verkrijgbaar op Klascement.be

Commentaren

Transcriptie

verkrijgbaar op Klascement.be
Sandra Rosvelds
Vakoverschrijdend, objectief en kritisch
Lesmateriaal ACV en ACW
verkrijgbaar op Klascement.be
Beste leerkracht,
Vanaf 1 september 2010 zijn de nieuwe
vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelstellingen voor het secundair onderwijs in werking getreden. De
geactualiseerde eindtermen bieden een
brede waaier aan thema’s voor relevante
basisvorming. Leerlingen zouden zich
daarin moeten kunnen verdiepen en kritische kennis en inzichten verwerven om
de wereld beter te leren begrijpen en als
toekomstige burger mee te werken aan
een sociaal rechtvaardige en duurzame
samenleving. Eén van de zeven contexten
is de sociaaleconomische context, waar
er aandacht gevraagd wordt voor sociale
zaken, fiscaliteit, welzijn en welvaart, consumptie, economie, arbeidsmarkt, budgetbeheer, armoede en sociaal overleg. Dit
zijn behoorlijk ambitieuze doelstellingen,
zeker als je als leerkracht deze thema’s op
een serieuze manier wil aanbrengen.
Omdat er voor deze vakoverschrijdende
eindtermen geen handboeken worden
aangemaakt, moeten leerkrachten zelf op
zoek gaan naar informatie. Een aantal commerciële bedrijven hebben dit goed begrepen en bieden intussen zelf – en doorgaans
gratis – lesmateriaal aan. Hoewel we ons
niet willen uitspreken over de kwaliteit van
dit lesmateriaal, vrezen we toch dat de informatie op zijn minst ‘gekleurd’ zal zijn en
dat er weinig ruimte zal zijn voor een meer
kritische kijk op onze economie en samenleving. We verwijzen ook naar de Commissie Zorgvuldig Bestuur die reclameboodschappen bij leermiddelen, die als doel
hebben de omzet of winst te verhogen en/
of te behouden, uitdrukkelijk verbiedt.
‘We’, dat zijn een aantal middenveldorganisaties, zoals Netwerk Vlaanderen, ACW, ACV,
Oproep voor een Democratische School
(OVDS), OIVO, ACOD… die sterk betrokken
zijn op onze samenleving en er belang aan
hechten dat leerlingen niet alleen objectieve informatie krijgen (bijvoorbeeld over
bankproducten), maar ook op een kritische
manier leren kijken naar onze economie en
samenleving. Daaronder verstaan wij: historische duiding (bijvoorbeeld: hoe is onze
sociale zekerheid tot stand gekomen), achterliggende visies (bijvoorbeeld: waarom
zijn belastingen nodig), kritische bevraging
(bijvoorbeeld: wat zijn de oorzaken van de
financiële crisis), een zicht op de globale
context (bijvoorbeeld: onze economie in
het licht van de globalisering), de voor- en
nadelen (bijvoorbeeld: kredietverstrekking
versus schuldopbouw) enzovoort.
brochures en vormingsmaterialen ter beschikking te stellen van leerkrachten via
www.klascement.be. Op die manier krijg
je als leerkracht heel wat informatie waar
je mee aan de slag kan. Het zijn geen kant
en klare lespakketten, wel bestaande cursussen die op een toegankelijke manier zijn
geschreven. In sommige gevallen bestaat
zelfs de mogelijkheid om beroep te doen
op een gastspreker, afkomstig uit één van
de deelnemende middenveldorganisaties.
We hebben als middenveldorganisaties
dan ook het plan opgevat om onze eigen
Sandra Rosvelds,
Studiedienst ACW
Omdat er voor deze vakoverschrijdende eindtermen geen
handboeken worden aangemaakt, moeten leerkrachten zelf
op zoek gaan naar informatie. En daar willen wij bij helpen.
Wij wensen je veel succes bij de verdere
invulling van de vakoverschrijdende eindtermen en we nodigen je uit om je eigen
lesmateriaal toe te voegen op
www.klascement.be.
Voor meer informatie over dit initiatief,
kan je contact opnemen met
Elke Oeyen ([email protected]).
Brandpunt | januari 2011
23

Vergelijkbare documenten