Potassium bromide Ph. Eur.

Commentaren

Transcriptie

Potassium bromide Ph. Eur.
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Datum van uitgifte: 30/05/06
1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming
Identificatie van het produkt
Catalogus Nr.: P83546
ID Nr.: 1019500
Produktnaam: Potassium bromide Ph. Eur.
Gebruiksdoeleinde van de stof/mengsel: Chemische reagens
Identificatie van de fabrikant/leverancier
Vennootschap:
VWR International bvba, Haasrode Researchpark Zone 3,
Geldenaaksebaan 464, B-3001 Leuven, Belge
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer noodgevallen: +32 16 385 011
2. Gevarenidentificatie
Niet geklassificeerd als zijnde schadelijk volgens EG-richtlijnen
3. Samenstelling/informatie over de bestanddelen
Chemische beschrijving
Anorganisch zout
Produktnaam: Kalium bromide
CAS nummer: 7758-02-3
Molecuulformule: KBr = 119.00 g/mol
EG-Nr.: 231-830-3
4. Eerste hulpmaatregelen
- Bij oogcontact: Spoel grondig met water. Als klachten niet overgaan raadpleeg dan een a r t s .
- Bij inhalatie: Verwijder slachtoffer van de plaats van verontreiniging.
- Bij huidcontact: Was grondig met water en z e e p .
- Bij inslikken: Spoel de mond grondig met water. In ernstige gevallen arts raadplegen.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
Speciale risico's:
Niet brandbaar.
Kan giftige dampen ontwikkelen in vuur. (waterstofbromide)
Te gebruiken blusmiddelen:
Op de omgeving afstemmen.
6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
Draag toepasselijke beschermende kleding.
Voorzichtig opvegen en verwijderen volgens plaatselijke regelgeving.
Bij grotere lozingen de vloeistoffen indammen met zand of aarde en zowel de vloeistoffen als de vaste stoffen opslaan in
bergingscontainers. Restjes moeten behandeld worden als kleine lozingen.
7. Hantering en opslag
Hantering:
Stof niet inademen. Handen wassen na het werken met de stof.
Opslag:
Opslaan op kamertemperatuur (15 tot 25°C aanbevolen). Houd goed gesloten en bescherm tegen direct zonlicht en vocht.
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Blootstellingslimieten
Niets toegewezen
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
Overeenkomstig met de behandelde hoeveelheid.
Respirateur: Stofmasker indien stof gevormd wordt.
Ventilatie: Afzuigkap
Handschoenen: Rubber of plastic
Oogbescherming: Beschermende bril of gezichtsbeschermer
Andere Voorzorgsmaatregelen: Plastic schort, mouwen, laarzen - indien grote hoeveelheden behandeld moeten worden
9. Fysische en chemische eigenschappen
Algemene informatie:
Voorkomen:
Kleur:
Geur:
vast
kleurloos tot wit
geurloos
Gezondheid, veiligheid en milieu informatie:
Smeltpunt/smelttraject
Kookpunt/kooktraject
Dichtheid(g/ml)
Schudgewicht:
Oplosbaar in water
pH waarde
Ontvlambaarheid:
10. Stabiliteit en reactiviteit
730°C
1380°C
2.75
~0.9 - 1.0 g/ml
Zeer goed oplosbaar (540 g/l, 20°C)
5.5-8.5 (50g/l, 20°C)
Niet brandbaar.
hygroscopisch
Te vermijden stoffen: zuren, halogeen-halogeen verbindingen, oxiderende middelen.
De mogelijkheid tot reacties met andere stoffen is niet uitgesloten
11. Toxicologische informatie
- Na inademen van stof: Lichte irritaties
- Na oogcontact: locale irritatiesymptomen
- Na inslikken: moeheid
- Na opname van grote hoeveelheden: ataxia (verlies motorische coördinatie), verwarring, braken, spasmen, coma.
Overige gegevens
LD50 3070mg/kg oraal, r a t .
Ames-Test: negatief.
12. Milieu-informatie
Negatieve milieu-effecten kunnen niet worden uitgesloten indien de hantering of de afvalverwerking niet correct uitgevoerd
wordt.
Verdere milieugegevens:
Vistoxiciteit: LC50: >45mg/l/96hr (P. promelas)
Daphnia toxiciteit: EC50: >45mg/l/48hr
13. Instructies voor verwijdering
Chemische overblijfselen worden over het algemeen geclassificeerd als speciaal afval en moeten als zodanig voldoen aan de
regelgeving die van lokatie tot lokatie kan verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke verantwoordelijke voor
afvalverzameling, of wend u tot plaatselijke chemische ophaaldienst. Spoel de lege containers grondig uit voordat u ze inlevert
voor recycling.
14. Informatie over het vervoer
Niet onderworpen aan transportregelgeving.
15. Wettelijk verplichte informatie
Etikettering volgens EG Richtlijnen
Niet geklassificeerd als zijnde schadelijk volgens EG-richtlijnen
EG-Nr.: 231-830-3
Locale regelgeving
16. Overige informatie
In TSCA Inventaris
Vervangt uitgave van 11/04/01
Veranderingen in het hoofdstuk : 6,11,12
Datum van uitgifte:
Printdatum:
30/05/06
23/10/07