Nummer 4 - okt 2011

Commentaren

Transcriptie

Nummer 4 - okt 2011
Jaargang 27

Nummer 4

O K T O B ER 2 0 1 1
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben
voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,
dat hebben jullie voor Mij gedaan”
(Matteüs 25: 40b)
Bekende liederen en hun verhaal:
Beveel gerust uw wegen 12
22
GKIN Actief! Schiedam/Dordrecht:
Met vrouwenmiddag naar Brugge
Gedicht:
De hoorn van Africa
14
24
GKIN Actief! Amstelveen: Gastoptreden
bij de CGK in Broek op Langedijk
Een bijzondere dag in de Pauluskerk
15
Even voorstellen: Mark Buitendijk
21
26
GKIN Actief! Rijswijk/Den Haag:
Varend Corso Westland
28
Het Indische Onze Vader
Colofon
Uitgever
Gereja Kristen Indonesia Nederland
Kerkelijk Bureau
Zambezilaan 31, 2622 DR Delft
( (015) 261 02 76
 [email protected]
Secretariaat GKIN Nieuws
p/a Postbus 266
4700 AG Roosendaal
Redactie
Ds. J. Linandi
Ds. S. Tjahjadi
Ds. M.A.M. Sasabone (vanuit Indonesië)
Jan van den Driest
Gita van Duijn-Gitaningrum
Tineke Han-The
Kristina Santi Prijatna
L.F. Targanski
Contactpersonen:
Marcel Mustamu (Amstelveen)
Lely Zwamborn (Schiedam / Dordrecht)
Layout
Peter van Duijn
Erik Pogalin
Penningmeester
Jan van den Driest
Rekeningnummer GKIN Nieuws
ABN-AMRO 42.34.27.865 te Rijen
Advertentiewerving en Mailing
Tio Sien Tjwan
Jan van den Driest
Ien Dalesstraat 1, 5122 BX Rijen
(/7 (0161) 228 041
 [email protected]
Emailadres GKIN Nieuws
 [email protected]
Bezoek ook de website van de GKIN
http://www.gkin.org
Inhoudsopgave vaste rubrieken
Colofon
2
Overdenking
4
10
KND Rubriek 16-17, 20
Preekbeurtenlijst 18
Verslag scriba 30
Kerkenraadlijst GKIN 33
Dagboek van DB
Volgende editie
Volgende editie:
25 december 2011
Inleverdatum copy volgende editie:
15 november 2011
Doelgroep GKIN Nieuws
GKIN Nieuws is uitsluitend bestemd voor
leden en sympathisanten en wordt gratis
aan hen verstrekt, maar giften worden
bijzonder op prijs gesteld.
Herkenbaarheid artikelen
“In verband met de herkenbaarheid van
de inhoud van de ingezonden artikelen,
onthoudt de redactie zich van het herschrijven van ingekomen artikelen”.
Van de redactie
V
anuit een overheerlijk Indonesië
schrijf ik deze
rubriek. Het weer is
heerlijk, heel anders
dan de zomer in Nederland. Laten we maar
niet praten over al de lekkernijen hier. Het
is gelukkig weer goed toeven in het verre
oosten. Hoewel wij op vakantie zijn, gaat
het ‘werk’ ook gewoon door. GKIN Nieuws
wordt deels ook hier in Solo opgemaakt.
Gelukkig gaat het digitale tijdperk ook hier
vooruit, hoewel het internet vaak nog wel
met de snelheid van een schildpad gaat.
We zijn God dankbaar dat we weer een editie kunnen presenteren. De overdenking in
deze uitgave is geschreven door ds. Nieke
Admadja over Charitatieve of transformatieve diaconie. Dat klinkt misschien moeilijk
maar als u het leest, is het heel
begrijpelijk.
Ook de regio’s lieten zich niet onbetuigd. U kunt het allemaal lezen in deze
editie. We wensen u veel leesplezier toe en
hopen dat u weer zoveel blijft insturen als
u nu doet.
Per 1 oktober heeft onze trouwe adverteerder Hay Lie besloten te stoppen ivm pensionering. Onze hartelijke dank voor hun
jarenlange steun aan het GKIN Nieuws. Het
GKIN Nieuws wenst familie Tjong heel veel
geluk en Gods zegen toe in hun nieuwe
levensfase.
Gods zegen.
De redactie
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
3
Overdenking
Charitatieve of transformatieve diaconie
H
n.a.v. van preek van ds. Nieke Admadja bij GKIN regio Rijswijk / Den Haag
et verhaal van Handelingen
3:1-10, over de verlamde
bedelaar bij de tempel die
door Petrus wordt genezen, is uit
het leven gegrepen. Uit het leven
gegrepen, want diakonie is wat
elke dag gebeurt in onze omgeving, waar de dienst van barmhartigheid tegen de arme, zwakke,
zieke, kleine mens van ons wordt
verwacht.
Waarom is diakonie nodig? Diakonie is een
opdracht voor de kerk van het begin af
aan. Zelfs in het Oude Testament lezen we
in Deuteronomium 15:7 dat tegen het volk
Israël wordt gezegd: “Wanneer er bij jou een
arme zal wezen, een van je broeders binnen
een van je poorten, in je land dat de Ene,
je God, je geeft, verstok dan je hart niet en
houd je hand niet dicht voor je broeder, de
arme” (uit de Naardense Bijbelvertaling).
Wij proberen het verhaal van Handelingen 3
nader te beschouwen. De schrijver van het
boek Handelingen, Lucas, geeft heel subtiel
een tegenstelling weer. Petrus en Johannes
schildert hij als mensen die doelgericht op
weg zijn naar de tempel.
Je ziet ze bewegen, geheel op eigen kracht.
De verlamde bedelaar tekent hij als iemand
die voor zijn verplaatsing volledig afhankelijk is van anderen. ‘s Morgens werd hij daar
bij de tempel neergezet en ’s avonds weer
weggehaald.
4
K
isah Para Rasul 3 : 1 – 10
menceritakan tentang
seorang pengemis lumpuh
yang disembuhkan oleh Petrus.
Kisah ini dekat dengan realita
kehidupan karena diakonia kita
temui dalam kehidupan seharihari, dimana kita diharapkan
untuk menunjukkan kemurahan
hati kepada mereka yang miskin,
lemah dan sakit.
Mengapa diakonia itu perlu? Diakonia
adalah salah satu tugas gereja sejak awal.
Di Perjanjian Lama dalam kitab Ulangan 15
: 7 kita mendapati panggilan bagi bangsa
Israel: “Jika sekiranya ada di antaramu
seorang miskin, salah seorang saudaramu di
dalam salah satu tempatmu, di negeri yang
diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,
maka janganlah engkau menegarkan hati
ataupun menggenggam tangan terhadap
saudaramu yang miskin itu.”
Mari kita meneliti kisah ini lebih lanjut. Lukas, sang penulis kitab, mengisahkan kontras
antara tokoh-tokoh dalam cerita ini secara
halus. Petrus dan Yohanes digambarkan
sebagai orang-orang yang sedang dalam
perjalanan ke Bait Allah. Mereka bergerak
dengan kekuatan sendiri. Si pengemis lumpuh adalah seseorang yang sepenuhnya tergantung kepada orang lain untuk memindahkan tubuhnya dari satu tempat ke
tempat lain. Tiap pagi si pengemis diletakkan di Bait Allah dan tiap malam dijemput
lagi. Dan ketika tiba di rumah selalu ditanya
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
En natuurlijk bij thuiskomst altijd de vraag
wat hij die dag met bedelen heeft opgehaald. Zijn bewegingen zijn beperkt tot het
gebaar van de uitgestoken bedelhand. Elke
dag hetzelfde, tot de dood er op volgt. Geen
inkomen, geen arbeidskracht, een uitzichtloos bestaan. En dan al die gezonde mensen
om je heen de hele dag in beweging te zien!
Kan het schrijnender?
berapa hasil mengemis hari itu. Gerakannya
dibatasi oleh apa yang ia peroleh dengan
minta-minta. Tiap hari selalu sama sampai
maut menjemput. Tidak ada penghasilan,
tidak punya kekuatan untuk bekerja, tidak
ada harapan untuk masa depan. Dan tiap
hari ia menyaksikan orang-orang sehat lalu
lalang di hadapannya! Adakah kehidupan
yang lebih menyedihkan?
Dalan konteks ini kita melihat pertemuan
antara pengemis lumpuh ini dengan Petrus
dan Yohanes. Perhatikan kata ‘melihat’ dalam cerita ini.
Si pengemis melihat Petrus dan Yohanes
ketika mereka hendak masuk ke Bait Allah.
Sebaliknya Petrus dan Yohanes juga melihat
si pengemis. Si pengemis mendongak dan
menatap mereka bukan karena rasa hormat,
tetapi karena sebagai orang lumpuh, ia
hanya bisa menatap ke orang-orang yang
berdiri di sekitarnya. Dan pengemis itu
minta sedekah dengan menjulurkan tangannya. Sia-sialah usahanya, karena Petrus
dan Yohanes tidak memberikan apa-apa
kepadanya.
Zo ziet u de ontmoeting van deze verlamde
bedelaar met Petrus en Johannes. Daarbij
staat het werkwoord ‘zien’ centraal.
Als Petrus en Johannes op het punt staan de
tempel binnen te gaan ziet de bedelaar hen.
En Petrus en Johannes zien die bedelaar.
Die van zijn kant naar hen opziet, niet uit
Mungkin kita bertanya-tanya, apakah Petrus
dan Yohanes benar-benar tidak membawa
uang sepeser pun? Kita tahu bahwa mereka
bukan orang kaya, tapi itu bukan alasan mereka untuk tidak memberi sedekah. Mereka
tidak berkata, “Maaf, kami sedang tidak ada
uang.” Permintaan maaf seperti itu tidak
keluar dari mulut kedua rasul ini.
Pokok permasalahannya adalah bahwa
Petrus dan Yohanes tiba-tiba diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Mereka sedang
dalam perjalanan untuk mengikuti doa sembahyang. Seperti seorang imam dan orang
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
5
eerbied, maar omdat hij, verlamd als hij daar
ligt, niet anders kan dan opzien naar mensen die bij hem staan. En hij vraagt om een
aalmoes. Dat zal gepaard zijn gegaan met
het oeroude bedelgebaar van de uitgestoken hand. Tevergeefs, Petrus en Johannes
geven geen aalmoes.
Lewi dalam perumpamaan orang Samaria
yang murah hati (Lukas 10) , mereka bisa
saja pura-pura tidak melihat si pengemis
yang lumpuh itu. Mereka bisa saja berpikir,
“Jangan sekarang ya, doa sembahyang
kepada Tuhan lebih penting.” Tetapi mereka
tidak berpikir seperti itu. Mereka melihat seseorang yang sedang menatap mereka denJe kunt je afvragen: zouden Petrus en Jogan penuh pengharapan. Kisah Para Rasul
hannes geen geld bij zich gehad hebben? In mencatat, “[Petrus dan Yohanes] menatap
ieder geval waren ze niet rijk. Maar dat was dia”. Mereka berusaha melakukan kontak
voor hen geen excuus om niets te geven. Ze mata dengan pengemis yang malang ini. Ini
zeggen niet: ‘Het spijt ons, we hebben geen adalah momen yang menentukan: ‘buang
geld bij ons.’ Die excuuswoorden komen
muka’ berarti bahwa kita mengabaikan
niet over hun lippen.
keberadaan
seseorang, ‘melakukan
kontak mata’ berarti
Het gaat om wat
bahwa kita menerima
anders. Petrus
keberadaan seseoen Johannes
rang sebagai sesama
stonden plotmanusia.
seling voor
een keus.
Si pengemis
Ze waren
menjawab tataop weg
pan mata para
naar een
rasul, tetapi bukan
gebedssebagai orang yang
dienst, ze
yakin akan identitas
hadden, net
diri sendiri. “Orang itu
als de priester en
menatap mereka
de Leviet uit de
dengan harapan
gelijkenis van de
akan mendapat
barmhartige Samarisesuatu dari mereka”.
taan (Lucas 15), kunnen doen
Ia
merasa bahwa dirinya adalah
alsof ze die verlamde bedelaar
orang yang harus selalu mengucapkan teniet gezien hadden. Ze hadden kunnen
rima kasih dan tidak bisa memberi sesuatu
denken: ‘Nu even niet, de dienst aan God
kepada orang lain.
gaat voor.’ Maar dat deden ze niet. Ze zagen Kata-kata Petrus menerobos rasa ketereen mens die vol verwachting naar hen
gantungan tersebut. Ia berkata, “Emas dan
opzag. Er staat: ‘Petrus richtte zijn blik op
perak tidak ada padaku, tetapi apa yang
hem, evenals Johannes.’ Ze zoeken bewust
kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama
oogcontact met deze ongelukkige man.
Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah!”
6
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
Dat is beslissend: wegkijken is iemand voor Paradoks inilah yang menjadi titik pusat
niet-bestaand verklaren, oogcontact zoeken cerita ini: kita bukan orang kaya, tetapi kita
punya segalanya! Kita mempunyai nama
is iemand als medemens accepteren.
Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Dan kuasa
Nama inilah yang kita bagikan kepada
En de bedelaar beantwoordt die blik, maar
nog steeds als bedelaar, niet als zelfbewuste orang lain. “Apa yang kupunyai, kuberikan
kepadamu”, demikian kata Petrus. Yang ia
persoonlijkheid. Hij keek naar hen op in de
verwachting iets van hen te ontvangen. Dus miliki adalah nama Yesus Kristus. Membagikan kuasa nama Yesus kepada orang lain
als iemand die altijd ‘dankjewel’ moet zegtidak akan membuat kita menjadi miskin,
gen, nooit iets kan geven.
Het woord van Petrus doorbreekt die verne- melainkan semakin kaya. Berkatnya berawal
derende afhankelijkheid. Hij zegt: ‘Geld heb di diri kita sendiri. Inilah mukjizat diakonia:
ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik je: in de jika kita memberi kepada orang lain dalam
nama Yesus, kita justru menjadi semakin
naam van Jezus Christus van Nazareth: sta
kaya dan semakin diberkati!
op en wandel.’
Dat is de tegenstelling waar alles om draait:
Je bent niet rijk en toch heb je alles! Je hebt
de naam van Jezus Christus, uit Nazareth.
En de kracht van die Naam deel je uit. ‘Wat
ik heb, geef ik u’, zegt Petrus. Wat hij heeft is
die Naam. De naam van Jezus Christus. En
het bijzondere is: als je daarvan geeft, word
je niet armer, maar rijker. De eerste zegen is
voor jezelf. In het verlengde daarvan kan ik
zeggen: Dit is een wonder van de diakonie,
als je aan iemand geeft in de Naam van
Jezus, je wordt rijker, je wordt gezegend!
Wat gebeurt met de verlamde bedelaar aan
de Schone poort van de tempel?
De beginsituatie: onmacht, de onmogelijkheid jezelf te verplaatsen, afhankelijkheid,
bedelarmoede, niet mee kunnen doen met
de tempeldienst, uitgesloten zijn van het
volle leven. De eindsituatie: genezen van je
handicap, weer kunnen lopen en springen,
en God kunnen danken en loven. Dat gewone, kostbare leven van vrij kunnen gaan
en staan waar je wilt, niet hoeven wachten
tot een ander zich over jou ontfermt en op
zijn rug neemt, voor het eerst van je leven in
Apa yang terjadi dengan pengemis lumpuh
di Gerbang Indah di Bait Allah itu?
Situasi awal: ketidakmampuan untuk
bergerak sendiri, ketergantungan, kemiskinan, tidak bisa ikut doa sembahyang di Bait
Allah, tidak bisa menjalani hidup dengan
sepenuhnya.
Situasi akhir: sembuh dari cacatnya, bisa
berjalan dan melompat, bisa memuji dan
bersyukur pada Tuhan. Suatu berkat yang
luar biasa bahwa ia bisa bebas untuk
berdiri dan pergi sesuka hati, tidak perlu
menunggu sampai orang lain menaruh belas kasihan untuk memanggul badan, untuk
pertama kalinya bisa mencukupi kebutuhan
sendiri. Tubuh berbuat apa yang diperintahkan oleh kepala, kaki bergerak dan mampu
menanggung berat badan. Puji Tuhan,
hidupnya telah dipulihkan.
Apa pesan dari kisah ini bagi kita? Pertamatama agar kita berbelas kasihan kepada
orang yang membutuhkan. Perhatian bagi
orang cacat dan orang yang tidak berada,
perhatian bagi orang yang tersingkir. Kita
tidak bisa membantu semua orang, tapi
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
7
je eigen onderhoud kunnen voorzien, wat
een zegen! Je lijf doet wat je hoofd bedenkt,
je benen bewegen en dragen je. God zij
geprezen, het leven is hersteld.
Wat wil dit verhaal aan ons vertellen? Het
gaat allereerst over onze goede keuze voor
mensen in nood. Zorgzame aandacht voor
gehandicapten en minderbedeelden, bekommernis voor mensen die buitengesloten
zijn. En als we niet iedereen kunnen helpen
– en dat kunnen we niet – dan in ieder geval
wél die ene mens die op onze weg komt
en die op onze hulp is aangewezen. En dan
haar of hem niet buitengesloten laten, maar
terugbrengen in de gemeenschap, en haar
of zijn menswaardigheid teruggeven.
In de tweede plaats: Diakonie is niet alleen
een aalmoes geven, geld schenken aan
iemand met wie wij medelijden hebben.
Dus, niet alleen over charitatieve diakonie.
Zeker, geld is nodig om de kerk in stand te
houden en om diaconale hulp te kunnen
verlenen, maar dan is geld middel en geen
doel in zichzelf.
Diakonie gaat om transformatie. Het gaat
om de totale verandering van een mens. We
geven de waardigheid van een mens terug,
die eerst erg afhankelijk is van anderen, niet
in staat om op eigen benen te staan. Het
beeld van die verlamde bedelaar die door
het evangeliewoord weer op eigen benen
staat geldt ook voor de kerk. Want uiteindelijk heeft de kerk maar één schat, het evangelie. Met die schat moet de kerk het doen,
met die schat kan de kerk het doen.
Om een populair beeld te gebruiken: je
geeft iemand die arm is geen vis, maar een
hengel om verder op eigen benen te kun8
setidaknya kita bisa membantu seseorang
di depan mata kita yang membutuhkan
pertolongan. Dan tidak hanya memberi
pertolongan, tetapi jika orang itu hidup dalam kesendirian, marilah kita membawanya
kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat
dan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
Yang kedua: diakonia bukan hanya sekadar
memberi sedekah atau uang kepada orang
yang perlu dikasihani. Diakonia bukan hanya untuk berbuat baik kepada sesama. Tentu
saja gereja sangat memerlukan uang untuk
bertahan hidup dan membiayai program
diakonia, tetapi uang adalah alat bantu dan
bukan tujuan dari program diakonia.
Tujuan diakonia adalah transformasi,
yaitu perubahan total dari manusia. Kita
mengembalikan harga diri dari seseorang
yang tadinya sangat tergantung pada orang
lain dan tidak bisa hidup mandiri. Gambaran
seorang pengemis lumpuh yang bangkit
berdiri oleh kuasa berita injil juga berlaku
bagi gereja. Karena pada akhirnya harta
kekayaan gereja hanyalah ada pada berita
Injil. Oleh kuasa berita Injil gereja harus dan
gereja mampu mengemban tugas panggilannya.
Ada sebuah perumpamaan: kita tidak memberi ikan kepada orang yang miskin, tetapi
alat pancing supaya orang itu bisa mencari
makan sendiri. Bantuan untuk seorang
janda miskin dengan dua anak yang masih
sekolah di suatu desa kecil di Jawa Timur
sebaiknya tidak dalam bentuk uang untuk
dipakai begitu saja, tapi dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah untuk membuka warung. Hasil keuntungan warung bisa
dipakai untuk pelan-pelan membayar balik
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
nen staan. Een arme weduwe in een klein
dorp op Oost-Java en haar twee schoolgaande kinderen help je niet door geld te
geven voor consumptief gebruik, maar door
het geven van lening met lage rente om een
waroeng te openen, zodat van de winst zij
in hun levensonderhoud kunnen voorzien
en op termijn de lening kunnen terugbetalen. Een ander voorbeeld hier dichtbij, de
kerk kan de stichting Regenboog in Amsterdam met een vast bedrag helpen. Deze
stichting doet veel voor drugsverslaafden,
door veilige middelen (naalden) te verschaffen, warme maaltijden en schone kleren
te bieden, in de winter onderdak te geven.
Deze vaak psychisch gestoorde verslaafden
hebben anderen nodig, als buddy, en geestelijke begeleiding, vandaar de oproep aan
de kerk om hen te ondersteunen.
pinjaman dan mencukupi kebutuhan hidup.
Contoh lain yang lebih dekat, gereja bisa
memberikan sumbangan rutin kepada yayasan Regenboog di Amsterdam. Yayasan ini
membantu para pecandu narkoba dengan
membagikan alat-alat (jarum) yang aman,
menawarkan makanan dan pakaian bersih,
menyediakan penampungan di musim dingin. Kebanyakan pecandu narkoba memiliki
gangguan mental dan mereka membutuhkan orang lain sebagai teman dan pembimbing rohani. Maka dari itu gereja dimohon
untuk mendukung yayasan ini.
Iman dalam nama Yesus mendorong kita
untuk terbuka bagi martabat sesama manusia.
Nieke Atmadja
Het geloof in de Naam van Jezus spoort aan
om met een open houding van menswaardigheid naar anderen om te zien.
Nieke Atmadja
Amstelveen, 25 augustus 2011
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
9
Dagboek van DB
Het wel en wee van een voorzitter
D
e vakantie is al voorbij voor
de meesten van ons. De kinderen zitten weer op school
of ze beginnen al met diverse
introducties en de eerste colleges.
Voordat je het weet zitten we weer
in de wintermaanden. Maar voordat we de winter ingaan, wil ik u
meenemen naar de gebeurtenissen tijdens de vakantieperiode.
Want er zijn genoeg mensen die
nog geen vakantie hadden en dus
nog aan het werk zijn gebleven
of mensen die al op vakantie zijn
geweest.
Er was tijd om elkaar te leren kennen tijdens
het eten en sporten.
Juni, Juli en Augustus
Deze maanden zijn gevuld met diverse
activiteiten, zoals de bazaars van Schiedam/
Dordrecht, Amstelveen, en de landelijke
Sportdag, die georganiseerd is door regio
Rijswijk/Den Haag). Het was reuze gezellig.
De landelijke kerkenraad is van mening dat
de Roadmap in 2012 zal moeten ingaan,
omdat de Roadmap nog niet helemaal
klaar is. Er zijn nog punten die we, de
kerkenraden en het Ministerium, nog willen
aanscherpen, zoals de aansluiting met het
VJP (Vijf Jaren Plan) en de
diverse doelstellingen.
Hiervoor zijn diverse overleggen al gepland in de
loop van dit jaar. We hopen
dat dit klaar zal zijn voor de
laatste LKV van dit jaar, 26
november 2011. U wordt in
de volgende GKIN Nieuws
verder geïnformeerd.
Dit jaar heeft regio Amstelveen tijdens de
sportdag de wisselbeker gewonnen; dit
betekent dat ze volgend jaar de sportdag
gaan organiseren. Ik hoop u dan opnieuw
daar te ontmoeten.
Naast de leuke en gezellige gebeurtenissen,
bleven we als bestuur, zowel landelijk als
regionaal, werken. Diverse vergaderingen
zijn dan ook gepland en gehouden, zoals
de kerkenraadvergaderingen van diverse
regio’s en de LKV (Landelijke Kerkenraad
Vergadering). Tijdens de LKV hebben we o.a.
de Roadmap besproken. En ik heb beloofd
dat ik u zal blijven informeren.
September
Deze maand is gevuld met
belangrijke activiteiten.
10
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
Deze zijn de landelijke toerusting voor
u als gemeenteleden van de GKIN en de
toerustingdag voor alle ouderlingen. Beide
activiteiten worden geleid door onze predikanten. Ik ben heel blij dat we deze dagen
kunnen organiseren. Het is erg belangrijk
voor de eenheid binnen de GKIN en vooral
voor het verbond met onze Heer. Ik hoop u
op deze beide activiteiten te ontmoeten.
ontmoeten, en samen ons geloof te verdiepen en verkwikt te worden zodat we in
het komende jaar samen kunnen optrekken
om op Gods akker te werken.
Onze gebedspunten zijn:
• God danken voor de goede samenwerking binnen het DB
• Gods leiding voor DB om GKIN samen
met u te besturen
• Gods leiding voor de nieuwe VJP /
Deze maand zijn er ook vergaderingen geRoadmap voor de GKIN
pland zowel binnen de GKIN als daarbuiten,
de Generale Synode van de PKN (Protestan- • Gods leiding voor het zoeken naar de
3de predikant; een predikant die ds.
tse Kerk in Nederland). Omdat het dagelijks
Pakpahan zal vervangen in januari 2012
bestuur niet aanwezig kan zijn in deze
vergadering, is ds. Tjahjadi bereid om ons te • Gods leiding voor onze landelijke toerustingdagen
vertegenwoordigen.
• Gods leiding voor het zoeken van de
voorzitter van de Landelijke KerkenTot slot wil ik u nogmaals uitnodigen voor
raad, mijn opvolger (juni 2012)
onze belangrijke landelijke activiteit. Deze is
het landelijke toerustingweekend, dat eind
september begin oktober (30 september tot Ik groet u in de liefde van de Heer Jezus.
Yanky Horsting-Ong
en met 2 oktober) zal worden gehouden.
Tijdens dit toerustingweekend hoop ik u te
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
11
Bekende liederen en hun verhaal
Beveel gerust uw wegen (Befiehl du deine Wege)
Beveel gerust uw wegen
Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden,
waarlangs uw voet kan gaan.
De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal ’t slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.
Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal hij alles maken,
dat g’ u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.
UAM 210; zie voor de volledige versie NH, LvK 427
P. Gerhardt (1607-1676) - Vertaling: B. Ter Haar (1806-1880)
12
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
De Duitse dominee Paul Gerhardt heeft in zijn leven veel leed gekend. Zijn vader stierf
toen hij twaalf was, zijn moeder twee jaar later. Zijn jeugd en lange studietijd, waarin hij
zelf ook voor zijn levensonderhoud moest zorgen, bracht hij door te midden van oorlog,
pest en brand, die ook zijn geboorteplaats grotendeels in de as legde. Daar vele kerkgebouwen en pastorieën verwoest waren en vele gemeenten verstrooid, verbond hij zich pas
in 1651 aan zijn eerste gemeente, het boerendorpje Mittenwalde.
Een van zijn tijdgenoten heeft gezegd: dit leed had hem eerder tot huilen dan tot dichten
moeten brengen. Gerhardt droeg echter alles moedig, troost vindend in zijn God.
Van zijn 133 liederen, waarvan er vele door de Berlijnse cantor Johann Crüger van een
melodie zijn voorzien, werd een groot aantal heel bekend: dertig kregen een plaats in het
Duitse Evangelisches Gesangbuch en dertien in het Liedboek voor de kerken. In veel liederen klinkt een heel persoonlijke geloofsbeleving door: ‘Hoe zal ik U ontvangen’en ‘Ik kniel
aan uwe kribbe neer’. In het lijdenslied ‘O hoofd vol bloed en wonden’ belijdt hij: ‘om mij is
het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld’.
Toen Gerhardt in 1655 was getrouwd, moest het jonge paar in de pastorie van Mittenwalde van een heel klein traktement rond zien te komen. Soms was er geen korrel meel meer
in huis en geen korst brood in de kast.
Toen Gerhardts vrouw Anna Maria, zo luidt een oud verhaal bij bovenstaand lied, haar man
vroeg: ‘Geef mij wat geld, zodat ik het meest nodige kan kopen; ik kan anders de tafel niet
dekken’, kon haar man niet aan haar verzoek voldoen. Zijn antwoord luidde: ‘Ik zal je voedsel bezorgen, dat niet vergaat’. Na een paar uur kwam hij te voorschijn met het lied: ‘Befiehl
du deine Wege’. Vaak zal Gerhardt die woorden herhaald hebben en zijn leven opnieuw in
de handen van zijn barmhartige, hemelse Vader hebben gelegd, wetend dat hij daarom
niets te vrezen had.
Bron: Bekende liederen en hun verhaal
drs. H. van ‘t Veld
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
13
De hoorn van Afrika
door Hans Cieremans
Waar de Rode Zee zich uitmondt
in de Indisch’ Oceaan,
vechten mensen tegen droogte,
dreigt het noodlot toe te slaan.
Torenhoge voedselprijzen,
want de oogsten zijn mislukt
Daardoor gaan veel Afrikanen
onder hongersnood gebukt.
Diarree en ondervoeding,
longontsteking, cholera
kosten steeds meer mensenlevens
in de hoorn van Afrika.
Er is dringend hulp geboden
hartverscheurend is ‘t verdriet
‘t Kost straks miljoenen doden,
want die regen komt maar niet.
Een gezin vlucht uit Baidoa,
waar een burgeroorlog woedt.
Lopen uren door de hitte
uitgedroogd, zwaar ondervoed.
Maar ze vinden niets te eten
er is ook geen onderdak
Dit gezin uit ‘t ver Baidoa
is de dood nabij, zo zwak.
En terwijl wij tot God bidden
‘Geef ons heden ‘t daaglijks brood’
Sterft een kindje uit Baidoa
door een wrede hongersnood.
Ik zou God wel willen smeken:
‘Ga die mensen niet voorbij
geef ze hoop en geef een teken.
Laat het reeg’nen, keer het tij’.
14
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
Een bijzondere dag in de Pauluskerk
4 september 2011
D
eze zondag was zo bijzonder, omdat er vier kinderen werden
gedoopt door Ds. Binsar Pakpahan en de dienst door de jeugd,
die in Tilburg héél talrijk is, werd ondersteund. Voor Ds. Binsar
was dit ook een rijke ervaring om vier 4 kinderen in één zondagsdienst
te dopen.
Nathalie van den Driest en Kimberly Souisa lazen de Schriftlezing uit Matteüs 7:24-27. Alice
Kwee en Katharina Gandasasmita zongen ‘De Kracht van Uw liefde’ en Steffi Liem ‘Nu je er
bent’ ….
Onze voorzitter Ronny Liem sprak na de dienst zijn felicitaties uit aan de ouders van de
dopelingen en overhandigde hen de doopakte en doopkaars.
Deze dienst werd live uitgezonden omdat een zus van één van de ouders in het verre buitenland zit en deze gebeurtenis daardoor niet kon bijwonen.
De dopelingen waren: Nathania Putri Cadee, Mali Pheline Buitendijk, Jason Pratama van
der Vlist en Davino Putra Norbertus Verhoof.
Het was een mooie zondag, na de felicitaties werd de dag afgesloten met een maaltijd
bereid door de ouders van de dopelingen die op de dag zelf geholpen werden door de
dames van de KW Tilburg.
Chapeau voor ieders inzet!
Vivienne Cooke
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
15
Kinderverhaal
zacharias en Elisabeth
In Israel woont een priester. Hij heet
Zacharias en is getrouwd met Elisabeth. Ze zijn oud en hebben geen
kinderen.Op een keer mag Zacharias
de tempel binnengaan om het offer
aan God te brengen. Ineens staat er
een engel van de heer.
De engel zegt tegen hem: “Wees niet
bang, Zacharias. God zal je geven
waar je om gevraagd hebt: jullie
zullen een zoon krijgen. Die moet
je Johannes noemen. Hij zal een
belangrijke profeet zijn.
Zacharias gelooft het niet. Daarom
zal hij niet meer kunnen praten
totdat zijn zoon geboren is. Als zijn
diensttijd in de tempel om is gaat
Zacharias weer terug naar huis.
Hij kan niet tegen zijn vrouw vertellen wat er is gebeurd. Daarom
schrijft hij het voor haar op. “God
zal een zoon aan ons geven” Elisabeth is blij en gelooft het wel.
Bron: Kijk Bijbel
16
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
Kinderrubriek: Onderbouw
Kleurplaat Zacharias
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
17
Preekrooster oktober t/m december 2011
2 OKTOBER
30 OKTOBER
AM
ds. A. de Jong N+I
AM
ds. J. Linandi - Heilig Avondmaal N+I
RW
ds. J.G. Luinstra N+I
DH
ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal I+(N)
DD
ds. O.J. Ruff N+I
DD
Dr. Lazarus Purwanto I+(N)
AR
ev. Indiria Santoso-Yu I+(N)
AR
ds. Binsar J. Pakpahan - Heilig Avondmaal I+(N)
TB
ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I
TB
Dr. C. de Jonge N+I
9 OKTOBER
6 NOVEMBER
AM
ev. Indiria Santoso-Yu I+(N)
AM
ds. Handi Hadiwitanto I+(N)
DH
ds. J. Linandi N+I
RW
Dr. Lazarus Purwanto I+(N)
SD
ds. S. Tjahjadi - Heilig Avondmaal I+(N)
DD
ds. S. Tjahjadi I+(N)
NM
Dr. C. de Jonge N+I
TB
ds. Binsar J. Pakpahan - Heilig Avondmaal I+(N)
AR
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
Heilig Avondmaal & Jongerendienst
TB
ds. J. Linandi N+I
16 OKTOBER
13 NOVEMBER
AM
ds. A. Verburg N+I
RW
ds. Handi Hadiwitanto I+(N)
DD
ev. Indiria Santoso-Yu I+(N)
AR
ds. mw. Ratih Handayani I+(N)
TB
ds. S. Tjahjadi I+(N)
23 OKTOBER
AM
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
DH
ds. mw. Ratih Handayani I+(N)
SD
ds. J. Linandi N+I
NM
ds. Handi Hadiwitanto I+(N)
TB
ev. Indiria Santoso-Yu I+(N)
Aanvangstijd diensten 14.00 uur,
behalve Den Haag (DH) om 12.30 uur,
Arnhem (AR) om 13.30 uur of
Tilburg (TB) om 10:00 uur of anders vermeld.
Kerkelijk Bureau
Zambezilaan 31
2622 DR Delft
( / 7 (015) 261 02 76
 [email protected]
Scriba
( (06) 218 97 717
 [email protected]
18
ING
rekeningnummer:
26.18.290 te Den Haag
Rabobank
rekeningnummer:
30.23.01.305 te Den Haag
AM
Dr. Lazarus Purwanto I+(N)
DH
ds. J. Linandi N+I
SD
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
NM
ds. S. Tjahjadi I+(N)
TB
ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I
20 NOVEMBER
AM
ds. S. Tjahjadi I+(N)
RW
ds. A. de Jong N+I
DD
ds. J. Linandi N+I
AR
ds. C. Fieren N+I
TB
ds. J. Slob N+I
27 NOVEMBER
AM
ds. J. Linandi N+I
DH
ds. S. Tjahjadi I+(N)
SD
ds. J. Slob N+I
NM
ds. A. Verburg N+I
TB
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
N+(I) Preek Nederlands / samenvatting Indonesisch
N+I Preek in zowel Nederlands als Indonesisch
I+(N) Preek Indonesisch / samenvatting Nederlands
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
4 DECEMBER
AM
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
RW
ds. L.P.J. van Bruggen N+I
DD
ds. H. ten Napel N+I
AR
ds. M. Tahitu N+I
TB
ds. J. Linandi N+I
11 DECEMBER
AM
Dr. A.J. Plaisier N+I
DH
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
SD
ds. S. Tjahjadi I+(N)
NM
ds. J. Linandi N+I
TB
ds. S.M. Winckler-Huliselan N+I
18 DECEMBER
AM
ds. A. Verburg N+I
RW
ds. J. Linandi N+I
DD
ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
AR
ds. S. Tjahjadi I+(N)
TB
ds. L.P.J. van Bruggen N+I
Landelijke GKIN-kerstviering
14.30: in Magnalia Deïkerk, Schiedam,
Thema: “Waar komt Hij vandaan?”
25 DECEMBER
AM
14.00 ds. J. Linandi N+I
Regionale kerstdienst
DH
12.30 ds. S. Tjahjadi I+(N)
Regionale kerstdienst
SD
ds. A. Verburg N+I
NM
14.00 ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
Regionale kerstdienst
TB
10.00 ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
Regionale kerstdienst
31 DECEMBER
AM
10.00 ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
In Johanneskapel, Amstelveen
DH
15.00 ds. S. Tjahjadi I+(N)
DD
19.00 ds. S. Tjahjadi I+(N)
bij familie Tjahjadi in Rijswijk.
AR
19.00 ds. J. Linandi N+I
TB
17.00 ds. Binsar J. Pakpahan I+(N)
Amstelveen [AM] – Pauluskerk
Wolfert van Borsselenweg 116, 1181 PJ,
( (020) 641 34 71
(Van Amsterdam CS, bus 170 richting Uithoorn, bus
172 richting Amstelveen, halte Dijkgravenlaan)
Secretariaat AM: Maarten Lutherweg 78,
1185 AP Amstelveen, ( (020) 441 65 54.
Schiedam [SD] - Magnalia Deïkerk
Albardastraat 67, 3119 PB, ( (010) 473 86 70.
(Van Schiedam CS, metro richting Spijkenisse, halte
Parkweg)
Dordrecht [DD] - Opstandingskerk
Groen v. Prinstererweg 66, 3317 SP,
( (078) 617 67 66.
(Van Dordrecht CS, bus 3 richting Crabbehof, halte
Henri Polakstraat;
van Station Dordrecht Zuid, 8 minuten lopen)
Secretariaat SD/DD: ‘s Gravenweg 764-J, 3065 SJ
Rotterdam, (/7 010-2887077.
Rijswijk [RW] – Nieuwe kerk
Steenvoordelaan 364, 2284 EH, ( (070) 394 31 18.
(Van Station Rijswijk ZH, 5 minuten lopen.
Bus 23, halte Prinses Beatrixlaan.)
Den Haag [DH] - Thomaskerk
Abcoudestraat 2, 2546 EG, ( (070) 329 36 56.
(Van Den Haag CS, tram 6, RR4, halte Ziekenhuis
Leyenburg, 6 minuten lopen.
Bus 25 halte Almeloplein, 4 minuten lopen)
Secretariaat RW/DH: Fluitenbergstraat 4-69,
2545 NL Den Haag, ( (070) 366 77 33.
Arnhem [AR] - Kruiskerk
Lisdoddelaan 30, 6832 EC, ( (026) 321 23 73.
(Van Arnhem CS, bus 1 richting
’t duifje; 32,33 richting Nijmegen, halte Visserslaan)
Nijmegen [NM] - Remonstrantsdoopgezindekerk
Prof. Regoutstraat 23, 6524 RZ, ( (024) 322 04 51.
(Van Nijmegen CS, bus 11, halte Professorenwijk)
Secretariaat AR/NM: Populierenstraat 9,
6851 HZ Huissen, ( (026) 325 73 12.
Tilburg [TB] - Pauluskerk
Heuvelstraat 141, 5038 AD,
tel. 06-83170770.
(7 minuten lopen van Centraal Station Tilburg)
Secretariaat TB: Abdis van Thornstraat 69,
4901 ZA Oosterhout. ( 06 - 2060 4191
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
19
Kinderrubriek: Bovenbouw
Elisabeth is blij en gelooft het wel. Zij heeft gezegd:
“Dti feeth de reeh rovo jim degana.”
De letters in deze zin staan niet in de goede volgorde. Zet
de letters in de goede volgorde om te weten wat Elisabeth
heeft gezegd!
Antwoord: “Dit heeft de heer voor mij gedaan.”
20
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
Even voorstellen...
Mark Buitendijk
V
ivienne vroeg mij
een stukje over mezelf te schrijven. De
meesten kennen mij van de
beamerpresentatie, als de
man van Pitty of de vader
van Mali. Tijd om eens wat
meer over mezelf te vertellen.
Ik ben geboren en getogen in Berkel en Rodenrijs (tussen Rotterdam
en Zoetermeer) en ben de oudste
thuis. Na mij kwam er nog een zus
(Maria) en twee broers (Kees en
Tom). Van huis uit ben ik gereformeerd (vrijgemaakt) opgevoed. We
zongen in de kerk altijd psalmen.
Soms zingen we in de GKIN een
Kidung Jemaat lied wat bij de GKIN
minder bekend is. Ik kan het dan
soms tot verbazing van velen uit
volle borst meezingen in het Bahasa omdat ik de melodie ken van
een psalm. :-)
Toen ik mijn ouderlijk huis verliet heb ik tien jaar in Rotterdam gewoond. Ik kwam vrijwel
nooit meer in de kerk. Tot ik Pitty leerde kennen en in aanraking kwam met de GKIN. Sindsdien mis ik bijna geen dienst meer. We zijn afgelopen jaar getrouwd en later dit jaar willen
we onze dochter Mali laten dopen.
Ik voel me thuis in de GKIN en iedereen is altijd vriendelijk! Mocht je nog wat willen vragen
dan hoor ik het wel!
Groetjes, Mark
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
21
GKIN Actief! Schiedam/Dordrecht
Met vrouwenmiddag naar Brugge
H
et idee is gekomen uit de vrouwenmiddag, die elke eerste
maandag van de maand bij elkaar
komt, om een aantal activiteiten samen
te beleven om de banden met elkaar te
versterken.
Swan Soema nam het initiatief om deze reis
te realiseren; met de bus Milot gaan we naar
ons buurland België, naar een van de mooiste steden van Europa. Aanvankelijk hebben
zich 12 mensen aangemeld; maar uiteindelijk zijn er 16 mensen meegegaan.
Op dinsdag 19 juli 2011 hebben we ons
op diverse opstapplaatsen verzameld: Den
Haag, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht.
22
Iedereen was op de afgesproken tijd aanwezig, dus konden we zonder vertraging
op tijd vertrekken. Voordat wij Dordrecht
bereikten, hadden we pech met de bus, een
kwartiertje vertraging, we moesten overstappen op een vervangende bus.
De sfeer in de bus was gezellig, druk met
elkaar gepraat.
Mevrouw Tjahjadi (de moeder van dominee
Tjahjadi) uit Indonesië is meegegaan, voor
haar is deze reis een bijzonder leuke reis.
Om ca. 11:00 uur kwamen wij aan in Brugge;
de buschauffeur, Claus, heeft ons naar het
centrum gebracht met de mededeling dat
wij op 16:30 uur daar aanwezig moeten zijn
voor de terugreis.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
De eerste stop is de koffie- annex sanitaire
stop; na het nuttigen van koffie, thee en
onze eigen hapjes beginnen we onze stadswandeling.
Maar… we willen ook foto’s maken………
veeeeel foto’s met de diverse fototoestellen; dus daar gaan we dan, poseren voor de
fontein…, voor de gebouwen…, enz. enz.
Voor deze redelijk grote groep moesten we
even plannen; wat willen we doen; die ene
wil zus, en de ander wil zo. Dus verstandigerwijs zijn we in 2 groepen gesplitst: 7
dames samen met Swan gaan wandelen;
en 7 dames met mij gaan eerst richting de
Dijver, dat is de rivier die door het stadscentrum kronkelt; Brugge wordt ook genoemd
als “het Venetië van het Noorden” vanwege
de mooie en schilderachtige rivier en de gebouwen die langs het water staan. 7 dames
gaan met de boot mee, een leuke ervaring,
mooie gebouwen zien vanaf het water.
Na veel gelopen te hebben beginnen onze
magen te schreeuwen om Belgische specialiteiten te proeven; dus hebben we besloten
om een bistro/restaurant te bezoeken om
mosselen te eten. Sommigen namen Belgische wafels, of Belgische pralines mee.
Om 16:15 uur gaan we lopen richting de
bus, met een tevreden gevoel vertrekken
we richting Nederland.
Ondanks de slechte weersverwachting
hadden we een gezegende dag; overal
scheen de zon. Ik heb met een aantal dames
gesproken die mij vertelden dat zij op die
ochtend nog gebeden hadden om Gods
zegen.
Korte impressie door Hilda Tan
Brugge heeft veel middeleeuwse gebouwen
(van 15 tot 18e eeuw); wij keken onze ogen
uit, van het ene mooie gebouw, naar het
andere, kathedralen, het schilderachtige en
rijk versierde stadhuis, de oude vesting, historische bruggen, enz. Jammer dat de tijd te
zeer beperkt was om die mooie gebouwen
van binnen te gaan bekijken, maar wij zijn
tevreden met het aanschouwen van de buitenkant. Een aantal dames wil winkels kijken; er zijn vele leuke souvenirwinkels met
mooie kantwerkjes; deze plaats is bekend
van kantklossen, gobelinwerk, schilderijen
e.d. Op een gegeven moment ontmoetten
we een aantal dames van de andere groep,
sommigen gaan samen verder met de
wandeling.
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
23
GKIN Actief! Amstelveen
Gastoptreden bij de CGK in Broek op Langedijk
O
p aanraden van dominee Brandsma
was het Koor van GKIN regio
Amstelveen uitgenodigd door de
Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) in
Broek op Langedijk om op Hemelvaartsdag
een aantal liederen voor te dragen tijdens
de ochtenddienst.
Christus te blijven komen en Hem te blijven
zoeken, opdat Hij ons zal zegenen met
een leven in overwinning, vrede, liefde en
rust. De dominee bedankte ons voor deze
voordracht met het compliment dat het
Koor er niet alleen veelkleurig uitziet, maar
ook veelkleurig klinkt. Ook wat betreft de
inhoud van het lied vond hij het belangrijk
En op donderdag 2 juni was het dan zover. ’s om de gemeente daarop te blijven wijzen.
Ochtends vroeg verzamelden de leden van
het Koor zich bij de Pauluskerk in AmstelDe prediking begon met een gesprek met
veen en om ongeveer 8:00 uur vertrok de
de kinderen, die op deze feestdag geen
tourbus in de richting van Broek op Lankindernevendienst hadden. In dat gesprek
gedijk. Oom Gwan Hien was die dag jarig
mochten de kinderen de dominee helpen
en trakteerde ons onderweg op een aantal
om Pasen, Hemelvaart en Pinksteren in de
lekkere hapjes.
juiste volgorde te zetten, om te vertellen
hoeveel dagen er tussen de drie christeRond 9:00 uur kwamen we aan bij ‘De
lijke feestdagen inzitten, om te vertellen
Ontmoeting’. Na binnenkomst hebben wij
dat de Hemelvaart vanaf de Olijfberg heeft
onze twee koorliederen gerepeteerd in de
plaatsgevonden, en om te concluderen dat
kerkzaal. Enkele plaatselijke gemeentelede Here Jezus ooit weer terug zal keren naar
den gaven ons daarna een warm welkom
deze aarde.
in de ontmoetingsruimte en maakten
complimenten over ons feestelijke uiterlijk. Het thema van de dienst was “Stoelen
Onze dames droegen namelijk prachtige
klaarzetten”, en daarom stonden wij uitkebaya’s, de heren droegen mooie batikgebreid stil bij de rol die de Here Jezus nu
overhemden. Op die manier waren wij echt eigenlijk nog steeds heeft in de hemel. Hij
herkenbaar als ‘Indonesische gasten’. Na een heeft vlak voordat Hij naar de hemel ging
kort gesprek met dominee Meijer was het
namelijk al aan de discipelen uitgelegd wat
tijd om weer plaats te nemen in de kerkzaal. Hij daar nu aan het doen is: Hij maakt daar
Om 10:00 uur begon de Eredienst met een
plaatsen klaar. Hij zet stoelen klaar voor als
intochtslied, waarna de predikant vanaf de
het moment gekomen is dat de Kerk weer
kansel nog een kort welkomstwoord tot
bij Hem thuiskomt. De vraag is nu, of ‘onze
ons Koor richtte. Daarna kon de dienst echt stoel’ daar ook al voor ons klaarstaat. Want
gaan beginnen om het grote Hemelvaartsals alle stoelen klaarstaan, dan komt de Here
feest te vieren.
Jezus weer terug, en dan mogen wij zijn,
waar Hij ook is!
Onze eerste voordracht was het lied “Come
Unto Christ”, met als boodschap om tot
24
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
Het werk van de Here Jezus in
de hemel kunnen wij vergelijken met de voorbereiding van
een Groot Feest: een Bruiloftsfeest! In de preek stonden wij
dan ook even stil bij het beeld
van Christus en de Kerk als
Bruidegom en Bruid. De Here
Jezus is een groot feest aan het
klaarmaken in het huis van Zijn
Vader. Een eeuwig feest, met
eeuwige vreugde en eeuwige
blijdschap. Een feest met een
maaltijd uit de hemelse keuken,
met de heerlijke, hemelse gerechten. Jezus
is nu bezig om dat feest voor te bereiden,
door stoelen klaar te zetten. Verder is Hij nu
ook de mensen aan het uitnodigen. Want
vlak voordat Hij naar de hemel gaat, zegt
Hij dat de discipelen heen moeten gaan, tot
aan de uiteinden van de wereld. En waarom? Om de mensen uit te nodigen voor dat
Grote Feest! Want ook voor ons is Hij een
plekje aan het klaarmaken in de hemel. En
wat zal het een geweldige vreugde zijn, als
blijkt dat onze naam erbij staat, op de lijst
van klaargezette stoelen!
Na de collecte was het tijd voor de tweede
voordracht van ons Koor, met het Hemelvaartslied “Marilah, Nobatkan Sang Raja”
(Crown Him With Many Crowns). Dit lied
werd door de gemeente erg goed ontvangen. Er klonk dan ook een luid applaus vanuit de gemeente en na afloop van de dienst
zeiden velen ook, dat zij behoorlijk onder
de indruk waren van ons ‘vocale volume’,
ondanks dat ons koor redelijk klein is.
passie voor muziek en gezang
in de kerk. Want uiteindelijk is
het echt iets moois, om de Heer
met onze beste vermogens te
loven en te prijzen met mooie
liederen, en dat geldt zeker op
de christelijke feestdagen.
Na de dienst hebben wij nog
met een aantal Nederlanders
gesproken bij de koffie. Zo rond
12:00 uur was het tijd om te verzamelen bij de tourbus. Het viel
ons ook op dat er recht tegenover de ingang van de kerk een Chinees-Indisch restaurant te vinden was. En aangezien het lunchtijd was vonden sommigen
het jammer dat het restaurant nog niet
open was. Maar uiteindelijk moesten wij
toch ook weer terug naar Amstelveen, om
onze eigen Hemelvaartsdienst te vieren.
Dus gingen wij weer met de bus terug
naar de Pauluskerk in Amstelveen, waar de
koorleden allemaal een lekkere portie nasi
rames te eten kregen. Daarna was het weer
tijd voor een Eredienst en ondanks dat de
meeste koorleden al best moe waren, was
ook de middagdienst onder leiding van
Dominee Leatomu een gezegende Hemelvaartsviering.
Laten we de komende Hemelvaartsdagen
ook zo mooi invullen, zoals wij dat dit jaar
hebben gedaan!
Denis Leuhery
Al met al was het een mooie Hemelvaartsdienst, waarin wij de gemeente in Broek
op Langedijk hebben mogen delen in onze
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
25
GKIN Actief! Rijswijk/Den Haag
Varend Corso Westland
O
m 11.00 uur vertrokken we vanuit de Nieboerweg 241 te Den
Haag met 4 auto’s naar Monster. Onze groep bestond uit 15
dames en 1 heer. In Monster stapten we over in de boot; we
werden voorzien van frisdranken, kaas en worst.
Om 12.30 uur gingen we varen naar een mooie plek, daar werd onze
boot gekoppeld aan een andere boot (met toilet). Naar behoefte kon
van de ene naar de andere boot geklommen worden om gebruik te
maken van het toilet.
De boot bleef hier liggen; het was ongeveer 20 minuten wachten op het varend corso. Ondertussen haalden ons keukenprinsesje en haar hulp de versnaperingen uit de tassen, we
smulden van al het lekkers. De bemanning van de boot en twee 2 mindervalide
inzittenden smulden en genoten mee.
Onze dank aan degenen die voor deze heerlijke smulpartij gezorgd hebben!
Om 13.15 uur zagen we de eerste praalboot aankomen gevolgd door de rest.
De passerende praalboten waren schitterend om naar te kijken. We zaten te
genieten en te smullen tegelijkertijd.
In totaal waren er 46 grote en kleine boten die deelnamen aan het corso. Het
thema was “Theater door het water”, verdeeld in vier themablokken: “meer dan
muziek”, “dans in beweging”, “verhalen op muziek” en “van overal en nergens”.
Op de praalboten werd veel gedanst en muziek gespeeld.
Om een paar willekeurige titels en vertoningen te noemen: Kooktheater, Bicycle
race, Watersymfonie, Soldaat van Oranje, Mary Poppins, The Cats, Zwanenmeer,
Hans en Grietje, enzovoort.
We hadden die dag mooi weer, heerlijke temperatuur en bovenal zeer goede sfeer.
We waren tot boot nummer 42 toen het begon te regenen. Onze boot werd aan
alle kanten afgedekt en we konden verder tot het einde genieten.
Daarna voeren we terug naar onze parkeerplaats, en het regenen hield op.
We reden terug naar Den Haag en kwamen om ongeveer 16.00 uur aan op ons startpunt, hier namen we afscheid van elkaar.
Zes mensen gingen gelijk weg om hun afspraken na te komen en tien mensen gingen samen eten bij Fat Kee.
Hartelijk dank en compliment aan Giok Tie voor de inzet, ook dank aan de ouderencommissie voor deze dagtocht.
Keng Tan
26
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
27
Het Indische Onze Vader
Indië Herdenking maandag 15 augustus 2011
nuten afstand
van het Indisch
Monument.
Het veld
stroomde langzaam vol en
om 12:00 uur
precies luidde
de Indische
klok waarna
een minuut
stilte gehouden
werd, hierna
volgde de opening door een
kranslegging
e jaarlijkse herdenking bij het
en muziekklanken van De Residentie Bach
Indisch Monument in Den Haag
wonen wij vaak bij, echter deze keer Ensembles, een voordracht van columnist
Theodor Holman, een muziekuitvoering
waren we niet in de gelegenheid te gaan
door de Kapel van de Koninklijke Luchten hebben we de officiële plechtigheid
macht en een toespraak door een leerling
via de televisie gevolgd. Deze herdenking
van het Christelijk Lyceum te Den Haag.
spreekt ons zeer aan omdat we beiden van
Deze toespraak sprak de mensen aan omdat
de tweede generatie zijn en in Indonesië
geboren zijn. In de jaren ’50 en ‘60 moesten deze een visie op het hedendaagse leven
wij Indonesië wegens politieke omstandig- van de jongeren bevatte. Ook was er een
interview met premier Mark Rutten wiens
heden verlaten, ook omdat we belanda’s
waren in de tijd van Sukarno. De herdenking vader diende bij het KNIL.
bij het Indisch Monument in Den Haag op
Wat mij zeer aansprak was het Indische
15 augustus is een moment om de slachtOnze Vader dat werd gezongen door een
offers te gedenken die gestreden hebben
dameskoor. De achterliggende gedachte
in de Tweede Wereldoorlog in zuidoost
hiervan is, dat vroeger in het vrouwenkamp
Azië tegen Japan, en ook de vrouwen en
geen godsdienst mocht worden onderricht
kinderen die in vreselijke omstandigheden
en in plaats daarvan zongen de kampvrouhebben moeten leven en hebben moeten
wen ‘Het Indische Onze Vader’ het gebed
vechten om te overleven.
wat de Heer ons heeft geleerd... ♥
De plechtigheid eindigde om 13.00 uur.
Voor genodigden was er een ochtendprogramma in het World Forum met een aantal
Vivienne Cooke
sprekers en performances op zo’n 10 mi-
D
28
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
I ndo nesi sche
de licatessen
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
14.00 - 20.30
maandag gesloten
Torenlaan 21a, 1251 HE Laren
 (035) 531 8788
 (035) 538 1311
GKIN Landelijk Kerkelijk Bureau (LKB)
Verslag over 3e kwartaal: juli t/m september 2011
Opgesteld door: Coördinator LKB (1 september 2011)
1.
•
•
•
•
•
•
Pastorale zorg:
Regio Amstelveen / Amsterdam e.o.: ds. J. Linandi.
De afdeling Noord / Oost Nederland (Steenwijk, Kampen, Paterswolde): ds. J. Linandi.
Regio Schiedam/Dordrecht e.o.: ds. S. Tjahjadi.
Regio Rijswijk/Den Haag e.o.: ds. S. Tjahjadi.
Regio Arnhem/Nijmegen e.o.: ds. B.J. Pakpahan.
Regio Tilburg e.o.: ds. B.J. Pakpahan. Elke donderdag pastorale inloopdag in Pauluskerk van 11:00
uur tot 20:00 uur.
2.Huissamenkomsten:
• Regio Amstelveen / Amsterdam: 1 maal per maand op 4de donderdag om 10.00 uur in de Kruiskerk te Amstelveen.
• Regio Amstelveen, afd. Noord / Oost Nederland: 1maal per maand op 4de zaterdag om 14.00 uur
te Eesveen (bij Steenwijk), of te Kampen, of te Paterswolde.
• In Huize “Patria” in Bussum: 1 maal per 3 maanden een zondagsdienst door de GKIN, o.l.v. ds. J.
Linandi.
• Regio Arnhem/ Nijmegen en regio Tilburg: op aanvraag.
• Regio Schiedam / Dordrecht: laatste vrijdag van de maand, o.l.v ds. S. Tjahjadi.
3.Catechisatie:
• In Amstelveen volgens afspraak.
• In Rijswijk/ Den Haag en Schiedam/ Dordrecht volgens afspraak.
• In Arnhem/Nijmegen en Tilburg volgens afspraak.
4.Bijbelstudie:
• Amstelveen, 2de vrijdag van de maand Pauluskerk in het Indonesisch en Nederlands, o.l.v. ds. J.
Linandi, zr. Linda Kwee, zr. Margie Teillers, zr. Theya Tjoe Fat- Njoo.
• Amstelveen, Bijbelstudie/ sharing Jongeren Embrace, elke week, even weken op woensdag,
oneven weken op vrijdag om 19:45 uur.
• Wognum: 4de vrijdag van de maand o.l.v. ds. J. Linandi.
• Den Haag: Thomaskerk, in het Indonesisch elke 2e en 4de dinsdagavond om 19:30 uur, o.l.v. ds. S.
Tjahjadi.
• Den Haag: Thomaskerk, 1ste vrijdag van de maand om 12:00 uur, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
• Den Haag: Thomaskerk, gespreksgroep voor senioren, 3de vrijdag van de maand.
• Arnhem/Nijmegen 2de woensdag van de maand, o.l.v. ds. B.J. Pakpahan.
• Tilburg: o.l.v. ds. B.J. Pakpahan.
5.Groeigroep:
• Tilburg: 2 maal per maand dinsdagavond, o.l.v. br. Iskandar Gandasasmita.
6.Diakonia:
• 31-07-2011: 5de zondag, alle regio’s 2de collecte bestemd voor de diaconie.
7. Bevestiging/ aftreden nieuwe ouderlingen:
• 01-09-2011: Zr. Eveline Siem-Yoe, regio Amstelveen, aftreden na 1 ambtstermijn.
8. Landelijke GKIN vergadering(en)/ vertegenwoordiging(en):
• 09-07-2011: Landelijke Kerkenraadsvergadering in de Thomaskerk in Den Haag.
9.Geboren:
• 09-05-2011: Samuel Matawarilente Kurniawan, te Delft zoon van Sinar en Iwan Kurniawan.
30
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
•
•
•
•
07-07-2011: Nikita Calista Nathania, te Delft dochter van Johnny en Gustina Romswinckel- Pakpahan.
14-07-2011: Keiko Gabriella Alblas eerste dochter van Peter en Larasati Alblas van regio Rijswijk/
Den Haag.
14-07-2011: Vanessa Fei Wen, dochter en tweede kind van Audrey en Marvin Tjioe, en kleindochter van Swie en Tjioe Tjwan Oen van Regio Arnhem/Nijmegen.
20-07-2011: Chayenne Anqi Overwijk, zoon van Nita Overwijk en Anne Overwijk van regio Rijswijk/ Den Haag.
10.Kinderdoop:
• 03-07-2011: Noa Christian Daniël Tio, zoon van Ruth en Michael Tio uit regio Arnhem/Nijmegen
in de Kruiskerk te Arnhem onder bediening van Ds. B.J. Pakpahan.
• 28-08-2011: Jasper Martua Vervoort in de Remonstrantsdoopgezindekerk te Nijmegen zoon van
Niels Vervoort en Murni Simatupang, onder bediening van ds. B. Pakpahan.
• 04-09-2011: Pauluskerk te Tilburg onder bediening van ds. Binsar J. Pakpahan:
• Mali Buitendijk, zoon van br. Anne Marten Buitendijk en zr. Pitty Buitendijk-Herrmann uit de regio
Tilburg,
• Jason Pratama van der Vlist, zoon van br. Marcel van der Vlist en zr. Elly van der Vlist-Pattiradjawane,
• Davino Putra Norbertus Verhoof, zoon van br. Ben Verhoof en zr. Misyati Verhoof-Abdulhadi,
• Nathania Putri Cadee, dochter van br. Theodorus Josephus Cadee en zr. Aning Kusumaning Santi.
• 18-09-2011: Nikita Calista Nathania Romswinckel, dochter van br. Johnny Romswinckel en zr.
Gustina Pakpahan uit de regio Rijswijk/Den Haag, Nieuwe Kerk te Rijswijk, bediend door ds. B.J.
Pakpahan.
• 25-09-2011: Keiko Gabriella Alblas, dochter van br. Peter Alblas en zr. Lestari Pavitasari Larasati uit
de regio Rijswijk/Den Haag, Thomaskerk Den Haag, bediend door ds. S. Tjahjadi.
11.Geloofsbelijdenis:
• 10-07-2011: Deany Julivia Maria Bergmans, zr. Audrey Kiem Hwa Kwee en br. Johan Marganda
Sinaga, in de Pauluskerk te Tilburg, onder bediening van ds. B.J. Pakpahan.
12.Nieuwe dooplidmaten/ belijdendlid/ sympathisant/ uit de ledenlijst:
• Regio Arnhem/ Nijmegen:
03-07-2011: Noa Christian Daniél Tio (dooplid).
28-08-2011: Jasper Martua Vervoort (dooplid).
•
Regio Rijswijk/ Den Haag:
18-09-2011: Nikita Calista Nathania Romswinckel, Rijswijk (dooplid).
25-09-2011: Keiko Gabriella Alblas, Den Haag (dooplid).
•
Regio Tilburg:
10-07-2011: Zr. Deany Julivia Maria Bergmans, zr. Audrey Kiem Hwa Kwee en br. Johan Marganda
Sinaga (belijdendleden).
02-07-2011: Zr. F.E.G. (Elly) Pattiradjawane, Vlijmen (belijdendlid).
04-09-2011: Mali Pheline Buitendijk, Jason Pratama van der Vlist, Davino Putra Norbertus Verhoof,
Nathania Putri Cadee (doopleden).
13.Overleden:
• 20-05-2011: mw. Renate Gertraud Drewes-Siebel, echtgenote van ds. B.F. Drewes, gastpredikant
GKIN. Begrafenis 26-05-2011 in Oegstgeest.
• 01-06-2011: in Jakarta op 37-jarige leeftijd overleden, dhr. Richard Siregar Souisa, neef van br.
Josef Souisa uit regio Tilburg.
• 02-06-2011: op 92-jarige leeftijd mevr. A. Snoek-van Berkel, moeder van br. Arjan Snoek en
schoonmoeder van zr. Sally Snoek-Schra uit regio Amstelveen.
• 04-06-2011: in Boskoop op 88-jarige leeftijd mevr. Adriene Hubertine Stuijfzand – Schnezler
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
31
•
•
•
•
•
(Tine) uit regio Rijswijk / Den Haag. Crematieplechtigheid donderdag 09-06-2011 in Den Haag.
13-07-2011: in Jakarta op 72 jarige leeftijd Prof. Dr. S.M. Nababan, vader van zuster Grace Nababan en schoonvader van broeder Herman Boro van regio Amstelveen.
04-08-2011: op 75-jarge leeftijd mw. Hilda Jeannette van den Driest-Boon, moeder van br. Jan
van den Driest van regio Tilburg.
06-08-2011: op 74-jarige leeftijd in Manado, Indonesië, Mw. Itje Mewengkan-Lolowang, tante van
zr. Olga Souisa-Sangkaen uit regio Tilburg.
11-08-2011: in de leeftijd van 63 jaar in Jakarta br. Robertus Donald Lusikooy, vader van zr. Margie
Teillers uit regio Amstelveen.
23-08-2011: op 87 jarige leeftijd br. Gan Koen Siang uit de regio Amstelveen. Uitvaartdienst dinsdag 30-08-2011 in Crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 in Utrecht.
14.Huwelijksbevestiging en inzegening:
• 28-08-2011: in de Gereja Kristus Jemaat Pamulang te Jakarta br. Theo Souisay en zr. Carla de Jong
uit regio Rijswijk/Den Haag.
• 30-08-2011: Erni Lifina Setiawan en Johannes Hermanus Maria Heezen, in Kruiskerk te Arnhem,
onder bediening van ds. B.J. Pakpahan.
15.Verlofpredikanten:
• Ds. J. Linandi: 06-08 t/m 21-08.
• Ds. S. Tjahjadi: 01-07 t/m 10-07; 18-07 t/m 02-08; 17-10 t/m 23-10; 08-12 t/m 11-12.
16.Bouwfonds GKIN:
• Bouwfonds GKIN: per 27-08-2011: € 289.934,84
17.Activiteiten:
•
•
•
Landelijke activiteiten:
02-07-2011: Landelijke Sportdag, Sporthal Boswijk, Den Haag.
10-09-2011: Toerustingsdag voor ouderlingen in de Pauluskerk, Tilburg.
30-09-2011: Landelijke Toerustingsweekend, Vakantiepark Eigenwijze, Bant, tot en met zondag
02-10-2011. Thema: Bewustwording als een Christen.
•
Regionale activiteiten:
Amstelveen:
20-08-2011: Ibadah Padang, Hervormde Gemeente, te Kortenhoef, o.l.v. ds. S. Tjahjadi.
•
Arnhem/ Nijmegen:
03-09-2011: Bazaar in “wijkcentrum Dukenburg” Nijmegen.
•
•
•
Rijswijk/ Den Haag:
25-06-2011: Dagje uit naar Orchideeën Hoeve te Luttelgeest, georganiseerd door de Dames
Commissie.
17-07-2011: gezamenlijke dienst met de gemeente van Nieuwe Kerk Rijswijk.
03-09-2011: Mini Bazaar in de Thomaskerk Den Haag.
•
•
Schiedam/ Dordrecht:
19-07-2011: Bus-excursie naar Brugge georganiseerd door vrouwenmiddaggroep.
24-09-2011: Dagje uit Brussel.
•
Tilburg:
02-07-2011: Action-Bazaar in de Pauluskerk, Tilburg, organisatie Stichting Pauluskerk GKIN regio
Tilburg.
32
GKIN Nieuws Jaargang 27 • Nummer 4 • Oktober 2011
Indonesisch Restaurant Anak Dèpok
Dolderseweg 85
3734 BD Den Dolder
030-2292915 (na 15.30 uur)
Dinsdag’s gesloten
Personeel zowel voor keuken als bediening gezocht uit de regio Utrecht.
Meer informatie? Mail naar [email protected] Richard of Margie Teillers of bel 030-2292915

Vergelijkbare documenten

Nummer 2 - apr 2011

Nummer 2 - apr 2011 Per 1 oktober heeft onze trouwe adverteerder Hay Lie besloten te stoppen ivm pensionering. Onze hartelijke dank voor hun jarenlange steun aan het GKIN Nieuws. Het GKIN Nieuws wenst familie Tjong he...

Nadere informatie

Nummer 2 - april 2014

Nummer 2 - april 2014 Tineke Han-The Kristina Santi Prijatna L.F. Targanski Contactpersonen: Marcel Mustamu (Amstelveen) Lely Zwamborn (Schiedam / Dordrecht) Layout Peter van Duijn Erik Pogalin Penningmeester Jan van de...

Nadere informatie

Jaargang 28 - Nummer 4 - oktober 2012

Jaargang 28 - Nummer 4 - oktober 2012 Per 1 oktober heeft onze trouwe adverteerder Hay Lie besloten te stoppen ivm pensionering. Onze hartelijke dank voor hun jarenlange steun aan het GKIN Nieuws. Het GKIN Nieuws wenst familie Tjong he...

Nadere informatie

Jaargang 28 - Nummer 3 - juli 2012

Jaargang 28 - Nummer 3 - juli 2012 Per 1 oktober heeft onze trouwe adverteerder Hay Lie besloten te stoppen ivm pensionering. Onze hartelijke dank voor hun jarenlange steun aan het GKIN Nieuws. Het GKIN Nieuws wenst familie Tjong he...

Nadere informatie