Fokreglement Newfoundlander Club Artikel 1 Welzijn en

Commentaren

Transcriptie

Fokreglement Newfoundlander Club Artikel 1 Welzijn en
Fokreglement Newfoundlander Club
Artikel 1 Welzijn en fokkerijeisen
1.1
Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk
als mentaal.
1.2
Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als:
ouder - kind of als (half)broer - (half)zuster.
1.3
De combinatie van dezelfde reu en teef is slechts twee maal toegestaan.
1.4
De teef mag ten tijde van de dekking niet jonger zijn dan 24 maanden.
Een teef mag niet meer gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden is geworden.
Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij
60 maanden oud is geworden.
1.5
Een dekking dient zoveel mogelijk een natuurlijk verloop te hebben.
Kunstmatige inseminatie is slechts toegestaan na verkregen toestemming op basis van een
gemotiveerd verzoek. Dit verzoek dient minimaal één maand voor de voorgenomen dekking
bij het Bureau van de Raad van Beheer te worden ingediend. Indien door omstandigheden
deze termijn niet haalbaar is kan het bestuur achteraf toestemming verlenen.
Toelichting: De bewuste regeling wordt weergegeven in Kynologisch Reglement, art III, 21, lid 5 en 6.
(van kracht sinds 1-1-2009). Tekst is niet veranderd.
1.6
Zowel de reu als de teef dient, ten tijde van de dekking, aan de gezondheidscriteria
genoemd in Artikel 2 te voldoen ter verkrijging van een afstammingsbewijs.
1.7
Een teef mag slechts één nest per 12 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de
periode tussen de laatste werpdatum en de daarop volgende dekking tenminste 10 maanden
moet bedragen. Een teef mag gedurende haar leven maximaal 4 nesten werpen.
De geboorte dient zoveel mogelijk een natuurlijk verloop te hebben.
Indien echter twee daarvan via een keizersnede zijn geweest dient de teef van de
fokkerij te worden uitgesloten.
1.8
Een reu mag, per kalenderjaar maximaal 6 nesten voortbrengen.
Het maximale aantal nesten gedurende zijn leven bedraagt 20.
1.9
De fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke inenting en ontworming van zijn pups,
volgens de gangbare veterinaire inzichten.
Hij draagt zorg voor een, volledig door de dierenarts ingevuld dierenpaspoort, naar
model van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Diergeneeskunde. Pups mogen
niet naar de nieuwe eigenaar gaan voordat ze de leeftijd van 7 weken hebben bereikt.
1.10
Bij een fokker mogen gelijktijdig slechts pups van 2 nesten aanwezig zijn.
1.11
Een fokker mag maximaal 4 nesten per jaar fokken. (ingangsdatum 01-01-2009)
Artikel 2 Rasspecifieke gezondheidseisen
2.1
De eigenaar of eigenaren van ouderdieren dienen ten behoeve van de afgifte van een
stamboomcertificaat of afstammingsbewijs die ouderdieren te onderwerpen aan een
onderzoek naar de volgende afwijkingen en/of aandoeningen:
a
heupdysplasie
b
elleboogdysplasie
c
cystinurie
De ouderdieren moeten voor de onderzoeken genoemd onder a. en b. minimaal de leeftijd
van 18 maanden te hebben. Voor het onderzoek voor het onder c. genoemde geldt geen
minimale leeftijdsgrens.
De beoordeling van de röntgenfoto's van heupen en ellebogen dient te worden uitgevoerd
door een door het Bestuur van de Raad van Beheer aangewezen instantie of dierenarts, aan
de hand van het daarvoor overeengekomen onderzoeksprotocol. De uitslag van het onderzoek
dient voor de dekking te zijn afgegeven en ten tijde van de dekking bekend te zijn.
In het buitenland geregistreerde honden dienen te voldoen aan de in het betreffende land
geldende normen van de zustervereniging van de Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC).
2.1.1
Voor de fokkerij m.b.t. heupdysplasie gelden de volgende normen:
a
met honden die de FCI beoordeling A of B hebben mag elke oudercombinatie
worden gevormd
b
honden met de FCI beoordeling C mogen uitsluitend gecombineerd worden met
honden die de FCI beoordeling A of B hebben
c
2.1.2
honden met een FCI beoordeling D en E zijn van de fokkerij uitgesloten
Voor de fokkerij m.b.t. elleboogdysplasie gelden de volgende normen:
a
tussen honden met artrose beoordeling vrij, grensgeval of graad 1 mag elke
combinatie worden gevormd
b
honden met een artrose uitslag graad 2 mogen uitsluitend gecombineerd worden
met een partner die de uitslag artrose vrij heeft
c
2.1.3
honden met de beoordeling artrose graad 3 zijn van de fokkerij uitgesloten
Honden die voor de fokkerij worden gebruikt dienen te voldoen aan de volgende normen.
Een DNA profiel van cystinurie dient aanwezig te zijn.
a
ouderdieren die cystinurie vrij zijn mogen worden ingezet voor de fokkerij
b
indien een ouderdier drager van het cystinurie gen is, mag er alleen een
combinatie met een cystinurie vrije partner worden gevormd, de fokker dient in
dat geval alle pups uit deze combinatie te laten testen op cystinurie voordat
ze naar de nieuwe eigenaar gaan
c
lijders worden van de fokkerij uitgesloten
d
nakomelingen uit cystinurie vrije ouders kunnen geen drager zijn van het
cystinurie gen en worden derhalve als cystinurie vrij aangemerkt, van hen hoeft
geen DNA cystinurie profiel opgesteld te worden
De uitslag van een DNA profiel wordt aan het bestuur van de NNFC meegedeeld en
gepubliceerd in het clubblad.
2.2
Indien de eigenaar van een hond zich niet kan verenigen met de uitslag van de
heupdysplasie- dan wel de elleboogdysplasie beoordeling, kan hij een second opinion
laten uitvoeren conform het door het Bestuur van de Raad van Beheer vastgestelde
onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol, waarin is voorzien in
de mogelijkheid van bezwaar en beroep.
2.3
Uitslagen van heup- en ellebogen onderzoek worden naar de rasvereniging gezonden
en gepubliceerd in het clubblad.
Artikel 3 Gedragseisen (zal op een later tijdstip separaat worden besproken)
3.1
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de
rasstandaard is aangegeven. Indien de rasstandaard geen (actuele) beschrijving
van het karakter en/of gedrag bevat, zoals redelijkerwijs voor het betreffende ras
mag worden verwacht.
Artikel 4 Exterieureisen
4.1
Beide ouderdieren dienen in het algemeen, voor de dekking, aan de voor Newfoundlanders
geldende standaard te voldoen. De vereiste kwalificaties, genoemd in art. 4.1.1, dienen
voor de dekking te zijn behaald.
4.1.1
Reuen en teven dienen minstens 2 maal de kwalificatie "Uitmuntend" en/of "Zeer goed" te
hebben behaald op een nationale (CAC) of een internationale (CACIB) tentoonstelling,
dan wel op de door de NNFC georganiseerde Kampioenschapsclubmatch.
Beide kwalificaties dienen behaald te zijn in de openklasse en/of de jongehondenklasse.
Dit artikel blijft van toepassing naast de fokinventarisatie exterieur,
zodra deze operationeel wordt.
4.1.2
Newfoundlanders die voor de fokkerij ingezet worden dienen deel te hebben genomen aan
de "fokinventarisatie exterieur".
Deze exterieurinventarisatie wordt uitgevoerd door twee, door het bestuur van de
Raad van Beheer benoemde keurmeesters, die geen kwalificatie uitspreken.
4.2
Indien bij een voor de fokkerij in te zetten Newfoundlander sprake is van een zodanige
afwijking van de rasstandaard dat niet aan artikel 4.1.1. voldaan kan worden, is deelname
aan de fokinventarisatie exterieur wél mogelijk, dit met instemming van het
afstemmingsoverleg fokbeleid.
4.3
In het buitenland geregistreerde reuen, in eigendom van aldaar wonende personen, dienen
te voldoen aan de eisen die door de zustervereniging worden gesteld.
De fokker dient schriftelijk te overleggen dat aan de buitenlandse eisen wordt voldaan.
Artikel 5 Koopovereenkomst
5.1
Het is aan te bevelen de verkoop van pups schriftelijk vast te leggen d.m.v. een
koopovereenkomst.
Het model zoals door de vereniging is ontwikkeld kan daarbij als leidraad dienen.
Artikel 6 Slotbepalingen
6.1
In bijzondere gevallen kan de Raad, in overleg met het bestuur van de rasvereniging,
afwijken van dit reglement, indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot een
onredelijk en onbillijk resultaat, mits daarmee de belangen van het ras worden gediend
en een onevenredige schade aan belangen van derden wordt toegebracht.
6.2
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad, in overleg met het
bestuur van de rasvereniging.
6.3
Tegen beslissingen van de rasvereniging onderscheidenlijk de Raad, waarbij een
belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open
bij Raad respectievelijk de Geschillencommissie voor de Kynologie, overeenkomstig het
bepaalde in het reglement betreffende de Geschillencommissie voor de Kynologie
6.4
Indien voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen, draagt
De Raad in overleg met het bestuur van de rasvereniging, zorg voor aanvulling van het
reglement.
6.5
Zowel door de Raad als door de rasvereniging kunnen ten aanzien van dit reglement
wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring
van de Algemene Vergadering van de rasvereniging en het bestuur van de Raad.
Artikel 7 Inwerkingtreding en overgangsbepalingen
7.1
Dit reglement treedt, na goedkeuring door de Raad, in werking op (nader te bepalen), onder
de voorwaarde dat onderhevig reglement door de Algemene Vergadering van de rasvereniging
voortijds is aangenomen en vervolgens publicatie in het clubblad van de rasvereniging heeft
plaatsgevonden.
7.2
Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden, die geboren worden uit
een teef, die gedekt is op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
7.3
Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- dan wel werkkwalificaties, die afgegeven zijn
c.q. plaatsgevonden hebben voor de inwerkingtreding van dit reglement worden geacht onder
de werking van dit reglement te zijn begrepen.
7.4
Voor wat betreft het ED onderzoek geldt dat het betrekking heeft op Newfoundlanders
geboren vanaf 01 januari 2000.
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van de
Nederlandse Newfoundlanderclub op 15 juni 2003
Sanctiebeleid.
Wanneer een fokker een nest fokt dat niet aan het reglement voldoet, of een reu eigenaar
ons reglement overtreed, vervalt het recht op publicatie in het clubblad en op de website
gedurende één jaar nadat de fokker en / of de reu eigenaar de overtreding heeft gemeld.
Indien de fokker en / of de reu eigenaar niets heeft gemeld geldt als ingangsdatum van
de sanctie de dag van ontvangst van de gegevens van de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland. (ingangsdatum 01-01-2009)
De fokker of de eventuele toekomstige eigenaar kunnen de medewerker pupinformatie,
het bestuur of de medewerkers van de NNFC, op welke wijze dan ook, niet aansprakelijk
stellen ter zake van de verleende publicatie / informatie of de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Vergelijkbare documenten

FR Fila Brasileiro - Mastino Napoletano Club Nederland

FR Fila Brasileiro - Mastino Napoletano Club Nederland Kunstmatige inseminatie is slechts toegestaan na verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek. Dit verzoek dient minimaal één maand voor de voorgenomen dekking bij het Bureau van de R...

Nadere informatie

DNA-testen voor Cystinurie bij honden

DNA-testen voor Cystinurie bij honden Een dekking dient zoveel mogelijk een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatige inseminatie is slechts toegestaan na verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek. Dit verzoek dient mi...

Nadere informatie