succulentenvereniging haag- en westland

Commentaren

Transcriptie

succulentenvereniging haag- en westland
Colofon
SUCCULENTENVERENIGING
Bestuurssamenstelling
HAAG- EN WESTLAND
Voorzitter
A. Vijverberg
Broekpolderlaan 65
2675 LK Honselersdijk
Telefoon 0174 - 627407
Mobiel 06 - 22920496
E-mail [email protected]
Secretaris
J. de Vreede
Nolensstraat 35
2672 BH Naaldwijk
Telefoon 0174 - 620622
E-mail [email protected]
Penningmeester
P.A.J. Muller
Rembrandtkade 252a
2282 XG Rijswijk
Telefoon 070 - 7789996
Mobiel 06 - 36105366
E-mail [email protected]
Redactie
P.A.J. Muller
OPGERICHT 6 MAART 2008
Anacampseros alstonii
ARTIKELEN EN MEDEDELINGENBLAD
JAARGANG 1 NR. 7 maart/april 2009
De verenigingsavonden worden gehouden in Woonzorgcentrum
Florence Vredenburch aan het van Vredenburchplantsoen 1 te Rijswijk
op de 1e dinsdag van de maand.
De locatie is te bereiken met openbaar vervoer bus 23 en 39, vanaf
Paulus Potterlaan / Jozef Israëlslaan en tramlijn 17, halte van
Vredenburchweg.
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur, de avond vangt aan om 20.00 uur
en sluit rond 22.30 uur. Tijdens de pauze vindt er een verkoop van loten
plaats voor planten.
De contributie bedraagt € 15,00 per jaar en betalen naar rato € 1,50
per maand na aanmelding lidmaatschap. Contributie betaling op:
Bankrek. 12.07.85.773 t.n.v. Succulentenvereniging Haag- en Westland
2
Wat brengt ons de avonden van 3 maart en 7april
Rotsplantendag in Utrecht
Voor de avond van 3 maart is uitgenodigd Jan Blokland de voorzitter van
Groei en Bloei Leidschendam die een lezing zal brengen over
rotstuinplanten.
En op de avond van 7 april kunt u Jos Huizer verwachten met een lezing
over Arizona en New Mexico.
Zo probeert het bestuur een gevarieerd aanbod te brengen voor de
komende verenigingsavonden.
Daar Frans Veenman en Aad Vijverberg lid zijn van de Nederlandse
Rotstuin Vereniging mochten ze JlP en Herman Staffeleu als introducés
meenemen naar de Botanische Tuin in Utrecht waar in een der kassen
een 5 tal workshops werden gegeven over de hobby.
Na koffie met een koekje werden we uitgenodigd een der 5
gelegenheden te bezoeken. Vermeld moet worden dat we van de 5
sessies er hooguit 4 konden bezoeken, 2 voor en de 2 andere na de
pauze iets wat moeilijk kiezen was!
De een koos voor fotografie en opslag, de ander voor de dialezing
alpine planten in Europa. Gezamenlijk de explicatie over voedingbodems van turfblokken in de rotstuin en een vermeerderingsprogramma van Luc Vermeer. Ook de tafel met informatie over zaaien
werd door allen bezocht.
Om 16.00 uur vertrokken we naar het Westland en na nog een 10 tal
buizerds te hebben waargenomen en de reisgenoten te hebben afgezet
arriveerden we op tijd aan de Broekpolderlaan. Hulde aan en voor de
organisatie van deze dag!
Redactie
Bij de omslag: Anacampseros (Avonia) alstonii
Over deze interessante plant heb ik al eerder geschreven, voor het
laatst in 2002 in "Het Aureool" toen we deze soort in de zaaiwedstrijd
hadden. Hiernaast zie je hoe een aantal van deze plantjes in een
verspeenbakje met de verhoudingsgewijs grote witte bloemen staat te
bloeien.
Liefhebbers die bij mij op bezoek komen, zoals afgelopen najaar toen de
algemene ledenvergadering van Succulenta in Appeltern gehouden
werd, ontgaat een dergelijk bakje ook nooit en er komt steevast de
vraag of ik er niet een paar kan missen. En toen bloeiden ze niet eens!
Ook in mei met een bus vol Belgen op kasbezoek was het weer raak.
Bij een niet bevruchte bloem gaat het topzware bloemstengeltje zich al
snel na de bloei buigen, verdroogt daarna en valt af. Als de bloem wel
succesvol bestoven is, blijft de bloemstengel gewoon omhoog staan.
Verder is er niets te zien tot op zekere dag de situatie van de foto
hiernaast zich voordoet. De bloemblaadjes zijn verdroogd en vormen
een soort hoedje dat door het uitzettende zaaddoosje omhoog gedrukt
wordt en tenslotte er af kiepert. Het geheel ziet er nu uit als op de foto
van de omslag. Het zaaddoosje is zo'n 4 mm hoog bij een diameter van
2 mm en staat van boven open. Binnenin liggen de zeer fijne korrelige
lichtbruine zaadjes (foto hiernaast). Inmiddels is de bloemstengel
begonnen een langzame gracieuze buiging te maken zodat de zaadjes
als bij een zoutstrooier verspreid aan de voet van de plant
terechtkomen.
Tenzij je er snel genoeg bij bent om zelf het stengeltje te buigen en de
zaadjes in een doosje op te vangen.
Auteur Theo in Het Aureool, Succulenta afd. Nijmegen e.o.
3
Donderdag 15 januari organiseerde Groei en Bloei afdeling Westland
een avond over minivormen in de rotstuin met medewerking van de heer
Geerds, bekend miniplantenteler uit Boskoop. Planten in natura en op
dia werden vertoond.
Wij als 3 cactofielen kunnen dit ook waarderen en hebben het nodige
opgestoken van deze leerzame avond en kijken uit naar de planten
hunters avond in februari.
JIP
Wat passeerde op de avond van 6 januari:
De koude van dinsdagavond 6 januari bracht 12 leden naar
Woonzorgcentrum Florence Vredenburch, het woonzorgcentrum dat
landelijk de 2e prijs won op gebied van verzorging en wooncomfort.
Ik denk dat het een terechte prijs is, wat we maandelijks opmerken als
we door de wandelgangen gaan voor de clubavonden. Klasse en
gefeliciteerd namens de Succulentenvereniging Haag- en Westland.
Deze avond verzorgde Aad een lezing van Paul Klaasen die met Marlon
Machado (2 buitenlandse gasten) verleden jaar een cactusexcursie door
4
het Westland kregen en als dank ontving voorzitter Aad een lezing van
de heren over noord Argentinië en zuid Chili.
Mooie beelden van knap bedoornde cactussen: soorten die ook bij ons
in de verzameling staan maar in de natuur bijna onherkenbaar zijn!.
In de grote pauze gingen vlot de loten van de hand naar het papier
zodat Joop, Frans en Aad velen gelukkig konden maken met een plant
uit de verzameling van Jan de Vreede
Om 22.15 sloten we de avond af en ik vernam later allen met een
tevreden gevoel.
Jan de Vreede
KOM IN DE KAS
Op zaterdag 4 en zondag 5 april bezetten we een hoekje met grote en
kleine cactussen bij een kweker tijdens de jaarlijkse Kom in de Kas, een
manifestatie die in het Westland rond de 25.000 bezoekers trekt!!!
Optimale kansen om de vereniging en de hobby te promoten.
Locatie is de Harteveldlaan zoals u misschien al wist, de laan naar
Aad’s woning vanaf Kwintsheul, kortom een thuiswedstrijd.
T.z.t. verneemt U meer van ons.
JlP
Onze planten in de maand maart.
Heel voorzichtig beginnen we in de loop van deze maand water te
geven. Bij voorkeur ‘s-morgens vroeg bij te verwachten mooi weer, dit
ter voorkoming van verbranding en vanwege het feit dat we de planten
voor de nacht weer droog willen hebben. Ook zijn op dit dagdeel de nog
schaarse bloemknoppen gesloten: na de bui kunnen ze zich openen en
open blijven staan.
Dikwijls gaat voor het echte gieten al een vernevel beurt vooraf of
gewoon een emmer water over het pad ter verhoging van de
luchtvochtigheid. Het isolatieplastic mag weg, wilt u in verband met
koude periodes echter het doek nog gebruiken, zorg dan dat u alsnog
met mooi weer een kier kan trekken. Bedenk dat in kleine kasjes de
temperatuur snel kan oplopen en uiteraard ook dalen!
5
Als de planten goed aan de groei zijn, meestal na de 2e gietbeurt, geven
we mest mee, voornamelijk zwavelzure ammoniak en iets kalk voor de
kalkminnende soorten (sommige Mammillaria’s en Astrophytums)
U kunt volop verpotten, daar u de nodige potgrond en potten al in huis
hebt en de nieuwe etiketten de afgelopen maanden al hebt geschreven
met de speciale pen (zon -en kleurbestendig).
Veel luchten en al tijdig schermen, vertrouwt u het niet en wilt u nog niet
schermen zet dan een combinatie van planten neer waar de
zonbestendigste de makkelijk verbrandbare beschermt op het heetst
van de dag. Zonbestendig zijn, zoals u begrijpt, de wollige witte en
blauwe soorten met veel doornen. De minder bedoornde groene zijn
vatbaarder voor verbranding. Al snel treft u bloei aan in de kas: probeer
te bestuiven, meestal heb je daar twee planten voor nodig van een
soort. Bedenk; stuifmeel is op zijn best op een zonnige dag en rond het
middaguur. Probeer het eens, ook al hebt u het zaad niet direct nodig,
dikwijls geeft het later in het seizoen een mooie bes en anders maakt u
Gerard Rutten er blij mee voor zijn Cliché fonds!
JIP
Rebutia
Deze eerder kleine cactusjes, bolvormig tot een weinig verlengd,
vormen tamelijk grote groepen als ze ouder worden. Ze groeien op grote
hoogte in de Andes in ongeveer dezelfde gebieden als Lobivia, met
name Argentinië en Bolivia en zijn daardoor resistent tegen de koude.
Een verblijf in de buitenlucht in de zomer wordt altijd geapprecieerd.
Rebutia 's groeien makkelijk en zijn zeer bloeiwillig. De bedoorning is
meestal zacht en kort. Enten is helemaal niet nodig, maar wordt toch
gedaan om zeer grote plantgroepen te krijgen. Ze horen bij de vroege
bloeiers met een niet al te grote bloem die dit echter in aantal
compenseren.
De meeste soorten bloeien oranje tot rood, zoals
R. atrovirens (zie afb. rechts), R. fiebrigii, R.
kupperiana. Andere soorten bloeien geel (R.
marsoneri). Enkele soorten bloeien wit (R.
albiflora, R. leucanthema). Soorten als R.
perplexa en R. violaciflora bloeien dan weer roze
tot paars. Van R. senilis en R. krainziana
bestaan
divers
gekleurde
bloemvormen.
Laatstgenoemde soort is ook mooi kort wit
6
bedoornd, net als R. muscula. Ook R. heliosa (zie afb. links onder) is
heel mooi bedoornd.
Een typisch kenmerk (maar ook voor
sulcorebutia) is het verschijnen van de
bloemen op de oudere aureolen onderaan de
plant. Zaadbessen verdwijnen op die manier
al heel snel tussen de vele bolletjes van de
groep. Bij het afsterven van een groep komen
er ineens honderden zaadjes tevoorschijn,
klaar voor een nieuwe generatie.
Vermeerderen gebeurt door zaaien of door stekken. Bij het zaaien kan
men beter nog in het oogstjaar uitzaaien, want de kiemkracht gaat heel
snel verloren. In dit geslacht heerst in de naamgeving nogal wat
verwarring. Soms heeft een plant wel vijf synoniemen, Dat was reeds zo
bij de vroegere plantenzoekers, maar het wordt niet beter met de
nieuwe naamgeving die veel samen voegt en herleidt tot variëteiten.
Maak er u geen zorgen om, dit geslacht mag in uw verzameling niet
ontbreken.
Bron: Website van Grusonia
Hoe verzorgen wij onze cactussen?
Standplaatsen van cactussen: Geef uw cactussen de lichtste plaats in
huis, direct zonlicht is voor de meeste cactussen niet noodzakelijk. Over
het algemeen kan men stellen dat cactussen met een dichte
bedoorning, veel haar of blauw-achtig plantenlichaam, meer zon kunnen
verdragen dan andere cactussen. Cactussen kan u in de
zomermaanden ook goed buiten zetten op het terras of balkon.
Watergeven: Ook cactussen kunnen in tegenstelling tot wat veel
mensen denken niet zonder water, ze hebben dan wel niet zoveel nodig
als andere planten maar zeker in de zomermaanden vragen ze een
geregelde watergift. Het beste kan men cactussen 1 maal in de 2 tot 3
weken een flinke slok water geven en dan weer wachten tot de potkluit
weer droog is, dat is beter dan elke keer een klein beetje.
Samenstelling van de aarde: Als u een cactus moet verpotten zorg
dan voor een goede potgrond. Het liefst op basis van bladaarde. Dit
omdat de planten gedurende de wintermaanden droog staan. Ook kan
men geen potgrond op basis van turf nemen, want deze neemt in het
7
voorjaar geen water meer op. Meng door de potgrond éénvierde deel
metselzand, verder moet de grond goed waterdoorlatend zijn; cactussen
kunnen niet tegen natte voeten. De meeste cactussen vragen een
potgrond met een pH-waarde (zuurtegraad) van 5 à 6. In de betere
tuincentra is kant-en-klare cactusgrond te koop in kleinverpakkingen (5
liter), deze voldoet over het algemeen goed voor de kleingebruiker.
Jaarlijks verpotten is niet nodig, over het algemeen kan men zeggen dat
een cactus verpot moet worden als deze over de pot heen groeit. De pot
mag niet te groot zijn, 1 maat groter dan de oude pot is meestal al
voldoende. Hoe groter de pot hoe slechter de cactus zal groeien.
Voeding: Indien u de cactussen regelmatig (om de 2 tot 3 jaar) verpot
zullen ze niet zo vlug voeding nodig hebben. Als u er toch voor kiest
voeding te geven doe dit dan niet te vaak; twee maal per seizoen is
genoeg. Het beste is dan een speciale voeding voor cactussen (in de
meeste tuincentra te koop) of een half concentraat "normale"
kamerplantenvoeding.
Bloemen op cactussen: Als u een cactus opnieuw in bloei wilt krijgen
zal u hem een rustperiode moeten geven. Gedurende de
wintermaanden (oktober-begin maart) moet u de planten ABSOLUUT
ZONDER WATER en op een koele plek (maximaal 10 graden) weg
zetten. Dit gaat het beste op een onverwarmde slaapkamer of serre.
Vanaf januari kan men op mooie zonnige dagen de cactussen een
beetje benevelen; dit bevordert de vorming van nieuwe bloemknoppen.
Begin maart kan u ze dan weer wat warmer zetten en voorzichtig
beginnen met water geven. Zeker de vroegbloeiende soorten (er zijn
soorten die al in maart bloeien) zullen dan al hun bloemknoppen laten
zien. Er zijn trouwens ook winterbloeiende cactussen, denk bij de
behandeling hiervan aan de bekende kerstcactus, deze heeft ook een
rustperiode nodig, alleen op een ander tijdstip dan de meeste
cactussen.
Bovenstaande les in de opvoedkunde voor cactussen bevat de basis
voor het succesvol verzorgen van uw cactussen. Deze regels zijn beslist
geen wet, de meeste cactushobbyïsten experimenteren er lustig op los,
als u tien "ervaren" cactushobbyïsten naar het grondmengsel vraagt dat
zij gebruiken heeft u waarschijnlijk 10 verschillende grondmengsels.
Bron: Website van Succulenta afd Zeeland
8
Meer verzorging voor de huiskamer
Er moet wel met enkele punten rekening gehouden worden zoals de
standplaats, lucht verversing, watertoediening en bodemsamenstelling.
De standplaats
Vooraf moeten we wel duidelijk stellen: wanneer we spreken over een
beschaduwde plaats, bedoelen we zeker geen donker hoekje in de
woonkamer. Deze plaats is trouwens voor bijna geen enkele plant
geschikt. Een beschaduwde plaats is dus een plekje aan het raam vrij
van directe zonnestraling.
Volle zon: raam op het zouden, waar veel direct zonlicht invalt. Deze
plaats is uitermate geschikt voor witbehaarde, berijpte, sterk bedoornde
soorten zoals Espostoa, veel Mammilaria's, Ferocactus, Copiapoa,
Senecio kleinia, Mesems, Lithops.
Gematigde zon: : hier wordt een plaats aan het raam die uitgeeft op het
westen. Op dat tijdstip van de dag is het licht al wat meer getemperd en
is de lichtinval dus minder hevig. Kan dienen als standplaats voor
minder zwaar bedoornde soorten zoals Opuntia, Lobivia, Rebutia,
Echinopsis, Crassula, Stapelia.
Halfschaduw: een raam op het oosten krijgt
enkel het vroege zonlicht binnen. De
zonnestralen zijn dan nog zwak en geven
dus een verspreid licht zonder hoge
warmtegraad. Deze plek is ideaal voor
planten uit het woud en de steppe zoals
Gasteria, Aloë, Phyllocactus.
Schaduw: een raam op het noorden is hiervoor wel de meest geschikte
plaats, daar er geen zonnestralen invallen aan deze zijde van de
woning. Het is dan ook de beste plaats voor epiphytische planten die in
de natuur in of op bomen groeien zoals Haworthia, Zygocactus,
Rhipsalis.
De verzorging tijdens de wintermaanden is gelijklopend met deze voor
planten opgekweekt in de serre, dus een frisse, lichte plaats bij een
temperatuur van 7-8°C.
9
Luchtverversing: Net zoals in de serre
hebben de planten in de huiskamer regelmatig
verse lucht nodig. Het is dus belangrijk dat de
kamers waarin deze planten staan gelucht
worden. Let wel op! Luchten is niet gelijk aan
de planten in de tocht zetten. De kans op
ontsierende vlekken is dan groot. Een
voorbeeld hiervan is de bruine verkleuring op
Opuntia aan de zijde waar de tocht kan
inwerken.
Watertoediening: In veel, zo niet de meeste gevallen, is het in de
huiskamercultuur bijna om niet uit te sluiten dat met water zal geven met
leidingwater. Dit water is echter veel te kalken chloorrijk, wat zeer funest is voor onze
planten, daar zij bijna altijd een "kalkallergie"
hebben. Het leidingwater kan wat aangezuurd
worden door vermenging met turf (uitzeven
voor gebruik). Indien het enigszins mogelijk is
raden we toch aan om regenwater te geven.
Het is veel zachter en bevat geen kalk. Houd
echter wel rekening dat het water op
kamertemperatuur is, en zeker niet ijskoud.
Nevelen kan het ganse jaar door op zonnige
dagen, rekening houden dat we dit bij sterk
berijpte cactussen en vetplanten niet doen,
daar deze poederlaag anders verdwijnt en de plant een gans ander
uitzicht kan krijgen. Voor de watergift in de loop van het jaar verwijzen
we door naar de maandverzorging op andere pagina's binnen de site.
Het verpotten: Verpotten hoeft niet ieder jaar opnieuw. Traag
groeiende soorten kunnen gerust enkele jaren in dezelfde pot blijven
staan. De snelgroeiende soorten zullen sneller hun grond uitputten, en
moeten dus regelmatiger verpot worden, ook wanneer er een
groeistilstand optreedt. De beste tijd om te verpotten is het voorjaar, de
planten zijn dan nog niet aan de groei en zullen dus weinig hinder
ondervinden van eventuele wortelbeschadigingen. Planten die reeds
met bloemknoppen staan, laten we tot na de bloei met rust alvorens te
verpotten.
Gelezen op de site van Lophophora, de Gentse cactus- en vetplantenvereniging
10
Voor uw agenda:
Aan:
03-03-09
Dhr. Blokland voorzitter Groei en Bloei Leidschendam, lezing over
rotstuinplantjes
4/5 04-09
Kom in de Kas, Harteveldlaan Honselersdijk
07-04-09
Arizona en New Mexico, lezing door Jos Huizer
17/18/19-04
Keukenhof, stand van landelijk Succulenta, met medewerking van
Haag- en Westland
05-05-09
Info en doe avond
09-05-09
Open dag bij Aad Vijverberg, Broekpolderlaan 65, 2675 LK Honselerdijk
16-05-09
Goudse Cactusbeurs in zaal “De Brug” in Reeuwijk-Brug
30-05-09
Open dag Kwekerij Kemkas, Lindeweg 120, 3334 LA Zwijndrecht
02-06-09
Spreker extern over vijvers
21-06-09
Afd. Nijmegen e.o., 32e Internationale cactus- en vetplantenmarkt
01-09-09
Mexico presentatie door Aad Vijverberg
06-10-09
De heer Ruud Tropper, lezing Colorado en het noorden van New Mexico
03-11-09
Spreker uit eigen kring Jan de Vreede
01-12-09
Gezellige avond
Voor leden van cactus- en succulentenverenigingen
zijn wij op zaterdag van 08:30 tot 11:30 geopend.
Adres: Nieuweweg 18, 2675 ZH Honselersdijk (5km vanaf Den Haag)
Telefoon: 0174 – 631029
E-mail: [email protected]
Internet: www.cactuskwekerijvanderlinden.nl
Bij onbestelbaar retour aan Rembrandtkade 252a, 2282 XG Rijswijk.
11
12

Vergelijkbare documenten

succulenta haag- en westland

succulenta haag- en westland Verder is er niets te zien tot op zekere dag de situatie van de foto hiernaast zich voordoet. De bloemblaadjes zijn verdroogd en vormen een soort hoedje dat door het uitzettende zaaddoosje omhoog g...

Nadere informatie

ARTIKELEN EN MEDEDELINGENBLAD JAARGANG 2

ARTIKELEN EN MEDEDELINGENBLAD JAARGANG 2 Rembrandtkade 252a 2282 XG Rijswijk Telefoon 070 - 7789996 Mobiel 06 - 36105366 E-mail [email protected]

Nadere informatie

Juni 2016 - Succulenta

Juni 2016 - Succulenta verspeenbakje met de verhoudingsgewijs grote witte bloemen staat te bloeien. Liefhebbers die bij mij op bezoek komen, zoals afgelopen najaar toen de algemene ledenvergadering van Succulenta in Appe...

Nadere informatie

ARTIKELEN EN MEDEDELINGENBLAD JAARGANG 2

ARTIKELEN EN MEDEDELINGENBLAD JAARGANG 2 Rembrandtkade 252a 2282 XG Rijswijk Telefoon 070 - 7789996 Mobiel 06 - 36105366 E-mail [email protected]

Nadere informatie