Mei 2013 - ACV Openbare Diensten

Commentaren

Transcriptie

Mei 2013 - ACV Openbare Diensten
nieuwetijd
magazine voor openbare diensten
Koffie actie
is groot succes
maandblad van AC V-O p enbare D iensten – M ei 2013
v.u.: L . H a m e lin ck, H e lihave nl aa n 21, 10 0 0 B r u s s e l
2
In dit nummer
04
06
focus
15
REGIONALE BESTUREN
Federale overheid
03
edito
Principe van statuut in het gedrang
04
focus
Ledenwervingsactie is groot succes
05
federale overheid
Hertekening gerechtelijk landschap
06
Over ziekteverzuim en ‘Straffe
Hendrik’
09
vlaamse overheid
Hoger onderwijs: integratie
academiserende opleidingen
wordt concreet
COLOFON
10
12
Opstart onderhandelingen
Sectoraal Akkoord 2013-2014
Vlaamse overheid: in moeilijke
omstandigheden op zoek naar een
kwalitatief sociaal akkoord
lokale & regionale besturen
Financiering van de lokale
besturen door Vlaanderen
12
Werken na 65 jaar weldra ook in de
lokale besturen
13
De ploegbaas als spilfiguur in een
kwalitatieve dienstverlening
14
Gemeente Knokke-Heist: een
andere kijk op het personeelskader
15
Aalst-Oudenaarde: actie voor
een gemeenschappelijk statuut
arbeiders-bedienden
15
Sint-Niklaas: de onderhandelingen
omtrent de herstructureringen bij
de reinigingsdienst zijn gestart
16
zorg
ACV-Openbare Diensten zet in op
openbare zorg
17
bijzondere korpsen
Onterecht beschuldigen van
politiepersoneel: geen kinderspel!
18
Meeting CHOD en de vakorganisaties
20
Brandweer naar een volgend
hoofdstuk?
Redactie Luc Hamelinck | Ann-Sofie Daem | Chris Herreman | Joris Lermytte |
Thomas Vael | Ilse Heylen | Marc Saenen | Frédéric De Gelissen
Eindredactie Ann-Sofie Daem | Luc Hamelinck
Vormgeving Gevaert Graphics
Druk Corelio Printing | www.corelio.be
3
edito
Principe van statuut
in het gedrang
16
W
e hebben eerst onze ogen stevig moeten uitwrijven, maar het bleek geen slechte
droom te zijn: begin deze maand heeft CD&V het voorstel gelanceerd om het
statuut van het overheidspersoneel af te schaffen. Als ACV-Openbare Diensten
hebben we met de grootste verbazing, ongeloof, ergernis en boosheid kennis genomen
van dit voorstel.
Het principe van de vastheid van benoeming van het overheidspersoneel is voor ACVOpenbare Diensten cruciaal. Het garandeert het overheidspersoneel de nodige onafhankelijkheid tegenover politieke druk en biedt het personeel de zekerheid van betrekking.
De idee dat het principe van de vastheid van betrekking onvoldoende mogelijkheden
biedt om een modern personeelsbeleid te voeren, is reeds lang achterhaald. Wie nu
benoemd is moet zich geen zorgen maken, maar in de toekomst zullen er geen nieuwe
benoemingen meer mogen gebeuren; dat is wat ons betreft larie. Zo’n houding mist iedere
geloofwaardigheid als men eerst voluit opteert voor de afschaffing van het statuut.
Als we zo doorgaan evolueren we snel naar toestanden zoals in de VS, waar je lokale
politieman verkozen wordt als plaatselijke sheriff. En had je dan werkelijk gedacht dat een
contractuele belastingambtenaar, sociaal inspecteur,… niet onder druk zal worden gezet?
ZORG
21
vervoer
Rij- en rusttijden: een getuigenis
als begin van bredere actie
22
De toekomst van De Lijn: een
gemeenschappelijke uitdaging!
23
pensioenen
Afschaffing overlevingspensioen
Jazeker, vastheid van betrekking is een belangrijk gegeven. Men laat het nu uitschijnen alsof dit neerkomt op totale onaantastbaarheid, ook voor wie zich als werknemer misdraagt
of voor wie totaal disfunctioneert. Als men het principe van de
benoeming in vraag stelt, kan dit er alleen maar op neerkomen dat men gemakkelijker van het personeel af
Het principe van de
wil. Want wat zou anders de logische uitleg zijn?
Ook op het vlak van sociale bescherming scheelt
een benoeming stevig. Het verschil inzake
pensioenregeling of op vlak van loongarantie
ingeval van langdurige ziekte, is niet zomaar weg
te gommen.
vastheid van benoeming
van het overheidspersoneel
is voor ACV-Openbare
Diensten cruciaal.
Vandaag beschouwt men de openbare sector en het
overheidspersoneel blijkbaar hoe langer hoe meer als een soort politiek schietkraam:
besparingen allerhande, blinde lineaire verminderingen van personeel, aanvallen op de
pensioenen… en nu staan we voor het principieel in vraag stellen van het statuut. De
aanval tegenover het overheidspersoneel kon moeilijker nog frontaler. Blijkbaar wil men
gewoon gemakkelijker met het overheidspersoneel kunnen sollen. Wie er anders over
denkt moet maar eens de mening vragen aan diegenen die vandaag in lokale besturen
worden ontslagen of worden bedreigd door uitbestedingen…
ACV-Openbare Diensten verzet zich ronduit tegen voorstellen om het statuut van het personeel onderuit te halen. We zullen alles in het werk stellen om in te gaan tegen initiatieven
om de statutaire tewerkstelling op te heffen.
Volg ons op
twitter.com/acvopenbaar
Like ons op
facebook.com/acv-openbarediensten
www. acv-openbarediensten.be
Luc Hamelinck, Voorzitter
4
focus
Ledenwervingsactie
is groot succes
In Brugge en Gent kregen ze de voorbije weken hoog bezoek van onze ACV-Openbare Diensten koffie caravan. De
lekkere koffie en de gezellige babbel maakten van deze ledenwervingsactie een groot succes. Dank zij het enthousiasme en de steun van onze militanten konden veel mensen kennismaken met onze organisatie. Midden mei is het de
beurt aan Oostende, daarover lees je meer in onze volgende editie.
We zijn er voor u in Brugge!
Johan Beernaert
In de week van 15 april kwam de koffie caravan
langs bij enkele grote openbare diensten: Stad
Brugge, OCMW-Brugge en AZ Sint-Jan AV. Op
die manier konden personeelsleden beter kennismaken met ACV en de syndicale werking
binnen de verschillende diensten.
Omdat deze personeelsleden elke dag ten
dienste staan van anderen, wilden we hen duidelijk maken dat ACV-Openbare Diensten er
ook zijn voor hen: “u bent er voor anderen, anderen zijn er voor u!”. We nodigden hen uit om
even tijd te maken voor een lekkere kop koffie.
En meteen ook voor een babbel over het ACV,
en wat we allemaal voor hen kunnen doen.
Via onze website, Facebook, flyers en affiches
werd het personeel ingelicht op welke dagen
we zouden langskomen. Ook onze afgevaar-
digden waren al die dagen paraat om affiches
uit te hangen en waren vroeg uit de veren om
flyers uit te delen.
Bij de Stad Brugge, bij het AZ Sint-Jan en bij het
OCMW-Brugge kon men genieten van een espresso, ristretto, cappuccino of latte macchiato...
én men kon deelnemen aan een wedstrijd om
een schitterende espressomachine te winnen.
Zo hebben we heel wat mensen weten te bereiken. En nagenoeg alle reacties waren positief! Personeelsleden waren tevreden dat ACV
spontaan naar hen toekwam, informatie gaf
over wat we voor de mensen kunnen betekenen en over wat we allemaal al hebben gerealiseerd voor het personeel. We kregen uiteraard
ook vele vragen, waarmee we nu verder aan de
slag kunnen.
Kortom, een geslaagde campagne waarbij we
hopen dat personeelsleden inzien dat ACVOpenbare Diensten meer dan ooit noodzakelijk
is om hun belangen te verdedigen.
789 bezoekers
voor onze Gentse koffie caravan!
Peter Wieme
Maandag 22 april was het zover, onze Gentse
koffie caravan vertrok naar de verschillende
diensten van Stad Gent, OCMW Gent, AZ Jan
Palfijn Gent, Brandweer en Provincie OostVlaanderen. We deden 11 locaties aan op 5
dagen.
Dank zij de intense inzet van onze militanten zowel bij de voorbereiding als bij het flyeren de
week voordien en tijdens de week zelf - werd
de Gentse Koffie Caravan een groot succes!
Nogmaals het bewijs dat de aanwezigheid op
de werkvloer loont. AZ Jan Palfijn Gent (site 1
en 2) was een echte topper met
212 bezoekers, onze nieuwe vast
afgevaardigde Kim Colman is alvast gelanceerd.
Naast de heel lekkere koffie, hebben we met
de volledige ploeg de kans benut om de personeelsleden aan te spreken en ACV-Openbare
Diensten voor te stellen. Zo hebben we nieuwe
leden, heel veel nieuwe contacten en zelfs nieuwe militanten gerekruteerd. We hebben binnen de deelnemende besturen een heel goede
basis gelegd om samen met de militanten onze
syndicale werking verder uit te bouwen.
We zijn ervan overtuigd dat deze week een
zekere dynamiek heeft gecreëerd binnen
onze militantenwerking, want op het einde
van de week kregen we spontaan voorstellen
om dergelijke initiatieven in de toekomst verder uit te werken… Het belangrijkste is dat we
tijdens deze week de kans gekregen hebben
om samen met onze militanten onze werking
ACV-Openbare Diensten voor te stellen. Onze
bezoekers waren heel tevreden over onze positieve actie (en de lekkere koffie)!
Meer informatie over onze ledenwervingsactie in Brugge, Gent en Oostende kan je
vinden op www.wezijnervooranderen.be. Neem zeker ook deel aan onze wedstrijd,
want zo maak je kans op een mooie espressomachine!
5
federale overheid
Hertekening
gerechtelijk landschap
Marijke Konings
Op 1 maart 2013 keurde het kernkabinet de hervormingen van de minister
van Justitie goed. Deze hervormingen houden een schaalvergroting in. Ook
de mobiliteit van magistratuur en gerechtspersoneel wordt geregeld. Met
deze maatregelen hoopt de minister justitie efficiënter en autonomer te maken. Het aantal arrondissementen wordt van 27 naar 12 herleid en door de
mobiliteit zal er beter kunnen worden ingespeeld op bepaalde noden en behoeften. Aan een volgende ministerraad zal het beheer worden voorgelegd.
Bedenkingen
De manier waarop deze hertekening is opgemaakt geeft geen enkele duidelijkheid
omtrent de slagkracht van de hoofdgriffier/
hoofdsecretaris op vlak van personeelsbeleid
en beheer. Wij vragen ons af wat zijn rol nog
zal zijn. Men spreekt van een ondersteunende
rol. Maar wat houdt dit precies in?
Korte schets van de hertekening
Dit zijn mandaatfuncties met bijkomende
Wij krijgen geen duidelijkheid over de func-
De rechtbanken van eerste aanleg worden
premies.
tieprofielen en functiebeschrijvingen van de
nieuwe hoofdgriffier/hoofdsecretaris. Noch
per arrondissement/provincie bepaald, met
een zetel in de hoofdplaats van elke pro-
Er wordt een hoofdgriffier/hoofdsecretaris
over de benoemingsvoorwaarden en de ma-
vincie. De verschillende zittingsplaatsen
benoemd per zetel. Hij heeft een ondersteu-
nier van selecteren. Aangezien er enkel per
blijven bestaan en worden afdelingen ge-
nende rol qua personeelsbeleid. De hoofd-
provincie een leidinggevende voor het per-
noemd. De vredegerechten en politierecht-
griffier/hoofdsecretaris zal afdelingsgriffiers/
soneel wordt benoemd, zal hun aantal enorm
banken worden ook zo georganiseerd met
afdelingssecretarissen, zijnde de bestaande
dalen. Wij hebben geen zicht op de precieze
dien verstande dat de kantons worden be-
hoofdgriffiers/hoofdsecretarissen, aanduiden
rol van de afdelingsgriffiers/-secretarissen en
houden. De arbeidsrechtbanken en recht-
die hem zullen bijstaan in het beheer. Tot nu
de hoofden van dienst. Het aantal leidingge-
banken van koophandel worden georgani-
toe zijn dit geen mandaatfuncties. Er worden
venden A2/A3 zal worden beperkt. Er zullen
seerd per ressort. De zetel wordt beheerd
geen premies voorzien voor de hoofdgriffier/
functies uitdoven die niet meer open worden
door een voorzitter en afdelingsvoorzitters.
hoofdsecretaris, noch voor de afdelingschefs.
verklaard.
Wij vragen en verwachten van de minister van Justitie:
• Een
beheersstructuur
waarbij
het
beheerscomité op een evenwichtige
de magistratuur gaat ten koste van het
gerechtspersoneel!
tige kandidaten de kans te geven de gevraagde competenties eigen te maken.
• Respect
manier is samengesteld. De hoofdgriffier/
• Duidelijkheid omtrent de functieprofielen
hoofdsecretaris met zijn afdelingschefs
en –beschrijvingen van de hoofdgriffiers/
moeten ook gewicht kunnen leggen op
secretarissen en van de afdelingschefs.
chap waar het gerechtspersoneel wordt
het personeelsbeleid in de meest ruime
• Duidelijkheid over de slagkracht van de
gerespecteerd voor hun inzet door een
korpschefs van het personeel, over de
correcte rechtsbedeling; een hertekening
• Het behoud van aparte budgetten voor
impact die zij zullen hebben op het per-
waarbij op een eerlijke manier een perso-
de magistratuur en het gerechtsperso-
soneelsbeleid. Wat zal hun gewicht zijn in
neelsbeleid kan worden gevoerd!
neel. Wij verwijzen naar IGO waar er maar
dit verhaal?
zin van het woord.
één budget is voorzien en waar alles naar
• Professionele opleidingen om toekoms-
Wij willen een hertekening van het lands-
6
federale overheid
Over
ziekteverzuim
en ‘Straffe Hendrik’
Geert Dewulf
Op 29 maart 2013 keurde de ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de controles op ziekteverzuim in geval van ziekte of arbeidsongeval voor personeelsleden van de federale overheid aanpast. Voortaan
zal Medex controleren of een federaal ambtenaar ook in die omstandigheden gerechtvaardigd afwezig is.
In 2008 bedroeg het
aantal ziektedagen per 100
werkdagen 3,96, in 2012
steeg dat aantal naar een
record van 4,77 dagen.
Straffe Hendrik volhardt in de
boosheid
mer in België zich gemiddeld veertien dagen
Staatssecretaris Hendrik Bogaert, die destijds
zuim op tien jaar tijd met ongeveer 30 pro-
de naam ‘Straffe Hendrik’ op zijn verkiezings-
cent zijn gestegen. Dat heeft volgens Securex
affiches plaatste, blijft erbij dat er nieuwe
vooral te maken met de hogere werkdruk,
maatregelen moeten worden genomen om
waardoor het meestal op oudere leeftijd
het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren
moeilijk wordt om aan hetzelfde tempo te
tegen te gaan. Volgens hem ligt het ziektever-
blijven presteren. Het voorbije jaar werd wel
zuim bij de federale ambtenaren nog altijd
een stabilisering opgemerkt tegenover het
gevoelig hoger dan in de Vlaamse adminis-
jaar voordien. Dat fenomeen kan mogelijks
tratie of in de privésector. De staatssecretaris
worden verklaard door de angst bij de werk-
neemt nieuwe maatregelen opdat het onder
nemers om in economisch moeilijke en on-
meer niet langer mogelijk zou zijn dat een
zekere tijden hun baan te verliezen. In feite
ambtenaar tijdens zijn ziekte de activiteiten
zouden de ondernemingen ervoor moeten
in een tweede baan kan verder zetten. Tot nu
zorgen dat hun werknemers langer kunnen
toe kon tegen deze praktijk niets worden in-
en willen werken. Toch was 2012 een record-
gebracht. Daarenboven zouden controleart-
jaar op het stuk van absenteïsme op het werk,
sen in de toekomst niet alleen de controle van
voornamelijk door een stijging van de lang-
ziekte en privéongevallen uitvoeren, maar
durige afwezigheid.
ook bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.
In 2008 bedroeg het aantal ziektedagen per
Bovendien zouden een aantal oudere ambte-
100 werkdagen 3,96, in 2012 steeg dat aan-
naren met een langere afwezigheid wegens
tal naar een record van 4,77 dagen. Dat komt
ziekte eventueel vervroegd pensioen kunnen
voornamelijk door de langdurige afwezig-
krijgen.
heid (minstens een maand tot een jaar afwe-
per jaar ziek. Naar verluidt zou het ziektever-
zigheid), die steeg van 1,56 procent in 2008
Eerst de cijfers
tot 2,33 procent in 2012. Hier zijn verschil-
Volgens cijfers van Securex, over het Belgisch
lende oorzaken voor, zoals een vergrijzende
ziekteverzuim vorig jaar, meldt een werkne-
werknemerspopulatie, motivatieproblemen,
7
federale overheid
stress, burn-out en fysieke aandoeningen.
positieve tendens, maar wanneer H. Bogaert
weer (van 11,65 dagen naar 12,33) terwijl die
Het kortdurende ziekteverzuim bleef met
plannen heeft om het aantal ambtenaren
bij de federale overheid licht daalde (van 8,34
2,44 procent de voorbije vijf jaar nagenoeg
verder te verminderen, zal hij dweilen met de
dagen naar 8,32 dagen). Wanneer we enkel
constant. In 2002 waren de Belgische werkne-
kraan open. De vergrijzing is een feit en vele
de gemiddelde duur van de afwezigheden
mers gemiddeld 43 uur kortdurend afwezig,
ambtenaren bijten als het ware op hun tand-
van bedienden (8,95 dagen) bekijken, is het
wat tot 47 uur opliep in 2012.
vlees. ACV-Openbare Diensten pleit daarom
verschil kleiner.
Absenteïsme komt vooral in grotere organisa-
voor een ander, levensfase bewust loopbaan-
ties voor. In KMO’s met minder dan 20 werk-
beleid, waarbij elke partij nadenkt over ver-
Een vergelijking met andere publieke secto-
nemers werd vorig jaar 33 uur verzuim geme-
wachtingen en competenties.
ren is wellicht beter op zijn plaats, hoewel andere berekeningsmethodes hierbij in de weg
ten, tegenover 54 uur in een bedrijf met meer
dan 1.000 werknemers.
In een rapport van Medex zien we dat het
kunnen staan. Zo is het ziekteverzuimpercen-
Uit een enquête van SD Worx blijkt dat in de
aantal federale ambtenaren die zich minstens
tage van het Vlaams onderwijspersoneel (in
voorbije jaren het langdurig ziekteverzuim
1 keer ziek hebben gemeld in 2010 met bij-
2010 3,87 procent en 3,91 procent in 2009)
vooral gestegen is bij de vijfenvijftigplus-
na 500 personen daalde in vergelijking met
berekend op 365 werkdagen, dus zonder de
sers. In 2009 was er bij 1,56 procent van de
2009. Het aantal ziektemeldingen was dan
weekends of vakantiemaanden in mindering
werknemers sprake van een langdurig ziek-
weer gestegen (+ 3,27%) evenals het totaal
te brengen.
teverzuim, maar dat was vorig jaar gestegen
aantal dagen die verzuimd werden wegens
De ongeveer 27.000 Vlaamse ambtenaren lie-
tot 2,29 procent. Bij vijfenvijftigplussers werd
ziekte of privéongeval (+ 3,00%). Dit alles leid-
ten in 2010 een verzuimpercentage van 6,43
er echter een stijging opgetekend van 2,5
de tot een stijging van het ziekteverzuimper-
optekenen (6,34 procent in 2009). Waalse
procent naar meer dan 4 procent. Volgens SD
centage, die echter minder sterk was dan de
ambtenaren verzuimden in 2010 wegens
Worx kan deze toename gedeeltelijk worden
stijging van 2009 tegenover 2008. Dezelfde
ziekte 7,35 procent van het aantal werkdagen.
verklaard door de vergrijzing van de werkne-
tendensen tekenden zich volgens gegevens
merspopulatie, maar er ook de arbeidsom-
van Securex in 2010 ook af in de privésector
standigheden doen ertoe. Als gevolg van de
waar men in 2010 een algemeen verzuimper-
Cumulatiemachtiging om bij te
klussen opgeschort
crisis werden immers een groot aantal werk-
centage van 5,68 procent optekent tegenover
Om een activiteit die tot een bijkomend in-
nemers ontslagen, waardoor de werkdruk
5,58 procent in 2009 en waar, voor het eerst
komen leidt te mogen uitoefenen moet de
op collega’s zwaarder is geworden. Dat kan
in zes jaar, het aantal werknemers dat afwezig
ambtenaar voorafgaandelijk een machtiging
leiden tot stress of een burn-out, wat uitein-
was wegens ziekte, daalde.
tot cumulatie vragen. Het moet gaan om een
delijk in een ziekteverzuim kan uitmonden.
bezigheid die buiten de gewone diensturen
Volgens hetzelfde Medex-rapport verzuimt
wordt uitgeoefend, die niet de hoofdberoeps-
Bij de federale ambtenaren van 55 jaar en
in de privésector echter de helft van de
bezigheid betreft, niet voor belangenconflic-
ouder is in 2010 de gemiddelde duur van de
werknemers nooit en drie vierden hoogstens
ten zorgt en de waardigheid van het ambt
afwezigheden gedaald tegenover de voor-
één keer. De gemiddelde frequentie in de
niet in het gedrang brengt.
afgaande jaren. De gemiddelde duur van de
privésector daalde ook (van 1,18 naar 1,14),
volledige federale administratie daalde van
terwijl die bij de federale ambtenaren steeg
Het statuut zal in die zin worden aangepast
8,68 dagen per afwezigheid in 2008 naar 8,34
(van 1,8 naar 1,9). De gemiddelde duur van
waarbij elke machtiging tot cumulatie ambts-
dagen in 2009 en 8,32 dagen in 2010. Een
een afwezigheid steeg in de privésector dan
halve wordt opgeschort in de volgende ge-
8
federale overheid
vallen:
ACV-Openbare Diensten is niet tegen bij-
• afwezigheid wegens ziekte;
komende medische controles en diegenen,
• afwezigheid wegens een arbeidsongeval;
weliswaar een minderheid, die er de kantjes
• afwezigheid wegens een ongeval op weg
van aflopen moeten er worden uitgehaald.
Toch blijft deze ‘heksenjacht’ gedicteerd van-
van of naar het werk;
• afwezigheid wegens een beroepsziekte;
uit een negatieve perceptie over de ambte-
• disponibiliteit wegens ziekte;
naren. De belangrijkste oorzaken voor het
• tijdens het werken volgens het stelsel van
ziekteverzuim zijn bekend : vergrijzing, mo-
de verminderde prestaties wegens medi-
tivatieproblemen, stress, burn-out en fysieke
sche redenen.
aandoeningen. Het valt te betreuren dat de
beleidsmakers deze belangrijke oorzaken
Controles
zelden ten gronde aanpakken. De aanpak is
Het Medex-rapport vermeldt dat de contro-
nu vooral repressief, door het aantal controles
leartsen de afwezigheidsperiode die door
op te drijven. Kassa-kassa voor de controleart-
de behandelende arts wordt voorgeschre-
sen die op zelfstandige basis tegen prestaties
ven, vaker inkorten bij opdrachten die door
werken. Het zal je maar overkomen dat je
de werkgever worden aangevraagd (dus ad
naar de controlearts moet omdat de specialist
hoc). Zowel bij opdrachten die gebaseerd wa-
jou na een hospitalisatie voor rughernia drie
ren op de afwezigheidshistoriek (Bradford) als
weken ziekteverlof voorschreef, en dezelfde
bij controles die willekeurig door het informa-
controlearts op een avond, nog geen week la-
ticasysteem waren opgemaakt (ad random),
ter, nogmaals doodleuk komt aanbellen met
was dit minder het geval. Deze vaststelling
de boodschap: “ik was nog even in de buurt
werd ook in 2010 bevestigd.
en ik dacht, ik bel nog even aan voor een con-
Bij afwezigheden die door de controlearts
trolebezoekje...”. Een waar gebeurd verhaal!
medisch niet gerechtvaardigd bevonden
ACV-Openbare Diensten kijkt alvast uit naar
werden is er dezelfde invloed, zij het minder
een grondige evaluatie van deze nieuwe
groot.
maatregelen en wat hier de return on investment zal zijn, want koken kost geld!
Resultaat
Ad hoc
Bradford
Random
Gerechtvaardigd
96,38%
97,80%
97,52%
Ingekorte afwezigheidsduur
3,08%
1,81%
2,13%
Niet gerechtvaardigd
0,54%
0,39%
0,36%
De belangrijkste
oorzaken voor het ziekteverzuim zijn bekend: vergrijzing,
motivatieproblemen, stress,
burn-out en fysieke
aandoeningen.
9
vlaamse overheid
Hoger onderwijs
integratie academiserende opleidingen
wordt concreet
Chris Herreman
In alle gemeenschapsuniversiteiten zijn de voorstellen tot integratie van het
onderwijzend personeel, ook OP3 genoemd, van de academiserende opleidingen bij de hogescholen onderhandeld in de verschillende i-POC’s van de
UGent, UA en UHasselt. Alleen bij de UGent dienen de goedgekeurde principes nog in een specifiek reglement te worden gegoten.
De komende weken verwachten wij eveneens
vastleggen van de prioriteiten, leggen wij de
voorstellen over het ATP-personeel. Intussen
aanbevelingen voor aan de betrokken onder-
kunnen de ATP-personeelsleden bij de hoge-
zoekers in de verschillende universiteiten.
Op de bijeenkomsten
hebben wij zo concreet
mogelijk geantwoord op de
meest actuele vragen.
scholen, in afwachting van de integratie per 1
oktober 2013, reeds meedingen voor interne
Over deze problematiek werken wij, samen
Uiteraard zullen wij alle betrokken onderzoe-
vacatures bij de universiteiten. Eind april heb-
met de collega’s van de LBC van de vrije uni-
kers verder informeren van de verdere ont-
ben wij infovergaderingen gehouden in Gent
versiteiten, aan een Europees project IREER
wikkelingen en beslissingen hieromtrent.
en Antwerpen. Op deze bijeenkomsten heb-
over criteria voor goede contracten voor on-
ben wij zo concreet mogelijk geantwoord
derzoekers. Het project streeft naar uitmun-
op de meest actuele vragen. Over een aantal
tendheid in de Europese onderzoeksruimte.
specifieke vragen dienen wij nog overleg te
Deze werkzaamheden resulteerden in een
plegen met de verschillende universiteiten.
brochure die recent beschikbaar is. Geïnte-
Van zodra een aantal problematieken verder
resseerden kunnen hiervan een exemplaar
worden uitgeklaard, zullen wij iedereen hier-
verkrijgen bij Jan Soons, via mail: [email protected]
over inlichten.
ugent.be.
Aanbevelingen over de
arbeidsvoorwaarden voor
onderzoekers
De werkgroep onderzoekers binnen het
Vlaams onderhandelingscomité hoger onderwijs heeft de voorstellen van aanbevelingen,
die werden gedaan door Vlaamse overheid,
eind april besproken. In afwachting van het
10
vlaamse overheid
Opstart onderhandelingen Sectoraal Akkoord
2013-2014 Vlaamse overheid:
in moeilijke
omstandigheden op zoek
naar een kwalitatief sociaal
akkoord
Christoph Vandenbulcke
Ook in moeilijke tijden willen wij voluit gaan voor een sectoraal akkoord. De
economische tijden willen niet mee, de sociale barometer stond ooit optimistischer en de zenuwachtigheid bij de partners in de ‘collegiale Vlaamse
regering’ voor de ‘moeder aller verkiezingen’ (alweer) loopt op… Niet echt
een ideaal klimaat om een historisch sociaal akkoord te realiseren.
Wij zijn realistisch
genoeg om in de huidige
omstandigheden een
hoofdzakelijk kwalitatieve
eisenbundel te
presenteren.
Maar in de moeilijkste omstandigheden ko-
Hier zijn alvast onze voorstellen:
men soms de creatiefste oplossingen naar bo-
Outsourcing: Wij hebben bij de besprekin-
ven. Want -laat ons eerlijk zijn- de uitdagingen
gen over het Raamakkoord van 23 november
zijn niet min. De minister van Bestuurszaken
2012 (besparing 100 miljoen op personeel
wil graag een ‘modern HR-beleid’ lanceren
gerelateerde kredieten) aangetoond dat er
dat volgens ons prematuur is, de uitvoering
nogal wat efficiëntie en effectiviteitswinsten
van de 6de staatshervorming met alle perso-
te boeken vallen bij de vele, dure uitbeste-
neelsbewegingen komt er aan, de ongebrei-
dingen. Daarom stellen wij voor dat alle uit-
delde outsourcing als gevolg van de lineaire
bestede taken onderworpen worden aan een
besparingen op personeelskosten bedreigt
kosten/batenanalyse en dat de Vlaamse over-
de efficiëntie en effectiviteit van de Vlaamse
heid voor iedere geoutsourcete taak te allen
overheid (en dan hebben we het nog niet
tijde in staat moet zijn een alternatief te ga-
over de psycho-sociale druk voor het reste-
randeren.
rend personeel gehad). Kortom, stof genoeg
om hard te werken aan de verbetering van de
Anders werken: De Vlaamse overheid wil meer
arbeidsvoorwaarden voor het personeel van
personeelsleden tijd- en plaats onafhankelijk
de Vlaamse overheid.
laten werken. Sommige personeelscategorieën zijn om functionele redenen uitgesloten
Wij zijn realistisch genoeg om in de huidige
van ‘anders werken’. Wij stellen voor om zij die
omstandigheden een hoofdzakelijk kwalita-
uitgesloten zijn van ‘anders werken’ en onder-
tieve eisenbundel te presenteren. Onze inspi-
hevig zijn aan tijdsregistratie, te veel gepres-
ratie hebben we vooral geput uit niet (of niet
teerde tijd kunnen recupereren in halve of
helemaal) gerealiseerde punten uit vorige on-
hele dagdelen.
derhandelingen en enkele remediëringsvoorstellen op pistes die eerder door de overheid
PLOEG en Raad van Beroep: In uitvoering
gelanceerd werden. Jammer genoeg blijft de
van het sectoraal akkoord 2005-2007 wordt
overheid voorlopig in gebreke en is het nog
onderzocht hoe PLOEG vereenvoudigd en
steeds wachten op hun voorstellen. Als dat
geoptimaliseerd kan worden. Om de rechts-
maar geen slecht voorteken is…
zekerheid en het rechtvaardigheidsgevoel te
11
vlaamse overheid
verhogen, krijgt het advies van de raad van
dagingen in de huidige veranderende werk-
volwaardige 13e maand. Deze operatie zou
beroep uitgebracht met gewone meerder-
context (verplicht langer werken, meer werk
onder meer gecompenseerd kunnen worden
heid een bindend karakter.
met minder personeel) en tegemoet komen
door efficiëntie en effectiviteitswinsten te
aan de verschillende noden en wensen van
boeken, door het updaten en optimaliseren
Economische en Financiële Informatie (EFI):
de diverse leeftijdsgroepen om doorheen alle
van de BBB-structuur.
In het sectoraal akkoord 2005-2007 werd
loopbaanfasen gemotiveerd en efficiënt aan
een EFI-rapportering afgesproken. Omdat
het werk te kunnen blijven. De afspraken uit
Traditioneel stellen wij voor om bij de realisa-
deze rapportering in sommige entiteiten
het sectoraal akkoord 2005-2007 betreffende
tie van dit sectoraal akkoord het partnerschap
moeizaam verloopt, stellen wij een systema-
het leeftijdsbewust personeelsbeleid die nog
tussen de vakorganisaties en de overheid te
tische, structurele en automatische rapporte-
geen uitvoering kregen, worden -daar waar
versterken. Hiervoor wordt een werkgroep in
ring voor. In uitvoering van vorige afspraken
nuttig en mogelijk- opnieuw geactiveerd,
de schoot van Sectorcomité XVIII opgericht.
worden de adviezen van IF automatisch ter
aangevuld en geoptimaliseerd.
Nu nog afwachten of de overheid met even
beschikking gesteld van de representatieve
vakorganisaties.
goede intenties en voorstellen voor de dag
Personeelsplannen: In het streven naar effec-
komt. Ergens rond het zomerreces moet dit
tiviteit- en efficiëntiewinsten, worden lineaire
duidelijk worden.
Leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbe-
besparingsmaatregelen (koppen en VTE) ver-
leid: De federale regering heeft recent een
laten. In het kader van sociaal- en personeels-
heel aantal maatregelen getroffen die de
vriendelijk werkgeverschap willen wij dat er
balans arbeid / gezin ernstig in het gedrang
bijzondere aandacht uitgaat naar de tewerk-
brengen (het eenzijdig optrekken van de
stelling in niveau D en C.
pensioenleeftijd, ingrijpen in de vormen van
loopbaanonderbreking, etc…). Daar deze
Huisvesting en ‘anders werken’: Wij vragen
haaks staan op de inspanningen op vlak van
een grondige analyse van het ‘anders werken’
leeftijdsbewust en duurzaam personeels-
en een systematische opvolging van de huis-
beleid in het sectoraal akkoord 2005-2007,
vestingsproblematiek in VAC’s (in de provin-
vragen wij dat er maatregelen ontwikkeld
cies en Brussel).
worden die de negatieve aspecten van de
federale maatregelen ondervangen. Hiermee
Eindejaarstoelage: Wij vinden het aangewe-
willen wij anticiperen op de belangrijke uit-
zen om ook nu een stap te zetten naar een
12
lokale & regionale besturen
Financiering
van de lokale besturen
door Vlaanderen
Joris Lermytte
De Vlaamse adviesraad bestuurszaken heeft de financiering van de lokale
besturen door de Vlaamse overheid laten doorlichten. Die financiering is samen met de belastinginkomsten goed voor het leeuwendeel van de financiering van de lokale besturen.
Bijna één vijfde van
het budget van de Vlaamse
overheid, goed voor zo’n
4,6 miljard euro, komt
jaarlijks terecht bij de
lokale besturen.
Bijna één vijfde van het budget van de Vlaam-
voor riolering, schoolgebouwen, zorgvoor-
maken met de grootte van de besturen, ste-
se overheid, goed voor zo’n 4,6 miljard euro,
zieningen, gezins- en thuiszorg, kinderop-
delijkheid, rijkdom van de inwoners en aan-
komt jaarlijks terecht bij de lokale besturen.
vang, tot subsidies voor sociale woningbouw
wezigheid van onderwijsinstellingen.
Die financiering gebeurt via 66 verschillende
en voor het gesco-personeel.
kanalen. De belangrijkste stromen zijn het
Overigens ontvangen de lokale besturen
gemeente-, steden- en provinciefonds goed
De financiering van de besturen varieert
ook zo’n 1,9 miljard euro van de federale
voor bijna de helft van de middelen. Daar-
enorm. Een lokaal bestuur ontvangt gemid-
overheid. Dat geld gaat vooral naar leeflonen
naast zijn de loon- en werkingssubsidies
deld ruim 600 euro per inwoner, maar de
en de politie.
voor het door een lokaal bestuur georgani-
besturen met de hoogste financiering ont-
seerd onderwijs nog eens goed voor ruim
vangen ruim het tienvoud van die met de
Voor meer informatie: http://www.vlabest.
een kwart van de middelen. De overige 62
laagste financiering. Daarnaast varieert ook
be/advies/geldstromen-naar-lokale-en-pro-
stromen zijn nauw verbonden aan de Vlaam-
het aantal geldstromen die naar de besturen
vinciale-besturen
se beleidsdomeinen. Ze gaan van subsidies
vloeien met een zelfde factor. Veel heeft te
Werken na 65 jaar
weldra ook in de lokale besturen
Joris Lermytte
De Vlaamse regering wil de verplichte pensionering op de leeftijd van 65
jaar voor lokale ambtenaren schrappen. Beide partijen moeten hiermee
instemmen. We zijn geen voorstander van de regeling.
tenaar of de overheid, waarbij telkens de an-
is op hun competenties. Mensen mogen na
dere partij moet instemmen. De verlenging
hun 65e niet zomaar op dezelfde stoel blij-
van de loopbaan geldt voor een periode van
ven zitten. Ook draagt doorwerken na 65 jaar
hoogstens één jaar en is verlengbaar.
van een beperkte groep bij tot de uitholling
van de pensioenleeftijd. Deze regelgeving
We zijn geen voorstander van zomaar door-
zal ertoe leiden dat we met z’n allen zonder
werken na 65 jaar, om vele redenen. Een
meer langer zullen moeten gaan werken.
eindleeftijd is belangrijk in het kader van ver-
Uiteindelijk is dit niet de manier om met het
nieuwing, kennisdeling en kennisborging: ze
vergrijzingsprobleem om te gaan. Er moet
In navolging van onder meer de federale en
geeft het signaal dat niemand onmisbaar is
worden ingezet op de inhoud van het werk
Vlaamse overheid kunnen binnenkort ook
en zorgt er ook voor dat jongeren kunnen
en de werkomstandigheden: die moeten
ambtenaren van de lokale besturen na de
doorstromen. We zijn niet tegen werken na
worden aangepast aan de mensen, zodat we
leeftijd van 65 jaar hun job blijven uitoefe-
65 jaar als dusdanig, maar we zijn er tegen
met z’n allen langer kunnen én willen wer-
nen. De nieuwe gemeentewet wordt hiertoe
dat ambtenaren dezelfde job blijven uitoe-
ken. Dat een kleine groep weldra na 65 jaar
aangepast en een besluit schept een kader
fenen na hun 65 jaar. 65-plussers kunnen
dezelfde job kan blijven uitoefenen zal daar
waarbinnen doorwerken na 65 jaar mogelijk
wel degelijk nog een rol spelen in een orga-
niet toe bijdragen.
wordt. Het initiatief kan uitgaan van de amb-
nisatie, maar dan in een job die afgestemd
13
lokale & regionale besturen
Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid
De ploegbaas als spilfiguur
in een kwalitatieve
dienstverlening
Peter Neirynck en Pol Despeghel
Een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening wordt gerealiseerd op de
werkvloer, zeker bij de ondersteunende en uitvoerende diensten. De rol van
de ploegbaas is in dit geheel dus zeer cruciaal.
vanaf het
najaar 2013 zullen
enkele opleidingstrajecten
starten rond
leidinggeven
De context waarbinnen ploegbazen moeten
Daar willen we heel concrete tips meegeven
individuele coaching is, welke voordelen dit
werken is doorheen de jaren zeer sterk gewi-
waar men onmiddellijk mee aan de slag kan.
biedt en wat ze mogen verwachten.
jzigd. De burger is meer veeleisend en ook
Aansluitend zullen vanaf het najaar 2013
mondiger geworden. Vaak is een ploeg van
enkele opleidingstrajecten starten rond
Het coachingstraject bestond uit een gro-
uitvoerende diensten een eerste aanspreek-
leidinggeven, specifiek voor ploegbazen.
epssessie en vier individuele gesprekken,
punt voor mensen in de gemeente. Mensen
Inschrijven kan tot 29 mei. Meer info: www.
gespreid over vijf maanden. Achteraf gaven
spreken hen zeer assertief, in bepaalde geval-
diverscity.be/activiteiten
de ploegbazen aan dat zij het meeste hadden
aan de individuele gesprekken. “Ze kregen er
len zelfs agressief, aan. Maar niet alleen de
de tijd en ruimte om na te denken over hun rol
zeer nauwkeurig hoe bepaalde werken wel of
Individuele coaching
voor ploegbazen
niet mogen uitgevoerd worden, en inbreuken
Uit de evaluatie van de basisopleiding ‘leiding
zonder angst om niet begrepen te worden of af
hierop kunnen verregaande sancties hebben.
geven’ voor alle leidinggevenden in het ge-
te gaan in de groep. De coachingsmomenten
Maar ook binnen deze technische en uitvo-
meentebestuur van Machelen bleek dat
vormden voor hen een veilige leeromgeving.
erende diensten is er heel wat veranderd. En
de ploegbazen zich als het ware overgoten
Na het coachingstraject maakte de externe
voor de komende jaren zijn er nog heel wat
voelden met theorieën en modellen. Ander-
coach een balans op met het diensthoofd. Hij
uitdagingen: een ouder wordende perso-
zijds kregen ze onvoldoende antwoorden op
of zij moet immers de verdere aansturing van
neelsgroep, zorgen voor multi-inzetbaarheid
de vragen die bij hen leefden. Daarom werd
de ploegbazen op zich nemen. In die zin had het
van medewerkers, kansen bieden aan kortge-
aansluitend op de basisopleiding een coach-
traject niet enkel positieve effecten bij de ploeg-
schoolden, en de verwachting dat medewerk-
ingstraject
HR-diensthoofd
bazen zelf, maar werd ook hun leidinggevende
ers sociale problemen signaleren aan andere
Sara Tock: “Individuele coaching kan heel stig-
aangemoedigd en geïnspireerd om hen te laten
diensten.
matiserend zijn of bedreigend overkomen in
groeien in hun functie.”
burger stelt eisen. Wetgeving bepaalt soms
aangeboden.
als leidinggevende. Ze konden rechtuit spreken
organisaties waar medewerkers niet vertrouwd
Ondersteuning
zijn met het concept. Daarnaast kan individuele
Andere praktijken over HRM- en diversiteits-
Zowel de VVSG als de drie overheidsvakbond-
coaching ook meer confronterend zijn voor de
beleid zijn terug te vinden in de brochure ‘Di-
en vinden de ondersteuning van de ploegba-
persoon in kwestie want hij kan zich moeilijker
versiteit is meer dan kleur’, raadpleegbaar op
zen een belangrijk gegeven. Daarom organi-
verschuilen dan in een groepsopleiding.” Vanuit
de website van Diverscity.
seert Diverscity op 4 juni in Gent het event
deze bekommernis legde de HR-dienst de
‘Ploegbaas en leidinggevende in de kijker’.
ploegbazen eerst en vooral duidelijk uit wat
14
lokale & regionale besturen
Gemeente Knokke-Heist:
een andere kijk
op het personeelskader
Johan Beernaert
De afgelopen maand heeft ACV-Openbare Diensten, als enige vakorganisatie binnen het gemeentebestuur, onderhandeld met het gemeentebestuur
van Knokke-Heist over het nieuw personeelskader en personeelsbehoeftenplan.
Wij zullen er
nauwlettend op
toezien dat dit plan zo
vlug mogelijk wordt
gerealiseerd!
Het personeelsbehoeftenplan biedt een over-
Er wordt gekozen voor dienst overschrijdende
zicht van de organisaties van diensten en
samenwerking. Dit betekent ook dat er op de
functies binnen het gemeentebestuur. Het be-
personeelsformatie voor bepaalde diensten
schrijft de situatie zoals die is, maar geeft daar-
sprake is van een pool van medewerkers. Men
technicus, gunstige evaluatie en slagen in een
naast ook aan hoe die situatie in de komende
splitst personeel van een bepaalde dienst (bijv.
bevorderingsproef. Jammer genoeg blijft dit
periode zal evolueren door uitbouw of hervor-
financiële dienst) niet langer op in subdiensten
ming van bepaalde functies en diensten.
(financiële cel - begroting en uitgaven - ont-
enkel beperkt tot de technici van de technisch
De laatste herziening van het personeelsbe-
uitvoerende dienst, waarvoor het gemeente-
vangsten - contractbeheer) maar voorziet een
bestuur niet meteen objectieve argumenten
pool van personeelsleden.
kon geven. ACV-Openbare Diensten heeft
hoeftenplan dateert al van 2004.
daarom gevraagd om dit ook uit te breiden
2. groeimogelijkheden
naar de technici van andere diensten. Daarop
Een aantal zaken vallen op en zijn vernieu-
Bij het gemeentebestuur kregen een aantal
is men voorlopig niet ingegaan.
wend:
specifieke functies in niveau E (zaalwachters
sport en cultuur en de tentoonstellingsbou-
ACV-Openbare Diensten heeft ook nog eens
1. statutaire plaatsen soepeler statutair invullen
wers) al de kans om over te gaan naar niveau D.
aangedrongen om de functionele loopbaan
Voorwaarden hiervoor zijn: 4 jaar anciënniteit,
D4-D5 toe te passen op de leidinggevende
Het is de bedoeling om de contractuele per-
een gunstige evaluatie en slagen in een bevor-
functies.
soneelsleden – door het organiseren van een
deringsproef. Dit principe wordt nu verruimd
ACV-Openbare Diensten heeft bij de onder-
examen – statutair aan te stellen. Iedereen die
naar alle personeelsleden van niveau E. Dit is
handelingen vele opmerkingen gemaakt om-
als contractueel personeelslid is tewerkgesteld,
op zich positief, maar toch kan men zich de
dat een aantal zaken niet duidelijk genoeg
krijgt de kans om statutair te worden. Men
vraag stellen of een onmiddellijke aanwerving
waren. We zijn kritisch, maar menen dat het
doet dit door te werken met contingenten van
in niveau D voor deze functies niet mogelijk is.
nieuwe personeelskader een aantal mogelijk-
statutaire functies. Toch een bedenking hier-
heden biedt die er vroeger niet waren. Zo zijn
bij: als het gemeentebestuur in het verleden
Bovendien komen er nu gelijkaardige kan-
we enthousiast over de groeimogelijkheden
had gekozen om onmiddellijk statutair aan te
sen voor de technici van niveau D. Zij krijgen
die de gemeente voorziet voor personeelsle-
werven, dan had men deze werkwijze kunnen
de kans om van technicus (D1-D2-D3) door
den van niveau E en niveau D. Misschien kan
vermijden en was er geen nieuwe selectiepro-
te groeien naar vakman-specialist (D4). Voor-
dit inspirerend werken voor andere lokale be-
cedure nodig voor deze mensen.
waarden hiervoor zijn: 6 jaar anciënniteit als
sturen?
15
lokale & regionale besturen
Sint-Niklaas:
Aalstonderhandelingen
Oudenaarde: de
omtrent de
actie voor een
gemeenschappelijk
statuut arbeidersbedienden
Benigne Pieters
Wij wisten het al, en nu ook heel
Vlaanderen: het enige echte manneke
pis staat in Geraardsbergen en heeft
vanaf nu een ACV-‘kostuumeke’ aan.
Voor hem én voor het ACV zijn arbeiders en bedienden gelijkwaardig en moet hun statuut dat
ook zijn. ACV en ACV-openbare diensten trokken op donderdag 18 april 2013 de campagneperiode voor een gemeenschappelijk statuut
op gang. Het was een geslaagde zonnige dag.
Maar liefst 50000 folders werden verspreid in
bedrijven, openbare diensten en stations (van
in de heel vroege uren tot na de avondspits).
Nationaal voorzitter Marc Leemans sprak ons
toe via radio, tv én aan het stadhuis van Geraardsbergen. Vanaf nu staat er in het toeristisch
bureau in Geraardsbergen een ACV-manneken
pis, te bewonderen door elke toerist. Hij zal er
voor altijd aan herinneren dat elke mens evenveel waard is en ook zo moet behandeld worden.
herstructureringen bij de
reinigingsdienst zijn gestart
Diane Van Cauter
Handtekeningen verzamelen in kader van een burgerinitiatief (mooi
woord voor volksraadpleging), kan nodig zijn om overleg af te dwingen.
In Sint-Niklaas wil het nieuwe bestuur de reinigingsdienst herstructureren, waarbij men een
aantal taken afstoot naar de privésectoren. Wij waren hier uiteraard niet met akkoord. Niet in
het minst waren we ontevreden omdat het overleg hierover niet gerespecteerd was.
Tijdens de staking in april hebben de personeelsleden van de reinigingsdienst handtekeningen verzameld zodat er een volksraadpleging afgedwongen kon worden. De centrale vraag
hierbij: moet de reinigingsdienst een stadsdienst blijven? Het ophalen van huisvuil is immers
een kerntaak van een lokaal bestuur. Reeds na 2 dagen hadden we het nodige aantal handtekeningen. Proficiat hiervoor aan alle personeelsleden en burgers die hieraan hebben meegewerkt.
Met die handtekeningen zijn we vervolgens naar het bestuur gestapt. We hebben geëist dat er
deze keer echte onderhandelingen komen omtrent de reinigingsdienst, zo niet gaan we door
met de volksraadpleging. Met resultaat! Eind april hebben we reeds meer informatie gekregen. In mei worden de onderhandelingen gevoerd.
16
zorg
ACV-Openbare Diensten zet in op
openbare zorg
Enkel en alleen
het bestaande
prikklokreglement
wijzigen volstaat
niet.
Jan Mortier
ACV-Openbare Diensten volgt de evoluties in de zorgsector op de voet. Onze
aandacht gaat vooral uit naar de maximale bescherming en de verdediging
van de belangen van het personeel uit de openbare zorgsector. Wij willen
echter ook, samen met onze militanten en leden, verdere invulling en visie geven aan openbare zorg en mee helpen denken over de uitbouw van
een toekomstgericht zorgbeleid. De cruciale rol van de overheden in het
zorgaanbod, informatie en visie over bijvoorbeeld kinderopvang, thuiszorg,
gezondheidszorg, woonzorg, ouderenzorg… zijn thema’s die voortaan regelmatig aan bod zullen komen in deze maandelijkse zorgrubriek.
Een golf van privatiseringen op
komst in de residentiële zorg?
Voor het personeel van deze voorzieningen
basisrecht op zorg en verzorging dan weer
is dit een bijzonder slechte zaak. Maar er is
wordt gegarandeerd.
Zo goed als alle politieke partijen besteedden
meer. Dergelijke ingrepen zorgen ervoor dat
in hun campagne voor de gemeenteraadsver-
de toegankelijkheid, de kwaliteit en de be-
kiezingen veel aandacht aan het thema ou-
taalbaarheid die eigen zijn aan publieke zorg
Alert zijn de boodschap.
Een oproep …
deren en (woon)zorg. Weinig verwonderlijk,
op de helling komen te staan. ACV-Openbare
Natuurlijk willen wij zo vlug mogelijk op de
daar bijna 25% van de kiezers in Vlaanderen
Diensten is er rotsvast van overtuigd dat een
hoogte zijn van mogelijke scenario’s van sa-
ouder is dan 65 jaar. Een belangrijke groep die
openbaar bestuur zijn actieve rol binnen de
menwerking of privatisering. Hierbij een op-
zeer terecht bijzondere aandacht krijgt.
zorgsector volop moet blijven opnemen en
roep aan ieder lid om dit meteen te melden
zich helemaal niet mag beperken tot coördi-
aan de syndicaal afgevaardigde, of door te ge-
Maar, wat stellen we vast? Enkele maanden
nator of regisseur van zorg. Als een openbaar
ven aan het gewestelijk secretariaat, zodat wij
na de installatie van de nieuwe besturen mi-
bestuur zélf initiatieven ontwikkelt, beschikt
vlug kunnen ingrijpen. Want als we wachten
nimaliseren bepaalde beleidsmakers, zonder
het over bijzondere troeven om maximaal te
tot de behandeling in de overlegorganen zou
enig blozen, reeds hun rol in de zorgsector
kunnen inspelen op de noden, waardoor het
het wel eens te laat kunnen zijn.
en vatten zij besprekingen aan met externe
partners, meestal met het oog op samenwerking, verzelfstandiging of fusie van woonzorgcentra. We zijn er ons van bewust dat alle
zogenaamde samenwerkingen met private
partners uiteindelijk uitmonden in een verdere verzwakking van de openbare sector. De
snelheid waarmee de gesprekken soms worden gevoerd, getuigen van het koortsachtig
van de hand willen doen van instellingen,
eerder dan het durven aangaan van uitdagingen op lange termijn. Dit alles gebeurt eens
te meer onder het mom van besparingen en
de terugkerende vaststelling dat het personeel te duur zou zijn. Niet alleen woonzorgcentra maar ook andere voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld initiatieven van kinderopvang,
thuiszorgdiensten of gezinsondersteunende
diensten blijven niet gespaard en dreigen
hun openbaar karakter te verliezen.
17
bijzondere korpsen
Onterecht beschuldigen van politiepersoneel:
geen kinderspel!
Jan Adam
Met deze campagne startte ACV-Openbare Diensten begin 2008 het syndicaal offensief tegen ‘valse klachten aan het adres van politiepersoneel’.
Jarenlange politieke laksheid heeft ertoe geleid dat het fenomeen van de
valse klachten exponentieel groeide. De voormalige opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken hebben dit probleem maar laten gedijen. Op
termijn werd het indienen van valse of vermeende klachten een nationale
sport.
Op termijn werd het
indienen van valse of
vermeende klachten een
nationale sport.
Minister Milquet gaat nu samen met ons in
Bij wetswijziging van 29 december 2010
partijstelling door een politiezone, kende
tegenoffensief. Eindelijk iemand met haar op
werd de rechtshulp voor het politieperso-
het Hof van Beroep te Brussel in een recent
de tanden (figuurlijk dan). Een nieuwe mi-
neel verruimd, als reactie tegen het voort-
arrest van 11 januari 2012 een morele scha-
nisteriële omzendbrief (GPI72) versterkt de
durende toenemende geweld tegen de ge-
devergoeding toe aan een zone ingevolge
rechtshulp aan het politiepersoneel in geval
zagsdragers. Vóór die wetswijziging diende
feiten van weerspannigheid. Het Hof mo-
van geweld en valse klachten. De minister
het personeelslid immers minstens één dag
tiveerde haar beslissing als volgt: “Ter zake
zet de werkgevers er toe aan het personeel
arbeidsongeschiktheid te hebben opgelo-
maakt de burgerlijke partij terecht gewag
in rechte bij te staan wanneer hun ‘fysieke
pen. Die beperkende voorwaarde werd ge-
van de psychologische impact op politieper-
of psychische integriteit werd aangetast’ en
schrapt en het bestaan van een schadelijk
soneelsleden van gewelddaden ten aanzien
meer in het bijzonder wanneer er sprake is
feit is sindsdien voldoende voor het verkrij-
van hun collega’s alsmede van het imago
van morele schade of van valse klachten.
gen van kosteloze rechtshulp.
van de politie die, in de ogen van de bevolking, steeds moet kunnen tussenkomen om
Meer en meer is het immers een verdedigingsstrategie van criminelen om politie-
Zo kan, op basis van de huidige regelgeving,
de orde te handhaven en de openbare veilig-
personeelsleden via dergelijke klachten in
dus ook voor ernstige bedreigingen, bele-
heid te waarborgen en van de gevolgen van
diskrediet te brengen.
digingen, valse klachten en gewelddaden
de langdurige afwezigheid van meerdere in-
die geen aanleiding geven tot arbeidsonge-
specteurs van politie zoals bijvoorbeeld het
Artikel 52 van de Wet op het politieambt (of
schiktheid, rechtshulp worden toegekend.
schrappen van bepaalde patrouilles.”
WPA) kent kosteloze rechtshulp toe aan de
De ruime draagwijdte van die voorwaarde
personeelsleden van de politiediensten die
mag er evenwel niet toe leiden dat eender
in rechte worden gedagvaard of tegen wie
welke vordering ten laste moet worden ge-
de strafvordering wordt ingesteld wegens
nomen. Zo voorziet de wet onder andere
daden of handelingen tijdens de uitoefe-
een mogelijkheid om de rechtshulp te wei-
ning van de functie. Dit recht wordt even-
geren indien er sprake is van een opzettelijke
eens toegekend aan het personeelslid dat,
of zware fout van het betrokken personeels-
hetzij wegens zijn hoedanigheid en in de
lid of indien de strafbemiddeling van meet
uitoefening van zijn functie het slachtof-
af aan en zonder gegronde redenen wordt
fer is van een schadelijk feit, hetzij wegens
afgewezen. Voor het voeren van de strafbe-
zijn loutere hoedanigheid, het slachtoffer is
middeling kan het personeelslid in voorko-
van een ingrijpende wraakactie. De ex-per-
mend geval beroep doen op een raadsman
soneelsleden, net zoals de rechthebbenden
die hem overeenkomstig art. 52 WPA is toe-
van de overleden personeelsleden, kunnen
gewezen.
eenzelfde recht doen gelden. Die bepaling
moet ruim worden opgevat en beoogt zowel
De overheid kan als werkgever tevens de
de burgerlijke partijstelling voor een straf-
geleden schade verhalen op de aansprake-
rechtbank als de rechtsvordering voor een
lijke derde door zich bijvoorbeeld naast het
burgerlijke rechtbank.
personeelslid burgerlijke partij te stellen.
In het raam van een dergelijke burgerlijke
18
bijzondere korpsen
Meeting
CHOD en de vakorganisaties
Walter Van den Broeck
De Chef van Defensie (CHOD), Generaal Van Caelenberg nodigde op 18 april
2013, naar halfjaarlijkse gewoonte, de syndicale organisaties uit op een
informele vergadering. Gedurende deze informele vergadering krijgen de
vakorganisaties antwoorden op hun vragen die ze ruimschoots vooraf moeten overmaken. Deze vragen worden geclusterd en per thema beantwoord.
Deze manier van werken is echter weinig spontaan en we waren dan uiteraard tevreden dat de generaal alvast een poging ondernam om nadien meer
op een echte dialoog aan te sturen.
gemaakt. Om verlies van soepelheid en polyvalentie te voorkomen, zullen we alle opties
goed overwegen. Willen we op internationaal
vlak blijven meedraaien, dan mogen we niet
in de goedkoopste takken specialiseren.
De medische component
De medische component blijft actief in de
1ste, 2de en 3de lijnsgeneeskunde. In het militair hospitaal blijft de curatieve geneeskunde
We hopen in de toekomst
binnen de hele organisatie
van Defensie een open debat
cultuur te bewerkstelligen.
Bemerkingen van de CHOD
beschikbaar, maar dan wel gespecialiseerd in
De toekomst van Defensie wordt bepaald in
domeinen waar de burgergeneeskunde min-
het regeerakkoord en is sterk afhankelijk van
der aanwezig is. Tevens is het militair hospi-
het budget dat aan het departement wordt
taal gegroeid als trainingscentrum voor het
toegekend. Momenteel wordt het ‘Plan De
personeel in de 1ste en 2de lijnsgeneeskunde.
Crem II’ uitgevoerd. Na de verkiezingen van
Een andere belangrijke dienst in het hospitaal
2014 zal de nieuwe regering de koers uitzet-
is het expertisecentrum, dat zich toespitst
ten. Voor de Defensiestaf is continuïteit zeer
op specialisaties die enkel binnen Defensie
belangrijk.
aanwezig zijn. Het kunnen uitsturen van een
veldhospitaal blijft ook behoren tot een van
Om een goede werking van Defensie te verze-
de taken van het hospitaal. Verder blijft het
keren worden de staven gerationaliseerd. De
hospitaal samenwerken met externe part-
eenheden zouden gespaard blijven van ver-
ners.
dere besparingen. Om dit te verwezenlijken
heeft de dienst Interne Audit van Defensie
Voor de eerste lijnsgeneeskunde wordt ge-
(IAD) de opdracht gekregen een audit uit te
zocht naar een maximale complementariteit.
voeren. In de comités van de hogere kaders
Hiervoor werkt Defensie aan een verbetering
(Adjudant Chef, Adjudant Majoor, Majoor,
en vereenvoudiging van het netwerk van de
Luitenant-Kolonel, Kolonel) weerhoudt men
externe zorgverstrekkers. Een datatransmissie
minder kandidaten. Om de kansen van de
systeem wordt momenteel ontworpen om de
kandidaten zoveel mogelijk te vrijwaren, be-
administratieve lasten voor de externe artsen
studeert de overheid de mogelijkheid om het
te verminderen. Voor gespecialiseerde eerste
maximum aantal keer op te trekken dat men
lijnsgeneeskunde zoals sportgeneeskunde,
voor het comité verschijnt.
luchtvaartgeneeskunde..., kan je rekenen op
de artsen van het militair hospitaal.
Voor eind 2015 bereikt Defensie het in het
regeerakkoord voorziene aantal van 32.000
Conceptuele maatregelen en bijsturingen
personeelsleden. Deze getalsterkte zal moei-
zullen genomen worden om aan deze basis-
lijk kunnen behouden blijven omdat er jaar-
principes te voldoen. Maar de schaarste aan
lijks ongeveer 3.000 mensen afvloeien op
geneesheren, ook binnen Defensie, blijkt
natuurlijke wijze. Een kleiner leger brengt ook
een moeilijk oplosbaar probleem. Zeker wat
met zich mee dat er keuzes moeten worden
betreft de arbeidsgeneesheren. Vanwege dit
19
bijzondere korpsen
deficit heeft Defensie momenteel 3 artsen
zondheidsredenen problemen kregen om te
op leeftijdsgrens van de militairen werd zo-
die nog in stage zijn als arbeidsgeneesheer
slagen in de voorziene tests. Statutair wordt
pas verwezen naar een werkgroep. Die zal het
in plaats gesteld. Defensie probeert dan ook
nu al een proeftijd voorzien. De militaire
voorstel herbekijken.
via alle mogelijke kanalen geneesheren te
overheid deelde mee dat die proeftijd inge-
werven. Tevens tracht ze de job aantrekkelijk
voerd werd om na te gaan of de voorziene
Bevoegdheden militaire politie
te maken door de verloning af te lijnen op de
trainingsmogelijkheden in realiteit voor elke
De problematiek van de bevoegdheden van
verloning in de privésector. Dit laatste aspect
eenheid haalbaar zijn en eveneens om bij te
de MP’s en de gevolgen hiervan voor het
wordt momenteel onderhandeld met de syn-
sturen indien men ontdekt dat de vooropge-
personeel kreeg veel aandacht van de verant-
dicale organisaties.
stelde normen te hoog liggen. Het door ons
woordelijke van het juridisch departement
gevraagde vangnet werd deels statutair be-
van Defensie en human resources. De over-
Tot slot moeten we vaststellen dat de uitrus-
paald. Enerzijds zal geen enkele militair die
heid zal dit probleem trachten op te lossen.
ting en heruitrusting van de medische com-
vijf jaar verwijderd is van zijn leeftijdsgrens
ponent onvoldoende is om een goede wer-
nog gepenaliseerd worde. Anderzijds wordt
Een aantrekkelijke werkgever
king in de toekomst te garanderen. De grote
voor de jongere militair, die vanwege het niet
ACV-Openbare Diensten vroeg de overheid
schuldigen zijn de budgettaire beperkingen
slagen in de geschiktheidscategorie D te-
hoe zij zich zou profileren als een aantrekke-
waarmee het departement kampt.
rechtkomt, de mogelijkheid gegeven om tot
lijke werkgever, wetende dat de verscheuring
twee maal toe een beroepsinstantie te vatten.
binnen Defensie zeer hoog is. We vroegen
Personeelsbeheer
Op die manier kan men nog tot maximaal 6
hoe Defensie hieraan werkt in de verschillen-
Het plan ‘De Crem’ voorziet in een getalsterkte
jaar uitstel krijgen. Daarenboven engageert
de domeinen van competentiebeleid, woon-
van 30.000 militairen, 2.000 burgers en 2.000
de militaire overheid zich om voldoende en-
werkverkeer, arbeidstijdorganisatie, arbeid
leerlingen. Er zijn vertragingen voor wat be-
cadrering te voorzien op sportgebied om te
en gezin… . De chef van Defensie bleek toch
treft de werken infra, materiaa … Op 1 januari
beletten dat een militair in de geschiktheids-
wel zeer gevoelig voor het probleem van de
2015 zal dit proces nog niet zijn afgerond. Te-
categorie D terecht komt.
attritie. Hierdoor werd een discussie geopend
over motivatie en mogelijkheden binnen De-
gen eind 2013 is de sluiting van de verschillende kwartieren, voorzien in dit plan, vol-
Benefits
tooid. In een eerste fase werden de slagorders
Opnieuw informeerde ACV-Openbare Dien-
(SlO) en de organieke tabellen (OT) bevroren.
sten zich naar de stand van zaken in het dos-
Tendens
Nu wordt gekeken om de delta tussen de OT
sier ‘Benefit’.
ACV-Openbare Diensten merkt op dat de hui-
en de SlO te verminderen. Door de versnelde
De minister had ons op 12 januari 2012 be-
dige chef van Defensie al heel wat meer ruim-
afbouw van personeel heeft Defensie wel te
vestigd dat hij zou ingaan op onze vraag om
te biedt voor een open communicatie. We
kampen met verschillende kritieke functies
een benefit-platform te voorzien voor de mi-
pleiten ervoor dat de contacten met de chef
die moeilijk kunnen ingevuld worden. De
litairen. De militaire overheid verzekerde ons
van Defensie verder evolueren naar een meer
directeur generaal human resources (DGHR)
dat het kabinet van minister De Crem nog tij-
constructieve aanpak en dat ze een persoon-
benadrukte dat er geen studies lopende zijn
dens deze legislatuur een benefit-platform zal
lijk karakter krijgen. We hopen in de toekomst
om gevechtseenheden af te schaffen, alsook
uitbouwen. Hiervoor werden al verscheidene
binnen de hele organisatie van Defensie een
niet om de horeca uit te besteden.
mogelijkheden onderzocht. Een dossier met
open debat cultuur te bewerkstelligen.
concrete voorstellen ligt nu blijkbaar op het
Fysieke testen
kabinet van Landsverdediging.
Het ontwerp van nieuw statuut voorziet in het
statutair maken van de fysieke testen. ACV-
Cumuleren tijdens het pensioen
Openbare Diensten vroeg om een opvangnet
Een wetsontwerp dat drastisch ingrijpt op de
te voorzien voor oudere militairen die om ge-
cumulatieregeling geldig voor het pensioen
fensie.
20
bijzondere korpsen
Brandweer
naar een
volgend hoofdstuk?
Ilse Heylen
Naar aanleiding van een vraag in de commissie voor Binnenlandse Zaken,
kondigde de minister op dinsdag 16 april al aan dat er een enveloppe was
vastgelegd naar aanleiding van de begrotingscontrole. De notulen hernemen het als volgt:
Uiteraard zal het werk
dat in het verleden werd
verricht in het administratief
luik worden opgepikt.
“Wij hebben onze enveloppe. Ik zal later nog
Nu de enveloppe gekend is, zal het kabinet
investeren in persoonlijke beschermingsmid-
aanvullende informatie geven. Op basis van dat
een ontwerptekst voorbereiden om voor te
delen, kunnen de zone verder helpen. Maar
bedrag kan ik nu het overleg met de vakbonden
leggen voor onderhandeling. Voor ons als
we staan absoluut niet achter het feit dat er
starten over het eenheidsstatuut. Dat was heel
vakbond betekent dit concreet dat vanaf eind
nu nog zou worden gemorreld aan organieke
belangrijk. Volgende week heb ik een vergade-
mei de teksten worden voorgelegd. Dan star-
reglementen, net nu we een duidelijke eind-
ring met de vakbonden. Tot dan zeg ik niets. Zij
ten de onderhandelingen. Uiteraard zal het
datum zien voor het afronden van de onder-
hebben gevraagd om de eerste inlichtingen te
werk dat in het verleden werd verricht in het
handelingen. We vinden het evenmin verstan-
krijgen. Ik heb goed nieuws voor hen. We heb-
administratief luik worden opgepikt. Als tijds-
dig om nu nog teksten te laten circuleren die
ben alles gedaan om tot een echt eenheidssta-
pad wordt gemikt op half juli, zodat de publi-
niet de teksten zijn die deel uit zullen maken
tuut te komen…”
catie in het Belgisch Staatsblad nog eind dit
van de onderhandelingen.
jaar zou kunnen gebeuren.
Op 19 april kregen we van het kabinet het
Wanneer we de eigenlijke teksten ontvangen
nieuws toegelicht. Voor 2014 wordt een totaal
Is dit dan goed nieuws?
van het kabinet zullen we zo breed en goed
pakket van 3 miljoen euro besteed aan verlof
Alleszins weten we nu binnen welke envelop-
als mogelijk communiceren en consulteren
voorafgaand aan pensioen, recyclage van vor-
pe we praten; we praten niet meer in het ijle.
om zo onze standpunten te bepalen aan de
ming en hervorming van de opleiding tot de
Het is echter een zeer beperkt budget, waar-
onderhandelingstafel.
brevetten. Het deel verlof voorafgaand aan
door het nu al heel duidelijk is dat er geen
men ook aan een oplossing voor één van de
pensioen is facultatief voor de gemeenten.
geschenken worden uitgedeeld. Als vakbond
vier ontwerpbesluiten dat mee de basis vormt
Vanaf 2015 zal het eenheidsstatuut van kracht
stellen we ons nog steeds constructief op. We
van de pre-zones met beperkte rechtsper-
worden, waarvoor een pakket van 19 miljoen
zullen zien wat ons wordt voorgelegd en we
soonlijkheid. Het gaat hier over het besluit
euro is uitgetrokken. Dit brengt de totale som
zullen er alles aan doen om de best mogelijke
dat de minimale normen vastlegt voor de
van maatregelen op 29 miljoen euro. Door-
resultaten te halen, dit allicht met de nodige
persoonlijke beschermingsmiddelen en de
heen de tijd zouden deze middelen groeien
creativiteit. We zullen ook steeds de ruimte
bijkomende uitrusting die de hulpverlenings-
om in 2018 te komen tot een enveloppe van
nemen om goed te consulteren en af te toet-
zones ter beschikking moeten stellen van hun
48 miljoen euro.
sen bij onze achterban via ons informatieron-
operationeel personeel.
Ondertussen
werkt
den en ons groepscomité.
Tenslotte zouden de gemeenten die dat wen-
De teksten zullen nog worden voorgelegd aan
sen, financiële middelen aan de pre-zones
Ondertussen blijven we zeer alert volgen wat
de Raad van State. Tegen dan zal de inhoud
kunnen toekennen. De regering zal de wijze
beweegt in de zones. Het feit dat er ruimte
goed gekend zijn. Dit betekent dat de pre-
onderzoeken waarop deze gemeenten de
wordt gelaten voor de pre-zones om verdere
zones zich ondertussen wel degelijk al in orde
pre-zones in zones kunnen omzetten, zonder
stappen te nemen kan constructief zijn: het
kunnen stellen volgens die nieuwe richtlijnen.
op de volledige regeling van het statuut te
aanwerven van operationeel beroepsper-
moeten wachten.
soneel daar waar nu hiaten bestaan en het
21
vervoer
Rij- en rusttijden:
een getuigenis als begin van bredere actie
Thomas Vael
We hebben het op deze pagina’s al vaker aangekaart: de rij- en rusttijden
van chauffeurs staan onder steeds grotere druk. Evenementen en openbare
werken, gebrek aan eigen busbanen, meer reizigers, laks parkeerbeleid…
Onze mensen kunnen tientallen redenen aanhalen waarom de theoretische
rijtijden en rustpauzes al te vaak niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Hieronder de getuigenis van een Limburgs militant:
U bent al elf jaar chauffeur. Welke
veranderingen heb je ondervonden?
Kan je enkele van de belangrijkste
gevolgen geven van die onrealistische rijtijden?
“In die elf jaar is enorm veel veranderd. Elk jaar
“Onze rusttijden worden niet meer gerespec-
wordt de druk op de rijtijden groter. Het is altijd
teerd. We staan onder enorme druk om op tijd te
een gejaag. Vroeger hadden we ‘s morgens een
rijden, waardoor sommige chauffeurs rustpau-
kwartier om al onze papieren in orde te brengen
zes overslaan of te snel rijden om toch een pauze
en naar onze vertrekhalte te rijden, nu krijgen
te kunnen nemen. Ook plas- of eetpauzes moet
we daar nog vijf minuten voor. Omzeggens elke
je op bepaalde dagen overslaan. Dat weegt op
dag hebben bepaalde diensten te maken met
de mensen en het ziekteverzuim piekt dan ook.
wijzigingen en omleidingen. Het is normaal dat
Dat verhoogt de werkdruk nog meer, want er
je daar als chauffeur op de hoogte van moet zijn.
zijn geen tien reserve chauffeurs.”
Ook plasof eetpauzes moet je
op bepaalde dagen
overslaan.
Maar de tijd ontbreekt om dit allemaal grondig
gedwongen voordat hun shift start, gewoon om
Waarom wil je dit onder de aandacht brengen?
hun werk degelijk te kunnen uitvoeren.”
“In de eerste plaats solt men met de veiligheid
te bekijken. Daarom komen veel collega’s nood-
van chauffeurs én reizigers. Ik moet soms zes
“Al mijn collega’s vinden de rijtijden een zeer
uur aan een stuk rijden, maar als ik een secon-
groot probleem. Er wordt te weinig aan ge-
de verstrooid ben dan knal ik tegen een boom.
daan omdat dit zogezegd door ‘onvoorziene
Om deze situatie recht te trekken moeten ze de
omstandigheden’ is. Toch zijn er vaststellingen
dienstregeling beter aanpassen aan verande-
te maken waarmee planners rekening moeten
rende situaties en bepaalde aansluitingen beter
houden: het algemene verkeer is enorm toege-
doen kloppen. Wij proberen steeds weer klach-
nomen, het aantal haltes is verdubbeld, er zijn
ten door te geven, maar al te vaak zien we geen
ACV-Openbare Diensten wil de komende
meer rode lichten, de toegelaten snelheden zijn
of slechts tijdelijke verbetering. Om dit beter op
maanden meer ruchtbaarheid geven aan
overal gedaald, enzovoort... Dat heeft gevolgen
te volgen is er is er nu blijkbaar geen geld. On-
deze problematiek. Concrete acties kun-
voor de rijtijden, maar die worden nauwelijks
danks deze toenemende druk proberen ik en
nen opgestart worden op basis van jullie
aangepast. Tijd is geld, zeker in deze besparings-
mijn collega’s te blijven rijden met een glimlach
informatie. Daarom deze OPROEP: meld
tijden. “
op het gezicht en met respect voor onze passa-
ons concrete probleemritten via [email protected]
giers en hun veiligheid. Dit wordt steeds moeilij-
acv-csc.be, en wij zullen hierrond sensibili-
ker en dit is een gevaarlijke situatie.”
seren en een aanpak voorstellen.
22
vervoer
De toekomst van De Lijn:
een gemeenschappelijke uitdaging!
Jan Coolbrandt
Momenteel worden de leden van de respectievelijke ondernemingsraden
over de grote ‘werven’ van De Lijn geïnformeerd. Het wordt stilaan voor
iedereen duidelijk dat wat op stapel staat een heel belangrijke impact zal
hebben op de organisatie, de werkprocessen, personeelsbeleid,… van De
Lijn.
Zowel in de Raad van Bestuur als tijdens een
- men spreekt hier van shared services en
gevolgen zal hebben voor de toekomst van De
korte uiteenzetting in het paritair comité
competentiecentra -, naar nieuwe werkpro-
Lijn en dus voor de toekomstperspectieven van
maakte de directeur-generaal duidelijk dat
cessen, naar een ‘nieuw’ personeelsbeleid.
haar personeelsleden.
De Lijn dringend op zoek is naar zijn tweede
Uitgangspunt: voor de regio’s, entiteiten
adem. Het is inderdaad zo dat we een aan-
blijft de exploitatie de kerntaak. De onder-
Wat we wel eisen is dat De Lijn haar plannen aan
tal moeilijke jaren achter de rug hebben.
steunende, logistieke en facilitaire diensten
het personeel en de vakbonden voorlegt en ze
Budgettair houdt de Vlaamse regering de
worden op een of andere manier samen ge-
niet door onze - uw - strot duwt. Wij vragen ook
vinger op de knip. We hebben dit allemaal
bracht. Hoe? Vandaag weet niemand dit.
dat De Lijn het overleg respecteert, alsook de
cao’s die wij hebben afgesloten. In dat verband
gemerkt. Het is ook de reiziger niet ontgaan.
Trouwens, een aantal van hen hebben afge-
Wat we wel weten is dat dergelijke strategi-
verwijzen wij naar de gegarandeerde werkzeker-
haakt. Ook de steden en gemeenten heb-
sche keuzes heel veel risico’s inhouden. Zijn
heid, het behoud van de verworven rechten en
ben zich in dit debat gemoeid en zullen zich
wij zeker dat een ‘nieuwe’ organisatie beter
het personeelsstatuut zoals vastgelegd in cao’s.
in het debat blijven uitspreken, gezien hun
presteert? Wat als een dergelijke grote ope-
Voor wat de gevolgen van een reorganisatie be-
financiële toestand. Het ziet er niet naar uit
ratie mislukt? Wat dan met de publieke opi-
treft beschikken wij over onze fameuze cao be-
dat wij de komende jaren kunnen rekenen
nie, de overheid, de reiziger, het personeel?
treffende de procedure van de nieuwe organisatiestructuren (cao van 10 december 2004).
op meer middelen vanwege de Vlaamse
overheid. We maken ons zelfs zorgen over
Wat we ook weten is dat geen enkele reor-
de steun die wij in 2014 - na de parlemen-
ganisatie, noem het herstructurering, slaagt
We kunnen en willen ons (toch) vandaag niet
taire verkiezingen - nog zullen krijgen vanuit
zonder de medewerking van het personeel,
voorstellen dat De Lijn deze gemaakte afspraken
diezelfde Vlaamse overheid/regering.
zonder draagvlak bij het personeel. Het zijn
eenzijdig wil wijzigen.
de medewerkers die er voor zorgen dat
De Lijn gaat uit van haar eigen
sterktes en rekent vooral op
zichzelf…
een organisatie ‘draait’ en niet omgekeerd.
De Lijn is zich zeer bewust van deze situ-
ten. Een opgelegde reorganisatie kan het
atie. Zij wil - en dat is een goeie zaak- toch
vertrouwen van het personeel zodanig aan-
vooral rekenen op zichzelf. Een sterke, mo-
tasten dat ze afhaakt.
Update over
de cao-onderhandelingen
de aanvallen van buitenaf. De Lijn beseft ook
Wat we ook weten is dat een herstructure-
De Lijn:
goed dat ze zelf ook ‘beter’ moet presteren.
ring of reorganisatie in de aanloopfase en
Cao-onderhandelingen: ‘onze ambitie is om
De vraag die zich stelt is hoe De Lijn in de
beginfase meer financiële middelen op-
tijdens het paritair comité van 3 juni e.k. een
toekomst meer middelen kan genereren uit
slorpt. En die financiële middelen zijn er
ontwerp van collectieve arbeidsovereen-
haar activiteiten? Anders gezegd, Als wij het
vandaag niet.
komst te onderhandelen, dat wij dan nadien
Zonder gemotiveerde, geëngageerde en
betrokken medewerkers mag je het verge-
derne organisatie is beter gewapend tegen
financieel plaatje gezond willen houden,
ter goedkeuring aan onze militanten kunnen
voorleggen’.
dienstverlening, betere doorstroming, meer
De vakbond rekent op de cao’s
en op de solidariteit van het
personeel
en beter materiaal (trams en bussen).
Vandaag kunnen wij ons onmogelijk uit-
Cao-onderhandelingen: ‘wij leggen de laatste
spreken over de plannen van De Lijn, want
hand aan het eisenbundel van het gemeen-
Meteen stelt zich de vraag of De Lijn als or-
we kennen ze nog niet. Om principiële rede-
schappelijk vakbondsfront. Wij hopen tegen
ganisatie vandaag nog voldoende perfor-
nen verzetten we ons niet tegen elke veran-
eind mei de onderhandelingen met de werk-
mant en efficiënt is? Of anders gezegd: De
dering binnen De Lijn. We beseffen echter
gevers op te starten.’
Lijn zoekt naar een nieuw organisatiemodel
wel dat een dergelijke oefening belangrijke
hebben wij meer (betalende) reizigers nodig. Dit kunnen we verkrijgen door betere
Autobus-Autocar:
23
pensioenen
Afschaffing
overlevingspensioen
Joris Lermytte
De minister voor Pensioenen werkt aan de afschaffing van de overlevingspensioenen. ACV-Openbare Diensten keurt een modernisering niet af, maar
de regeling die nu op tafel ligt gaat veel te ver.
In het regeerakkoord werd voorzien in een
Wij zijn van mening dat het overlevingspensi-
hervorming van het overlevingspensioen. In
oenen voor alle gepensioneerden behouden
z’n beleidsnota doet de minister de hervor-
moet blijven. Ook voor wie vandaag jonger is
ming verder uit de doeken. Hij vertrekt van
dan 30. Partners maken samen (loopbaan-)
de probleemstelling dat het overlevingspen-
keuzes, in onderlinge solidariteit. Het is dan
sioen ervoor zorgt dat vrouwen op beroeps-
ook belangrijk dat het pensioenstelsel die
actieve leeftijd beslissen om niet of minder
solidariteit blijft voorzien. Partners mogen
te gaan werken. Ze doen dit om hun overle-
niet uitsluitend voor hun individuele verant-
vingspensioen te kunnen behouden. Op die
woordelijkheid worden geplaatst. We moe-
manier vormen de overlevingspensioenen
ten voorkomen dat ze elkaar enkel zekerheid
een ‘inactiviteitsval’ en ontstaat er ‘een verlies
kunnen bieden via levensverzekeringen of
voor de samenleving, onze economie en niet
erfenissen.
Het overlevingspensioen moderniseren, daar staan
we achter.
in het minst voor de betrokken vrouwen zelf’.
De minister stelt dan ook voor om de overlevingspensioenen af te schaffen voor al wie
geboren is na 1 januari 1982. In plaats daarvan komt een tijdelijke overgangsuitkering.
Voor wie geboren is voor 1 januari 1982 geldt
een overgangsregeling. Bij overlijden van de
partner zal men eveneens een overgangsuitkering genieten en pas bij pensionering zal
men aanspraak kunnen maken op het overlevingspensioen.
Klachten over uw pensioen?
Bij de ombudsdienst Pensioenen kunt u
terecht met een pensioenprobleem dat
Het overlevingspensioen moderniseren, daar
niet opgelost raakt. In 2012 ontving de
staan we achter. Een afschaffing is evenwel
ombudsdienst 1958 klachten. Bij 87% van
niet wat we wensen! Het leidmotief van de
de gegronde klachten resulteert de bemid-
minister bij de hervormingen, namelijk het
deling van de ombudsdienst in een positief
actief houden van weduwen, stemt niet over-
resultaat voor de verzoeker. Wie een ont-
een met de praktijk van de overlevingspensi-
vankelijke klacht indient kan gemiddeld
oenen. Die worden immers in ruim twee der-
na 66 dagen een resultaat verwachten. Een
de van de gevallen boven de pensioenleeftijd
klacht bij de ombudsdienst biedt dan ook
toegekend. Uiteraard is de activeringslogica
vaak snel een oplossing voor een pensioen-
niet toepasbaar op deze groep. Het voorne-
probleem.
Resultaat bemiddeling gegronde klachten (bron: Jaarverslag 2012 Ombudsdienst Pensioenen).
men van de minister om voor wie geboren is
vanaf 1 januari 1982 helemaal geen overlevingspensioen meer toe te kennen, zal dan
De Ombudsdienst kunt u bereiken op: Ombudsdienst Pensioenen: WTC III, Simon Bolivarlaan
ook een zeer grote impact hebben op een
30 - bus 5, 1000 Brussel - 02 274 19 80 - [email protected] - www.ombuds-
groep zeer kwetsbare gepensioneerden.
manpensioenen.be
eenen
e
t
t
f
f
e
eee
h
h
V
C
V
C voor ur.u.
tA
A
e
t
H
e
H oontjjee voo
t
b
n
o
o
b
BRUGGE
Maandag 15 april: Sint-Pieterskerklaan 58
(Sint-Pieters)– 11u-14u30 en 15u30-18u
Dinsdag 16 april: AZ Sint-Jan AV
BRUGGE
Havenbedrijf Gent - John Kennedylaan 32
9042 Gent - 14u30-15u30
Donderdag 25 april:
Stad Gent AC Portus - Keizer Karelstraat 1
Ruddershove 10 - 11u-18u
9000 Gent - 8u00-10u00
Woensdag 17 april: AZ Sint-Jan AVHavenbedrijf
GentSISAL
- John
Kennedylaan 3216
Stad Gent
- Sint-Salvaterstraat
Maandag 15 april:
Sint-Pieterskerklaan
Ruddershove
10 - 11u-18u 58
9000
Gent - 11u20-12u15
9042 Gent
- 14u30-15u30
Donderdagen
1815u30-18u
april: stadhuis Brugge
(Sint-Pieters)– 11u-14u30
Stad25
Gent
Brandweer - Roggestraat 70
Donderdag
april:
- 11u-14u30 en 15u30-18u
9000 Gent - 13u30-15u00
Dinsdag 16 april:Burg
AZ 12
Sint-Jan
AV
Stad Gent AC Portus - Keizer Karelstraat 1
Vrijdag 19 april: AZ Sint-Jan AV
Vrijdag 26 april:
Ruddershove 10 - 11u-18u
9000 Gent - 8u00-10u00
Ruddershove 10 - 11u-18u
Woensdag 17 april:
AZ Sint-Jan AV
GENT
Ruddershove 10 Maandag
- 11u-18u22 april:
Digipolis
- Bellevue
1
Donderdag 18 april:
stadhuis
Brugge
9000
- 8u30-9u30
Burg 12 - 11u-14u30
enLedeberg
15u30-18u
OCMW - Onderbergen 86
Stad Gent9000
SISAL
- Sint-Salvaterstraat
16
Gent
- 8u00-9u45
9000 Gent
11u20-12u15
AZ -Jan
Palfijn - Koningin Fabiolalaan 57
Gent - 11u15-14u30
Stad Gent9000
Brandweer
- Roggestraat 70
OOSTENDE
9000 Gent
- 13u30-15u00
OCMW - Walstraat 1 - 9050 Gentbrugge
Vrijdag 19 april: AZ Sint-Jan AV
10u45-12u30
Maandag 13 mei:
Vrijdag 26 april:
Stadhuis - 9u00-10u00
Ruddershove 10 Stad
- 11u-18u
Gent & Prov. OVL - Gent Zuid OCMW - Onderbergen 86
GENT
Parking toren sociaal huis - 12u00-15u00
Woodrow Wilsonplein 1 - 13u50-15u30
9000 Gent
- 8u00-9u45
Dinsdag
14 mei:
Dinsdag 23 april:
Maandag 22 april:
OCMW
Digipolis - Bellevue
1 - Jubileumlaan 217
9000 Gent - 8u00-9u45
Brandweer
- 9u30-10u30
AZ Jan Palfijn
- Koningin
Fabiolalaan 57
Groendienst
serres - 12u00-12u30
9000 Gent
- 11u15-14u30
Woensdag 15 mei:
OOSTENDE
AZ Jan Palfijn - Henri Dunantlaan 217
WZC Lacourt - 12u00-14u00
9000 Ledeberg - 8u30-9u30
OCMW - Walstraat
1 - 9050 Gentbrugge
9000 Gent - 11u00-15u00
10u45-12u30
MaandagDonderdag
13 mei: 16 mei:
Stadhuis Binnenkoer
- 9u00-10u00
politie - 9u00-10u00
Stad
Gent
- Henri
Farmanstraat 30 Parking toren
Stad Gent & Prov.
OVL
- Gent
Zuid
Werkhuizen
- 12u00-12u30
sociaal
huis - 12u00-15u00
Woensdag 24 april:
9000 Gent
- 8u00-9u30
Woodrow Wilsonplein
1 - 13u50-15u30
OCMW - Antwerpsesteenweg 776
Dinsdag 23 april:
Dinsdag Vrijdag
14 mei:17 mei:
Openbaar domein - Regio-West
Brandweer - 9u30-10u30
9040 Sint-Amandsberg - 11u00-13u00
12u00-12u30
OCMW - Jubileumlaan 217
Groendienst serres - 12u00-12u30
9000 Gent - 8u00-9u45
Woensdag 15 mei:
AZ Jan Palfijn - Henri Dunantlaan 217
WZC Lacourt - 12u00-14u00
Letterlijk, en figuurlijk. Daarom komen
we binnenkort door Brugge, Gent
en Oostende met een koffiecaravan,
waar u kan en
genieten
van een
heerlijk komen
Letterlijk,
figuurlijk.
Daarom
kopje
espresso, latte
of cappuccino.
we
binnenkort
door
Brugge, Gent
En een goed gesprek.
en Oostende met een koffiecaravan,
waar u kan genieten van een heerlijk
Ga ook espresso,
zeker eens kijken
kopje
latteopof cappuccino.
wezijnervooranderen.be!
En
een
goed
Op de
site
maaktgesprek.
u namelijk
ook kans op één van onze 10
mooie espressomachines.
Ga ook zeker eens kijken op
wezijnervooranderen.be!
Op de site maakt u namelijk
ook kans op één van onze 10
mooie espressomachines.