440/x),
∗ Biggarsberg 10.07.1848, ≈ 17.12.1848, † Clarens
18.11.1900 »α Gedoop te [NHP], 15jr van Harrismith
met huwelik [53] »» Kinders (11): 4443, 4444, 4445,
4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453
x Harrismith 15.03.1864, Carolus Gustavus VAN
AARDT (s.v. Willem Adriaan VAN AARDT & Anna
Elizabeth TRIEGAARDT), ∗ Uitenhage ±__.__.1838,
† Harrismith 18.08.1901 »x NG / Ds D MacMillian /
VS GDN 1863-1878 Getuies: TSC Connell / CJ Stead
»α [63.-.-] - VAB A385 - a1b2c7d1e4f2 - 25jr
landbouer van Harrismith
130
DE WAAL
4459
f1 Daniel Theodorus DE WAAL (4458/x), ∗ Pretoria
16.12.1892, † Vanderbijlpark 15.10.1975 »» Kinders
(5): 4460, 4461, 4464, 4465, 4466 x Heilbron,
÷ 26.08.1954, Maria Isabella VILJOEN
[f3] Daniel Theodorus VAN AARDT (4442/x)
4460
g1 Adriaan DE WAAL (4459/x)
4446
[f4] Laura Louisa VAN AARDT (4442/x) x Jan
Alexander THOMPSON
4461
g2 Jan Albertus DE WAAL (4459/x), ∗ __.__.1927
»» Kinders (2): 4462, 4463 x Elsie Rosina BOTHMA
4447
[f5] Susanna Sophia VAN AARDT (4442/x)
x Jacobus Hendrik VAN NIEKERK
4462
h1 Daniel Theodorus DE WAAL (4461/x),
∗ __.__.1957
4448
[f6] Anna Elizabeth VAN AARDT (4442/x)
4463
h2 Andre Bothma DE WAAL (4461/x), ∗ __.__.1966
4449
[f7] Adriana Johanna VAN AARDT (4442/x)
x Garnet DREYER
4464
g3 Trevor Benson DE WAAL (4459/x)
4450
[f8] Maria Elizabeth VAN AARDT (4442/x)
x Alfred Christopher COLLINS
4465
g4 Catharina Johanna DE WAAL (4459/x) x Alwyn
Herkulaas KOEKEMOER
4451
[f9] Adriaan Konstant VAN AARDT (4442/x),
∗ 26.12.1878, ≈ Harrismith 02.02.1879
4466
4452
[f10] Carolus Gustavus VAN AARDT (4442/x),
∗ 20.10.1886, ≈ Harrismith 03.04.1887
g5 Daniel Theodorus DE WAAL (4459/x),
∗ __.__.1931, † Krokodildrif-Wes, Brits 16.09.1965
»α [34;9] »» Kinders (5): 4467, 4468, 4469, 4470,
4472 x Germiston, Dina Carolina Susanna MARE
4467
[f11] Hector Achilles VAN AARDT (4442/x),
∗ 14.02.1888, ≈ Harrismith 01.04.1888
h1 Martha Johanna DE WAAL (4466/x),
∗ 10.08.1954 x PN OLIVIER
4468
h2 Lorain DE WAAL (4466/x), ∗ 16.10.1955 x PN
DIEDERIKS
4469
h3 Nicoleen DE WAAL (4466/x), ∗ 25.12.1956,
† 27.04.1957
4470
h4 Leon DE WAAL (4466/x), ∗ 15.10.1961
»» Kinders (1): 4471 x PN NN
4471
i1 Warren DE WAAL (4470/x)
4472
h5 Nicolaas DE WAAL (4466/x), ∗ 06.02.1964
x Yolanda ROOTMAN
4473
f2 Adriaan DE WAAL (4458/x), ∗ __.__.1893,
† __.__.1956 »» Kinders (1): 4474 x Helena
GROBLER
4474
g1 Adriaan DE WAAL (4473/x)
4475
f3 George von Wilfvling DE WAAL (4458/x),
∗ Parys distrik 19.12.1896, † Doornplaat, Harrisburg,
Klerksdorp distrik 17.05.1966 »α [69;4] »» Kinders
(7): 4476, 4477, 4478, 4479, 4484, 4485, 4486
x Heilbron 11.09.1923, Anna Maria DE BRUYN,
∗ __.__.1906, † __.__.1982
4476
g1 Anna Maria DE WAAL (4475/x), ∗ ±__.__.1925
x Jacobus Marthinus CRAFFORD
4477
g2 Martha Magdalena DE WAAL (4475/x) x Anton
Machiel MULLER
4478
g3 Helena Catharina DE WAAL (4475/x)
x Marthinus Louis VAN DEN BERG
4443
[f1] Willem Adriaan VAN AARDT (4442/x)
4444
[f2] Catharina Clasina VAN AARDT (4442/x)
x Barend Petrus VAN COLLER
4445
4453
4454
4455
4456
e3 Daniel Theodorus DE WAAL (4440/x),
∗ 26.03.1853, ≈ Harrismith 30.04.1853, † Kroonstad
22.04.1944 »α 26jr boer - Parys [91;1] x Heilbron
01.03.1880, Elizabeth Francina VAN COLLER,
∗ ±__.__.1861, † __.07.1939 »x NG / Ds DJ Minnaar /
VS GDP 1873-1880 Getuies: B Schultz / DJ Howell
»α 19jr - Parys
e4 Catharina Clasina DE WAAL (4440/x),
∗ 03.01.1855, ≈ Ladysmith 16.08.1856, † Spytfontein,
Bethlehem 16.11.1874 »α 17jr van Fauresmith
»» Kinders (1): 4456 x Bethlehem 15.07.1872, George
Frederik RAUTENBACH, ∗ ±__.__.1847,
† Frederikskraal, Lindley 16.06.1903 »x NG / Ds D
MacMillian / VS GBK 1869-83 Getuies: A Kok / OW
Beyers »α 25jr veeboer van Bethlehem [56]
[f1] Catharina Classina RAUTENBACH (4455/x),
∗ 28.09.1873 x Lindley 15.03.1892, Frans Hendrik
EBERSOHN, ∗ ±__.__.1864
4457
e5 Coenraad Frederik Johannes Meyer DE WAAL
(4440/x), ∗ 26.01.1857, ≈ Ladysmith 22.08.1858
»α [Coeraan]
4458
e6 Adriaan DE WAAL (4440/x), ∗ 10.02.1859,
≈ Harrismith 14.10.1860, † __.__.1919 »α Parys, 32jr
transport-ryer / NG / Ds T Donges / VS VVG 18841898 / Getuies: MPJ Gouws / CSA Meyer »» Kinders
(5): 4459, 4473, 4475, 4489, 4490 x Parys 10.02.1891,
Martha Magdalena EYBERS »α Parys, 19jr
131
DE WAAL
g4 Adriaan DE WAAL (4475/x), ∗ __.__.1933
»» Kinders (3): 4480, 4482, 4483 x Martha Elizabeth
CLAASEN
4494
[f1] David Joseph PAPENFUS (4493/x)
4495
[f2] Catharina Elizabeth PAPENFUS (4493/x) x PN
READ
h1 George von Wilfvling DE WAAL (4479/x)
»» Kinders (1): 4481 x PN JORDAAN
4496
[f3] Ann Philippina Rowe PAPENFUS (4493/x)
4481
i1 Adriaan DE WAAL (4480/x), ∗ __.__.1991
4497
[f4] Lydia Emily PAPENFUS (4493/x) x Jan
Johannes HARTZENBERG
4482
h2 Hermanus Johannes DE WAAL (4479/x)
4498
[f5] Maria Elizabeth PAPENFUS (4493/x) x Alfred
SORENSON
4479
4480
4483
h3 Adriaan DE WAAL (4479/x), ∗ __.__.1970
4484
g5 Maria Catharina DE WAAL (4475/x) x Barend
Willem LUDICK
4499
[f6] Hendrik Frederik Dietelof Van Coller
PAPENFUS (4493/x)
4485
g6 Jacoba Jacomina DE WAAL (4475/x) x Willem
Jacobus VAN DER WESTHUIZEN
4500
[f7] Seun PAPENFUS (4493/x)
4501
e9 Anna Elizabeth Trigaardt DE WAAL (4440/x),
∗ 01.01.1865, ≈ Harrismith 02.07.1865 »α 18jr van
Parys »» Kinders (6): x{4502, 4503, 4504, 4505, 4506,
4507} x Heilbron 24.08.1883, Johannes Petrus
JANSEN (s.v. Johannes Petrus JANSEN & Johanna
Jacoba VAN GROENEWEGEN), ∗ ±__.__.1847,
† 20.12.1901 »α [54.9.10] - VAB J847 x NG / Ds DJ
Minnaar / VS GDP 1880-1885, Getuies: B Schultz /
WJ Papenfus, 36jr Winkelier te Parys xx PN BESTER
»α van Tvl
4502
[f1] Catharina Clasina JANSEN (4501/x) x Parys
06.02.1905, Jacobus Johannes DE WET,
∗ ±__.__.1868 »α Slagter tydens troue
4503
[f2] Aletta Elizabeth JANSEN (4501/x),
∗ 19.04.1888, ≈ Parys 13.07.1888
e7 Johan Izaak DE WAAL (4440/x), ∗ 13.02.1861,
≈ Harrismith 25.02.1861, † Rietpoort, Potchefstroom
08.11.1931 »α [Johannes Izak] - 35jr boer te Parys
[70;9] Het nie eie kinders nie, albei aangenome,
Susanna Gertruida SOMERS. »» Kinders (1): 4492
x Parys 15.09.1896, Susanna Catharina Elizabeth
VAN ZYL »x Metod / Ds C Harmon / BFX VSARG
MF 1144 Getuies: PJ van Zyl / BGM van Zyl
»α Heilbron 18jr
4504
[f3] Rykie Hester JANSEN (4501/x) x Gaserone
09.06.1910, John Edward WILLIAMS,
∗ ±__.__.1885
4505
[f4] Daniel Theodorus JANSEN (4501/x)
4506
[f5] William Henry JANSEN (4501/x), ∗ ±__.__.1893
4507
[f6] Christina van der Post JANSEN (4501/x)
4492
f1 Jan Johannes Levin DE WAAL (4491/x),
∗ __.__.1913
4508
4493
e8 Maria Elizabeth DE WAAL (4440/x),
∗ 04.06.1863, ≈ Harrismith 04.10.1863, † Kalkfontein,
Heilbron 17.07.1944 »α 20jr van Heilbron »» Kinders
(7): 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500
x Heilbron 12.11.1883, David Josef Wilcox
PAPENFUS (s.v. Hendrik Frederik Dietelof
PAPENFUS & Ann Rowe WILCOX), ∗ ±__.__.1859,
† Parys 15.05.1904 »x Inskrywing te Bloemfontein,
L/D / Spes Lisensie / VS GS 1580-73/74 op Sept 1883
en die huwelik te Heilbron NG / Ds DJ Minnaar / VS
GDP 1880-1885 Getuies: CF Beyers / A de Kock
»α 24jr Koopman van Parys Verdrink in Vaalrivier, by
Parys
e10 Rykie Hester DE WAAL (4440/x), ∗ 07.09.1867,
≈ Harrismith 11.01.1868, † Sasolburg 09.09.1958
»α [91.-.-], Parys 21jr »» Kinders (13): 4509, 4513,
4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522,
4523, 4524 x Parys 29.01.1889, Jacobus (James) DE
KOCK (s.v. Josef DE KOCK & Elsie Johanna
Catharina GROENEWALD), ∗ Rietfontein, distr.
Heilbron 02.05.1866, † Rietfontein, distr. Heilbron
13.06.1915, Ω Rietfontein, distr. Heilbron »α [49.1.-] VAB K1826, x NG / Ds GS Malan / VS GGV 18841898, Getuies: MPJ Gouws / AI De Kock van
Schoongezicht, distr. Parys, 23jr boer van Rietfontein,
distr. Heilbron
4509
[f1] Joseph (Josef) DE KOCK (4508/x), ∗ Heilbron
08.11.1890, † Harrismith 14.02.1948 »» Kinders (2):
4486
g7 Johannes Jochemus DE WAAL (4475/x),
∗ 05.02.1947 »α Naamvolgorde op SK omgeruil.
»» Kinders (2): 4487, 4488 x Elizabeth Magdalena
ROOS
4487
h1 Michael DE WAAL (4486/x), ∗ __.__.1978
4488
h2 Barry DE WAAL (4486/x), ∗ __.__.1979
4489
f4 Maria Classina DE WAAL (4458/x), ∗ Heilbron
30.08.1900, † 21.09.1901
4490
4491
f5 Petrus Gabriel DE WAAL (4458/x), ∗ Parys
25.01.1906, † Klerksdorp hospitaal 02.09.1972
x Klerksdorp 08.04.1944, Johanna Hendrina
BOSHOFF, ∗ 17.05.1920
132
DE WAAL
4510, 4511 x NGK, Lindley 26.12.1911, Maria
Catharina Elizabeth BESTER, ∗ __.__.1890,
† __.__.1975
4510
[g1] Rykie Hester de Waal DE KOCK (4509/x)
x Otto VELKER xx Matthys POTGIETER
4511
[g2] Joseph DE KOCK (4509/x) »» Kinders (1): 4512
x Hermina VAN DER MERWE
4512
[h1] Rykie Hester de Waal DE KOCK (4511/x)
4513
[f2] Daniel Theodorus DE KOCK (4508/x),
∗ Schoongesicht, distr. Heilbron 16.10.1891,
† Vereeniging 26.03.1955 »α nooit getroud
4514
[f3] Jacobus Groenewald DE KOCK (4508/x),
∗ 21.11.1892 »α jonk oorlede
4515
[f4] Ryk de Waal DE KOCK (4508/x), ∗ Heilbron
19.04.1894, † Port Elizabeth 26.02.1960 x 29.09.1920,
Magdalena Gertruida Christina COETZEE,
∗ __.__.1898, † __.__.1970
4516
[f5] Louis Frank DE KOCK (4508/x), ∗ 03.06.1895,
† Heilbron 14.05.1944 x 18.11.1921, Margaretha
(Magrietha) Jacoba ELS, ∗ __.__.1905, † __.__.1928
NG / Ds Heyns M / Bfx VSArg Mf1139, Getuies:
Veltman FJ / Venter RH »» Kinders (1): xx{4527}
x Reitz 20.07.1891, Johanna Alberta ERASMUS
(d.v. Lukas Albertus Theunis Johannes ERASMUS &
Fanny Elizabeth PRINGLE), ∗ Harrismith __.__.1867,
† Roodekraal, distr. Bethlehem 06.06.1894 »α [27.-.-] VAB E281, x NG / Ds CP Theron / VS GHH 18911899 Getuies: DB Naude / JH Barnard - geen kinders
op haar SK xx Fouriesburg 31.03.1896, Margaretha
Maria VELTMAN (d.v. Gert Hermanus VELTMAN
& Johanna Catharina UNGERER), ∗ __.__.1855,
† Moedhou, Heilbron 01.06.1923 »α Brandvallei, distr.
Fouriesburg
4527
f1 Johanna Carolina DE WAAL (4526/xx)
»» Kinders (3): 4528, 4529, 4530 x Hendrik
Christoffel Du Toit PIENAAR (s.v. Daniel Francois
PIENAAR & Johanna Catharina NN), ∗ Aberdeen
__.04.1895, † Kroonstad 10.11.1948 »α [53;7]
4528
[g1] Daniel Francois De Waal PIENAAR (4527/x)
4529
[g2] Coenraad Frederik Meyer PIENAAR (4527/x)
4530
[g3] Hendrik Christoffel Du Toit PIENAAR
(4527/x)
4531
d2 Carolina Maria Johanna DE WAAL (4439/x),
∗ ±__.__.1823, † Grootvallei 27.05.1869 »α [46;3]
x Colesberg 06.05.1840, James Michael Gristock
HOWELL (s.v. James HOWELL & Maria Magdalena
EKSTEEN), ≈ Kaapstad 08.04.1810, † Harrismith
14.07.1872 »α lidmaat NG-gemeente Swellendam,
later landdros te Winburg (SABW III)
4532
d3 Rykie Hester DE WAAL (4439/x), ∗ Kaapstad
±__.__.1825, † Heilbron 22.06.1911 »α [86.-.-] - VAB
H1641 »» Kinders (12): 4533, 4534, 4541, 4542, 4543,
4544, 4545, 4546, 4557, 4558, 4564, 4565 x Colesberg
10.10.1842, Michael Martin Charles HOWELL
(s.v. James HOWELL & Maria Magdalena
EKSTEEN), ∗ Kaapstad ±28.09.1817, ≈ Engelse Kerk,
Kaapstad 09.11.1817, † Heilbron 05.02.1885
»α [67.4.8] - VAB H316
4517
[f6] Ebenhaeser (Eben) DE KOCK (4508/x),
∗ Heilbron 12.04.1897, † Addington hospitaal, Durban
26.08.1966 x Dundee, Maria (Martie) Cornelia
STRYDOM, ∗ __.__.1900 xx VAN DER RHEEDE
4518
[f7] Elsje (Ellen) Catharina DE KOCK (4508/x),
∗ 28.11.1898, † Heilbron 23.11.1901
4519
[f8] Johannes Groenewald DE KOCK (4508/x),
∗ Heilbron 25.04.1900, † Vereeniging 17.09.1952
x Heilbron, Heilettha Levina (Lavina) Catharina
Arina ELS, ∗ __.__.1906
4520
[f9] Catharina Clasina DE KOCK (4508/x),
∗ 31.08.1903 x Christoffel Cornelius MAARTENS
4521
[f10] Magdalena Susanna DE KOCK (4508/x),
∗ 24.01.1905 x Jan Adriaan FOURIE, ∗ __.__.1904
4533
[e1] Adriana Johanna HOWELL (4532/x) x A. J.
DANEEL
[f11] Sammuel DE KOCK (4508/x), ∗ 13.12.1906,
† Kroonstad 14.08.1964 x Kroonstad, Maria Gezina
RHEEDER, ∗ __.__.1908, † __.__.1962
4534
[e2] Maria Magdalena HOWELL (4532/x)
»» Kinders (5): 4535, 4537, 4538, 4539, 4540
x Colesberg 22.03.1863, Thomas BEDFORD
(s.v. Jacobus Petrus BEDFORD & Johanna Catharina
VAN NIEKERK), ∗ 29.04.1839, ≈ 09.06.1839
4522
4523
[f12] Adriana Johanna DE KOCK (4508/x),
∗ 27.09.1908 x David STEWART
4524
[f13] Coenraad Frederik DE KOCK (4508/x),
∗ 20.04.1910, † Standerton 11.01.1989 »» Kinders (1):
4525 x Lichtenburg, Anna JOUBERT, ∗ __.__.1914
4535
[f1] Rykie Hester BEDFORD (4534/x), ∗ 24.05.1865,
≈ Colesberg 05.06.1865 »α [b1c1d1] »» Kinders (1):
4536 x Andries Adriaan Bischoff TE WATER
4525
[g1] Rykie Hester DE KOCK (4524/x)
4536
4526
e11 Coenraad Frederik DE WAAL (4440/x),
∗ 29.04.1870, ≈ Harrismith 05.11.1870 »α Heilbron,
21jr. Tydens xx veeboer te Hartbeeswest, distr. Reitz /
[g1] Hortense Palmyra Felicité Chomél TE WATER
(4535/x), ∗ 18.05.1905 x Jan Hendrik LOUW
(s.v. Pieter van Breda LOUW & Talita Kumi
DANEEL), ∗ 19.07.1900 »» Sien verwysingsnommer
3081 vir verdere inligting en lys van kinders.
133
DE WAAL
4560
[f2] Christiaan Bester HOWELL (4558/x),
∗ 25.04.1892 »α Op SK H316 is hy beskryf as
Christoffel Bester HOWELL
[f3] Michael Martin Charles BEDFORD (4534/x)
4561
[f3] Mona HOWELL (4558/x), ∗ 25.11.1894
4539
[f4] Johanna Catharina BEDFORD (4534/x) x M. D.
O. SWART
4562
[f4] Daniel Theodorus HOWELL (4558/x),
∗ 22.01.1896
4540
[f5] William Frederick Bouverie BEDFORD
(4534/x)
4563
[f5] Ryk Cornelius HOWELL (4558/x), ∗ 27.03.1898
4564
4541
[e3] James Michael HOWELL (4532/x)
[e11] Rykie Hester HOWELL (4532/x) x Thomas
BLAIN
4542
[e4] Martha HOWELL (4532/x)
4565
4543
[e5] Adriana HOWELL (4532/x)
[e12] Carolina Maria Johanna HOWELL (4532/x),
∗ 13.09.1866, † Heilbron 04.06.1887 »α VAB H350
[20;8;21]
4544
[e6] Johanna Catharina HOWELL (4532/x)
x Henry BIRD
4566
4545
[e7] Charles HOWELL (4532/x)
4546
[e8] Harry HOWELL (4532/x), ∗ __.03.1855,
† Heilbron 20.02.1929 »α Is dit Harry of Henry
(volgens SK) [73;11] »» Kinders (10): x{4547, 4548,
4549, 4550, 4551, 4552}, xx{4553, 4554, 4555, 4556}
x Helena Barendina VAN ZYL xx Anna Elizabeth
DE LANGE
c9 Maria Elizabeth DE WAAL (4409/xx),
≈ 05.01.1793 »» Kinders (4): 4567, 4568, 4569, 4573
x Kaapstad 23.01.1815, Andreas George Hendrik
TEUBES (s.v. Andreas Georg Heinrich TEUBES &
Anna Catharina BOSMAN), ∗ 02.04.1792,
† Groenpunt 02.09.1858 »α oba: Andreas Georg
Heinrich
4567
[d1] Andries Georg Hendrik TEUBES (4566/x),
∗ ±__.__.1815, ≈ Lutherse kerk 03.12.1815 »α jonk
oorlede
4568
[d2] Rykie Hester TEUBES (4566/x), ∗ 14.03.1817,
≈ Kaapstad 30.03.1817 x Jan Tobias LOUBSER
4569
[d3] Daniel de Waal TEUBES (4566/x), ∗ Kaapstad
±__.__.1818, ≈ Lutherse kerk 27.09.1818, † Groenpunt
09.09.1845 »α [27.-.-] - KAB MOOC 6/9/38 - 8093
(1845) »» Kinders (3): 4570, 4571, 4572 x Johanna
Elizabeth Anthoinette VAN REENEN
4570
[e1] Magdalena Maria TEUBES (4569/x),
∗ 30.10.1840, ≈ Lutherse kerk 06.12.1840
4571
[e2] Andries Georg Hendrik TEUBES (4569/x),
∗ 01.07.1842, ≈ Lutherse kerk 31.07.1842
4537
[f2] Jacobus Petrus BEDFORD (4534/x),
∗ 16.08.1866, ≈ 29.08.1866
4538
4547
[f1] Michael Martin Charles HOWELL (4546/x)
4548
[f2] Helena Bernhardina HOWELL (4546/x)
x Willem SCHEEPERS
4549
[f3] Rykie Hester HOWELL (4546/x)
4550
[f4] Aletta Johanna HOWELL (4546/x) x Gert DE
VILLIERS
4551
[f5] Christoffel HOWELL (4546/x)
4552
[f6] Henry HOWELL (4546/x)
4553
[f7] Margaretha Albertha HOWELL (4546/xx)
4554
[f8] Johan Tobias HOWELL (4546/xx)
4572
[e3] Christiaan Daniel Dirk TEUBES (4569/x),
∗ 01.06.1844, ≈ Lutherse kerk 04.08.1844
4555
[f9] Adriana Johanna HOWELL (4546/xx),
∗ 28.03.1911
4573
[d4] Johan Andries TEUBES (4566/x),
∗ ±__.__.1820, ≈ Lutherse kerk 22.08.1820,
† 12.10.1873 »α [53.2.8] »» Kinders (8): 4574, 4575,
4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581 x Sarah
Catharina Henriette JURGENS
4574
[e1] Daniel De Waal TEUBES (4573/x), ∗ Hoopstad
±__.05.1863, † Harrismith Hospitaal 30.08.1919
»α [56;3]
4575
[e2] Franciscus Xaverius TEUBES (4573/x)
4576
[e3] Johannes Josephus TEUBES (4573/x)
4577
[e4] Johan Andries TEUBES (4573/x)
4556
[f10] James Michael HOWELL (4546/xx),
∗ 11.12.1916
4557
[e9] Michael Martin Charles HOWELL (4532/x)
4558
[e10] Daniel Theodorus HOWELL (4532/x)
»» Kinders (5): 4559, 4560, 4561, 4562, 4563
x Martha Maria BESTER
4559
[f1] Martin Theodorus HOWELL (4558/x),
∗ Heilbron 02.01.1891, ≈ Heilbron 01.03.1891
134
DE WAAL
»α Spanbaas SAS, oorlede te Germiston hospitaal op
50 jr en 11 mde, testament geteken 6 Maart 1925 te
Premiersmyn »» Kinders (6): 4591, 4592, 4593, 4594,
4595, 4596 x Cullinan, Jacoba Johanna Maria DE
WAAL (d.v. Daniel Pieter Jacobus (Petrus) DE
WAAL & Martha Johanna Magdalena MINNAAR),
∗ 19.01.1904, † Pretoria 16.02.1991 »» Sien
verwysingsnommer 4694 vir verdere inligting.
4578
[e5] Kenna Nicolaas TEUBES (4573/x)
4579
[e6] Sarah Catharina Henriette TEUBES (4573/x)
4580
[e7] Catharina Jacoba Martha TEUBES (4573/x)
4581
[e8] Maria Jacoba Christina TEUBES (4573/x)
4582
c10 Daniel Rudolph DE WAAL (4409/xx),
≈ 10.01.1796
4591
[g1] Wynand Frederick SMITH (4590/x), † Cullinan
__.__.1922
4583
c11 Ryck Rudolph Jacobus DE WAAL (4409/xx),
≈ 30.07.1797, † Grahamstad __.08.1830 »α [Rijk]
»» Kinders (2): 4584, 4735 x Uitenhage 22.12.1822,
Maria Petronella GREYLING (d.v. Jan Christoffel
GREYLING & Magdalena Johanna DE WET),
∗ __.__.1807, ≈ 05.10.1807
4592
[g2] Martha Johanna Magdalena (Marthie) SMITH
(4590/x), ∗ 17.01.1926 x Len FRANCE
4593
[g3] Jacoba Wilhelmina SMITH (4590/x),
∗ 27.04.1928 x Danie BLOMERUS
4594
[g4] Jacoba Johanna Maria (Joekie) SMITH
(4590/x), ∗ 16.02.1930 x Albertus VILJOEN
4595
[g5] Maria Sybella SMITH (4590/x), ∗ 07.05.1932,
† 23.08.1986, Ω Pretoria Rebeccastr Begraafplaas
x GK, Pretoria-Wes 01.09.1951, Abraham Gerhardus
Wilhelm VAN TONDER
4596
[g6] Antonie Phillipus (Tonie) SMITH (4590/x),
∗ 21.06.1935 x Hendrik L. MEYER
4597
[f4] Hendrik Johannes Francois SMITH (4587/x)
4598
[f5] Catharina SMITH (4587/x) »α Sy is nie
aangedui op haar vader se sterfkennis nie
4599
e4 Antoni Philippus DE WAAL (4584/x),
∗ __.__.1853, † Krokodilspruit, Pretoria 05.07.1928
»α [75] »» Kinders (6): 4600, 4614, 4627, 4628, 4629,
4630 x Tweespruit, distr. Pretoria, Debora Susanna
Sophia MARITZ (d.v. Cornelis Johannes Francois
MARITZ & Susanna Sophia MEYER), ∗ Pretoria
±__.08.1861, † Premiermyn 12.04.1933 »α [71;8]
4600
f1 Johan Gerhardus DE WAAL (4599/x),
∗ Tweedespruit, distr. Pretoria 29.06.1883, † Cullinan
15.03.1969 »α Sk gee sy ouers as Johan Gerhardus x
Jacoba Johanna Maria NN (bls32 DE WAAL SKA
SCANNED) »» Kinders (6): 4601, 4605, 4609, 4611,
4612, 4613 x Pretoria, Anna Catharina PRINSLOO
4601
g1 Jan Gerhardus DE WAAL (4600/x),
∗ __.__.1908, † __.__.1984 »» Kinders (1): 4602
x Elizabeth Magdalena VAN ASWEGEN
4602
h1 Jan Gerhardus DE WAAL (4601/x), ∗ __.__.1936
»» Kinders (2): 4603, 4604 x PN NN
4603
i1 Johan Gerhardus DE WAAL (4602/x)
4604
i2 Cornelius DE WAAL (4602/x)
4605
g2 Johannes Marthinus DE WAAL (4600/x),
∗ __.__.1909, † __.__.1978 »» Kinders (3): 4606,
4607, 4608 x Catharina Jacoba JACOBS
4584
d1 Jan Gerhardus (John) DE WAAL (4583/x),
∗ Kaapstad __.__.1826, † Tweedespruit, distr. Pretoria
24.06.1892 »α [66.-.-] - TAB MHG 0/7287. Die
volgende kinders word op sy SK aangegee:- A.S. de
Waal D.P.J. de Waal T.G. de Waal R.J. de Waal M.J.
Wollieter W.J. Smit J.H. Hennery »» Kinders (6):
4585, 4586, 4587, 4599, 4638, 4702 x Maria Isabella
(Sybella) ERASMUS (d.v. Anthonie Philippus
ERASMUS & Maria Petronella BOTHA),
∗ 10.01.1829, ≈ Somerset-Oos 22.03.1829, † Pretoria
11.07.1896 »α [65]
4585
e1 Maria Petronella DE WAAL (4584/x),
∗ 05.01.1848, ≈ 08.03.1852 »≈ [HNP] x PN
WOLHUTER
4586
e2 Ryk Jacobus DE WAAL (4584/x), ∗ 12.07.1850,
≈ 08.03.1852, † __.__.1945 »≈ [HNP] »α Ook Rijk
gespel
4587
e3 Jacoba Wilhelmina DE WAAL (4584/x),
∗ 12.06.1851, ≈ 08.03.1852 »≈ [HNP] »» Kinders (5):
4588, 4589, 4590, 4597, 4598 x Wynand Frederick
SMIT (s.v. Cornelis Abraham SMIT & Martha
Christina OOSTHUIZEN), ∗ ±17.03.1839, † Brakrivier
Zoutpansberg (In tent) 01.05.1905 »α [66.1.15] - MHG
7345, Notas: Magda v Tonder (UOVS) - Word nie op
sy ma se sterfkennis aangedui nie. Daar is wel ’n
Wynand Petrus wat dieselfde persoon mag/kan wees.
SK is egter baie onvolledig en onduidelik - Geen
testament
4588
4589
4590
[f1] Maria Bella SMITH (4587/x) »α x met Cornelis
Stefanus “Lotenie” (Onleesbaar) x Cornelis Stefanus
LOTRIET
[f2] Wynand Frederik SMITH (4587/x) »α Sy dogter
by sy eerste vrou, Jacoba Wilhelmina (Mina) is getroud
met ’n VENTER. Sy het grootgeword as kind van
Jacoba Johanna & Antonie Phillipus SMITH. Hy het ’n
seun en dogter by die tweede vrou gehad
[f3] Antonie Phillipus SMITH (4587/x), ∗ Pietersburg
distr. __.__.1888, † Germiston 29.08.1939
135
DE WAAL
4606
h1 Johan Gerhardus DE WAAL (4605/x)
4625
g2 Hendrina DE WAAL (4614/xx), ∗ 18.07.1920
4607
h2 Cornelius Lukas DE WAAL (4605/x)
4626
g3 Debora DE WAAL (4614/xx), ∗ 30.10.1921
4608
h3 Johannes Marthinus DE WAAL (4605/x)
4627
f3 Flip Philippus DE WAAL (4599/x)
4609
g3 Karel Petrus Jacobus DE WAAL (4600/x)
»» Kinders (1): 4610 x PN NN
4628
f4 Karel Petrus Johannes DE WAAL (4599/x)
4629
4610
h1 Karel Petrus Jacobus DE WAAL (4609/x)
4611
g4 Hester Maria DE WAAL (4600/x)
4612
g5 Jacoba Johanna Maria DE WAAL (4600/x)
4613
g6 Anna Catharina DE WAAL (4600/x)
4614
f2 Antonie Philippus DE WAAL (4599/x),
∗ Bronkhorstspruit distrik 22.10.1886, † H F Verwoerd
hospitaal, Pretoria 08.09.1969 »α Boer Daar is meer
kinders, maar dit lyk of al die kinders by die verkeerde
vrou is. »» Kinders (3): xx{4615, 4625, 4626}
x Wilhelmina Elizabeth BRONKHORST,
∗ __.__.1911, † __.__.1985 xx Maria Magdalena
VAN DER WESTHUIZEN (d.v. J. M. VAN DER
WESTHUIZEN & Hendrina NN), ∗ Pretoria
__.__.1900, † Hartbeesspruit, distr. Pretoria 24.04.1923
»α [23.7.-] - MHG 51295
f5 Cornelia Johanna DE WAAL (4599/x), ∗ Pretoria
02.12.1892, † Kameelfontein, distr. Pretoria
31.03.1970, Ω Cullinan x Premiermyn, Willem
Balthazar Johannes PRINSLOO (s.v. Daniel
Christoffel Jacobus PRINSLOO & Hendrina Johanna
DE WAAL), ∗ 20.08.1891, † Premiermyn 05.11.1930
»» Sien verwysingsnommer 4742 vir verdere inligting
en lys van kinders. xx Pieter Jacobus PRINSLOO,
∗ Pretoria ±__.07.1883, † Pretoria Algemene Hospitaal
09.05.1962 »α [78;10] xxx Pretoria 06.12.1965,
Melchior Jacobus VAN WYK
4630
f6 Jacoba Wilhelmina DE WAAL (4599/x),
∗ Tweespruit, distrik Cullinan ±__.02.1895, † Pretoria
Algemene Hospitaal 31.03.1961 »α [66;1] »» Kinders
(7): x{4631, 4632, 4633}, xx{4634, 4635, 4636, 4637}
x Premiermyn, Hendrik Christiaan POTGIETER
(s.v. Gert Diederik Jacobus POTGIETER & Hendrika
Christina NN), ∗ ±__.04.1887, † Premiermyn
19.10.1919 »α [32;6] xx Hendrik Johannes Francois
SMIT, † 19.11.1958
4631
[g1] Debora Susanna Sophie POTGIETER (4630/x),
∗ 02.04.1914
4632
[g2] Gert Diederik Jacobus POTGIETER (4630/x),
∗ 02.08.1918
4633
[g3] Hendrika Christina POTGIETER (4630/x),
∗ 12.08.1917
4634
[g4] Hendrik Johannes Francois SMIT (4630/xx)
4635
[g5] Antonie Philippus SMIT (4630/xx)
4636
[g6] Johan Gerhardus SMIT (4630/xx)
4637
[g7] Jacobus Willem SMIT (4630/xx)
4638
e5 Daniel Pieter Jacobus (Petrus) DE WAAL
(4584/x), ∗ __.04.1857, † Tweedespruit, distr. Pretoria
07.05.1927 »α [70.1.-] - TAB MHG 62842 - Boer
Tweedespruit, distr. Pretoria »» Kinders (7): 4639,
4659, 4674, 4681, 4685, 4694, 4695 x Pretoria,
Martha Johanna Magdalena MINNAAR (d.v. Carel
Petrus Jacobus MINNAAR & Jacoba Johanna Maria
MINNAAR), ∗ 19.06.1863
4639
f1 Jan Gerhardus DE WAAL (4638/x), ∗ __.__.1887,
† __.__.1975 »» Kinders (8): 4640, 4644, 4645, 4646,
4652, 4655, 4657, 4658 x Premiermyn, Johanna
Christina VAN DER WESTHUIZEN, ∗ Pretoria
±__.03.1891, † Pretoria Algemene Hospitaal
08.11.1962 »α [71;8]
4615
g1 Antonie Philippus DE WAAL (4614/xx),
∗ Wagendrift, distr. Pretoria ±__.11.1916, † Huis
Venterspost-wes, distr. Randfontein 08.02.1950
»α [33.4.-] - TAB MHG 2390/50, mynwerker
»» Kinders (3): 4616, 4619, 4622 x Krugersdorp,
Hendrina Johanna HARMSE
4616
h1 Cornelius Marthinus DE WAAL (4615/x),
∗ 20.09.1942 »» Kinders (2): 4617, 4618 x Elizabeth
Johanna Maria GROENEWALD
4617
i1 Anton Pieter Marthinus DE WAAL (4616/x),
∗ __.__.1967 x Annatjie VAN TONDER
4618
i2 Coenraad Jacobus DE WAAL (4616/x)
x Natashia VAN DER SPOEL, ∗ __.__.1970
4619
h2 Daniel Petrus Johannes DE WAAL (4615/x),
∗ 16.05.1945 »» Kinders (2): 4620, 4621 x Aletta NN
4620
i1 Antonius Philippus Marthinus DE WAAL
(4619/x), ∗ __.__.1974, † __.__.1991
4621
i2 Daniel Petrus Johannes DE WAAL (4619/x)
4622
h3 Antonie Philippus DE WAAL (4615/x),
∗ 05.05.1947 »» Kinders (2): 4623, 4624 x A
DREYER
4623
i1 Antonius Philippus Marthinus DE WAAL
(4622/x)
4624
i2 Henco DE WAAL (4622/x)
136
DE WAAL
4659
f2 Karel Petrus Jacobus DE WAAL (4638/x),
∗ Pretoria 04.07.1893, † Andrew McColm Hospitaal,
Pretoria 11.05.1970 »α [76] »» Kinders (8): x{4660,
4661, 4662, 4664, 4665, 4666, 4670, 4672} x Martha
Louisa STEENKAMP, ∗ __.__.1902, † Laaivelde,
Pretoria 01.03.1945 »α [43.-.-] - TAB MHG 1544/45
Moeder = A.M. STEENKAMP - Langebaan, P.K.
BALTIMORE oor P.P.Rust xx Anna Magdalena
STEENKAMP »α Voorheen getroud met ’n Stroh
[h2] Cornelia Margarietha ERASMUS (4640/x),
∗ 24.02.1941
4660
g1 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4659/x),
∗ 13.11.1919 x Catharina Petronella DE BEER
[h3] Susara Johanna Petronella ERASMUS
(4640/x), ∗ 11.10.1945
4661
g2 Agnitha Marie DE WAAL (4659/x), ∗ Cullinan
04.10.1921, † 28.10.1999 x Johannes Cornelius
(Hans) VERMEULEN (s.v. Hendrik Johannes
VERMEULEN & Maria Petronella SCHOEMAN),
∗ Bronkhorstspruit 13.10.1912, † Bronkhorstspruit
18.12.1995
4662
g3 Casper Jan Hendrik DE WAAL (4659/x),
∗ 12.08.1923 »» Kinders (1): 4663 x Marjorie
LOOTS
4663
h1 Karel Petrus Jacobus DE WAAL (4662/x),
∗ __.__.1948 x Lynette NN
4664
g4 Martha Johanna Magdalena DE WAAL
(4659/x), ∗ 19.03.1926 x PN DE VRIES
4665
g5 Martha Louisa DE WAAL (4659/x), ∗ 19.07.1928
»α Geboortedatum verander vanaf 22.12.1930 nav pa
se SK x Jacob Lodewyk DE BEER
4666
g6 Karel Petrus Jacobus DE WAAL (4659/x),
∗ 22.12.1930 »» Kinders (2): 4667, 4669 x PN NN
4667
h1 Karel Petrus Jacobus DE WAAL (4666/x)
»» Kinders (1): 4668 x PN NN
4668
i1 Karel Petrus Jacobus DE WAAL (4667/x)
4669
h2 Philippus DE WAAL (4666/x)
4670
g7 Gerhardus Marthinus DE WAAL (4659/x),
∗ 27.10.1932 »» Kinders (1): 4671 x PN NN
4671
h1 Karel Petrus Jacobus DE WAAL (4670/x)
4640
g1 Susara Johanna Petronella DE WAAL (4639/x),
∗ Premiermyn ±__.12.1913, † Pretoria 25.06.1953
»α [39;6] »» Kinders (3): 4641, 4642, 4643
x Bronkhorstspruit, Adriaan Johannes ERASMUS
4641
[h1] Johanna Christina ERASMUS (4640/x),
∗ 27.07.1939
4642
4643
4644
g2 Martha Johanna Magdalena DE WAAL (4639/x)
x PN VENTER
4645
g3 Johanna Christina DE WAAL (4639/x) x PN
NELMAPIUS
4646
g4 Jan Gerhardus DE WAAL (4639/x), ∗ Cullinan
12.02.1921, † Vanderbijlpark 19.12.1973 »» Kinders
(5): 4647, 4648, 4649, 4650, 4651 x Pretoria
07.05.1948, Johanna Elizabeth (Joey) CLOETE
4647
h1 Jan Gerhardus DE WAAL (4646/x)
4648
h2 Amanda DE WAAL (4646/x) x PN HUMAN
4649
h3 Linda DE WAAL (4646/x), ∗ 18.07.1955
4650
h4 Susan DE WAAL (4646/x), ∗ 29.05.1966
»α Tweeling
4651
h5 Karen DE WAAL (4646/x), ∗ 29.05.1966
»α Tweeling
4652
g5 Daniel Petrus Jacobus DE WAAL (4639/x),
∗ __.__.1922, † __.__.1979 »» Kinders (2): 4653, 4654
x Pretoria, Elizabeth Anna SCHEEPERS (d.v. PN
SCHEEPERS & Johanna Adriana NN),
∗ Swartruggens distrik 23.11.1920, † H F Verwoerd
hospitaal, Pretoria 08.11.1975 »α Onderrekenmeester,
Volskas
4653
h1 Jan Gerhardus DE WAAL (4652/x), ∗ __.__.1950
x Linda Elizabeth DE VILLIERS
4654
h2 Johanna Adriana DE WAAL (4652/x) x PN
PRINSLOO
4672
g8 Jan Gerhardus DE WAAL (4659/x), ∗ 27.08.1935
»» Kinders (1): 4673 x PN FOURIE
4655
g6 Gert Pieter DE WAAL (4639/x) »» Kinders (1):
4656 x PN NN
4673
h1 Karel Petrus Jacobus DE WAAL (4672/x)
h1 Jan Gerhardus DE WAAL (4655/x), ∗ __.__.1954
4674
4656
4657
g7 Jacoba Johanna Maria DE WAAL (4639/x) x PN
VAN DER WESTHUIZEN
f3 Philippus Karel DE WAAL (4638/x), ∗ Cullinan
11.09.1898, † Pretoria 23.09.1975 »» Kinders (5):
4675, 4676, 4677, 4679, 4680 x Cullinan, Magdalena
Maria VAN DER WESTHUIZEN
4675
4658
g8 Nicolaas Hendrik DE WAAL (4639/x)
g1 Susara Petronella DE WAAL (4674/x),
∗ 26.03.1922 x Bernard FITZPATRICK
137
DE WAAL
4676
g2 Martha Johanna Magdalena DE WAAL
(4674/x), ∗ 11.05.1923 x Jan Hendrik ERASMUS
4677
g3 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4674/x),
∗ __.__.1934 »» Kinders (1): 4678 x Nonna
KLOPPERS, ∗ __.__.1944
4678
h1 Philippus Karel DE WAAL (4677/x),
∗ __.__.1968
4679
g4 Magdalena Maria DE WAAL (4674/x),
∗ 28.09.1940 x Albert Herman
BRETTSCHNEIDER
4680
g5 Jacoba Johanna Maria DE WAAL (4674/x),
∗ 10.08.1941 x Gideon Johannes SMITH
4681
f4 Martha Johanna Magdalena DE WAAL (4638/x),
∗ Bronkhorstspruit ±__.07.1891, † Pretoria Algemene
Hospitaal 29.01.1963 »α [71;6] »» Kinders (3): 4682,
4683, 4684 x Bronkhorstspruit, Rudolph Willem
Jacobus STEENKAMP (s.v. Casper Jan Hendrik
STEENKAMP & Martha Louisa OPPERMAN),
∗ 20.10.1880, † Klipfontein, Bronkhorstspruit
25.10.1952 »α [72; ;5] Boer, Klipfontein,
Bronkhorstspruit
4691
[g6] Johan Gerhardus MINNAAR (4685/x)
4692
[g7] Wilhelmina MINNAAR (4685/x) x PN
PRINSLOO xx Ignatius ZEELIE
4693
[g8] Philippus Carl MINNAAR (4685/x)
4694
f6 Jacoba Johanna Maria DE WAAL (4638/x),
∗ 19.01.1904, † Pretoria 16.02.1991 x Cullinan,
Antonie Phillipus SMITH (s.v. Wynand Frederick
SMIT & Jacoba Wilhelmina DE WAAL),
∗ Pietersburg distr. __.__.1888, † Germiston
29.08.1939 »» Sien verwysingsnommer 4590 vir
verdere inligting en lys van kinders. xx Pretoria,
Jacobus Machiel VAN TONDER, ∗ Reddersburg
16.01.1890, † Pretoria 16.08.1960 »α [70;7] Ses
kinders op SK, nie duidelik uit watter huwelik,
vermoed eerste.
4695
f7 Catharina Elizabeth Lauretta (Tienie) DE
WAAL (4638/x), ∗ 30.07.1906, † H F Verwoerd
hospitaal, Pretoria 19.07.1971 »» Kinders (6): 4696,
4697, 4698, 4699, 4700, 4701 x Gert Pieter VAN
DER WESTHUIZEN
4696
[g1] Gert Pieter VAN DER WESTHUIZEN (4695/x)
4697
[g2] Daniel Pieter Jacobus VAN DER
WESTHUIZEN (4695/x)
4682
[g1] Casper Jan Hendrik STEENKAMP (4681/x)
4683
[g2] Daniel Pieter Jacobus STEENKAMP (4681/x)
4684
[g3] Martha Johanna Magdalena STEENKAMP
(4681/x) x Jochemus Johannes KLEINSMIT
4698
[g3] Martha Johanna Magdalena VAN DER
WESTHUIZEN (4695/x)
4685
f5 Maria Sybella DE WAAL (4638/x),
∗ Tweedespruit, distr. Pretoria __.01.1884,
† Tweedespruit, distr. Pretoria 27.06.1915 »α [31;5]
Sekere kinders nie op haar SK »» Kinders (8): 4686,
4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693 x Pretoria,
Roelof Johannes MINNAAR, ∗ Premiermyn
06.01.1879, † De tweedespruit, Bronkhorstspruit
30.06.1960 »α [81;5] TAB MHG 4565/60 Daar is
blykbaar kinders by die eerste vrou ook.
4699
[g4] Susara Johanna Petronella VAN DER
WESTHUIZEN (4695/x) x PN VAN DER MERWE
4700
[g5] Nicolaas Hendrik VAN DER WESTHUIZEN
(4695/x)
4701
[g6] Catharina Elizabetha Loretta VAN DER
WESTHUIZEN (4695/x) x Theodrus Ernst FRITZ
4702
e6 Johan Gerhardus (Jan) DE WAAL (4584/x),
∗ ±__.11.1858, † Tweedespruit, distr. Pretoria
24.10.1943 »α [84.11.-] - TAB MHG 1925/44 - boer,
Tweedespruit, distr. Pretoria »» Kinders (6): 4703,
4714, 4715, 4719, 4726, 4734 x Pretoria, Jacoba
Johanna Maria MINNAAR (d.v. Carel Petrus
Jacobus MINNAAR & Jacoba Johanna Maria
MINNAAR), † __.__.1956
4703
f1 Jacoba Johanna Maria DE WAAL (4702/x),
∗ Tweespruit, distr. Pretoria 16.03.1882 »» Kinders
(10): 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711,
4712, 4713 x Johannes Jacobus VAN DER MERWE
(s.v. Johannes Jacobus VAN DER MERWE & Hester
Paulina Dorothea PRINSLOO), ∗ Spitskop, distr.
Middelburg, Tvl 02.08.1870, † Louis Trichard
20.09.1926 »α [56.1.-] - TAB MHG 61200
4704
[g1] Jacoba Johanna Maria VAN DER MERWE
(4703/x), ∗ 01.05.1907
4686
[g1] Martha Johanna Magdalena MINNAAR
(4685/x), ∗ 25.06.1904 »α Name verander van
Magdalena Johanna nav ma se SK ook geboortedatum
bygevoeg x Hendrik QUIN
4687
[g2] Maria Sybella MINNAAR (4685/x),
∗ 23.06.1907 x George A J WHITE
4688
[g3] Cornelia Petronella MINNAAR (4685/x),
∗ 18.03.1910 x Marthinus Johannes Philippus
SCHOEMAN
4689
[g4] Roelof Johannes MINNAAR (4685/x),
∗ 04.04.1912
4690
[g5] Jacoba Johanna Maria MINNAAR (4685/x),
∗ 04.10.1914 »α Johanna Maria bygevoeg nav ma se
SK asook geboortedatum x Abraham Hermanus
BEUKES
138
DE WAAL
4705
[g2] Marthinus Jacobus VAN DER MERWE
(4703/x), ∗ 02.07.1908
4726
f5 Anna Susanna DE WAAL (4702/x) »» Kinders
(7): 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733
x Bronkhorstspruit, Doris Willem Jan FOURIE,
∗ Burgersdorp 21.05.1893, † Erasmia 08.05.1969
»α TAB MHG 4801/69 [75]
4706
[g3] Maria Sybella VAN DER MERWE (4703/x),
∗ 29.04.1910
4707
[g4] Johanna Elizabeth VAN DER MERWE
(4703/x), ∗ 05.02.1912
4727
[g1] Jacoba Johanna Maria FOURIE (4726/x) x PN
JOUBERT
[g5] Karel Petrus Jacobus VAN DER MERWE
(4703/x), ∗ 02.01.1914
4728
[g2] Martha Maria FOURIE (4726/x) x PN DU
PLESSIS
[g6] Hester Paulina Dorothea VAN DER MERWE
(4703/x), ∗ 25.07.1915
4729
[g3] Johan Gerhardus FOURIE (4726/x)
4730
[g4] Doris Willem Jan FOURIE (4726/x)
4731
[g5] Anna Susanna FOURIE (4726/x) x PN
KLEYNHANS
4732
[g6] Karel Petrus Jacobus FOURIE (4726/x)
4733
[g7] Philippus Karel FOURIE (4726/x)
4734
f6 Magdalena Johanna DE WAAL (4702/x),
∗ 04.12.1895 x Roelof Johannes MINNAAR,
∗ Premiermyn 06.01.1879, † De tweedespruit,
Bronkhorstspruit 30.06.1960 »α [81;5] TAB MHG
4565/60 Daar is blykbaar kinders by die eerste vrou
ook.
4735
d2 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4583/x),
∗ Grahamstad 28.04.1829, † Tweespruit, distr. Pretoria
22.05.1901 »α [73.-.-] »» Kinders (16): x{4736, 4747,
4753, 4756, 4777, 4818, 4819, 4841, 4869, 4872},
xx{4885, 4890, 4895, 4899, 4900, 4901}
x Potchefstroom 01.05.1850, Anna Catharina
BODENSTEIN (d.v. Johannes BODENSTEIN &
Johanna Hendrina BRITZ), ∗ 13.05.1835, ≈ BeaufortWes 15.05.1835, † distr. Pretoria 09.04.1878
»α [42.10.26] oba: Johanna xx Pretoria, Catharina
Margaretha PRINSLOO (d.v. Marthinus PRINSLOO
& Catharina PRINSLOO), ∗ ±__.__.1851,
† Tweespruit, distr. Pretoria 17.03.1901 »α [50.-.-] MHG 2560 (1901)
4736
e1 Hendrina Johanna DE WAAL (4735/x),
∗ 14.11.1851, ≈ 08.03.1852 »≈ [NHP] »» Kinders (4):
x{4737, 4738}, xx{4739, 4742} x Stephanus
Johannes (Barnwell) WATSON, ∗ ±__.09.1856,
† Huis Enkeldoorn, Pretoria distrik 12.04.1915
xx Daniel Christoffel Jacobus PRINSLOO
»α Tweedespruit PK Meule
4737
[f1] Stephanus Jacobus Barnwell WATSON
(4736/x), ∗ 16.08.1903
4738
[f2] Johannes WATSON (4736/x), ∗ 23.__.1906
4739
[f3] Daniel Pieter Jacobus PRINSLOO (4736/xx),
∗ distr. Pretoria ±10.06.1889, † Tweedespruit, distr.
Pretoria 01.06.1942 »α [52.11.21] - TAB MHG
3457/42 »» Kinders (2): 4740, 4741 x Pretoria, Maria
4708
4709
4710
[g7] Petrus Jacobus Gerhardus VAN DER MERWE
(4703/x), ∗ 06.05.1919
4711
[g8] Philippus Carel VAN DER MERWE (4703/x),
∗ 16.11.1921
4712
[g9] Susara Susanna Elizabeth VAN DER MERWE
(4703/x), ∗ 16.11.1921
4713
[g10] Catharina Elizabeth Loretta VAN DER
MERWE (4703/x), ∗ 22.02.1926
4714
f2 Johan Gerhardus DE WAAL (4702/x)
4715
f3 Martha Johanna Magdalena DE WAAL (4702/x),
∗ 07.10.1886, ≈ 02.01.1887, † Pretoria Algemene
Hospitaal 17.08.1959 »α [73;10] TAB MHG 6076/59
»» Kinders (3): 4716, 4717, 4718 x Pretoria, Philippus
Carel MINNAAR
4716
[g1] Jacoba Johanna Maria MINNAAR (4715/x)
x PN MARKUSSE
4717
[g2] Roelof Johannes MINNAAR (4715/x)
4718
[g3] Johan Gerhardus MINNAAR (4715/x)
4719
f4 Catharina Elizabeth Lorita DE WAAL (4702/x)
»α TAB MHG 6651/50, spelling van haar naam
“Lauretha” »» Kinders (6): 4720, 4721, 4722, 4723,
4724, 4725 x Bronkhorstspruit, Petrus Abraham
Willem HARMSE (s.v. Petrus Abraham Willem
HARMSE & Maria Catharina NN), ∗ Wagendrif, distr.
Pretoria __.02.1889, † Pretoria 03.12.1950 »α [61;10]
4720
[g1] Jacoba Johanna Maria HARMSE (4719/x)
x PN BORNMAN
4721
[g2] Johan Gerthardus HARMSE (4719/x)
4722
[g3] Petrus Abraham Willem HARMSE (4719/x)
4723
[g4] Maria Catharina HARMSE (4719/x) x PN
STASSEN
4724
[g5] Philippus Carl HARMSE (4719/x)
4725
[g6] Cornelis Johannes HARMSE (4719/x)
139
DE WAAL
Petronella DE WAAL (d.v. Ryk Jacobus DE WAAL
& Hester Maria PRINSLOO), ∗ 10.06.1892, † Pretoria
Algemene Hospitaal 22.10.1960 »» Sien
verwysingsnommer 5203 vir verdere inligting.
4740
[g1] Hester Maria PRINSLOO (4739/x) x PN
ERASMUS
4741
[g2] Ryk Jacobus PRINSLOO (4739/x), ∗ 07.02.1923
4742
[f4] Willem Balthazar Johannes PRINSLOO
(4736/xx), ∗ 20.08.1891, † Premiermyn 05.11.1930
»α [39;3] »» Kinders (4): 4743, 4744, 4745, 4746
x Premiermyn, Cornelia Johanna DE WAAL
(d.v. Antoni Philippus DE WAAL & Debora Susanna
Sophia MARITZ), ∗ Pretoria 02.12.1892,
† Kameelfontein, distr. Pretoria 31.03.1970,
Ω Cullinan »» Sien verwysingsnommer 4629 vir
verdere inligting.
4756
e4 Ryk Jacobus DE WAAL (4735/x), ∗ __.__.1856,
† Tweespruit, distr. Pretoria 24.03.1897 »α {41./.-]
oba: Rijk »» Kinders (7): 4757, 4760, 4766, 4767,
4768, 4771, 4772 x Magdalena Josina Johanna
BOTHA
4757
f1 Magdalena Josiena Johanna DE WAAL (4756/x),
∗ ±__.04.1879, † Irene kamp, Pretoria 20.10.1901
»α [22.6.-] - SK 50022 »» Kinders (2): 4758, 4759
x Pretoria, Johannes Gerhardus Stephanus
MINNAAR (s.v. Petrus Jacobus Francois MINNAAR
& Johanna Gertina Gertruida BRONKHORST),
∗ ±__.08.1870, † 04.09.1901 »α [31.1.-] - SK 50023
4758
[g1] Magdalena Josiena Johanna MINNAAR
(4757/x), ∗ 04.10.1898, † 04.12.1901 »α [3.2.-] - SK
50022A
4759
[g2] Johannes Gerhardus Stephanus MINNAAR
(4757/x), ∗ 24.03.1900, † 24.10.1901 »α [1.7.-] - SK
50023A
4760
f2 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4756/x),
∗ __.__.1881, † __.__.1969 »» Kinders (3): 4761,
4763, 4765 x Maria Magdalena Johanna
GROBLER
4743
[g1] Daniel Jacobus Christoffel PRINSLOO
(4742/x), ∗ 03.03.1914
4744
[g2] Deborah Susanna Sophia PRINSLOO (4742/x),
∗ 21.01.1916 x PN SCHROOBIE
4745
[g3] Hendrina Johanna PRINSLOO (4742/x),
∗ 09.08.1924 x PN SCHROOBIE
4761
g1 Ryk Jacobus DE WAAL (4760/x) »» Kinders (1):
4762 x PN NN
[g4] Susanna Cornelia PRINSLOO (4742/x),
∗ 23.11.1929 x PN BOTHA
4762
h1 Deon DE WAAL (4761/x)
e2 Maria Petronella DE WAAL (4735/x),
∗ 10.10.1853, ≈ 13.11.1853, † Pretoria 13.07.1933
»α [79.9.-] - MHG 3761 »» Kinders (4): 4748, 4749,
4750, 4752 x Daniel PRETORIUS
4763
g2 Gerhardus Cornelius DE WAAL (4760/x)
»» Kinders (1): 4764 x PN NN
4764
h1 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4763/x)
[f1] Anna Catharina PRETORIUS (4747/x) x PN
VAN DER WALT xx Frederik Stephanus
SCHOEMAN
4765
g3 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4760/x),
∗ __.__.1929 x Susanna Maria SPIES
4766
f3 Anna Catharina DE WAAL (4756/x),
∗ ±__.03.1884, † 26.10.1901 »α [17.7.-] - SK40855
4746
4747
4748
4749
[f2] Daniel Pieter Jacobus PRETORIUS (4747/x)
4750
[f3] Jacobus Johannes PRETORIUS (4747/x)
»» Kinders (1): 4751 x ?
4767
f4 Carolina Margrita Aletta DE WAAL (4756/x),
∗ ±__.08.1886, † 02.01.1902 »α [15.5.-] - SK 40854
4751
[g1] Johanna Aletta PRETORIUS (4750/x)
4768
4752
[f4] Johanna Christina Barendina PRETORIUS
(4747/x) x Pieter Cornelius JORDAAN
f5 Jacoba Petronella DE WAAL (4756/x), ∗ Pretoria
18.11.1890, ≈ 18.01.1891, † Pretoria 14.10.1976
»» Kinders (2): x{4769, 4770} x PN MARITZ
xx Germiston, Rupert VAN HEERDE, ∗ 16.05.1894
4753
e3 Anna Catharina DE WAAL (4735/x),
∗ Potchefstroom ±__.05.1860, † Irene kamp, Pretoria
14.10.1901 »α [41.5.-] - MHG 474 »» Kinders (2):
4754, 4755 x Simon Johannes Lodewyk PRINSLOO
4769
[g1] Johanna Elizabeth MARITZ (4768/x) x PN
ARCBOLD
4770
[g2] Magdalena Johana Joshua MARITZ (4768/x)
x PN GILLINGHAM
[f1] Daniel Pieter Jacobus PRINSLOO (4753/x),
∗ 07.11.1887
4771
f6 Ryki Jacoba DE WAAL (4756/x), ∗ ±__.__.1893,
† 30.10.1901 »α [8.-.-] - SK 40856
[f2] Simon Johannes PRINSLOO (4753/x),
∗ 18.09.1894
4772
f7 Hester Sophia Elizabeth DE WAAL (4756/x),
∗ 16.07.1895, ≈ 22.11.1895 »» Kinders (4): 4773,
4774, 4775, 4776 x Bronkhorstspruit, Tobias Jan
4754
4755
140
DE WAAL
Godfried DE VLAMINGH (s.v. Jan Willem DE
VLAMINGH & Francina Helena Joachemina
Elizabeth HUISAMEN), ∗ Riebeeck-Kasteel
±__.06.1882, † Johannesburg Algemene Hospitaal
29.01.1939 »α [56;7]
4786
h7 Cornelis Johannes DE WAAL (4779/x),
∗ Alberton 29.08.1953, † Groblershoop 26.09.1973
»α Ongetroud
4787
g2 Jacoba Johanna DE WAAL (4778/x) »α Volgens
haar pa se SK is sy met ’n ESTERHUIZEN getroud
x PN DE BEER
4773
[g1] Magdalena Josina Johanna DE VLAMINGH
(4772/x), ∗ 28.12.1913 x T E OTTO
4788
4774
[g2] Francina Helena Joachemina Elizabeth DE
VLAMINGH (4772/x), ∗ 14.07.1915 x PN
SCHONKEN
g3 Catrina Clasiena DE WAAL (4778/x) x PN
PRETORIUS
4789
g4 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4778/x),
∗ 19.11.1923 »α {dogter} x PN BUYS
[g3] Jan Willem DE VLAMINGH (4772/x),
∗ 12.11.1932
4790
g5 Cornelis Johannes DE WAAL (4778/x),
∗ 05.04.1931
4791
f2 Cornelus Johannes DE WAAL (4777/x),
∗ Roodeplaat, distr. Pretoria ±__.12.1890, † Gezina,
Pretoria 21.10.1945 »α [54.11.-] - TAB MHG 1778/46,
kalk brander van Marble Hall »» Kinders (5): 4792,
4793, 4795, 4797, 4800 x Premiermyn, Anna
Catharina Maria BOTHA (d.v. PN BOTHA &
Jochelina Johanna NN), ∗ Pretoria 01.05.1899,
† Pretoria Algemene Hospitaal 30.05.1955 »α Sy was
passasier in motorongeluk. [56;1]
4792
g1 Johannes DE WAAL (4791/x), ∗ __.__.1922,
† Pretoria 13.12.1941 »α [19.1.-] - TAB MHG
3568/43. Proef leerling stoker (S.A.S). Volgens sy SK
was hy ongetroud x Gertruida NN
4793
g2 Jochelina Johanna DE WAAL (4791/x),
∗ 28.10.1920 »α ontvangsdame Potgietersrus (1989)
»» Kinders (1): 4794 x Louis Johannes VAN WYK
(s.v. Louis Johannes VAN WYK & Martha Magdalena
Elizabeth SMALL), ∗ 12.02.1914 »α staatsamptenaar
Potgietersrus (1989)
4775
4776
[g4] Ida DE VLAMINGH (4772/x), ∗ 26.06.1932
4777
e5 Johannes DE WAAL (4735/x), † ±__.__.1858,
Ω Callianun »α onmondig op moeder se SK
»» Kinders (4): 4778, 4791, 4808, 4813 x Catharina
Clasina MARITZ (d.v. Cornelis Johannes Francois
MARITZ & Susanna Sophia MEYER)
4778
f1 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4777/x), ∗ De
Tweedespruit P.K. Meul, Pretoria __.__.1887,
† Premiermyn hospitaal, Cullinan 23.01.1951
»α [63;8] »» Kinders (5): x{4779, 4787, 4788, 4789,
4790} x Elsie Aletta Gertruida BRITZ (d.v. Hendrik
Christiaan BRITZ & Jacoba Johanna FOURIE),
∗ __.__.1891, † Germiston 21.01.1942 »α [52.2.-] TAB MHG 680/42 xx Magdalena Dorothea VAN
VUUREN (d.v. Marthinus VAN VUUREN & Siena
Maria Sophia NN), ∗ Pretoria 15.04.1901, † Pretoria
02.07.1972 »α Voorheen met ’n Smit getroud
4779
4780
4781
g1 Johannes Daniel DE WAAL (4778/x),
∗ 25.12.1910, † Germiston 14.02.1973
»α Geboortedatum verander van 25.12.1910 nav SK
»» Kinders (7): 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785,
4786 x Middelburg, Alida Francina Magrietha
BUYS (d.v. Philippus Jacobus Christoffel BUYS &
Jacob Stephanus KRIGE), ∗ 24.05.1911
4794
[h1] Louis Johannes VAN WYK (4793/x),
∗ 16.08.1965
4795
g3 Hercules Johannes DE WAAL (4791/x),
∗ __.__.1927 »» Kinders (1): 4796 x Maria CRAGG
h1 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4779/x),
∗ 13.04.1941
4796
h1 Cornelis Johannes DE WAAL (4795/x),
∗ __.__.1958
h2 Philippus Jacobus Christoffel DE WAAL
(4779/x), ∗ ±19.04.1944
4797
g4 Cornelius Johannes (Cornelis) DE WAAL
(4791/x), ∗ __.__.1931 »» Kinders (1): 4798
x Adriana Maria LA MONT
4798
h1 Johan DE WAAL (4797/x) »» Kinders (1): 4799
x Anel KOTZE
4799
i1 Cornelius Johannes DE WAAL (4798/x)
4800
g5 Jochemus Johannes DE WAAL (4791/x), ∗ distr.
Pretoria 10.05.1939 »α oba: Dave »» Kinders (5):
4801, 4802, 4803, 4805, 4807 x Lusaka 06.04.1963,
Maureen Elizabeth ENGELBRECHT (d.v. Paul
Jacobus ENGELBRECHT & Doreen Elithea
WOODS), ∗ 03.12.1943
4782
h3 Johannes Daniel DE WAAL (4779/x),
∗ 04.03.1946
4783
h4 Johannes Hendrik DE WAAL (4779/x),
∗ 21.05.1947 »α 0836964968 x Primrose 25.04.2004,
Helena Catharina LOMBARD, ∗ 18.09.1950
4784
h5 Elsie Aletta Gertruida DE WAAL (4779/x),
∗ 12.03.1951 x PN VAN DER MERWE
4785
h6 Alida Francina Magrietha DE WAAL (4779/x),
∗ 07.11.1952 x PN MARITZ
141
DE WAAL
4801
h1 Doreen Elizabeth DE WAAL (4800/x),
∗ 31.12.1964
4802
h2 Cornelius Johannes DE WAAL (4800/x),
∗ 10.08.1966 x Emerentia BOUWER
4803
4832, 4839, 4840 x Pretoria, Anna Catharina
JOUBERT
4820
h3 Paul Jacobus DE WAAL (4800/x), ∗ 03.03.1969
»» Kinders (1): 4804 x Susanna Theresa PRINSLOO
f1 Anna Katharina DE WAAL (4819/x), ∗ Pretoria
±__.06.1893, † Potgietersrus 06.11.1918 »α [25;5]
»» Kinders (4): 4821, 4822, 4823, 4824 x Pretoria,
Ernestus Jacobus VAN DER WESTHUIZEN
4821
i1 Luka Paul DE WAAL (4803/x), ∗ Engeland
06.05.2006
[g1] Petrus Ernestus VAN DER WESTHUIZEN
(4820/x), ∗ __.__.1911
4822
[g2] Cornelis Johannes VAN DER WESTHUIZEN
(4820/x), ∗ __.__.1913
h4 Gerhard Marthinus DE WAAL (4800/x),
∗ 05.02.1970 »» Kinders (1): 4806 x Anina VAN
EMMENES
4823
[g3] Anna Katharina VAN DER WESTHUIZEN
(4820/x), ∗ __.__.1915
4806
i1 Zene DE WAAL (4805/x), ∗ 28.04.2000
4824
4807
h5 Louis van Wyk DE WAAL (4800/x), ∗ Tzaneen
15.09.1978 x Charlene Adele VAN ROOYEN
[g4] Ernestus Jacobus VAN DER WESTHUIZEN
(4820/x), ∗ __.__.1918
4825
f2 Pieter Schalk DE WAAL (4819/x),
∗ Bronkhorstspruit 14.09.1907, † Pretoria 21.03.1975
»α Geen kinders uit laaste 2 huwelike »» Kinders (3):
x{4826, 4828, 4831} x Bronkhorstspruit, Johanna
Jacoba Susanna MINNAAR (d.v. Petrus Jacobus
Francois MINNAAR & Christina Johanna Sophia
LABUSCHAGNE), ∗ distr. Pretoria ±__.01.1907,
† Arcadia ouetehuis te Pretoria 09.05.1949 »α [42.4.-]
- TAB MHG 2485/49, malaria beampte, Groblersdal
xx Pretoria, Hendrika Cornelia Alida SOER (d.v. Jan
Willem Adolph SOER & Rachel Gesiena Philippina
OOSTHUIZEN), ∗ Pretoria 02.01.1907, † H F
Verwoerd hospitaal, Pretoria 21.01.1972 »α [65]
xxx Pretoria, Anna Elizabeth THERON
4804
4805
4808
f3 Johannes DE WAAL (4777/x), ∗ Angola
26.02.1895, † Pretoria 03.01.1969 »» Kinders (4):
4809, 4810, 4811, 4812 x Erasmus, Pretoria, Maria
Magdalena Margaretha ENTRES, ∗ 02.01.1904
4809
g1 Gezina Susanna Jacoba DE WAAL (4808/x)
x PN DE WAAL »» Sien verwysingsnommer 5358 vir
verdere inligting.
4810
g2 Johannes DE WAAL (4808/x) x Wyona Priscilla
DODDS, ∗ __.__.1926, † __.__.1983
4811
g3 Catharina Classina DE WAAL (4808/x) x PN
COETZEE
4826
g1 Pieter Jacobus DE WAAL (4825/x), ∗ 30.01.1942
»» Kinders (1): 4827 x Petronella NOBBS
g4 Elizabeth Isabella DE WAAL (4808/x) x PN VAN
STADEN
4827
h1 Pieter Jacobus DE WAAL (4826/x)
4828
g2 Cornelius Johannes DE WAAL (4825/x),
∗ 20.08.1934 »» Kinders (1): 4829 x Petronella
Catharina Aletha GOUS
4829
h1 Pieter Schalk DE WAAL (4828/x), ∗ __.__.1961
»» Kinders (1): 4830 x Elsabe STRAMPE
4830
i1 Cornelius DE WAAL (4829/x), ∗ __.__.1994
4831
g3 Christina Johanna Sophia DE WAAL (4825/x),
∗ 15.07.1937
4832
f3 Cornelis Johannes DE WAAL (4819/x), ∗ Pretoria
11.03.1912, † Bronkhorstspruit 06.10.1976
»α Geboortedatum verander van 1907 nav sy eie SK.
Sy sterfdatum verander van 1949 nav sy eie SK
»» Kinders (6): 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838
x Bronkhorstspruit 24.12.1935, Susanna Petronella
ERASMUS, ∗ __.__.1912, † __.__.1976
4833
g1 Maria Jacoba DE WAAL (4832/x) x PN VAN
JAARSVELD
4812
4813
f4 Rijk Jacobus DE WAAL (4777/x), ∗ __.__.1898,
† Cullinan hospitaal 31.10.1959 »α [61;3] »» Kinders
(4): 4814, 4815, 4816, 4817 x Cullinan, Geertruida
Aletta JANSEN, ∗ 03.01.1909
4814
g1 Johannes DE WAAL (4813/x)
4815
g2 Judith Magdalena DE WAAL (4813/x),
∗ ±__.__.1937 x PN GREYLING
4816
g3 Roelof Cornelius DE WAAL (4813/x),
∗ 20.09.1939
4817
g4 Catharina Clasina DE WAAL (4813/x),
∗ 08.10.1942
4818
e6 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4735/x),
∗ Tweespruit, distr. Pretoria __.__.1862, † Tweespruit,
distrik Pretoria __.03.1879 »α [17]
4819
e7 Cornelis Johannes DE WAAL (4735/x),
∗ __.__.1865, † Pretoria Algemene Hospitaal
13.06.1933 »α [68;7] »» Kinders (5): 4820, 4825,
142
DE WAAL
4834
g2 Anna Catharina DE WAAL (4832/x) x PN
BOTHA
4835
g3 Susanna Petronella DE WAAL (4832/x),
∗ 17.10.1939
4836
g4 Cornelis Johannes DE WAAL (4832/x),
∗ 11.03.1943, † __.__.1979 x Daphne IVY
4854
f4 Hendrik Stephanus DE WAAL (4841/x)
»» Kinders (4): 4855, 4856, 4857, 4858
x Bronkhorstspruit, Anna Johanna Elizabeth LE
GRANGE (d.v. Louis Christiaan LE GRANGE &
Matha Elizabeth NN), ∗ Cullinan ±__.05.1918,
† Pretoria 18.04.1967 »α [48;11]
4855
g1 Martha Elizabeth DE WAAL (4854/x) x PN NEL
4837
g5 Hendrina Johanna DE WAAL (4832/x),
∗ ±__.__.1945 x PN DU PLESSIS
4856
g2 Fransiena Martiena Johanna DE WAAL
(4854/x) x PN VAN EEDEN
4838
g6 Lourensia Jacolina DE WAAL (4832/x),
∗ ±__.__.1947 x PN LABUSCHAGNE
4857
g3 Anna Johanna Elizabeth DE WAAL (4854/x)
x PN MARé
4839
f4 Maria Elizabeth DE WAAL (4819/x)
4858
g4 Henkie Stefnie DE WAAL (4854/x)
4840
f5 Magdalena Johanna DE WAAL (4819/x)
x Johannes Marthinus ERASMUS
4859
4841
e8 Jan Gerhardus DE WAAL (4735/x),
∗ __.__.1869, † Pretoria 05.01.1948 »α [79.-.-] - TAB
MHG 383/48, boer te Buffelsdrift, Pienaarsrivier, distr.
Pretoria »» Kinders (9): 4842, 4843, 4848, 4854, 4859,
4862, 4865, 4867, 4868 x Angola, Fransiena
Martiena Johanna PRETORIUS (d.v. Louis Frans
PRETORIUS & Martha Sophia VAN DYK),
∗ Rustenburg 22.06.1881, † Middelburg hospitaal
24.07.1971
f5 Christiaan Frederik Beyers DE WAAL (4841/x),
∗ ±__.__.1915 »» Kinders (2): 4860, 4861
x Johannesburg, Bernardus Hermanus WESSELS
(s.v. Petrus Lafras WESSELS & Catharina Elizabeth
NN), ∗ Dullstroom 17.02.1913, † Sabie 17.01.1969
»α [55] Boer SK geteken deur CFB WESSELS
Eksekutrise.
4860
[g1] Marie WESSELS (4859/x), ∗ 11.02.1948
4861
[g2] Ben Beyers WESSELS (4859/x), ∗ 24.07.1952
4862
f6 Frans Martinus Johannes DE WAAL (4841/x),
∗ 26.12.1916 »∗ Datum volgens Pta kieserslys
»» Kinders (2): 4863, 4864 x M. M. NN, ∗ 27.05.1923
»∗ Datum & huwelik volgens PTA kieserslys
4863
g1 Daniel Pieter DE WAAL (4862/x), ∗ 19.10.1952
»∗ Datum volgens PTA kieserslys
4864
g2 M. DE WAAL (4862/x), ∗ 03.04.1957 »∗ Datum
volgens PTA kieserslys
4865
f7 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4841/x),
∗ Pretoria ±__.06.1920, † Pretoria 22.12.1949
»α [29.6.-] - TAB MHG 868/50, sersant spoorweg
polisie (Sy 3de naam word as Johannes op sy pa se SK
aangegee) »» Kinders (1): 4866 x Durban, Maud
Elizabeth FOURIE
4866
g1 Johan Herman DE WAAL (4865/x), ∗ 26.01.1948
4867
f8 Martha Sophia DE WAAL (4841/x) x PN
DIEPRAAM
4868
f9 Johan Herman DE WAAL (4841/x) x PN VAN
DEVENTER
4869
e9 Magdalena Johanna DE WAAL (4735/x), ∗ distr.
Pretoria ±__.__.1871, † Buffelskloof, Waterberg
04.10.1900 »α [29.-.-] - MHG 1868 »» Kinders (2):
4870, 4871 x Pretoria, Pieter Willem PRINSLOO
4870
[f1] Nicolaas Martinus de Waal PRINSLOO
(4869/x), ∗ 19.08.1889
4842
f1 Anna Catharina DE WAAL (4841/x) x Jacobus
Philippus TERBLANCHE
4843
f2 Louis Frans DE WAAL (4841/x), ∗ __.__.1907,
† __.__.1985 »» Kinders (2): 4844, 4847 x Hester
Maria DU PLESSIS
4844
g1 Jan Gerhardus DE WAAL (4843/x), ∗ __.__.1936
»» Kinders (2): 4845, 4846 x Clavissa Eileen
OOSTHUIZEN
4845
h1 Louis Frans DE WAAL (4844/x), ∗ __.__.1963
4846
h2 Jan Gerhardus DE WAAL (4844/x), ∗ __.__.1969
4847
g2 Louis Frans Bezuidenhout DE WAAL (4843/x)
x Irma CLAASEN
4848
f3 Jan Gerhardus DE WAAL (4841/x) »» Kinders
(5): 4849, 4850, 4851, 4852, 4853 x Johanna Louisa
NN
4849
g1 Jan Gerhardus DE WAAL (4848/x)
4850
g2 Ferdinand DE WAAL (4848/x)
4851
g3 Ryk DE WAAL (4848/x)
4852
g4 Daniel DE WAAL (4848/x)
4853
g5 Johannes Louis DE WAAL (4848/x),
∗ Vereeniging 13.08.1952, † Vereeniging 08.12.1971
»α Vakleerling elektrisiën
143
DE WAAL
4871
[f2] Anna Catharina de Waal PRINSLOO (4869/x),
∗ 29.03.1894
4892
f2 Marthinus Petrus DE WAAL (4890/x) »» Kinders
(2): 4893, 4894 x PN NN
4872
e10 Pieter Daniel DE WAAL (4735/x), ∗ __.__.1876,
† Krokodilspruit, Pretoria 06.03.1920 »α [44;5]
»» Kinders (6): x{4873, 4874}, xx{4881, 4882, 4883,
4884} x Anna Maria Johanna PRINSLOO
(d.v. Pieter Willem PRINSLOO & Cornelia Johanna
DU TOIT), ∗ __.__.1879, † Krokodilspruit, Pretoria
08.10.1907 »α [28] xx Anna Adriana BOTHA
4893
g1 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4892/x)
4894
g2 Rigert DE WAAL (4892/x)
4895
e13 Marthina Johanna DE WAAL (4735/xx),
∗ 17.06.1886, † Boksburg hospitaal 18.11.1928
»α [43;5] »» Kinders (3): 4896, 4897, 4898 x Pretoria,
Nicolaas Hendrik PIETERSE
4896
[f1] Lukas Marthinus PIETERSE (4895/x)
4873
f1 Pieter Willem DE WAAL (4872/x), ∗ 17.09.1904
4874
f2 Anna Catharina DE WAAL (4872/x),
∗ 09.09.1905, † 15.11.1974 »» Kinders (6): 4875,
4876, 4877, 4878, 4879, 4880 x Nicolaas Johannes
Erasmus MOLLER, ∗ 22.07.1906, † 02.09.1977
4897
[f2] Katerina Magrieta PIETERSE (4895/x)
4898
[f3] Magdalena Maria PIETERSE (4895/x)
4875
[g1] Neels MOLLER (4874/x)
4899
e14 Debora Jacoba DE WAAL (4735/xx),
∗ 06.06.1887
4876
[g2] Pieter MOLLER (4874/x)
4900
4877
[g3] Nicolaas Johannes MOLLER (4874/x)
e15 Martha Louisa DE WAAL (4735/xx), ∗ Pretoria
09.12.1890, † Tweespruit, distr. Pretoria 13.03.1901
»α [10.3.-] - MHG 2561
4878
[g4] Theo MOLLER (4874/x)
4901
e16 Maria Pieternella DE WAAL (4735/xx),
∗ Pretoria 16.06.1893, † Irene kamp, Pretoria
21.12.1902 »α [9.6.-] - MHG 2562
4902
c12 Elizabeth Petronella DE WAAL (4409/xx),
∗ __.__.1829, ≈ 29.09.1829
4903
a2 Jan DE WAAL, ∗ Duinkerke, Nederland
x 20.11.1763, Maria Magdelena HUNDER
4904
a3 Jan DE WAAL, ∗ Holland ±16.09.1839,
† Marabastad, Zoutpansberg 03.04.1890 »α [50.7.17] TAB MHG 0/5345, koopman en ongetroud. Sy broers
en susters word op die SK gelys as:- Magdalena DE
WAAL, Holland Bernhardus Johannes DE WAAL,
Holland Mauritz Cornelis DE WAAL, Pretoria Eduard
Hugo DE WAAL, Pretoria Margareth DE WAAL,
Holland Constantyn DE WAAL, Amerika
4905
a4 Nicolaas Frederik DE WAAL {Sir}, ∗ Rotterdam,
Nederland 08.07.1853, † Kaapstad 05.04.1932
»α [78.9.-] - KAB MOOC 6/9/4070-33565, s.v. Jan DE
WAAL, ’n Bankier in Nederland. Hy, Eerste
Administrateur van die Wes-Kaap, leier van die
Afrikaner Bond en vriend van Jan Hendrik
HOFMEYR. Hy het ’n roemryke geskiendenis in SA
gehad - Boedel no: 33565 »» Kinders (2): 4906, 4907
x Middelburg, KP 23.11.1885, Susara Catharina
Marina DU TOIT (d.v. Andreas Francois DU TOIT &
Aletta Helena BOSHOFF), ∗ 17.03.1864, ≈ GraaffReinet 16.10.1864, † Wynberg 15.06.1946 »α [82.3.-]
- KAB MOOC 6/9/12947-2773 (1946), a.k.a. Sara
Catharina Marina
4906
b1 Andreas Francois (Andre) DE WAAL (4905/x),
∗ 23.09.1886, ≈ Middelburg, KP 08.11.1886,
† Middelburg, KP 28.02.1926 »α [39.-.-] - KAB
MOOC 6/9/2925-10549, ongetroud
4879
[g5] Dana MOLLER (4874/x)
4880
[g6] Mariana MOLLER (4874/x)
4881
f3 Catharina Johanna DE WAAL (4872/xx),
∗ 31.08.1909
4882
f4 Maria Petronella DE WAAL (4872/xx),
∗ ±06.09.1911
4883
f5 Anna Adriana DE WAAL (4872/xx), ∗ 11.10.1914
4884
f6 Hendrina Johanna DE WAAL (4872/xx),
∗ ±08.12.1916
4885
e11 Catharina Magrieta DE WAAL (4735/xx),
∗ 04.11.1879, † 11.08.1911 »α [31;10] »» Kinders (4):
4886, 4887, 4888, 4889 x Sybrand BRONKHORST
4886
[f1] Catharina Magrieta BRONKHORST (4885/x),
∗ 04.12.1904
4887
[f2] Anna Elizabeth BRONKHORST (4885/x),
∗ 16.09.1906
4888
[f3] Daniel Pieter Jacobus BRONKHORST
(4885/x), ∗ 03.10.1908
4889
[f4] Nikolaas Jacobus BRONKHORST (4885/x),
∗ 14.08.1910
4890
e12 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4735/xx),
∗ 21.08.1882 »» Kinders (2): 4891, 4892 x PN NN
4891
f1 Daniel Pieter Jacobus DE WAAL (4890/x),
∗ __.__.1927
144
DE WAAL
4907
b2 Daphne Charlotte Aimee DE WAAL (4905/x),
∗ Kaapstad 11.02.1896, ≈ Middelburg, KP 26.03.1896,
† Engeland »α Sy skryf verskeie Engelse boeke,
gedigte en verse as Daphne Muir x Royden
Mackintosh MUIR {Dr.}
4908
a5 Jan DE WAAL, ∗ Bruinisse, Holland 03.09.1916,
† Vereeniging 15.04.1969 »α [52] Timmerman, s/v
Renier DE WAAL en Johanna VAN DER HOEK
»» Kinders (4): 4909, 4910, 4911, 4912 x Rotterdam,
Holland, Neeltjie VAN VLIET
4909
b1 Reinier DE WAAL (4908/x), ∗ 05.09.1942
4910
b2 Jacomina Johanna DE WAAL (4908/x),
∗ 10.01.1944 x PN GREYLING
4911
b3 Johannes DE WAAL (4908/x), ∗ 25.08.1945
4912
b4 Elizabeth Marina DE WAAL (4908/x),
∗ 02.06.1952
145
DE WAAL
Ongeplaasde Persone
4913
4914
4915
4916
4917
A DE WAAL x Arend Johannes Frederik DE
WAAL (s.v. Albertus Nicolaas DE WAAL & PN NN)
»» Sien verwysingsnommer 1015 vir verdere inligting
en lys van kinders.
Adriaan DE WAAL x Laura BONDESIO
(d.v. Michael BONDESIO & Johanna Maria
PIETERS)
Adriaan Johanna DE WAAL, ∗ ±__.__.1850
»α Harsmth(Wilgerivier) 19jr / NG / Ds MacMillan D /
VS GBK 1869-83 / Getuies: Bruwer JB / Cilliers AA
x Bethlehem 01.11.1869, Jan Gabriel CILLIERS
»α Senekal-(Wittenbergen)
Albertus DE WAAL x Elizabeth Maria COMPION,
∗ 24.06.1883, † 03.02.1921
Aletta Johanna DE WAAL »» Kinders (1): x{4918}
x ÷, Jacob Daniel MAREE (s.v. Wessel Jacobus
MAREE & Johanna Louisa DU BUISSON),
∗ Harrismith 28.03.1890, † Benoni, Klein Plasies
21.06.1970 xx PN COXEN
4918
[b1] Maria Magdalena MAREE (4917/x)
x Marthinus Jacobus OPPERMAN
4919
Aletta Maria DE WAAL, † 20.01.1955 »» Kinders
(3): 4920, 4921, 4922 x Arend Egbertus BRINK
(s.v. Petrus Johannes BRINK & Gloudina Johanna
NN), ∗ Lambertsbaai 25.10.1913, † Vredendal
16.09.1967 »α [53;11] Woon Brinkwoonstelle,
Walvisbaai. Boer en sakeman.
4928
[b4] Alida Caroline DU PREEZ (4924/x),
∗ 21.02.1934 »» Kinders (2): 4929, 4930 x PN
SINCLAIR
4929
[c1] James Laurence SINCLAIR (4928/x),
∗ ±__.__.1953
4930
[c2] Andrew Michael SINCLAIR (4928/x),
∗ 03.03.1955
4931
[b5] Cecil Jefrey DU PREEZ (4924/x), ∗ 18.01.1941
4932
Alida Maria DE WAAL x Adriaan DE WAAL
(s.v. Dirk Johannes Adriaan DE WAAL & Carolina
NN), ∗ __.__.1917 »» Sien verwysingsnommer 4087
vir verdere inligting en lys van kinders.
4933
Anna DE WAAL »» Kinders (1): 4934 x R A
COCKBURN
4934
[b1] Maria Theresa COCKBURN (4933/x),
∗ Engeland, † Port Elizabeth 26.05.1863 x 08.09.1826,
George Mcnamara BRUNETTE
4935
Anna Adriana DE WAAL »» Kinders (4): 4936,
4937, 4938, 4939 x Boksburg, Johannes Petrus
Jacobus NEL (s.v. Johannes Petrus Jacobus NEL &
Judith Maria Magdalena NEL), ∗ Boksburg
13.02.1915, † Willemsdal 23.11.1975
4936
[b1] Johannes Petrus Jacobus NEL (4935/x)
4937
[b2] Anna Adriana NEL (4935/x) x PN BREEN
4938
[b3] Pieter Willem NEL (4935/x)
4939
[b4] Judith Maria NEL (4935/x) x PN
ESTERHUIZEN
4920
[b1] Johannes Hermanus Martinus BRINK (4919/x)
4921
[b2] Arend Egbertus BRINK (4919/x)
4922
[b3] Frederik Hendrik BRINK (4919/x)
4940
4923
Aletta Maria DE WAAL, ∗ __.__.1950 x Johannes
Jacobus DE WAAL (s.v. Adriaan DE WAAL &
Christina Alida Adriana LOUBSER), ∗ __.__.1950
»» Sien verwysingsnommer 3958 vir verdere inligting
en lys van kinders.
Anna Elizabeth DE WAAL, † Worcester 18.05.1842
x Worcester 06.07.1835, Jacob Gerhardus DE
BRUYN (s.v. Pieter Wouter DE BRUYN & Helena
Johanna MEYER), ∗ 24.10.1813, ≈ Tulbagh
14.11.1813
4941
Anna Jacomina Elizabeth DE WAAL, ∗ 07.09.1907
»» Kinders (2): x{4942, 4943} x Johannesburg, Pieter
Hendrik VAN STADEN, ∗ Riebeeck-Oos
±__.10.1907, † Boksburg 19.01.1957 »α Omgekom in
trein ongeluk. [49;3] xx Boksburg-Noord, Gert
RAUTENBACH, ∗ Lichtenburg 05.06.1905, † H F
Verwoerd hospitaal, Pretoria 06.10.1975
4942
[b1] Pieter Hendrik Barendse VAN STADEN
(4941/x), ∗ 09.03.1943
4943
[b2] Anna Marie VAN STADEN (4941/x),
∗ 23.07.1946
4944
Anna Magdalena DE WAAL »» Kinders (3): 4945,
4946, 4947 x Harrismith, Abraham HOSMAN,
4924
Alida Carolina Johanna DE WAAL, ∗ GriekwalandOos 29.11.1906, † Benoni 26.11.1975 »» Kinders (5):
4925, 4926, 4927, 4928, 4931 x Swakopmund,
Stephen James DU PREEZ, ∗ Oos-Londen
±__.05.1898, † Benoni 02.09.1947 »α [49.4.-] - TAB
MHG 4372/47
4925
[b1] Althea Phoebe DU PREEZ (4924/x) x PN
ROETS
4926
[b2] Ronald Herbert DU PREEZ (4924/x),
∗ 12.09.1929
4927
[b3] Stephen James DU PREEZ (4924/x),
∗ 07.09.1930
146
DE WAAL
∗ Kaapstad ±__.__.1826, † Harrismith 01.08.1902
»α [76.-.-] - VAB H1526
4945
[b1] Baba HOSMAN (4944/x) »α oorlede op 3
maande ouderdom
4946
[b2] Caroline HOSMAN (4944/x) »α meerderjarig
tydens vader se afsterwe
4947
[b3] Abraham HOSMAN (4944/x), † <01.08.1902
4948
Anna Maria Emerentia DE WAAL x Petrus
Johannes THERON (s.v. Johannes Joachim
THERON & Petronella Johanna LEEP), ∗ Kaapstad
±__.__.1819, † Velddrif, distr. Piketberg 31.12.1873
»α onderwyser
4949
Anna Sophia DE WAAL, ∗ 11.11.1963 x Abraham
Andries DE WET, ∗ 20.06.1955 »α passer en draaier,
Consort Myn, Noord Kaap.
4965
Bernardina Isabella Hendrik(a) DE WAAL,
∗ ±__.03.1808, † Kaapstad 10.01.1875 »α [66.7.-] KAB MOOC 6/9/150-1194 (1875), haar moeder was
Maria de Waal, geen kinders x Kaapstad 12.05.1846,
Johan Hendrik ABELBECK, ∗ Kaapstad
±__.__.1812, † Kaapstad 09.05.1879
4966
Catharina Elizabeth DE WAAL »» Kinders (1): 4967
x Albertus Myburgh HANEKOM
4967
[b1] Loammie Cornelia HANEKOM (4966/x),
∗ 03.07.1903 »» Kinders (5): 4968, 4969, 4970, 4975,
4982 x Redelinghuys 22.12.1925, Jan Augustus
LOUW (s.v. Abraham Hendrik Petrus LOUW &
Maria Barendina Johanna SCHREUDER), ∗ Viswater,
Vanrhynsdorp 25.11.1901, ≈ Vanrhynsdorp, † Darling
22.02.1989 »α [87]
4968
[c1] Catharina Elizabeth LOUW (4967/x), ∗ Soutkuil
13.12.1926 x 04.06.1949, Petrus Johannes Dirk
STEENKAMP, ∗ 22.02.1923
4969
[c2] Maria Barendina Johanna LOUW (4967/x),
∗ 29.08.1928, ≈ Aurora
4970
[c3] Abraham Hendrik Petrus (Tol) LOUW
(4967/x), ∗ Soutkuil 29.07.1931, ≈ __.__.____
»» Kinders (4): 4971, 4972, 4973, 4974 x 20.10.1960,
Sarah Magdalena Johanna KOTZE (d.v. Johannes
Erasmus van Zyl KOTZE & Wilhelmina Jacoba VAN
WYK), ∗ 29.04.1939
4971
[d1] Wilhelmina Jacoba LOUW (4970/x),
∗ 10.12.1960, ≈ Aurora
4972
[d2] Loammie Cornelia LOUW (4970/x),
∗ 02.12.1961, ≈ Aurora
4973
[d3] Helene Jane LOUW (4970/x), ∗ 01.12.1962,
≈ Aurora
4974
[d4] Hendrina LOUW (4970/x), ∗ 16.02.1967,
≈ Aurora
4975
[c4] Albertus Myburgh LOUW (4967/x), ∗ Soutkuil
23.06.1932, ≈ Aurora, † Aurora 12.05.1978 »» Kinders
(6): 4976, 4977, 4978, 4979, 4980, 4981 x 21.12.1957,
Margaretha Johanna Maria LOUW (d.v. Hermanus
Josias LOUW & Johanna Jacoba Elizabeth Louise DE
BEER), ∗ 01.04.1939
4976
[d1] Johanna Jacoba Elizabeth LOUW (4975/x),
∗ Piketberg 09.01.1959, ≈ Aurora
4950
Annemie DE WAAL, ∗ 01.01.1955 »α boekhoudster,
Sasolburg (Strydpoort 16)
4951
Arend DE WAAL »» Kinders (1): 4952 x Magdalena
NN
4952
b1 Maria Barendina DE WAAL (4951/x), ∗ Kaapstad
±__.__.1835, † Piketberg 06.04.1905 »α [70.7.-] KAB MOOC 6/9/521-1166 »» Kinders (7): 4953,
4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959 x Frederick
Johannes Gerhardus VISSER, † 22.05.1904
4953
[c1] Magdalena VISSER (4952/x)
4954
[c2] Helletje Aletta Johanna VISSER (4952/x)
4955
[c3] Arend Frederick VISSER (4952/x)
4956
[c4] Maria Barendina VISSER (4952/x)
4957
[c5] Jasper Johannes VISSER (4952/x)
4958
[c6] Johanna Wilhelmina Josina VISSER (4952/x)
4959
[c7] Elizabeth VISSER (4952/x)
4960
Arend Gerrit DE WAAL »» Kinders (3): 4961, 4962,
4963 x Aletta Barendina Maria ROUX
(d.v. Johannes Petrus ROUX & Maria KENNEDY),
∗ ±__.__.1871, † Namakwaland 20.01.1896 »α [25.-.-]
- KAB MOOC 6/9/350-507
4961
b1 Anna Maria Edington DE WAAL (4960/x),
∗ 17.07.1891
4962
b2 Johanna Jacoba Elizabeth DE WAAL (4960/x),
∗ 08.05.1893
4977
[d2] Loammie Cornelia LOUW (4975/x), ∗ Soutkuil,
Auora, Piketberg 31.12.1960, ≈ Aurora
4963
b3 Baba DE WAAL (4960/x), ∗ 15.01.1896
4978
[d3] Margaretha LOUW (4975/x), ∗ Soutkuil, Auora,
Piketberg 08.12.1961, ≈ Aurora
4964
Arend L. DE WAAL, ∗ Adelaide 17.10.1865,
† 15.11.1928
4979
[d4] Jan August LOUW (4975/x), ∗ Soutkuil, Auora,
Piketberg 03.08.1963, ≈ Aurora
147
DE WAAL
4980
[d5] Gesina LOUW (4975/x), ∗ Soutkuil, Auora,
Piketberg 16.03.1967, ≈ Aurora
4981
[d6] Maria Barendina Johanna LOUW (4975/x),
∗ Soutkuil, Auora, Piketberg 26.06.1969, ≈ Aurora
4982
[c5] Loammie Cornelia LOUW (4967/x), ∗ Soutkuil,
Auora, Piketberg 08.03.1935, ≈ Aurora x 06.05.1954,
Richard Jacobus SHARP, ∗ 31.03.1933
4998
[b1] William Dey GARDEN (4997/x), ∗ 05.04.1915
4999
[b2] Cornelius Johannes GARDEN (4997/x),
∗ 29.08.1916
5000
[b3] Peter GARDEN (4997/x), ∗ 09.02.1918
5001
[b4] Catharina Magdalena GARDEN (4997/x),
∗ 29.04.1919
5002
Catharina Magdalena Johanna DE WAAL,
∗ ±__.__.1860 »α Faureth(Koeipaal) 16jr »» Kinders
(5): x{5003, 5004, 5005, 5006, 5007} x Petrus
Cornelius SWANEPOEL (s.v. Petrus Cornelius
SWANEPOEL & Johanna Adriana Sophia KOTZE),
∗ Colesberg 06.01.1859, † Christiana 14.02.1899
»α [40;1;8] xx Fauresmith 29.06.1876, Jan Bastiaan
(-nardt) BARNARD, ∗ ±__.__.1856 »x NG / Ds
Luckhoff HI / VS GDB 1866-79 Getuies: Visser BJ /
Oosteilaak »α Faureth(Doornlaagte) 20jr Veeboer
4983
Catharina Frances Magdalena DE WAAL,
† Pretoria 08.12.1962 »» Kinders (4): 4984, 4985,
4986, 4987 x Britstown, John Arthur BECKETT,
∗ Cheshire, Engeland ±__.07.1883, † Port Elizabeth
23.08.1963 »α [80;1]
4984
[b1] Thomas William BECKETT (4983/x)
4985
[b2] Alice Catharine BECKETT (4983/x) x Robert
James PARSLEY
4986
[b3] John Arthur BECKETT (4983/x)
5003
[b1] Petrus Cornelius SWANEPOEL (5002/x),
∗ 15.12.1880
4987
[b4] Winnifred BECKETT (4983/x) x Cornelius
Johannes SCHUTTE
5004
[b2] Cornelius Johannes SWANEPOEL (5002/x),
∗ 17.03.1889
5005
[b3] Johannes Adriaan SWANEPOEL (5002/x),
∗ 18.07.1896
5006
[b4] Johannes Cornelius SWANEPOEL (5002/x),
∗ 08.12.1893
5007
[b5] Frans Petrus De Waal SWANEPOEL (5002/x),
∗ 06.01.1899
5008
Catherine DE WAAL, † Durban »» Kinders (2):
5009, 5010 x John Andrew LLOYD
4988
Catharina Hendrina DE WAAL, ∗ 03.05.1852,
† 06.08.1928 »α Data ontvang vanaf Piet du Toit
([email protected]), hierdie is sy Oumagrootjie en
Oupagrootjie [20/1/2003]. 21jr van Mowbray, distr.
Ladybrand [76;3] »» Kinders (8): 4989, 4990, 4991,
4992, 4993, 4994, 4995, 4996 x Ladybrand
17.11.1873, Hendrik Gerhardus Jacobus VAN DEN
HEEVER, ∗ ±__.__.1850 »x NG / Ds Louis Hugo /
VS GGB 1870-1901 Getuies: DJ van den Heever / JB
Rabie »α 23jr veeboer van Groenkloof, Ladybrand
4989
[b1] Gert Jacobus VAN DEN HEEVER (4988/x)
4990
[b2] Maria Wilhelmina VAN DEN HEEVER
(4988/x) x PN NEETHLING
5009
[b1] Lillian Pansy Clementime LLOYD (5008/x)
x Ernest Bertram BLACKBEARD
4991
[b3] Hendrik Adriaan VAN DEN HEEVER (4988/x)
5010
[b2] Gladys LLOYD (5008/x) x Gavin DUFFY
4992
[b4] Margaretha Cornelia VAN DEN HEEVER
(4988/x) x PN RAUTENBACH
5011
4993
[b5] Johannes Jurgens VAN DEN HEEVER
(4988/x)
Cecilia Johanna DE WAAL, ∗ 08.04.1922
»α huisvrou x Daniel Louw BOONZAAIER,
∗ 02.08.1915 »α afgetree
5012
Christina Elizabeth DE WAAL
»α Senekal(Vaalbank) 20jr x Senekal 03.04.1882,
Pieter Willem Adriaan SENEKAL »x NG / Ds
Maeder GA / VS GJC !879-1889 Getuies: Boshoff JJ /
Senekal PWA »α Senekal(Brakfx) 24jr Veeboer
5013
Christina Fransina DE WAAL, ∗ Fraserburg
27.09.1923, † 29.08.1991 »» Kinders (2): 5014, 5020
x Sutherland 24.12.1945, Martin Luther LOUW
(s.v. Gerhardus Jacobus Johannes LOUW & Catharina
Huibrecht KOTZE), ∗ Moorreesburg 08.12.1917,
† 26.07.1988
4994
[b6] Christiaan Mauritz VAN DEN HEEVER
(4988/x)
4995
[b7] Arend Daniel De Waal VAN DEN HEEVER
(4988/x)
4996
[b8] Weesel Johannes VAN DEN HEEVER (4988/x)
4997
Catharina Magdalena DE WAAL, ∗ Kimberley
±__.06.1887, † Bezuidenhoutsvallei 10.12.1923
»α [36;6] »» Kinders (4): 4998, 4999, 5000, 5001
x Wolmaransstad, William Dey GARDEN
148
DE WAAL
5014
[b1] Martin Luther LOUW (5013/x), ∗ 04.08.1947
»» Kinders (3): 5015, 5016, 5019 x Kempton Park
27.09.1969, Johanna Christina STRYDOM,
∗ 11.11.1950
5015
[c1] Martin Luther LOUW (5014/x), ∗ Welkom
06.05.1971 x Heidelberg 12.10.1996, Sané DU
PREEZ, ∗ Sasolburg 29.12.1971
5016
[c2] Anne-Marie LOUW (5014/x), ∗ Welkom
24.01.1973 »» Kinders (2): 5017, 5018 x Welkom
11.01.1995, Frederik Johannes VAN GREUNEN,
∗ Kempton Park 11.11.1973
5017
[d1] Anriëtte VAN GREUNEN (5016/x), ∗ Pretoria
08.02.1997
5018
[d2] Juané VAN GREUNEN (5016/x), ∗ Pretoria
01.11.1999
5019
[c3] Fransien LOUW (5014/x), ∗ Welkom 11.03.1977
»α Ongetroud.
5020
[b2] Nicolaas Gerhardus LOUW (5013/x),
∗ Goodwood 09.06.1951 x Kempton Park 16.10.1977,
Agnes Maria BUTCHER, ∗ 18.08.1953
5021
Christina Hendrina DE WAAL, ∗ 29.07.1941 »α in
1990 ’n tikster wat woon in Oakdale, Riversdal.
x 10.09.1985, Christiaan Viljoen DE WET,
∗ Swellendam 02.12.1941 »α boer van Oakdale,
Riversdal.
5029
Daniel Jacobus DE WAAL, ∗ __.__.1933,
† __.__.1983 »» Kinders (1): 5030 x PN NN
5030
b1 Daniel Jacobus DE WAAL (5029/x), ∗ 11.02.1952
»α emigreer na Bedford, Engeland in 2004 »» Kinders
(2): 5031, 5034 x Brenda Ann SCRIVEN,
∗ 03.09.1953
5031
c1 Monica DE WAAL (5030/x), ∗ 12.12.1976
»α woon te Bedford, Engeland (emigreer 2000)
»» Kinders (2): 5032, 5033 x ÷, Johan COOPER
5032
[d1] Mikyla COOPER (5031/x), ∗ 23.02.2002
5033
[d2] Carmen COOPER (5031/x), ∗ 18.09.2003
5034
c2 Paul DE WAAL (5030/x), ∗ 30.05.1978 x TaniaMarie DESMARAIS (d.v. Henry Eugene Roland
DESMARAIS & Patricia Anne NN), ∗ 12.05.1971
5035
David Christiaan DE WAAL x Hester ROOS
(d.v. Tieleman Johannes ROOS & Anna Sophia
ROUX), ∗ Helderberg 26.03.1823, ≈ 04.05.1823
»α tweeling
5036
David Johannes DE WAAL »» Kinders (1): 5037
x 15.07.1820, Elizabeth Margaretha THERON
(d.v. Petrus Francois THERON & Maria Magdalena
HUGO), ≈ 04.08.1799, † Tulbagh 04.12.1840
5037
b1 Anna Maria Davina DE WAAL (5036/x),
∗ Tulbagh 16.09.1833, ≈ Tulbagh 13.10.1833,
† 02.11.1898 »α [65.-.-] - KAB MOOC 6/9/382-3273
»» Kinders (12): x{5038, 5039, 5040, 5041, 5042,
5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049}
x Huwelikshof, Worcester 07.12.1854, Pieter Ulrich
LEIBBRANDT, ∗ 02.07.1821, ≈ Lutherse kerk,
Kaapstad 22.07.1821, † Seepunt, Kaapstad 09.06.1878
»α [57.-.-] xx Hendrik Vosges HENDRICKZ
5022
Cornelia Gertruida DE WAAL x PN BOTES
xx __.__.1913, Izaak Jacobus VISSER (s.v. Gerrit
Jacobus VISSER & Hester Sophia Jacoba VAN DER
MERWE), ∗ 05.11.1860, ≈ Kookfontein, distr.
Clanwilliam 14.02.1861, † 07.11.1946, Ω Marchand,
Kakamas »α Grafsteen + 1947
5023
Danie DE WAAL x Reinette DE WAAL
(d.v. Jacobus Philippus DE WAAL & PN NN) »» Sien
verwysingsnommer 1465 vir verdere inligting.
5038
[c1] Pieter Ulrich LEIBBRANDT (5037/x),
∗ 29.09.1855, ≈ Kaapstad 18.11.1855, † 02.11.1856
5024
Daniel DE WAAL x PN NN
5039
5025
Daniel Jacobus DE WAAL »» Kinders (1): 5026
x Maria Margaretha (Margaritha) DE BEER
(d.v. Pieter Gerrit Petrus Christiaan DE BEER & Maria
Margaretha COETZER), ∗ 07.11.1895, ≈ NGK, Piet
Retief 12.01.1896
[c2] David Johannes de Waal LEIBBRANDT
(5037/x), ∗ 20.10.1857, ≈ Kaapstad 22.11.1857,
† Groenpunt 18.01.1891 x Josina Christina
LINDENBERG
5040
[c3] Elizabeth Margaretha LEIBBRANDT (5037/x),
∗ 28.02.1860, ≈ Kaapstad 01.04.1860, † __.__.1934
x 07.10.1885, Thomas M. CROWE
5041
[c4] Johan Sebastian LEIBBRANDT (5037/x),
∗ 28.01.1862, ≈ Kaapstad 09.03.1862, † __.02.1891
x Emily Anne BORAINE, ∗ __.__.1863, † __.__.1926
5042
[c5] Pieter Ulrich LEIBBRANDT (5037/x),
∗ 09.12.1863 x __.__.1901, Pearly Eugenie
BATAILLOU
5043
[c6] Anna Maria Davina LEIBBRANDT (5037/x)
5026
5027
5028
b1 Gertruida Dolphina DE WAAL (5025/x),
∗ 16.10.1868, ≈ Amersfoort __.__.1868 »≈ Geen
getuies
Daniel Jacobus DE WAAL »» Kinders (1): 5028
x Maria Margaretha NN
b1 Maria Margaretha DE WAAL (5027/x),
∗ Amersfoort 27.08.1916, † Witfield 07.09.1968
»α [52] x Glencoe, Francois Jacobus Van Zyl
BADENHORST
149
DE WAAL
5044
[c7] Maria Magdalena Wilhelmina LEIBBRANDT
(5037/x)
5045
[c8] Johannes Hendricus LEIBBRANDT (5037/x),
∗ 26.01.1869, † __.__.1943
5046
[c9] Johanna Alida LEIBBRANDT (5037/x)
5047
[c10] Catharina Susanna LEIBBRANDT (5037/x),
∗ 13.01.1872, † 21.07.1872
5048
[c11] Seun LEIBBRANDT (5037/x), ∗ 29.03.1873,
† 29.03.1873
5049
[c12] Bertha Hendrietta LEIBBRANDT (5037/x),
∗ 27.07.1875, † Wynberg 03.06.1901 »α [25.-.-] ongetroud
5050
Deon DE WAAL »» Kinders (1): 5051 x Elizabeth
Ann ESSELEN (d.v. Louis Leipoldt ESSELEN &
Patricia Elizabeth RICHARDS), ∗ 08.11.1956
5051
b1 Rochelle DE WAAL (5050/x)
5052
Elizabeth Johanna DE WAAL »» Kinders (9): 5053,
5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061
x Upington, Pieter van Zyl BOOYSEN (s.v. PN
BOOYSEN & S. M. G. C. NN), ∗ Britstown
±__.__.1896, † Johannesburg 28.10.1942 »α [46.-.-] TAB MHG 4772/42
5064
Evelyn DE WAAL, ∗ 23.05.1918 x Johannes Paulus
(Jan Witbrood) LOUW (s.v. Johannes Michiel
Adriaan LOUW & Beatrix Johanna Petronella DE
JONGH), ∗ 27.07.1916, † 10.11.1983, Ω Malmesbury,
begrafplaas »α Handelskuns sertifikaat, boer op
Verland
5065
Frederik DE WAAL x Sara Jacoba Debora
Engelbrecht LOUW (d.v. Heremias Cornelius LOUW
& Johanna Wilhelmina Christina VAN DER
WESTHUIZEN), ∗ 18.04.1910
5066
Geertruida Antonia DE WAAL »» Kinders (4): 5067,
5068, 5069, 5070 x Amsterdam, Bartholmeus
Bernardus Joseph ROBBE, ∗ Amsterdam
03.10.1897, † Bezuidenhoutsvallei 31.05.1966
»α [68;7]
5067
[b1] Johannes Aloysius ROBBE (5066/x)
5068
[b2] Dorothea Adriana ROBBE (5066/x) x PN
NUNES
5069
[b3] Bartholomew Gerald ROBBE (5066/x)
5070
[b4] Robert Johannes ROBBE (5066/x)
5071
Geertruida Catharina DE WAAL »» Kinders (2):
5072, 5073 x Johannesburg, Alexander RODGER
(s.v. Alexander RODGER & Joan WATSON), ∗ St
Vigeans, Ediburg, Skotland ±__.04.1874,
† Krugersdorp 11.10.1954 »α [80;6]
5072
[b1] Herbert RODGER (5071/x)
5073
[b2] Florence Ida Clementine RODGER (5071/x)
x PN ROTHMAN
5053
[b1] Arend Cornelius BOOYSEN (5052/x),
∗ 05.08.1923
5054
[b2] Elizabeth Johanna BOOYSEN (5052/x),
∗ 09.06.1925
5055
[b3] Susanna Gertruida Carolina BOOYSEN
(5052/x), ∗ 07.06.1927
5074
Grethe DE WAAL, ∗ 28.11.1982
5056
[b4] Catharina Francina Magdalena BOOYSEN
(5052/x), ∗ 22.08.1928
5075
H. T. DE WAAL, ∗ 16.08.1948 »» Kinders (3): 5076,
5077, 5078 x H. S. NN, ∗ 23.11.1948
[b5] Hester Wilhelmina BOOYSEN (5052/x),
∗ 16.11.1929
5076
b1 O. A. DE WAAL (5075/x), ∗ 02.01.1976
5057
5058
[b6] Maria Magrietha BOOYSEN (5052/x),
∗ 07.12.1931
5077
b2 G. N. (Tweeling) DE WAAL (5075/x),
∗ 08.06.1980
5059
[b7] Jacoba BOOYSEN (5052/x), ∗ 08.05.1934
5078
b3 N. G. (Tweeling) DE WAAL (5075/x),
∗ 08.06.1980
5060
[b8] Pieter van Zyl BOOYSEN (5052/x),
∗ 22.01.1937
5079
Hans DE WAAL x Wynona DODDS (d.v. Bert
DODDS & Georgianna (Georgie) EVERT) »α 3 seuns
[b9] Gertruida Wilhelmina BOOYSEN (5052/x),
∗ 19.03.1939
5080
Hendrik DE WAAL »» Kinders (1): 5081
x Catharina NN
5081
b1 Doith DE WAAL (5080/x), ∗ ±__.__.1797,
† 24.03.1864 »α [67.-.-] - KAB 6/9/107 - 1106 (1864)
5082
Hendrik DE WAAL »» Kinders (1): 5083 x Susanna
NN
5061
5062
5063
Elizabeth Mary Winifred DE WAAL, ∗ Paarl
04.06.1895, † Edenvale hospitaal 09.07.1976
»α Oujongnooi.
Ella Sophia DE WAAL, ∗ 11.01.1959
»α onderwyseres
150
DE WAAL
5083
b1 Martha DE WAAL (5082/x), ∗ Namakwaland
±__.__.1884, † Nababeep, Namaqualand 21.06.1917
»α [33] »» Kinders (4): 5084, 5085, 5086, 5087
x Nababeep, Hendrik Johannes WIESE
5101
Hermanus DE WAAL »» Kinders (5): 5102, 5106,
5107, 5113, 5122 x Johanna NN
5102
b1 Alexander DE WAAL (5101/x), ∗ ±__.07.1836,
† Tarka, Cradock 02.05.1915 »α [78;10] »» Kinders
(3): xx{5103, 5104, 5105} x Johanna VAN
NIEKERK, † ±__.__.1898 xx Wesleyan Kerk,
Cradock, Truitjie FAIRWEATHER
5103
c1 Alec Hermanus Moses DE WAAL (5102/xx),
∗ 18.07.1902
5084
[c1] Susanna Henrietta WIESE (5083/x)
5085
[c2] Sarah WIESE (5083/x)
5086
[c3] Hendrik Johannes WIESE (5083/x)
5087
[c4] Stephanus Francois WIESE (5083/x)
5104
c2 Jacobus DE WAAL (5102/xx) »α jonk oorlede
5088
Hendrik DE WAAL, ∗ 09.04.1914 »α Idno:
1404095025089, Huis Goedversorg Nr 6,Murraystraat,
Boshof, 2004/02/14. De Villiers & Stenvert Ingelyf,
Posbus21, Hertzogville, 9482
5105
c3 Willem Jacob DE WAAL (5102/xx), ∗ 23.06.1909
5106
Hendrik Ferdinand DE WAAL »» Kinders (7): 5090,
5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096 x Jacoba
Brigitha VERWOERD
b2 Rosette DE WAAL (5101/x), ∗ distr. Tarka
±__.09.1840, † Cradock 26.01.1921 »α [80.4.-] - KAB
MOOC 6/9/1919-470 (1921) x 26.09.1859, Moses
ADRIAAN, † __.08.1909
5107
b1 Jan Willem DE WAAL (5089/x), ∗ Amsterdam,
Nederland ±__.__.1858, † 19.10.1901 »α [43.-.-] MHG 0/18049, van Krugersdorp, ongetroud
b3 Carolina DE WAAL (5101/x), ∗ ±__.__.1859,
† Tarka, Cradock 09.02.1921 »α [62] »» Kinders (5):
5108, 5109, 5110, 5111, 5112 x William LINTOR
5108
[c1] Rose LINTOR (5107/x)
5091
b2 Henrietta Jacoba DE WAAL (5089/x)
5109
[c2] Sina LINTOR (5107/x)
5092
b3 Bernardus Hendrik DE WAAL (5089/x)
5110
[c3] Carolina LINTOR (5107/x)
5093
b4 Hendrik Jan Ferdinand DE WAAL (5089/x)
5111
[c4] Susan LINTOR (5107/x)
5094
b5 Willem Frederik DE WAAL (5089/x)
5112
[c5] Willem LINTOR (5107/x)
5095
b6 Jaqueline Henriette DE WAAL (5089/x)
5113
5096
b7 Carel George DE WAAL (5089/x), ∗ Arnheim,
Nederland ±__.__.1858, † Krugersdorp 22.05.1902
»α Wepener 29jr Agent [44.3.-] - MHG N/125, geen
kinders x Wepener 07.09.1887, Catharina Maria
MACDERMIT, ∗ ±__.__.1855 »x NG / Ds Keet GR /
VS Mf1162(85/99) Getuies: De Wet AF / Berry HJ
»α Wepener 32jr
b4 Susan DE WAAL (5101/x), ∗ Tarkastad
±__.__.1861, † Cradock 07.09.1916 »α [55;7]
»» Kinders (8): 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119,
5120, 5121 x James WHITAKER, ∗ ±__.__.1860
5114
[c1] James WHITAKER (5113/x), ∗ ±__.__.1885
5115
[c2] Hermanus WHITAKER (5113/x)
5116
[c3] Thomas WHITAKER (5113/x)
5117
[c4] Johanna WHITAKER (5113/x)
5118
[c5] Rosa WHITAKER (5113/x)
5119
[c6] Susan WHITAKER (5113/x)
5120
[c7] Lena WHITAKER (5113/x), ∗ 24.05.1897
5121
[c8] Louisa WHITAKER (5113/x), ∗ 20.10.1898
5122
b5 Jacoba DE WAAL (5101/x), ∗ Tarkastad
±__.__.1871, † Cradock 05.01.1908 »α [37]
»» Kinders (3): 5123, 5124, 5125 x Jacob NOAH
5123
[c1] Johanna Maria Elizabeth NOAH (5122/x)
5124
[c2] Rosetta Susanna NOAH (5122/x)
5089
5090
5097
5098
5099
5100
Hendrik Willem DE WAAL, ∗ 23.12.1915 »α oba:
Willie x Aletta Johanna GRUNDER, ∗ 07.10.1917
»α oba: Lettie
Hendrina Cecilia DE WAAL »» Kinders (1): 5099
x Reivilo, Marthinus Jacobus HORN (s.v. Jan
Mattheus Christiaan HORN & Magdalena Cornelia
Susanna OOSTHUYZEN), ∗ Heilbron distrik
28.04.1898, † Delareyville 17.09.1971
[b1] Hendrina Cecilia HORN (5098/x) x Adriaan
LOUW
Hendrina Johanna DE WAAL, ∗ Intimba, Swaziland
±__.12.1900, † Volksrust 11.06.1952 »α [51;6] Geen
kinders. x Vrede, Johannes Gerhardus
HEYDENREICH
151
DE WAAL
5125
[c3] Robert Daniel NOAH (5122/x)
5141
b1 Anton DE WAAL (5140/x), ∗ 06.11.1950
5126
Hermanus Lambertus Bosman DE WAAL
»» Kinders (1): 5127 x Deborah Johanna NN
5142
Jacoba DE WAAL »α Arend-dg x Henry ERSKINE
»α vanaf 1796 in Britse leer aan die Kaap
5127
b1 Hermanus Lambertus DE WAAL (5126/x),
∗ distr. Durbanville ±__.__.1929, † Melkbosstrand
02.01.1946 »α [17.-.-] - KAB MOOC 6/9/12949-2794
(1946), woon te Epping, distr. Bellville, ongetroud en
geen kinders volgens die SK
5143
Jacoba DE WAAL, ∗ 19.01.1904 »α Bron: Magda v
Tonder, GenForum x Antonie Phillipus SMITH,
∗ Pietersburg, dist __.__.1888, † Cullinan 19.08.1939
»α Bron: Magda v Tonder, GenForum
5128
Hermina Elizabeth Adriana DE WAAL,
∗ 23.05.1931, † Springs x Hendrik Daniel BASSON,
∗ 25.05.1924, † 07.05.1972, Ω Springs
5144
Jacobus Daniel DE WAAL »» Kinders (1): 5145
x PN NN
5145
b1 Magrietha Sophia Gesina Maria DE WAAL
(5144/x), ∗ Griekwaland-Wes 06.03.1894, † Edenvale
hospitaal 25.02.1956 »α [61;11] x Christoffel
GOUWS, † ±__.__.1937 xx Johannesburg,
Bartholomew Henry EIBERG, ∗ 13.02.1887
5146
Jacobus Petrus DE WAAL, ∗ 03.04.1871,
† 30.05.1924 »» Kinders (12): 5147, 5148, 5149, 5150,
5151, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158
x Anna Elizabeth VAN SCHOOR, ∗ 29.04.1875
»α oba: Annie, van Graafwater
5147
b1 Jacobus Petrus DE WAAL (5146/x),
∗ 01.04.1894, † Somerset Strand »α oba: Kosie
5148
b2 Johannes Cornelis DE WAAL (5146/x),
∗ 04.08.1895, † Belville »α oba: Jannie,
boukontrakteur in Belville
5149
b3 Willem Jacobus DE WAAL (5146/x),
∗ 18.06.1897 »α oba: Willie, boer Van Wyksvlei,
Carnarvon en Williston
5150
b4 Dirk Johannes van Schoor DE WAAL (5146/x),
∗ 20.06.1899, † 06.04.1916
5129
Hester DE WAAL x Theodore Margaretha DE
WAAL (s.v. Mauritz Cornelis DE WAAL & Theodora
Jozina Magdalena DE WAAL) »» Sien
verwysingsnommer 5302 vir verdere inligting.
5130
Hylie Hendrina DE WAAL »» Kinders (1): 5131
x Andries Jacobus DELPORT
5131
[b1] Petrus Jacobus DELPORT (5130/x), ∗ OosLonden ±__.__.1860, † Pretoria 12.06.1944 x Mary
Nash VOGEL (d.v. Jeremias Jesias VOGEL & Anna
Maria VAN LELYVELD)
5132
5133
Isabella Maria DE WAAL »α Parys 19jr x Heilbron
02.06.1899, Stefanus Johannes Jacobus
GILDENHUYS »x L/D / Ds Loockinge JZ / Bfx
VSArg Mf1145 Getuies: Coetzee D / Gouws JM
»α Colesberg(Baskage) 36jr Boer
Isabella Maria DE WAAL, ∗ 14.01.1924 »» Kinders
(3): 5134, 5135, 5136 x Johannesburg 08.03.1947, Jan
Hendrik ZIETSMAN, ∗ Swartruggens 15.11.1922,
† Carletonville 06.11.1966 »α [44]
5134
[b1] Isabella Maria ZIETSMAN (5133/x),
∗ 15.02.1953
5151
b5 Frans Petrus Hough DE WAAL (5146/x),
∗ 30.07.1901
5135
[b2] Albert Philip ZIETSMAN (5133/x),
∗ 10.01.1956
5152
5136
[b3] Antoinette Cornelia ZIETSMAN (5133/x),
∗ 02.06.1959
b6 Andries Marthinus DE WAAL (5146/x),
∗ Calvinia 25.06.1903, † 28.10.1989 »α oba: Andrew
x ±__.__.1934, Susanna Margaretha KRUGER,
∗ Vanrhynsdorp 20.04.1914, † 17.06.1973
5137
J M DE WAAL »» Kinders (1): 5138 x C NN
5153
5138
b1 Hester Cynthia DE WAAL (5137/x), ∗ Ugie
09.07.1938, † Bloemfontein Nasionale Hospitaal
18.09.1968 »» Kinders (1): 5139 x Bloemfontein
10.07.1965, Abraham Carel COCKCROFT
b7 Melt van Schoor DE WAAL (5146/x),
∗ 14.03.1905 »α plaasboer, distr. Warrenton, afgetree
in Jan Kempdorp
5154
b8 Maria Carolina Retseh DE WAAL (5146/x),
∗ 26.11.1906 »α oba: Mimmie, bly in Calvinia x PN
VAN WYK
5139
[c1] Henry Brodley COCKCROFT (5138/x),
∗ 04.01.1968
5155
b9 Daniel Marthinus DE WAAL (5146/x),
∗ 08.09.1909, † 13.05.1910
5140
J. DE WAAL »» Kinders (1): 5141 x Doreen Mary
STREEFKERK (d.v. Nicolaas Augustus
STREEFKERK & Maria Magdalena STEENKAMP),
∗ 23.07.1917
5156
b10 Johannes Adriaan DE WAAL (5146/x),
∗ 03.07.1911, † 30.10.1919 »α oba: Attie
152
DE WAAL
5157
b11 Cornelis Brink DE WAAL (5146/x),
∗ 02.11.1913 »α oba: Brink • seun: Wiese van der
Merwe
5158
b12 Magritha Wilhelmina DE WAAL (5146/x),
∗ 22.06.1918, † 22.04.2003 »α oba: Kitt x Pieter
BROOKS
5159
5160
Jacobus Philippus DE WAAL x Cornelia Elizabeth
KLEINHANS (d.v. Salmon Jacobus KLEINHANS &
Johanna Wilhelmina Catharina MARX), ∗ 24.09.1889,
† Vereeniging hospitaal 24.10.1973
Jacomina Petronella DE WAAL, ∗ 11.04.1934
»α huisvrou »» Kinders (1): 5161 x Izak Johannes
HOFFMAN, ∗ 19.01.1933 »α boer
5171
f1 Ryk Jacobus DE WAAL (5170/x), ∗ __.__.1962
»» Kinders (1): 5172 x Charmaine VAN STADEN
5172
g1 Jan Gerhardus DE WAAL (5171/x), ∗ __.__.1988
5173
e2 Johannes Lukas DE WAAL (5169/x),
∗ __.__.1944 »» Kinders (1): 5174 x Tina JOUBERT
5174
f1 Andre DE WAAL (5173/x), ∗ __.__.1970
5175
e3 Ryk Jacobus DE WAAL (5169/x), ∗ __.__.1947
»» Kinders (3): xx{5176, 5177, 5178} x Elsie NN
xx Lorraine Elizabeth GREENAN
5176
f1 Leon Steven DE WAAL (5175/xx), ∗ __.__.1970
5177
f2 Anton Willem Christoffel DE WAAL (5175/xx),
∗ __.__.1970
5161
[b1] Susanna Catharina HOFFMAN (5160/x),
∗ 23.02.1962 »α skolier
5178
f3 Ryno Jacobus DE WAAL (5175/xx), ∗ __.__.1985
5162
Jan DE WAAL x Cornelia Gertruida REICKERT
(d.v. Johannes Willem REICKERT & Johanna Barbara
DE WAAL) »» Sien verwysingsnommer 3433 vir
verdere inligting.
5179
d2 Cornelius Johannes DE WAAL (5168/x),
∗ __.__.1923, † __.__.1988 »» Kinders (2): 5180, 5184
x Johanna Maria VAN DER WALT
5163
Jan DE WAAL »» Kinders (1): 5164 x Jacoba NN
5180
5164
b1 Maria Sybella DE WAAL (5163/x), ∗ Tweespruit,
distr. Pretoria 22.01.1885, † Elandsfontein 19.06.1906
»α [21;4;28] Geen kinders x Pretoria, Johannes
Cornelius SCHOERIE
e1 Jan Gerhardus DE WAAL (5179/x) »» Kinders
(2): 5181, 5183 x Alida KROMHOUT
5181
f1 Cornelius Johannes DE WAAL (5180/x)
»» Kinders (1): 5182 x PN NN
5182
g1 Jan Gerhardus DE WAAL (5181/x)
5183
f2 Frans DE WAAL (5180/x)
b1 Ryk Jacobus DE WAAL (5165/x), ∗ ±__.03.1862,
† De Tweedespruit P.K. Meul, Pretoria 04.12.1945
»α [83.9.-] - TAB MHG 6586/45 - boer, De
Tweedespruit, P.K. Meul, Pretoria »» Kinders (6):
5167, 5168, 5203, 5204, 5209, 5210 x Pretoria, Hester
Maria PRINSLOO, ∗ Bronkhorstspruit __.__.1869,
† Trichardtspoort, Bronkhorstspruit 05.02.1956
»α [87;8]
5184
e2 Cornelius Johannes DE WAAL (5179/x),
∗ __.__.1960 »» Kinders (1): 5185 x Lena Elizabeth
LOUW
5185
f1 Jacque DE WAAL (5184/x), ∗ __.__.1984
5186
d3 Cornelia Petronella DE WAAL (5168/x),
∗ ±__.__.1925 x PN LERM
5167
c1 Hester Maria DE WAAL (5166/x), ∗ ±__.__.1886,
† Pretoria Algemene Hospitaal 19.02.1953 »α Het
aangenoeme doster Hester Maria Anna Rina x
JORDAAN. x Pretoria, Jacob VAN DER WALT
5187
d4 Jan Gerhardus DE WAAL (5168/x),
∗ __.__.1927, † __.__.1991 »» Kinders (2): 5188, 5189
x PN NN
5188
e1 Jan Gerhardus DE WAAL (5187/x)
5168
c2 Jan Gerhardus DE WAAL (5166/x), ∗ Pietersburg
__.__.1890, † Pretoria Algemene Hospitaal 07.04.1965
»α [75;4en driekwart] »» Kinders (7): 5169, 5179,
5186, 5187, 5191, 5192, 5195 x Pretoria, Anna
Susanna Christina PRINSLOO
5189
e2 Daniel DE WAAL (5187/x) »» Kinders (1): 5190
x PN NN
5190
f1 Niel DE WAAL (5189/x)
5191
d5 Anton Willem Christoffel DE WAAL (5168/x)
5192
d6 Hendrik Frederik DE WAAL (5168/x) »» Kinders
(2): 5193, 5194 x Annatjie PUTTER
5193
e1 Jan Gerhardus DE WAAL (5192/x)
5194
e2 Andre DE WAAL (5192/x)
5165
5166
5169
5170
Jan Gerhardus DE WAAL »» Kinders (1): 5166
x Maria Petronella DE WAAL
d1 Ryk Jacobus DE WAAL (5168/x), ∗ __.__.1916
»» Kinders (3): 5170, 5173, 5175 x Maria Jacomina
Wilhelmina VAN DER WALT
e1 Jan Gerhardus DE WAAL (5169/x), ∗ __.__.1942
»» Kinders (1): 5171 x Frikkie VILJOEN
153
DE WAAL
5195
d7 Hester Maria DE WAAL (5168/x) »» Kinders (7):
5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202 x Cullinan,
Andries Adriaan Petrus STORM (s.v. Gert Rudolph
STORM & Catharina Maria NN), ∗ Springs
25.12.1936, † Boksburg Benoni hospitaal 30.12.1974
»α Skofbaas
5196
[e1] Ryk Renier STORM (5195/x)
5197
[e2] Andries Adriaan Petrus STORM (5195/x)
5198
[e3] Marius STORM (5195/x)
5199
[e4] Gert Rudolph STORM (5195/x)
5200
[e5] Catharina Maria STORM (5195/x)
5201
[e6] Anna Susara STORM (5195/x)
5202
[e7] Stephanus Hermanus STORM (5195/x)
5203
c3 Maria Petronella DE WAAL (5166/x),
∗ 10.06.1892, † Pretoria Algemene Hospitaal
22.10.1960 »α [68;4] x Pretoria, Daniel Pieter
Jacobus PRINSLOO (s.v. Daniel Christoffel Jacobus
PRINSLOO & Hendrina Johanna DE WAAL), ∗ distr.
Pretoria ±10.06.1889, † Tweedespruit, distr. Pretoria
01.06.1942 »» Sien verwysingsnommer 4739 vir
verdere inligting en lys van kinders.
5204
5205
c4 Johannes Marthinus DE WAAL (5166/x),
∗ __.__.1894, † __.__.1952 »» Kinders (3): 5205,
5207, 5208 x Magdalena GROBLER
d1 Ryk Jacobus DE WAAL (5204/x), ∗ __.__.1923,
† __.__.1986 »» Kinders (1): 5206 x Yvonne Naomi
BOTHA
te Pretoria »» Kinders (4): 5214, 5215, 5216, 5217
x Pretoria, Mary Magdalena NN
5214
b1 Katrina Christina DE WAAL (5213/x),
∗ 24.11.1928
5215
b2 Louisa Susan DE WAAL (5213/x), ∗ 05.05.1932
5216
b3 Ernest Moses DE WAAL (5213/x), ∗ 16.10.1935
»α Tweeling
5217
b4 John Benjamin DE WAAL (5213/x), ∗ 16.10.1935
»α Tweeling
5218
Johan Gerhardus DE WAAL »» Kinders (1): 5219
x Witbank, Gertruida Maria OLIVIER (d.v. Hendrik
Jacobus OLIVIER & Martha Cornelia Jacomina NN),
∗ Queenstown ±__.06.1906, † Pretoria Algemene
Hospitaal 25.07.1951 »α [45;1]
5219
b1 Martha Cornelia Jacomina DE WAAL (5218/x),
∗ 10.08.1929 x PN VAN HEERDEN
5220
Johanna Elizabeth DE WAAL, ∗ Paarl 06.01.1922
»» Kinders (3): 5221, 5222, 5223 x Paarl 06.10.1945,
Pieter Jacobus BEYERS (s.v. Johannes Wilhelmus
Wessels BEYERS & Maria Dorothea MARITZ),
∗ Leeuwkraal 02.02.1921
5221
[b1] Johannes Wilhelmus BEYERS (5220/x),
∗ 18.05.1947
5222
[b2] Maria BEYERS (5220/x), ∗ 08.01.1949
5223
[b3] Johanna Elizabeth BEYERS (5220/x),
∗ 21.10.1953
5224
Johanna Elizabeth DE WAAL, ∗ 02.08.1945
»» Kinders (3): 5225, 5226, 5227 x Stellenbosch
11.01.1969, Leon LOUW (s.v. Charles Robert Murray
LOUW & Leona VAN DER MERWE), ∗ 07.08.1942
»α Ekonoom en Direkteur-generaal, Vryemarkstigting
5206
e1 Johannes Marthinus DE WAAL (5205/x)
5207
d2 Hendrik Johannes Christoffel DE WAAL
(5204/x)
5208
d3 Johannes Marthinus DE WAAL (5204/x)
5225
[b1] Margaretha LOUW (5224/x), ∗ 13.09.1970
x 11.02.____, Schalk Willem DE VOS
5209
c5 Ryk Jacobus DE WAAL (5166/x), ∗ __.__.1903,
† __.__.1983 x Martha Johanna Magdalena
MINNAAR, ∗ __.__.1914, † __.__.1965
5226
[b2] Leon Charles LOUW (5224/x), ∗ 03.06.1972
5227
[b3] Andries Adriaan LOUW (5224/x), ∗ 25.04.1976
5228
Johannes DE WAAL x Kaapstad 02.03.1825,
Elizabeth Paulina BLATT (d.v. Johannes BLATT &
Martha Maria HERHOLDT), ≈ 17.07.1803
5229
Johannes DE WAAL x Maria Barendina BLATT
(d.v. Johannes BLATT & Martha Maria HERHOLDT),
≈ 07.06.1801, † 23.07.1854 »α [53.-.-] - KAB MOOC
6/9/67 - 2681 (1854)
5230
Johannes DE WAAL »» Kinders (1): 5231
x Margaretha Christina Johanna BEETS
5210
c6 Hendrika Frederika DE WAAL (5166/x)
»» Kinders (2): 5211, 5212 x Bronkhorstspruit,
Johannes Andries FOURIE, ∗ Potchefstroom distrik
19.11.1904, † Benoni 20.06.1959 »α [54;7] Sterf by ’n
padkafee in Elstonweg, Benoni
5211
[d1] Johannes Mattheus FOURIE (5210/x)
5212
[d2] Ryk Jacobus FOURIE (5210/x)
5213
Jan Mozes DE WAAL, ∗ Pretoria, † Riverside
(Silverton), distr. Pretoria 19.08.1947 »α [65.-.-] TAB MHG 5983/49 - Kaapse kleurling, doen verfwerk
154
DE WAAL
5231
5232
b1 Eduard Hugo DE WAAL (5230/x), ∗ Amsterdam
04.12.1850, † Brits Oos-Afrika 18.05.1912
»α [61;5;14] »» Kinders (4): 5232, 5236, 5237, 5238
x Margaretha Susanna Maria BIERMAN
c1 Johannes Jan DE WAAL (5231/x), ∗ Pretoria
03.07.1882, † Dresdenm Alldays 25.05.1961 »α [79]
Onmoontlik om te weet aan watter vrou die kinders
behoort »» Kinders (3): x{5233, 5234, 5235}
x Johanna W Christina NN, † 11.01.1940
xx Adriana NN, † 01.03.1956
5247
[c2] Margrita VAN DER WESTHUIZEN (5245/x)
x PN LE ROUX
5248
[c3] Carolina VAN DER WESTHUIZEN (5245/x)
x Carolina PIETERSE
5249
[c4] Gertruida VAN DER WESTHUIZEN (5245/x)
x PN BRINK
5250
[c5] Maria VAN DER WESTHUIZEN (5245/x)
x PN KRUGER
5233
d1 Eduard Hugo DE WAAL (5232/x)
5251
[c6] Jan VAN DER WESTHUIZEN (5245/x)
5234
d2 Elizabeth Johanna Antoinette DE WAAL
(5232/x) x Piter Abraham MOUTON
5252
[c7] Aaron VAN DER WESTHUIZEN (5245/x)
5253
5235
d3 Constance DE WAAL (5232/x) x Petrus Lafras
DE JAGER
Lydia Yvonne DE WAAL, ∗ 28.02.1964 x Arnoldus
VAN WYK, ∗ 12.05.1958 »α ketelmaker Port
Elizabeth (1989)
5236
c2 Margaretha Susanna DE WAAL (5231/x)
5254
5237
c3 Johannes Christina DE WAAL (5231/x)
5238
c4 Eduard Hugo DE WAAL (5231/x)
5239
Johannes Jacobus DE WAAL, ∗ 27.12.1855,
† 10.07.1917, Ω Germiston
Magrieta Wilhelmina Hendrika DE WAAL,
∗ 21.08.1910 x PN CARSTENS »α KARSTEN /
CARSTENS xx __.10.1951, Gerrit Dirkse VAN
SCHALKWYK (s.v. Michael Johannes VAN
SCHALKWYK & Maria Magdalena LE ROUX),
∗ Williston 30.06.1912, ≈ Amandelboom 18.08.1912,
† Williston 20.09.1985 »α boer, Reebokuyer, distr.
Williston, kinderloos
5240
Julia Roberta DE WAAL »» Kinders (2): 5241, 5242
x Benoni, Andries George TOLMAY (s.v. James
TOLMAY & Martha J NN), ∗ Ventersdorp
±__.__.1912, † Germiston 07.07.1939 »α [27]
5255
5241
[b1] Maria Sophia Magdalena TOLMAY (5240/x),
∗ 21.02.1937
Magrietha Albertha DE WAAL »» Kinders (10):
5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5264,
5265 x Piet Retief, Thomas Johannes RICHARDS
(s.v. Gerhardus David RICHARDS & Anna Adriana
Jacomina NN), ∗ ±__.12.1879, † Pretoria 11.11.1938
»α [58;11]
5256
[b1] Gerhardus David RICHARDS (5255/x)
5257
[b2] Thomas Johannes RICHARDS (5255/x),
∗ ±__.__.1907
5258
[b3] Magrietha Albertha RICHARDS (5255/x),
∗ ±__.__.1914
5259
[b4] Wouter De Wet RICHARDS (5255/x),
∗ ±__.__.1916
5260
[b5] Johan Andries RICHARDS (5255/x),
∗ 20.05.1919
5261
[b6] Johanna Letina RICHARDS (5255/x),
∗ 28.10.1923
5262
[b7] Daniel Johannes RICHARDS (5255/x),
∗ 06.11.1925
5263
[b8] Hendrina Johanna RICHARDS (5255/x),
∗ 20.10.1930
5264
[b9] Susanna Johanna RICHARDS (5255/x),
∗ 26.11.1926
5242
5243
[b2] Martha TOLMAY (5240/x), ∗ 10.05.1938
Louisa Cornelia (Loammie) DE WAAL,
∗ ±__.__.1864 x Piketberg 01.02.1887, Gustave Disrie
Florimon Johan COMPION (s.v. Auguste Xavier
Gous COMPION & Maria Dorothea Johanna VAN
BROEKHUIZEN), ∗ 05.02.1864, ≈ Piketberg
03.04.1864 »α [b1c1d1] Hy word ook as Auguste
Desiree Johan Compion aangegee. SAG dee l 1, bl. 543
& bl. 646 .
5244
Lukas DE WAAL »» Kinders (1): 5245 x PN NN
5245
b1 Magrieta Sophia Gesina DE WAAL (5244/x),
∗ Kaapstad __.03.1880, † Krugersdorp 17.08.1943
»α [63.5.-] - TAB MHG 4738/43, huisvrou Bakerville,
distr. Lichtenburg »» Kinders (7): x{5246, 5247, 5248,
5249, 5250, 5251, 5252} x Jan VAN DER
WESTHUIZEN xx Lichtenburg, Petrus Stephanus
VENTER, ∗ ±__.09.1866, † Lichtenburg 17.02.1942
»α [75;5] SK 1158/42
5246
[c1] Gerta VAN DER WESTHUIZEN (5245/x) x PN
ELS
155
DE WAAL
5265
[b10] Willem Johannes RICHARDS (5255/x),
∗ 31.01.1934
5280
[b2] Johanna Christina Barendina PRETORIUS
(5278/x), ∗ 21.07.1878
5266
Margaretha Gertruida DE WAAL x Cornelia,
Philippus ODENDAAL (s.v. Jacobus Daniel
ODENDAAL & Susanna Johanna SMALBERGER),
∗ Stormberg ±__.09.1872, † Cornelia 04.03.1943
»α [70.6.-] - VAB 34983, boer Uitzicht, distr. Vrede
5281
[b3] Daniel Pieter Jacobus PRETORIUS (5278/x),
∗ ±03.05.1880
5282
[b4] Jacobus Johannes PRETORIUS (5278/x),
∗ ±07.02.1882
5283
Maria Susanna DE WAAL, ∗ 14.11.1950 x Schalk
Willem VAN WYK {Ds.}, ∗ 04.05.1949 »α predikant
(Paarl, Chateau 23)
5284
Martha DE WAAL »» Kinders (1): 5285 x Jacobus
Jan MARAIS (s.v. PN MARAIS & Isabella Sophia
Maria NN), ∗ Stellenbosch 17.01.1912, † Natal
10.07.1964 »α [52;6] verdrink in see, lyk nooit gekry.
Geoloog
5285
[b1] Isabella MARAIS (5284/x), ∗ 04.04.1953
5286
Martha Christina Gysbertina DE WAAL,
† 12.06.1943 »» Kinders (9): 5287, 5288, 5289, 5290,
5291, 5292, 5293, 5294, 5295 x Ermelo, Pieter
Hendrik Rudolph DU PLOOY, ∗ Winburg
07.09.1871, † Volksrust hospitaal 29.10.1954
»α [83;1;22]
5287
[b1] Anna Sophia Elizabeth DU PLOOY (5286/x)
x PN ROELOFSE
5288
[b2] Martha Christina Gysbertina DU PLOOY
(5286/x) x Ermelo 07.02.1919, Marthinus Johannes
DE WAAL (s.v. Daniel Jacobus DE WAAL &
Margaretha Alberta PRINSLOO), ∗ Mondwani,
Zululand 16.03.1891, ≈ Vryheid 26.04.1891,
† Arcadia, Pretoria 16.08.1963 »» Sien
verwysingsnommer 1726 vir verdere inligting en lys
van kinders.
5289
[b3] Ragel Magrietha Susanna Catharina DU
PLOOY (5286/x) x PN VAN BILJON
5290
[b4] Magdalena Henrietta Elizabeth DU PLOOY
(5286/x) x PN GREYLING
5291
[b5] Elizabeth Magdalena Johanna DU PLOOY
(5286/x) x PN JOUBERT
5292
[b6] Jacobus Andries DU PLOOY (5286/x)
5293
[b7] Catharina Susanna DU PLOOY (5286/x) x PN
BOTHA
5294
[b8] Pieter Hendrik Rudolph DU PLOOY (5286/x)
5295
[b9] Gesina Maria DU PLOOY (5286/x) x PN
AMBROSE
5296
Martha Magdalena DE WAAL, ∗ 21.09.1953
»α Klerk. x Philippus Rudolph DE WET,
∗ 16.01.1951 »α Tegnikus, woon Glen Dee, Cradock.
5267
Margaretha Gertruida DE WAAL »» Kinders (4):
5268, 5269, 5270, 5271 x Middelkop, distr. Harrismith,
Andries Benjamin Lombard ODENDAAL
(s.v. Hendrik Johannes ODENDAAL & Maria
Catharina LOMBARD), ∗ Hendriksdeel, distr. Vrede
±__.12.1876, † Vrede 12.03.1931 »α [54.3.-] - VAB
23226, boer te Paardekop, distr. Vrede
5268
[b1] Margaretha Gertruida ODENDAAL (5267/x) x
O’NEIL
5269
[b2] Jacoba Elizabeth ODENDAAL (5267/x) x VAN
TONDER
5270
[b3] Roelof Jacobus de Waal ODENDAAL (5267/x),
∗ 18.06.1913
5271
[b4] Andries Hendrik Munnik Hertzog Lombard
ODENDAAL (5267/x), ∗ 29.05.1916
5272
Maria Adriana DE WAAL »» Kinders (3): 5273,
5274, 5275 x Upington, Johannes Jacob Britz
KRUGER, ∗ S.W.A. 14.11.1914, † Waterval Boven
hospitaal 02.10.1975
5273
[b1] Petrus Jacobus KRUGER (5272/x)
5274
[b2] Maria Adriana KRUGER (5272/x) x PN VAN
BREDA
5275
[b3] Hendrina Johanna KRUGER (5272/x) x PN
VAN BREDA
5276
5277
5278
5279
Maria Johanna Catharina DE WAAL x Vredendal,
Arend Egbertus BRINK (s.v. Petrus Johannes
BRINK & Gloudina Johanna NN), ∗ Lambertsbaai
25.10.1913, † Vredendal 16.09.1967 »α [53;11] Woon
Brinkwoonstelle, Walvisbaai. Boer en sakeman.
Maria M. J. DE WAAL, ∗ 07.10.1897, † 21.02.1986,
Ω Brandvlei x Andries P. J. BURGER, ∗ 28.03.1895,
† 18.01.1964, Ω Brandvlei
Maria Pieternella DE WAAL »» Kinders (4): 5279,
5280, 5281, 5282 x Barend Johannes PRETORIUS
(s.v. Henning Petrus Nicolaas PRETORIUS & Johanna
Christina VORSTER), ∗ Graaff-Reinet 17.05.1824,
† Hartbeeshoek, distr. Pretoria 23.03.1890 »α [65.10.6]
- TAB MHG 0/5320, landbouer te Hartbeeshoek, distr.
Pretoria
[b1] Anna Catharina PRETORIUS (5278/x),
∗ 19.03.1877
156
DE WAAL
5297
Mary DE WAAL »» Kinders (2): 5298, 5299
x Sannieshof, Hofmeyr Christiaan NEL (s.v. Jan
Lodewyk NEL & Susanna Maria VERMAAK),
∗ Vereeniging 13.10.1940, † Klerksdorp hospitaal
04.12.1971 »α [30]
5298
[b1] Susanna Dorathea NEL (5297/x), ∗ ±__.__.1964
5299
[b2] Jan Lodewyk NEL (5297/x), ∗ ±__.__.1969
5300
Mary Purnell DE WAAL, ∗ ±__.__.1907,
≈ ±__.__.1907, † 02.10.1980 x Petrus Gerhardus
BREEDT (s.v. Joseph Erasmus BREEDT & Anna
Elizabeth Magrietha ROBBERTSE), ∗ 23.09.1905,
≈ ±__.__.1905, † 06.08.1980 »α bdl 1489/80. 5k, h1h5.
5313
c4 Anna DE WAAL (5309/x) x PN COETZEE
5314
c5 Wilhelmina DE WAAL (5309/x) x PN KEYSER
5315
c6 Jan Johannes DE WAAL (5309/x), ∗ Carnarvon
±__.__.1879, † Kenhardt 10.10.1912 »α [33]
»» Kinders (2): 5316, 5317 x Anna Elizabeth VAN
WYK
5316
d1 Maria Fredrika DE WAAL (5315/x)
5317
d2 Gesina Wilhelmina DE WAAL (5315/x)
5318
c7 Marthinus DE WAAL (5309/x)
5319
c8 Sarah DE WAAL (5309/x)
5301
Mauritz Cornelis DE WAAL »» Kinders (1): 5302
x Holland, Theodora Jozina Magdalena DE WAAL,
∗ Rotterdam, Nederland ±__.08.1851, † Germiston
05.01.1924 »α [72.5.-] - MHG 53461
5320
Nicolaas DE WAAL »» Kinders (2): 5321, 5322
x Johanna MATTHEUS (d.v. Nicolaas MATTHEUS
& Trooi NN), ∗ Carnarvon ±__.__.1856, † Fraserburg
distrik 20.10.1912 »α [56]
5302
b1 Theodore Margaretha DE WAAL (5301/x)
x Hester DE WAAL »» Sien verwysingsnommer 5129
vir verdere inligting.
5321
b1 Katharina DE WAAL (5320/x)
5322
b2 Nicolaas DE WAAL (5320/x)
5323
P. DE WAAL »α van Jakkalsvlei, distr. Clanwilliam
»» Kinders (1): 5324 x D. NN »α van Jakkalsvlei,
distr. Clanwilliam
5324
b1 Rosina Christina DE WAAL (5323/x),
∗ Clanwilliam ±__.11.1899, † Kaapstad 17.04.1945
»α [45.5.-] - KAB MOOC 6/9/11870-99476 (1945)
»» Kinders (7): 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330,
5331 x Gordon Quinton MORGENROOD,
† 22.03.1945
5325
[c1] Peter John MORGENROOD (5324/x)
5303
Moses DE WAAL, † ±__.__.1873 »» Kinders (1):
5304 x Elizabeth WHITAKER (d.v. James
WHITAKER & Louisa WELKOM), ∗ Tarkastad
±__.__.1842, † Tarkastad 03.07.1916 »α [74]
5304
b1 Willem DE WAAL (5303/x)
5305
NN DE WAAL »» Kinders (1): 5306 x Louwrens
RICHTER
5306
[b1] Catharina Louisa Margaretha RICHTER
(5305/x) x Piketberg 29.03.1898, Renier Willem
LOUW (s.v. Hendrik Johannes LOUW & Johanna
Aletta Elizabeth BASSON), ∗ 09.11.1871, ≈ Piketberg
10.03.1872 »» Sien verwysingsnommer 3203 vir
verdere inligting en lys van kinders.
5326
[c2] Christy Peter MORGENROOD (5324/x)
5327
[c3] Joyce Francis MORGENROOD (5324/x) x
DEAN
5307
Nellie DE WAAL x Burgert Christiaan
ETSEBETH, ∗ 06.09.1889, † 23.01.1965
5328
[c4] Gordon Quinton MORGENROOD (5324/x)
5308
Nicholaas DE WAAL »» Kinders (1): 5309 x Sara
NN
5329
[c5] Renee MORGENROOD (5324/x)
5330
[c6] Jean MORGENROOD (5324/x)
5331
[c7] John MORGENROOD (5324/x)
5332
PN DE WAAL x Andries Stephanus DE WAAL
(s.v. Albertus Nicolaas DE WAAL & PN NN) »» Sien
verwysingsnommer 1026 vir verdere inligting en lys
van kinders.
5333
PN DE WAAL x Frans Nicolaas DE WAAL
(s.v. Diederik Johannes DE WAAL & Hester Aletta
RABIE), ∗ 19.05.1956 »» Sien verwysingsnommer
1327 vir verdere inligting.
5334
PN DE WAAL x Catharina Wilhelmina ERLANK,
∗ Hanover 28.01.1903
5309
b1 Marthinus Jacobus DE WAAL (5308/x),
∗ Worcester ±__.__.1838, † Kenhardt 24.04.1902
»» Kinders (8): 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315,
5318, 5319 x Anna Catharina MEINTJES
(d.v. Cornelius MEINTJES & Catharina Wilhelmina
WILLEMSE), ∗ ±__.__.1830, † Kenhardt 30.05.1909
»α [79]
5310
c1 Albertus DE WAAL (5309/x)
5311
c2 Nicholaas DE WAAL (5309/x)
5312
c3 Carolina DE WAAL (5309/x) x PN JANUARY
157
DE WAAL
5335
PN DE WAAL »» Kinders (1): 5336 x Helena Louisa
VAN DER HEYDEN (d.v. Christian Philip VAN
DER HEYDEN & Johanna Alberta CLOPPENBURG),
∗ ±__.__.1772, ≈ 26.01.1772, † 12.09.1847 »α [75.-.-]
- KAB MOOC 6/9/44 - 9185 (1847), oorlede op ’n
sondag volgens SK
5336
b1 Maria DE WAAL (5335/x)
5337
PN DE WAAL »» Kinders (3): 5338, 5351, 5352
x <__.__.1874, Gerta Jacoba Aletta BOTES
(d.v. Anthony BOTES & Gerta Jacoba Aletta NN),
∗ distr. Hopetown ±17.08.1861, † distr. Hopetown
13.04.1883 »α [21.7.27] - KAB MOOC 6/9/198-6976
5338
b1 Gerta Jacoba Aletta DE WAAL (5337/x),
∗ 04.11.1874 »» Kinders (12): 5339, 5340, 5341, 5342,
5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350
x Nicolaas Johannes VAN DER WESTHUIZEN
(s.v. Rudolf VAN DER WESTHUIZEN & Francina
NN), ∗ Griquastad 07.06.1876, † Waterkloof,
Philippolis 27.12.1943 »α [67;6]
5352
b3 Arend Cornelius DE WAAL (5337/x),
∗ 09.01.1882
5353
PN DE WAAL x Elizabeth Johanna DE WAAL
(d.v. Daniel Jacobus DE WAAL & Susanna Petronella
Johanna KOEKEMOER), ∗ 18.12.1955 »» Sien
verwysingsnommer 3816 vir verdere inligting.
5354
PN DE WAAL »» Kinders (3): 5355, 5356, 5357 x PN
NN
5355
b1 Johannes Jacobus DE WAAL (5354/x),
∗ Johannesburg ±__.__.1895, † Parkhurst,
Johannesburg 29.09.1965 »α [70;2] x Rosettenville,
Johannesburg 03.12.1949, Maria Magdalena
FOURIE
5356
b2 Elner DE WAAL (5354/x)
5357
b3 Ruth Elizabeth DE WAAL (5354/x)
5358
PN DE WAAL x Gezina Susanna Jacoba DE
WAAL (d.v. Johannes DE WAAL & Maria
Magdalena Margaretha ENTRES) »» Sien
verwysingsnommer 4809 vir verdere inligting.
5359
PN DE WAAL x Emily VAN VUUREN (d.v. Daniel
Marthinus VAN VUUREN & Johanna Elizabeth
GERKEN), ∗ ±__.__.1929
5339
[c1] Rudolf Cornelis VAN DER WESTHUIZEN
(5338/x)
5340
[c2] Lukas Petrus VAN DER WESTHUIZEN
(5338/x)
5341
[c3] Nicolaas Johannes VAN DER WESTHUIZEN
(5338/x), ∗ 13.09.1902
5360
PN DE WAAL x Hester Maria SUTHERLAND,
∗ <__.__.1916 »α Pensioenaris
5342
[c4] Johannes Jurgens VAN DER WESTHUIZEN
(5338/x)
5361
5343
[c5] Arend Cornelis VAN DER WESTHUIZEN
(5338/x)
Pieter DE WAAL x Jacomina Francina Gysberta
DE BEER (d.v. Gerrit Erasmus Smit DE BEER &
Hilletje Aletta Johanna VAN ZYL), ∗ 15.01.1878,
≈ Clanwilliam 19.02.1878 »» Sien verwysingsnommer
2265 vir verdere inligting.
5344
[c6] Francina Levina VAN DER WESTHUIZEN
(5338/x)
5362
Pieter DE WAAL x Susanna Dorothea NEL (d.v. PN
NEL & Mary DE WAAL), ∗ 14.09.1963 »» Sien
verwysingsnommer 4066 vir verdere inligting.
5345
[c7] James Barry Munnik Hertzog VAN DER
WESTHUIZEN (5338/x)
5363
Pieter DE WAAL x Johanna Bernhardina VAN
WIJK (d.v. Schalk Willem VAN WIJK & Catharina
Cornelia MARAIS), ∗ 19.11.1878, ≈ Kimberley
16.02.1879 »α oba: Joey / Johanna Maria Barendina
5364
Pieter DE WAAL, ∗ 28.12.1933 »» Kinders (3): 5365,
5366, 5367 x 17.04.1965, Margarieta Arabella
Elizabeth SIEBERT (d.v. Marthinus Albertus
SIEBERT & Isabella Susanna HORN), ∗ 04.07.1939
5365
b1 Isabella Susanna DE WAAL (5364/x),
∗ 07.12.1967 x 17.11.1990, Marthinus Christoffel
Cornelius DE KLERK, ∗ 13.01.1965
5366
b2 Naomi DE WAAL (5364/x), ∗ 07.06.1970
5367
b3 Helen DE WAAL (5364/x), ∗ 25.03.1974
5368
Pieter Abraham DE WAAL »» Kinders (7): 5369,
5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375 x Christina
5346
[c8] Christiaan Rudolf De Wet VAN DER
WESTHUIZEN (5338/x)
5347
[c9] Wynand Johannes VAN DER WESTHUIZEN
(5338/x)
5348
[c10] Gerta Jacoba Aletta VAN DER
WESTHUIZEN (5338/x)
5349
[c11] Pieter Johannes VAN DER WESTHUIZEN
(5338/x)
5350
[c12] Hendrik Jacobus VAN DER WESTHUIZEN
(5338/x)
5351
b2 Magrietha Sophia DE WAAL (5337/x),
∗ 28.03.1880
158
DE WAAL
Maria WILLIAMS (d.v. Adam WILLIAMS & Dinah
NN), ∗ Paarl ±__.__.1862, † Kroonboom, Claremont
01.08.1912 »α [50]
5369
b1 Adam DE WAAL (5368/x)
5370
b2 Dinah DE WAAL (5368/x) x PN DIEDERICHS
5371
b3 William DE WAAL (5368/x)
5372
b4 Tobias DE WAAL (5368/x)
5373
b5 Pieter DE WAAL (5368/x)
5374
b6 Christina DE WAAL (5368/x) x PN ADONIS
5375
b7 Elizabeth DE WAAL (5368/x)
5376
Pieter Hendrik DE WAAL x Ladybrand, Jane
Amelia VILJOEN (d.v. Albertus Jacobus VILJOEN
& Sarah Magrietha Magdalena VAN DER MERWE),
∗ Upington ±__.01.1920, † Bloemfontein 29.09.1945
»α [25.8.-] - KAB MOOC 6/9/12357-2275 (1945),
woon te P.K. Koratara, distr. Knysna
5377
5378
Pieter Jacobus DE WAAL »» Kinders (1): 5378
x Reitz, Anna Magritha VAN JAARSVELD (d.v. PN
VAN JAARSVELD & B J HORN), ∗ Ladybrand
±__.09.1899, † Klerksdorp hospitaal 12.10.1938
»α [39;1]
b1 Beatrix Johanna DE WAAL (5377/x) x PN
RAATH
5379
Rachel DE WAAL, ∗ 22.04.1890, † 21.07.1964
x August Friedrich MARKOTTER, ∗ Haarlem distr.
Uniondale 10.06.1878, † Stellenbosch 16.04.1959
5380
Servaas DE WAAL x Johanna Catharina Marthina
Jacoba JOUBERT (d.v. Gert Louis JOUBERT &
Maria Magdalena Christina Wilhelmina REYNEKE)
5381
Simon Johannes DE WAAL, ∗ Roherdam
±__.01.1902, † Katherin Bibby hospital, Mombasa
18.02.1965 »α [63;1] 8266/65 »» Kinders (2): 5382,
5383 x Gezina NN
5382
b1 Paulin DE WAAL (5381/x) x PN HALSTEAD
5383
b2 Hendrik DE WAAL (5381/x)
5384
Sophia Maria DE WAAL x Petrus Jurgen DE
WAAL (s.v. Johannes Hermanus Marthinus DE
WAAL & Maria Johanna Catharina HANEKOM),
∗ __.__.1920 »» Sien verwysingsnommer 1246 vir
verdere inligting en lys van kinders.
5385
Stella DE WAAL x Arthur BARRY
5386
Susanna DE WAAL »α wed. x Albertus Petrus
FURTER (s.v. Frederik FURTER & Maria Elizabeth
Magdalena VAN REENEN), ∗ 23.03.1858,
≈ Wellington 30.05.1858
5387
Susanna Johanna Elizabeth DE WAAL
x Marthinus Johannes SMIT (s.v. Jacob Johannes
SMIT & Segrea Maria Johanna NN), ∗ ±__.05.1853,
† Schoongesicht, distr. Vereeniging 14.06.1929
»α [76;1]
5388
Susanna Sophia DE WAAL, † Pretoria 09.05.1964
»» Kinders (6): 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394
x Daniel Jacobus Christoffel PRINSLOO
(s.v. Cornelius Johannes PRINSLOO & PN NN),
∗ Delmas 12.09.1885, † Delmas 15.04.1976
5389
[b1] Daniel Petrus Jacobus PRINSLOO (5388/x)
5390
[b2] Cornelius Johannes PRINSLOO (5388/x)
5391
[b3] Willem Belthazar Johannes PRINSLOO
(5388/x)
5392
[b4] Ryk Jacobus PRINSLOO (5388/x)
5393
[b5] Susanna Sophia PRINSLOO (5388/x) x PN MC
CORMICK
5394
[b6] Hendrina Johanna PRINSLOO (5388/x) x PN
MINNAAR
5395
Susara Johanna Catharina DE WAAL, ∗ 12.10.1960
»α klerk x Stephanus Philippus VAN WYK,
∗ 12.04.1952
5396
Wilhelmina Cornelia DE WAAL »» Kinders (4):
5397, 5398, 5399, 5401 x Kaapstad, Charles
RODWELL (s.v. George RODWELL & Hanna
FOWLER), ∗ Kaapstad ±__.01.1863, † Moss Str. 30,
Jeppe Uitb. Johannesburg 13.12.1949 »α [86.11.-] TAB MHG 133/50, spoorweg pensioenaris
5397
[b1] George Christian RODWELL (5396/x)
5398
[b2] James Christian RODWELL (5396/x)
5399
[b3] Charles RODWELL (5396/x) »» Kinders (1):
5400 x PN NN
5400
[c1] Theodisia RODWELL (5399/x) x PN MUNRO
5401
[b4] Edward Andrew RODWELL (5396/x)
5402
Willem Caret DE WAAL, ∗ 28.02.1940 »α Idno:
4002285017085, die plaas Glen Harry, distrik Vrede,
27 Januarie 2004. De Waal & VanRooyen, Kerkstraat
48a, Vrede, 9835, Prokureurs vir Eksekuteurs
159
DE WAAL
Naamgesorteerde-indekslys
4965
4332
2719
4200
4231
2140
1669
1670
1667
1673
1666
1671
1666
1668
1672
3125
1673
5374
5106
4247
4249
4247
4248
4250
1043
1551
68
66
63
63
65
67
69
64
351
49
46
48
46
47
5295
2218
783
3880
3879
4769
4296
38
1899
1401
2434
2293
1666
1673
534
536
535
67
24
3530
1293
4012
ABELBECK, Johan Hendrik (M), ∗ ±__.__.1812
ACKERMAN, Alta (V), ∗ __.__.____
ACKERMAN, Elizabeth Susanna (V), ∗ ±__.__.1807
ACKERMAN, PN (M), ∗ __.__.____
ACKERMAN, PN (M), ∗ __.__.____
ACKERMAN, Susanna Johanna (V), ∗ __.__.____
ADENDORFF, Arnoldus Christiaan (M), ∗ 02.07.1900,
a1b3c3d8e6f8[g3]
ADENDORFF, Elizabeth Muriel (V), ∗ 14.05.1907,
a1b3c3d8e6f8[g4]
ADENDORFF, Jan Christoffel (M), ∗ 18.11.1891, a1b3c3d8e6f8[g1]
ADENDORFF, Johan Christoffel (M), ∗ 06.11.1825
ADENDORFF, Johan Christoffel (M), ∗ ±__.__.1842
ADENDORFF, Johanna Christina (V), ∗ __.__.1912,
a1b3c3d8e6f8[g5]
ADENDORFF, Michiel Christiaan (M), ∗ ±__.06.1869
ADENDORFF, Pieter Jacobus De Waal (M), ∗ 18.07.1893,
a1b3c3d8e6f8[g2]
ADENDORFF, Reinette Hermine (V), ∗ __.__.1914,
a1b3c3d8e6f8[g6]
ADENDORFF, Una Irene (V), ∗ __.__.____
ADENDORFF, Wynand Pieter Johan (M), ∗ 19.11.1866
ADONIS, PN (M), ∗ __.__.____
ADRIAAN, Moses (M), ∗ __.__.____
ADRIAANSE, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____
ADRIAANSE, Arend Hendrik (M), ∗ 01.06.1846, a1b8c5d8e1[f2]
ADRIAANSE, Hendrik Justinus (M), ∗ 03.06.1823
ADRIAANSE, Jacobus Johannes (M), ∗ 18.08.1844, a1b8c5d8e1[f1]
ADRIAANSE, Martha Jacoba Maria (V), ∗ 31.12.1856,
a1b8c5d8e1[f3]
AGENBACH, Lettie (V), ∗ __.__.____
ALBERTS, PN (M), ∗ __.__.____
ALBERTYN, Isabella Catherine (V), ∗ 12.03.1955,
a1b2c7d1e2f3[g2h2i2j1]
ALBERTYN, Philippa Susanna Jeanne (V), ∗ 16.07.1927,
a1b2c7d1e2f3[g2h2i1]
ALBERTYN, Pieter Kuijpers (M), ∗ 06.12.1813
ALBERTYN, Pieter Kuijpers (M), ∗ 18.11.1851
ALBERTYN, Pieter Kuyper (M), ∗ 27.05.1897, a1b2c7d1e2f3[g2h2]
ALBERTYN, Pieter Kuyper (M), ∗ 05.10.1929,
a1b2c7d1e2f3[g2h2i2]
ALBERTYN, Pieter Kuyper (M), ∗ 13.06.1957,
a1b2c7d1e2f3[g2h2i2j2]
ALBERTYN, Wilhelmina Johanna (V), ∗ 22.09.1895,
a1b2c7d1e2f3[g2h1]
ALEXANDER, Cecile (V), ∗ __.__.____
ALLISON, Alfred (M), ∗ __.__.____, a1b2c6d8e1[f3]
ALLISON, James (M), ∗ __.__.1776
ALLISON, John (M), ∗ __.__.____, a1b2c6d8e1[f2]
ALLISON, John (M), ∗ ±__.__.1809
ALLISON, Rebecca (V), ∗ __.__.____, a1b2c6d8e1[f1]
AMBROSE, PN (M), ∗ __.__.____
ANANDALE, Pieter William (M), ∗ __.__.____
ANDRIESSEN, Geertjie (V), ∗ __.__.____
ANTUNES, Adele (V), ∗ 26.04.1985, a1b8c5d4e6f7g6h2i3[j1]
ANTUNES, Carlos Alberto Dos-Santos (M), ∗ __.__.____
ARCBOLD, PN (M), ∗ __.__.____
ARCHER, Johanna Magrietha J (V), ∗ __.__.1907
ARKENBOUT, Jacobus (M), ∗ __.__.____
ARTOIS, Elizabeth (V), ∗ __.__.____
AURET, Arent (M), ∗ __.__.____
AURET, Hendrik Pieter (M), ∗ __.__.____
AURET, Maria Anna (V), ∗ 02.10.1778
AVELING, Johanna Christina Maria Catharina (V), ∗ ±__.__.1845
AVELING, Maria (V), ∗ 25.02.1843
BAARD, Albertus Petrus (M), ∗ 21.10.1970
BAARD, Albertus Petrus (M), ∗ 16.12.1999,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i2j1k2]
BAARD, Janke (V), ∗ 05.08.1997, a1b2c7d1e2f12g2h5[i2j1k1]
BAARD, Mary Charlotte (V), ∗ 21.07.1929
BACKSTROO, Rachel (V), ∗ __.__.____
BADENHORST, Andries Mattheus (M), ∗ 01.10.1928
BADENHORST, Anna Magdalena Petronella (V), ∗ __.__.____
BADENHORST, Deon (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f5g1[h1i2]
4068
4014
5028
2547
76
1739
4013
3530
1870
4011
4016
4010
4065
4015
1740
2535
2053
456
5002
2880
1117
1116
331
3679
5385
227
504
1983
506
503
5128
2407
3856
3856
3186
502
505
2725
2407
5042
3727
4985
4986
4983
4984
4987
4534
4537
4539
4538
4535
4534
4540
5230
446
444
445
447
515
515
1524
1477
1477
21
3846
18
20
19
160
BADENHORST, Elsje (V), ∗ 08.01.1974, a1b8c5d4e8f5g5h2[i3]
BADENHORST, Engela (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f5g1[h1i4]
BADENHORST, Francois Jacobus Van Zyl (M), ∗ __.__.____
BADENHORST, Frans (M), ∗ __.__.____
BADENHORST, Izak Matthys (M), ∗ __.__.____
BADENHORST, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.____
BADENHORST, Johannes Petrus (Jan) (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e8f5g1[h1i3]
BADENHORST, Martha (V), ∗ 04.10.1954
BADENHORST, Martha Maria Susanna (V), ∗ __.__.1891
BADENHORST, Mary (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f5g1[h1i1]
BADENHORST, Nicolet (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f5g1[h1i6]
BADENHORST, PN (M), ∗ __.__.____
BADENHORST, PN (M), ∗ __.__.____
BADENHORST, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f5g1[h1i5]
BADENHORST, Roelof Jacobus (M), ∗ 11.09.1916,
a1b3c3d8e7f7g4[h1]
BAM, Ina (V), ∗ __.__.____
BARNARD, Cornelia H (V), ∗ __.__.____
BARNARD, Gerhard Stephanus (M), ∗ 29.09.1971
BARNARD, Jan Bastiaan (-nardt) (M), ∗ ±__.__.1856
BARNARD, Ronel (V), ∗ __.__.____
BARNES, Arthur (M), ∗ 12.01.1947, a1b2c8d1e3f2g1h9[i3j1]
BARNES, Charles Sydney (M), ∗ 28.08.1905
BARNS, PN (M), ∗ __.__.____
BARRIE, George (M), ∗ __.__.____
BARRY, Arthur (M), ∗ __.__.____
BASSON, Anna Maria (V), ∗ 19.04.1915
BASSON, Coenraad Hendrik (M), ∗ 28.11.1975,
a1b2c7d1e2f12g2h2i6[j2]
BASSON, Coenraad Johannes (M), ∗ __.__.____
BASSON, Eunike Elka (V), ∗ 10.10.1979, a1b2c7d1e2f12g2h2i6[j4]
BASSON, Helette (V), ∗ 28.07.1974, a1b2c7d1e2f12g2h2i6[j1]
BASSON, Hendrik Daniel (M), ∗ 25.05.1924
BASSON, Hilletje Johanna (V), ∗ 07.08.1811
BASSON, Jan Hendrik (M), ∗ __.__.____
BASSON, Janie Hendrika (V), ∗ 15.02.1974
BASSON, Johanna Aletta Elizabeth (V), ∗ 28.07.1872
BASSON, Linden Jubelius (M), ∗ 19.02.1947
BASSON, Lindinette (V), ∗ 08.02.1977, a1b2c7d1e2f12g2h2i6[j3]
BASSON, Maria (V), ∗ __.__.____
BASSON, Martha Beatrix Johanna (V), ∗ 08.08.1821
BATAILLOU, Pearly Eugenie (V), ∗ __.__.____
BECKER, Maria Carolina (V), ∗ __.__.____
BECKETT, Alice Catharine (V), ∗ __.__.____, ?[b2]
BECKETT, John Arthur (M), ∗ __.__.____, ?[b3]
BECKETT, John Arthur (M), ∗ ±__.07.1883
BECKETT, Thomas William (M), ∗ __.__.____, ?[b1]
BECKETT, Winnifred (V), ∗ __.__.____, ?[b4]
BEDFORD, Jacobus Petrus (M), ∗ __.__.1815
BEDFORD, Jacobus Petrus (M), ∗ 16.08.1866, a1b17c8d3[e2f2]
BEDFORD, Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e2f4]
BEDFORD, Michael Martin Charles (M), ∗ __.__.____,
a1b17c8d3[e2f3]
BEDFORD, Rykie Hester (V), ∗ 24.05.1865, a1b17c8d3[e2f1]
BEDFORD, Thomas (M), ∗ 29.04.1839
BEDFORD, William Frederick Bouverie (M), ∗ __.__.____,
a1b17c8d3[e2f5]
BEETS, Margaretha Christina Johanna (V), ∗ __.__.____
BEKKER, Frederik Jacobus (M), ∗ 19.10.1992,
a1b2c7d1e2f12g2h1i1[j2k2]
BEKKER, Hendrik Nicolaas (M), ∗ 22.02.1962
BEKKER, Hester Maria (V), ∗ 26.10.1990,
a1b2c7d1e2f12g2h1i1[j2k1]
BEKKER, Maria Magdalena (V), ∗ 25.05.1994,
a1b2c7d1e2f12g2h1i1[j2k3]
BELL, George Johannes Viljoen (M), ∗ 04.03.1916
BELL, Ilse Suzanne (V), ∗ 12.12.1942
BENEKE, PN (M), ∗ __.__.____
BENNETT, Anna Susan (V), ∗ 20.11.1951
BENNETT, Hendrik (M), ∗ 24.10.1926
BERGH, Egberta (V), ∗ __.__.____, a1b2c1[d3]
BERGH, Elsie Johanna Jacoba (V), ∗ 17.06.1929
BERGH, Marthinus Adrianus (M), ∗ __.__.____
BERGH, Marthinus Adrianus (M), ∗ __.__.____, a1b2c1[d2]
BERGH, Olof Marthin (M), ∗ __.__.____, a1b2c1[d1]
DE WAAL
18
23
22
1665
1291
3153
1423
3315
4403
3316
3312
4509
4558
3311
4501
1570
1390
4690
4273
1829
13
266
266
266
5223
5221
5220
5222
10
5220
2098
2097
2096
2095
1487
1613
1542
1322
5231
3193
4544
3289
3292
3288
3290
5009
4564
51
2253
4405
51
2448
783
2402
5228
4234
4236
4235
4239
4237
4234
5229
4238
1265
1252
1262
1261
1263
BERGH, Olof Martin (M), ∗ __.__.____
BERGH, Pieter Arend Jan (M), ∗ __.__.____, a1b2c1[d5]
BERGH, Sophia Petronella (V), ∗ __.__.____, a1b2c1[d4]
BERNING, Daniel Petrus (M), ∗ __.__.____
BERNING, Friedrick Simon (M), ∗ __.__.____
BERRANGE, Antonia Maria (V), ∗ __.__.____
BESTER, Adriana Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____
BESTER, Andre (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h3[i1j2]
BESTER, Catharina Wilhelmina Levina (V), ∗ 20.07.1794
BESTER, Janette (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h3[i1j3]
BESTER, Johanna Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h3[i1j1]
BESTER, Maria Catharina Elizabeth (V), ∗ __.__.1890
BESTER, Martha Maria (V), ∗ __.__.____
BESTER, Neels (M), ∗ __.__.____
BESTER, PN (M), ∗ __.__.____
BESTER, PN (M), ∗ __.__.____
BESTER, PN (M), ∗ __.__.____
BEUKES, Abraham Hermanus (M), ∗ __.__.____
BEUKES, Elizabeth (V), ∗ __.__.____
BEUKES, PN (M), ∗ __.__.____
BEYERS, Andries Christiaan (M), ∗ __.__.____
BEYERS, Anna C. (V), ∗ __.__.____
BEYERS, Christina de Hoog (V), ∗ ±__.04.1854
BEYERS, Jan (M), ∗ __.__.____
BEYERS, Johanna Elizabeth (V), ∗ 21.10.1953, ?[b3]
BEYERS, Johannes Wilhelmus (M), ∗ 18.05.1947, ?[b1]
BEYERS, Johannes Wilhelmus Wessels (M), ∗ 13.01.1876
BEYERS, Maria (V), ∗ 08.01.1949, ?[b2]
BEYERS, Marthinus Melck (M), ∗ __.__.____
BEYERS, Pieter Jacobus (M), ∗ 02.02.1921
BEYLEVELD, Magdalena (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e5[f3]
BEYLEVELD, Maria Johanna Adriana (V), ∗ ±__.__.1855,
a1b3c11d1e5[f2]
BEYLEVELD, Marthinus Hermanus Adriaan (M), ∗ __.__.____,
a1b3c11d1e5[f1]
BEYLEVELD, Marthinus Hermanus Adriaan (M), ∗ 23.11.1828
BEZUIDENHOUT, Johanna Catharina (V), ∗ 31.10.1916
BEZUIDENHOUT, Magdalena Petronella (V), ∗ __.__.____
BEZUIDENHOUT, Naomi Susanna Magdalena (V), ∗ __.__.____
BEZUIDENHOUT, PN (M), ∗ __.__.____
BIERMAN, Margaretha Susanna Maria (V), ∗ __.__.____
BINDEMANN, PN (M), ∗ __.__.____
BIRD, Henry (M), ∗ __.__.____
BLAAUW, Christoffel Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h2i1[j1]
BLAAUW, Johanna Maria (V), ∗ 19.09.1964
BLAAUW, Wilhelm Martienus (M), ∗ __.__.____
BLAAUW, Wilhelm Martienus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h2i1[j2]
BLACKBEARD, Ernest Bertram (M), ∗ __.__.____
BLAIN, Thomas (M), ∗ __.__.____
BLANKENBERG, Christina Magdalena (V), ∗ __.__.____
BLANKENBERG, Jacobus Wilhelm (M), ∗ __.__.____
BLANKENBERG, Johannes (M), ∗ __.__.____
BLANKENBERG, Johannes Hendricus (M), ∗ 02.09.1708
BLANKENBERG, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
BLANKENBERG, Maria Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
BLANKENBERG, NN (M), ∗ __.__.____
BLATT, Elizabeth Paulina (V), ∗ __.__.____
BLATT, Hendrik Christiaan (M), ∗ __.__.____
BLATT, Hendrik Christiaan (M), ∗ 22.08.1819, a1b8c5d6[e2]
BLATT, Jan Daniel (M), ∗ 03.10.1817, a1b8c5d6[e1]
BLATT, Johanna Barbara de Waal (V), ∗ 11.12.1825, a1b8c5d6[e5]
BLATT, Johanna Margaretha Barbara (V), ∗ 30.10.1822,
a1b8c5d6[e3]
BLATT, Johannes (M), ∗ __.__.____
BLATT, Maria Barendina (V), ∗ __.__.____
BLATT, Maria Johanna Geertruida (V), ∗ 08.08.1824, a1b8c5d6[e4]
BLETTERMAN, Elizabeth Christina (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d11[e4]
BLETTERMAN, Engelbertus Lodewyk (M), ∗ __.__.____
BLETTERMAN, Gertruida Christina (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d11[e1]
BLETTERMAN, J. (M), ∗ __.__.____
BLETTERMAN, Jacoba Helena (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d11[e2]
1264
1252
1425
1426
1427
1423
2784
1428
1429
1423
1424
2788
1611
1908
242
4593
682
4735
4735
3148
2123
195
18
1940
1880
4914
224
4914
3096
627
1990
5011
1991
1990
2744
1989
5053
5056
2299
5054
5061
5057
5059
5058
5052
5052
5060
5055
5041
2400
4720
2230
4905
814
813
818
807
3247
809
815
817
816
161
BLETTERMAN, Johanna Petronella (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d11[e3]
BLETTERMAN, Johannes Matthias (M), ∗ __.__.____
BLIGNAUT, Adriana Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g12[h2]
BLIGNAUT, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g12[h3]
BLIGNAUT, Charl Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g12[h4]
BLIGNAUT, Charl Jacobus Johannes (M), ∗ 24.11.1891
BLIGNAUT, Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1756
BLIGNAUT, Helena Christina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g12[h5]
BLIGNAUT, Hendrina Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g12[h6]
BLIGNAUT, Petrus Johannes (M), ∗ __.__.____
BLIGNAUT, Petrus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g12[h1]
BLIGNAUT, Pieter Jeremias (M), ∗ __.__.____
BLOEMSMA, Barend (M), ∗ __.__.____
BLOM, Anna Williamina (V), ∗ __.__.____
BLOM, Johanna (V), ∗ 24.11.1888
BLOMERUS, Danie (M), ∗ __.__.____
BODEMER, Koos (M), ∗ __.__.____
BODENSTEIN, Anna Catharina (V), ∗ 13.05.1835
BODENSTEIN, Johannes (M), ∗ __.__.____
BODENSTEIN, Karel Pieter (M), ∗ 11.09.1941
BODENSTEIN, PN (M), ∗ __.__.____
BOENDERMAKER, Maarten (M), ∗ __.__.____
BOESSES, Egbertha (V), ∗ __.__.1724
BOLTON, Christina Gesina (V), ∗ __.__.____
BOLTON, Wendy (V), ∗ __.__.____
BONDESIO, Laura (V), ∗ __.__.____
BONDESIO, Laura (V), ∗ __.__.____
BONDESIO, Michael (M), ∗ 09.10.1881
BONTHUYS, Alida Johanna Francina Hendrika (V), ∗ __.__.____
BONTHUYS, Natalie Elizabeth (V), ∗ __.__.____
BOONZAAIER, Daniel Cornelius (M), ∗ 11.11.1865,
a1b3c5d5e4[f1]
BOONZAAIER, Daniel Louw (M), ∗ 02.08.1915
BOONZAAIER, Gregoire John (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d5e4[f1g1]
BOONZAAIER, Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.1866
BOONZAAIER, Petronella Elizabeth Paulina (V), ∗ __.__.____
BOONZAAIER, Willem Daniel Carel (M), ∗ 11.09.1831
BOOYSEN, Arend Cornelius (M), ∗ 05.08.1923, ?[b1]
BOOYSEN, Catharina Francina Magdalena (V), ∗ 22.08.1928, ?[b4]
BOOYSEN, Daniel Johannes (M), ∗ __.__.____
BOOYSEN, Elizabeth Johanna (V), ∗ 09.06.1925, ?[b2]
BOOYSEN, Gertruida Wilhelmina (V), ∗ 19.03.1939, ?[b9]
BOOYSEN, Hester Wilhelmina (V), ∗ 16.11.1929, ?[b5]
BOOYSEN, Jacoba (V), ∗ 08.05.1934, ?[b7]
BOOYSEN, Maria Magrietha (V), ∗ 07.12.1931, ?[b6]
BOOYSEN, PN (M), ∗ __.__.____
BOOYSEN, Pieter van Zyl (M), ∗ ±__.__.1896
BOOYSEN, Pieter van Zyl (M), ∗ 22.01.1937, ?[b8]
BOOYSEN, Susanna Gertruida Carolina (V), ∗ 07.06.1927, ?[b3]
BORAINE, Emily Anne (V), ∗ __.__.1863
BORMAN, NN (M), ∗ __.__.____
BORNMAN, PN (M), ∗ __.__.____
BOSCH, PN (M), ∗ __.__.____
BOSHOFF, Aletta Helena (V), ∗ 09.04.1841
BOSHOFF, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f2[g9]
BOSHOFF, Arend Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f2[g8]
BOSHOFF, David Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f2[g11]
BOSHOFF, Dorothea Regina (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f2[g2h1i3]
BOSHOFF, Errol (M), ∗ __.__.____
BOSHOFF, Gertruida Elizabeth (V), ∗ 10.05.1873,
a1b2c7d1e13f2[g4]
BOSHOFF, Hendrik Andreas (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f2[g10]
BOSHOFF, Hendrik Andreas (M), ∗ 11.06.1919,
a1b2c7d1e13f2[g10h2]
BOSHOFF, Henry Guillaume (M), ∗ 08.05.1914,
a1b2c7d1e13f2[g10h1]
DE WAAL
811
808
812
4490
1674
801
803
801
805
804
3248
810
802
3249
3149
819
806
3096
4566
649
2000
3187
3987
3989
3991
3990
266
52
1200
652
3187
3440
783
52
783
266
3987
3096
3552
1955
5337
1956
524
4041
522
4148
5337
1954
520
525
1957
1952
523
521
494
5022
1952
1953
4872
4791
2342
2119
3863
3865
BOSHOFF, Jacoba Christina (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f2[g6]
BOSHOFF, Jacobus Christiaan (M), ∗ 03.10.1871,
a1b2c7d1e13f2[g3]
BOSHOFF, Jan Christiaan (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f2[g7]
BOSHOFF, Johanna Hendrina (V), ∗ 17.05.1920
BOSHOFF, Johanna Hendrina Petronella (V), ∗ __.__.____
BOSHOFF, Johannes Jurgens (M), ∗ 25.08.1847
BOSHOFF, Johannes Jurgens (M), ∗ 21.04.1870, a1b2c7d1e13f2[g2]
BOSHOFF, Johannes Jurgens (Hans) (M), ∗ 04.12.1816
BOSHOFF, Johannes Jurgens Quintus (M), ∗ 21.09.1942,
a1b2c7d1e13f2[g2h1i1]
BOSHOFF, Johannes Quartus (M), ∗ 28.02.1912,
a1b2c7d1e13f2[g2h1]
BOSHOFF, Jolandi (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i1[j3k1]
BOSHOFF, Louis Willem (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f2[g5]
BOSHOFF, Maria Wilhelmina (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f2[g1]
BOSHOFF, Noline (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i1[j3k2]
BOSHOFF, Stefina Johanna (V), ∗ __.__.____
BOSHOFF, Stephanus Petrus Erasmus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f2[g12]
BOSHOFF, Willem Jacobus Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f2[g2h1i2]
BOSMAN, Alida Johanna (V), ∗ 16.11.1908
BOSMAN, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____
BOSMAN, Anna Susanna Jacoba (V), ∗ 15.07.1808
BOSMAN, Daniel (M), ∗ __.__.____
BOSMAN, Dirk Albertus (M), ∗ __.__.____
BOSMAN, Gideon Johannes (M), ∗ __.__.____
BOSMAN, Gideon Johannes (M), ∗ 12.04.1888
BOSMAN, Gustav Wilhelm (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f1g2[h2]
BOSMAN, Hendrik Louis (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f1g2[h1]
BOSMAN, Hermanus Lambertus (M), ∗ __.__.____
BOSMAN, Izaak Pieter (M), ∗ __.__.____
BOSMAN, Jacoba Adriane (V), ∗ __.__.____
BOSMAN, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____
BOSMAN, Johanna Alida Cornelia (V), ∗ 28.07.1872
BOSMAN, Johannes (M), ∗ __.__.____
BOSMAN, Johannes Jacobus (M), ∗ ±__.__.1801
BOSMAN, Maria Margaretha (V), ∗ 20.01.1778
BOSMAN, Maria Wilhelmina (V), ∗ 15.05.1829
BOSMAN, Martha Elizabeth Susanna (V), ∗ 14.03.1849
BOSMAN, Petronella Francoietta (V), ∗ 23.11.1876
BOSMAN, Pieter Eliza Abraham (M), ∗ __.__.____
BOTES, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.____
BOTES, Anna Johanna Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g11[h3]
BOTES, Anthony (M), ∗ __.__.____
BOTES, Cornelis Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g11[h4]
BOTES, Daniel Malherbe (M), ∗ 07.07.1973,
a1b2c7d1e2f12g2h4i3[j4]
BOTES, Dorette (V), ∗ __.__.____
BOTES, Elizabeth (V), ∗ 05.05.1970, a1b2c7d1e2f12g2h4i3[j2]
BOTES, Elizabeth Johanna Catharina (V), ∗ 12.01.1828
BOTES, Gerta Jacoba Aletta (V), ∗ ±17.08.1861
BOTES, Hendrina Petronella (V), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g11[h2]
BOTES, Jacobus Abraham (M), ∗ 03.09.1937
BOTES, Jacobus Abraham (M), ∗ 28.03.1978,
a1b2c7d1e2f12g2h4i3[j5]
BOTES, Jacobus Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g11[h5]
BOTES, Jacobus Petrus (M), ∗ 20.11.1887
BOTES, Josef Jacobus (M), ∗ 01.03.1972, a1b2c7d1e2f12g2h4i3[j3]
BOTES, Magdalena Eulalia (V), ∗ 29.05.1969,
a1b2c7d1e2f12g2h4i3[j1]
BOTES, Morne Pierre (M), ∗ __.__.____
BOTES, PN (M), ∗ __.__.____
BOTES, Wiets Matthys (M), ∗ 26.07.1846
BOTES, Wiets Matthys De Waal (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g11[h1]
BOTHA, Anna Adriana (V), ∗ __.__.____
BOTHA, Anna Catharina Maria (V), ∗ 01.05.1899
BOTHA, Barend Frederik (Ben) (M), ∗ __.__.____
BOTHA, Elizabeth Cornelia (V), ∗ __.__.____
BOTHA, Erika (V), ∗ 18.09.1973
BOTHA, Gerhardus Jacobus (M), ∗ 06.05.1971
145
2690
827
2690
1372
2177
4190
145
1319
4756
618
1121
1308
4584
2342
412
3866
1530
1336
4746
5293
4791
4834
695
717
5205
4402
4403
4461
3284
4402
3791
4802
1484
3916
3920
3908
3914
3917
3761
3921
960
3909
3915
2295
2150
1590
5300
5300
4937
3157
150
4679
1820
1635
1869
2375
2375
2376
2377
2378
2446
2559
2574
2608
2459
2537
2573
2614
2599
2694
162
BOTHA, Helen Latitia (V), ∗ 14.05.1888
BOTHA, Helena Johanna (V), ∗ 14.03.1944
BOTHA, Helena Maria Magdalena (V), ∗ 13.08.1913
BOTHA, Jacobus Johannes de Kock (M), ∗ 14.09.1907
BOTHA, James Barry Munnik (M), ∗ 28.03.1932
BOTHA, Johanna Cornelia (V), ∗ __.__.____
BOTHA, Johanna Magrietha (V), ∗ __.__.____
BOTHA, Louis (M), ∗ 27.09.1862
BOTHA, Magdalena Elizabeth (V), ∗ __.__.____
BOTHA, Magdalena Josina Johanna (V), ∗ __.__.____
BOTHA, Maria Elizabeth Susanna (V), ∗ __.__.____
BOTHA, Maria Jacoba (V), ∗ __.__.____
BOTHA, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
BOTHA, Maria Petronella (V), ∗ 06.09.1810
BOTHA, Marika Elizabeth (V), ∗ 11.02.1955
BOTHA, Michael Arthur (M), ∗ 29.03.____
BOTHA, Mineschke (V), ∗ 28.06.1994, a1b8c5d4e6f7g6h1[i1j2k1]
BOTHA, PN (M), ∗ __.__.____
BOTHA, PN (M), ∗ __.__.____
BOTHA, PN (M), ∗ __.__.____
BOTHA, PN (M), ∗ __.__.____
BOTHA, PN (M), ∗ __.__.____
BOTHA, PN (M), ∗ __.__.____
BOTHA, PN (M), ∗ __.__.____
BOTHA, Valerie (V), ∗ 29.02.1944
BOTHA, Yvonne Naomi (V), ∗ __.__.____
BOTHMA, Cornelis (M), ∗ __.__.____
BOTHMA, Cornelis Arnoldus (M), ∗ __.__.____, a1b12[c1]
BOTHMA, Elsie Rosina (V), ∗ __.__.____
BOTHMA, Hester Margrietha (V), ∗ __.__.____
BOTHMA, Jan (M), ∗ __.__.____
BOTHMA, Magdalena (V), ∗ __.__.____
BOUWER, Emerentia (V), ∗ __.__.____
BOWER, Karel (V), ∗ 14.03.1928
BRAND, Alexander Frans Robbert (M), ∗ 18.02.1993,
a1b8c5d4e6f7g6h6[i2j2]
BRAND, De Waal (M), ∗ 26.08.1969, a1b8c5d4e6f7g6h6[i4]
BRAND, Frans Robbert (M), ∗ 07.07.1936
BRAND, Gerrit Hendrik (M), ∗ 23.09.1962, a1b8c5d4e6f7g6h6[i2]
BRAND, Ilze (V), ∗ 18.01.1968, a1b8c5d4e6f7g6h6[i3]
BRAND, Maria Petronella Leonora (V), ∗ 18.08.1886
BRAND, Mireille (V), ∗ 24.06.2000, a1b8c5d4e6f7g6h6[i4j1]
BRAND, PN (M), ∗ __.__.____
BRAND, Ronel (V), ∗ 03.06.1960, a1b8c5d4e6f7g6h6[i1]
BRAND, Samantha (V), ∗ 03.12.1990, a1b8c5d4e6f7g6h6[i2j1]
BREDENKAMP, Anna Elisabeth (V), ∗ __.__.____
BREDER, Sophia Jacoba Elizabeth (V), ∗ __.__.____
BREEDT, Cornelia (V), ∗ __.__.____
BREEDT, Joseph Erasmus (M), ∗ 17.02.1880
BREEDT, Petrus Gerhardus (M), ∗ 23.09.1905
BREEN, PN (M), ∗ __.__.____
BREMER, Margaretha Hanna (V), ∗ 08.08.1882
BRENNAN, Sheila (V), ∗ __.__.____
BRETTSCHNEIDER, Albert Herman (M), ∗ __.__.____
BREYTENBACH, Anna Susanna (V), ∗ __.__.1864
BREYTENBACH, Elizabeth Maria (V), ∗ __.__.____
BREYTENBACH, Magdalena Gertruida Maria Susanna Petronella
(V), ∗ 23.12.1917
BRIERS, Christoffel Jacobus (M), ∗ __.__.____
BRIERS, Engela Hendrina (V), ∗ 07.11.1869
BRIERS-LOUW, Christoffel Jacobus (M), ∗ 15.09.1899,
a1b6[c2d4e3f3g6h1]
BRIERS-LOUW, Jan Nicolaas (M), ∗ 23.12.1931,
a1b6[c2d4e3f3g6h1i1]
BRIERS-LOUW, Willem Daniel (WD) (M), ∗ 17.02.1935,
a1b6[c2d4e3f3g6h1i2]
BRINK, Andries (M), ∗ ±__.__.1718
BRINK, Abraham (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f4g1]
BRINK, Abraham (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f6g1]
BRINK, Abraham (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f9g4]
BRINK, Abraham (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f1g5]
BRINK, Abraham Justinus (M), ∗ 20.02.1824, a1b7[c3d2e2]
BRINK, Abraham Justinus (M), ∗ 11.02.1871, a1b7[c3d2e2f6]
BRINK, Abraham Justinus (M), ∗ 17.11.1904, a1b7[c3d2e2f10g3]
BRINK, Abraham Justinus (M), ∗ 01.03.1914, a1b7[c3d2e2f8g3]
BRINK, Adriaan Jacobus (M), ∗ 26.06.1879, a1b7[c3d2e2f13]
DE WAAL
3065
2697
2719
3103
2451
2762
2699
2712
1189
2611
2616
2569
2563
2579
2606
383
2455
2613
2600
2587
2695
2696
2723
4921
4919
3071
2572
2599
2598
2464
2538
383
3063
2722
3062
2599
2698
3103
2711
2584
2581
2601
2583
3069
2585
2456
2453
2620
2447
2727
2607
2551
2610
4922
2612
2724
2457
2460
3200
2605
3104
2562
2462
2536
2718
2604
2609
2618
2615
2765
2763
2547
BRINK, Adriaan Louw (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e4f3]
BRINK, Alida (V), ∗ __.04.1758, a1b7[c6]
BRINK, Alida Maria (V), ∗ 11.06.1836, a1b7[c7d3e6]
BRINK, Andre Philippus (M), ∗ 29.05.1935
BRINK, Andries (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d1]
BRINK, Andries (M), ∗ __.__.____
BRINK, Andries (M), ∗ ±__.__.1789, a1b7[c7d1]
BRINK, Andries (M), ∗ 10.03.1824, a1b7[c7d3e2]
BRINK, Andries Cornelius (M), ∗ __.__.____
BRINK, Andries Willem (M), ∗ 03.07.1876, a1b7[c3d2e2f10]
BRINK, Andries Willem (M), ∗ 22.07.1912, a1b7[c3d2e2f10g5]
BRINK, Ann (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f5g2]
BRINK, Anna (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f4g5]
BRINK, Anna (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f6g6]
BRINK, Anna (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f9g2]
BRINK, Anna Agnes (V), ∗ 19.02.1901
BRINK, Anna Glaudina (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f1g1]
BRINK, Anna Glaudina (V), ∗ 15.03.1906, a1b7[c3d2e2f10g2]
BRINK, Anna Gloudiena Louw (V), ∗ 06.06.1911,
a1b7[c3d2e2f8g4]
BRINK, Ansu Emily (V), ∗ 24.12.1973, a1b7[c3d2e2f8g1h2i1]
BRINK, Arend (M), ∗ 02.03.1756, a1b7[c4]
BRINK, Arend (M), ∗ __.03.1757, a1b7[c5]
BRINK, Arend (M), ∗ __.__.1764, a1b7[c9]
BRINK, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.____, ?[b2]
BRINK, Arend Egbertus (M), ∗ 25.10.1913
BRINK, Arend Hermanus Hofmeyr (M), ∗ __.__.____,
a1b8c4[d6e4f9]
BRINK, Bettie (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f5g5]
BRINK, Catharina (V), ∗ __.__.____
BRINK, Catharina Arnoldiena (Catho) (V), ∗ 28.05.1909,
a1b7[c3d2e2f8g2]
BRINK, Catharina Johanna (V), ∗ 08.01.1901, a1b7[c3d2e1f1g10]
BRINK, Catharina Louisa (Cato) (V), ∗ 06.07.1863, a1b7[c3d2e2f1]
BRINK, Christoph Hendrik (M), ∗ __.__.____
BRINK, Cornelis (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e4f1]
BRINK, Cornelis (M), ∗ 04.06.1762, a1b7[c8]
BRINK, Cornelis (M), ∗ 21.03.1811
BRINK, Daniel (M), ∗ __.__.____
BRINK, Daniel (M), ∗ 27.01.1760, a1b7[c7]
BRINK, Daniel (M), ∗ 06.08.1905
BRINK, Daniel Andries (M), ∗ 05.09.1822, a1b7[c7d3e1]
BRINK, Daniel Stephanus (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f8g1h1i1]
BRINK, Daniel Stephanus (M), ∗ 09.05.1873, a1b7[c3d2e2f8]
BRINK, Daniel Stephanus (M), ∗ 21.05.1916, a1b7[c3d2e2f8g5]
BRINK, Daniel Stephanus (M), ∗ 05.04.1936, a1b7[c3d2e2f8g1h1]
BRINK, Daniel Willem (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e4f7]
BRINK, Dianne Iris (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f8g1h1i2]
BRINK, Egbert Eliza (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f1g2]
BRINK, Egbert Eliza (M), ∗ 10.05.1822, a1b7[c3d2e1]
BRINK, Elgonda Eretzema (V), ∗ 06.09.1882, a1b7[c3d2e2f11]
BRINK, Elizabeth (V), ∗ 18.02.1750, a1b7[c1]
BRINK, Elizabeth Aletta (V), ∗ __.__.____
BRINK, Elizabeth Jacoba (Bettie) (V), ∗ __.__.____,
a1b7[c3d2e2f9g3]
BRINK, Elizabeth Maria (V), ∗ 08.11.1864, a1b7[c3d2e2f3]
BRINK, Eloudie (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f9g6]
BRINK, Frederik Hendrik (M), ∗ __.__.____, ?[b3]
BRINK, Gaudina Susanna (V), ∗ 12.07.1903, a1b7[c3d2e2f10g1]
BRINK, Gerhard (M), ∗ ±__.__.1796, a1b7[c9d1]
BRINK, Gert Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f1g3]
BRINK, Gertruida (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f1g6]
BRINK, Gertruida Aletta Susara (V), ∗ __.__.____
BRINK, Gloudina (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f9g1]
BRINK, Gustav Francois (M), ∗ 20.12.1966, a1b8c4[d6e6f5g4h3i1]
BRINK, Hans (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f4g4]
BRINK, Helena (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f1g8]
BRINK, Helena Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f2]
BRINK, Helena Jacoba (V), ∗ 13.01.1831, a1b7[c7d3e5]
BRINK, Hendrik Justinus (M), ∗ 03.11.1874, a1b7[c3d2e2f9]
BRINK, Hentie (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f9g5]
BRINK, Hieronymus (M), ∗ 18.01.1928, a1b7[c3d2e2f10g7]
BRINK, Izak Aldert (M), ∗ 22.04.1909, a1b7[c3d2e2f10g4]
BRINK, Jacob (M), ∗ __.__.____
BRINK, Jacob Daniel (M), ∗ __.__.____
BRINK, Jacoba Hendrika (V), ∗ 20.05.1866, a1b7[c3d2e2f2]
2567
2576
2765
29
3068
2571
2564
2570
2622
2741
3066
2716
2577
2458
2450
4920
2558
2595
2454
2452
3067
2565
2578
3070
2597
1189
3064
3072
2463
2725
2713
2589
2619
2602
2596
2709
2710
2721
2568
2564
5249
2597
2582
4919
2560
2586
2700
2580
2575
2448
2726
29
2751
2561
2588
2566
2461
2617
618
1106
1694
4165
4161
4163
4778
4164
4778
4735
2826
4162
4387
163
BRINK, Jacobus Hendrik (M), ∗ 26.07.1869, a1b7[c3d2e2f5]
BRINK, Jan (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f6g3]
BRINK, Jan (M), ∗ __.__.____
BRINK, Jan Godlieb (M), ∗ 27.08.1741
BRINK, Jan Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e4f6]
BRINK, Jimmy (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f5g4]
BRINK, Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f4g6]
BRINK, Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f5g3]
BRINK, Johanna Eliza (V), ∗ 08.05.1878, a1b7[c3d2e2f12]
BRINK, Johanna Elizabeth Mathilda (V), ∗ __.__.____
BRINK, Johanna Maria Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e4f4]
BRINK, Johanna van der Spuy (V), ∗ 26.11.1829, a1b7[c7d3e4]
BRINK, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f6g4]
BRINK, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f1g4]
BRINK, Johannes (Jan) (M), ∗ 14.11.1753, a1b7[c3]
BRINK, Johannes Hermanus Martinus (M), ∗ __.__.____, ?[b1]
BRINK, Johannes Hieronimus (M), ∗ 14.12.1867, a1b7[c3d2e2f4]
BRINK, Johannes Hieronimus (M), ∗ 11.10.1947,
a1b7[c3d2e2f8g1h4]
BRINK, Johannes Hieronymous (M), ∗ 05.03.1855, a1b7[c3d2e1f1]
BRINK, Johannes Hieronymous (Jan) (M), ∗ 08.12.1776, a1b7[c3d2]
BRINK, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e4f5]
BRINK, Justinus (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f4g7]
BRINK, Justinus (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f6g5]
BRINK, Lodewyk Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e4f8]
BRINK, Lynore (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f8g1h5]
BRINK, Margaretha Gertruida (V), ∗ ±__.08.1879
BRINK, Margaretha Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e4f2]
BRINK, Margaretha Jacoba Elizabeth (V), ∗ 07.07.1871,
a1b8c4[d6e4f10]
BRINK, Maria (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f1g9]
BRINK, Maria Christina (V), ∗ 24.06.1821, a1b7[c9d1e1]
BRINK, Maria Magdalena (V), ∗ 02.09.1828, a1b7[c7d3e3]
BRINK, Maria Magdalena (V), ∗ 23.07.1942, a1b7[c3d2e2f8g1h3]
BRINK, Maria Margaretha (Marietjie) (V), ∗ 01.03.1923,
a1b7[c3d2e2f10g8]
BRINK, Maria Wilhelmina Steenkamp (V), ∗ 19.06.1920,
a1b7[c3d2e2f8g6]
BRINK, Marlies (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f8g1h4i1]
BRINK, Marthinus Cornelis (M), ∗ __.__.____, a1b7[c7d2]
BRINK, Melt Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b7[c7d3]
BRINK, Melt Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b7[c7d3e7]
BRINK, Mienie (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f5g1]
BRINK, PN (M), ∗ __.__.____
BRINK, PN (M), ∗ __.__.____
BRINK, Peet (M), ∗ __.__.____
BRINK, Petrus Abel Louw (M), ∗ 07.02.1907, a1b7[c3d2e2f8g1]
BRINK, Petrus Johannes (M), ∗ __.__.____
BRINK, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f4g2]
BRINK, Pieter (M), ∗ 09.11.1939, a1b7[c3d2e2f8g1h2]
BRINK, Sarah Magdalena (V), ∗ 08.02.1836, a1b7[c7d1e1]
BRINK, Seun (M), ∗ 11.02.1871, a1b7[c3d2e2f7]
BRINK, Sofie (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f6g2]
BRINK, Sophia (V), ∗ 29.11.1751, a1b7[c2]
BRINK, Sophia (V), ∗ ±__.__.1809, a1b7[c9d2]
BRINK, Sophia Alida (V), ∗ ±__.__.1768
BRINK, Sophia Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____
BRINK, Sophie (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f4g3]
BRINK, Surita (V), ∗ 24.10.1975, a1b7[c3d2e2f8g1h2i2]
BRINK, Willem (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f4g8]
BRINK, Willem (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e1f1g7]
BRINK, Willem Martin (M), ∗ 26.05.1918, a1b7[c3d2e2f10g6]
BRITS, Catharina Magrietha Susanna (V), ∗ __.__.____
BRITS, Rudolf Marthinus (M), ∗ 05.12.1922
BRITTNELL, PN (V), ∗ __.__.____
BRITZ, Andries Petrus (M), ∗ 24.01.1974, a1b8c5d4e10f5[g1h1i3j4]
BRITZ, Andries Petrus (M), ∗ 17.08.____
BRITZ, Charl Petrus (M), ∗ 15.01.1970, a1b8c5d4e10f5[g1h1i3j2]
BRITZ, Elsie Aletta Gertruida (V), ∗ __.__.1891
BRITZ, Gertruida Johanna (V), ∗ 13.02.1973,
a1b8c5d4e10f5[g1h1i3j3]
BRITZ, Hendrik Christiaan (M), ∗ __.__.____
BRITZ, Johanna Hendrina (V), ∗ __.__.____
BRITZ, Martie (V), ∗ __.__.____
BRITZ, Sarel Frederik (M), ∗ 25.05.1967, a1b8c5d4e10f5[g1h1i3j1]
BRITZ, Sarie (V), ∗ __.__.____
DE WAAL
4887
4886
4888
3513
4757
4889
4885
4614
2044
5158
2027
2027
2568
2170
15
1400
4934
2181
3701
1841
1939
124
125
124
5277
2662
3699
2661
3832
3830
2931
2715
3012
3833
2837
2263
2659
3239
3829
3836
3751
2991
3632
2854
3834
2660
3835
3632
3831
2714
2713
5020
4779
3922
3015
3922
3009
4789
4779
3271
3262
716
1952
3619
2104
4242
4212
5254
4242
1108
BRONKHORST, Anna Elizabeth (V), ∗ 16.09.1906,
a1b17c11d2e11[f2]
BRONKHORST, Catharina Magrieta (V), ∗ 04.12.1904,
a1b17c11d2e11[f1]
BRONKHORST, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ 03.10.1908,
a1b17c11d2e11[f3]
BRONKHORST, Elizabeth Johanna (V), ∗ __.__.____
BRONKHORST, Johanna Gertina Gertruida (V), ∗ __.__.____
BRONKHORST, Nikolaas Jacobus (M), ∗ 14.08.1910,
a1b17c11d2e11[f4]
BRONKHORST, Sybrand (M), ∗ __.__.____
BRONKHORST, Wilhelmina Elizabeth (V), ∗ __.__.1911
BRONN, Mariana (V), ∗ __.__.1938
BROOKS, Pieter (M), ∗ __.__.____
BROOSHOOFD (M), ∗ __.__.____
BROOSHOOFD, Pieter (M), ∗ __.__.____
BROWN (M), ∗ __.__.____
BROWN (M), ∗ __.__.____
BRUGMAN, Maria Johanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____
BRUMMER, Jan (M), ∗ __.__.____
BRUNETTE, George Mcnamara (M), ∗ __.__.____
BRUNO, Edward James (M), ∗ 08.04.1955
BRUWER, Maria (V), ∗ __.__.____
BRUWER, Susanna Helena (V), ∗ 29.01.1826
BRUYNS, Elizabeth Maria (V), ∗ __.__.____
BUHRMANN, Hendrik Theodor (M), ∗ 17.03.1822
BUHRMANN, Magdalena Catharina (V), ∗ __.__.1889,
a1b2c7d1e2f6g2[h1]
BUHRMANN, Willem Hendrik (M), ∗ 05.08.1860
BURGER, Andries P. J. (M), ∗ 28.03.1895
BURGER, Anneri (V), ∗ 30.07.1997, a1b7[c3d2e2f12g1h6i2j3]
BURGER, Christina Alida (V), ∗ __.__.____
BURGER, Danél (V), ∗ 16.07.1995, a1b7[c3d2e2f12g1h6i2j2]
BURGER, Elwin Eric (M), ∗ 09.05.1984, a1b8c5d4e6f7g5h2[i1j2]
BURGER, Eric (M), ∗ 15.12.1954, a1b8c5d4e6f7g5h2[i1]
BURGER, Gesie Maria (V), ∗ __.__.____
BURGER, Hester Helena (V), ∗ 23.04.1881
BURGER, Hester Johanna (V), ∗ __.__.____
BURGER, Irma (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g5h2[i2]
BURGER, Issie (V), ∗ __.__.____
BURGER, Jacoba Martha Maria (V), ∗ __.__.____
BURGER, Jacobus Christiaan (M), ∗ 17.12.1967
BURGER, Johanna Maria (V), ∗ 08.09.1870
BURGER, Leon Steyn (M), ∗ ±22.09.1931
BURGER, Leona (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g5h2[i5]
BURGER, Maria (V), ∗ __.__.____
BURGER, Maria Johanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____
BURGER, Maria Margaretha (V), ∗ 15.06.1837
BURGER, PN (M), ∗ __.__.____
BURGER, René (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g5h2[i3]
BURGER, Richard William (M), ∗ 07.02.1985,
a1b7[c3d2e2f12g1h6i2j1]
BURGER, Schalk Erlank (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g5h2[i4]
BURGER, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.____
BURGER, Tanja (V), ∗ 07.02.1980, a1b8c5d4e6f7g5h2[i1j1]
BURNARD, Johanna Cornelia (V), ∗ __.__.____, a1b7[c7d3e3f1]
BURNARD, Joseph Frederick Fry (M), ∗ 30.01.1825
BUTCHER, Agnes Maria (V), ∗ 18.08.1953
BUYS, Alida Francina Magrietha (V), ∗ 24.05.1911
BUYS, Catharina Susanna (V), ∗ 15.05.1937
BUYS, Hendrik Willem (M), ∗ __.__.____
BUYS, Izak Stephanus Cornelis (M), ∗ __.__.1910
BUYS, Maria Salome (V), ∗ __.__.____
BUYS, PN (M), ∗ __.__.____
BUYS, Philippus Jacobus Christoffel (M), ∗ 14.12.1872
CAMBELL, Lorraine (Loreen) (V), ∗ __.__.____
CAMBELL, Shirley (V), ∗ __.__.____
CAPRI, Aletta Cristina (V), ∗ 14.06.1973
CARELSE, Anna Johanna Maria (V), ∗ __.__.____
CARSONS, Lesley (V), ∗ __.__.____
CARSTENS, Elizabeth Johanna (V), ∗ __.__.____
CARSTENS, Hendrik Barend (M), ∗ 26.04.1821
CARSTENS, PN (M), ∗ __.__.____
CARSTENS, PN (M), ∗ __.__.____
CARSTENS, Willem Sterrenberg (M), ∗ 23.02.1843
CARSTENSEN, Ella Anna (V), ∗ 25.01.1949
1108
2118
1835
3444
3082
4915
3444
3242
737
2824
4847
4191
4479
4029
2110
735
3651
4117
735
3651
2028
4646
5335
41
4934
4933
5138
5139
1580
1380
3746
1753
2274
1189
1003
1384
1209
3194
1379
2273
2286
952
4336
2283
2278
1381
2272
4308
925
2279
2275
2282
2287
952
4384
2045
2874
1385
1376
1377
2285
258
1496
164
CARSTENSEN, Hans Christian (M), ∗ __.__.____
CHANDLER, PN (M), ∗ __.__.____
CHAPMAN, Agnes Marion (V), ∗ __.__.____
CILLIERS, Beatrix Maria (V), ∗ 08.03.1851
CILLIERS, Gabriel Etienne (M), ∗ 19.09.1934
CILLIERS, Jan Gabriel (M), ∗ __.__.____
CILLIERS, Johannes Stephanus (M), ∗ __.__.____
CILLIERS, Rosaleen (V), ∗ __.__.____
CILLIERS, Sofia Sexta (V), ∗ __.__.____
CLAASE, Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____
CLAASEN, Irma (V), ∗ __.__.____
CLAASEN, Janette (V), ∗ __.__.____
CLAASEN, Martha Elizabeth (V), ∗ __.__.____
CLAASEN, PN (M), ∗ __.__.____
CLARK, Norman Henry (M), ∗ __.__.____
CLOETE, Alida Elizabeth Johanna (V), ∗ 21.05.1902
CLOETE, Catharina Petronella (V), ∗ 01.12.1922
CLOETE, Christina Francina (V), ∗ __.__.1863
CLOETE, Hendrik Johannes (M), ∗ __.__.____
CLOETE, Jacob Jacobus (M), ∗ __.__.____
CLOETE, Johanna (V), ∗ __.__.____
CLOETE, Johanna Elizabeth (Joey) (V), ∗ __.__.____
CLOPPENBURG, Johanna Alberta (V), ∗ __.__.____
COBLYN, Albert (M), ∗ __.__.____
COCKBURN, Maria Theresa (V), ∗ __.__.____, ?[b1]
COCKBURN, R A (M), ∗ __.__.____
COCKCROFT, Abraham Carel (M), ∗ __.__.____
COCKCROFT, Henry Brodley (M), ∗ 04.01.1968, ?b1[c1]
COCKCROFT, Johanna Wilhelmina Albertha (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Albertus Jacobus (M), ∗ ±__.__.1911,
a1b3c3d8e5f2g5[h4]
COETZEE, Alida (Lida) (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Andries Hendrik (M), ∗ __.__.____
COETZEE, Anna Catharina (V), ∗ 22.08.1924,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i5]
COETZEE, Anna Francina Hendrika (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Annelie (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Catharina Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1918,
a1b3c3d8e5f2g5[h8]
COETZEE, Catharina Johanna (V), ∗ 15.05.1941
COETZEE, Catrina Susanna Margaritha (V), ∗ 20.08.1938
COETZEE, Daniel Jacobus (M), ∗ ±__.__.1906,
a1b3c3d8e5f2g5[h3]
COETZEE, Dirk Jacobus (M), ∗ 17.11.1921, a1b6[c2d3e1f1g2h1i4]
COETZEE, Elie Francois (M), ∗ 09.07.1933, a1b6[c2d3e1f1g2h1i9]
COETZEE, Elizabeth Catharina Christina (V), ∗ ±__.04.1869
COETZEE, Elma (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Elsje Dorethea (V), ∗ 18.10.1968,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i6j4]
COETZEE, Elsmari (V), ∗ 18.11.1985, a1b6[c2d3e1f1g2h1i6j2k1]
COETZEE, Francois Nicolaas (M), ∗ ±__.__.1912,
a1b3c3d8e5f2g5[h5]
COETZEE, Frederik (M), ∗ __.__.____, a1b6[c2d3e1f1g2h1i3j2]
COETZEE, Glodina Maria (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Helletjie Aletta Sophia (V), ∗ ±__.__.1906
COETZEE, Hendrik (Heinrich) Cornelius (M), ∗ 08.11.1987,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i6j2k2]
COETZEE, Hendrik Cornelis (M), ∗ 21.08.1927,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i6]
COETZEE, Hendrik Jacobus (M), ∗ 07.02.1997,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i6j3k2]
COETZEE, Hilletje Jacoba (V), ∗ __.__.1936,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i10]
COETZEE, Hugo Amos Johannes (M), ∗ __.__.____
COETZEE, Huibrecht Magdalena (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Ilse (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Jacoba (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Jacobus Albertus Stephanus (M), ∗ 22.12.1922,
a1b3c3d8e5f2g5[h9]
COETZEE, Jacobus Johannes (M), ∗ ±31.12.1865
COETZEE, Jacobus Johannes (M), ∗ ±__.__.1902,
a1b3c3d8e5f2g5[h1]
COETZEE, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.1931,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i8]
COETZEE, Janine Mary (V), ∗ 02.11.1964
COETZEE, Johan (M), ∗ __.__.____
DE WAAL
1214
2276
984
4515
1378
945
4288
1376
1383
2171
5313
4811
4127
2277
2284
925
1382
2271
2267
2270
2280
2281
3703
4343
2269
4287
2267
2268
822
4224
1402
2228
2225
5025
3451
374
4450
1439
2693
1877
5243
1032
4916
3207
5243
3778
3779
3208
2992
2988
3116
3347
3345
3346
5033
3624
3625
5031
3676
5032
3626
3624
1376
940
331
COETZEE, Johanna Catharina (V), ∗ 31.12.1948
COETZEE, Johanna Cornelia (V), ∗ 21.04.1958,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i6j1]
COETZEE, Koos (M), ∗ __.__.____
COETZEE, Magdalena Gertruida Christina (V), ∗ __.__.1898
COETZEE, Magdalena Josina (V), ∗ ±__.__.1904,
a1b3c3d8e5f2g5[h2]
COETZEE, Margaretha Maria (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Maria Magdalena (V), ∗ 18.09.1890, a1b8c5d8e5f4[g1]
COETZEE, Matiam (M), ∗ __.__.____
COETZEE, Nicolaas Jacobus (M), ∗ ±__.__.1916,
a1b3c3d8e5f2g5[h7]
COETZEE, PN (M), ∗ __.__.____
COETZEE, PN (M), ∗ __.__.____
COETZEE, PN (M), ∗ __.__.____
COETZEE, PN (M), ∗ __.__.____
COETZEE, Petrus Van der Merwe (M), ∗ 17.02.1961,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i6j2]
COETZEE, Pieter Andries (M), ∗ 20.09.1929, a1b6[c2d3e1f1g2h1i7]
COETZEE, Renier Andries Stephanus Jacobus (M), ∗ __.__.____
COETZEE, Sophia (V), ∗ ±__.__.1914, a1b3c3d8e5f2g5[h6]
COETZEE, Stefanus Francois (M), ∗ __.__.____,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i3j1]
COETZEE, Stefanus Francois (M), ∗ 13.07.1883
COETZEE, Stefanus Francois (M), ∗ 08.12.1918,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i3]
COETZEE, Stefanus Francois (M), ∗ 13.11.1965,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i6j3]
COETZEE, Stefanus Francois (M), ∗ 27.02.1994,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i6j3k1]
COETZEE, Susanna (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Susanna A (V), ∗ __.__.____
COETZEE, Sybrandt Abraham (M), ∗ 12.04.1916,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i2]
COETZEE, Theunis Johannes (M), ∗ __.__.____
COETZEE, Willem Johannes (M), ∗ 11.03.1850
COETZEE, Willem Johannes (M), ∗ 12.12.1913,
a1b6[c2d3e1f1g2h1i1]
COETZER, Aletta Elizabeth (V), ∗ 04.08.1895
COETZER, Helena Hendrina Christina (V), ∗ __.__.____
COETZER, Izak (M), ∗ __.__.____
COETZER, Jacobus (M), ∗ __.__.____
COETZER, Magdalena Johanna (V), ∗ __.__.____
COETZER, Maria Margaretha (V), ∗ 09.05.1871
COETZER, Pieter Schalk (M), ∗ __.__.____
COETZER, William Bedford (M), ∗ __.__.____
COLLINS, Alfred Christopher (M), ∗ __.__.____
COLLINS, John (M), ∗ __.__.____
COMBRINK, Elizabeth Susanna Du Toit (V), ∗ 28.02.1915
COMBRINK, Gertina Josina Hermina (V), ∗ __.__.____
COMPION, Auguste Xavier Gous (M), ∗ 15.06.1840
COMPION, Elizabeth (V), ∗ __.__.____
COMPION, Elizabeth Maria (V), ∗ 24.06.1883
COMPION, Gert (M), ∗ __.__.____
COMPION, Gustave Disrie Florimon Johan (M), ∗ 05.02.1864
COMPION, Martin (M), ∗ __.__.____
COMPION, Martin (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h4i1[j1]
COMPION, Stephanus (M), ∗ __.__.____
CONRADIE, Anna (V), ∗ __.__.____
CONRADIE, Hendrik (M), ∗ __.__.____
CONRADIE, Maria Barbara Trufeisen (V), ∗ __.__.____
CONRADIE, Mariaan (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h5i3[j2]
CONRADIE, Nico Stephanus (M), ∗ __.__.____
CONRADIE, Pieter Gabriel (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h5i3[j1]
COOPER, Carmen (V), ∗ 18.09.2003, ?b1c1[d2]
COOPER, Harold Dudley (M), ∗ 20.08.1908
COOPER, Harold Dudley (M), ∗ 07.06.1945, a1b8c5d4e5f5g12[h1]
COOPER, Johan (M), ∗ __.__.____
COOPER, L (V), ∗ __.__.____
COOPER, Mikyla (V), ∗ 23.02.2002, ?b1c1[d1]
COOPER, Minnie June (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g12[h2]
COOPER, William Edward Froome (M), ∗ __.__.____
CORNELISEN, Susanna Margaretha (V), ∗ __.__.____
CORNELISSEN, Cornelis Philippus (M), ∗ __.__.____
CORNELISSEN, Cornelius Philippus (M), ∗ __.__.____
4247
3149
3149
4917
4476
4795
4252
4251
4251
4271
4315
142
3283
3282
3280
3281
2395
2396
2394
2986
3022
5040
3078
3075
3075
1864
4533
3080
3684
3683
1735
4023
4173
4170
4171
4172
2621
2620
372
3478
1093
1087
1097
1095
1144
1096
1091
1146
4660
1639
1094
1639
1088
2267
2264
3735
1092
2263
4375
1142
165
CORNELISSEN, Oloffina Magdalena (V), ∗ __.__.____
COWIE, Desmond Douglas (M), ∗ __.__.____
COWIE, Marion Jill (V), ∗ 06.05.1954
COXEN, PN (M), ∗ __.__.____
CRAFFORD, Jacobus Marthinus (M), ∗ __.__.____
CRAGG, Maria (V), ∗ __.__.____
CRANKO, Helena Catharina Christina (V), ∗ 24.05.1845,
a1b8c5d8e2[f1]
CRANKO, James Carel (M), ∗ __.__.1824
CRANKO, Theunis (M), ∗ __.__.____
CRAUS, Anna (V), ∗ __.__.____
CREAMER, Eileen (V), ∗ __.__.____
CREASE, Winifred R. (V), ∗ __.__.____
CROSLEY, Charmaine Lynette (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h1i10[j3]
CROSLEY, Clive Paul (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i10[j2]
CROSLEY, Dave Ernst (M), ∗ __.__.____
CROSLEY, Ronald Anton Evens (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h1i10[j1]
CROSS, John (M), ∗ __.__.____, a1b6[c2d4e3f3g10h1]
CROSS, Maxie (V), ∗ __.__.____, a1b6[c2d4e3f3g10h2]
CROSS, Peter (M), ∗ ±__.__.1868
CROUS, Cornelia Sophia Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1886
CROUS, Maria Francina Wilkie (V), ∗ __.__.____
CROWE, Thomas M. (M), ∗ __.__.____
CRUYWAGEN, Adriaan Jacobus (M), ∗ ±__.__.1856
CRUYWAGEN, Anna Francina Christina (V), ∗ 30.05.1861
CRUYWAGEN, Hendrik Jacobus Cornelis Everhardus (M),
∗ __.__.____
DAFEL, Henning Johannes (M), ∗ __.__.____
DANEEL, A. J. (M), ∗ __.__.____
DANEEL, Talita Kumi (V), ∗ 07.05.1873
DANIEL, Roland (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f2g5[h5i1]
DANIEL, Sydney Holmes (M), ∗ __.__.____
DANQREMONDO, Hendrika (V), ∗ __.__.____
DATAMA, Geertje (V), ∗ __.__.____
DAUBERN, Barend Jakobus (M), ∗ 21.02.1980,
a1b8c5d4e10f5[g1h1i5j3]
DAUBERN, Carl Willem Petrus (Calla) (M), ∗ 27.09.____
DAUBERN, Gertruida Johanna (V), ∗ 11.08.1971,
a1b8c5d4e10f5[g1h1i5j1]
DAUBERN, Hendrieka (V), ∗ 14.06.1975, a1b8c5d4e10f5[g1h1i5j2]
DAVEL, Annie (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f11g1]
DAVEL, Hendrik (M), ∗ __.__.____
DAVIES, Martin Luther (M), ∗ __.__.____
DAVIS, Emmerentia Petronella (V), ∗ __.__.____
DE BEER, Abraham Hendrik Petrus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i6]
DE BEER, Abraham Hendrik Petrus (M), ∗ 03.01.1884
DE BEER, Adriaan Jacobus (M), ∗ 12.07.1929,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i10]
DE BEER, Aletta Maria (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h5[i8]
DE BEER, Andre Gerhardus (M), ∗ 06.08.1966,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i11j2]
DE BEER, Anna Gysberta Frederika (V), ∗ 15.06.1926,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i9]
DE BEER, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i4]
DE BEER, Catharina Joghomina (V), ∗ 30.10.1970,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i11j4]
DE BEER, Catharina Petronella (V), ∗ __.__.____
DE BEER, Coenraad Eduard Kroep (M), ∗ 13.11.1915
DE BEER, Coenraad Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i7]
DE BEER, David Petrus (Pierre) (M), ∗ 21.06.1880
DE BEER, Egbertus de Waal (M), ∗ 31.07.1919,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i1]
DE BEER, Elsje Dorethea Maria (V), ∗ 04.05.1893,
a1b6[c2d3e1f1g2h1]
DE BEER, Gerrit Erasmus Smit (M), ∗ 21.07.1855,
a1b6[c2d3e1f1g1]
DE BEER, Helena Beatrix (V), ∗ __.__.____
DE BEER, Helena Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i5]
DE BEER, Hendrik Cornelis (M), ∗ 07.08.1819, a1b6[c2d3e1f1]
DE BEER, Ina (V), ∗ __.__.____
DE BEER, Jacob Johannes (M), ∗ 06.09.1935
DE WAAL
4665
2265
894
1089
4975
2221
2220
2222
1147
514
5025
1936
2288
1143
1090
2262
1087
4787
1392
1145
5025
1099
2262
2266
2220
1098
3246
3788
4475
2590
3005
4940
4940
1350
251
2601
5235
3705
2954
1733
5064
2959
2245
2245
2958
152
2952
2955
2246
2953
2951
2956
2957
2960
4257
4289
3965
2090
3446
4289
DE BEER, Jacob Lodewyk (M), ∗ __.__.____
DE BEER, Jacomina Francina Gysberta (V), ∗ 15.01.1878,
a1b6[c2d3e1f1g1h1]
DE BEER, Jacomina Hendrina Gertruida (V), ∗ 22.01.1835
DE BEER, Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i2]
DE BEER, Johanna Jacoba Elizabeth Louise (V), ∗ 02.04.1912
DE BEER, Johanna Magdalena (V), ∗ 06.03.1890,
a1b3c11d4e10f2[g1]
DE BEER, Johannes Frederik (M), ∗ 16.09.1830
DE BEER, Johannes Frederik (M), ∗ 05.08.1892,
a1b3c11d4e10f2[g2]
DE BEER, Magdalena Bernadet (V), ∗ 21.08.1975,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i11j5]
DE BEER, Maria Magdalena Susanna (V), ∗ 20.06.1889
DE BEER, Maria Margaretha (Margaritha) (V), ∗ 07.11.1895
DE BEER, Maria Petronella (V), ∗ __.__.____
DE BEER, Maria Petronella Catharina (V), ∗ 05.06.1823,
a1b6[c2d3e1f2]
DE BEER, Martinus Petrus Johannes (M), ∗ 18.06.1964,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i11j1]
DE BEER, Michiel Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i3]
DE BEER, Michiel Johannes (M), ∗ ±__.__.1798
DE BEER, Michiel Johannes (M), ∗ 17.06.1846
DE BEER, PN (M), ∗ __.__.____
DE BEER, PN (M), ∗ __.__.____
DE BEER, Petrus Erasmus (M), ∗ 29.05.1969,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i11j3]
DE BEER, Pieter Gerrit Petrus Christiaan (M), ∗ 06.08.1867
DE BEER, Pieter Marthinus Albertus (M), ∗ 18.11.1930,
a1b2c8d1e3f2g1h5[i12]
DE BEER, Sybrand Abraham (M), ∗ __.__.____
DE BEER, Sybrand Abraham (M), ∗ __.__.____, a1b6[c2d3e1f1g2]
DE BEER, Wilhelmus Jacobus (M), ∗ 23.07.1862
DE BEER, Willem Pieter (M), ∗ 12.07.1929, a1b2c8d1e3f2g1h5[i11]
DE BRUIN, Rosal (V), ∗ __.__.____
DE BRUIN, Sinties (V), ∗ __.__.____
DE BRUYN, Anna Maria (V), ∗ __.__.1906
DE BRUYN, Charl (M), ∗ __.__.____
DE BRUYN, Hester Jacoba Frederika (V), ∗ 21.01.1882
DE BRUYN, Jacob Gerhardus (M), ∗ 24.10.1813
DE BRUYN, Pieter Wouter (M), ∗ __.__.____
DE JAGER, Anna Catharina Gertruida (V), ∗ __.__.____
DE JAGER, Blyda (V), ∗ 20.11.1927
DE JAGER, Grace (V), ∗ __.__.____
DE JAGER, Petrus Lafras (M), ∗ __.__.____
DE JAY, Helena (V), ∗ __.__.____
DE JONGH, Anna Maria Wilhelmina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d5e3[f3]
DE JONGH, Baldina Theodora (V), ∗ ±__.__.1857
DE JONGH, Beatrix Johanna Petronella (V), ∗ 04.12.1888
DE JONGH, Dignus de Waal (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d5e3[f8]
DE JONGH, Dirk (M), ∗ __.__.____
DE JONGH, Dirk (M), ∗ ±__.__.1745
DE JONGH, Dirk Christiaan Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d5e3[f7]
DE JONGH, Emma Louise (V), ∗ 01.04.1873
DE JONGH, Hendrik Johannes J. (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d5e3[f1]
DE JONGH, Janet Emmerentia Cornelia (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d5e3[f4]
DE JONGH, Johanna Barbara (V), ∗ __.__.1769, a1b4c5[d1]
DE JONGH, Johanna Cornelia Debora (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d5e3[f2]
DE JONGH, Johannes Jacobus Hubert (M), ∗ __.__.____
DE JONGH, Johannes Jacobus Hubert (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d5e3[f5]
DE JONGH, Maria Martha Susanna (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d5e3[f6]
DE JONGH, Sarah Johanna Jacoba (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d5e3[f9]
DE KLERK, Abraham Jacobus (M), ∗ __.__.____
DE KLERK, Alida Regina (V), ∗ __.__.1888
DE KLERK, Clasina Johanna (V), ∗ 01.10.1904
DE KLERK, Gerharda Maria Johanna (V), ∗ __.__.____
DE KLERK, Helena Catharina (V), ∗ __.__.____
DE KLERK, Jacobus Smit (M), ∗ __.__.____
2275
4257
4289
1513
2482
4096
3888
5365
4523
92
92
814
4520
2390
3943
2744
4524
4513
4517
4518
338
666
668
4508
4514
206
4519
4508
4511
4509
189
4516
4521
3146
2746
2262
613
4515
4525
4510
4512
4522
29
338
206
177
369
4546
2173
822
1550
300
2474
2472
2473
822
13
2
8
3
7
9
16
15
14
10
4
11
166
DE KLERK, Johanna Cornelia (V), ∗ 27.11.1904
DE KLERK, Johanna Jacoba Elizabeth (V), ∗ 19.04.1840
DE KLERK, Johanna Jacoba Elizabeth (V), ∗ ±__.01.1888
DE KLERK, Liza (V), ∗ __.__.____
DE KLERK, Magdalena Catharina (V), ∗ 20.11.1925
DE KLERK, Maria Gertruida Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
DE KLERK, Martha Christina (V), ∗ 05.09.1900
DE KLERK, Marthinus Christoffel Cornelius (M), ∗ 13.01.1965
DE KOCK, Adriana Johanna (V), ∗ 27.09.1908, a1b17c8d1e10[f12]
DE KOCK, Andries Jacobus (M), ∗ __.__.____
DE KOCK, Anna Sophia Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1902
DE KOCK, Benjamin (M), ∗ __.__.____
DE KOCK, Catharina Clasina (V), ∗ 31.08.1903, a1b17c8d1e10[f9]
DE KOCK, Catharina Hendrina Maria (Hendrika) (V),
∗ ±__.__.1842
DE KOCK, Cecilia (V), ∗ __.__.____
DE KOCK, Charlotte Elizabeth (V), ∗ __.__.____
DE KOCK, Coenraad Frederik (M), ∗ 20.04.1910,
a1b17c8d1e10[f13]
DE KOCK, Daniel Theodorus (M), ∗ 16.10.1891, a1b17c8d1e10[f2]
DE KOCK, Ebenhaeser (Eben) (M), ∗ 12.04.1897, a1b17c8d1e10[f6]
DE KOCK, Elsje (Ellen) Catharina (V), ∗ 28.11.1898,
a1b17c8d1e10[f7]
DE KOCK, Emmerentia Gerharda de Vos (V), ∗ __.__.____
DE KOCK, Geertruida Susanna (V), ∗ __.__.1863
DE KOCK, Hendrika Susanna (V), ∗ __.__.____
DE KOCK, Jacobus (James) (M), ∗ 02.05.1866
DE KOCK, Jacobus Groenewald (M), ∗ 21.11.1892,
a1b17c8d1e10[f3]
DE KOCK, Johanna Michielina Adriana (V), ∗ 06.06.1869
DE KOCK, Johannes Groenewald (M), ∗ 25.04.1900,
a1b17c8d1e10[f8]
DE KOCK, Josef (M), ∗ __.__.1832
DE KOCK, Joseph (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e10[f1g2]
DE KOCK, Joseph (Josef) (M), ∗ 08.11.1890, a1b17c8d1e10[f1]
DE KOCK, Juliana Aletta (V), ∗ __.__.____
DE KOCK, Louis Frank (M), ∗ 03.06.1895, a1b17c8d1e10[f5]
DE KOCK, Magdalena Susanna (V), ∗ 24.01.1905,
a1b17c8d1e10[f10]
DE KOCK, Maria Frederika (V), ∗ __.__.____
DE KOCK, Maria Magdalena (V), ∗ 11.12.1826
DE KOCK, Maria Petronella Catharina (V), ∗ ±__.__.1764
DE KOCK, Myrline (V), ∗ __.__.____
DE KOCK, Ryk de Waal (M), ∗ 19.04.1894, a1b17c8d1e10[f4]
DE KOCK, Rykie Hester (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e10[f13g1]
DE KOCK, Rykie Hester de Waal (V), ∗ __.__.____,
a1b17c8d1e10[f1g1]
DE KOCK, Rykie Hester de Waal (V), ∗ __.__.____,
a1b17c8d1e10[f1g2h1]
DE KOCK, Sammuel (M), ∗ 13.12.1906, a1b17c8d1e10[f11]
DE KOCK, Susanna Maria (V), ∗ __.__.____
DE KOCK, W. D. Vos (M), ∗ __.__.____
DE KOCK, Willem Johannes (M), ∗ 03.07.1829
DE KORTE, Anna Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____
DE LA HARPE, Loraine (V), ∗ __.__.____
DE LANGE, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.____
DE LANGE, Anna Johanna Maria (V), ∗ __.__.____
DE LANGE, Barend (M), ∗ __.__.____
DE LANGE, Berendina Jacoba (V), ∗ __.__.____
DE LANGE, Catharina (V), ∗ __.__.____
DE LANGE, Henco (M), ∗ 03.12.1997, a1b7[c3d2e1f1g10h2i1j1k2]
DE LANGE, Jacobus Johannes Hendrik (M), ∗ 16.12.1967
DE LANGE, Lizé (V), ∗ 10.04.1995, a1b7[c3d2e1f1g10h2i1j1k1]
DE LANGE, Maria Hendrina (V), ∗ __.__.1882
DE LEEUW, Anna Sibella (V), ∗ 04.10.1822, a1b1[c3d1e5]
DE LEEUW, Cornelis (M), ∗ __.__.____
DE LEEUW, Cornelis Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b1[c3d1]
DE LEEUW, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b1[c1]
DE LEEUW, Jacob (M), ∗ __.__.____, a1b1[c3]
DE LEEUW, Jacob (M), ∗ 17.01.1815, a1b1[c3d1e1]
DE LEEUW, Jacob (M), ∗ 25.11.1827, a1b1[c3d1e8]
DE LEEUW, Jacoba (V), ∗ 09.01.1826, a1b1[c3d1e7]
DE LEEUW, Johanna Jacoba (V), ∗ 19.06.1824, a1b1[c3d1e6]
DE LEEUW, Magdalena Susanna (V), ∗ 12.10.1816, a1b1[c3d1e2]
DE LEEUW, Maria (V), ∗ __.__.____, a1b1[c2]
DE LEEUW, Rudolph Johannes (M), ∗ 05.10.1818, a1b1[c3d1e3]
DE WAAL
12
3927
3928
3926
4436
3868
2058
2441
4327
658
2452
253
466
1435
2317
1958
2317
4550
1977
4128
1975
1973
1679
4422
2452
3121
4653
1993
1980
8
1996
92
3685
1971
1972
1974
1976
81
52
54
287
914
658
2948
4774
4776
4772
4775
4773
2948
4772
3947
3404
196
3947
1273
197
667
198
5225
4354
4664
1
DE LEEUW, Susanna Elizabeth (V), ∗ 05.01.1821, a1b1[c3d1e4]
DE LEMOS, Azalea Christine (V), ∗ 08.07.1989,
a1b8c5d4e6f7g6h7i2[j1]
DE LEMOS, Fernando Leonardo (M), ∗ 08.03.1999,
a1b8c5d4e6f7g6h7i2[j2]
DE LEMOS, Richard Ruas (M), ∗ 26.05.1967
DE MARDT, David William (M), ∗ 10.03.1883
DE NYSCHEN, Sarie (V), ∗ __.__.____
DE SWARDT, Abralina Hendrika Aletta (V), ∗ 24.11.1939
DE VILLIERS, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Annike (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Catharina Johanna Maria (V), ∗ ±__.08.1821
DE VILLIERS, Catharina Louisa (V), ∗ 10.09.1791
DE VILLIERS, Cecilia Hester (V), ∗ 14.01.1957
DE VILLIERS, Christina Maria (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, D. C. (M), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Dawid Jacobus (Bokkie) (M), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Elizabeth (V), ∗ __.__.1752
DE VILLIERS, Emerantia Johanna Ernistina (Rentia) (V),
∗ 29.03.1907
DE VILLIERS, Gert (M), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Gideon Josua Rossouw (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d5e2[f1g2]
DE VILLIERS, Hester Amelia (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Jacobus Cornelis De Waal (M), ∗ ±__.03.1888,
a1b3c5d5e2[f1g1h1]
DE VILLIERS, Jacobus Cornelis de Waal (M), ∗ ±__.08.1844,
a1b3c5d5e2[f1]
DE VILLIERS, Johanna Christofora (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Johanna Margaretha (V), ∗ 03.05.1813
DE VILLIERS, Johannes (M), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Karin (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Linda Elizabeth (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Louisa Jacoba (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Louisa Johanna (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Magdalena (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Maria Aletta (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Miriam Valerie (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, PN (M), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Pieter Francois (M), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Pieter Francois Andries (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d5e2[f1g1]
DE VILLIERS, Pieter Francois Andries (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d5e2[f1g1h1i1]
DE VILLIERS, Rachel Petronella (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Susanna (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Susanna Gertruida (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Susarha Maria (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Suzette Margarietha (V), ∗ __.__.____
DE VILLIERS, Willem Petrus (M), ∗ __.__.____
DE VLAMINGH, Dignus (M), ∗ __.__.____
DE VLAMINGH, Francina Helena Joachemina Elizabeth (V),
∗ 14.07.1915, a1b17c11d2e4f7[g2]
DE VLAMINGH, Ida (V), ∗ 26.06.1932, a1b17c11d2e4f7[g4]
DE VLAMINGH, Jan Willem (M), ∗ __.__.____
DE VLAMINGH, Jan Willem (M), ∗ 12.11.1932,
a1b17c11d2e4f7[g3]
DE VLAMINGH, Magdalena Josina Johanna (V), ∗ 28.12.1913,
a1b17c11d2e4f7[g1]
DE VLAMINGH, Maria Martha Hendrika (V), ∗ ±__.__.1808
DE VLAMINGH, Tobias Jan Godfried (M), ∗ ±__.06.1882
DE VOS, Alwyn (M), ∗ __.__.____
DE VOS, Anneline (V), ∗ __.__.____
DE VOS, Arthur Nicholas (M), ∗ 27.03.1905
DE VOS, Estelle (V), ∗ __.__.____
DE VOS, Geertruy Woutrina (V), ∗ __.__.1752
DE VOS, Margaret Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f7g5h4[i1]
DE VOS, PN (M), ∗ __.__.____
DE VOS, Richard Arthus Heywood (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f7g5h4[i2]
DE VOS, Schalk Willem (M), ∗ __.__.____
DE VRIES, Gesina Maria Jacoba (V), ∗ 17.08.1896
DE VRIES, PN (M), ∗ __.__.____
DE WAAL, Johannes (M), ∗ 03.01.1692, a1
4903
4904
4905
4908
4913
1758
4279
986
983
3977
4289
4308
4309
4310
1467
5369
2834
1482
588
1626
1625
1761
3476
486
3790
4439
3968
3970
3975
4460
4474
4914
3627
1958
3441
4458
3941
3445
4077
4473
3446
3751
3470
4087
3777
3957
3447
4479
4092
3782
3961
4483
3959
3753
3783
461
3962
4091
3475
4481
219
245
247
167
DE WAAL, Jan (M), ∗ __.__.____, a2
DE WAAL, Jan (M), ∗ ±16.09.1839, a3
DE WAAL, Nicolaas Frederik (M), ∗ 08.07.1853, a4
DE WAAL, Jan (M), ∗ 03.09.1916, a5
DE WAAL, A (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Abel Hermanus (M), ∗ 26.04.1943, a1b3c3d8e7f8g1h1i7
DE WAAL, Abraham (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f2g4
DE WAAL, Abraham Benjamin (M), ∗ __.__.1971,
a1b2c8d1e3f1g6h2i2j1
DE WAAL, Abraham Benjamin Krige (M), ∗ __.__.1907,
a1b2c8d1e3f1g6h2
DE WAAL, Abraham Gerhardus Vollgraaff (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f10g5h2
DE WAAL, Abraham Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f5
DE WAAL, Abraham Jacobus (M), ∗ __.__.1906, a1b8c5d8e5f6g3
DE WAAL, Abraham Jacobus (M), ∗ __.__.1940,
a1b8c5d8e5f6g3h1
DE WAAL, Abraham Jacobus (M), ∗ __.__.1962,
a1b8c5d8e5f6g3h1i1
DE WAAL, Abram Marthinus (M), ∗ __.__.1932,
a1b3c3d8e5f9g3h4
DE WAAL, Adam (M), ∗ __.__.____, ?b1
DE WAAL, Adele (V), ∗ 14.06.1972, a1b8c2d4e1f2g3h2i4j2
DE WAAL, Adele (V), ∗ 13.06.1983, a1b3c3d8e5f9g5h1i3j2
DE WAAL, Adelize Kitty (V), ∗ 11.07.1992,
a1b2c7d1e2f12g2h7i4j2
DE WAAL, Adolf Evelyn (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f3g5h1
DE WAAL, Adolph Andreas Krogman (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e6f3g5
DE WAAL, Adolph Wouter (M), ∗ 28.05.1948,
a1b3c3d8e7f8g1h1i10
DE WAAL, Adri (M), ∗ __.__.1960, a1b8c5d4e4f2g3h5i5
DE WAAL, Adri (V), ∗ 05.04.1974, a1b2c7d1e2f12g2h2i3j3
DE WAAL, Adri (V), ∗ 14.03.1985, a1b8c5d4e6f7g1h4i9
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b17c8
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g3h1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g3h1i1j1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g5h1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e6f1g1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e6f2g1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f6
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1777, a1b3c5d2
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ 28.02.1820, a1b8c5d4e4
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ 10.02.1859, a1b17c8d1e6
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ 29.10.1870, a1b8c5d4e6f10
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1872, a1b8c5d4e4f2g1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1873, a1b8c5d4e8f6
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1893, a1b17c8d1e6f2
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1899, a1b8c5d4e4f2g1h1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1914, a1b8c5d4e6f5g10
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1916, a1b8c5d4e4f2g3h5
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1917, a1b8c5d4e8f8g3
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ 08.02.1925, a1b8c5d4e6f7g1h4
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1925, a1b8c5d4e6f10g2h2
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ 09.07.1932, a1b8c5d4e4f2g1h1i1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1933, a1b17c8d1e6f3g4
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1953, a1b8c5d4e8f8g3h3
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1955, a1b8c5d4e6f7g1h4i3
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1956, a1b8c5d4e6f10g2h2i3
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1970, a1b17c8d1e6f3g4h3
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1971, a1b8c5d4e6f10g2h2i1j1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1973, a1b8c5d4e6f5g10h1i1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ 18.05.1977, a1b8c5d4e6f7g1h4i3j1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ 22.10.1977, a1b2c7d1e2f12g2h1i3j3
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1981, a1b8c5d4e6f10g2h2i3j1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1982, a1b8c5d4e8f8g3h2i1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1989, a1b8c5d4e4f2g3h5i4j1
DE WAAL, Adriaan (M), ∗ __.__.1991, a1b17c8d1e6f3g4h1i1
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f9g5h3i1
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f9g10h1i1j1
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f9g10h1i2j1
DE WAAL
1060
1061
1183
611
205
215
1066
207
224
243
218
1057
1070
1071
1072
1086
4915
1635
3973
3510
4441
3582
3280
4661
3334
4222
4916
5310
3355
3361
3357
3365
4349
4350
1027
2872
2873
2871
2875
1186
1236
1232
1234
1184
1230
1014
1019
1024
221
5103
3794
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i8j2
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i8j2k1
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i2j6
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f12g11
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 21.08.1842, a1b2c7d1e2f9
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 06.10.1876, a1b2c7d1e2f9g5
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 01.10.1886, a1b2c8d1e3f2g1h4
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 20.01.1899, a1b2c7d1e2f9g1h1
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 09.03.1911, a1b2c7d1e2f9g8h1
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 19.04.1914,
a1b2c7d1e2f9g10h1
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 10.07.1917, a1b2c7d1e2f9g5h3
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ __.__.1926,
a1b2c8d1e3f2g1h3i8
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 15.04.1928,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 20.05.1956,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j1
DE WAAL, Adriaan Jacobus (M), ∗ 29.06.1980,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j1k1
DE WAAL, Adriaan Jakobus (M), ∗ 09.02.1996,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j5k2
DE WAAL, Adriaan Johanna (V), ∗ ±__.__.1850, ?
DE WAAL, Adriaan Louis (M), ∗ __.__.1922, a1b3c3d8e6f4g1h2
DE WAAL, Adriana (V), ∗ 24.07.1906, a1b8c5d4e6f10g4
DE WAAL, Adriana Classina (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f6
DE WAAL, Adriana Johanna (V), ∗ 13.07.1846, a1b17c8d1e1
DE WAAL, Adriana Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g5
DE WAAL, Agnes Allen (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i10
DE WAAL, Agnitha Marie (V), ∗ 04.10.1921, a1b17c11d1e5f2g2
DE WAAL, Alan John (M), ∗ __.__.1961, a1b8c5d4e1f7g5h5i1j1
DE WAAL, Alana (V), ∗ 31.12.1983, a1b8c5d4e11f7g4h2i3
DE WAAL, Albertus (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Albertus (M), ∗ __.__.____, ?b1c1
DE WAAL, Albertus Jacobus (M), ∗ 19.01.1918, a1b8c5d4e1f7g5h6
DE WAAL, Albertus Jacobus (M), ∗ __.__.1956,
a1b8c5d4e1f7g5h6i2
DE WAAL, Albertus Jacobus (M), ∗ __.__.1977,
a1b8c5d4e1f7g5h6i1j1
DE WAAL, Albertus Jacobus (M), ∗ __.__.1990,
a1b8c5d4e1f7g5h6i3j1
DE WAAL, Albertus Johannes (M), ∗ 12.09.1912, a1b8c5d8e5f10g4
DE WAAL, Albertus Johannes (M), ∗ __.__.1957,
a1b8c5d8e5f10g4h1
DE WAAL, Albertus Johannes (M), ∗ __.__.1967,
a1b2c8d1e3f1g7h2i1
DE WAAL, Albertus Marthinus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g5h1
DE WAAL, Albertus Marthinus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g5h1i1
DE WAAL, Albertus Marthinus Johannes (M), ∗ __.__.1881,
a1b8c2d4e1f2g5
DE WAAL, Albertus Marthinus Johannes (M), ∗ __.__.1928,
a1b8c2d4e1f2g5h2i1
DE WAAL, Albertus Myburgh (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h4i1j1
DE WAAL, Albertus Myburgh (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h2i3
DE WAAL, Albertus Myburgh (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h2i1j1
DE WAAL, Albertus Myburgh (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h2i2j1
DE WAAL, Albertus Myburgh (M), ∗ __.__.1911,
a1b2c8d1e3f2g3h4
DE WAAL, Albertus Myburgh (M), ∗ __.__.1911,
a1b2c8d1e3f2g4h2
DE WAAL, Albertus Nicolaas (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g7
DE WAAL, Albertus Nicolaas (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g7h1i2
DE WAAL, Albertus Nicolaas (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g7h1i2j3
DE WAAL, Albertus Wynand (M), ∗ 01.01.1879, a1b2c7d1e2f9g6
DE WAAL, Alec Hermanus Moses (M), ∗ 18.07.1902, ?b1c1
DE WAAL, Aletta (M), ∗ 22.07.1930, a1b8c5d4e6f7g1h6
2015
1959
1972
2946
489
4917
2209
2216
3389
1198
4919
1087
4923
1566
38
5102
3419
2446
3930
3453
3633
3938
4924
4785
4932
4093
4004
1199
4293
98
4320
3754
3718
3714
3719
3721
3724
3703
4382
3337
4648
958
107
3879
1588
105
356
4391
4392
1698
5194
173
1943
3796
4361
5174
4381
3730
4463
609
3274
920
482
4906
2128
168
DE WAAL, Aletta Catharina (V), ∗ ±__.__.1803, a1b3c8d8
DE WAAL, Aletta Cornelia Anna (V), ∗ __.__.1808, a1b3c5d2e1
DE WAAL, Aletta Cornelia Helena (V), ∗ __.__.1817, a1b3c5d5e2
DE WAAL, Aletta Elizabeth (V), ∗ ±__.09.1838, a1b8c2d4e4
DE WAAL, Aletta Helena (V), ∗ 10.05.1947, a1b2c7d1e2f12g2h2i4
DE WAAL, Aletta Johanna (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Aletta Johanna (V), ∗ 21.05.1839, a1b3c11d4e9
DE WAAL, Aletta Louisa (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d4e10f1g4
DE WAAL, Aletta Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h9i3
DE WAAL, Aletta Maria (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g3h5i4
DE WAAL, Aletta Maria (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Aletta Maria (V), ∗ 16.03.1889, a1b2c8d1e3f2g1h5
DE WAAL, Aletta Maria (V), ∗ __.__.1950, ?
DE WAAL, Aletta Maria Dina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f11g5h1
DE WAAL, Aletta Petronella (V), ∗ __.__.1772, a1b2c6d1
DE WAAL, Alexander (M), ∗ ±__.07.1836, ?b1
DE WAAL, Alexander Michael Kriel (M), ∗ __.__.1966,
a1b8c5d4e1f7g5h13i3
DE WAAL, Alida (V), ∗ __.__.____, a1b7
DE WAAL, Alida (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g7
DE WAAL, Alida Aletta (V), ∗ ±__.__.1876, a1b8c5d4e4f2g2
DE WAAL, Alida Carolina Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f1
DE WAAL, Alida Carolina Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f9
DE WAAL, Alida Carolina Johanna (V), ∗ 29.11.1906, ?
DE WAAL, Alida Francina Magrietha (V), ∗ 07.11.1952,
a1b17c11d2e5f1g1h6
DE WAAL, Alida Maria (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Alida Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f9
DE WAAL, Alida Maria (V), ∗ 02.11.1916, a1b8c5d4e8f1g8
DE WAAL, Alida Petronella Johanna (V), ∗ 07.01.1915,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5
DE WAAL, Alida Regina (V), ∗ __.03.1903, a1b8c5d8e5f5g3
DE WAAL, Alida Regina (V), ∗ 29.10.1960, a1b2c7d1e2f5g8h1i2
DE WAAL, Alwyn (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f6g4h2
DE WAAL, Alwyn (M), ∗ __.__.1974, a1b8c5d4e6f5g10h1i2
DE WAAL, Alwyn Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h3
DE WAAL, Alwyn Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h2i1
DE WAAL, Alwyn Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h3i1
DE WAAL, Alwyn Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h4i1
DE WAAL, Alwyn Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g3
DE WAAL, Alwyn Jacobus (M), ∗ __.__.1945, a1b8c5d4e6f5g2h1i1
DE WAAL, Alwyn Jacobus Fourie (M), ∗ __.__.1970,
a1b8c5d8e5f12g4h3
DE WAAL, Amanda (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h5i1j4
DE WAAL, Amanda (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e5f1g4h2
DE WAAL, Amanda (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g5h2i1j3
DE WAAL, Amanda (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f5g8h2i4
DE WAAL, Amanda (V), ∗ 09.11.1957, a1b8c5d4e6f7g6h2i3
DE WAAL, Ambresia Gertruida (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f14g1h2
DE WAAL, Anabie (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f5g8h2i2
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f11g2h3i3
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f13g4
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f13g4h1
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g1h3i2
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d6e2
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.1941, a1b2c7d1e2f6g9h2i3
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.1960, a1b3c5d1e3f1g9h3i2
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.1960, a1b8c5d4e6f7g1h7i1
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.1969, a1b8c5d8e5f12g1h4
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.1970, ?b1c2d1e2f1
DE WAAL, Andre (M), ∗ __.__.1992, a1b8c5d8e5f12g4h2i2
DE WAAL, Andre Becker (M), ∗ __.__.1967, a1b8c5d4e6f5g4h2i2
DE WAAL, Andre Bothma (M), ∗ __.__.1966, a1b17c8d1e6f1g2h2
DE WAAL, Andre Herman (M), ∗ __.__.1991,
a1b2c7d1e2f12g10h2i1j1
DE WAAL, Andre McNeil (M), ∗ __.__.1982,
a1b8c5d4e1f7g5h1i8j3
DE WAAL, Andre Stephanus (M), ∗ __.__.1954,
a1b2c8d1e3f1g3h5i4
DE WAAL, Andrea (V), ∗ 10.01.2003, a1b2c7d1e2f12g2h2i3j1k2
DE WAAL, Andreas Francois (Andre) (M), ∗ 23.09.1886, a4b1
DE WAAL, Andrew (M), ∗ __.__.1968, a1b3c11d3e3f3g6h1i1
DE WAAL
175
827
1499
692
1191
3463
3482
775
2127
2117
2114
2126
2120
5152
899
937
1026
925
845
824
1365
593
1506
4933
4256
5313
4935
4883
3761
4842
4613
4834
4753
200
4766
1423
4874
1330
1370
1621
4405
4940
4258
4411
1290
3562
2940
1666
1809
1770
3452
4501
1931
1190
DE WAAL, Andrew (M), ∗ __.__.1969, a1b2c7d1e2f6g9h2i3j2
DE WAAL, Andrew William Richard (M), ∗ 27.09.1926,
a1b2c7d1e13f4g2h3
DE WAAL, Andries (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g7h4
DE WAAL, Andries Albertus (M), ∗ 09.03.1930, a1b2c7d1e9f8g3h2
DE WAAL, Andries Cornelis (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h5i2
DE WAAL, Andries Gerhardus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g3h2
DE WAAL, Andries Gerhardus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g3h6i2
DE WAAL, Andries Jacobus (M), ∗ __.__.1940, a1b2c7d1e11f4g5h1
DE WAAL, Andries Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c11d3e3f3g6h1
DE WAAL, Andries Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c11d3e3f3g1h2
DE WAAL, Andries Johannes (M), ∗ __.__.1890, a1b3c11d3e3f3
DE WAAL, Andries Johannes (M), ∗ __.__.1933, a1b3c11d3e3f3g6
DE WAAL, Andries Johannes (M), ∗ __.__.1954,
a1b3c11d3e3f3g2h1
DE WAAL, Andries Marthinus (M), ∗ 25.06.1903, ?b6
DE WAAL, Andries Stephanus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g3h2
DE WAAL, Andries Stephanus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g4h2i7j1
DE WAAL, Andries Stephanus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g7h2
DE WAAL, Andries Stephanus (M), ∗ __.__.1891,
a1b2c8d1e3f1g4h2
DE WAAL, Andries Wilhelm (M), ∗ 18.11.1937,
a1b2c7d1e13f4g3h7
DE WAAL, Andries Wilhelm Richard (M), ∗ __.__.1888,
a1b2c7d1e13f4g2
DE WAAL, Anita (V), ∗ 05.08.1946, a1b3c3d8e5f2g4h3i3
DE WAAL, Anita Louise (V), ∗ 24.09.1937, a1b2c7d1e2f12g3h1i1
DE WAAL, Ann Alice (V), ∗ ±__.__.1951, a1b3c3d8e5f9g9h1i2
DE WAAL, Anna (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Anna (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e4
DE WAAL, Anna (V), ∗ __.__.____, ?b1c4
DE WAAL, Anna Adriana (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Anna Adriana (V), ∗ 11.10.1914, a1b17c11d2e10f5
DE WAAL, Anna Carolina (V), ∗ 18.09.1918, a1b8c5d4e6f7g1h1
DE WAAL, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f1
DE WAAL, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e4f1g6
DE WAAL, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e7f3g2
DE WAAL, Anna Catharina (V), ∗ ±__.05.1860, a1b17c11d2e3
DE WAAL, Anna Catharina (V), ∗ ±__.10.1879, a1b2c7d1e2f7g7
DE WAAL, Anna Catharina (V), ∗ ±__.03.1884, a1b17c11d2e4f3
DE WAAL, Anna Catharina (V), ∗ 30.08.1896, a1b3c3d8e5f2g12
DE WAAL, Anna Catharina (V), ∗ 09.09.1905, a1b17c11d2e10f2
DE WAAL, Anna Catharina Geertruida (V), ∗ ±__.12.1902,
a1b3c3d8e5f2g2h1
DE WAAL, Anna Catharina Gertruida (V), ∗ 07.12.1897,
a1b3c3d8e5f2g4h6
DE WAAL, Anna Charlotta (V), ∗ 28.10.1875, a1b3c3d8e6f3g1
DE WAAL, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b14
DE WAAL, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f1
DE WAAL, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.1779, a1b17c2
DE WAAL, Anna Elizabeth (V), ∗ 30.06.1817, a1b3c3d8e2
DE WAAL, Anna Elizabeth (V), ∗ 17.09.1886, a1b8c5d4e5f2g4
DE WAAL, Anna Elizabeth Christina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f8g4
DE WAAL, Anna Elizabeth Jacomina (V), ∗ 29.05.1867,
a1b3c3d8e6f8
DE WAAL, Anna Elizabeth Susanna (V), ∗ 30.10.1860,
a1b3c3d8e7f11
DE WAAL, Anna Elizabeth Susanna (V), ∗ 21.08.1895,
a1b3c3d8e7f8g6
DE WAAL, Anna Elizabeth Trichardt (V), ∗ 12.11.1937,
a1b8c5d4e4f2g1h1i4
DE WAAL, Anna Elizabeth Trigaardt (V), ∗ 01.01.1865,
a1b17c8d1e9
DE WAAL, Anna Francina (V), ∗ 03.06.1951, a1b3c5d1e3f1g4h1i6
DE WAAL, Anna Francina Hendrika (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h5i1
1295
195
870
4131
4941
2230
4857
4820
699
865
4944
1431
1841
1546
213
327
2173
3805
4476
231
5037
4961
4948
3215
339
3358
1644
4949
1732
3367
4726
860
1828
653
762
2961
1863
226
1749
907
4369
4950
1718
1507
157
3387
991
1792
929
1651
4124
5141
3825
354
172
1697
4617
5191
5177
4599
4614
169
DE WAAL, Anna Helena Elizabeth (V), ∗ 18.10.1876,
a1b3c3d8e5f1g1
DE WAAL, Anna Imelda (V), ∗ 13.07.1906, a1b2c7d1e2f7g5h3
DE WAAL, Anna Jacoba (V), ∗ __.__.1785, a1b2c7d6
DE WAAL, Anna Jacomina (V), ∗ __.__.1857, a1b8c5d4e10f2
DE WAAL, Anna Jacomina Elizabeth (V), ∗ 07.09.1907, ?
DE WAAL, Anna Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d4e10f4
DE WAAL, Anna Johanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e8f4g3
DE WAAL, Anna Katharina (V), ∗ ±__.06.1893, a1b17c11d2e7f1
DE WAAL, Anna Katrina (V), ∗ 09.03.1894, a1b2c7d1e9f9g2
DE WAAL, Anna Lusina Frederica (V), ∗ __.__.1823, a1b2c7d1e14
DE WAAL, Anna Magdalena (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Anna Magdalena (V), ∗ 30.10.1851, a1b3c3d8e5f3
DE WAAL, Anna Magdalena (V), ∗ 03.05.1856, a1b3c3d8e8f1
DE WAAL, Anna Magdalena (V), ∗ 24.01.1910, a1b3c3d8e5f10g7
DE WAAL, Anna Margaretha (V), ∗ 02.08.1923, a1b2c7d1e2f9g4h1
DE WAAL, Anna Margaretha (V), ∗ 15.12.1940,
a1b2c7d1e2f10g3h3i4
DE WAAL, Anna Margaretha Susanna (V), ∗ ±__.__.1825,
a1b3c11d4e4
DE WAAL, Anna Margrietha (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g2h3
DE WAAL, Anna Maria (V), ∗ ±__.__.1925, a1b17c8d1e6f3g1
DE WAAL, Anna Maria (V), ∗ 01.02.1980, a1b2c7d1e2f9g8h2i1j3
DE WAAL, Anna Maria Davina (V), ∗ 16.09.1833, ?b1
DE WAAL, Anna Maria Edington (V), ∗ 17.07.1891, ?b1
DE WAAL, Anna Maria Emerentia (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Anna Maria Hendrika (V), ∗ ±__.07.1843,
a1b8c5d4e1f1
DE WAAL, Anna Maria Mathilda (V), ∗ 15.10.1899,
a1b2c7d1e2f11g2h1
DE WAAL, Anna Sophia (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h6i1j2
DE WAAL, Anna Sophia (V), ∗ 05.02.1897, a1b3c3d8e6f4g6
DE WAAL, Anna Sophia (V), ∗ 11.11.1963, ?
DE WAAL, Anna Sophia Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f6g5h6
DE WAAL, Anna Sophia Johanna (V), ∗ 03.07.1922,
a1b8c5d4e1f7g5h8
DE WAAL, Anna Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e6f5
DE WAAL, Anna Susanna (V), ∗ ±__.06.1859, a1b2c7d1e13f5
DE WAAL, Anna Susanna (V), ∗ 03.10.1892, a1b3c3d8e7f13g3
DE WAAL, Anna Susanna Jacoba (V), ∗ 26.05.1849, a1b2c7d1e4f4
DE WAAL, Anna Susannah (V), ∗ ±__.__.1925,
a1b2c7d1e11f3g4h2
DE WAAL, Anna Wilhelmina Giorgina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d5e4
DE WAAL, Anna Wouterina (V), ∗ 02.05.1898, a1b3c3d8e8f6g2
DE WAAL, Anne (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f9g8h1i2
DE WAAL, Anne-Marie (V), ∗ ±__.__.1960, a1b3c3d8e7f8g1h1i1j3
DE WAAL, Annelize (V), ∗ 25.09.1972, a1b2c8d1e3f1g3h4i2j1
DE WAAL, Annelize (V), ∗ 23.05.1992, a1b8c5d8e5f12g2h3i2
DE WAAL, Annemie (V), ∗ 01.01.1955, ?
DE WAAL, Annette (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g2h3
DE WAAL, Annette Francyn (V), ∗ ±__.__.1953,
a1b3c3d8e5f9g9h1i3
DE WAAL, Annie Emmett (V), ∗ 24.12.1910, a1b2c7d1e2f6g8h5
DE WAAL, Annie Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h9i1
DE WAAL, Anri (M), ∗ __.__.1977, a1b2c8d1e3f1g6h2i2j3
DE WAAL, Anthony Cornelius (M), ∗ __.__.1960,
a1b3c3d8e7f9g6h2i1
DE WAAL, Anton (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g4h2i3j1
DE WAAL, Anton (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f4g8h1i1
DE WAAL, Anton (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e10f1g2h2i1
DE WAAL, Anton (M), ∗ 06.11.1950, ?b1
DE WAAL, Anton (M), ∗ ±10.07.1966, a1b8c5d4e6f7g5h1i8
DE WAAL, Anton (M), ∗ __.__.1966, a1b2c7d1e2f11g2h3i1j2
DE WAAL, Anton G (M), ∗ __.__.1973, a1b2c7d1e2f6g9h2i2j2
DE WAAL, Anton Louis (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g1h3i1j2
DE WAAL, Anton Pieter Marthinus (M), ∗ __.__.1967,
a1b17c11d1e4f2g1h1i1
DE WAAL, Anton Willem Christoffel (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d5
DE WAAL, Anton Willem Christoffel (M), ∗ __.__.1970,
?b1c2d1e3f2
DE WAAL, Antoni Philippus (M), ∗ __.__.1853, a1b17c11d1e4
DE WAAL, Antonie Philippus (M), ∗ 22.10.1886, a1b17c11d1e4f2
DE WAAL
4615
4622
4623
4620
4280
17
864
4394
1825
4951
2248
889
1993
52
890
2161
4246
2174
80
177
659
182
4268
4273
4270
3513
3534
3604
3606
3609
3802
3981
3511
3573
3553
5352
3800
3616
3806
3521
3617
3523
3307
922
893
1033
1040
1044
1063
1174
1177
1179
897
1030
1038
1171
1039
DE WAAL, Antonie Philippus (M), ∗ ±__.11.1916,
a1b17c11d1e4f2g1
DE WAAL, Antonie Philippus (M), ∗ 05.05.1947,
a1b17c11d1e4f2g1h3
DE WAAL, Antonius Philippus Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f2g1h3i1
DE WAAL, Antonius Philippus Marthinus (M), ∗ __.__.1974,
a1b17c11d1e4f2g1h2i1
DE WAAL, Archibald James Myburgh (M), ∗ __.__.1911,
a1b8c5d8e5f2g5
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.____, a1b2
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f7
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.____, a1b8c6
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f13g1h1i2j1
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.1754, a1b4c7
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.1756, a1b2c8
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.1756, a1b3c7
DE WAAL, Arend (M), ∗ 18.12.1775, a1b2c7d1
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.1775, a1b2c8d1
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.1795, a1b3c11d4
DE WAAL, Arend (M), ∗ ±__.03.1802, a1b8c5d8
DE WAAL, Arend (M), ∗ 19.09.1830, a1b3c11d4e5
DE WAAL, Arend (M), ∗ 27.08.1834, a1b2c7d1e2f4
DE WAAL, Arend (M), ∗ 02.09.1839, a1b2c7d1e2f7
DE WAAL, Arend (M), ∗ __.__.1849, a1b2c7d1e9f1
DE WAAL, Arend Alexander (M), ∗ ±__.12.1900,
a1b2c7d1e2f7g4h1
DE WAAL, Arend Christiaan (M), ∗ __.__.1901, a1b8c5d8e5f2g2
DE WAAL, Arend Christiaan (M), ∗ __.__.1946, a1b8c5d8e5f2g2h3
DE WAAL, Arend Christiaan (M), ∗ __.__.1964,
a1b8c5d8e5f2g2h1i1
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f1g1
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f1g1h3
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g11
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f5g11h1i1
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f5g11h2i1
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f7g2h1i1
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f11
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ ±__.__.1822, a1b8c5d4e5
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.1855, a1b8c5d4e5f4
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ 29.09.1879, a1b8c5d4e5f2g1
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ 09.01.1882, ?b3
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.1891, a1b8c5d4e6f7g2
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.1928,
a1b8c5d4e5f5g11h3
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.1928, a1b8c5d4e6f7g2h4
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ 07.10.1939,
a1b8c5d4e5f1g1h1i2
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.1954,
a1b8c5d4e5f5g11h3i1
DE WAAL, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.1973,
a1b8c5d4e5f1g1h1i2j2
DE WAAL, Arend Corneluis (M), ∗ __.__.1946,
a1b8c5d4e1f7g5h2i4
DE WAAL, Arend David (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g3h6i1
DE WAAL, Arend Echtbertus (M), ∗ ±__.09.1801, a1b2c8d1e3
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h2i1
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i1j1
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i3j1
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i8j3
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g3h3i2
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i2j1k2
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i2j2
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1858, a1b2c8d1e3f1g3
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1859, a1b2c8d1e3f2g1
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ 24.05.1885, a1b2c8d1e3f2g1h3
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1905, a1b2c8d1e3f2g3h3
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1911, a1b2c8d1e3f2g1h3i1
1237
1067
901
1248
1242
1081
1054
1239
1241
1251
1083
914
917
4259
4282
4284
4960
4281
4261
4269
4275
222
649
650
755
760
771
4318
1007
981
924
898
906
908
1015
894
954
1020
4964
190
188
2215
2211
39
3807
2001
303
193
3442
3443
4076
3882
3876
3886
4963
1738
3791
170
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ 08.10.1913, a1b2c8d1e3f2g4h3
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ 23.12.1914, a1b2c8d1e3f2g1h4i1
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ 17.08.1940, a1b2c8d1e3f1g3h3i1
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1954, a1b2c8d1e3f2g4h5i2
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1955, a1b2c8d1e3f2g4h3i3
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ 15.09.1962,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j4
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1964,
a1b2c8d1e3f2g1h3i6j2
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1965,
a1b2c8d1e3f2g4h3i1j1
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1972,
a1b2c8d1e3f2g4h3i2j1
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ __.__.1979,
a1b2c8d1e3f2g4h5i2j3
DE WAAL, Arend Egbertus (M), ∗ 17.09.1993,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j4k2
DE WAAL, Arend Egbertus Johan (M), ∗ __.__.1937,
a1b2c8d1e3f1g3h5i1
DE WAAL, Arend Frederik (M), ∗ __.__.1973,
a1b2c8d1e3f1g3h5i1j3
DE WAAL, Arend Gerhardus (M), ∗ __.__.1860, a1b8c5d8e5f2
DE WAAL, Arend Gerrit (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f2g5h1i1
DE WAAL, Arend Gerrit (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f2g6h1
DE WAAL, Arend Gerrit (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Arend Gerrit (M), ∗ __.__.1940, a1b8c5d8e5f2g5h1
DE WAAL, Arend Gert (M), ∗ __.__.1923, a1b8c5d8e5f2g1h1
DE WAAL, Arend Gert (M), ∗ __.__.1932, a1b8c5d8e5f2g2h1
DE WAAL, Arend Gert (M), ∗ __.__.1941, a1b8c5d8e5f2g3h1
DE WAAL, Arend Hermanus (M), ∗ __.__.1880, a1b2c7d1e2f9g7
DE WAAL, Arend Jacobus (M), ∗ __.__.1802, a1b2c7d1e4
DE WAAL, Arend Jacobus (M), ∗ 22.06.1837, a1b2c7d1e4f1
DE WAAL, Arend Jacobus (M), ∗ ±__.09.1859, a1b2c7d1e11f2
DE WAAL, Arend Jacobus (M), ∗ 06.09.1900, a1b2c7d1e11f3g4
DE WAAL, Arend Jacobus (M), ∗ __.__.1905, a1b2c7d1e11f4g3
DE WAAL, Arend Jacobus (M), ∗ __.__.1906, a1b8c5d8e5f6g4
DE WAAL, Arend Johan (M), ∗ __.__.1957, a1b2c8d1e3f1g6h3i3
DE WAAL, Arend Johan Frederik (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g6h1
DE WAAL, Arend Johan Frederik (M), ∗ __.__.1889,
a1b2c8d1e3f1g4h1
DE WAAL, Arend Johan Frederik (M), ∗ __.__.1896,
a1b2c8d1e3f1g3h1
DE WAAL, Arend Johan Frederik (M), ∗ 29.11.1942,
a1b2c8d1e3f1g3h4i2
DE WAAL, Arend Johan Frederik (M), ∗ 13.07.1974,
a1b2c8d1e3f1g3h4i2j2
DE WAAL, Arend Johannes Frederik (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g7h1
DE WAAL, Arend Johannes Frederik (M), ∗ __.__.1826,
a1b2c8d1e3f1
DE WAAL, Arend Johannes Frederik (M), ∗ __.__.1894,
a1b2c8d1e3f1g5h2
DE WAAL, Arend Johannes Frederik (M), ∗ __.__.1955,
a1b2c8d1e3f1g7h1i2j1
DE WAAL, Arend L. (M), ∗ 17.10.1865, ?
DE WAAL, Arend Leopold (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f7g5h2i1j1
DE WAAL, Arend Leopoldt (M), ∗ 22.07.1904, a1b2c7d1e2f7g5h2
DE WAAL, Arend Lourens (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d4e10f1g3
DE WAAL, Arend Lourens (M), ∗ ±__.10.1865, a1b3c11d4e10f1
DE WAAL, Arend Marthinus (M), ∗ __.__.1774, a1b2c6d2
DE WAAL, Arend Werner (M), ∗ __.__.1968, a1b8c5d4e6f7g2h4i1
DE WAAL, Arendina Sophia (V), ∗ __.__.1810, a1b3c7d5
DE WAAL, Arinda (V), ∗ 02.07.1984, a1b2c7d1e2f10g3h3i1j1k1
DE WAAL, Arnold Leopoldt (M), ∗ __.__.1978,
a1b2c7d1e2f7g5h2i2j1
DE WAAL, Arnoldus Christiaan (M), ∗ __.__.1852, a1b8c5d4e4f1
DE WAAL, Arnoldus Christiaan (M), ∗ __.__.1889, a1b8c5d4e4f1g1
DE WAAL, Artho Wilhelm (M), ∗ 04.09.1996, a1b8c5d4e8f5g5h4i3
DE WAAL, August-Perry (M), ∗ 18.10.1983, a1b8c5d4e6f7g6h2i4j1
DE WAAL, Augustinus (M), ∗ 13.04.1932, a1b8c5d4e6f7g6h2
DE WAAL, Augustinus (M), ∗ 03.03.1990, a1b8c5d4e6f7g6h2i6j1
DE WAAL, Baba, ∗ 15.01.1896, ?b3
DE WAAL, Baldina Theodora (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f7g3
DE WAAL, Barend Frederik (M), ∗ 31.12.1926, a1b8c5d4e6f7g1h5
DE WAAL
3793
1555
3487
3488
4049
4047
4075
2942
2903
2820
2821
2816
2814
3391
1560
4488
2131
2110
4036
2027
2066
2233
2136
2164
2132
5378
2943
2805
2809
2869
2808
2810
3549
1762
1796
1921
4965
5092
3258
257
3881
1911
4232
2898
1657
1704
2895
5096
3819
3264
3662
5312
5107
4019
3989
4767
4531
4662
693
2868
DE WAAL, Barend Frederik (M), ∗ __.__.1972,
a1b8c5d4e6f7g1h5i1j1
DE WAAL, Barend Jacobus (M), ∗ 24.06.1938, a1b3c3d8e5f11g3h3
DE WAAL, Barend Jacobus (M), ∗ __.__.1946, a1b8c5d4e4f2g4h1i2
DE WAAL, Barend Jacobus (M), ∗ __.__.1976,
a1b8c5d4e4f2g4h1i2j1
DE WAAL, Barend Petrus Gerrit (M), ∗ 22.01.1909,
a1b8c5d4e8f5g4
DE WAAL, Barend Petrus Gerrit (M), ∗ 31.01.1956,
a1b8c5d4e8f5g3h6
DE WAAL, Barend Petrus Gerrit (M), ∗ 04.11.1989,
a1b8c5d4e8f5g5h4i2
DE WAAL, Barend Simeon (M), ∗ __.__.1872, a1b8c2d4e1f10
DE WAAL, Barend Simeon (M), ∗ __.__.1897, a1b8c2d4e1f2g10
DE WAAL, Barend Simeon (M), ∗ __.__.1951, a1b8c2d4e1f2g3h1i3
DE WAAL, Barend Simeon (M), ∗ __.__.1988,
a1b8c2d4e1f2g3h1i3j1
DE WAAL, Barend Simion (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h1i1j1
DE WAAL, Barend Simion (M), ∗ __.__.1903, a1b8c2d4e1f2g3h1
DE WAAL, Barendiena Jacoba (V), ∗ 27.06.1927,
a1b8c5d4e1f7g5h10
DE WAAL, Barendina Jacoba (V), ∗ 17.07.1950,
a1b3c3d8e5f11g3h8
DE WAAL, Barry (M), ∗ __.__.1979, a1b17c8d1e6f3g7h2
DE WAAL, Beatrice Jacoba (V), ∗ 22.12.1941, a1b3c11d3e3f3g7
DE WAAL, Beatrice Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b3c11d3e3f1g1h3
DE WAAL, Beatrix (V), ∗ 27.12.1961, a1b8c5d4e8f5g3h1i2
DE WAAL, Beatrix Hendrika (V), ∗ ±__.02.1816, a1b3c11d1e1
DE WAAL, Beatrix Hendrina (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e3f6
DE WAAL, Beatrix Hendrina (V), ∗ __.__.1800, a1b3c11d6
DE WAAL, Beatrix Hendrina (V), ∗ ±26.02.1827, a1b3c11d3e6
DE WAAL, Beatrix Hendrina Wilhelmina (V), ∗ ±__.__.1822,
a1b3c11d4e3
DE WAAL, Beatrix Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d3e3f4
DE WAAL, Beatrix Johanna (V), ∗ __.__.____, ?b1
DE WAAL, Benjamin (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f11
DE WAAL, Benjamin (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g1
DE WAAL, Benjamin (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g1h3i1
DE WAAL, Benjamin (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h10
DE WAAL, Benjamin (M), ∗ __.__.1935, a1b8c2d4e1f2g1h3
DE WAAL, Benjamin (M), ∗ __.__.1984, a1b8c2d4e1f2g1h3i1j1
DE WAAL, Benjamin Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f1g4h7
DE WAAL, Benjamin Deodat (M), ∗ 05.07.1950,
a1b3c3d8e7f8g1h1i11
DE WAAL, Benjamin Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f9g6h4
DE WAAL, Benjamin Woltemade (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g3h2i6
DE WAAL, Bernardina Isabella Hendrik(a) (V), ∗ ±__.03.1808, ?
DE WAAL, Bernardus Hendrik (M), ∗ __.__.____, ?b3
DE WAAL, Berta Antonet (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i5j3
DE WAAL, Blyda (V), ∗ 08.11.1989, a1b2c7d1e2f9g10h3i2j4
DE WAAL, Braam (M), ∗ 13.06.1959, a1b8c5d4e6f7g6h2i4
DE WAAL, Bradley Robert (M), ∗ __.__.1990,
a1b3c5d1e3f1g3h1i1j1k1
DE WAAL, Brechie Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e11f9
DE WAAL, Bremer Julius (M), ∗ __.__.1961, a1b8c2d4e1f2g6h3i1
DE WAAL, Brian (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f4g9h2i2
DE WAAL, Calvin (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g1h4i2j2
DE WAAL, Carel Frederik (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g6h2i4
DE WAAL, Carel George (M), ∗ ±__.__.1858, ?b7
DE WAAL, Carlien (V), ∗ 02.01.1989, a1b8c5d4e6f7g5h1i2j2
DE WAAL, Carmen (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i6j2
DE WAAL, Caroli (V), ∗ 21.11.1986, a1b8c5d4e6f2g4h1i2j1
DE WAAL, Carolina (V), ∗ __.__.____, ?b1c3
DE WAAL, Carolina (V), ∗ ±__.__.1859, ?b3
DE WAAL, Carolina Francina (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f5g2
DE WAAL, Carolina Francina (V), ∗ 31.07.1891, a1b8c5d4e8f1g2
DE WAAL, Carolina Margrita Aletta (V), ∗ ±__.08.1886,
a1b17c11d2e4f4
DE WAAL, Carolina Maria Johanna (V), ∗ ±__.__.1823, a1b17c8d2
DE WAAL, Casper Jan Hendrik (M), ∗ 12.08.1923,
a1b17c11d1e5f2g3
DE WAAL, Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f8g4
DE WAAL, Catharina Alida (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h9
4455
4817
4811
18
1257
940
4966
2004
1456
1852
1596
910
4695
4719
4983
3538
820
2784
858
4988
3726
3535
1082
4465
4881
678
741
663
3546
1950
4997
3537
5002
4885
3177
3645
3556
5008
4788
3932
3965
90
256
5011
1676
3548
3878
139
137
715
1541
2828
3293
1053
171
DE WAAL, Catharina Clasina (V), ∗ 03.01.1855, a1b17c8d1e4
DE WAAL, Catharina Clasina (V), ∗ 08.10.1942, a1b17c11d2e5f4g4
DE WAAL, Catharina Classina (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e5f3g3
DE WAAL, Catharina Cornelia (V), ∗ __.__.____, a1b2c1
DE WAAL, Catharina Cornelia (V), ∗ __.__.1786, a1b2c8d7
DE WAAL, Catharina Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g4h4
DE WAAL, Catharina Elizabeth (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Catharina Elizabeth (V), ∗ __.__.1790, a1b3c8d2
DE WAAL, Catharina Elizabeth (V), ∗ 16.06.1858, a1b3c3d8e5f8
DE WAAL, Catharina Elizabeth (V), ∗ 01.08.1861, a1b3c3d8e8f4
DE WAAL, Catharina Elizabeth (V), ∗ 09.01.1910,
a1b3c3d8e5f14g6
DE WAAL, Catharina Elizabeth Cornelia (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g3h4i3
DE WAAL, Catharina Elizabeth Lauretta (Tienie) (V), ∗ 30.07.1906,
a1b17c11d1e5f7
DE WAAL, Catharina Elizabeth Lorita (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f4
DE WAAL, Catharina Frances Magdalena (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Catharina Glodina Jacoba (V), ∗ 15.02.1921,
a1b8c5d4e5f1g2h2
DE WAAL, Catharina Hendrika (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f3
DE WAAL, Catharina Hendrina (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d1
DE WAAL, Catharina Hendrina (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f4g8
DE WAAL, Catharina Hendrina (V), ∗ 03.05.1852, ?
DE WAAL, Catharina Huibrecht Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f5g4h1
DE WAAL, Catharina Jacoba (V), ∗ 15.12.1910, a1b8c5d4e5f1g1h4
DE WAAL, Catharina Jeanette (V), ∗ 04.09.1989,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j4k1
DE WAAL, Catharina Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e6f1g4
DE WAAL, Catharina Johanna (V), ∗ 31.08.1909, a1b17c11d2e10f3
DE WAAL, Catharina Johanna (V), ∗ 22.08.1991,
a1b2c7d1e9f8g2h3i1j2
DE WAAL, Catharina Johanna Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e9f10g6
DE WAAL, Catharina Johanna Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e9f5
DE WAAL, Catharina Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f1g4h4
DE WAAL, Catharina Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g9h7
DE WAAL, Catharina Magdalena (V), ∗ ±__.06.1887, ?
DE WAAL, Catharina Magdalena (V), ∗ 28.03.1919,
a1b8c5d4e5f1g2h1
DE WAAL, Catharina Magdalena Johanna (V), ∗ ±__.__.1860, ?
DE WAAL, Catharina Magrieta (V), ∗ 04.11.1879, a1b17c11d2e11
DE WAAL, Catharina Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d2
DE WAAL, Catharina Rachel (V), ∗ 10.12.1966,
a1b8c5d4e6f2g1h4i1
DE WAAL, Catharina Wilhelmina (V), ∗ 18.04.1961,
a1b8c5d4e5f2g1h1i2
DE WAAL, Catherine (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Catrina Clasiena (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e5f1g3
DE WAAL, Catrina Wilhelmina (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f8g1
DE WAAL, Cecilia (V), ∗ 18.08.1933, a1b8c5d4e6f10g2h4
DE WAAL, Cecilia Helena (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f5g6h2
DE WAAL, Cecilia Hester (V), ∗ 18.12.1986,
a1b2c7d1e2f9g10h3i2j3
DE WAAL, Cecilia Johanna (V), ∗ 08.04.1922, ?
DE WAAL, Cecilia Johanna Hendrina (V), ∗ 23.02.1901,
a1b3c3d8e6f10g2
DE WAAL, Cecilia Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f1g4h6
DE WAAL, Charl (M), ∗ 21.11.1956, a1b8c5d4e6f7g6h2i2
DE WAAL, Charl Theron (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f6g6h6i1j1
DE WAAL, Charl Theron (M), ∗ 08.07.1912, a1b2c7d1e2f6g6h6
DE WAAL, Chriselda (V), ∗ 17.11.1967, a1b2c7d1e9f9g5h1i3
DE WAAL, Chrisjan (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f10g3h4
DE WAAL, Chrisjan (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h2i2j2
DE WAAL, Christell-Mari (V), ∗ 25.09.1984,
a1b8c5d4e1f7g5h2i2j1k1
DE WAAL, Christiaan (M), ∗ __.__.1963, a1b2c8d1e3f2g1h3i6j1
DE WAAL
3544
4344
1550
1557
4859
2863
2861
1837
1714
1716
2845
2921
2916
2900
2919
2843
2931
1877
1885
1881
1884
2944
2823
2822
1535
1304
3788
4401
4404
5374
3743
5012
863
5013
5021
656
4831
467
635
1085
1892
1317
2143
3287
3262
3292
DE WAAL, Christiaan Arnoldus (M), ∗ __.__.1929,
a1b8c5d4e5f1g4h3
DE WAAL, Christiaan Francois (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d8e5f10g1h1
DE WAAL, Christiaan Frederik (M), ∗ 05.10.1897,
a1b3c3d8e5f11g3
DE WAAL, Christiaan Frederik (M), ∗ 21.07.1941,
a1b3c3d8e5f11g3h5
DE WAAL, Christiaan Frederik Beyers (V), ∗ ±__.__.1915,
a1b17c11d2e8f5
DE WAAL, Christiaan Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h5i2j2
DE WAAL, Christiaan Jacobus (M), ∗ __.__.1946,
a1b8c2d4e1f2g3h5i2
DE WAAL, Christiaan Jozef Breytenbach (M), ∗ 13.02.1897,
a1b3c3d8e7f13g6
DE WAAL, Christiaan Jozia (M), ∗ __.__.1937, a1b3c3d8e7f5g2h2
DE WAAL, Christiaan Jozia (M), ∗ __.__.1991,
a1b3c3d8e7f5g2h2i1j1
DE WAAL, Christiaan Petrus Barnard (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h3i1j1
DE WAAL, Christiaan Petrus Barnard (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f7g3h1
DE WAAL, Christiaan Petrus Barnard (M), ∗ __.__.1865,
a1b8c2d4e1f7
DE WAAL, Christiaan Petrus Barnard (M), ∗ __.__.1888,
a1b8c2d4e1f2g7
DE WAAL, Christiaan Petrus Barnard (M), ∗ __.__.1905,
a1b8c2d4e1f7g2
DE WAAL, Christiaan Petrus Barnard (M), ∗ __.__.1913,
a1b8c2d4e1f2g3h3
DE WAAL, Christiaan Petrus Barnard (M), ∗ __.__.1942,
a1b8c2d4e1f7g4h2
DE WAAL, Christiaan Philippus Jacobus (M), ∗ 09.07.1923,
a1b3c3d8e8f13g3h2
DE WAAL, Christiaan Philippus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e8f13g3h2i4j1
DE WAAL, Christiaan Philippus Johannes (M), ∗ __.__.1971,
a1b3c3d8e8f13g3h2i2j1
DE WAAL, Christiaan Philippus Johannes Anthony (M),
∗ __.__.____, a1b3c3d8e8f13g3h2i4
DE WAAL, Christiaan Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.1829,
a1b8c2d4e2
DE WAAL, Christiaan Samuel (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h1i4j1
DE WAAL, Christiaan Samuel (M), ∗ __.__.1955,
a1b8c2d4e1f2g3h1i4
DE WAAL, Christiaan Stefanus (M), ∗ 04.06.1889,
a1b3c3d8e5f10g2
DE WAAL, Christiaan Stephanus (M), ∗ 21.07.1885,
a1b3c3d8e5f1g6
DE WAAL, Christiaan de Wet (M), ∗ 16.07.1970,
a1b8c5d4e6f7g1h4i8
DE WAAL, Christina (V), ∗ __.__.____, a1b11
DE WAAL, Christina (V), ∗ __.__.____, a1b13
DE WAAL, Christina (V), ∗ __.__.____, ?b6
DE WAAL, Christina Alida (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g8
DE WAAL, Christina Elizabeth (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Christina Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f6
DE WAAL, Christina Fransina (V), ∗ 27.09.1923, ?
DE WAAL, Christina Hendrina (V), ∗ 29.07.1941, ?
DE WAAL, Christina Johanna (V), ∗ __.__.1808, a1b2c7d1e7
DE WAAL, Christina Johanna Sophia (V), ∗ 15.07.1937,
a1b17c11d2e7f2g3
DE WAAL, Christina Maria (V), ∗ 02.02.1940,
a1b2c7d1e2f12g2h2i1
DE WAAL, Christina Wilhelmina (V), ∗ 25.01.1850, a1b2c7d1e2f13
DE WAAL, Christine Marie (V), ∗ 30.07.1992,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j5k1
DE WAAL, Christo (M), ∗ __.__.1970, a1b3c3d8e8f13g3h3i6
DE WAAL, Christoffel (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f1g9
DE WAAL, Christoffel (M), ∗ 08.07.1828, a1b3c11d3e7
DE WAAL, Christoffel Jacobus (M), ∗ 24.08.1910,
a1b8c5d4e1f7g5h2
DE WAAL, Christoffel Jacobus (M), ∗ __.__.1942,
a1b8c5d4e1f7g5h1i6
DE WAAL, Christoffel Jacobus (M), ∗ 23.08.1964,
a1b8c5d4e1f7g5h2i2j1
3309
826
1314
1801
4526
4457
235
4618
950
5235
1709
1018
3745
631
5022
3567
3689
3653
3649
3647
3829
4629
1935
452
478
520
2189
5186
1268
1900
1899
2250
1902
5157
2026
1273
2891
1901
1978
1908
1903
1904
4819
1907
4832
4790
1909
4836
4786
4796
1905
172
DE WAAL, Christoffel Jacobus (M), ∗ __.__.1976,
a1b8c5d4e1f7g5h2i4j2
DE WAAL, Christoffel Johannes (M), ∗ __.__.1916,
a1b2c7d1e13f4g2h2
DE WAAL, Christoffel Lombaard de Villiers (M), ∗ __.__.1947,
a1b3c3d8e5f1g8h1i2
DE WAAL, Clasina Elizabeth Frederika (V), ∗ 30.01.1906,
a1b3c3d8e7f9g7
DE WAAL, Coenraad Frederik (M), ∗ 29.04.1870, a1b17c8d1e11
DE WAAL, Coenraad Frederik Johannes Meyer (M), ∗ 26.01.1857,
a1b17c8d1e5
DE WAAL, Coenraad Hendrik (M), ∗ __.__.1945,
a1b2c7d1e2f9g8h2i2
DE WAAL, Coenraad Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f2g1h1i2
DE WAAL, Coetzee (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g4h9i2j3
DE WAAL, Constance (V), ∗ __.__.____, ?b1c1d3
DE WAAL, Constance Elizabeth Merle (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f5g1h6
DE WAAL, Constant Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g7h1i1j2
DE WAAL, Cornelia (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g9h1
DE WAAL, Cornelia (V), ∗ 23.06.1996, a1b2c7d1e2f12g12h2i3j4
DE WAAL, Cornelia Gertruida (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Cornelia Gertruida (V), ∗ 15.11.1892, a1b8c5d4e5f2g8
DE WAAL, Cornelia Gertruida (V), ∗ 22.02.1896, a1b8c5d4e6f2g6
DE WAAL, Cornelia Gertruida (V), ∗ 15.10.1916,
a1b8c5d4e6f2g2h2
DE WAAL, Cornelia Gertruida (V), ∗ 03.05.1944,
a1b8c5d4e6f2g1h5
DE WAAL, Cornelia Gertruida (V), ∗ 11.06.1973,
a1b8c5d4e6f2g1h4i3
DE WAAL, Cornelia Hendrika (V), ∗ 21.03.1932,
a1b8c5d4e6f7g5h2
DE WAAL, Cornelia Johanna (V), ∗ 02.12.1892, a1b17c11d1e4f5
DE WAAL, Cornelia Johanna (V), ∗ 22.07.1900, a1b3c5d1e3f1g8
DE WAAL, Cornelia Johanna (V), ∗ 08.01.1941,
a1b2c7d1e2f12g2h1i2
DE WAAL, Cornelia Johanna (V), ∗ 12.06.1942,
a1b2c7d1e2f12g2h2i2
DE WAAL, Cornelia Johanna (V), ∗ 04.03.1946,
a1b2c7d1e2f12g2h4i3
DE WAAL, Cornelia Margaretha (V), ∗ ±__.04.1858,
a1b3c11d4e7f1
DE WAAL, Cornelia Petronella (V), ∗ ±__.__.1925, ?b1c2d3
DE WAAL, Cornelis (M), ∗ __.__.____, a1b3
DE WAAL, Cornelis (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1
DE WAAL, Cornelis (M), ∗ __.__.1752, a1b3c5
DE WAAL, Cornelis (M), ∗ __.__.1764, a1b4c9
DE WAAL, Cornelis Adriaan (M), ∗ __.__.1811, a1b3c5d1e2
DE WAAL, Cornelis Brink (M), ∗ 02.11.1913, ?b11
DE WAAL, Cornelis David (M), ∗ ±__.__.1788, a1b3c11d1
DE WAAL, Cornelis Francios (M), ∗ __.__.1783, a1b3c3d2
DE WAAL, Cornelis Hoogendyk (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g6h2i2
DE WAAL, Cornelis Jacobus (M), ∗ __.__.1807, a1b3c5d1e1
DE WAAL, Cornelis Jacobus (M), ∗ __.__.1819, a1b3c5d5e3
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g3h1
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ __.__.1817, a1b3c5d1e3
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ __.__.1851, a1b3c5d1e3f1
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ __.__.1865, a1b17c11d2e7
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ 27.05.1888, a1b3c5d1e3f1g3
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ 11.03.1912, a1b17c11d2e7f3
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ 05.04.1931,
a1b17c11d2e5f1g5
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ __.__.1932,
a1b3c5d1e3f1g3h1i1
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ 11.03.1943,
a1b17c11d2e7f3g4
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ 29.08.1953,
a1b17c11d2e5f1g1h7
DE WAAL, Cornelis Johannes (M), ∗ __.__.1958,
a1b17c11d2e5f2g3h1
DE WAAL, Cornelis Johannes Nicolaas Samuel (M), ∗ 04.10.1877,
a1b3c5d1e3f1g1
DE WAAL
1916
2092
2003
4604
2188
2064
4830
1760
232
5181
4799
1820
1835
1822
5179
1937
4828
5184
4802
4797
1046
1049
2229
4607
4616
921
1531
4791
1023
3336
746
3972
5023
151
159
4409
3574
5189
4852
5024
2238
145
86
603
634
158
251
3474
262
254
3780
3611
1558
1980
88
93
50
3461
3586
DE WAAL, Cornelis Johannes Rudolph (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g3h2i1
DE WAAL, Cornelis Nicolaas Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c11d1e4
DE WAAL, Cornelis Petrus (M), ∗ __.__.1789, a1b3c8d1
DE WAAL, Cornelius (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e4f1g1h1i2
DE WAAL, Cornelius (M), ∗ __.__.1834, a1b3c11d4e7
DE WAAL, Cornelius (M), ∗ __.__.1864, a1b3c11d1e3f5
DE WAAL, Cornelius (M), ∗ __.__.1994, a1b17c11d2e7f2g2h1i1
DE WAAL, Cornelius Gotlieb (M), ∗ 18.07.1946,
a1b3c3d8e7f8g1h1i9
DE WAAL, Cornelius Hendrik (M), ∗ 09.03.1986,
a1b2c7d1e2f9g8h2i1j4
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d2e1f1
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e5f2g4h1i1
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ 22.12.1864, a1b3c3d8e7f13
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ 31.12.1893,
a1b3c3d8e7f13g4
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ __.__.1917,
a1b3c3d8e7f13g1h1
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ __.__.1923, ?b1c2d2
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ __.__.1928,
a1b3c5d1e3f1g9h1
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ 20.08.1934,
a1b17c11d2e7f2g2
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ __.__.1960, ?b1c2d2e2
DE WAAL, Cornelius Johannes (M), ∗ 10.08.1966,
a1b17c11d2e5f2g5h2
DE WAAL, Cornelius Johannes (Cornelis) (M), ∗ __.__.1931,
a1b17c11d2e5f2g4
DE WAAL, Cornelius Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i3j2
DE WAAL, Cornelius Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i3j2k3
DE WAAL, Cornelius Louis (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d4e10f3g4
DE WAAL, Cornelius Lukas (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f1g2h2
DE WAAL, Cornelius Marthinus (M), ∗ 20.09.1942,
a1b17c11d1e4f2g1h1
DE WAAL, Cornelius Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g3h6
DE WAAL, Cornelius Tobias (M), ∗ 17.10.1942,
a1b3c3d8e5f9g10h7
DE WAAL, Cornelus Johannes (M), ∗ ±__.12.1890, a1b17c11d2e5f2
DE WAAL, Craig (M), ∗ __.__.1981, a1b2c8d1e3f1g7h1i2j2k1
DE WAAL, Dalene (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h5i1j3
DE WAAL, Damien (M), ∗ __.__.1987, a1b2c7d1e9f11g1h1i1
DE WAAL, Dana (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g3h2i1
DE WAAL, Danie (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f6g8h3i1
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f6g8h6i1
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b17
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f4g1
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d4e2
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f3g4
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.1767, a1b3c12
DE WAAL, Daniel (M), ∗ 10.07.1873, a1b2c7d1e2f6g8
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.1874, a1b2c7d1e2f5g5
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.1885, a1b2c7d1e2f12g9
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.1895, a1b2c7d1e2f12g13
DE WAAL, Daniel (M), ∗ 01.06.1915, a1b2c7d1e2f6g8h6
DE WAAL, Daniel (M), ∗ ±__.__.1920, a1b2c7d1e2f9g10h3
DE WAAL, Daniel (M), ∗ __.__.1953, a1b8c5d4e4f2g3h5i4
DE WAAL, Daniel (M), ∗ 26.07.1962, a1b2c7d1e2f9g10h3i4
DE WAAL, Daniel (M), ∗ 02.09.1981, a1b2c7d1e2f9g10h3i2j1
DE WAAL, Daniel Anton (M), ∗ 11.01.1953, a1b8c5d4e6f7g1h4i2
DE WAAL, Daniel Bartholomeus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f5g11h2i3
DE WAAL, Daniel Christoffel (M), ∗ 11.08.1943,
a1b3c3d8e5f11g3h6
DE WAAL, Daniel Cornelius (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d5e3f2
DE WAAL, Daniel Eksteen (M), ∗ __.__.1926, a1b2c7d1e2f5g6h1
DE WAAL, Daniel Eksteen (M), ∗ 13.05.1927, a1b2c7d1e2f5g8h1
DE WAAL, Daniel Frederik (M), ∗ __.__.1785, a1b2c6d9
DE WAAL, Daniel Gideon (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g3h1i4
DE WAAL, Daniel Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g7h2
3600
3601
225
1352
1492
1795
1871
1895
3486
3693
3715
3722
3772
3775
3792
3803
3967
5025
3935
5027
1727
1293
3632
81
1721
1444
1457
3759
1679
1302
1350
223
1303
3635
1460
1534
1725
3760
1875
3700
1585
1549
3701
1838
1360
1487
3757
3484
1504
3770
1461
1473
3675
3815
1886
1521
5029
3644
3637
228
1878
5030
1887
1509
1468
3824
1362
173
DE WAAL, Daniel Hendrik (M), ∗ __.__.1944, a1b8c5d4e5f5g10h2
DE WAAL, Daniel Hendrik (M), ∗ __.__.1974,
a1b8c5d4e5f5g10h2i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f9g8h1i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g4h1i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f9g7h1i4j1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f9g6h3
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e8f13
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e8f13g3h4i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g4h1i1j1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f2g7h1i2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h2i2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h4i2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f7g1h2i1j1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f7g1h2i2j1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h5i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g2h2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g3
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f8g4
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f6g5h1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 31.03.1823, a1b3c3d8e5
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 09.05.1824, a1b8c5d4e6
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 15.10.1835, a1b2c7d1e2f5
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ ±__.__.1852, a1b3c3d8e7f6
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 25.11.1854, a1b3c3d8e5f5
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 29.03.1860, a1b3c3d8e5f9
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 04.09.1867, a1b8c5d4e6f7
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 04.12.1878, a1b3c3d8e6f12
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 24.01.1880, a1b3c3d8e5f1g4
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ ±__.11.1880, a1b3c3d8e5f2g4
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 27.12.1881, a1b2c7d1e2f9g8
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 26.11.1883, a1b3c3d8e5f1g5
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 24.12.1884, a1b8c5d4e6f2g1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 21.07.1886, a1b3c3d8e5f9g3
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 26.09.1887, a1b3c3d8e5f10g1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 26.04.1889, a1b3c3d8e7f6g4
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 15.12.1889, a1b8c5d4e6f7g1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1891, a1b3c3d8e8f13g3
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1892, a1b8c5d4e6f5g1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 07.10.1894, a1b3c3d8e5f14g1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 17.11.1894, a1b3c3d8e5f11g2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1894, a1b8c5d4e6f5g2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1899, a1b3c3d8e7f13g7
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 30.01.1904, a1b3c3d8e5f2g4h3
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 04.11.1914, a1b3c3d8e5f9g7h1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1914, a1b8c5d4e6f5g11
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1916, a1b8c5d4e4f2g4h1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 25.06.1920, a1b3c3d8e5f9g9h1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 05.10.1920, a1b8c5d4e6f7g1h2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1920, a1b3c3d8e5f9g3h1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 22.03.1925, a1b3c3d8e5f9g5h1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1928, a1b8c5d4e6f2g4h2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 13.11.1930, a1b8c5d4e6f7g5h1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1930, a1b3c3d8e8f13g3h3
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 24.04.1932, a1b3c3d8e5f9g10h1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1933, ?
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 19.12.1940, a1b8c5d4e6f2g1h4
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1941, a1b8c5d4e6f2g1h1i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 09.07.1942, a1b2c7d1e2f9g8h2i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1946,
a1b3c3d8e8f13g3h2i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 11.02.1952, ?b1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1952,
a1b3c3d8e8f13g3h3i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 28.01.1958, a1b3c3d8e5f9g9h1i5
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1960, a1b3c3d8e5f9g3h4i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 10.03.1964, a1b8c5d4e6f7g5h1i7
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 02.05.1964,
a1b3c3d8e5f2g4h3i1j1
DE WAAL
1587
3646
3639
1363
233
3789
1564
1789
1361
4438
834
842
832
841
3670
497
500
514
1301
5155
3605
3607
4652
4621
4619
4863
4764
4893
4735
4818
4760
4890
4778
4660
4865
4789
4891
4765
4677
4780
4638
4058
4034
4073
4074
4582
4008
4440
4454
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1964,
a1b3c3d8e5f14g1h1i1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 02.07.1968, a1b8c5d4e6f2g1h4i2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.1972,
a1b8c5d4e6f2g1h1i1j2
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 13.11.1990,
a1b3c3d8e5f2g4h3i1j1k1
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 25.10.1991,
a1b2c7d1e2f9g8h2i1j5
DE WAAL, Daniel Jacobus (M), ∗ 20.11.2002,
a1b8c5d4e6f7g1h4i8j1
DE WAAL, Daniel Jacobus Roelof (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f11g4h1i1
DE WAAL, Daniel Jakobus (M), ∗ 05.04.1903, a1b3c3d8e7f9g6
DE WAAL, Daniel Jakobus (M), ∗ 16.01.1940, a1b3c3d8e5f2g4h3i1
DE WAAL, Daniel Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b17c7
DE WAAL, Daniel Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f4g3h1i1
DE WAAL, Daniel Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f4g3h5i1
DE WAAL, Daniel Johannes (M), ∗ __.__.1895, a1b2c7d1e13f4g3
DE WAAL, Daniel Johannes (M), ∗ 08.06.1931, a1b2c7d1e13f4g3h5
DE WAAL, Daniel Johannes (Danie) (M), ∗ 28.11.1959,
a1b8c5d4e6f2g4h1i4
DE WAAL, Daniel Loubser (M), ∗ 22.02.1950,
a1b2c7d1e2f12g2h2i5
DE WAAL, Daniel Loubser (M), ∗ 09.09.1982,
a1b2c7d1e2f12g2h2i5j3
DE WAAL, Daniel Malherbe (M), ∗ 25.04.1914,
a1b2c7d1e2f12g2h4
DE WAAL, Daniel Marthinus (M), ∗ 24.01.1880, a1b3c3d8e5f1g3
DE WAAL, Daniel Marthinus (M), ∗ 08.09.1909, ?b9
DE WAAL, Daniel Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g11h1
DE WAAL, Daniel Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g11h1i2
DE WAAL, Daniel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.1922,
a1b17c11d1e5f1g5
DE WAAL, Daniel Petrus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f2g1h2i2
DE WAAL, Daniel Petrus Johannes (M), ∗ 16.05.1945,
a1b17c11d1e4f2g1h2
DE WAAL, Daniel Pieter (M), ∗ 19.10.1952, a1b17c11d2e8f6g1
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e4f2g2h1
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e12f2g1
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ 28.04.1829, a1b17c11d2
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.1862, a1b17c11d2e6
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.1881,
a1b17c11d2e4f2
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ 21.08.1882,
a1b17c11d2e12
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.1887,
a1b17c11d2e5f1
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ 13.11.1919,
a1b17c11d1e5f2g1
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ ±__.06.1920,
a1b17c11d2e8f7
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (V), ∗ 19.11.1923,
a1b17c11d2e5f1g4
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.1927,
a1b17c11d2e12f1
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.1929,
a1b17c11d2e4f2g3
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.1934,
a1b17c11d1e5f3g3
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (M), ∗ 13.04.1941,
a1b17c11d2e5f1g1h1
DE WAAL, Daniel Pieter Jacobus (Petrus) (M), ∗ __.04.1857,
a1b17c11d1e5
DE WAAL, Daniel Roelof (M), ∗ 26.08.1914, a1b8c5d4e8f5g5
DE WAAL, Daniel Roelof (M), ∗ 30.11.1933, a1b8c5d4e8f5g3h1
DE WAAL, Daniel Roelof (M), ∗ 08.10.1955, a1b8c5d4e8f5g5h4
DE WAAL, Daniel Roelof (M), ∗ 01.08.1986, a1b8c5d4e8f5g5h4i1
DE WAAL, Daniel Rudolph (M), ∗ __.__.____, a1b17c10
DE WAAL, Daniel Rudolph (M), ∗ __.__.1871, a1b8c5d4e8f5
DE WAAL, Daniel Theodorus (M), ∗ __.__.1821, a1b17c8d1
DE WAAL, Daniel Theodorus (M), ∗ 26.03.1853, a1b17c8d1e3
4459
4466
4462
99
585
3748
3758
4907
2842
738
729
721
735
736
355
5035
336
350
2832
1458
5036
2227
680
1629
166
2850
2063
3364
4329
1701
4626
4899
106
3797
1707
2830
4762
5050
745
3530
4226
3877
1889
1705
2047
4339
1478
3963
1751
1326
2947
2866
2839
2812
2867
2962
4048
3256
1606
5370
1794
3532
4233
3234
1074
174
DE WAAL, Daniel Theodorus (M), ∗ 16.12.1892, a1b17c8d1e6f1
DE WAAL, Daniel Theodorus (M), ∗ __.__.1931, a1b17c8d1e6f1g5
DE WAAL, Daniel Theodorus (M), ∗ __.__.1957,
a1b17c8d1e6f1g2h1
DE WAAL, Danielle (V), ∗ 19.07.1962, a1b2c7d1e2f5g8h1i3
DE WAAL, Danielle (V), ∗ 26.07.1995, a1b2c7d1e2f12g2h7i3j1
DE WAAL, Danielle (V), ∗ 14.11.2000, a1b8c5d4e6f5g9h2i1j1
DE WAAL, Daniellina Jacoba (V), ∗ 17.10.1865, a1b8c5d4e6f6
DE WAAL, Daphne Charlotte Aimee (V), ∗ 11.02.1896, a4b2
DE WAAL, David (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h2i7j3
DE WAAL, David Andre (M), ∗ __.__.1963, a1b2c7d1e9f10g4h2i1
DE WAAL, David Andreas (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f10g1h3
DE WAAL, David Andreas (M), ∗ __.__.1865, a1b2c7d1e9f10
DE WAAL, David Andreas (M), ∗ __.__.1900, a1b2c7d1e9f10g4
DE WAAL, David Andreas (M), ∗ 19.12.1931, a1b2c7d1e9f10g4h1
DE WAAL, David Christiaan (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f11g2h3i2
DE WAAL, David Christiaan (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, David Christiaan (M), ∗ 25.11.1845, a1b2c7d1e2f11
DE WAAL, David Christiaan (M), ∗ __.__.1902,
a1b2c7d1e2f11g2h2
DE WAAL, David Frederik (M), ∗ 26.12.1943, a1b8c2d4e1f2g3h2i4
DE WAAL, David Jacobus (M), ∗ 29.10.1883, a1b3c3d8e5f9g1
DE WAAL, David Johannes (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, David Johannes (M), ∗ __.__.1946,
a1b3c11d4e10f3g2h2
DE WAAL, David Johannes Philippus (M), ∗ 09.10.1957,
a1b2c7d1e9f8g2h3i2
DE WAAL, David Nicolaas Tatham (M), ∗ __.__.1944,
a1b3c3d8e6f3g5h2i1
DE WAAL, David Paul (M), ∗ __.__.1966, a1b2c7d1e2f6g9h1i2j1
DE WAAL, David Rudolph (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h4i1j2
DE WAAL, Dawid Gerhardus (M), ∗ __.__.1913, a1b3c11d1e3f4g5
DE WAAL, Dawid Hendrik (M), ∗ __.__.1963, a1b8c5d4e1f7g5h6i3
DE WAAL, De Villiers (M), ∗ __.__.1973, a1b8c5d8e5f7g1h2i2
DE WAAL, De Waal (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g1h4i1j1
DE WAAL, Debora (V), ∗ 30.10.1921, a1b17c11d1e4f2g3
DE WAAL, Debora Jacoba (V), ∗ 06.06.1887, a1b17c11d2e14
DE WAAL, Deborah (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f5g8h2i3
DE WAAL, Dehan (M), ∗ __.__.1990, a1b8c5d4e6f7g1h7i1j1
DE WAAL, Dennis Donald (M), ∗ __.__.1938, a1b3c3d8e7f5g1h5
DE WAAL, Deon (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h2i2j4
DE WAAL, Deon (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e4f2g1h1
DE WAAL, Deon (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Deon (M), ∗ __.__.1946, a1b2c7d1e9f11g1h1
DE WAAL, Deon (M), ∗ 20.03.1951, a1b8c5d4e5f1g1h1i5
DE WAAL, Deon (M), ∗ __.__.1953, a1b8c5d4e11f7g6h2
DE WAAL, Deon (M), ∗ 13.10.1955, a1b8c5d4e6f7g6h2i1
DE WAAL, Deon (M), ∗ __.__.1965, a1b3c3d8e8f13g3h3i3
DE WAAL, Derek John (M), ∗ __.__.1961, a1b3c3d8e7f5g1h4i3
DE WAAL, Dewald (M), ∗ __.__.1934, a1b3c11d1e3f1g2h2
DE WAAL, Dewald (M), ∗ __.__.1966, a1b8c5d8e5f7g1h9
DE WAAL, Dewald (M), ∗ 29.05.1976, a1b3c3d8e5f9g5h1i2j1
DE WAAL, Dewald (M), ∗ __.__.1982, a1b8c5d4e6f10g2h2i3j2
DE WAAL, Diederik Jacobus (M), ∗ __.__.1965,
a1b3c3d8e7f8g1h1i1j5
DE WAAL, Diederik Johannes (M), ∗ __.__.1911,
a1b3c3d8e5f2g1h3
DE WAAL, Dignus (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e5
DE WAAL, Dignus (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h7i1
DE WAAL, Dignus (M), ∗ __.__.1952, a1b8c2d4e1f2g3h2i7
DE WAAL, Dignus Francois (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g2
DE WAAL, Dignus Francois (M), ∗ ±__.__.1922,
a1b8c2d4e1f2g3h8
DE WAAL, Dignus de Vlamingh (M), ∗ __.__.1837, a1b8c2d5e5
DE WAAL, Dijan (M), ∗ 30.03.1985, a1b8c5d4e8f5g3h6i1
DE WAAL, Dina Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i5j1
DE WAAL, Dina Maria (V), ∗ 18.01.1849, a1b3c3d8e6f1
DE WAAL, Dinah (V), ∗ __.__.____, ?b2
DE WAAL, Dion (M), ∗ __.__.1965, a1b3c3d8e7f9g6h2i2
DE WAAL, Dioné (V), ∗ 13.07.1984, a1b8c5d4e5f1g1h1i5j2
DE WAAL, Dirk (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d5
DE WAAL, Dirk (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g1h1
DE WAAL, Dirk Albert (M), ∗ 23.12.1957, a1b2c8d1e3f2g1h4i4j2
DE WAAL
679
1598
4321
2889
2894
2890
2892
2886
2888
764
756
772
763
4313
4356
4367
3826
4357
4377
4353
4354
4375
3997
44
3424
3278
3273
4085
3986
3232
4007
3238
4079
3988
3423
4033
3240
4080
3255
4088
4043
4081
4035
3259
4044
3285
3614
DE WAAL, Dirk Albertus Kotze (M), ∗ 03.11.1994,
a1b2c7d1e9f8g2h3i1j3
DE WAAL, Dirk Cornelis (M), ∗ 04.07.1871, a1b3c3d8e5f15
DE WAAL, Dirk Cornelius (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f6g4h3
DE WAAL, Dirk Ernst (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g6h2i1
DE WAAL, Dirk Ernst (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g6h2i3j1
DE WAAL, Dirk Ernst Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g6h2i1j1
DE WAAL, Dirk Ernst Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g6h2i2j1
DE WAAL, Dirk Ernst Hendrik (M), ∗ __.__.1886, a1b8c2d4e1f2g6
DE WAAL, Dirk Ernst Hendrik (M), ∗ __.__.1932,
a1b8c2d4e1f2g6h2
DE WAAL, Dirk Frederik Uys (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e11f3g4h3i1
DE WAAL, Dirk Frederik Uys (M), ∗ __.__.1861, a1b2c7d1e11f3
DE WAAL, Dirk Frederik Uys (M), ∗ __.__.1908, a1b2c7d1e11f4g4
DE WAAL, Dirk Frederik Uys (M), ∗ 21.04.1928,
a1b2c7d1e11f3g4h3
DE WAAL, Dirk Jacobus (M), ∗ __.__.1946, a1b8c5d8e5f6g3h3
DE WAAL, Dirk Jacobus (M), ∗ __.__.1957, a1b8c5d8e5f12g1h1
DE WAAL, Dirk Jacobus (M), ∗ 15.02.1963, a1b8c5d8e5f12g2h3
DE WAAL, Dirk Jacobus (M), ∗ ±11.03.1967, a1b8c5d4e6f7g5h1i9
DE WAAL, Dirk Jacobus (M), ∗ __.__.1985, a1b8c5d8e5f12g1h1i1
DE WAAL, Dirk Jacobus (M), ∗ __.__.1985, a1b8c5d8e5f12g4h1i2
DE WAAL, Dirk Jacobus Frederik (M), ∗ __.__.1880,
a1b8c5d8e5f11
DE WAAL, Dirk Jacobus Frederik (M), ∗ 08.09.1886,
a1b8c5d8e5f12
DE WAAL, Dirk Jacobus Frederik (M), ∗ __.__.1962,
a1b8c5d8e5f12g4h1
DE WAAL, Dirk Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f1g4
DE WAAL, Dirk Johannes (M), ∗ 16.05.1782, a1b2c6d7
DE WAAL, Dirk Johannes (M), ∗ __.__.1932, a1b8c5d4e1f7g7h1
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h1i9j3
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h1i8j2
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e8f8g2h2
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ ±__.06.1831, a1b8c5d4e8
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1859,
a1b8c5d4e1f7
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1868,
a1b8c5d4e8f4
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1879,
a1b8c5d4e1f7g4
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1879,
a1b8c5d4e8f8
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ 17.03.1893,
a1b8c5d4e8f1g1
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1896,
a1b8c5d4e1f7g7
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ 17.08.1907,
a1b8c5d4e8f5g3
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ 11.07.1909,
a1b8c5d4e1f7g5h1
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1910,
a1b8c5d4e8f8g1
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1941,
a1b8c5d4e1f7g5h1i5
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1945,
a1b8c5d4e8f8g3h1
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1949,
a1b8c5d4e8f5g3h5
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1957,
a1b8c5d4e8f8g1h1
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ 09.06.1960,
a1b8c5d4e8f5g3h1i1
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1973,
a1b8c5d4e1f7g5h1i5j4
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ 16.06.1977,
a1b8c5d4e8f5g3h5i1
DE WAAL, Dirk Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1982,
a1b8c5d4e1f7g5h1i11j1
DE WAAL, Dirk Johannes Lewies (M), ∗ 18.07.1953,
a1b8c5d4e5f5g11h2i6
3524
5150
261
4374
4376
1823
3781
1462
1470
5081
682
4801
2228
1376
1343
4046
230
3359
3480
2121
165
2811
1029
616
5238
5233
5231
4301
2101
1170
1219
1034
913
918
1185
1045
1047
1159
1172
1173
1181
952
1156
1032
1157
973
1043
1164
962
175
DE WAAL, Dirk Johannes van Dyk (M), ∗ ±04.12.1945,
a1b8c5d4e5f1g1h1i3
DE WAAL, Dirk Johannes van Schoor (M), ∗ 20.06.1899, ?b4
DE WAAL, Dirk Stanley (M), ∗ 04.07.2000,
a1b2c7d1e2f9g10h3i3j3
DE WAAL, Dirk Stephanus (M), ∗ 15.04.1938, a1b8c5d8e5f12g4
DE WAAL, Dirk Stephanus (M), ∗ __.__.1983,
a1b8c5d8e5f12g4h1i1
DE WAAL, Doean Abraham Gerhardus (M), ∗ __.__.1955,
a1b3c3d8e7f13g1h1i1
DE WAAL, Dogter (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h4i2j1
DE WAAL, Dogter (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g3h1i1
DE WAAL, Dogter (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g3h4i3
DE WAAL, Doith (M), ∗ ±__.__.1797, ?b1
DE WAAL, Dora (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f8g2h4
DE WAAL, Doreen Elizabeth (V), ∗ 31.12.1964,
a1b17c11d2e5f2g5h1
DE WAAL, Dorothea Johanna Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b3c11d4e10f3g3
DE WAAL, Dorothea Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g5
DE WAAL, Dorothea Susanna (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g2h4
DE WAAL, Dorothea Wilhelmina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e8f5g3h5i3
DE WAAL, Dorothea Wilhelmina (V), ∗ 18.02.1974,
a1b2c7d1e2f9g8h2i1j2
DE WAAL, Douw Gerhard (M), ∗ __.__.1984,
a1b8c5d4e1f7g5h6i1j3
DE WAAL, Duan (M), ∗ __.__.1977, a1b8c5d4e4f2g3h6i1j2
DE WAAL, Duayne Baron (M), ∗ __.__.1983, a1b3c11d3e3f3g2h1i1
DE WAAL, Duncan Paul (M), ∗ __.__.1935, a1b2c7d1e2f6g9h1i2
DE WAAL, Ebin (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g1h3i1j2
DE WAAL, Echtbertus Bletterman (M), ∗ __.__.1830, a1b2c8d1e3f2
DE WAAL, Eduard (M), ∗ 05.12.1949, a1b2c7d1e2f12g12h1i2
DE WAAL, Eduard Hugo (M), ∗ __.__.____, ?b1c4
DE WAAL, Eduard Hugo (M), ∗ __.__.____, ?b1c1d1
DE WAAL, Eduard Hugo (M), ∗ 04.12.1850, ?b1
DE WAAL, Eduard James (M), ∗ __.__.1941, a1b8c5d8e5f6g2h2
DE WAAL, Edward Wium (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d3e1
DE WAAL, Edwin (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g3h2i2j2k2
DE WAAL, Egbertha Bletterman (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h5i7
DE WAAL, Egbertus (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h2i1j1
DE WAAL, Egbertus Abraham (M), ∗ __.__.1908,
a1b2c8d1e3f1g3h5
DE WAAL, Egbertus Abraham (M), ∗ __.__.1942,
a1b2c8d1e3f1g3h5i2
DE WAAL, Egbertus Albertus (M), ∗ __.__.1938,
a1b2c8d1e3f2g3h4i1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i3j1k1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i3j2k1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h1i1j1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i1j1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i2j4
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.1863,
a1b2c8d1e3f1g5
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.1865,
a1b2c8d1e3f2g3
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ 08.05.1882,
a1b2c8d1e3f2g1h2
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ 08.10.1896,
a1b2c8d1e3f2g3h1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.1901,
a1b2c8d1e3f1g5h5
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ 07.11.1914,
a1b2c8d1e3f2g1h3i3
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.1929,
a1b2c8d1e3f2g3h2i2
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.1930,
a1b2c8d1e3f1g5h4i1
DE WAAL
1158
974
955
975
915
944
3566
101
191
24
2251
4408
601
5375
1269
2241
2963
1968
240
723
513
1777
2000
1260
1923
1688
1776
1328
1077
1483
1928
4812
5052
2109
3629
3288
3816
4370
5234
3509
3506
1544
1538
3178
2964
4253
3578
4094
2905
331
3845
3820
1075
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.1937,
a1b2c8d1e3f2g3h1i1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.1940,
a1b2c8d1e3f1g5h5i1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ 06.10.1942,
a1b2c8d1e3f1g5h2i1
DE WAAL, Egbertus Bletterman (M), ∗ __.__.1968,
a1b2c8d1e3f1g5h5i1j1
DE WAAL, Egbertus Johan (M), ∗ __.__.1963,
a1b2c8d1e3f1g3h5i1j1
DE WAAL, Egbertus de Beer (M), ∗ __.__.1908, a1b2c8d1e3f1g4h8
DE WAAL, Eileen Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f2g7h1
DE WAAL, Eksteen (M), ∗ __.__.1958, a1b2c7d1e2f5g8h2i1
DE WAAL, Elias Albertus Nel (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f7g5h2i1j2
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b2c2
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b5
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b16
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f12g7
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ __.__.____, ?b7
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ __.__.1743, a1b3c1
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ __.__.1744, a1b4c1
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ __.__.1760, a1b8c3
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ __.__.1779, a1b3c5d3
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ 15.10.1921, a1b2c7d1e2f9g8h5
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ 09.06.1936, a1b2c7d1e9f10g1h1
DE WAAL, Elizabeth (V), ∗ 26.09.1973, a1b2c7d1e2f12g2h3i2j2
DE WAAL, Elizabeth Catharina (V), ∗ 20.02.1907, a1b3c3d8e7f8g9
DE WAAL, Elizabeth Christina (V), ∗ __.__.____, a1b3c7d4
DE WAAL, Elizabeth Christina (V), ∗ __.__.1790, a1b2c8d10
DE WAAL, Elizabeth Cornelia Van Der Gryp (V), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g3h3
DE WAAL, Elizabeth Frederika Susanna (V), ∗ 18.07.1848,
a1b3c3d8e7f3
DE WAAL, Elizabeth Fredrika Susanna (V), ∗ 07.01.1901,
a1b3c3d8e7f8g8
DE WAAL, Elizabeth Gertruida (V), ∗ 18.08.1951,
a1b3c3d8e5f2g1h3i2
DE WAAL, Elizabeth Hebzebah (V), ∗ 19.07.1959,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j3
DE WAAL, Elizabeth Huibrecht (V), ∗ 11.09.1960,
a1b3c3d8e5f9g5h1i4
DE WAAL, Elizabeth Ina (V), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g4h1i3
DE WAAL, Elizabeth Isabella (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e5f3g4
DE WAAL, Elizabeth Johanna (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Elizabeth Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b3c11d3e3f1g1h2
DE WAAL, Elizabeth Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f8
DE WAAL, Elizabeth Johanna (V), ∗ 17.07.1937,
a1b8c5d4e1f7g5h2i1
DE WAAL, Elizabeth Johanna (V), ∗ 18.12.1955,
a1b8c5d4e6f7g5h1i1
DE WAAL, Elizabeth Johanna (V), ∗ 11.11.1964,
a1b8c5d8e5f12g2h4
DE WAAL, Elizabeth Johanna Antoinette (V), ∗ __.__.____,
?b1c1d2
DE WAAL, Elizabeth Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f5
DE WAAL, Elizabeth Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g8
DE WAAL, Elizabeth Lourencia (V), ∗ 07.10.1898,
a1b3c3d8e5f10g5
DE WAAL, Elizabeth Louwrentie (V), ∗ 10.08.1925,
a1b3c3d8e5f10g3h2
DE WAAL, Elizabeth Margaretha (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d3
DE WAAL, Elizabeth Margaretha (V), ∗ 03.05.1761, a1b8c4
DE WAAL, Elizabeth Margaretha (V), ∗ 11.06.1825, a1b8c5d8e3
DE WAAL, Elizabeth Margaretha (V), ∗ __.__.1887,
a1b8c5d4e5f5g1
DE WAAL, Elizabeth Margaretha Johanna (V), ∗ ±__.07.1831,
a1b8c5d4e9
DE WAAL, Elizabeth Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f3
DE WAAL, Elizabeth Maria (V), ∗ 24.04.1919, a1b2c7d1e2f10g3h5
DE WAAL, Elizabeth Maria (V), ∗ 16.05.1939, a1b8c5d4e6f7g5h4
DE WAAL, Elizabeth Maria (V), ∗ 20.03.1958, a1b8c5d4e6f7g5h1i3
DE WAAL, Elizabeth Maria (V), ∗ 29.05.1983,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j2k1
1638
4912
5062
178
752
4902
641
179
552
1076
1413
1292
1607
1432
2034
4132
1396
1851
997
2237
3528
5063
1719
322
3672
5356
2042
4784
1530
3543
742
2144
359
3923
2125
600
4312
996
3883
972
1929
5216
1898
3648
1914
3809
4069
4042
3659
1879
2129
4359
1658
5064
1240
3711
3885
4850
4627
2051
3557
3427
2236
176
DE WAAL, Elizabeth Maria Magdalena (V), ∗ 13.11.1888,
a1b3c3d8e6f4g2
DE WAAL, Elizabeth Marina (V), ∗ 02.06.1952, a5b4
DE WAAL, Elizabeth Mary Winifred (V), ∗ 04.06.1895, ?
DE WAAL, Elizabeth Petronella (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f7g1
DE WAAL, Elizabeth Petronella (V), ∗ __.__.1814, a1b2c7d1e10
DE WAAL, Elizabeth Petronella (V), ∗ __.__.1829, a1b17c12
DE WAAL, Elizabeth Petronella (V), ∗ 13.06.1854, a1b2c7d1e2f14
DE WAAL, Elizabeth Petronella (V), ∗ 20.10.1867, a1b2c7d1e2f7g2
DE WAAL, Elizabeth Petronella (V), ∗ 15.07.1922,
a1b2c7d1e2f12g2h6
DE WAAL, Elizabeth Petronella (V), ∗ 15.11.1989,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j2k2
DE WAAL, Elizabeth Regina (V), ∗ 10.10.1968,
a1b3c3d8e5f2g9h1i3
DE WAAL, Elizabeth Susanna (V), ∗ 01.01.1821, a1b3c3d8e4
DE WAAL, Elizabeth Susanna (V), ∗ 06.10.1850, a1b3c3d8e6f2
DE WAAL, Elizabeth Susanna (V), ∗ 16.05.1853, a1b3c3d8e5f4
DE WAAL, Elizabeth Susanna (V), ∗ 20.12.1858, a1b3c11d1e2f2
DE WAAL, Elizabeth Susanna (V), ∗ ±__.12.1861, a1b8c5d4e10f3
DE WAAL, Elizabeth Susanna (V), ∗ 30.03.1891, a1b3c3d8e5f2g8
DE WAAL, Elizabeth Susanna Laurencia (V), ∗ 15.11.1859,
a1b3c3d8e8f3
DE WAAL, Elize (V), ∗ __.__.1983, a1b2c8d1e3f1g6h2i3j4
DE WAAL, Elize Maria (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d10
DE WAAL, Elizma Elfrieda (V), ∗ 16.12.1977,
a1b8c5d4e5f1g1h1i4j3
DE WAAL, Ella Sophia (V), ∗ 11.01.1959, ?
DE WAAL, Ellie (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g3
DE WAAL, Elna (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f10g3h3i2j4k2
DE WAAL, Elna (V), ∗ 09.01.1990, a1b8c5d4e6f2g4h1i4j2
DE WAAL, Elner (M), ∗ __.__.____, ?b2
DE WAAL, Elsette (V), ∗ 26.05.1950, a1b3c11d1e3f1g1h3i2
DE WAAL, Elsie Aletta Gertruida (V), ∗ 12.03.1951,
a1b17c11d2e5f1g1h5
DE WAAL, Elsie Catharina (V), ∗ 20.12.1940, a1b3c3d8e5f9g10h6
DE WAAL, Elsie Cornelia (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f1g4h2
DE WAAL, Elsie Helena (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f10g7
DE WAAL, Elsje Maria (V), ∗ ±12.07.1836, a1b3c11d3e8
DE WAAL, Emerentia Wilhelmina (V), ∗ 09.04.1916,
a1b2c7d1e2f11g2h6
DE WAAL, Emmarentia Frederika (V), ∗ 09.01.1965,
a1b8c5d4e6f7g6h7i1
DE WAAL, Emmerentia Cornelia Jacoba (V), ∗ 20.06.1933,
a1b3c11d3e3f3g5
DE WAAL, Engela Maria (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f12g6
DE WAAL, Enzo (M), ∗ __.__.1973, a1b8c5d8e5f6g3h2i1
DE WAAL, Eric (M), ∗ __.__.1979, a1b2c8d1e3f1g6h2i3j3
DE WAAL, Erik (M), ∗ 09.08.1960, a1b8c5d4e6f7g6h2i5
DE WAAL, Erik (M), ∗ __.__.1969, a1b2c8d1e3f1g5h4i4j3
DE WAAL, Ernest Louis (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g4h1i4
DE WAAL, Ernest Moses (M), ∗ 16.10.1935, ?b3
DE WAAL, Ernst (M), ∗ __.__.1750, a1b3c4
DE WAAL, Ernst Lodewikus (M), ∗ 06.02.1976,
a1b8c5d4e6f2g1h4i4
DE WAAL, Errol George (M), ∗ __.__.1966, a1b3c5d1e3f1g3h1i1j3
DE WAAL, Ester Maria (V), ∗ 06.04.1935, a1b8c5d4e6f7g2h6
DE WAAL, Ester Naomi (V), ∗ 13.12.1949, a1b8c5d4e8f5g5h3
DE WAAL, Ettienne (M), ∗ 26.05.1976, a1b8c5d4e8f5g3h4i1
DE WAAL, Ettienne (M), ∗ __.__.1980, a1b8c5d4e6f2g4h1i1j2
DE WAAL, Ettienne Christiaan (M), ∗ __.__.1976,
a1b3c3d8e8f13g3h2i1j1
DE WAAL, Eugene (M), ∗ __.__.1970, a1b3c11d3e3f3g6h1i2
DE WAAL, Eugene (M), ∗ __.__.1981, a1b8c5d8e5f12g1h2i1
DE WAAL, Eugene Andre (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f4g9h3
DE WAAL, Evelyn (V), ∗ 23.05.1918, ?
DE WAAL, Everhardus Johannes (M), ∗ __.__.1947,
a1b2c8d1e3f2g4h3i2
DE WAAL, Fanus (M), ∗ __.__.1962, a1b8c5d4e6f5g2h1i5
DE WAAL, Ferdi (M), ∗ 28.10.1961, a1b8c5d4e6f7g6h2i6
DE WAAL, Ferdinand (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f3g2
DE WAAL, Flip Philippus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e4f3
DE WAAL, Floris Jacob Pieter (M), ∗ __.__.1862, a1b3c11d1e3f3
DE WAAL, Francina Christina (V), ∗ 22.03.1881, a1b8c5d4e5f2g2
DE WAAL, Francina Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f8
DE WAAL, Francina Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d9
DE WAAL
2135
3481
1048
97
1752
2902
4002
1630
1643
1646
2065
2904
5183
2941
1653
1654
1632
4862
1325
1319
1327
2062
5151
4202
2028
1634
4856
1648
1650
1624
5065
969
1224
1226
1228
1161
1227
1165
1511
2876
1800
1035
5077
688
5066
5071
1252
891
2213
3591
1764
1017
3583
4480
4475
3979
4805
DE WAAL, Francina Jacoba (V), ∗ __.__.1825, a1b3c11d3e5
DE WAAL, Franco (M), ∗ __.__.1981, a1b8c5d4e4f2g3h6i1j3
DE WAAL, Francois (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h3i3j2k2
DE WAAL, Francois (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f5g8h1i1j3
DE WAAL, Francois Abraham (M), ∗ __.__.1966,
a1b3c3d8e7f8g1h1i1j6
DE WAAL, Francois Cornelius (M), ∗ __.__.1893, a1b8c2d4e1f2g9
DE WAAL, Francois Daniel Hoffman (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e8f1g6h3
DE WAAL, Francois Ignatius (M), ∗ 26.07.1856, a1b3c3d8e6f4
DE WAAL, Francois Ignatius (M), ∗ 06.09.1895, a1b3c3d8e6f4g5
DE WAAL, Francois Ignatius (M), ∗ __.__.1927, a1b3c3d8e6f4g7h1
DE WAAL, Frans (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e3f5g1
DE WAAL, Frans (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g10h1
DE WAAL, Frans (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d2e1f2
DE WAAL, Frans Cornelius (M), ∗ __.__.1868, a1b8c2d4e1f9
DE WAAL, Frans Ignatius (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f4g9h1
DE WAAL, Frans Ignatius (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f4g9h1i1
DE WAAL, Frans Ignatius (M), ∗ __.__.1918, a1b3c3d8e6f4g1h1
DE WAAL, Frans Martinus Johannes (M), ∗ 26.12.1916,
a1b17c11d2e8f6
DE WAAL, Frans Nicolaas (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g1h2
DE WAAL, Frans Nicolaas (M), ∗ __.__.1873, a1b3c3d8e5f2g1
DE WAAL, Frans Nicolaas (M), ∗ 19.05.1956, a1b3c3d8e5f2g1h3i1
DE WAAL, Frans Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e3f4g4
DE WAAL, Frans Petrus Hough (M), ∗ 30.07.1901, ?b5
DE WAAL, Frans Stephanus (M), ∗ __.__.1875, a1b8c5d4e11f4
DE WAAL, Frans Tobias (M), ∗ __.__.1817, a1b3c11d1e2
DE WAAL, Frans-Dyason (M), ∗ __.__.1980,
a1b3c3d8e6f4g1h1i1j1
DE WAAL, Fransiena Martiena Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e8f4g2
DE WAAL, Franz Ignatius (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e6f4g7h1i1j1
DE WAAL, Franz Ignatius (M), ∗ __.__.1936, a1b3c3d8e6f4g8h1
DE WAAL, Frederica Johanna (V), ∗ 14.11.1881, a1b3c3d8e6f3g4
DE WAAL, Frederik (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Frederik Binneman (M), ∗ __.__.1936,
a1b2c8d1e3f1g5h4i4
DE WAAL, Frederik Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g4h1
DE WAAL, Frederik Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h1i1j1
DE WAAL, Frederik Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h1i2j1
DE WAAL, Frederik Hendrik (M), ∗ __.__.1900, a1b2c8d1e3f2g3h2
DE WAAL, Frederik Hendrik (M), ∗ __.__.1949,
a1b2c8d1e3f2g4h1i2
DE WAAL, Frederik Hendrik (M), ∗ __.__.1955,
a1b2c8d1e3f2g3h2i2j1
DE WAAL, Frederik Hermanus (M), ∗ __.__.1961,
a1b3c3d8e5f9g9h2i1
DE WAAL, Frederik Johannes Gideon (M), ∗ __.__.1934,
a1b8c2d4e1f2g5h2i2
DE WAAL, Frederik Nicolaas Johannes (M), ∗ 08.03.1950,
a1b3c3d8e7f9g6h8
DE WAAL, Frikkie (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h2i2
DE WAAL, G. N. (Tweeling) (M), ∗ 08.06.1980, ?b2
DE WAAL, Gabriel Stephanus de Kock (M), ∗ 04.06.1894,
a1b2c7d1e9f8g3
DE WAAL, Geertruida Antonia (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Geertruida Catharina (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Geertruida Christina (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d2
DE WAAL, Geertruida Petronella (V), ∗ __.__.1798, a1b2c8d1e1
DE WAAL, Georg Frederik (M), ∗ ±__.__.1894, a1b3c11d4e10f1g2
DE WAAL, George (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g9h1i2
DE WAAL, George Jacobus (M), ∗ 14.04.1955,
a1b3c3d8e7f8g1h1i13
DE WAAL, George Philip Lochner (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g7h1i1j1
DE WAAL, George Philippus (M), ∗ __.__.1894, a1b8c5d4e5f5g6
DE WAAL, George von Wilfvling (M), ∗ __.__.____,
a1b17c8d1e6f3g4h1
DE WAAL, George von Wilfvling (M), ∗ 19.12.1896,
a1b17c8d1e6f3
DE WAAL, Gerhard (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g5h2i2
DE WAAL, Gerhard Marthinus (M), ∗ 05.02.1970,
a1b17c11d2e5f2g5h4
3308
4041
4763
1880
3495
3499
2826
1678
4670
4351
4303
2829
2918
3771
3773
3469
4437
4283
626
3720
2924
2917
4185
4297
4298
4296
3550
1783
3536
3539
3695
2038
4119
4121
4125
846
4655
4201
4227
5338
694
670
5026
2803
698
709
4050
4037
4045
849
839
3628
3579
3564
177
DE WAAL, Gerhard Marthinus (M), ∗ __.__.1974,
a1b8c5d4e1f7g5h2i4j1
DE WAAL, Gerhard Reynecke (M), ∗ 29.10.1948,
a1b8c5d4e8f5g3h4
DE WAAL, Gerhardus Cornelius (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e4f2g2
DE WAAL, Gerhardus Jacobus Hermanus (M), ∗ __.__.1949,
a1b3c3d8e8f13g3h2i2
DE WAAL, Gerhardus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g5h1i1j1
DE WAAL, Gerhardus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g5h2i1j2
DE WAAL, Gerhardus Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1936,
a1b8c2d4e1f2g3h2i2
DE WAAL, Gerhardus Marthinus (M), ∗ 30.06.1876, a1b3c3d8e6f11
DE WAAL, Gerhardus Marthinus (M), ∗ 27.10.1932,
a1b17c11d1e5f2g7
DE WAAL, Gerhardus Stephanus (M), ∗ __.__.1960,
a1b8c5d8e5f10g4h2
DE WAAL, Gerjo (M), ∗ __.__.1977, a1b8c5d8e5f6g2h3i1
DE WAAL, Gerrit (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h2i2j3
DE WAAL, Gerrit (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f7g1h1
DE WAAL, Gerrit (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h2i1
DE WAAL, Gerrit (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h2i1j2
DE WAAL, Gerrit (M), ∗ __.__.1914, a1b8c5d4e4f2g3h4
DE WAAL, Gerrit Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b17c6
DE WAAL, Gerrit Johannes (M), ∗ __.__.1914, a1b8c5d8e5f2g6
DE WAAL, Gerrit Philip (M), ∗ 09.03.1983,
a1b2c7d1e2f12g12h2i2j2
DE WAAL, Gert (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h4
DE WAAL, Gert Erasmus (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f7g3h4
DE WAAL, Gert Erasmus (M), ∗ __.__.1903, a1b8c2d4e1f7g1
DE WAAL, Gert Hendrik (M), ∗ __.__.1937, a1b8c5d4e10f6g1h2
DE WAAL, Gert Hermanus (M), ∗ __.__.1938, a1b8c5d8e5f6g2h1
DE WAAL, Gert Hermanus (M), ∗ __.__.1968, a1b8c5d8e5f6g2h1i1
DE WAAL, Gert Hermanus Johannes van Wyk (M), ∗ __.__.1904,
a1b8c5d8e5f6g2
DE WAAL, Gert Jacobus (M), ∗ __.__.1944, a1b8c5d4e5f1g4h8
DE WAAL, Gert Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f9g2h2i1
DE WAAL, Gert Johannes (M), ∗ ±__.08.1877, a1b8c5d4e5f1g2
DE WAAL, Gert Johannes (M), ∗ 23.12.1931, a1b8c5d4e5f1g2h3
DE WAAL, Gert Johannes (M), ∗ __.__.1942, a1b8c5d4e6f2g7h2
DE WAAL, Gert Louis (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e3f1g1h1
DE WAAL, Gert Nicolaas (M), ∗ __.__.1895, a1b8c5d4e10f1g2
DE WAAL, Gert Nicolaas Petrus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f1g2h1i1
DE WAAL, Gert Nicolaas Petrus (M), ∗ __.__.1936,
a1b8c5d4e10f1g2h3
DE WAAL, Gert Petrus (M), ∗ 27.04.1940, a1b2c7d1e13f4g3h8
DE WAAL, Gert Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e5f1g6
DE WAAL, Gert Stephanus (M), ∗ __.__.1867, a1b8c5d4e11f3
DE WAAL, Gert Stephanus (M), ∗ __.__.1925, a1b8c5d4e11f7g7
DE WAAL, Gerta Jacoba Aletta (V), ∗ 04.11.1874, ?b1
DE WAAL, Gertruida (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f8g5
DE WAAL, Gertruida Catharina (V), ∗ __.__.1921,
a1b2c7d1e9f8g2h2
DE WAAL, Gertruida Dolphina (V), ∗ 16.10.1868, ?b1
DE WAAL, Gertruida Elizabeth Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f1
DE WAAL, Gertruida Henrietta (V), ∗ 29.02.1892, a1b2c7d1e9f9g1
DE WAAL, Gertruida Henrietta (V), ∗ 30.10.1936,
a1b2c7d1e9f9g4h2
DE WAAL, Gertruida Johanna (V), ∗ 05.08.1942,
a1b8c5d4e8f5g4h1
DE WAAL, Gertruida Susanna (V), ∗ 19.05.1965,
a1b8c5d4e8f5g3h1i3
DE WAAL, Gertruida Susanna (V), ∗ 21.09.____,
a1b8c5d4e8f5g3h5i2
DE WAAL, Gertruida Theodora (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f4g4
DE WAAL, Gertruida Theodora (V), ∗ ±21.01.1924,
a1b2c7d1e13f4g3h3
DE WAAL, Gertruida Wilhelmina (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f7
DE WAAL, Gertruida Wilhelmina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f5g2
DE WAAL, Gertruida Wilhelmina (V), ∗ 28.01.1890,
a1b8c5d4e5f2g6
DE WAAL
1056
4366
3295
1160
5317
4809
3750
142
1920
1196
1197
4224
4000
602
3999
1058
1059
4262
926
1021
1706
5074
3299
1568
375
1062
3563
1604
5075
633
614
516
5079
1755
3738
4346
2932
483
2933
2817
5367
1036
4286
4478
4251
3448
1313
1031
1275
1896
4383
248
1446
1860
1660
1864
1291
930
DE WAAL, Gesie Maria (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h3i7
DE WAAL, Gesie Maria Jacoba (Marie) (V), ∗ 14.07.1961,
a1b8c5d8e5f12g2h2
DE WAAL, Gesina Maria (V), ∗ 23.12.1965, a1b8c5d4e1f7g5h2i2j2
DE WAAL, Gesina Maria Susanna (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h1i2
DE WAAL, Gesina Wilhelmina (V), ∗ __.__.____, ?b1c6d2
DE WAAL, Gezina Susanna Jacoba (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e5f3g1
DE WAAL, Gideon (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g9h2i2
DE WAAL, Gideon Daniel (M), ∗ __.__.1871, a1b2c7d1e2f6g7
DE WAAL, Gideon Francois (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g3h2i5
DE WAAL, Gideon Frederik (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h5i3j2
DE WAAL, Gideon Frederik (M), ∗ __.__.1981,
a1b2c8d1e3f2g3h5i3j2k1
DE WAAL, Gideon Jacobus (M), ∗ 23.02.1922, a1b8c5d4e11f7g6
DE WAAL, Gideon Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f1g6h1
DE WAAL, Gideon Johannes (M), ∗ __.__.1881, a1b2c7d1e2f12g8
DE WAAL, Gideon Johannes (M), ∗ __.__.1912, a1b8c5d4e8f1g6
DE WAAL, Gideon Johannes (M), ∗ __.__.1958,
a1b2c8d1e3f2g1h3i8j1
DE WAAL, Gideon Johannes (M), ∗ __.__.1986,
a1b2c8d1e3f2g1h3i8j1k1
DE WAAL, Gideon Kuhn (M), ∗ __.__.1927, a1b8c5d8e5f2g1h2
DE WAAL, Gloudina Johanna (V), ∗ 23.08.1926,
a1b2c8d1e3f1g4h2i1
DE WAAL, Grant Wayne (M), ∗ __.__.1979,
a1b2c8d1e3f1g7h1i2j1k1
DE WAAL, Gravin (M), ∗ __.__.1974, a1b3c3d8e7f5g1h4i4
DE WAAL, Grethe (V), ∗ 28.11.1982, ?
DE WAAL, Guilleame Matthys (Gilliam) (M), ∗ 25.06.1970,
a1b8c5d4e1f7g5h2i2j3
DE WAAL, Gustav Uys (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f11g5h3
DE WAAL, Gustavus Adolphus (M), ∗ 16.04.1882,
a1b2c7d1e2f11g7
DE WAAL, Gysbert (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h3i8j2k2
DE WAAL, Gysbert Johannes (M), ∗ 16.06.1888, a1b8c5d4e5f2g5
DE WAAL, Gysbert Sybrand (M), ∗ 08.02.1877, a1b3c3d8e5f19
DE WAAL, H. T. (M), ∗ 16.08.1948, ?
DE WAAL, Haddon (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f12g12h3i1
DE WAAL, Haddon (M), ∗ 19.09.1947, a1b2c7d1e2f12g12h1i1
DE WAAL, Hanli (V), ∗ 17.06.1973, a1b2c7d1e2f12g2h4i1j1
DE WAAL, Hans (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Harry William (M), ∗ 06.08.1938, a1b3c3d8e7f8g1h1i4
DE WAAL, Heine (M), ∗ __.__.1962, a1b8c5d4e6f5g7h2i1
DE WAAL, Heinrich (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f10g1h2i1
DE WAAL, Heinrich (M), ∗ __.__.1968, a1b8c2d4e1f7g4h2i1
DE WAAL, Heinrich (M), ∗ 24.12.1971, a1b2c7d1e2f12g2h2i3j2
DE WAAL, Heinrich Barnard (M), ∗ __.__.1989,
a1b8c2d4e1f7g4h2i1j1
DE WAAL, Heins (M), ∗ __.__.1980, a1b8c2d4e1f2g3h1i1j2
DE WAAL, Helen (V), ∗ 25.03.1974, ?b3
DE WAAL, Helena Albertha (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h2i3
DE WAAL, Helena Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f3
DE WAAL, Helena Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e6f3g3
DE WAAL, Helena Catharina (V), ∗ ±__.__.1823, a1b8c5d8e2
DE WAAL, Helena Catharina (V), ∗ 27.09.1933,
a1b8c5d4e4f2g1h1i2
DE WAAL, Helena Elizabeth (V), ∗ 29.03.1965,
a1b3c3d8e5f1g8h1i1j3
DE WAAL, Helena Hendrika (V), ∗ 28.07.1880, a1b2c8d1e3f2g1h1
DE WAAL, Helena Jacoba (V), ∗ __.__.1786, a1b3c3d3
DE WAAL, Helena Jacoba (V), ∗ __.__.1799, a1b3c3d9
DE WAAL, Helena Johanna (V), ∗ 24.07.1941, a1b8c5d8e5f12g5
DE WAAL, Helena Maria (V), ∗ 01.06.1917, a1b2c7d1e2f9g10h2
DE WAAL, Helena Wilhelmina (V), ∗ 08.06.1857, a1b3c3d8e5f7
DE WAAL, Helena Wilhelmina (V), ∗ 08.07.1863, a1b3c3d8e8f5
DE WAAL, Helena Wilhelmina Frederika (V), ∗ 23.12.1862,
a1b3c3d8e6f6
DE WAAL, Helena Wilhelmina Gertruda (V), ∗ 09.02.1867,
a1b3c3d8e8f7
DE WAAL, Helena Willemina (V), ∗ 17.04.1819, a1b3c3d8e3
DE WAAL, Helletjie Aletta (V), ∗ 07.11.1934, a1b2c8d1e3f1g4h2i4
3362
3742
4624
2781
3490
3491
3542
3590
3723
4001
4123
5080
5082
5383
2002
2249
3171
3213
2948
4117
3444
3634
3512
3987
4199
4294
3483
3540
3655
3814
3734
3514
3588
1652
3636
3651
5088
4223
3656
3485
3525
3676
3817
3736
3641
3529
3657
3658
3638
3224
627
629
4302
4311
1589
3459
2930
2935
2925
2934
3272
3214
3231
3228
3239
178
DE WAAL, Helletjie Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h6i2j1
DE WAAL, Helmar (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g7h3i2
DE WAAL, Henco (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e4f2g1h3i2
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g4h2
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g4h2i1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f1g4h1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g9h1i1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h5
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f1g6h2
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e10f1g2h2
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.____, ?b2
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1758, a1b3c8
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1758, a1b4c8
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1762, a1b8c5
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ ±__.__.1793, a1b8c5d4
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ ±__.10.1802, a1b8c2d5
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1855, a1b8c5d4e10f1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1856, a1b8c5d4e4f2
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 06.02.1858, a1b8c5d4e6f2
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ ±__.__.1860, a1b8c5d4e5f1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 06.01.1861, a1b8c5d4e8f1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1862, a1b8c5d4e11f1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1875, a1b8c5d8e5f6
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1882, a1b8c5d4e4f2g4
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 23.08.1885, a1b8c5d4e5f1g3
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1892, a1b8c5d4e6f2g4
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 28.06.1900, a1b8c5d4e6f7g5
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1901, a1b8c5d4e6f5g7
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 27.06.1903, a1b8c5d4e5f1g1h1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1904, a1b8c5d4e5f5g9
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 04.08.1906, a1b3c3d8e6f4g9
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 28.10.1911, a1b8c5d4e6f2g1h1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 09.04.1914, a1b8c5d4e6f2g2h1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 09.04.1914, ?
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1918, a1b8c5d4e11f7g5
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 01.12.1922, a1b8c5d4e6f2g4h1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1944, a1b8c5d4e4f2g4h1i1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 08.01.1947, a1b8c5d4e5f1g1h1i4
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1955, a1b8c5d4e6f2g4h2i1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 11.02.1957, a1b8c5d4e6f7g5h1i2
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1961, a1b8c5d4e6f5g7h1i1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ __.__.1977, a1b8c5d4e6f2g1h1i2j1
DE WAAL, Hendrik (M), ∗ 04.09.1980, a1b8c5d4e5f1g1h1i4j4
DE WAAL, Hendrik (Hein) (M), ∗ 13.08.1953, a1b8c5d4e6f2g4h1i1
DE WAAL, Hendrik (Henk) (M), ∗ __.__.1979,
a1b8c5d4e6f2g4h1i1j1
DE WAAL, Hendrik (Hennie) (M), ∗ __.__.1966,
a1b8c5d4e6f2g1h1i1j1
DE WAAL, Hendrik Adriaan (M), ∗ __.__.1846, a1b8c5d4e1f2
DE WAAL, Hendrik Adriaan (M), ∗ 19.08.1955,
a1b2c7d1e2f12g12h2i3
DE WAAL, Hendrik Adriaan (M), ∗ 26.04.1989,
a1b2c7d1e2f12g12h2i3j2
DE WAAL, Hendrik Albertus (M), ∗ __.__.1943, a1b8c5d8e5f6g2h3
DE WAAL, Hendrik Albertus (M), ∗ __.__.1943, a1b8c5d8e5f6g3h2
DE WAAL, Hendrik Casper (Heinrich) (M), ∗ __.__.1925,
a1b3c3d8e5f14g1h3
DE WAAL, Hendrik Conradie (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g3h1i3
DE WAAL, Hendrik Cornelius (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f7g4h1i3
DE WAAL, Hendrik Cornelius (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f7g4h3i1
DE WAAL, Hendrik Cornelius (M), ∗ __.__.1915, a1b8c2d4e1f7g4
DE WAAL, Hendrik Cornelius (M), ∗ __.__.1949,
a1b8c2d4e1f7g4h3
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h1i8j1
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ 09.01.1815, a1b8c5d4e1
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ __.__.1857, a1b8c5d4e1f6
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ __.__.1879, a1b8c5d4e1f4g1
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ 25.07.1882, a1b8c5d4e1f7g5
DE WAAL
3332
3250
3291
3333
3414
3301
3455
3498
3493
5089
3458
4257
4295
4343
4355
4128
4360
5192
4090
2945
1554
1756
1563
4193
4194
4190
5093
2104
3612
2235
2103
2105
2115
4300
5207
2011
750
3522
40
1934
843
1512
1493
1369
3691
3694
4854
2901
1016
1025
2936
5097
2937
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ 08.01.1916, a1b8c5d4e1f7g5h5
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ 12.05.1936, a1b8c5d4e1f7g5h1i2
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ 30.03.1940, a1b8c5d4e1f7g5h2i2
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ __.__.1943, a1b8c5d4e1f7g5h5i1
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ __.__.1956,
a1b8c5d4e1f7g5h13i1
DE WAAL, Hendrik Daniel (M), ∗ 02.06.2001,
a1b8c5d4e1f7g5h2i2j3k2
DE WAAL, Hendrik Dirk (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g3h1
DE WAAL, Hendrik Dirk (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g5h2i1j1
DE WAAL, Hendrik Dirk (M), ∗ __.__.1914, a1b8c5d4e4f2g5h1
DE WAAL, Hendrik Ferdinand (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Hendrik Francois (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g3h1i2
DE WAAL, Hendrik Francois (M), ∗ __.__.1828, a1b8c5d8e5
DE WAAL, Hendrik Francois (M), ∗ __.__.1896, a1b8c5d8e5f6g1
DE WAAL, Hendrik Francois (M), ∗ 09.12.1907, a1b8c5d8e5f10g1
DE WAAL, Hendrik Francois (M), ∗ 12.01.1931, a1b8c5d8e5f12g1
DE WAAL, Hendrik Francois (M), ∗ __.__.1931,
a1b8c5d4e10f1g3h2
DE WAAL, Hendrik Francois (M), ∗ __.__.1962,
a1b8c5d8e5f12g1h3
DE WAAL, Hendrik Frederik (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d6
DE WAAL, Hendrik Gideon (M), ∗ __.__.1948, a1b8c5d4e8f8g3h2
DE WAAL, Hendrik Godfried Johannes (M), ∗ __.__.1830,
a1b8c2d4e3
DE WAAL, Hendrik Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f11g3h2i2
DE WAAL, Hendrik Jacobus (M), ∗ 25.12.1939,
a1b3c3d8e7f8g1h1i5
DE WAAL, Hendrik Jacobus (M), ∗ __.__.1939,
a1b3c3d8e5f11g4h1
DE WAAL, Hendrik Jan Abraham (M), ∗ __.__.1946,
a1b8c5d4e10f6g3h3
DE WAAL, Hendrik Jan Abraham (M), ∗ __.__.1976,
a1b8c5d4e10f6g3h3i1
DE WAAL, Hendrik Jan Abraham Nel (M), ∗ __.__.1913,
a1b8c5d4e10f6g3
DE WAAL, Hendrik Jan Ferdinand (M), ∗ __.__.____, ?b4
DE WAAL, Hendrik Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d3e3f1
DE WAAL, Hendrik Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f5g11h2i4
DE WAAL, Hendrik Johannes (M), ∗ ±__.09.1803, a1b3c11d8
DE WAAL, Hendrik Johannes (M), ∗ __.__.1822, a1b3c11d3e3
DE WAAL, Hendrik Johannes (M), ∗ __.__.1884, a1b3c11d3e3f1g1
DE WAAL, Hendrik Johannes (M), ∗ 25.09.1918, a1b3c11d3e3f3g1
DE WAAL, Hendrik Johannes (M), ∗ __.__.1973,
a1b8c5d8e5f6g2h1i2
DE WAAL, Hendrik Johannes Christoffel (M), ∗ __.__.____,
?b1c4d2
DE WAAL, Hendrik Johannes Oostwald (V), ∗ __.__.1794,
a1b3c8d4
DE WAAL, Hendrik Loock (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f11g2h2
DE WAAL, Hendrik Mentz (M), ∗ __.__.1969,
a1b8c5d4e5f1g1h1i2j1
DE WAAL, Hendrik Oostwald (M), ∗ __.__.1776, a1b2c6d3
DE WAAL, Hendrik Petronella (M), ∗ 20.05.1898, a1b3c5d1e3f1g7
DE WAAL, Hendrik Petrus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f4g3h5i2
DE WAAL, Hendrik Petrus (M), ∗ __.__.1963, a1b3c3d8e5f9g9h2i2
DE WAAL, Hendrik Petrus C (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f9g7h1i4j2
DE WAAL, Hendrik Schalk (M), ∗ 29.03.1914, a1b3c3d8e5f2g4h5
DE WAAL, Hendrik Schalk (M), ∗ __.__.1935, a1b8c5d4e6f2g7h1
DE WAAL, Hendrik Schalk (M), ∗ __.__.1971, a1b8c5d4e6f2g7h1i3
DE WAAL, Hendrik Stephanus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f4
DE WAAL, Hendrik Wilhelm Dignus (M), ∗ __.__.1890,
a1b8c2d4e1f2g8
DE WAAL, Hendrik Willem (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g7h1i1
DE WAAL, Hendrik Willem (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g7h1i2j4
DE WAAL, Hendrik Willem (M), ∗ __.__.1867, a1b8c2d4e1f8
DE WAAL, Hendrik Willem (M), ∗ 23.12.1915, ?
DE WAAL, Hendrik Willem Dignus (M), ∗ __.__.1890,
a1b8c2d4e1f8g1
3275
5210
4118
669
4625
317
2116
1739
5098
2145
2231
1687
4736
5100
4884
4837
1799
1952
1430
4858
1012
4336
5091
1680
4314
737
4795
777
4189
4299
104
768
5101
324
302
319
325
1505
1540
1533
1536
1503
1542
1480
4482
753
1153
598
376
91
604
440
592
179
DE WAAL, Hendrika Anna Sophia (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h1i9
DE WAAL, Hendrika Frederika (V), ∗ __.__.____, ?b1c6
DE WAAL, Hendrika Magretha (V), ∗ ±__.10.1892,
a1b8c5d4e10f1g1
DE WAAL, Hendrika Susanna (V), ∗ ±__.__.1919,
a1b2c7d1e9f8g2h1
DE WAAL, Hendrina (V), ∗ 18.07.1920, a1b17c11d1e4f2g2
DE WAAL, Hendrina (V), ∗ 04.02.1965, a1b2c7d1e2f10g3h3i2j1
DE WAAL, Hendrina Adriana (V), ∗ __.__.____,
a1b3c11d3e3f3g1h1
DE WAAL, Hendrina Catharina (V), ∗ 22.02.1888, a1b3c3d8e7f7g4
DE WAAL, Hendrina Cecilia (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Hendrina Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d3e9
DE WAAL, Hendrina Jemima (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d4e10f5
DE WAAL, Hendrina Johanna (V), ∗ 22.01.1846, a1b3c3d8e7f2
DE WAAL, Hendrina Johanna (V), ∗ 14.11.1851, a1b17c11d2e1
DE WAAL, Hendrina Johanna (V), ∗ ±__.12.1900, ?
DE WAAL, Hendrina Johanna (V), ∗ ±08.12.1916,
a1b17c11d2e10f6
DE WAAL, Hendrina Johanna (V), ∗ ±__.__.1945,
a1b17c11d2e7f3g5
DE WAAL, Hendrina Johanna (V), ∗ 03.05.1948, a1b3c3d8e7f9g6h7
DE WAAL, Hendrina Petronella (V), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g11
DE WAAL, Hendrina Wilhelmina (V), ∗ 30.08.1899,
a1b3c3d8e5f2g13
DE WAAL, Henkie Stefnie (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f4g4
DE WAAL, Hennie (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g6h4i3
DE WAAL, Hennie Francois (M), ∗ __.__.1956, a1b8c5d8e5f7g1h7
DE WAAL, Henrietta Jacoba (V), ∗ __.__.____, ?b2
DE WAAL, Henrietta Thelma (V), ∗ 26.10.1904, a1b3c3d8e6f12g1
DE WAAL, Henry Schindutte (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d8e5f6g3h3i1
DE WAAL, Hentie Cloete (M), ∗ 26.01.1934, a1b2c7d1e9f10g4h2
DE WAAL, Hercules Johannes (M), ∗ __.__.1927,
a1b17c11d2e5f2g3
DE WAAL, Herman (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e11f4g5h1i2
DE WAAL, Herman (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e10f6g2h1i2
DE WAAL, Herman Barry Hertzog (M), ∗ __.__.1992,
a1b8c5d8e5f6g2h1i1j1
DE WAAL, Herman Eksteen (M), ∗ __.__.1991,
a1b2c7d1e2f5g8h2i1j3
DE WAAL, Hermanus (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e11f4g1h1
DE WAAL, Hermanus (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Hermanus (M), ∗ 11.02.1939, a1b2c7d1e2f10g3h3i3
DE WAAL, Hermanus (M), ∗ 28.07.1958, a1b2c7d1e2f10g3h3i1j1
DE WAAL, Hermanus (M), ∗ 22.09.1986, a1b2c7d1e2f10g3h3i2j3
DE WAAL, Hermanus (M), ∗ 11.11.____, a1b2c7d1e2f10g3h3i3j1
DE WAAL, Hermanus Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f9g9h1i1
DE WAAL, Hermanus Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f10g3h3i1
DE WAAL, Hermanus Jacobus (M), ∗ 10.12.1861, a1b3c3d8e5f10
DE WAAL, Hermanus Jacobus (M), ∗ 30.03.1892, a1b3c3d8e5f10g3
DE WAAL, Hermanus Jacobus (M), ∗ 26.04.1900, a1b3c3d8e5f9g9
DE WAAL, Hermanus Jacobus (M), ∗ 07.04.1936,
a1b3c3d8e5f10g3h5
DE WAAL, Hermanus Jacobus (M), ∗ 06.05.1957,
a1b3c3d8e5f9g5h1i3
DE WAAL, Hermanus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b17c8d1e6f3g4h2
DE WAAL, Hermanus Johannes (M), ∗ __.__.1816, a1b2c7d1e11
DE WAAL, Hermanus Josias (M), ∗ __.__.1932,
a1b2c8d1e3f2g1h11i1
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f12g4h2
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ 25.02.1848,
a1b2c7d1e2f12
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ __.__.1880,
a1b2c7d1e2f5g7
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ __.__.1888,
a1b2c7d1e2f12g10
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ 30.08.1907,
a1b2c7d1e2f12g2h1
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ 16.05.1910,
a1b2c7d1e2f12g3h1
DE WAAL
605
5127
608
459
464
501
5126
766
758
767
613
4039
300
2864
5128
2855
5129
4231
3429
1151
130
5138
3412
3827
1281
661
526
4611
5195
1802
1723
1735
5167
1766
441
1836
1502
1561
4200
372
4772
358
1364
2176
1992
2005
3936
1276
1927
970
4089
963
961
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ __.__.1926,
a1b2c7d1e2f12g10h1
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ ±__.__.1929, ?b1
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ __.__.1958,
a1b2c7d1e2f12g10h2i1
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ 14.04.1973,
a1b2c7d1e2f12g2h1i3j1
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ 10.04.1985,
a1b2c7d1e2f12g2h1i4j2
DE WAAL, Hermanus Lambertus (M), ∗ 22.10.1987,
a1b2c7d1e2f12g2h2i5j4
DE WAAL, Hermanus Lambertus Bosman (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Hermanus Lambertus Bosman (M), ∗ __.__.1863,
a1b2c7d1e11f4
DE WAAL, Hermanus Lambertus Bosman (M), ∗ __.__.1894,
a1b2c7d1e11f3g2
DE WAAL, Hermanus Lambertus Bosman (M), ∗ __.__.1895,
a1b2c7d1e11f4g1
DE WAAL, Hermanus Lambertus Krige (M), ∗ __.__.1921,
a1b2c7d1e2f12g12h1
DE WAAL, Hermanus Reynecke (M), ∗ 21.07.1945,
a1b8c5d4e8f5g3h3
DE WAAL, Hermanus de Hoogh (M), ∗ 14.12.1906,
a1b2c7d1e2f10g3h3
DE WAAL, Hermias Louw (Herman) (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h6
DE WAAL, Hermina Elizabeth Adriana (V), ∗ 23.05.1931, ?
DE WAAL, Hermina Elizabeth Hester (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h4i5
DE WAAL, Hester (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Hester Aletta (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e11f8
DE WAAL, Hester Aletta (V), ∗ __.__.1816, a1b8c5d4e2
DE WAAL, Hester Aletta Louw (V), ∗ 01.10.1898,
a1b2c8d1e3f2g1h10
DE WAAL, Hester Anna Frederika (V), ∗ 17.12.1895,
a1b2c7d1e2f6g6h1
DE WAAL, Hester Cynthia (V), ∗ 09.07.1938, ?b1
DE WAAL, Hester Elena (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h12i1
DE WAAL, Hester Heybrecht (V), ∗ 28.09.1972,
a1b8c5d4e6f7g5h1i10
DE WAAL, Hester Josina (V), ∗ __.__.1792, a1b3c3d7
DE WAAL, Hester Magdalena (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f3
DE WAAL, Hester Magdalena (V), ∗ 17.07.1919,
a1b2c7d1e2f12g2h5
DE WAAL, Hester Maria (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e4f1g4
DE WAAL, Hester Maria (V), ∗ __.__.____, ?b1c2d7
DE WAAL, Hester Maria (V), ∗ 10.12.1858, a1b3c3d8e7f10
DE WAAL, Hester Maria (V), ∗ 08.12.1882, a1b3c3d8e7f6g2
DE WAAL, Hester Maria (V), ∗ 19.10.1883, a1b3c3d8e7f7g2
DE WAAL, Hester Maria (V), ∗ ±__.__.1886, ?b1c1
DE WAAL, Hester Maria (V), ∗ 11.04.1888, a1b3c3d8e7f8g3
DE WAAL, Hester Maria (V), ∗ 09.10.1938, a1b2c7d1e2f12g2h1i1
DE WAAL, Hester Maria Elizabetta (V), ∗ 12.07.1895,
a1b3c3d8e7f13g5
DE WAAL, Hester Petronella Fredrika (V), ∗ 02.06.1898,
a1b3c3d8e5f9g8
DE WAAL, Hester Regina (V), ∗ 01.10.1954, a1b3c3d8e5f11g3h9
DE WAAL, Hester Sophia (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e11f2
DE WAAL, Hester Sophia (V), ∗ 19.05.1880, a1b2c7d1e2f11g6
DE WAAL, Hester Sophia Elizabeth (V), ∗ 16.07.1895,
a1b17c11d2e4f7
DE WAAL, Hester Sophia Hofmeijr (V), ∗ 25.09.1911,
a1b2c7d1e2f11g2h5
DE WAAL, Hestie Winesta (V), ∗ 05.08.1946, a1b3c3d8e5f2g4h3i2
DE WAAL, Heyla Hendrina (V), ∗ ±__.__.1832, a1b3c11d4e6
DE WAAL, Hilletje (V), ∗ __.__.1754, a1b3c6
DE WAAL, Hilletje (V), ∗ __.__.1792, a1b3c8d3
DE WAAL, Hilletje Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f8g5
DE WAAL, Hilletje Maria (V), ∗ __.__.1787, a1b3c3d4
DE WAAL, Hubert Louis (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g4h1i2
DE WAAL, Hugo (M), ∗ __.__.1960, a1b2c8d1e3f1g5h4i4j1
DE WAAL, Hugo Adriaan (M), ∗ __.__.1974, a1b8c5d4e8f8g3h1i1
DE WAAL, Hugo Amos Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g5h4i1j1
DE WAAL, Hugo Amos Johannes (M), ∗ __.__.1898,
a1b2c8d1e3f1g5h4
967
965
968
5130
164
1543
1539
1308
1316
1522
1310
1312
140
579
743
744
5132
5133
5365
903
3934
4338
1912
648
654
4358
5137
5140
2048
976
3500
1637
3477
3497
3501
3492
1757
3494
92
94
4126
3237
3422
3386
3271
2043
1918
1601
2
5142
25
2023
1969
204
5122
5143
857
801
2014
1255
4485
4787
4612
4657
4703
180
DE WAAL, Hugo Amos Johannes (M), ∗ __.__.1934,
a1b2c8d1e3f1g5h4i3
DE WAAL, Hugo Andre (M), ∗ __.__.1961, a1b2c8d1e3f1g5h4i2j1
DE WAAL, Hugo Johan (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g5h4i3j1
DE WAAL, Hylie Hendrina (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Ian Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f6g9h1i1j2
DE WAAL, Ignatius Michael (M), ∗ 03.08.1896, a1b3c3d8e5f10g4
DE WAAL, Ignatius Michiel (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f10g3h3
DE WAAL, Ignatius Michiel (M), ∗ 28.05.1890, a1b3c3d8e5f1g8
DE WAAL, Ignatius Michiel (M), ∗ 05.08.1927, a1b3c3d8e5f1g8h2
DE WAAL, Ignatius Michiel (M), ∗ 27.07.1933, a1b3c3d8e5f9g10h2
DE WAAL, Ignatius Michiel (M), ∗ 08.02.1942,
a1b3c3d8e5f1g8h1i1
DE WAAL, Ignatius Michiel (M), ∗ 30.03.1964,
a1b3c3d8e5f1g8h1i1j2
DE WAAL, Ignatius Terblance (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f6g6h6i1j2
DE WAAL, Irma (V), ∗ 15.11.1953, a1b2c7d1e2f12g2h7i2
DE WAAL, Isaac Johannes (M), ∗ __.__.1867, a1b2c7d1e9f11
DE WAAL, Isaac Johannes (M), ∗ __.__.1914, a1b2c7d1e9f11g1
DE WAAL, Isabella Maria (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Isabella Maria (V), ∗ 14.01.1924, ?
DE WAAL, Isabella Susanna (V), ∗ 07.12.1967, ?b1
DE WAAL, Isabelle Angelique (V), ∗ 22.10.1942,
a1b2c8d1e3f1g3h3i2
DE WAAL, Isak Daniel Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f8g3
DE WAAL, Ivan (M), ∗ __.__.1958, a1b8c5d8e5f7g1h8
DE WAAL, Ivan Duminy (M), ∗ __.__.1960, a1b3c5d1e3f1g3h1i1j2
DE WAAL, Izaak Johannes (M), ∗ __.__.1800, a1b2c7d1e3
DE WAAL, Izaak Johannes (M), ∗ __.__.1805, a1b2c7d1e5
DE WAAL, Izak Albertus (M), ∗ __.__.1959, a1b8c5d8e5f12g1h2
DE WAAL, J M (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, J. (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Jaco Johannes (M), ∗ __.__.1966, a1b3c11d1e3f1g2h2i1
DE WAAL, Jaco Johannes (M), ∗ __.__.1973,
a1b2c8d1e3f1g5h5i1j2
DE WAAL, Jacob Arnoldus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g5h2i2
DE WAAL, Jacob Conrad (M), ∗ __.__.1954, a1b3c3d8e6f4g1h2i2
DE WAAL, Jacob Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g3h6
DE WAAL, Jacob Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g5h2i1
DE WAAL, Jacob Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g5h2i2j1
DE WAAL, Jacob Daniel (M), ∗ __.__.1884, a1b8c5d4e4f2g5
DE WAAL, Jacob Daniel (M), ∗ 13.07.1941, a1b3c3d8e7f8g1h1i6
DE WAAL, Jacob Daniel (M), ∗ __.__.1946, a1b8c5d4e4f2g5h1i1
DE WAAL, Jacob Eksteen (M), ∗ __.__.1883, a1b2c7d1e2f5g8
DE WAAL, Jacob Eksteen (M), ∗ 29.07.1958, a1b2c7d1e2f5g8h1i1
DE WAAL, Jacob Francois (M), ∗ 11.07.1902, a1b8c5d4e10f1g3
DE WAAL, Jacob Jacobus (M), ∗ __.__.1878, a1b8c5d4e1f7g3
DE WAAL, Jacob Jacobus (M), ∗ __.__.1885, a1b8c5d4e1f7g6
DE WAAL, Jacob Jacobus (M), ∗ 08.10.1924, a1b8c5d4e1f7g5h9
DE WAAL, Jacob Jacobus (M), ∗ __.__.1953, a1b8c5d4e1f7g5h1i8
DE WAAL, Jacob Johannes (M), ∗ __.__.1903, a1b3c11d1e3f1g2
DE WAAL, Jacob Johannes Greyling (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g3h2i3
DE WAAL, Jacob Pienaar (M), ∗ 06.10.1894, a1b3c3d8e5f17g1
DE WAAL, Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b1
DE WAAL, Jacoba (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Jacoba (V), ∗ ±__.__.1745, a1b2c3
DE WAAL, Jacoba (V), ∗ __.__.1761, a1b3c9
DE WAAL, Jacoba (V), ∗ __.__.1782, a1b3c5d4
DE WAAL, Jacoba (V), ∗ 10.01.1841, a1b2c7d1e2f8
DE WAAL, Jacoba (V), ∗ ±__.__.1871, ?b5
DE WAAL, Jacoba (V), ∗ 19.01.1904, ?
DE WAAL, Jacoba Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f4g7
DE WAAL, Jacoba Christina (V), ∗ 18.06.1848, a1b2c7d1e13f2
DE WAAL, Jacoba Florentina (V), ∗ __.__.1801, a1b3c8d7
DE WAAL, Jacoba Helena (V), ∗ __.__.1783, a1b2c8d5
DE WAAL, Jacoba Jacomina (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e6f3g6
DE WAAL, Jacoba Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e5f1g2
DE WAAL, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f1g5
DE WAAL, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e5f1g7
DE WAAL, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ 16.03.1882,
a1b17c11d1e6f1
DE WAAL
4694
4680
3624
4038
1720
4768
4587
4630
1873
1949
2836
5104
1970
3674
184
185
189
1356
1345
1349
1347
1318
1861
1421
1351
1405
1353
3822
1708
1691
1329
1279
1897
1695
3503
3496
3502
3642
783
822
5144
591
3713
2856
3710
2857
1696
110
612
618
622
2926
2927
DE WAAL, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ 19.01.1904,
a1b17c11d1e5f6
DE WAAL, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ 10.08.1941,
a1b17c11d1e5f3g5
DE WAAL, Jacoba Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g12
DE WAAL, Jacoba Maria (V), ∗ 08.05.1935, a1b8c5d4e8f5g3h2
DE WAAL, Jacoba Nicolina (V), ∗ 01.04.1925, a1b3c3d8e7f5g4
DE WAAL, Jacoba Petronella (V), ∗ 18.11.1890, a1b17c11d2e4f5
DE WAAL, Jacoba Wilhelmina (V), ∗ 12.06.1851, a1b17c11d1e3
DE WAAL, Jacoba Wilhelmina (V), ∗ ±__.02.1895, a1b17c11d1e4f6
DE WAAL, Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e8f13g2
DE WAAL, Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g9h6
DE WAAL, Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h2i5j1
DE WAAL, Jacobus (M), ∗ __.__.____, ?b1c2
DE WAAL, Jacobus (M), ∗ __.__.1784, a1b3c5d5
DE WAAL, Jacobus (M), ∗ 20.07.1962, a1b8c5d4e6f2g4h1i5
DE WAAL, Jacobus Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f7g4h3
DE WAAL, Jacobus Adriaan Louw (M), ∗ 24.11.1873,
a1b2c7d1e2f7g5
DE WAAL, Jacobus Adriaan Louw (M), ∗ 22.12.1942,
a1b2c7d1e2f7g5h2i1
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g4h1i3
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g3h1
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g3h1i2
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g3h1i1j1
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ 17.04.1850, a1b3c3d8e5f2
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ 01.05.1865, a1b3c3d8e8f6
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ 02.04.1893, a1b3c3d8e5f2g10
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ __.__.1896, a1b3c3d8e5f2g4h1
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ 28.07.1937, a1b3c3d8e5f2g9h1
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ __.__.1960,
a1b3c3d8e5f2g4h1i1j1
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ 09.08.1961,
a1b8c5d4e6f7g5h1i5
DE WAAL, Jacobus Albertus (M), ∗ __.__.1962,
a1b3c3d8e7f5g1h5i1
DE WAAL, Jacobus Albertus Philippus (M), ∗ ±__.04.1893,
a1b3c3d8e7f5g1
DE WAAL, Jacobus Albertus Stephanus (M), ∗ __.__.1875,
a1b3c3d8e5f2g2
DE WAAL, Jacobus Andreas (M), ∗ __.__.1788, a1b3c3d5
DE WAAL, Jacobus Andreas (M), ∗ __.__.1801, a1b3c3d10
DE WAAL, Jacobus Anton (M), ∗ __.__.1955, a1b3c3d8e7f5g1h3i1
DE WAAL, Jacobus Arnoldus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g5h2i2j2
DE WAAL, Jacobus Arnoldus (M), ∗ __.__.1924,
a1b8c5d4e4f2g5h2
DE WAAL, Jacobus Arnoldus (M), ∗ __.__.1990,
a1b8c5d4e4f2g5h2i2j1k1
DE WAAL, Jacobus Bernardus (M), ∗ 29.06.1915,
a1b8c5d4e6f2g1h2
DE WAAL, Jacobus Christiaan (M), ∗ __.__.1820, a1b2c7d1e13
DE WAAL, Jacobus Christiaan (M), ∗ 26.12.1886, a1b2c7d1e13f4g1
DE WAAL, Jacobus Daniel (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Jacobus Daniel (M), ∗ __.__.1879, a1b2c7d1e2f12g3
DE WAAL, Jacobus Daniel (M), ∗ __.__.1924, a1b8c5d4e6f5g2h2
DE WAAL, Jacobus Daniel (M), ∗ __.__.1953, a1b8c2d4e1f2g3h4i6
DE WAAL, Jacobus Daniel (M), ∗ __.__.1958, a1b8c5d4e6f5g2h1i4
DE WAAL, Jacobus Daniel (M), ∗ __.__.1979,
a1b8c2d4e1f2g3h4i6j1
DE WAAL, Jacobus Daniel (M), ∗ __.__.1987,
a1b3c3d8e7f5g1h3i1j1
DE WAAL, Jacobus Eksteen (M), ∗ __.__.1958,
a1b2c7d1e2f5g8h3i1
DE WAAL, Jacobus Haddon (M), ∗ 11.01.1895, a1b2c7d1e2f12g12
DE WAAL, Jacobus Haddon (M), ∗ 11.04.1952,
a1b2c7d1e2f12g12h2i1
DE WAAL, Jacobus Haddon (M), ∗ 23.05.1983,
a1b2c7d1e2f12g12h2i1j3
DE WAAL, Jacobus Hendricus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f7g4h1
DE WAAL, Jacobus Hendricus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f7g4h1i1
2928
4213
4210
4215
4198
1355
1785
2160
87
263
992
3969
995
1717
168
948
945
904
89
740
3613
5146
5147
780
683
1526
5159
1459
1463
1525
1693
1690
1694
951
2849
2913
2847
2835
2853
2883
4292
1979
3390
210
935
895
181
DE WAAL, Jacobus Hendricus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f7g4h1i1j1
DE WAAL, Jacobus Hendrik Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e11f7g3
DE WAAL, Jacobus Hendrik Johannes (M), ∗ ±__.03.1881,
a1b8c5d4e11f7
DE WAAL, Jacobus Hendrik Johannes (M), ∗ 28.02.1947,
a1b8c5d4e11f7g4h1
DE WAAL, Jacobus Hendrik Stephanus (M), ∗ __.__.1840,
a1b8c5d4e11
DE WAAL, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g4h1i2
DE WAAL, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f9g2h3
DE WAAL, Jacobus Johannes (M), ∗ ±30.06.1842, a1b3c11d3e11
DE WAAL, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.1878, a1b2c7d1e2f5g6
DE WAAL, Jacobus Johannes (M), ∗ 30.11.1887, a1b2c7d1e2f9g11
DE WAAL, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.1945,
a1b2c8d1e3f1g6h2i3
DE WAAL, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.1950,
a1b8c5d4e6f10g3h1i1
DE WAAL, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.1973,
a1b2c8d1e3f1g6h2i3j2
DE WAAL, Jacobus Johannes Jurgens (M), ∗ __.__.1967,
a1b3c3d8e7f5g2h2i2
DE WAAL, Jacobus Johannes Stanley (M), ∗ 11.10.1903,
a1b2c7d1e2f6g9h2
DE WAAL, Jacobus Nicolaas (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g4h9i2j1
DE WAAL, Jacobus Nicolaas (M), ∗ __.__.1910, a1b2c8d1e3f1g4h9
DE WAAL, Jacobus Nicolaas Louw (M), ∗ 21.12.1906,
a1b2c8d1e3f1g3h4
DE WAAL, Jacobus Pepler (M), ∗ __.__.1959, a1b2c7d1e2f5g6h1i1
DE WAAL, Jacobus Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f10g5
DE WAAL, Jacobus Petrus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f5g11h2i5
DE WAAL, Jacobus Petrus (M), ∗ 03.04.1871, ?
DE WAAL, Jacobus Petrus (M), ∗ 01.04.1894, ?b1
DE WAAL, Jacobus Petrus (M), ∗ __.__.1914, a1b2c7d1e11f4g7
DE WAAL, Jacobus Petrus Le Roux (M), ∗ __.__.1930,
a1b2c7d1e9f8g2h5
DE WAAL, Jacobus Philippus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f9g10h5i1
DE WAAL, Jacobus Philippus (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Jacobus Philippus (M), ∗ 17.12.1884, a1b3c3d8e5f9g2
DE WAAL, Jacobus Philippus (M), ∗ __.__.1924,
a1b3c3d8e5f9g3h2
DE WAAL, Jacobus Philippus (M), ∗ 23.09.1938,
a1b3c3d8e5f9g10h5
DE WAAL, Jacobus Philippus Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f5g1h2
DE WAAL, Jacobus Philippus Albertus (M), ∗ ±__.__.1850,
a1b3c3d8e7f5
DE WAAL, Jacobus Philippus Albertus (M), ∗ __.__.1931,
a1b3c3d8e7f5g1h3
DE WAAL, Jacobus Redelinghuys (M), ∗ __.__.1945,
a1b2c8d1e3f1g4h9i3
DE WAAL, Jacobus Stephanus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h4i1j1
DE WAAL, Jacobus Stephanus (M), ∗ __.__.1862, a1b8c2d4e1f5
DE WAAL, Jacobus Stephanus (M), ∗ 04.05.1914,
a1b8c2d4e1f2g3h4
DE WAAL, Jacobus Stephanus (M), ∗ __.__.1944,
a1b8c2d4e1f2g3h2i5
DE WAAL, Jacobus Stephanus (M), ∗ __.__.1944,
a1b8c2d4e1f2g3h4i3
DE WAAL, Jacobus Theunis (M), ∗ __.__.1943,
a1b8c2d4e1f2g5h2i5
DE WAAL, Jacobus Theunis Smit (M), ∗ __.__.1901,
a1b8c5d8e5f5g2
DE WAAL, Jacobus Wilhelmus (M), ∗ ±__.09.1846, a1b3c5d5e3f1
DE WAAL, Jacolien Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h9i4
DE WAAL, Jacomina Aletta (V), ∗ 07.02.1871, a1b2c7d1e2f9g2
DE WAAL, Jacomina Gertruida (V), ∗ 13.01.1941,
a1b2c8d1e3f1g4h2i6
DE WAAL, Jacomina Hendrina (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g1
DE WAAL
960
939
4910
5160
84
5185
1882
1415
95
1893
3479
4217
3265
3462
1528
1221
2049
1010
3576
3717
3774
3804
5162
5163
3795
748
1821
1162
4461
617
625
1827
1779
1824
3360
3356
244
288
665
658
266
666
242
722
701
286
696
689
675
728
253
299
677
1791
4647
5180
5182
5188
5193
4848
DE WAAL, Jacomina Hendrina Gertruida (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g5h3
DE WAAL, Jacomina Hendrina Gertruida (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g4h3
DE WAAL, Jacomina Johanna (V), ∗ 10.01.1944, a5b2
DE WAAL, Jacomina Petronella (V), ∗ 11.04.1934, ?
DE WAAL, Jacomina Susanna Geertruida (V), ∗ 07.01.1872,
a1b2c7d1e2f5g3
DE WAAL, Jacque (M), ∗ __.__.1984, ?b1c2d2e2f1
DE WAAL, Jacque Frederik (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e8f13g3h2i2j2
DE WAAL, Jacqueline Charmaine (V), ∗ 15.09.1970,
a1b3c3d8e5f2g9h1i4
DE WAAL, Jacques (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f5g8h1i1j1
DE WAAL, Jacques (M), ∗ __.__.1971, a1b3c3d8e8f13g3h3i7
DE WAAL, Jacques (M), ∗ __.__.1974, a1b8c5d4e4f2g3h6i1j1
DE WAAL, Jacques (M), ∗ 17.04.1977, a1b8c5d4e11f7g4h2i1
DE WAAL, Jacques (M), ∗ __.__.1981, a1b8c5d4e1f7g5h1i6j3
DE WAAL, Jacques van Lille (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g3h1i4j1
DE WAAL, James (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g10h5i3
DE WAAL, James Stuart (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g3h5i9
DE WAAL, James de Villiers (M), ∗ __.__.1971,
a1b3c11d1e3f1g2h2i2
DE WAAL, Jan (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g6h4i1
DE WAAL, Jan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f4g3
DE WAAL, Jan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h2i4
DE WAAL, Jan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h2i2
DE WAAL, Jan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g2h2i1
DE WAAL, Jan (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Jan (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Jan (M), ∗ 17.01.1933, a1b8c5d4e6f7g1h7
DE WAAL, Jan (M), ∗ __.__.1950, a1b2c7d1e9f11g2h1
DE WAAL, Jan (Johannes) Arend Breytenbach (M), ∗ 13.02.1890,
a1b3c3d8e7f13g1
DE WAAL, Jan Abram (M), ∗ 13.09.1939, a1b2c8d1e3f2g3h2i1
DE WAAL, Jan Albertus (M), ∗ __.__.1927, a1b17c8d1e6f1g2
DE WAAL, Jan Albertus (M), ∗ 17.03.1929, a1b2c7d1e2f12g12h2
DE WAAL, Jan Albertus (M), ∗ 12.06.1981,
a1b2c7d1e2f12g12h2i2j1
DE WAAL, Jan Andries Nicolaas Breytenbach (M), ∗ 03.10.1892,
a1b3c3d8e7f13g2
DE WAAL, Jan Arend (M), ∗ 06.10.1883, a1b3c3d8e7f9g1
DE WAAL, Jan Arend (M), ∗ __.__.1957, a1b3c3d8e7f13g1h1i2
DE WAAL, Jan Christiaan (M), ∗ __.__.1990,
a1b8c5d4e1f7g5h6i1j4
DE WAAL, Jan Christiaan Smuts (M), ∗ __.__.1950,
a1b8c5d4e1f7g5h6i1
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f9g10h1i1
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f10g3h2i1j1
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f7
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ __.__.1812, a1b2c7d1e9
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ 08.04.1844, a1b2c7d1e2f10
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ __.__.1859, a1b2c7d1e9f8
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ 03.03.1886, a1b2c7d1e2f9g10
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ __.__.1892, a1b2c7d1e9f10g1
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ 10.03.1902, a1b2c7d1e9f9g4
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ 29.07.1903, a1b2c7d1e2f10g3h2
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ __.__.1907, a1b2c7d1e9f8g7
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ 19.09.1920, a1b2c7d1e9f8g3h1
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ 19.05.1925, a1b2c7d1e9f8g2h3
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ __.__.1939, a1b2c7d1e9f10g1h2
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ 23.11.1953,
a1b2c7d1e2f9g10h3i2
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ 17.05.1954,
a1b2c7d1e2f10g3h2i5
DE WAAL, Jan Christoffel (M), ∗ 20.05.1989,
a1b2c7d1e9f8g2h3i1j1
DE WAAL, Jan Cornelius (M), ∗ __.__.1934, a1b3c3d8e7f9g6h2
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e5f1g4h1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d2e1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d2e1f1g1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d4e1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d6e1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f3
4849
5165
4841
4639
5168
4601
4646
5187
4672
4602
4844
5170
4653
4656
4846
5172
4584
3552
3565
978
964
4267
338
351
352
353
5315
3413
3420
4492
2223
2226
2212
2225
5213
607
1266
938
3251
747
5090
1742
4277
623
1627
5095
4387
4214
2840
4331
681
3884
4129
3673
1496
502
463
3415
4793
4800
749
1501
1702
182
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f3g1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1869, a1b17c11d2e8
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1887, a1b17c11d1e5f1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1890, ?b1c2
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1908, a1b17c11d1e4f1g1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ 12.02.1921, a1b17c11d1e5f1g4
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1927, ?b1c2d4
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ 27.08.1935, a1b17c11d1e5f2g8
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1936, a1b17c11d1e4f1g1h1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1936, a1b17c11d2e8f2g1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1942, ?b1c2d1e1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1950, a1b17c11d1e5f1g5h1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1954, a1b17c11d1e5f1g6h1
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1969, a1b17c11d2e8f2g1h2
DE WAAL, Jan Gerhardus (M), ∗ __.__.1988, ?b1c2d1e1f1g1
DE WAAL, Jan Gerhardus (John) (M), ∗ __.__.1826, a1b17c11d1
DE WAAL, Jan Harms (M), ∗ __.__.1850, a1b8c5d4e5f2
DE WAAL, Jan Harms (M), ∗ 29.06.1891, a1b8c5d4e5f2g7
DE WAAL, Jan Hendrik (M), ∗ __.__.1904, a1b2c8d1e3f1g5h7
DE WAAL, Jan Hendrik (M), ∗ __.__.1932, a1b2c8d1e3f1g5h4i2
DE WAAL, Jan Hendrik Hofmeyer (M), ∗ __.__.1939,
a1b8c5d8e5f2g1h6
DE WAAL, Jan Hendrik Hofmeyr (M), ∗ 30.12.1871,
a1b2c7d1e2f11g2
DE WAAL, Jan Hendrik Hofmeyr (M), ∗ __.__.1905,
a1b2c7d1e2f11g2h3
DE WAAL, Jan Hendrik Hofmeyr (M), ∗ __.__.1930,
a1b2c7d1e2f11g2h3i1
DE WAAL, Jan Hendrik Hofmeyr (M), ∗ __.__.1956,
a1b2c7d1e2f11g2h3i1j1
DE WAAL, Jan Johannes (M), ∗ ±__.__.1879, ?b1c6
DE WAAL, Jan Johannes (M), ∗ 12.10.1934, a1b8c5d4e1f7g5h13
DE WAAL, Jan Johannes (M), ∗ __.__.1971, a1b8c5d4e1f7g5h13i4
DE WAAL, Jan Johannes Levin (M), ∗ __.__.1913, a1b17c8d1e7f1
DE WAAL, Jan Louis (M), ∗ __.__.1872, a1b3c11d4e10f3
DE WAAL, Jan Louis (M), ∗ __.__.1927, a1b3c11d4e10f3g2h1
DE WAAL, Jan Lourens (M), ∗ __.__.1893, a1b3c11d4e10f1g1
DE WAAL, Jan Lourens (M), ∗ __.__.1902, a1b3c11d4e10f3g2
DE WAAL, Jan Mozes (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Jan Paul (M), ∗ __.__.1930, a1b2c7d1e2f12g10h2
DE WAAL, Jan Pieter Daniel (M), ∗ __.__.1792, a1b2c8d12
DE WAAL, Jan Rasmus (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g4h2i7j2
DE WAAL, Jan Robert Willem (M), ∗ __.__.1937,
a1b8c5d4e1f7g5h1i3
DE WAAL, Jan Schindeler (M), ∗ __.__.1917, a1b2c7d1e9f11g2
DE WAAL, Jan Willem (M), ∗ ±__.__.1858, ?b1
DE WAAL, Jan de Jongh (M), ∗ 19.04.1894, a1b3c3d8e7f7g6
DE WAAL, Jan de Villiers Hoffman (M), ∗ __.__.1948,
a1b8c5d8e5f2g3h2
DE WAAL, Jan-Eben (M), ∗ 23.05.1983, a1b2c7d1e2f12g12h2i1j4
DE WAAL, Jannie (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f3g5h1i1
DE WAAL, Jaqueline Henriette (V), ∗ __.__.____, ?b6
DE WAAL, Jasper Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f13g2
DE WAAL, Jasper Michael (M), ∗ 26.07.1916, a1b8c5d4e11f7g4
DE WAAL, Jean (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h2i7j1
DE WAAL, Jean Jacques (M), ∗ __.__.1988, a1b8c5d8e5f7g1h3i1
DE WAAL, Jean Kathleen (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f8g2h3i2j1
DE WAAL, Jean Pierre Augustinus (M), ∗ 15.05.1988,
a1b8c5d4e6f7g6h2i5j1
DE WAAL, Jean Pierre Hugenot (M), ∗ __.__.1970,
a1b8c5d4e10f1g3h2i1
DE WAAL, Jeanetta (V), ∗ 20.07.1962, a1b8c5d4e6f2g4h1i4j3
DE WAAL, Jeanetta Hendrina (V), ∗ ±__.__.1941,
a1b3c3d8e5f9g7h1i5
DE WAAL, Jeanette (V), ∗ 09.07.1952, a1b2c7d1e2f12g2h2i6
DE WAAL, Jeanne Yvonne (V), ∗ 24.08.1983,
a1b2c7d1e2f12g2h1i4j1
DE WAAL, Joannie (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h13i2
DE WAAL, Jochelina Johanna (V), ∗ 28.10.1920,
a1b17c11d2e5f2g2
DE WAAL, Jochemus Johannes (M), ∗ 10.05.1939,
a1b17c11d2e5f2g5
DE WAAL, Johan (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f11g2h1i1
DE WAAL, Johan (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g7h5i1
DE WAAL, Johan (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g1h4i2
DE WAAL
2923
4798
310
326
3425
1782
1780
1724
1870
998
499
1647
4603
4606
4714
5218
4600
4702
844
4868
4866
4491
2210
112
113
109
624
916
2865
713
2252
2024
2239
4654
4234
3428
3630
3587
3430
4204
4527
1037
1567
2094
1104
1490
3671
1051
1069
4645
1594
2175
977
5220
5224
3241
3811
4287
4962
4290
DE WAAL, Johan (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f7g3h3
DE WAAL, Johan (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e5f2g4h1
DE WAAL, Johan (M), ∗ 23.06.1997, a1b2c7d1e2f10g3h3i1j3k2
DE WAAL, Johan (M), ∗ 27.06.____, a1b2c7d1e2f10g3h3i3j2
DE WAAL, Johan Adriaan (M), ∗ __.__.1974, a1b8c5d4e1f7g7h1i1
DE WAAL, Johan Andries (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f9g2h2
DE WAAL, Johan Andries (M), ∗ 23.11.1885, a1b3c3d8e7f9g2
DE WAAL, Johan Andries (M), ∗ 03.07.1887, a1b3c3d8e7f6g3
DE WAAL, Johan Andries (M), ∗ __.__.1887, a1b3c3d8e8f12
DE WAAL, Johan Claasen (M), ∗ __.__.1949, a1b2c8d1e3f1g6h2i4
DE WAAL, Johan Fourie (M), ∗ 15.02.1979,
a1b2c7d1e2f12g2h2i5j2
DE WAAL, Johan Francois (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f4g7h1i1
DE WAAL, Johan Gerhardus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f1g1h1i1
DE WAAL, Johan Gerhardus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f1g2h1
DE WAAL, Johan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e6f2
DE WAAL, Johan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Johan Gerhardus (M), ∗ 29.06.1883, a1b17c11d1e4f1
DE WAAL, Johan Gerhardus (Jan) (M), ∗ ±__.11.1858,
a1b17c11d1e6
DE WAAL, Johan Hendrik (M), ∗ 04.07.1936, a1b2c7d1e13f4g3h6
DE WAAL, Johan Herman (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f9
DE WAAL, Johan Herman (M), ∗ 26.01.1948, a1b17c11d2e8f7g1
DE WAAL, Johan Izaak (M), ∗ 13.02.1861, a1b17c8d1e7
DE WAAL, Johan Lourens (M), ∗ 10.02.1843, a1b3c11d4e10
DE WAAL, Johan Oscar (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f5g8h3i3
DE WAAL, Johan Oscar (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f5g8h3i3j1
DE WAAL, Johan Oscar (M), ∗ __.__.1930, a1b2c7d1e2f5g8h3
DE WAAL, Johan Theron (M), ∗ 29.07.1954,
a1b2c7d1e2f12g12h2i2
DE WAAL, Johan de Villiers (M), ∗ __.__.1967,
a1b2c8d1e3f1g3h5i1j2
DE WAAL, Johann (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h7
DE WAAL, Johann (M), ∗ 28.07.1964, a1b2c7d1e9f9g5h1i2
DE WAAL, Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b6
DE WAAL, Johanna (V), ∗ __.__.1764, a1b3c10
DE WAAL, Johanna (V), ∗ __.__.1770, a1b3c13
DE WAAL, Johanna Adriana (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e5f1g5h2
DE WAAL, Johanna Barbara (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d6
DE WAAL, Johanna Barbara (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f9
DE WAAL, Johanna Barbara (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f9
DE WAAL, Johanna Barbara (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g8
DE WAAL, Johanna Barbara (V), ∗ __.__.1818, a1b8c5d4e3
DE WAAL, Johanna Barbara (V), ∗ ±__.01.1879, a1b8c5d4e11f6
DE WAAL, Johanna Carolina (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e11f1
DE WAAL, Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h2i4
DE WAAL, Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f11g5h2
DE WAAL, Johanna Catharina (V), ∗ 23.12.1855, a1b3c11d1e4f2
DE WAAL, Johanna Catharina (V), ∗ 02.10.1894,
a1b2c8d1e3f2g1h8
DE WAAL, Johanna Catharina (V), ∗ ±__.__.1937,
a1b3c3d8e5f9g7h1i3
DE WAAL, Johanna Catharina (Carina) (V), ∗ 13.03.1988,
a1b8c5d4e6f2g4h1i4j1
DE WAAL, Johanna Catharina Louw (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i5
DE WAAL, Johanna Catharina Louw (V), ∗ ±__.__.1919,
a1b2c8d1e3f2g1h4i3
DE WAAL, Johanna Christina (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e5f1g3
DE WAAL, Johanna Christina (V), ∗ 07.07.1902, a1b3c3d8e5f14g4
DE WAAL, Johanna Dorothy (V), ∗ ±__.__.1861, a1b3c11d4e5f1
DE WAAL, Johanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g5h6
DE WAAL, Johanna Elizabeth (V), ∗ 06.01.1922, ?
DE WAAL, Johanna Elizabeth (V), ∗ 02.08.1945, ?
DE WAAL, Johanna Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i1
DE WAAL, Johanna Jacoba (V), ∗ 26.04.1942, a1b8c5d4e6f7g2h8
DE WAAL, Johanna Jacoba Elizabeth (V), ∗ ±__.06.1867,
a1b8c5d8e5f4
DE WAAL, Johanna Jacoba Elizabeth (V), ∗ 08.05.1893, ?b2
DE WAAL, Johanna Jacoba Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1899,
a1b8c5d8e5f5g1
2217
984
1996
4196
2792
2029
3654
3310
3944
2951
4347
1267
1064
1573
1867
1548
1753
1556
4247
37
2240
1271
4245
4388
4418
1712
2061
4777
4810
4814
5228
5229
5230
2242
2243
2244
2247
2783
2012
3227
4808
4003
4792
4911
3472
3473
3547
3541
3545
3233
5156
3235
2860
2862
1073
2858
4260
1500
183
DE WAAL, Johanna Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b3c11d4e10f1g5
DE WAAL, Johanna Magdalena (V), ∗ __.__.1937,
a1b2c8d1e3f1g6h2i1
DE WAAL, Johanna Magdalena Catharina (V), ∗ __.__.1807,
a1b3c7d3
DE WAAL, Johanna Margaretha Elizabeth (V), ∗ __.__.1872,
a1b8c5d4e10f7
DE WAAL, Johanna Maria (V), ∗ __.__.1798, a1b8c2d3
DE WAAL, Johanna Maria (V), ∗ 21.06.1857, a1b3c11d1e2f1
DE WAAL, Johanna Maria (V), ∗ 28.02.1889, a1b8c5d4e6f2g3
DE WAAL, Johanna Maria (V), ∗ 28.03.1912, a1b8c5d4e1f7g5h3
DE WAAL, Johanna Maria Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1922,
a1b8c5d4e6f10g2h1
DE WAAL, Johanna Maria Josephina (Sophia) (V), ∗ ±__.06.1833,
a1b8c2d5e3
DE WAAL, Johanna Martha Albertha (V), ∗ 04.07.1909,
a1b8c5d8e5f10g2
DE WAAL, Johanna Petronella (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d13
DE WAAL, Johanna Sophia Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i9
DE WAAL, Johanna Wilhelmina (V), ∗ 03.09.1865, a1b3c3d8e5f12
DE WAAL, Johanna Wilhelmina (V), ∗ 29.04.1871, a1b3c3d8e8f9
DE WAAL, Johanna Wilhelmina (V), ∗ ±__.__.1892,
a1b3c3d8e5f11g1
DE WAAL, Johanna Wilhelmina (V), ∗ 29.11.1936,
a1b3c3d8e7f8g1h1i2
DE WAAL, Johanna Wilhelmina (V), ∗ ±__.__.1940,
a1b3c3d8e5f11g3h4
DE WAAL, Johanna Wilhelmina Josina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d8e1
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b2c6
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b4
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b3c3
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d7
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f13g2h1
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b17c4
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g2h1i1
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e3f4g3
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e5
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e5f3g2
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e5f4g1
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.1745, a1b4c2
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.1746, a1b4c3
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.1748, a1b4c4
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.1752, a1b4c6
DE WAAL, Johannes (M), ∗ ±__.__.1759, a1b8c2
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.1796, a1b3c8d5
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.1855, a1b8c5d4e1f4
DE WAAL, Johannes (M), ∗ 26.02.1895, a1b17c11d2e5f3
DE WAAL, Johannes (M), ∗ 23.05.1912, a1b8c5d4e8f1g7
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.1922, a1b17c11d2e5f2g1
DE WAAL, Johannes (M), ∗ 25.08.1945, a5b3
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.1951, a1b8c5d4e4f2g3h5i2
DE WAAL, Johannes (M), ∗ __.__.1952, a1b8c5d4e4f2g3h5i3
DE WAAL, Johannes Abraham (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f1g4h5
DE WAAL, Johannes Abraham (M), ∗ __.__.1888, a1b8c5d4e5f1g4
DE WAAL, Johannes Abraham (M), ∗ __.__.1955,
a1b8c5d4e5f1g4h3i1
DE WAAL, Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1875, a1b8c5d4e1f7g1
DE WAAL, Johannes Adriaan (M), ∗ 03.07.1911, ?b10
DE WAAL, Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.1932,
a1b8c5d4e1f7g1h2
DE WAAL, Johannes Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h5i1j1
DE WAAL, Johannes Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h5i2j1
DE WAAL, Johannes Albertus (M), ∗ 22.07.1986,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j1k2
DE WAAL, Johannes Albertus Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h5
DE WAAL, Johannes Allettus (M), ∗ __.__.1896, a1b8c5d8e5f2g1
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g7h5
DE WAAL
1494
1306
1797
1731
1288
1685
1294
1620
1850
1744
1305
1486
1649
1572
1309
1746
1491
1307
1311
1750
4385
4386
4390
4384
2897
3468
1175
1176
1052
2802
5237
866
867
5148
1715
1422
1710
1711
1919
4779
4782
2884
1915
1642
1645
2060
2827
111
4120
1932
1946
3747
3744
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f9g7h1i4j3
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f1g7h1
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f9g6h5
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f6g5h5
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 09.07.1794, a1b3c3d8
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ __.__.1825, a1b3c3d8e7
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 06.09.1848, a1b3c3d8e5f1
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 10.09.1852, a1b3c3d8e6f3
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 24.03.1858, a1b3c3d8e8f2
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 05.02.1883, a1b3c3d8e7f8g1
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 06.03.1887, a1b3c3d8e5f1g7
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 01.09.1896, a1b3c3d8e5f9g7
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 13.09.1901, a1b3c3d8e6f4g8
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 12.05.1909, a1b3c3d8e5f11g7
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 12.12.1915, a1b3c3d8e5f1g8h1
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 26.01.1936,
a1b3c3d8e7f8g1h1i1
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ __.__.1939,
a1b3c3d8e5f9g7h1i4
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 06.12.1951,
a1b3c3d8e5f1g7h1i1
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ 25.08.1962,
a1b3c3d8e5f1g8h1i1j1
DE WAAL, Johannes Arend (M), ∗ __.__.1963,
a1b3c3d8e7f8g1h1i1j4
DE WAAL, Johannes Argias (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f13g1
DE WAAL, Johannes Argias (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f13g1h1
DE WAAL, Johannes Argias (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f13g3h1
DE WAAL, Johannes Argias (M), ∗ __.__.1886, a1b8c5d8e5f13
DE WAAL, Johannes Bernardus (M), ∗ __.__.1932,
a1b8c2d4e1f2g6h3
DE WAAL, Johannes Carl (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g3h3i2
DE WAAL, Johannes Christiaan (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i2j1
DE WAAL, Johannes Christiaan (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i2j1k1
DE WAAL, Johannes Christiaan (M), ∗ __.__.1922,
a1b2c8d1e3f2g1h3i6
DE WAAL, Johannes Christiaan Hendrik (M), ∗ __.__.1827,
a1b8c2d4e1
DE WAAL, Johannes Christina, ∗ __.__.____, ?b1c3
DE WAAL, Johannes Christoffel (M), ∗ __.__.1777, a1b2c7d2
DE WAAL, Johannes Christoffel (M), ∗ __.__.1779, a1b2c7d3
DE WAAL, Johannes Cornelis (M), ∗ 04.08.1895, ?b2
DE WAAL, Johannes Cornelis (M), ∗ __.__.1964,
a1b3c3d8e7f5g2h2i1
DE WAAL, Johannes Cornelis Mechiel (M), ∗ 24.11.1894,
a1b3c3d8e5f2g11
DE WAAL, Johannes Cornelius Michiel (M), ∗ __.__.1895,
a1b3c3d8e7f5g2
DE WAAL, Johannes Cornelius Michiel (M), ∗ 04.07.1934,
a1b3c3d8e7f5g2h1
DE WAAL, Johannes Daniel (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g3h2i4
DE WAAL, Johannes Daniel (M), ∗ 25.12.1910, a1b17c11d2e5f1g1
DE WAAL, Johannes Daniel (M), ∗ 04.03.1946,
a1b17c11d2e5f1g1h3
DE WAAL, Johannes Daniel (M), ∗ __.__.1949,
a1b8c2d4e1f2g5h2i6
DE WAAL, Johannes Daniel von Bargen (M), ∗ 22.12.1913,
a1b3c5d1e3f1g3h2
DE WAAL, Johannes Francois (M), ∗ 20.03.1893, a1b3c3d8e6f4g4
DE WAAL, Johannes Francois (M), ∗ 10.12.1898, a1b3c3d8e6f4g7
DE WAAL, Johannes Gerhardus (M), ∗ __.__.1911,
a1b3c11d1e3f4g2
DE WAAL, Johannes Gerhardus Hoffman (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h2i2j1
DE WAAL, Johannes Gerhardus Jordaan (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f5g8h3i2
DE WAAL, Johannes Gerhardus Kruger (M), ∗ __.__.1926,
a1b8c5d4e10f1g2h1
DE WAAL, Johannes Gysbert (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g5
DE WAAL, Johannes Gysbert (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g9h4
DE WAAL, Johannes Harms (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f5g9h2i1
DE WAAL, Johannes Harms (M), ∗ __.__.1908, a1b8c5d4e6f5g9
3554
3937
3931
45
1358
1340
2804
2844
2838
2879
2896
2922
2791
2801
2813
1359
2874
2824
1220
2920
2806
2887
2825
2881
2859
2815
2848
4783
2877
2851
2949
979
1243
1225
1231
1244
1245
1223
1238
1247
821
836
4330
5239
5355
3943
184
DE WAAL, Johannes Harms (M), ∗ 22.09.1923, a1b8c5d4e5f2g1h1
DE WAAL, Johannes Harmse (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f8g6
DE WAAL, Johannes Harmse (M), ∗ __.__.1869, a1b8c5d4e6f8
DE WAAL, Johannes Hendricus (M), ∗ 26.09.1783, a1b2c6d8
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g4h1i5
DE WAAL, Johannes Hendrik (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g2h3
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h3i1
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h2i6j1
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g5h2i2j1k2
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g6h2i5
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f7g3h2
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ ±__.__.1788, a1b8c2d2
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1800, a1b8c2d4
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ ±__.06.1880, a1b8c2d4e1f2g3
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1901,
a1b3c3d8e5f2g4h2
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1904,
a1b8c2d4e1f2g5h2
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1906,
a1b8c2d4e1f2g3h2
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ ±__.08.1911,
a1b2c8d1e3f2g3h5i8
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1912, a1b8c2d4e1f7g3
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1927,
a1b8c2d4e1f2g1h1
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1929,
a1b8c2d4e1f2g6h1
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1934,
a1b8c2d4e1f2g3h2i1
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1936,
a1b8c2d4e1f2g5h2i3
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1939,
a1b8c2d4e1f2g3h5i1
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1942,
a1b8c2d4e1f2g3h1i1
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1942,
a1b8c2d4e1f2g3h4i1
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ 21.05.1947,
a1b17c11d2e5f1g1h4
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1956,
a1b8c2d4e1f2g5h2i2j1
DE WAAL, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.1971,
a1b8c2d4e1f2g3h4i1j3
DE WAAL, Johannes Hendrik Godfried (M), ∗ __.__.1831,
a1b8c2d5e1
DE WAAL, Johannes Hermanus Hugo (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g5h8
DE WAAL, Johannes Hermanus Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h4
DE WAAL, Johannes Hermanus Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h1i1
DE WAAL, Johannes Hermanus Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h2i1
DE WAAL, Johannes Hermanus Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h4i1
DE WAAL, Johannes Hermanus Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h4i1j1
DE WAAL, Johannes Hermanus Marthinus (M), ∗ __.__.1877,
a1b2c8d1e3f2g4
DE WAAL, Johannes Hermanus Marthinus (M), ∗ __.__.1941,
a1b2c8d1e3f2g4h3i1
DE WAAL, Johannes Hermanus Marthinus (M), ∗ __.__.1950,
a1b2c8d1e3f2g4h5i1
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f4
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f4g3h1i3
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f7g1h3
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ 27.12.1855, ?
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ ±__.__.1895, ?b1
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ 22.08.1896, a1b8c5d4e6f10g2
DE WAAL
853
825
833
823
855
3737
3958
1495
3677
989
3960
5232
2055
1357
4486
4084
1250
1655
4853
2100
2134
5173
4608
5208
5206
5204
4605
1888
3640
2093
1628
83
212
1419
1256
1280
311
1258
2045
1289
1274
2046
4263
3464
3466
3454
3456
3478
3457
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ ±__.02.1902,
a1b2c7d1e13f4g5
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.1915,
a1b2c7d1e13f4g2h1
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.1921,
a1b2c7d1e13f4g3h1
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ 09.07.1924,
a1b2c7d1e13f4g1h1
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.1931,
a1b2c7d1e13f4g6h1
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.1932, a1b8c5d4e6f5g7h2
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.1950,
a1b8c5d4e6f10g2h2i1
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.1957,
a1b3c3d8e5f9g7h1i4j4
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.1961,
a1b8c5d4e6f2g4h2i2
DE WAAL, Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.1972,
a1b2c8d1e3f1g6h2i2j2
DE WAAL, Johannes Jacobus Loubser (M), ∗ __.__.1951,
a1b8c5d4e6f10g2h2i2
DE WAAL, Johannes Jan (M), ∗ 03.07.1882, ?b1c1
DE WAAL, Johannes Joachem Prinsloo (M), ∗ __.__.1963,
a1b3c11d1e3f4g1h1i1
DE WAAL, Johannes Jochemus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g4h1i4
DE WAAL, Johannes Jochemus (M), ∗ 05.02.1947,
a1b17c8d1e6f3g7
DE WAAL, Johannes Jurgens (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f8g2h1
DE WAAL, Johannes Karel van Niekerk (M), ∗ __.__.1978,
a1b2c8d1e3f2g4h5i2j2
DE WAAL, Johannes Leon (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f4g9h2
DE WAAL, Johannes Louis (M), ∗ 13.08.1952, a1b17c11d2e8f3g5
DE WAAL, Johannes Lourens (M), ∗ __.__.1792, a1b3c11d3
DE WAAL, Johannes Lourens (M), ∗ __.__.1823, a1b3c11d3e4
DE WAAL, Johannes Lukas (M), ∗ __.__.1944, ?b1c2d1e2
DE WAAL, Johannes Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f1g2h3
DE WAAL, Johannes Marthinus (M), ∗ __.__.____, ?b1c4d3
DE WAAL, Johannes Marthinus (M), ∗ __.__.____, ?b1c4d1e1
DE WAAL, Johannes Marthinus (M), ∗ __.__.1894, ?b1c4
DE WAAL, Johannes Marthinus (M), ∗ __.__.1909,
a1b17c11d1e4f1g2
DE WAAL, Johannes Marthinus (M), ∗ __.__.1953,
a1b3c3d8e8f13g3h3i2
DE WAAL, Johannes Matthys (M), ∗ __.__.1944,
a1b8c5d4e6f2g1h1i2
DE WAAL, Johannes Nicolaas Gysbert (M), ∗ 12.11.1851,
a1b3c11d1e4f1
DE WAAL, Johannes Olivier (M), ∗ __.__.1916, a1b3c3d8e6f3g5h2
DE WAAL, Johannes Paulus (M), ∗ __.__.1869, a1b2c7d1e2f5g2
DE WAAL, Johannes Paulus (M), ∗ 28.12.1874, a1b2c7d1e2f9g4
DE WAAL, Johannes Paulus Jacobus (M), ∗ __.__.1948,
a1b3c3d8e5f2g9h2
DE WAAL, Johannes Petrus (M), ∗ __.__.1785, a1b2c8d6
DE WAAL, Johannes Petrus (M), ∗ __.__.1790, a1b3c3d6
DE WAAL, Johannes Petrus (M), ∗ 19.12.1963,
a1b2c7d1e2f10g3h3i1j4
DE WAAL, Johannes Petrus Lourens (M), ∗ __.__.1787, a1b2c8d8
DE WAAL, Johannes Pierre (M), ∗ __.__.1960,
a1b3c11d1e3f1g2h1i1
DE WAAL, Johannes Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e1
DE WAAL, Johannes Pieter (M), ∗ __.__.1805, a1b3c3d2e1
DE WAAL, Johannes Rossouw (M), ∗ __.__.1989,
a1b3c11d1e3f1g2h1i1j1
DE WAAL, Johannes Roux (M), ∗ __.__.1929, a1b8c5d8e5f2g1h3
DE WAAL, Johannes Stephanus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g3h3
DE WAAL, Johannes Stephanus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g3h3i1j1
DE WAAL, Johannes Stephanus (M), ∗ __.__.1878, a1b8c5d4e4f2g3
DE WAAL, Johannes Stephanus (M), ∗ __.__.1933,
a1b8c5d4e4f2g3h1i1
DE WAAL, Johannes Stephanus (M), ∗ __.__.1953,
a1b8c5d4e4f2g3h6i1
DE WAAL, Johannes Stephanus (M), ∗ __.__.1964,
a1b8c5d4e4f2g3h1i1j1
3229
4130
4116
4197
4180
1686
4305
2831
4304
5217
4352
1699
1006
2807
1700
1233
3620
966
3787
3709
1767
3276
103
1154
1152
892
4410
769
1703
1315
2245
3172
4815
1769
5240
3908
3615
3621
3929
4609
4610
4667
4668
4671
4673
4659
4666
4663
4628
4651
577
5321
146
185
DE WAAL, Johannes Willem (M), ∗ __.__.1884, a1b8c5d4e1f4g2
DE WAAL, Johannes Wynand Louw (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f1g4
DE WAAL, Johannes Wynand Louw (M), ∗ __.__.1832,
a1b8c5d4e10
DE WAAL, Johannes Wynand Louw (M), ∗ __.__.1874,
a1b8c5d4e10f8
DE WAAL, Johannes Wynand Louw (M), ∗ __.__.1901,
a1b8c5d4e10f6g1
DE WAAL, Johannis Arend Erich (M), ∗ 03.04.1842, a1b3c3d8e7f1
DE WAAL, John (M), ∗ __.__.1985, a1b8c5d8e5f6g2h4i1
DE WAAL, John Albert (M), ∗ __.__.1938, a1b8c2d4e1f2g3h2i3
DE WAAL, John Archer (M), ∗ __.__.1948, a1b8c5d8e5f6g2h4
DE WAAL, John Benjamin (M), ∗ 16.10.1935, ?b4
DE WAAL, John Francois (M), ∗ __.__.1962, a1b8c5d8e5f10g4h3
DE WAAL, John Jacobus (M), ∗ __.__.1934, a1b3c3d8e7f5g1h4
DE WAAL, John Pierre (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g6h3i2j1
DE WAAL, John William White (M), ∗ __.__.1930,
a1b8c2d4e1f2g1h2
DE WAAL, Johnny (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g1h4i1
DE WAAL, Johnson Andrew Wensue (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h2i2
DE WAAL, Jonathan (M), ∗ __.__.1986, a1b8c5d4e5f5g11h3i2j1
DE WAAL, Jonathan Paul (M), ∗ __.__.1991,
a1b2c8d1e3f1g5h4i2j1k1
DE WAAL, Joretha (V), ∗ 27.11.1968, a1b8c5d4e6f7g1h4i7
DE WAAL, Jors (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h1i3j2
DE WAAL, Joseph Heinrich Gotlieb (M), ∗ 27.06.1890,
a1b3c3d8e7f8g4
DE WAAL, Josia Jeremia (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i9j1
DE WAAL, Josias Cornelius (M), ∗ __.__.1987,
a1b2c7d1e2f5g8h2i1j2
DE WAAL, Josias Jacobus Louw (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h11i1j1
DE WAAL, Josias Jacobus Louw (M), ∗ __.__.1900,
a1b2c8d1e3f2g1h11
DE WAAL, Josina Arendina (V), ∗ __.__.1801, a1b2c8d1e2
DE WAAL, Josina Catharina (V), ∗ __.__.1776, a1b17c1
DE WAAL, Joubert (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e11f4g1h2
DE WAAL, Jovan (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g1h4i2j1
DE WAAL, Juan (M), ∗ __.__.1972, a1b3c3d8e5f1g8h1i2j1
DE WAAL, Judith (V), ∗ ±__.__.1750, a1b4c5
DE WAAL, Judith Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d1
DE WAAL, Judith Magdalena (V), ∗ ±__.__.1937,
a1b17c11d2e5f4g2
DE WAAL, Juiletta Roberta Osborne, ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f8g5
DE WAAL, Julia Roberta (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Juliana (V), ∗ 17.07.1937, a1b8c5d4e6f7g6h6
DE WAAL, Juliana (V), ∗ 08.08.1959, a1b8c5d4e5f5g11h2i7
DE WAAL, Justin (M), ∗ __.__.1990, a1b8c5d4e5f5g11h3i2j2
DE WAAL, Justus (M), ∗ 21.07.1946, a1b8c5d4e6f7g6h8
DE WAAL, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f1g3
DE WAAL, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f1g3h1
DE WAAL, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e5f2g6h1
DE WAAL, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e5f2g6h1i1
DE WAAL, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e5f2g7h1
DE WAAL, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e5f2g8h1
DE WAAL, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ 04.07.1893,
a1b17c11d1e5f2
DE WAAL, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ 22.12.1930,
a1b17c11d1e5f2g6
DE WAAL, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.1948,
a1b17c11d1e5f2g3h1
DE WAAL, Karel Petrus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e4f4
DE WAAL, Karen (V), ∗ 29.05.1966, a1b17c11d1e5f1g4h5
DE WAAL, Karien (V), ∗ 29.07.1983, a1b2c7d1e2f12g2h7i1j2
DE WAAL, Katharina (V), ∗ __.__.____, ?b1
DE WAAL, Kathleen Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1899,
a1b2c7d1e2f6g8h1
DE WAAL
5214
1022
174
1913
1839
773
615
691
4086
4083
3580
2214
686
2899
1510
4332
4216
4470
3599
4389
5176
2893
3505
3465
3467
323
3786
4220
619
318
4649
3294
896
4468
3300
1519
170
1469
192
150
4843
4845
4847
1517
3526
4807
2118
1995
5243
587
5215
684
1781
610
4838
949
700
4804
3575
3592
5244
1890
1466
1472
DE WAAL, Katrina Christina (V), ∗ 24.11.1928, ?b1
DE WAAL, Kenneth Martin (M), ∗ __.__.1957,
a1b2c8d1e3f1g7h1i2j2
DE WAAL, Kevin (M), ∗ __.__.1967, a1b2c7d1e2f6g9h2i3j1
DE WAAL, Keziah (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g3h1i1j2k1
DE WAAL, Kind (M), ∗ __.__.1902, a1b3c3d8e7f13g8
DE WAAL, Konstant Keet (M), ∗ __.__.1944, a1b2c7d1e11f4g4h1
DE WAAL, Krige (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f12g12h1i1j1
DE WAAL, Kyle (M), ∗ __.03.1995, a1b2c7d1e9f8g3h1i1j1
DE WAAL, Lambertus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f8g2h3
DE WAAL, Lambertus (M), ∗ __.__.1915, a1b8c5d4e8f8g2
DE WAAL, Lazya Hendrika Susanna Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f5g3
DE WAAL, Lazyja Francina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c11d4e10f1g2h1
DE WAAL, Le Roux Matthys (M), ∗ __.__.1988,
a1b2c7d1e9f8g2h5i2j1
DE WAAL, Leendert Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g6h4
DE WAAL, Leo Ian (M), ∗ __.__.1934, a1b3c3d8e5f9g9h2
DE WAAL, Leon (M), ∗ __.__.1948, a1b8c5d8e5f7g1h4
DE WAAL, Leon (M), ∗ 07.10.1949, a1b8c5d4e11f7g4h2
DE WAAL, Leon (M), ∗ 15.10.1961, a1b17c8d1e6f1g5h4
DE WAAL, Leon (M), ∗ __.__.1974, a1b8c5d4e5f5g10h1i2
DE WAAL, Leon Joubert (M), ∗ __.__.1947, a1b8c5d8e5f13g3
DE WAAL, Leon Steven (M), ∗ __.__.1970, ?b1c2d1e3f1
DE WAAL, Leonard (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g6h2i3
DE WAAL, Leonardus Dirk (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g7
DE WAAL, Leonhardt (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g3h3i1
DE WAAL, Leonhardt August (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e4f2g3h3i1j2
DE WAAL, Lerina (V), ∗ 16.06.1985, a1b2c7d1e2f10g3h3i2j5
DE WAAL, Letitia (V), ∗ 19.08.1965, a1b8c5d4e6f7g1h4i6
DE WAAL, Liam (M), ∗ 04.11.2005, a1b8c5d4e11f7g4h2i2j1
DE WAAL, Liezl (V), ∗ 05.12.1977, a1b2c7d1e2f12g12h2i1j1
DE WAAL, Lila (V), ∗ 16.06.1966, a1b2c7d1e2f10g3h3i2j2
DE WAAL, Linda (V), ∗ 18.07.1955, a1b17c11d1e5f1g4h3
DE WAAL, Lindie (V), ∗ 19.12.1990, a1b8c5d4e1f7g5h2i2j1k2
DE WAAL, Loamie Cornelia (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g2
DE WAAL, Lorain (V), ∗ 16.10.1955, a1b17c8d1e6f1g5h2
DE WAAL, Loraine (V), ∗ 05.08.1999, a1b8c5d4e1f7g5h2i2j3k1
DE WAAL, Louis (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g9h3i2
DE WAAL, Louis (M), ∗ __.__.1937, a1b2c7d1e2f6g9h2i2
DE WAAL, Louis (M), ∗ __.__.1965, a1b3c3d8e5f9g3h4i2
DE WAAL, Louis Arnold (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f7g5h2i2
DE WAAL, Louis Botha (M), ∗ 28.10.1909, a1b2c7d1e2f6g8h3
DE WAAL, Louis Frans (M), ∗ __.__.1907, a1b17c11d2e8f2
DE WAAL, Louis Frans (M), ∗ __.__.1963, a1b17c11d2e8f2g1h1
DE WAAL, Louis Frans Bezuidenhout (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e8f2g2
DE WAAL, Louis Jacobus (M), ∗ __.__.1937, a1b3c3d8e5f9g9h3
DE WAAL, Louis Jacobus (M), ∗ 15.03.1973,
a1b8c5d4e5f1g1h1i4j1
DE WAAL, Louis van Wyk (M), ∗ 15.09.1978,
a1b17c11d2e5f2g5h5
DE WAAL, Louisa (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d3e3f3g1h3
DE WAAL, Louisa Arlina (V), ∗ __.__.1805, a1b3c7d2
DE WAAL, Louisa Cornelia (Loammie) (V), ∗ ±__.__.1864, ?
DE WAAL, Louisa Janney (V), ∗ 02.02.1984,
a1b2c7d1e2f12g2h7i4j1
DE WAAL, Louisa Susan (V), ∗ 05.05.1932, ?b2
DE WAAL, Louise (V), ∗ 30.01.1959, a1b2c7d1e9f8g2h5i1
DE WAAL, Lourens (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f9g2h1
DE WAAL, Lourens Jan (M), ∗ __.__.1966, a1b2c7d1e2f12g10h2i2
DE WAAL, Lourensia Jacolina (V), ∗ ±__.__.1947,
a1b17c11d2e7f3g6
DE WAAL, Louw Reynier (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g4h9i2j2
DE WAAL, Lucie Johanna (V), ∗ 19.03.1896, a1b2c7d1e9f9g3
DE WAAL, Luka Paul (M), ∗ 06.05.2006, a1b17c11d2e5f2g5h3i1
DE WAAL, Lukas (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f4g2
DE WAAL, Lukas (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g9h1i3
DE WAAL, Lukas (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Lukas (M), ∗ __.__.1967, a1b3c3d8e8f13g3h3i4
DE WAAL, Lukas Jacobus (M), ∗ __.__.1929, a1b3c3d8e5f9g3h3
DE WAAL, Lukas Johannes (M), ∗ 10.03.1890, a1b3c3d8e5f9g5
1477
3284
1894
3705
3585
3597
3577
3584
3608
3598
3610
3589
3900
594
5253
3279
4864
953
3828
309
517
144
3277
751
1819
4397
667
152
2163
3813
220
3581
4840
3631
4869
4734
3776
3837
4757
1334
1375
1394
127
934
4679
131
3623
3964
5245
5254
298
5255
3942
1917
5351
5145
3508
186
DE WAAL, Lukas Johannes (M), ∗ 26.11.1950,
a1b3c3d8e5f9g5h1i2
DE WAAL, Lukas Johannes (M), ∗ __.__.1955,
a1b8c5d4e1f7g5h1i11
DE WAAL, Lukas Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e8f13g3h4
DE WAAL, Lukas Marthinus (M), ∗ __.__.1947,
a1b8c5d4e6f5g2h1i2
DE WAAL, Lukas Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g7h1
DE WAAL, Lukas Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g10h1
DE WAAL, Lukas Petrus (M), ∗ __.__.1857, a1b8c5d4e5f5
DE WAAL, Lukas Petrus (M), ∗ __.__.1896, a1b8c5d4e5f5g7
DE WAAL, Lukas Petrus (M), ∗ 06.06.1910, a1b8c5d4e5f5g11h2
DE WAAL, Lukas Petrus (M), ∗ __.__.1970, a1b8c5d4e5f5g10h1i1
DE WAAL, Lukas Petrus Abraham (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f5g11h2i2
DE WAAL, Lukas Petrus Johannes (M), ∗ __.__.1935,
a1b8c5d4e5f5g9h1
DE WAAL, Lydia (V), ∗ 10.01.1935, a1b8c5d4e6f7g6h5
DE WAAL, Lydia Wentworth (V), ∗ 08.08.1941,
a1b2c7d1e2f12g3h1i2
DE WAAL, Lydia Yvonne (V), ∗ 28.02.1964, ?
DE WAAL, Lynette (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i9j4
DE WAAL, M. (V), ∗ 03.04.1957, a1b17c11d2e8f6g2
DE WAAL, Maatjie Johanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g5h1
DE WAAL, Madelein (V), ∗ 06.07.1973, a1b8c5d4e6f7g5h1i11
DE WAAL, Madelein (V), ∗ 17.01.1995, a1b2c7d1e2f10g3h3i1j3k1
DE WAAL, Madeleine Malherbe (V), ∗ 20.05.1943,
a1b2c7d1e2f12g2h4i2
DE WAAL, Madelene (V), ∗ 25.05.1905, a1b2c7d1e2f6g7h2
DE WAAL, Madelize (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i9j2
DE WAAL, Magaret Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f11g3
DE WAAL, Magchel Maria (V), ∗ 25.03.1862, a1b3c3d8e7f12
DE WAAL, Magdalena (V), ∗ __.__.____, a1b10
DE WAAL, Magdalena Anna (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f8g1
DE WAAL, Magdalena Catharina (V), ∗ 21.12.1912,
a1b2c7d1e2f6g8h4
DE WAAL, Magdalena Catharina Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1820,
a1b3c11d4e2
DE WAAL, Magdalena Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g4
DE WAAL, Magdalena Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f9g5h4
DE WAAL, Magdalena Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g4
DE WAAL, Magdalena Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e7f5
DE WAAL, Magdalena Johanna (V), ∗ 07.03.1867, a1b8c5d4e5f10
DE WAAL, Magdalena Johanna (V), ∗ ±__.__.1871, a1b17c11d2e9
DE WAAL, Magdalena Johanna (V), ∗ 04.12.1895, a1b17c11d1e6f6
DE WAAL, Magdalena Johanna (V), ∗ 07.08.1922,
a1b8c5d4e6f7g1h3
DE WAAL, Magdalena Johanna (V), ∗ 01.04.1936,
a1b8c5d4e6f7g5h3
DE WAAL, Magdalena Josiena Johanna (V), ∗ ±__.04.1879,
a1b17c11d2e4f1
DE WAAL, Magdalena Josina (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g2h2
DE WAAL, Magdalena Josina (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g4h7
DE WAAL, Magdalena Josina (V), ∗ 16.05.1888, a1b3c3d8e5f2g7
DE WAAL, Magdalena Maria (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f6g4
DE WAAL, Magdalena Maria (V), ∗ 08.07.1939,
a1b2c8d1e3f1g4h2i5
DE WAAL, Magdalena Maria (V), ∗ 28.09.1940, a1b17c11d1e5f3g4
DE WAAL, Magdalena Roos (V), ∗ 26.10.1897, a1b2c7d1e2f6g6h2
DE WAAL, Magrieta Francina Mathilda (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f5g11h4
DE WAAL, Magrieta Huibrecht (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f10g2h3
DE WAAL, Magrieta Sophia Gesina (V), ∗ __.03.1880, ?b1
DE WAAL, Magrieta Wilhelmina Hendrika (V), ∗ 21.08.1910, ?
DE WAAL, Magrietha (V), ∗ 17.08.1942, a1b2c7d1e2f10g3h2i4
DE WAAL, Magrietha Albertha (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Magrietha Huibrecht (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f10g1
DE WAAL, Magrietha Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g3h2i2
DE WAAL, Magrietha Sophia (V), ∗ 28.03.1880, ?b2
DE WAAL, Magrietha Sophia Gesina Maria (V), ∗ 06.03.1894, ?b1
DE WAAL, Magrietha Wilhelmina (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f4
DE WAAL
4211
1218
5158
3998
988
714
835
96
304
2782
4395
3660
5266
5267
4412
3561
3568
278
508
5236
3697
3225
4147
3982
1734
3810
3812
196
4402
5336
4393
216
26
5272
3808
868
4952
5154
3507
4484
888
4148
4489
4419
943
905
41
4566
4839
887
2199
1659
4493
1622
1641
3733
1982
1681
5316
4833
DE WAAL, Magrietha Wilhelmina Hendrika (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e11f7g1
DE WAAL, Magritha Gertruida Brink (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h5i6
DE WAAL, Magritha Wilhelmina (V), ∗ 22.06.1918, ?b12
DE WAAL, Magtildis Francoietta Unie (V), ∗ 29.10.1910,
a1b8c5d4e8f1g5
DE WAAL, Maia Wanda (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g6h2i2j1k2
DE WAAL, Malan (M), ∗ 08.01.2000, a1b2c7d1e9f9g5h1i2j1
DE WAAL, Marais Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f4g3h1i2
DE WAAL, Marelise (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f5g8h1i1j2
DE WAAL, Maresa (V), ∗ 06.01.1986, a1b2c7d1e2f10g3h3i1j1k2
DE WAAL, Margaretha (V), ∗ __.__.1757, a1b8c1
DE WAAL, Margaretha (V), ∗ __.__.1767, a1b8c7
DE WAAL, Margaretha (Grete) (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f2g4h1i1j3
DE WAAL, Margaretha Gertruida (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Margaretha Gertruida (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Margaretha Jacoba (V), ∗ __.__.1783, a1b17c3
DE WAAL, Margaretha Johanna (V), ∗ 29.03.1885, a1b8c5d4e5f2g3
DE WAAL, Margaretha Johanna Wilhelmina (V), ∗ ±__.__.1854,
a1b8c5d4e5f3
DE WAAL, Margaretha Louisa Christina (V), ∗ 06.04.1898,
a1b2c7d1e2f10g3h1
DE WAAL, Margaretha Magdalena (V), ∗ 16.06.1940,
a1b2c7d1e2f12g2h3i1
DE WAAL, Margaretha Susanna (V), ∗ __.__.____, ?b1c2
DE WAAL, Margaretha Wilhelmina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f3
DE WAAL, Margaretha Wilhelmina (V), ∗ 31.01.1848,
a1b8c5d4e1f3
DE WAAL, Margaretha Wilhelmina (V), ∗ ±__.01.1863,
a1b8c5d4e10f4
DE WAAL, Margaretha Wilhelmina Hendrika (V), ∗ ±__.__.1827,
a1b8c5d4e7
DE WAAL, Margaritha Gertruida (V), ∗ 01.03.1882,
a1b3c3d8e7f7g1
DE WAAL, Margrietha Maria (V), ∗ 08.12.1938, a1b8c5d4e6f7g2h7
DE WAAL, Margrietha Sophia (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g3
DE WAAL, Marguerite Heloise (V), ∗ 06.10.1908,
a1b2c7d1e2f7g5h4
DE WAAL, Maria (V), ∗ __.__.____, a1b12
DE WAAL, Maria (V), ∗ __.__.____, ?b1
DE WAAL, Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e6
DE WAAL, Maria (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f9g5h1
DE WAAL, Maria (V), ∗ ±__.__.1745, a1b2c4
DE WAAL, Maria Adriana (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Maria Aletta (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g2h5
DE WAAL, Maria Aletta (V), ∗ __.__.1782, a1b2c7d4
DE WAAL, Maria Barendina (V), ∗ ±__.__.1835, ?b1
DE WAAL, Maria Carolina Retseh (V), ∗ 26.11.1906, ?b8
DE WAAL, Maria Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f3
DE WAAL, Maria Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e6f3g5
DE WAAL, Maria Catharina (V), ∗ __.__.1794, a1b2c7d10
DE WAAL, Maria Christina (V), ∗ ±31.05.1866, a1b8c5d4e10f5
DE WAAL, Maria Classina (V), ∗ 30.08.1900, a1b17c8d1e6f4
DE WAAL, Maria Constantia (V), ∗ __.__.1784, a1b17c5
DE WAAL, Maria Cornelia (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g4h7
DE WAAL, Maria Cornelia Barendina (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g3h4i1
DE WAAL, Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b2c6d4
DE WAAL, Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b17c9
DE WAAL, Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e7f4
DE WAAL, Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.1791, a1b2c7d9
DE WAAL, Maria Elizabeth (V), ∗ 30.05.1837, a1b3c11d4e8
DE WAAL, Maria Elizabeth (V), ∗ 27.10.1858, a1b3c3d8e6f5
DE WAAL, Maria Elizabeth (V), ∗ 04.06.1863, a1b17c8d1e8
DE WAAL, Maria Elizabeth (V), ∗ 24.06.1878, a1b3c3d8e6f3g2
DE WAAL, Maria Elizabeth (V), ∗ 17.01.1892, a1b3c3d8e6f4g3
DE WAAL, Maria Elizabeth Margaretha (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f5g6
DE WAAL, Maria Elizabeth Petronella (V), ∗ ±__.01.1881,
a1b3c5d5e3f2g2
DE WAAL, Maria Engela (V), ∗ 09.08.1906, a1b3c3d8e6f12g2
DE WAAL, Maria Fredrika (V), ∗ __.__.____, ?b1c6d1
DE WAAL, Maria Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e7f3g1
1692
2050
2224
2095
5276
1261
5277
3363
1765
1933
1768
3471
1763
3933
2846
3698
662
2854
60
652
128
3678
5028
2950
5165
2915
2939
46
4585
4747
5203
730
4882
5278
4901
1320
657
5283
4685
5164
595
1254
784
377
1406
3665
312
1169
589
3460
3741
3740
586
1891
3755
1479
578
1516
1168
4228
4229
4230
590
574
1784
187
DE WAAL, Maria Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g1h1
DE WAAL, Maria Johanna (V), ∗ 05.12.1858, a1b3c11d1e3f2
DE WAAL, Maria Johanna (V), ∗ 27.04.1899, a1b3c11d4e10f3g1
DE WAAL, Maria Johanna Adriana (V), ∗ __.__.1828, a1b3c11d1e5
DE WAAL, Maria Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Maria Josina Arnoldina (V), ∗ __.__.1791, a1b2c8d11
DE WAAL, Maria M. J. (V), ∗ 07.10.1897, ?
DE WAAL, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h6i2j2
DE WAAL, Maria Magdalena (V), ∗ 17.06.1886, a1b3c3d8e7f8g2
DE WAAL, Maria Magdalena (V), ∗ 20.05.1896, a1b3c5d1e3f1g6
DE WAAL, Maria Magdalena (V), ∗ 11.06.1947, a1b3c3d8e7f8g4h1
DE WAAL, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.1949,
a1b8c5d4e4f2g3h5i1
DE WAAL, Maria Magdalena (V), ∗ 27.06.1952,
a1b3c3d8e7f8g1h1i12
DE WAAL, Maria Magrieta (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f8g2
DE WAAL, Maria Magrieta (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h3i2
DE WAAL, Maria Margaretha (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f4
DE WAAL, Maria Margaretha (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f4
DE WAAL, Maria Margaretha (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h4i4
DE WAAL, Maria Margaretha (V), ∗ 28.04.1831, a1b2c7d1e2f2
DE WAAL, Maria Margaretha (V), ∗ 18.05.1847, a1b2c7d1e4f3
DE WAAL, Maria Margaretha (V), ∗ ±__.04.1868, a1b2c7d1e2f6g5
DE WAAL, Maria Margaretha (V), ∗ 30.03.1894, a1b8c5d4e6f2g5
DE WAAL, Maria Margaretha (V), ∗ 27.08.1916, ?b1
DE WAAL, Maria Martha Susanna (V), ∗ ±__.__.1826, a1b8c2d5e2
DE WAAL, Maria Petronella (V), ∗ __.__.____
DE WAAL, Maria Petronella (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f6
DE WAAL, Maria Petronella (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f8g3
DE WAAL, Maria Petronella (V), ∗ 16.03.1813, a1b2c6d8e1
DE WAAL, Maria Petronella (V), ∗ 05.01.1848, a1b17c11d1e1
DE WAAL, Maria Petronella (V), ∗ 10.10.1853, a1b17c11d2e2
DE WAAL, Maria Petronella (V), ∗ 10.06.1892, ?b1c3
DE WAAL, Maria Petronella (V), ∗ ±__.07.1893, a1b2c7d1e9f10g2
DE WAAL, Maria Petronella (V), ∗ ±06.09.1911, a1b17c11d2e10f4
DE WAAL, Maria Pieternella (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Maria Pieternella (V), ∗ 16.06.1893, a1b17c11d2e16
DE WAAL, Maria Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g1h1
DE WAAL, Maria Susanna (V), ∗ __.__.1810, a1b2c7d1e8
DE WAAL, Maria Susanna (V), ∗ 14.11.1950, ?
DE WAAL, Maria Sybella (V), ∗ __.01.1884, a1b17c11d1e5f5
DE WAAL, Maria Sybella (V), ∗ 22.01.1885, ?b1
DE WAAL, Maria Wentworth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f12g3h2
DE WAAL, Maria Wilhelmina (V), ∗ __.__.1781, a1b2c8d4
DE WAAL, Maria Wilhelmina (V), ∗ ±__.__.1849, a1b2c7d1e13f1
DE WAAL, Maria Wilhelmina (V), ∗ 03.03.1876, a1b2c7d1e2f12g1
DE WAAL, Mariaan Louise (V), ∗ 01.03.1963, a1b3c3d8e5f2g9h1i1
DE WAAL, Marietta (V), ∗ 17.01.1957, a1b8c5d4e6f2g4h1i3
DE WAAL, Marina (V), ∗ 17.11.1964, a1b2c7d1e2f10g3h3i1j5
DE WAAL, Mario (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g3h2i2j2k1
DE WAAL, Marissa (V), ∗ 19.11.1993, a1b2c7d1e2f12g2h7i4j3
DE WAAL, Marius (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g3h1i3j1
DE WAAL, Marius (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g7h3i1
DE WAAL, Marius (M), ∗ __.__.1943, a1b8c5d4e6f5g7h3
DE WAAL, Marius (M), ∗ 09.09.1959, a1b2c7d1e2f12g2h7i4
DE WAAL, Marius (M), ∗ __.__.1969, a1b3c3d8e8f13g3h3i5
DE WAAL, Marius (M), ∗ __.__.1977, a1b8c5d4e6f5g10h1i3
DE WAAL, Marius (M), ∗ 07.02.1978, a1b3c3d8e5f9g5h1i2j2
DE WAAL, Marius (M), ∗ 25.07.1986, a1b2c7d1e2f12g2h7i1j3
DE WAAL, Marius Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f9g9h2i6
DE WAAL, Marius Egbertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h2i2j2
DE WAAL, Marius Johannes (M), ∗ __.__.1929, a1b8c5d4e11f7g8
DE WAAL, Marius Johannes (M), ∗ 27.06.1957,
a1b8c5d4e11f7g8h1
DE WAAL, Marius Johannes (M), ∗ __.__.1991,
a1b8c5d4e11f7g8h1i1
DE WAAL, Marius Theodonne (M), ∗ 29.11.2001,
a1b2c7d1e2f12g2h7i4j4
DE WAAL, Marius Theodorus (M), ∗ 12.03.1925,
a1b2c7d1e2f12g2h7
DE WAAL, Mark Anthony (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f9g2h2i2
DE WAAL
1464
1001
114
3388
5284
695
5083
702
3348
3327
5286
1728
5219
4855
1272
1748
2123
3992
2013
1474
4467
4644
4715
4681
4676
4664
4900
4665
4477
3451
4059
5296
3252
3302
2099
2914
2146
4203
765
757
1488
1551
4212
4867
838
2218
2220
1105
4363
4895
5318
1366
1368
4379
5309
DE WAAL, Markus (M), ∗ __.__.1963, a1b3c3d8e5f9g3h2i1
DE WAAL, Marnus (M), ∗ __.__.1989, a1b2c8d1e3f1g6h2i4j3
DE WAAL, Marquerite (V), ∗ __.__.1972, a1b2c7d1e2f5g8h3i4
DE WAAL, Marta Magdalena Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h9i2
DE WAAL, Martha (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Martha (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f8g6
DE WAAL, Martha (V), ∗ ±__.__.1884, ?b1
DE WAAL, Martha (V), ∗ 17.07.1934, a1b2c7d1e9f9g4h1
DE WAAL, Martha Albertina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h5i4
DE WAAL, Martha Albertina Elizabeth (V), ∗ 19.12.1913,
a1b8c5d4e1f7g5h4
DE WAAL, Martha Christina Gysbertina (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Martha Christina Gysbertina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f6g5h2
DE WAAL, Martha Cornelia Jacomina (V), ∗ 10.08.1929, ?b1
DE WAAL, Martha Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f4g1
DE WAAL, Martha Elizabeth (V), ∗ __.__.1778, a1b3c3d1
DE WAAL, Martha Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1959,
a1b3c3d8e7f8g1h1i1j2
DE WAAL, Martha Jacoba Hendrina Petronella (V), ∗ 29.04.1924,
a1b3c11d3e3f3g3
DE WAAL, Martha Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e8f1g3
DE WAAL, Martha Johanna (V), ∗ __.__.1798, a1b3c8d6
DE WAAL, Martha Johanna (V), ∗ 09.03.1949, a1b3c3d8e5f9g5h1i1
DE WAAL, Martha Johanna (V), ∗ 10.08.1954, a1b17c8d1e6f1g5h1
DE WAAL, Martha Johanna Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e5f1g2
DE WAAL, Martha Johanna Magdalena (V), ∗ 07.10.1886,
a1b17c11d1e6f3
DE WAAL, Martha Johanna Magdalena (V), ∗ ±__.07.1891,
a1b17c11d1e5f4
DE WAAL, Martha Johanna Magdalena (V), ∗ 11.05.1923,
a1b17c11d1e5f3g2
DE WAAL, Martha Johanna Magdalena (V), ∗ 19.03.1926,
a1b17c11d1e5f2g4
DE WAAL, Martha Louisa (V), ∗ 09.12.1890, a1b17c11d2e15
DE WAAL, Martha Louisa (V), ∗ 19.07.1928, a1b17c11d1e5f2g5
DE WAAL, Martha Magdalena (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e6f3g2
DE WAAL, Martha Magdalena (V), ∗ 08.04.1935,
a1b8c5d4e4f2g1h1i3
DE WAAL, Martha Magdalena (V), ∗ 30.06.1939,
a1b8c5d4e8f5g5h1
DE WAAL, Martha Magdalena (V), ∗ 21.09.1953, ?
DE WAAL, Martha Magdalena Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h1i4
DE WAAL, Martha Magdalena Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h2i3
DE WAAL, Martha Margaretha (V), ∗ __.__.1790, a1b3c11d2
DE WAAL, Martha Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f5g1
DE WAAL, Martha Maria (V), ∗ ±06.09.1839, a1b3c11d3e10
DE WAAL, Martha Maria (V), ∗ ±__.01.1877, a1b8c5d4e11f5
DE WAAL, Martha Maria (V), ∗ ±__.__.1930, a1b2c7d1e11f3g4h4
DE WAAL, Martha Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e11f3g1
DE WAAL, Martha Maria Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1933,
a1b3c3d8e5f9g7h1i1
DE WAAL, Martha Maria Hendrina Francina (V), ∗ 23.10.1935,
a1b3c3d8e5f11g3h1
DE WAAL, Martha Maria Kuhn (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e11f7g2
DE WAAL, Martha Sophia (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f8
DE WAAL, Martha Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f4g3h2
DE WAAL, Martha Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d4e10f1g6
DE WAAL, Martha Susanna (V), ∗ 13.06.1869, a1b3c11d4e10f2
DE WAAL, Martha Wilhelmina (V), ∗ 24.09.1896,
a1b2c8d1e3f2g1h9
DE WAAL, Marthina Jacoba (Poppie) (V), ∗ 06.11.1959,
a1b8c5d8e5f12g2h1
DE WAAL, Marthina Johanna (V), ∗ 17.06.1886, a1b17c11d2e13
DE WAAL, Marthinus (M), ∗ __.__.____, ?b1c7
DE WAAL, Marthinus (M), ∗ __.__.1910, a1b3c3d8e5f2g4h4
DE WAAL, Marthinus (M), ∗ __.__.1980, a1b3c3d8e5f2g4h4i1j1
DE WAAL, Marthinus David (M), ∗ __.__.1965,
a1b8c5d8e5f12g4h2
DE WAAL, Marthinus Jacobus (M), ∗ ±__.__.1838, ?b1
3594
3595
840
1730
1726
1826
306
1367
1229
4892
1498
1930
4380
290
1788
5297
4009
4065
4053
5300
993
3421
2833
3784
3622
2818
2819
5301
3335
1420
1508
4218
987
5153
4182
4221
3971
4487
149
1013
923
900
942
928
946
1084
902
1028
5031
3861
108
4334
2878
5303
1941
5078
188
DE WAAL, Marthinus Jacobus (M), ∗ __.__.1937,
a1b8c5d4e5f5g9h2
DE WAAL, Marthinus Jacobus (M), ∗ __.__.1964,
a1b8c5d4e5f5g9h2i1
DE WAAL, Marthinus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f4g3h4
DE WAAL, Marthinus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f6g5h4
DE WAAL, Marthinus Johannes (M), ∗ 16.03.1891, a1b3c3d8e7f6g5
DE WAAL, Marthinus Johannes (M), ∗ __.__.1920,
a1b3c3d8e7f13g1h2
DE WAAL, Marthinus Johannes (M), ∗ 13.11.1959,
a1b2c7d1e2f10g3h3i1j2
DE WAAL, Marthinus Justus (M), ∗ __.__.1944,
a1b3c3d8e5f2g4h4i1
DE WAAL, Marthinus Lourens (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h1i2j2
DE WAAL, Marthinus Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e12f2
DE WAAL, Martiens (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g7h3
DE WAAL, Martin Hendry (M), ∗ 14.11.1949, a1b3c5d1e3f1g4h1i5
DE WAAL, Martin Rudolph (M), ∗ __.__.1989,
a1b8c5d8e5f12g4h2i1
DE WAAL, Martina Maria (V), ∗ __.03.1934, a1b2c7d1e2f10g3h2i2
DE WAAL, Martinus Johannes (M), ∗ 25.08.1899, a1b3c3d8e7f9g5
DE WAAL, Mary (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Mary (V), ∗ 16.05.1897, a1b8c5d4e8f5g1
DE WAAL, Mary (V), ∗ 25.04.1942, a1b8c5d4e8f5g5h2
DE WAAL, Mary (V), ∗ 30.06.1949, a1b8c5d4e8f5g4h2
DE WAAL, Mary Purnell (V), ∗ ±__.__.1907, ?
DE WAAL, Maryke (V), ∗ __.__.1971, a1b2c8d1e3f1g6h2i3j1
DE WAAL, Maryna (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h13i5
DE WAAL, Maryna Johanna (V), ∗ 23.03.1969,
a1b8c2d4e1f2g3h2i4j1
DE WAAL, Mathilda Elizabeth (V), ∗ 05.08.1957,
a1b8c5d4e6f7g1h4i4
DE WAAL, Matthew (M), ∗ __.__.1992, a1b8c5d4e5f5g11h3i2j3
DE WAAL, Matthys Louis (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h1i2
DE WAAL, Matthys Louis (M), ∗ __.__.1988,
a1b8c2d4e1f2g3h1i2j1
DE WAAL, Mauritz Cornelis (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Melana (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h5i1j2
DE WAAL, Melanie (V), ∗ 20.06.1972, a1b3c3d8e5f2g9h2i1
DE WAAL, Melinda Molly (V), ∗ ±__.__.1955,
a1b3c3d8e5f9g9h1i4
DE WAAL, Melissa (V), ∗ 18.06.2006, a1b8c5d4e11f7g4h2i1j1
DE WAAL, Melissa Lynn (V), ∗ __.__.2004,
a1b2c8d1e3f1g6h2i2j1k1
DE WAAL, Melt van Schoor (M), ∗ 14.03.1905, ?b7
DE WAAL, Meyer (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e10f6g1h1i1
DE WAAL, Mia (V), ∗ ±__.12.2007, a1b8c5d4e11f7g4h2i2j2
DE WAAL, Michael (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g3h2
DE WAAL, Michael (M), ∗ __.__.1978, a1b17c8d1e6f3g7h1
DE WAAL, Michael Scott (M), ∗ 10.03.1937, a1b2c7d1e2f6g8h2i2
DE WAAL, Michiel Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g6h5
DE WAAL, Michiel Johannes (M), ∗ ±__.04.1861, a1b2c8d1e3f1g4
DE WAAL, Michiel Johannes (M), ∗ 05.08.1902, a1b2c8d1e3f1g3h3
DE WAAL, Michiel Johannes (M), ∗ __.__.1902, a1b2c8d1e3f1g4h6
DE WAAL, Michiel Johannes (M), ∗ 26.07.1931,
a1b2c8d1e3f1g4h2i3
DE WAAL, Michiel Johannes (M), ∗ __.__.1938,
a1b2c8d1e3f1g4h9i1
DE WAAL, Michiel Johannes (M), ∗ 14.09.1965,
a1b2c8d1e3f2g1h4i4j5
DE WAAL, Michiel Johannes (M), ∗ __.__.1976,
a1b2c8d1e3f1g3h3i1j1
DE WAAL, Michiel Johannes de Beer (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g7h3
DE WAAL, Monica (V), ∗ 12.12.1976, ?b1c1
DE WAAL, Monica Johanna (V), ∗ 14.09.1930, a1b8c5d4e6f7g6h1
DE WAAL, Montaque Edwin (V), ∗ __.__.1970,
a1b2c7d1e2f5g8h2i5
DE WAAL, Morne (M), ∗ __.__.1982, a1b8c5d8e5f7g1h5i1
DE WAAL, Morne Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g5h2i2j1k1
DE WAAL, Moses (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Mynhardt (M), ∗ __.__.1959, a1b3c5d1e3f1g9h3i1
DE WAAL, N. G. (Tweeling) (M), ∗ 08.06.1980, ?b3
DE WAAL
5305
718
3352
3887
5366
305
630
628
1656
5307
1910
5308
5311
1515
576
5320
5322
717
4472
4264
1348
4658
1346
1344
1759
1553
4272
4271
584
1582
1178
1055
1471
4469
1000
621
5190
3712
3618
3664
260
5076
252
4319
337
2044
5323
5332
5333
5334
1722
1787
5335
5337
5353
5354
5358
5359
5360
167
3504
5034
171
DE WAAL, NN (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Nadine (V), ∗ 19.09.1973, a1b2c7d1e9f9g5h2i1
DE WAAL, Naomi (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h5i5
DE WAAL, Naomi (V), ∗ 21.12.1933, a1b8c5d4e6f7g6h3
DE WAAL, Naomi (V), ∗ 07.06.1970, ?b2
DE WAAL, Naomi (V), ∗ 27.10.1987, a1b2c7d1e2f10g3h3i1j1k3
DE WAAL, Natalie (V), ∗ 28.10.1993, a1b2c7d1e2f12g12h2i3j3
DE WAAL, Natasha (V), ∗ 11.10.1985, a1b2c7d1e2f12g12h2i3j1
DE WAAL, Neil (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f4g9h2i1
DE WAAL, Nellie (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Neville John (M), ∗ __.__.1958, a1b3c5d1e3f1g3h1i1j1
DE WAAL, Nicholaas (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Nicholaas (M), ∗ __.__.____, ?b1c2
DE WAAL, Nico Leo (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g9h2i5
DE WAAL, Nicola Alida (V), ∗ 20.06.1981, a1b2c7d1e2f12g2h7i1j1
DE WAAL, Nicolaas (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Nicolaas (M), ∗ __.__.____, ?b2
DE WAAL, Nicolaas (M), ∗ 23.07.1941, a1b2c7d1e9f9g5h2
DE WAAL, Nicolaas (M), ∗ 06.02.1964, a1b17c8d1e6f1g5h5
DE WAAL, Nicolaas Albertus (M), ∗ __.__.1931,
a1b8c5d8e5f2g1h4
DE WAAL, Nicolaas Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g3h1i1j2
DE WAAL, Nicolaas Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e5f1g8
DE WAAL, Nicolaas Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g3h1i1
DE WAAL, Nicolaas Jacobus (M), ∗ __.__.1880, a1b3c3d8e5f2g3
DE WAAL, Nicolaas Jacobus (M), ∗ 14.08.1944,
a1b3c3d8e7f8g1h1i8
DE WAAL, Nicolaas Jacobus (M), ∗ __.__.1945,
a1b3c3d8e5f11g3h2i1
DE WAAL, Nicolaas Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d8e5f2g2h2i1
DE WAAL, Nicolaas Johannes (M), ∗ __.__.1942,
a1b8c5d8e5f2g2h2
DE WAAL, Nicolaas Johannes (M), ∗ 03.07.1956,
a1b2c7d1e2f12g2h7i3
DE WAAL, Nicolaas Philippus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f13g2
DE WAAL, Nicolaas Salmon Louw (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i2j1k3
DE WAAL, Nicolaas Salmon Louw (M), ∗ __.__.1964,
a1b2c8d1e3f2g1h3i6j3
DE WAAL, Nicolasina Jacomina Jacoba (V), ∗ 08.02.1888,
a1b3c3d8e5f9g4
DE WAAL, Nicoleen (V), ∗ 25.12.1956, a1b17c8d1e6f1g5h3
DE WAAL, Nicolene (V), ∗ __.__.1986, a1b2c8d1e3f1g6h2i4j2
DE WAAL, Nicolene Judith (V), ∗ 14.08.1980,
a1b2c7d1e2f12g12h2i1j2
DE WAAL, Niel (M), ∗ __.__.____, ?b1c2d4e2f1
DE WAAL, Niel (M), ∗ __.__.1990, a1b8c5d4e6f5g2h1i5j1
DE WAAL, Nielen Jacque (M), ∗ __.__.1974,
a1b8c5d4e5f5g11h3i1j1
DE WAAL, Nina (V), ∗ 15.09.1989, a1b8c5d4e6f2g4h1i2j3
DE WAAL, Nina (V), ∗ 28.07.1995, a1b2c7d1e2f9g10h3i3j2
DE WAAL, O. A. (M), ∗ 02.01.1976, ?b1
DE WAAL, Ohna (V), ∗ 10.11.1951, a1b2c7d1e2f9g10h3i1
DE WAAL, Okkies (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f6g4h1
DE WAAL, Ongedoop (M), ∗ __.__.1870, a1b2c7d1e2f11g1
DE WAAL, Osler (M), ∗ __.__.1932, a1b3c11d1e3f1g2h1
DE WAAL, P. (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN, ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f6g1
DE WAAL, PN, ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f9g4
DE WAAL, PN (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, PN (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Patrick John (M), ∗ __.__.1968, a1b2c7d1e2f6g9h1i2j2
DE WAAL, Paul (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g6
DE WAAL, Paul (M), ∗ 30.05.1978, ?b1c2
DE WAAL, Paul A (M), ∗ __.__.1969, a1b2c7d1e2f6g9h2i2j1
1590
1565
1559
2119
4803
160
2130
176
770
5382
4225
301
1410
3926
1971
3652
3230
1673
291
3778
4127
4490
4186
4188
4179
4181
4187
4191
1246
1249
1189
2219
2880
1527
3976
3978
3974
1951
4669
1945
462
1936
1940
4781
4192
4674
4678
465
264
163
4335
4326
485
687
3818
2870
189
DE WAAL, Paul Hendrik (M), ∗ 12.05.1897, a1b3c3d8e5f14g2
DE WAAL, Paul Hendrik (M), ∗ 01.11.1904, a1b3c3d8e5f11g5
DE WAAL, Paul Hendrik (M), ∗ 03.01.1947, a1b3c3d8e5f11g3h7
DE WAAL, Paul Jacobus (M), ∗ __.__.1928, a1b3c11d3e3f3g2
DE WAAL, Paul Jacobus (M), ∗ 03.03.1969, a1b17c11d2e5f2g5h3
DE WAAL, Paul Johannes (M), ∗ __.__.1877, a1b2c7d1e2f6g9
DE WAAL, Paul Johannes (M), ∗ __.__.1975, a1b3c11d3e3f3g6h1i3
DE WAAL, Paul Johannes Oostewald (M), ∗ 24.03.1909,
a1b2c7d1e2f6g9h3
DE WAAL, Paul Roux (M), ∗ __.__.1903, a1b2c7d1e11f4g2
DE WAAL, Paulin (V), ∗ __.__.____, ?b1
DE WAAL, Pauline (V), ∗ ±__.__.1951, a1b8c5d4e11f7g6h1
DE WAAL, Peter Louwrens (M), ∗ 23.09.1935,
a1b2c7d1e2f10g3h3i1
DE WAAL, Petro (V), ∗ 25.09.1965, a1b3c3d8e5f2g9h1i2
DE WAAL, Petronella Albertina (V), ∗ 28.08.1966,
a1b8c5d4e6f7g6h7i2
DE WAAL, Petronella Elizabeth (V), ∗ __.__.1815, a1b3c5d5e1
DE WAAL, Petronella Fredrika Gabrielina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f2g2h1i1
DE WAAL, Petronella Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f5
DE WAAL, Petronella Jacoba (V), ∗ 20.06.1869, a1b3c3d8e6f9
DE WAAL, Petronella Jacoba (V), ∗ 29.10.1936,
a1b2c7d1e2f10g3h2i3
DE WAAL, Petronella Jacoba (V), ∗ 15.07.1951,
a1b8c5d4e6f7g1h4i1
DE WAAL, Petronella Johanna (V), ∗ ±__.__.1929,
a1b8c5d4e10f1g3h1
DE WAAL, Petrus Gabriel (M), ∗ 25.01.1906, a1b17c8d1e6f5
DE WAAL, Petrus Grobbelaar (M), ∗ __.__.1902, a1b8c5d4e10f6g2
DE WAAL, Petrus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f6g2h1i1
DE WAAL, Petrus Johannes (M), ∗ __.__.1868, a1b8c5d4e10f6
DE WAAL, Petrus Johannes (M), ∗ __.__.1932, a1b8c5d4e10f6g1h1
DE WAAL, Petrus Johannes (M), ∗ __.__.1935, a1b8c5d4e10f6g2h1
DE WAAL, Petrus Johannes (M), ∗ __.__.1939, a1b8c5d4e10f6g3h1
DE WAAL, Petrus Jurgen (M), ∗ __.__.1920, a1b2c8d1e3f2g4h5
DE WAAL, Petrus Jurgen (M), ∗ __.__.1977, a1b2c8d1e3f2g4h5i2j1
DE WAAL, Petrus Marthinus Albertus (M), ∗ __.__.1915,
a1b2c8d1e3f2g3h5
DE WAAL, Petrus Zacharias (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d4e10f1g7
DE WAAL, Petrus van Zyl (M), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g5h2i2j2
DE WAAL, Philip (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g10h5i2
DE WAAL, Philip Frederick (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f10g5h1i1
DE WAAL, Philip Frederick (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f10g5h2i1
DE WAAL, Philip Frederik (M), ∗ 04.06.1908, a1b8c5d4e6f10g5
DE WAAL, Philippina Anna Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g10
DE WAAL, Philippus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e5f2g6h2
DE WAAL, Philippus (M), ∗ __.__.1992, a1b3c5d1e3f1g9h3i3j1
DE WAAL, Philippus Hermanus (M), ∗ 21.12.1945,
a1b2c7d1e2f12g2h1i4
DE WAAL, Philippus Jacobus (M), ∗ 18.07.1902, a1b3c5d1e3f1g9
DE WAAL, Philippus Jacobus (M), ∗ __.__.1934,
a1b3c5d1e3f1g9h3
DE WAAL, Philippus Jacobus Christoffel (M), ∗ ±19.04.1944,
a1b17c11d2e5f1g1h2
DE WAAL, Philippus Johannes (M), ∗ __.__.1942,
a1b8c5d4e10f6g3h2
DE WAAL, Philippus Karel (M), ∗ 11.09.1898, a1b17c11d1e5f3
DE WAAL, Philippus Karel (M), ∗ __.__.1968,
a1b17c11d1e5f3g3h1
DE WAAL, Philippus Nicol (M), ∗ 09.02.1988,
a1b2c7d1e2f12g2h1i4j3
DE WAAL, Phoebe (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f9g11h1
DE WAAL, Pierre (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f6g9h1i1j1
DE WAAL, Pierre (M), ∗ __.__.1951, a1b8c5d8e5f7g1h6
DE WAAL, Pierre (M), ∗ __.__.1973, a1b8c5d8e5f7g1h1i2
DE WAAL, Pierre Francois (M), ∗ 07.10.1997,
a1b2c7d1e2f12g2h2i3j2k2
DE WAAL, Pierre Ruan (M), ∗ __.__.1990, a1b2c7d1e9f8g2h5i2j2
DE WAAL, Pierre William (M), ∗ 10.03.1985,
a1b8c5d4e6f7g5h1i2j1
DE WAAL, Piet (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g4
DE WAAL
51
781
776
779
1011
2929
4285
5361
180
5373
5362
5363
42
43
53
54
115
697
126
82
206
181
370
439
161
147
134
507
287
162
5364
208
711
632
515
458
479
511
575
4265
716
512
488
2039
5368
2036
1636
2041
886
258
259
856
854
847
3551
4872
1981
227
100
237
229
236
102
183
484
5376
1729
869
1259
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b2c7
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e11f5
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e11f4g5h1i1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e11f4g6h1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g6h4i2
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f7g4h1i2
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f2g6h2
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f7g3
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, ?b5
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1778, a1b2c6d5
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1780, a1b2c6d6
DE WAAL, Pieter (M), ∗ ±__.__.1796, a1b2c7d1e1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 31.07.1798, a1b2c7d1e2
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 19.04.1837, a1b2c7d1e2f6
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 10.03.1863, a1b2c7d1e9f9
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1865, a1b2c7d1e2f6g3
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1866, a1b2c7d1e2f5g1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 06.06.1869, a1b2c7d1e2f9g1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1870, a1b2c7d1e2f7g4
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 19.10.1875, a1b2c7d1e2f11g4
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 04.04.1877, a1b2c7d1e2f12g2
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1900, a1b2c7d1e2f6g9h1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 01.05.1901, a1b2c7d1e2f6g8h2
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 15.06.1903, a1b2c7d1e2f6g6h3
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 21.02.1911, a1b2c7d1e2f12g2h3
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 13.10.1928, a1b2c7d1e2f10g3h2i1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1931, a1b2c7d1e2f6g9h1i1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 28.12.1933, ?
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1933, a1b2c7d1e2f9g1h1i1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 05.10.1937, a1b2c7d1e9f9g5h1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1937, a1b2c7d1e2f12g12h3
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 20.05.1943, a1b2c7d1e2f12g2h4i1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 10.06.1943, a1b2c7d1e2f12g2h1i3
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 14.04.1944, a1b2c7d1e2f12g2h2i3
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 25.07.1945, a1b2c7d1e2f12g2h3i2
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 18.04.1952, a1b2c7d1e2f12g2h7i1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ __.__.1957, a1b8c5d8e5f2g1h4i1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 04.12.1968, a1b2c7d1e9f9g5h1i4
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 13.10.1970, a1b2c7d1e2f12g2h3i2j1
DE WAAL, Pieter (M), ∗ 01.12.1980, a1b2c7d1e2f12g2h2i3j4
DE WAAL, Pieter Abraham (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e3f1g1h2
DE WAAL, Pieter Abraham (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Pieter Abraham Jacobus (M), ∗ __.__.1856,
a1b3c11d1e3f1
DE WAAL, Pieter Adrien (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f4g1h2i1
DE WAAL, Pieter Antonie (M), ∗ 28.08.1947, a1b3c11d1e3f1g1h3i1
DE WAAL, Pieter Arend (M), ∗ __.__.1789, a1b2c7d8
DE WAAL, Pieter Charl (M), ∗ 23.10.1958, a1b2c7d1e2f9g10h3i3
DE WAAL, Pieter Charl (M), ∗ 08.02.1993, a1b2c7d1e2f9g10h3i3j1
DE WAAL, Pieter Cornelis (M), ∗ __.__.1961,
a1b2c7d1e13f4g6h1i1
DE WAAL, Pieter Cornelius (M), ∗ __.__.1906, a1b2c7d1e13f4g6
DE WAAL, Pieter Cornelius (M), ∗ 15.04.1942, a1b2c7d1e13f4g3h9
DE WAAL, Pieter Cornelius (M), ∗ __.__.1952, a1b8c5d4e5f1g4h9
DE WAAL, Pieter Daniel (M), ∗ __.__.1876, a1b17c11d2e10
DE WAAL, Pieter Daniel Jacob (M), ∗ __.__.1880, a1b3c5d5e3f2g1
DE WAAL, Pieter Eksteen (M), ∗ 04.06.1912, a1b2c7d1e2f9g8h2
DE WAAL, Pieter Eksteen (M), ∗ __.__.1928, a1b2c7d1e2f5g8h2
DE WAAL, Pieter Eksteen (M), ∗ __.__.1952, a1b2c7d1e2f9g8h2i3
DE WAAL, Pieter Eksteen (M), ∗ 01.05.1970,
a1b2c7d1e2f9g8h2i1j1
DE WAAL, Pieter Eksteen (M), ∗ __.__.1973,
a1b2c7d1e2f9g8h2i2j1
DE WAAL, Pieter Eksteen (M), ∗ __.__.1985,
a1b2c7d1e2f5g8h2i1j1
DE WAAL, Pieter Gerhardus Jacobus (M), ∗ __.__.1905,
a1b2c7d1e2f7g4h2
DE WAAL, Pieter Heinrich (M), ∗ 03.05.1995,
a1b2c7d1e2f12g2h2i3j2k1
DE WAAL, Pieter Hendrik (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Pieter Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f6g5h3
DE WAAL, Pieter Hendrik (M), ∗ __.__.1784, a1b2c7d5
DE WAAL, Pieter Hendrik (M), ∗ __.__.1788, a1b2c8d9
778
1684
255
1529
4827
5377
1605
1743
1547
1674
1623
1404
1774
1675
1562
1520
1745
1523
1552
4826
3555
1747
1418
1633
1775
1631
2234
4276
4274
4278
308
307
277
330
4266
1222
1193
1192
1155
1103
1194
1195
357
1188
1754
460
4825
4829
148
4873
1603
1947
5379
3643
265
1166
1485
190
DE WAAL, Pieter Hendrik (M), ∗ __.__.1912, a1b2c7d1e11f4g6
DE WAAL, Pieter Hendrik (M), ∗ __.__.1913, a1b3c3d8e6f12g3
DE WAAL, Pieter Hendrikus (M), ∗ 24.08.1983,
a1b2c7d1e2f9g10h3i2j2
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g10h5i4
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e7f2g1h1
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 19.10.1824, a1b3c3d8e6
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 17.02.1856, a1b3c3d8e7f8
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 18.07.1863, a1b3c3d8e5f11
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 21.07.1871, a1b3c3d8e6f10
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 08.09.1879, a1b3c3d8e6f3g3
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 18.08.1893, a1b3c3d8e5f2g9
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 07.01.1897, a1b3c3d8e7f8g7
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 10.02.1899, a1b3c3d8e6f10g1
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 20.09.1899, a1b3c3d8e5f11g4
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 24.06.1903, a1b3c3d8e5f9g10
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 05.08.1908, a1b3c3d8e7f8g1h1
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 01.02.1935, a1b3c3d8e5f9g10h3
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 15.05.1937, a1b3c3d8e5f11g3h2
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 30.01.1942, a1b17c11d2e7f2g1
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 21.10.1957, a1b8c5d4e5f2g1h1i1
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ __.__.1958,
a1b3c3d8e7f8g1h1i1j1
DE WAAL, Pieter Jacobus (M), ∗ 02.09.1977, a1b3c3d8e5f2g9h1i5
DE WAAL, Pieter Jacobus Eksteen (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e6f4g1h1i1
DE WAAL, Pieter Jacobus Landsberg (M), ∗ __.__.1947,
a1b3c3d8e7f8g7h1
DE WAAL, Pieter Jakobus (M), ∗ 05.02.1887, a1b3c3d8e6f4g1
DE WAAL, Pieter Johannes (M), ∗ __.__.1802, a1b3c11d7
DE WAAL, Pieter Johannes Malan (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d8e5f2g3h1i1
DE WAAL, Pieter Johannes Malan (M), ∗ __.__.1902,
a1b8c5d8e5f2g3
DE WAAL, Pieter Johannes Malan (M), ∗ __.__.1949,
a1b8c5d8e5f2g3h3
DE WAAL, Pieter Lourens (M), ∗ 04.08.1961,
a1b2c7d1e2f10g3h3i1j3
DE WAAL, Pieter Lourens (M), ∗ 31.08.1999,
a1b2c7d1e2f10g3h3i1j2k1
DE WAAL, Pieter Lourens Bosman (M), ∗ 23.11.1874,
a1b2c7d1e2f10g3
DE WAAL, Pieter Lourens Bosman (M), ∗ 09.01.1913,
a1b2c7d1e2f10g3h4
DE WAAL, Pieter Malan (M), ∗ __.__.1936, a1b8c5d8e5f2g1h5
DE WAAL, Pieter Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h5i10
DE WAAL, Pieter Marthinus Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h5i3
DE WAAL, Pieter Marthinus Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h5i2j1
DE WAAL, Pieter Marthinus Albertus (M), ∗ __.__.1861,
a1b2c8d1e3f2g2
DE WAAL, Pieter Marthinus Albertus (M), ∗ 08.12.1892,
a1b2c8d1e3f2g1h7
DE WAAL, Pieter Marthinus Albertus (M), ∗ __.__.1942,
a1b2c8d1e3f2g3h5i3j1
DE WAAL, Pieter Marthinus Albertus (M), ∗ __.__.1968,
a1b2c8d1e3f2g3h5i3j1k1
DE WAAL, Pieter Meyer (M), ∗ __.__.1908, a1b2c7d1e2f11g2h4
DE WAAL, Pieter Myburgh (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h4i2j1
DE WAAL, Pieter Nicolaas (M), ∗ 20.04.1937, a1b3c3d8e7f8g1h1i3
DE WAAL, Pieter Nicolaas (M), ∗ 22.07.1975,
a1b2c7d1e2f12g2h1i3j2
DE WAAL, Pieter Schalk (M), ∗ 14.09.1907, a1b17c11d2e7f2
DE WAAL, Pieter Schalk (M), ∗ __.__.1961, a1b17c11d2e7f2g2h1
DE WAAL, Pieter Scott (M), ∗ 06.06.1931, a1b2c7d1e2f6g8h2i1
DE WAAL, Pieter Willem (M), ∗ 17.09.1904, a1b17c11d2e10f1
DE WAAL, Pretorius Johannes (M), ∗ 06.06.1875, a1b3c3d8e5f18
DE WAAL, Quinton (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g9h4i1
DE WAAL, Rachel (V), ∗ 22.04.1890, ?
DE WAAL, Rachel Jacoba (V), ∗ 06.11.1939, a1b8c5d4e6f2g1h3
DE WAAL, Rachel Maria (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f9g12
DE WAAL, Regardt (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g3h2i2j1k1
DE WAAL, Regina Catahrina (V), ∗ __.11.1891, a1b3c3d8e5f9g6
DE WAAL
1445
1865
1300
1386
1545
1569
1595
1465
4909
4219
3260
947
246
606
1513
3527
1041
3261
4040
3798
4378
4894
4813
957
1163
234
1354
143
5051
1798
4816
1578
1579
1583
1733
1741
1580
1581
1484
956
5106
2906
5324
2938
3426
1532
3980
5357
4583
4851
4761
4586
4756
5166
5209
5169
5205
5175
5171
4771
4532
4508
366
1942
5178
4005
4006
4078
3236
3888
1948
1906
DE WAAL, Regina Catharina (V), ∗ 25.02.1856, a1b3c3d8e5f6
DE WAAL, Regina Catharina (V), ∗ 06.03.1869, a1b3c3d8e8f8
DE WAAL, Regina Catharina (V), ∗ 30.03.1878, a1b3c3d8e5f1g2
DE WAAL, Regina Catharina (V), ∗ 28.01.1884, a1b3c3d8e5f2g6
DE WAAL, Regina Catharina (V), ∗ 27.09.1904, a1b3c3d8e5f10g6
DE WAAL, Regina Catharina (V), ∗ 31.05.1906, a1b3c3d8e5f11g6
DE WAAL, Regina Catharina (V), ∗ 02.12.1907, a1b3c3d8e5f14g5
DE WAAL, Reinette (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g3h2i2
DE WAAL, Reinier (M), ∗ 05.09.1942, a5b1
DE WAAL, Renier (M), ∗ 17.04.1977, a1b8c5d4e11f7g4h2i2
DE WAAL, Rewette (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i5j5
DE WAAL, Reynier Coetzee (M), ∗ __.__.1942,
a1b2c8d1e3f1g4h9i2
DE WAAL, Riaan (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f9g10h1i2
DE WAAL, Riaan (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f12g10h1i1
DE WAAL, Riaan Francois (M), ∗ __.__.1965, a1b3c3d8e5f9g9h2i3
DE WAAL, Riaan Hendrik (M), ∗ 05.09.1975,
a1b8c5d4e5f1g1h1i4j2
DE WAAL, Rian (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h3i1j1k1
DE WAAL, Riana (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i5j6
DE WAAL, Riana (V), ∗ 07.06.1972, a1b8c5d4e8f5g3h3i1
DE WAAL, Ricco (M), ∗ __.__.1991, a1b8c5d4e6f7g1h7i1j2
DE WAAL, Rico (M), ∗ __.__.1987, a1b8c5d8e5f12g4h1i3
DE WAAL, Rigert (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e12f2g2
DE WAAL, Rijk Jacobus (M), ∗ __.__.1898, a1b17c11d2e5f4
DE WAAL, Rinda (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g5h2i1j2
DE WAAL, Rivas (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g3h2i1j1
DE WAAL, Roan (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f9g8h2i1j6
DE WAAL, Robert Allrey (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g4h1i1j2
DE WAAL, Robert Crease (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f6g7h1
DE WAAL, Rochelle (V), ∗ __.__.____, ?b1
DE WAAL, Roedolf (M), ∗ 11.02.1947, a1b3c3d8e7f9g6h6
DE WAAL, Roelof Cornelius (M), ∗ 20.09.1939, a1b17c11d2e5f4g3
DE WAAL, Roelof Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f13
DE WAAL, Roelof Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f13g1
DE WAAL, Roelof Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f13g2h1
DE WAAL, Roelof Jacobus (M), ∗ 16.05.1854, a1b3c3d8e7f7
DE WAAL, Roelof Jacobus (M), ∗ 21.05.1891, a1b3c3d8e7f7g5
DE WAAL, Roelof Jacobus (M), ∗ __.__.1929, a1b3c3d8e5f13g1h1
DE WAAL, Roelof Jacobus (M), ∗ __.__.1973,
a1b3c3d8e5f13g1h1i1
DE WAAL, Roelof Johannes (M), ∗ 12.03.1932, a1b3c3d8e5f9g5h2
DE WAAL, Ronel (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g5h2i1j1
DE WAAL, Rosette (V), ∗ ±__.09.1840, ?b2
DE WAAL, Rosina Catharina (V), ∗ ±__.__.1858, a1b8c2d4e1f4
DE WAAL, Rosina Christina (V), ∗ ±__.11.1899, ?b1
DE WAAL, Rosina Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f8g2
DE WAAL, Ruan (M), ∗ __.__.1990, a1b8c5d4e1f7g7h1i1j1
DE WAAL, Rudie (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g10h7i1
DE WAAL, Rudwan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g5h2i3
DE WAAL, Ruth Elizabeth (V), ∗ __.__.____, ?b3
DE WAAL, Ryck Rudolph Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11
DE WAAL, Ryk (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e8f3g3
DE WAAL, Ryk Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e4f2g1
DE WAAL, Ryk Jacobus (M), ∗ 12.07.1850, a1b17c11d1e2
DE WAAL, Ryk Jacobus (M), ∗ __.__.1856, a1b17c11d2e4
DE WAAL, Ryk Jacobus (M), ∗ ±__.03.1862, ?b1
DE WAAL, Ryk Jacobus (M), ∗ __.__.1903, ?b1c5
DE WAAL, Ryk Jacobus (M), ∗ __.__.1916, ?b1c2d1
DE WAAL, Ryk Jacobus (M), ∗ __.__.1923, ?b1c4d1
DE WAAL, Ryk Jacobus (M), ∗ __.__.1947, ?b1c2d1e3
DE WAAL, Ryk Jacobus (M), ∗ __.__.1962, ?b1c2d1e1f1
DE WAAL, Ryki Jacoba (V), ∗ ±__.__.1893, a1b17c11d2e4f6
DE WAAL, Rykie Hester (V), ∗ ±__.__.1825, a1b17c8d3
DE WAAL, Rykie Hester (V), ∗ 07.09.1867, a1b17c8d1e10
DE WAAL, Rykie Hester (V), ∗ 17.10.1873, a1b2c7d1e2f11g3
DE WAAL, Rynhardt (M), ∗ __.__.1984, a1b3c5d1e3f1g9h3i1j1
DE WAAL, Ryno Jacobus (M), ∗ __.__.1985, ?b1c2d1e3f3
DE WAAL, Salamon Jacobs (M), ∗ __.__.1863, a1b8c5d4e8f2
DE WAAL, Salamon Jacobs (M), ∗ __.__.1865, a1b8c5d4e8f3
DE WAAL, Salamon Jacobs (M), ∗ __.__.1875, a1b8c5d4e8f7
DE WAAL, Salmon Jacobus (M), ∗ __.__.1875, a1b8c5d4e1f7g2
DE WAAL, Salome (V), ∗ 10.01.1935, a1b8c5d4e6f7g6h4
DE WAAL, Samuel (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g9h5
DE WAAL, Samuel (M), ∗ __.__.____, a1b3c5d1e3f1g2
4122
3286
3338
651
116
1068
941
3266
3257
927
5319
186
1537
1862
3489
1713
1514
3708
1689
3706
3716
3699
3725
3690
3860
3702
3727
3735
3746
3752
3707
3728
3692
3704
3696
3729
3731
3749
2122
5380
1518
664
2057
5381
3663
3661
848
2837
217
1270
241
239
214
267
191
DE WAAL, Samuel Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f1g2h1i2
DE WAAL, Sandra (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i11j2
DE WAAL, Sanet (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h5i1j5
DE WAAL, Sara Christina (V), ∗ 29.12.1839, a1b2c7d1e4f2
DE WAAL, Sara Christina (V), ∗ ±__.__.1862, a1b2c7d1e2f6g1
DE WAAL, Sara Jacoba Debora Engelbrecht (V), ∗ 07.12.1915,
a1b2c8d1e3f2g1h4i2
DE WAAL, Sara Jacomina (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g4h5
DE WAAL, Sara Susan Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h1i7
DE WAAL, Sara Susan Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h1i5j2
DE WAAL, Sara van Lill (V), ∗ 20.12.1927, a1b2c8d1e3f1g4h2i2
DE WAAL, Sarah (V), ∗ __.__.____, ?b1c8
DE WAAL, Sarah (V), ∗ 13.05.1901, a1b2c7d1e2f7g5h1
DE WAAL, Sarah Aletta (V), ∗ 01.04.1923, a1b3c3d8e5f10g3h1
DE WAAL, Sarah Philippina (V), ∗ 10.11.1895, a1b3c3d8e8f6g1
DE WAAL, Sarel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e4f2g4h1i2j2
DE WAAL, Sarel Visser (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f5g2h1i2
DE WAAL, Schalk Jacobus (M), ∗ __.__.1968, a1b3c3d8e5f9g9h2i4
DE WAAL, Schalk Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g2h1i3j1
DE WAAL, Schalk Willem (M), ∗ 13.07.1849, a1b3c3d8e7f4
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f5g2h1i2j1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f5g2h2i3
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1863, a1b8c5d4e6f5
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1897,
a1b8c5d4e6f5g4
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ 03.01.1898,
a1b8c5d4e6f2g7
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ 22.08.1902,
a1b8c5d4e6f7g6
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1921,
a1b8c5d4e6f5g2h1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1927,
a1b8c5d4e6f5g4h2
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1930,
a1b8c5d4e6f5g7h1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1942,
a1b8c5d4e6f5g9h2
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1948,
a1b8c5d4e6f5g10h1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1950,
a1b8c5d4e6f5g2h1i3
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1957,
a1b8c5d4e6f5g4h2i1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1962,
a1b8c5d4e6f2g7h1i1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1967,
a1b8c5d4e6f5g2h1i1j1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1971,
a1b8c5d4e6f2g7h2i1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1986,
a1b8c5d4e6f5g4h2i1j1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ __.__.1992,
a1b8c5d4e6f5g4h2i2j1
DE WAAL, Schalk Willem Petrus (M), ∗ 21.05.2002,
a1b8c5d4e6f5g9h2i1j2
DE WAAL, Sean Warren (M), ∗ __.__.1987, a1b3c11d3e3f3g2h1i2
DE WAAL, Servaas (M), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Seun (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g9h3i1
DE WAAL, Seun (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f6
DE WAAL, Shane (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e3f4g1h1i2j1
DE WAAL, Simon Johannes (M), ∗ ±__.01.1902, ?
DE WAAL, Simon Petrus (M), ∗ 24.08.1988, a1b8c5d4e6f2g4h1i2j2
DE WAAL, Simon Petrus (SP) (M), ∗ 04.11.1954,
a1b8c5d4e6f2g4h1i2
DE WAAL, Smartryk (M), ∗ 12.11.1944, a1b2c7d1e13f4g3h10
DE WAAL, Solomon (M), ∗ __.__.1950, a1b8c2d4e1f2g3h2i6
DE WAAL, Sophia (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f9g5h2
DE WAAL, Sophia (V), ∗ __.__.1745, a1b3c2
DE WAAL, Sophia (V), ∗ 19.02.1884, a1b2c7d1e2f9g9
DE WAAL, Sophia (V), ∗ 29.04.1919, a1b2c7d1e2f9g8h4
DE WAAL, Sophia (V), ∗ 31.05.1928, a1b2c7d1e2f9g4h2
DE WAAL, Sophia Hendrika (V), ∗ __.03.1871, a1b2c7d1e2f10g1
DE WAAL
2133
5384
1050
169
971
4325
5385
3593
1008
194
837
4323
4327
4328
3411
1180
4342
1042
2885
2882
690
4341
3801
4317
4345
4340
1524
5113
3785
3821
4650
5386
3515
199
599
55
124
274
211
371
136
4348
85
4373
655
2111
2106
2124
5387
2852
1665
3366
4835
DE WAAL, Sophia Jacoba Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b3c11d3e3f5
DE WAAL, Sophia Maria (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Sophia Maria Jacoba (V), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g1h3i4
DE WAAL, Stanley (M), ∗ __.__.1934, a1b2c7d1e2f6g9h2i1
DE WAAL, Stefan (M), ∗ __.__.1963, a1b2c8d1e3f1g5h4i4j2
DE WAAL, Stefan (M), ∗ __.__.1967, a1b8c5d8e5f7g1h1i1
DE WAAL, Stella (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Stephan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g9h1i4
DE WAAL, Stephan Arend (M), ∗ __.__.1987,
a1b2c8d1e3f1g6h3i3j1
DE WAAL, Stephan Walters (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f7g5h2i2j2
DE WAAL, Stephanus (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f4g3h1i4
DE WAAL, Stephanus Arend (M), ∗ __.__.1919, a1b8c5d8e5f7g1
DE WAAL, Stephanus Arend (M), ∗ __.__.1943, a1b8c5d8e5f7g1h2
DE WAAL, Stephanus Arend (M), ∗ __.__.1967,
a1b8c5d8e5f7g1h2i1
DE WAAL, Stephanus Dawid Naude (M), ∗ 29.12.1931,
a1b8c5d4e1f7g5h12
DE WAAL, Stephanus Francois (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i2j3
DE WAAL, Stephanus Francois (M), ∗ __.__.1880, a1b8c5d8e5f10
DE WAAL, Stephanus Francois (M), ∗ __.__.1913,
a1b2c8d1e3f2g1h3i2
DE WAAL, Stephanus Francois (M), ∗ __.__.1915,
a1b8c2d4e1f2g5h3
DE WAAL, Stephanus Francois (M), ∗ __.__.1941,
a1b8c2d4e1f2g5h2i4
DE WAAL, Stephanus Jacobus (M), ∗ 02.09.1957,
a1b2c7d1e9f8g3h1i1
DE WAAL, Stephanus Johannes (M), ∗ __.__.1880, a1b8c5d8e5f9
DE WAAL, Stephanus Ockert Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f7g2h1
DE WAAL, Stephanus Petrus (M), ∗ __.__.1962, a1b8c5d8e5f6g3h5
DE WAAL, Stephanus de Wet (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d8e5f10g1h2
DE WAAL, Stoffel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f8
DE WAAL, Stoffelina Elizabeth (V), ∗ 24.02.1936,
a1b3c3d8e5f9g10h4
DE WAAL, Susan (V), ∗ ±__.__.1861, ?b4
DE WAAL, Susan (V), ∗ 28.07.1959, a1b8c5d4e6f7g1h4i5
DE WAAL, Susan (V), ∗ 11.09.1959, a1b8c5d4e6f7g5h1i4
DE WAAL, Susan (V), ∗ 29.05.1966, a1b17c11d1e5f1g4h4
DE WAAL, Susanna (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Susanna Elizabeth Adriana (V), ∗ 07.06.1938,
a1b8c5d4e5f1g1h1i1
DE WAAL, Susanna Geertruida (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f7g6
DE WAAL, Susanna Geertruida (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f12g5
DE WAAL, Susanna Geertruida (V), ∗ 16.01.1830, a1b2c7d1e2f1
DE WAAL, Susanna Geertruida (V), ∗ ±__.09.1863,
a1b2c7d1e2f6g2
DE WAAL, Susanna Geertruida (V), ∗ ±10.12.1872,
a1b2c7d1e2f10g2
DE WAAL, Susanna Geertruida (V), ∗ 15.12.1872, a1b2c7d1e2f9g3
DE WAAL, Susanna Geertruida (V), ∗ 09.08.1878,
a1b2c7d1e2f11g5
DE WAAL, Susanna Geertruida (V), ∗ 13.04.1909,
a1b2c7d1e2f6g6h5
DE WAAL, Susanna Gerendina (V), ∗ 20.05.1911, a1b8c5d8e5f10g3
DE WAAL, Susanna Gertruida (V), ∗ ±__.__.1873, a1b2c7d1e2f5g4
DE WAAL, Susanna Gesina (V), ∗ 30.03.1935, a1b8c5d8e5f12g3
DE WAAL, Susanna Helena Wilhelmina (V), ∗ __.__.1805,
a1b2c7d1e6
DE WAAL, Susanna Jacoba (V), ∗ ±__.09.1887, a1b3c11d3e3f2
DE WAAL, Susanna Jacoba (V), ∗ 02.07.1907, a1b3c11d3e3f1g1h1
DE WAAL, Susanna Jacoba (V), ∗ 27.07.1927, a1b3c11d3e3f3g4
DE WAAL, Susanna Johanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Susanna Johanna Van Deventer (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d4e1f2g3h4i2
DE WAAL, Susanna Margaretha (V), ∗ 21.03.1865, a1b3c3d8e6f7
DE WAAL, Susanna Maria Gertruida (V), ∗ 20.06.1920,
a1b8c5d4e1f7g5h7
DE WAAL, Susanna Petronella (V), ∗ 17.10.1939,
a1b17c11d2e7f3g3
5388
4442
1883
5395
4640
4675
761
289
3339
830
238
999
990
982
1004
980
1002
985
1003
4316
4362
4315
4306
4307
4368
481
959
1167
3263
831
5301
5302
1593
1584
1591
1586
4082
2040
1677
129
597
138
141
4396
5372
2025
2232
2162
2102
2035
2037
2053
2058
2059
2052
2054
192
DE WAAL, Susanna Sophia (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Susanna Sophia (V), ∗ 10.07.1848, a1b17c8d1e2
DE WAAL, Susara Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e8f13g3h2i3
DE WAAL, Susara Johanna Catharina (V), ∗ 12.10.1960, ?
DE WAAL, Susara Johanna Petronella (V), ∗ ±__.12.1913,
a1b17c11d1e5f1g1
DE WAAL, Susara Petronella (V), ∗ 26.03.1922, a1b17c11d1e5f3g1
DE WAAL, Susarah Johanna (V), ∗ ±__.__.1923,
a1b2c7d1e11f3g4h1
DE WAAL, Susarah Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f10g3h2i1j2
DE WAAL, Sussana Cathrine (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h5i2
DE WAAL, Susy (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f4g2h4
DE WAAL, Sybella Maria (V), ∗ 29.12.1913, a1b2c7d1e2f9g8h3
DE WAAL, Sybrand (M), ∗ __.__.1984, a1b2c8d1e3f1g6h2i4j1
DE WAAL, Sybrand (M), ∗ __.__.2004, a1b2c8d1e3f1g6h2i2j2k1
DE WAAL, Sybrand Abraham (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g6h1i1
DE WAAL, Sybrand Abraham (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f1g6h3i1j1
DE WAAL, Sybrand Abraham (M), ∗ __.__.1865, a1b2c8d1e3f1g6
DE WAAL, Sybrand Abraham (M), ∗ __.__.1909,
a1b2c8d1e3f1g6h3
DE WAAL, Sybrand Abraham (M), ∗ __.__.1941,
a1b2c8d1e3f1g6h2i2
DE WAAL, Sybrand Abraham (M), ∗ 15.02.1945,
a1b2c8d1e3f1g6h3i1
DE WAAL, Sybrand Hermias (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d8e5f6g3h4i1
DE WAAL, Sybrand Hermias (M), ∗ 25.06.1932, a1b8c5d8e5f12g2
DE WAAL, Sybrand Hermias (M), ∗ __.__.1950, a1b8c5d8e5f6g3h4
DE WAAL, Sybrand Hermias (M), ∗ __.__.1952, a1b8c5d8e5f6g2h5
DE WAAL, Sybrand Hermias (M), ∗ __.__.1981,
a1b8c5d8e5f6g2h5i1
DE WAAL, Sybrand Hermias (M), ∗ 01.03.1990,
a1b8c5d8e5f12g2h3i1
DE WAAL, Tanielle (V), ∗ 20.06.2000, a1b2c7d1e2f12g2h2i3j1k1
DE WAAL, Tersia (V), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f1g5h2i1j4
DE WAAL, Tertius (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g3h2i2j1k2
DE WAAL, Tessa-Ann (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h1i6j1
DE WAAL, Theodora (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f4g2h5
DE WAAL, Theodora Jozina Magdalena (V), ∗ ±__.08.1851
DE WAAL, Theodore Margaretha (M), ∗ __.__.____, ?b1
DE WAAL, Theodorus Louis (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f14g3h1i1
DE WAAL, Theodorus Louis (M), ∗ __.__.1869, a1b3c3d8e5f14
DE WAAL, Theodorus Louis (M), ∗ 05.04.1899, a1b3c3d8e5f14g3
DE WAAL, Theodorus Louis (M), ∗ __.__.1921,
a1b3c3d8e5f14g1h1
DE WAAL, Thomas Frederik (M), ∗ __.__.1964, a1b8c5d4e8f8g1h2
DE WAAL, Thomas Hendrik (M), ∗ 22.02.1922,
a1b3c11d1e3f1g1h3
DE WAAL, Thomas Richard (M), ∗ 07.10.1904, a1b3c3d8e6f10g3
DE WAAL, Tieleman Johannes (M), ∗ 23.10.1869, a1b2c7d1e2f6g6
DE WAAL, Tielman Francois (M), ∗ __.__.1917,
a1b2c7d1e2f12g4h1
DE WAAL, Tielman Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f6g6h6i1
DE WAAL, Tielman Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f6g6h6i1j3
DE WAAL, Tobias (M), ∗ __.__.____, a1b9
DE WAAL, Tobias (M), ∗ __.__.____, ?b4
DE WAAL, Tobias (M), ∗ __.__.1766, a1b3c11
DE WAAL, Tobias (M), ∗ __.__.1797, a1b3c11d5
DE WAAL, Tobias (M), ∗ __.__.1818, a1b3c11d4e1
DE WAAL, Tobias (M), ∗ __.__.1820, a1b3c11d3e2
DE WAAL, Tobias Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e3
DE WAAL, Tobias Hendrik (M), ∗ __.__.1895, a1b3c11d1e3f1g1
DE WAAL, Tobias Hendrik (M), ∗ __.__.1895, a1b3c11d1e3f4g1
DE WAAL, Tobias Hendrik (M), ∗ __.__.1940, a1b3c11d1e3f4g1h2
DE WAAL, Tobias Hendrik (M), ∗ __.__.1977,
a1b3c11d1e3f4g1h2i1
DE WAAL, Tobias Jacob Pieter (M), ∗ __.__.1862, a1b3c11d1e3f4
DE WAAL, Tobias Jacob Pieter (M), ∗ __.__.1934,
a1b3c11d1e3f4g1h1
DE WAAL
2056
759
4464
4183
4471
828
4184
3799
1481
3531
4337
1793
1938
1939
1005
3739
5314
27
739
1489
859
5396
1922
1994
782
61
874
754
3345
3922
4407
1065
1102
2841
5304
1253
712
909
4195
596
710
1009
720
3603
4322
3596
3602
3756
5402
1592
466
936
480
498
5094
5105
3650
5149
1187
734
3533
1101
DE WAAL, Tobias Jacob Pieter (M), ∗ __.__.1964,
a1b3c11d1e3f4g1h1i2
DE WAAL, Tobias Johannes Roux (M), ∗ __.__.1896,
a1b2c7d1e11f3g3
DE WAAL, Trevor Benson (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e6f1g3
DE WAAL, Uno (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e10f6g1h1i1j1
DE WAAL, Warren (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e6f1g5h4i1
DE WAAL, Wendy Ann (V), ∗ 04.10.1947, a1b2c7d1e13f4g2h3i1
DE WAAL, Werner (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e10f6g1h1i2
DE WAAL, Werner (M), ∗ __.__.1966, a1b8c5d4e6f7g1h7i2
DE WAAL, Werner (M), ∗ 13.08.1980, a1b3c3d8e5f9g5h1i3j1
DE WAAL, Werner (M), ∗ 02.12.1980, a1b8c5d4e5f1g1h1i5j1
DE WAAL, Werner (M), ∗ __.__.1982, a1b8c5d8e5f7g1h7i1
DE WAAL, Wesley (M), ∗ __.__.1987, a1b3c3d8e7f9g6h2i1j1
DE WAAL, Wessel Cornelius (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g9h1i1
DE WAAL, Wessel Cornelius (M), ∗ __.__.1930, a1b3c5d1e3f1g9h2
DE WAAL, Wessel Lourens (M), ∗ 02.12.1949,
a1b2c8d1e3f1g6h3i2
DE WAAL, Wian (M), ∗ __.__.1967, a1b8c5d4e6f5g7h2i2
DE WAAL, Wilhelmina (V), ∗ __.__.____, ?b1c5
DE WAAL, Wilhelmina (V), ∗ __.__.1748, a1b2c5
DE WAAL, Wilhelmina (V), ∗ 27.07.1940, a1b2c7d1e9f10g4h3
DE WAAL, Wilhelmina Catharina (V), ∗ ±__.__.1935,
a1b3c3d8e5f9g7h1i2
DE WAAL, Wilhelmina Christina Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f4g9
DE WAAL, Wilhelmina Cornelia (V), ∗ __.__.____, ?
DE WAAL, Wilhelmina Gertruida (V), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g3h2i7
DE WAAL, Wilhelmina Jacoba (V), ∗ __.__.1803, a1b3c7d1
DE WAAL, Wilhelmina Jacoba (V), ∗ __.__.1818, a1b2c7d1e12
DE WAAL, Wilhelmina Jacoba (V), ∗ 01.01.1833, a1b2c7d1e2f3
DE WAAL, Wilhelmina Josina (V), ∗ ±__.__.1788, a1b2c7d7
DE WAAL, Wilhelmina Josina (V), ∗ ±__.04.1858, a1b2c7d1e11f1
DE WAAL, Wilhelmina Petronella (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h5i3
DE WAAL, Wilhelmus (M), ∗ 28.07.1939, a1b8c5d4e6f7g6h7
DE WAAL, Willem (M), ∗ __.__.____, a1b15
DE WAAL, Willem (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h3i10
DE WAAL, Willem (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h6i1j1
DE WAAL, Willem (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d4e1f2g3h2i7j2
DE WAAL, Willem (M), ∗ __.__.____, ?b1
DE WAAL, Willem (M), ∗ __.__.1779, a1b2c8d3
DE WAAL, Willem (M), ∗ 04.06.1963, a1b2c7d1e9f9g5h1i1
DE WAAL, Willem (M), ∗ 17.02.1978, a1b2c8d1e3f1g3h4i2j3
DE WAAL, Willem (M), ∗ __.__.1979, a1b8c5d4e10f6g3h3i2
DE WAAL, Willem Adolf (M), ∗ __.__.1881, a1b2c7d1e2f12g4
DE WAAL, Willem Adolph (M), ∗ 01.03.1904, a1b2c7d1e9f9g5
DE WAAL, Willem Adolph (M), ∗ 09.03.1914, a1b2c8d1e3f1g6h4
DE WAAL, Willem Adolph (M), ∗ __.__.1943, a1b2c7d1e9f9g5h3
DE WAAL, Willem Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f5g10h3
DE WAAL, Willem Adriaan (M), ∗ __.__.1878, a1b8c5d8e5f7
DE WAAL, Willem Adriaan (M), ∗ __.__.1905, a1b8c5d4e5f5g10
DE WAAL, Willem Adriaan (M), ∗ __.__.1976,
a1b8c5d4e5f5g10h2i2
DE WAAL, Willem Burger (M), ∗ 21.03.1951, a1b8c5d4e6f5g10h2
DE WAAL, Willem Caret (M), ∗ 28.02.1940, ?
DE WAAL, Willem Carl (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f14g3h1
DE WAAL, Willem Daniel (M), ∗ 14.04.1909, a1b2c7d1e2f12g2h2
DE WAAL, Willem Daniel (M), ∗ 14.11.1944, a1b2c8d1e3f1g4h2i7
DE WAAL, Willem Daniel (M), ∗ 20.08.1969,
a1b2c7d1e2f12g2h2i3j1
DE WAAL, Willem Daniel (M), ∗ 17.03.1977,
a1b2c7d1e2f12g2h2i5j1
DE WAAL, Willem Frederik (M), ∗ __.__.____, ?b5
DE WAAL, Willem Jacob (M), ∗ 23.06.1909, ?b1c3
DE WAAL, Willem Jacobus (M), ∗ 20.02.1887, a1b8c5d4e6f2g2
DE WAAL, Willem Jacobus (M), ∗ 18.06.1897, ?b3
DE WAAL, Willem Jacobus (M), ∗ __.__.1942,
a1b2c8d1e3f2g3h4i2
DE WAAL, Willem Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e9f10g3
DE WAAL, Willem Marthinus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f1g1h2
DE WAAL, Willem Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b2c8d1e3f2g1h6i1
1182
3732
660
1100
685
919
668
676
209
135
5371
829
4324
3619
316
320
1497
321
1874
1944
1786
1602
1235
774
1790
1872
1876
1599
1840
1778
1600
1869
1868
4333
1926
1924
1925
3823
1989
3403
719
4806
373
374
4949
3650
3678
3682
5021
3680
3686
3687
1286
1900
2716
4313
1282
1271
1900
3685
193
DE WAAL, Willem Petrus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g3h3i2j5
DE WAAL, Willem Petrus (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f5g5
DE WAAL, Willem Petrus (M), ∗ ±14.06.1850, a1b2c7d1e9f2
DE WAAL, Willem Petrus (M), ∗ 26.09.1890, a1b2c8d1e3f2g1h6
DE WAAL, Willem Petrus (M), ∗ 01.04.1960, a1b2c7d1e9f8g2h5i2
DE WAAL, Willem Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.1947,
a1b2c8d1e3f1g3h5i3
DE WAAL, Willem Petrus de Villiers (M), ∗ __.__.1892,
a1b2c7d1e9f8g2
DE WAAL, Willem Petrus de Villiers (M), ∗ 21.05.1955,
a1b2c7d1e9f8g2h3i1
DE WAAL, Willem de Kock (M), ∗ 27.10.1902, a1b2c7d1e2f9g1h2
DE WAAL, Willemina Christina (V), ∗ 12.06.1906,
a1b2c7d1e2f6g6h4
DE WAAL, William (M), ∗ __.__.____, ?b3
DE WAAL, William Corbett (M), ∗ 22.01.1949,
a1b2c7d1e13f4g2h3i2
DE WAAL, William Edward (M), ∗ __.__.1941, a1b8c5d8e5f7g1h1
DE WAAL, William Fred (M), ∗ __.__.1960, a1b8c5d4e5f5g11h3i2
DE WAAL, William Stephen (M), ∗ 15.03.1937,
a1b2c7d1e2f10g3h3i2
DE WAAL, William Stephen (M), ∗ 25.11.1970,
a1b2c7d1e2f10g3h3i2j4
DE WAAL, Willie (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f9g7h2
DE WAAL, Willie (M), ∗ __.__.1991, a1b2c7d1e2f10g3h3i2j4k1
DE WAAL, Wouter (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e8f13g2h1
DE WAAL, Wouter (M), ∗ __.__.1972, a1b3c5d1e3f1g9h3i3
DE WAAL, Wouter De Wet (M), ∗ 25.12.1887, a1b3c3d8e7f9g3
DE WAAL, Wouter De Wet (M), ∗ 18.11.1896, a1b3c3d8e5f17g2
DE WAAL, Wouter Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b2c8d1e3f2g4h2i2j2
DE WAAL, Wouter Ryk Morkel (M), ∗ __.__.1910,
a1b2c7d1e11f4g5
DE WAAL, Wouter de Wet (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f9g6h1
DE WAAL, Wouter de Wet (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e8f13g1
DE WAAL, Wouter de Wet (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e8f13g3h1
DE WAAL, Wouter de Wet (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f16
DE WAAL, Wouter de Wet (M), ∗ 22.07.1826, a1b3c3d8e8
DE WAAL, Wouter de Wet (M), ∗ 12.05.1857, a1b3c3d8e7f9
DE WAAL, Wouter de Wet (M), ∗ __.__.1868, a1b3c3d8e5f17
DE WAAL, Wouter de Wet (M), ∗ 27.04.1878, a1b3c3d8e8f11
DE WAAL, Wouterina De Wet (V), ∗ 29.06.1875, a1b3c3d8e8f10
DE WAAL, Wynand (M), ∗ __.__.1949, a1b8c5d8e5f7g1h5
DE WAAL, Wynand Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c5d1e3f1g4h1i1
DE WAAL, Wynand Johannes (M), ∗ __.__.1890, a1b3c5d1e3f1g4
DE WAAL, Wynand Johannes (M), ∗ __.__.1921,
a1b3c5d1e3f1g4h1
DE WAAL, Yda Dorothea (V), ∗ 02.12.1962, a1b8c5d4e6f7g5h1i6
DE WAAL, Yda Meltina Anna (V), ∗ __.__.1821, a1b3c5d5e4
DE WAAL, Zacharia Petronella (V), ∗ 20.03.1930,
a1b8c5d4e1f7g5h11
DE WAAL, Zanelle (V), ∗ 04.03.1975, a1b2c7d1e9f9g5h2i2
DE WAAL, Zene (V), ∗ 28.04.2000, a1b17c11d2e5f2g5h4i1
DE WAAL-DAVIES, David Christiaan (M), ∗ 24.04.1911,
a1b2c7d1e2f11g6[h1]
DE WAAL-DAVIES, Margaret Hofmeyr (V), ∗ 17.07.1912,
a1b2c7d1e2f11g6[h2]
DE WET, Abraham Andries (M), ∗ 20.06.1955
DE WET, Albertus Hendrik (M), ∗ 05.07.1856
DE WET, Albertus Hendrik (M), ∗ 28.08.1886
DE WET, Albertus Hendrik (M), ∗ 21.02.1918, a1b8c5d4e6f2g5[h4]
DE WET, Christiaan Viljoen (M), ∗ 02.12.1941
DE WET, Cornelia Gertruida (V), ∗ 13.04.1914,
a1b8c5d4e6f2g5[h2]
DE WET, Daniel Jacobus (M), ∗ 13.03.1926, a1b8c5d4e6f2g5[h7]
DE WET, Eunice (V), ∗ 23.12.1928, a1b8c5d4e6f2g5[h8]
DE WET, Francina Martha Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d7[e5]
DE WET, Francois (M), ∗ __.__.1752
DE WET, Frederick Willem (M), ∗ __.__.____
DE WET, Gerda (V), ∗ __.__.____
DE WET, Helena Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d7[e1]
DE WET, Helena Josina (V), ∗ __.__.____
DE WET, Helena Josina (V), ∗ __.__.____
DE WET, Hendrik (M), ∗ 28.02.1921, a1b8c5d4e6f2g5[h6]
DE WAAL
2448
2717
1285
1281
1271
4502
1283
3681
1284
2448
3688
4583
3650
3679
3683
3691
756
3288
5296
3952
2449
1281
1287
2231
5327
3680
2766
3128
3128
2176
2177
5130
2186
3873
2173
2179
2173
5131
2178
2187
1
3072
5034
5034
1453
5370
430
4468
4867
4330
1020
5079
5079
4810
4622
2209
2209
4449
4423
4423
3896
4216
4216
3924
4917
3923
3925
2706
DE WET, Hendrik Justinus (M), ∗ 28.03.1748
DE WET, Hendrik Justinus (M), ∗ 25.01.1864, a1b7[c7d3e4f1]
DE WET, Hilletje Maria Jacomina (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d7[e4]
DE WET, Jacobus (M), ∗ __.__.____
DE WET, Jacobus (M), ∗ ±__.__.1724
DE WET, Jacobus Johannes (M), ∗ ±__.__.1868
DE WET, Jacobus Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d7[e2]
DE WET, Johanna Catharina (V), ∗ 22.01.1916, a1b8c5d4e6f2g5[h3]
DE WET, Johannes ? (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d7[e3]
DE WET, Johannes Carolus (M), ∗ __.__.____
DE WET, Johannes Francois (M), ∗ 06.07.1934,
a1b8c5d4e6f2g5[h9]
DE WET, Magdalena Johanna (V), ∗ 30.05.1782
DE WET, Maria Johanna Wilhelmina (V), ∗ 24.10.1889
DE WET, Maria Johanna Wilhelmina (V), ∗ 11.06.1923,
a1b8c5d4e6f2g5[h1]
DE WET, Maria Margaretha (V), ∗ 31.08.1919, a1b8c5d4e6f2g5[h5]
DE WET, Marlene (V), ∗ __.__.____
DE WET, Martha Maria Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
DE WET, Petrus Johannes Oelofse (Pieter) (M), ∗ 19.06.1929
DE WET, Philippus Rudolph (M), ∗ 16.01.1951
DE WET, Salome (V), ∗ 12.04.1935
DE WET, Sophia Alida (V), ∗ 02.01.1771, a1b7[c2d1]
DE WET, Wouter (M), ∗ __.__.____
DE WET, Wouterina (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d7[e6]
DE WIT, PN (M), ∗ __.__.____
DEAN (M), ∗ __.__.____
DEETLEFS, Cornelis G. (M), ∗ __.__.____
DEKENAH, Anna Bathea (V), ∗ ±__.__.1834
DELL, Bertha Johanna (V), ∗ 22.06.1936
DELL, Lourens Erasmus (M), ∗ __.__.____
DELPORT, Andries Hendrik Jacobus (M), ∗ __.__.____
DELPORT, Andries Hendrik Jacobus (M), ∗ 19.04.1866,
a1b3c11d4e6[f1]
DELPORT, Andries Jacobus (M), ∗ __.__.____
DELPORT, Brenda Joyce (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d4e6[f1g1h2]
DELPORT, Hester Petronella (V), ∗ 14.06.1965
DELPORT, Johan Hendrik (M), ∗ 07.10.1826
DELPORT, Miriam Lorrainne (V), ∗ 16.02.1941,
a1b3c11d4e6[f1g1h1]
DELPORT, Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____
DELPORT, Petrus Jacobus (M), ∗ ±__.__.1860, ?[b1]
DELPORT, Willem Wessels Beyers (M), ∗ 26.12.1914,
a1b3c11d4e6[f1g1]
DELPORT, Yvonne Annette (V), ∗ __.__.____,
a1b3c11d4e6[f1g1h3]
DEMPERS, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.____
DEMPERS, Hermanus Willem (M), ∗ __.__.____
DESMARAIS, Henry Eugene Roland (M), ∗ __.__.____
DESMARAIS, Tania-Marie (V), ∗ 12.05.1971
DETTMANN, Christina Margaretha (V), ∗ 15.03.1900
DIEDERICHS, PN (M), ∗ __.__.____
DIEDERICKS, Willa (V), ∗ __.__.____
DIEDERIKS, PN (M), ∗ __.__.____
DIEPRAAM, PN (M), ∗ __.__.____
DIPPENAAR, Annette (V), ∗ __.__.____
DISNEY, Yvonne Lynette (V), ∗ __.__.____
DODDS, Bert (M), ∗ __.__.____
DODDS, Wynona (V), ∗ __.__.____
DODDS, Wyona Priscilla (V), ∗ __.__.1926
DREYER, A (V), ∗ __.__.____
DREYER, Casparus Johannes Rynhardus (M), ∗ __.__.____
DREYER, Christiaan Lourens (M), ∗ 14.03.1836
DREYER, Garnet (M), ∗ __.__.____
DREYER, Sophia Carolina Aletta (V), ∗ 04.06.1884
DREYER, Thomas Frederik (M), ∗ 15.01.1837
DROTSKIE, Marietjie (V), ∗ 28.09.1968
DROTSKY, Elsie Johanna Magrieta (V), ∗ 26.06.1955
DROTSKY, Francois Arnoldus (M), ∗ 16.03.1924
DU BUISSON, Joachim Marthinus (M), ∗ 04.06.1987,
a1b8c5d4e6f7g6h7i1[j1]
DU BUISSON, Johanna Louisa (V), ∗ __.__.____
DU BUISSON, Mattheus Jacobus (M), ∗ 02.02.1966
DU BUISSON, Wilhelmus de Waal (M), ∗ 25.11.1996,
a1b8c5d4e6f7g6h7i1[j2]
DU DUYN, PN (M), ∗ __.__.____
3730
4132
4134
4135
3525
292
1503
2784
2784
2787
4138
3636
2691
4142
4137
239
2785
2786
4133
294
4090
4139
1683
4143
4141
4843
4136
4145
4146
2790
4140
574
4144
1129
4728
4837
4146
293
2789
2788
1682
1681
5287
5293
3054
5291
5295
5292
5290
3053
5288
3055
3052
5294
5286
5289
490
4928
4925
194
DU PISANI, Rene (V), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Abraham Petrus Johannes (M), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Abraham van Wyk (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g2]
DU PLESSIS, Abraham van Wyk (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g2h1]
DU PLESSIS, Alfrieda (V), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Andre J. (M), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Barend Johannes (M), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Barend Louis (M), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Barend johannes Jeremias (M), ∗ 15.09.1815,
a1b8c2d1[e3]
DU PLESSIS, Carel Aaron (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e10f3[g2h4]
DU PLESSIS, Catharina Johanna (V), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Catharina Margaretha (V), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Charl Gerhardus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g6]
DU PLESSIS, Charl Gerhardus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g2h3]
DU PLESSIS, Christoffel Van Huyssteen (M), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Dirk Jacobus (M), ∗ ±__.__.1811, a1b8c2d1[e1]
DU PLESSIS, Elizabeth Jacoba (V), ∗ ±__.__.1813, a1b8c2d1[e2]
DU PLESSIS, Elizabeth Susanna Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g1]
DU PLESSIS, Elserie (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f10g3h2i3[j1k2]
DU PLESSIS, Elsie Cecilia (V), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Francina (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e10f3[g3]
DU PLESSIS, Francois Frederik Marius (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e6f12g2[h2]
DU PLESSIS, Gert Johannes Jakobus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g7]
DU PLESSIS, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e10f3[g5]
DU PLESSIS, Hester Maria (V), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Jan Abraham (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g2h2]
DU PLESSIS, Jasper Johannes Jacob (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g9]
DU PLESSIS, Johanna Margaretha Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g10]
DU PLESSIS, Johannes Jeremias (M), ∗ 05.04.1822, a1b8c2d1[e6]
DU PLESSIS, Johannes Wynand Louw (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g4]
DU PLESSIS, Kitty (V), ∗ 01.03.1924
DU PLESSIS, Margaretha Wilhelmina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e10f3[g8]
DU PLESSIS, Nicolaas Jacobus (M), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, PN (M), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, PN (M), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Petrus (M), ∗ __.__.____
DU PLESSIS, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f10g3h2i3[j1k1]
DU PLESSIS, Rachel Jacoba (V), ∗ 19.10.1819, a1b8c2d1[e5]
DU PLESSIS, Sara Charlina (V), ∗ 27.11.1817, a1b8c2d1[e4]
DU PLESSIS, Wynand Daniel (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e6f12g2[h1]
DU PLESSIS, Wynand Frederik (M), ∗ ±__.02.1903
DU PLOOY, Anna Sophia Elizabeth (V), ∗ __.__.____, ?[b1]
DU PLOOY, Catharina Susanna (V), ∗ __.__.____, ?[b7]
DU PLOOY, Corrien (V), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e1f18g11h7i2]
DU PLOOY, Elizabeth Magdalena Johanna (V), ∗ __.__.____, ?[b5]
DU PLOOY, Gesina Maria (V), ∗ __.__.____, ?[b9]
DU PLOOY, Jacobus Andries (M), ∗ __.__.____, ?[b6]
DU PLOOY, Magdalena Henrietta Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
?[b4]
DU PLOOY, Marieta (V), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e1f18g11h7i1]
DU PLOOY, Martha Christina Gysbertina (V), ∗ __.__.____, ?[b2]
DU PLOOY, Natie (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e1f18g11h7i3]
DU PLOOY, PN (M), ∗ __.__.____
DU PLOOY, Pieter Hendrik Rudolph (M), ∗ __.__.____, ?[b8]
DU PLOOY, Pieter Hendrik Rudolph (M), ∗ 07.09.1871
DU PLOOY, Ragel Magrietha Susanna Catharina (V), ∗ __.__.____,
?[b3]
DU PREEZ, Aletta Helena (Letitia) (V), ∗ 18.08.1970,
a1b2c7d1e2f12g2h2i4[j1]
DU PREEZ, Alida Caroline (V), ∗ 21.02.1934, ?[b4]
DU PREEZ, Althea Phoebe (V), ∗ __.__.____, ?[b1]
DE WAAL
489
3865
2196
4931
496
2197
2191
2189
2192
3952
3864
2193
3161
1789
494
2198
1806
495
3159
3862
3863
1488
2189
2190
2195
3695
2384
2194
3930
4926
5015
3952
4924
4927
3160
2603
2602
3681
4905
3332
527
4872
532
656
529
1900
3469
4216
2683
2073
624
1373
1962
439
528
3039
627
2452
2684
3728
531
DU PREEZ, Andre Johannes (M), ∗ 31.03.1945
DU PREEZ, Annemarie (V), ∗ 19.01.1974, a1b8c5d4e6f7g6h1[i1j2]
DU PREEZ, Barend Christiaan Klopper (M), ∗ 07.09.1893,
a1b3c11d4e7f1[g7]
DU PREEZ, Cecil Jefrey (M), ∗ 18.01.1941, ?[b5]
DU PREEZ, Coreen (V), ∗ 21.07.1980, a1b2c7d1e2f12g2h2i4[j4]
DU PREEZ, Cornelia Margaretha (V), ∗ 29.09.1895,
a1b3c11d4e7f1[g8]
DU PREEZ, Cornelis Johannes (M), ∗ 11.11.1881,
a1b3c11d4e7f1[g2]
DU PREEZ, Elias Paulus (M), ∗ 09.01.1858
DU PREEZ, Elias Paulus (M), ∗ 27.09.1883, a1b3c11d4e7f1[g3]
DU PREEZ, Elizabeth Ellen (V), ∗ 17.01.1957
DU PREEZ, Erianca (V), ∗ 09.03.1995, a1b8c5d4e6f7g6h1[i1j1k1]
DU PREEZ, Ferdinand Johannes (M), ∗ 09.07.1885,
a1b3c11d4e7f1[g4]
DU PREEZ, Greta-Marie (V), ∗ 06.04.1939, a1b8c4[d9e2f1g2h2]
DU PREEZ, Helena Susanna (V), ∗ __.__.____
DU PREEZ, Henriette (V), ∗ 26.11.1971, a1b2c7d1e2f12g2h2i4[j2]
DU PREEZ, Isabella Johanna Maria (V), ∗ 05.08.1899,
a1b3c11d4e7f1[g9]
DU PREEZ, Izak Philippus (M), ∗ __.__.____
DU PREEZ, Jaco Johannes (M), ∗ 24.05.1974,
a1b2c7d1e2f12g2h2i4[j3]
DU PREEZ, Jacobus Johannes (M), ∗ 26.09.1906
DU PREEZ, Jacobus Petrus (M), ∗ __.__.____
DU PREEZ, Jacobus Petrus (M), ∗ 14.01.1971,
a1b8c5d4e6f7g6h1[i1j1]
DU PREEZ, Jan (M), ∗ __.__.____
DU PREEZ, Johannes Carolus (M), ∗ 01.09.1822
DU PREEZ, Johannes Carolus (M), ∗ 18.11.1879,
a1b3c11d4e7f1[g1]
DU PREEZ, Louis Jacobus (M), ∗ ±__.__.1891, a1b3c11d4e7f1[g6]
DU PREEZ, Margaretha Aletha (V), ∗ __.__.____
DU PREEZ, Maria Magdalena (Minnie) (V), ∗ 18.11.1896
DU PREEZ, Martha Maria Stroebel (V), ∗ 30.10.1889,
a1b3c11d4e7f1[g5]
DU PREEZ, PN (M), ∗ __.__.____
DU PREEZ, Ronald Herbert (M), ∗ 12.09.1929, ?[b2]
DU PREEZ, Sané (V), ∗ 29.12.1971
DU PREEZ, Stephanus Johannes (M), ∗ 12.12.1926
DU PREEZ, Stephen James (M), ∗ ±__.05.1898
DU PREEZ, Stephen James (M), ∗ 07.09.1930, ?[b3]
DU PREEZ, Willem Hofmeyr (M), ∗ 06.06.1937,
a1b8c4[d9e2f1g2h1]
DU RAND, Jan (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f8g6h1]
DU RAND, Jan A (M), ∗ __.__.____
DU RAND, Renier Adriaan (M), ∗ __.__.____
DU TOIT, Andreas Francois (M), ∗ 02.02.1835
DU TOIT, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____
DU TOIT, Barend Abraham (M), ∗ 22.10.1937
DU TOIT, Cornelia Johanna (V), ∗ __.__.____
DU TOIT, Cornelia Johanna (V), ∗ 20.09.1984,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i1j5]
DU TOIT, Daniel Francois (M), ∗ __.__.____
DU TOIT, Daniel Nicolaas Johannes (M), ∗ 16.08.1968,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i1j2]
DU TOIT, Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1756
DU TOIT, Elizabeth Sophia (V), ∗ __.__.1910
DU TOIT, Elsie Johanna Magrietha (V), ∗ 26.07.1929
DU TOIT, Gavin Roy (M), ∗ 28.02.1964
DU TOIT, Gloria Francis (V), ∗ __.__.____
DU TOIT, Gwendoline (V), ∗ 07.02.1921
DU TOIT, Hermanus Anthonie (M), ∗ 23.12.1936
DU TOIT, Hermina Catharina (V), ∗ __.__.____
DU TOIT, Hester Magdalena (V), ∗ __.__.____
DU TOIT, Hester Magdalena (V), ∗ 09.04.1967,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i1j1]
DU TOIT, Ina Johanna (V), ∗ 25.09.1928
DU TOIT, Jeanne (V), ∗ 02.05.1966
DU TOIT, Johanna Susanna (V), ∗ __.__.____
DU TOIT, Leroy Johannes (M), ∗ 14.01.1993,
a1b7[c3d2e2f12g1h8i2j1]
DU TOIT, Lyette (V), ∗ __.__.____
DU TOIT, Maria Wilhelmina (V), ∗ 07.11.1977,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i1j4]
1271
3796
530
627
2685
2871
905
2376
4905
2686
5010
128
388
3624
1371
4456
1374
1373
1372
1370
3048
1536
3777
4427
5145
223
37
160
2723
647
644
641
160
81
4531
1632
642
81
2722
205
646
643
1438
645
3947
3711
1875
4519
4516
5246
145
3303
900
3311
1038
2936
1070
1152
839
925
3305
1039
4800
2167
2168
195
DU TOIT, Martha (V), ∗ __.__.____
DU TOIT, Merle (V), ∗ __.__.____
DU TOIT, Philip la Grange (M), ∗ 31.12.1970,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i1j3]
DU TOIT, Pieter Barend (M), ∗ __.__.____
DU TOIT, Rikus Nel (M), ∗ 14.03.1995, a1b7[c3d2e2f12g1h8i2j2]
DU TOIT, Sarah Debora (V), ∗ __.__.1877
DU TOIT, Stephanus Johannes (M), ∗ __.__.____
DU TOIT, Susanna Wilhelmina (V), ∗ 19.04.1902
DU TOIT, Susara Catharina Marina (V), ∗ 17.03.1864
DU TOIT, Tiané (V), ∗ 27.05.2004, a1b7[c3d2e2f12g1h8i2j3]
DUFFY, Gavin (M), ∗ __.__.____
DUMINY, Benjamin (M), ∗ 04.07.1862
EARLE, Raymond (M), ∗ __.__.____
EARNELL, Minnie June (V), ∗ __.__.____
EBERSOHN, Anna Catharina (V), ∗ 25.03.1932,
a1b3c3d8e5f2g4h6[i1]
EBERSOHN, Frans Hendrik (M), ∗ ±__.__.1864
EBERSOHN, Hendrik Marthinus (M), ∗ 18.08.1937,
a1b3c3d8e5f2g4h6[i4]
EBERSOHN, Magdalena Josina (V), ∗ 25.04.1941,
a1b3c3d8e5f2g4h6[i3]
EBERSOHN, Petronella Susanna (V), ∗ 06.10.1933,
a1b3c3d8e5f2g4h6[i2]
EBERSOHN, Petrus Hermanus (M), ∗ __.__.____
EBERSON, Wilma (V), ∗ __.__.____
EDWARDS, Sarah Aletta (V), ∗ __.__.____
EDWINE, Mathilda Elizabeth (V), ∗ __.__.____
EHLERS, Connie (V), ∗ __.__.____
EIBERG, Bartholomew Henry (M), ∗ 13.02.1887
EKSTEEN, Aletta Elizabeth (V), ∗ 07.05.1889
EKSTEEN, Alida Susanna (V), ∗ __.__.____
EKSTEEN, Cornelia Johanna (V), ∗ __.__.1876
EKSTEEN, Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1771
EKSTEEN, Elizabeth Pieternella (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f14[g6]
EKSTEEN, Hester Helena (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f14[g3]
EKSTEEN, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____
EKSTEEN, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____
EKSTEEN, Johannes Paulus (M), ∗ ±__.__.1805
EKSTEEN, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
EKSTEEN, Petronella Johanna (V), ∗ __.__.1923
EKSTEEN, Pieter de Waal (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f14[g1]
EKSTEEN, Rachel Maria (V), ∗ ±__.04.1844
EKSTEEN, Sibella (V), ∗ __.__.____
EKSTEEN, Sophia (V), ∗ __.__.1851
EKSTEEN, Sophia Christina (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f14[g5]
EKSTEEN, Susanna Gertruida (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f14[g2]
EKSTEEN, W. M. (M), ∗ __.__.____
EKSTEEN, Wilhelmina Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f14[g4]
ELLIS, Harriet (V), ∗ __.__.____
ELLIS, Marianne (V), ∗ __.__.____
ELS, Gertina Hermina Josina (V), ∗ __.__.____
ELS, Heilettha Levina (Lavina) Catharina Arina (V), ∗ __.__.1906
ELS, Margaretha (Magrietha) Jacoba (V), ∗ __.__.1905
ELS, PN (M), ∗ __.__.____
EMMETT, Annie Frances Bland (V), ∗ 03.07.1864
ENGELBRECHT, Catharina Jacoba (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h2i3[j1]
ENGELBRECHT, Ester Louisa (V), ∗ 18.08.1910
ENGELBRECHT, Frik (M), ∗ __.__.____
ENGELBRECHT, Geesje Maria (V), ∗ __.__.____
ENGELBRECHT, Gertruida Cecilia (Johanna) Alberta (V),
∗ __.__.____
ENGELBRECHT, Hebzebah Elizabeth (V), ∗ 13.04.1934
ENGELBRECHT, Huibrecht Frederika Johanna (V), ∗ __.__.____
ENGELBRECHT, Isaac Dirk (M), ∗ __.__.____
ENGELBRECHT, Johanna Catharina Cornelia (V), ∗ __.__.____
ENGELBRECHT, Magda (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h2i3[j2]
ENGELBRECHT, Maria (V), ∗ __.__.____
ENGELBRECHT, Maureen Elizabeth (V), ∗ 03.12.1943
ENGELBRECHT, PN (M), ∗ __.__.____
ENGELBRECHT, PN (M), ∗ __.__.____
DE WAAL
4800
3302
3306
1030
4257
2790
4808
4640
4584
4642
3116
2496
3116
2494
2497
4676
4526
4641
2498
4840
2028
4526
2028
4584
4038
4740
3856
4832
4643
2495
5334
1607
5142
197
5050
5050
3225
2475
2476
2472
4939
2471
2477
4109
4114
4094
4101
4112
4113
4110
1479
4103
4100
4097
4108
4096
4106
ENGELBRECHT, Paul Jacobus (M), ∗ __.__.____
ENGELBRECHT, Petrus Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____
ENGELBRECHT, Pieter (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h2i3[j3]
ENGELBRECHT, Sara Jacoba Debora (V), ∗ 15.04.1848
ENGELBRECHT, Susanna Maria (V), ∗ __.__.____
ENSLIN, Elizabeth Maria (V), ∗ __.__.____
ENTRES, Maria Magdalena Margaretha (V), ∗ 02.01.1904
ERASMUS, Adriaan Johannes (M), ∗ __.__.____
ERASMUS, Anthonie Philippus (M), ∗ __.__.____
ERASMUS, Cornelia Margarietha (V), ∗ 24.02.1941,
a1b17c11d1e5f1g1[h2]
ERASMUS, Daniel Eliza Krynauw (M), ∗ __.__.____
ERASMUS, Elizabeth (V), ∗ 12.06.1978, a1b7[c3d2e1f1g10h3i1j2]
ERASMUS, Elizabeth Johanna (V), ∗ 18.07.1937
ERASMUS, Hermann (M), ∗ 10.06.1949
ERASMUS, Jacobus Petrus (M), ∗ 09.11.1980,
a1b7[c3d2e1f1g10h3i1j3]
ERASMUS, Jan Hendrik (M), ∗ __.__.____
ERASMUS, Johanna Alberta (V), ∗ __.__.1867
ERASMUS, Johanna Christina (V), ∗ 27.07.1939,
a1b17c11d1e5f1g1[h1]
ERASMUS, Johannes Heronymus (M), ∗ 06.11.1983,
a1b7[c3d2e1f1g10h3i1j4]
ERASMUS, Johannes Marthinus (M), ∗ __.__.____
ERASMUS, Lou (M), ∗ __.__.____
ERASMUS, Lukas Albertus Theunis Johannes (M), ∗ __.__.____
ERASMUS, Magdalena Francina (V), ∗ __.__.1818
ERASMUS, Maria Isabella (Sybella) (V), ∗ 10.01.1829
ERASMUS, Otto (M), ∗ __.__.____
ERASMUS, PN (M), ∗ __.__.____
ERASMUS, Reinet (V), ∗ __.__.____
ERASMUS, Susanna Petronella (V), ∗ __.__.1912
ERASMUS, Susara Johanna Petronella (V), ∗ 11.10.1945,
a1b17c11d1e5f1g1[h3]
ERASMUS, Wilna (V), ∗ 04.07.1976, a1b7[c3d2e1f1g10h3i1j1]
ERLANK, Catharina Wilhelmina (V), ∗ 28.01.1903
ERLANK, Johannes Hendrik (M), ∗ 22.10.1851
ERSKINE, Henry (M), ∗ __.__.____
ESSBERGER, PN (M), ∗ __.__.____
ESSELEN, Elizabeth Ann (V), ∗ 08.11.1956
ESSELEN, Louis Leipoldt (M), ∗ __.__.____
ESTERHUIZEN, Hendrik Erasmus (M), ∗ __.__.____
ESTERHUIZEN, Johannes Cornelis (M), ∗ 16.01.1969,
a1b7[c3d2e1f1g10h2i1j2]
ESTERHUIZEN, Josias (M), ∗ 20.03.1970,
a1b7[c3d2e1f1g10h2i1j3]
ESTERHUIZEN, Lizette (V), ∗ 12.08.1967,
a1b7[c3d2e1f1g10h2i1j1]
ESTERHUIZEN, PN (M), ∗ __.__.____
ESTERHUIZEN, Roy Vernon (M), ∗ 11.10.1945
ESTERHUIZEN, Verna (V), ∗ 20.05.1976,
a1b7[c3d2e1f1g10h2i1j4]
ESTERHUYSE, Abel Jacobus (M), ∗ 30.06.1905,
a1b8c5d4e9[f2g10]
ESTERHUYSE, Adriaan Johannes (Attie) (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e9[f5]
ESTERHUYSE, Andries Jacobus (M), ∗ 03.01.1828
ESTERHUYSE, Andries Jacobus (M), ∗ 18.06.1890,
a1b8c5d4e9[f2g3]
ESTERHUYSE, Andries Jacobus Adriaan (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e9[f3]
ESTERHUYSE, Anna Aletta (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e9[f4]
ESTERHUYSE, Anna Aletta (V), ∗ 09.01.1908, a1b8c5d4e9[f2g11]
ESTERHUYSE, Annari (V), ∗ 25.08.1977
ESTERHUYSE, Christiaan Jacobus (M), ∗ 12.06.1894,
a1b8c5d4e9[f2g5]
ESTERHUYSE, Elizabeth Margrieta Johanna (V), ∗ 26.05.1888,
a1b8c5d4e9[f2g2]
ESTERHUYSE, Gerharida Maria Johanna (Gerrie) (V),
∗ 28.11.1886, a1b8c5d4e9[f2g1]
ESTERHUYSE, Gertruida Magdalena (V), ∗ 18.02.1903,
a1b8c5d4e9[f2g9]
ESTERHUYSE, Hendrik de Waal (M), ∗ ±__.__.1860,
a1b8c5d4e9[f2]
ESTERHUYSE, Hendrik de Waal (M), ∗ 02.07.1899,
a1b8c5d4e9[f2g7]
4111
4115
4095
4094
4107
4102
4104
1479
3226
5307
3561
3567
5079
3445
4458
1975
4043
5102
2554
2553
2551
2555
2557
2450
2552
2556
1361
4324
855
1780
855
2508
3656
4059
4060
2561
871
870
870
3074
2553
4675
2476
4301
2500
1474
3776
438
1282
4061
4731
4730
4726
497
2037
1369
3608
4778
4727
4521
4729
722
5210
5211
4732
302
4379
196
ESTERHUYSE, Jan Hendrik (M), ∗ 12.06.1912, a1b8c5d4e9[f2g12]
ESTERHUYSE, Johanna Elizabeth Margaretha (Johans) (V),
∗ __.__.____, a1b8c5d4e9[f6]
ESTERHUYSE, Johannes Erasmus Albertus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e9[f1]
ESTERHUYSE, Johannes Erasmus Albertus (M), ∗ 28.06.1803
ESTERHUYSE, Johannes Erasmus Albertus (M), ∗ 23.06.1901,
a1b8c5d4e9[f2g8]
ESTERHUYSE, Maria Gertruida Wilhelmina (V), ∗ 19.06.1892,
a1b8c5d4e9[f2g4]
ESTERHUYSE, Maria Getruida Wilhelmina (V), ∗ 19.10.1896,
a1b8c5d4e9[f2g6]
ESTERHUYSE, Willem Johannes (M), ∗ 18.12.1948
ESTERHUYSE, Zacharia Petronella (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f3[g1]
ETSEBETH, Burgert Christiaan (M), ∗ 06.09.1889
ETSEBETH, PN (M), ∗ __.__.____
ETSEBETH, PN (M), ∗ __.__.____
EVERT, Georgianna (Georgie) (V), ∗ __.__.____
EYBERS, Martha Magdalena (V), ∗ __.__.____
EYBERS, Martha Magdalena (V), ∗ __.__.____
EYGELAAR, Martina Glaudina (V), ∗ __.__.____
FABER, Magda (V), ∗ __.__.____
FAIRWEATHER, Truitjie (V), ∗ __.__.____
FAURE, Abraham (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f3g3]
FAURE, Annie (V), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f3g2]
FAURE, Koos (M), ∗ __.__.____
FAURE, Koos (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f3g4]
FAURE, Marius (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f3g6]
FAURE, Susanna Justina (V), ∗ __.__.____
FAURE, Willem (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f3g1]
FAURE, Willem (M), ∗ __.__.____, a1b7[c3d2e2f3g5]
FERREIRA, Arona Daphne (V), ∗ 26.05.1945
FERREIRA, Berendina (V), ∗ __.__.____
FERREIRA, Judith Susanna (V), ∗ __.__.____
FERREIRA, Maria Adriana (V), ∗ __.__.____
FERREIRA, Petronella Johanna (V), ∗ __.__.____
FICK, Coenrad (M), ∗ 03.01.____
FICK, Maatje Johanna (Violet) (V), ∗ 25.01.1898
FILMALTER, Gert (M), ∗ __.__.____
FILMALTER, Susanna Dorothea (V), ∗ 22.09.1959,
a1b8c5d4e8f5g5h1[i1]
FISCHER (M), ∗ __.__.____
FISCHER, Alida Lucina Elizabeth (V), ∗ 09.08.1821, a1b2c7d6[e1]
FISCHER, Johannes Joachim Heinrich (M), ∗ 20.03.1737
FISCHER, Lucas Frederik (M), ∗ __.__.____
FISCHER, Rykie Christina (V), ∗ __.__.____
FITZGERALD, PN (M), ∗ __.__.____
FITZPATRICK, Bernard (M), ∗ __.__.____
FOORD, Lize Susan (V), ∗ 01.07.1971
FORD, Lenie (V), ∗ __.__.____
FOUCHE, Dave (M), ∗ 28.08.1976
FOUCHE, Jacoba Alberta (V), ∗ 14.11.1925
FOUCHE, Johannes Petrus Jacobus (M), ∗ 25.09.1919
FOUCHE, M (M), ∗ __.__.____
FOUCHE, Pieter J (M), ∗ __.__.____
FOURIE, Andre (M), ∗ 14.03.1967, a1b8c5d4e8f5g5h1[i2]
FOURIE, Anna Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e6f5[g5]
FOURIE, Doris Willem Jan (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e6f5[g4]
FOURIE, Doris Willem Jan (M), ∗ 21.05.1893
FOURIE, Emmerentia (V), ∗ 23.05.1950
FOURIE, Gertina Petronella (V), ∗ __.__.1901
FOURIE, Gertruida Maria Magdalena (V), ∗ 20.08.1915
FOURIE, Hester Maria (V), ∗ __.__.____
FOURIE, Jacoba Johanna (V), ∗ __.__.____
FOURIE, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f5[g1]
FOURIE, Jan Adriaan (M), ∗ __.__.1904
FOURIE, Johan Gerhardus (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e6f5[g3]
FOURIE, Johanna Sebastina (V), ∗ __.__.1903
FOURIE, Johannes Andries (M), ∗ 19.11.1904
FOURIE, Johannes Mattheus (M), ∗ __.__.____, ?b1c6[d1]
FOURIE, Karel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f5[g6]
FOURIE, Louisa Franzina (V), ∗ 14.05.1961
FOURIE, Madelein (V), ∗ __.__.____
DE WAAL
3800
5355
4728
4865
4059
4063
4064
4062
4672
933
693
4733
1369
5212
3800
5396
426
430
427
432
431
4592
1
1
3887
4701
1996
1997
1996
1998
1999
711
711
60
5386
5386
3381
100
480
5001
4999
5000
4997
4998
3891
3890
3889
1489
1904
1904
575
2984
2802
2802
5359
3883
3099
3099
429
427
428
640
639
635
215
637
638
5132
636
FOURIE, Maria Aletta (V), ∗ __.__.____
FOURIE, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
FOURIE, Martha Maria (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e6f5[g2]
FOURIE, Maud Elizabeth (V), ∗ __.__.____
FOURIE, Max (M), ∗ __.__.____
FOURIE, Max (M), ∗ 09.09.1977, a1b8c5d4e8f5g5h1[i4]
FOURIE, Morlie (V), ∗ 13.09.1981, a1b8c5d4e8f5g5h1[i5]
FOURIE, Niel de Waal (M), ∗ 03.08.1969, a1b8c5d4e8f5g5h1[i3]
FOURIE, PN (V), ∗ __.__.____
FOURIE, PN (M), ∗ __.__.____
FOURIE, PN (M), ∗ __.__.____
FOURIE, Philippus Karel (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e6f5[g7]
FOURIE, Pieter Frederik (M), ∗ __.__.____
FOURIE, Ryk Jacobus (M), ∗ __.__.____, ?b1c6[d2]
FOURIE, Stephanus Ockert Johannes (M), ∗ __.__.____
FOWLER, Hanna (V), ∗ __.__.____
FRAHM, Basil (M), ∗ 05.06.1941
FRAHM, Basil Rudi (M), ∗ 20.11.1969, a1b2c7d1e2f12g1[h3i2j2]
FRAHM, Mana Theona (V), ∗ 12.08.1967, a1b2c7d1e2f12g1[h3i2j1]
FRAHM, Mark (M), ∗ 09.11.2001, a1b2c7d1e2f12g1[h3i2j2k2]
FRAHM, Michael (M), ∗ 25.06.1999, a1b2c7d1e2f12g1[h3i2j2k1]
FRANCE, Len (M), ∗ __.__.____
FRAPPE, Hendrik (M), ∗ __.__.____
FRAPPE, Hendrina Johanna (V), ∗ __.__.____
FRASER, Jacobus (M), ∗ 20.07.1938
FRITZ, Theodrus Ernst (M), ∗ __.__.____
FRONEMAN, Hendrik Georg (M), ∗ __.__.____
FRONEMAN, Hendrik Georg (M), ∗ __.__.____, a1b3c7d3[e1]
FRONEMAN, Johannes Coenraad Petrus (M), ∗ 21.09.1808
FRONEMAN, Louisa Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b3c7d3[e2]
FRONEMAN, Maria Aletta (V), ∗ __.__.____, a1b3c7d3[e3]
FUHRI, Erna (V), ∗ 24.06.1939
FUHRI, Jan Daniël (M), ∗ 28.06.1906
FURSTENBERG, Johanna Catharina Louisa (V), ∗ ±__.__.1791
FURTER, Albertus Petrus (M), ∗ 23.03.1858
FURTER, Frederik (M), ∗ __.__.____
GABRIELSEN, Juliana (V), ∗ __.__.____
GADD, Elize (V), ∗ __.__.1935
GAGIANO, Tania Christine (V), ∗ 10.07.1971
GARDEN, Catharina Magdalena (V), ∗ 29.04.1919, ?[b4]
GARDEN, Cornelius Johannes (M), ∗ 29.08.1916, ?[b2]
GARDEN, Peter (M), ∗ 09.02.1918, ?[b3]
GARDEN, William Dey (M), ∗ __.__.____
GARDEN, William Dey (M), ∗ 05.04.1915, ?[b1]
GEISSLER, Herman Christiaan (M), ∗ 27.06.1988,
a1b8c5d4e6f7g6h4[i1j2]
GEISSLER, Madria (V), ∗ 02.11.1983, a1b8c5d4e6f7g6h4[i1j1]
GEISSLER, Stephen (M), ∗ 18.05.1957
GELDENHUYS, Francois (M), ∗ __.__.____
GELDENHUYS, Jacobus (M), ∗ __.__.____
GELDENHUYS, Judith Christina Elizabeth (V), ∗ ±17.01.1857
GELDENHUYS, Mabel Amora (V), ∗ 21.01.1954
GERBER, Johannes Abraham (M), ∗ __.__.____
GERICKE, Jacobus Stephanus (M), ∗ 31.07.1804
GERICKE, Rosina Catharina (V), ∗ 15.07.1835
GERKEN, Johanna Elizabeth (V), ∗ 26.06.1899
GEYSER, Louise (V), ∗ __.__.____
GIBBON, Ernest Eduard (M), ∗ __.__.____
GIBBON, Patricia (V), ∗ 15.09.1947
GILAU, Jeanne Christian (M), ∗ 22.07.2003,
a1b2c7d1e2f12g1[h3i2j1k2]
GILAU, Johannes (M), ∗ __.__.____
GILAU, Nina (V), ∗ 17.10.2001, a1b2c7d1e2f12g1[h3i2j1k1]
GILDENHUYS, Burgert Wynand (M), ∗ 12.07.1885,
a1b2c7d1e2f13[g5]
GILDENHUYS, Daniel Jacob (M), ∗ 22.09.1882,
a1b2c7d1e2f13[g4]
GILDENHUYS, Hans Jacob (M), ∗ __.__.____
GILDENHUYS, Johanna Magdalena (V), ∗ 24.12.1879
GILDENHUYS, Johannes Jochemus (M), ∗ 02.09.1878,
a1b2c7d1e2f13[g2]
GILDENHUYS, Pieter de Waal (M), ∗ 27.05.1880,
a1b2c7d1e2f13[g3]
GILDENHUYS, Stefanus Johannes Jacobus (M), ∗ __.__.____
GILDENHUYS, Susanna Gertruida (V), ∗ 23.12.1875,
a1b2c7d1e2f13[g1]
2781
4770
2369
2367
2368
1824
401
2502
2996
306
300
3812
4828
5145
3011
3626
3016
841
3436
3193
3473
3141
5175
3682
1910
1005
1904
1742
4583
4583
4910
5290
4815
591
3634
3177
653
3177
2358
4116
4385
2332
2332
2304
591
2331
4210
2358
2331
3634
434
2043
539
3080
4473
3446
1663
3983
1569
4179
426
435
437
3985
3087
1570
1661
3446
408
197
GILDENHUYZEN, Margaretha (V), ∗ __.__.____
GILLINGHAM, PN (M), ∗ __.__.____
GOEDHUYS, Brigitta Kristen (V), ∗ 12.04.1962,
a1b6[c2d4e3f3g2h8i1j2]
GOEDHUYS, Diederik Willem (M), ∗ 04.11.1929
GOEDHUYS, Louis Willem (M), ∗ 03.12.1959,
a1b6[c2d4e3f3g2h8i1j1]
GOLDSHACHT, Bardette (V), ∗ __.__.____
GOODALL, Jonathan Bruce (M), ∗ 23.02.1966
GOODWIN, Sheridan Janet (V), ∗ 26.12.1984
GOOSEN, Anna Magdalena (V), ∗ __.__.____
GOOSEN, Elizabeth Johanna (V), ∗ 25.08.1962
GOOSEN, Ellen Claudia (V), ∗ 19.01.1924
GOUS, PN (M), ∗ __.__.____
GOUS, Petronella Catharina Aletha (V), ∗ __.__.____
GOUWS, Christoffel (M), ∗ __.__.____
GOUWS, Marthinus Gerhardus (M), ∗ __.__.____
GOUWS, PN (M), ∗ __.__.____
GOUWS, Pieter Johannes (M), ∗ __.__.____
GRAAFF, Martha Martina (V), ∗ __.__.____
GRAAFF, Pieter (M), ∗ __.__.____
GREEFF, Anna Sophia Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
GREEN, Elsie (V), ∗ __.__.____
GREEN, Joyce Elinor Mary (V), ∗ __.__.____
GREENAN, Lorraine Elizabeth (V), ∗ __.__.____
GREENE, Catherine Dymfina (V), ∗ __.__.____
GREENHILL, Jennifer Cheryl (V), ∗ __.__.____
GREENING, Jeanne (V), ∗ 26.04.1952
GRESSE, Anna Francina Elizabeth (V), ∗ __.__.____
GREYLING, Catharina Petronella (V), ∗ __.__.____
GREYLING, Jan Christoffel (M), ∗ 11.03.1778
GREYLING, Maria Petronella (V), ∗ __.__.1807
GREYLING, PN (M), ∗ __.__.____
GREYLING, PN (M), ∗ __.__.____
GREYLING, PN (M), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Coert Johannes (M), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Cornelia Gertruida (V), ∗ __.__.1863
GROBBELAAR, Cornelis (M), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Cornelis (M), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Cornelis (M), ∗ __.__.1774
GROBBELAAR, Cornelius (M), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Elizabeth Susanna Catharina (V), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Hester (V), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Hester Maria (Hettie) (V), ∗ 27.08.1916
GROBBELAAR, Jacobus Johannes (Koos) (M), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Jacobus Nicolaas Johannes (M), ∗ __.06.1864
GROBBELAAR, Louisa Elizabeth (V), ∗ __.__.1873
GROBBELAAR, Magdalena Catharina (Lenie) (V), ∗ 13.01.1915
GROBBELAAR, Margaretha Wilhelmina Hendrina (V),
∗ __.__.____
GROBBELAAR, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Stephanus Abraham (Fanie) (M), ∗ __.__.____
GROBBELAAR, Willem Jacobus (M), ∗ __.__.____
GROBLER, Alex (M), ∗ 09.05.1974, a1b2c7d1e2f12g1[h3i3j1]
GROBLER, Dorothea Magdalena (V), ∗ __.__.1906
GROBLER, Elandri (V), ∗ 17.09.1979
GROBLER, Emerentia Maria (V), ∗ ±__.__.1867
GROBLER, Helena (V), ∗ __.__.____
GROBLER, Helena Catharina (V), ∗ 13.09.1906
GROBLER, Helena Wilhelmina Frederika (V), ∗ 23.10.1894,
a1b3c3d8e6f6[g3]
GROBLER, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e7[f1]
GROBLER, Hendrik Albertus (M), ∗ ±05.08.1890
GROBLER, Hendrina Cecilia (V), ∗ __.__.____
GROBLER, Hermana (V), ∗ 18.10.1940, a1b2c7d1e2f12g1[h3i2]
GROBLER, Hermien (V), ∗ 01.04.1976, a1b2c7d1e2f12g1[h3i3j2]
GROBLER, Jan Klopper (M), ∗ 01.06.1982,
a1b2c7d1e2f12g1[h3i3j4]
GROBLER, Johanna Barbara Maria (V), ∗ 24.01.1858,
a1b8c5d4e7[f3]
GROBLER, Johanna Hendrina Maria Adriana (V), ∗ __.__.____
GROBLER, Johanna Wilhelmina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f11g6[h1]
GROBLER, Johannes Arend (M), ∗ 04.08.1887, a1b3c3d8e6f6[g1]
GROBLER, Johannes Nicolaas Hermanus (M), ∗ __.__.____
GROBLER, John Alexander (M), ∗ 31.05.1906
DE WAAL
436
433
409
5204
1571
3984
395
4760
3080
3813
3982
312
313
315
1664
1660
1662
314
3982
3675
3946
4616
4508
1319
2910
24
3674
24
983
1958
1958
5097
4169
4168
4167
4166
1405
1405
1728
1620
986
2886
2886
559
3528
5382
3137
366
4966
3814
1156
1128
2488
4967
1223
953
1137
1137
2486
2486
2487
3862
2366
2366
GROBLER, Karel (M), ∗ 20.02.1981, a1b2c7d1e2f12g1[h3i3j3]
GROBLER, Karel Alexander (M), ∗ 05.10.1944,
a1b2c7d1e2f12g1[h3i3]
GROBLER, Louda Mariana (V), ∗ 04.12.1937,
a1b2c7d1e2f12g1[h3i1]
GROBLER, Magdalena (V), ∗ __.__.____
GROBLER, Margaretha Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f11g6[h2]
GROBLER, Margaretha Wilhelmina Hendrika (V), ∗ 14.11.1855,
a1b8c5d4e7[f2]
GROBLER, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
GROBLER, Maria Magdalena Johanna (V), ∗ __.__.____
GROBLER, Nicolaas Johannes (M), ∗ __.__.____
GROBLER, PN (M), ∗ __.__.____
GROBLER, Petrus (M), ∗ 27.12.1808
GROBLER, Petrus Christoffel (M), ∗ 27.07.1964
GROBLER, Petrus Christoffel (M), ∗ 07.04.1986,
a1b2c7d1e2f10g3h3i1j5[k1]
GROBLER, Pieter Lourens (M), ∗ 31.08.1995,
a1b2c7d1e2f10g3h3i1j5[k3]
GROBLER, Pieter Schalk (M), ∗ 04.01.1902, a1b3c3d8e6f6[g4]
GROBLER, Sal(o)mon (M), ∗ __.__.____
GROBLER, Salomon (M), ∗ 24.06.1889, a1b3c3d8e6f6[g2]
GROBLER, Sanmarie (V), ∗ 12.04.1989,
a1b2c7d1e2f10g3h3i1j5[k2]
GROBLER, Willem (M), ∗ __.__.____
GROENEWALD, Anna Botha (V), ∗ __.__.____
GROENEWALD, Christo (M), ∗ __.__.____
GROENEWALD, Elizabeth Johanna Maria (V), ∗ __.__.____
GROENEWALD, Elsie Johanna Catharina (V), ∗ 02.11.1842
GROENEWALD, Gesina Catharina (V), ∗ __.__.____
GROVE, Daniel Johannes (M), ∗ __.__.____
GROVE, Johannes Andreas (Andries) (M), ∗ __.__.____
GROVE, Marianne (V), ∗ 24.03.1965
GROVE, Stephanus (M), ∗ __.__.____
GROVÉ, Johanna Jacoba (V), ∗ __.__.1915
GRUNDELINGH, Elizabeth (V), ∗ __.__.____
GRUNDELINGH, Johannes Andreas (M), ∗ __.__.1750
GRUNDER, Aletta Johanna (V), ∗ 07.10.1917
GRUNDLING, Charl Petrus (M), ∗ 17.04.1979,
a1b8c5d4e10f5[g1h1i4j3]
GRUNDLING, Christiaan (M), ∗ 03.08.1975,
a1b8c5d4e10f5[g1h1i4j2]
GRUNDLING, Gertruida Johanna (V), ∗ 24.11.1972,
a1b8c5d4e10f5[g1h1i4j1]
GRUNDLING, Jacobus Christiaan (Chris) (M), ∗ 08.09.____
GRUNDLINGH, Elizabeth Regina (V), ∗ 21.08.1940
GRUNDLINGH, Jan Petrus (M), ∗ 22.08.1899
GUNSTER, PN (M), ∗ __.__.____
GUSTAFSON, Anna Charlotte (V), ∗ ±__.__.1831
HAARHOFF, Rouviere (V), ∗ __.__.1971
HAASBROEK, Johannes Bernardus (M), ∗ __.__.____
HAASBROEK, Susara Susanna (V), ∗ 08.11.1903
HABIG, Johannes Hendrikus Hermanus (M), ∗ __.__.1968
HALBICH, PN (M), ∗ __.__.____
HALSTEAD, PN (M), ∗ __.__.____
HAMILTON, Susanna Petronella (V), ∗ __.__.____
HAMMAN, Susanna (V), ∗ __.__.____
HANEKOM, Albertus Myburgh (M), ∗ __.__.____
HANEKOM, Cornelia Hendrika (V), ∗ __.__.____
HANEKOM, Helena Beatrix (V), ∗ __.__.1874
HANEKOM, Helna Beatrix (V), ∗ __.__.____
HANEKOM, Liezl (V), ∗ 30.08.1988, a1b7[c3d2e1f1g10h2i5j2]
HANEKOM, Loammie Cornelia (V), ∗ 03.07.1903, ?[b1]
HANEKOM, Maria Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____
HANEKOM, PN (M), ∗ __.__.____
HANEKOM, Petrus Jurgens (M), ∗ __.__.____
HANEKOM, Susanna Maria Johanna (V), ∗ 14.05.1941
HANEKOM, Willem Robert (M), ∗ ±07.01.1919
HANEKOM, Willem Robert (M), ∗ 18.07.1957
HANEKOM, Willem Robert (M), ∗ 28.02.1984,
a1b7[c3d2e1f1g10h2i5j1]
HANNABUS, Andrew Peter (M), ∗ 28.03.1951
HARMER, Ernest Lee (M), ∗ __.__.____
HARMER, Florence Maud (V), ∗ 18.03.1901
4725
4615
4720
4721
4723
4719
4722
4719
4724
2165
2116
1878
4497
186
3904
3902
3901
3900
2221
3903
3907
915
509
510
508
2934
2839
1943
4317
150
4426
351
5037
4
24
6
5
4
2450
871
2948
4234
1941
3164
366
369
73
72
366
1108
870
1899
1899
1714
5100
2710
2800
2797
2792
2796
2792
2793
2795
2794
198
HARMSE, Cornelis Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f4[g6]
HARMSE, Hendrina Johanna (V), ∗ __.__.____
HARMSE, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f4[g1]
HARMSE, Johan Gerthardus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f4[g2]
HARMSE, Maria Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e6f4[g4]
HARMSE, Petrus Abraham Willem (M), ∗ __.__.____
HARMSE, Petrus Abraham Willem (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f4[g3]
HARMSE, Petrus Abraham Willem (M), ∗ __.02.1889
HARMSE, Philippus Carl (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e6f4[g5]
HARRIS, PN (M), ∗ __.__.____
HARTKOPHF, PN (M), ∗ __.__.____
HARTMAN, Marie-Read (V), ∗ __.__.____
HARTZENBERG, Jan Johannes (M), ∗ __.__.____
HARVEY, Harold Gurney (M), ∗ __.__.____
HATTINGH, Albertina (V), ∗ 22.09.1964, a1b8c5d4e6f7g6h5[i2]
HATTINGH, Gerhard Arnold (M), ∗ 13.02.2003,
a1b8c5d4e6f7g6h5[i1j1]
HATTINGH, Gerhardus (M), ∗ 06.07.1962, a1b8c5d4e6f7g6h5[i1]
HATTINGH, Gerhardus Arnoldus (M), ∗ 19.12.1935
HATTINGH, Johannes Hendrik Christoffel (M), ∗ 01.06.1881
HATTINGH, Madeleine (V), ∗ 04.09.2003, a1b8c5d4e6f7g6h5[i1j2]
HATTINGH, Schalk de Waal (M), ∗ 08.10.1965,
a1b8c5d4e6f7g6h5[i3]
HAUPT, Johanna Petronella (V), ∗ __.__.____
HAVEMANN, Charles (M), ∗ 21.08.1970, a1b2c7d1e2f12g2h3i1[j1]
HAVEMANN, De Waal (M), ∗ 22.09.1973,
a1b2c7d1e2f12g2h3i1[j2]
HAVEMANN, Hein (M), ∗ 25.12.1945
HAVENGA, Jacoba (V), ∗ __.__.____
HAYWARD, Koekie (V), ∗ __.__.____
HAYWOOD, Engela (V), ∗ __.__.____
HELBERG, Alet (V), ∗ __.__.____
HELEN, Louise (V), ∗ __.__.____
HELM, Annie Johanna (V), ∗ 10.10.1881
HENDRICKSZ, Antoinette Maria Meyer (V), ∗ __.__.____
HENDRICKZ, Hendrik Vosges (M), ∗ __.__.____
HENDRIKS, Hieronymous (M), ∗ __.__.____
HENDRIKS, Foeke (M), ∗ __.__.____
HENDRIKS, Geertruyda Philippina (V), ∗ 19.06.1828, a1b1[c2d1e1]
HENDRIKS, Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b1[c2d1]
HENDRIKS, Johannes Jacob (M), ∗ __.__.____
HENDRIKSE, Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____
HENNING, Anna Rosina (V), ∗ __.__.____
HERBST, Maria (V), ∗ __.__.____
HERHOLDT, Martha Maria (V), ∗ __.__.____
HERN, Alida Elizabeth (V), ∗ __.__.____
HEROLD, Charlotte Louisa (V), ∗ 17.08.1819
HERTZOG, Dirk Willem Ryk (M), ∗ 28.05.1856
HERTZOG, Dirk Willem Ryk (Dirkie) (M), ∗ 01.12.1914,
a1b2c7d1e2f11g3[h3]
HERTZOG, J B M (M), ∗ __.__.____
HERTZOG, Jacobus (M), ∗ __.__.____
HERTZOG, Jacobus Albertus Munnik (M), ∗ __.__.____
HESTEMANN, Linda Sophia Auguste (V), ∗ __.__.____
HEUFKE, Alida Johanna (V), ∗ __.__.____
HEUNINGH, Adriaan (M), ∗ __.__.____
HEUNINGH, Aletta (V), ∗ __.__.____
HEUNIS, Christina Gesina (V), ∗ __.__.____
HEYDENREICH, Johannes Gerhardus (M), ∗ __.__.____
HEYDENREICH, Maria Magdalena (V), ∗ 09.09.1784
HEYDENRYCH, Barbara Wilhelmina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d3[e8]
HEYDENRYCH, Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d3[e5]
HEYDENRYCH, Godfried Johannes (M), ∗ ±__.__.1786
HEYDENRYCH, Johanna Maria (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d3[e4]
HEYDENRYCH, Johannes Jacobus (M), ∗ 28.03.1756
HEYDENRYCH, Johannes Jacobus (M), ∗ 07.04.1819,
a1b8c2d3[e1]
HEYDENRYCH, Magdalena Catharina (V), ∗ 09.01.1823,
a1b8c2d3[e3]
HEYDENRYCH, Margaretha Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b8c2d3[e2]
DE WAAL
2798
2799
3107
3106
3108
2523
2523
2254
2815
3624
3094
3092
3095
3093
3090
3091
2120
157
2113
18
2288
3999
4274
5160
4246
277
5161
2964
3165
3154
3164
2966
179
2965
3170
3159
153
3153
2975
336
2968
3152
2964
336
3156
3158
156
2969
3163
3167
3155
2970
3168
2967
3166
3169
179
2975
152
152
155
154
3157
3892
3464
3814
HEYDENRYCH, Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b8c2d3[e6]
HEYDENRYCH, Petrus Johannes (M), ∗ __.__.____, a1b8c2d3[e7]
HEYMANS, Christel (V), ∗ 11.04.1968, a1b8c4[d6e6f5g4h5i1]
HEYMANS, Cornelius Bredenkamp (M), ∗ __.__.____
HEYMANS, Leonie (V), ∗ 26.07.1970, a1b8c4[d6e6f5g4h5i2]
HEYMANS, Paulus Stefanus Petrus (M), ∗ __.__.____
HEYMANS, Susanna Elizabeth (V), ∗ 01.06.1956
HEYNS, Aletta (V), ∗ __.__.____
HEYNS, Hetta (V), ∗ __.__.____
HEYNS, PN (M), ∗ __.__.____
HEYWOOD, Clara Penelope (V), ∗ 18.02.1940,
a1b8c4[d6e6f5g3h4]
HEYWOOD, Courtneigh John Robert (M), ∗ 27.07.1934,
a1b8c4[d6e6f5g3h2]
HEYWOOD, David Arthur George (M), ∗ 01.05.1944,
a1b8c4[d6e6f5g3h5]
HEYWOOD, Helen Salome (V), ∗ 14.09.1935, a1b8c4[d6e6f5g3h3]
HEYWOOD, Jean Ferdinand Gaston Robert (M), ∗ __.__.____
HEYWOOD, Sally Joan (V), ∗ 07.05.1933, a1b8c4[d6e6f5g3h1]
HILLARY, Marlene (V), ∗ __.__.____
HINGESTON, PN (M), ∗ __.__.____
HITTOS, PN (M), ∗ __.__.____
HOEVE, Johannes Sigismundus (M), ∗ __.__.____
HOFFMAN, Albertus Johannes (M), ∗ __.__.1814
HOFFMAN, Catharina Susanna Margaretha (V), ∗ __.__.1904
HOFFMAN, Dora (V), ∗ __.__.____
HOFFMAN, Izak Johannes (M), ∗ 19.01.1933
HOFFMAN, Johanna Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
HOFFMAN, Margaritha Louisa Christina (V), ∗ __.06.1840
HOFFMAN, Susanna Catharina (V), ∗ 23.02.1962, ?[b1]
HOFMEYR, Johann Heinrich (M), ∗ 11.03.1721
HOFMEYR, Adriaan Jacobus (M), ∗ 01.08.1839, a1b8c4[d9e5]
HOFMEYR, Arend Hermanus (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d9]
HOFMEYR, Arend Hermanus (M), ∗ 27.09.1837, a1b8c4[d9e4]
HOFMEYR, Catharina Maria (V), ∗ 24.11.1787, a1b8c4[d2]
HOFMEYR, Charles Louw (M), ∗ 26.09.1865
HOFMEYR, Elizabeth Magdalena (V), ∗ 21.10.1785, a1b8c4[d1]
HOFMEYR, Elizabeth Margaretha de Waal (V), ∗ 23.02.1848,
a1b8c4[d9e10]
HOFMEYR, Elizabeth Marie (V), ∗ 30.04.1908, a1b8c4[d9e2f1g2]
HOFMEYR, Helena Louisa (V), ∗ 22.07.1938,
a1b2c7d1e2f6g8h4[i1]
HOFMEYR, Hendrik Johannes (M), ∗ 27.05.1798, a1b8c4[d8]
HOFMEYR, Hester Sophia (V), ∗ 13.01.1844
HOFMEYR, Hester Sophia (V), ∗ ±__.__.1858
HOFMEYR, Jan Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d4]
HOFMEYR, Jan Hendrik (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d7]
HOFMEYR, Jan Hendrik (M), ∗ 23.05.1759
HOFMEYR, Jan Hendrik (M), ∗ 19.12.1818
HOFMEYR, Jan Hendrik (M), ∗ 03.02.1835, a1b8c4[d9e2]
HOFMEYR, Jan Hendrik (M), ∗ 12.04.1905, a1b8c4[d9e2f1g1]
HOFMEYR, Jeanette (V), ∗ 15.04.1944, a1b2c7d1e2f6g8h4[i3]
HOFMEYR, Johanna Hendrina (V), ∗ 02.01.1794, a1b8c4[d5]
HOFMEYR, Johannes Wynand Louw (M), ∗ 13.06.1836,
a1b8c4[d9e3]
HOFMEYR, Johannes Wynand Louw (V), ∗ 31.03.1843,
a1b8c4[d9e7]
HOFMEYR, Kind, ∗ 12.06.1833, a1b8c4[d9e1]
HOFMEYR, Margaretha Jacoba (V), ∗ 31.07.1795, a1b8c4[d6]
HOFMEYR, Margaretha Johanna Elizabeth (V), ∗ 18.12.1844,
a1b8c4[d9e8]
HOFMEYR, Maria Wilhelmina (V), ∗ __.__.____, a1b8c4[d3]
HOFMEYR, NN (M), ∗ 30.01.1842, a1b8c4[d9e6]
HOFMEYR, NN (M), ∗ 28.10.1846, a1b8c4[d9e9]
HOFMEYR, Nicolaas Johannes (M), ∗ 08.03.1827
HOFMEYR, Stephanus Johannes (M), ∗ __.__.____
HOFMEYR, Stephanus Johannes (M), ∗ 11.03.1859
HOFMEYR, Stephanus Johannes (M), ∗ 11.09.1906
HOFMEYR, Stephanus Johannes (M), ∗ 29.08.1964,
a1b2c7d1e2f6g8h4[i2j1]
HOFMEYR, Stephanus Johannes van Rensburg (M), ∗ 01.06.1941,
a1b2c7d1e2f6g8h4[i2]
HOFMEYR, William Hendrik (M), ∗ 04.11.1874, a1b8c4[d9e2f1]
HOLDER, Ronel (V), ∗ 17.09.1964
HOLL, Dorothy Ruth (V), ∗ __.__.1913
HOLL, Martha Maria (V), ∗ __.__.____
3849
486
487
2710
2710
2277
2100
3474
4228
545
546
2595
241
2888
974
4028
4204
4203
4207
4208
4206
4205
4210
4210
4209
45
2781
1646
2781
2969
202
200
201
4009
203
3571
5377
3572
3568
3669
5099
5364
3570
3569
5098
3568
2648
3667
3668
5098
3666
3665
4947
4944
4945
4946
3922
4543
4533
4555
4550
4565
4545
4560
4551
4558
4562
3109
4546
4548
4552
4531
199
HOLLIDAY, Dallas (V), ∗ 22.08.1936
HOLM, Alfred William (M), ∗ 01.06.1971
HOLM, Emma (V), ∗ 21.09.2002, a1b2c7d1e2f12g2h2i3j3[k1]
HOLTMAN, Andries (M), ∗ __.__.____
HOLTMAN, Sara Cornelia (V), ∗ __.__.____
HOLTZHAUSEN, Elsabe (V), ∗ __.__.____
HOLTZHAUSEN, Fransina Jacoba (V), ∗ __.__.____
HOLTZHAUSEN, Isabella (V), ∗ __.__.____
HOLTZHAUSEN, Maria Sophia (V), ∗ __.__.____
HOLZAPFEL, Friedrich Wilhelm Honck (M), ∗ 19.10.1937
HOLZAPFEL, Philip (M), ∗ 27.01.1989, a1b2c7d1e2f12g2h5[i4j1]
HOMAN, Elizabeth (V), ∗ __.__.____
HONEYBORNE, De Courcy Wilberforce (M), ∗ __.__.____
HOOGENDYK, Sybil (V), ∗ __.__.____
HOON, Carolina Johanna (V), ∗ __.__.____
HOON, Elize (V), ∗ 31.07.1937
HOON, Gideon Jacobus (M), ∗ __.__.____
HOON, Gideon Jacobus (M), ∗ __.__.____
HOON, Gideon Jacobus (M), ∗ 14.09.1912, a1b8c5d4e11f6[g3]
HOON, Hendrik de Waal (M), ∗ 14.12.1915, a1b8c5d4e11f6[g4]
HOON, Jacobus Hendrik (M), ∗ 12.02.1909, a1b8c5d4e11f6[g2]
HOON, Jasper Michael (M), ∗ 03.02.1907, a1b8c5d4e11f6[g1]
HOON, Jasper Michiel (M), ∗ __.__.____
HOON, Maria Margaretha (V), ∗ __.__.____
HOON, Petrus Grobbelaar (M), ∗ 03.03.1918, a1b8c5d4e11f6[g5]
HOPKINS, Rebecca (V), ∗ __.__.____
HOPPE, Catharina Maria (V), ∗ __.__.____
HOPPE, Dorothy Jean (V), ∗ __.__.____
HOPPE, Hendrik (M), ∗ __.__.1716
HOPPE, Susanna Hilletje (V), ∗ 16.03.1744
HORAK, Arend De Waal (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f7g7[h2]
HORAK, Jacob Daniel De Villiers (M), ∗ __.__.____
HORAK, Jacob Daniel De Villiers (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f7g7[h1]
HORAK, Maria Christina Hendrika (V), ∗ __.__.____
HORAK, Tertia (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f7g7[h3]
HORN, Arend Cornelius (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f3[g3]
HORN, B J (V), ∗ __.__.____
HORN, Elli Johanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f3[g4]
HORN, Gerrit J. W. (M), ∗ 01.03.1816
HORN, Hannes (M), ∗ 22.04.1991, a1b8c5d4e6f2g4h1i3[j4]
HORN, Hendrina Cecilia (V), ∗ __.__.____, ?[b1]
HORN, Isabella Susanna (V), ∗ __.__.____
HORN, Jacobus Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e5f3[g2]
HORN, Jan Mattheus Christiaan (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e5f3[g1]
HORN, Jan Mattheus Christiaan (M), ∗ __.__.____
HORN, Jan Mattheus Christiaan (M), ∗ ±__.06.1840
HORN, Leon (M), ∗ 16.09.1966
HORN, Leon (M), ∗ 09.07.1985, a1b8c5d4e6f2g4h1i3[j2]
HORN, Marius (M), ∗ 26.02.1988, a1b8c5d4e6f2g4h1i3[j3]
HORN, Marthinus Jacobus (M), ∗ 28.04.1898
HORN, Petrus Johannes (Johan) (M), ∗ 12.03.1983,
a1b8c5d4e6f2g4h1i3[j1]
HORN, Petrus Johannes (Peet) (M), ∗ 03.07.1956
HOSMAN, Abraham (M), ∗ __.__.____, ?[b3]
HOSMAN, Abraham (M), ∗ ±__.__.1826
HOSMAN, Baba, ∗ __.__.____, ?[b1]
HOSMAN, Caroline (V), ∗ __.__.____, ?[b2]
HOWARD, Emmarentia Frederika (V), ∗ __.__.____
HOWELL, Adriana (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e5]
HOWELL, Adriana Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e1]
HOWELL, Adriana Johanna (V), ∗ 28.03.1911, a1b17c8d3[e8f9]
HOWELL, Aletta Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e8f4]
HOWELL, Carolina Maria Johanna (V), ∗ 13.09.1866,
a1b17c8d3[e12]
HOWELL, Charles (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e7]
HOWELL, Christiaan Bester (M), ∗ 25.04.1892, a1b17c8d3[e10f2]
HOWELL, Christoffel (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e8f5]
HOWELL, Daniel Theodorus (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e10]
HOWELL, Daniel Theodorus (M), ∗ 22.01.1896, a1b17c8d3[e10f4]
HOWELL, Edwin (M), ∗ __.__.____
HOWELL, Harry (M), ∗ __.03.1855, a1b17c8d3[e8]
HOWELL, Helena Bernhardina (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e8f2]
HOWELL, Henry (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e8f6]
HOWELL, James (M), ∗ ±__.__.1775
DE WAAL
4541
4556
4531
3114
4554
4544
4553
4534
4542
4559
4557
4547
4532
4561
4563
4564
4549
1288
135
568
565
1281
2789
567
2306
655
2432
5036
566
4772
220
4648
300
300
4903
1095
4415
4412
4414
4416
4413
4417
1198
136
3299
440
4350
4836
3986
4605
3392
4153
4154
2030
4155
3594
2106
2031
2033
2032
2654
3986
2029
4153
4156
1608
3817
2598
586
320
HOWELL, James Michael (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e3]
HOWELL, James Michael (M), ∗ 11.12.1916, a1b17c8d3[e8f10]
HOWELL, James Michael Gristock (M), ∗ __.__.____
HOWELL, Joan-Marie (V), ∗ 16.05.1944, a1b8c4[d6e6f5g5h5]
HOWELL, Johan Tobias (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e8f8]
HOWELL, Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e6]
HOWELL, Margaretha Albertha (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e8f7]
HOWELL, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e2]
HOWELL, Martha (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e4]
HOWELL, Martin Theodorus (M), ∗ 02.01.1891, a1b17c8d3[e10f1]
HOWELL, Michael Martin Charles (M), ∗ __.__.____,
a1b17c8d3[e9]
HOWELL, Michael Martin Charles (M), ∗ __.__.____,
a1b17c8d3[e8f1]
HOWELL, Michael Martin Charles (M), ∗ ±28.09.1817
HOWELL, Mona (V), ∗ 25.11.1894, a1b17c8d3[e10f3]
HOWELL, Ryk Cornelius (M), ∗ 27.03.1898, a1b17c8d3[e10f5]
HOWELL, Rykie Hester (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e11]
HOWELL, Rykie Hester (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d3[e8f3]
HUGO, Anna Elizabeth (V), ∗ ±__.__.1762
HUGO, C. F. (M), ∗ __.__.____
HUGO, Carel Johannes (M), ∗ 13.11.1985, a1b2c7d1e2f12g2h6[i3j3]
HUGO, Carel Johannes (Callie) (M), ∗ 19.01.1952
HUGO, Catharina Margaretha (V), ∗ ±__.__.1764
HUGO, Gabriel Johannes (M), ∗ 12.09.1819
HUGO, Hanneli (V), ∗ 01.12.1983, a1b2c7d1e2f12g2h6[i3j2]
HUGO, Helena (V), ∗ __.__.____
HUGO, Jan Gysbert (M), ∗ __.__.____
HUGO, Johannes Daniel (M), ∗ __.__.____
HUGO, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
HUGO, Ronelle (V), ∗ 19.01.1981, a1b2c7d1e2f12g2h6[i3j1]
HUISAMEN, Francina Helena Joachemina Elizabeth (V),
∗ __.__.____
HUMAN, L. (M), ∗ __.__.____
HUMAN, PN (M), ∗ __.__.____
HUMPHRIES, Delila (V), ∗ 03.03.1908
HUMPHRIES, William Stephen (M), ∗ __.__.____
HUNDER, Maria Magdelena (V), ∗ __.__.____
HUNTER, Coenraad Hendrik (M), ∗ __.__.____
HURTER, Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b17c3[d3]
HURTER, Gerhardus (M), ∗ __.__.____
HURTER, Helena Josina (V), ∗ __.__.____, a1b17c3[d2]
HURTER, Jacobus Arnoldus (M), ∗ __.__.____, a1b17c3[d4]
HURTER, Jan Willem (M), ∗ __.__.____, a1b17c3[d1]
HURTER, Lourens Alexander Oxholm (M), ∗ __.__.____,
a1b17c3[d5]
HUYSAMEN, Hendrik (M), ∗ __.__.____
IMMELMAN, A. (M), ∗ __.__.____
IMMELMAN, Malinda (V), ∗ 18.09.1970
IMMELMAN, Miemie (V), ∗ 13.04.1906
INGRAM, Riana (V), ∗ __.__.____
IVY, Daphne (V), ∗ __.__.____
JACOBS, Carolina Francina (V), ∗ __.__.1840
JACOBS, Catharina Jacoba (V), ∗ __.__.____
JACOBS, Dalena (V), ∗ __.__.____
JACOBS, Daniel Jacobus (M), ∗ 14.12.1923
JACOBS, Daniel Jacobus (M), ∗ 16.09.1982,
a1b8c5d4e10f5[g1h1i1j2k1]
JACOBS, Frans De Waal (M), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e2f1[g1]
JACOBS, Gertha-Michelle (V), ∗ 05.06.1985,
a1b8c5d4e10f5[g1h1i1j2k2]
JACOBS, Helena Katharina (V), ∗ __.__.____
JACOBS, Johanna Adriana (V), ∗ __.__.____
JACOBS, Johanna Cloete (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e2f1[g2]
JACOBS, Lourenna Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e2f1[g4]
JACOBS, Maria Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d1e2f1[g3]
JACOBS, Petronella (V), ∗ 06.05.1942
JACOBS, Salmon Jacobus (M), ∗ __.__.____
JACOBS, Willem Gerhardus Nicolaas (M), ∗ __.__.____
JACOBS, Willem Jacobus (M), ∗ 30.06.1953
JACOBS, Wilmari (V), ∗ 21.06.1987, a1b8c5d4e10f5[g1h1i1j2k3]
JACOBSZ, Francois Paul (M), ∗ __.__.____
JACOBUS, Estelle (V), ∗ __.__.____
JANKOWITZ, Gys (M), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Alida Louisa (V), ∗ 27.10.1963
JANSE VAN RENSBURG, Anna (V), ∗ __.__.____
3837
2825
1452
2932
1454
1453
3814
2307
1451
1455
1326
2277
1344
1446
1447
4311
2650
1326
2832
1446
2974
3452
3814
3635
1448
4058
1479
2627
2277
2626
1904
3987
4503
4502
1362
4507
4505
4813
4501
4501
1269
1631
4504
4506
5312
993
994
4252
1393
1388
1386
1391
1389
1387
1392
1390
4432
2570
3654
738
4300
3905
200
JANSE VAN RENSBURG, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Anna Jacoba (V), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Catharina Elizabeth (V), ∗ 04.01.1920,
a1b3c3d8e5f7[g3h1]
JANSE VAN RENSBURG, Charmain (V), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f7[g4h1]
JANSE VAN RENSBURG, Daniel Jacobus (M), ∗ 03.08.1888,
a1b3c3d8e5f7[g4]
JANSE VAN RENSBURG, Elizabeth Maria Hybrecht (V),
∗ 08.11.1902
JANSE VAN RENSBURG, Florrie (V), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Hans Jurie (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f7[g3]
JANSE VAN RENSBURG, Hans Jurie (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f7[g4h2]
JANSE VAN RENSBURG, Jacob (M), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Johanna (Joey) (V), ∗ 11.04.1961
JANSE VAN RENSBURG, Johanna Christina Wilhelmina (V),
∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Johannes Frederik (M), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Johannes Frederik (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f7[g1]
JANSE VAN RENSBURG, Josa (V), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Magdalena (V), ∗ 07.01.1935
JANSE VAN RENSBURG, Magdel Maria (V), ∗ ±__.__.1920
JANSE VAN RENSBURG, Maria Magdalena Hendrina Elizabeth
(V), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Marthinus Johannes (M), ∗ ±__.03.1859
JANSE VAN RENSBURG, Nicolaas Jacobus (M), ∗ ±__.__.1838
JANSE VAN RENSBURG, PN (M), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Philippus Petrus (M), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Rachel Jacoba (V), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Regina Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f7[g2]
JANSE VAN RENSBURG, Sannie (V), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Sunel (V), ∗ 12.12.1950
JANSE VAN RENSBURG, Suzette (V), ∗ 15.07.1969
JANSE VAN RENSBURG, Theo (M), ∗ __.__.____
JANSE VAN RENSBURG, Wilhelm (M), ∗ __.__.____
JANSE VAN VUUREN, Hendrika Petronella (V), ∗ __.__.____
JANSE VAN VUUREN, Martha Aletta Johanna (V), ∗ __.__.____
JANSEN, Aletta Elizabeth (V), ∗ 19.04.1888, a1b17c8d1e9[f2]
JANSEN, Catharina Clasina (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e9[f1]
JANSEN, Christel (V), ∗ __.__.____
JANSEN, Christina van der Post (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e9[f6]
JANSEN, Daniel Theodorus (M), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e9[f4]
JANSEN, Geertruida Aletta (V), ∗ 03.01.1909
JANSEN, Johannes Petrus (M), ∗ __.__.____
JANSEN, Johannes Petrus (M), ∗ ±__.__.1847
JANSEN, Lorenz (M), ∗ __.__.____
JANSEN, Maria Helena (V), ∗ __.__.____
JANSEN, Rykie Hester (V), ∗ __.__.____, a1b17c8d1e9[f3]
JANSEN, William Henry (M), ∗ ±__.__.1893, a1b17c8d1e9[f5]
JANUARY, PN (M), ∗ __.__.____
JEBAVY, Frank (M), ∗ __.__.1966
JEBAVY, Lisa (V), ∗ __.__.2002, a1b2c8d1e3f1g6h2i3j1[k1]
JESSELSON, Johan Joachim Adolf (M), ∗ __.__.____
JOHNSTONE, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g6[h7]
JOHNSTONE, George (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g6[h2]
JOHNSTONE, George (M), ∗ ±__.__.1892
JOHNSTONE, Harry (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g6[h5]
JOHNSTONE, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g6[h3]
JOHNSTONE, Magdalena Josina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g6[h1]
JOHNSTONE, Regina Catharina (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e5f2g6[h6]
JOHNSTONE, Sophia (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g6[h4]
JONES, Iris Elizabeth (V), ∗ __.__.____
JONES, PN (M), ∗ __.__.____
JONKER, Adriaan Jacob Adolf (M), ∗ __.__.____
JONKER, Anna Sophia (V), ∗ __.__.____
JOONE, Jenny (V), ∗ __.__.____
JOOSTE, Benjamin (M), ∗ 07.01.1992, a1b8c5d4e6f7g6h5[i2j1]
DE WAAL
3904
3014
1318
1690
4016
3906
109
618
618
1398
4144
4360
4480
280
4752
1770
339
4524
4819
1773
132
2141
3162
3328
697
5380
116
2422
117
2297
3161
2099
2297
907
5380
122
131
1772
120
3154
376
2619
4727
1324
857
5291
118
121
2967
1771
123
133
5173
119
4573
3000
3000
3374
3400
3401
3372
3402
3375
3373
2610
438
JOOSTE, Dirk Wouter Jacobus (M), ∗ 09.12.1964
JOOSTE, Elizabeth Johanna (V), ∗ __.__.____
JOOSTE, Jacoba Petronella (V), ∗ ±__.__.1873
JOOSTE, Johanna (V), ∗ __.__.____
JOOSTE, PN (M), ∗ __.__.____
JOOSTE, Simeon (M), ∗ 11.06.1998, a1b8c5d4e6f7g6h5[i2j2]
JORDAAN, Betsie (V), ∗ __.__.____
JORDAAN, Charlotte Helena (V), ∗ 14.05.1954
JORDAAN, Ebenaeser (M), ∗ __.__.____
JORDAAN, Jacob Gideon (M), ∗ __.__.____
JORDAAN, Jan A. (M), ∗ __.__.____
JORDAAN, Johanna (V), ∗ __.__.____
JORDAAN, PN (V), ∗ __.__.____
JORDAAN, PN (M), ∗ __.__.____
JORDAAN, Pieter Cornelius (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Adolf Leonard (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Adriana Petronella (V), ∗ 27.04.1871
JOUBERT, Anna (V), ∗ __.__.1914
JOUBERT, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____
JOUBERT, Anna Elizabeth Susanna (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f8g6[h3]
JOUBERT, Daniel De Waal (M), ∗ ±__.__.1927,
a1b2c7d1e2f6g6h2[i1]
JOUBERT, Daniel Hermanus (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Elmarie (V), ∗ 29.03.1963, a1b8c4[d9e2f1g2h2i1]
JOUBERT, Francina Christina Burger (V), ∗ __.__.____
JOUBERT, Geertruida Henrietta (V), ∗ __.__.____
JOUBERT, Gert Louis (M), ∗ 28.05.1830
JOUBERT, Gideon Johannes (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Gideon Johannes (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Gideon Johannes (M), ∗ 02.12.1887,
a1b2c7d1e2f6g1[h1]
JOUBERT, Hester Helena (V), ∗ 18.08.1839
JOUBERT, Jacob Johannes de Villiers (M), ∗ 15.01.1940
JOUBERT, Jacob Stephanus (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Jacobus Andreas (M), ∗ 15.07.1813
JOUBERT, Jacques (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Johanna Catharina Marthina Jacoba (V), ∗ __.__.____
JOUBERT, Johannes Abraham (M), ∗ 17.11.1897,
a1b2c7d1e2f6g1[h6]
JOUBERT, Jozua Malherbe (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Julia Osborne (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f8g6[h2]
JOUBERT, Magdalena (V), ∗ 06.07.1892, a1b2c7d1e2f6g1[h4]
JOUBERT, Margaretha Johanna (V), ∗ 22.07.1786
JOUBERT, Maria Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
JOUBERT, PN (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, PN (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, PN (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, PN (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, PN (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Pieter de Waal (M), ∗ 30.12.1888, a1b2c7d1e2f6g1[h2]
JOUBERT, Sarah (V), ∗ 01.08.1895, a1b2c7d1e2f6g1[h5]
JOUBERT, Stephanus Gerhard (Gideon-sn) (M), ∗ __.__.____
JOUBERT, Susan Elizabeth Roberta (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f8g6[h1]
JOUBERT, Susannah Gertruida (V), ∗ 20.07.1899,
a1b2c7d1e2f6g1[h7]
JOUBERT, Tielman Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f6g6h2[i2]
JOUBERT, Tina (V), ∗ __.__.____
JOUBERT, Willem Adolf (M), ∗ 01.03.1890, a1b2c7d1e2f6g1[h3]
JURGENS, Sarah Catharina Henriette (V), ∗ __.__.____
KAREMACHER, Pieter Arnoldus (M), ∗ ±__.__.1837
KAREMACHER, Pieter Arnoldus (M), ∗ 23.12.1871
KARSTENS, Anna Sophia Johanna (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h8[i2j2]
KARSTENS, Hendrik (M), ∗ __.__.____
KARSTENS, Hendry (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h10[i4j1]
KARSTENS, Johan (M), ∗ __.__.____
KARSTENS, John (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h10[i4j2]
KARSTENS, Loraine (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h8[i2j3]
KARSTENS, Louis Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f7g5h8[i2j1]
KEELY (M), ∗ __.__.____
KEET, Daniël Johannes (M), ∗ __.__.____
2322
2320
2321
2319
2318
1187
2627
4960
4291
4290
44
2678
44
2161
5314
3115
3115
850
4214
4214
851
852
4214
849
849
3313
3314
3312
2315
2316
2313
2314
2600
3201
3198
3199
3202
3194
3197
3193
3193
3195
3200
3196
1571
1767
5159
5159
4684
2223
4731
433
832
3757
4677
2499
2705
1504
3605
3548
1184
3806
4465
3815
3815
3026
201
KEET, Dawid Jacobus (Dawie) (M), ∗ 16.02.1973,
a1b6[c2d4e3f1g9h4i1j3]
KEET, Johannes Hendrik Louw (Hannes) (M), ∗ 07.01.1970,
a1b6[c2d4e3f1g9h4i1j2]
KEET, Marko (M), ∗ 15.05.2002, a1b6[c2d4e3f1g9h4i1j2k1]
KEET, Marthinus Hendrik (Hennie) (M), ∗ 30.10.1965,
a1b6[c2d4e3f1g9h4i1j1]
KEET, Marthinus Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____
KELLERMAN, Sonja (V), ∗ __.__.____
KEMP, Eugene Antoinette (V), ∗ 22.02.1954
KENNEDY, Maria (V), ∗ __.__.____
KETS, Alida de Klerk (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d8e5f5g1[h1]
KETS, Jan Hendrik Francois (M), ∗ __.__.____
KEYSER, Catharina Hermina (V), ∗ __.__.____
KEYSER, Johanna Petronella (V), ∗ 10.11.1943
KEYSER, Johannes Simon (M), ∗ __.__.____
KEYSER, Magdalena Catharina (V), ∗ __.01.1773
KEYSER, PN (M), ∗ __.__.____
KIDSON, Catherine Magdalene (V), ∗ 21.05.1910
KIDSON, William Frederick (M), ∗ __.__.____
KILIAN, Gertruida Theodora (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e13f4g4[h1]
KILIAN, Hilda (V), ∗ 13.03.1895
KILIAN, Hilda Iris (V), ∗ 02.06.1922
KILIAN, John Barry (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f4g4[h2]
KILIAN, Laurence Peter (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e13f4g4[h3]
KILIAN, Marthinus Jacobus (M), ∗ 11.05.1886
KILIAN, Peter Johannes (M), ∗ __.__.____
KILIAN, Peter Johannes (M), ∗ ±__.10.1884
KINEER, Jaen (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h3[i1j1k1]
KINEER, Janine (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h3[i1j1k2]
KINEER, Johan (M), ∗ __.__.____
KING, Charl Wynand (Charles) (M), ∗ __.__.____,
a1b6[c2d4e3f1g9h3i2]
KING, Daniel (Niel) (M), ∗ __.__.____, a1b6[c2d4e3f1g9h3i3]
KING, Daniel Johannes (M), ∗ __.__.____
KING, George (M), ∗ __.__.____, a1b6[c2d4e3f1g9h3i1]
KINNEAR, George (M), ∗ __.__.____
KITSHOFF, Aletta (V), ∗ 05.03.1968, a1b8c5d3[e8f1g6h2i1]
KITSHOFF, Catharina Johanna Maria (V), ∗ 10.12.1968,
a1b8c5d3[e8f1g6h1i4]
KITSHOFF, Janette (V), ∗ 19.03.1973, a1b8c5d3[e8f1g6h1i5]
KITSHOFF, Johanna (V), ∗ 25.08.1971, a1b8c5d3[e8f1g6h2i2]
KITSHOFF, Johannes Daniël (M), ∗ 11.01.1938,
a1b8c5d3[e8f1g6h1]
KITSHOFF, Johannes Gysbert (M), ∗ 12.10.1966,
a1b8c5d3[e8f1g6h1i3]
KITSHOFF, Johannes Jacobus Petrus Willem (M), ∗ __.__.____
KITSHOFF, Louis Egbert (M), ∗ 18.05.1899
KITSHOFF, Louis Egbert (M), ∗ 20.06.1963, a1b8c5d3[e8f1g6h1i1]
KITSHOFF, Louis Hendrik Louw (M), ∗ 11.04.1939,
a1b8c5d3[e8f1g6h2]
KITSHOFF, Wilhelmina Dorothea (V), ∗ 15.07.1964,
a1b8c5d3[e8f1g6h1i2]
KLEINGBIEL, PN (M), ∗ __.__.____
KLEINHANS, Catharina Helena (V), ∗ __.__.____
KLEINHANS, Cornelia Elizabeth (V), ∗ 24.09.1889
KLEINHANS, Salmon Jacobus (M), ∗ __.__.____
KLEINSMIT, Jochemus Johannes (M), ∗ __.__.____
KLERK, Susanna Wilhelmina Elizabeth (V), ∗ __.__.____
KLEYNHANS, PN (M), ∗ __.__.____
KLOPPER, Jeanette (V), ∗ 20.03.1951
KLOPPER, Martha Susanna (V), ∗ __.__.____
KLOPPERS, Cecilia Jacomina (V), ∗ __.__.____
KLOPPERS, Nonna (V), ∗ __.__.1944
KLYNSMITH, Gesiena Johanna (Joey) (V), ∗ 21.10.1934
KNAGGS, PN (M), ∗ __.__.____
KNIGHT, Daphne Alice (V), ∗ __.__.____
KNOETH, Anna (V), ∗ __.__.____
KNOETZE, PN (M), ∗ __.__.____
KNOUWDS, Petronella Arnolda (V), ∗ __.__.1915
KOCH, Inge (V), ∗ __.__.____
KOEKEMOER, Alwyn Herkulaas (M), ∗ __.__.____
KOEKEMOER, Jacobus Albertus (M), ∗ 11.02.1914
KOEKEMOER, Susanna Petronella Johanna (V), ∗ 07.10.1938
KOEN, Dalena (V), ∗ 05.01.1937, a1b8c4[d6e1f18g1h3]
DE WAAL
3025
3027
3024
3023
2040
3982
4014
2987
4798
1993
5013
676
2604
1087
2885
4249
2604
5002
2405
4970
952
2843
2611
1119
2108
4970
2993
2993
1565
1840
3413
1294
614
1293
3168
1293
1057
376
376
4779
71
980
1993
1993
1639
2342
1620
1620
5180
458
3760
730
732
683
2507
2114
5275
343
3303
5272
1325
4119
5274
731
3117
3304
2507
5250
2114
5273
5152
2185
733
KOEN, Dorothea (V), ∗ 20.01.1934, a1b8c4[d6e1f18g1h2]
KOEN, Francois (M), ∗ 15.01.1939, a1b8c4[d6e1f18g1h4]
KOEN, Jacobus Adriaan Louis (M), ∗ 19.05.1931,
a1b8c4[d6e1f18g1h1]
KOEN, Karel Johannes Adriaan (M), ∗ __.__.____
KORB, Elsie Susan Margeret (V), ∗ 19.05.____
KORF, Maria Dorothea (V), ∗ __.__.____
KORKOVSKI, PN (M), ∗ __.__.____
KOTZE, Adriana Petronella Wilhelmina (V), ∗ ±__.__.1885
KOTZE, Anel (V), ∗ __.__.____
KOTZE, Catharina Hillegonda (V), ∗ __.__.____
KOTZE, Catharina Huibrecht (V), ∗ 09.03.1886
KOTZE, Elizabeth Coetzee (V), ∗ __.__.1959
KOTZE, Elizabeth Jocoba (Bettie) (V), ∗ 28.07.1888
KOTZE, Helena Alberta Elizabeth (V), ∗ __.__.1844
KOTZE, Hester Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
KOTZE, Huibrecht Maria Johanna (V), ∗ __.__.____
KOTZE, Izaak Aldert (M), ∗ __.__.____
KOTZE, Johanna Adriana Sophia (V), ∗ __.__.____
KOTZE, Johanna Hendrika (V), ∗ __.__.____
KOTZE, Johannes Erasmus van Zyl (M), ∗ __.__.____
KOTZE, Maatjie Johanna (V), ∗ __.__.____
KOTZE, Maria Magdalena (V), ∗ 24.10.1913
KOTZE, Maria Margaretha (Mieta) (V), ∗ 18.09.1886
KOTZE, Maria Petronella (V), ∗ 21.04.1924
KOTZE, PN (M), ∗ __.__.____
KOTZE, Sarah Magdalena Johanna (V), ∗ 29.04.1939
KRIEGLER, Benjamin Jacobus (M), ∗ __.__.____
KRIEGLER, Francina Carolina (V), ∗ ±__.__.1894
KRIEL, Aletta (V), ∗ __.__.____
KRIEL, Anna Magdalena (V), ∗ ±__.__.1833
KRIEL, Carolina Welemina (V), ∗ __.__.____
KRIEL, Elizabeth Laurentia (V), ∗ 21.01.1844
KRIEL, Irene (V), ∗ __.__.____
KRIEL, Jacobus Albertus (M), ∗ __.__.____
KRIEL, Jan Gysbert (M), ∗ 28.09.1838
KRIEL, Regina Catharina (V), ∗ 01.04.1829
KRIEL, Rene (V), ∗ __.__.____
KRIGE, Elizabeth Petronella (V), ∗ 21.02.1853
KRIGE, Jacob Daniel (M), ∗ 12.01.1819
KRIGE, Jacob Stephanus (V), ∗ 10.12.1881
KRIGE, Johan D (M), ∗ __.__.____
KRIGE, Johanna Alida Cornelia (V), ∗ __.__.____
KRIGE, Louisa Jacoba (V), ∗ __.__.____
KRIGE, Willem Adolf (M), ∗ __.__.____
KROEP, Gecina Henrietta (V), ∗ 20.02.1886
KROESE, Elizabeth Johanna (V), ∗ __.__.____
KROGMAN, Adolph Andries (M), ∗ ±__.__.1815
KROGMAN, Frederika Margaretha (V), ∗ 17.02.1857
KROMHOUT, Alida (V), ∗ __.__.____
KROON, Geertruida (V), ∗ 24.11.1946
KROUKAMP, Johanna Sophia (V), ∗ 13.05.1897
KRUGER, Andries Jacobus (M), ∗ ±__.11.1891
KRUGER, Anna Cecilie (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f10g2[h2]
KRUGER, Carolina Lesya (V), ∗ __.__.1938
KRUGER, Cecilia Charlotte (V), ∗ 02.09.1950
KRUGER, Emmerentia Cornelia Jacoba (V), ∗ __.__.1896
KRUGER, Hendrina Johanna (V), ∗ __.__.____, ?[b3]
KRUGER, Isabel Elizabeth (V), ∗ __.__.____
KRUGER, Jan (M), ∗ __.__.____
KRUGER, Johannes Jacob Britz (M), ∗ 14.11.1914
KRUGER, Johannes Nicolaas (M), ∗ __.__.____
KRUGER, Margaretha Elizabeth (V), ∗ __.__.1897
KRUGER, Maria Adriana (V), ∗ __.__.____, ?[b2]
KRUGER, Maria Petronella (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e9f10g2[h1]
KRUGER, Marie-Louise (V), ∗ __.__.____
KRUGER, Morne (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h2i3[j1k1]
KRUGER, Nicolaas Johannes Zaayman (M), ∗ 07.09.1910
KRUGER, PN (M), ∗ __.__.____
KRUGER, Paul Jacobus (M), ∗ __.__.____
KRUGER, Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____, ?[b1]
KRUGER, Susanna Margaretha (V), ∗ 20.04.1914
KRUGER, Tessa Kariena (V), ∗ 23.11.1994,
a1b3c11d4e6[f1g1h1i2j4]
KRUGER, Willem Jacob (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e9f10g2[h3]
730
3128
4402
992
2856
4260
474
475
472
473
526
533
2634
549
527
550
537
2635
534
551
2633
543
545
538
526
547
539
541
544
542
540
548
4797
1610
4825
333
334
316
2510
3670
331
332
4838
335
331
2548
413
529
801
715
1112
1743
1743
2666
1190
2665
4409
2664
2664
202
KRUGER, Willem Jacobus (M), ∗ __.__.____
KRUSE, Elizabeth Johanna Maria (V), ∗ __.__.____
KRUYSMAN, Anna Maria (V), ∗ __.__.____
KUCHENBECKER, Cornelia (V), ∗ __.__.1947
KUHN, Anna Jacoba Elizabeth (V), ∗ __.__.____
KUHN, Johanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____
KUYLER, Chante (V), ∗ 08.12.1995, a1b2c7d1e2f12g2h2i1[j3k2]
KUYLER, Christel (V), ∗ 21.11.2000, a1b2c7d1e2f12g2h2i1[j3k3]
KUYLER, George (M), ∗ 25.03.1966
KUYLER, Gestel Christine (V), ∗ 12.02.1993,
a1b2c7d1e2f12g2h2i1[j3k1]
LA GRANGE, Andries Benjamin (M), ∗ 22.10.1890
LA GRANGE, Andries Benjamin (M), ∗ 17.10.1946,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i2]
LA GRANGE, Anel (V), ∗ 19.02.1995, a1b7[c3d2e2f12g1h2i5j1]
LA GRANGE, Carina (V), ∗ 13.08.1985, a1b2c7d1e2f12g2h5[i5j2]
LA GRANGE, Cornelia Johanna (V), ∗ 18.09.1944,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i1]
LA GRANGE, Heleen (V), ∗ 04.12.1987, a1b2c7d1e2f12g2h5[i5j3]
LA GRANGE, Hester Magdalena (V), ∗ 23.03.1974,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i2j2]
LA GRANGE, Jan-Louis (M), ∗ 19.03.1997,
a1b7[c3d2e2f12g1h2i5j2]
LA GRANGE, Johanna Maria (V), ∗ 16.12.1971,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i2j1]
LA GRANGE, Lesa (V), ∗ 30.06.1989, a1b2c7d1e2f12g2h5[i5j4]
LA GRANGE, Louis Francois (M), ∗ 10.10.1961
LA GRANGE, Mareli (V), ∗ 13.06.1983, a1b2c7d1e2f12g2h5[i3j3]
LA GRANGE, Maria Louisa (V), ∗ 06.12.1951,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i4]
LA GRANGE, Philip (M), ∗ 13.05.1975, a1b2c7d1e2f12g2h5[i2j3]
LA GRANGE, Philip Lodewyk (M), ∗ 20.08.1914
LA GRANGE, Philip Lodewyk (M), ∗ 23.04.1960,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i5]
LA GRANGE, Philip Lodewyk (M), ∗ 05.08.1976,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i2j4]
LA GRANGE, Philip Lodewyk (M), ∗ 26.11.1978,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i3j1]
LA GRANGE, Pierre (M), ∗ 21.10.1988, a1b2c7d1e2f12g2h5[i3j4]
LA GRANGE, Pieter Willem (M), ∗ 17.10.1980,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i3j2]
LA GRANGE, Pieter de Waal (M), ∗ 25.12.1949,
a1b2c7d1e2f12g2h5[i3]
LA GRANGE, Reda (V), ∗ 19.08.1983, a1b2c7d1e2f12g2h5[i5j1]
LA MONT, Adriana Maria (V), ∗ __.__.____
LAATZ, Anna Hermina (V), ∗ __.__.____
LABUSCHAGNE, Christina Johanna Sophia (V), ∗ __.__.____
LABUSCHAGNE, Dorothea Magdalena (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f10g3h5[i2]
LABUSCHAGNE, Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f10g3h5[i3]
LABUSCHAGNE, Helena Catharina (V), ∗ 30.08.1944
LABUSCHAGNE, Hester Andreas (V), ∗ __.__.____
LABUSCHAGNE, Jeanetta Cecile (V), ∗ 30.10.1957
LABUSCHAGNE, Johan Sebastiaan Martin (M), ∗ 28.03.1917
LABUSCHAGNE, Maria Helen (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f10g3h5[i1]
LABUSCHAGNE, PN (M), ∗ __.__.____
LABUSCHAGNE, Wilhelmina Magrietha (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f10g3h5[i4]
LABUSCHAGNE, Willem Johannes (M), ∗ __.__.____
LAMBOURNE, PN (M), ∗ __.__.____
LAMBRECHTS, Margaretha (V), ∗ 19.07.1969
LAMPRECHT, Christina Beukes (V), ∗ 30.09.1947
LAMPRECHT, Geertruida Elizabeth (V), ∗ __.__.____
LAMPRECHT, Leon (M), ∗ 15.06.1961
LAMPRECHT, Magriet Johanna Rossouw (V), ∗ __.__.____
LANDSBERG, Joseph Heinrich Gottlob Cornelius (M),
∗ 05.12.1829
LANDSBERG, Julia (Julietta) Robertha Osborne (V), ∗ 26.08.1868
LATEGAN, Anrike (V), ∗ 23.09.1999, a1b7[c3d2e2f12g1h7i1j2]
LATEGAN, Everhardus Johannes (M), ∗ __.__.____
LATEGAN, Janine Louise (V), ∗ 19.11.1997,
a1b7[c3d2e2f12g1h7i1j1]
LATEGAN, Johann Hermann (M), ∗ __.__.____
LATEGAN, Kasper Kruger (M), ∗ 17.10.____
LATEGAN, Len De Wet (M), ∗ 23.10.1966
DE WAAL
4409
2235
100
732
4854
3525
4854
3525
2585
7
7
2082
4049
3002
2792
668
2886
2080
2081
4049
2651
668
674
2991
2035
5254
2311
5247
1883
2715
2084
2083
2991
2085
2714
4948
5043
5049
5047
5039
5040
5041
5046
5045
5044
5037
5038
5042
5048
736
3868
4225
5186
946
3885
3744
1157
3036
1478
3037
2216
4150
3038
2742
4391
2691
2691
893
443
442
LATEGAN, Margaretha (Martha) (V), ∗ __.__.____
LAUBSER, Marta (V), ∗ __.__.____
LAUSBERG, Maria (V), ∗ __.__.____
LE CORNU, Vincent Cabot (M), ∗ __.__.____
LE GRANGE, Anna Johanna Elizabeth (V), ∗ ±__.05.1918
LE GRANGE, Helena Elfrieda (V), ∗ __.__.____
LE GRANGE, Louis Christiaan (M), ∗ __.__.____
LE GRANGE, Louis Jacobus (M), ∗ __.__.____
LE GRANGE, PN (M), ∗ __.__.____
LE RICHE, Pierre (M), ∗ __.__.____
LE RICHE, Susanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____
LE ROUX, Adriaan Jacobus (M), ∗ 28.10.1927,
a1b3c11d1e3f6[g4h2]
LE ROUX, Adriana Susanna (V), ∗ 02.12.1911
LE ROUX, Alida Susanna (V), ∗ ±__.__.1880
LE ROUX, Catharina (V), ∗ 29.08.1763
LE ROUX, Dora (V), ∗ 25.05.1895
LE ROUX, Elizabeth Maria Johanna (V), ∗ __.__.____
LE ROUX, Gabriel Johannes (M), ∗ __.__.____
LE ROUX, Gabriel Johannes (M), ∗ 08.09.1926,
a1b3c11d1e3f6[g4h1]
LE ROUX, Gerhardus Frederik (M), ∗ __.__.1887
LE ROUX, Ilsé (V), ∗ 08.11.1966
LE ROUX, Jacobus Petrus (M), ∗ 12.05.1861
LE ROUX, Jos (M), ∗ __.__.____
LE ROUX, Lourens Petrus (M), ∗ __.__.____
LE ROUX, Maria Gertruida Louisa (V), ∗ __.__.____
LE ROUX, Maria Magdalena (V), ∗ 11.11.1892
LE ROUX, PN (M), ∗ __.__.____
LE ROUX, PN (M), ∗ __.__.____
LE ROUX, PN (M), ∗ __.__.____
LE ROUX, Petrus Jacobus (M), ∗ 17.10.1882, a1b7[c7d3e3f1g1]
LE ROUX, Pieter Abraham (M), ∗ 28.03.1934,
a1b3c11d1e3f6[g4h4]
LE ROUX, Servaas Daniel (M), ∗ 13.04.1929, a1b3c11d1e3f6[g4h3]
LE ROUX, Susanna Maria (V), ∗ 13.08.1893
LE ROUX, Tobias Hendrik (M), ∗ 28.03.1934,
a1b3c11d1e3f6[g4h5]
LE ROUX, Willem Gabriel (M), ∗ 01.01.1851
LEEP, Petronella Johanna (V), ∗ __.__.____
LEIBBRANDT, Anna Maria Davina (V), ∗ __.__.____, ?b1[c6]
LEIBBRANDT, Bertha Hendrietta (V), ∗ 27.07.1875, ?b1[c12]
LEIBBRANDT, Catharina Susanna (V), ∗ 13.01.1872, ?b1[c10]
LEIBBRANDT, David Johannes de Waal (M), ∗ 20.10.1857, ?b1[c2]
LEIBBRANDT, Elizabeth Margaretha (V), ∗ 28.02.1860, ?b1[c3]
LEIBBRANDT, Johan Sebastian (M), ∗ 28.01.1862, ?b1[c4]
LEIBBRANDT, Johanna Alida (V), ∗ __.__.____, ?b1[c9]
LEIBBRANDT, Johannes Hendricus (M), ∗ 26.01.1869, ?b1[c8]
LEIBBRANDT, Maria Magdalena Wilhelmina (V), ∗ __.__.____,
?b1[c7]
LEIBBRANDT, Pieter Ulrich (M), ∗ 02.07.1821
LEIBBRANDT, Pieter Ulrich (M), ∗ 29.09.1855, ?b1[c1]
LEIBBRANDT, Pieter Ulrich (M), ∗ 09.12.1863, ?b1[c5]
LEIBBRANDT, Seun (M), ∗ 29.03.1873, ?b1[c11]
LEMMER, Catharina Elizabeth (Rina) (V), ∗ __.__.____
LEMMER, Zelda (V), ∗ 08.10.1962
LENTZ, Paul (M), ∗ __.__.____
LERM, PN (M), ∗ __.__.____
LEY, Nicolette (V), ∗ __.__.____
LIEBENBERG, Helen Jacoba (V), ∗ __.__.____
LIEBENBERG, Hester Sophia (V), ∗ ±__.__.1914
LIEBENBERG, Johanna Sophia (V), ∗ __.__.____
LIEBENBERG, Johannes Hendricus (M), ∗ __.__.____
LIEBENBERG, Lenza (V), ∗ 19.08.1953
LIEBENBERG, Lola (V), ∗ 05.08.1957, a1b8c4[d6e1f18g10h1]
LIEBENBERG, PN (M), ∗ __.__.____
LIEBENBERG, Susanna Maria (V), ∗ 02.05.1879
LIEBENBERG, Wilkie (M), ∗ 17.05.____, a1b8c4[d6e1f18g10h2]
LIEBENBERG, Willem (M), ∗ __.__.____
LIEBENBERG, Wilma (V), ∗ __.__.____
LIEBETRAU, Estari (V), ∗ 01.06.1976
LIEBETRAU, Jacob Paul (M), ∗ __.__.____
LINDE, Cornelia (V), ∗ __.__.____
LINDE, Jacobus Stefanus (M), ∗ 04.02.1995,
a1b2c7d1e2f12g2h1i1[j1k1]
LINDE, Johannes Gerhardus (M), ∗ 09.12.1962
2181
2701
5039
3942
1884
5110
5108
5109
5111
5112
5107
2166
5010
5008
5009
406
3176
3172
3174
3173
3175
3941
3941
2743
964
3849
3849
2320
1472
3950
269
712
3945
3956
3952
4356
2100
4783
3946
2100
3725
3953
3944
3951
3955
5267
3949
3944
3947
3948
712
3954
747
2381
4662
1337
3805
3125
4588
3125
1852
1829
1830
1832
1834
1828
203
LINDE, Maria Elizabeth (V), ∗ __.__.____
LINDEMANN, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
LINDENBERG, Josina Christina (V), ∗ __.__.____
LINDVELDT, J. (M), ∗ __.__.____
LINGENVELDER, Martha (V), ∗ __.__.____
LINTOR, Carolina (V), ∗ __.__.____, ?b3[c3]
LINTOR, Rose (V), ∗ __.__.____, ?b3[c1]
LINTOR, Sina (V), ∗ __.__.____, ?b3[c2]
LINTOR, Susan (V), ∗ __.__.____, ?b3[c4]
LINTOR, Willem (M), ∗ __.__.____, ?b3[c5]
LINTOR, William (M), ∗ __.__.____
LLOYD (M), ∗ __.__.____
LLOYD, Gladys (V), ∗ __.__.____, ?[b2]
LLOYD, John Andrew (M), ∗ __.__.____
LLOYD, Lillian Pansy Clementime (V), ∗ __.__.____, ?[b1]
LLOYD, Lindie (V), ∗ __.__.____
LOCHNER, Diderika Magdalena (V), ∗ 21.01.1821, a1b8c5d1[e4]
LOCHNER, George Philip (M), ∗ __.__.____
LOCHNER, Jan Hendrik Martinus (M), ∗ 01.06.1813, a1b8c5d1[e2]
LOCHNER, Johanna Helena Albertha (V), ∗ 17.02.1812,
a1b8c5d1[e1]
LOCHNER, Sophia Wilhelmina (V), ∗ 17.12.1815, a1b8c5d1[e3]
LOCK, Johannes Jacobus (M), ∗ 18.12.1844
LOCK, Margaretha Huybrecht (V), ∗ 23.06.1871
LOCKE, Rachel Elizabeth (V), ∗ __.__.____
LOCKENBERG, Irmgardt Dorothea (V), ∗ __.__.____
LOCKHART, Sharon Gail (V), ∗ 21.10.1964
LOCKHART, William Alwynne (M), ∗ 23.06.1933
LOGGENBERG, Ethel Mary Morrison (V), ∗ __.__.____
LOMBAARD, Jacoba Elizabeth (V), ∗ 29.07.1879
LOMBARD, Alwyn (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g2h1[i3j3]
LOMBARD, Anna Maria Cornelia (V), ∗ __.__.____
LOMBARD, Carel Jakobus (M), ∗ 01.09.1945
LOMBARD, Cecilia Maria (V), ∗ ±__.__.1943,
a1b8c5d4e6f10g2h1[i1]
LOMBARD, De Villiers (M), ∗ 13.02.1951, a1b8c5d4e6f10g2h1[i6]
LOMBARD, De Waal (M), ∗ 13.02.1951, a1b8c5d4e6f10g2h1[i5]
LOMBARD, Dina (V), ∗ __.__.____
LOMBARD, Francina Jacoba (V), ∗ __.__.1803
LOMBARD, Helena Catharina (V), ∗ 18.09.1950
LOMBARD, Helletje (V), ∗ ±__.__.1947, a1b8c5d4e6f10g2h1[i2]
LOMBARD, Hendrik (M), ∗ __.__.____
LOMBARD, Johanna Magdalena (V), ∗ __.__.____
LOMBARD, Johannes Jacobus De Waal (M), ∗ 15.06.1987,
a1b8c5d4e6f10g2h1[i5j1]
LOMBARD, Johannes Petrus Paulus (M), ∗ 30.07.1909
LOMBARD, Johannes Petrus Paulus (M), ∗ 13.02.1951,
a1b8c5d4e6f10g2h1[i4]
LOMBARD, Lisa (V), ∗ 17.12.1993, a1b8c5d4e6f10g2h1[i5j3]
LOMBARD, Maria Catharina (V), ∗ __.__.____
LOMBARD, Nicolaas (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g2h1[i3j2]
LOMBARD, Nicolaas Daniel (M), ∗ 02.03.1879
LOMBARD, Nicolaas Daniel (M), ∗ 13.02.1951,
a1b8c5d4e6f10g2h1[i3]
LOMBARD, Nicolene (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f10g2h1[i3j1]
LOMBARD, René (V), ∗ 21.07.1976
LOMBARD, Stephanie (V), ∗ 10.01.1992, a1b8c5d4e6f10g2h1[i5j2]
LOOCK, Isabella M (V), ∗ __.__.____
LOOTS, Johannes Hendrik (M), ∗ __.__.____
LOOTS, Marjorie (V), ∗ __.__.____
LOOTS, PN (M), ∗ __.__.____
LOOTS, PN (M), ∗ __.__.____
LOTRIET, Brenda Phoebe (V), ∗ __.__.____
LOTRIET, Cornelis Stefanus (M), ∗ __.__.____
LOTRIET, Cyril Andrew (M), ∗ __.__.____
LOTTER, Susanna Maria Francina (V), ∗ ±__.__.1826
LOTTERING, Anna Susanna (V), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f13g3[h1]
LOTTERING, Barend Christoffel Nell (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f13g3[h2]
LOTTERING, Cornelius Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f13g3[h4]
LOTTERING, Gloria Dawn (V), ∗ 31.07.1933,
a1b3c3d8e7f13g3[h6]
LOTTERING, Marthinus Johannes (M), ∗ __.__.____
DE WAAL
1831
1833
466
2261
3957
2622
466
547
565
894
4568
2427
1002
1343
210
1473
3987
3704
1105
1107
1109
4970
1113
2970
2969
2293
5099
2970
2971
3182
2975
3075
2977
3077
3018
3164
2417
3029
3049
2690
1134
2743
2728
2744
2774
2767
2731
2414
4975
2726
2383
1136
1114
3097
1208
1213
1030
3005
1216
3100
2766
5227
1214
2708
2771
2701
LOTTERING, Marthinus Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f13g3[h3]
LOTTERING, William Ernest (M), ∗ 20.03.1927,
a1b3c3d8e7f13g3[h5]
LOUBSER, Aletta Helena (V), ∗ 22.02.1911
LOUBSER, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____
LOUBSER, Christina Alida Adriana (V), ∗ __.__.1930
LOUBSER, Christina Jacoba (V), ∗ 30.03.1843
LOUBSER, Daniel Louw (M), ∗ 23.02.1875
LOUBSER, Elana Reda (V), ∗ 11.12.1960
LOUBSER, Eric Francis (M), ∗ __.__.____
LOUBSER, Jacomina Hendrina (V), ∗ 14.01.1804
LOUBSER, Jan Tobias (M), ∗ __.__.____
LOUBSER, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
LOURENS, Christina Elizabeth de Hoog (V), ∗ 04.01.1921
LOURENS, Cornelis Johannes (M), ∗ __.__.____
LOURENS, Koos (M), ∗ __.__.____
LOURENS, Martha Johanna (V), ∗ 24.07.1896
LOURENS, Sara Johanna (V), ∗ __.__.____
LOURENS, Sonja (V), ∗ __.__.____
LOUW, Abraham Hendrik Petrus (M), ∗ 20.06.1862
LOUW, Abraham Hendrik Petrus (M), ∗ 29.12.1920,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i2]
LOUW, Abraham Hendrik Petrus (M), ∗ 25.11.1971,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i2j1k1]
LOUW, Abraham Hendrik Petrus (Tol) (M), ∗ 29.07.1931, ?[b1c3]
LOUW, Abri (M), ∗ 10.03.1974, a1b2c8d1e3f2g1h9[i2j2k1]
LOUW, Adriaan (M), ∗ __.__.____
LOUW, Adriaan (M), ∗ __.__.____
LOUW, Adriaan (M), ∗ __.__.____
LOUW, Adriaan (M), ∗ __.__.____
LOUW, Adriaan (M), ∗ 30.05.1794
LOUW, Adriaan (M), ∗ 21.10.1820, a1b8c4[d6e1]
LOUW, Adriaan (M), ∗ 14.11.1825, a1b8c5d3[e4]
LOUW, Adriaan (M), ∗ 14.09.1849, a1b8c4[d6e1f4]
LOUW, Adriaan (M), ∗ 07.01.1854, a1b8c4[d6e6f1]
LOUW, Adriaan (M), ∗ 18.07.1870, a1b8c4[d6e1f4g2]
LOUW, Adriaan (M), ∗ 22.03.1886, a1b8c4[d6e6f1g2]
LOUW, Adriaan (M), ∗ __.__.1914, a1b8c4[d6e1f14g4]
LOUW, Adriaan Jacobus (M), ∗ 15.11.1811
LOUW, Adriaan Johannes (M), ∗ 13.06.1845, a1b6[c2d4e3f7]
LOUW, Adriaan Philippus (M), ∗ 26.05.1914, a1b8c4[d6e1f18g3]
LOUW, Adriaan Walters (M), ∗ 02.03.1964, a1b8c4[d6e1f18g11h6]
LOUW, Adriana Johanna (V), ∗ 13.11.1912
LOUW, Alan Hendrik (M), ∗ 23.12.1958, a1b2c8d1e3f2g1h9[i8j2]
LOUW, Albert Willem (M), ∗ 07.11.1838, a1b7[c9d2e4]
LOUW, Albert Willem (M), ∗ ±__.__.1856, a1b7[c9d2e1f1]
LOUW, Albert Willem (M), ∗ 02.09.1866, a1b7[c9d2e4f1]
LOUW, Albert Willem (M), ∗ 17.01.1874, a1b7[c9d2e11f1]
LOUW, Albert Willem (M), ∗ 27.05.1879, a1b7[c9d2e10f1]
LOUW, Albert Willem (M), ∗ ±__.__.1897, a1b7[c9d2e1f1g3]
LOUW, Albertus Malan (M), ∗ 23.11.1899, a1b6[c2d4e3f4g5h2]
LOUW, Albertus Myburgh (M), ∗ 23.06.1932, ?[b1c4]
LOUW, Albertus Willem (Wynand) (M), ∗ 17.05.1808
LOUW, Albertus Wynand (M), ∗ 26.09.1842
LOUW, Aletta Maria (Lettie) (V), ∗ 25.05.1933,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i9]
LOUW, Alicia (V), ∗ 02.11.2000, a1b2c8d1e3f2g1h9[i2j2k1l1]
LOUW, Alida Johanna (V), ∗ 30.07.1936, a1b8c4[d6e6f5g4h1]
LOUW, Alida Petronella (V), ∗ 16.03.1972,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j2k3]
LOUW, Alida Petronella (V), ∗ 21.06.1973,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j3k4]
LOUW, Alida Regina (V), ∗ 26.03.1870
LOUW, Alida Susanna (V), ∗ 10.12.1913, a1b8c4[d6e1f14g3]
LOUW, Alinda (V), ∗ 05.07.1975, a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j4k2]
LOUW, Andre (M), ∗ 03.04.1970, a1b8c4[d6e6f5g4h2i1]
LOUW, Andries (M), ∗ 05.11.1849, a1b7[c9d2e10]
LOUW, Andries Adriaan (M), ∗ 25.04.1976, ?[b3]
LOUW, Andries Cornelius (M), ∗ 31.10.1948,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j4]
LOUW, Andries Jacobus De La Rey (M), ∗ ±__.__.1898,
a1b7[c7d1e1f1g7]
LOUW, Andries Johan Richard Brink (M), ∗ 28.06.1888,
a1b7[c9d2e10f5]
LOUW, Andries Johannes Cornelissen (M), ∗ 29.09.1836
1130
1105
1119
1108
1138
1121
1111
2764
2750
2769
3189
2537
2293
2418
2390
2301
3209
2416
8
5016
344
1128
2741
2735
2759
2737
2345
3085
4430
3707
3208
3126
4968
3204
2765
3931
3850
2308
2296
2297
2373
2303
2306
2362
2353
2323
2333
2307
2366
3021
5224
2387
2755
562
558
3115
3116
2707
3138
564
3137
204
LOUW, Andries Nicolaas (M), ∗ 09.05.1954,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i7j2]
LOUW, Andries Nicolaas Everhardus (M), ∗ 31.12.1890
LOUW, Andries Nicolaas Everhardus (M), ∗ 31.08.1924,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i5]
LOUW, Andries Nicolaas Everhardus (M), ∗ 03.09.1948,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i2j1]
LOUW, Andries Nicolaas Everhardus (M), ∗ 31.05.1961,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i10j1]
LOUW, Andries Nicolaas de Waal (M), ∗ 30.05.1951,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i5j2]
LOUW, Anel (V), ∗ 13.08.1985, a1b2c8d1e3f2g1h9[i2j1k3]
LOUW, Anna Elizabeth (V), ∗ 03.01.1846, a1b7[c9d2e8]
LOUW, Anna Elizabeth (V), ∗ 30.09.1876, a1b7[c9d2e4f4]
LOUW, Anna Elizabeth Bathea Vos (V), ∗ 18.06.1882,
a1b7[c9d2e10f3]
LOUW, Anna Gertruida Wilhelmina (V), ∗ 24.10.1892,
a1b8c5d3[e8f1g2]
LOUW, Anna Gloudina (V), ∗ 30.03.1838
LOUW, Anna Johanna (V), ∗ __.__.____
LOUW, Anna Johanna (V), ∗ 22.10.1847, a1b6[c2d4e3f8]
LOUW, Anna Johanna (V), ∗ 13.08.1872, a1b6[c2d4e3f3g8]
LOUW, Anna Johanna (Annie) (V), ∗ 03.01.1865, a1b6[c2d4e3f1g4]
LOUW, Anna Johanna Jacoba (V), ∗ 29.09.1874, a1b8c5d3[e8f3]
LOUW, Anna Johanna Maria (V), ∗ ±__.__.1844, a1b6[c2d4e3f6]
LOUW, Anna Sibella (V), ∗ 13.11.1794
LOUW, Anne-Marie (V), ∗ 24.01.1973, ?[b1c2]
LOUW, Anton (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f11g2h1[i4j1]
LOUW, Arend Egbertus (M), ∗ 26.05.1929, a1b2c8d1e3f2g1h9[i7]
LOUW, Arend Johannes (M), ∗ 16.09.1834, a1b7[c9d2e2]
LOUW, Arend Johannes (M), ∗ 05.12.1859, a1b7[c9d2e1f2]
LOUW, Arend Johannes (M), ∗ 10.09.1883, a1b7[c9d2e4f7]
LOUW, Arend Marthinus Johannes (M), ∗ ±__.__.1896,
a1b7[c9d2e1f2g2]
LOUW, Barend Frederik (Ben) (M), ∗ 29.__.1982,
a1b6[c2d4e3f1g9h6i3j3]
LOUW, Belinda (V), ∗ 14.06.1977, a1b8c4[d6e6f4g1h2i2]
LOUW, Benjamin Francois Duminy (Ben) (M), ∗ 14.10.1884,
a1b17c5[d1e2f5]
LOUW, Berta (V), ∗ __.__.____
LOUW, Bettie (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d3[e8f2g5]
LOUW, Candice (V), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e6f5g6h1i3j1]
LOUW, Catharina Elizabeth (V), ∗ 13.12.1926, ?[b1c1]
LOUW, Catharina Helena Margaretha (V), ∗ 12.03.1900,
a1b8c5d3[e8f2g1]
LOUW, Catharina Wilhelmina (V), ∗ 11.04.1848, a1b7[c9d2e9]
LOUW, Catrina Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
LOUW, Chantel (V), ∗ 13.12.1981, a1b8c5d4e6f7g5h4[i2j1]
LOUW, Charl Wynand (M), ∗ __.__.____, a1b6[c2d4e3f1g9h1i1]
LOUW, Charl Wynand (M), ∗ 15.08.1757
LOUW, Charl Wynand (M), ∗ 23.01.1833, a1b6[c2d4e3f1]
LOUW, Charl Wynand (M), ∗ 25.08.1864, a1b6[c2d4e3f3g4]
LOUW, Charl Wynand (M), ∗ 10.03.1868, a1b6[c2d4e3f1g6]
LOUW, Charl Wynand (M), ∗ ±__.__.1872, a1b6[c2d4e3f1g9]
LOUW, Charl Wynand (M), ∗ 08.07.1898, a1b6[c2d4e3f3g2h4]
LOUW, Charl Wynand (M), ∗ 20.11.1904, a1b6[c2d4e3f1g11h1]
LOUW, Charl Wynand (M), ∗ 03.07.1940, a1b6[c2d4e3f1g9h4i2]
LOUW, Charl Wynand (Charl) (M), ∗ 18.05.1950,
a1b6[c2d4e3f1g9h6i1]
LOUW, Charl Wynand (Charlie) (M), ∗ 18.11.1895,
a1b6[c2d4e3f1g9h1]
LOUW, Charl Wynand (Charly) (M), ∗ 08.07.1898,
a1b6[c2d4e3f3g2h8]
LOUW, Charles Nicolaas (M), ∗ 14.11.1883, a1b8c4[d6e1f17]
LOUW, Charles Robert Murray (M), ∗ 04.02.1908
LOUW, Charles Wynand (M), ∗ 16.12.1895, a1b6[c2d4e3f3g7h4]
LOUW, Charlotte Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b7[c9d2e4f5g4]
LOUW, Chrisman Joel (M), ∗ 12.11.1981, a1b2c7d1e2f12g2h6[i2j4]
LOUW, Chrisman Joël (M), ∗ 03.09.1949
LOUW, Christiaan Ernst (M), ∗ 10.04.1908, a1b8c4[d6e6f5g6]
LOUW, Christian Ernst (M), ∗ 07.03.1931, a1b8c4[d6e6f5g6h1]
LOUW, Christine Maria (V), ∗ ±__.__.1896, a1b7[c7d1e1f1g6]
LOUW, Christo Anton (M), ∗ 06.04.1957, a1b8c4[d6e6f5g6h4i1]
LOUW, Christoffel Francois (M), ∗ 16.11.1985,
a1b2c7d1e2f12g2h6[i2j6]
LOUW, Clive Kidson (M), ∗ 23.12.1937, a1b8c4[d6e6f5g6h4]
DE WAAL
560
558
3141
3052
558
563
2356
2383
2391
2388
2379
177
1211
2361
2365
54
3178
3121
3151
3187
3192
2354
4018
4424
3124
2328
3131
347
3191
3031
3032
3041
3048
2384
2357
2299
2754
2742
2781
3060
2983
3210
3855
559
2746
2734
3847
3036
3856
571
2305
2394
2419
3080
349
3023
4427
2343
3118
3117
348
2367
LOUW, Coenraad Stefanus Jacobus (M), ∗ 02.10.1976,
a1b2c7d1e2f12g2h6[i2j2]
LOUW, Coenraad Stephanus Jacobus (M), ∗ __.__.____
LOUW, Colin (M), ∗ 25.01.1942, a1b8c4[d6e6f5g6h5]
LOUW, Cora (V), ∗ 23.05.1966, a1b8c4[d6e1f18g11h7]
LOUW, Cornelia Johanna (V), ∗ 16.07.1950,
a1b2c7d1e2f12g2h6[i2]
LOUW, Cornelia Johanna (V), ∗ 16.11.1985,
a1b2c7d1e2f12g2h6[i2j5]
LOUW, Cornelia Johanna Jacoba (V), ∗ 24.07.1839
LOUW, Cornelia Johanna Jacoba (V), ∗ 19.04.1870,
a1b6[c2d4e3f3g7]
LOUW, Cornelia Johanna Jacoba (V), ∗ 11.01.1891,
a1b6[c2d4e3f3g8h1]
LOUW, Cornelia Johanna Jacoba (V), ∗ 22.06.1897,
a1b6[c2d4e3f3g7h5]
LOUW, Cornelia Johanna Jacoba (V), ∗ 04.02.1904,
a1b6[c2d4e3f3g6h2]
LOUW, Cornelia Sophia (V), ∗ 08.09.1844
LOUW, Cornelius (M), ∗ 24.04.1969, a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j3k2]
LOUW, Cornelius Grobbelaar (M), ∗ 30.05.1896,
a1b6[c2d4e3f3g2h3]
LOUW, Cornelius Grobbelaar (M), ∗ 30.05.1896,
a1b6[c2d4e3f3g2h7]
LOUW, Daniel (M), ∗ 13.09.1780
LOUW, Daniel (M), ∗ 20.09.1786
LOUW, Daniel (M), ∗ 08.05.1959, a1b8c4[d6e6f5g6h1i2]
LOUW, Daniel Jacobus (M), ∗ 09.08.1832, a1b8c4[d6e7]
LOUW, Daniel Johannes (M), ∗ 23.01.1869, a1b8c5d3[e8f1]
LOUW, Daniel Johannes (M), ∗ 14.05.1899, a1b8c5d3[e8f1g5]
LOUW, Daniel Johannes Malan (M), ∗ 22.09.1934,
a1b6[c2d4e3f1g11h1i1]
LOUW, Daniel Roelof (M), ∗ 29.04.1934, a1b8c5d4e8f5g1[h3]
LOUW, Daniel Wahl (M), ∗ 07.02.1879, a1b17c5[d1e2f2]
LOUW, Daniel de Villiers (M), ∗ 06.03.1995,
a1b8c4[d6e6f5g6h1i2j3]
LOUW, Dawid Johannes (M), ∗ 08.01.1945, a1b6[c2d4e3f1g9h4i3]
LOUW, Deidre (V), ∗ 17.10.1967, a1b8c4[d6e6f5g6h2i3]
LOUW, Dewaal (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f11g2h1[i4j4]
LOUW, Dirk Albertus (M), ∗ 12.02.1897, a1b8c5d3[e8f1g4]
LOUW, Dogter (V), ∗ 08.10.1918, a1b8c4[d6e1f18g5]
LOUW, Dorothea (V), ∗ 13.10.1919, a1b8c4[d6e1f18g6]
LOUW, Dorothea Wilkie (V), ∗ 11.02.1956, a1b8c4[d6e1f18g11h2]
LOUW, Edmond Louis (M), ∗ 25.06.1962, a1b8c4[d6e1f18g11h5]
LOUW, Egbert (M), ∗ 05.08.1890, a1b6[c2d4e3f3g7h1]
LOUW, Elizabeth (V), ∗ 12.10.1858, a1b6[c2d4e3f3g1]
LOUW, Elizabeth (V), ∗ 01.03.1860, a1b6[c2d4e3f1g2]
LOUW, Elizabeth Cornelia (V), ∗ __.__.____, a1b7[c9d2e4f5g3]
LOUW, Elizabeth Cornelia (V), ∗ 07.07.1836, a1b7[c9d2e3]
LOUW, Elizabeth Judith (V), ∗ __.__.____
LOUW, Elizabeth Margaretha (V), ∗ 26.01.1822, a1b8c4[d6e2]
LOUW, Elizabeth Margaretha (V), ∗ 03.03.1857, a1b8c4[d6e1f8]
LOUW, Elizabeth Margaretha (V), ∗ 03.06.1877, a1b8c5d3[e8f4]
LOUW, Elizabeth Maria (V), ∗ 07.02.1997, a1b8c5d4e6f7g5h4[i3j2]
LOUW, Elizabeth Petronella (V), ∗ 11.02.1975,
a1b2c7d1e2f12g2h6[i2j1]
LOUW, Elizabeth Sophia Fredrika (V), ∗ 21.10.1869,
a1b7[c9d2e4f2]
LOUW, Elizabeth Susan (V), ∗ ±__.__.1901, a1b7[c9d2e1f1g6]
LOUW, Elizma (V), ∗ 09.04.1981, a1b8c5d4e6f7g5h4[i1j1]
LOUW, Ellen Margaret (V), ∗ 02.01.1929, a1b8c4[d6e1f18g10]
LOUW, Elmar Jacobus (M), ∗ 16.05.1970, a1b8c5d4e6f7g5h4[i4]
LOUW, Elsabe (V), ∗ 06.06.1985, a1b2c7d1e2f12g2h6[i4j2]
LOUW, Elsie Maria (V), ∗ 08.10.1871, a1b6[c2d4e3f1g8]
LOUW, Elsie Maria (V), ∗ 03.08.1876, a1b6[c2d4e3f3g10]
LOUW, Elsje Maria (V), ∗ 19.10.1850, a1b6[c2d4e3f9]
LOUW, Emerentia Petronella (V), ∗ __.__.____
LOUW, Emmarentia Anita (V), ∗ 10.09.1938,
a1b2c7d1e2f11g2h1[i5]
LOUW, Engela Katharina (V), ∗ 22.06.1911, a1b8c4[d6e1f18g1]
LOUW, Eric (M), ∗ __.__.____, a1b17c5[d1e2f4g1]
LOUW, Erika (V), ∗ 03.02.1976, a1b6[c2d4e3f1g9h6i3j1]
LOUW, Ernest Christian (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e6f5g6h1i1j1]
LOUW, Ernest Christian (M), ∗ 16.12.1957, a1b8c4[d6e6f5g6h1i1]
LOUW, Esmei (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f11g2h1[i4j5]
LOUW, Florence Maud (V), ∗ 17.09.1935, a1b6[c2d4e3f3g2h8i1]
3035
5019
2768
2772
2407
2730
2732
3084
5013
4980
2340
2334
2332
2342
2344
2704
3142
3022
3046
3047
3039
1129
3185
1123
2304
2310
4973
2705
2725
366
2386
3858
3076
3212
3186
3188
3205
2720
2720
2733
3849
3184
4974
2999
2982
1199
1200
1203
3002
4975
2970
3180
1142
3061
2700
2300
205
LOUW, Francina Jacoba (V), ∗ 28.05.1926, a1b8c4[d6e1f18g9]
LOUW, Fransien (V), ∗ 11.03.1977, ?[b1c3]
LOUW, Gabriel Jacobus Vos (M), ∗ 16.01.1881, a1b7[c9d2e10f2]
LOUW, Geertruida Johanna Emmarentia (V), ∗ 19.05.1891,
a1b7[c9d2e10f6]
LOUW, Geertruida Susanna Jacoba (V), ∗ 25.09.1840
LOUW, George Albertus (M), ∗ 16.08.1896, a1b7[c9d2e1f1g2]
LOUW, George William Munnik (M), ∗ 01.04.1898,
a1b7[c9d2e1f1g4]
LOUW, Gerhard Hendrik (M), ∗ 03.10.1974, a1b8c4[d6e6f4g1h2i1]
LOUW, Gerhardus Jacobus Johannes (M), ∗ 07.09.1879
LOUW, Gesina (V), ∗ 16.03.1967, ?[b1c4d5]
LOUW, Gideon Daniel (M), ∗ 15.08.1985, a1b6[c2d4e3f1g9h6i2j3]
LOUW, Gideon Daniel (Deon) (M), ∗ 26.05.1977,
a1b6[c2d4e3f1g9h6i1j1]
LOUW, Gideon Daniel (Master) (M), ∗ 23.02.1914,
a1b6[c2d4e3f1g9h6]
LOUW, Gideon Daniel (Niel) (M), ∗ 12.07.1953,
a1b6[c2d4e3f1g9h6i3]
LOUW, Gideon Daniel (Niel) (M), ∗ 25.05.1978,
a1b6[c2d4e3f1g9h6i3j2]
LOUW, Gladys Annie (V), ∗ ±__.__.1891, a1b7[c7d1e1f1g3]
LOUW, Grant Clayton (M), ∗ 17.08.1966, a1b8c4[d6e6f5g6h5i1]
LOUW, Guillaume Francois Marais (M), ∗ 06.07.1885,
a1b8c4[d6e1f18]
LOUW, Guillaume Francois Marais (M), ∗ 25.07.1960,
a1b8c4[d6e1f18g11h4]
LOUW, Guillaume Francois Marais (M), ∗ 25.08.1986,
a1b8c4[d6e1f18g11h4i1]
LOUW, Guillaume Francois Marais (Giel) (M), ∗ 19.06.1931,
a1b8c4[d6e1f18g11]
LOUW, Helena Beatrix (V), ∗ 20.10.1951, a1b2c8d1e3f2g1h9[i7j1]
LOUW, Helena Catharina (V), ∗ 15.08.1834, a1b8c5d3[e7]
LOUW, Helena Hendrika (Lenie) (V), ∗ 16.01.1927,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i6]
LOUW, Helena Johanna (V), ∗ 15.09.1869, a1b6[c2d4e3f1g7]
LOUW, Helena Johanna (V), ∗ 19.09.1898, a1b6[c2d4e3f1g9h2]
LOUW, Helene Jane (V), ∗ 01.12.1962, ?[b1c3d3]
LOUW, Helene Louise (V), ∗ ±__.__.1893, a1b7[c7d1e1f1g4]
LOUW, Hendrik Albertus (M), ∗ __.02.1819
LOUW, Hendrik Arnoldus (M), ∗ 07.05.1844
LOUW, Hendrik Jacobus (M), ∗ 02.01.1894, a1b6[c2d4e3f3g7h3]
LOUW, Hendrik Jacobus Basson (M), ∗ 02.11.1995,
a1b8c5d4e6f7g5h4[i4j2]
LOUW, Hendrik Jacobus Cruywagen (M), ∗ 27.10.1884,
a1b8c4[d6e6f1g1]
LOUW, Hendrik Jacobus Johannes (M), ∗ 27.02.1886,
a1b8c5d3[e8f6]
LOUW, Hendrik Johannes (M), ∗ 05.10.1837, a1b8c5d3[e8]
LOUW, Hendrik Johannes (M), ∗ 07.09.1890, a1b8c5d3[e8f1g1]
LOUW, Hendrik Johannes Jacobus (M), ∗ 12.10.1901,
a1b8c5d3[e8f2g2]
LOUW, Hendrik Oostewald (M), ∗ ±__.__.1829
LOUW, Hendrik Oostewald Eksteen (M), ∗ 17.05.1869
LOUW, Hendrik Pieter (M), ∗ 03.09.1899, a1b7[c9d2e1f1g5]
LOUW, Hendrik de Waal (M), ∗ 09.09.1959, a1b8c5d4e6f7g5h4[i2]
LOUW, Hendrika Margaretha Wilhelmina (V), ∗ 29.12.1830,
a1b8c5d3[e6]
LOUW, Hendrina (V), ∗ 16.02.1967, ?[b1c3d4]
LOUW, Hendrina Sophia (V), ∗ 04.04.1863, a1b8c4[d6e1f11]
LOUW, Hendrina Sophia Elizabeth (V), ∗ 18.03.1855,
a1b8c4[d6e1f7]
LOUW, Heremias Cornelius (M), ∗ 15.10.1872
LOUW, Heremias Cornelius (M), ∗ 21.08.1935,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j1]
LOUW, Heremias Cornelius (M), ∗ 06.11.1970,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j1k3]
LOUW, Hermanus Hendrik Rabie (M), ∗ 04.08.1876,
a1b8c4[d6e1f14]
LOUW, Hermanus Josias (M), ∗ 09.08.1899
LOUW, Hester Aletta (V), ∗ ±__.__.1768
LOUW, Hester Aletta (V), ∗ 17.01.1819, a1b8c5d3[e2]
LOUW, Hester Aletta (Hettie) (V), ∗ 14.09.1936,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i11]
LOUW, Hester Aletta Maria (V), ∗ 30.05.1824, a1b8c4[d6e3]
LOUW, Hester Eleonora (V), ∗ ±__.__.1788
LOUW, Hester Helena (V), ∗ 30.09.1861, a1b6[c2d4e3f1g3]
DE WAAL
2313
658
2962
2341
2390
2390
2392
2887
2339
3845
3846
2756
1202
2760
3181
2784
2309
2406
2296
2356
2356
2761
2408
2358
2383
2410
2302
2359
2363
2331
2371
1148
2537
2336
60
339
340
3851
81
2393
4979
4967
552
554
561
4428
3074
3001
3081
3087
3096
3099
341
3125
2411
2719
2409
2412
3019
3056
573
345
2980
2978
2385
1133
3083
2329
LOUW, Hester Joubert (Hettie) (V), ∗ 29.01.1903,
a1b6[c2d4e3f1g9h3]
LOUW, Hester Magdalena (V), ∗ __.__.____
LOUW, Hester Sibella (V), ∗ 13.11.1813
LOUW, Hilani (V), ∗ 13.05.1989, a1b6[c2d4e3f1g9h6i2j4]
LOUW, Hugo Amos (M), ∗ 01.10.1841
LOUW, Hugo Amos (M), ∗ 23.07.1866
LOUW, Hugo Amos (M), ∗ 25.06.1897, a1b6[c2d4e3f3g8h2]
LOUW, Huibrecht Elizabeth (V), ∗ __.__.1933
LOUW, Irma (V), ∗ 12.09.1983, a1b6[c2d4e3f1g9h6i2j2]
LOUW, Izaak Jacobus (M), ∗ 04.03.1887
LOUW, Izak Jacobus (M), ∗ 05.11.1956, a1b8c5d4e6f7g5h4[i1]
LOUW, Jacob Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b7[c9d2e4f5g5]
LOUW, Jacoba Adriana (V), ∗ 25.01.1964,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j1k2]
LOUW, Jacoba Henrietta Bester (V), ∗ 07.03.1887, a1b7[c9d2e4f8]
LOUW, Jacoba Margaretha (V), ∗ ±__.__.1822, a1b8c5d3[e3]
LOUW, Jacobus (M), ∗ __.__.____
LOUW, Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b6[c2d4e3f1g9h1i2]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ __.__.____, a1b6[c2d4e3f3g12h1]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 26.11.1807
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 30.01.1808
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 01.07.1836, a1b6[c2d4e3f3]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 04.10.1840, a1b7[c9d2e5]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 28.01.1859, a1b6[c2d4e3f4g1]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 07.06.1860, a1b6[c2d4e3f3g2]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 13.02.1866
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 17.03.1866, a1b6[c2d4e3f4g3]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 17.09.1866, a1b6[c2d4e3f1g5]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 21.02.1890, a1b6[c2d4e3f3g2h1]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 21.02.1890, a1b6[c2d4e3f3g2h5]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 09.06.1909, a1b6[c2d4e3f1g9h5]
LOUW, Jacobus Adriaan (M), ∗ 02.03.1940, a1b6[c2d4e3f3g2h8i3]
LOUW, Jacobus Andries (Kootjie) (M), ∗ 13.03.1940,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i12]
LOUW, Jacobus Hendrik (M), ∗ 29.08.1811
LOUW, Jacobus Johannes (Jac) (M), ∗ 11.06.1981,
a1b6[c2d4e3f1g9h6i1j3]
LOUW, Jacobus Wynand (M), ∗ __.__.____
LOUW, Jacobus Wynand (M), ∗ 08.05.1867
LOUW, Jacobus Wynand von Furstenberg, ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f11g2h1[i1]
LOUW, Jacobus de Waal (M), ∗ 09.10.1987,
a1b8c5d4e6f7g5h4[i2j2]
LOUW, Jacomina Aletta Geertruida (V), ∗ 14.03.1820
LOUW, Jacomina Hendrina (V), ∗ 01.06.1874, a1b6[c2d4e3f3g9]
LOUW, Jan August (M), ∗ 03.08.1963, ?[b1c4d4]
LOUW, Jan Augustus (M), ∗ 25.11.1901
LOUW, Jan Daniel (M), ∗ 21.12.1918
LOUW, Jan Daniel (M), ∗ 02.06.1977, a1b2c7d1e2f12g2h6[i1j1]
LOUW, Jan Daniel (M), ∗ 05.08.1978, a1b2c7d1e2f12g2h6[i2j3]
LOUW, Jan Ehlers (M), ∗ __.__.____, a1b17c5[d1e2f4g1h1]
LOUW, Jan Hendrik (M), ∗ 19.09.1830, a1b8c4[d6e6]
LOUW, Jan Hendrik (M), ∗ 01.11.1874, a1b8c4[d6e1f13]
LOUW, Jan Hendrik (M), ∗ 19.07.1900, a1b8c4[d6e6f4g1]
LOUW, Jan Hendrik Hofmeyr (M), ∗ 14.02.1868, a1b8c4[d6e6f5]
LOUW, Jan Hendrik Hofmeyr (M), ∗ 28.09.1906, a1b8c4[d6e6f5g4]
LOUW, Jan Hendrik Hofmeyr (M), ∗ 29.09.1939,
a1b8c4[d6e6f5g4h2]
LOUW, Jan Hendrik Hofmeyr de Waal (M), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f11g2h1[i2]
LOUW, Jan Hofmeyer (M), ∗ 25.01.1961, a1b8c4[d6e6f5g6h1i3]
LOUW, Jan Jacobus (M), ∗ 10.02.1870, a1b6[c2d4e3f4g4]
LOUW, Jan Jurgen (M), ∗ 07.07.1800
LOUW, Jan Nicolaas (M), ∗ ±__.__.1861, a1b6[c2d4e3f4g2]
LOUW, Jan Nicolaas (M), ∗ 22.12.1872, a1b6[c2d4e3f4g5]
LOUW, Jan Sebastiaan (M), ∗ 15.12.1878, a1b8c4[d6e1f15]
LOUW, Jan Walters (M), ∗ 24.10.1932, a1b8c4[d6e1f18g12]
LOUW, Janneke (V), ∗ 24.05.1990, a1b2c7d1e2f12g2h6[i4j4]
LOUW, Jean (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f11g2h1[i4j2]
LOUW, Jeanetta Wilhelmina (V), ∗ 26.04.1851, a1b8c4[d6e1f5]
LOUW, Jeanetta Wilhelmina (V), ∗ 12.05.1872, a1b8c4[d6e1f4g3]
LOUW, Jimmy (M), ∗ 22.04.1892, a1b6[c2d4e3f3g7h2]
LOUW, Joan Milly (V), ∗ 11.05.1955, a1b2c8d1e3f2g1h9[i8j1]
LOUW, Johan Pieter (M), ∗ 09.09.1942, a1b8c4[d6e6f4g1h2]
LOUW, Johann (M), ∗ __.__.____, a1b6[c2d4e3f1g9h4i3j1]
555
2757
3211
3206
3179
1030
1106
2397
2298
3145
3062
2995
3190
4976
4425
2725
2781
4422
3020
4423
2727
2813
2738
2751
2780
2736
1204
4426
2729
4421
4422
1140
1132
3059
2327
2317
2326
5064
2710
2719
2355
2352
2407
2375
5064
4009
2407
2981
2969
2706
1030
1199
1209
1201
1207
1210
1217
3183
206
LOUW, Johann (M), ∗ 12.04.1979, a1b2c7d1e2f12g2h6[i1j2]
LOUW, Johanna Albertina (V), ∗ __.__.____, a1b7[c9d2e4f5g6]
LOUW, Johanna Aletta Elizabeth (V), ∗ 09.05.1880, a1b8c5d3[e8f5]
LOUW, Johanna Aletta Elizabeth (V), ∗ 04.06.1903,
a1b8c5d3[e8f2g3]
LOUW, Johanna Barbara (V), ∗ 02.12.1816, a1b8c5d3[e1]
LOUW, Johanna Catharina (V), ∗ __.__.1861
LOUW, Johanna Catharina (V), ∗ 11.02.1917, a1b2c8d1e3f2g1h9[i1]
LOUW, Johanna Catharina Christina (V), ∗ 13.08.1878,
a1b6[c2d4e3f3g11]
LOUW, Johanna Helena (Hannie) (V), ∗ 24.10.1858,
a1b6[c2d4e3f1g1]
LOUW, Johanna Hendrina Maria (V), ∗ 06.01.1915,
a1b8c4[d6e6f5g7]
LOUW, Johanna Hendriëtta (V), ∗ 10.01.1827, a1b8c4[d6e4]
LOUW, Johanna Henrietta (V), ∗ 02.12.1858, a1b8c4[d6e1f9]
LOUW, Johanna Jacoba Elizabeth (V), ∗ 13.10.1894,
a1b8c5d3[e8f1g3]
LOUW, Johanna Jacoba Elizabeth (V), ∗ 09.01.1959, ?[b1c4d1]
LOUW, Johanna Margaretha Francina (V), ∗ 30.12.1880,
a1b17c5[d1e2f3]
LOUW, Johannes (M), ∗ __.__.____
LOUW, Johannes (M), ∗ ±__.__.1694
LOUW, Johannes (Jan) Adriaan (M), ∗ 25.10.1809
LOUW, Johannes Adriaan (M), ∗ 13.10.1882, a1b8c4[d6e1f16]
LOUW, Johannes Adriaan (Johnnie) (M), ∗ 23.10.1876,
a1b17c5[d1e2f1]
LOUW, Johannes Albertus (M), ∗ 16.11.1832, a1b7[c9d2e1]
LOUW, Johannes Albertus (M), ∗ 09.08.1833
LOUW, Johannes Albertus (M), ∗ 17.07.1868, a1b7[c9d2e1f3]
LOUW, Johannes Albertus (M), ∗ 06.07.1878, a1b7[c9d2e4f5]
LOUW, Johannes Albertus (M), ∗ 15.06.1893, a1b7[c9d2e11f7]
LOUW, Johannes Albertus (M), ∗ 31.10.1894, a1b7[c9d2e1f2g1]
LOUW, Johannes Bosman (M), ∗ 10.05.1972,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j1k4]
LOUW, Johannes Daniel (Boy) (M), ∗ 24.04.1883, a1b17c5[d1e2f4]
LOUW, Johannes George Albertus (M), ∗ 10.07.1894,
a1b7[c9d2e1f1g1]
LOUW, Johannes Guill(i)aume (M), ∗ 16.11.1849
LOUW, Johannes Guilliam (M), ∗ 16.11.1849
LOUW, Johannes Hendrik (M), ∗ 23.04.1964,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i10j3]
LOUW, Johannes Hendrik Diedericks (Hans) (M), ∗ 19.04.1931,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i8]
LOUW, Johannes Hendrikus (M), ∗ 05.09.1944,
a1b8c4[d6e1f18g15]
LOUW, Johannes Jurgens (M), ∗ 08.03.1976,
a1b6[c2d4e3f1g9h4i2j3]
LOUW, Johannes Marais (M), ∗ 31.07.1907, a1b6[c2d4e3f1g9h4]
LOUW, Johannes Marais (M), ∗ 29.05.1974,
a1b6[c2d4e3f1g9h4i2j2]
LOUW, Johannes Michiel Adriaan (M), ∗ 29.07.1881
LOUW, Johannes Nicolaas (M), ∗ 12.12.1772
LOUW, Johannes Nicolaas (M), ∗ 28.03.1826
LOUW, Johannes Nicolaas (M), ∗ 22.05.1834, a1b6[c2d4e3f2]
LOUW, Johannes Nicolaas (M), ∗ 26.09.1877, a1b6[c2d4e3f1g11]
LOUW, Johannes Nicolaas (Jan) (M), ∗ 15.06.1838, a1b6[c2d4e3f4]
LOUW, Johannes Nicolaas (Jan) (M), ∗ 27.03.1868,
a1b6[c2d4e3f3g6]
LOUW, Johannes Paulus (Jan Witbrood) (M), ∗ 27.07.1916
LOUW, Johannes Petrus (M), ∗ 03.04.1895
LOUW, Johannes Petrus Hendricus (M), ∗ 18.03.1817
LOUW, Johannes Tromp (M), ∗ 01.07.1852, a1b8c4[d6e1f6]
LOUW, Johannes Wynand (M), ∗ 12.01.1786
LOUW, Josephine Maude (V), ∗ ±__.__.1895, a1b7[c7d1e1f1g5]
LOUW, Josias Jacobus (M), ∗ 03.12.1846
LOUW, Josias Jacobus (M), ∗ 27.05.1905
LOUW, Josias Jacobus (M), ∗ 05.01.1942, a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j3]
LOUW, Josias Jacobus (M), ∗ 12.08.1961,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j1k1]
LOUW, Josias Jacobus (M), ∗ 10.07.1966,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j2k2]
LOUW, Josias Jacobus (M), ∗ 25.07.1967,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j3k1]
LOUW, Josias Jacobus (M), ∗ 19.10.1978,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j4k3]
LOUW, Judith Elizabeth (V), ∗ 05.06.1828, a1b8c5d3[e5]
DE WAAL
3101
2335
1150
3105
557
5184
5224
3859
5226
2739
3128
4429
947
4982
4977
4972
343
3164
570
3040
3207
1052
565
3079
2318
3120
2779
4978
5225
63
2413
3073
2973
2974
2976
4975
3213
3089
4436
2710
2720
4969
4981
1116
3441
4431
2710
1066
2762
3193
179
2360
2364
2776
2703
2813
2972
2324
3086
1149
1141
LOUW, Karen (V), ∗ 12.07.1972, a1b8c4[d6e6f5g4h2i2]
LOUW, Karin (V), ∗ 28.07.1978, a1b6[c2d4e3f1g9h6i1j2]
LOUW, Kobus (M), ∗ 20.01.1973, a1b2c8d1e3f2g1h9[i12j2]
LOUW, Laura (V), ∗ 15.04.1945, a1b8c4[d6e6f5g4h4]
LOUW, Leanne (V), ∗ 24.02.1986, a1b2c7d1e2f12g2h6[i1j4]
LOUW, Lena Elizabeth (V), ∗ __.__.____
LOUW, Leon (M), ∗ 07.08.1942
LOUW, Leon Arnold Lensing (M), ∗ 05.10.1999,
a1b8c5d4e6f7g5h4[i4j3]
LOUW, Leon Charles (M), ∗ 03.06.1972, ?[b2]
LOUW, Leonora Sophia Elizabeth (V), ∗ 11.02.1871,
a1b7[c9d2e1f4]
LOUW, Leslie Theodore (M), ∗ 25.05.1932, a1b8c4[d6e6f5g6h2]
LOUW, Liaume (M), ∗ __.__.____, a1b17c5[d1e2f4g2]
LOUW, Lina (V), ∗ __.__.____
LOUW, Loammie Cornelia (V), ∗ 08.03.1935, ?[b1c5]
LOUW, Loammie Cornelia (V), ∗ 31.12.1960, ?[b1c4d2]
LOUW, Loammie Cornelia (V), ∗ 02.12.1961, ?[b1c3d2]
LOUW, Louis (M), ∗ 10.12.1937, a1b2c7d1e2f11g2h1[i4]
LOUW, Louise Adriana (V), ∗ 20.01.1845
LOUW, Luise Minette (V), ∗ 09.05.1983, a1b2c7d1e2f12g2h6[i4j1]
LOUW, Lukas Abraham VAn Wyk (M), ∗ 23.11.1953,
a1b8c4[d6e1f18g11h1]
LOUW, Maatje Johanna Elizabeth (Mattie) (V), ∗ 16.11.1913,
a1b8c5d3[e8f2g4]
LOUW, Maatje Maria (V), ∗ __.__.____
LOUW, Magdalena (Ena) (V), ∗ 15.10.1953, a1b2c7d1e2f12g2h6[i3]
LOUW, Magdalena Jacoba Wilhelmina (V), ∗ 22.12.1860,
a1b8c4[d6e6f3]
LOUW, Magdalena Villieria (V), ∗ 10.07.1933,
a1b6[c2d4e3f1g9h4i1]
LOUW, Maggie (V), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e6f5g6h1i1j3]
LOUW, Magtilga Meyer Van Rheede Van Oudshoorn (V),
∗ 21.07.1883, a1b7[c9d2e11f6]
LOUW, Margaretha (V), ∗ 08.12.1961, ?[b1c4d3]
LOUW, Margaretha (V), ∗ 13.09.1970, ?[b1]
LOUW, Margaretha Elizabeth (V), ∗ 29.04.1824
LOUW, Margaretha Elizabeth (V), ∗ 11.10.1897,
a1b6[c2d4e3f4g5h1]
LOUW, Margaretha Jacoba (V), ∗ 31.03.1828, a1b8c4[d6e5]
LOUW, Margaretha Jacoba (V), ∗ 28.04.1843, a1b8c4[d6e1f2]
LOUW, Margaretha Jacoba (V), ∗ 20.01.1845, a1b8c4[d6e1f3]
LOUW, Margaretha Jacoba (V), ∗ 23.10.1868, a1b8c4[d6e1f4g1]
LOUW, Margaretha Johanna Maria (V), ∗ 01.04.1939
LOUW, Margaretha Wilhelmina Hendrika (V), ∗ 06.07.1792
LOUW, Margaritha Wilhelmina (V), ∗ 28.02.1901,
a1b8c4[d6e6f5g2]
LOUW, Marguerite Elizabeth (Margaret) (V), ∗ 20.05.1887,
a1b17c5[d1e2f7]
LOUW, Maria Alida Frederica (V), ∗ ±__.__.1809
LOUW, Maria Alida Frederika (V), ∗ __.01.1870, a1b7[c7d3e6f1]
LOUW, Maria Barendina Johanna (V), ∗ 29.08.1928, ?[b1c2]
LOUW, Maria Barendina Johanna (V), ∗ 26.06.1969, ?[b1c4d6]
LOUW, Maria Barendina Johanna (Miemie) (V), ∗ 05.08.1921,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i3]
LOUW, Maria Catharina (V), ∗ 03.12.1797
LOUW, Maria Constantia (Marie) (V), ∗ 03.11.1885,
a1b17c5[d1e2f6]
LOUW, Maria Jacoba (V), ∗ 30.03.1780
LOUW, Maria Jacoba (V), ∗ ±__.07.1894
LOUW, Maria Johanna (V), ∗ 14.10.1842, a1b7[c9d2e6]
LOUW, Maria Johanna Catharina (V), ∗ 22.11.1901,
a1b8c5d3[e8f1g6]
LOUW, Maria Magdalena (V), ∗ 28.06.1834
LOUW, Maria Magdalena (V), ∗ 23.04.1894, a1b6[c2d4e3f3g2h2]
LOUW, Maria Magdalena (V), ∗ 23.04.1894, a1b6[c2d4e3f3g2h6]
LOUW, Maria Magdalena De Kock (V), ∗ 06.12.1877,
a1b7[c9d2e11f3]
LOUW, Maria Magdalena Lindemann (V), ∗ 02.08.1889,
a1b7[c7d1e1f1g2]
LOUW, Maria Margaretha (V), ∗ __.__.1883
LOUW, Maria Wilhelmina (Minie) (V), ∗ 15.10.1841,
a1b8c4[d6e1f1]
LOUW, Marie (V), ∗ 21.05.1971, a1b6[c2d4e3f1g9h4i2j1]
LOUW, Mariette (V), ∗ 01.04.1980, a1b8c4[d6e6f4g1h2i3]
LOUW, Marius (M), ∗ 01.08.1968, a1b2c8d1e3f2g1h9[i12j1]
LOUW, Marius (M), ∗ 19.09.1968, a1b2c8d1e3f2g1h9[i10j4]
3051
3127
3129
2581
3090
1131
1122
1118
3088
5013
5014
5015
4010
1212
3058
2773
2778
1110
177
2370
3122
3144
3102
3119
5020
2979
2579
1089
552
553
556
2389
3133
3143
2581
2374
1135
1137
2784
2701
1139
3030
2351
1205
1112
1115
569
3080
2753
2356
2397
2372
2758
206
3003
1215
572
3203
60
342
8
2415
2405
346
339
3109
3078
3082
207
LOUW, Marius (M), ∗ 11.12.1992, a1b8c4[d6e1f18g11h6i2]
LOUW, Marius Kidson (M), ∗ 05.03.1969, a1b8c4[d6e6f5g6h1i4]
LOUW, Mark Leslie (M), ∗ 02.09.1961, a1b8c4[d6e6f5g6h2i1]
LOUW, Martha Margaretha Wilhelmina Maria (V), ∗ 08.10.1884
LOUW, Martha Salomina (V), ∗ 25.07.1903, a1b8c4[d6e6f5g3]
LOUW, Martha Wilhelmina (V), ∗ 09.05.1954,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i7j3]
LOUW, Martha Wilhelmina (Matie) (V), ∗ 03.07.1954,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i5j3]
LOUW, Martha Wilhelmina (Mattie) (V), ∗ 31.03.1923,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i4]
LOUW, Marthina Jacoba (V), ∗ 19.06.1899, a1b8c4[d6e6f5g1]
LOUW, Martin Luther (M), ∗ 08.12.1917
LOUW, Martin Luther (M), ∗ 04.08.1947, ?[b1]
LOUW, Martin Luther (M), ∗ 06.05.1971, ?[b1c1]
LOUW, Mary (V), ∗ 03.09.1922, a1b8c5d4e8f5g1[h1]
LOUW, Maryke (V), ∗ 04.11.1970, a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j3k3]
LOUW, Matthys Gerhardus (M), ∗ 05.09.1939, a1b8c4[d6e1f18g14]
LOUW, Matthys Michiel (M), ∗ 12.05.1852, a1b7[c9d2e11]
LOUW, Matthys Michiel (M), ∗ 29.08.1881, a1b7[c9d2e11f5]
LOUW, Mavis Joyce (V), ∗ 20.06.1973, a1b2c8d1e3f2g1h9[i2j1k2]
LOUW, Michiel Nicolaas (M), ∗ 27.01.1819
LOUW, Monica (V), ∗ 29.01.1937, a1b6[c2d4e3f3g2h8i2]
LOUW, Nadia (V), ∗ 11.09.1988, a1b8c4[d6e6f5g6h1i2j1]
LOUW, Natalie Jean (V), ∗ 07.09.1975, a1b8c4[d6e6f5g6h5i3]
LOUW, Neil (M), ∗ 01.04.1974, a1b8c4[d6e6f5g4h2i3]
LOUW, Nico (M), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e6f5g6h1i1j2]
LOUW, Nicolaas Gerhardus (M), ∗ 09.06.1951, ?[b2]
LOUW, Nicolaas Jacobus (M), ∗ 18.07.1878, a1b8c4[d6e1f4g4]
LOUW, PN (M), ∗ __.__.____
LOUW, PN (M), ∗ __.__.____
LOUW, Paul Louis (M), ∗ 06.01.1890
LOUW, Paul Louis (M), ∗ 21.09.1948, a1b2c7d1e2f12g2h6[i1]
LOUW, Paul-Louis (M), ∗ 22.11.1981, a1b2c7d1e2f12g2h6[i1j3]
LOUW, Paulina Kruger (V), ∗ 13.02.1900, a1b6[c2d4e3f3g7h6]
LOUW, Peggy Juliet (V), ∗ 14.04.1936, a1b8c4[d6e6f5g6h3]
LOUW, Penelope Anne (V), ∗ 07.07.1969, a1b8c4[d6e6f5g6h5i2]
LOUW, Petrus Abel (M), ∗ 22.11.1863
LOUW, Petrus Gerhardus (M), ∗ 17.05.1866, a1b6[c2d4e3f3g5]
LOUW, Petrus Jacobus (M), ∗ 20.04.1960, a1b2c8d1e3f2g1h9[i8j3]
LOUW, Petrus Jacobus (Piet) (M), ∗ 29.10.1934,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i10]
LOUW, Petrus Johannes (M), ∗ 09.11.1781
LOUW, Petrus Johannes (M), ∗ 04.11.1861
LOUW, Petrus Jurgens (M), ∗ 22.07.1962, a1b2c8d1e3f2g1h9[i10j2]
LOUW, Philippus Jacobus (M), ∗ 08.12.1916, a1b8c4[d6e1f18g4]
LOUW, Pieter Gideon (M), ∗ 04.12.1874, a1b6[c2d4e3f1g10]
LOUW, Pieter Marthinus Albertus (M), ∗ 29.04.1939,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j2]
LOUW, Pieter Matthys (M), ∗ 12.08.1952, a1b2c8d1e3f2g1h9[i2j2]
LOUW, Pieter Matthys (M), ∗ 01.09.2003,
a1b2c8d1e3f2g1h9[i2j2k1l2]
LOUW, Pieter de Waal (M), ∗ 17.12.1956, a1b2c7d1e2f12g2h6[i4]
LOUW, Pieter van Breda (M), ∗ 10.04.1863, a1b8c4[d6e6f4]
LOUW, Rachel Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b7[c9d2e4f5g2]
LOUW, Rachel Elizabeth (V), ∗ 09.04.1813
LOUW, Rachel Elizabeth (V), ∗ 22.07.1855
LOUW, Rachel Elizabeth (V), ∗ 24.03.1862, a1b6[c2d4e3f3g3]
LOUW, Rachel Elizabeth (V), ∗ 24.07.1882, a1b7[c9d2e4f6]
LOUW, Rachel Maria (V), ∗ 14.12.1844
LOUW, Regina Catharina (V), ∗ __.__.1908, a1b8c4[d6e1f14g1]
LOUW, Remina (V), ∗ 31.05.1973, a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j4k1]
LOUW, Renette (V), ∗ 18.02.1988, a1b2c7d1e2f12g2h6[i4j3]
LOUW, Renier Willem (M), ∗ 09.11.1871, a1b8c5d3[e8f2]
LOUW, Roelof Adriaan (M), ∗ 14.08.1825
LOUW, Roelof Adriaan (M), ∗ 27.08.1928, a1b2c7d1e2f11g2h1[i3]
LOUW, Roelof Nicolaas (M), ∗ __.__.____
LOUW, Roelof Petrus (M), ∗ 03.06.1842, a1b6[c2d4e3f5]
LOUW, Roelof Petrus (M), ∗ 07.04.1881, a1b6[c2d4e3f3g12]
LOUW, Ronelle (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f11g2h1[i4j3]
LOUW, Rudolph Adriaan von Furstenburg (M), ∗ 19.03.1896
LOUW, Rykie (V), ∗ __.__.____, a1b8c4[d6e6f5g5]
LOUW, Rykie Christina Petronella (V), ∗ 21.01.1859,
a1b8c4[d6e6f2]
LOUW, Rykie Marié (V), ∗ 20.05.1940, a1b8c4[d6e6f4g1h1]
DE WAAL
3103
3106
5065
2702
3034
3852
2763
2740
2749
2777
2752
2770
2337
2330
1206
54
3000
3033
3154
3004
1120
3042
3028
3139
3123
2346
2745
366
2338
3132
3140
3854
3050
3130
4971
2996
2717
3845
3853
3848
3857
1030
2717
2420
2775
4009
4017
3057
1817
1810
1815
1809
1816
1809
1818
4280
2638
669
2638
4092
4484
LOUW, Salomina (V), ∗ 05.12.1942, a1b8c4[d6e6f5g4h3]
LOUW, Sanette (V), ∗ 01.11.1947, a1b8c4[d6e6f5g4h5]
LOUW, Sara Jacoba Debora Engelbrecht (V), ∗ 18.04.1910
LOUW, Sara(h) Magdalena (V), ∗ 31.07.1887, a1b7[c7d1e1f1g1]
LOUW, Seun (M), ∗ ±__.__.1924, a1b8c4[d6e1f18g8]
LOUW, Sindy (V), ∗ 15.12.1988, a1b8c5d4e6f7g5h4[i2j3]
LOUW, Sophia Adriana (V), ∗ 12.04.1844, a1b7[c9d2e7]
LOUW, Sophia Alida Maria (V), ∗ 04.11.1874, a1b7[c9d2e1f5]
LOUW, Sophia Catharina (V), ∗ 27.12.1871, a1b7[c9d2e4f3]
LOUW, Sophia Elizabeth (V), ∗ 13.12.1879, a1b7[c9d2e11f4]
LOUW, Sophia Elizabeth (V), ∗ 04.09.1901, a1b7[c9d2e4f5g1]
LOUW, Sophia Elizabeth Brink (V), ∗ 15.04.1884, a1b7[c9d2e10f4]
LOUW, Stephanus Abraham (Fanie) (M), ∗ 03.05.1952,
a1b6[c2d4e3f1g9h6i2]
LOUW, Sunelle (V), ∗ __.__.____, a1b6[c2d4e3f1g9h4i3j2]
LOUW, Susanna Catharina (V), ∗ 16.01.1962,
a1b2c8d1e3f2g3h5i5[j2k1]
LOUW, Susanna Geertruida (V), ∗ 10.12.1808
LOUW, Susanna Johanna Elizabeth (V), ∗ 12.09.1873,
a1b8c4[d6e1f12]
LOUW, Susanna Johanna Elizabeth (V), ∗ 28.12.1921,
a1b8c4[d6e1f18g7]
LOUW, Susanna Maria (V), ∗ 04.10.1813
LOUW, Susanna Maria (V), ∗ __.__.1910, a1b8c4[d6e1f14g2]
LOUW, Susanna Maria (V), ∗ 01.02.1949, a1b2c8d1e3f2g1h9[i5j1]
LOUW, Susanna Maria Petronella (V), ∗ 29.07.1958,
a1b8c4[d6e1f18g11h3]
LOUW, Susanna Maria Sophia (V), ∗ 01.10.1912,
a1b8c4[d6e1f18g2]
LOUW, Suzette Yvonne (V), ∗ 28.04.1959, a1b8c4[d6e6f5g6h4i2]
LOUW, Tania (V), ∗ 27.01.1990, a1b8c4[d6e6f5g6h1i2j2]
LOUW, Tertia (V), ∗ 17.10.1954, a1b6[c2d4e3f1g9h6i4]
LOUW, Theodora Elizabeth (V), ∗ 11.02.1891, a1b7[c9d2e4f1g1]
LOUW, Thomas Arnoldus Theron (M), ∗ ±__.07.1874
LOUW, Tilana (V), ∗ 09.10.1981, a1b6[c2d4e3f1g9h6i2j1]
LOUW, Timothy (M), ∗ 25.05.1971, a1b8c4[d6e6f5g6h2i4]
LOUW, Unita (V), ∗ 06.02.1964, a1b8c4[d6e6f5g6h4i3]
LOUW, Valerie Letricia (V), ∗ 07.05.1993, a1b8c5d4e6f7g5h4[i3j1]
LOUW, Walters (M), ∗ 04.01.1991, a1b8c4[d6e1f18g11h6i1]
LOUW, Wayne Leon (M), ∗ 26.05.1964, a1b8c4[d6e6f5g6h2i2]
LOUW, Wilhelmina Jacoba (V), ∗ 10.12.1960, ?[b1c3d1]
LOUW, Wilhelmina Jeanette Margaretha (V), ∗ 31.08.1861,
a1b8c4[d6e1f10]
LOUW, Wilhelmina Petronella (V), ∗ 25.04.1871
LOUW, Willem Jacobus Nicolaas (M), ∗ 25.12.1931
LOUW, Willem Jacobus Nicolaas (M), ∗ 01.12.1963,
a1b8c5d4e6f7g5h4[i3]
LOUW, Willem Jacobus Nicolaas (M), ∗ 01.05.1985,
a1b8c5d4e6f7g5h4[i1j2]
LOUW, Willem Jacobus Nicolaas (Willouw) (M), ∗ 20.06.1994,
a1b8c5d4e6f7g5h4[i4j1]
LOUW, Willem Petrus (M), ∗ 07.08.1810
LOUW, Willem Petrus (M), ∗ 12.09.1832
LOUW, Willem Petrus (M), ∗ 09.03.1854, a1b6[c2d4e3f10]
LOUW, Willem Stephanus Crozier Van Rheede Van Oudshoorn
(M), ∗ 21.04.1876, a1b7[c9d2e11f2]
LOUW, Wynand Jacobus (M), ∗ 03.09.1851
LOUW, Wynand Jakobus (M), ∗ 18.08.1926, a1b8c5d4e8f5g1[h2]
LOUW, Yvonne Crous (V), ∗ 31.08.1937, a1b8c4[d6e1f18g13]
LOUWRENS, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f11[g4]
LOUWRENS, Hester Marie (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f11[g1]
LOUWRENS, Johannes Arend de Waal (M), ∗ __.__.____,
a1b3c3d8e7f11[g2]
LOUWRENS, Johannes Petrus (M), ∗ __.__.____
LOUWRENS, Marthinus (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f11[g3]
LOUWRENS, Marthinus (M), ∗ >26.03.1860
LOUWRENS, Matthys Johannes Frederik Stephanus (M),
∗ __.__.____, a1b3c3d8e7f11[g5]
LUBBE, Johanna Catharina de Villiers (V), ∗ __.__.____
LUBBE, NN (M), ∗ __.__.____
LUBBE, Nel (M), ∗ __.__.____
LUBBE, Wilhelm Lodewyk (M), ∗ 18.09.1954
LUCK, Rosemarie (V), ∗ __.__.____
LUDICK, Barend Willem (M), ∗ __.__.____
297
296
295
44
1746
4520
3332
3158
5096
145
145
147
1699
3677
2613
2412
2111
1563
2358
2407
2358
2331
2300
2407
2112
3635
2412
2353
507
2113
713
439
514
596
1428
599
514
439
2477
3608
3608
975
3870
3862
3874
5363
2972
58
59
3644
3867
4358
2306
3872
3644
1909
5285
3861
5284
3873
1068
2306
3869
185
3871
2846
5284
55
56
3875
57
833
208
LUDIKE, Christel Lee (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f10g3h2i3[j2k2]
LUDIKE, Lindsey Elizabeth (V), ∗ __.__.____,
a1b2c7d1e2f10g3h2i3[j2k1]
LUDIKE, Willem Johannes (M), ∗ __.__.____
LUTTIG, Anna Catharina (V), ∗ __.__.____
LUUS, Martha Elizabeth (V), ∗ __.__.____
MAARTENS, Christoffel Cornelius (M), ∗ __.__.____
MAARTENS, Maria Magdalena Doretha (V), ∗ __.__.____
MAASDORP, Joan (V), ∗ 14.10.1913
MACDERMIT, Catharina Maria (V), ∗ ±__.__.1855
MACMILLAN, Christina (V), ∗ __.__.1873
MACMILLAN, John (M), ∗ __.__.____
MACUAIG, Margaret Elmira (V), ∗ __.__.____
MADDEN, Cornelia Frederika (V), ∗ __.__.____
MAIGROT, N (V), ∗ __.__.____
MALAN (M), ∗ __.__.____
MALAN, Albertus J (M), ∗ __.__.____
MALAN, Barend Gerhardus (M), ∗ __.__.____
MALAN, Catharina Johanna (V), ∗ __.__.____
MALAN, Daniel Johannes (M), ∗ __.__.____
MALAN, Elizabeth Christina (V), ∗ ±__.__.1846
MALAN, Helena Alberta (V), ∗ ±__.__.1860
MALAN, Hester Maria Aletta (V), ∗ __.__.____
MALAN, Jacobus Johannes (M), ∗ __.__.____
MALAN, Jan Jacobus (M), ∗ 31.12.1796
MALAN, Louisa (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d3e3f2[g1]
MALAN, Margrietha Johanna (V), ∗ __.__.____
MALAN, Maria Helena (V), ∗ __.__.____
MALAN, Maria Magdalena (V), ∗ 28.10.1905
MALAN, Maria Susanna (V), ∗ 13.04.1910
MALAN, Susanna Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b3c11d3e3f2[g2]
MALAN, Susanne (V), ∗ 30.08.1965
MALHERBE, Cornelia Johanna (V), ∗ 25.05.1884
MALHERBE, Magdalena Eulalia (V), ∗ 30.07.1917
MALHERBE, Miemie (V), ∗ __.__.____
MALHERBE, PN (M), ∗ __.__.____
MALHERBE, Stephanus J (M), ∗ __.__.____
MALHERBE, Willem Adriaan (M), ∗ 05.12.1887
MALHERBE, Willem Daniel (M), ∗ __.__.____
MANNING, Mike (M), ∗ 08.10.1969
MANS, Anna Jacoba (V), ∗ __.__.1915
MANS, Lukas (M), ∗ __.__.____
MARAIS, Aletta (V), ∗ __.__.____
MARAIS, Alida Cecilia (V), ∗ 24.01.1982, a1b8c5d4e6f7g6h1[i4j1]
MARAIS, Annemarie (V), ∗ 14.09.1950, a1b8c5d4e6f7g6h1[i1]
MARAIS, Armand (M), ∗ 08.06.1991, a1b8c5d4e6f7g6h1[i5j1]
MARAIS, Catharina Cornelia (V), ∗ __.__.____
MARAIS, Charl Francois Daniel (M), ∗ __.__.____
MARAIS, Daniel Jacobus (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f1[g3]
MARAIS, David Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f1[g4]
MARAIS, Ernst Lodewikus (M), ∗ __.__.____
MARAIS, Eugene (M), ∗ 05.11.1951, a1b8c5d4e6f7g6h1[i2]
MARAIS, Helena Johanna (V), ∗ __.__.____
MARAIS, Helena Johanna (V), ∗ 16.08.1867
MARAIS, Hester Agatha Catherina (V), ∗ 13.09.1986,
a1b8c5d4e6f7g6h1[i4j3]
MARAIS, Hester Malan (V), ∗ 20.05.1941
MARAIS, Hettie Cecelia (V), ∗ __.__.1938
MARAIS, Isabella (V), ∗ 04.04.1953, ?[b1]
MARAIS, Jacobus Bernardus (M), ∗ 26.01.1923
MARAIS, Jacobus Jan (M), ∗ 17.01.1912
MARAIS, Johan (M), ∗ 27.03.1959, a1b8c5d4e6f7g6h1[i5]
MARAIS, Johannes David (M), ∗ __.__.____
MARAIS, Johannes Hendricus (Jan) (M), ∗ 17.11.1832
MARAIS, Lodewyk (M), ∗ 11.05.1955, a1b8c5d4e6f7g6h1[i4]
MARAIS, Margaretha Magdalena (V), ∗ __.__.____
MARAIS, Monica Johanna (V), ∗ 11.06.1983,
a1b8c5d4e6f7g6h1[i4j2]
MARAIS, PN (M), ∗ __.__.____
MARAIS, PN (M), ∗ __.__.____
MARAIS, Pieter Burgert (M), ∗ __.__.____
MARAIS, Pieter Gerhard (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f1[g1]
MARAIS, Rynard (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g6h1[i5j2]
MARAIS, Susanna Gertruida (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f1[g2]
MARAIS, Wilhelmina Salmina Catharina (V), ∗ __.__.____
DE WAAL
3868
4466
1322
1324
1321
1320
1323
4917
4918
3544
4917
998
4777
4599
3763
4599
1880
1617
3768
1615
1611
1618
1605
1607
1616
3291
3764
1614
4769
3769
3761
3761
3767
1763
3765
4770
1609
2052
5220
1605
1608
1612
3291
4198
3762
4785
4768
3766
1613
1607
1610
1619
265
5379
4716
1672
5159
2211
4857
1132
1132
2926
5320
530
5320
690
2877
46
MARAIS, Wynand (M), ∗ 30.03.1954, a1b8c5d4e6f7g6h1[i3]
MARE, Dina Carolina Susanna (V), ∗ __.__.____
MARE, Johanna Charlotte (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g1h1[i2]
MARE, Maria Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g1h1[i4]
MARE, Petrus Ignatius (M), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g1h1[i1]
MARE, Petrus Ignatius (M), ∗ 02.03.1895
MARE, Susanna Zacharia (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e5f2g1h1[i3]
MAREE, Jacob Daniel (M), ∗ 28.03.1890
MAREE, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____, ?[b1]
MAREE, Susarah Carolina (V), ∗ __.__.____
MAREE, Wessel Jacobus (M), ∗ __.__.____
MARITZ, Annemarie (V), ∗ __.__.____
MARITZ, Catharina Clasina (V), ∗ __.__.____
MARITZ, Cornelis Johannes Francois (M), ∗ 01.04.1823
MARITZ, Daniel Jacobus (Danie) (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f7g1h1[i2]
MARITZ, Debora Susanna Sophia (V), ∗ ±__.08.1861
MARITZ, Denise (V), ∗ __.__.____
MARITZ, Dina Maria (V), ∗ 18.05.1886, a1b3c3d8e6f2[g8]
MARITZ, Dogter (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h1[i7]
MARITZ, Elizabeth Susanna (V), ∗ __.__.____, a1b3c3d8e6f2[g6h2]
MARITZ, Elizabeth Susanna (V), ∗ 29.05.1875, a1b3c3d8e6f2[g4]
MARITZ, Elsje Johanna Margaretha (V), ∗ 01.10.1888,
a1b3c3d8e6f2[g9]
MARITZ, Francois Ignatius (M), ∗ 08.10.1805
MARITZ, Gerhardus Marthinus (M), ∗ 03.06.1845
MARITZ, Gerhardus Marthinus Stefanus (M), ∗ 25.10.1883,
a1b3c3d8e6f2[g7]
MARITZ, Guillame Matthys (Giel) (M), ∗ 18.08.1915
MARITZ, Johanna (Joey) (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h1[i3]
MARITZ, Johanna Dolphina (V), ∗ 19.09.1905, a1b3c3d8e6f2[g6h1]
MARITZ, Johanna Elizabeth (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e4f5[g1]
MARITZ, Johannes (Johan) (M), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e6f7g1h1[i8]
MARITZ, Johannes Hendrik Gerhardus (M), ∗ 05.04.1919
MARITZ, Johannes Hendrik Gerhardus (Hans) (M), ∗ 03.03.1878
MARITZ, Josef (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h1[i6]
MARITZ, Kasper Hendrik (M), ∗ __.__.____
MARITZ, Leonora (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h1[i4]
MARITZ, Magdalena Johana Joshua (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e4f5[g2]
MARITZ, Magdalena Petronella Catharina (V), ∗ 23.12.1870,
a1b3c3d8e6f2[g2]
MARITZ, Margaretha Wilhemina Johanna (V), ∗ __.__.____
MARITZ, Maria Dorothea (V), ∗ 08.05.1894
MARITZ, Maria Elizabeth (V), ∗ 02.12.1831
MARITZ, Maria Elizabeth (V), ∗ 01.02.1869, a1b3c3d8e6f2[g1]
MARITZ, Martha Franciska (V), ∗ 09.05.1877, a1b3c3d8e6f2[g5]
MARITZ, Martha Magdalena Martina (V), ∗ 15.09.1940
MARITZ, Martha Maria (V), ∗ __.__.____
MARITZ, PN, ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h1[i1]
MARITZ, PN (M), ∗ __.__.____
MARITZ, PN (M), ∗ __.__.____
MARITZ, Piet (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e6f7g1h1[i5]
MARITZ, Pieter Jacobus de Waal (M), ∗ 05.09.1878,
a1b3c3d8e6f2[g6]
MARITZ, Salomon (M), ∗ 09.11.1803
MARITZ, Salomon (M), ∗ 21.09.1872, a1b3c3d8e6f2[g3]
MARITZ, Suzanna Margaretha (V), ∗ 01.10.1888,
a1b3c3d8e6f2[g10]
MARKOTTER, A. F. (M), ∗ __.__.____
MARKOTTER, August Friedrich (M), ∗ 10.06.1878
MARKUSSE, PN (M), ∗ __.__.____
MARSHALL, PN (M), ∗ __.__.____
MARX, Johanna Wilhelmina Catharina (V), ∗ __.__.____
MARX, Martha Louisa (V), ∗ __.__.____
MARé, PN (M), ∗ __.__.____
MASON, Joan Milly (V), ∗ 14.05.1930
MASON, William George (M), ∗ __.__.____
MATTHEE, Johanna Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
MATTHEUS, Johanna (V), ∗ ±__.__.1856
MATTHEUS, Mariette (V), ∗ 08.10.1944
MATTHEUS, Nicolaas (M), ∗ __.__.____
MATTHEWS, Mandy (V), ∗ __.__.____
MATTHYSSEN, Engela (V), ∗ __.__.____
MAXWELL, Ann (V), ∗ __.__.1781
195
5393
277
3109
3110
3113
3112
3111
745
592
3411
3993
186
186
187
1132
381
380
378
379
382
366
5309
5309
1409
1408
1406
1407
4435
4431
4431
4432
4433
4434
252
1107
1107
3521
4402
530
4440
1659
368
4180
4940
4409
4596
530
3242
3147
4599
367
1959
2001
2380
827
3240
4638
4688
2115
4638
4702
4716
4690
4718
4691
209
MC CANN, PN (M), ∗ __.__.____
MC CORMICK, PN (M), ∗ __.__.____
MCGILLIVRAY, Edith Helen (V), ∗ 29.09.1877
MCGUIRE, Cecil Rushford (M), ∗ __.__.____
MCGUIRE, Collen Salome Mary (V), ∗ 15.04.1929,
a1b8c4[d6e6f5g5h1]
MCGUIRE, Frances Lowna (V), ∗ 18.12.1936, a1b8c4[d6e6f5g5h4]
MCGUIRE, Maureen Fitzgerald (V), ∗ 31.10.1933,
a1b8c4[d6e6f5g5h3]
MCGUIRE, Ruth (V), ∗ 15.06.1932, a1b8c4[d6e6f5g5h2]
MCKENZIE, Heather (V), ∗ __.__.____
MCKINNON, Olivia Esther (V), ∗ __.__.____
MCLOUD, Maria Magdalena (V), ∗ __.__.____
MCMILLAN, A C (M), ∗ __.__.____
MCNAE, Alexander (M), ∗ ±__.12.1876
MCNAE, Robert (M), ∗ __.__.____
MCNAE, Robert Adrian (M), ∗ 16.10.1933, a1b2c7d1e2f7g5h1[i1]
MEE, Milicent (V), ∗ __.__.____
MEGAW, Dogter (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f12g1[h1i1j2]
MEGAW, Julie (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f12g1[h1i1j1]
MEGAW, Robert Miller (M), ∗ __.__.____
MEGAW, Theo (M), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f12g1[h1i1]
MEGAW, Uelah (V), ∗ 10.10.____, a1b2c7d1e2f12g1[h1i2]
MEIJER, Theodore (M), ∗ ±__.04.1867
MEINTJES, Anna Catharina (V), ∗ ±__.__.1830
MEINTJES, Cornelius (M), ∗ __.__.____
MEINTJES, Johan Petrus (M), ∗ 04.04.1987,
a1b3c3d8e5f2g9h1i1[j3]
MEINTJES, Marina (V), ∗ 31.08.1984, a1b3c3d8e5f2g9h1i1[j2]
MEINTJES, Petrus Johannes (M), ∗ 20.05.1956
MEINTJES, Regina Louise (V), ∗ 21.12.1981,
a1b3c3d8e5f2g9h1i1[j1]
MEINTJIES, Burt (M), ∗ ±__.__.1918, a1b17c5[d1e2f6g2]
MEINTJIES, Jacobus (M), ∗ __.__.____
MEINTJIES, Jacobus (M), ∗ ±__.__.1883
MEINTJIES, Jacobus (James) (M), ∗ __.__.____,
a1b17c5[d1e2f6g1]
MEINTJIES, Keith (M), ∗ __.__.____, a1b17c5[d1e2f6g1h1]
MEINTJIES, Toni (V), ∗ __.__.____, a1b17c5[d1e2f6g1h2]
MEIRING, Abri (M), ∗ 31.01.1951
MEISSENHEIMER, Maria Magdalena (V), ∗ 12.08.1926
MEISSENHEIMER, Pieter Matthys (M), ∗ __.__.____
MENTZ, Anette (V), ∗ __.__.____
MENTZ, Joachim Frederik (M), ∗ __.__.____
MEYER, Carina-Marie (V), ∗ 20.05.1979
MEYER, Catharina Clascina (V), ∗ __.__.1827
MEYER, Coenraad Frederik (M), ∗ __.__.____
MEYER, David de Waal (M), ∗ __.__.1898, a1b2c7d1e2f11g3[h2]
MEYER, H (V), ∗ __.__.____
MEYER, Helena Johanna (V), ∗ __.__.____
MEYER, Helena Josina (V), ∗ __.__.____
MEYER, Hendrik L. (M), ∗ __.__.____
MEYER, Johannes Carolus (M), ∗ 30.05.1945
MEYER, Liesel (V), ∗ __.__.____
MEYER, Sarah Johanna Catharina (V), ∗ 18.12.1918
MEYER, Susanna Sophia (V), ∗ __.__.____
MEYER, Willem (M), ∗ __.07.1896, a1b2c7d1e2f11g3[h1]
MICHIELSE, Helena Hendrika (V), ∗ __.__.____
MIDDLETON, N N (M), ∗ __.__.____
MILEHAM, Rodney James (M), ∗ __.__.____
MILES, Emily Joan (V), ∗ __.__.____
MILLS, Sarah Susanna Elizabeth (V), ∗ __.__.1917
MINNAAR, Carel Petrus Jacobus (M), ∗ __.__.____
MINNAAR, Cornelia Petronella (V), ∗ 18.03.1910,
a1b17c11d1e5f5[g3]
MINNAAR, Hendrina Adriana (V), ∗ __.__.____
MINNAAR, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ __.__.____
MINNAAR, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ __.__.____
MINNAAR, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f3[g1]
MINNAAR, Jacoba Johanna Maria (V), ∗ 04.10.1914,
a1b17c11d1e5f5[g5]
MINNAAR, Johan Gerhardus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f3[g3]
MINNAAR, Johan Gerhardus (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e5f5[g6]
DE WAAL
4825
1572
4757
4759
4758
4687
4638
4686
5209
5394
4825
4757
4715
4693
4717
4734
4689
4692
1690
2504
4879
3398
3399
4880
890
4875
4877
4874
4876
4878
2637
3838
3635
2212
1457
3635
1688
1446
3688
3099
5326
5324
5328
5330
5331
5327
5325
5329
2701
5
5
2700
29
77
181
181
2700
4338
1033
4302
1811
925
1814
4374
1812
1813
1268
MINNAAR, Johanna Jacoba Susanna (V), ∗ ±__.01.1907
MINNAAR, Johanna Sophia (V), ∗ __.__.____
MINNAAR, Johannes Gerhardus Stephanus (M), ∗ ±__.08.1870
MINNAAR, Johannes Gerhardus Stephanus (M), ∗ 24.03.1900,
a1b17c11d2e4f1[g2]
MINNAAR, Magdalena Josiena Johanna (V), ∗ 04.10.1898,
a1b17c11d2e4f1[g1]
MINNAAR, Maria Sybella (V), ∗ 23.06.1907, a1b17c11d1e5f5[g2]
MINNAAR, Martha Johanna Magdalena (V), ∗ 19.06.1863
MINNAAR, Martha Johanna Magdalena (V), ∗ 25.06.1904,
a1b17c11d1e5f5[g1]
MINNAAR, Martha Johanna Magdalena (V), ∗ __.__.1914
MINNAAR, PN (M), ∗ __.__.____
MINNAAR, Petrus Jacobus Francois (M), ∗ __.__.____
MINNAAR, Petrus Jacobus Francois (M), ∗ __.__.____
MINNAAR, Philippus Carel (M), ∗ __.__.____
MINNAAR, Philippus Carl (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e5f5[g8]
MINNAAR, Roelof Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d1e6f3[g2]
MINNAAR, Roelof Johannes (M), ∗ 06.01.1879
MINNAAR, Roelof Johannes (M), ∗ 04.04.1912,
a1b17c11d1e5f5[g4]
MINNAAR, Wilhelmina (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d1e5f5[g7]
MINNIE, Jacoba (V), ∗ __.__.____
MIRFIN, Samantha (V), ∗ 01.10.1975
MOLLER, Dana (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e10f2[g5]
MOLLER, Danie (M), ∗ __.__.____
MOLLER, Dawid (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h10[i3j1]
MOLLER, Mariana (V), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e10f2[g6]
MOLLER, Martha Hendrina (V), ∗ __.__.____
MOLLER, Neels (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e10f2[g1]
MOLLER, Nicolaas Johannes (M), ∗ __.__.____,
a1b17c11d2e10f2[g3]
MOLLER, Nicolaas Johannes Erasmus (M), ∗ 22.07.1906
MOLLER, Pieter (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e10f2[g2]
MOLLER, Theo (M), ∗ __.__.____, a1b17c11d2e10f2[g4]
MOLLETT, Charles Herman Henry (M), ∗ 28.05.1927
MOMSEN, NN (M), ∗ __.__.____
MOOLMAN, Anna Margaretha Elizabeth (V), ∗ ±__.08.1885
MOOLMAN, Carolina Emmerentia (V), ∗ __.__.____
MOOLMAN, Elsje Catharina (V), ∗ __.__.____
MOOLMAN, Jacobus Bernardus (M), ∗ __.__.____
MOOLMAN, Jacobus Philippus (M), ∗ __.__.____
MOOLMAN, Johanna Wilhelmina (V), ∗ __.__.____
MOORE, Diana Colleen Thelma (V), ∗ __.__.____
MOORE, Margaret Ann (V), ∗ __.__.____
MORGENROOD, Christy Peter (M), ∗ __.__.____, ?b1[c2]
MORGENROOD, Gordon Quinton (M), ∗ __.__.____
MORGENROOD, Gordon Quinton (M), ∗ __.__.____, ?b1[c4]
MORGENROOD, Jean (V), ∗ __.__.____, ?b1[c6]
MORGENROOD, John (M), ∗ __.__.____, ?b1[c7]
MORGENROOD, Joyce Francis (V), ∗ __.__.____, ?b1[c3]
MORGENROOD, Peter John (M), ∗ __.__.____, ?b1[c1]
MORGENROOD, Renee (V), ∗ __.__.____, ?b1[c5]
MORKEL, Ester Leonora Louw (V), ∗ 11.09.1859, a1b7[c7d1e1f1]
MORKEL, Helena Catharina (V), ∗ __.__.____
MORKEL, Hercules (M), ∗ 29.01.1767
MORKEL, Jacobus Hendrik (M), ∗ 10.02.1836
MORKEL, Johanna Philippina (V), ∗ 09.12.1794
MORKEL, Johannes H (M), ∗ __.__.____
MORKEL, Margaretha Alexandra (V), ∗ __.__.1876
MORKEL, Pieter Gerhard Jacobus (M), ∗ 18.11.1844
MORKEL, Willem (M), ∗ 06.07.1785
MOSTERT, Adri (V), ∗ __.__.____
MOSTERT, Anna (V), ∗ __.__.____
MOSTERT, Anna Elizabeth (V), ∗ __.__.1942
MOSTERT, Anna Elizabeth Susanna (V), ∗ ±__.__.1908,
a1b3c3d8e7f11[g1h1]
MOSTERT, Gloudina Catharina Johanna (V), ∗ __.__.____
MOSTERT, Helena Christina (V), ∗ 10.07.1915,
a1b3c3d8e7f11[g1h4]
MOSTERT, Henna (V), ∗ __.__.____
MOSTERT, Hester Angenessa (V), ∗ 14.06.1910,
a1b3c3d8e7f11[g1h2]
MOSTERT, Hester Maria (V), ∗ 27.08.1912, a1b3c3d8e7f11[g1h3]
MOSTERT, Hilletje (V), ∗ __.__.____
2261
2625
1958
2625
2261
1810
1089
1092
5234
4907
3220
1118
3219
3216
3215
3217
3223
3222
3218
3221
689
2781
4477
2679
351
351
399
5
2
2
115
2728
5400
3020
1136
3156
3156
515
2784
2375
2486
3566
4339
3115
57
2670
3876
2667
238
2669
2567
854
2852
2667
2668
3395
3396
3397
71
3152
74
61
76
2953
78
79
124
210
MOSTERT, Jacomina Hendrina (V), ∗ __.__.____
MOSTERT, Jeanetta Loudina Helena (V), ∗ 05.03.1929
MOSTERT, Johanna Georgina (V), ∗ __.__.____
MOSTERT, Lambert Jacobus (M), ∗ 06.04.1898
MOSTERT, Ockert (M), ∗ __.__.____
MOSTERT, PN (M), ∗ __.__.____
MOUTON, Andries Gysbert Frederick (M), ∗ __.__.____
MOUTON, Coenraad Hendrik (M), ∗ __.__.____
MOUTON, Piter Abraham (M), ∗ __.__.____
MUIR, Royden Mackintosh (M), ∗ __.__.____
MULDER, Alina Maria Mariana (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f1[g5]
MULDER, Andries Petrus (M), ∗ 05.04.1922
MULDER, Anna Maria Hendrika (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f1[g4]
MULDER, Gustaff Carel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f1[g1]
MULDER, Gustav Carel (M), ∗ __.__.____
MULDER, Hendrik Daniel (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f1[g2]
MULDER, Lizetta Jacoba (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f1[g8]
MULDER, Maria Johanna (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f1[g7]
MULDER, Sarah Narnadina Antonia (V), ∗ __.__.____,
a1b8c5d4e1f1[g3]
MULDER, Willem (M), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f1[g6]
MULLER, Anna (V), ∗ __.__.____
MULLER, Anna Christina (V), ∗ __.__.1721
MULLER, Anton Machiel (M), ∗ __.__.____
MULLER, Elizabeth (V), ∗ 30.09.1966
MULLER, Frederik (M), ∗ 10.02.1881
MULLER, Johanna Hester Hendricksz (V), ∗ 04.11.1908
MULLER, Louisa (V), ∗ __.__.____
MUNNIK, Helena (V), ∗ __.__.____
MUNNIK, Jan Hendrik (M), ∗ __.__.____
MUNNIK, Johannes Albertus (M), ∗ __.__.____
MUNNIK, Sara Christina (V), ∗ __.__.____
MUNNIK, Susan Margaret Georgina (V), ∗ ±__.__.1876
MUNRO, PN (M), ∗ __.__.____
MUNROE, Ethel Muriel (V), ∗ __.__.____
MURPHY, Colin Alfred (M), ∗ 23.11.1932
MURRAY, Andrew (M), ∗ 26.05.1794
MURRAY, Isabella (V), ∗ 24.12.1839
MURRAY, Johanna (V), ∗ 12.11.1917
MYBURGH, Elsje (V), ∗ __.__.____
MYBURGH, Helena Josina (V), ∗ __.__.____
MYBURGH, Magdalena Susanna ? (V), ∗ __.__.____
MYBURGH, PN (M), ∗ __.__.____
MYBURGH, Ronel (V), ∗ __.__.____
MYERS, Catherine Mary (V), ∗ __.__.____
NAUDE, D. (M), ∗ __.__.____
NAUDE, Daniël Haarhoff (M), ∗ 06.03.2000,
a1b7[c3d2e2f12g1h7i2j3]
NAUDE, Daphne Cynthia (V), ∗ 21.12.1935
NAUDE, David Roelof (M), ∗ 18.10.1968
NAUDE, Hendrik Francois (M), ∗ __.__.____
NAUDE, Janetta Louisa (V), ∗ 12.01.1997,
a1b7[c3d2e2f12g1h7i2j2]
NAUDE, Johanna (V), ∗ __.__.____
NAUDE, Johanna Catharina (V), ∗ __.__.____
NAUDE, PN (M), ∗ __.__.____
NAUDE, Pieter Johannes (M), ∗ 28.01.1939
NAUDE, Pieter Johannes (M), ∗ 16.02.1995,
a1b7[c3d2e2f12g1h7i2j1]
NEEDHAM, Jan Abraham (M), ∗ __.__.____
NEEDHAM, Janin (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h10[i2j1]
NEEDHAM, Nadia (V), ∗ __.__.____, a1b8c5d4e1f7g5h10[i2j2]
NEETHLING, Anna M (V), ∗ __.__.____, a1b2c7d1e2f3[g4]
NEETHLING, Anna Marthina (Hendrik Ludolph-dg) (V),
∗ __._