stad met stijl in het hart van nederland

Commentaren

Transcriptie

stad met stijl in het hart van nederland
STAD MET STIJL IN HET HART VAN NEDERLAND
toplocaties voor huurwoningen in de vrije sector
Utrecht heeft 328.276 inwoners
• 32% van de inwoners is tussen 27 en 44 jaar
• 54% van de huishoudens bestaat uit één persoon
• 20% van de inwoners studeert
UTRECHT: STAD MET STIJL IN HET HART VAN NEDERLAND
Toplocaties voor huurwoningen in de vrije sector
totale woningvoorraad omvat 146.323
woningen, waarvan:
• eigenaar/bewoner: 48%
• sociale huurwoning: 39%
• particuliere huurwoning: 13%
• verhuurd in de vrije sector: 6%
Utrecht, pracht van een stad. Om te verblijven, in te werken, van te leren en … om in te wonen. Dat vertellen de Utrechters zelf
aan wie het maar horen wil en het wordt de laatste jaren ook en vooral door anderen verkondigd. En niet alleen in eigen land.
CNN bestempelde Utrecht onlangs als ‘het nieuwe Amsterdam’. De populaire reisgids Lonely Planet roemt de stad als één van de
tien ‘verborgen schatten’ van Europa en BBC Travel schaart Utrecht in het rijtje van ‘happiest places on earth’.
dynamische arbeidsmarkt is als volgt te categoriseren:
• 228.630 arbeidsplaatsen
• 89.165 mensen wonen en werken in Utrecht
• 85.280 mensen wonen in Utrecht maar werken elders
• 139.446 mensen werken in Utrecht maar wonen elders
De historie van Utrecht gaat terug naar het begin van onze jaartelling. Het prachtige, oude stadscentrum, de grachten met
hun beroemde werfkelders en de mysterieuze Domtoren zijn sfeerbepalend voor de stad. Utrecht ligt centraal en is uitstekend
bereikbaar: via de weg, het water, de lucht en het spoor. Dagelijks maken zo’n 285.000 passagiers gebruik van Utrecht CS, het
grootste station van Nederland dat momenteel op spectaculaire wijze gemoderniseerd wordt.
(uit: Utrecht bij de hand, gemeente Utrecht, 2014)
Utrecht afficheert zich als stad van kennis en cultuur. De stad herbergt de grootste universiteit van het land en scoort torenhoog
op kwaliteit. Zo’n 70.000 studenten volgen universitair of hoger onderwijs. Velen van hen willen ook na hun afstuderen in
Utrecht blijven wonen. Een jonge en hoog opgeleide beroepsbevolking is het resultaat. En dat voel je: de stad is gretig en
energiek.
Een rijk aanbod aan musea, podia en festivals maken Utrecht ook in cultureel opzicht tot een populaire bestemming. De stad
vormt een broedplaats voor talent en creatieve ondernemers: het aantal artiesten en muzikanten is opvallend hoog. Ook de
branches dienstverlening en gezondheidszorg zijn goed vertegenwoordigd: Utrecht is economisch sterk en gezond. Dat geldt
overigens ook voor de regio waar de stad het stralend middelpunt van vormt en die door de EU voor de tweede maal op rij is
uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa.
Geen wonder dus dat zoveel mensen in Utrecht willen wonen. De opmars is groot. Met haar 322.000 inwoners is Utrecht nu de
vierde stad van het land. En het aantal inwoners groeit snel; naar verwachting huisvest de stad 400.000 inwoners rond het jaar
2033. Er wordt dan ook volop gebouwd. Aan de westkant van de stad verrijst Leidsche Rijn, een hagelnieuwe wijk met 31.000
woningen voor ca. 100.000 mensen. Maar ook elders in de stad is er ruimte voor ontwikkelingen!
De Kaap
De Kaap
De Kaap
2 huurappartementen in de vrije sector
2 Mietappartements auf dem freien Markt
2 rental apartments in the free sector
en 48 sociale huurappartementen
und 48 soziale Mietappartements
and 48 social housing apartments
Oplevering: 2014
Bauabnahme war im Jahre 2014
Completion: 2014
In het aanbod aan woningen vormen de huurwoningen in de vrije sector de ontbrekende schakel. De behoefte is enorm: jaarlijks
wordt er gerekend met een tekort van ca. 1.300 vrijesectorhuurwoningen. Alleen in samenwerking met vastgoedbeleggers en
ontwikkelaars uit binnen- en buitenland kan dit aanbod goed en snel op orde worden gebracht. In dit boekwerk staan de meest
interessante en kansrijke ontwikkellocaties op een rij. Een rondleiding door een stad waar de kansen voor het oprapen liggen.
Ook voor u.
Utrecht hat 328.276 Einwohner
• 32% Der Einwohner ist zwischen 27 und 44 Jahre alt
• 54% Der Haushalte sind 1-Personen-Haushalte
• 20% Der Einwohner studiert
der gesamte Wohnungsvorrat umfasst
146.323 Wohnungen, von denen sind:
• Eigentumswohnungen: 48%
• Soziale Mietwohnungen: 39%
• Private Mietwohnungen: 13%
• Mietwohnungen auf dem freien markt: 6%
UTRECHT: STADT MIT STIL IM HERZEN DER NIEDERLANDE
Beste Lage für Mietwohnungen auf dem freien Markt
der dynamische Arbeitsmarkt ist wie folgt einzuteilen:
• 228.630 Arbeitsplätze
• 89.165 Menschen wohnen und arbeiten in Utrecht
• 85.280 Menschen wohnen in Utrecht aber arbeiten auswärts
• 139.446 Menschen arbeiten in Utrecht aber wohnen auswärts
Die Geschichte Utrechts geht zum Anfang unserer Zeitrechnung zurück. Die wunderschöne alte Innenstadt, die Grachten mit
ihren berühmten Lagerkellern und der mysteriöse Dom sind entscheidend für die Atmosphäre der Stadt. Utrecht liegt zentral
und ist hervorragend erreichbar: mittels Straße, Wasser, Luft und Bahn. Täglich benutzen ca. 285.000 Reisende den Utrechter
Hauptbahnhof, der größte Bahnhof der Niederlande, der zur Zeit, auf spektakuläre Art modernisiert wird.
Utrecht, eine wunderschöne Stadt. Eine Stadt um sich aufzuhalten, zu arbeiten, zu lernen und... um zu wohnen. Dieses erzählen die
Utrechter jedem, der es hören möchte und es wird in den letzten Jahren auch und vor allem von anderen verkündet. Und nicht nur
in eigenem Land. CNN bezeichnete Utrecht vor kurzem als ’das neue Amsterdam’. Der beliebte Reiseführer Lonely Planet rühmt die
Stadt als einer der zehn ’verborgenen Schätze’ Europas und laut BBC Travel gehört Utrecht zu den ’happiest places on earth’.
Utrecht rühmt sich als Stadt von Kenntnis und Kultur. Die Stadt beherbergt die größte Universität des Landes und die Qualität ist
hervorragend. So um die 70.000 Studenten gehen zur Universität oder zur Hochschule. Viele von ihnen wollen auch nach dem
Absolvieren ihres Studiums in Utrecht wohnen bleiben. Junge und gut ausgebildete Berufstätige sind das Ergebnis. Und dieses
fühlt man: Die Stadt ist begierig und tatkräftig.
(aus: Utrecht bij de hand, gemeente Utrecht, 2014)
Ein großes Angebot an Museen, Bühnen und Festivals machen Utrecht auch in kultureller Hinsicht zu einem beliebten Ziel. Die
Stadt ist die Brutstätte für Talent und kreative Unternehmer: die Zahl der Artisten und Musikanten ist auffallend hoch. Auch
die Branchen Dienstleistung und Gesundheitswesen sind gut vertreten: Utrecht ist wirtschaftlich stark und gesund. Dieses
gilt übrigens auch für die ganze Region, von der die Stadt das strahlende Zentrum bildet. Die Region ist von der EU in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren als die meist wettbewerbsfähige Region Europas bestimmt worden.
Es ist also nicht verwunderlich, dass so viele Menschen in Utrecht wohnen wollen. Der Zuwachs ist enorm. Im Augenblick ist
Utrecht mit ihren 322.000 Einwohnern, die viert größte Stadt des Landes. Und ihre Einwohnerzahl wächst schnell: voraussichtlich
werden sich um das Jahr 2033 400.0000 Einwohner in der Stadt angesiedelt haben. In Folge wird auch viel gebaut. An der
Westseite der Stadt entsteht ’Leidsche Rijn’, eine funkelnagelneue Siedlung mit 31.000 Wohnungen für ungefähr 100.000
Einwohner. Aber auch an anderen Stellen in der Stadt ist Platz für Entfaltung!
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
14 huurappartementen in de vrije sector
14 Mietappartements auf dem freien Markt
14 rental apartments in the free sector
en 42 sociale huurappartementen
und 42 soziale Mietappartements
and 42 social housing apartments
Oplevering: 2014
Bauabnahme war im Jahre 2014
Completion: 2014
Im Wohnungsangebot bilden die Mietwohnungen auf dem freien Markt das fehlende Glied. Das Bedürfnis ist enorm: es wird mit
einem jährlichen Defizit von 1.300 Mietwohnung auf dem freien Markt gerechnet. Ein gutes und schnelles Angebot kann nur in
Zusammenarbeit mit Immobilieninvestoren und Projektentwicklern aus In- und Ausland hergestellt werden. In diesem Buch sind die
interessantesten und aussichtsreichsten neuen Anlagen aufgeführt worden. Ein Rundgang durch eine Stadt, wo die Chancen leicht
aufgelesen werden können. Auch von Ihnen.
Utrecht has a population of 328,276
• 32% of the population is between 27 and 44 years old.
• 54% are single-person households.
• 20% of the population studies.
UTRECHT: CITY WITH STYLE IN THE HEART OF THE NETHERLANDS
Top locations for free-sector rental homes
total housing stock comprises 146,323
homes, including:
• owner/resident: 48%
• social housing: 39%
• private rental home: 13%
• rent in the free sector: 6%
Utrecht is a magnificent city to stay and work in, to learn from and … to live in. This is what the Utrecht inhabitants themselves
say to anyone who cares to listen, and in the last few years it has been said by many others too — not only from the Netherlands.
CNN designated Utrecht as ‘the new Amsterdam’. In the popular travel guide Lonely Planet, the city is commended as one of the
ten ‘hidden treasures’ of Europe, and BBC Travel ranks Utrecht among the ‘happiest places on earth’.
categorisation of the dynamic labour market:
• 228,630 jobs
• 89,165 people live and work in Utrecht
• 85,280 people live in Utrecht but work elsewhere
• 139,446 people work in Utrecht but live elsewhere
The history of Utrecht dates back to the beginning of our calendar. The beautiful, old city centre, the mysterious cathedral
tower, and the canals with their famous wharf cellars set the atmosphere of the city. Utrecht has a central location and is easily
accessible by road, water, air and rail. Every day, some 285,000 passengers travel via Utrecht Central Station, the largest railway
station in the Netherlands, which is currently being modernised in a most spectacular way.
(source: Utrecht bij de hand, gemeente Utrecht, 2014)
Utrecht presents itself as a city of knowledge and culture. It is home to the largest university of the country and performs
extremely well in terms of quality. Many of the 70,000 university and higher-education students have the intention of continuing
to live in Utrecht after their graduation. A young and highly-educated working population is the result. You can feel it too: the
city is eager and bristling with energy.
A rich selection of museums, theatres, music stages and festivals renders Utrecht a popular destination in a cultural respect
as well. The city is a breeding ground for talent and creative entrepreneurs; the number of artists and musicians is remarkably
high. The service and healthcare sectors, too, are well represented. Utrecht is economically strong and healthy. The same is true
for the region of which the city is the radiant centre and which has been acclaimed the most competitive region in Europe by the
EU for the second time in a row.
Therefore, it is not surprising that so many people want to live in Utrecht and that their number is increasing. With a population
of 322,000 Utrecht is the fourth largest city of the country. The city is expected to accommodate 400,000 people by 2033.
Extensive building projects are in progress to meet the current and future demand. On the western side of the city, the brandnew Leidsche Rijn district is under construction, with 31,000 homes for approximately 100,000 people, but there is ample space
for development in other parts of the city as well!
Bruisdreef
Bruisdreef
Bruisdreef
36 huurappartementen in de vrije sector
36 Mietappartements auf dem freien Markt
36 rental apartments in the free sector
en 78 sociale huurappartementen
und 78 soziale Mietappartements
and 78 social housing apartments
Oplevering: 2013
Bauabnahme war im Jahre 2013
Completion: 2013
In the housing stock on offer, the rental homes in the free sector are in short supply. The demand is enormous: the annual
shortage is about 1,300 free-sector rental homes. Only in partnership with property investors and developers from the
Netherlands and abroad this demand can be met adequately and quickly. The most interesting and likely development locations
are listed in this booklet — a tour of a city full of opportunities, also for you.
KRUISVAERTKADE
KRUISVAERTKADE
eigenaar
NS Stations
ontwikkelaar
-
oppervlakte
ca. 50.000 m2
aantal woningen
nader te bepalen
woningtype
nader te bepalen
procedure
bestemmingsplan moet
worden aangepast
start bouw
ca. 2016 – 2019
Eigentümer:
NS Stations
Entwickler:
-
Oberfläche:
ca. 50.000 m2
Wohnungszahl:
noch näher zu bestimmen
Wohnungstyp:
noch näher zu bestimmen
Prozedur:
Flächennutzungsplan muss
geändert werden
Bauanfang:
ca. 2016 – 2019
owner:
NS Stations
developer:
-
surface area:
ca. 50,000 m2
number of homes:
to be further established
home type:
to be further established
procedure
zoning plan is to be adjusted
start construction:
approximately 2016-2019
KRUISVAERTKADE
AMSTERDAM
HILVERSUM
ALMERE LELYSTAD
A27
A2
AMERSFOORT
ZWOLLE ENSCHEDE
A28
ROTTERDAM
DEN HAAG
A12
A12
A27
S-HERTOGENBOSCH
Aan de westzijde van de stad, een unieke plek aan het water en dichtbij de gezellige binnenstad van
Utrecht. De Kruisvaertkade bevindt zich op loopafstand van een breed palet aan voorzieningen als
winkels, terrassen, een bioscoop en het centraal station.
G
DE
R
VE
NI
GD
E
TI
NA
ES
VEILINGHAVEN
OV
ER
WE
RE
ST
N OU
DE
NL
AA
N
The Kruisvaertkade is situated in the west of the city, a unique place on the water and close to the lovely
Utrecht city centre. The Kruisvaertkade is within walking distance from a wide variety of shops, terraces,
a cinema and the central railway station.
E DE
Die Kruisvaertkade liegt westlich der Stadt. Es ist ein einzigartiger Ort am Wasser und in der nähe der
gemütlichen Innenstadt Utrechts. Von der Kruisvaertkade kann man zu Fuß u.a. Geschäfte, Terrassen,
ein Kino und den Hauptbahnhof und vieles mehr erreichen.
BREDA EINDHOVEN
VEENENDAAL
ARNHEM
STATIONSGEBIED-ZUIDGEBOUW
STATIONSGEBIED
ZUIDGEBOUW
eigenaar
gemeente Utrecht/POS
ontwikkelaar
-
oppervlakte
10.000-15.000 m2
aantal woningen
nader te bepalen
woningtype
nader te bepalen
procedure
bestemmingsplan wordt momenteel aangepast. Er zal een
ruime bestemming op komen.
start bouw
ca. 2017
Eigentümer:
Gemeinde Utrecht/POS
Entwickler:
-
Oberfläche:
10.000-15.000 m2
Wohnungszahl:
noch näher zu bestimmen
Wohnungstyp:
noch näher zu bestimmen
Prozedur:
Flächennutzungsplan wird
z.Z. geändert. Vieles wird
möglich sein.
Bauanfang:
ca. 2017
owner:
municipality of Utrecht/POS
developer:
-
surface area:
10,000-15,000 m2
number of homes:
to be further established
home type:
to be further established
procedure
Zoning plan is to be adjusted
and will apply for wide applicability.
start construction:
approximately 2017
STATIONSGEBIED-ZUIDGEBOUW
AMSTERDAM
HILVERSUM
ALMERE LELYSTAD
A27
A2
NO OR
A12
A12
D
A28
ROTTERDAM
DEN HAAG
OU DE
AMERSFOORT
ZWOLLE ENSCHEDE
VEENENDAAL
ARNHEM
A27
S-HERTOGENBOSCH
Deze locatie midden in het nieuwe stationsgebied bevindt zich pal naast de nieuwe OVterminal van Utrecht CS, het kloppend hart van reizend Nederland. Centraler kan het niet.
Het Zuidgebouw ligt aan de imposante Stationsallee en tegenover Hoog Catharijne, op
loopafstand van winkels en de historische binnenstad van Utrecht.
BREDA EINDHOVEN
Das Stationsgebied – Zuidgebouw liegt mitten im neuen Bahnhofsgebiet und befindet sich
direkt neben dem neuen Terminal der Öffentlichen Verkehrsmittel des Utrechter Hauptbahnhofs,
der Knotenpunkt aller Reisenden. Zentraler geht es nicht. Das Zuidgebouw befindet sich an der
eindrucksvollen ’Stationsallee’ und gegenüber dem Einkaufszentrum ’Hoog Catharijne’. Zu Fuß
können die Geschäfte und die historische Innenstadt Utrechts erreicht werden.
This location in the new railway station area is right next to the new public transport terminal
of Utrecht CS, the beating heart of travel in the Netherlands. This is as central as you can get.
The Zuidgebouw is located at impressive Stationsallee and right across Hoog Catharijne, at
walking distance from shops and the historical city centre of Utrecht.
G
DE
R
VE
RE
NI
GD
E
TI
NA
ES
VEILINGHAVEN
OV
ER
WE
ST
E DE
N OU
DE
NL
AA
N
2e DAALSEDIJK
2e DAALSEDIJK
eigenaar
NS Stations
ontwikkelaar
-
oppervlakte
ca. 120.000 m2
aantal woningen
nader te bepalen
woningtype
nader te bepalen
procedure
bestemmingsplan moet
worden aangepast
start bouw
ca. 2016 – 2019
Eigentümer:
NS Stations
Entwickler:
-
Oberfläche:
ca. 120.000 m2
Wohnungszahl:
noch näher zu bestimmen
Wohnungstyp:
noch näher zu bestimmen
Prozedur:
Flächennutzungsplan muss
geändert werden
Bauanfang:
ca. 2016 – 2019
owner:
NS Stations
developer:
-
surface area:
approximately 120,000 m2
number of homes:
to be further established
home type:
to be further established
procedure
zoning plan is to be adjusted
start construction:
approximately 2016 – 2019
2e DAALSEDIJK
AMSTERDAM
HILVERSUM
ALMERE LELYSTAD
A27
A2
AMERSFOORT
ZWOLLE ENSCHEDE
A28
ROTTERDAM
DEN HAAG
A12
TALMA LAAN
A12
S-HERTOGENBOSCH
D
2e Daalsedijk is adjacent to the old railway yard and somewhat hidden on the outskirts of the city centre.
Multiculturalism, an atmosphere of industrial heritage, and a mix of retail trade and creative entrepreneurship make 2e Daalsedijk the ideal location for special, experimental initiatives.
NO OR
Der 2e Daalsedijk grenzt an dem alten Eisenbahngelände und liegt einigermaßen versteckt am Rande der
Innenstadt . Eine Vielfalt von Kulturen, die Atmosphäre eines Industriellen Erbgutes und eine Mischung von
Einzelhandel und kreativen Handelssinn sorgen dafür, dass der 2e Daalsedijk sich ausgezeichnet für besondere und experimentelle Initiative eignet.
OU DE
Grenzend aan het oude spoorwegemplacement en enigszins verscholen aan de rand van de binnenstad.
Multiculturaliteit, een sfeer van industrieel erfgoed en een mix van detailhandel en creatief ondernemerschap maken dat de 2e Daalsedijk zich bij uitstek leent voor bijzondere, experimentele initiatieven.
A27
BREDA EINDHOVEN
VEENENDAAL
ARNHEM
CARTESIUSDRIEHOEK
eigenaar
diverse ontwikkelaars
oppervlakte
60.000 m2
aantal woningen
584 woningen
woningtype
-
procedure
bestemmingsplan moet nog
worden aangepast
start bouw
ca. 2015
Eigentümer:
NS Stations
Entwickler:
verschiedene Entwicklers
Oberfläche:
60.000 m2
Wohnungszahl:
584 Wohnungen
Wohnungstyp:
-
Prozedur:
Flächennutzungsplan muss
geändert werden
Bauanfang:
ca. 2015
owner:
CARTESIUSDRIEHOEK
NS Stations
ontwikkelaar
NS Stations
developer:
miscellaneous developers
surface area:
60,000 m2
number of homes:
584 homes
home type:
-
procedure
zoning plan is to be adjusted
start construction:
approximately 2015
CARTESIUSDRIEHOEK
AMSTERDAM
HILVERSUM
ALMERE LELYSTAD
A27
A2
AMERSFOORT
ZWOLLE ENSCHEDE
A28
ROTTERDAM
DEN HAAG
A12
A12
A27
S-HERTOGENBOSCH
VEENENDAAL
ARNHEM
Imposant terrein aan de noordwestzijde van Utrecht waar infrastructuur en bedrijvigheid van oudsher
de boventoon voeren. Station Utrecht Zuilen ligt pal om de hoek evenals het Amsterdam Rijnkanaal, de
spoorlijnen en de toegangswegen richting de Randstad. Levendig, dynamisch en kansrijk als kenmerken bij
de Cartesiusdriehoek met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik, ruimte in overvloed en een mix
van wonen en werken als streefbeeld.
BREDA EINDHOVEN
Der Cartesiusdriehoek ist ein eindrucksvolles Gelände an der Nordwestseite Utrechts, wo Infrastruktur
und Geschäftigkeit von je her das Sagen haben. Der Bahnhof Utrecht Zuilen liegt direkt um die Ecke,
genau wie der Kanal ’Amsterdam Rijnkanaal’, die Eisenbahnlinien und die Zufahrtstrassen in Richtung des
Ballungsraums im Westen der Niederlande. Die Merkmale die zum Cartesiusdriehoek gehören sind lebhaft,
dynamisch und vielversprechend. Alle Vorteile einer Stadt sind griffbereit, es gibt ausreichend Platz. Es
wird eine Mischung von wohnen und arbeiten angestrebt.
Cartesiusdriehoek covers an impressive site in the northwest of Utrecht, which has always been dominated
by infrastructure and industriousness. Utrecht Zuilen Station is right around the corner, as well as the
Amsterdam Rijnkanaal, the railway lines and the access roads to the Randstad (the urban agglomeration
in the western part of the Netherlands). Cartesiusdriehoek is lively, dynamic and full of opportunities.
The urban facilities are within easy reach, there is space in abundance, and a mix of housing and working
facilities is aimed at.
BEFU-TERREIN
BEFU-TERREIN
eigenaar
gemeente Utrecht
ontwikkelaar
tender in 2014
oppervlakte
10.500 m2
aantal woningen
200 woningen en eventueel
een sportvoorziening
woningtype
nader te bepalen
procedure
bestemmingsplan moet
worden aangepast
start bouw
ca. 2016-2017
Eigentümer:
Gemeinde Utrecht
Entwickler:
Ausschreibung im Jahre 2014
Oberfläche:
10.500 m2
Wohnungszahl:
200 Wohnungen und eventuell sportliche Einrichtung
Wohnungstyp:
noch näher zu bestimmen
Prozedur:
Flächennutzungsplan muss
geändert werden
Bauanfang:
ca. 2016-2017
owner:
municipality of Utrecht
developer:
tender in 2014
surface area:
10,500 m2
number of homes:
200 homes and possibly a
sports facility
home type:
to be further established
procedure
zoning plan is to be adjusted
start construction:
approximately 2016-2017
BEFU-TERREIN
AMSTERDAM
HILVERSUM
ALMERE LELYSTAD
A27
A2
AMERSFOORT
ZWOLLE ENSCHEDE
A28
ROTTERDAM
DEN HAAG
A12
A12
A27
S-HERTOGENBOSCH
Op het voormalige fabrieksterrein van een oude betonmortelcentrale, in een sfeer van industrieel erfgoed,
direct aan de Vaartsche Rijn en met de binnenstad van Utrecht op fietsafstand. Het Befu-terrein grenst aan
het vergelijkbare Prozee-terrein waar op dit moment 130 woningen worden gerealiseerd, in diverse soorten
en maten.
Das Befu-terrein liegt auf dem ehemaligen Fabrikgelände einer alten Betonmörtelzentrale, wodurch eine Atmosphäre des Industriellen Erbguts herrscht. Es ist direkt an dem Wasser ’Vaartsche Rijn’ gelegen. Die Innenstadt
Utrechts ist mit dem Fahrrad schnell zu erreichen. Das Befu-terrein liegt neben dem ähnlichen Prozee-terrein,
wo zur Zeit 130 Wohnungen in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verwirklicht werden.
The former concrete plant site with an industrial heritage atmosphere on the Vaartsche Rijn and with the
city centre of Utrecht within cycling distance, the Befu-terrein borders on the comparable Prozee site,
where 130 homes of various sorts and sizes are currently being realised.
BREDA EINDHOVEN
VEENENDAAL
ARNHEM
MERWEDEKANAALZÔNE
MERWEDEKANAALZÔNE
eigenaar
gemeente Utrecht
(onder voorbehoud)
ontwikkelaar
Bouwfonds
oppervlakte
70.500 m2
aantal woningen
600 woningen
(waarvan 550 door Bouwfonds)
woningtype
350 zelfstandige studentenwoningen en 250 eengezinswoningen
procedure
bestemmingsplan moet worden
aangepast
start bouw
ca. 2016
Eigentümer:
Gemeinde Utrecht
(vorbehaltlich)
Entwickler:
Bouwfonds
Oberfläche:
70.500 m2
Wohnungszahl:
600 Wohnungen
(wovon 550 durch Bouwfonds)
Wohnungstyp:
350 selbständige Studentenwohnungen und 250 Einfamilienhäuser
Prozedur:
Flächennutzungsplan muss
geändert werden
Bauanfang:
ca. 2016
owner:
municipality of Utrecht
(subject to changes)
developer:
Bouwfonds
surface area:
70,500 m2
number of homes:
600 homes
(including 550 by Bouwfonds)
home type:
350 independent student
residences and 250 family homes
procedure
zoning plan is to be adjusted
start construction:
approximately 2016
MERWEDEKANAALZÔNE
AMSTERDAM
HILVERSUM
ALMERE LELYSTAD
A27
A2
AMERSFOORT
ZWOLLE ENSCHEDE
A28
ROTTERDAM
DEN HAAG
A12
A12
VEENENDAAL
ARNHEM
A27
S-HERTOGENBOSCH
BREDA EINDHOVEN
G
DE
R
VE
RE
NI
GD
E
TI
NA
ES
VEILINGHAVEN
OV
Het voormalig defensieterrein langs het Merwedekanaal – met volop ruimte voor woningbouw - vormt een
verbindende schakel tussen het stationsgebied en de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Leidsche Rijn. De
Merwedekanaalzône ligt direct tegenover het hippe Parkhaven, nabij de markante Villa Jongerius en met
de binnenstad van Utrecht op fietsafstand.
ER
WE
ST
E DE
N OU
DE
NL
AA
N
Die Merwedekanaalzône liegt auf dem ehemaligen Militärgelände am Kanal ’Merwedekanaal’ – wo es reichlich
Platz gibt für Wohnungsbau. Sie liegt zwischen dem Bahnhofsgebiet und den Utrechter Stadtvierteln
’Kanaleneiland’ und ’Leidsche Rijn’. Die Merwedekanaalzône ist direkt gegenüber dem kessen Parkhaven, in
Nähe der markante Villa Jongerius und man kann die Innenstadt Utrechts schnell mit dem Fahrrad erreichen.
The former military site along the Merwedekanaal, with ample space for house-building, is the between the
station area and the Kanaleneiland and Leidsche Rijn districts. The Merwedekanaalzône is on the opposite
of the trendy Parkhaven, near the striking Villa Jongerius, and with the city centre of Utrecht within
cycling distance.
CENTRUM OVERVECHT
CENTRUM OVERVECHT
eigenaar
gemeente Utrecht
ontwikkelaar
-
oppervlakte
ca. 22.000 m2
aantal woningen
tussen de 200–350 woningen
(nader uit te werken)
woningtype
appartementen
procedure
bestemmingsplan moet
worden aangepast
start bouw
ca. 2017
Eigentümer:
Gemeinde Utrecht
Entwickler:
-
Oberfläche:
ca. 22.000 m2
Wohnungszahl:
zwischen 200-350 Wohnungen (genauer auszuarbeiten)
Wohnungstyp:
Appartements
Prozedur:
Flächennutzungsplan muss
geändert werden
Bauanfang:
ca. 2017
owner:
municipality of Utrecht
developer:
-
surface area:
approximately 22,000 m2
number of homes:
between 200 and 350 (to be
worked out in further detail)
home type:
apartments
procedure
zoning plan is to be adjusted
start construction:
approximately 2017
CENTRUM OVERVECHT
AMSTERDAM
HILVERSUM
ALMERE LELYSTAD
A27
A2
AMERSFOORT
ZWOLLE ENSCHEDE
A28
ROTTERDAM
DEN HAAG
A12
A12
VEENENDAAL
ARNHEM
A27
Grenzend aan het drukbezochte winkelcentrum in het hart van Overvecht, biedt Centrum
Overvecht ruimte voor een serieus aantal nieuw te bouwen woningen. De wijk is groen en
ruimtelijk van opzet met veel parken en speelvoorzieningen. Overvecht beschikt over een
eigen treinstation en is uitstekend bereikbaar via diverse uitvalswegen.
S-HERTOGENBOSCH
BREDA EINDHOVEN
TIB
ER DR
EE F
Das Centrum Overvecht grenzt an dem gut besuchten Einkaufszentrum im Herzen Overvechts.
Diese Anlage bietet Platz für eine größere Zahl Neubauwohnungen. Der Bezirk liegt im grünen
und ist geräumig gebaut worden; es befinden sich viele Parks und Spieleinrichtungen. Overvecht
hat einen eigenen Bahnhof und ist mittels verschiedener Ausfallstraßen ausgezeichnet zu erreichen.
TALMA LAAN
Adjacent to the popular shopping centre in the heart of Overvecht, Centrum Overvecht offers
space for a considerable number of new homes yet to be built. It is a green and spacious
district with many parks and playground facilities. Overvecht has its own railway station and
is easy to reach via various arterial roads.
CAMPOSDREEF
CAMPOSDREEF
eigenaar
gemeente Utrecht
ontwikkelaar
-
oppervlakte
ca. 1.900 m2
aantal woningen
12 woningen
woningtype
appartementen
procedure
bestemmingsplan gereed
start bouw
ca. 2015-2016
Eigentümer:
Gemeinde Utrecht
Entwickler:
-
Oberfläche:
ca. 1.900 m2
Wohnungszahl:
12 Wohnungen
Wohnungstyp:
Appartements
Prozedur:
Flächennutzungsplan fertig
Bauanfang:
ca. 2015-2016
owner:
municipality of Utrecht
developer:
-
surface area:
approximately 1,900 m2
number of homes:
12 homes
home type:
apartments
procedure
zoning plan completed
start construction:
approximately 2015-2016
CAMPOSDREEF
AMSTERDAM
HILVERSUM
ALMERE LELYSTAD
A27
A2
AMERSFOORT
ZWOLLE ENSCHEDE
A28
ROTTERDAM
DEN HAAG
A12
A12
VEENENDAAL
ARNHEM
A27
S-HERTOGENBOSCH
BREDA EINDHOVEN
Het naoorlogse Overvecht valt op door de ruimtelijke opzet en het vele groen. De kleinschalige
locatie aan de Camposdreef ligt gunstig ten opzichte van voorzieningen. Met stadspark en zwembad
op loopafstand, evenals scholen, maatschappelijke voorzieningen en een groot wijkwinkelcentrum.
Overvecht beschikt over een eigen treinstation.
Das Centrum Camposdreef liegt im Nachkriegsbezirk Overvecht und fällt ins Auge durch den
großzügigen Entwurf und das viele Grün. Die kleine Anlage am Camposdreef liegt sehr günstig.
Laufend kann man den Stadtpark und das Schwimmbad, genau wie Schulen, Dienstleistungsunternehmen und ein großes Einkaufszentrum, erreichen. Overvecht hat einen eigenen Bahnhof.
What strikes one most about post-war Overvecht is its spatial set-up and its rich greenery. The
small-scale location on Camposdreef is conveniently situated with respect to a host of facilities,
including a park and a swimming-pool within walking distance, as well as schools, social amenities
and a large shopping centre. Overvecht has its own railway station.
IVOORDREEF
IVOORDREEF
eigenaar
Bo-Ex
ontwikkelaar
Bo-Ex
oppervlakte
18.000 m2
aantal woningen
165 woningen
woningtype
nader te bepalen
procedure
bestemmingsplan moet
worden aangepast
start bouw
ca. 2018
Eigentümer:
Bo-Ex
Entwickler:
Bo-Ex
Oberfläche:
18.000 m2
Wohnungszahl:
165 Wohnungen
Wohnungstyp:
noch näher zu bestimmen
Prozedur:
Flächennutzungsplan muss
geändert werden
Bauanfang:
ca. 2018
owner:
Bo-Ex
developer:
Bo-Ex
surface area:
18,000 m2
number of homes:
165 homes
home type:
to be further established
procedure
zoning plan is to be adjusted
start construction:
approximately 2018
IVOORDREEF
AMSTERDAM
HILVERSUM
ALMERE LELYSTAD
A27
A2
AMERSFOORT
ZWOLLE ENSCHEDE
A28
ROTTERDAM
DEN HAAG
A12
A12
A27
Aan een groene boulevard in het ruime, naoorlogse Overvecht. Typische zeventiger jaren wijk met
een breed palet aan voorzieningen: scholen, parken, maatschappelijke instellingen en een groot
winkelcentrum. Goed bereikbaar ook: de Ivoordreef ligt in directe nabijheid van de ringweg rond
Utrecht.
Der Ivoordreef liegt an einem grünen Boulevard in dem geräumigen Nachkriegsbezirk
Overvecht. Ein typischer 70-er Jahre Bezirk mit einer großen Auswahl an Schulen, Parks,
Dienstleistungsunternehmen und einem großen Einkaufszentrum. Der Ivoordreef liegt in der
direkten Umgebung des Utrechter Rings und ist deshalb sehr gut erreichbar.
Ivoordreef is situated on a green boulevard in spacious, post-war Overvecht. It is a typical seventies
district that boasts a wide variety of facilities, including schools, parks, social amenities and a large
shopping centre. It is also easily accessible: Ivoordreef is in the direct vicinity of the Utrecht ring
road.
S-HERTOGENBOSCH
BREDA EINDHOVEN
VEENENDAAL
ARNHEM
MEER WETEN OVER UTRECHT OF EEN
VAN DEZE LOCATIES?
Neem dan contact op met de eigenaar van de
desbetreffende locatie. Hij voorziet u graag
van alle overige informatie en beantwoordt uw
vragen liefst in een persoonlijk gesprek of met
een rondleiding ter plaatse.
U kunt contact opnemen met:
WOLLEN SIE MEHR BEZÜGLICH UTRECHT
ODER EINER DIESER ANLAGEN IN
ERFAHRUNG BRINGEN?
Kontaktieren Sie dann den Eigentümer der
diesbezüglichen Anlagen. Er wird Ihnen alle
übrigen Informationen gerne weiterleiten und
beantwortet Ihre Fragen am liebsten in einem
persönlichen Gespräch oder während einer
Führung vor Ort. Sie können sich wenden an:
INFORMATION ON UTRECHT OR
ONE OF THESE LOCATIONS
For further information on Utrecht or these
locations, please contact the owner of the
respective location. The owner will provide
you with any information you need and will be
pleased to answer your questions in a personal
interview or during a tour of the location.
Please contact:
Gemeente Utrecht
Martin Mulder,
Gemeinde Utrecht
Martin Mulder,
Municipality of Utrecht
Martin Mulder,
directeur Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
Direktor Räumliche und Wirtschaftliche Entwicklung
Director Spatial and Economic Development
[email protected]
[email protected]cht.nl
[email protected]
030-286 00 00
+31-30-2860000
+31 (0)30 286 00 00
NS Stations
Hans Broekman,
NS Stations
Hans Broekman,
NS Stations
Hans Broekman,
manager Stationsontwikkeling en verkopen
Manager Bahnhofsentwicklung und Verkäufe
Manager Station Development and Sales
[email protected]
[email protected]
[email protected]
06-10436621
+31-6-10436621
+31 (0)6 10436621
Bo-Ex
Johan Klinkenberg,
Bo-Ex
Johan Klinkenberg,
Bo-Ex
Johan Klinkenberg,
algemeen directeur
Generaldirektor
General Manager
[email protected]
[email protected]
[email protected]
030- 282 79 11
+31-30-2827911
+31 (0)30 282 79 11
COLOFON
Dit boekje is een gezamenlijke uitgave van gemeente Utrecht,
NS Stations en Bo-Ex en is in deze versie verschenen in een
oplage van 150 exemplaren (sept. 2014). Een actuele, digitale
variant vindt u op www.utrecht.nl/wonen.
conceptontwikkeling en realisatie: Thissen Communicatie
fotografie: Merijn van der Vliet
drukwerk: De Bondt grafimedia communicatie
........................................................................................
IMPRESSUM
Dieses Buch ist eine gemeinsame Ausgabe der Gemeinde
Utrecht, NS Stations und Bo-Ex und ist in dieser Fassung
in einer Auflage von 150 Stück (Sept. 2014) erschienen.
Eine aktuelle, digitale Variante können Sie auf
www.utrecht.nl/wonen finden.
Konzept und Realisierung: Thissen Communicatie
fotografie: Merijn van der Vliet
Drucksache: De Bondt grafimedia communicatie
........................................................................................
COLOPHON
This booklet is a joint publication by the municipality of Utrecht,
NS Stations and Bo-Ex. This edition is issued in 150 copies
(September 2014). An up-to-date, digital variant can be found
on www.utrecht.nl/wonen.
Concept and realisation: Thissen Communicatie
Photography: Merijn van der Vliet
Printed by: De Bondt grafimedia communicatie

Vergelijkbare documenten