1 akree lach tig e vis sc11 en - eVols at University of Hawaii at Manoa

Commentaren

Transcriptie

1 akree lach tig e vis sc11 en - eVols at University of Hawaii at Manoa
OVER EENIGE NIEUWE
GESLACHTEN EN SOORTEN
VA:>
~1
AKREE LACH TIG E VIS SC11 E N
I NDIS C HE N A HCH JI'EL ,
DOOR
In eene uitvoerige verha ndelin g, b est emd voor het 2lc deel
d er Verhandelingen van het Bataviaaseh Genootschap van Kunst en en W eten schapp on , h eb ik de r esultaten b oschr e ven mij ner waarnemingen betreffend e de Scornberoïdcn van d en So enda-Molukschen Archipel. Da ar ec hte r gezegd deel eerst te gen
het einde van 1815 I of in het b egin van 1852 zal ku nnen in
'(
h et licht gege ven worden, publi ceer ik hier voorloopig, bij wij ze van uittreks cl , de korte bes chrijvingen der voor d e wetensch ap ni euwe soorten, alsm ed e ee nig e kriti sche opme r kinge n
over hetgeen door mijne voorgan gers b etrekk elijk de Indisch e
Scomberoïden is publi ek ge maa kt.
Tot op mijn e onderzo ek ingen toe w ar en in liet geheel slecht s
33 soorten van Makreelachtige vissch ee van Ncdcrlandsch-Indle
b ek end. Tot heden toe heb ik 66 sp ecies dezer Iurnilie waargen omen, w aarvan 38 ni euw zijn voo r den Ncde I'Iandsc!J-In ·.
dischon Archipel. Ik ken thans de volgend e ~) 1 soo rt en va n
deze ge wes tcn.
r.
25
J. Seemher bracltysoma Illkr.
2.
"
kan aqurta CV.
•'> .
"
CV.
.,;. Tlomnus thunnina CV.
5.
."
p elamjjs CV.
(j.
"
moeropterus T. Schl.
1.
"
tonggol Blkr.
8. Auxis taso CV.
[). Cybillln Croockewitii Blkr.
/0.
"
Commersonii CV.
11.
"
guttatuJn CV.
"2.
"
konam BIkt'. :::: Konam HU 55.
15.
"
lineolatum CV.
U.
"
Kultlii CV.
IJ. Trichiurus haumcla CV.
16.
"
saoala CV.
17. T ctrapturus indicus CV.
18. Ilistiophorus indicus CV.
19.
"
ori entalis T. Sell!.
20 . Naucr aies indicus CV.
2 / . Elacate malta CV. :::: El. pondiceriana CV. :::: El. mul«barica CV. :::: El. bioittata CV.
2.2. ClIOrinemus tol CV.
"
Commersonianus CV.
23.
"
toloo CV.
"
Sunctt Petri C'\'o
25.
"
aculeatus CV.
26.
21. Trachin otus Baill onii CV.
m ookalee CV . :::: Trach: Blo cliii CV.:::: Tra eli.
28.
"
affinis CV. :::: Tra ch. {alciger CV. :::: J'rach.
drepanis CV.
oblongus CV.
"
30. Megalasp is Rot ileri Blkr. :::: Caran» Roileri CV.
.r I. Ii ccoptcrus kurra Illkr. :::: Curan» kurra CV.
mucrosoma Bl kr . ·
"
:J,i . Ca ra 11,): cyrwdon lllkr,
100
53 .
::;6.
:)7.
58.
5 9.
40.
4 1.
42.
45.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
!JO.
st.
52.
55.
(H .
Carana: Peronii CV.
Forstcri CV. :::: co: seafasciotus QG. CV.
"
jarra CV.
" ekala CV.
" mclampygus CV.
"
Selar tra churus Blkr, :::: T rachurus tra churus CV.
" torous Blkr . :::: Caranx torvlts Jen .
" boop» Blkr. :::: Caranx boops CV.
" macrurus BIkt..
"
Ilasseltii Blkr . :::: Cal'. male CV. :::: Cartuuc xall thurus CV.
"
Huhlii B1kr.
breois Blkr,
"
malani Blkr.
" para BIk" . :::: Car anx para CV.
" djeddaba Blkr, :::: Caran x djcddab« Ii üpp.
" Novae Guineae Blkr, :::: -Gamnx J\'ovac Guinee C\'o
" microchir BIk ". ::: Caranx microchir CV.
Carançotde» praeustus BIk,..
"
"
gymnost ethoïdes Blk r.
"
"
hemigymnostethus BIkt.
coeruleopinnatus BI kr. :: Caran ee coeru leo-
pinsuüus Riipp.
55.
56 .
57 .
58.
59.
60.
a1.
cz.
"
"
"
"
"
"
"
oblonçus Blkr. :::: Cartuuc oblonglts CV.
din oma Blkr.
chrysophryo'{des Blkr.
talamparali Blkr. :::: Caranx malabar icus CV.
citula Blkr. :::. Caranx citula C v. etc.
airopus Blkr, :::: Car anx niqripes CV. etc.
biepluiris Blkr, :::: Blepharis indicus CV . .
,qallichtltys BIkt'. :::: Gallic1tI!l!Js major CV.
=: ScY"is indicus C\'. etc.
GJ. Leioqlossus carangoi·desnIkr.
(N . Selarotdes leptolapis Bl kr. :::: Caran» lept olepis IC v. H.
es. Cruuhanodon. speoiosus Illkr . =: Carantc sper/ as/Is Lac ép.
tjr; . Seriola IWJl]Jelii CV .
)
I I
~,
344
67 .
6'8.
69.
70.
71 .
Seriola casmo politu CV.
Lactarius delicatulus CV.
Tcmllodon soltutor CV.
Nomeus Peronii CV.
Nauclerus campressus CV.
72.
"
brachycenlnls CV.
73. Psenes [aoanicus CV.
7.;. Coroptiaen« chrusurus CV.
75. Lampuqus [asciolatus CV.
76. Stromateetdes einsreus Blkr.
I
I
I~
= Stromateus griscas CV.
=
..,
77.
"
atoukoia Blkr.
Stromateus atous CV.
78. Stromateus niqer BI.
Apoleelus stromateus CV.
=
7!). J(/lrtus uuiicus Hl.
8iJ. Equula filiyera CV.
=
SI.
82.
"
"
83 .
"
ensifer« CV.
qerreoiies Blkr.
dacer CV.
8Î,
IJ
gomorah CV.
SJ.
86.
"
87.
88.
'J
"
l}
Eg. tOllgispinis CV. etc.
,.
"
I
bituloïdes Blkr,
lineolata CV.
oblollga CV.
insidialrix CV.
89.
"
interrupta CV.
90. Ga:;;:,n minuta Illkr,
Equula minuta CV. etc.
9/. Mene muculata CV.
=
Van dele soorten komen op de fauna van JAVA 72, op l\[ADURA. 15, op SUJI.-I.TJLI. 23, op BANK,\ 5, op RlL! 4·, op SuaIn IVA 2, op Tmuu 2 I op BOilNEO 1, op c.;LI!B};S 11, op dil
MOLUKKEN 21, op \V.UGIOE !~ I op NIEUW-GUI:'óEA 7, terwijl van
de overige eilanden van den Archipel nog geene enkele soort
bekend is. 63 van de bovengenoemde soorlen komen tevens
builen den Archipel voor.
Cuvier , die met een leidzaam talent de vischhoschrijvingeu
van zijne Vuul'",llugcrs wist te bcoordeelen en de menigte dub-
hele of meervoudige aanwending van soort- en geslachtsnamen
op eene zelfde species van Lncépëde en Bloeh wist te bepalen,
W<lS dikwerf zelf ongelukkig in het scheppen van nieuwe soortbepalingen, Zijn groot ichLhyologisch werk is 1'01 van dubbele
of meervoudige beschrijvingen eener zelfde soort , die naar verschillen van zeer ondergeschikte waarde, af'hankelijk van geslacht I leeftijd en klimaat I als zoovele verschillende species
plaats namen.
Zulks was den groeten meester gewis in vele gevallen niet
toe te rekenen, maar toe te schrijven aan het niet beschikbare
van voldoende reijen van specimina eener zelfde soort, zoodal
niet altijd bepaald kon worden, in hoeverre de als soortelijke
opgevatte kenmerken slechts die waren van het mannelijke of
vrouwelijke geslacht of wel van den jeugdi gen, middelbaren of
volwassen leeftijd. - Deze vermenigvuldiging van soorten, naar
de leeftijds- en geslachts-kenteekenen , is een der zwakke zijden van de grootendeels nog door Cuvler bewerkte afdeelingen
van de Histoire naturelle des Poissons, waarin de Makreelachtig!' visschen behandeld '....orden.
Als een voorbeeld van dergelijke soortenvcrmeerdering , laat
ik hier volgen eene opga ve der Scomberoïden van mijne VCi'zameling, welke, mijns inziens, door Cnvier als 2 en meel'
verschillende soorten beschreven zijn. Indien mijne meening
ten dezen opzigte overal juist is, zouden, volgens deze opgave reeds, 36 soorten van Makreelachtige visschen uit de groote Hlstoire naturelle des Poissons behooren weg te vallen.
=
.
=
=
1. Scomber kanaqurta CV.
Scomber delphinalis Comm. CV.
2. Cybiwn lineolatum CV.
Cybium interruptuni CV . ?
5. Elacate motta CV.
Elacate pondiceriana CV.
Eluc.
malabarica CV.
El . bioiuata CV.
4. Chorinemus Commerscnianus
Chorinemus lyzan C\T5. Chorinemus Sancti Petri CV.
Chorin: moadeüa CV.
'"' I "
=
=
=
=Chorin. maurüianus CV.
CV. =
;.
6. Trachinotus Baillonii
tus CV.
=
Trackinotus quadripuncia-
'1 . Tracliinotus mookalce CV.::: Tra eli. Bl ochii CV. ::: Truck.
8.
9.
10.
N.
9
1,.,.
1.r.
H.
15.
16.
n.
18.
19.
.zO.
a/iînis Cv. ::: Tr ach, [olciqcr CV.::: Tra eli. drcpanis CV.
Caran» Forstcri CV. :::: Caranee seafasciatus QG. CV.
"
aunuhurus CV. ::: Carcm.t: male CV.
"
porra CV. :::: Carana: cambon CV.
Carana: nigripcs CV.:::: Olistus airopus CV.! ::: Car.
mcntulis st«. CV. ?
citula CV. :::: Caran x ciliaris C\T. ;::: Car. m'~
" m auu CV. :::: Cal'. cirrhosus CV. :::: Olisius
molaliaricus CV. :::: Olistus Ruppelii CV.
Caronx leptolepis CV. :::: Caranx lI-lertensii CV.
Gallichtlu;» major CV. :::: Gallicluh. chevola CV.! :::: Scyris indicus CV. ;:::: Scyris alexarulrina CV.:::: Gallichfh.o/s
aegyptiacus Ehr. CV. ?
Stromateus niqer Bl. CV. ;::: Apolectus stromateus CV.
"
qriseus CV. :::: Stromateus sccurifer CV.
"
atous CV. :::: Stromatcus albus CV.
/{urtlls Blochii CV. :::: !{urtus cornutus CV.
Equula fil/gera CV. :::: Equula cara CV. ;::: Eq. [asciata
CV. :::: Eq. lonqispinis CV.
Equula minuta CV. .:::: Equula dentea: CV.
Mijn e o nd erzo ekinge n h ebben mij geleid, tot het voorstellen
van cen e nieuwe gcslach tsvcr dc cling van de groote afdeclin g der
Scombcroïdcn met gewapende zijlijn, en tot de wijziging van
nog een paar andere gen era dezer familie.
.
Zoo komt hel mij voor, dat de genera Olistu«, Blepharis ,
Gallicltllty s, Scyris en Apolectus van Cuvier , niet behouden kunnen blijv en.
Het geslacht Apolectus is gegrond op j eugdige individu's van
Stromat eus niger Bl, De grooto overeenkomst van Apolectus
.stromateus CV. met Stromat eus niger Bl. is Cnvier w el niet
ontgaan, wat schijnt te blijken uit den naam del' soort, aan
zijnen ., p olcctus geg even, doch de aanwezigheid van buikvinnen en d e uitwondtg ziglbare rugdoorn en bij de zeer jonge in-
tlividu's van Stromateu,ç niqcr
r
m.
deed hem ze plaatsen in oene
gchcelc and ere ufdeeling der Makrelen, o nder den geslachtsnaam Apoleerus. Nu is het inderdaad merkwaardig, dat organen van zoo hoo ge waarde als de buikvinnen in den r egel
zijn, bij de zeer jonge individu's van Stromat elts niqer BI. zeer ·
ontwikkeld zijn, terwijl zij r eeds in den . middelbaron leeflijd
des diers ontbreken. De zaak is intusschen aan geen' twijfel
onderhevig. Ik kan een groot aantal specimina van Stro inateus niger aanloonen, waarbij de verwelking en eindelijke verdwijning der buikvinnen zeer duidelijk is waar te nemen. Hij
mijne kleiasto individu's zjjn de buikvinnen nog zeer lang en
spits. Bij eenigzins ouderen zijn zij korter, doch nog lang voor
dat visch zijn' vollen wasdom bereikt heeft, ziet m en van de
buikvinnen no g slechts rudimentaire knobb eltj es of likt eekons
b estaan, en bij de volwassenen ontbrek en zelfs d eze likt eck ens .
Het schijnt, dat de natuur, bij vele hoo ge en platte doch vertikaal zwemmende visschen, den jeugdigen leeftijd, waarin d e
spieren des Iigchaams nog zoo weinig ontwikkeld zjjn en hel
ligeliaam nog zoo weinig vastheid bezit, te . hulp h eeft w ill en
komen, door er eenige vinnen te verlengen, ce no verl en ging,
noodig om aan het evenwigt en de bewegingen der jonge dieren meerdere zekerheid te g even. Van dergelijke entwikkelin gsteruggangen heb ik reeds in vroeger op enbaar ge maakte
verhandelingen melding gemaakt. Zoo toch word en de ru gen aars-en buikvinnen van de Platax-soortcn betrekkelijk korter, naarmate zij in ouderdom toenemen en hieronder zal nog
blijken, dat overeenkomstige verschijnselen plaats hebben bij
d e hooge en zeer platte soorten van Carangoïd cs.
De genera Ülistus , Blepharis , Gallichthys en Scuris behooron ,
m ijns inziens, terug gebragt te worden to t hel groole gesla cht
Caranx en wel tot die afdeeling van hetzel ve , welks soo rt en
ik voorslel onder den geslachtsnaam Carauç ou k» te vcrcenlgon .
Het is mij namelijk gebleken, dat de k eumer ken , op welke
deze !~ geslachten zijn gegrond, voor hen van gee n genoegzaam gewigt zijn en dat zij zelfs niet eens kun nen dienen ter
bepaling der soorten.
verkort e n slomp afgerond, zoorlat zij niet meer gelijld' n op
dez elfde vinnen bij de j eugdige dieren. ScYl'is indic us CV IJ(~ hoort tot deze o udere individu's.
Ev en g ro o te veranderingen ond ergaat d e do ornachti ge rn gvin dezer soor t. In de jeugd is zij als volkom en e ho ezeer kl ein e vin te b eschouwen , met vlies tu ssch en de do ornen . Tij-
Zoo is dr aadvormi ge verl e nging van oe nige ru gvinstral en bij
Olistu« e envo udig ee n kenm erk van het rnaun elijkc gr.sla cht bij
oenige soorlen van Cora nqoïdee>: Olistus oiropus CV. is het
m ann etje van Carana: niqripes CV.- Ülistus Rupp clii CV. oven
a ls Ollstus m alabaricus CV. het mann etje van Car arex citula CV.
He L ges lac ht Blepharis is insgelijks nie t voldo ende als gesl ac ht
te k enm erken. Den rudim entair en of verborgen to est and der
do ornachti ge ru gvin ziet men ook bij andere soorten van Car anx
en eve n zoo b ij Gallic hl hijs e n Scyris Cuv., en ook het karak-
dens de verdere o ntw ikke ling des di ers gaa t ech ter ee rst het
tusschend o ornsvlies verloren, terwijl de doorn en zich nog sleehls
als korte bcenige punten bov en d en rug verheffen, In yenl er en
le eftijd zijn ook deze b eeni ge punten niet me el' te herkenn en
en word t de ru g, ter plaatse der eer s le rugvin , geh eel gla d.
Deze drie to estanden beantwoord en in sgelijks aan hetgeen
m en bij Gallichlltys ch eoola CV,, Gallichthys major CV. e n S cyris indicus CV. waarne emt.
H et blijkt alz oo r eeds dadelijk, dat S cyris itulicus CV. als
ter van drandv orung verl en gd e eerste ru gvinstralen schij nt als
ges lac htsken me r k van w eini g ge wigt , w anneer m en .in h et oog
ho udt, dat m eerdere so o r te n van Caraugoïdes en oo k Scyris
en Gall icht hys hetzelfd e of overe enk om st ige k enm erk en aanbied en.
Opzigtelijk Scy ris en Galtici'lthys valt in de ee rs le pl aats aan
to tee ke ne n , dat ' Scqri s indica CV. en Gallichtltys m ajor CV.
den volwassen en midd elb ar en leenijd voor st ellen van dez elfde
so ort. Oo k Gallichthys clieoola CV. beh oort no g l ot dezelfde
species en is er d e zee r Jeugd ige leeftijd van en het komt mij
zelfs waarschij nl ijk voo r , dat o ok S cyris alexatulrina CV.
en Gallichthys aegy p tiaclts Ehr. CV. tot .geene a ndere soort hehooren.
Bij deze merkwaardige soort h eeft weder iets over.
ccnkom sti gs pla ats , m et he tgeen ik van Stromatous niger en
eeni ge soo r ten van Pluta x heb aa ugeteekend. Bij de zeer j on ge
individu's zij n de buikvinn en verl engd tot ze er lan ge drad en,
di e tot vcr a chter de st aa r tvin reiken.
Deze j on ge individu's no emde Cuvier Gallichtltys cheoola. Ook deze huikvinnen
verwelken naar ma te het dier o ude r w ordt. Nog terwijl het
d ier als jong te b eschouwen is , hebb en de bu ik vinn en haar
dr aadvorm ing karakt e r verloren en reik en zij no g slech ts als
spi tse vinne n tot over de aarsvin. H et vertegenwoordigt dan
Gallid öl!tys m aj or CV., doch ouder w ordend e, blijv en de buik"
vin ne n meer en me er in ou tw ikkcllng terug of neemt hare
ontwi kkeling ceuo andere r igtin g , en h oc zeer deze vinno n zelfs
bij d i) ou ds te in di vidu's ni et schijnen verlo re n te gaa n , zie ik ze
to ch bij min of me er vo lwasse n oxe mp lare n b etl'ekk clijk ze er
-I
(I
\
'/
I
soort b ehoort te vervallen .
Dat zelfs ook Gallichthys als ge slacht niet kan b ehouden blijven, rust op dez elfd e gronde n als waarom B lepharis behoort
te vervall en, terwijl het voornam e vers chil tuss chen Blephoris
en Galli cltthys J door Cuvier o pg ege ven , b estaat in de m eerdere
ho ogte van het profiel bij Galficltthys; ee n kenmerk J wat van
geringe waard e is, ho ogst ens kan dienen t er ond erscheidin g van
so orten en zelfs hierin no g slechts met omzi gti ghcid is te he. zigen,
Wat alzoo bij Stromateus niqer BI. ge be ur t met de buikvinn en, h eeft plaats bij Camngo;;des gallichthys Blkr, met de doornachtige ru gvin.
Opm erkelijk slaat hi er t egen over de eve nre dig gro otere o ntwikk elin g der b orstvinnen m et toenem end en leeftijd b ij vele
soorten van Makrelen m et gewa pe nde zijlijn. De b or stvinn en
zijn hier bij de jon gere indi vidu 's betrekk elijk kor ter dan bij
de ouderen, ontwikk cl end o zich na den jeu gdi gen leeflijd voorn 1
de voorst e str al en dezer vinnen,
T oont cene naauwk ouri ge waarn eming a:.I11 , dat de geslac hten Galiichthys , Scyris en Blephnris b ch oeren Ie verv all en, -- ik
vermoed ook, dat eonc g~7. l't {e waarn eming lot helzelfde oordeel zal leiden 0 \'01' de genera Al'gyräos/ls, l'omer en lI!/lInis
van Cuvier , van wel ke ik echter gccno enkele soo rt bezit.
- Ik zie niet in , w aar om ZCltS vomcr L lot een van Gallich-.
thy s ver schillend geslacht is vcrher en onder den naam van
ArgYl'cioSllS. De verlenging van een of meerd ere ru gdoorn en is
daart oe niet gowigtig genoeg. Daar hét ta ndenstelsel dezer soor t
door Cnvier niet beschr even is, kan ik mijn verm oeden niet
tot zekerh eid br engen, dat zij behoort tot mijn genus Caranqoïdes.
Ook het geslacht Yomcr van Cuvier schijnt geheel met Car nngoïdcs zamen te vallen. Het tandenstelsel schijnt er hetzelfde te zijn als bij Car angoïdes, alh oewel Cuvier geen gewag
maakt van gehemelle tanden (wel van ploegbeentanden).
Verder komt het mij voor, dat ook h et geslacht llynnis van
Cuvicr niet van Caranç oides verschilt en dat bij I/ynnis goreensis , van w elke species Cuvier slechts een paar oude individu's zag, met de doornachü gc rugvin iets dergelijks plaats
h eeft als bij Caran goïdes gnllicht hys nIkr., zoodat deze vin bij
de oude specimina niet meer b estaat. Ilynnis heeft overigens
band en van ûj ne tand en in de beide kaken, op het ploegbeen
en in het gehemelte. Ton gtand en verm eldt Cnvier hier niet ,
doch het blijkt niet, dat hij daarop heeft gelet, daar ook van
de tong dezer soort met geen enkel woord gesproken w ordtIk ben alzoo geneigd , alle geslachten van Makr elen met gew ap ende zijlijn , w elke Cuvier op zijn genus Caranx laat volgen , te vcr werpen en die allen teru g te br engen tot het hieronder omschr evene geslacht Caranqoid cs.
Hij de vormin g dezer geslachten heb ik voornamelijk het lnndenstelsel tol gro ndslag gelegd. Voor de Makr eelachtige yissche n met gewapende zijl ijn zijn de kenmerk en , iIl het ta nden.,
stelsel te vinden , door Cuvier niet algemeen gebezigd gew orden en in zijn e beschrijving van oenige soorten van Caran x isvan hetzelve volstr ekt geen gewag gemaakt.
Intusschen zijn die kenmerken, w at betr eft meer dan 300
specimina van 29 mij beschikbar e soorten , standvastig , te rwij l
de kenmerk en i welk e Cnvier in de ru gvinnen enz. gezocht heeft,
ter bepaling der geslachten, uit erst wisselvallig zijn en, zoo als
boven is aangetoond, zelfs bij individu's van dezelfde soort.
De heer Rüpp ell heeft meer dan Cuvier de aanda cht gerigt op·
de waard e van het tandenstelsel voor de split sing van Caranx in
ond crafdecllngon. In de beschrijvingen der door hem waargenom en vischsoorten uit de Rood e zee , bra gt hij die soorten
van Caranx ond er 4 afdcelingen , w elke hij grondde op de wij- '
ze van bewapening der kak en met tanden. Bedoelde 4 afdccIingen kenmerkte hij op de volgende wijze:
I.
Soorten met geheel tand elozen bek.
11. Soorten, welker bek met één rei kleine dunn e haarvor mige tanden bezet is.
111. Soorten , w elker beide kaken met een' borstelvormtgen
band van haar vorm ige tand en bezet zijn.
IV. Soort en , w aarbij de buitenste rei van den borsl elvormi gen
band tand en van den bek met eenigzins grootere haakvormige tand en gewapend is.
t .,
De nieuwe geslachten w elke ik gemeend h eb te moeten opstellen , heb ik geno emd Mcglllaspis , Decopterus , 'Selar, CC!ronqotäes, L eioqlossus , Gnatlumodon , Selar oides en Siroma-
teoides.
Met uitzond ering van het laatstgenoemde zijn alle deze geslachten gevormd uit het groote geslacht Ca rantc , zooals het
door Cuvier omschr even is.
De twee eerste dezer afdcelin geu beant woorden aan mijne
genera Gn ath anod on en Selar en de derd e omvat mijne Caranqoides en Leioqlossus. De talr ijke soorten van Caranx mijner verzameling hebb en mij doen zien, dat de afdeelln gen in
dit groo to genus nog te verm eerd er en zijn en dan nog kenmerken bezitten, gewigtig genoeg , in mijn oog , om ze als
generische te beschouwen, Bij de bovengenoemde 7 nieuw e
geslachten zijn de kenmerken voorn amelijk in het tand enstelsel
gelegen , zooals hieronder is aangetoond .
~(EG .\l.\Si'IS
Illkr.
J)fiC\PTIlRUS
Illkr.
Donles supramaxillaros pluriserinti, intrama.,
xillnres antice pluriseriati posttee nniscriati.
Dentos vorncrini , palaüni , lingunles. Pinnac dorsales et anales spuriae pluros.
Dentos supramaxillarcs ct infrnmaxtllnres uniseriati aequales. Dentos vomerini et palatini.
Lingua
SIlUR
edentula.
Blkr.
seriati • aequales.
linguales.
CUL\!'iX
Illkr.
CARANGoïDF:S
Plnna dorsalls
et analis
spuria unica.
Dentes supramaxtllaros ct inframaxillares uniDentos vomerini, palalini ,
Dentos supramaxillares pluriserlati serie externa majorcs, inframaxillares uniscriati antico
cauinis 2 vel~. Dentos vomerini, palatini,
linguales.
RIk]'. Denles suprnmaxillarcs et inframaxillares pluriserinti aequales, Dentos vomcrini, palatiui ,
linguales.
LF.lOGLOSSrS
Blkr, Dentcs suprernaxlllares et inframaxillarcs uni-
serinti acqualcs. Denles vomerini et pnlatini.
Lingua edentula. Pinnae spuriae nullac,
SF.L.\RoïoIlS BIkI'.
Denles inframaxillares unlserlati et linguales.
Denles suprarnaxillares , vomerini et palatini
nulli.
GNATIL\NODON DIkt" Maxillae , vomer cl palatum edentula. Lingua
soabra.
JI;[egalaspis, dus genoemd naar de grooto zijschilden , wordt
in de wetenschap tot nog toe slechts vertegenwoordigd door
eene enkele soort, reeds door Linneus onder den naam van
Seemher cordqla bekend gemaakt en door Bloch als Seemher
Rottleri afgebeeld.
Van Decapterus , dus genoemd naar de 10 vinnen bij dil geslacht, bezit ik slechts eene enkele soort, welke dezelfde schijnt
te zijn als Caranx kurra CV. Tot dil genus behooren centgen
del' soorten van Caranx van Cnvier met eene enkele valsche
l'ug- en aarsvin, doch de onvolledige beschrijving der lauden
van die soorten laat mij niet toe, die species hare bepaalde
pluuts in dit gcslacht aan te wijzen.
Sclar, dus genoemd naar den Maleisehen naam van alle
soorten, hieronder als tot Selar behoorende beschreven, heeft
talrijke species, allen begrepen onder de Cuvicrsche onderafdeeling van Caranx zonder oalsche rugvinnen en met laag ligchaaui en bijkans "egt profiel. Behalve de boren opgegevene
kenmerken hebben alle mijne species met elkander gemeen,
een langwerpig ligchaam met min of meer spitsen kop of lage
kruin. Tot dit geslacht hehoorcn , behalve de soorten mijner
verzameling, Curana: Plumieri CV., Cal'. analis CV., Car.
djeddaba Rüpp., onz.
Caranee Blkr. laat zich, behalve dool' zijn tandcnstelsol , bij
den eersten oogopslag herkenen door zijn zeer bol profiel
en langwerpig Iigchaam. Er zijn geene valsene rug- of aarsvinnen en bij aecno enkele soort zie ik eenigen vindoorn of
straal draadvormig verlengd, Bovendien is de bovenkaak niet
of uuauwelijks uitstrekbaar. Hiertoe bchoeren vele soorten der
eigenlijke Caranques van Cuvier, zoo als Caran» coronqus CV, ,
Car. fallax CV. Car . pisquetus CV., Car, sem. CV. enz.
Canl1lgo'ides, dus genoemd naar zijne verwantschap met
Caranx , bevat talrijke soorten, Sommigen hebben tot draden
.verlengde viustrulcn , mlderen niet. Bij oenige species bepaalt
zich de verlenging der vinstralen tot de mannelijke individu's,
terwijl de vrouwelijke gewone vinnen hebben. In habitus verschillen zij allen van Selar en Caranx Illkr , ; van Selar , doordien zij allen hooger van ligchaarn zijn; en van Caranx Blkr.
doordien de lagere soorten een schuiusch en geen bol proHel hebben, terwijl die soorten, bij welke het profiel zeel'
bol is, zich dadelijk laten onderkennen door een veel korter en meer zumungcdrukt ligchaam.
Ik heb boven reeds ontvouwd. waarom ik van oordeel ben,
dat de genera Blepharis , Olistus , Gallicltthys, Scyris, A7'gyreiosus , Vomer en I1ynnis tot Caranqoïdes bchoeren gebragt
te worden. Tot hotzelve zijn nog te rekenen Caranx films
malco'ïdes atokoia Blkr. de kleine tusschenkaakshccndcren zoo
dun uitloopcn , dal zij zich als het ware achter de kraakhocnige bovcnkonksbccnderen verbergen, ccn e bekvorming die Chu,
toossus van de Haringen herinnert, eren nis ook de vooruitstekende snuit van beide species, Chatoessus ehacunda CV. voor
den geest bren gt. Voorts heeft Stromateoeles eene kleine
kicuwopcning, die slechts eene enge verlikale spleet daarstelt ,
terwijl de wijde kieuwspleet van Stromalus niqer tot aan de
onderkaak reikt.
Gcoffr , Cal'. auroquüatus C':., Cal'. gymnost etlllls CV., Cal'.
senegallus CV., Cal'. fulvoguttatus CV. nüpp., Cal'. chr-fsopItrIjs CV., Cal'. cocrulcopinnasus Itüpp., enz.
Van Leioqloseus is mij slechts één soort bekend, welke ik,
als nieuw voor de wetenschap, Leioqlossus carangoïdes heb
genoemd, Leioqlossus heeft het tandensysteem van Dccaptcrus,
doch geene valsoho vinnen. In habitus beantwoordt Leioqlos:
sus overigens volstrekt niet aan Dccapt erus , maar heeft veel
vau de hooge en platte soorten van Carangoïdcs en wel het
meeste van Carançotdcs oiropus BUo'.
Selaroules heb ik dus genoemd naar de overe enkomst van
dit geslacht met Selar Blkr.
Gnathunodon. eindelijk noem ik zoo, wegens zijne tandeloze
kaken. Tot dit geslacht bchoeren Caranx specicsus CV, en
Caruna: petaurista Gcoffr. Zij hebben een bol doch tevens
zeer schuinsch profiel, nederwaarts uilstrekbare bovenkaak,
bcsehubto borst en nooit tot draden verlengde vinstral en. In
habitus houden zij het midden tusschen Caranx BIkr, en Carungoïdes Blkr.
lIet geslacht Stromateetdes heb ik gevormd uit soorten van
het tegenwoordige genus Stromateus, Zooals ik boven reeds
heb gezegd, heeft Stromateus niçer Bl. in jeugdigen leeftijd duidelijke, zelfs betrekkelijk lange buikvinnen. Niet zoo twee
andere soorten van Stromatcus mijner verzameling. Deze twee
soorten, door Cu vier als !~ beschreven onder de namen Stromateus çriseus , Strem, securifer, Strom, atous en Strom. albus ,
missen de buikvinnen zelfs in haar eerste levensp eriod e en onderscheiden zich daardoor reeds aanm erkelijk van Stromateus
nigcr BI. Bovendien echter verschillen deze soorten nog te
leer van laatslgenoemde, dan dat ze onder een zelfde geslacht
gerangschikt zouden kunnen blijven. De habitus van mijne
Stronuüeoitles cincreus en Stromatecules ato/coia wijkt zeel' af
van dien van Stromateus niq er. 13ij laastgenoemdc soort ziet
men , dat de bovenkaaksbeenderen niets bijdragen tot vorming
vau don bek, terwijl Lij Stromuieoîd e« cincrcus HIk!'. UI Stro-
Hieronder zijn 13 soorten als nieuw VOOl" de wetenschap
beschreven. Deze zijn:
1. Scomber brachysoma Blkr.
2. Tlujnnus tonggol BIkt'.
/J. Caranx cynodon Blkr,
4. Selar rnacrurus Blkr.
suau
5. "
nIkr.
6.
"
brevis BIkt..
7.
"
malam Blkr,
8. Carangoïdes gymnostcthoïdes Blkr,
9.
"
hemigymnostethns Blkr.
10.
"
dinenu: E1kr.
11. Leioqlossus carangoïdes Blkr.
12. Equula qerreoïdes Bikt..
15.
"bindoïdes Blkr.
,
.I
Ik geloof deze soorten in de hieronder medegedeelde heschrij vingen voldoende gekenmerkt te heb ben.
Cybiwn Croockeioitii Blkr; , de Ude nieuwe soort dezer Iarni.,
He, beschreef ik reeds in eene vuorguaudo aflevering van dit
lijdschrift.
Ook van enkele andere, zoel" onvoldo ende hekende soorten
mijner verzamelin g heb ik nieuwe diaguoscn , nnar de mij beschikhare exemplaren ontworp cn , hier lulcn volgen,
3))7
cit er humiliori bus , n on couti gui s , d istantiu int orpinn ali pi n na ra d iosu plu s
triplo brcv iorc ; pe ctornlibus 1} in lon gitn di no ca pi tis; vcntru libus cap ite
p lus duplo h rev i oribus ; an uli pos t dors al em ra d icsum insert a j ca udati pr ofuude cm urglnata l ouis acu tis 5} in lon gitudi ue co rporis j colere corpore
IJ Esen IPTI0NES SPECIEHUM DIAGNOS TIC AE.
sup cr n e profunde coeru l co inferu c g rise o-a rg eut co ; do rso ma cnli s vel fa sciis nulli s j p in nis g riseo-plumbc is vel Ius ces ccn te -plu mb cis j pinnis spuri is
sin gulis untice flavis p ost lee ni gr is.
B. 7. D. 13-2112+ S SpUI'. P. 2/27. V. lI5. A . 3/ 10 +
Scombcr brachsjsomo. Blkr,
S comh. co rporc oblong o cornprcsso , altitudin c 3 et paulo in ej us long itudine , latitud iu e 2} in ej us alt itudi ne; capi ta :'{- in lon gitntl ine co rpo ri s ,
aequ o al t o 1\" longo, leviter con vexo ; oenlis diam et ro 4 fer e in lon gi tudi uc cnpi tis ; ro stro oc ulo n on Jong iorc ; ma x illis d cnti bus ln conspi cuis :
hranclriis ore npcrt o vuld e conspi cui s ; ri ctu sub medi o ocu lo tlcsin ent e ;
p rucop crculo an gul o strinto ; squam is corporo p arv is valde cons picu is ; pinn is d ors ali sp inosn corp ore plus d uplo humiIi or e ae quo al ta fcre ac l ongu
dor sall rurl iosa e valdc approxirnnta.; distautia Intcrpinnnli pl us q ua m 3 in
lou g itu d inc pinnac spin osac ; dorsall r ad iosa sp in os a mn lto humili or c j
pcc torulibu s ct ventralibus (p artim abrupti s ) ; a ua li rad io 1° do rsall radiosa e m cûi a e opposita , cau dall p rofun de cxcisa , lobis (part im abruptlsj ,
cnlore cor po re superne co erulcsccntc-viridi i mm a culat o , intern e arge n te o ;
p inn is flnvcsccn tib us , dors all sp in osa nigro marginata.
D. 7. D. 10 - 1/11 + 5 SpUI'. P . Ul O. V. 115. A . 2/ 10 + 5 Sp UI' . C.
17 et lat. brev.
Syn on, ll.an Gombong Mal. Datav.
H ahit. Da tavia , in m ari.
I.J ong itudo sveciminis uni ci 150"'.
1ï~ynnu8
tonggal BIkr.
T hy nn. corp or o sube lo ngato co mpresso, alt it lltline 5 fere in ej ns lon gitUllin c , Jati tudine I~. ci]'cit el' i n ejlls altitudi ne ; cap ite nent o 4 et p aulo
in longitudin c co]'po ]'is , multo lon gi or e qua m alto; lin en fr on t" li l evitel'
conv exa; o cnlis diame tro 4-} in longi tu di n o eapitis; r ostra a cuto oe ulo
long iore; ri ctu ant e ocu los dcsi nen te; m ax ill is ,1cntib us m edi ocribus utro~
'lUC lutere 1" m. :;2 ; p ra eoperculo limb o p ostcri ore elll urg inato ; margine
"por cu1ari Illcmbranaeea non fimb r iata; ves ica natat ori a nulll1; Iin ca laterali anti ce va lde f[exu osa p or is mn gn is incipi cnt e posti ce declivi scrp enti u a; ca tap hruct:1 pinn as dorslil em mtl iosam et an al em am p lec ten te, lat eribu s snb li nca la terali p ost Hp iec m p inn arn m pccto r:lli um desi n cnte ', u tr oquo
later e iltcisuri s 2 m agnis , in cisura infcr ie re p ost inse rti on cm pinn al'ltln y cn lraliulll desiu cntc; pi nnis elor s alibus alli t udin c a equ al ib lls , eo rp orc Llup lo eir-
8
Sp UI'.
C. 2 1
ct lat. brev,
S yn on. I1ean Tonggol Mal. Batav,
Habit, Batnvia , in mari.
Longi tude spe ciminis uni ci 6 50'''.
Cy bium. konam. Blkr .
Cyb, corpore elon gato co mprc sso , alti tudinc 5t a d 7 in ej us lon g itudi nc ,
capite a euto 3~ ael 4{ in Ion gitudine corp ori s ; altitu di ne cap iris ll· :,,1 J}
in ejus longi tudinc , linea ro stro-frontali d ecli vi r ecti us cula ; ro st ro ocul o
junioribus minus, adultis plus duplo long ior e; mn x illa supe rio rc iuferi urc
longiore s ub oculi margine p ost cri e re deslneute , J ~ lul I ~_ in lon gltudinc
capitis; dentibus -m ax illa sup eri ore utroque la tere S au 17 , m axi llu i nfcriore 8 ad 15; oculis diametro 4 atl B in Ion git udine eapi tis ; rcgio ne postcculuri squam osa pr aeop crcnl i Iimbum po ster lore m Ievitcr cmarg iuan uu
non a ttingen te; lin ea Iatcruli usqu e su b pi nni s d or sal ibu s spu ri i s curvut a
flexura magn a , p osticc car ina va lde hnm ili; cuuûn po sti ce max ima p arte
alcpido t a ; pinnis d orsali sp inosa r udiosa junloribus altiore adul tis hum ili or c , p ecto rn lib us a.cntis cep itc j uni c ribus pl us adult is mi uu s duplo h revioribus se d vcnt ra li bu s dup lo vel plns <I nplo 10ll;; iori bm ; clIu tlali 5 t :HI
(; in lon gi ltldin c corp oris; 0 0 ] 01' 1] corporc su pern e p ro fIInde coe m lc o infer no arg cnt eo; do rst:J late l'lbusqn c fn.s ciis et Ul:lCtl!is ob1ongis trallsvc rsis nig r icant ilJus ; pil\Jlll do rs al i s pinosa juniol'iblIS Hllticc ct p osti ce n ig crl'ima
m edio alba , ad u1tis tota fnsces cen te; pinnis cet cl'is vi r id ibn s lly alinis " cl
flav esccn tibus.
13. 7. D. 16-511 2 vel 5/ 13 + 9 vel 10 SpUl'. so litnr. P.2 /2fJ. V. l iS.
A. 3/10 [ul 3115 + 9 a tl 12 solltal' . C . 17 vel 19 ct lat. hrc v.
Syn oll. K ona1l! Rn ss. C or om. F ish H . p. 27 fig. J35.
S comber maculoSlis Sh aw N at. mi se. No. 982 et Gen, Z oöl . IV.
2. p. 392 .
C!Jbiu7I! Commcl'solll'i C V. 1' oiss. VIII. p. 120 (ex parte). Uiehm·ds. Icllth. Chin. J ap.
Lan-teen-k cao1t et Lam leem k ow Chi llCUS.
l 1can T engiri Mal. B at,.v.
R abit. 13atavia, in marl"
l>on g iludo 12 specl miulll n 90 '" a ll {'.JO '''.
J.
Ilccapterus kurra BIk r.
D ceupt, coip orc cioll;;a to cornprcsso , al ti t udiue 5J all 5 in ej us lon g itud iue , latitu din c J } in cjus alt itu rlin e , capite a cute 4 c icciter in loug itudine corporis : al titudin c capiris I} ad 1} in ej us Iong itud in c : linea ro s trofr ontal i d celi vi rc ctiu scula , oeuJis d la ruetro 4 cir ci ter in lon gitud inc ca pitis ; ros t ro oculo longioro ; mnxi llis , su per io re ante OCUIUlU dcsi ncnt e , infer io re ~ np c ri o l'(l lon gi or e , niungulis pectoralibus l at er allbus et inferiore totis
squuruos is , squam is lat ertb us parvis se d bene cons picui s ; linea Iarcral i antice
rcctlusc uln sub pinna do rsuli ra d iosa l cvitcr curv ata , p osti cë scu ta ta ; scutis nu tnero :15 ad 40 su b media pi nna dorsall radi csa in cipi en tibu s , mcdii s
latitudinc 4 a d 5 in altitudin e corp or ls : pinnis dorsa libu s di stantibus,
spinosa ra diosa altior e sed eorpor o huruilior e spi n is 2' , 3' ct 4' eetcris
lon giori bu s , rudio su lon gitu dlne ~ i- oirc ite r lougitudine cor pori s ; pe etoraIi bus fulcif'ormi bu s cap ite puu lo hrc vlori bus ; vcn tr alibus capite dup lo brev iur ibus ; a nnli ra tlios n d orsnli radi osa vix vel n on humiliore ; cauda.li 10bi s ac utis 6 ad 6 } in loug itud ine corp oris , colere co rp ore superne vir idcscento infern e arg cntco ; macula operculur i n ig ra , pinnis ûa vesceu tibus et
hy aliuis.
H. t . D. I p ro c uml-, + 8 - 1/29 au i I:J2 + I Sp U l' . 1' . 2{19. V . 115
A. ::l Jn 5 a d l /Ji + 1 SpUl'. C . 17 ct la t. br ev,
S}'uo n. Kal' l'ct wodetgwvah Hussel I Co rom • .Fish. 11. p. sn tab. 139?
Cetl'arlX R ussellii R iipp . A tl. R. N. A fl'. F. B..:\l. p. 99?
Cara nx l.:w'I'a CV. l )ois.". IX. r. 33?
l kan L '1jall!J lIl aI. B ata" .
IL '.bi t. B utll via, P .un un ukan, iu mar i,
1loug itl1do 24 speCi mll1 11 111 ] 4-0'" ad 1~5'"
Decapteru8
17W Cl'O !)Oma
BIk1'.
D ecap t. oopore clo ng ato co mp res so , alt itndinc 7 ad 6% in ejus longitulli ne, luti tudinc i ~. fer o in ejus altiturl iu e; capito aeuto 45' ad 4} in lougi tndine eorp or is ; altit udine capitis 1} in ejus l ongitudille; linea ro strofron t uli de cliv i re ctillseul a ; oeulis di a metro 4 eirciter iu longitudine capiti s ; ,")st1"O 001110 lon gi or e; m axillis, sa per ior e ante oculllm desiuente,
infel'i ol'e sllperiore vi x longiore; tri ang ulis pe ctoralibus late n lli bus et infer iore tot is squam osis ; sq'U1mis Intcribus parvis sed bene cOUSp iCllis; lin ea
l aterali a nti ce rectius eula sub pinn a dorsali radiosa leviter eurvata, po sti ee
sC11 I11la, scutis p. m. 60 s ub ulltel'ior e dimid iopinnae dorsalis radiosao iuci·
p ienti b us , p ostici s tantum annatis latissinlis 6 circiter in alt iludine corp oris ;
p innis dorsa libus distau lihns , spinosa radiosa alliore sed corpore humiliore
spinis 2' , 3' et 4' ceteris lon gio l'ibus, radi osa 101lgitudine 3 in longitudine corl' () r i ~ ; pcctoralibus ac ntis eapile brovioribus; ~entralibus capita plus du plo
brevior ib lls ; ana li rad ios a ,lo rs ali ,'adio; ll. hnmiliore; caudali lo bis acuti s 71:
ad 7.:- in Iongitu .line corpori s ; colere co rpo re supern e viri de sccnte inferu e
arg cn tco , macula op cr culari ni g ru , pi nn is flavesccu tib us cl hva li uis.
B. 7. D. 1 proc. + 8 -1/33 a d 8 - 1{3:; + J SpUI'. 1' . 2'20 H l 2 /2 ], V.
115. A, 2-1127 ad 2-1 r:30 C. lï et l at. Lrcv .
Syuon. Ikan Lajang Mal, B ntav,
Habit, Batavia , in mari ,
Longi tu de 15 sp ccimin um 150'" ad 2 15"' .
Sela?' nutcrurus Blkr.
S el. cor pore obl ong o com pr esso ,
al tit ud ine 4 ct paul o in eju s longi tu-
diu e , la titu di ne 2-} a d 3 iu ejus al ti rud ine j cup ire ac ute 5 ~_ eh-cit er in Iong itnd ine corpo r is , Iong iore quam a lto ; line a ro st ro -fron tali d eclivi reetins -
cu lu , oculis in antcrio ro dîmidio cnpi tis sitis , d iam et r o 4 in l cn gitud ine
eapitis; m nxill is dc ntibus mi nim is consp ic uis acqu al ib us , ma xi fln sup ei-io ro
"
I
p r ot ru cti li , ant e ocu lurn d esin ente ; muxi lla Infer iore promi nente; d orso c t
ventr e re g nlurlt cr et aeque con vex ls , ven tr e subca ri nut o : tri au gu lls peetorali bus Iatcrali bns et iuferi orc tot is squ am osisj linea Interall usqu e sul> ini tio p in , n ae dorsal is 2"' cur va ta, curveturn vxlde conve x a , p osti ce scuti s p, m. GO valde armatis verti enliter sit is , lnt issi mi s 8 ci rcit er in altit udin e corp oris , pin nis acutis radi o nu llo in filum p r od uc to ; dor salibns ' ct an ali altitudin o
ae qualibus 3 cir citer in a lti turline corpnri s ; pecto ral ibus fulcati s cap itc
mllito lon gi or iblls; ven lrali bns capi ta dnpl o brcv ior iblls ; spinis allu libllS
pur vis, p ost crior e l ongi or c; pi n n" c:tnd nli l ohi s aen tissimis cur n lti s sllpe ri 01'13 in fer ior e l ongior c 3} in lon gil Hlline eo rpo ris; color e eol'po l'c snpcrnc
nitid e cocl'll leo infel'lle urg cnt e o ; m rrcllhl op cr euJar i fusca d iffllsa ; pinni s
v ertieali bu s v il'Îlli- co ei'llloseen tillUs vel n igr ican tiLus , do rsali 2' e t ea udal i
n igr o m nrgin atis ; pcetor a li bu s v ir idi ·hyalin is velltrnl ibus albi s, il1 lerdulll
n igricauti bu s.
13. 7. D. I proellmb. + 8 - 1/24 :\ll 1/27. P. 2/l9 Y. 1{5. A, 2-]/20
ad 1{22, C. 17 et Int. br ev.
S y non. l kan Sela/' M al. U,tl rl\-.
lIaLit. I3at usia , in m ad.
L OIlgiludo 3 spc d rninu m 390'" ad 41 0"'.
Selar llasseltii Blkr.
S el. cOl'p or e oblongo comp,'cs;;o, r,lt it udi:1o 4 cir'citer in Oj11S 101lgitlldinc,
l a titndine ' 2 iu ej us a Jtitudinc ; eapite aeuto 4{- ad 4i in 10llgitullillc corp ori s , Iongi ore gu am a lt o ; linea rostro-frontaU deelivi convexiuscul a;
oculis maxima parte in allt erioro dimi did cap itis sitis , d iam et ro 4 eireit cr
in lon gitudine capitis ; ma xillis dcntillU~"'parvis con spi cu is a equuli bu s;
maxilla super ior e protractili junioribus anto ocnlum, adulti s sub oculi limbo ante r iore desin ent e; ma:d lJa inferior e p r ominente; dor so et vcn tl·" re -
360
361
gnb.rite-r et ae qu o con vcx is , veutrc non carlnato ; triangulis pectorulib ns
Interallbus et inferiore totis squnm osis; linea laterall usque sub 2, quinta
giore 4{. nd 5 in longitudine corporisj colere corpore snpe rn e coerulco
inferno argenteo ; rnacula op er culari ni gra : piunis dorsalibus roseo-hyalinis
vel fuscis vel ni gricantibus , dor sali ra dio sa antico apice fluva] pectorali-
p m-te pinnae dorsalis rndi osac cnrvata (curvatura vald o ap erta medio criter
con vex ,,) , posti ce scuti s 40 au 45 v ertienliter sitis, posticis valde armatis ,
lnti ssimi s G ad 6} in alt it ud in e co rp or is ; pinnis aentis radio nnllo in filum
pr oducto ; dor seli bu s al titud ine neq ualibus , corpore plus duplo hum iliori-
h us ; pectoral ibus fulca tis cnpi te longi oribus; vc n tr al ibus capita duplo brcv io ri hus ; spi nis an alibus mediocribus posteriorc longiore; pinna anali dorsalihus lnuuil iure ; caud uli lobis acutis a cqualibus 5 in longitudine corp oris;
co le r e cor1'0re supern e co crule o-viridi in ferno arg en tco ; dorso fasciis 6 ad
] 2 transversis d iffuais ccc ru le sccutibus ; ma cula op er cul ari ni gra , pi nnis
d ors alibus , p ectoralibus ct cuuduli flavis , veu tralibu s ct anali albis : d or s nli ra d insa npice dilutlorc,
B. 7. D. I p ro cumb. cart ilag fnc a + 8 - 1/23 vel 8 - ]/2 ·1. P. 2/20 vel
2/21. V. 1/5. A. 2 - 1/20. C. 1 i et lat. brcv,
Sy n'on. Chm nx '(lFnis K . v, H . (scennd figur. incdit.), Riipp. Ncue WirlJelth. Ab ys s. F. H. M. p. 49. tab. 14. f~ I. '
Caranx xan tlmrus K. v, H. (se eunu. C V. 1'oiss. IX. p. 41 ).
Cmw,x à <jucue Jmmc CV. Pois s. IX. p. 41.
('ara nx mate CV . 1' oiss IX. p. 4.0.
Carauque ronde Ineol. S ech eli.
I lcan S elar l cunitu} Mal. Batav,
I kan Lajanq Incol. Cheribon.
H ulrit. B at nvia , Ch eri bon , Su r abaja , in mar i.
n l
'L on g-i tu d o i spcciminllID 1DO'" all 270 •
Selar Kuhlii Blkr.
Rel. eorporo oblo ngo comp ress o, alt itllclin e 3,} ad 4 in ej ns lon g itudinc,
la ti I.udiue 2} ad 3 in ejlls al titudine; eltpite aeuto 5 cil'citcr in longitudine ,
eo1'poris, ae qu e longo eit'citer ac alto; linea rost1'o-frontali deelivi con " exiuscu1n; o euli s m ax ima parte iJl anterio1'e dimiuio capitis sitis, diamet ro 3 } ad 4 in 1011gitudine capitis; maxillis dcntibus pn.rvis con spicuis
uequ aliblls; maxilla sup erio1'e protractili sub oculi parte an teriore desinentc i
nJnxill ,t inferi orc prominente; dorso et veutre regulariter et aeque conyexis;
...·ent...e eftrinato; triangnlis pectoralihns latCl'ibn s et inferiore totis sqn am osis;
lill e a btm'aH US q ll C snb initi o pinna e dorsalis see undae curvuta (c111Tatl1nt
, ,\1<1 0 ape rt a v lLldc eonycxa), po sti ee seu tis 40 au 48 verticaliter sitis, posti eis Yaldc anuati s , lati ssimi s 6 circitor in altitudine corporis; pinnis aeu t i, ra tH\J llullo in filu m p ro dllct.o; dorsali spinosn uOl's ali radiosn. et anali
1J uUliiior e, 2} ad :1 in altitudine cor po ris ; p eet or alihus fulcatis cap ite Ion r;iorib ns: vent rnIi hlls eupite du plo brevioribtl ~ ; spinis all alibus m edi ocr ibus
1'0~tc l' i or c
ant eri nrc llmlt o m ajore ; piuna cflllllali 10lli8 ae ntis su pe l"iorc lou·
bus, v cntralibus et anali albo-hyalinis: cau dali fluva labo supcr iore po stice fusco.
B. 7. n. 1 procumb, + 8 - 1/23 vel 8-] /24.
A. 2-1/19 vel 2-1/20. C. 17 et Jat. brev,
r.
2/19 ad' 2/21. V. Wi.
Synon. Caran» xa nthura K. v, H. (secundum figur am ined it am) nee CV.
Ikan Selar leuning Mal. Batav,
Habit, Batavia, Cheribcn , Surabaja , in mari,
Knmm al , 'l'andj ong, (M adurae iu suluc) , in ma ri.
Longitude 30 specimlnum 100'" ad 250"'.
Sela?' breois BIkr.
Sel. corpor e obl ongo comp r esso , altitudiue vix plus qu am 3 in ej us
longitudine , Iatitudine 2{- ci r citer in ej us alti tu di ne; cnp ite ncuto 4 ~. circiter in longitudine corp oris , aeque alto ac lon go , linea ro st ro -frontall declivi rectiuscula; oculis maxima parte in anteri ore dimidi o cnp itis s it is ,
diam etro Si- oirciter in longit udinc cap itis ; maxillis dcntibu s parvis conspicu is aequalibu s ; maxilla super i or c pro t r act ili sub oculi p artc an terio re
desinente , m axilla inferiore prominente; d orsc ct ventre irre gulariter sed
aequ o convexls su Langulatis; ventre cult rato j t ri an gu lis pectoral ibus Int ernlilms ct infcriore totis squ amosis; lin ea laterali usq ue sub ini ti o pinn ac
dorsalis 2'· cUl"vatn. (curvatn1'a valdc convexa) , IJOstiee scn tis p. m. 40
verticnliter sitis, p osticis "alde armu tis, latissimi s 6 in nJtitu ,line eor pori s;
pinnis acutis radio nullo in filum procluet o; dOl's ali sp inosa ra uiosn. multo humiliore s{- in altitudille corpori s ; dorsali 2' auali altiMc ; pecto1'uJi·
bus falcatis capite longioribns; yentralibus capite duplo brevioribns; spin is
analibns mediocribns posteriorc antcriore duplo longiore; pinna eandllli
labo superio1'e longiore 4 et panlo in longitndin e co1'poris; col oro corpore.
supcrne viridi inferne argenteo; macllllt opc1'c ular i nigra; pin nis dorsalibus violueco-hyalinis, do rsali mdiosn ltntice api ce flaveseent c; pcetomlibus, ven tr ali bus au ul ique albido-hyalinis; calldali pulchl'e flav a labo supel'iore nigro marginata .
E. 7. D.] procumb.
+
8-1123. P.2(20. V. 115. A. 2-11I R C. 17
ct lat. brev.
Synon . Ikan S ela>' Mal. Eatav.
HRbit. Eatavia, in mari.
I,ongitudo spe cimin is uuici 1GO'''.
Species Sela!" Ju/hlii Elkr. nflïni s, sccl hahitu cnpitis dors iq nc
ilist inctn.
Ct0.
sat
362
363
Selaa: nutlam. Elkr.
spnns ana libus sub acqual ibus , caud ali lohi s ucntis 4} oirci ter in longi tud ino
corporis j colon) corpore super ue nitcnte vi ri di int crue argen teo ; ma cula
m ugu a n ig rn supruo perc ulari et ax illa ri ; piunis dorsalib us violusccnt c-hynlin is, pe ctoralibus fluvcsc entibu s, vcntru lib us alhis , anali viola ceo-hynl ina tota
nlbo margi nat u ; cau dali p ostl ee ni gro murg inat u loh o supor iore violacconigr o lobo infcr io rc flavo upi ce al bo.
B. 7. D. 1 pro cumb. + 8 · 1/2 1 P . 2/17 vel 21t8 V. 1/., A.2-1I17
C. 17 e t Int. brcv,
'
Sy non. Càrallx mulliccpholu« K. y. H. ( secund. Iigu r. iuedi t.)
Ilcan Ku toeh. liliu Ma l, Bntav,
H abi t, B at avia , in mari.
L ongitudo 3 spe cirnin u m 320'" ad 400' ''.
Sel. corpo re ohl ongo com pr esso , nltitudl ue 3 ~ ad 3} in ejus lon gitudlnc
Iatitudine 3 circi ter in cjus alt itu dinc , cnpit e convcxo 4t ud 4* in longitudine corpo ris , oirc iter aequ o alto RC longo , linea rostr o-frontali convex a,
eculis maxima parte in an tcr ior e dim id io capi ti s sitis , di a met r o 3} circite r in l ongi tu dine ca pit is ; m axi llis ucqua lib us dcntibus parvi s vulde conspic ui s acqu alibus j m ax ill a supcr iore pr otr actili su b ocu li pa rt e anteriore
desinentc; dors o ct ven tre r egulatl ter ct acque conv ex is j ventr e non vel Ieviter ta nt um cul tra to; tri an gnli s pcctoral ib us Ia te ra libu s et inferio re totis squ am osis j linea Inte ral l usque sub ini ti a pi nuae dors alie radi osae cur vat a ( cur vat nra vulde couvcx a) , p ost lee seut is 50 ad 56 vertienli ter sit is, p ostlee vulde
ar ma tis , latissirnis 9 ad 10 in al tit udine corp oris; pin nis acutis radio nul10 in filum p rodu cto ; dorsnli spi nosa et anal i dorsoli ra diosu humi liori bus 3
ad S} in alti tud inc corpo ris , pcctora libu s faleatis j un inribus capi te b revi0 :': bU5 adultis cap ite Jong iorib us ; ven tral ibus capit e duplo hr evior ib us ;
spinis an alibus medi ocri bus p ost cri ere antcr iore lo ngiorc , p inn a cau dali
lobo sn peri orc vix lo ngiore 4}- ad 4} in longl t udiue corp oris , colere COl'pare sup crne cocru lesce ute-viridi in ferue fla vcsccntc vel arg e nreo , m acula
operc ulari migra , pinni s dors all spinosa nl gr u , rrul iosa vtrid l-fia vcscontc
ap ice alb csccute ; pectoralibus ct vcntral ibus hy aliuis ; ana li ct cau dali
flay escent ihu s; caudal i fusco m argin atn.
B. 7. D. 1 p1'ocumb. + 8 - 1123 yel 8 - l i24 vel 9 -1 /24. P . 2/19 vel 212'.
V. 1/5. A. 2 - 1/2 0. C. 17 et lat. brey .
SYllon. Ikan S elar malam Ma\. Bata'"
H abit. llatavia, in marL
L on gitud o 15 specimin um 11,,'" ad 200'''.
Cal'angoid es pJ'aeustlt8 BIk!'.
Specimi nc un ieo tant um pinn a dorsalis spinos a fuseescente -hy ali na.
Ca1"an;C cynodon BIkr.
Car. eorp or 03 oblongo compresso, altitudin e 4 cireitcr in ej us longitudine, latitllllin e 2 eir eit 03r in ejus aItit ud ine; ca pite obtu so vald e eonvexo,
4 eil'citer in lon gitucline corp ori 8, vix Jougioro quam alto j o\~tllis d iametro
4 ad 4}- in lon gi tu din e eap it is; osse suho rbitali oculi di ametro m ulto hu·
m ili OL'e subrad ia ti m tubll1ato; maxilla sup eriorc vix pr ot ra otili, sub oculi
parte posteri ore desinen te ; ma xilla infe1'i or e promi nentc ; dorso valele eonvexo, lin ea r ostr o-d orsali regulariter 1'o tund ata ; yen tr e recti uscnlo; tri ang lllis
pectornlibus lateralibus et infer ior e to tis squa mo sis j linea latel"llli usqne sub
pinnae do rsalis radi osae I' 'luiuta par te cur vata , po stice sc utis 3 4 ad 38 armata , scutis maximis Jatit~eli ne 6 ad 7 in altitudin e corpo ris ; pinnis aeu tis
)'f.dio producto nnllo j dorsali spi nosa dor sali radi osa' humiJio re; pect oralibus
iakatis capilc mu Ito l ongioriblls ; Yenin:! ibus èf.pit e d::pio hre vjori bus ;
I'
Carnng. corpor e oblon go co mpr ess o , alfi tudi ne 3{ ad ~ -} in ejus long itudiue, lati tudiuo 2t ad 2~_ in ejus nlt itud inc j cap ite acute 4 ad 4} in Ion gitudine co rporis , oirciter a eque alt o DO lo ngo ; linea rostro - fronta li declivi r ectius cula ; e culi s max ima pa rte in an tcriore eapitis dimidio sitis ,
diam etro 3 ad 2+ in lou gitudiu c cap itis ; osso suho rhitul i sub oculo pup illae diam et ro humiliore; max ill is aeq ualibus d eu tibus parvi a bene cons pi eui s ; maxil la super ioro val de de orsum pro ttncï.ili , sub oculi pnrt e a utcri ol'e de sinen te ; dorRe ycntre cOllvcx iore re gu la rite r convexo; gen is , opere u-,
li s sllpe rne triangu lis qu e peotoralib lls laterali bus et i nferiorc toti s "q uam osis ;
line a latem li usqne sub 2' tcrtia parte pin llae dorsali s radiosac cun ata (cuna·
tu r", vlllde aperta me dio cri ter co n yexa) posti ce sent is 20 ad 30, lat issimi.
8 lid 9 in al ti tud ine corpori&, lIleuiocri ter arm ati s; p innis acntis radi o
nllllo iu filnm pr oducto, do r;;ali I ' j uu io ribns et ndult is bene evolu!a dorsali ' 2' humiliorc ; dor sali 2' ct anali alti tu diue Gubaequali bus 2}- ad 3 in
alt itudinc cor poris; pcctoral ih us faleatis caput Jon gitudin c ae qua ntibw; vel
sl1baeq unnti bus ; ven trnlibus c~ pit e dupl o br evio1'ibus; spinis an alibu3 medio oril'us poste rio re lon gi or e ; pin un cmlll~ii lobi s aeqn ali bus 4 ~ ad 4,~ in
longitudine corpor is ; colore co rpo re supe rne fusces een te vel virides cente,
i nfern e fuscesccnte vel argen teo ; pi nnis filwesoentibus vel nigri car:tibu s,
dorsali mdi os" autiee nig'errima apice ta.ntum fla va.
B. 7. D. 1 pr ocum b. + 8 - \{21 nd 8 - 1/;2 3 P. 2/ J7 ad 2/ 19. V. 115 A·
2 - I/ ,8 vel 2 - 1/19. C. 17 et la t. bre v.
Synou. Cara,,:,; p raeustus Li fe of Rames. p . 689.
n m n S élar malam Mal. TIata ,-.
Lon gi tud o 2 1 spe cimi num 1aD'" ad 200'''.
V ar iet. oceila ta. Capite dor,o Jat cribn sque gri seo - fusoescontib llS nigri·
can t e n ehnl ntis ; IJinlli. dor sali et anaH ra dio ,!s nigrid
ba" i ocelli s int';t'l'adialIblls fLJ.1"ió.
364
V ur ict, xantkopterus,
ocu li diametr o duplo humili ore j r ostro oculo non vel vil' longior c; ma xillis
ac qualibus denti lrus bene cons pic uis; maxill a supcri orc deor sum vald c pr otructili sub oc uli limb o anter lorc desinc u tc ; dor so venere multo ccn vcxior c,
ge nis , ep ereu lis sup ern e ct tr iangulis pcctoralibus lat eralibus sq ua ruosis ;
tri ungulo pcct orali infcri ore alepido to ; linea lateral l vi x curvata , nnti ce
scrpe ntin a , po stice scutis armatis p. m. 25 sub 3' terti n pa rtc pinnee dorsalis rudio sac inc ipien tibus, Iati ssirnis 16 oirciter in altitudin e corp orls ;
ca rin is eaudalib us lat erall bus eonspi cuis ; pinnis acu tis radio null o in filum
pr odu eto; do rsali spinosa vald e humili 8 ad 10 in alt itu d ine corpo ris ,
d orsali 2' antice elevatn corpo ra mi nus du plo lnrmili ore se d [mali altiorc ;
pcctoral ibu s falcatis capit e longioribus; vcn tralibu s capite du plo br cvioribus; spi nis ana libus parvis posteri or c longiore; p inn a caudali l ob is subacqu ulibus 4 ad 4-} in Ion gitudin e cor por is , col ere corpo re superne coc ru lc sccntc-rosco , Infern o rnar g,uitaceo-r oseo ; pinnis flnvis , cuuduli n ig r o
Corpo re snpern e viri di infern e ar g enteo ; pi nni s flavi s vel albe sccntilius , dor sall radi osa anticc macul n magua ni grn,
Carangoïdes gymnoiStethoïdc8 Blkr.
Cara ng. corpore oblongo comp resso , alt itud ine 4 oirci ter in ej us longitu din e , Iati tudi ue 2 oirc iter in ejus nltit udine , capite suba cut e convexo 4
oirc ite r in lo ngitud ine corpo ris , longiore q uam alt o ; li nea r ostro-fr out uli
con vcxa , ec ulis in mcdi o capita si tis d iametro 4j. in longitudine capit is;
ossc sub orbitali sub ocul o ocul i dinmetro d uplo oirc iter h umiliore , ro st r o
oe ulo multo Ion giorc , max ill is aequal ibus dcntibu s parvi s bene cons pi cuis ,
m ax illa snpcriore dcorsum vulde protruct ili ant e oculum dcsiuc nt c , dors o
ventre m nl to convcx ioro , li nea dorsall reg ulnrite r rot uudata ; ge uis et opcreulis sup erne sq uamo sis , tr iang uli s pcctoralibus lateruli hus et infcri or e alep id ot is ; lin ea la teral i usq uc sub 2' ter ris pa rtc pi nnae d ursalie radi osac cur vata
(c urvatura valdc ap crta) , postice scut is P: m. 25 arrnat is , lat issim îs 14 circiter in altitudine corp oris ; earlni s cau dnl ibus vulde conspi cuis ; plunis ac uti s ra dio nullo in filum producto ; dorsa li sp in osa r adi osa humiliore 3 ct
pa ulo ju ultit udine cor pori s , radiosa et an ali an ti ce 2.} cir cit er in al titudi ne
co rpo r is ; pe ctor ali bus falcat is capite lon gi oribus; ven tral ibus ca pi te plus dup lo
brevior ibu s ; sp inis ann libus p arvi s postcri e re longi or e ; p inna ca uduli lobi s
ae qualibus rJ} in Iong itud iuc corpo ris ; cole re corpo re supern e coe r ulesce n teg riseo, la ter ib nsnite nte a ureo, inferne ar genteo; ma cula opc rcu luri nig ra par y[\
parU!ll cOllspicUlI; pinni s dor salib ns et anal i mar gari tace o- olh' aceo-hy ulinis ,
d or sali 2' lcyitcr nigro , a nllli al bo ml\l'ginata; pectoraliblls hy al ini s; vcntr ali bus al bis ; caudali oliyacca fnseo margillata, lobo snpc r iorc a picc eu rneo .
B. 7, D . 1 procl1l1lb. brey i, obt usa + 8 - 1131. r. 2119. V. 115 A. 2 . ]/2 5'C. 17 et lat. brcy.
S ynon. I kan K wve!t l[lin Mul B ata \',
lIabi t. B atay ia, in mari .
L ongitudo speeimi nis uni.ci 403'''.
Spccics Cw'allx !Jymnostetlills CV, ct Camnx Blocltii CV. uftines se d sa tis
distiuL'tae.
lnarginata.
B. 7. D. 1 proc. occul ta bre vls
I1
7 -l/3i nel 8 ·1132. P. 2/2 0 vel 2/21
Tlabit. Batavia , iu mari.
Longi tudo 3 spcci min urn 280'" ad 310 "'.
I
Cm'angoïcl es tlinema. Blkr.
Carangoides lwmigymnostcthu8 Blkr.
Cal'Uug, cOl'po re oblo Dgo compr csso , alt it udin e 3 cit'citer in ej us lon gitndine. la titnd in e 3 ci rcitcr in ej us alti tndille ; capitc obtuso 4 ~ :Hl 5 in
km gitud ine eorporis, paul o alti ore quam longo, yel'ti ce ele ynio eonYex o;
lin ea r ostl'o-fron tali nllde de d h' i cODy exius cu!a; oc ulis llJaxi mu pllltC in
a nteri ore c:I.pit is di mi dio sit is, di ametro :J} ad 4 in \ongitmlill e "" I'iL.is,
di amL'tro 1 fcre a linca fron ta li re motis; o"e su ho rb itali ad ang ululll orb
+
V. 115. A. 2 - 1125. C, 17 ct lat. brev,
Synon, Ika n Eftwe h Mal. Batav,
, I
Carang. cor pore oblollgo COlllpl'eSSO, ltlt iiud ine 3 circi tcl' in ejus longitudine , lati tudin e 3 cil'eiter in cj ns 1,lt itudine; capitc 4j circite r in lon gitud ille eor po ris, paul o alt io re quam lon go, vel'ti ce clevato obl i'l uo ; linea
l'ostr o-fl'ontali vald e deeli yi r cctiuscula; oculis maxima pa rt e in allterio l'c
ea pitis di midio sit is , di umetl'o 3t cir citer in longitl\llillc eapi tis , lilleu e
frout ali nppl'oxi ma tis ; osse suborb it uli ad angululll or is ocu li dinmc tr o mul1,0 humili ol'e; r ostro oculo yix lon giore; maxi llis dcutib llS benc com p icu is,
supCl'iore paul o br cvi ore , de orsnID vald e protr uctili, sub mcd io oc nl0 desine uic ; dorso cle yat o vent rc multo eou yex io re; genis, opercnlis sllp erne
ct tri anguli s pcct oralihus latcl'l\libus sup ern e squ umosis; tr iang ulis pectorali uns Interalibu s in fern e et inferi ore al epi dotis ; li nea luicrali usque sub 3'
'l'lÎnta par te pinnue llo rsalis r adi osae eUl'Yata (e un atnm vulde apcr ta) po stiee scutis al'ma tis vix 25, la tissimis la eil'citer in aItiHHIine eor poris ; pinnis
llL'uti s , dorsuli spinos .\ 3} ei rciicr in altitulli lle corporis , dor sali radi osu ei
'lnali rad io 1. in filUlll l'i nnae en.ud"l is bas in att illgent em vel sabatti nge ute m pr oclnL'to ; pcctomlib us frdcutis ca pitc 10llgi oribus ; vcntrulibus ca pit e
mi nus dupl o br cvio1'ibus; Spillis rmalilJus p urvis posiori ore lon g iore ; pÏJma
eUllllal i l obis ( ap ici bus ab l'upLis) ; colo1'e cor po rc SUpL'l'llC cocl'ulcsc cntc
illfcl'llc aq';IlIJteo, pinnis iluycScentll, y entralihus t!llltum lligricuute.
J.
27
M7
B.7 . D. 1 proc. + 1; • lil t'. 1' . ulz», V. 1/5. A . 2
Int. brev.
Syn cn. Ik"Jt Ä/t we/, l\fttl. HlIt uv.
Huhit. H"L,'v ia, in marl.
Longitud o spccirninis unici 220"' .
+
lfit . C. 17 et
Ca1'lt'llyvt'des chry sop h1" y oï d cs Blk r.
Cara ug. corporo obl ongo comprusso , ultirudine 2} ad 3 in cjus Io ngidudin o , lu ütudin e 3} a ll 3 in ej us alt itudin c , ca pitc 4 a d 4~ in longilutino curp ru-is , al ti ere quarn Ion go ; linea ro stre-dorsall vulde obliq ua ;
vcrtice uon vel vi x convc xo; oenl is in m edio capit is siti s , diametro ~lf
all .j in long iu ul ine cnpiti s , di ametro } a linea fro ntall reruo tis ; osse
suborhi tuii ad ungnlum oris junloribus dup lo fere ndultis non humi Jiorc
rostro oeulo l ongi orc ; maxilli s ae quulibus dcntibus ben e cunsp icui s , su periore vulde protractill sub oc uli lim bo vel dimidio au tcri c re dcsincutc ;
dorso ele vato ventte rnulto convcxloro , gen is et ep ereulis sup crn c sq uamo si s ; triangul is pectoralihus lntcralibus ct inferiorc toti s alcpi do ris, linea
Intera ll usque sub 3- qnurtu paria pinnac dorsalis rad iosac curvata (curvatura vulde apertu) postice scutis 20 ad 25 parv is vix nrmatis , la tissirnis ti>
et pl us in alritudin c corporis ; ca riuis eaudalibus latc rulibus con spi cuis ;
pi un is ucutis , dorsall sp inosa 34- in al titudinc corporis , dorsall r adiosa ct
auali cor pore miu us dup lo bu mil iorihus, radio J O inlerdilUJ filifoi'me produ c(o; l'ct:loralibus falc atis ca pitc lon giorihus; yentrolibns cap ile duplo
cirèÏ tcl' hr cvio ri bu s; s pinis anali bus parvi s po stc1'io1'c long iorc ; piuna calldali lobis acqllalibus 4~. nd 4{ in l ong iludinc cOl'poris; colore C0rjlOre
BUPC rlW grisco-aul'co infern o nrgentco j nltlcula ol)erculari ll ig ra; pi unis
dors ali 1>, pcc tu ra libus ct yeut rali uus hyalin is, dorsali 2' flav escente ycI
vi ul uceo ..hyaliull n igl'o ma l'gill Htu ; allali flm'cs ccute ye l violaeeu-fuscesceute, marginc ct upi ce alu a; cnutlali Ih11'a fl1 sCO margillata.
SJ'nou. l kan K uwel, Mal. D atay.
IJahit. Hatnvia, in mad .
L (l n ~ittldo 5 speciminum 1'10'" ad 350 "'.
Sp eci es Cara7l x c!!rysap ll7'Ys CV. ]'oiss. IX p. 58 ta b. 247 yalde affilli s.
Cd1'unfJoïdes atropus EIkr.
Car,\ug, corpure disci formi vel ob lon go, a1tituni nc 2~ ad 2 i in cj us Iongl tu<lillC, b titut!inc (; at! 3 in ej lls altitndine; capitc obtu80 .j ad .j i in
1 " ,, :~i I Ulli n c
cOl'pori s, lUlllto alti01'c qnum Iungo; li nea ro stro-d orsali v"lelu
conv exa ; yc rt ice eluvat o cOllvexo; ocul i'; in m cdiu cap ili s siti s, diametro
<; ci rcilcl' in IUlfg iLut!illU capitis , tli amell'o 1- cir eitcl' a lin!,;a fro ntali rem 0li s; ossc bubur bi lali all ang nl ll1ll ori:; oc ul i diarn c tro dup lo hllluiliore;
i <J SU'O oeu lo lneviorc ; rnax iliÎb d culi bus bc ne consl' icuis . supe r ior c 1re_
vio ro paru rn protractlli , sub oculi parto nutcrio re deslneu te; dorso elevato
ventre vix vel 11 0n couvex iore : ge ni s e t epe re ulis sup crne squ nrnosis ; trinngulis pcc tomlibus luternllb us c t iu fcriorc to tis alcp îdoti s ; l inea Iat crali
usqlle slib l' tertin partc pinn nc dors al is ra diosae cnrv ata ( cu rva tu ra va ld e
ap cr ta convcxa) , postice se nris pa ru m nrrn a ti s ,,)0 ad 35, latissirnis plus
quam 12 in altitudlne corporl s j ea rl n is eaudalibus laterallbus adultis va lde
conspi cuis; pinnis ucutls , d orsali spinosa 4 ad 5 in nltitudino corporis ,
d orsa.li ra d iosa ct ana li ra dio 10 non p ro tluct o 3} ad 4 in altitudine corporis , maseulis vulgo radlis m ediis aliquo t in fllu producti s , peetoraIi bus capite long iori bus; ventralibus l onglt ud in c capu t aequnnt ibu s vel
sub acquantibus j' spinis analibus pa rvis p ostcriere Ion giore; pinn a ca ud ali
Iobis aequalibus 4} ad 4-t- in Iongitudin e corporis , colo ro corp ore su p ern e vlridi-co crulcsccnte inf ern o argcntco , pi nni s d orsa l l I' fusccsccn te ,
ventralibus n igris; pinn is eet cris fluvcsccntib us r caud ali labo supcriorc
a pico fu sco.
B . 7. D . 1 pro cumb. + 7- 1/20 ad 8-1/22 . P . 2/18. V. J/5. A. 2-J/I7
vel 2 - 1/1 8. C. 17 et l at. brev,
Synon. Drama airopus BI . Schn. Syst, posth. p. ~8 . tab . 23.
Scom ber ciliaris BI.
Brama melaml'us B I.
.Mais p aral: Rus sell Corom , Fish. Il. p. 38 fig. J52.
Seriola mekmop tera IC Y. H . (sccund. delin ention. incdit.) .
Citulet nign"pes CV . l' oiss. IX. p. 107.
Camnx nigripes CV. ibid . IX. p. 92.
Camnglle à ven/ral es noires CV. ibid. I X . p. \12.
Olis /us atropus CV. ib id. p. J OG.
Olisle à ventrales nob,es CV. ibill. p. lOG.
Caranx men/alis Ehrcnb. CV. ibid. p. 93?
Canni·pad I mli g. P ondich.
lkan J(uweh Mal. Batay.
I kan P ella!! I ndig. Surab'\ia.
l kan D among Ind ig . Banjuw.
Ho.hit . Batayia, Surabaja, Ba njuwan gi, in mari.
L ongitudo II speciminum 120'" ad 2GO" ;.
Leioglos8u8 carangoïdes Elkr.
Lciogl. cOl'pore ohlongo compl'esso, alti tlldine 2~- ad 3 in ej lls longitu dine, latitudine 4 ad 3} in cju s altitudille ; capi te 4. ct paula in Iongi tudine corporis, altiore quam longo; ycrti cc clevato eonycx o carinatG; l inea
frontali yalde deeliyi rectinscnla; ocn lis diame tro 3 a d 1 in long itudine
capitis, d iametJ'o 1 ch'citer a linea fl'ontali remotis; osse sn borlJitali all
angulum or is oculi diametl'o plu s duplo hnrniliot'e j Illnxi llis d ent ilJl\s min imi s yix con spi ellis , aclnltis purt illl ineonspicnis; m nxii b super iore parum
36ü
368
protrac tili , inferi or e brcvior c , snb mcd lo oeulo desinent c; mcnto elcvato ,
dorso clcva to nng ulato vcntrc alt iorc ; sq ua mls corp ora par vis scd bene
conspi cui s ; tri ang ulis pcctorali bus latcralibu s ct inferi orc alcpidotis ; li nea
Iatcrnli usq ue sub pin nae do rs alis r adiosue dimid io anterio re vulde curvnta ,
po stiee scut is arm atis vix 25, Iatissimis 15 p. m. in altitudine co rpori s
piunis acutis , dcrsal i spinosu 6 ad 5 in al tit udine eor pori s; dorsali radio;
sa ct ana li rad io 1° pro du cto vul g o eauda lem au! eaudam attingentc ; peetor allbus falcat is eapi te Iong ior îbus ; ventralibus capite d upl o br evior ibus spinis an alihus pa rv is , posterio re longiore ; pinna caudali lobis a cqu alibus;
4} ad 4+ in Iong üudinc eorpo ri s ; color e corpore superne viri dcsccnt c-cocrulc o in fcr ne arge nteo; pin ni s hyalinis vel fluvesce ntibua , dorsallbus anticc
fuseesconti bu s , caudali p ost lee nigro margin at a.
B. 7. D. 1 proc. + 8 - 1121. P, 2/1 8 vel 2/ 19. V. 1/5. A, 2-1/17 vel
2 - 1/18. C. 17 ct lat. br cv.
8ynon. Ikan Ku toeh Mal. Ba ta v.
H a bit. B atavi u, in ma ri .-Si bog ha, Sumatra e occl dent alls, in mari (E . C.
Sch mitt ).
Longitutlo 4 speciminum 210'" ad 370"'.
An forte Caran::c men talis E hrenb. C V. P oiss. IX. p. 93 h uc r eferend a ?
STROMATEOïD ES
BIkr. (St1'mnatei species Cuvicrianae).
Pinna dorsalis unica. Linea lat er alis non arm ata, Pinna c
ventrales nullae. Pinnae verticales squamosae. Aperlura branchialis verti calls. Dentcs infra- et supramaxillares uniseriali
aequal es, Lin gua, vomer et palatum glabra, Maxüln superior
non protraclilis.
Stromateoides cinereus BIkr.
Stromatcoï d. corpore rh omb oidco compresso , altitudinc 2 et pln s in ej us
lougituûine , luti tudinc 4 ad ;; in ejus altitudine; capite oblnso convexo 5
et plus in longit udinc corp ori s; oculis di ametr o 3 circite r in longit.udine
cap itis; r ostr o ante os parvum prom inente; max ilis acqna libus ; sq uamis corpore millimis sed bene conspi cuis ; lin ea laterali Hneae dorsali approxim ata, posti ce squmn is maj ori bn s ; pinuis ac utissimis, dorsali et anaH spini s scc n riformibus, j uuio rib us eons picuis , adolcscentibus adulti stlue sub
eute occultis, par le radiosa valde ema rgi nata anti ce cl eva ta neut a; ana li interdum subfiliforme pro ducta can d am sllpe rante, po stiee hum ili ; pee tomlibus
capita mul to longioribu s; caudali pro funde exc isa lobi s acu tissirnis, inter dum
val de elo ngatis, lobo infe riore sup eriore vu lgo mult o 10ngi ore ; cO!Ol'e COl'pore sUjlcrn e g l'isco- plumbeo , inferne gr iseo-arg-en teo vel fiav eseeute ; toto
cor urpe frcqu en ter fl1s CO arenatoj pin nis pect om li bus, caudali et ana li grisc is
vel flavcsee nti bus vulgo ni gro vel fusco nre unt is , dorsali mnrgin crn superiorem versus fusccsccnte vel nigrlc antc.
n. 7. D. 7 - 5/;~ 5 ad 8 -5 /:38 r. 2123 vel 2124. V. O. 1\. 4 ·4133 atl
G- ;' /34. C. 17 ct lat. brcv.
Synon. Siromateus cinereus Bl oeli Au sl, F isch. tab . 420 ( nctas media).
Graue Decke Bl och ibid•
St romate gr is Bloeli ibi d.
G1'a!J S troma te Bloch ibid.
S ud: S undaioali Ru ssoli Corom, E is h, I. P: 34. fig . 45 ( j uvcuis ) ,
I
.,
S tromateus !Jl'iseus CV. r oiss. I X
S tromat ëe pample qrise CV. ibid .
I
I
I
r-
293.
S tromateus sccurife r CV. ibid p. 293. tab. 273 ( j uvcnis) .
S tromat ëe porte-hache e CV. ibid.
A fvaL'a l T amuI.
P ampl e grise Gul!. P ondi ch,
I kan B awal puti Mal. Bat av,
H abit. B atavia , in mari,
Lo ngitu do 14 speelminurn 120'" ad 220'"
Stromateoides atokoia Blkr,
Stroma tcoï û. corpore r hombo id co comp rcsso , alt itudi ne I} ad I} in cjns
Iongi tudlnc , latitudine 6 ad 4+ in ejus altitudine ; capi tc obtuso convexe
4{ ad 5f in longitudine corporis; oculi s diametro 3 ad 3t in longi tudiuo
cnpitis r rost ro ante os p arv urn promi nent e j maxilla inCerior e paul o prominente; verticc adol escenti bus et adultis squamoso , j unicribu s sq uamis incons picnis ; squ am îs corp or c minimis scd bene couspi euis ; Iinc a lat erall
li ncne dorsall appro ximata posti cc squamis majoribus; pinnis dorsall ct
an ali lat is pa ru m emargi natis , n on pr odu ct is , spi uis flexili bus subca rt ilaginc is sub cut e oecnltis ; p ector alibus capi to longi ori bus; cauda li medi ocrit er exci sa (jnni oribus subintegra) lobis obtu siuseulis 4 ad 4!- in lougitudine cor por is; colore toto ccrpc re gr iseo , ndolesce ntibus et ad ultis vul go
fusco arcna!o vel nebulato ; pinn is juniOl·ibus ni gricantibns, ndolescentibus
et lIdultis fuseescent ibu s.
B. 5. D . 48 ad 50 simp lic. occult. + consp ie. et divi s. r. 24 ad 25. V.
O. A. 39 ad 40 ut rad. dorsa l. C. 17 et lat. br ev.
8 yn on. A tookoia Russ elI Cor om. Fish. I. p. 33. fig. 44.
S tromateus sinensis Ellphras. N. Seh wed. Abh. IX. p. 49. ta b.
9. 131. Sehn. Syst. pos th p. 492?
S ll'omat eus alous CV. P oiss. I X. p. 289 .
Stl'omatée atoukoia CV. ibi d.
S t''01nateus albus CV . ib il1 p. 288 ?
S lromatée p amp le blanche CV. ib. p. 288 ?
1
370
Stromatrus can didu» Blkr. I cluh. M, O. J<1v. p. 'l (nee C V.).
lIf01.'in J IJ cnl. }'oml ich.
P amp le Llanch« Gallor . P onût ch,
11.:11" FJ(twal Mal. B ntuv,
Halrit. Ba tuvin , Samarang , ll.e:lllhang , S urnbnj a , in rnari.
L ongi tude l a spcciminum 75'" ad 210"'.
Blk r, (Stromateus au ct. ex parte et Apolectus Cuv .).
STROJlIATEUS
371
::;,vnon.
an!) , Co/"CO(( ,{o ct Ika« Cant/oor Vlam ing Hc\'. No. 1:!8 ?
Reuard L'oi ss. Mol. I. tab . !J, f. 3S.
S cluourz e P amp ei Bloel i A usl, E ish, tab. 422.
lV, IIlOW
N a Jlour a n!)
110i,. Blo eli ib id.
B l<tck Pampei DJoch ib id.
S tronuueus paru B loch ibid . tab. 160.
Golddeck e ll Ioch ihi(l.
Fia tole dorée Bloch ih id.
Stromate
N a/" sau da urali R usscll Corom, ]Tisch. 1. p. 3:! fig. ,13.
Stromatëe pa ru L nc ép, P oiss, Ir. p. 319.
Tentnodon i norn al liS IC. v , H. (j unior piu nis ventruli bus).
Pinna dorsalis unica. Linea lateralis ad eaudam in earlnam
scutatam tr anslens. Pinnae ventral es j uniortbus acutao [ugurales,
adolcsccntibus adultisque nullae. Pinnao verti cales squamosao,
Aperturn bran chialls sub ocuIo desincns. Dentos supra- ct inIrarnaxillares uniseriati acqualos , adultis vix vel non conspicui.
Lingua junl oribus gIabra adultis denticulis aspera. Vomer et
palatum glabra. Maxilla superior non pr otractilis.
Stromateus niq er BI. Ausl. Fisch. lab. .4 ~ ~ , BI. Schn.
Syst. Po sth. tab. 9i1. CV. Poiss. IX. p. 9286.
Stromat. corp ore rh ornboidco-o blougo compr csso , alti tudino 2 ad 2j in
ejus Iongitu dine, Iatitudin c 4 ad 3.j. in cjus altitudin c , capita iobtuso convexo :J-'i- ad 4j in Iongitudinc corpo ris , altiore quam longo; oculis di ametro 3 ad 4 in Jong itu d ine cap it is ; maxi lla Inferiore vix vel non p1'O m incntc; dent ibus maxilluribus junio ribus et media aeta te valde conspicuis
conleis curvatis aequalibus , ad ultis vix conspi eni s ; squamis corporo parvis; linea Iatcrali parurn curvata ad ea udam in earlna m sc utata m tra nsiente; pinni s dors oli ct unali elcva tis , actate vaIde juyenili corpore
pauI o , aetate pro yccta cor porc duplo vel plu s dup lo humiliori hus ; sp inis
(lo rsalibu s ana libusq uc junioribus consp icllis, Udllitis sub cute occtlltis;
,:cnt raliblls ae tatc "alde juvcni1i longis grac iIiblls, j ugurulibus , aetat c
provcctiOl"C scnsim bl'evio ribus, adolesccntibns ad llItisqnc nnIlis j p ccto mliblls falcaLis co.p it c longiol'ibus ; caud ali proflInde excisa Iobis acutis 4}
ad 4-!- in l ongitud ine cOl'poris; colOl'e j llveniIibus cOl'pore n fo, fiavesce nte-fusco veI fuscescentc nebll Iis diIl1tioribus ct pr cfundi oribus , pinni s ver t icalibns flayescenti bus et n igri canti bus; - adolesc ent ibns udnlt isquc col orll corp ore pinnis qu c fnsco ycl gri sco .
l l . 7. D. 1 proc. + 4-1/41 ad 5 - 1/44. P . 2118 ael 2121 V . O. A..
2 - 1/35 ad 2 - 1/38. C. 17 et lat. 1Jre",
Apoiee/us stromat ene CV . P oi ss, VlIl. p. 3:!3, tab. 238 (j uvcurs
pinnis vcntrulibns ],
A p oled e stmllla toïd e C V. ibld.
S tro mcü ëe noir C V. ib id. IX. p. 28G.
D ecl"e'!fish ûkcn 'I 'hicrreich Atl. fig.
S cS""iilliS l'a cnellii Itl chards. I ch th, Chi n. J ap, RIJp. Br it. A sso.
cia t. 1845 p. 273. ( j uvenis ) ?
K m"!, ,, vaval T umu l,
Btact: pamfre; An glor. Vi zagap.
Ifih t8any ct Iful" tsaruj Chine ns.
Ïlcan Bawal 1I1al. B utav, Chc rib,
I ka n D Jrrtn!l J av an. Sarnar. Sn rab aj. P asuruan.
H uhit, B atavia , Cheribon , Surabnja , P asu ru an , iu murl,
.Lougitu do 16 spcciminum 80'" ad 300"'.
Eqllula, qerreoides Blh.
Equul, COl"pOrC oblongo comp rcsso , altit udine 2-} ad 3 in ejus longitud inc;
eap ite ac uto ,1 circitcr in longi tudin c cor poris ; fro nte spi u is 4 vulde conspic uis arrna ta ; lin ea front ali r ectiu scula ; mc nt o vald o con cavo ; orc dco rSLHn protr actîli denti lru s par vis ; rostro protrac to capite minus duplo brc "iurc j oelilis diam ctro 3 in longi tn dine ca pit is ; pracopcrcllio obtu sang llIo
m'lJ'ginc infcrio re conCl\YO dcnti cul ato ; dorso "cntrc "ix conv cx iorc r otundato; spin is basi p inn ae dorSIlli s ct an alis vaIclc compicu is; sq namis corporc m illimis sed consp icnis ; linea lat erali ad pinuam .caudaIcm dcsiucntc ;
pionis acutis , dOl"suIi spi na 2' clltcris longi ore I~. ad :J in altitudine cor.
p ori s, toto. Os::; ca ; l' ector alihus capiLc hrcviuribus sed vcntrnli bus loug iori .
bus; y cntrali 1Jus capi te plns du plo hrcviorihus; lmal i spiml 2, cmss a s pina dorsali 2' hr cvi urc; ca udali proflll1l1c cxcisa lobis ucntis ; COIOl'C corpu re argen tco ; dorso mucu lis irrcguIal'iblls eli tfusis phUllbcis quas i s ubcuta uc is ; rostro fusco j pinnis fiavcsccuti buil, tlorsali spinosa apice lll versuS
ill~ cc sc cntc vel allrautiacu.
37~
D. 8/1G. P. ui : ve l 2/18. V . 1/5. A. 3/ 1-1. U. 17 ct Int. brov,
Sy non. ll.an Peperrek Mal. Barnv.
H ulrit. Butuvia , in mari .
Long itud e 26 specimin um 70'" ad 110'''.
Sp ecies E211ula caballa CV. ct Equula coma CV . vulde affines,
n, 5.
Equul a bindotdes Blkr.
longlEqu ul, corp ore oblo ngo compresso , altitudino '2~- ad '2{- in ejus
e spifront
;
is
corpor
inc
t urlin c ; cap itc ucutiuscu lo 4t ci rcitcr in longitud
dcorsum
orc
;
iusculn
concav
ntall
fro
nea
li
llis 4 valde conspien is armata;
iorc , ec ulis
pr otracti li dcutibns p arvis , ros tra protrecto cnpite du plo brcv
mard iamctro 2} cireite r in longitudi ne cap itis ; praco pcrculo obt nsangulo
ad
Spillis
,
rc
convcxlo
o
dors
gine infcriore rect iusc ulo dent iculato j veu tre
s
nimi
mi
ra
corpo
uamis
sq
;
s
cuî
conspi
c
vald
bas in pinuac dorsa lis ct nna lis
altituin
fere
3
ossen
totu
2'
spiua
dorsali
,
acutis
pinnis
;
scd conspicui s
cvio rib us scd
dinc corporis spinu anal i 2' longiore ; pcctornli bus capi tc br
, colere
ncutis
obis
l
cisa
ex
c
ventrul ibus dup lo longi ori bus; caudali profund
utancis ;
subc
i
quas
plumbeis
s
aribu
rcgul
ir
s
co rpore argen tco ; dorso maculi
ct
anali
,
is
lin
hyu
ibusquo
vcntral
ibus
pcctoral
,
dorsali
pilluis
rostro fusco;
aurantiaea
eau llali flnvcsccn tibus , dorsall spinosu apico macula pul chre
fusco ciucta .
C. 17 ct
B . 4. D. 8/ 16. P. 2/ 12 ad 2/ 14. V. 1/5. A. 3)14 vel 3/15.
la t. brcv.
Syuon, Ikan Pep errek Ma], Bat uv,
H ubit. Ra tavia , in muri ,
L oug it udo 42 speel mlnurn 50'" ad SO"',

Vergelijkbare documenten

NIEUWE BIJDRAGE TOT DE KENl - eVols at University of Hawaii at

NIEUWE BIJDRAGE TOT DE KENl - eVols at University of Hawaii at Opzigtelijk Scy ris en Galtici'lthys valt in de ee rs le pl aats aan to tee ke ne n , dat ' Scqri s indica CV. en Gallichtltys m ajor CV. den volwassen en midd elb ar en leenijd voor st ellen van d...

Nadere informatie

BIJDRAGE TOT DE KENNIS ICHTIlYOLOGISCHE FAUNA VAN

BIJDRAGE TOT DE KENNIS ICHTIlYOLOGISCHE FAUNA VAN Dat zelfs ook Gallichthys als ge slacht niet kan b ehouden blijven, rust op dez elfd e gronde n als waarom B lepharis behoort te vervall en, terwijl het voornam e vers chil tuss chen Blephoris en G...

Nadere informatie