3718 TECTYL Glashelder_Klar (Aerosol) (part nr. VE20055) (Dutch

Commentaren

Transcriptie

3718 TECTYL Glashelder_Klar (Aerosol) (part nr. VE20055) (Dutch
Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part
nr. VE20055)
1.
Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of
onderneming
Productnaam
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part nr. VE20055)
Gebruik van de stof of het preparaat Consumptiegoederen: Coating. Corrosie-inhibitor.
Industriële toepassingen: Coating. Corrosie-inhibitor.
Fabrikant / Leverancier
Valvoline EMEA
Division of Ashland Nederland B.V.
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Nederland
Tel.: +31 78 6543 500
Fax: +31 78 6543 531
Telefoonnr. noodgevallen
+1 606 329 5701 of +1 800 274 5263 (Verenigde Staten;24 uur)
Fax:
+1 606 329 5184 (Verenigde Staten)
2.
Samenstelling van en informatie over de bestanddelen
Stof/preparaat
Preparaat
Naam bestanddeel
CAS
nummer
% naar
gewicht
Dimethylether
Gehydrogeneerde zwaar nafta met laag kookpunt
115-10-6
20 - 25
64742-48-9 15 - 20
204-065-8
265-150-3
Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt
64742-49-0 10 - 15
265-151-9
2-Methoxy-1-methylethylacetaat
108-65-6
0.5 - 2
203-603-9
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on
Basisolie; destillaten (aardolie), met waterstof
behandelde lichte nafteenhoudende
1h-imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-c1517-unsatd. alkyl derivs.
123-42-2
0.5 - 2
64742-53-6 0.5 - 2
204-626-7
265-156-6
68937-01-9 0.5 - 2
273-051-1
n-Hexaan
110-54-3
203-777-6
0.1 - 0.5
EG nummer Classificatie*
F+; R12
R10
Xn; R65
R66
F; R11
Xn; R65
Xi; R38
R67
N; R51/53
R10
Xi; R36
Xi; R36
Niet geclassificeerd.
Xn; R22
C; R34
N; R50/53
F; R11
Repr. Cat. 3; R62
Xn; R48/20, R65
Xi; R38
R67
N; R51/53
* Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de
R-zinnen die hierboven worden vermeld
* Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.
Datum van uitgave
7-3-2008.
Pagina: 1/9
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part nr. VE20055)
3.
Identificatie van de gevaren
Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk volgens de richtlijn 1999/45/EG en de bijbehorende amendementen.
Zeer licht ontvlambaar
Classificatie
R12- Zeer licht ontvlambaar.
R52/53- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Opmerking: Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.
4.
Eerste-hulp-maatregelen
Eerste-hulp-maatregelen
Inademing
Breng de blootgestelde persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warm en
rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich
ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te
worden toegediend door getraind personeel. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene
die mond-op-mondbeademing toepast. Roep medische hulp in wanneer
schadelijke effecten voor de gezondheid aanhouden of ernstig zijn. Plaats in
stabiele zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in, indien de persoon
bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak strakzittende kleding
los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.
Spoel de mond met water. Kunstgebit indien aanwezig verwijderen. Breng de
Inslikken
blootgestelde persoon in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als
het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het
slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Stop hiermee als het slachtoffer
misselijk wordt, omdat overgeven gevaarlijk kan zijn. Zet niet aan tot braken
tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Indien de persoon moet
braken, houdt het hoofd dan laag om te voorkomen dat er braaksel in de longen
komt. Roep medische hulp in wanneer schadelijke effecten voor de gezondheid
aanhouden of ernstig zijn. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de
mond. Plaats in stabiele zijligging en roep onmiddelijk medische hulp in, indien
de persoon bewusteloos is. Zorg dat luchtwegen vrij blijven. Maak
strakzittende kleding los, zoals een overhemdboord, das, riem of ceintuur.
Was verontreinigde huid met zeep en water. Verwijder verontreinigde kleding
Huidcontact
en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen. Was kleding
alvorens ze opnieuw te gebruiken. Maak schoenen grondig schoon voor
hergebruik.
Spoel de ogen onmiddellijk gedurende tenminste 15 minuten met ruime
Oogcontact
hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan
oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Blijf ten
minste 10 minuten spoelen. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
Opmerking: Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.
5.
Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen
Te gebruiken
Speciale blootstellingsrisico's
BEPERKTE BRAND: Gebruik bluspoeder.
GROTE BRAND: Gebruik waternevel of mist. Koel verpakkingsmateriaal
(containers) met een waterstraal af om drukopbouw, spontane ontbranding of
een explosie te voorkomen.
Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
Container kan exploderen in geval van brand of bij verhitting.
Ontvlambare aërosol. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder
barsten en eventueel exploderen. Gas kan zich ophopen in lage of besloten
ruimten of kan een aanzienlijke afstand overbruggen naar een ontstekingsbron
en vervolgens terugslaan. Barstende aërosolhouders kunnen bij brand met
hoge snelheid worden gelanceerd. Wegvloeien in riool kan gevaar voor brand
of explosie veroorzaken.
Datum van uitgave
7-3-2008.
Pagina: 2/9
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part nr. VE20055)
Thermische ontledingsproducten
Bescherming van brandweerlieden
6.
In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van
het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans
is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Verplaats
de reservoirs uit het brandgebied als dat zonder risico kan. Gebruik waternevel
om aan het vuur blootgestelde vaten koel te houden. Dit materiaal is schadelijk
voor waterorganismen. Met dit materiaal verontreinigd bluswater dient te
worden opgevangen, zodat het niet in het oppervlaktewater, riool of afvoer
terechtkomt.
Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
koolstofoxiden
Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk
ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een
overdrukmodus werkt.
Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het
preparaat
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke
ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omringende
gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. In
geval van een gescheurde aërosolcontainer moet voorzichtigheid in acht
genomen worden omwille van het snel ontsnappen van de onder druk staande
inhoud en het drijfgas. Bij grote aantallen kapotte vaten behandelen als
bulkhoeveelheden weggelekt materiaal in overeenstemming met het vermelde
in de rubriek over opruiming. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet
doorheen. Sluit alle ontstekingsbronnen af. Geen open vuur en niet roken in
het gevarengebied. Vermijd inademen van damp of nevel. Zorg voor
voldoende ventilatie. Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij
onvoldoende ventilatie. Trek van toepassing zijnde persoonlijke
beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat
Milieuvoorzorgen
dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer
de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild
(riolering, waterwegen, bodem of lucht) Watervervuilend materiaal.
Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied
Methoden voor reinigen
waar gemorst is. Benader de uitstoot vanuit de richting waar de wind vandaan
komt. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten.
Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel
als volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende
materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit
in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften
(zie rubriek 13). Gebruik vonkvrije gereedschappen en explosievrije apparatuur.
Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Vervuild
absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het
gemorste product. Opmerking: Zie rubriek 1 voor contactadressen in
noodgevallen en rubriek 13 voor afvalververwijdering.
Opmerking: Zie rubriek 8 voor informatie over een persoonlijke veiligheidsuitrusting en rubriek 13 voor
informatie over afvalverwijdering.
7.
Hanteren en opslag
Hantering
Datum van uitgave
Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek
8). In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt,
moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun
handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Adem damp of
mist niet in. Niet innemen. Vermijd contact met de ogen, huid en kleding.
Voorkom inademing van gas. Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Draag
het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende ventilatie.
Opbergen en gebruiken uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en elke andere
mogelijke ontstekingsbron. Gebruik explosieveilige elektrische apparatuur
(ventilatie, verlichting en materiaalbehandeling). Gebruik vonkvrij gereedschap.
Lege verpakkingen bevatten restproduct en kunnen gevaarlijk zijn. Houder
onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere
7-3-2008.
Pagina: 3/9
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part nr. VE20055)
temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Opslag
Bewaren tussen de volgende temperaturen: 10 tot 35°C (50 tot 95°F). Opslaan
in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bewaar in een
afzonderlijk, goedgekeurd gebied. Opslaan, beschermd tegen direct zonlicht,
op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal
waarmee contact vermeden dient te worden (zie rubriek 10) en van voedsel en
drank. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Neem passende maatregelen om
verspreiding in het milieu te voorkomen.
Verpakkingsmaterialen
Aanbevolen
8.
Gebruik de oorspronkelijke verpakking.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke
bescherming
Grenswaarden voor blootstelling
Niet beschikbaar.
Naam bestanddeel
Dimethylether
Gehydrogeneerde zwaar nafta met laag
kookpunt
Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt
2-Methoxy-1-methylethylacetaat
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on
Basisolie; destillaten (aardolie), met
waterstof behandelde lichte
nafteenhoudende
n-Hexaan
Beroepsmatige blootstellingslimieten
Nationale MAC-lijst (Nederland, 3/2005). Opmerkingen:
Administrative
TGG 15 min: 1500 mg/m³ 15 minuut/minuten. Vorm: Alle vormen
TGG 15 min: 800 ppm 15 minuut/minuten. Vorm: Alle vormen
TGG: 950 mg/m³ 8 uur. Vorm: Alle vormen
TGG: 500 ppm 8 uur. Vorm: Alle vormen
HSPA-RCP (Europa).
TWA: 1200 mg/m³ 8 uur.
HSPA-RCP (Europa, 2000). Opmerkingen: Informatie
leverancier
TWA: 1200 mg/m³ 8 uur.
Nationale MAC-lijst (Nederland, 7/2006). Opmerkingen:
Wettelijke (legal) grenswaarden zijn wettelijk vastgelegd,.
Bestuurlijke (administrative) grenswaarden hebben geen
wettelijke status en zijn daarom niet bindend.
MAC-TGG, 8 uur: 550 mg/m³ 8 uur.
MAC-TGG, 8 uur: 100 ppm 8 uur.
Nationale MAC-lijst (Nederland, 3/2005). Huid Opmerkingen:
bestuurlijke grenswaarde
TGG: 120 mg/m³ 8 uur. Vorm: Alle vormen
TGG: 25 ppm 8 uur. Vorm: Alle vormen
TWA: 5 mg/m³ 8 uur. Vorm: Nevel
Nationale MAC-lijst (Nederland, 7/2006). Opmerkingen:
Wettelijke (legal) grenswaarden zijn wettelijk vastgelegd,.
Bestuurlijke (administrative) grenswaarden hebben geen
wettelijke status en zijn daarom niet bindend.
MAC-TGG, 15 min.: 180 mg/m³ 15 minuut/minuten.
MAC-TGG, 15 min.: 50 ppm 15 minuut/minuten.
MAC-TGG, 8 uur: 90 mg/m³ 8 uur.
MAC-TGG, 8 uur: 25 ppm 8 uur.
Opmerkingen:
TWA=Tijdgewogen gemiddelde (TGG)
STEL=Toegestane kortstondige blootstelling
Indien er geen referentie naar nationale wet- en regelgeving is, kunnen er andere grenswaarden (Europees of
Amerikaans) zijn weergegeven.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Datum van uitgave
7-3-2008.
Pagina: 4/9
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part nr. VE20055)
Alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. Wanneer door de handelingen van de
gebruiker stof, rook, gas, damp of nevel ontstaat, gebruik dan een gesloten
installatie, lokale afzuiging of andere technische controlemiddelen om
beroepsmatige blootstelling beneden alle aanbevolen of wettelijke grenswaarden
te houden. De technische controlemiddelen dienen ook gas-, damp- en
stofconcentraties beneden alle explosiegrenswaarden te houden. Gebruik
explosieveilige ventilatie.
Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en
gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van
de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk
verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die
opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches
zich dicht bij de werkplek bevinden.
Technische maatregelen
Hygiënische maatregelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de
ademhalingsorganen
Bescherming van de handen
Aanbevolen: Draag het daartoe geëigende ademhalingsmasker bij onvoldoende
ventilatie. Type A (bruin)
Bescherming van de ogen
Aanbevolen: veiligheidsbril met zijkapjes
Bescherming van de huid
Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op
basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een
specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.
9.
Aanbevolen: Gebruik chemisch-resistente, ondoordringbare handschoenen. Nitril
handschoenen.
Mogelijk: Vinyl wegwerphandschoenen. Plastic - PVC of PE.
Niet aanbevolen: natuurlijk rubber (latex)
Fysische en chemische eigenschappen
Verschijningsvorm
Vloeistof.
Kleur
Kleurloos.
Geur
Koolwaterstof.
Kookpunt
<35°C (<95°F)
Smeltpunt
<-20°C (<-4°F)
Dichtheid
0.67 g/cm3 [15°C (59°F)]
Vlampunt
Niet van toepassing (gas).
Dampdichtheid
>1 [Lucht = 1]
Explosielimieten
Dampspanning
Grootst bekende bereik: Onder: 1.2% Boven: 10.6% (2-Methoxy1-methylethylacetaat)
306.6 tot 363.3 kPa (2300 tot 2725 mm Hg)
Oplosbaarheid
Onoplosbaar in de volgende materialen: koud water.
10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden
Het product is stabiel. Onder normale opslagcondities en bij normaal gebruik
vindt geen gevaarlijke polymerisatie plaats.
Blootstelling aan hitte , direct zonlicht
Te vermijden materialen
Reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: oxyderende stoffen.
Thermische ontledingsproducten
Afbraakproducten kunnen onder meer zijn:
koolstofoxiden
Stabiliteit
Datum van uitgave
7-3-2008.
Pagina: 5/9
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part nr. VE20055)
11. Toxicologische informatie
Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inademing
Gevaar voor inzuiging bij inslikken; kan de longen binnendringen en schade
Inslikken
veroorzaken.
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Oogcontact
Acute toxiciteit
Naam bestanddeel
Gehydrogeneerde zwaar nafta met
laag kookpunt
Gehydrogeneerde nafta met laag
kookpunt
2-Methoxy-1-methylethylacetaat
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on
Basisolie; destillaten (aardolie), met
waterstof behandelde lichte
nafteenhoudende
1h-imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-,
2-c15-17-unsatd. alkyl derivs.
n-Hexaan
Geen gegevens beschikbaar.
Test
LD50 Dermaal
Soorten
Konijn
Resultaat
>2000 mg/kg
Blootstelling
-
LD50 Oraal
LC50 Inademing
Damp
LD50 Dermaal
Rat
Rat
>2000 mg/kg
>5000 mg/m³
8 uren
Konijn
>2000 mg/kg
-
LD50 Oraal
LC50 Inademing
Damp
LD50 Dermaal
LD50 Oraal
LD50 Dermaal
LD50 Oraal
LD50 Oraal
LDLo Oraal
LD50 Oraal
Rat
Rat
>2000 mg/kg
>5000 mg/m³
4 uren
Konijn
Rat
Konijn
Muis
Rat
Konijn
Rat
>5 g/kg
8532 mg/kg
13500 mg/kg
3950 mg/kg
2520 mg/kg
4653 mg/kg
>5000 mg/kg
-
LD50 Oraal
Rat
947 mg/kg
-
Rat
Rat
28710 mg/kg
48000 ppm
4 uren
Rat
>2000 mg/kg
-
Schadelijk voor
de
vruchtbaarheid
Repr. Cat. 3; R62
LD50 Oraal
LC50 Inademing
Damp
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol)
LD50 Oraal
Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid
Naam van bestanddeel
Kankerverwekkende
Mutagene
gevolgen
Ontwikkelingsgiftigheid
gevolgen
n-Hexaan
-
-
-
Chronische gevolgen
Carcinogeniciteit
Mutageniciteit
Teratogeniciteit
Effecten op de ontwikkeling
Effecten op de vruchtbaarheid
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling
Inademing
Oogcontact
Doelorganen
Datum van uitgave
Kan duizeligheid, warhoofdigheid, hoofdpijn, misselijkheid en wazig zicht
veroorzaken.
Ongewenste symptomen kunnen de volgende zijn:
irritatie
roodheid
Bevat materiaal dat schade veroorzaakt aan de volgende organen: het
zenuwstelsel, lever, slijmvliezen, bovenste luchtwegen, huid, centraal
zenuwstelsel (CNS), oog, lens of hoornvlies.
7-3-2008.
Pagina: 6/9
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part nr. VE20055)
12. Milieu-informatie
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Gegevens ecotoxiciteit Aquatische ecotoxiciteit
Milieueffecten
Acute toxiciteit
Naam van bestanddeel
Gehydrogeneerde nafta met laag
kookpunt
Soorten
Vis (LC50)
Daphnia (EC50)
Algen (IC50)
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on
Lepomis
macrochirus
(LC50)
1h-imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, Forel (LC50)
2-c15-17-unsatd. alkyl derivs.
n-Hexaan
Pimephales
promelas (LC50)
Andere ecologische informatie
Persistentie/afbreekbaarheid
Resultaat
1 tot 10 mg/l
1 tot 10 mg/l
1 tot 10 mg/l
420 mg/l
96 uur
0.63 mg/l
96 uur
2.5 mg/l
Niet beschikbaar.
Naam bestanddeel
Gehydrogeneerde zwaar nafta met
laag kookpunt
Gehydrogeneerde nafta met laag
kookpunt
1h-imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-,
2-c15-17-unsatd. alkyl derivs.
Product- /ingrediëntennaam
1h-imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-,
2-c15-17-unsatd. alkyl derivs.
Bioaccumulatieve potentiaal
Naam bestanddeel
Gehydrogeneerde nafta met laag
kookpunt
2-Methoxy-1-methylethylacetaat
Basisolie; destillaten (aardolie), met
waterstof behandelde lichte
nafteenhoudende
n-Hexaan
Periode
96 uur
48 uur
72 uur
96 uur
Halfwaardetijd in Fotolyse
water
-
Biologische
afbreekbaarheid
Gemakkelijk
-
45%; < 28 dag(en) Inherent
.
Niet goed
Test
-
Resultaat
<60 % - 28 dagen
Dosis
-
LogPow
3.4 tot 5.2
BCF
-
Potentieel
hoog
0.43
>6
-
laag
hoog
3.5
-
hoog
Inoculum
-
13. Instructies voor verwijdering
Afvalverwerkingsmethoden
Europese Afvalcatalogus (EAK)
Gevaarlijke Afvalstoffen
Extra informatie
Datum van uitgave
Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of
tot een minimum te worden beperkt. Laat overtollige en niet te recycleren
producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Het
afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te
geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van
milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of
plaatselijk geldende reglementeringen. verpakking niet doorboren of
verbranden.
15 01 10*
Ja.
15 01 10 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is
verontreinigd
7-3-2008.
Pagina: 7/9
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part nr. VE20055)
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Land - Weg/Spoorwegen (ADR/RID Classificatie)
UN - nummer
UN1950
Verzendnaam
AEROSOLEN, ONTVLAMBAAR
ADR/RID-klasse
2
Verpakkings groep
-
ADR/RID etiket
2
Overige informatie
Beperkte Hoeveelheid
LQ2
CEFIC Tremcard
20G5F
Zee (IMO/IMDG Classificatie)
UN - nummer
UN1950
Verzendnaam
AEROSOLS, FLAMMABLE
IMDG-klasse
2.1
Verpakkings groep
-
IMDG etiket
2
Overige informatie
Emergency schedules (EmS)
F-D; S-U
15. Wettelijk verplichte informatie
Voor de classificatie en etikettering zijn de EU-richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG (inclusief amendementen)
gevolgd, waarbij rekening is gehouden met het beoogd gebruik van het product.
Productgebruik
Gebruikerstoepassingen, Industriële toepassingen, Toegepast d.m.v. (ver)
sproeien.
EU-regelgeving
Gevarensymbool of
gevarensymbolen
Zeer licht ontvlambaar
R12- Zeer licht ontvlambaar.
R52/53- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
S2- Buiten bereik van kinderen bewaren.
Veiligheidsaanbevelingen
S23- Gas, damp of spuitnevel niet inademen.
S46- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of
etiket tonen.
S51- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Aanvullende waarschuwingszinnen Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een
hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd
houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Niet van toepassing.
Kinderbescherming
Niet van toepassing.
Voelbare gevaarsaanduiding
Waarschuwingszinnen
Datum van uitgave
7-3-2008.
Pagina: 8/9
TECTYL Glashelder/Klar (Aerosol) (part nr. VE20055)
De klassering als "kankerverwekkend" kan vervallen omdat de stof (het product)
minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS nr 200-028-5) bevat (EU-regelgeving
nota's J en P). Volgens EU-regelgeving (nota L) kan de klassering als
"kankerverwekkend" vervallen omdat de stof (het product) minder dan 3 %
DMSO-extract bevat, gemeten volgens IP 346.
Extra informatie - Europese
Gemeenschap
Nationale regelgeving
16. Overige informatie
Volledige tekst van R-zinnen, waarnaar wordt
verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 - Nederland
R12- Zeer licht ontvlambaar.
R11- Licht ontvlambaar.
R10- Ontvlambaar.
R62- Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
R22- Schadelijk bij opname door de mond.
R48/20- Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij
inademing.
R65- Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R34- Veroorzaakt brandwonden.
R36- Irriterend voor de ogen.
R38- Irriterend voor de huid.
R66- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R50/53- Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
R52/53- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange
termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Volledige tekst van classificaties, waarnaar wordt
verwezen in rubriek 2 en rubriek 3 - Nederland
F+ - Zeer licht ontvlambaar
F - Licht ontvlambaar
Repr. Cat. 3 - Vergiftig voor de voortplanting klasse 3
C - Bijtend
Xn - Schadelijk
Xi - Irriterend
N - Milieugevaarlijk
TECTYL® is een geregistreerd handelsmerk van Ashland.
Historie
Gedrukt op
4-6-2008.
Datum van uitgave
7-3-2008.
Datum vorige uitgave
Geen vorige validatie.
Versie
3.4.2.
Samengesteld door
Ashland - European Shared Business Services
Contactadres voor informatie
Neem contact op met plaatselijke leverancier of distributeur.
Kennisgeving aan de lezer
Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, noch enige
dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van
de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald
materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik
ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in dit gevarendocument worden
beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.
Datum van uitgave
7-3-2008.
Pagina: 9/9