Energiebesparend, brandveilig en authentiek

Commentaren

Transcriptie

Energiebesparend, brandveilig en authentiek
Energiebesparend,
brandveiligenauthentiek
HetBrickShield®gevelbekledingsysteem
isontwikkeldopbasisvaneennauwe
samenwerkingtussenCRHClaySolutions
enRockwoolB.V.encombineerthetbeste
uitbeidewerelden.BrickShield®heefteen
optimalethermischeefficiëntieenakoestische
kwaliteit,isbrandveiligengeeftgevelseen
authentieke,bakstenenuitstraling.
HetBrickShield®gevelbekledingsysteemisopgebouwduitsteenstripsvan
CRHClaySolutionsendeUltraIsolatieplatenvanRockwoolenkandirect
wordenaangebrachttegenbestaandegevels.Ditmaakthetsysteem
uitermategeschiktvoorrenovatie,maarhetistevensprimatoetepassen
innieuwbouwprojecten.BijBrickShield®bepalendegevelafmetingende
lagen-enkoppenmaat.Incombinatiemetdekeuzeuitmeerdan300kleuren
enstructurencreëertueenopmaatgemaaktebakstenengevel.
Uw voordelen
Installatie
Woningcorporatie / opdrachtgever
• Snelenefficiëntrenoveren
• Directtegenbestaandegevelsaantebrengen
• Bewonershoeventijdensinstallatie
dewoningnietteverlaten
• VerbeteringwoningennaarenergielabelA
• GevelsmetbrandveiligheidsklasseA1
DeRockwoolUltraIsolatieplatenwordenmetlijmmorteltegendebestaande
gevelofhetcascoaangebracht 1 enmechanischbevestigdmetankers 2 .
Daarnawordendesteenstrips 3 vanCRHClaySolutionstegendeisolatieplaten
gelijmd.Hetvoegenisdelaatstestap 4 .
Architect / ontwerper
• Ontwerpgebouwenmeteenbetereenergieprestatie
• Mindermilieubelastendeisolatietenopzichte
vanhardschuimisolatieplaten
• Doorsteenstripsvrijheidinontwerpenverbanden
• Keuzeuitmeerdan300kleuren/structuren
• Geenapartedraagconstructies,nauwelijks
gewichtstoename
Hetsysteembestaatuitlichtgewichtmaterialeneniseenvoudiginopbouwen
montage.Allematerialenwordengezamenlijkopdebouwplaatsafgeleverd.
OmkwaliteittewaarborgenwordtBrickShield®aangebrachtdoorCRHen
Rockwoolgecertificeerdeinstallateurs.
1
2
3
4
CRH Clay Solutions & Rockwool
Meer weten over BrickShield®?
CRHClaySolutionsenRockwoolhebbendekrachtengebundeldom
toegevoegdewaardetebiedenaandegehelebouwketen.MetBrickShield®
iseensysteemontwikkelddatdebouwkolomhelptomefficiënteren
milieuvriendelijkertebouwen.
U kunt zowel met Rockwool als CRH Clay Solutions
contact opnemen over BrickShield®.
CustomerServiceGevelsteenCRHClaySolutions
+31 (0)88 - 088 55 11
Rockwoolismet9.300medewerkersin40landendéspecialistinbrandveilige,
geluidwerendeenduurzamethermischeisolatievooruiteenlopendetoepassingen.
CRHClaySolutionsisfabrikantvankwalitatievestraat-engevelbakstenenenis
onderdeelvanCRHplc.Eenwereldspelerinproductie,distributievan-enhandel
inbouwmaterialenenactiefin36landenmetruim76.000medewerkers.
Ondersteuning bij BrickShield®
CRHClaySolutionsenRockwoolhebbenspecialistenindienstdieutechnisch
ondersteunenindeontwerpfase.Bijhenkuntuterechtvooraluwvragenover
constructie,detaillering(demeestvoorkomendedetailleringoplossingenzijn
uitgewerkt),thermischeprestatiesenesthetiek.
Specificaties
Rockwool Ultra Isolatieplaten
• Afmeting:100x50cm
• Dikte:80–200mm(instappenvan10mm)
• λD=0,040W/mK
• Euro-brandklasseA1
CRH Clay Solutions Steenstrips
• Kleuren:meerdan300kleuren/structuren
(hetgeheleassortimentgevelbakstenenvanCRHClaySolutions)
• Afmeting:breedteminimaal23mm,maximaal33mm
(lengteenhoogtenaargelangformaatkeuze)
Voegmortel
• Hoogwaardigevoegmortelmetwaterdichteafsluiting.
Behoeftdeeerstedertigjaargeentechnischonderhoud
• Iederegewenstevoegkleurismogelijk
• Voegbreedteminimaal8mm,voegdiepteminimaal15mm
NeemtubijafwijkendespecificatiescontactopmetCRHClaySolutions
ofRockwoolvoordemogelijkheden.
Brinkman Baksteencentrum
Luttenbergerweg 32
CRH Clay Solutions
Rockwool B.V.
Luttenberg (Raalte)
Engelmanstraat56
Industrieweg15
Postbus 283
6086BDNeer 8100 AG Raalte
6045JGRoermond
T 0572 30 15 65
+31(0)88-0885511
+31(0)475-353535
F 0572 30 16 84
[email protected]
[email protected]
E [email protected]
www.crhclaysolutions.com
www.rockwool.nl
I www.brinkmanbaksteencentrum.nl
CustomerServiceRockwool
+31 (0)475 - 35 35 77

Vergelijkbare documenten

De U-Steen: traditioneel gemetselde, volledig keramische gevels

De U-Steen: traditioneel gemetselde, volledig keramische gevels • Kleuren: meer dan 300 kleuren / structuren (het gehele assortiment gevelbakstenen van CRH Clay Solutions) • Afmeting: breedte minimaal 23 mm, maximaal 33 mm (lengte en hoogte naar gelang ...

Nadere informatie

0620-CPR-53078-03- EN 771-1-2011-CRH - Nuth.docx

0620-CPR-53078-03- EN 771-1-2011-CRH - Nuth.docx • Kleuren: meer dan 300 kleuren / structuren (het gehele assortiment gevelbakstenen van CRH Clay Solutions) • Afmeting: breedte minimaal 23 mm, maximaal 33 mm (lengte en hoogte naar gelang ...

Nadere informatie