24Q090 CRE Brochure - Crematorium Kranenburg

Commentaren

Transcriptie

24Q090 CRE Brochure - Crematorium Kranenburg
Crematorium
Kranenburg Zwolle
nleiding
De medewerkers voldoen graag aan
de vele verschillende wensen.
Vandaag de dag kiezen steeds meer
landgenoten voor crematie. Van het
totaal aantal uitvaarten in Nederland is
± de helft een crematie. Heel veel
mensen bezoeken dus crematoria.
Mensen met een verschillende
culturele of religieuze achtergrond.
Een crematorium moet daarom een
plek zijn waar iedereen, ongeacht zijn
levensovertuiging, de gelegenheid
heeft om waardig afscheid te nemen
van een overleden geliefde, familielid,
vriend of kennis. De inrichting van het
crematorium biedt ruimte voor zo’n
persoonlijke invulling.
Oprijlaan naar het crematorium
Iedereen kan, ongeacht de
woonplaats, kiezen voor het
Crematorium Kranenburg.
In deze brochure kunt u lezen welke
de mogelijkheden zijn in het
Crematorium Kranenburg in Zwolle.
2
rematorium Kranenburg Zwolle
Facultatieve Crematie en de Monuta
Stichting.
Omdat steeds meer mensen kiezen
voor crematie werd in 1991, na een
grondig onderzoek, het crematorium
fors verbouwd.
In 1998 vond opnieuw een ingrijpende
verbouwing plaats waardoor zowel het
gebouw als het meubilair opnieuw zijn
aangepast aan de veranderende
Het Crematorium Kranenburg in
Zwolle-Noord werd eind 1984 in
gebruik genomen. Het moderne, uit
sfeervolle materialen opgetrokken
complex, ligt temidden van een mooie
beboste omgeving op het vroegere
landgoed “Kranenburg” aan de
Kranenburgweg 9 in Zwolle.
Het is gebouwd in opdracht van de
Koninklijke Vereniging voor
De ontvangstruimte voor belangstellenden
3
familiekamer waar men vóór aanvang
van de plechtigheid in intieme kring
kan wachten. Het crematorium beschikt
over een professionele geluidsinstallatie
en in de muziekstudio is een uitgebreid
repertoire aan muziek.
Verder zijn er twee condoleantieruimten die, afhankelijk van het aantal aanwezigen, in grootte aangepast kunnen
worden.
behoeften en wensen van de
gebruikers.
Het moderne goed geoutilleerde
gebouw bevat een prachtige gerenoveerde aula met ruim 150 zitplaatsen
en biedt in totaal plaats aan meer dan
450 familieleden en belangstellenden.
Naast de algemene ontvangstruimte
voor de belangstellenden is er voor de
directe nabestaanden een sfeervolle
De familiekamer waar de nabestaanden worden ontvangen
4
In de natuurlijke bosrijke omgeving
van het crematorium bevinden zich de
urnentuinen en de columbaria waarin
urnen kunnen worden bijgezet. Ook
staan hier gedenkmonumenten en een
gedachtenismuur waarop granieten en
bronskleurige gedenkplaten
aangebracht kunnen worden.
Op het verstrooiterrein is een
bloemenplateau aangelegd waar na
afloop van de plechtigheid de
bloemen worden neergelegd, tenzij de
familie hiervoor een andere
bestemming heeft.
Hier wordt de gelegenheid geboden
om de familie te condoleren en het
condoleantieregister te tekenen.
Na het condoleren kan er koffie met
cake, koek of diverse luxe broodjes
geserveerd worden, waarbij ook keuze
gemaakt kan worden uit verschillende
soorten soep. Ook rode- en witte wijn
en kaasgarnituur zijn nog enkele
consumpties uit de ruime keuze die
men kan maken. Desgewenst kan ook
hier muziek ten gehore worden
gebracht.
Familiekamer
5
e dag van de crematie
Op de dag van de crematie komen de
nabestaanden samen in de
ontvangstruimte.
De plechtigheid zelf vindt plaats in de
aula.
Het verloop van de plechtigheid wordt
door de familie zelf in overleg met de
De Aula met ruim 150 zitplaatsen
uitvaartverzorger bepaald.
Vaak wordt tijdens de plechtigheid een
woord van afscheid gesproken en
desgewenst kan een geestelijke de
afscheidsdienst begeleiden.
Voor kerkelijke plechtigheden zijn
liturgische attributen aanwezig, zoals
6
Natuurlijk is het ook mogelijk iets te
laten uitvoeren door een koor of een
muziekensemble .
Veel gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid om de gehele dienst op
CD, muziekcassette of video te laten
opnemen.
kaarsen, een altaartafel, kleding voor
pastores, wijwater en bijbels.
Een medewerker van het crematorium
zorgt ervoor dat de uitgekozen en/of
zelf gebrachte muziek op het juiste
tijdstip wordt afgespeeld.
De piano en het orgel in de aula staan
altijd ter beschikking en desgewenst
kan in voorkomende gevallen voor
een pianist en/of organist gezorgd
worden.
Aula
Na de plechtigheid kan men als laatste
afscheid langs de baar lopen alvorens
de aula te verlaten.
Ook bestaat de mogelijkheid om de
baar tijdens de plechtigheid langzaam
aan het gezicht te
onttrekken door
het sluiten van een
gordijn.
Gewoonlijk gaan
alle aanwezigen
vervolgens naar de
condoleantieruimte
waar na het
condoleren koffie
met een broodje,
cake en koek of
desgewenst iets
anders geserveerd
kan worden.
In de regel duurt
de plechtigheid in
de aula, het
7
condoleren en het gebruiken van een
kopje koffie een uur, waarvan een half
uur in de aula en een half uur in de
koffiekamer.
Wanneer de familie denkt meer tijd
nodig te hebben voor de plechtigheid
of voor het gebruik van de
condoleantieruimte, kan dit op
aanvraag per half uur worden verlengd.
De kleine koffiekamer /condoleantieruimte
De grote koffiekamer /condoleantieruimte
8
et crematie-proces
in de oven ontbrandt de kist vanzelf.
Door dit “zelfontbrandingsproces” zal
de temperatuur nog verder oplopen,
zodat het in een tijdsbestek van
ongeveer een uur wordt verast.
Cremeren is een zuiver proces.
Na het crematieproces wordt de as
zorgvuldig verzameld en samen met
het identiteitssteenje in een
eenvoudige asurn gedaan. De urn
wordt hermetisch gesloten en op het
deksel wordt de naam van de
overledene, crematienummer,
crematiedatum, en de naam van het
crematorium in onuitwisbare letters
vermeld.
Daarna wordt de urn vanuit de
ovenkamer naar een tijdelijke
bewaarplaats elders in het gebouw
gebracht. De urn blijft hier in ieder
geval een maand staan.
In de wet is geregeld dat een maand
nadat de as in de urn is geborgen men
over kan gaan tot de uiteindelijke
bestemming die men hieraan geeft.
Na de plechtigheid brengen
medewerkers van het crematorium de
kist naar de ovenkamer. Aan de hand
van de bijgevoegde wettelijke
documenten controleert een
medewerker de identiteit van de
overledene en legt een vuurvast
identiteitssteentje op de kist waarop
het crematienummer staat vermeld.
Per oven is er ruimte voor één kist.
Het is wettelijk verboden in één oven
tegelijkertijd meer dan één crematie te
doen plaatsvinden. Door middel van
gasverwarming wordt de temperatuur
in de oven op 750 graden Celsius
gebracht. De voorverwarming van de
oven wordt automatisch uitgeschakeld
als de ovendeur open gaat om de kist
in de oven te plaatsen.
Deze gasverwarming gaat daarna niet
meer aan. Door de hoge temperatuur
Bloemenplateau en gedenkmonument bij het verstrooiveld
9
ogelijkheden asbestemming
een keldertje geplaatst waar de urn in
bijgezet kan worden.
Op dit keldertje kan naar keuze een
staand of
een liggend zerkje geplaatst worden.
Er is keuze uit verschillende soorten
graniet en andere steensoorten.
Op het zerkje komt een in overleg met
de familie te bepalen tekst. In dit graf
kunnen één of meerdere urnen
bijgezet worden, met een maximum
aantal van 4. Bij het plaatsen van
Uit onderzoek is gebleken dat na een
periode van bezinning en het
verwerken van het eerste verdriet, veel
families vaak toch de behoefte hebben
aan een vaste plek om de overledene
te gedenken.
Daarom is het goed te vermelden dat
er tal van andere mogelijkheden zijn
dan het verstrooien alleen.
Hierna volgen een aantal
mogelijkheden waaruit een keuze kan
worden gemaakt op welke wijze men
de herinnering
aan de
overledene in
ere wenst te
houden.
De urnentuin
Rondom het
crematorium ligt
een prachtige
tuin waarin zich
diverse
urnentuinen
bevinden. In
één van deze
tuinen wordt, op
een door de
familie uit te
zoeken plek,
Eén van de urnentuinen
10
meerdere urnen wordt dan ook wel
gesproken over een familie-urnengraf.
Het urnengraf is een rustpunt waar de
nagedachtenis aan de overledene in
ere wordt gehouden,
Urnament/sculpturen
In het park zijn diverse plekken waar
het mogelijk is een bijzonder
gedenkteken te plaatsen.
Onder dit gedenkteken komt een
keldertje waar de urn in bijgezet kan
worden.
De urnentuin voor kinderen
De urnamenten en
sculpturen zijn
gemaakt van marmer
of graniet in
combinatie met glas,
metaal of
roestvrijstaal.
Dankzij de vele
combinatiemogelijkheden is
elk urnament een
persoonlijk
monument, een
individuele weergave
van de gevoelens
ten opzichte van de
overledene.
Eén van de plekken voor een urnament of sculptuur
11
De familie heeft keuze uit vele soorten
sierurnen. Op een bronzen naamplaat
kan de naam, geboorte- en
overlijdensdatum worden vermeld en
aangebracht worden op de sierurn.
Er zijn ook diverse urnen waar dit
rechtstreeks in de urn zelf wordt
gegraveerd en waar dan nog ruimte
over is voor een persoonlijke tekst of
een gedichtje. Ook kan in de
keramische urnen de tekst rechtstreeks
in de urn worden meegebakken.
Het columbarium (urnenmuur)
Op het park naast het verstrooiterrein
bevindt zich het columbarium. Een
columbarium is een plaats waar de urn
in een sierurn wordt bijgezet in een
door de familie zelf uit te zoeken nis.
Het columbarium, dat bestaat uit drie
urnenmuren en diverse urnenzuilen,
biedt de nabestaanden de gelegenheid
de overledene te gedenken en een
bloemetje of iets van persoonlijke
aard, b.v. een foto te plaatsen.
Het columbarium
12
Overige mogelijkheden voor bijzetten
■ Bijzetting in een columbarium,
urnentuin of (familie)graf van een
ander crematorium of begraafplaats,
zowel in binnen- als in buitenland.
■
Urn thuis bewaren.
De “Wet op de Lijkbezorging” maakt
het mogelijk om de urn met de as
van de overledene thuis te bewaren.
■
Algemene nis.
Tijdelijke bewaarplaats in het
crematorium waarvan het eerste jaar
kosteloos is. Hier kan eventueel
gebruik van worden gemaakt
wanneer meer tijd nodig is om een
definitieve keuze te maken.
Deze ruimte is echter niet voor
bezoek toegankelijk.
aanwezig is. Men kan zelf de plaats
voor de verstrooiing uitzoeken en
desgewenst ook zelf verstrooien.
■
Verstrooiing op het terrein van het
crematorium zonder dat de familie
daarbij aanwezig is. De familie kan
bericht ontvangen van de dag en het
tijdstip waarop de verstrooiing heeft
plaatsgevonden.
■
Verstrooiing op het Nationaal
verstrooiterrein Delhuyzen op de
Hoge Veluwe bij Arnhem.
De familie kan hierbij ook
aanwezig zijn.
■
Verstrooiing op het terrein van een
begraafplaats of een ander
crematorium. Ook is het mogelijk
de as te verstrooien op een
individueel dierbaar plekje. Hiervoor
is echter wel toestemming van de
eigenaar van de grond of het water
nodig.
■
Verstrooiing op open zee.
Verstrooiing op de Noordzee kan
door het crematorium verzorgd
worden. Dit gebeurt met een
hiervoor speciaal geschikt gemaakt
schip of vliegtuig. Indien gewenst
kan men bericht ontvangen van de
dag en het tijdstip waarop de
verstrooiing heeft plaatsgehad.
Verstrooiingen
■ Verstrooiing op het terrein van het
crematorium waar de familie bij
De verstrooituin achter het crematorium
13
edenkplaats
gedenkplaat, eventueel voorzien van
een bloemhouder, aangebracht
worden.
Hierop kan de naam, geboorte- en
overlijdensdatum worden vermeld.
Tevens is er ruimte om een persoonlijk
woord in dit plaatje te laten graveren.
De gedenkplaatsen, gelegen in de tuin
van het crematorium, biedt de
nabestaanden de mogelijkheid om na
de verstrooiing iets tastbaars te
kunnen bezoeken.
Op de gedenkmuur naast het
verstrooiterrein kan een bronskleurige
Het gedenkmonument voor granieten gedenkplaten
14
Een gedenkmonument is iets
dat blijft bestaan en de
herinnering aan de
overledene doet voortleven.
Medaillons en mini-urnen
Een hanger in de vorm van
een medaillon of een miniurn biedt de mogelijkheid tot
een bijzondere en tastbare
herinnering aan de
overledene.
Het medaillon of de miniurn, waarin een kleine
hoeveelheid as wordt
bewaard, is in vele
verschillende modellen
verkrijgbaar in de uitvoering
zilver, verguld of veertien
karaat goud.
Aan een collier kan het
medaillon als halssieraad
worden gedragen.
Er kan ook worden gekozen
voor een medaillon in een
fraai uitgevoerd glazen
stolpje.
Het graveren van een korte
inscriptie in het medaillon
behoort ook tot de
mogelijkheid.
Gedenkplaats met bronskleurige gedenkplaten
Centraal op het verstrooiterrein in een
halve cirkel rond het bloemenplateau
staan een aantal natuurstenen
gedenkmonumenten, waaraan
granieten gedenkplaten bevestigd
kunnen worden.
Diverse medaillons en kleine urnen
15
eze brochure beoogt voor iedereen heldere informatie over cremeren en
asbestemmingen te verschaffen. Wij vinden het belangrijk dat al uw beslissingen
weloverwogen zijn. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan is het wellicht
verstandig een afspraak met ons te maken. In de prachtige bosrijke omgeving van
het Crematorium Kranenburg kunnen wij u dan in alle rust ontvangen en geheel
vrijblijvend adviseren en rondleiden.
Openingstijden
Het kantoor is geopend op werkdagen van
maandag t/m vrijdag vam 9.00-16.30 uur.
Het park, waarin het columbarium de
urnentuin de gedachtenismuur de
gedenkmonumenten en het verstrooiterrein
gelegen is, zijn alle dagen voor bezoek
opengesteld van zonsopgang tot
zonsondergang.
Vanaf Deventer/Raalte/Heino net zolang
Zwolle inrijden totdat het crematorium via de
ANWB-borden aangegeven wordt.
Vanaf Hardenberg/Ommen bij binnenkomst
Zwolle ANWB-borden volgen.
Vanaf de oude weg Kampen RING NOORD
volgen, vervolgens RING tot crematorium op
ANWB-borden aangegeven wordt.
Zo bereikt u het Crematorium Kranenburg
Vanaf de snelweg afrit 20.
Verdere verwijzing via de ANWB-borden.
Vanaf Deventer/Olst/Wijhe groene bordjes
met opschrift ‘CREMATORIUM’ volgen.
Met openbaar vervoer
Vanaf N.S.-station van maandag t/m vrijdag
buslijn 29 en 40 en zondag buslijn 29.
Uitstappen: Halte Kranenburgweg.
Treintaxi of taxi.
Crematorium Kranenburg
Kranenburgweg 9
8024 AC Zwolle
Telefoon: 038 - 45 48 948
Telefax: 038 - 45 46 608
E-mail: [email protected]
Internet: www.crematoriumkranenburg.nl

Vergelijkbare documenten

Belangrijke informatie voor opdrachtgever van een crematie

Belangrijke informatie voor opdrachtgever van een crematie weloverwogen zijn. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden, dan is het wellicht verstandig een afspraak met ons te maken. In de prachtige bosrijke omgeving van het Crematorium Kranenburg kunnen ...

Nadere informatie

Informatiebrochure asbestemming

Informatiebrochure asbestemming kist naar de ovenkamer. Aan de hand van de bijgevoegde wettelijke documenten controleert een medewerker de identiteit van de overledene en legt een vuurvast identiteitssteentje op de kist waarop he...

Nadere informatie

Asbestemming - Crematorium Jonkerbos

Asbestemming - Crematorium Jonkerbos granieten gedenkplaten bevestigd kunnen worden.

Nadere informatie

Layout 2 - Crematorium Tilburg

Layout 2 - Crematorium Tilburg De familie kan hierbij ook aanwezig zijn.

Nadere informatie

Boekje: Voor altijd… - Crematorium Tilburg

Boekje: Voor altijd… - Crematorium Tilburg medewerkers van het crematorium de kist naar de ovenkamer. Aan de hand van de bijgevoegde wettelijke documenten controleert een medewerker de identiteit van de overledene en legt een vuurvast ident...

Nadere informatie

brochure over asbestemming

brochure over asbestemming halve cirkel rond het bloemenplateau staan een aantal natuurstenen gedenkmonumenten, waaraan granieten gedenkplaten bevestigd kunnen worden.

Nadere informatie

asbestemming

asbestemming culturele of religieuze achtergrond. Een crematorium moet daarom een plek zijn waar iedereen, ongeacht zijn levensovertuiging, de gelegenheid heeft om waardig afscheid te nemen van een overleden ge...

Nadere informatie