Nieuwe directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting

Commentaren

Transcriptie

Nieuwe directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting
www.vastgoedmarkt.nl
december 2012 Vastgoedmarkt 39
Persoonlijk & zakelijk
De uitdaging
Wie?
Chanine van Kleij (30), per 1 december vastgoedadviseur bij Capital Value
Waarop richt u zich in uw nieuwe
functie?
‘Binnen Capital Value ben ik onder
andere verantwoordelijk voor de complexgewijze aan- en verkoop van
zowel nieuwe als bestaande woningen. Dergelijke projecten ga ik van a
tot z begeleiden. Mijn taak is om het
volledige proces gestructureerd en op
professionele wijze te laten verlopen.
Ik breng het product helder in kaart,
zodat we geïnteresseerden de juiste
informatie kunnen aanbieden. Ook de
onderhandelingen voeren, de aan- en
verkopen begeleiden en het uiteindelijke transport behoren tot mijn opdracht.
Wie is uw doelgroep?
Partijen waarmee wij samenwerken
zijn particuliere beleggers, pensioenfondsen, corporaties en ook buitenlandse beleggers. Door het groeiende
tekort, vooral in de grote steden, is er
op dit moment nog steeds vraag naar
goede huurwoningen. Zowel het
directe als het indirecte rendement
maken woningbeleggingen tot een interessant product, waarbij het direct
Colofon
rendement tegenwoordig erg belangrijk is. Woningbeleggingen worden in
deze tijd gezien als een solide belegging.’
Vastgoedmarkt is een maandelijkse
uitgave van Sdu Uitgevers
Redactieadres:
postbus 20025, 2500 BC Den Haag
telefoon 070-3789911
e-mail [email protected] (persberichten)
www.vastgoedmarkt.nl
Wat was uw vorige functie?
‘Bij DTZ Zadelhoff werkte ik als vastgoedadviseur en hield ik mij bezig met
de aan- en verhuur van kantoorruimte.
Daarvoor was ik vijf jaar in dienst bij
Nationaal Grondbezit en hield ik mij
bezig met de acquisitie van woningcomplexe. De kantorensector is momenteel een lastige markt, in ieder
geval voor mij niet zo motiverend als
de woningbeleggingsmarkt. Toen deze
functie bij Capital Value voorbij kwam
heb ik dan ook niet lang getwijfeld.
Heeft u ook nevenactiviteiten in de
vastgoedsector?
‘Ja, ik zit in het bestuur van Jong Onroerend Goed Rotterdam (JOR).
Binnen de JOR, die uit ongeveer vijftig
jonge vastgoedprofessionals bestaat,
organiseren we maandelijks een bijeenkomst. De ene maand een informele bijeenkomst met een hapje en
een drankje in een café of restaurant,
de andere maand een formele, waarbij
een presentatie of een bedrijfsbezoek
op het programma staat.
JOR is ontstaan uit de behoefte van
Hoofdredacteur: vacature
Redactie: Fred Geelen, Peter Hanff,
Martijn van Leeuwen, Nel Meeder
(eindredactie), Johan Mostert, Miriam
Notenboom, Erik Wiegerinck
Adviseur: Ruud de Wit
Medewerkers: Laurens te Beek (EPRA),
Tom Berkhout (Nyenrode BU),
Ad Buisman (Ernst & Young), René Buck,
Patrick van Dooyeweert (Qubicon
Turkye), Herbert Fens (ASRE),
dr Hans Funken, Henk de Graaf (VMW
Taxand), prof. Pé Kohnstamm,
Dirk Rompelman, Leo Ullman (Vastgood
Properties), Martin van Vliet (ING,
Economisch Bureau), Jeroen Vreeker
(GPR), Jeroen van der Weerd,
Matthieu Zuidema (EIB).
meer samenhang tussen vastgoedgerelateerde partijen, om zo de uitwisseling van informatie, contacten en
kennis te faciliteren én te stimuleren.
JOR is een regiogebonden platform,
waar op een prettige en informele
manier de nationale en internationale
ontwikkelingen in de vastgoedsector
over het voetlicht worden gebracht.
corporaties / FAW / voorzitter
MARKT / BRANCHEORGANISATIE / ADVISEURS
Nieuwe directeur Centraal
Fonds Volkshuisvesting
Courtages in makelaardij
stijgen met 2,4 procent
NAARDEN - Jan van der Moolen
stapt per 1 maart 2013 op als
directeur van het Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV). Zijn
taken worden overgenomen door
adjunct-directeur Daphne BraalVerhoog. Van der Moolen was
sinds juni 1997 directeur van het
CFV.
Het CFV staat op het
punt om te worden omgevormd
tot de Financiële Autoriteit
Woningcorporaties (FAW). Er komt
een herziening van de Woningwet
en in het verlengde daarvan een
nieuwe organisatie. Het CFV werkt
JAN KLEIJN is toegetreden tot de
directie van DVP, onderdeel van
Diepenhorst de Vos en Partners. Hij
richt zich vooral op het verder versterken van de positie van DVP in
haar bestaande markten. Daarnaast
gaat hij voor het bedrijf nieuwe
markten ontwikkelen. De laatste
twaalf jaar vervulde Kleijn diverse
directiefuncties bij Heijmans. De
laatste periode bij Heijmans was
hij concerndirecteur.
HENK-DIRK DE HAAN (44) is als
chief finance & risk officer in
dienst getreden van ASR Vastgoed
Vermogensbeheer. Met ingang
van januari 2013 wordt hij ook
benoemd tot statutair directeur
van de vennootschap. De Haan
werkte eerder onder meer bij HBG,
Bouwfonds Property Finance en
zijn rechtsopvolger SNS Property
Finance, het laatst als directeur
Finance & Control.
in de aanloop daar naartoe al in
2013 aan een verscherping van het
financieel toezicht op corporaties.
In de discussies over de ombouw
van het CFV en de uitwerking
van de Herzieningswet heeft het
ministerie van Binnenlandse Zaken
aangegeven dat de nieuwe FAW
ook een nieuw bestuurlijk gezicht
nodig heeft. Het vertrek van Van
der Moolen past hierin en maakt
het mogelijk om op korte termijn
ingrijpende wijzigingen in de organisatie en de bestuurlijke structuur
te realiseren.
ROBERT LODDER is tijdens de
ledenvergadering van 11 december
benoemd tot voorzitter van het
Nederlands Vastgoedexploitatie
Platform (NeVaP). Hij is executive
director Asset Services en lid van
het bestuur van CBRE Nederland.
Hij volgt Hans Touw op, directeur
assetmanagement bij Vesteda.
Verder is benoemd als bestuurslid Menso Oosting, directeur
Vastgoed & Samenwerking bij
WoonFriesland, een corporatie met
22.000 woningen. De leden namen
afscheid van NeVaP bestuurslid/
vice-voorzitter Caroline KievitDroste, algemeen directeur van
Corio Nederland. Zij trad na een
bestuurstermijn van drie jaar af.
Corinne Schrauwen en
Hanneke Diephuis treden per 1
januari 2013 toe tot het bestuur
van het Bouwnetwerk. Corinne
Schrauwen wordt secretaris en
Hanneke Diephuis wordt verant-
NIEUWEGEIN - De courtagetarieven van de makelaarskantoren
zijn sinds 2011 gestegen met
gemiddeld 2,4 procent. Dat blijkt
uit onderzoek van adviesbureau
Bangma & Bosma. Voor 2013
verwacht de adviseur een verdere
stijging van de makelaarstarieven
met bijna 25 procent.
In de periode 2008-2010 lijkt er op
basis van eigen deskresearch van
Bangma & Bosma sprake te zijn
geweest van een (lichte) daling
van de courtagetarieven binnen de
Nederlandse makelaardij. Sinds 2011
stijgen de tarieven weer voorzichtig.
Het adviesbureau verrichtte het
woordelijk voor de interne betrekkingen. Claartje Rakestraw,
voorheen verantwoordelijk voor
de interne betrekkingen, gaat
zich richten op het inhoudelijke
programma. Femke Jongsma-de
Valck en Inez Ligtvoet nemen na
vele jaren inzet afscheid.
Het Bouwnetwerk is een pluriform vakinhoudelijk netwerk
voor hoogopgeleide vrouwen in
de bouw. Het netwerk bestaat uit
170 leden en is opgericht in 1984.
Alle disciplines uit de bouwwereld
zijn vertegenwoordigd: de archi-
onderzoek in november 2012
en ondervroeg daarvoor ruim
300 makelaarskantoren. Dat is bijna
10 procent van de markt. Er werd
gevraagd naar de tarieven, exclusief
BTW.
Van de deelnemende makelaars­
kantoren verwacht 72,2 procent
dat zijn courtagetarief in 2013
ongewijzigd blijft. Bijna een op de
vier kantoren verwacht een stijging
van de tarieven en slechts 3 procent
voorziet een daling.
Opvallend is verder dat maar liefst
40 procent van de grote makelaars­
kantoren (meer dan 10 fte) een
stijging voorziet voor het komende
jaar.
tect, de projectontwikkelaar en de
aannemer, maar ook de jurist en
de notaris. Op de bijeenkomsten
wisselen de leden ervaringen en
kennis uit. Ook wordt een keer per
jaar een excursie naar het buitenland georganiseerd. Het netwerk
moet de doorstroom van vrouwen
naar de top bevorderen.
meer functiewijzigingen
www.vastgoedmarkt.nl
Ingezonden mededeling
Uitgever: Marcel Jille
Transacties: Sylvia Buseke, Meta Kamps
(coördinator), Bianca Koole,
Valentina Stefanova
Webcoördinator: Annemieke Wever
Grafische vormgeving: Petra Gijzen,
Trees Waarlé
Basisvormgeving: Sake van den Brule,
Motif: Concept & Design
Illustraties: o.a. Hans Sprangers
Foto’s: o.a. ANP en Hollandse Hoogte
Bronnen: o.a. ANP en Nieuwsbank
Advertentieverkoop:
Postbus 49, 2501 CA Den Haag
fax 070-7999881
Jan Vlastuin, 06-53679612
e-mail [email protected]
Ria Wijnberger, telefoon 070-3780432
e-mail [email protected]
Abonnementen:
voor nieuwe abonnementen,
adreswijzigingen en klachten over
bezorging: Sdu Klantenservice,
telefoon 070-3789880,
fax 070-3789783, e-mail [email protected]
Door de aard van de uitgave gaat
Sdu Uitgevers uit van een zakelijke
overeenkomst; deze overeenkomst valt
onder het algemene verbintenissenrecht.
Prijzen jaarabonnement
Vastgoedmarkt 2013:
Nederland 619,- euro, excl. btw,
Buitenland 719,- euro, excl. btw,
Losse nummers 59,- euro, excl. btw
ISSN 1387 - 6554
Nieuwe abonnementen kunnen op
ieder gewenst moment ingaan.
Adres­wijzigingen twee weken tevoren
opgeven.
Opzeggingen uitsluitend schriftelijk twee
maanden voor het einde van de betaalde
termijn. Bij niet tijdig opzeggen, worden
abonnementen automatisch met een jaar
verlengd.
© Vastgoedmarkt 2012
Niets in deze uitgave mag worden
gereproduceerd door middel van
boekdruk, foto-offset, fotokopie,
microfilm of welke andere methode
of vorm dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel Den Haag
onder nummer 1875.

Vergelijkbare documenten